¹’ ¸â€Œ ¹† ¹â‚¬ ¸£ ¸µ ¸¢ ¸â„¢  ¹’ ¸â€Œ ¹† ¸£ ¸¹ ¹â€°

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of  ¹’ ¸â€Œ ¹† ¹â‚¬ ¸£ ¸µ ¸¢ ¸â„¢...

 • ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่กตัญญู ใฝ่ความดี

 • โรงเรียนบ้านพัฒนา

  บทเรียนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได ้

  ตัวการันต์

  ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่๕

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • ค ำน ำ

  บท เ รี ยนส ำ เ ร็ จ รู ปชุ ดพัฒนำทั กษะกำ รอ่ ำนออก เขี ยน ได้ เรื่อง ตัวกำรันต์ เล่มนี้ จัดท ำขึ้นส ำหรับใช้เสริมทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ โดยแบ่ ง เนื้ อหำออกเป็น ๔ ส่ วน คือ แบบทดสอบก่ อน เ รี ยน เนื้ อหำ แบบฝึ กหั ด และแบบเฉลย ซึ่ งมี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ CAI ประกอบ มีเนื้อหำสำระส ำคัญและผลกำรเรียนรู้ ที่คำดหวัง ตรงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ ตรงตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑ บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง และจะ เกิดประโยชน์เป็นอย่ำงมำกถ้ำครูผู้สอนคอยให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำ แก่ผู้เรียน ในกรณีที่ผู้เรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำบทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ และเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ เรื่องตัวกำรันต์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้ค ำแนะน ำ และค ำปรึกษำด้วยดีเสมอมำ คณะผู้จัดท ำ

 • สำรบัญ

  เรื่อง หน้ำ ค ำน ำ................................................................................................ ก

  สำรบัญ............................................................................................. ข

  สำรบัญ (ต่อ).................................................................................... ค

  ค ำช้ีแจงในกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปส ำหรับครูผู้สอน......................... ๑

  ค ำชี้แจงในกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปส ำหรับผู้เรียน............................. ๒

  มำตรฐำนกำรเรียนรู้.......................................................................... ๓

  ตวัช้ีวัด.............................................................................................. ๓

  จุดประสงค์กำรเรียนรู้........................................................................ ๔

  สำระส ำคัญ....................................................................................... ๔

  แบบทดสอบก่อนเรียน....................................................................... ๕

  ตัวกำรันต.์......................................................................................... ๑๐

  ควำมหมำยของตัวกำรนัต์............................................................. ๑๑

  ท ำไมจึงต้องมีตัวกำรันตใ์นภำษำไทย............................................ ๑๑

  จ ำนวนตัวกำรันต.์......................................................................... ๑๒

  ตัวกำรันต์ที่มีสระประกอบ............................................................ ๑๓

  ตัวกำรันต์ที่อยู่บนพยญัชนะที่อยู่ต ำแหน่งกลำงค ำและทำ้ยค ำ...... ๑๔

  แบบฝึกหัดตัวกำรันต์..................................................................... ๑๕

 • สำรบัญ (ต่อ)

  เรื่อง หน้ำ แบบทดสอบหลังเรียน....................................................................... ๒๑

  ภำคผนวก......................................................................................... ๒๖

  เฉลยแบบฝึกหัดตัวกำรนัต.์.......................................................... ๒๗

  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน................................... ๓๓

 • ค ำชีแ้จงในกำรใช้บทเรียนส ำเรจ็รปู

  ส ำหรับครผููส้อน

  ๑. ใช้บทเรียนส ำเร็จรูปหลักภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕

  ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

  ๒. ให้นักเรียนอ่ำนค ำชีแ้จงกำรใช้บทเรียนส ำเรจ็รูป หลักภำษำไทย

  ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๕ ให้เข้ำใจ

  ๓. อธิบำยวธิีกำรสอนโดยใช้บทเรียนส ำเร็จรูปให้นักเรียนฟัง

  ๔. ให้นักเรียนศึกษำบทเรียนส ำเร็จรูปด้วยตนเอง โดยก ำหนดระยะเวลำ

  ในกำรศึกษำให้เหมำะสม

  ๕. ครูควรให้ค ำปรึกษำ ขณะที่นักเรยีนศึกษำด้วยตนเอง

 • ค ำชีแ้จงในกำรใช้บทเรียนส ำเรจ็รปู

  ส ำหรับผูเ้รียน

  ๑. อ่ำนจุดประสงค์กำรเรียนรู้ของบทเรยีนให้เข้ำใจ

  ๒. ท ำแบบทดสอบก่อนเรียนตำมควำมรู้เดิมของนักเรียน

  ๓. ศึกษำบทเรยีนไปทีละกรอบตำมล ำดับ ไม่ข้ำมกรอบ

  ๔. ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละกรอบและตรวจค ำตอบจำกเฉลย

  ๕. ไม่ควรดูเฉลยก่อนถ้ำไม่เข้ำใจให้ย้อนกลับไปศึกษำในกรอบ

  เนื้อหำอีกครั้ง

  ๖. เมื่อพบปัญหำในกำรใช้บทเรียนให้ปรึกษำครผูู้สอนทันที

 • มำตรฐำนกำรเรียนรู้

  ตัวชี้วัด

  สำระที่ ๑ กำรอ่ำน

  มำตรฐำน ท ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสรำ้งควำมรู้และควำมคิด

  เพื่อน ำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำในกำรด ำเนิ

View more >