AINEVALDKOND KEEL JA KIRJANDUS AINEKAVAD ... 1 AINEVALDKOND KEEL JA KIRJANDUS AINEKAVAD EESTI KEEL أ•ppe-

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AINEVALDKOND KEEL JA KIRJANDUS AINEKAVAD ... 1 AINEVALDKOND KEEL JA KIRJANDUS AINEKAVAD EESTI KEEL...

 • 1

  AINEVALDKOND KEEL JA KIRJANDUS

  AINEKAVAD

  EESTI KEEL

  Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes

  6. klassi lõpetaja:

   tunneb õpitud tekstiliike ning nende kasutamise võimalusi;

   oskab teha kuuldust ja loetust kokkuvõtet nii suuliselt kui ka kirjalikult;

   oskab koostada õppetööks ja eluks vajalikke tekste ning neid korrektselt vormistada;

   tunneb esinemise ettevalmistuse põhietappe ja esineb suuliselt;

   suhtleb eesmärgipäraselt ja valib kontekstile vastava suhtluskanali, kuulab eesmärgistatult;

   tunneb eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid õpitud mahus;

   oskab kasutada ÕSi ja interaktiivseid õigekeelsusallikaid;

   on lugenud läbi igal õppeaastal vähemalt neli teost eakohast eri žanris väärtkirjandust;

   loeb jõukohase keerukusega teksti ning mõistab seda;

   oskab tutvustada loetud teoste sisu ja tegelasi, arutleda tegelassuhete ja probleemide üle;

   vastab loetud teksti põhjal küsimustele;

   väärtustab ilukirjanduse lugemist.

  4. klassis on eesti keel kirjandusega lõimitud õppeaine, milles taotletakse nii keele- kui ka

  kirjandusõpetuse eesmärke.

  4.klass

  Õpiväljundid

  Õpilane:

   mõistab eakohaseid ilukirjandustekste;

   oskab eakohast teksti valida/leida, loeb eesmärgipäraselt;

   väljendub argiolukorras eakohaselt ja mõistetavalt;

   kuulab vestluskaaslast, tuleb toime ka lihtsama telefonivestlusega;

   tuleb toime argise silmast silma suhtlusega;

   tuleb toime lihtsama sõpradevahelise internetisuhtlusega;

   kirjutab lühitekste enda, oma pere ja kodu kohta;

   oskab oma mõtteid ning tundeid väljendada;

   oskab jutustada ja kirjeldada suuliselt nähtud sündmust;

   avaldab viisakalt arvamust sündmuse, nähtuse või teksti kohta;

   valdab õigekirja õpitud keelendite piires;

   kirjutab suure algustähega lause alguse, inimese- ja loomanimed ning õpitud kohanimed;

   piiritleb lause ja paneb sellele sobiva lõpumärgi;

   eristab häälikut ja tähte, täis- ja kaashäälikut, häälikuühendit;

   eristab lühikesi, pikki ja ülipikki sulghäälikuid;

 • 2

   vormistab kirjalikud tekstid korrektselt;

   kasutab kirjutades õigeid tähekujusid ja -seoseid ning kirjutab loetava käekirjaga;

   kirjutab õigesti asesõnu;

   kirjutab õigesti maha;

   kirjutab õige sulghääliku omandatud omasõna algusesse;

   koostab lihtsaid loendeid tähestikjärjestuses.

  Õppesisu

  Õpilane:

  1) loeb sihipäraselt eakohaseid ilukirjandustekste; 2) kirjutab tahvlile, vihikusse ja õpilaspäevikusse puhtalt ja vormistab korrektselt; 3) kirjutab vigadeta teksti ärakirja tahvlilt ja õpikust; 4) kontrollib kirjutatut teksti õpiku abil; 5) kirjutab etteütlemise järgi sõnu ja lauseid; 6) kirjutab näidise järgi kutse või õnnitluse; 7) moodustab lihtlauseid; 8) laiendab pealiikmetega lihtlauset; 9) kirjutab lihtsamaid sidustekste, loovtöid; 10) kirjutab ümberjutustusi; 11) kirjutab pildi täiendusena (pildi allkiri, tegelaskõne jne) jutukesi; 12) kirjutab fantaasialjutu pildi, pildiseeria, küsimuste, skeemi, kaardi või kava abil; 13) jälgib ülesehitust: alustus, sisu, lõpetus; 14) kirjutab jutule alguse ja lõpu; 15) otsib õpetaja abiga lisateavet; 16) eristab olulist ja ebaolulisest; 17) kirjutab lihtkirja, vormistab ümbriku; 18) kirjutab kirjeldavaid lühitekste, jälgides sõnu, olulisi ja iseloomulikke tunnuseid; 19) kirjeldab eset, olendit ja inimest; 20) jutustab ja kirjutab oma elamustest, kasutades minavormi; 21) kirjutab lühikokkuvõtte loetud raamatust; 22) kirjutab lihtsamaid luuletekste; 23) õpib eristama lühikesi, pikki ja ülipikki sulghäälikuid; 24) harjutab sulgääliku ja häälikuühendi õigekirja; 25) harjutab asesõnade õigekirja; 26) harjutab sulghäälikuõigekirja omandatud omasõnade alguses; 27) kirjutab tahvlilt ja õpikust õigesti maha.

  5.klass Alates 5.klassist on eesti keel ja kirjandus eraldi, kuid tugevasti lõimitud õppeained.

  5.klass

  Õpiväljundid

  Õpilane:

   kasutab kirjutades õigeid tähekujusid ja -seoseid ning kirjutab loetava käekirjaga;

   eristab silpi, sõna, lauset;

   kirjutab tahvlilt ja õpikust õigesti maha;

   paigutab teksti korrektselt paberile ning vormistab vihiku/õpilaspäeviku nõuete- kohaselt;

   eristab häälikut ja tähte, täis- ja kaashäälikut, häälikuühendit;

 • 3

   kirjutab õige sulghääliku omandatud oma- ja võõrsõnade algusse;

   eristab lühikesi, pikki ja ülipikki täis- ja suluta kaashäälikuid;

   märgib kirjas õigesti häälikuid ja kaashäälikuühendit;

   märgib õigesti käänd- ja pöördsõnade õpitud lõppe ning tunnuseid;

   kirjutab õigesti asesõnu;

   piiritleb lause ja paneb sellele sobiva lõpumärgi;

   kirjutab suure algustähega lause alguse, inimese- ja loomanimed ning õpitud kohanimed;

   kirjutab küsimuste, tugisõnade, joonistuse, pildi, pildiseeria või kava abil;

   kirjutab etteütlemise järgi sisult tuttavat teksti ning kontrollib kirjutatut näidise põhjal (30–40 sõna);

   koostab näidise abil kutse, õnnitluse,teate;

   kirjutab eakohase pikkusega ümberjutustusi ja teisi loovtöid;

   vormistab kirjalikud tekstid korrektselt;

   teab peast võõrtähtedega tähestikku;

   kasutab tekste luues ja seostades omandatud keele- ja tekstimõisteid;

   tunneb õpitud tekstiliike ning nende kasutamise võimalusi;

   kasutab tekste luues ja seostades omandatud keele- ja tekstimõisteid;

   leiab juhendamise abil tekstiloomeks vajalikku teavet;

   jutustab, kirjeldab ning arutleb suuliselt ja kirjalikult;

   oskab vajalikku teavet hankides kasutada sõnaraamatuid ja internetti.

  Kirjandus

  5.klass

  Õpiväljundid

  Õpilane:

   on lugenud läbi vähemalt neli eakohast väärtkirjandusteost;

   loeb jõukohase keerukusega teksti ning mõistab seda;

   jutustab küsimuste, tugisõnade, pildi, pildiseeria või kava abil;

   oskab tutvustada loetud kirjandusteose autorit, sisu ja tegelasi ning kõnelda oma lugemiselamustest ja –kogemustest;

   koostab loetu kohta plaani ja teeb selle alusel ümberjutustuse, avaldab loetu kohta arvamust;

   oskab tutvustada loetud teoste sisu ja tegelasi, arutleda tegelassuhete üle;

   väärtustab ilukirjanduse lugemist;

   kirjutab loetu põhjal lühitekste/kokkuvõtteid, arendades kirjalikku eneseväljendust;

   loeb luuletust, arvestades meeleolu.

  Eesti keel ja kirjandus

  5. klass

  Õppesisu

  Õpilane:

  1) arendab eri liiki tekste lugedes suulist keelekasutust ja kirjutamisoskust; 2) kirjutab loetu põhjal lühitekste/kokkuvõtteid, arendades kirjalikku enesväljendust; 3) harjutab oma mõtete kirjutamist vajaliku täpsusega; 4) kirjutab lihtkirju määratletud aadressaadile;

 • 4

  5) harjutab sulghäälikute õigekirja; 6) õpib tunnetama häälikute pikkust; 7) harjutab häälikuühendi õigekirja; 8) harjutab käänd- ja pöördsõnade lõppude ning tunnuste õiget märkimist; 9) piiritleb lause ja paneb sellele sobiva lõpumärgi; 10) moodustab lihtlauseid ja lihtsamaid liitlauseid; 11) õpib osalema silmast silma vestluses; 12) õpib kuulama vestluspartnerit; 13) õpib lihtsamaid algustähe reegleid (isikunimed, kohanimed, pealkirjad jmt); 14) kirjutab korralikult ja puhtalt tahvlile, vihikusse ja õpilaspäevikusse, on püüdlik ja

  korralik vormistamisel;

  15) harjutab, et käekiri oleks loetav ning kuupäev õigesti kirjutatud; 16) kirjutab vigadeta teksti ärakirja tahvlilt ja õpikust, kontrollib kirjutatu alusteksti abil,

  nt õpik vmt;

  17) harjutab hinnangu andmist loetule, nähtule või kuuldule nii kirjalikult kui ka suuliselt; 18) harjutab protsesskirjutamist: suuline eeltöö, kava ja mõttekaardi koostamine, teksti

  kirjutamine, viimistlemine;

  19) harjutab oma/ võõra teksti toimetamist, korrastamist, lihtsamate vigade leidmist ja parandamist;

  20) harjub järgima kirjandi kirjutamisel struktuuri osi: ülesehitus, sissejuhatus, teemaarendus, lõpetus ja mustand;

  21) harjutab lisateabe otsimist; 22) harjutab alusteksti edasiarenduse lihtsamaid võtteid; 23) õpib eri allikatest pärit info võrdlemist, olulise eristamist ebaolulisest;

  24) vormistab korralikult lihtkirja ja ümbriku;

  25) kirjeldab, jälgides sõnavalikut ja märgates olulisi ja iseloomulikke tunnuseid;

  26) kirjeldab esemeid, olendeid ja inimesi;

  27) jutustab ja kirjutab oma elamustest ja juhtumistest;

  28) jutustustab minavormis jälgides sündmuste järgnevust ja ka otsekõnet

  jutustuses;

  28) teeb raamatust kokkuvõtte ning kirjutab raamatu kohta lugemissoovituse; 29) õpib väärtustama ilukirjanduse lugemist;

  30) kirjutab etteütlemise järgi sõnu ja lauseid;

  31) kirjutab tarbeteksti, kutse, õnnitluse näidise järgi;

  32) kirjutab tekste küsimuste, tugisõnade, joonistuse, pildi, pildiseeria, kava abil;

  33) kir