Click here to load reader

฀J฀a฀a฀r฀v฀e฀r฀s฀l฀a฀g฀ ฀2฀0฀0฀4 · PDF file ฀P฀o฀s฀t฀a฀d฀r฀e฀s ฀P฀o฀s฀t฀b฀u฀s฀ ฀1฀6฀3฀2฀6 ฀2฀5฀0฀0฀

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ฀J฀a฀a฀r฀v฀e฀r฀s฀l฀a฀g฀ ฀2฀0฀0฀4 · PDF file...

 • 2004 2003 2002 Rapporten en boetes

  * Aantal mededingingsrechtelijke onderzoeken 22 53 27

  * Aantal onderzoeken dat is afgedaan middels een rapport (vaststelling

  van een redelijk vermoeden dat de Mededingingswet is overtreden)

  41 16 9

  * Aantal zaken dat is afgedaan middels de inzet van een ander instrument

  dan een rapport

  3 15 nb

  * Aantal zaken waarin het onderzoek is stopgezet vanwege onvoldoende bewijs 15 22 nb

  * Aantal zaken waarin een boete en/of last is opgelegd 12 14 6

  * Totaal boetes in 1 miljoen 78,7 135,5 99,6

  Onthefingen, klachten en informele zienswijzen

  * Afgeronde verzoeken onthefingen van het kartelverbod 16 40 46

  * Afgeronde klachten over overtredingen van de Mededingingswet 199 219 187

  * Informele zienswijzen 80 143 202

  Concentraties

  * Meldingen van fusies, overnames en joint ventures (concentraties) 83 69 77

  * Ingetrokken meldingen 4 5 8

  * Onthefing van wachtperiode 3 1 1

  * Besluiten op meldingen concentraties 71 71 66

  * Vergunning voor concentratie vereist 1 2 1

  * Besluiten op vergunningsaanvraag 0 1 0

  Vervoerkamer

  * Zaken gemeentelijke vervoerbedrijven in behandeling genomen 8 6 8

  * Aantal zaken afgerond met rechtsoordeel 14 5 3

  DTe

  * Methode-besluiten 14 18 17

  * Uitvoeringsbesluiten 212 346 329

  * Handhavingsbesluiten 46 43 29

  * Adviezen aan minister van Economische Zaken 20 65 20

  Bezwaar

  * Afgerond bezwaar in mededingingszaken 662 47 62

  * Afgerond bezwaar in DTe-zaken 98 98 125

  Beroep

  * Afgeronde zaken beroep tegen mededingingsbesluiten door rechtbank Rotterdam 14 18 20

  * Afgeronde zaken hoger beroep tegen mededingingsbesluiten door College

  van Beroep voor het bedrijfsleven

  12 5 3

  * Afgeronde zaken beroep tegen DTe-besluiten door College van Beroep

  voor het bedrijfsleven

  26 38 76

  Budget en personeel

  * Totaal toegekend budget in 1 miljoen 35 36 32

  * Aantal medewerkers op 31 december 345 342 303

  1 De NMa maakte in 2004 in vier zaken rapport op, waarvan drie in de bouwsector. Twee van deze zaken waren zeer omvangrijk; bij één zaak waren 379 ondernemingen betrokken.

  2 Inclusief vijf zaken bij de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet (BAC).

  Kerngegevens NMa en DTe 2004

  Nederlandse Mededingingsautoriteit

  Jaarverslag 20 0

  4 N M

  a en D Te

  NMa

  Bezoekadres

  Muzentoren

  Wijnhaven 24

  2511 GA Den Haag

  Postadres

  Postbus 16326

  2500 BH Den Haag

  T (070) 330 3330

  F (070) 330 3370

  www.nmanet.nl

  www.dte.nl

  Informatielijn NMa/DTe

  T 0800–023 1885 (gratis)

 • 2004 2003 2002 Rapporten en boetes

  * Aantal mededingingsrechtelijke onderzoeken 22 53 27

  * Aantal onderzoeken dat is afgedaan middels een rapport (vaststelling

  van een redelijk vermoeden dat de Mededingingswet is overtreden)

  41 16 9

  * Aantal zaken dat is afgedaan middels de inzet van een ander instrument

  dan een rapport

  3 15 nb

  * Aantal zaken waarin het onderzoek is stopgezet vanwege onvoldoende bewijs 15 22 nb

  * Aantal zaken waarin een boete en/of last is opgelegd 12 14 6

  * Totaal boetes in 1 miljoen 78,7 135,5 99,6

  Onthefingen, klachten en informele zienswijzen

  * Afgeronde verzoeken onthefingen van het kartelverbod 16 40 46

  * Afgeronde klachten over overtredingen van de Mededingingswet 199 219 187

  * Informele zienswijzen 80 143 202

  Concentraties

  * Meldingen van fusies, overnames en joint ventures (concentraties) 83 69 77

  * Ingetrokken meldingen 4 5 8

  * Onthefing van wachtperiode 3 1 1

  * Besluiten op meldingen concentraties 71 71 66

  * Vergunning voor concentratie vereist 1 2 1

  * Besluiten op vergunningsaanvraag 0 1 0

  Vervoerkamer

  * Zaken gemeentelijke vervoerbedrijven in behandeling genomen 8 6 8

  * Aantal zaken afgerond met rechtsoordeel 14 5 3

  DTe

  * Methode-besluiten 14 18 17

  * Uitvoeringsbesluiten 212 346 329

  * Handhavingsbesluiten 46 43 29

  * Adviezen aan minister van Economische Zaken 20 65 20

  Bezwaar

  * Afgerond bezwaar in mededingingszaken 662 47 62

  * Afgerond bezwaar in DTe-zaken 98 98 125

  Beroep

  * Afgeronde zaken beroep tegen mededingingsbesluiten door rechtbank Rotterdam 14 18 20

  * Afgeronde zaken hoger beroep tegen mededingingsbesluiten door College

  van Beroep voor het bedrijfsleven

  12 5 3

  * Afgeronde zaken beroep tegen DTe-besluiten door College van Beroep

  voor het bedrijfsleven

  26 38 76

  Budget en personeel

  * Totaal toegekend budget in 1 miljoen 35 36 32

  * Aantal medewerkers op 31 december 345 342 303

  1 De NMa maakte in 2004 in vier zaken rapport op, waarvan drie in de bouwsector. Twee van deze zaken waren zeer omvangrijk; bij één zaak waren 379 ondernemingen betrokken.

  2 Inclusief vijf zaken bij de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet (BAC).

  Kerngegevens NMa en DTe 2004

  Nederlandse Mededingingsautoriteit

  Jaarverslag 20 0

  4 N M

  a en D Te

  NMa

  Bezoekadres

  Muzentoren

  Wijnhaven 24

  2511 GA Den Haag

  Postadres

  Postbus 16326

  2500 BH Den Haag

  T (070) 330 3330

  F (070) 330 3370

  www.nmanet.nl

  www.dte.nl

  Informatielijn NMa/DTe

  T 0800–023 1885 (gratis)

 • Jaarverslag 2004 NMa en DTe

 • Inhoudsopgave

  Visie en missie 4

  Voorwoord 5

  Leeswijzer 7

  Dubbelinterview | Aanbesteden 8

  Deel 1: Algemeen verslag

  1 De NMa in 2004 12 1.1 Het jaar in het kort 12

  1.2 De NMa in dialoog 14

  1.3 Rondom de NMa 19

  1.4 De NMa internationaal 21

  1.5 De NMa in bedrijf 26

  Dubbelinterview | Vrije beroepen 38

  2 Verslag per taak 42 2.1 Toezicht op kartelverbod en verbod op misbruik 42

  economische machtspositie

  2.2 Concentratietoezicht 47

  2.3 Uitvoering energiewetgeving: DTe 51

  2.4 Toezicht op vervoerwetten: Vervoerkamer 54

  Outcome: de economische resultaten van 58 handhaving in de jaren 2002–2004

  Deel 2: Aandachtsvelden

  3 Aanbesteden 62 3.1 Clementieaanvragen bouwsector 62

  3.2 Bouwonderzoeken in 2004 62

  3.3 Boetegrondslag GWW 64

  3.4 Overige bouw 66

  3.5 Resultaat 66

  Dubbelinterview | Financiële sector 68

  4 Financiële sector 72 4.1 Monitor Financiële Sector 72

  4.2 Compliance verzekeringssector 73

  4.3 Interpay-sanctie 73

  4.4 Overige resultaten 74

  2 Jaarverslag 2004 NMa en DTe

 • Dubbelinterview | Energiesector 76

  5 Energiesector 80 5.1 Resultaten/activiteiten 80

  Dubbelinterview | Zorgsector 86

  6 Zorgsector 90 6.1 Inleiding 90

  6.2 Deelsectoren 91

  Dubbelinterview | Inkoopmacht 96

  Deel 3: Overzichten

  7 Kwaliteitsrapportages netbeheerders 100 7.1 Kwaliteitsrapportages netbeheerders elektriciteit 100

  7.2 Kwaliteitsrapportages netbeheerders gas 102

  8 Monitoren van de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt 104 8.1 Inleiding 104

  8.2 Leveringsmarkt 104

  8.3 Groothandelsmarkt elektriciteit 105

  8.4 Groothandelsmarkt gas 106

  8.5 Conclusies 107

  9 Besluiten mededingingszaken 2004 108

  10 Besluiten en adviezen energiezaken 2004 138

  11 Rechterlijke uitspraken in mededingingszaken 2004 154

  12 Rechterlijke uitspraken in energiezaken 2004 160

  13 WOB-verzoeken 2004 162

  Trefwoordenregister 164

  3Jaarverslag 2004 NMa en DTe

 • Visie en missie

  Markten laten werken

  De wettelijke taken van de NMa en haar kamers omvatten de handhaving van de

  Mededingingswet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet personenvervoer 2000 en

  de Spoorwegwet. Centraal bij de uitvoering van deze taken staat de missie ‘markten laten

  werken’: het bewaken van marktwerking en toezicht houden op de randvoorwaarden die

  aan markten worden gesteld. Een concurrerende omgeving stimuleert innovatie en geeft

  een impuls aan de concurrentiekracht van het bedrijfsleven. Bovendien draagt concurrentie

  bij aan de optimalisering van de prijs-kwaliteitverhouding van goederen en diensten alsook

  aan een eªciënte aanwending van (productie)middelen, wat weer ten goede komt aan de

  consument.

  Gezonde concurrentie

  Een goed werkende markt vereist gezonde concurrentie. Aan gebrekkige marktwerking

  kunnen gedragingen of machtsposities van ondernemingen ten grondslag liggen. De NMa

  houdt daarom mededingingstoezicht. Het is ondernemingen verboden door afspraken met

  concurrenten de mededinging te beperken (kartelverbod). Daarnaast is het ondernemingen

  met een economische machtspositie verboden die macht te misbruiken, bijvoorbeeld

  door het hanteren van onredelijke voorwaarden jegens afnemers of door het uitsluiten van

  concurrenten. Economische machtsposities kunnen ook ontstaan door fusies of overnames.

  De NMa controleert het samengaan van bedrijven om te voorkomen dat concentraties

Search related