Click here to load reader

AKTA SENJATA 1960

 • View
  299

 • Download
  18

Embed Size (px)

DESCRIPTION

not mine

Text of AKTA SENJATA 1960

 • AKT A SENJA T A 1960

  (Akta 206)

  SUSUNANSEKSYEN

  BAHAGIAN IPERMULAAN

  SeksyenTajuk Ringkas.Tafsiran.2.

  3.4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  BAHAGIAN IILESEN-LESEN DAN PERMIT-PERMIT

  Lesen-Lesen Senjata dan Permit-permit SenjataSeseorang tiada boleh memiliki, membawa atau menggunakansenjata-senjata tanpa lesen senjata atau permit senjata.Pemberian daD membaharui lesen-lesen senjata daD permit-permitsenjata.Sekatan-sekatan atas pemberian lesen-lesen senjata daD permit-permit senjata.Pengecualian daripada keperluan memegang lesen-lesen senjata ataupermit~permit senjata.Kehilangan atau kerosakan, atau menghilangkan, dsb. tanda-tandadi atas senjata daD amunisi.Penalti kerana memiliki atau membawa senjata daD amunisi tanpasuatu lesen atau permit, dll.

  9.

  10.

  Lesen-lesen Peniaga, Lesen-lesen Pembaik, danLesen-lesen Bersama Peniaga dan Pembaik

  Lesen-lesen untuk urusan bemiaga daD membaiki senjata daDamunisi.Papan-papan tanda hendaklah dipasang di kedai-kedai peniaga daDpembaik.

 • Lesen-lesen untuk Membeli, Memperolehi atau MemindahSenjata danAmunisi

  Seksyen!

  11. i Sekatan-sekatan alas penjualan daD pemindahan senjata daD amunisi;daD lesen-lesen untuk membeli, memperolehi atau memindah senjatadaD amunisi.

  12.

  13.14.

  Lesen-lesen untuk Mengilang Senjata dan AmunisiSeseorang tiada boleh mengilang senjata atau amunisi.Papan-papan tanda hendaklah dipasang di tempat mengilang.Penalti bagi pengilangan tanpa lesen daD kerana melanggar syarat-syaratlesen.

  Import dan eksport Senjata dan Amunisi danLesen-lesen untuknya

  15.16.17.18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  Lesen untuk import.Menandakan kotak-kotak dan notis-mengimport.Deklarasi tentang senjata dan amunisi.Permit untuk mendaratkan atau memindahkan dengan kapal senjatadan amunisi.Lesen untuk eksport.Pelabuhan-pelabuhan dan tempat-tempat mengimport dan meng-eksport.Menteri boleh melarang pengimportan atau pengeksportan.Penalti mengenai perahuan, kapal terbang atau kenderaan yangdigunakan untuk mengimport atau mengeksport yang menyalahiundang-undang.Penalti untuk mengimport atau mengeksport yang menyalahi undang-undang.Melindungi senjata atau amunisi yang telah diimport menyalahiundang-undang.

  Am

  25.26.

  27.

  Pemeriksaan stok dalam perdagangan.

  Penyata-penyata senjata daD amunisi dan pengeluaran senjata danamunisi, dll. kepada polis.

  Mendepositkan senjata daD amunisi di balai polis.

  2

 • Seksyen28.29.30.31.

  Lesen-lesen daD permit-permit yang telah hilang, musnah, dsb.

  Jika pemegang lesen di bawah pembatalan.

  Penolakan daD pembatalan lesen-lesen daD permit-permit.

  Kuasa Menteri untuk memerintahkan pembatalan lesen-lesen daDpermit-permit.

  BAHAGIAN IIILAIN-LAIN KESALAHAN, PENAL TI, DAN PROSIDING

  32.

  33.

  34.

  35.36.37.38.

  39.

  40.41.42.

  43.44.~5.46.

  Penalti bagi penggunaan clan milikan senjata clan senjata timandalam kes-kes tertentu.Memiliki senjata clan amunisi untuk maksud yang menyalahiundang-undang.Membawa sepucuk senjatapi semasa mabuk atau keadaan tidaktenteram.

  Kehilangan senjatapi atau amunisi.Memiliki clan mengimport senjata timan.Menyebabkan cedera dengan sepucuk senjata tanpa alasan yang sah.Pemntukan-pemntukan tentang memendekkan senjata clan meng-ubah bentuk senjata timan.Senjata tiada boleh dilepaskan tembak kecuali di padang tembak,dsb.Menjumpai senjata clan amunisi.Subahat clan mencuba.Kesalahan-kesalahan oleh badan-badan orang, pekerja-pekerja clanejen-ejen.Penalti am.

  Hadiah kepada pemberi maklumat.

  Anggapan.Bidangkuasa Mahkamah.

  BAHAGIAN IVMEMERIKSA, MERAMP AS DAN MENANGKAP

  47. Memeriksa senjata atau amuni di bawah waran.

  3

 • Seksyen48.49.50.St. .

  52.

  53.54.

  55.56.

  Waran memeriksa terhadap orang-orang.Memasuki dan memeriksa oleh Majistret, dll.Memasuki tempat di mana senjata atau amunisi digunakan.Memeriksa keretapi, perahuan, kapal terbang dan kenderaan.Kuasa untuk memberhentikan dan memeriksa untuk senjata, dll,dijalan.Rampasan dan lucut hak.Orang-orang yang mengangkut senjata atau amunisi boleh ditang-kap tanpa waran.Tangkapan oleh polis tanpa waran.Orang-orang yang ditangkap hendaklah dibawa ke balai polis.

  BAHAGIAN VAM

  57.58.59.60.61.

  Kuasa Ketua Pegawai Polis untuk mewakilkan kuasa.. :

  Bayaran-bayaran. ji

  Peraturan-peraturan. !JKuasa Menteri untuk mengecualikan. .

  Pemansuhan daD kecualian.JADUAL.

  4~,

 • AKTA SENJATA 1960

  (Akta 206)

  Suatu Akta berhubung dengan senjata, senjata timan daD amunisi.

  [Malaysia Rarat (termasuk Wilayah Persekutuan)

  -1hbMac 1962;

  Sabah dan Sarawak -1 hb September 1977]

  BAHAGIAN IPERMULAAN

  Tajuk Ringkas.Akta ini bolehlah dinamakan Akta Senjata 1960.

  2. Tafsiran.(1) Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki

  makna lain-'-

  "arnunisi" ertinya arnunisi (termasuk amunisi kosong) untukmana-mana senjata sebagaimana yang ditakrifkan di bawah ini,daD termasuklah granit, born daD lain-lain bedilan yang sarna,sarna ada boleh digunakan dengan senjata atau tidak, daD apa-apaamunisi yang mengandungi, atau direkabentuk atau disesuaikanuntuk mengandungi cecair berbahaya, gas atau lain-lain benda;

  "senjata" ertinya apa-apa jenis senjata maut berlaras yangdarinya sesuatu letusan, peluru atau lain-lain bedilan bolehdilepaskan, atau yang boleh disesuaikan untuk melepas tembakanmana-mana letusan, peluru atau lain-lain bedilan tersebut, danapa-apa jua jenis senjata yang direkabentuk atau disesuaikan atauyang boleh disesuaikan untuk melepaskan tembakan apa-apacecair berbahaya, gas atau lain-lain benda, dan termasuklahsepucuk senapang angin, pistol angin, senapang automatik danmana-mana bahagian-bahagian komponen mana-mana senjatatersebut, dan apa-apa barang tambah kepada senjata-senjata itu

  5

 • yang direkabentuk atau disesuaikan untuk mengecilkan bunyi~tau Pf caran api yang disebabkan dengan menembak senjatal~;

  "lesen senjata" ertinya suatu lesen yang diberi di bawahseksyen 4;

  "pemlit senjata" ertinya suatu pemlit untuk membawa danmenggunakan senjata dan amunisi yang diberi di bawahstksyen 4;

  "Ketua Pegawai Polis" meliputi seorang Ketua Polis Negarayang diberi pengawalan ke atas Polis Diraja Malaysia berhu-bungandengan mana-mana kawasan atau Negeri;

  I ,olesen peniaga" ertinya suatu lesen untuk bemiaga dalamutusan senjata dan amunisi yang diberi di bawah seksyen 9;

  I "senj~ta timan" ertinya apa-apa yang bempa atau dicadangubtuk memberi sangkaan sebagai suatu senjata sarna actaatau tidak melepaskan sesuatu letusan, peluru, bedilan, cecairberbahaya, gas atau lain-lain benda;

  "penjara seumur hidup" ertinya penjara selama tempohhayat orang yang dijatuhkan hukuman itu walau apapunperuntukan seksyen 3 Ordinan Keadilan Jenayah, 1953 daDmana-mana undang-undang bertulis yang lain yang berlawanandengannya;

  "peniaga yang berlesen" ertinya seseorang yang memeganglesen peniaga yang sah;

  "pengilang yang berlesen" ertinya seseorang yang memegangsuatu lesen yang sab untuk mengilang senjata atau amunisi dibawab seksyen 12;

  I "pembaik yang berlesen" ertinya seseorang yang diberil~sen hanya untuk membaiki senjata dan amunisi di bawahs~ksye~ 9;

  "meqgilang"(a) berhubung dengan senjata termasuklah membuat atau

  memasang senjata; daD

  6

 • (b) berhubung dengan arnunisi termasuklah membuat ataumemasang arnunisi daD menaikkan atau menurunkankes-kes sarong peluru daD lain-lain kes arnunisi tetapitidak termasuk mengilang ubat bedil atau apa-apapelontaran lain daD letupan yang digunakan untukmengisi daD mengeluarkan peluru;

  "Pegawai Penjaga suatu Daerah Polis" dan "pegawai polis"hendaklah mempunyai makna yang sarna sebagaimana dalarnAkta Polis, 1967;

  "pistol" ertinya apa-apa senjata yang mana panjang larasnyadiukur dari muncungnya hingga ke alat cas yang meletup apa-hila dilepaskan tembakan, tidak melebihi sembilan inci.

  "pegawai kastarn yang sebenarnya" mempunyai makna yangsarna sebagaimana dalarn Akta Kastam, 1967;

  "membaiki" berhubung dengan senjata atau amunisi ter-masuklah hal membukti atau menguji senjata atau amunisi;

  "lesen pembaik" ertinya suatu lesen untuk membaiki senjatadaD amunisi yang diberi di bawah seksyen 9;

  "pegawai kanan polis" ertinya seorang pegawai polis daTiapa-apa pangkat daD meliputi Ketua Polis Negara dan kebawah daD meliputi seorang Penolong Penguasa;

  "pegawai atasan polis" ertinya seorang inspektor bagi mana-mana gred selain daripada sub-inspektor;

  "pemindahan" termasuklah menyewa, meminjam, memberiatau melepaskan daTi milik.

  (2) Berhubung dengan suatQ kawasan yang ditadbirkan olehseorang Ketua Pegawai Polis rselain daripada Ketua PegawaiPolis Negeri dalarn mana kawasan itu terletak, daD rujukandalarn Akta ini kepada Ketua Pegawai Polis sebuah Negerihendaklah diertikan sebagai rujukan kepada Ketua PegawaiPolis yang mentadbirkan kawasan itu.

  ..,

 • BAHAGIAN IILESEN-LESEN DAN PERMIT-PERMIT

  Lesen-lesen Senjata dan Permit-permit Senjata3. ! Seseorang tiada boleh memiliki, membawa atau meng-

  gunakan senjata-senjata tanpa lesen senjata atau permitsenjata.

  (1) Tertakluk kepada Akta ini daD peraturan-peraturan yangdi1j)uat di bawahnya, seseorang tiada boleh memiliki, men-jaga atau mengawal apa-apa senjata atau amunisi kecuali iamemeg~g suatu lesen senjata yang diberi kepadanya di bawahseksyen ~.

  (2) Walau apapun subseksyen (1), seseorang boleh mem-bawa dan menggunakan senjata atau amunisi mengikut syarat-syarat suatu permit yang sah yang diberi kepadanya di bawahseksyen4;

  Dengan syarat bahawa ada berkuatkuasa suatu lesen senjatamengen~i senjata daD amunisi itu yang telah dib