AMALAN KESELAMATAN BENGKEL DI KALANGAN .Dan Penyelenggaraan Peralatan Tangan ... generasi baru digembleng, ... terdapat juga sekolah menengah teknik dan vokasional

 • View
  221

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of AMALAN KESELAMATAN BENGKEL DI KALANGAN .Dan Penyelenggaraan Peralatan Tangan ... generasi baru...

 • AMALAN KESELAMATAN BENGKEL DI KALANGAN PELAJAR-PELAJAR

  TINGKATAN 3 ALIRAN KEMAHIRAN HIDUP SEMASA MELAKUKAN

  KERJA-KERJA AMALI DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN

  UNIVERSITI, JOHOR

  KHAIRUL AZHAR BIN MOHD ZULPAKAR

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • 2

 • 3

 • i

  AMALAN KESELAMATAN BENGKEL DI KALANGAN PELAJAR-PELAJAR

  TINGKATAN 3 ALIRAN KEMAHIRAN HIDUP SEMASA MELAKUKAN

  KERJA-KERJA AMALI DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN

  UNIVERSITI, JOHOR

  KHAIRUL AZHAR BIN MOHD ZULPAKAR

  Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat

  Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

  (Kemahiran Hidup)

  FAKULTI PENDIDIKAN

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  APRIL 2008

 • ii

 • iii

  DEDIKASI

  Teristimewa buat,

  ayah dan ibuku yang dicintai

  Mohd Zulpakar Bin Hj. Abu Bakar (PIS) dan Puniah Binti Biran.

  Adik dan abang yang dikasihi

  Anuar bin Mohd Zulpakar serta keluarga

  Mohd Azmi bin Mohd Zulpakar serta keluarga

  Khairul Azman bin Mohd Zulpakar serta keluarga

  Khairul Azrine Bin Mohd Zulpakar.

  Tidak lupa juga kepada tunang yang diingati..

  Kamaliah Binti Mohd Zain.

  Kepada semua saudara-mara dan sahabat handai..

  Terima kasih tidak terhingga di atas segala pertolongan, dorongan dan nasihat yang

  diberikan selama tempoh berkursus di UTM ini. Hanya Allah sahaja yang dapat

  membalas dengan seadilnya segala budi baik kalian dengan sebaik-baik ganjaran

  InsyaAllah

  Semoga Di Rahmati Dan Diberkati Allah Hendaknya..

 • iv

  PENGHARGAAN

  Segala puji-pujian ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah rahmat dan

  hidayah-Nya, penyelidik dapat menyiapkan kajian ini.

  Penyelidik ingin merakamkan penghargaan yang tidak terhingga kepada

  beberapa pihak yang telah membantu pengkaji untuk menyiapkan dan menyempurnakan

  projek sarjana muda ini.

  Terlebih dahulu, penyelidik ingin merakamkan penghargaan kepada pihak

  Universiti Teknologi Malaysia yang telah menerima saya sebagai salah seorang pelajar

  di antara ribuan yang ada.

  Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih ditujukan kepada Dr.

  Zainudin Bin Abu Bakar di atas bimbingan, nasihat, tunjuk ajar dan perbincangan yang

  telah diberikan sepanjang penyelidikan projek ini.

  Tidak ketinggalan juga penyelidik mengucapkan terima kasih kepada semua

  pihak yang telah memberikan sokongan dan bantuan sama ada secara langsung atau

  tidak langsung dalam proses menyiapkan kertas projek sarjana muda ini.

  Dan akhir sekali penghargaan ini ditujukan kepada rakan-rakan seperjuangan di

  Universiti Teknologi Malaysia di atas sokongan dan teguran yang bernas dalam usaha

  untuk membantu memperbaiki dan menyempurnakan projek sarjana muda ini dengan

  jayanya. Semoga apa yang dihasilkan akan memberi manfaat kepada semua kerana

  usaha ini adalah kerana tuhan untuk manusia.

 • v

  ABSTRAK

  Kajian deskriptif ini bertujuan untuk mengkaji amalan keselamatan bengkel di

  kalangan pelajar-pelajar tingkatan 3 aliran kemahiran hidup semasa melakukan kerja-

  kerja amali di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti, Johor. Instrumen

  kajian yang digunakan adalah soal selidik. Soal selidik digunakan sebagai instrumen

  kajian yang diedarkan kepada 98 orang pelajar. Tiga aspek yang dikaji iaitu

  pengetahuan, kemahiran dan pengamalan berkaitan dengan keselamatan bengkel.

  Analisis kajian dibuat berdasarkan kekerapan, peratusan dan min dengan menggunakan

  perisian SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences) versi 13.0. Ujian

  kebolehpercayaan telah dijalankan ke atas 20 orang responden. Alpha Cronbach yang

  diperoleh ialah 0.737. Dapatan kajian menunjukkan pelajar dapat mengamalkan dengan

  baik langkah-langkah keselamatan semasa melakukan kerja-kerja amali di dalam

  bengkel. Beberapa cadangan diberi untuk meningkatkan mutu keselamatan di kalangan

  pelajar semasa melakukan kerja-kerja amali di masa akan datang.

 • vi

  ABSTRACT

  The aim of this research was to investigate the practice of safety among the

  student form 3 flow course of doing living skill practical work in the workshop in

  Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti, Johor. Questionnaire was used as the

  instrument and distributed to 98 students. Three aspects investiged were knowledge,

  skills, and the safety practice in workshop. Data were analysed using the SPSS

  (Statistical Packages for the Social Sciences) version 13.0 to get the frequency,

  percentage and means. Reliability analysis was conducted to 20 respondents and the

  result for the Alpha Cronbach was 0.737. Result showed that the student has practiced a

  good safety while performing practical work in the school workshop. Some

  recommendations are given to upgrade the standard of practice on safety in workshop

  among students in the future.

 • vii

  ISI KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  PENGESAHAN STATUS TESIS i

  PENGESAHAN PENYELIA ii

  TAJUK KAJIAN iii

  HALAMAN PENGAKUAN iv

  DEDIKASI v

  PENGHARGAAN vi

  ABSTRAK vii

  ABSTRACT viii

  KANDUNGAN ix

  SENARAI JADUAL xiv

  SENARAI SINGKATAN xvi

  SENARAI LAMPIRAN xvii

  BAB I PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1-4

  1.2 Latar belakang Masalah 4-8

  1.3 Pernyataan Masalah 8

  1.4 Objektif Kajian 8

  1.5 Persoalan Kajian 9

 • viii

  1.6 Kepentingan Kajian 10

  1.7 Batasan Kajian 10

  1.8 Definisi Istilah 11

  1.8.1 Amalan 11

  1.8.2 Pelajar 11

  1.8.3 Keselamatan 12

  1.8.4 Kerja Amali Bengkel 12

  1.8.5 Bengkel 13

  1.8.6 Kemahiran Hidup 13

  1.9 Penutup 14

  BAB 2 SOROTAN PENULISAN

  2.1 Pengenalan 15

  2.2 Pengertian Keselamatan Bengkel 15

  2.3 Pengetahuan Tentang Cara-Cara Penjagaan 16-19

  Dan Penyelenggaraan Peralatan Tangan

  Dan Mesin

  2.4 Kemahiran Tentang Cara-cara Penjagaan 20-24

  Dan Penyelenggaraan Peralatan Tangan

  Dan Mesin

  2.5 Pengamalan Tentang Cara-Cara Penjagaan 24-30

  Dan Penyelenggaraan Peralatan Tangan

  Dan Mesin

  2.6 Penutup 30

 • ix

  BAB 3 METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pengenalan 31

  3.2 Reka bentuk Kajian 31

  3.3 Lokasi kajian 32

  3.4 Responden Kajian 32-33

  3.5 Alat Kajian 34

  3.5.1 Bahagian A (Demografi Responden) 35

  3.5.2 Bahagian B (Soal Selidik) 35-36

  3.6 Kajian Rintis 37

  3.7 Analisis Data 38

  3.8 Penutup 39

  BAB 4 ANALISIS DATA

  4.1 Pengenalan 40

  4.2 Bahagian A : Demografi Responden 40

  4.2.1 Kekerapan Dan Peratusan Responden 41

  Mengikut Jantina

  4.2.2 Kekerapan Dan Peratusan Responden 41

  Mengikut Bangsa

  4.2.3 : Taburan Kekerapan Dan Peratusan 42

  Responden Mengikut Agama

  4.2.4 : Taburan Kekerapan Dan Peratusan 43

  Responden Pernah Mengikuti Seminar

  Bengkel

 • x

  4.3 Bahagian B : Soal Selidik 43-45

  4.3.1 Dapatan Persoalan Kajian Pertama 46-49

  4.3.2 Dapatan Persoalan Kajian Kedua 50-53

  4.3.3 Dapatan Persoalan Kajian Ketiga 54-57

  4.4 Perbandingan Analisis Min 57

  4.5 Penutup 58

  BAB 5 RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN

  5.1 Pengenalan 59

  5.2 Perbincangan 59

  5.2.1 Tahap Pengetahuan Pelajar Mengenai 60-62

  Cara-Cara Penjagaan Dan

  Penyelenggaraan Peralatan Tangan

  Dan Mesin

  5.2.2 Tahap Kemahiran Pelajar Mengenai 62-65

  Cara-Cara Penjagaan Dan

  Penyelenggaraan Peralatan Tangan

  Dan Mesin

  5.2.3 Tahap Pengamalan Pelajar Mengenai 65-66

  Cara-Cara Penjagaan Dan

  Penyelenggaraan Peralatan Tangan

  Dan Mesin

  5.3 Rumusan 66-67

  5.4 Cadangan 68

  5.4.1 Pihak Guru 68

  5.4.2 Pihak Sekolah 69

  5.4.3 Pihak Jabatan Pendidikan Negeri 70

  5.4.4 Pihak Kementerian Pendidikan 70

 • xi

  5.5 Cadangan Kajian Lanjutan 71

  5.6 Penutup 72

  BIBLIOGRAFI 73-78

  LAMPIRAN A 79-83

  LAMPIRAN B 84

  LAMPIRAN C 85-86

  LAMPIRAN D 87

 • xii

  SENARAI JADUAL

  NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

  Jadual 3.1 Taburan kelas bagi pelajar tingkatan 3 yang 33

  mengambil bidang kemahiran teknikal

  Jadual 3.2 Taburan soalan mengikut setiap persoalan 36

  Jadual 3.3 Skala Likert 36

  Jadual 4.1 Kekerapan Dan Peratusan Responden 41

  Mengikut Jantina

  Jadual 4.2 Taburan kekerapan dan peratusan responden 41

  mengikut bangsa

  Jadual 4.3 Taburan kekerapan dan peratusan responden 42

  mengikut agama

  Jadual 4.4 Taburan kekerapan dan peratusan responden 43

  pernah mengikuti seminar bengkel

  Jadual 4.5 Skala pemeringkatan 5 mata kepada 3 mata 44

  Jadual 4.6 Penentuan tahap dan peratusan 45

  Jadual 4.7 Skala min 45

  Jadual 4.8 Taburan kekerapan dan peratusan responden 46

  bagi tahap pengetahuan pelajar mengenai