of 41 /41
ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU Anexa 1.1 la Hotararea nr.............../...............2010 CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011 I. CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART.251 ALIN.(3), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ, ÎN CONDIŢIILE ART.292 ŞI, RESPECTIV, ALE ART.295 ALIN.(12), PRECUM ŞI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.294 ALIN.(7) CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE CLĂDIRI VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice Art.251 alin.(3) NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2010 NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011 Valoarea impozabilă - lei/m² - Valoarea impozabilă - lei/m² - Tipul clădirii Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire [condiţii cumulative] Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative) Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire 0 1 2 3 4 A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 806 478 806 478 B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 219 137 219 137 C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 137 123 137 123

Anexa 1.1 la Hotararea nr/ - Primaria Vladimirescu · Constituie contraventii urmatoarele fapte : a depunerea peste termen a declaratiilor de impunere b nedepunerea declaratiilor

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Anexa 1.1 la Hotararea nr/ - Primaria Vladimirescu · Constituie contraventii urmatoarele fapte : a...

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  Anexa 1.1 la Hotararea nr.............../...............2010

  CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011

  I. CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale

  VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART.251 ALIN.(3), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ, ÎN CONDIŢIILE ART.292 ŞI, RESPECTIV,

  ALE ART.295 ALIN.(12), PRECUM ŞI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.294 ALIN.(7) CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE CLĂDIRI

  VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

  Art.251 alin.(3) NIVELURILE INDEXATE

  PENTRU ANUL 2010 NIVELURILE APLICABILE

  ÎN ANUL FISCAL 2011 Valoarea impozabilă

  - lei/m² - Valoarea impozabilă

  - lei/m² -

  Tipul clădirii Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice

  şi încălzire [condiţii cumulative]

  Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau

  încălzire

  Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii

  cumulative)

  Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau

  încălzire 0 1 2 3 4

  A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

  806 478 806 478

  B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

  219 137 219 137

  C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

  137 123 137 123

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

  82 54 82 54

  E.Subsol,demisol sau mansarda utilizata ca locuinta 75%din suma care s-ar aplica cladirii

  75% din suma care s-ar aplica

  cladirii

  75% din suma care s-ar aplica

  cladirii

  75% din suma care s-ar aplica

  cladirii F.Subsol ,demisol sau mansarda utilizata in alte scopuri decit cel de locuit

  50% din suma care s-ar aplica

  cladirii

  50% din suma care s-ar aplica

  cladirii

  50% din suma care s-ar aplica

  cladirii

  50% din suma care s-ar aplica

  cladirii *) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

  Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate,in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior,asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1,20 Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate,dupa cum urmeaza :

  � Cu 20% daca cladirea este mai veche de 50 ani � Cu 10% daca cladirea are intre 30 si 50 ani � In cazul in care nu sunt intrunite cumulativ aceste conditii,se vor utiliza valorile impozabile,in lei/mp.prevazute in

  coloana 3 � In cazul cladirii utilizate ca locuinta a carei suprafata construita depaseste 150 mp.valoarea impozabila a acesteia se

  majoreaza cu cate 5 % pentru fiecare 50 mp.sau fractiune din acestia. � In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire,consolidare,modernizare ,modificare sau extindere din

  punct de vedere fiscal anul terminarii se actualizeaza,astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care a fost terminate aceste ultime lucrari

  � Impozitul anual pe cladiri ,datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,persoane fizice sau juridice,de pina la 50 lei inclusiv se plateste integral pina la primul termen de plata .In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ teritoriale ,suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

  1.1.2. Tabel coeficienti rang localitate Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de amplasarea cladirii,prin inmultirea cu coeficientul de corectie corespunzator,prevazut in urmatorul tabel

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  Rangul localitatii Zona in cadrul localitatii VLADIMIRESCU RANGUL IV

  HORIA,MANDRULOC,CICIR RANGUL V

  A 1,10 1,05 B 1,05 1,00 C 1,00 0,95 D 0,95 0,90

  1. Zonele A,B,C si D din intravilan sunt stabilite conform Hotararii Consiliului local nr.27.01.2004 privind zonarea

  intravilanului Comunei Vladimirescu. 2. Vladimirescu este comuna de rangul IV ,iar Horia,Mindruloc si Cicir sunt localitati componente ale comunei

  Vladimirescu,sunt localitati de rangul V Mod de aplicare al impozitului pe cladiri in cazul contribuabililor persoane fizice Persoanele fizice,pentru cladirile de orice fel pe care le detin in proprietate,indiferent unde sunt situate acestea,datoreaza impozit pe cladiri. In cazul persoanelor fizice,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare la valoarea impozabila a cladirii. Pentru cladirile proprietate publica sau privata a satului ori a unitatilor administrativ teritoriale, concesionate,inchiriate ,date in administrare ori in folosinta,dupa caz,impozitul pe cladiri reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau folosinta,dupa caz. Cota de impozitare este 0,1 % aplicata la valoarea impozabila a cladirii. Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultire suprafetei construite desfasurata a cladirii,exprimata in metri patrati,cu valoarea impozabila pe metru patrat de suprafata construita desfasurata. Suprafata construita desfasurata aunei cladiri se determina prin inmultirea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii,inclusiv ale balcoanelor,logiilor sau ale celor situate la subsol,exceptind suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite. Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior,atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  .Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri.

  1. Majorarrea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri:

  a. cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu; b. cu 150% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu; c. cu 300% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu; Fac exceptie, persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala. .La impozitul rezultat prin aplicarea prevederilor de mai sus pentru anul 2011 se aplica o majoreare cu 5% prin HCL conform prevederilor art.287 din L.571/2003. Scutiri

  Impozitul pentru cladiri nu se aplica : a. veteranii de razboi; b. persoanele fizice prevazute la art.1 din Decretul –lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi

  persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945,precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri,republicata cu modificarile si completarile ulterioare,precum si in alte legi.

  Persoanele care au calitatea de luptatori in rezistenta anticomunista conform O.UG. 2104/1999. c. persoanele fizice prevazute la art.3 alin.1 lit.b si art.4 alin.1 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si

  luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr.34/2004 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea I,nr.654 din 20 iulie 2004.

  d. Vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit. e. Persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I.

  In cazul unei cladiri detinuta in comun de o persoana fizica prevazuta la a,b,c,d,e,scutirea se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti. Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la a,b,c,d sau e.

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU Scutirea de la plata impozitului prevazuta a,b, c,d sau e se aplica incepind cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii. Impozitul pe cladiri se plateste annual,in 2 rate,respectiv : a rata I pina la data de 31 martie inclusiv b rata a II a pina in data de 30 septembrie inclusiv Sanctiuni Constituie contraventii urmatoarele fapte : a depunerea peste termen a declaratiilor de impunere b nedepunerea declaratiilor in termen Bonificatie Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local pina la data de 15 martie 2011 pentru persoanele fizice se acorda bonificatie de 5% la impozitul pe cladiri.

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  IMPOZITUL PE CLADIRI IN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE

  Persoanele juridice pentru cladirile de orice fel pe care le detin in proprietate,indiferent unde sunt situate acestea,datoreaza impozit pe cladiri. Cote de impozitare In cazul persoanelor juridice,impozitul pe cladiri se calculeaza dupa cum urmeaza :

  a in cazul persoanelor juridice,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de de impozitare de 1% asupra valorii de inventar a cladirii. b in cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii,valoarea impozabila se reduce cu 15%. c in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal cota impozitului pe cladiri este de 5% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitate persoanei juridice,pina la sfirsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare.Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii,in cazul carora cota de impozitare este de 1%. d pentru cladirile nereevaluate la care s-au efectuat lucrari de modernizare dupa data de 01.01.2008 privind reglementarile legale in vigoare,cota de impunere ce se aplica acestor modernizari este de 1%. La rezultatul aplicarii prevederilor de la punctele a,b,c si d pentru anul 2011 se aplica o majorare cu 5% stabilita prin HCL,conform prevederilor art.287 din L.571/2003. Scutiri Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru :

  a) cladirile proprietate a statului,a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice,cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

  b) cladirile,care potrivit legii,sunt clasate ca monumente istorice,indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare,precum si de folosinta acestora;

  c) cladirile,care,prin destinatie,constituie lacasuri de cult,apartinind cultelor religioase recunoscute de lege si partile lor componente locale,cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

  d) cladirile institutiilor de invatamint preuniversitar sau universitar,autorizate provizoriu sau acreditate,cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  e) cladirile unitatilor sanitare de interes national care nua u trecut in patrimoniul autoritatii locale; f) cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome``Administrarea Patrimoniului

  Protocolului de Stat`` cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice; g) cladirile aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Autonome ``Administrarea Patrimoniului

  Protocolului de Stat``atribuite conform legii; h) constructiile si amenajarile funerare din cimitire,crematorii; i) cladirile sau constructiile din parcurile industriale,stiintifice si tehnologice potrivit legii ; j) cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau

  testamentari; K. oricare dintre urmatoarele constructii speciale :

  � sone de titei,gaze,sare; � platforme de foraj marin; � orice centrala hidroelectrica,centrala termoelectrica,centrala nuclearoelectrica,statie de transformare si de

  conexiuni,cladire si constructie speciala anexa a acesteia,post de transformare,retea aeriana de transport si distributie a energiei electrice si stilpii aferenti acesteia,cablu subteran de transport,instalatie electrica de forta;

  � canalizari si retele de telecomunicatii subterane si aeriene; � cai de rulare,de incinta sau exterioare; � galerii subterane,planuri inclinate subterane si rampe de put; � puturi de mina; � cosuri de fum; � turnuri de racire; � baraje si constructii accesorii; � diguri,constructii-anexe si cantoane pentru interventii la apararea impotriva inundatiilor; � constructii hidrometrice,oceanografice,hidrometeorologice,hidrotehnice,de imbunatatiri

  funciare,porturi,canale navigabile cu ecluzele si statiile de pompare aferente canalelor; � poduri,viaducte,apeducte si tuneluri;

  � retele si conducte pentru transportul sau distributia apei,produselor petroliere,gazelor si lichidelor industriale,retele si conducte de termoficare si retele de canalizare;

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  � terasamente; � cheiuri; � platforme betonate; � imprejmuiri; � instalatii tehnologice,rezervoare si bazine pentru depozitare;

  k) ORICE INSTITUTIE SAU UNITATE CARE FUNCTIONEAZA SUB COORDONAREA Ministerului

  Educatiei,Cercetarii si Tineretului,cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice; l) Fundatii testamentare constituite conform legii,cu scopul de intretinere,devolta si ajuta institutii de cultura

  nationala,precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar,social si cultural; m) Organizatii umanitare care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrini si a caselor

  pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii; n) Elemente apartinind infrastructurii feroviare publice. Impozitul pe cladiri se plateste annual in 2 rate egale,respectiv : a) rata I,pina la data de 31 martie inclusiv; b) rata a II a,pina la data de 30 septembrie inclusiv;

  Neplata in termenele scadente atrage si plata majorarilor si penalitatilor de intirziere stabilite prin hotarari ale guvernului. Sanctiuni Constituie contraventie urmatoarele fapte :

  a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere; b) nedepunerea declaratiilor de impunere.

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  ANEXA 1.2

  la HOTARAREA NR.............../........................2010

  CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN

  IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII Art.258 alin.(2)

  NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2010

  - lei/mp **) -

  NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011

  - lei/mp **) -

  Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi

  Zona în cadrul

  localităţii 0 I II III IV V 0 I II III IV V

  A 0.8921 0.7408 0.6508 0.5640 0.0766 0.0613 0.8921 0.7408 0.6508 0.5640 0.0766 0.0613 B 0.7408 0.5600 0.4540 0.3832 0.0613 0.0460 0.7408 0.5600 0.4540 0.3832 0.0613 0.0460 C 0.5600 0.3832 0.2874 0.1821 0.0460 0.0306 0.5600 0.3832 0.2874 0.1821 0.0460 0.0306 D 0.3832 0.1821 0.1519 0.1060 0.0300 0.0153 0.3832 0.1821 0.1519 0.1060 0.0300 0.0153

  VALOAREA IMPOZITULUI PE TEREN Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan-terenuri cu constructii Lei/mp

  Nivelurile impozitului pe ranguri de localitati ron Zona in cadrul Localitatii

  Nivelurile aplicate pt anul 2010

  Nivelurile aplicate pt.anul 2011

  IV V IV V A 0.0766 0.0613 0.0766 0.0613 B 0.0613 0.0460 0.0613 0.0460 C 0.0460 0.0306 0.0460 0.0306 D 0.0300 0.0153 0.0300 0.0153 Vladimirescu este comuna de rangul IV ,iar Horia,Mindruloc si Cicir care sunt localitati componente ale comunei Vladimirescu sunt localitati de rangul V

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  IMPOZITUL/TAXA *) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

  - ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII - Art.258 alin.(4)

  NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2010

  - lei/ha **) -

  NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011

  - lei/ha -

  Nr. crt.

  Zona

  Categoria de folosinţă Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D

  1 Teren arabil 24 18 16 13 24 18 16 13 2 Păşune 18 16 13 11 18 16 13 11 3 Fâneaţă 18 16 13 11 18 16 13 11 4 Vie 40 30 24 16 40 30 24 16 5 Livadă 46 40 30 24 46 40 30 24 6 Pădure sau alt teren cu

  vegetaţie forestieră 24 18 16 13 24 18 16 13

  7 Teren cu ape 13 11 7 X 13 11 7 x

  8 Drumuri şi căi ferate X x X X X x x x 9 Neproductiv X x X X X x x x

  *) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. **) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de faptul ca 1 m2 = 0,0001 ha. 1.2.Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan-orice alta categorie de folosinta decit cea de terenuri cu constructii La impozitul pe teren amplasat in intravilan cat si in extravilan,rezultat prin aplicarea prevederilor de mai sus pentru anul 2011 se aplica o majorare cu 5% conform prevederilor art.287 din L.571/2003.

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU SCUTIRI Impozitul pe teren nu se aplica pentru : a). veteranii de razboi, b). persoanele fizice prevazute la art.1 al Decretului Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu uncepere de la 6 martie 1945,precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri,republicat,cu modificarile si completarile ulterioare precum si in alte legi. Persoanele care au calitatea de luptatori in rezistenta anticomunista conform OUG 214/1999. c)persoanele fizice prevazute la art.3 alin.1 lit.b si art.4 alin.1 din Legea recunoastintei fata de eroii martiri si luptatori care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr.341/2004 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I nr.654 din 20 iulie 2004. d) vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au casatorit. e) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I. In cazul unui teren detinut in comun de o persoana fizica prevazuta la a,b,c,d,e scutirea se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti. Scutirea de la plata impozitului prevazuta la a,b,c,d, sau e, se aplica incepind cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificativein vederea scutirii. Scutirtea de la plata impozitului si taxelor locale , precum si de la plata impozitului corespunzator pentru terenurile arabile , fanete si paduri, insuprafata de pana la 5 ha , se aplica pentru veteranii de razboi , vaduvele de razboi , vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au casatorit. f). Oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului,Educatiei , Cercetarii si Tineretului,cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice, g). Fundatiilor testamentare constituite conform legii,cu scopul de a intretine,dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala,precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar,social si cultural; h) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrini si a ceselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii. i). Terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice,precum si terenurile destinate acestui scop. Impozitul pe teren se reduce cu 50% pentru terenul aferent cladirilor detinute de persoane juridice,care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic. Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru :

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU a). terenul aferent unei cladiri,pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire; b). orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale,a acestuia,cu personalitate juridica; c). orice teren al unui cimitir,crematoriu; d). orice teren al unei institutii de invatamint preuniversitar si universitar,autorizata provizoriu sau acreditata; e). orice teren al unei institutii sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul autoritatilor locale; f). orice teren detinut,administrat sau folosit de catre o institutie publica,cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice; g). orice teren,proprietate a statului,unitatilor administrativ teritoriale sau a altor institutii publice,aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari,exceptind suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice. h). orice teren degradat sau poluat ,inclus in nperimetrul de ameliorare,pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestuia. i). Terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura,orice terenuri ocupate de iazuri,balti,lacuri de acumulare sau cai navigabile,cele folosite pentru activitati de aparare impotriva inundatiilor,gospodarirea apelor,hidrometeorologie,cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa,cele folosite ca zone de protectie definite in lege,precum si terenurile utilizat6e pentru exploatarile din subsol incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local,in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului; j). terenurile legate de sistemele hidrotehnice,terenurile de navigatie,terenurile aferente infrastructurii portuare,canalelor navigabile,inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora,precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare,pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului,emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara; k). terenurile ocupate de autostrazi,drumuri europene,drumuri nationale,drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania-S.A,zonele de siguranta a acestora,precum si terenurile din jurul pistelor reprezentind zone de siguranta; l). terenurile parcurilor industriale,stiintifice si tehnologice,potrivit legii; m). terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari; n). terenurile aferente cladirilor aflate in domeniul public si privat al statului si in administrarea Regiei Autonome``Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat``,cu exceptia celor folosite pentru activitati economice.

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU SANCTIUNI Constituie contraventii urmatoarele fapte : a). depunerea peste termen a declaratiilor de impunere; b). nedepunerea declaratiilor de impunere. BONIFICATIE Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local,pina la 15 martie 2011,pentru persoanele fizice,se acorda o bonificatie de 5% la impozitul pe teren. TERMEN DE PLATA : Impozitul/taxa pe teren se plateste anual,in 2 rate egale :

  � rata I pina la 31 martie inclusiv � rata II pina la 30 septembrie inclusiv

  Impozitul anual pe teren ,datorat aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane fizice si juridice ,de pina la 50 lei inclusiv se plateste integral pina la primul termen de plata.In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ teritoriale,suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat.

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN Art.258 alin.(6) - lei/ha -

  NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2010

  NIVELURILE INDEXATE

  PENTRU ANUL 2011 Nr. crt.

  Zona

  Categoria de folosinţă Zona Zona

  A B C D A B C D

  1 Teren cu construcţii 27 24 22 19 27 24 22 19 2 Arabil 43 41 39 36 43 41 39 36 3 Păşune 24 22 19 17 24 22 19 17 4 Fâneaţă 24 22 19 17 24 22 19 17

  5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1 48 46 43 34 48 46 43 41

  5.1 Vie până la intrarea pe rod X x x X X x X x

  6 Livadă pe rod, alta decât cea prevaz. la nr. crt.6.1 48 46 43 41 48 46 43 41

  6.1 Livadă până la intrarea pe rod X x x X x x X X

  7

  Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1

  14 12 10 7 14 12 10 7

  7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie

  X x x X x x X X

  8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 5 4 2 1 5 4 2 1

  8.1 Teren cu amenajări piscic 29 27 24 22 29 27 24 22 9 Drumuri şi căi ferate X x x X X x X X 10 Teren neproductiv X x x X X x X X

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU SANCTIUNI Constituie contraventii urmatoarele fapte : a). depunerea peste termen a declaratiilor de impunere; b). nedepunerea declaratiilor de impunere. BONIFICATIE Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local, pina la 15 martie 2011, pentru persoanele fizice ,se acorda o bonificatie de 5% la impozitul pe teren. TERMEN DE PLATA : Impozitul/taxa pe teren extravilan se plateste anual,in 2 rate egale :

  � rata I pina la 31 martie inclusiv � rata II pina la 30 septembrie inclusiv

  Impozitul anual pe teren extravilan ,datorat aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane fizice si juridice ,de pina la 50 lei inclusiv se plateste integral pina la primul termen de plata.In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ teritoriale,suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat. La impozitul pe teren amplasat in extravilan,rezultat prin aplicarea prevederilor de mai sus pentru anul 2011 se aplica o majorare cu 5% conform prevederilor art.287 din L.571/2003.

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  ANEXA 1.3. La HOTARAREA NR................/.......................2010

  CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*)

  *)Începând cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma „impozitul pe mijloacele de transport” înlocuieşte sintagma „taxa asupra mijloacelor de transport” Art.263 alin.(2) In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar , pe intreaga durata a acestuia ,impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar. In cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decit prin ajungerea la scadenta,impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator

  NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2010

  NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011

  Mijloc de transport

  Valoarea taxei - lei/200 cm³ sau fracţiune -

  Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta

  Tipuri de autovehicule X X 1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv 8 8

  2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv 18 18

  3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv 36 72

  4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv 72 144

  5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 144 290

  6. Autobuze, autocare, microbuze 24 24 7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv. 30 30

  8. Tractoare înmatriculate 18 18 In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule,impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica acestuia,prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc.sau fractiune din acestea .

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  Atovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 t

  Nr. axelor si masa totala

  maxim autorizata

  Impozitul in lei pt. Vehiculele angajate

  exclusiv in operatiunile de transport intern

  ANUL 2010

  Imopzitul in lei pt. Vehiculele angajate in

  operatiunile de transport intern si

  international ANUL2010

  Impozitul in lei pt. Vehiculele angajate

  exclusiv in operatiunile de transport intern

  ANUL 2011

  Imopzitul in lei pt. Vehiculele angajate in operatiunile de transport intern si

  international ANUL2011

  Vehicule cu sistem de suspensie

  pneumatica sau un

  echivalent recunoscut ANUL2010

  Vehicule cu alt

  sistem de suspensie

  ANUL 2010

  Vehicule cu sistem de suspensie

  pneumatica sau un

  echivalent recunoscut ANUL2010

  Vehicule cu alt

  sistem de suspensie

  ANUL 2010

  Vehicule cu sistem de suspensie

  pneumatica sau un

  echivalent recunoscut ANUL 2011

  Vehicule cu alt

  sistem de suspensie

  ANUL 2011

  Vehicule cu sistem de suspensie

  pneumatica sau un

  echivalent recunoscut ANUL 2011

  Vehicule cu alt

  sistem de suspensie

  ANUL 2011

  I. Vehicule cu 2 axe 1.Masa nu mai

  putin de 12 t,dar nu mai mult de 13

  0 102 0 127 X X X X

  2.Masa nu mai putin de 13 t,dar nu mai mult de 14

  102 282 127 352 X X X X

  3.Masa nu mai putin de 14 t,dar nu mai mult de 15

  282 396 352 495 X X X X

  4.Masa nu mai putin de 15 t,dar nu mai mult de 18

  396 897 495 1121 X X X X

  II. Vehicule cu 3 axe 1.Masa nu mai

  putin de 15 t,dar nu mai mult de 17 t

  102 177 127 221 X X X X

  2.Masa nu mai putin de 17 t,dar nu mai mult de 19

  177 364 221 454 X X X X

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  3.Masa nu mai putin de 19 t,dar nu

  mai mult de 21 364 472 454 589 X X X X

  4.Masa nu mai putin de 21 t,dar nu

  mai mult de 23 472 727 589 908 X X X X

  5.Masa nu mai putin de 23 t,dar nu

  mai mult de 25 727 1129 908 1412 X X X X

  6.Masa nu mai putin de 25 t,dar nu

  mai mult de 26 727 1129 908 1412 X X X X

  III. Vehicule ce 4 axe 1.Masa nu mai

  putin de 23 t,dar nu mai mult de 25

  472 478 589 598 X X X X

  2.Masa nu mai putin de 25 t,dar nu

  mai mult de 27 478 747 598 933 X X X X

  3.Masa nu mai putin de 27 t,dar nu

  mai mult de 29 747 1185 933 1481 X X X X

  4.Masa nu mai putin de 29 t,dar nu

  mai mult de 31 1185 1758 1481 2197 X X X X

  5.Masa nu mai putin de 31 t,dar nu

  mai mult de 32 1185 1758 1481 2197 X X X X

  In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxim autorizata egala sau mai mare de 12 tone ,impozitul pe mijloace de transport este egal cu suma corespunzatoare

  prevazuta in tabelul urmator:

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone

  Nr. axelor si masa totala

  maxim autorizata

  Impozitul in lei pt. Vehiculele angajate

  exclusiv in operatiunile de transport intern

  ANUL 2010

  Imopzitul in lei pt. Vehiculele angajate in

  operatiunile de transport intern si

  international ANUL2010

  Impozitul in lei pt. Vehiculele angajate

  exclusiv in operatiunile de transport intern

  ANUL 2011

  Imopzitul in lei pt. Vehiculele angajate in operatiunile de transport intern si

  international ANUL2011

  Vehicule cu sistem de suspensie

  pneumatica sau un

  echivalent recunoscut ANUL2009

  Vehicule cu alt

  sistem de suspensie

  ANUL 2010

  Vehicule cu sistem de suspensie

  pneumatica sau un

  echivalent recunoscut ANUL2010

  Vehicule cu alt

  sistem de suspensie

  ANUL 2010

  Vehicule cu sistem de suspensie

  pneumatica sau un

  echivalent recunoscut ANUL 2011

  Vehicule cu alt

  sistem de suspensie

  ANUL 2011

  Vehicule cu sistem de suspensie

  pneumatica sau un

  echivalent recunoscut ANUL 2011

  Vehicule cu alt

  sistem de suspensie

  ANUL 2011

  I. Vehicule cu 2+1 axe

  1.Masa nu mai putin de 12 t dar nu

  mai mult de 14 t

  0 0 0 0 X X X X

  2.Masa nu mai putin de 14 t dar nu

  mai mult de 16 t 0 0 0 0 X X X X

  3.Masa nu mai putin de 16 t dar nu

  mai mult de 18 t 0 46 0 58 X X X X

  4.Masa nu mai putin de 18 t dar nu

  mai mult de 20 t 46 105 58 131 X X X X

  5.Masa nu mai putin de 20 t dar nu

  mai mult de 22 t 105 246 131 307 X X X X

  6.Masa nu mai putin de 22 t dar nu

  246 318 307 397 X X X X

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  mai mult de 23 t 7.Masa nu mai

  putin de 23 t dar nu mai mult de 25 t

  318 573 397 716 X X X X

  8.Masa nu mai putin de 25 t dar nu

  mai mult de 28 t 573 1005 715 1256 X X X X

  II. Vehicule cu 2+2 axe

  1.Masa nu mai putin de 23 t dar nu

  mai mult de 25 t 99 230 123 287 X X X X

  2.Masa nu mai putin de 25 t dar nu

  mai mult de 26 t 230 377 287 471 X X X X

  3.Masa nu mai putin de 26 t dar nu

  mai mult de 28 t 377 553 471 692 X X X X

  4.Masa nu mai putin de 28 t dar nu

  mai mult de 29 t 553 668 692 835 X X X X

  5.Masa nu mai putin de 29 t dar nu

  mai mult de 31 t 668 1097 835 1156 X X X X

  6.Masa nu mai putin de 31 t dar nu

  mai mult de 33 t 1097 1522 1371 1902 X X X X

  7.Masa nu mai putin de 33 t dar nu

  mai mult de 36 t 1522 2311 1902 2888 X X X X

  8.Masa nu mai putin de 36 t dar nu

  mai mult de 38 t 1522 2311 1902 2888 X X X X

  III. Vehicule cu 2+3 axe

  1.Masa nu mai putin de 36 t dar nu

  mai mult de 38 t 1211 1686 1514 2107 X X X X

  2.Masa nu mai putin de 38 t dar nu

  mai mult de 40 t 1686 2291 2107 2863 X X X X

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  IV. Vehicule ce 3+2 axe

  1.Masa nu mai putin de 36 t dar nu

  mai mult de 38 t 1070 1486 1338 1857 X X X X

  2.Masa nu mai putin de 38 t dar nu

  mai mult de 40 t 1486 2055 1857 2569 X X X X

  3.Masa nu mai putin de 40 t dar nu

  mai mult de 44 t 2055 3040 2569 3800 X X X X

  V. Vehicule cu 3+3 axe

  1.Masa nu mai putin de 36 t dar nu

  mai mult de 38 t 609 737 761 921 X X X X

  2.Masa nu mai putin de 38 t dar nu

  mai mult de 40 t 737 1100 921 1375 X X X X

  3.Masa nu mai putin de 40 t dar nu

  mai mult de 44 t 1100 1751 1375 2189 X X X X

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  Art. 263 alin(4)

  Atovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 t Nr. axelor si masa totala

  maxim autorizata

  Impozitul in lei pt. Vehiculele angajate

  exclusiv in operatiunile de transport intern

  ANUL 2010

  Imopzitul in lei pt. Vehiculele angajate in

  operatiunile de transport intern si

  international ANUL2010

  Impozitul in lei pt. Vehiculele angajate

  exclusiv in operatiunile de transport intern

  ANUL 2011

  Imopzitul in lei pt. Vehiculele angajate in operatiunile de transport intern si

  international ANUL2011

  Vehicule cu sistem de suspensie

  pneumatica sau un

  echivalent recunoscut ANUL2010

  Vehicule cu alt

  sistem de suspensie

  ANUL 2010

  Vehicule cu sistem de suspensie

  pneumatica sau un

  echivalent recunoscut ANUL2010

  Vehicule cu alt

  sistem de suspensie

  ANUL 2010

  Vehicule cu sistem de suspensie

  pneumatica sau un

  echivalent recunoscut ANUL 2011

  Vehicule cu alt

  sistem de suspensie

  ANUL 2011

  Vehicule cu sistem de suspensie

  pneumatica sau un

  echivalent recunoscut ANUL 2011

  Vehicule cu alt

  sistem de suspensie

  ANUL 2011

  I. Vehicule cu 2 axe 1.Masa de cel

  putin 12 t,dar mai mica de 13 t

  X X X X 0 102 0 127

  2.Masa de cel putin 13 t,dar mai mica de 14 t

  X X X X 102 282 127 352

  3.Masa de cel putin 14 t,dar mai mica de 15 t

  X X X X 282 396 352 495

  4.Masa de cel putin 15 t,dar mai mica de 18 t

  X X X X 396 897 495 1121

  5.Masa de cel putin 18 tone

  X X X X

  II. Vehicule cu 3 axe 1. Masa de cel

  putin 15 t,dar mai mica de 17 t

  X X X X 102 177 127 221

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  2. Masa de cel putin 17 t,dar mai mica de 19 t

  X X X X 177 364 221 454

  3. Masa de cel putin 19 t,dar

  mai mica de 121 t X X X X 364 472 454 589

  4. Masa de cel putin 21 t,dar

  mai mica de 23 t X X X X 472 727 589 908

  5. Masa de cel putin 23 t,dar

  mai mica de 25 t X X X X 727 1129 908 1412

  6. Masa de cel putin 25 t,dar

  mai mica de 26 t X X X X 727 1129 908 1412

  7. Masa de cel putin 26 tone

  X X X X

  III. Vehicule ce 4 axe 1. Masa de cel

  putin 23 t,dar mai mica de 25 t

  X X X X 472 478 589 598

  2. Masa de cel putin 25 t,dar

  mai mica de 27 t X X X X 478 747 598 933

  3. Masa de cel putin 27 t,dar

  mai mica de 29 t X X X X 747 1185 933 1481

  4. Masa de cel putin 29 t,dar

  mai mica de 31 t X X X X 1185 1758 1481 2197

  5. Masa de cel putin 31 t,dar

  mai mica de 32 t X X X X 1185 1758 1481 2197

  6.Masa de cel putin 32 tone

  X X X X

  In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxim autorizata egala sau mai mare de 12 tone ,impozitul pe mijloace de transport este egal cu suma corespunzatoare

  prevazuta in tabelul urmator:

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  Art. 263 alin(5) Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala

  maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone Nr. axelor si masa totala

  maxim autorizata

  Impozitul in lei pt. Vehiculele angajate

  exclusiv in operatiunile de transport intern

  ANUL 2010

  Imopzitul in lei pt. Vehiculele angajate in

  operatiunile de transport intern si

  international ANUL2010

  Impozitul in lei pt. Vehiculele angajate

  exclusiv in operatiunile de transport intern

  ANUL 2011

  Imopzitul in lei pt. Vehiculele angajate in operatiunile de transport intern si

  international ANUL2011

  Vehicule cu sistem de suspensie

  pneumatica sau un

  echivalent recunoscut ANUL2010

  Vehicule cu alt

  sistem de suspensie

  ANUL 2010

  Vehicule cu sistem de suspensie

  pneumatica sau un

  echivalent recunoscut ANUL2010

  Vehicule cu alt

  sistem de suspensie

  ANUL 2010

  Vehicule cu sistem de suspensie

  pneumatica sau un

  echivalent recunoscut ANUL 2011

  Vehicule cu alt

  sistem de suspensie

  ANUL 2011

  Vehicule cu sistem de suspensie

  pneumatica sau un

  echivalent recunoscut ANUL 2011

  Vehicule cu alt

  sistem de suspensie

  ANUL 2011

  I. Vehicule cu 2+1 axe

  1. Masa de cel putin 12 t, dar

  mai mica de 14 t

  X X X X 0 0 0 0

  2. Masa de cel putin 14 t, dar

  mai mica de 16 t X X X X 0 0 0 0

  3. Masa de cel putin 16 t, dar

  mai mica de 18 t X X X X 0 46 0 58

  4. Masa de cel putin 18 t, dar

  mai mica de 20 t X X X X 46 105 58 131

  5. Masa de cel putin 20 t, dar

  mai mica de 22 t X X X X 105 246 131 307

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  6. Masa de cel putin 22 t, dar

  mai mica de 23 t X X X X 246 318 307 397

  7. Masa de cel putin 23 t, dar

  mai mica de 25 t X X X X 318 573 397 716

  8. Masa de cel putin 25, dar mai

  mica de 28 t X X X X 573 1005 716 1256

  9.Masa de cel putin 28 tone

  X X X X

  II. Vehicule cu 2+2 axe

  1. Masa de cel putin 23 t, dar

  mai mica de 25 t X X X X 99 230 123 287

  2. Masa de cel putin 25 t, dar

  mai mica de 26 t X X X X 230 377 287 471

  3. Masa de cel putin 26 t, dar

  mai mica de 28 t X X X X 377 553 471 692

  4. Masa de cel putin 28 t, dar

  mai mica de 29 t X X X X 553 668 692 835

  5. Masa de cel putin 29 t, dar

  mai mica de 31 t X X X X 668 1097 835 1371

  6. Masa de cel putin 31 t, dar

  mai mica de 33 t X X X X 1097 1522 1371 1902

  7. Masa de cel putin 33 t, dar

  mai mica de 26 t X X X X 1522 2311 1902 2888

  8. Masa de cel putin 36 t, dar

  mai mica de 38 t X X X X 1522 2311 1902 2888

  9.Masa de cel putin 38 tone

  X X X X

  III. Vehicule cu 2+3 axe

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  1. Masa de cel putin 36 t, dar

  mai mica de 38 t X X X X 1211 1686 1514 2107

  2. Masa de cel putin 38 t, dar

  mai mica de 40 t X X X X 1686 2291 2107 2863

  3.Masa de cel putin 40 tone

  X X X X

  IV. Vehicule ce 3+2 axe

  1. Masa de cel putin 36 t, dar mai mica de 38

  X X X X 1070 1486 1338 1875

  2. Masa de cel putin 36 t, dar mai mica de 38

  X X X X 1486 2055 1857 2569

  3. Masa de cel putin 40 t, dar

  mai mica de 44 t X X X X 2055 3040 2569 3800

  4.Masa de cel putin 44 tone

  X X X X

  V. Vehicule cu 3+3 axe

  1. Masa de cel putin 36 t, dar mai mica de 38

  X X X X 609 737 761 921

  2 Masa de cel putin 36 t, dar mai mica de 38

  X X X X 737 1100 921 1375

  3. Masa de cel putin 40 t, dar

  mai mica de 44 t X X X X 1100 1751 1375 2189

  4.Masa de cel putin 44 tone

  X X X X

  *PENTRU ANUL 2011 IMPOZITUL DATORAT PENTRU FIECARE MIJLOC DE TRANSPORT CU MASA PREVAZUTA LA art. 263 alin. (4) si (5) DIN LEGEA 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE , SE STABILESTE PRIN HOTARAREA GUVERNULUI , CONFORM Art. II , alin. (3) DIN LEGEA 188/14.10.2010.

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  Art.263 alin.(6) Remorci, semiremorci sau rulote NIVELURILE INDEXATE

  PENTRU ANUL 2010 NIVELURILE APLICABILE

  ÎN ANUL FISCAL 2011

  Masa totală maximă autorizată Taxa, în lei Impozitul, în lei

  a. Până la 1 tonă, inclusiv 8 8 b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 29 29 c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 45 45 d. Peste 5 tone 55 55

  Art.263 alin.(7) Mijlocul de transport pe apă

  1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 18 18 2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 48 48 3. Bărci cu motor 181 181 4. Nave de sport şi agrement *) Intre 0 si 964 între 0 şi 964 5. Scutere de apă 181 181

  In cazul mijloacelor de transport pentru anul 2011 se aplica o majorare cu 5% stabilita prin HCL conform Art. 287 din L 571/2003, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5).

  TAXA VEHICULE LENTE

  Anul 2010 Anul 2011 34 34

  Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual in 2 rate egale:rata I pina la 31 martie inclusiv,rata II pina la 30 septembrie inclusiv

  Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport,datorat pe intregul an de catre contribuabili persoane fizice ,pina la data de 15 martie a anului respectiv inclusiv , se acorda o bonificatie de 5% inclusiv. Impozitul anual pe mijlocul de transport datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,persoane fizice si juridice,de pina la 50 lei inclusiv se plateste integral pina la primul termen de plata.In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ teritoriale,suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  A N E X A 2

  la HOTARAREA NR............/....................2010

  LEGEA NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru 1) ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

  NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2010

  NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2011

  Extras din norma juridică

  Taxa, în lei Taxa, în lei Nr. Crt.

  CAPITOLUL I Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta

  Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 1

  Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

  2

  2

  2 Eliberarea certificatului de producător � Punct abrogat prin art.80 lit.j) din Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: x X

  - pentru animale sub 2 ani 2 2

  3

  - pentru animale peste 2 ani 2 2 Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: - pentru animale sub 2 ani 2 2

  4

  - pentru animale peste 2 ani 4 4 5 Eliberarea certificatelor de atestare fiscală Punct abrogat prin art. 1 pct.

  144 din L 174/2004 pentru aprobarea OG 92/2003 privind

  Codul de procedura fiscala

  x

  6 Eliberarea, la cerere. A certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie 2 2

  7 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 2 8 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a

  Sexului 13 13

  9 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 2

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU 10 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de

  stare civilă întocmite de autorităţile străine 2 2

  11

  Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare Civilă 2 2

  12

  Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 2 2

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  ANEXA 3

  La HOTARAREA NR.................../.........................2010 CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

  Art.267 alin.(1)

  Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban

  NIVELURILE INDEXATE

  PENTRU ANUL 2010

  NIVELURILE APLICABILE

  ÎN ANUL FISCAL 2011 Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei Taxa, în lei

  a) Până la 150 m², inclusiv 4 4 b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 5 5 c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 6 6 d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 8 8 e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 10 10

  f) Peste 1.000 m² 10+0.010 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste 1000 mp 10+0.010 lei/mp pentru fiecare mp

  care depaseste 1000 mp

  Art.267 alin.(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

  5 lei pentru fiecare mp afectat 5 lei pentru fiecare mp afectat

  Art.267 alin.(7)

  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor

  6 lei pentru fiecare mp de suprafata ocupata de

  constructie

  6 lei pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie

  Art.267 alin.(11)

  Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

  9 lei/racord 9 lei/racord

  Art.267 alin.(12)

  Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean

  11 11

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU Art.267 alin.(13)

  Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 7 7

  Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice: 1. în mediul rural X X Art.268 alin.(1) Taxa radiere obiect de activitate x x

  Taxa inscriere nou obiect de activitate x x Taxa inscriere ajutoare in autorizatie/persoana x x Taxa radiere ajutoare din autorizatie x x Taxa inscriere sau radierea locului de desfasurare

  a activitatii autorizate x x

  Modificare adresa de sediu sau domiciliu autorizatie x x

  Taxa radiere denumire unitate x x Taxa inscriere sau numire unitate x x Taxa eliberare duplicate autorizatie functionare x x Taxa anulare autorizatie x x Taxa viza anuala autorizatie X X

  Art.268 alin.(2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare 14 14

  Art.268 alin.(3)

  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale

  X X

  Art.268 alin.(4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător.

  50

  50

  Taxa pentru eliberarea certificatului de producator pentru produse vegetale pentru suprafete pina la 1 Ha

  x X

  Taxa pentru eliberarea certificatului de producator pentru produse vegetale pentru suprafete cuprinse intre 1-5 Ha

  x X

  Taxa pentru eliberarea certificatului de producator pentru produse vegetale pentru suprafete de peste 5 Ha

  x X

  Taxa viza trimestriala certificat producator x x

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  Art.268 alin.(5) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

  Intre 0-3615 lei Intre 0-3615 lei

  Pentru cod 5530-restaurante si 5540 -Baruri in cazul persoanelor juridice 2000 lei 1500 lei

  Pentru cod 5530-restaurante si 5540-Baruri in cazul AF si PF 1500 lei 1000 lei

  Pentru cod 5530-restaurante si 5540 Baruri in cazul pers.jurid. in cadrul carora se defsasoara si alte activitati de divertisment si jocuri

  2500 X

  Pentru cod 5530-restaurante si 5540 Baruri in cazul AF si PF in cadrul carora se desfasoara si alte activitati de divertisment si jocuri

  2000 X

  CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE NIVELURILE INDEXATE

  PENTRU ANUL 2010

  NIVELURILE APLICABILE

  ÎN ANUL FISCAL 2011 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:

  - lei/m2 sau fracţiune de m2 - - lei/m2 sau fracţiune de m2 - a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică 20 20

  Art.271 alin.(2)

  b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate 15 15

  Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate pentru contribuabilii care incheie contracte de publicitate si reclama

  3%din valoarea contractului 3%din valoarea contractului

  CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE

  NIVELURILE INDEXATE

  PENTRU ANUL 2010

  NIVELURILE APLICABILE

  ÎN ANUL FISCAL 2011 Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:

  - lei/m2 - - lei/m2 - a) în cazul videotecilor 1 1

  Art.275 alin.(2)

  b) în cazul discotecilor 2 2

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  CAPITOLUL XIII – SANCŢIUNI LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

  NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2010

  NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2011

  Art.294 alin(3) Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 60 de lei la 240 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 240 de lei la 600 de lei.

  Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 60 de lei la 240 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 240 de lei la 600 de lei.

  Art.294 alin.(4)

  Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 280 de lei la 1.360 de lei.

  Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 280 de lei la 1.360 de lei.

  LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE NIVELURILE ACTUALIZATE

  PENTRU ANUL 2010 NIVELURILE ACTUALIZATE

  PENTRU ANUL 2011 (6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv: Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 240 de lei la 960 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 960 de lei la 2.400 de lei.

  Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 240 de lei la 960 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 960 de lei la 2.400 de lei.

  Art.294 alin.(6)

  Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.100 de lei la 5.450 de lei.

  Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.100 de lei la 5.450 de lei.

  NOTĂ: Prin hotărârile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, adoptate de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale, în termen de până la 45 de zile calendaristice de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, ţinând seama de competenţa acestor autorităţi de a putea majora impozitele şi taxele locale cu până la 20%, cu excepţia taxelor prevăzute la art.263 alin.(4) şi (5) şi la art.295 alin.(11) lit.b)-d), potrivit prevederilor art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru uşurarea calculelor se recomandă ca nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în sumă fixă să fie rotunjite la leu prin adaos, fără a depăşi cota adiţională de 20%.

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  x

  ANEXA 4 LA HOTARAREA NR...................../...........................2010

  Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

  Acte de identitate: 2010 2011 a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie

  4 4

  b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei Abrogat prin OUG 70/2009 Abrogat prin OUG 70/2009 c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie 5 5

  1

  d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate Abrogat prin OUG 70/2009 Abrogat prin OUG 70/2009

  2 Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei Abrogat prin OUG 70/2009 Abrogat prin OUG 70/2009

  3 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 3 4 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 2

  x CAPITOLUL III Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule: a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A,A1,B,B1,SI B+E 5 5

  b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A Abrogat prin OUG 70/2009 Abrogat prin OUG 70/2009

  c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E Abrogat prin OUG 70/2009 Abrogat prin OUG 70/2009

  1

  d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriileC,C1, D1,C+E,D+E,C1+E,D1+E,Tb si Tv

  24 24

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

  Abrogat prin OUG 70/2009 Abrogat prin OUG 70/2009

  f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E Abrogat prin OUG 70/2009 Abrogat prin OUG 70/2009

  72 72 2 Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentrucategoriilecuprinsein permisul anulat, precum si al persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenulpentruobtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor ute la pct.3

  3 Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

  dublul taxelor prevăzute la pct.1

  dublul taxelor prevăzute la pct.1

  4 Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere

  de 3 ori taxele prevăzute la pct.1 ori, după caz,

  la pct.2 sau 3

  de 3 ori taxele prevăzute la pct.1 ori, după caz,

  la pct.2 sau 3 x CAPITOLUL IV Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe

  Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg, inclusiv 52 52

  b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg, inclusiv, şi 3.500 kg, inclusiv Abrogat prin OUG 70/200952 Abrogat prin OUG 70/200952

  1

  c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 125 125

  2 Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 8 8

  3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 357 357

  x CAPITOLUL V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991 2) 13 13

  1) Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale. 2) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr.34/2005, de la data de 24 noiembrie 2004, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit, astfel că, taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute la capitolul V din anexa la Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare, nu se mai datorează.

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  ANEXA 5 LA HOTARAREA NR.................../...........................2010

  ALTE VENITURI ADMINISTRATE DE COMPARTIMENTUL FINANTE CONTABILITATE

  SI TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

  TAXA PENTRU ELIBERAREA / VIZAREA ANUALA (ORAR DE FUNCTIONARE) PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII AGENTILOR ECONOMICI (PJ, IF, II )ALTII DECAT CEI PREVAZUTI LA ART. 268, ALIN (5) DIN LEGEA 571/2003

  ANUL 2010 ANUL 2011 50 LEI / LOC DE

  DESFASURARARE A ACTIVITATII

  50 LEI / LOC DE DESFASURARARE A

  ACTIVITATII TAXA PSI PERSOANE JURIDICE

  ANUL 2010 ANUL 2011 10 LEI / LOC DE

  DESFASURARE A ACTIVITATII

  10 LEI / LOC DE DESFASURARARE A

  ACTIVITATII

  TAXA HOTELIERA

  Anul 2010 Anul 2011 5% din incasari 5% din incasari

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  TAXA ARENDA

  Anul 2010 Anul 2011

  0.2lei/mp 0.2lei/mp TAXA PSI PERSOANE FIZICE

  Anul 2010 Anul 2011 10lei/gospodarie/an 10 lei/gospodarie/an

  Taxa se aplica fiecarei gospodarii a comunei Vladimirescu Taxa constituie venit cu destinatie speciala si se foloseste pentru activitatea de PSI

  TAXA PIATA Anul 2010 Anul 2011 2lei/masa/zi 2lei/masa/zi 40lei/masa/luna 40lei/masa/luna

  TAXA CAUTARE ARHIVA

  Anul 2009 Anul 2010 12 lei/document 12 lei/document

  TAXA PESCUIT SPORTIV BALTI PROPRIETATEA COMUNEI VLADIMIRESCU

  Anul 2010 Anul 2011 20 lei/zi/ persoana 20 lei/zi/ persoana

  Pescarul are dreptul la un bat cu doua carlige sau doua bete cu un carlig fiecare, si poate retine pana la 2 kg de peste. Pestele sub greutatea sau dimensiunile stabilite prin lege trebuie eliberat.

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  TAXA MULTIPLICARE COPII XEROX Anul 2010 Anul 2011 Format A4 fata 1 leu

  Formant A4 fata 1 leu

  Format A4 fata verso 1 leu

  Format A4 fata verso 1 leu

  Format A3 fata 1leu

  Format A3 fata 1 leu

  Format A3 fata verso 1leu

  Format A3 fata verso 1 leu

  TAXA ELIBERARE COPII HARTI CADASTRALE PENTRU INFORMARE INSTANTE SAU NOTARIAT

  Anul 2010 Anul 2011 35 35

  INCHIRIERE SALA FESTIVITATI :

  Anul 2010 Anul 2011

  Inchiriere sala Vladimirescu pentru festivitati cu tacimuri

  1500 X

  Inchiriere sala Vladimirescu pentru festivitati fara tacimuri

  1000 X

  Inchiriere sala mare Mindruloc 300 X

  Inchiriere sala mica Mindruloc 200 X

  Inchiriere sala Horia 300 X

  Anul 2010 Anul 2011

  Inchiriere sala Vladimirescu pentru X 1500

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  nuntii cu tacimuri Inchiriere sala Vladimirescu pentru nuntii fara tacimuri

  X 1000

  Inchiriere sala Vladimirescu pentru aniversari , onomastice ( cu tacimuri)

  X 1000

  Inchiriere sala Vladimirescu pentru aniversari , onomastice ( cu tacimuri )

  X 500

  Inchiriere sala Vladimirescu pentru parastas ( cu tacimuri )

  X 400

  Inchiriere sala Vladimirescu pentru parastas (fara tacimuri)

  X

  200

  Inchiriere sala Mindruloc pentru nunti X 500 Inchiriere sala Mindruloc pentru aniversari ,onomastice

  X 250

  Inchiriere sala Mindruloc pentru parastas

  X 100

  Inchiriere sala Horia pt. nunti X 500 Inchiriere sala Horia pt.aniversari , onomastice

  X 250

  Inchiriere sala Horia pt. parastas X 100

  TAXA ELIBERARE EXTRAS PLAN PARCELAR

  2010 2011

  35 X

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  EMITERE DE COPII ALE AUTORIZATIILOR DIN EVIDENTA

  2010 2011 25 25

  AVIZE PENTRU SAPATURI PE DOMENIUL PUBLIC

  2010 2011 7lei/ml 7lei/ml

  EMITEREA AUTORIZATIILOR PENTRU RACORDURI LA UTILITATI (apa, canal, gaz, energie electrica )

  2010 2011 20lei/autorizatie 20 lei/autorizatie

  TAXA FOLOSINTA DOMENIUL PUBLIC

  2010 2011 5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi

  TAXA DE ELIBERARE IN REGIM DE URGENTA A DOCUMENTELOR PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE (5 ZILE TERMEN NORMAL, 24 ORE TERMEN DE URGENTA)

  2010 2011

  X 20 LEI/CERTIFICAT

  TAXA ECARISAJ

  2010 2011

  X 5 lei/an/gospodarie

 • ROMANIA Judetul Arad AL COMUNEI VLADIMIRESCU

  TAXA COMERT AMBULANT

  2010 2011 15 lei/zi 15 lei/zi

  TAXE POSTALE

  2010 2011 6 lei 6 lei

  TAXA INCHIRIERE SALA DE SPORT

  TX INCHIRIERE /ORA 80 LEI/ ORA TAXA INCHIRIERE CU ABONAMENT ( MINIM 10 ORE/LUNA)

  50 LEI/ ORA

  TAXA ELIBERARE DOCUMENTATIE PT. INTABULARE TEREN EXTRAVILAN

  2010 2011

  X 250

  TAXA PENTRU ACTIVITATE PE TERASE CONCESIONATE SAU INCHIRIATE UNDE SE DESFASOARA ACTIVITATI DE ALIMENTETIE PUBLICA ALTELE DECAT ``BARURI SI RESTAURANTE``

  LOCALITATE ANUL 2010 ANUL 2011 VLADIMIRESCU X 500 HORIA X 400 MINDRULOC SI CICIR X 300

  PRIMAR, Compartiment impozite si taxe , IOAN CRISAN POPI MORODAN CORNEL SECMAN ILIE