Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts

 • Published on
  14-Feb-2017

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • BASES AIMS 2016.2017

  1

  BASES REGULADORES DE LA CONVOCTORIA PER A LA CONCESSI DAJUTS

  INDIVIDUALS DE MENJADOR PER NECESSITATS SOCIOECONMIQUES I/O

  GEOGRFIQUES PER AL CURS 20016/2007.

  1. OBJECTE DE LA CONVOCATRIA

  Lobjecte de la convocatria s latorgament dajuts individuals de menjador adreats a

  lalumnat densenyaments obligatoris i de segon cicle deducaci infantil de centres educatius

  sufragats amb fons pblics, per al curs escolar 2016-2017.

  2. BENEFICIARIS I REQUISITS GENERALS

  Podr sollicitar lajut de menjador escolar lalumnat que reuneixi els segents requisits:

  2.2.1. Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons pblics de la Comarca

  del Maresme en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle deducaci

  infantil, educaci primria, educaci especial i educaci secundria obligatria,

  durant el curs corresponent a la convocatria.

  2.2.2. No tenir dret el servei de menjador amb carcter preceptiu i, per tant, gratut.

  2.2.3. Fer s del menjador escolar. s condici indispensable que el centre disposi de

  servei de menjador escolar.

  Per la naturalesa de lajut i lespecificitat del collectiu, per obtenir la condici de beneficiari no

  cal acreditar el compliment dels requisits establerts a larticle 13.2 de la Llei 38/2003, de 17

  de novembre, general de subvencions.

  3. SOLLICITUDS I DOCUMENTACI

  Les sollicituds es formalitzaran mitjanant els impresos normalitzats que estaran a disposici

  de les persones interessades als ajuntaments de la comarca del Maresme i a ladrea

  electrnica www.ccmaresme.cat. Les sollicituds es lliuraran a lajuntament del municipi on els

  alumnes estiguin empadronats. El Consell Comarcal no acceptar sollicituds de particulars.

  En el cas destar empadronat en una altra comarca i est escolaritzat al Maresme, la famlia

  presentar preferentment la sollicitud a lajuntament del municipi on est escolaritzat

  lalumne.

  http://www.ccmaresme.cat/

 • BASES AIMS 2016.2017

  2

  Els ajuntaments de la comarca establiran el seu propi canal de comunicaci amb les famlies,

  quant a dates i llocs on presentar la sollicitud. Els sollicitants hauran dacceptar i regir-se per

  les instruccions que dictin els ajuntaments.

  Quan es tracti de germans hi haur una sollicitud nica per a tots els germans amb la

  documentaci completa i shaur dordenar alfabticament pel 1er cognom del germ ms

  petit.

  La presentaci de la sollicitud implica lautoritzaci, de tots i cadascun dels membres de la

  unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal del Maresme o el Departament dEnsenyament

  puguin sollicitar a lAgncia Tributria dades relatives a la renda i patrimoni familiar, per a

  informaci relacionada amb aquesta convocatria.

  3.1. Documentaci OBLIGATRIA a totes les peticions:

  3.1.1. Sollicitud model CCM1. No es tramitaran sollicituds que no estiguin signades per

  tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys.

  En el cas del sollicitant, shaur dinformar de lIDALU1*.

  *1 (IDALU) s el codi identificador nic que sassigna a cada alumne, dins el Registre dalumnes

  (RALC) que ha creat el Departament dEnsenyament per a tots els alumnes matriculats en centres

  educatius pblics i privats densenyaments reglats i no universitaris de Catalunya. En cas de no

  conixel, la famlia pot demanar-lo al centre educatiu.

  3.1.2. Fotocpia del DNI/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de lalumne

  sollicitant, i de tots els membres de la unitat familiar que figurin en el volant de

  convivncia. En el cas de o disposar-ne, llibre de famlia.

  Als efectes del creuament amb lAEAT, el Passaport no s vlid. Els ciutadans de la Uni Europea,

  Espai Econmic Europeu i Sussa estan obligats a sollicitar la seva inscripci al Registre Central

  dEstrangers quan vulguin residir ms de tres mesos a Espanya.

  3.1.3. Volant/certificat de convivncia actual.

  3.1.4. Acreditaci de la situaci econmica de lany 2015, en cas que algun membre de

  la unitat familiar rebi qualsevol tipus dingrs corresponent a rendiments no

  contributius:

  Original i fotocpia de l'informe de vida laboral actualitzat, ems per la Seguretat

  Social.

  Les persones en situaci d'atur: certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la

  Generalitat, en qu consti si es percep la prestaci d'atur i la seva quantia.

 • BASES AIMS 2016.2017

  3

  Les persones que percebin la Renda Mnima d'Inserci: certificat acreditatiu

  actualitzat.

  Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepci d'una pensi i de la seva

  quantia actualitzada (ex: incapacitat absoluta o gran incapacitat, orfenesa,

  viudetat, invalidesa, a favor de familiars, per fill a crrec, etc.).

  Document acreditatiu de prestacions econmiques durgncia social, atorgades per

  administracions pbliques, que tinguin per finalitat atendre situacions de

  necessitats puntuals, urgents i bsiques, de subsistncia, com per exemple

  l'alimentaci, el vestit i l'allotjament.

  3.1.5. En la resta de situacions no previstes anteriorment, s a dir, que no es pugui obtenir

  informaci del nivell de renda familiar a travs de lAEAT o daltres organismes

  competents, shaur dacreditar amb el Model CCM2 i el certificat de lAEAT on consta

  que no ha presentat la declaraci IRPF corresponent a lexercici 2015, juntament amb

  els documents que acreditin els seus ingressos econmics de la naturalesa que siguin,

  si s el cas. Aquestes quedaran denegades si no es realitzen les esmenes oportunes a

  lAEAT.

  3.2. Documentaci complementria:

  Famlia nombrosa: amb carnet acreditatiu vigent.

  Famlia monoparental: amb carnet acreditatiu vigent.

  Infants en acolliment: sacreditar mitjanant la resoluci dacolliment de la Direcci

  General dAtenci a la Infncia i lAdolescncia.

  Discapacitat de lalumne o germans: sacreditar mitjanant el certificat que acrediti

  la discapacitat, ems per un Centre dAtenci a Persones amb Discapacitat (CAD) del

  Departament de treball, Afers Socials i Famlia, o pels organismes competents daltres

  comunitats autnomes.

  Distncia desplaament: quan el Departament dEnsenyament determini

  obligatriament el centre descolaritzaci del menor, i la distncia en vehicle del

  domicili al centre escolar sigui de ms de 3km o que el desplaament tingui una durada

  superior a 25 min, i no disposi de transport gratut.

  Conveni o sentncia de divorci: en el cas que un dels membres ja no visqui al domicili,

  per estigui en el document dempadronament.

  Certificat de lAgncia de lHabitatge de Catalunya: en concepte de subvenci per a

  pagar el lloguer a arrendataris amb risc dexclusi social per motius residencials.

 • BASES AIMS 2016.2017

  4

  4. TERMINI DE PRESENTACI DE SOLLICITUDS

  4.1. Convocatria inicial: Les famlies presentaran a lajuntament les peticions i la documentaci corresponent. En el cas

  que manqui alguna documentaci, lajuntament la reclamar i marcar el termini per

  presentar-la.

  Un cop recollides les sollicituds de les famlies, els ajuntaments introduiran les dades en el

  programari de gesti de beques que hauran de fer arribar al Consell Comarcal del Maresme en

  data lmit el 23 de juny de 2016.

  Un cop transcorregut el termini mxim de presentaci de sollicituds, no sadmetran esmenes,

  dades complementries o nova documentaci. Les sollicituds que no continguin totes les

  dades i la documentaci necessria seran desestimades.

  4.2. Convocatria fora de termini: Finalitzat el termini indicat, les famlies podran demanar ajut de menjador, noms en els

  segents casos a) i b), seguint el protocol establert en el punt 3 de les bases de la convocatria,

  i sempre en el supsit de romanent econmic. Es podr calcular limport datorgament en

  funci dels dies lectius que restin fins a final de curs.

  a) Alumnes nouvinguts a la comarca. Noves incorporacions, noves matrcules i

  alumnes preinscrits, que en el termini de presentaci de sollicituds no tenien plaa

  assignada.

  b) Alumnes amb situacions sobrevingudes. La situaci econmica familiar sha vist

  greument afectada per causa de fora major i degudament justificada pels serveis

  socials.

  En aquests casos correspondr estudiar la nova situaci i caldr que els sollicitant

  lexposin i lacreditin documentalment. Aix mateix, caldr demanar la documentaci

  econmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat

  familiar.

  5. CRITERIS PER A LATORGAMENT DELS AJUTS i BAREMS DE PUNTUACI

  Per a latorgament dels ajuts individuals de menjador es tindr en compte la situaci

  socioeconmica de lany anterior a la convocatria de la unitat familiar (mbit A) i, quan

 • BASES AIMS 2016.2017

  5

  correspongui, les situacions especfiques que pugui acreditar la famlia (mbit B) i la valoraci

  dels serveis socials municipals (mbit C).

  A) Llindars de renda econmics

  5.1. Llindar de renda- tram garantit dajut del 50%. El llindar es calcular en funci dels

  membres computables de la unitat familiar i per lagregaci de les unitats de consum

  que es detallen a continuaci:

  - Primer adult (sustentadors principals): 9.767,40 .

  - Segon adult (sustentadors principals): 3.906,00 .

  - Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors

  principals: 1.953,00 .

  - Per cada nen/a de la unitat familiar: 1.465,00 .

  Si la renda familiar anual, calculada dacord amb el que estableixen les bases, no

  supera aquest llindar, es concedir un ajut de fins a un 50% del cost del servei de

  menjador, que no podr superar en cap cas el preu mxim establert pel Departament.

  Cal fixar aquest llindar com a requisit daccs a la convocatria. Aquelles

  sollicituds que estiguin per sobre daquest llindar constaran com a

  denegades.

  5.2 Llindar de renda- tram garantit dajut del 100%:

  El llindar de renda s el 60% de lestablert per a lobtenci dun ajut del tram garantit

  del 50% i acreditar una puntuaci superior o igual a 15 punts entre els mbits B i C.

  Si la renda familiar anual, calculada dacord amb el que estableixen les bases, no

  supera aquest llindar i sassoleix la puntuaci mnima establerta en els mbits socials

  (B i C), satorgar un ajut del 100% del cost del servei de menjador, que no podr

  superar en cap cas el preu mxim establert pel Departament dEnsenyament.

  5.3. No disposar dun volum de negoci superior a 155.000,00 , calculat sumant el volum

  de negoci de tots dels membres computables de la unitat familiar:

  a) Ingressos procedents dactivitats econmiques en estimaci directa o en estimaci

  objectiva.

  b) Ingressos procedents duna participaci del conjunt dels membres computables

  igual o superior al cinquanta per cent en activitats econmiques desenvolupades a

  travs dentitats sense personalitat jurdica o en qualsevol altra classe dentitat

 • BASES AIMS 2016.2017

  6

  jurdica, un cop aplicats als ingressos totals de les activitat el percentatge de

  participaci de les mateixes.

  5.4. No disposar dun capital mobiliari i rendiments patrimonials (rendiments que no sn

  del treball) superior a 1.700,00 euros. A lefecte, la suma de tots els rendiments nets

  reduts del capital mobiliari, ms el saldo net positiu de tots els guanys i prdues

  patrimonials pertanyents als membres computables de la famlia, excloent les

  subvenciones rebudes per a l'adquisici o rehabilitaci de lhabitatge habitual i, en el

  seu cas, la renda bsica demancipaci.

  Aix mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econmiques durgncia

  social, atorgades per administracions pbliques, que tinguin per finalitat atendre

  situacions de necessitats puntuals, urgents i bsiques, de subsistncia, com per

  exemple l'alimentaci, el vestit i l'allotjament i que hagin estat degudament

  acreditades.

  Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa

  la normativa de limpost de la renda de les persones fsiques pel seu valor a 31 de

  desembre de 2015.

  5.5. No disposar de finques urbanes que pertanyin als membres computables de la famlia

  per valor cadastral superior a 42.900,00 , excls lhabitatge familiar, amb les

  corresponents correccions cadastrals en funci de lany de la revisi del seu valor.

  5.6. No disposar de finques rstiques que pertanyin als membres computables de la famlia

  que el seu valor cadastral superi els 13.130,000 per cada membre computable.

  B) Valoraci de situacions especfiques de la unitat familiar

  Per aquest concepte, sestableix un barem mxim de fins a 15 punts.

  Aquests shauran dacreditar mitjanant certificaci de lorganisme competent.

  -Qualificaci de famlia nombrosa general 1,5 punts

  -Qualificaci de famlia nombrosa especial 3 punts

  -Condici de monoparentalitat general (amb ttol) 1,5 punts

  -Condici de monoparentalitat especial (amb ttol) 3 punts

  -Existncia dinfants en acolliment en la unitat familiar 3 punts

  -Condici de discapacitat de lalumne o germans, fins a un 33% 1,5 punts

 • BASES AIMS 2016.2017

  7

  -Condici de discapacitat de lalumne o germans, de ms dun 33% 3 punts

  -Redistribuci equilibrada dalumnes pel Departament dEnsenyament 3 punts

  C) Valoraci de la situaci social per part de serveis socials per necessitat greu

  Per aquest concepte sestableix un barem de 10 o de 15 punts, per a la valoraci dels indicadors

  de risc o desemparament:

  - situaci de risc social 10 punts

  - situaci de risc social greu 15 punts Les famlies ateses pels serveis socials hauran de declarar aquesta situaci a la sollicitud

  indicant per quins serveis socials sn ateses.

  A lefecte de determinar la puntuaci corresponent en aquest mbit, es recomana tenir en

  compte les segents circumstncies:

  Per situaci de risc social:

  * Observades en linfant:

  - Absentisme escolar

  - Hbits de menjar: sn irregulars i/o inadequats.

  - Vestit inadequat i/o manca dhigiene.

  - Dificultat dadaptaci social (retrament, allament, pors, agressivitat, manifestacions

  conductuals).

  - Nens/es que des dels diferents serveis observen trastorns de lalimentaci.

  - Trastorns emocionals i/o malaltia mental.

  * Observades en la famlia:

  - Vestit inadequat i/o manca dhigiene

  - Trastorns emocionals i/o malaltia mental.

  - Consum de txics.

  - Negligncia lleu, quan lomissi no atempta contra la dignitat fsica i/o psquica del

  menor.

  - Seguiment mdic excessiu, absents o amb mancances significatives.

  - Problemes dhabitatge: manca, desnonament, amuntegament, estada en centre

  dacollida, etc.

  - Famlia monoparental amb poc o nul suport de famlia extensa.

  - Sospites de lexistncia de maltractament (fsic, psicolgic o emocional).

 • BASES...

Recommended

View more >