BigBoard Praha, a.s. - Skupiny Emitenta jsou popsny v prvku B.15. B.12 Historick finančn a provozn daje Vybran ukazatele Emitenta z auditovan mimořdn četn

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • PROSPEKT DLUHOPIS BigBoard Praha, a.s.

  Dodatek . 1

  1 / 17

  BigBoard Praha, a.s.

  Dluhopisy s pevnm rokovm vnosem

  v pedpokldan celkov jmenovit hodnot 800 000 000 K

  splatn v roce 2017

  ISIN: CZ0003502312

  1. DODATEK PROSPEKTU DLUHOPIS

  (dle jen Dodatek .1)

  Tento Dodatek . 1 aktualizuje a dopluje prospekt (dle jen Prospekt) dluhopis s pevnm rokovm vnosem vydvanch v pedpokldan celkov jmenovit hodnot emise 800 000 000 K (osm set milion korun eskch) splatnch v roce 2017 (dle jen Dluhopisy nebo Emise) jejich emitentem je spolenost BigBoard Praha, a.s., se sdlem Praha 4 - Nusle, ttkova 1638/18, PS 140 00, I: 242 26 491, zapsan v obchodnm rejstku vedenm Mstskm soudem v Praze, spisov znaka B 18563 (dle jen Emitent), kter jsou vydvny podle platnho eskho prva v zaknihovan podob ve form na doruitele a jsou ktovanm cennm paprem a cennm paprem pijatm k obchodovn na volnm trhu Burzy cennch papr Praha, a.s. (dle t BCPP).

  Jmenovit hodnota kadho Dluhopisu je 1 K (jedna koruna esk). Jmenovit hodnota Dluhopis a rokov vnosy z nich budou splatn vlun v eskch korunch nebo jin zkonn mn esk republiky. Datum emise Dluhopis bylo 28. listopadu 2012.

  Prospekt Dluhopis byl schvlen rozhodnutm esk nrodn banky .j. 2012/11327/570, ke sp.zn. Sp/2012/152/572 ze dne 22. listopadu 2012, kter nabylo prvn moci dne 22. listopadu 2012.

  Tento Dodatek . 1 byl vyhotoven ke dni 25. bezna 2013 a informace v nm uveden jsou aktuln pouze k tomuto dni. Dodatek . 1 byl schvlen rozhodnutm esk nrodn banky .j. 2013/3790/570, ke sp.zn. Sp/2013/11/572 ze dne 26. bezna 2013, kter nabylo prvn moci dne 27. bezna 2013.

  Prospekt, jeho dodatky, Emisn podmnky, vechny vron, a pololetn zprvy Emitenta uveejnn po datu vyhotoven Prospektu, jako i vechny dokumenty uveden v Prospektu formou odkazu jsou k dispozici v elektronick podob na internetov strnce Emitenta www.bigboard.cz a dle tak v sdle Emitenta na adrese Praha 4 - Nusle, ttkova 1638/18, PS 140 00, v pracovn dny v dob od 9:00 do 16:00 hodin (vce viz kapitolu DLEIT UPOZORNN).

  Tmto Dodatkem . 1 jsou doplnny a aktualizovny tyto sti prospektu: 1. Shrnut Prospektu, 5. Informace o Emitentovi a 7. Zdann a devizov regulace v esk republice.

  ZBYTEK STRNKY MYSLN PONECHN PRZDN

  http://www.bigboard.cz/

 • PROSPEKT DLUHOPIS BigBoard Praha, a.s.

  Dodatek . 1

  2 / 17

  OBSAH

  1. SHRNUT PROSPEKTU .............................................................................................................................. 3

  5. INFORMACE O EMITENTOVI .................................................................................................................... 9

  5.1 ODPOVDN OSOBY .................................................................................................................................. 9 5.5 DAJE O EMITENTOVI ............................................................................................................................. 10 5.7 ORGANIZAN STRUKTURA EMITENTA ................................................................................................... 11 5.8 INFORMACE O TRENDECH ....................................................................................................................... 13 5.10 SPRVN, DC A DOZOR ORGNY ..................................................................................................... 14 5.13 FINANN DAJE O AKTIVECH A ZVAZCCH, FINANN SITUACI A ZISKU A O ZTRTCH EMITENTA ..... 14 5.14 DOPLUJC DAJE .................................................................................................................................. 14 5.15 VZNAMN SMLOUVY ............................................................................................................................. 14

  7. ZDANN A DEVIZOV REGULACE V ESK REPUBLICE .......................................................................... 15

 • PROSPEKT DLUHOPIS BigBoard Praha, a.s.

  Dodatek . 1

  3 / 17

  1. SHRNUT PROSPEKTU

  ODDL B EMITENT

  B.5 Skupina Emitenta Emitent vlastn pmo i nepmo majetkov asti v nkolika spolenostech, a to takto:

  (a) celkem 100% majetkov asti ve spolenosti Czech Outdoor s.r.o. (dve First Outdoor s.r.o.), piem 99,9% asti vlastn Emitent pmo a 0,1% asti vlastn prostednictvm spolenosti BigMedia, spol. s r.o.,

  (b) 100% majetkov asti ve spolenosti BigMedia, spol. s r.o.,

  (c) 100% majetkov asti ve spolenosti spolenosti Expiria, a.s.,

  (d) 100% majetkov asti ve spolenosti esk billboard, s.r.o.,

  (e) 100% majetkov asti ve spolenosti outdoor akzent s.r.o.,

  (f) 50% majetkov asti ve spolenosti Barrandia s.r.o.,

  (g) 50% majetkov asti ve spolenosti MG Advertising, s.r.o.,

  (h) klovm majetkem spolenosti Expiria, a.s. je 49% obchodn podl ve spolenosti RAILREKLAM, spol. s r.o.

  (Emitent a spolenosti uveden ve pod psm. (a) a (h) tak jako Skupina Emitenta)

  Emitent vznikl v beznu 2012 za elem akvizice skupiny ve uvedench spolenost.

  Aktivity Skupiny Emitenta jsou popsny v prvku B.15.

  B.12 Historick finann a provozn daje

  Vybran ukazatele Emitenta z auditovan mimodn etn zvrky Emitenta za obdob od 1. bezna 2012 (vznik Emitenta) do 6. bezna 2012 (den pedchzejc rozhodnmu dni fze) vypracovan v souladu s eskmi etnmi standardy:

  FINANN DAJE Z ROZVAHY (v tiscch K)

  k 6. beznu 2012 k 1. beznu 2012

  AKTIVA CELKEM 904 535 200 Dlouhodob majetek 870 439 - Dlouhodob finann majetek

  870 240 -

  Obn aktiva 34 096 200 Krtkodob finann majetek

  34 096 200

 • PROSPEKT DLUHOPIS BigBoard Praha, a.s.

  Dodatek . 1

  4 / 17

  PASIVA CELKEM 904 535 200 Zkladn kapitl 200 200 Vlastn kapitl -252 200 Ciz zdroje 904 787 - Krtkodob zvazky 304 787 - Bankovn vry a vpomoci

  600 000 -

  FINANN DAJE Z VKAZU ZISK A ZTRTY

  (v tiscch K)

  1. bezna 2012 - 6. bezna 2012

  Trby 0 Odpisy 0 Provozn vsledek hospodaen

  -448

  Finann vsledek hospodaen

  - 4 Vsledek hospodaen za etn obdob

  -452

  Vybran ukazatele Emitenta z auditovan mezitmn konsolidovan etn zvrky Emitenta za obdob 1. bezna 2012 (vznik Emitenta) do 31. ervence 2012 vypracovan v souladu s Mezinrodnmi standardy etnho vkaznictv IFRS:

  FINANN DAJE Z KONSOLIDOVANHO VKAZU O PLNM VSLEDKU ZA OBDOB (v tiscch K)

  1. bezna 2012 - 31. ervence 2012

  Vnosy

  285 051

  Pidan hodnota

  112 891

  Odpisy

  -33 079

  Provozn vsledek hospodaen

  46 219

  Finann vsledek hospodaen

  -40 229

  Zisk ped zdannm

  6 754

  Da z pjm

  -3 125

  Zisk za etn obdob 3 629

  pln vsledek celkem za etn obdob

  3 629

 • PROSPEKT DLUHOPIS BigBoard Praha, a.s.

  Dodatek . 1

  5 / 17

  FINANN DAJE Z KONSOLIDOVANHO VKAZU O FINANN POZICI

  (v tiscch K)

  k 31. ervenci 2012 Vznik

  Pozemky, budovy a zazen 669 742 -- Ostatn nehmotn aktiva 765 039 -- Dlouhodob aktiva celkem 1 513 303 -- Pohledvky z obchodnch vztah a ostatn pohledvky

  140 649 --

  Penn prostedky a penn ekvivalenty

  81 688 200

  Krtkodob aktiva celkem 239 994 200 Aktiva celkem 1 753 297 200

  Zkladn kapitl 200 200

  Rezervn fondy 199 900 --

  Vlastn kapitl celkem 203 729 200 Dlouhodob pjky 1 109 703 -- Dlouhodob zvazky celkem 1 333 406 -- Zvazky z obchodnch vztah a ostatn zvazky

  175 041 --

  Pjky 31 443 -- Krtkodob zvazky celkem 216 162 -- Pasiva celkem 1 753 297 200

  FINANN DAJE Z KONSOLIDOVANHO PEHLEDU O PENNCH TOCCH

  (v tiscch K)

  1. bezna 2012 - 31. ervence 2012

  Penn prostedky zskan z provozn innosti

  74 144

  Zaplacen roky

  -20 829 ist penn toky z provozn innosti

  41 009

  Pozen dceinch spolenost

  -750 114

  ist penn toky z investin innosti

  -759 421

  Pjmy z pjek

  600 000

  Kapitlov vklady

  199 900 ist penn toky z finann innosti

  799 900

  ist zven pennch prostedk a pennch ekvivalent

  81 488

 • PROSPEKT DLUHOPIS BigBoard Praha, a.s.

  Dodatek . 1

  6 / 17

  Penn prostedky a penn ekvivalenty k 1. beznu 2012

  200

  Penn prostedky a penn ekvivalenty k 31. ervenci 2012

  81 688

  Emitent vznikl dne 1. bezna 2012 a dne 6. bezna 2012 se stal 100% akcionem spolenosti BigBoard Praha, a.s., spolenosti se sdlem Praha 4, ttkova 1638/18, PS 140 00, IO: 251 17 599, zapsan v obchodnm rejstku vedenm Mstskm soudem v Praze, spisov znaka B 4636 (dle jen BigBoard Praha) kter vlastnila pmo i nepmo 100% majetkov asti v nkolika dalch spolenostech. Akvizice BigBoard Praha byla financovna prostednictvm vr od J&T Banky a RMS Mezzanine, a.s. a dle z pjky od tehdy jedinho spolenka Emitenta. Nekonsolidovan vkazy za obdob 1. bezna 2012 a 6. bezna 2012 vypracovan v souladu s eskmi etnmi standardy zahrnuj toto obdob od vzniku Emitenta do akvizice spolenosti BigBoard Praha; po toto obdob Emitent nevykonval dnou obchodn innost.

  Konsolidovan finann vkazy Emitenta za obdob 1. bezna 2012 do 31. ervence 2012 vypracovan v souladu s Mezinrodnmi standardy etnho vkaznictv IFRS, zahrnuj i obdob po akvizici BigBoard Praha a jeho prostednictvm i dalch spolenost, jejich obchodn innost se promt do konsolidovanch vsledk Emitenta. A do okamiku ne popsan Fze 2 Emitent nevykonval obchodn innost, pouze drel podl v BigBoard Praha.

  Od data vyhotoven auditovan mezitmn konsolidovan etn zvrky k 31. ervenci 2012 do data vyhotoven Prospektu dolo k ne uvedenm zmnm ve finann situaci Emitenta i Skupiny Emitenta, kter by se daly hodnotit jako vznamn:

  (a) Fze Czech Outdoor (dle jen Fze 1)

  Dne 25. z 201