BM Penulisan Percubaan UPSR Perak

 • View
  52

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Penulisan UPSR

Text of BM Penulisan Percubaan UPSR Perak

 • [ Lihat halaman sebelah

  Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak.

  Bahagian No. Soalan Markah

  A

  B

  C

  JUMLAH I/o

  2. Kama hendaklah. menjawab ketiga-tigabahagian.

  3. Bagi Bahagian B, kama boleh memilihsama ada menjawab Soalan 1, Soalan2 atau Soalan 3.

  Jawapan kamu hendaklah ditulis padaruang yang disediakan.

  1. Modul ini mengandungi tiga bahagian:Bahagian A,Bahagian B dan BahagianC.

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEmNGGA DIBERITAHU

  JULAI2013BAHASA MALAYSIA (SK)PENULISANTAHUN6I jam L5 minit

  UJIAN PERCUBAAN UPSR

  KELAS : _NAMA MURrO : _

  Dig~ by Sir Faiz http://rphonline.teknologihijau.net

  Soalan Percubaan UPSR 2013 Perak

 • SK Bahasa Malaysia Penulisan T6

  Gombar di bawah.menunjukkati aktiviti-akiiviu di sebuan sekolah.

  Tulls lima ayai yang lengkap tentang aktiviii-aktiviti tersebui.

  Bahagian A

  [10 markah]

  rMasa dicadangkan : ]5 minit]

  Digitized I1i Sir Faiz http://rphonIire.teknologihijau.net2

  Soalan Percubaan UPSR 2013 Perak

 • [ Lihat halaman sebelah

  Sahagian A

  SK' BahasaMalaysia Penulisan T6

  Dig~ bySir Faizhttp://rphonline.teknologihijau.net3

  Soalan Percubaan UPSR 2013 Perak

 • SK Bahasa Malaysia Penulisan T6

  3. Bersenam baik untuk menjaga kesihatan badan.

  Bincangkan pernyataan ini.

  ATAU

  2. PersatuanIbu 8apa dan Guru (pIBG) sekolah kamu mernberikan bantuan basikalkepadarnurid-murid yang kurang berkemarnpuan. Kamu merupakan salah seorangdaripada penerima sumbangan tersebut.

  Tulis sepucuk sural untuk rnengucapkan terirnakasih kepada pihak yang berkenaanatas sumbangan tersebut.

  ATAU

  1. Tulis sebuah cerita dan akhiri cerita kamu dengan ayat di bawah .

  ...Walaupun scbelah daripada kakiku tiada lagi, narnun aku bersyukur kerana akumasih dapat mclihat sinaran rnatahari.

  Pilih saw daripada tajuk-tajuk eli bawah elan tulis sebuah karangan yang panjangnyatidak kurang daripada 80 patah perkataan.

  Bahagian 8

  [30markah]

  [Masa dicadangkan : 40 rninit]

  Digitized by Sir Faiz htIp:J/rphonIine.tel

 • [ Libat halaman sebelahSK' Bahasa Malaysia Penulisan T6

  Nombor Soalan

  Digitized by Sir Faiz http://rphonlire,teknOlogihijau,ret5

  Bahagian B

  Soalan Percubaan UPSR 2013 Perak

 • SK Bahasa Malaysia Penulisan T6

  Digitized I:7y Sir Faiz htIp:llrphonline,teknologihijau,ret6

  Soalan Percubaan UPSR 2013 Perak

 • [ Lihat halaman sebelahSK Bahasa Malaysia Penulisan T6

  Dalam perjalanan,Fatin melihat lebuh raya scsak dengan pelbagaijcnis kenderaan.Ayah Fatin mcmandu dengan bcrhati-hati agar tidak bcrlaku kernalangan. Kala ayahnyakita mestilah bcrsabar dan jangan rncmandu mengikut perasaan.

  Apabila sampai di rumah datuk dan neneknya, Falin memberi salam. Datuk dan nenekmenyambut kepulangan mereka sekeluarga dengan gembira. Falin bersalaman danmencium tangan datuk dan neneknya. Fatin bersyukur kerana mercka tiba di kampungdengan selamat.

  Pagi ini Fatin bangun awa!. Mereka sekeluarga akan pulang ke kampung untukberhari raya. Fatin tidak sabar-sabar untuk berjumpa dengan datuk dan neneknya. Patinmembantu ayahnya memasukkan beg ke dalam kereta, Selepas itu, dia rnembantu ibunyamemastikan tingkap dan pintu dikunci. Jiran Falin, iaitu Pak Cik Amin mengucapkansclamat jaJan kepada mcreka dan mengingatkan ayah Fatin agar rnernandu denganbcrhati -hati.

  Tulis lima nilai lIlumi yang dapat kamu peroteb daripada petikan di bawah.

  Panjangjawapan kamu hendaklahlali tidak lebih daripada SOpatah perkataan. Tulisjawapan kamu dalam satu perellggan.

  Bahagian C

  [20 ma.rkahj

  [Masa dicadangkan : 20 minit)

  Digitized by Sir Faiz http://rphonline.teknologihijau.ret7

  Soalan Percubaan UPSR 2013 Perak

 • SK Bahasa Malaysia Penulisan T6

  KERTAS SOALAN TAMAT

  Bahagian C

  Digitized I1i Sir Faiz http://rphonIire.teknologihijau.ret8

  Soalan Percubaan UPSR 2013 Perak

 • - rajin - membantu ayah memasukkan beg- berhati-hatilmcnjaga keselamatan - memastikan

  rumah dikunci/ cermat di jalan raya.;: baik hati - menasihati jiran- bersopan-santun/ hormat-meagnormati

  - bersalaman dengan datuk dan nenek Nilai-nilai lain yang berlcaitan adalah diterima.

  SK Jawapan T6 2

  Bahagian C.:- menghargai masa - bangun awal

  Soalan 3- bersenam - aktiviti melalcukangerak badan unuk

  kesihatan- gerakan fizikaJ yang rnengeluarkan peluh- perjaJanan darah menjadi Iebih baik dan lancar- menjadikan otak lebih cerdas- memudahkan memahami pelajaran- mengisi masa lapang dengan perkara yang

  berfaedah- bersenam penting untuk mesihatan badan- badan cergas otak cerdas Idea-idea lain yang berkaitan boleh dkerima,

  Soalan 2- format surat kiriman rasmi- memperkenalkan diri dan kelas- mengucapkan terima kasih atas bantuan yang

  diberi- memang amat inemerlukan banruan- anak yatim- tinggal dengan nenek- rumah jauh - pendapatan nenek tidak

  mencukupi- beIjanji aIcan menjaga basikal dengan baik- berazam. alcan belajar deogan bersungguh-

  sungguh- terima kasih atas bantuan tersebut* Idea-idea lain yang berkaitao boleh diterima,

  Bahagian BSoalan 1

  sebarang isi yang berkaitan dengan cerita adalahditerima.

  Kerias2BAHAGlANA1. menyampaikanl menerima hadiahl pingat2. berdiril menatang dulang hadiah3. berlari! berlumba I bersaing4. mengambiJ masa/ memegang jam! melihat

  catatanmas.s. rnemegang tali6. bersorak! bertepuk tangan7. mencatat markah8. menolong/ merawalf . memegang lenganl

  memeriksa keadaan badan

  SK BAHASAMELAYUPEMAHAMANJAWAPAN

  Kertas 11. D 2. B 3. B 4. A 5. C6. A 7. B 8. C 9. C 10. B11. D 12. B 13. C 14. D 15. C16. C 17. C 18. D 19. 0 20. B21. C 22. C 23. C 24. B 25. B26. D 27. C 28. D 29. B 30. B31. 0 32. B 33. A 34. C 35. B36.0 37. A 38. C 39. D 40. C

  Dig~ by Sir Faiz http://rphonline.teknologihijau.net

  Soalan Percubaan UPSR 2013 Perak

  bm2-cover.pdfbm2-page02.pdfbm2-page03.pdfbm2-page04.pdfbm2-page05.pdfbm2-page06.pdfbm2-page07.pdfbm2-page08.pdfskema-bm2.pdf