of 52 /52
Pow Що се отнася до товароносимост и коравина, нашите цилиндрично-- ролкови лагери без сепаратор са познати като истински силови пакети. Това, което все още не се знае е: Те сега поемат и необичайно високи аксиални сили – до 60% от радиалното натоварване! Тук другите достигат само 40%. Това е X-life. Лагерите издържат значително по-дълго при аксиални натоварвания и благодарение на подобрения контакт ролка-борд са и с намалено триене. Една интересна конструкция, ако мислите за намаляване на размера и пестене на енергия. Например в предавки, валцовъчни станове и кранове. INA цилиндрично-ролкови лагери с оптимизиран борд-контакт. За повече свободно пространство при конструиране. Шефлер България ООД www.schaeffler.bg

Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14...

Page 1: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

Pow

Що се отнася до товароносимост и коравина, нашите цилиндрично--ролкови лагери без сепаратор са познати като истински силови пакети. Това, което все още не се знае е: Те сега поемат и необичайно високи аксиални сили – до 60% от радиалното натоварване! Тук другите достигат само 40%.

Това е X-life. Лагерите издържат значително по-дълго при аксиални натоварвания и благодарение на подобрения контакт ролка-борд са и с намалено триене. Една интересна конструкция, ако мислите за намаляване на размера и пестене на енергия. Например в предавки, валцовъчни станове и кранове.

INA цилиндрично-ролкови лагери с оптимизиран борд-контакт.За повече свободно пространство при конструиране.

Шефлер България ООД www.schae�er.bg

Page 2: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

9/20

122

Bulgaria, 1407 Sofia, POBox 76 E-mail: [email protected], www.bcee-bg.orgTel.: (+359 2) 9633532, 9633437 Mob.: (+359 899) 335892 Fax:(+359 2) 9630727

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

BULGARIAN ASSOCIATION ELECTRICAL ENGINEERING

AND ELECTRONICS

Ина Борисова

ИНТЕРВЮ

Машиностроенето в Италия – развитие, инвестиции, износ - Фабрицио Камастра - Директор на Офиса в София на ИЧЕ - Агенция за пoдпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина, Секция за Насърча-ване на обмена към Посолството на Италия 3

ТЕХНОЛОГИИ

С Kabelschlepp работим изцяло в интерес на българските потребители 5

ХЕРМЛЕ АД прилага интегрирана ефективност на ресурсите и енергийна ефективност 7ИСКАР БЪЛГАРИЯ предоставя революционни решения и инструменти 16

ХЕРМЛЕ АД - Обработващ център C 400 BASIC - нов - силен - прецизен 27

CAD/CAM/CAE

BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12

BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14

Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД 38

Изграждане на формообразуващи вложки за шприцформи в CAD среда - Г. Тодоров, Б. Романов, К. Кам-беров, Б. Врабевски 43

ИНФОРМАЦИЯ

Хайкад Инфотех ООД и Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ) АД 25

ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

Български общ щанд на паралелните изложения Z и INTEC 30

Интелигентните сгради – нов тематичен акцент на Екофорума за югоизточна Европа 2013 - Via Expo 33

Официално участие на Италия на Международния Технически Панаир Пловдив 2012 34

КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика” - нови моменти при подготвяне, одобрение и изпълнение на проектите - QMS Consulting 19

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

DULEVO International 51

брой 9/2012, година LXI

1784 София, ж.к. Младост – 1, бл. № 54 А, вх. Г, офис № 3 Ател.: 02/ 492 39 03; 492 39 02;тел./факс: 02/ 975 30 23e-mail: [email protected]

Редакцията благодари на г-жа Росица Балтаджиева за съдействието, оказано при подготовката на броя.

Page 3: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

3ИНФОРМАЦИЯ

МАШИНОСТРОЕНЕТО В ИТАЛИЯ – РАЗВИТИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, ИЗНОС

Фабрицио Камастра - Директор на Офиса в София на ИЧЕ - Агенция за пoдпомагане и ин-тернационализация на италианските предпри-ятия в чужбина, Секция за Насърчаване на обме-на към Посолството на Италия

Почти пет години след началото на глобалната криза, международната икономическа ситуация продължава да носи белезите на цикличност и несигурност в икономиче-ската политика на отделните страни.Производството и международната търговия са силно по-влияни от липсата на доверие, от признаците на забавяне, вече и в развиващите се страни, от съмненията относно стабилността на публичните финанси и банковите систе-ми и от последващите ограничителни мерки на икономи-ческата политика, предприети в много страни. Картина-та, която се очертава е на една изключителна крехкост. В този сценарий вътрешното търсене в Италия претърпя спад, особено при инвестиционните стоки. Наблюдавания лек темп на растеж на БВП на средногодишно ниво (0.4%) е единствено благодарение на износа.

Италианският износСтойността на износа на стоки от Италия достигна 376 милиарда евро като надхвърли с повече от 11, 4% стой-ността за 2010 г. и затвърди тенденцията на нарастване.Делът на Италия в световния износ през 2011 г., остава непроменен спрямо предходна-та година: спадът на обмена в сектора на електрониката се уравновесява със съживяване в други браншове като машиностроене или кожени изделия и обувки.Европейският съюз е основният търговски партньор на Италия, макар че през последните години неговото зна-чение намаля. През 2011 г. 55,8% от италианския износ бяха насочени към страни от ЕС, срещу 61,1% пет години по-рано. Износът показа решителен растеж през 2011 г., което позволи на Италия да се върне към пред-кризисни-те нива. Търговският дефицит намаля значително от 8,2 до 3,6 милиарда евро, главно поради нарасналото положи-

телно салдо с Франция (достигнало 10 млрд евро) и нама-ляването на отрицателното салдо с Германия.Най-добрите тенденции бяха регистрирани в страните, допринесли най-много за увеличаването на износа, Гер-мания (+12.5%), Белгия (+12,3%), Франция (+11.4% ), Пол-ша (+10%), а сред по-малките страни италианският износ отбеляза отлични резултати в балтийските републики, чийто растеж надхвърли 20% през 2011.

Италианският вносПо отношение на вноса, сред традиционните пазари на снабдяване, беше отбелязан най-голям ръст на вноса от Белгия (+9.3%), Великобритания (+7,6%) и Испания (+6.8% ), а сред останалите страни с увеличение на вноса из-пъкват България (+30.6%), Словения (+16%) и Словакия (+12.3%).

Италианският износ на машини и оборудванеПрез 2011 г. износът се е увеличил с 13,9% спрямо 2010 г., но е по-нисък като стойност от 2008, знак за кризата в инвестициите. Съществува тенденция за растеж на по-ложителното салдо на Италия с по-голямата част от све-та, включително и съществуващото положително салдо с много от най-големите страни (напр. САЩ и Китай, пред-шестващи Италия в списъка на страните износителки на машини), докато се свиват единствените две отрицателни салда, тези с Германия (което обаче не се отнася за земе-делските и за металорежещите машини) и с Япония.Германия остава водещ пазар за износа на италиански машини с общо предназначение, Франция - за селско-стопанските машини, а в последните години Китай се превърна в основен пазар за машини със специално предназначение, чиито продажби в азиатската страна са нараснали през последните две години със 75%. Между 2009 и 2011 г., ръстът на общия износ на машини е 24,4%, за което има принос значителното увеличение на про-дажбите както в основните пазари (Германия, Китай, САЩ, Франция, Русия), така и в много други, особено в Северна и Южна Америка и Източна Азия; отбелязват се негатив-ни промени само в районите с конфликти (Северна Афри-ка, Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Кувейт), освен това в Португалия, Гърция и някои балкански страни и Тропи-ческа Африка. Износът по географски региони се отразя-ва в разпределението по категории машини: между 2009 г. и 2011 г. нараства сравнително по-малко този на маши-ни за добивната промишленост, като двигатели, турбини, помпи и компресори, по-голям ръст бележат земеделски-те машини (+28%) и машини със специално предназначе-ние (+30%). Сред тях се отличават машините за текстилна-та, шивашката и кожарската промишленост, чийто износ

Page 4: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

9/20

124 ИНТЕРВЮ

се е увеличил с 58% в последните 2 години, достигайки исторически нива от 2.4 млрд. евро, най-вече благода-рение на продажбите в Китай (внесъл 20% от тях през 2011 г.) и други страни, все по-силни в модната индустрия (напр.Турция). Общо за всички машини, през 2011 г. делът на Италия в световния износ достигна 6,5%. През първо-то тримесечие на 2012 г., износът е нараснал с 4,6%, по-стабилно при земеделските и металорежещите машини и тези за минната промишленост.

Инвестициите на италианското машиностроене в чуж-бинаПо отношение на интернационализацията на производ-ството на италианските машиностроителни предприятия, последните данни (за 2010 г.) показват признаци на въз-становяване: преки инвестиции в чужбина в размер на 6,5 млрд. евро, спрямо 800 млн. евро през 2009.

Италианският износ за България на машини и оборуд-ванеПо данни на Италианския статистически институт ISTAT, групата Други машини със специално предназначение (машини за металургията, добива и строителството; ма-шини за преработка на храни, напитки и тютюн; текстил-

Сектори 2010 2011 Изм. %

Машини и оборудване некласифицирани другаде 210 373 243 427 15,7

- други машини с общо предназначение 66 122 67 766 2,5

- - промишлено хладилно и вентилационно оборудване 29 635 25 171 -15,1

- - машини и автомати за дозиране, пакетиране и опаковане 10 170 12 939 27,2

- - машини с общо предназначение и други механични материали неупоменати другаде 10 751 10 875 1,2

- други машини със специално предназначение 53 700 77 650 44,6

- - машини за преработка на храни, напитки и тютюн 12 110 23 164 91,3

- - други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде 16 283 16 109 -1,1

- - машини за добива и строителството 9 956 11 319 13,7

- - машини за производството на хартия и картон 1 285 5 808 352,0

- машини с общо предназначение 57 633 54 929 -4,7

- - други клапани и кранове 17 211 20 452 18,8

- - други помпи и компресори 22 786 19 311 -15,3

- - двигатели с вътрешно горене (без автомоб., мотоциклетни, самолетни) 6 375 7 777 22,0

Ел.оборудване и неелектрически битови уреди 114 191 109 374 -4,2

- ел.двигатели, генератори и трансформатори, апарати за управление и контрол на електрическата енергия 39 510 40 645 2,9

- битови уреди 34 804 25 886 -25,6

Автомобили, ремаркета и полуремаркета 45 295 53 968 19,1

Източник: данни ISTAT обработени от ИЧЕ

ни машини; машини за кожарството и обувното произ-водство; машини за производство на пластмаси и гума, за хартия и картон, за печатарската и книговезката про-мишленост) са начело на класацията, следвани от Други машини с общо предназначение (подемно-транспортни машини; промишлено хладилно и вентилационно обо-рудване; машини и автомати за дозиране, пакетиране и опаковане).През първите четири месеца на 2012г., отново по данни на ISTAT, групата Други машини със специално предназ-начение остава най-изнасяна от Италия за България, със стойност 26 620 хил. евро и с увеличение от 42,5% спрямо същия период на миналата година.Следват Други машини с общо предназначение, които бе-лежат спад от 17,6% спрямо април 2011. Силен ръст за периода регистрира вносът от Италия на Машини за селското и горското стопанство (със стойност 15 255 хил. евро и процентно изменение от +72,7%), кои-то минават пред Машини с общо предназначение, беле-жещи спад от 22,1% до стойност от 14 327 хиляди евро. Добре се представя сегмента на Машини за обработка на метал и други материали, който регистрира увеличение спрямо миналата година от 88,7% до 4 601 хиляди евро.

Търговски поток от Италия към България (хиляди евро)

Page 5: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

5ТЕХНОЛОГИИ

С KABELSCHLEPP РАБОТИМ ИЗЦЯЛО В ИНТЕРЕС НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИПрез 1954 г. д-р Ванингер, ръководител на развойната дей-ност на фирмата WALDRICH, световноизвестен производи-тел на металорежещи машини, изобретява за пръв път ка-беловодещата верига и фирмата регис трира патент върху нея. За производството на този нов продукт още през съ-щата година е създадена фирмата KABELSCHLEPP, която по този начин става и първият производител на кабело во дещи вериги в света, а “кабелшлеп” става синоним за кабе ло-водеща верига. Първата произве дена кабеловодеща ве рига конструктивно е много близка до сега произвежданите модели. През 2007 KABELSCHLEPP премества своето про-изводство и централата си във Венден, недалеч от Зиген.

Централата на КАБЕЛШЛЕП във Венден, Германия

Много от машиностроителите в България помнят, че “ка-белшлепите” на първите програмно управлявани машини и автоматизирани комплекси у нас са производство имен-но на KABELSCHLEPP.

Първоначално кабеловодещите вериги се изработват от стомана и неръждясваща стомана. През 1969 програмата се разширява с кабеловодещите вериги от полимерни ма-териали и хибридни.

Хибридна, полимерна и стоманена кабеловодеща верига

Професионалният преглед на програмата на TSUBAKI KABELSCHLEPP показва ясната и последователна страте-гия при създаването и производството на една модул-на гама кабеловодещи вериги, даваща възможност да се задоволят изцяло и най-претенциозните случаи на при-ложение. По подобен начин е подходено и към разра-ботването на кабелите за работа в кабеловодещи вериги – фамилията HI-FLEX, като покриват всички потребности. В редица случаи се доставят и системи TOTALTRAX, включ-ващи готови за монтаж кабеловодещи вериги с положе-ни кабели и монтирани куплунги, изработени съвместно с клиента и в зависимост от неговите конкретни нужди.

TOTALTRAX системи

С присъединяването през 2011 на KABELSCHLEPP към концерна Tsubakimoto Chain с и по-нататъшното развитие на най-доброто от тяхната програма,

Новата кабеловодеща верига TKA55 сe създава след обединението на KABELSCHLEPP с Tsubakimoto Chain

Page 6: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

9/20

126 ТЕХНОЛОГИИ

значително се увеличава номенклатурата на предлага-ните изделия: кабеловодещи вериги, HI-FLEX кабели и куплунги, TOTALTRAX системи – готови за монтаж кабе-ловодещи вериги с конфекционирани кабели и куплун-ги, системи за защита на направляващите и ходовите винтове на машините, стружкови транспортьори. Тази комплексна програма се изработва в 40 производствени предприятия.

Освен кабеловодещите вериги, TSUBAKI KABELSCHLEPP произвежда и доставя още телескопични защити, спирал-ни защити за ходови винтове, чистачи на направляващи-те, транспарантни защити, защити на работната зона, за-щитни престилки, пластинкови и лентови транспортьори.

HI-FLEX кабели и куплунги

Системи за защита на направляващите и ходовите винтове

Стружкови транспортьори

В съответствие с принципа „От по-добрите – най-добро-то”, от който Атлас Техник се ръководи в своята работа из-цяло в интерес на българските потребители, е новото ни партньорство с този немски производител, един от све-товните лидери в своята област.

До промените през 1989 г. доставките на кабеловодещи вериги, производство на KABELSCHLEPP, се извършват централизирано през държавните ВТО.

Изправяме се пред едно ново предизвикателство. През последните седем години Атлас Техник е един от утвърде-ните доставчици на изделия от този вид. Уверени сме, че с новото си сътрудничество с TSUBAKI KABELSCHLEPP ще бъдем полезни на своите партньори, а броят на клиенти-те ни ще се увеличи.

Производствената програма на TSUBAKI KABELSCHLEPP е разностранна, но също така сме убедени, че тя се очак-ва от нашите партньори, тъй като би облекчила тяхното производство, като едновременно с това ще увеличи на-деждността и качествата на произвежданите и експлоати-раните машини и съоръжения. Поради тази причина и из-ползвайки натрупания през годините опит, Атлас Техник ще предлага цялата продуктова палета на KABELSCHLEPP.

Изделията на TSUBAKI KABELSCHLEPP са ориентирани към партньорите ни, производители на металорежещи и дървообработващи машини, системи за автоматизация, краностроене, производство на печатни платки, плотери, машини за хранително-вкусовата промишленост, опако-въчна техника, стъкларско производство, текстилна тех-ника, хартиена промишленост, автомобилостроене, зава-ръчна техника, химия и металургия, минна промишленост и др.

Вече 58 години KABELSCHLEPP предлага иновативни ре-шения за промишлеността и е един от лидерите при тех-нологиите в своя сектор на пазара. Компанията дължи успеха си и на високото качество на произвежданите изделия, поради което те се прилагат в целия свят от ут-върдени производители, не само в машиностроителния бранш.

За допълнителна информация:Атлас Техник ЕООД

тел.: +359-2-8597681, факс: +359-2-8597681мобил: +359-885-232595, +359-897-981669

mailto: [email protected]

и:www.kabelschlepp.de/innovation/innovation-gb

www.kabelschlepp.de/innovationwww.hermle.bg ТП Машиненфабрик Бертолд Хермле АД, София · Тел.: 02/958 5901 · [email protected]

Като водещ производител на 5-осни обработващи центри Hermle разширява производственият си спектър: Перфектна прецизност, сигурна поддръжка и компетентност в автоматизацията сега за детайли до 2500kg.

Пълна газ! С 2,5t и 5 оси

Page 7: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

www.hermle.bg ТП Машиненфабрик Бертолд Хермле АД, София · Тел.: 02/958 5901 · [email protected]

Като водещ производител на 5-осни обработващи центри Hermle разширява производственият си спектър: Перфектна прецизност, сигурна поддръжка и компетентност в автоматизацията сега за детайли до 2500kg.

Пълна газ! С 2,5t и 5 оси

Page 8: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

9/20

128 ТЕХНОЛОГИИ

ХЕРМЛЕ АД ПРИЛАГА ИНТЕГРИРАНА ЕФЕКТИВ-НОСТ НА РЕСУРСИТЕ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Енергийна ефективност и пестеливо използване на ресурсите във всяко едно отношение: Хермле АД гледа на производството и експлоатацията на обработващи центри като на задача с комплексна функция

Изпълнение на едното без пренебрегване на другото – приблизително по този начин може най-точно да се ха-рактеризира господстващата от години философия на Хермле АД за интегрирано пестеливо използване на ресурсите и енергийна ефективност. Още преди много време в Хермле АД установиха, че ефективният произ-водствен процес носи само предимства както за произ-водителя, така и за потребителите. Устойчивото пестели-во използване на ресурси по отношение на материали и средства за производство представлява основна задача в компанията. Стриктно насочената концепция към пес-теливо използване на ресурсите и енергийната ефек-тивност за производство на висококачествените обра-ботващи центри Хермле постига с възможно най-малки производствени разходи, най-висока добавена стойност при потребителя и съответно най-голяма печалба.

Рекуперация на енергията? От 20 години стандарт!

Ние можем напълно да се определим като един вид пи-онери на създадената от Съюза на германските заводи за металообработващи машини (VDW) за Международ-ния панаир за технологии и автоматизация (METAV) през 2010 г. инициатива „bluecompetence“. Тя представя ак-туалния тренд на времето по отношение на опазването на околната среда, чрез пестеливо използване на ресур-сите и енергийна ефективност. Тъй като при Хермле АД тези често употребявани модерни думи от много години се разглеждат за целия жизнен цикъл на обработващия център, а именно от разработването и производството на машината чак до експлоатацията от клиента! Във връзка с това Дитмар Хермле, говорител на управителния съвет, каза: „Ние произвеждаме последователно с пестеливо използване на материалите и енергийна ефективност не само защото изведнъж е станало модерно, а защо-то по убеждение ние носим отговорност за устойчи-вото опазване на околната среда. Това напълно може да бъде приведено в унисон с бизнесикономически-те аспекти, ние доказваме вече от повече от 20 годи-ни. Когато въпросът за пестенето на енергия все още изобщо не съществуваше, ние започнахме да вграж-даме в нашите машини като стандартно оборудване ефективни системи за рекуперация на енергията, кое-то оттогава спестява на клиентите значителни разхо-ди за енергия и спомага за по-голяма конкурентоспо-собност.“

Полимербетон и други материали с удачни екологич-ни показатели

Изхождайки от жизнения цикъл на един обработващ цен-

тър, Хермле АД залага на сравнително нискоенергийно производство на основната машина и на компонентите на машината по технологията за производство с Полимер-бетон. Освен това, винаги когато е възможно, се прилага използване на леки конструкции и виртуално разработва-не. Оптимизирането на основните системи и конструктив-ни групи спомагат за изключително ефективното използ-ване на материалите. Във връзка с това би трябвало да се спомене също, че Хермле АД поддържа много голяма част от собственото производство само на едно централ-но място, чрез което транспортът и трафикът за доставки се ограничават до минимум. Материали и закупени части се доставят само от производители от немскоговорящи-те страни, съотв. от близките европейски страни. В края на краищата още при конструирането и проектирането на машинните елементи и компоненти старателно се об-ръща внимание на факта, че необходимата производител-ност и консумацията на енергия трябва да бъдат обедине-ни, например чрез избора на висококачествени машинни елементи като лагери, сачмено-винтови двойки, задвиж-ващи механизми, сервооси и други подобни. Това от своя страна оказва енергоспестяващо въздействие и също така свежда до минимум разходите за поддръжка и сер-визно обслужване.

Page 9: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

9ТЕХНОЛОГИИ

Не на последно място интензивните консултации и уточ-нения при подготовката на разработването дават въз-можност при различните клиенти и потребители за съответното оптимално, тъй като е съобразено с произ-водителността, проектиране на задвижващата техника, което спомага за предотвратяването на преоразмерява-ния, които обаче са съпроводени само от по-голямо по-требление на енергия и накрая те изобщо не го използ-ват с осигуряване на добавена стойност. Същото важи за проектирането и оразмеряването на охладителните системи, които съчетани с рекуперацията на енергията и енергоспестяващата регулираща техника (обусловено от конкретната ситуация изключване, изключване след края на работното време, сведен до минимум етап на достига-не на работна температура) намаляват потребността от енергия до необходимото количество и при увеличава-щите се разходи за енергия се оказват предимство по от-ношение на конкурентоспособността. Друг потенциал за спестяване предлага потребността от сгъстен въздух, който при обработващите центри Хермле е сведен до минимум, танкетите са оборудвани с автома-тична система за смазване, а шпинделите се смазват до 80% само с грес.

„Другата“ защита на ресурсите: най-високо качество за дълъг срок на експлоатация

Всички посочени мерки, както и споменатото високо ка-чество на механичните части и машинни елементи в край-

на сметка водят до познатия дълъг срок на експлоатация на обработващите центри Хермле, което също може да се разглежда като важен принос за пестеливото използва-не на ресурсите. Тъй като който не влага висококачестве-ни компоненти, по-често ще се налага да извършва скъ-по струваща подмяна, което стимулира не само известен престой на машината, но и (иначе излишното) производ-ство на резервни части, което от своя страна е свързано със съответните разходи за материали и енергия. По този въпрос Дитмар Хермле заявява съвсем ясно: „Единстве-но с постулирането на лозунги всъщност нищо не е направено. Има смисъл само от цялостно разглежда-не на проблема, тъй като който само се осланя на из-казвания за енергийно ефективна металообработва-ща машина, не може още дълго време да се определи като производител, който пести енергия и ресурси!“Доколко сериозно гледат на този въпрос той и отговор-ните лица, както и служителите в цялото предприятие Хермле АД, може да се разбере по това, как през послед-ните години е инвестирано в сградната техника, а заед-но с това и в енергийната ефективност. Началото е още при интелигентното многоетажно изграждане на произ-водствените помещения, което преди всичко води до по-ограничено използване на земи и площи. Налице ясното фирмено изискване, при всички нови сгради на мястото да се положат грижи за „естествено“ балансиране, като бъдат изградени биотопи и малки изкуствени езера, да бъдат монтирани къщички за птици, и преди всичко в

Енергийната ефективност и пестеливото използване на ресурсите започват още при разработването

Page 10: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

9/20

1210 ТЕХНОЛОГИИ

Пестеливото използване на ресурсите и енергийната ефективност като трансверсални функции в предприятието

и около сградата бъдат посадени възможно най-много цветя, храсти и дървета. По отношение на захранването с енергия Хермле АД залага на задвижвана с газ когене-рационна електроцентрала, която според нуждите се из-ползва както за добив на енергия, така и за работен ре-жим при аварий. Освен това чрез компресорната система се практикува рекуперация на енергията, и тя от своя страна подпомага захранването с топла вода. Целият за-вод е оборудван с интегрирана система за сигнализация и направляване, както и със система за автоматично конди-циониране на въздуха, съществува и система за управле-ние на осветлението с изключване през почивките и през нощта. Всички тези мерки имат за цел само две неща: съз-даване на приятен работен климат за служителите и па-ралелно с това неговото управление, така че да е необхо-дима възможно най-малко енергия и да не се разхищава почти нищо. Както в Хермле АД беше признато открове-но, причините за пестеливото използване на ресурсите, опазването на околната среда и работния климат са из-цяло както „възпитателни“, така и икономически, тъй като едното не бива да изключва другото!

ТП Машиненфабрик Бертолд Хермле АДП.к. 787

София 1000Тел. 02 958 59 [email protected]

Page 11: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД
Page 12: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

9/20

1212 CAD/CAM/CAE

Autodesk Factory Design Suite 2013

Наборът от инструменти в този пакет позволява създава-нето на дигитална фабрика, симулиране на работните по-тоци, потоците на материали и ресурси, оптимизиране на производствения процес както и дигитално визуализира-не и симулиране на фабриката или цехът.Пакетът има следните нива – Standard, Premiumи Ultimate

1) Factory Design Suite Standard 2013Включва AutoCAD® Architecture 2013, AutoCAD Mechanical 2013, Autodesk Showcase 2013, Autodesk Vault 2013, Autodesk Factory Design Utilities 2013Чрез уникалните разширения за AutoCAD Architecture и AtuoCAD Mechanical, с този набор от инструменти можете да проектирате и оптимизирате фабриката в 2D. Голяма-та база от стандартни фабрични елементи като поточни линии и телфери, позволяват бързото създаване на точен план на бъдещия завод. Оригиналната DWG среда гаран-тира лесно преминаване от един инструмент в друг, а ин-струментите за планиране на работните потоци и ресур-сите дават възможност за точна преценка и проекция на това, която се очаква от фабриката, преди внасянето на първата машина в цеха.

2) Factory Design Suite Premium 2013Включва всички инструменти от нивото Standard плюс продуктите Autodesk Inventor 2013, Autodesk 3ds Max Design 2013, Autodesk Navisworks Simulate2013

Съчетава инструменти за проектиране, анализ и презен-тиране. Създаден е специално да Ви помогне да откриете и покажете най-оптималния планпреди да бъде инста-лирано оборудването. Пакетът е предназначен за тези специалисти и фирми, които искат да затворят кръга при проектирането на цялостни обекти, цехове, фабрики и заводии да бъдат една крачка напред в комплексните ус-луги, които предлагат на клиентите си. Пакетът притежа-ва не само инструменти за проектиране на машини, но и разполагането и оптималното включване на тези машини в работния цикъл на съответното предприятие.

Page 13: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

13CAD/CAM/CAE

Factory Design Suite Premium 2013дава възможност фа-бричния план да се пренесе в тримерна среда. С голям набор от тримерни фабрични елементи и възможност-та на създаване на нови уникални такива в Autodesk Inventor, както и възможността да бъдат обединени раз-нородни CAD данни в Navisworks, фабриката вече може да добие реалистичен вид. Пакетът позволява да бъдат проверени различните чертежи на специалистите чрез

наслагване на тримерните модели и визуализиране за критични грешки като пресичания, неприемливи допуски и други нередности на етапа на проектирането. За пред-ставянето на проекта пред клиенти и инвеститори може да се използва мощната визуализационна сила на 3ds Max Design.

3) Factory Design Suite Ultimate 2013Включва всички инструменти от Premium плюс:Autodesk Inventor Professional2013 (вместо AutodeskInventor 2013) и Autodesk Navisworks Manage (вместо AutodeskNavisworksSimulate)Най-високото ниво на пакета, даващо възможност за дигитални симулации и анализи на машинитечрез AutodeskInventorProfessional, както и разпределение на проекта във времето (4D) и откриване на колизии и кон

Factory Design Suite Standard 2013

FactoryDesign Suite Pre-mium 2013

FactoryDesign Suite Ulti-mate 2013

AutoCAD®AutoCAD® Archi-tectureAutoCAD® Mechanica-lAutodesk® VaultAutodesk® Showcase®Autodesk® Factory Design Suite Utilities

AutoCAD®Autodesk® 3ds Max® DesignAutodesk® Inventor®Autodesk® Navisworks® SimulateAutoCAD® ArchitectureAutoCAD® MechanicalAutodesk® VaultAutodesk® Showcase®Autodesk® Factory Design Suite Utilities

AutoCAD®Autodesk® 3ds Max® DesignAutodesk® Inventor® Profes-sionalAutodesk® Navisworks® ManageAutoCAD® ArchitectureAutoCAD® MechanicalAutodesk® VaultAutodesk® Showcase®Autodesk® Factory Design Suite Utilities

Page 14: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

9/20

1214 CAD/CAM/CAE

1) Autodesk Product Design Suite Standard 2013Включва в себе си AutoCAD 2013, AutoCAD Mechanical 2013, Autodesk Sketchbook Designer 2013, Autodesk Mudbox 2013, Autodesk Showcase 2013, Autodesk Vault 2013, Autodesk Inventor 2013Това ниво на пакета Ви дава пълната свобода да развиете идеята от концепция, през 2D скица и до 3D параметри-чен модел (дигитален прототип), като можете да създа-дете детайлна документация и да презентирате проекта ефектно чрез анимация или статични визуализации.

2) Autodesk Product Design Suite Premium 2013:Включва в себе си всички инструменти от Standard ни-вото, плюс AutoCAD Electrical 2013, Autodesk Inventor Routed Systems 2013 (вместо AutodeskInventor 2013), Autodesk 3ds Max Design2013 и Autodesk Navisworks Simulate 2013При премиум нивото вече имате възможност да проекти-рате електро окабеляване в 2D скица и в 3D параметрич-ният модел на Inventor, като отново се запазва директната връзка 2D DWG/3D, която е възможна само при проду-ктите на Autodesk. Чрез Navisworks Simulate можете да

използвате разнородни CAD данни за добиване на пълна представа как ще се интегрира дадена машина, като се дава възможност да се види съответната сграда и машини в 3D. Autodesk 3ds Max Design позволява създаването на фотореалистични визуализации директно от дигиталния прототип, което дава възможност да представите проду-кта или машината пред клиентите си преди да е създаде-на физически!

3) Autodesk Product Design Suite Ultimate 2013:Включва в себе си всички инструменти от Premium ни-вото, плюс Autodesk Inventor Professional и Autodesk Alias DesignВ най-високото ниво на пакета имате възможността да тествате, симулирате и натоварвате сглобката, както и да създавате инструментална екипировка. С мощните ин-струменти на пакета Вие можете да преминете от концеп-ция до функциониращ дигитален прототип и да елими-нирате грешките и несъответствията още в процеса на проектиране, преди да стигнете до етапа на производ-ство. С Alias Design можете да създавате сложни повърх-нини и да се възползвате от водещ инструмент в автомо-билостроенето за проектиране на детайли като седалки и обли външни тела.

Пакетът е предназначен за машинни инженери и конструктори, за специалисти, които проектират, създават или по-добряват машини и продукти.ProductDesignSuite 2013 представлява цялостно решение за Дигитално Прототипира-не, което съчетава инструменти за 3D проектиране, визуализация и симулация.Този пакет е начинът на Autodesk да Ви предостави всички инструменти, от които се нуждаете на момента, с възможността ги надградите лесно и безпроблем-но, при възникването на по-специфични нужди. Пакетът цели да затвори кръга на проектантския процес, като за всяка ключова фаза се предоставя специализиран софтуер, като преминаването между различните програми е лесно, тъй като се работи в единната DWG среда на Autodesk. Пакетът е разделен на три нива- Standard, Premiumи Ultimate.

Page 15: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

15CAD/CAM/CAE

Procuct Design Suite Standard 2013

Procuct Design Suite Premium 2013

Procuct Design Suite Ultimate 2013

Autodesk® Inventor® Auto-CAD® AutoCAD® Mechani-cal Autodesk® Vault Basic Autodesk® Showcase® Autodesk® SketchBook® Designer Autodesk® Mudbox®

Autodesk® Inventor® with Routed Systems AutoCAD® Electrical AutoCAD® Au-todesk® 3ds Max® Design AutoCAD® Mechanical Autodesk® Navisworks® Simulate Autodesk® Vault Basic Autodesk® Showcase® Autodesk® SketchBook® Designer Autodesk® Mudbox®

Autodesk® Inventor® Profes-sional AutoCAD® Electrical Auto-CAD® Autodesk® Navisworks® Simulate Autodesk® Alias® Design Autodesk® 3ds Max® Design AutoCAD® Mechanical Autodesk® Vault Basic Autodesk® Showcase® Autodesk® Sketch-Book® Designer Autodesk® Mudbox®

За BMGБиЕмДжи ООД (http://www.bmg.bg) е водещсофту-ерендистрибуторзаБългариянаMicrosoft, Autodesk, AdobeSystems, АBBYY, Nero, Pantone и CorelCorp. BMG е и софтуеренпроизводителнапродуктазара-бота с текстовенабългарскиезикКирила. БиЕмДжи е членнаБългарскаАсоциацияпоИнформационниТех-нологии (БАИТ), Сдружениенаиздателитенабългар-скисофтуер (СИБС), Българскифорумнабизнеслиде-рите (БФБЛ) и Американскатърговскакамара.

За AutodeskAutodesk, Inc., е водещата фирма производител на софтуер за 3D проектиране, инженеринг и анима-ции/филми. Клиентите са фирми от архитектурни, строителни, конструктивни, машиностроителни и анимационни индустрии. От пускането на софтуера AutoCAD през 1982, Autodesk продължава да разви-ва най-широкото портфолио от съвременен софтуер за модерно проектиране, 3D моделиране и визуали-зиране за световните пазари.За допълнителна ин-формация, посететеwww.autodesk.com.

Page 16: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

9/20

1216 ТЕХНОЛОГИИ

ИСКАР БЪЛГАРИЯ

ПРЕДОСТАВЯ РЕВОЛЮЦИОННИРЕШЕНИЯИ ИНСТРУМЕНТИ

ИСКАР БЪЛГАРИЯ

ПРЕДОСТАВЯ РЕВОЛЮЦИОННИРЕШЕНИЯИ ИНСТРУМЕНТИ

Фирма ИСКАР е производител на металорежещи инстру-менти за всяка една технологична операция като стру-говане, фрезоване, отрязване, пробиване, разстъргване, правене на резби и др.Компанията е основана през 1952 г., като започва произ-водството си в дървен гараж в северен Израел. След го-дини на развитие се превръща от малко производствено предприятие, обслужващо местния пазар, в международ-на компания с представителства и клонове в над 50 стра-ни по света.ИСКАР съставлява част от групата компании наречена IMC, в която самата тя е най-голямата. В момента, заедно с останалите от групата IMC заема 2-ро място по продажби на металорежещи инструменти в света.В България навлиза през 1993г. През годините фирмата постепенно се налага и утвърждава като един от лиде-рите сред доставчиците на металорежещи инструмен-ти в България. Към настоящия момент ИСКАР е вторa по продажби, като нейни клиенти са най-големите метало-обработващи предприятия в България. Изработването на металорежещи инструменти не се определя само като производство, а като изкуство.

Предимства на продуктите, които ISCAR предлага и какви са ползите за клиентите

Продуктите на ИСКАР са характерни с високото си качест-во и ефективност. Основният стремеж е да предоставя продукти на пазара, които са иновативни и с високо ка-

Page 17: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

17ТЕХНОЛОГИИ

чество, с което да донесат допълнителни икономически изгоди за клиентите. Повишаване на производителнос-тта и ефикасността на предприятията е основното мото на фирмата. Скъсяване на машинните времена и с това снижаване на производствените разходи е целта на най-новите инструменти. Повишаване конкурентността на клиентите чрез предоставяне на най-новите и ефективни решения в сферата на металорежещите инструменти.

Как ИСКАР БЪЛГАРИЯ успява да отговори на изисква-нията на клиенти си ?

ИСКАР БЪЛГАРИЯ разполага с високо квалифициран пер-сонал от технолози и търговци, които да предложат необ-ходимата технологична консултация на всички клиенти. В страната са обособени 5 района, като за всеки един отго-варя съответния продавач-консултант. Отделно, разпо-лага с технолог- консултант, който отговаря специално за техническите решения и въпроси. Така ИСКАР БЪЛГАРИЯ е в състояния да оказва системна технологична консулта-ция и да отговаря своевременно на всички запитвания на клиентите, включително и изготвяне на цялостна техно-логия за даден детайл. Неколкократно всяка година спе-циалисти от централата в Израел посещават клиенти на ИСКАР БЪЛГАРИЯ, с цел техническа помощ и консултация, както и провеждането на семинари. В главната централа в Израел са обособени групи от инженери, които отгова-рят за разработката на специални инструменти, както и такива, които отговарят за правилната и ефикасна експло-атация на инструментите и са в постоянна връзка с ИСКАР БЪЛГАРИЯ и клиентите. Групите инженери са разделени така, че всяка една от тях е тясно специализирана в отдел-на група инструменти. Също така са създадени и отдели с инженери, специализирани и отговарящи за апликации, характерни за отделните индустрии – автомобилна, енер-гийна, прес форми, самолетостроене и т.н. ИСКАР също работи и с останалите компании от групата IMC, използвайки техния дългогодишен опит и специали-зация в дадени сегменти от пазара, и така е в състояние да покрие всички технологични запитвания от клиентите с най-ефикасните професионални решения.

Планове за развитие на ИСКАР БЪЛГАРИЯ

ИСКАР е фирма, която има стремеж да промени мислене-то и подхода на съвременното металообработване, пре-насяйки го на по-високо технологично ниво. Предстои представяне на новата концепция на компания-та наречена IQ. С нея ще се разкрият иновативни проду-кти, които не съществуват до този момент на пазара, ще разширят неговите граници и ще открият нови хоризон-ти. Отново ще бъде фирмата, която ще предостави рево-люционни решения и инструменти, което винаги е било отличителна черта на ИСКАР. Чрез тази нова линия, не-престанните усилия и вложени ресурси за задоволяване на всички нужди на модерното металорязане, целта ИС-КАР е да бъде най-предпочитаната компания за метало-режещи инструменти в световен мащаб.

ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G

тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0888 202 713e-mail: [email protected]

Page 18: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

Очакваме ви на Технически панаир Пловдив, палата 13

интелигентно фрезоване

ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис Gтел./факс: 0431 62 557; GSM: 0888 202 713e-mail: [email protected]

Member IMC group

www.iscar.bg

Page 19: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

19КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ПРОГРАМАТА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА” - НОВИ МОМЕНТИ ПРИ ПОДГОТВЯНЕ, ОДОБРЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

В края на юни беше обявена процедурата за подбор на проекти по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Процедурата въвежда доста нови моменти като начин на кандидатстване и механизъм на изпълнение, включвайки нови задължителни учас-тници, затова тук ще се опитаме да обърнем внимание именно на тях.

Новите участници

В тази процедура за пръв път са включени:

- Асистент по проекта – избран от МИЕТ доставчик на консултанстки услуги за извършване на: проверка на техническата допустимост, проверка на процедурите за избор на изпълнители, информация и разяснения на кандидатите, подпомагане администрирането на про-цеса на подготовка на проектите и поддръжка на уеб-сайта на програмата и базата данни.

- Асистент по верификация - избран от МИЕТ доставчик на консултанстка услуги за верифициране на изпълне-нието и приключване на проектите, поддръжка на Спи-съка с материалите и оборудване, допустими за финан-сиране.

- ЕБВР – осигуряваща заемно финансиране от търгов-ските банки. Шест са участващи банки, избрани от ЕБВР, като тяхната роля е да извърши проверка за финансо-вата допустимост на кандидата, издаване на потвърж-дение за наличието на достатъчно средства при финан-сиране на проекта със собствени средства, решение за

одобрение на заем или оферта от страна на Участваща-та банка при заемно финансиране.

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ

Размерът на безвъзмездната финансова помощ зависи от вида на проекта, като максималният интензитет на помо-щта е 50% от допустимите разходи:

- 30% за проект, който е свързан с реализирането само на инвестиции съгласно изготвен Списък на допустими-те категории материали и оборудване, без включеното в него оборудване за производствени цели.

- 40 % за проекти с енергиен одит (основаващи се на препоръките от извършен енергиен одит)

- Добавка от още 10% ще получите, ако проекта:

• Се изпълнява в сектори на икономическа дейност, определени като приоритетни за развитието на българската икономика

• Предвижда закупуване на ко-генерационни инста-лации за собствени нужди

• Предвижда въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източни-ци за собствени нужди

• Предвижда смяна на горивна база (енергоносите-ля)

• Предвижда въвеждане на система за енергиен ме-

Page 20: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

9/20

1220 КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ниджмънт

• Кандидатът има въведена система за управление на предприятията съгласно следните стандар-ти: БДС EN 16001/EN ISO 50001,EMAS, БДС EN ISO 14001, БДС EN ISO 9001, или предвижда с настоящ-ия проект да въведе система за управление съглас-но стандартите БДС EN ISO 16001/EN ISO 5001.

Варианти за действие

Имате 2 възможни варианта за действие:

вариант А - Ако проектът ви е сравнително прост и ще включва само оборудване от Списъка на материали и

оборудване, допустими за финансиране. В този случай, независимо от стойността на инвестициите процедурата за избор на изпълнител(и) е чрез събиране на най-малко 3 оферти по реда на чл. 12, ал. 1 от ПМС №55/2007 г.

Вариант В – ако проектът ви е по-голям и по-сложен про-ект и се основа на резултатите от извършен енергиен одит. Енергийният одит трябва да потвърждава, че сред-ният процент енергийно спестяване от предвидените за въвеждане по проекта мерки е не по-малък от 10%. До-бре е да имате предвид, че енергийния одит е задължи-телен и ако предвидените от вас инвестиции не са вклю-чени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване.

Page 21: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

21КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Page 22: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

9/20

1222 КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Page 23: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

23КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Page 24: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД
Page 25: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

25ИНФОРМАЦИЯ

ХАЙКАД ИНФОТЕХ ООД И ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР „ЕЛЕКТРОМОБИЛИ“ (ИКЕМ) АД

В рамките на събитието ще бъде представена и първата българска зарядна колонка за електромобили, която е из-цяло проектирана и произведена в България.

Гостите на семинар ще имат възможност да се запознаят със следните лекции, включени в програмата на събити-ето:

15:00—16:15 Първата българска зарядна колонка за електромобили от ИКЕМ АД.

се обръщат към клиентите си от цялата страна с покана да се включат в първото им съвмест-но събитие, което е организирано в дните на предстоящото издание на Международен техни-чески панаир – Пловдив. Събитието ще се проведе в зала „Хеброс“ на 25 септември от 15 часа. Тема на семинара ще бъдат съвременните средства и бизнес подходи за ефективно развитие и производство на изделия в България.

16:30—17:00 CATIA - решения от най-висок клас за виртуално проектиране на иновативни транспортни средства.

17:00—17:30 Гарантиране на надежността на високо натоварени компоненти в иновативни технически из-делия чрез провеждане на компютърни термофлуид-ни симулации.

17:30—18:00 Управление на Жизнения Цикъл на Про-дукта - стратегически бизнес подход за разработка, производство и маркетинг на комплексни инженерни изделия.

Page 26: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

Коректност и партньорствов автоматизацията

КАСТИВА 10 години

1612 София, ул. Ами Буе 72, ет.4 Тел.:(02) 9504433,факс: (02) 9515980, E-Mail: [email protected]

• Голяма коравина• Голяма динамична и статична товароносимост• Висока точност• По-добро качество на обработените повърхнини

• Опростени конструктивни решения• Намаляване на производствените разходи• Надеждност при работа, използвайки ефекта “магнитосъпротивление”• Приложение при MONORAIL - сачмени и ролкови интегрални направляващи

SCHNEEBERGER AGLineartechnikSt. Urbanstrasse 12CH - 4914 Roggwil

[email protected]@schneeberger.com

- Направляващи - Търкалящи и плъзгащи лагери - Кабеловодещи вериги и кабели - Редуктори и моторредуктори - Съединители и други компоненти за машиностроенето ...

Всичко, което Ви е нужно е …

Атлас Техник ЕООД www.atlas-technik.com

SCHNEEBERGER - технологияза превъзходни комплексни решения

Атлас Техник ЕООД[email protected]

тел./факс: +359-2-859 76 81моб.: +359-885-232595 +359-897-981669

HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

И

TOTALTRAX СИСТЕМИ

ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Опит – Нови продукти - Комплексни решения - Склад

www.atlas-technik.com

Page 27: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

27ТЕХНОЛОГИИ

ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР C 400 BASIC - НОВ - СИЛЕН - ПРЕЦИЗЕН

На изложението AMB в Щтутгарт на щанд D52 в зала 7.0 Хермле АД се представя с новия обработващ център C 400 basic. С определенията силен и прецизен той ще на-мери своето място на пазара. Базиран на доказалата се модифицирана Гантри конструкция в изпълнение от По-лимербетон с три оси в инструмента и две оси в детайла Хермле АД залага с C 400 basic отново на своята основна специалност - пет осевата технология. Понеже все повече производители възприемат тази концепция и я лансират като оптимална за пет осева обработка, може да се твър-ди, че тя вече се е наложила в областта на петте оси.

Оригиналът обаче можете да намерите само при ХЕРМЛЕ АД

Силен и прецизен стоят за голям обем на стружкоотделя-не при най-висока точност и оптимална повърхност. ‘Ан-тивибрационната’ машинна база от Полимербетон се гри-жи за нужната статична стабилност, която допълнително се усилва чрез четрири- точковото поставяне. Многократ-но доказалата се кинематика на Хермле АД с X, Y, Z-оси в инструмента и А и С-оси в детайла и оптималното взаимо-действие на петте оси превръща машината в перфектния пет-осев обработващ център.

Page 28: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

9/20

1228 ТЕХНОЛОГИИ

С ходове X 850 mm, Y 700 mm и Z 500 mm могат да се об-работват 3-осево детайли до 2000 kg и 5-осево детайли до 600 kg. Огромно предимство тук е големия колизио-нен диаметър от Ø 1000 mm между раменете NC-масата, която е с размери Ø 650 mm (двустранно окрайчена на 540mm). Така могат да се обработват детайли с дължина до 1000 mm или Ø 1000 mm диаметър. Големината на ра-ботната зона съпоставена към големината на машината е без аналог. За прецизни и силови обработки е нужен и мощен шпин-дел. И при С 400 basic Хермле АД не прави компромиси. С обороти от 15000/18000 1/min и SK 40 или HSK A 63 шпин-делите са на разположение както за силови обработки, така и за прецизни обработки и качествени повърхности. Разбира се и двата шпиндела са оборудвани с високо це-нените от клиентите и патентовани от Хермле АД алуми-ниеви предпазни втулки. Енергията от удър по Z-ос се поема от шест алуминиеви втулки, които в много случаи ефективно предпазват шпиндела от щети. В стандартното си изпълнение C 400 basic има магазин за 38 инструмента, който е интегриран в машинната база. Смяната на инструмента се извършва чрез Pick-up метод. Като опция магазинът с инструменти може да се разшири с допълнителен магазин с 87 места. Относно управлението Хермле АД залага при С 400 basic на доказалото се iTNC 530 от Хайденхайн. На разположе-ние на потребителя са също многобройни Хермле-цикли на обработка, който съществено улесняват и подобряват процеса.

Още малко факти: - Цялостна облицовка на работната кабина с неръжда-ема стомана - Оптимален стружкопад чрез оптимален дизайн на ка-бината (важи и за суха обработка) - Свободен достъп до всички помощни агрегати, които са на гърба на машината - Всички задвижвания и направляващи са извън зоната на замърсяване - Дигитални задвижвания- Централизирана система за смазване с грес, която не изисква много поддръжка - Спирачната енергия се връща обратно в електропре-носната мрежа - Климатизиран ел. шкаф - Стружкотранспортьор и/или система за смазване през инструмента - Аспирация на въздуха в кабината - Наблюдение и измерване на инструмента - Цялостен транспорт и поставяне без фундамент

Технически характеристики

Ход X-Y-Z 850-700-500 mm

Бърз ход X-Y-Z 35 m/min

Ускорение X-Y-Z 6 m/s2

Обороти 15000 или 18000 1/min

Въртящ момент до 180 Nm

Мощност до 20 kW

Места за инструменти 38 бр. (стандарт) + 87 опция

От стружка до стружка ок. 6,0 s

Неподвижна маса 1070 x 700 mm до 2000 kg

NC-маса Ø 650 x 540 mm

Наклон +91°/-139°

Обороти A-ос 25 1/min

Обороти C-ос 35 m/min

Максимален товар max. 600 kg

Управление Heidenhain iTNC 530

ТП Машиненфабрик Бертолд Хермле АДП.к. 787, София 1000, Тел. 02 958 59 01, www.hermle.bg

[email protected]

Page 29: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД
Page 30: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

9/20

1230 ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

БЪЛГАРСКИ ОБЩ ЩАНД НА ПАРАЛЕЛНИТЕ ИЗЛОЖЕНИЯ Z И INTEC

ИНДУСТРИАЛНИЯТ ПАНАИР С ДОБРИ ПРЕДВА-РИТЕЛНИ ДАННИПодготовката за най-важните браншови панаири за сфе-рата на поддоставките, металообработващата и мета-лопреработващата промишленост в Германия за 2013 година тече на пълни обороти в Лайпциг. От 26 февруа-ри до 1 март 2013 Z и INTEC ви канят на едни от най-го-лемите изложения за индустриални и инвестиционни стоки в Германия. Български поддоставчици тради-ционно са изложителина Z и през 2013 организирането на общото българско участие се осъществява с любез-ното съдействие на Българската Асоциация на Елек-тротехниката и Електрониката (БАСЕЛ).Белезите за успешно провеждане на панаир са нали-це. За паралелно протичащите изложения Z / INTEC 2013 се очакват около 1400 изложители в Лайпцигски-те изложбени площи. Керстен Бунке-Нйенке, дирек-

тор проект Z и INTEC обяснява: "От премиерата си на паралелно протичащи събития, ние постигнахме 34% увеличение в броя изложители, броят на посетителите успя да се удвои, а международното участие е нарас-нало значително. Това показва, че нашата концепция работи."Този положителен баланс не е случаен. И двете изло-жения са насочени по своята ориентация към маши-ностроенето и изграждането на инсталации, както и към автомобилната индустрия и транспортното маши-ностроене. Особено след 2000 г. тези индустрии пре-живяха ренесанс в Централна Германия и повлияха в голяма степен на икономическата среда. Това се отра-зява и върху Z и INTEC. При това не става дума само за производството и износа. Централна Германия е при-влекателна за европейските компании както като па-зар за доставки, така и като пазар за осъществяване на продажби.

Page 31: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

31ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

ЯСЕН ПРОФИЛ

Фокус на международно ориентираното изложение Z (32% чуждестранни изложители) са поддоставките за автомобилната индустрия, машиностроенето и други индустриални области на приложение като преработ-ването на пластмаси, изграждането на енергийни съо-ръжения или медицинската техника. Спектърът вари-ра от полуготови продукти, части и компоненти през сложни композитни пластмаси и мехатронни системи до технологии и услуги за разработване и производ-ство на компоненти. Изложението е едно от най-голе-мите изложения за поддоставчици в Централна Европа и е записано в календара на индустрията.Intec открива панаирната година 2013 г. за своя бранш с цялостна и представителна гама от инструментални машини и специални машини, инструменти, инстру-ментални системи, екипировка, устройства, компонен-ти, машинни елементи и лазерни системи за обработка на материалите. Обхватът на изложителите се прости-ра от международно действащи технологични кон-церни до доказани специалисти за цялостни произ-водствени решения или индивидуални изисквания на клиента.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ОТ НАЙ-ВИСОК РАНГ С B2B СРЕЩИ

Важен компонент на панаирното дуо е амбициозната специализирана програма. И през 2013 ще има отново многобройни международни конференции, симпози-уми и семинари, които са специално насочени към по-дизпълнителите и машиностроенето.На първите два дни от панаира ще се проведат стана-лите традиция бизнес срещи CONTACT. Организира-ното от индустриално-търговската камара Лайпциг и европейската консултантска мрежа "Enterprise Europe Network" събитие кани фирми на разговори за създа-ване на стратегически – също и трансгранични – парт-ньорства или за коопериране за конкретни проекти, което предвид международната конкуренция и глоба-лизацията на икономиката става все по-важно.На предходното издание на изложенията Z и INTEC през 2011 г. на Лайпцигските панаирни площи дойдо-ха1345 фирми изложители и 20800 специализирани посетители.

Page 32: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

Вашата среща в Лайпциг: 26 февруари - 1 март 2013 г.

Лице за контакт: Соня Пашановска, Официално представителство на Лайпцигски панаир за България, Германо-Българска индустриално-търговска камара, 1113 София, ул. Фр. Жолио-Кюри 25 А, тел.: 02/816 30 21, факс: 02/816 30 19, [email protected], http://bulgarien.ahk.de

14-ти специализиран индустриален панаир за инструментално и специалномашиностроене

12-ти международен специализиран панаир за поддоставчици на части, компоненти, модули и технологии

www.messe-intec.comwww.subcontractingfair.com

Page 33: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

33ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ СГРАДИ – НОВ ТЕМАТИЧЕН АКЦЕНТ НА ЕКОФОРУМА ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2013

В периода 29-31 май 2013 г. София отново ще стане дома-кин на организирания от Виа Експо авторитетен Екофо-рум за Югоизточна Европа. В условия на постоянно увеличаващите се цени все пове-че страни залагат на внедряването на иновативни техно-логии за енергоспестяване, за производство на екологич-на енергия и разумно оползотворяване на отпадъците.Следвайки актуалните тенденции, Форумът за Югоизточ-на Европа включва четири тематично свързани изложби и конференции:

- Eнергийна ефективност и възобновяема енергия (9-то издание)- SEE Solar - Соларни системи (2-ро издание)- “Интелигентни сгради” (1-во издание)- “Save the Planet“ - управление на отпадъци, рецикли-ране и екология (4-то издание).

Организаторите от Виа Експо очакват форумът да привле-че над 6 000 посетители от секторите: строителство, архи-тектура, фасилити мениджмънт, енергетика, електрони-ка, екология; специалисти, работещи в индустрии с висока степен на замърсяване и енергийна консумация, предста-вители на общини и държавна администрация и др.За първи път ще се проведе изложбата за системи за енергиен и сграден мениджмънт “Интелигентни сгради”. Темата е изключително интересна и провокира различен начин на мислене. Според експерти този тип сгради са безпорно рентабилна инвестиция в бъдещето - спестяват над 30 % от електроенергията и осигуряват максимален комфорт на обитателите.

Друг акцент на изданието през 2013 г. са сградно-интег-рираните фотоволтаици (BIPV) - едни от най-бързо раз-виващите се сегменти във фотоволтаичната индустрия. Ограничението на площи за инсталиране на паркове и на-маляването на изкупните цени увеличи търсенето на солар-ни елементи за интеграция на фотоволтаиците в „обвив-ката“ на сградата. В периода до 2017 г. пазарът на BIPV се очаква да добави 4,6 GW нови мощности в световен мащаб.В рамките на изложенията водещи международни и бъл-гарски компании ще демонстрират модерни решения в областта на управлението на осветлението, отоплението, климатизация, видеонаблюдение, противопожарни сис-теми, ИТ моделиране на сградите; възобновяема енергия, управление, третиране и рециклиране на отпадъци. За четвърта поредна година ще има Австрийски павилион. В паралелните конференции делегатите ще имат възмож-ност да дискутират въпроси, свързани с интелигентното съхранение на енергията, енергия от отпадъци и др. 2-рият конкурс “Българска екообщина” се организира в партньорство с Националното сдружение на общините, Асоциацията на еколозите от общините в България и Фон-дацията за реформа в местното самоуправление. Целта на инициативата е да стимулира по-екологичното функцио-ниране и активното ангажиране на местните власти в ре-шаването на ключови проблеми, свързани с отпадъците и енергийната ефективност. Изданието през 2012 г. постигна значителен успех и ре-гистрира силно международно присъствие – 412 директ-ни изложители и представени компании от 33 страни, по-сетители от 46 държави.

ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ СГРАДИ – НОВ ТЕМАТИЧЕН АКЦЕНТ НА ЕКОФОРУМА ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2013

Page 34: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

9/20

1234 ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

ОФИЦИАЛНО УЧАСТИЕ НА ИТАЛИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР ПЛОВДИВ 2012ИЧЕ - Агенция за пoдпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина организи-ра, по традиция, колективното участие на италиански фирми Международния Есенен Панаир в Пловдив.

Тази година Международният панаир в Пловдив праз-нува 120-та годишнина от основаването си и Италия е сред страните, които през 1892 г. е участвала на пър-вото издание на изложението и е подкрепяла Панаира през всичките тези години.

На 68-то издание на изложението, от 24 до 29 септем-ври 2012 г. италианското участие, заема площ от 260 кв.м. в Палата 2, с 30 фирми в областта на индустри-алните продукти и решения. «Фокусът» тази година ще бъде поставен върху изделия за промишленос-тта, енергетиката и околната среда, каза Директо-рът на българския офис на ИЧЕ, г-н Фабрицио Кама-стра. Ще бъдат представени машини за хранителната и опаковъчна промишленост, за производство на ка-бели, електрическо оборудване, подстанции ВН/СН/НН, трансформатори, разпределителни елтабла, мини и микро вятърни турбини, жп инфраструктура, инста-лации за електрическа тяга и жп сигнализация, ма-шини за бетон, тръби и филтри за сондажни кладен-ци, прецизно струговани детайли. И още системи за регулиране на температурата в помещенията, уреди за третиране на питейна вода за дома, части за спорт-ни и състезателни автомобили, решения в областта на околната среда, възобновяема енергия и енергийната ефективност.

Tърговски стокообмен между България и Италия

По данни на НСИ за първото шестмесечие на 2012 г. общият стокообмен между Италия и България е на стойност 1,7 милиарда евро, с ръст от 2,3% спрямо съ-щия период на 2011 г. Според цитираните данни Ита-лия и през този период е трети търговски партньор на България, след Русия и Германия, и е сред основните страни доставчици на България (изнесени към Бълга-рия стоки за 822,2 млн евро през първите 6 месеца на годината, което й отрежда 4-о място след Русия, Герма-

ния и Румъния. През същия период вносът й от Бълга-рия е за 891 млн евро, с което заема второ място като клиент на България, след Германия.

Проектирано за цялата 2012 г. общият стокообмен между двете страни ще достигне близо 3,5 млрд евро, като ще надхвърли обмена от 3,2 млрд евро, достигнат през пред-кризисната 2008 г.

Индустриален сектор

По данни на италианския ISTAT, през 2011 г. България е внесла от Италия машини за 243,4 млн евро, отбе-лязвайки ръст от почти 16 % спрямо 2010 г. и елек-трическо оборудване (ел.двигатели, генератори и трансформатори, апарати за управление и контрол на електрическата енергия) на стойност 40, 6 млн евро, с 3% повече отколкото през 2010 г.

Само през първите четири месеца на 2012г., българ-ският внос от Италия на Други машини със специал-но предназначение е на стойност 26,6 млн евро, което представлява увеличение с 42,5% спрямо същия пери-од на миналата година.

За повече информацияИЧЕ - Агенция за пoдпомагане и интернационализация

на италианските предприятия в чужбинаСекция за Насърчаване на обмена към Посолството на

Италия1000 София, Бул. Княгиня Мария Луиза, 2, Бизнес Цен-

тър ЦУМ, етаж 5т + 359 2 9861574 +359 2 9861618, Ф + 359 2 9817346,

e-mail [email protected] http://www.italtrade.com

Page 35: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

35ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

Официално италианско участие на Международния Есенен Панаир, Пловдив 24 – 29.09.2012

ADVENTURE CAR RACING www.adventurecar.com Аксесоари, резервни части, специални части за спортни и състезателни автомобили, картинг, тунинг.

AGROMECCANICA – COSTRUZIONI MECCANICHE PER LE INDUSTRIE ALIMENTARI www.agromeccanica.com Машини и инсталации за земеделската и хранителната промишленост - машини за бутилиране и пълнене; чукови трошачки; машини за разтапяне комбинирани с миксер; полиращи машини.

ALTRAFO www.altrafo.com трансформатори – маслени и в епоксидна смола

CIVEST GROUP www.civest.it представя италиански машиностроителни фирми в страните от Централна и Източна Европа. Представлява следните фирми за проектиране и производство на машини и апаратура:o BIMAC www.bimac-srl.it машини за велпапе, гофриран

картонo CAMFART www.camfart.it абразивни дискове  o CORTINOVIS  www.cortinovismachinery.com машини за

производство на силови и телекомуникационни кабели и проводници, стоманени въжета (усукващи, оплитащи, за облицовка и изолация)

o EUROLLS www.eurolls.com изтеглящи машини за стомана; за производство на тръби и профили; изправно-отрезни машини

o FOSSALUZZA www.fossaluzza.com машини за транспортиране на велпапе, стакери, палетизатори

o GIULIANI www.giulianico.com машини за производство на заключващи системи, ключове; работни центри

o ITAL www.ital.it машини за изолация и облицовка на електрически кабели; екструдерни линии

o SAMPUTENSILI http://www.sampspa.it машини за производство на зъбни колела и предавки (зъбонарезни машини, шлайфмашини)

o SIF www.sifmdc.com контролно-измервателна апаратура за изпитване на електрически кабели

o SIMPLEX RAPID www.simplexrapid.it машини за производство на пружини и за изправяне на пръти и тел  

o VEGA www.vegagroup.it машини за лепене и сгъване на велпапе и гладък картон

DA.GI. SUD ITALIA www.dagisud.com Прецизно струговани дребни детайли, специални винтове, крепежи, части за авиационната индустрия, за производство на медицинско и козметично оборудване.

ELETTRO 2 ENERGIE RINNOVABILI & GENERAL CONTRACTOR www.elettro2.net Промишлени и битови електрически инсталации; ел.табла; възобновяема енергия; енергийна ефективност на сгради.

ESPERIA www.esperiaimpianti.it В релсовия и тролейбусния транспорт - монтаж и поддръжка на линии за пренос на ел.енергия ВН; проектиране и изграждане на инсталации за електрическа тяга и железопътна сигнализация; кабини и електрически подстанции; битови и промишлени ел. инсталации за НН, СН и ВН.GLOBALFER http://www.globalferspa.it/ Железопътни линии, коловози, инфраструктура за железопътния, трамвайния транспорт и метрополитена. FERCOS Релсови превозни средства. ZEPHIRO http://www.zephiro.it/ Консултации, проектиране, доставка и изграждане до ключ на микро и мини вятърни турбини. C.E.I. SICILIA Електрически подстанции ВН/СН/ННSD-ECO BRIZ Отдаване под наем на земекопни, строителни машини и друго оборудване.

I.M.E.S.A. www.imesaspa.com Разпределителни електрически табла средно напрежение – защитени, блиндирани, със защита от повреда с дъга с

IMER GROUP - LE OFFICINE RIUNITE - UDINE www.imergroup.com Бетонови центрове и машини за производство, транспорт и полагане на бетон - бетонови възли, бетонобъркачки; камион помпи; бетоновози с ленти и бетон помпи.

PANCERA TUBI E FILTRI - ITALY www.panceratubi.it PVC, стоманени и HDPE тръби и филтри за сондажни кладенци – артезиански и геотермални; сондажни принадлежности и сондажни течности.

REHOM www.rehom.it Интегрирани системи за регулиране на температурата в помещенията, топломери, зонови регулатори за отоплителни и водоподгряващи инсталации.

RETE EXON CENTAURI - DISTRETTO LA NUOVA ENERGIA www.lanuovaenergia.it Българско-италиански консорциум, обединяващ фирми от секторите околна среда, възобновяема енергия, води, строителство, саниране на замърсени терени, проучване и развитие, ИКТ.

RG ITALIA PRODUCTION www.rgitaliaproduction.it Съоръжения и уреди за третиране на питейна вода за дома, работещи на принципа на обратната осмоза и микрофилтрацията.

TECNO ELECTRIC www.tecnoelectricsrl.it Производство на магнитни ядра за електрически трансформатори.

Page 36: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД
Page 37: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

It is Easy!doing Business with us

+359 2 [email protected]

Page 38: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

9/20

1238 CAD/CAM/CAE

Autodesk®Moldflow®2013инж. Симеон Колчагов[email protected]КАД Пойнт ЕООД

Софтуерът за симулации Autodesk® Moldflow® (част от решенията наAutodesk за Дигитални прототипи)осигурява ин-струменти за тестване и оптимизация на пластмасовиизделия и шприцформи, и изследване на процеса на шприцване.Компаниите по света използват продуктите Autodesk® Moldflow® Adviser и Autodesk® Moldflow® Insight, за да намалят разходите за физически прототипи, да елиминират потенциалните производствени дефекти и да пуснат по-бързо ино-вативни продукти на пазара.

Основни функционалности на Autodesk® Moldflow® Adviser и Autodesk® Moldflow® Insight:

Функционалност Adviser Design

Adviser Manufacturing

Adviser Advanced

InsightBasic

InsightPerfor-mance

InsightAdvanced

Dual Domain™ термопластичен анализ • • • • • •3D термопластичен анализ • • • • •Термопластично запълване • • • • • •Откриване на дефекти • • • • • •Разполагане на леяците • • • • • •Баланс на леяковата система • • • • •Охлаждане • • •Отклонение от формата • • •Ориентация на влакната • • •Термопластично шприцване • • • • • •Термореактивно шприцване • • •Термопластични материали • • • • • •Термореактивни материали • • •Машини за шприцване • • •Охлаждащи материали • •Материали за шприцформи • •Обмен на данни сAutodesk® Simulation • • •Обмен на данни сAutodesk® Abaqus® • • •Обмен на данни сAutodesk® ANSYS® • • •Обмен на данни сAutodesk® LS-DYNA®     • •Обмен на данни сAutodesk® NEi Nastran     • •

Page 39: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

39CAD/CAM/CAE

Новостите в Autodesk Moldflow 2013

Сред предлаганите от Autodesk Moldflow 2013 нови въз-можности са:•Предварителенизгледназапълването•AutodeskMoldflowAdviserplug-inзаCAD•ВзаимодействиесAutodesk®Inventor®Fusion•Новсолвързакомпозитниматериалискъсиидългивлакна•ПодобреноCADвзаимодействие•Обновенабиблиотекасматериали

Предварителен изглед на запълването

Autodesk Moldflow е първият софтуер за симулации на шприцването на пластмасови изделия с технология за предварителен изглед на запълването. Това топ-инова-тивно средство показва запълването на инструмента и проблемните зони в почти реално време. По този начин могат да се вземат точни решения за разположението на леяците, без да е необходимо извършването на пълни си-мулации, което води до значително спестяване на време.В предварителния изглед, пътят на запълване се обно-вява мигновено докато премествате или добавяте леяци към модела. Така може непосредствено да преценявате влиянието на различни варианти на леяците върху запъл-ването и получените линии на спояване, за да откриете оптималната леякова конфигурация много по-бързо, от-колкото досега. Предварителният изглед е наличен в Autodesk Moldflow Adviser и Autodesk Moldflow Insight при изпълнение на Dual Domain™ или 3D термопластични анализи.

Autodesk Moldflow Adviser Plug-In за CAD

В идеалния случай, всеки би желал да знае как решения-та в процеса на конструиране на продукта се отразяват на качеството, цената и влиянието му върху околната среда.Досега това беше непостижимо – симулацията не можеше да поддържа темпото на моделиране. Но вече не е така.Autodesk Moldflow Adviser включва CAD plug-in, който по-мага за оценката на всяка конструктивна промяна в мо-мента на извършването й, директно в моделната среда. Този plug-in не само включва предварителен изглед за предсказване на запълването в почти реално време, но

също дава моментални резултати, които помагат за бързо въздействие върху технологичността на продукта, разхо-дите и влиянието му върху околната среда. Освен преценката на запълването, може да използва-те резултати в реално време за преглед на налягането на шприцване, линиите на спояване и дори за всмукнатини. Командата Finished Part Preview показва тези дефекти ди-ректно върху модела. Може да видите как ще изглежда окончателно пластмасовия детайл и да направите съот-ветните настройки за постигане на естетичните изисква-ния.Индикаторите в графичния прозорец на моделната среда дават допълнителна информация в следните области:Технологичност.Този индикатор незабавно сигнализира при нарушение на основни конструктивни правила като отклонение от дебелината на стените, недостатъчни тех-нологични наклони или подрязвания. Ценова ефективност.Този индикатор следи за излишен разход на материал, разходи за шприцформата и произ-водствени разходи за пластмасовия детайл по време на проектиране, с което помага за оптимизиране на геоме-трията на съвсем ранен етап и по-висока рентабилност. Влияние върху околната среда.Този индикатор показва количествени резултати, предназначени да предскажат ефекта от производството на изделието върху околната среда, включително вредни емисии, разход на енергия, възможност за рециклиране и използваната вода. Autodesk Moldflow Adviser plug-in за CAD се доставя като бонус за на клиентите на Autodesk Moldflow Adviser с ак-тивен абонамент. Може да се свали от Абонаментния цен-тър на Autodesk (Autodesk Subscription Center).

Взаимодействие с Autodesk Inventor Fusion

Оптимизиране на конструкцията на пластмасов детайл означава, че на даден етап ще трябва да промените гео-метрията му. Това би било изключително трудно, ако ня-мате достъп доCAD системата, на която първоначално е проектиран. Но дори и да имате, търсенето в дървовид-ната структура на историята или изключването на еле-

Page 40: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

9/20

1240 CAD/CAM/CAE

менти от нея е продължителен и досаден процес.С Autodesk Moldflow, може да използвате Autodesk Inventor Fusion за бързо редактиране на геометрията и директен преход към симулации, без излишни усложне-ния. Autodesk Inventor Fusion може да отваря геометрия практически от всякаква CAD система. След това, с помо-щта на инструментите за директна манипулация може да опростите модела; да промените размерите на критични елементи като ребра, изпъкналости, дебелини на стените или дори да добавите нови. Това взаимодействие е тясно интегрирано както в Autodesk Moldflow Insight, така и Autodesk Inventor Fusion. С един клик може да прехвърлите геометрия за редакти-ране в Autodesk Inventor Fusion и след това да я върнете в Autodesk Moldflow за нова симулация.Autodesk Inventor Fusion отваря CAD геометрия от след-ните формати:

•Autodesk®Inventor®•Pro/ENGINEER®Wildfire®•SolidWorks®•CATIA®V5R20•ACIS®V4–V7•Parasolid®V22

Autodesk Inventor Fusion е включен към всеки лиценз на Autodesk Moldflow.

Нов солвър за композитни материали с къси и дълги влакна

Тъй като композитните материали с къси и дълги влакна намират все по-голямо приложение, точното предвижда-не на разположението на влакната в пластмасовото изде-лие е много важно. То може да помогне за правилното оп-ределяне на физичните свойства на продукта, свиването и деформациите, и поведението му при употреба.През последните няколко годиниAutodesk партнира с во-дещи изследователи от Илинойския Университет, Delphi Automotive Systems, LLC чрез нейния Delphi Packard Electrical/Electronic Architecture Division и Pacific Northwest National Laboratory за разработване на нови солвъри за композитни материали с къси и дълги влакна. Тези солвъ-ри са налични в Autodesk Moldflow Insight.Композитни материали с къси влакнаНовиятRSC (Reduced Strain Closure) модел, патентован от

Delphi Technologies Inc. с изключителни лицензни пра-ва на Autodesk, е разработен за заснемане на динамика-тапри пресмятане на ориентацията на влакната. Опре-делянето на посоката на разпределение на влакната по дебелината на пластмасовия детайл е подобрена чрез из-ползването на RSC модела.

Композитни материали с дълги влакна

Влакна с първоначална дължина над 1 mm обикнове-но се смятат за дълги. В приложенията за шприцване на пластмаси, в общия случай, подравняването на влакната в посоката на стопилката при материали с дълги влакна е по-слабо, отколкото при материали с къси. Folgar-Tucker и RSC моделите се основават на изотропна дифузия на влакната и не могат да предвидят тяхното взаимодейст-вие при материали с дълги влакна. ARD моделът, приемащ анизотропна дифузия на влакната, предвижда по-точно тяхната ориентация. И двата модела подобряват общата точност на ориента-ция и разпределение на влакната при композитни ма-териали, и определянето на механичните свойства на крайния продукт. Те дават по-добра преценка за свива-емостта, отклонението от формата и структурата, и съот-ветно поведението на детайла при употреба.

Преходен анализ на охлаждането

При определен тип геометрия, отделни области от шпри-цформата може значително да прегреят или да се преох-ладят в процеса на шприцване, което влияе на времето за охлаждане, отклонението от формата и в крайна сметка на рентабилността. Новата възможност за краткотраен анализ на охлаждането в Autodesk Moldflow Insightдава поглед „отвътре“ за откриване на потенциални проблеми, с което помага за вземане на точно решение при критич-ни етапи от конструирането на охладителната сиситема.Има две опции за стартиране на краткотраен анализ на охлаждането в Autodesk Moldflow Insight:Transient within cycle. Този анализ показва как темпера-турното изменението в шприцформа по време на про-изводство и достигане на равновесие, влияе на про-дължителността на работния цикъл и качеството на пластмасовите детайли.Transient from production startup.Този анализ показва вре-мето за достигане на устойчиво производство на една

Page 41: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

41CAD/CAM/CAE

шприцформа. Това е особено важно за малки продуктови серии, тъй като бракът преди пускането им може да ока-же голямо влияние на предвидената печалба.

Подобрено CAD взаимодействие

Autodesk® Moldflow® Design Link осигурява директен импорт на детайли(*.ipt) и сглобки (*.iam) от Autodesk Inventor, както и на ACIS V4–V7 (*.sat) модели. Ако из-ползвате Autodesk Inventor или Autodesk Inventor Fusion за CAD моделиране, може да се възпозвате от възмож-ността за този импорт, като просто инсталирате Autodesk Moldflow Design Link. Autodesk Moldflow Design Link е включен към всеки ли-ценз на Autodesk Moldflow.

Обновена библиотека с материали

Библиотеката с материали в Autodesk Moldflow е ревизи-рана и обновена. Сега тя съдържа 8,622 термопластични материалиот 435 производителии 185 термореактивни материали от 44 производители.

Page 42: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД
Page 43: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

43CAD/CAM/CAE

ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОРМООБРАЗУВАЩИ ВЛОЖКИ ЗА ШПРИЦФОРМИ В CAD СРЕДАГ. Тодоров, Б. Романов, К. Камберов, Б. Врабевски

Дизайнът на новите продукти става все по-сложен, изискванията към качеството и точността непрекъснато нарастват, а периодът за производство на формообразуващите инструменти се съкращава. Конструкцията им се определя от изискванията към изделието, геометричните параметри, характера на процеса на запълване, технологията на изработването им и др. Геометричното оформяне и взаимодействието между формоващите елементи е от решаващо значение за доброто качество и експлоатационни показатели на изделията и като цяло за трайността на инструмента.

Фиг.1 Общ вид на делителна повърхнина между поан-сон и матрица

Формообразуващите вложки на шприцформата образу-ват кухината, в която се формова изделието, наречени най-често поансон и матрица. Основната им концепция е получаваният детайл да бъде така проектиран и ориен-тиран, че след отваряне на поасона и матрицата, готово-то изделие да бъде извадено безпрепятствено, без да има геометрични елементи, които да са подложени на срязва-не (или така наречени зони на „засенчване”) [1].

Повърхнината на допирането между матрицата и поан-сона, наричана „делителна повърхнина”, трябва да бъде така разположена спрямо посоката на отваряне на фор-мата, че да гарантира незасенчване на която и да е част от формования детайл, фиг.1. Успоредните на посоката на отваряне повърхнини могат да се повредят при отва-ряне, затова е необходимо съществуването на наклон на повърхнините (от 0.5 до 3°C за детайли от полимерни ма-териали). По изключение за точни и къси повърхнини се допуска липса на наклони.

Методологична последователност при изграждането на формообразуващи елементи

Проектирането и конструирането на формообразуващи-те вложки се осъществява най-често в специализиран мо-дул за автоматизирано проектиране от типа Mold Cavity на Pro/Engineer® , Mold Designer SolidWorks® и др. След като бъде създаден моделът на изделието, конструиране-то на формообразуващите вложки и елементи за произ-водството му се изпълнява на няколко стъпки:

3D модел на детайла

Най-често проектантите на формообразуващи инструмен-ти изискват да се започне работата по тяхното създава-не, като се импортира (вмъква) съществуваща геометрия на детайлите (тримерен повърхнинен или твърдотелен модел), за които се разработват. За входни формати най-често се използват STEP, IGES, оригиналният формат на пакета в който е изграден модела. При тази операция много често се наблюдават проблемни области в геомет-ричния модел.

Поправяне на проблеми във вмъкната геометрия

В много случаи конструкторът на инструментална екипи-ровка получава модела на изделието от друга CAD систе-ма. След като такъв модел бъде вмъкнат (Import) в модула за проектиране може да възникнат проблеми.Грешките от прехвърляне на данни от други CAD системи (незатваряне на повърхнинните модели) е често срещан проблем за конструкторите на инструментална екипиров-ка. За да бъдат коректно създадени формообразуващите инструменти е необходимо моделът на изделието да не съдържа такива грешки. За тази цел в CAD системите се използват вградени или външни инструменти и средства, помагащи да се локализират и поправят проблеми във вмъкнатата геометрия.

Проверка на наклоните

Предназначеният за производство чрез шприцване мо-дел на пластмасовия детайл не трябва да има зони на „за-сенчване” и да има правилно дефинирани технологични наклони ( нормално от 0.5 до 3 градуса) спрямо посоката на отваряне, за да може да се осъществи безпроблемно изваждане от инструмента.

Page 44: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

9/20

1244 CAD/CAM/CAE

За да се установи това се извършва анализ на модела от гледна точка на технологични наклони. С негова помощ могат да бъдат открити недостатъчни или липсващи на-клони на модела. За определянето на пригодността на конструирания детайл за процеса на шприцване тряб-ва да бъдат анализирани всички повърхнини на модела. Този анализ има пряка връзка с начина, по-който ще бъде извадено готовото изделие от инструмента.В специализираните модули за такъв анализ (draft check) [2, 3]се анализират всички стени на модела и се оцветя-ват в зависимост от ъгъла, който те сключват с посоката на изваждане. Като резултат могат да бъдат определени:

•Стени без технологични наклони.•Стени с отрицателен наклон.•Стени с недостатъчен наклон.•Стени, в които наклонът преминава от положителен в

отрицателен.•Стени с достатъчен наклон, но съдържащи области с

недостатъчен или липсващ такъв.

Положителен наклон (Positive draft)

Тази категория съдържа повърхнините, които могат да бъдат отделени от инструмента в положителна посока (съвпадаща с посоката на изваждане) спрямо делител-ната линия. Можем да си представим тези повърхнини като осветени от източник на светлина разположен от положителната страна на делителната линия.

Отрицателен наклон (negative draft)

Тази категория съдържа повърхнините, които могат да бъдат отделени от инструмента в отрицателна посо-ка (противоположна на посоката на изваждане) спря-мо делителната линия. Можем да си представим тези повърхнини като осветени от източник на светлина, разположен от отрицателната страна на делителната линия.

С недостатъчен наклон (Requires Draft)

Това са стени или с липсващ или с недостатъчен на-клон. Когато програмата открие, че определена стена има по-малък от необходимия (зададен от конструкто-ра) ъгъл на наклона, тя го класифицира в тази катего-рия. Необходимо е моделът да бъде коригиран, за да е сигурно,че готовото изделие ще бъде безпроблемно освободено от инструмента.

От двете страни на делителната линия (Stradle Faces)

В тази категория попадат стени, които лежат от две-те страни на делителната линия, тоест наклонът им се променя от положителен в отрицателен. Оформяне-то им се извършва едновременно от две (или няколко) полуформи.

Страни с положителни наклони (Positive Steep Faces)

Като цяло стените в тази категория са с положителен наклон, но ъгълът в отделни техни части е недостатъ-чен.

Page 45: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

45CAD/CAM/CAE

Страни с отрицателни наклони (Negative Steep Faces)

Като цяло стените в тази категория са с отрицателен наклон, но ъгълът в отделни техни части е недостатъ-чен.

Добавяне на технологични наклони

След като моделът е вече анализиран се променят накло-ните на отделните стени. Софтуерният инструмент поз-волява да се създават технологични наклони на стени спрямо неутрална равнина (равнинна стена) или спрямо делителна линия (крива).

Отразяване на свиването на детайла.

При охлаждане пластмасовите изделия променят големи-ната си. По тази причина формообразуващите елементи на инструменталната екипировка трябва да са с малко по-големи (скалирани) размери. За различните материали, форми и условия на шприцване това свиване е различно и затова трябва да се прилагат различни коефициенти . По подобен начин свиването може да бъде отразено и в леярските изделия.

Определяне на делителни линии.

Това са повърхнини (ръбове в готовото изделие), по които контактуват формообразуващите елементи. Те се използ-ват за разделяне на повърхнините, принадлежащи на от-делните полуформи. Това са също така ръбовете офор-мящи вътрешните контури на повърхнините. След като моделът е коректно оформен с необходимите наклони и е отчетен коефициентът на свиване, могат да бъдат посо-чени и делителните линии. Те се откриват, като граница между стени с положителен и отрицателен наклон. При промяна на геометрията на изделието, създадените дели-телни линии също се променят. В някои случаи при по-сложна форма на модела е въз-можно системата да не може да определи автоматично точното място на разделяне на формообразуващите. То-гава е необходимо да се използват средствата за селекти-ране на ръбове. В случай,че автоматично посоченият от системата следващ ръб не е желаният, има възможност да се избере друг, започващ от крайната точка на последния добавен в списъка.

Затварящи повърхнини (Shut-off surfaces)

След като бъде определена делителната линия трябва да бъдат открити всички отворени области в детайла. Това са места, където формообразуващите контактуват директно, за да оформят отвор. Системата разпознава тези зони и ги “затваря”. Така създадените повърхнини в последствие се използват за разделянето на формообразуващите еле-менти.

Делителни повърхнини (Parting surfaces)

Следващата стъпка в процеса е създаването на делите-ните повърхнини по контура, определен от делителната линия. Това са повърхнини оформящи лента, перпендику-лярна на посоката на изваждане на изделието и започва-ща от делителната линия. С тяхна помощ се извършва раз-делянето на формообразуващите елементи. Създадената

повърхнина “излиза” от делителната линия в посока пер-пендикулярна на посоката на отваряне на инструмента. Задължително се извършва оптимизация на формата на делителната линия и намаляване на острите ръбове. Това може значително да намали необходимите ерозийни об-работки и да скъси необходимото технологично време, а също и да намали износването на инструментите в тези участъци.

Заключващи повърхнини (Interlock surfaces).

Това са повърхнини свързващи делителните с граници-те на блока, от който ще се получат формообразуващите елементи. Понякога, в зависимост от сложността на мо-дела, те не могат да бъдат генерирани автоматично. В та-кива случаи се изисква моделиране на прости делителни повърхнини. По този начин ще бъде създадено едно по-върхнинно тяло, позволяващо еднозначно разделяне на формообразуващите елементи.

Разделяне на полуформите (Tooling split)

Разделянето на полуформите изисква да се изберат дели-телната повърхнина и заготовка [1,4]. Списъците в поле-тата Core, Cavity, Parting Surfaces автоматично се попъл-ват с повърхнинните тела от съответстващите им папки в Surface Bodies.Голяма част от действията при създаване на формообра-зуващи елементи би могла да се извърши автоматично като например:

•Автоматично избиране на ръбове, съставящи дели-телната линия. В този случай системата избира ръбо-ве представляващи граница на страни с положителен и отрицателен наклон.

•Автоматично създаване на повърхнините в две по-върхнинни тела – Core (Поансон) и Cavity (Матрица).

Ако не са необходими затварящи повърхнини, повърх-нинните тела могат да бъдат създадени веднага след като бъде създадена делителната линия.

Инструменти с няколко посоки на отваряне

На практика изделията често изискват формообразува-щи елементи, които при отваряне не се движат в посока на изваждане на детайла. Това налага, освен двете полу-форми да се изработят и допълнителни елементи, като странични вложки,изхвъргачи и други. Те осигуряват оф-ормянето на участъците, които иначе не биха позволили изваждането на детайла от шприцформата.

Откриване на засенчени участъци

Тази функционалност позволява откриването на участъ-ци от детайла, които не могат да бъдат освободени от ин-струмента в избраната посока на изваждане. Тя помага и за идентифициране на части от изделието,изискващи съз-даването на допълнителни формообразуващи елементи - странични вложки и плъзгачи. Класифицират се повърхнините и се идентифицират за-сенчените участъци в изделието. След като Подрязване/Undercut анализът е завършен , се оцветява в червено за-сенчените повърхнини в изделието [5]. Тези области въз-препятстват изваждането му от инструмента.

Page 46: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

9/20

1246 CAD/CAM/CAE

В идеалния случай детайлът, предназначен за производ-ство чрез шприцване, не съдържа такива участъци. На практика обаче, те не винаги могат да бъдат избегнати. Затова в такива случаи се налага създаването на допълни-телни формообразуващи елементи.Страничните вложки (Side Cores, Sliders) са елементи, кои-то при отваряне на инструмента се движат в посока пер-пендикулярна на посоката на изваждане на изделието. Когато изделието съдържа засенчени участъци, за които не могат да бъдат създадени странични вложки, се налага създаването на специални наклонени плъзгачи. Това се отнася предимно за трудно достъпни отвори. Тази част от инструмента се задвижва от изхвъргачния пакет. Когато изхвъргачния пакет се задвижи напред, той избут-ва наклонения плъзгач нагоре и назад, отдалечавайки го от зоната на детайла. По този начин става възможно осво-бождаването на готовото изделие от шприцформата.Командата Side Core може да бъде използвана и за офор-мянето на формообразуващи поансони. Те са предназ-начени за локално оформяне на участъци от изделието, които са подложени на интензивно износване. Такова из-пълнение на инструмента позволява по-лесен ремонт и дори промени в шприцформата, чрез замяна или премах-ване на някои от поансоните.

Разработване на електроди за електроерозийни ма-шини

Създаването на електроди за обемно-електроерозийни машини е друга отговорна част от работата по констру-ирането и изработването на инструментална екипировка. Нормално след термообработка окончателната форма на формообразуващата вложка се получава чрез производ-ствен процес на обемно-електроерозийни машини из-ползващи електрод, който е негативен по отношение на обработваната повърхнина. Специализираните модули предоставят много удобни средства за получаването на формата на тези електроди.

Хлабини и освобождавания.

Характерът на ерозийната обработка изисква размерите на обработващия електрод да бъдат с 0.3 до 0.5 mm по-малки от тези, които трябва да се получат в детайла. Това е така наречената искрова хлабина на електрода. В дру-ги участъци са необходими освобождавания, за да може електродът да извършва кръгообразни движения (орби-тация), които ускоряват процеса на отнемане на излиш-ния материал. От казаното до тук следва, че е необходимо да се намалят размерите на работните повърхнини и да се осигурят необходимите разстояния между неработни-те и детайла. Искровата хлабина и освобожденията могат да бъдат получени чрез използване на различни сред-ства. Така например командата „indent” позволява въвеж-дането на стойност на хлабината между формованото и формоващото тяло. Подходът в различните случаи зависи от конкретните геометрични особености на детайлите.За да бъде избегнато образуването на нежелани закръгле-ния по острите ръбове на модела е необходимо да бъдат премахнати част от неработните повърхнини на електро-да.

ПРИМЕРНО РЕШЕНИЕ

Поправяне на проблеми при вмъкната геометрия на дадения детайл

Отстраняват се възникналите грешки в тримерния модел при конвертирането от друга CAD среда чрез/или от неу-трален формат. Детайлът разглеждан по-долу е пример за получаването на модела чрез вмъкване на геометрия. Поради грешки при транслирането на данните, повърхнините не могат да бъдат коректно затворени, за да образуват твърдо тяло (Solid). Затова във „FeatureManager” се съдържа само по-върхнинно тяло – Surface-Imported1.

Празнини между повърхнините – Gaps

Разглеждат се осветените ръбове на модела. При по-голя-мо увеличение се забелязва, че съседните ръбове не са съединени напълно, фиг.3.

Фиг.3 Поправяне на проблемните повърхнини

След като повърхнините са напълно съединени и образу-ват коректно затворен обем, може да се създаде твърдо тяло.Това е често срещан проблем при вмъкването на геоме-трия от различни CAD среди. Подобна проверка е необхо-дима за да се улесни по-нататъшната работа.

Page 47: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

47CAD/CAM/CAE

Проверка на технологичните наклони на дадения де-тайл

За да се определи посоката на изваждане се избира гор-ната равнинна стена на детайла. Определя се критичен ъгъл 1 градус. Моделът има много стени, които се нужда-ят от корекции. Запазването на цветовете помага, за по-лесното им разпознаване. фиг.4Добавянето на технологичните наклони на дадения де-тайл може да се осъществи по няколко начина

•Ръчен (Manual) – създават се наклони по неутрална равнина или по делителна крива;

•Автоматичен (DraftXpert) – работи се по неутрална равнина, като едновременно с това се визуализира оцветяване на стените, съответстващо на текущото състояние на наклоните на модела.

Фиг.4 Проверка на технологични наклони по посока на изваждане

Отразяване на свиването при охлаждане на детайла

Промяната на размерите може да бъде направена спрямо масовия център (Centroid), спрямо координатното начало (Origin), или спрямо координатна система.

•Избирасе(Centroid).•Промянатанаразмеритещеееднаквавъввсичкинаправления.•Въвеждасекоефициент1.05.Товаозначава5%раз-ширяване на инструмента.

Определяне на делителните линии на детайла

•Избирасеравнината,откъдетозапочватстените,определящи контура на детайла, за да се определи посоката на отваряне на инструмента;•Задавасеминималенъгъл1°;•Автоматичносеразделятстенитепритежаващиучастъци, както с положителен, така и с отрицателен наклон;•Следкатозавършианализът,ръчносеселектират

всички гранични ръбове между стените с положите-лен и отрицателен наклон;•Делителнаталинияоформяконтура,покойтощебъдат разделени полуформите.

При определянето на тази линия трябва да се имат пред-вид евентуални странични плъзгачи, както и да се опре-делят частите на матрицата и поансона, фиг.6.

Фиг.6 Определяне на делителните линии на детайла

Определяне на Затварящи повърхнини (Shut-off surfaces)

Ориентира се детайла така, че да се виждат добре части-те, за които е необходимо създаване на затваряща по-върхнина, фиг.7.Затварящите повърхнини допълнително определят по-върхнините принадлежащи на марицата и поансона. Из-ползват се при запълване на отвори и при създаване на вложки.

Фиг.7 Определяне на затварящите повърхнини

Page 48: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

9/20

1248 CAD/CAM/CAE

Определяне на Делителни повърхнини (Parting surfaces)

Това са повърхнините служещи за разделянето на полу-формите. На база на тези повърхнини се създават матри-цата и поансона. Системата генерира предварителен из-глед на повърхнините на базата на делителната линия.

•Включвасеопцията„Smooth”-изглаждане.Тава се прави, за да се заменят острите ръбове с плавни преходи.

Плавните преходи помагат за по-лесната изработка на ин-струмента, фиг.8. Намалява се употребата на ерозийни и полиращи машини. Могат да се създадат няколко дели-телни повърхнини според броя на делителните линии. За всеки отделен елемент се прави нова делителна повърх-нина.

Определяне на Заключващи повърхнини (Interlock surfaces)

•Избирасеотворенконтур.•Избирапоследователновсекиръботправолиней-ните участъци.•Принеобходимостсепроменяпосокатаинаправ-лението на наклона.•Създаватседопълнителниповърхнини.•Катонапримерпреходниповърхнинимеждупро-фили.•Избиратсеподваръбаотповърхнините,близододолния им край, за да не се получи усукване.•Запълватсеотворенитеучастъци.•Избирасегорнияръбнаповърхнината.Изтеглясеманипулатора докато предварителния изглед не пре-сече най-високата точка на делителната повърхнина. •Повтарясепроцедуратазавсичкиотворениучас-тъци, фиг.9.

Фиг.8 Определяне на повърхнината на делене

Разделяне на полуформите (Tooling split)

Разделянето на полуформи, фиг.10 няма да може да се по-лучи, ако има несвързани повърхнини или не е спазена последователността по конструирането.

Фиг.9 Създава се цялостна делителна повърхнина

Фиг.10 Разделяне на полуформите

Довършителни операции по полуформите

Останалите части на инструмента са стандартизирани спрямо габаритите на детайла, съответно и на матрицата, и поансона. Поради тази причина в готовите полуформи се изработват отвори за направляващите и спомагателни елементи., фиг.11

Page 49: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

49CAD/CAM/CAE

Изграждане на цялостния инструмент

Завършените полуформи се сглобяват с готовия стандар-тен блок, фиг.12.

Фиг.11 Създават се двете полуформи - А – матрица и Б – поансон

Фиг.12 Цялостна концепция на инструмента

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Демонстрирана е методика за конструиране на формо-образуващите елементи на инструмент за производство на сложен полимерен детайл в CAD среда.

2. Описани са отделните стъпки и са показани ключовите конструктивни особености на детайла, необходими за ко-ректното конструиране на инструмента.

3. Описани са отделните, специфични за CAD средата еле-менти необходими за получаването на полуформите и по-следователността на изграждането им.

Благодарности

Настоящите изследвания са свързани с проект № BG051PO 001-3.3.06-0046 “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните техноло-гии”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Евро-пейския съюз.

Литература:1. Тодоров, Г., Г. Николчева. Компютърно проектиране на сложни формообразуващи повърхнини(Rapid Tooling), Изд.ТУ София, София 2011, ISBN 978-954-438-915-4, 330 стр.2. Choi, K.K., Chang, K.H., Wang, J.I., Tsai, C.S., Steele, J.S., A simulation based approach for concurrent engineering, Annual proceedings of the university of Iowa, technical report No R96-08, Iowa city, 19963. Connel, A. The Rise and Rise of Virtual Prototyping, Time-Compression Technologies, May/June 2004, Vol.12, Issue 34. Pratt, M. J., Virtual Prototypes and Product Models in Mechanical Engineering, Virtual Prototyping – Virtual Environments and the Product Design Process (Eds J. Rix, S. Hass, J. Teixeira), 1995, pp.113-128 (Chapman and Hall, London)5. Zorriassatine, F., Wykes, C., Parkin, R., Gindy, N., A Survey in Virtual Prototyping Techniques for mechanical product development; Proc. Instn. Mech. Engrs. Vol.217, Part B: J. Mechanical Engineering

Page 50: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

ОТ А ДО Я ИЗМЕРВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ- Мощен стационарен радио заглушител от 20 MHz до 6 GHz- Радиочестотни и микровълнови измервателни решения- Телекомуникационни измервателни решения- Фиброоптични измервателни решения- Решения за синхронизация с точно време и честота- Еталони за точно време и честота- Метрологично оборудване- Измервателна апаратура за електрическа безопасност ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД * УЛ. МАНАСТИРСКА 21А * 1111 СОФИЯ * ТЕЛ: (02) 873 14 98, ФАКС: (02) 971 49 [email protected] * www.gigatest.net

- Решения за измерване и мониторинг на микроклимат- EMC/EMI измервателни решения- Измервателна апаратура с общо предназначение- Радиопеленгаторни решения- Решения за радиоразузнаване и радиомониторинг- Решения за откриване на подслушвателни устройства- Тестови камери за симулация параметрите на околната среда и тестове за стабилност ...и още много!

www.veni-bg.com

Page 51: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД

51ТЕХНОЛОГИИ

Единствената в света машина за индустриално, улично по-чистване и събиране на листа, която е в състояние да съче-тава маневреност, икономичност и лесно обслужване с ви-сока производителност.Ако това, което ви е нужно е метяща машина, осигуряваща 100% почистване без наличие на прах, максимална про-изводителност и ниски експлоатационни разходи, Dulevo 5000 Evolution е сигурно, че отговаря на нуждите ви.По отношение на производителността на машината за про-мишлено и улично почистване Dulevo 5000 Evolution работи с до три пъти по-висока скорост от досега познатите тради-ционни машини.Машината е специално проектирана да почиства улични и индустриални отпадъци, като например цимент, зидария, тухли, алуминий и парчета стъкло, както и отпадъци от па-зари за плодове и зеленчуци, зърно терминали, пристани-щата, летищата и др.. Почиства винаги по благоприятен за околната среда начин и контролира праха при всякакви ме-теорологични условия.Никога преди не е проектирана машина, която да отговори

на изискванията и на най-взискателните потребители.Компактна, удобна и лесна за управление, машината за улично и промишлено почистване Dulevo 5000 Evolution поставя нови стандарти на комфорт за водача с най-новите технологии за намаляване на шума вътре и извън кабината.Dulevo 5000 Evolution е проектиран да почиства, както пъ-тища, така и фабрики. Може да се използва едновременно в закрити и открити пространства, а също така и при мокри или сухи повърхности.За прахоулавящите приложения, където контрола на праха е от първостепенна важност, 5000 Evolution, както и всички Dulevo машини за улично и промишлено почистване могат да бъдат окомплектовани с уникален Gore dust филтър. Той е PM10 съвместим и предлага най-добрата система за ула-вяне на прах на световния пазар.Машината осъществява не само най-безпрашното почист-ване, но има и най-голямата в света гаранция за филтъра.Супер надеждност, 100% чиста повърхност, 100% без прах, РМ10 съвместим и EPA и EURO одобрена, като най-щадяща околната среда машина в света.

Информацията е предоставена от Валери Петрунов от “ДУЛЕВО БГ"

официален представител на марката за България.

Page 52: Po · BMG-Autodesk Factory Design Suite 2013 12 BMG-Autodesk Product Design Suite 2013 14 Autodesk®Moldflow®2013 - инж. Симеон Колчагов, КАД Пойнт ЕООД