Click here to load reader

BÖLÜM 1 - file · Web viewBÖLÜM 1 -

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BÖLÜM 1 - file · Web viewBÖLÜM 1 -

BLM 1

KARABK NVERSTES

SALIK BLMLER ENSTTS

TEZ YAZIM KILAVUZU

KARABK

2016

NDEKLER

Sayfa

NDEKLERii

EKLLER DZNv

NSZ.........................................................................................................................1

1. BLM

GR............................................................................................................................2

1.1.Ama ve Kapsam 2

2. BLM

BM VE YAZIM STANDARTLARI2

2.1. Kullanlacak Kadn Nitelii2

2.2. Kullanm Alan2

2.3. Yaz ekli ve Dzeni4

2.4.Satr Aralklar ve Paragraflar 4

2.5. Anlatm5

2.6. Ksaltma ve Simgeler6

2.7.Sayfalarn Numaralandrlmas ve Sras...........................................................7

2.8. Blmlendirme ve Balklar8

2.9. ekil, Resim ve Tablolar9

2.10. Alntlar11

2.11. Dipnotlar11

2.12. Kaynak Gsterme12

2.12.1. Harvard Sistemi ile Kaynak Gsterme12

2.12.2. Vancouver Sistemi ile Kaynak Gsterme18

3. BLM

ERK STANDARTLARI20

Sayfa

3.1.n Sayfalar.........................................................................................20

3.1.1. Tez Kapa20

3.1.2. Tez Onay20

3.1.3. Beyan21

3.1.4. nsz(gerekli ise)/Teekkr21

3.1.5. indekiler21

3.1.6. Ksaltma ve Simgeler22

3.1.7.ekil,Resim ve Tablolar (gerekli ise)22

3.2. Tez Metni22

3.2.1. Trke zet22

3.2.2. ngilizce zet23

3.2.3. Giri ve Ama23

3.2.4. Genel Bilgiler24

3.2.5. Gere ve Yntem24

3.2.6. Bulgular25

3.2.7. Tartma25

3.2.8. Sonu ve neriler26

3.2.9. Kaynaklar26

3.2.9.1. Genel Kurallar26

3.2.9.2. Kaynaklarn Listede Gsterilmesi28

3.2.10. Ekler (gerekli ise)31

3.2.11. zgemi32

4. BLM

SAVUNMA SINAVI VE TEZN TESLM32

4.1. Savunma Snav ncesi Yaplmas Gerekenler32

4.2. Savunma Snav Sonras Yaplmas Gerekenler33

4.2.1. Tezin Ciltlenmesi33

Sayfa

4.2.2. Son Teslim33

5. BLM

KILAVUZ HAZIRLANIRKEN YARARLANILAN KAYNAKLAR35

EK 1 Tez Kapak Sayfas rnei36

EK 2 Yksek Lisans Tezi Onay Formu(Form Y9).....................................................37

EK 3 Beyan Formu ......38

EK 4 rnek Kaynak Listesi Yazm 39

EK 5 zgemi rnei41

EK 6 Tez Yazm Kontrol Listesi42

EK 7 Yksek Lisans Tez Snav Jri neri Formu43

EK 8 Tez Teslim Formu ............................................................................................44

EK 9 rnek Tez Srt Format ....................................................................................45

EKLLER DZN

Sayfa

ekil 2.1. Sayfa kullanm alan3

v

NSZ

Tez/proje yazma aamasnda olan rencilere yardmc olmak amacyla hazrlanan bu klavuz, Salk Bilimleri Enstitsne bal anabilim dallarnda hazrlanacak olan yksek lisans ve doktora tezleri ile dnem projelerinin yazmnda ve hazrlanmasnda uyulmas gereken kurallar iermektedir.

Klavuzda, Karabk niversitesi Salk Bilimleri Enstitsnde yrtlen yksek lisans ve doktora tezlerinin yazmnda biim ve ierik ynnden uyulmas gereken kurallar, bilimsel sunu standartlar, ciltleme ve son teslim konularna deinilmitir. renci klavuzda yer almayan konularda danmannn grn almaldr.

Bu klavuzun tm retim yeleri ile rencilerimizin almalarna katk salayaca inancyla baarlar diler, sayglar sunarm.

Yrd. Do. Dr. Nazan KARAHAN

Enstit Mdr V.

1

1. GR

1.1.Ama ve Kapsam

Bu klavuzun amac, Karabk niversitesi Salk Bilimleri Enstitsne bal anabilim dallarnda hazrlanan yksek lisans ve doktora tezlerinde bilimsel yazm kurallarna uygun bir standart salamaktr. Bu klavuz Enstit Kurulunun 21/04/2014 tarih, 2014/02 sayl karar ve niversite Senatosunun ............. tarih, ........ sayl karar ile kabul edilmitir. Yksek lisans ve doktora tezi hazrlayacak olan adaylar bu klavuzda belirtilen standartlara uymak zorundadr.

2. BM VE YAZIM STANDARTLARI

2.1. Kullanlacak Kadn Nitelii

Tezler, A4 boyutunda (210 mm 297 mm) ve kalitesi 80 g/m - 100 g/m arasnda olan birinci hamur beyaz kada yazlmaldr.

2.2. Kullanm Alan

Tezler bilgisayar kullanlarak kadn yalnzca bir yzne yazlmaldr. Tez yazmnda her sayfann sol kenarndan 4 cm, st kenarndan 3 cm, sa ve alt kenarlarndan ise 2,5 cm boluk braklmaldr. Sayfalarn dey yada yatay kullanmnda ortadaki blgenin dna klmamaldr. Yalnzca sayfa numaras bu blgenin dnda olup, sayfann alt kenarndan 1,5 cm yukarda, yazm alanna gre tam ortadadr (ekil 2.1).

2

4 cm

2,5 cm

2,5 cm

1,5 cm

1 cm

2 cm

blmlendirme balklarnda satr hizas

3 cm

metin sayfasnn ilk satr

sayfa no

ekil 2.1. Sayfa kullanm alan.

2.3. Yaz ekli ve Dzeni

Tezlerin yazmnda geleneksel 12 punto (pt) boyutunda Times New Roman yaz karakteri kullanlmaldr. Tez metninin tmnde bu yaz karakterinin kullanlmasna dikkat edilmelidir. Yalnzca ekil ya da izelgelerde (tantm yazlar hari) farkl tr ve boyutta yaz karakteri kullanlabilir. izelge ileri yazlrken en fazla 12, en az 8 punto kullanlabilir. Bu deerlerin dndaki yaz byklkleri kullanlmamaldr.

Alt ve st simgelerin yazmnda dz yaz byklnden daha kk bir karakter kullanlmaldr (Ms Word programnda otomatik olarak verilen st simge, alt simge zellikleri kullanlabilir). Yazmda virglden ve noktadan sonra bir vuruluk ara verilmelidir.

Btn yazlar siyah renkte olmaldr. Ana metin iinde koyu, italik, koyu italik ve alt izili yazlar geliigzel uygulanmamal, bilim alannn zelliklerine gre kullanlmaldr.

Tez metninde hibir dzeltme izi grnmemelidir. Fotokopi yoluyla oaltma yapldnda en uygun tonlama seilmeli, lekeler nlenmelidir

2.4. Satr Aralklar ve Paragraflar

Tez metni normal olarak 1,5 satr aralnda ve iki yana yaslanm ekilde yazlmaldr. ekil ve izelge tantm yazlar, kaynaklar, dorudan alntlar ve dipnotlar tek satr aralnda yazlmaldr. zel sayfa veya ana blm balndan sonra; paragraflar ve kaynaklar arasnda; her trl alt balk, dorudan alnt, eitlik, tez metni ile ayn sayfada yer alan izelge veya ekillerden nce ve sonra; izelge ve ekil tantm yazlarndan nce ve sonra birer satr boluk braklmaldr. Tarih ve kurum ksaltmalar hari, satrlar rakam, ksaltma, simge ve sembol ile balamamaldr. Drt haneden byk rakamlarda binlik hanelerde boluk braklmal (rnek: 5320 kii, 102 500 kutu), ksuratl saylarda nokta kullanlmaldr (rnek: 1015.25).

Paragraflar 0.75 cm mesafede ierden balamaldr. Paragraf aralarnda bir satrlk boluk verilmelidir. Bu konu tezin okunmas ve paragraflarn birbirinden ayr olarak alglanabilmesi ynnden nemlidir.

Satr sonlarnn hizalanmas yaplrken kelime aralarnn orantsz almasn nlemek iin kelimelerin uygun hecelerden imla kurallarna uygun olarak blnmesi gz nnde bulundurulmaldr. Kesme imi hari, her trl noktalama iaretinden sonra bir karakterlik boluk braklmaldr.

Bir alt blm bal sayfa sonuna gelirse, altnda en az iki satrlk yaz bulunmaldr. Yer yoksa yeni sayfaya geilmelidir.

Tez metninde madde iaretlemeleri kullanlrken, belirli bir sistem seilmeli ve almann tmnde bu sisteme sadk kalnmaldr. rnein; her zaman a., b., c. vb. veya 1., 2., 3. vb. gibi.

2.5. Anlatm

Tez yazarnn anlatmndaki baar, dorudan doruya tezinin baarsn etkileyecei iin tezlerin yazm zenli ve dikkatli bir almay gerektirir.

Anlatlmak istenenler bilimsel bir Trke ile net olarak ifade edilmeli, cmleler Trk dil bilgisi kurallarna uygun ve fikirce doru, ksa, sade, ak, anlalr ve uyumlu olmal, noktalama iaretleri yerinde kullanlmaldr. Cmle ve paragraflar arasnda balant iyi yaplmal, konu d ifadelerle balant koparlmamaldr.

Anlatmda birinci ahs ifade eden etken kelimeler (yaptm, grdm, aratrmamzda vs.) yerine nc ahs ifade eden edilgen kelimeler (yapld, grld, aratrmada vs.) tercih edilmelidir. Bununla beraber, aratrmada gibi ifadelerin kullanlmasnn verecei monotonluu krmak ve kyaslanan dier aratrmalar ile karmasn engellemek asndan zorunlu yerlerde aratrmamzda gibi birinci ahs ifade eden kelimeler kullanlabilir.

Anlatmda Trkelememi yabanc kelimelerin kullanmndan kanlmaldr. Bilimsel ifade ve isimlerden; Trkelemi ve yaygn olarak bilinenler (kanser, anafilaksi, travma, iyot, alkol, kalsiyum, fosfor, enjeksiyon, enfeksiyon ve ok gibi baz doku, organ, hcre, kimyasal madde ve ila isimleri ile tbbi terimler) okunduu gibi kullanlmal, gerekirse orijinal yazllar parantez iinde verilmeli, yaygn kullanm bulmam bilimsel terimler ise orijinal yazllaryla verilmelidir.

Metrik sistem olarak bilinen arlk, zaman, uzunluk ve hacim llerinin ifadelerinde ulusal ve uluslararas bir rnekliliin salanabilmesi amacyla mmkn olduunca International System (SI) of Units olarak bilinen temel niteler kullanlmaldr (rnein; molekl arl bilinen maddelerin konsantrasyonlarnn mol/L, mmol/L veya mol/L olarak gsterilmesi)

Yazmda, Trk Dil Kurumu mla Klavuzunun son basks esas alnmaldr

2.6.Ksaltma ve Simgeler

Metindeki simge ve ksaltmalarn kullanmnda, ilgili bilim dalndaki allagelmi uygulamalar gz nnde bulundurulmaldr. Bir simge veya ksaltma yalnzca ilk defa kullanld yerde aklanmaldr. Ksaltmas yaplan terimler Ksaltmalar ve Simgeler Listesinde alfabetik sraya gre dizilmelidir.

Standart ksaltmalar dndaki ksaltmalara ancak ok gerekli olduu durumlarda yer verilmelidir. Birden fazla szckten oluan ve sk kullanlan terimler ba