Brodski Strojni Sustav - Specijalni Tankeri

Embed Size (px)

Citation preview

BRODSKI STROJNI SUSTAVI

Sustavi na tankerima

3/3/2008

PodjelaBRODSKI SUSTAVI

OP E SLUBE

POGONSKI

SPECIJALNE NAMJENE

3/3/2008

Tankeritankeri za ulja sirova nafta i prera evine

tankeri za prijevoz kemikalija kiseline, luine, biljna ulja, melasa

tankeri za prijevoz ukapljenih plinova prirodni plin, derivati nafte

3/3/2008

Sustaviukrcaj/iskrcaj tereta (posuivanje tankova) grijanje i hla enje tereta inertiranje tankova ili prostora oko tankova pranje tankova oduivanje ventilacija uzimanje uzoraka sondiranje3/3/2008

Sustav tereta

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanjesustav s pumpnom stanicom vie tankova na jednu pumpu, posuivanje se vri

ejektorom ili stapnom pumpom ili vakuum pumpom i odjeljiva em plinova

sustav s uronjenom pumpom regulacijom broja okretaja uronjene pumpe i posebnim

cjevovodom

sustav s bunarskom pumpom posebnim cjevovodom za posuivanje (propuhivanjem)3/3/2008

Smjetaj pumpipumpna stanica - sirova n., derivati, OBO mini PS - shuttle t., kemikal-tankeri strukturna pregrada - cofferdam OBO, kemikal-tankeri

uronjene i bunarske pumpe - derivati3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanjePrednosti sustava s PS- veliki kapacitet i - razli iti pogoni - manje pokretnih dijelova - pristup i odravanje - redundancija Shuttle t. i za ve e udaljenosti3/3/2008

Prednosti sustava s UP- manje pumpne j. - jednostavna regulacija broja okr. Veliki broj segregacija Mogu nost kontaminacije tereta uljem iz hidrauli kog s.

GRUPIRANJE TANKOVA

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanje

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanje

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanje

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanje

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanje

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanje

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanje

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanje

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanje

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanje

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanje

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanje

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanje

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanje

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanjeAnnex II Marpol konvencije Test posuivanja Sprje avanje povratnog strujanja- mjerenje koli ine zaostale vode u usisnom zdencu, pumpi tereta te cjevovodu - nepovratnim ventilom (klapnom) - radom pumpe (pokretnim rotorom)3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanje- posuivanje inertnim plinom, duikom ili zrakom

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanje

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanje

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanje

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanje

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanjeKoli ina zaostalih teku ina u usisnom zdencu ovisi o: - obliku i veli ini zdenca - udaljenosti h (prema slici)

3/3/2008

Posuivanje i ocje ivanje

3/3/2008

Grijanje- temperature: okolnog zraka +2C mora +5C tereta u plovidbi (sirova nafta) 20-50 C tereta prije iskrcaja (sirova nafta) 20-70 C - vrijeme zagrijavanja na temp. iskrcaja - brodovlasnik 2-3 dana3/3/2008

Temperature tereta

3/3/2008

Dimenzioniranje sustava- za odravanje temperature D A i k i ( t okti) / h2

h

1

-za povienje temperature prije iskrcaja D A i k i ( t ok t i ) / h 2 h 1 V c ( t 2 -izmjena topline

t 1 ) /( h 2

h 1)T

3/3/2008

Izvedbe sustavaogrjevni elementi u tanku (CO) palubni grija i (CO, kemikalci) grijanje oplate tanka (OBO, kemikalci)

3/3/2008

Kemikalci: hla enje teretaIndirektni rashladni sustav: parno-kompresorski rashladni ure aj smjesa voda-glikol

3/3/2008

LPG: ispariva

Kod ovakvog rada u seriji (deepwell i booster) priguivanje na tla noj strani deepwell pumpe nije pogodno pa se mali potrebni nadtlak stvara pomo u ispariva a.3/3/2008

LPG: ispariva + kompresor

3/3/2008

Hla enje tereta - plovidba

3/3/2008

LNG: grija tereta prije kotla

3/3/2008

LNG: teret

-163 C

kubna plono centrirana reetka isti Al, visokolegirani Cr-Ni elik, INVAR

trup? mjerenje temperature u dvoboku i dvodnu te grijanje

3/3/2008

Inertni plininertni plin: ne podrava gorenje dimni plinovi kotla (dizelski motor, plinska turbina?), generator inertnog plina N2 inertiranje izolacijskih slojeva na LNG

3/3/2008

IGS

3/3/2008

IGS - paluba

3/3/2008

N2

Boce

3/3/2008

COW - me unarodni propisisvrha: nosivost, kalo, okoli, korozija TT 1983. - IMO Code for COW systems od 79 tankeri nosivosti 20000 t i postoje i od 40000 t djelotvornost: horizontalne 90% direktni mlaz, okomite 85% 0,00085% ulja na povr. vode - ist tank3/3/2008

COW sustavfiksni cjevovod (nepropusnost) sigurnosni v. vode na usis PT odvojenost od prost. posade strojevi za pranje: promjer mlaznice, radni tlak, gibanje p=10,5 bar uz promjer od 25-38 mm daje domet 30-50 m brzina okretanja 0-3/min (1,5), a kut elevacije 3 po okretaju3/3/2008

Stroj za pranje

3/3/2008

COW - dobava naftebleed off metoda 1 pumpa tereta recirkulacija nafte (kasnije faze pranja tankova)

3/3/2008

COW - predostronostIGS ispravnost opreme suha nafta (isputanje 1-2m) pridravanje uputstva pogodnost nafte za COW (viskozitet ili to ka te enja)

3/3/2008

COW - paluba

3/3/2008

Odunici tankova teretaBarem 10 m od otvora (nadgra e) barem 6 m iznad palube brzina strujanja zraka >20m/s kada se tri tanka inertiraju jarbolni odunik (engl. mast riser) ili visokobrzinski ure aj (engl.high velocity valve)3/3/2008

Odunici tankova teretaVisokobrzinski ure aj moe biti na visini od 2 m iznad palube tereta ako se postie brzina strujanja >30m/s zaustavlja plamena (jarbol i ogranci prema tankovima ako postoji sustav za isuivanje tankova) - otvor i pad tlaka P/V ventili (provjeravanje ispravnosti prije upotrebe IGS)3/3/2008

Odunici tankova tereta

3/3/2008

Odunici tankova tereta

3/3/2008

Odunici tankova tereta

3/3/2008

Odunici tankova tereta

3/3/2008

Ventilacija tankova teretaUkoliko je neophodan ulazak preko IGS te fiksnim ili prenosnim ventilatorima prethodno inertiranje prenosni: pokretani vodom iz protupoarnog sustava preko IGS: izolirati ostale tankove 21% kisika i 70000 DW dva tanka postoje i - svaki t. tereta volumen: 2% tt (3% pc)

3/3/2008

Separiranje i kontrola isputanja zauljene vodeSvaki tanker za ulje >150 DW s tankovima >1000 m3

3/3/2008

Uzimanje uzoraka plinaOTKRIVANJE PLINA

3/3/2008