of 185 /185
// _DA Ar IJ[;CIl7 I ! / I .. "-Al'MONIB ,/ TONAtA- CUHB 1:3'1'1 'UEN'f!l S LI 'h I.:{)!\/pull AtUl.1..'" VOLlJMUL 1

Buciu - Armonie Tonala Vol.1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

-

Text of Buciu - Armonie Tonala Vol.1

 • //

  _DAArIJ[;CIl7I

  !/

  I

  .. "-Al'MONIB,/ TONAtA-

  CUHB j)l~f'I'lT!W 1:3'1'1 'UEN'f!l S ~;C'~'ll LI 'hI.:{)!\/pull I &-MU~ICOM"j}11~ I AtUl.1..'"

  VOLlJMUL 1

  --~--~

 • CAPI~OL IDB.OOOe.EIV.. r ... ,

  3-9L 10TEr.AUNIVERSITAT~P.NATIO""

  DE MUZiCA BUCURE"

  INv.J6r} /' ~':>Istoria nzicii euro-1lflD8 cou__eal. la 8:tbt1tul pn..ul111

  "1d.le1l1tl 91 tllcepuhl celui 4e-al doUea ll1leD1\l al ere1 aedeZ'll8~aeanalul" 1e,1%'11 artei sunetelor 41D1ir-. luDel perieadl lIOU04icl,11;"08"8 t:rqtatl olt" ll8m1estibi de l1IIba~ d1b c. in oe ma1

  :tOOIIPlex,80118t1cat U.'Deori (daci De Shd1Jl la aor111;ui.le pe seci de--- (

  voci ale poltten1el flaman4e, la "Arta fqii!' SaU "W:zouda uslcalCA.-/

  .1. 1111 Bach, ev.rtet.le finale ale lui. Beethoven sa. uel. lucmcale oomposlterllor oODtearporatd). Plrbtrea atia41'C1lu1 exclua1T _0-J1A' :l. trecerea cltre (aei !Dt11)' nd1Jleatele de pol1f'oD1e a cOD4uce-de.tul 4e rapid, ol1;re 4JVoluiia discursuJ.u1 muzleal pe planuri me-ireu aa1 complicate, cu UD grad sporit de complexitate. S1 .stfeltraseul de 1. o veae la doul, tre1, patru ,1 aai multe t. strl-bltut cu suf'iciemtl vitesl pentru. a putea semnala. deja h secolulnv t o scriiturl bine fundamentatl pe patru voci, iar 1n curind eve-

  lQ1a spectaculoas a polifoniei franco-flamaDde i apoi a celei~naseentist-europenesi ne conduci la stadii tehnice foarte inalteunde elementul de mete,UI aproape c-1 dep!ea pe oel artistic.Be cristalizeazl astfel concepia muzicall pe care istoria .uzieiio cODsemneas drept politoDiel. contrapunctic; este acel moment 1Deare planurile sonore 8aint gindite preponderent pe 11n1a or1zontall!priJlatul lodioi fiind evldan1;. C1"eatorul iUuzical suprapune tinUmelodice pe care lns este obligat s le "controleze" prin struc-turi verticale adecvate. consonant Se vor nate astfel. aproape,concomitent. elementele fundamentale armonie. operaionale. acor-durile, structuri sonore coaplexe, de cej. puin trei sunete 41fe-rite, avind iwestite la baza construciei lor UD princ1pil1 precis.Iniial aceste structuri verticale consonanta ut111zau, preponde-hot (sau exclusiv) eonsonanele perfecte, singurele intervale con-siderate in acea perioad drept consonante (octavele ~.rfect. ,1cv11ltele perfecte),

  Ix. 1

 • - 2 -

  ~re~.t 01 cOBSomane ViD si llrBeascl ftspectrul" SODor alacor4ulu1, acesta 1.IIbesllndu-se i. ~r.DSf'ona1ndu-s. e.sen;1al (de-

  . vet.l11ld in fapt .". acord ! tn s .nsul laiii i cu:nescut 1\1 cU'f'latu.-... I

  lui) ~rlll 1Ilpl1oarea tertelor aici. i -.ari, ale sen.lor ll1ei luri.. Noua 1n:tliare a acordu.lui va deveDi d. fapt baza acorduluiJiocieriJ--CU -cu. -patru. forae principale de- tr18onuri.1 "jor, unor,Jdh,orat 1 irit (la care se vor aduga i tri80Durile specificl~cro.atice utl1izhd intervalul caracteristic de tari mcorata)

  De la Jlachaut la Lassus sau Pal.str!_ aceste acorduri aveau" s 30aC8 (fie ci erau 1Xl stare direct, rlsturnarea n1i11 i ..1rar a dou 1, eYideDt, .1nus acordul .lrit i parial i cel Ilic-

  orat sau cele cro..tice) rolul de pilon sODOn ...e21i1cali. Rela-iile tDtre acest.r..cordur1, destul d. libere, aveau la basl unele-US.stil de tDlla~1re sugerate de structurile .odale d1evale.To-na11vatea incepe DS~t treptat, trept.t, s ae cristalizeze. L.~levantai aodal al eantu8 planus-ului gregor1an (trauferat parial

  i In creaia pol1foDic laicI) se va restrlge dilld natere, 1.uma unui i.ndelumgat i interesant proces evolutiv, fenoaenului JIU-z1cal atit de siaplu dar n acelai tiJlp cu valene atit de coa-plex. pe care irtoria .uzie!! europene l-a COZUlellDat sub deJlUJl1reade tODa11tate.

  Tonalitatea avea s doaiDe ault mai ault decit o siDgurl epo-ci auzic.ll; 8r1ritul reJlateri.1, barocul, clasic1sJR1, roJltis-JIUl, ehia:r unele telldine i cureJlt. ale IlUzic11 IIOderne i coatea-poraJ1e. toate acest. perioade distincte in istoria auzic1i europenea secolelor XVI-XX .tau sub s nul tonalitliii.

  Plecind de la o ordonare logic, naturali (aous1;icl) a 8UDe-telor x)

  Bx, 2

  x) SUDte. da1;ori o precizare de 1. bUD 11lcePttH evaei-totalitateaeXeJlPlelo:r ce vor "fi a.te' Tor :fi CO%iC.pl1t* 1a Do ..jor i. la 111-nor pe.t~ et.plifieare. i unificarea proble..~1cl1or 11ust~ate.

 • ~0D8lit8tea stabilete ea atracie fundamentali, ca relaie princ1-,i~';"l !Dtre' 8ulilete intervalul de Cv1Dt perfect desc.Jldentls : late%'-~al dadu. din priBc1piul rezonaDei naturale a sunateler, Lui ii a-

  '~;i . .:

  '~U6I atraciia seJlit0Jl811. de naturl strict .".uslcall';. (neacust1c,:1i18 m11ien diatonlefiind 8xpriaati priD raportul. 12/11 spre

  ~oseb1re deC'Y1ntapertecta. ,/Z) 'care "I.DCh1de" pe1':f'ect 81steaul Q1\1ne ia eviden relav1a amoDicl ce ati la baza htresUlul silite.

  $tonal. V-I (acordul treptel' a V-a cODV1n1Dd aenslb1~ .'11if'l'.~:: :'..:.:..'.'.' .'.' .i astfel acordul, n.. accepiunea lui modern1 (JUP.r&PU.mere de..f2ssu 3 - sau -ai aulte,,- teI1e) vine s c0118flneascl, ca eleaeat1,-,";', r1JIordial, fenomenul tonal.. . " .'.~~:- . Ce a ul'1Iat : o lung. i interesanti evoluie cltre 1.0_ cr...-

  ~'~1culu:l., zon merea llrg1t i extins. Aeester tendine uexpanaio-ItPiste" tOWllitatea va af'1r:L prin a-1 ci-dea vict1al, ea reuind s

  ~~e autodlzo1Te $.D propriile excese cromatioe.le'...' ,

  ~'.:' Vom urmlri in continuare tre'cerea in revist a principalelor~;ipUr1 de acorduri, spoi vo. ncerca plasarea lor in spaiul muzical~1e8till8t studiului armoniei..

  ACORDUL

  Notiune. de -acord poate fi def'lD1tl extrea de difereniat. Pri-vind ac.ordul tOJlal, It clasic", putem spune c este o structur sonorde eel puin trei sunete diferite care,in poziia iniiali, se COIlS-~tru1et. prin suprapunerea de tere (mari, mici 1 evetltual llic,oraten cazul zonelor crollat1ce) .Dei11.U1hea sunetelor din acord (fundallen-tall, teri, cv1nt - 1 apoi septia. non etc.) se va pstra inva-riabill: in orice poziieamonela.acordului, plecnd de la stareadirecti cltre toate rstumlrile. Ex.3

  In cazulaeordur11or aodeme se poate pleca de la UD alt in...tenal' gel1erater (CTarti., CTintl. secundi) sau de la un alt principiude cOBstruoie(vesi aisteaul acordieal lui HiDdeaith)

  'Bx. 4

 • - 4 -

  ReveDiad la acordul de tip elasle, cel obinut prin .upr~ttnerea de ter'., el poate.fi clasificat. tn funcie de Dumlrul de su-nete, in .ai aulte cat_sorii; trlsoJlU%'l, acorduri eu sept1li, 8C01'-dUri cu ilOlil ,i;-ai--rar;-.cbrauri -de undec1l11~ 1 te111adecilll.

  Ex. 5

  ~risenurl1e pot fi: consonant. (aa;jore i JI1:aore) i disonante ;(mrite i mo.rate, acestea putnd apare i in tfTers1unil e" croma-tice, eu terti, mie.rat)

  Ex. 6

  Acordurile de septia vor pleca dela care se adaug cele trei categorii demare), toate fiirld , .vident J disenante.

  Ex. ?

  rIt

  la bazele. oferite de trisonur4septtae (micorat. mic i

  Similar se vor pune problemele cu acordurile de nonlEx. 8 A-i apoi de undecia i teriadeeim (acestea)fiind extremutilizate de muzica to:oala)

  Ex. 9

  de rar

  Aceasta este deci "materia priJIh t materialul brut cu care ope-reaz tiina i arta armoniei, acordul, oel care nu va apare DSizolat, ci va fi permanent corelat eu un alt (i cu alte 1) acord(acorduri.) t de aici creindu-sa relaiile a1"llOnice. La baza acestorase va afla ideea de funcie armonic (fiecare acord va STea iD tODa-litatea 1n care afl JlJl rel bine definit t exact. determinat) .

 • - 5 -

  In scopuri aai ales didaotice (dar uneori interY1D i raiUllisuperioare. artlastlce) armonia t.nall a inu:t s-Ii lD'YeDteze UD procea.u pria care si DOtese explicl acordurile c. care .perei (.'ri-de.. altul deo1t cel al sellJe1.o%' strict aU.leale). stfe1 toaalita-te. eate exprt.atl prin denuair.. san.tul-' care repreztatl teBica

  (18pec1ficare., dup c , alterat1e1 aale) , 4e~ sorial cu11terl majuscul n casul t.na11t:~1l.ra.jere .,1 11t.r~ mici in ca-lul celer Il1nere. Bxe-.pla I Do aelU'1if1cl do aajor, s1 beaol 8ean1f1cf},

  ,si be!lOl a11lOr, La. b semuiticl la be..l major ete. Treapta. pe care seTa dla UIl aDUIlit acord se va ..ta cu cifr romani. Exeaplu & I s....Diticl ac.rd pe treapta tntl1 (Tonica) a gamei respecti... , IV sean1-fiei acord pe treapta 4 patra (Subdoaltlant) a gaJIe1 reapeet1ye etc.In fin., !n dreapta cifrei romane se pun una sau mai aulte cifre arabe, ordonate Tertical : 6, ~J ~, ~ etc., cifre care se eprese (c. ex

  3tC8p1a unor situaii speciale) la 8 .lceate cifre expri.ll distana'dintre nota din bas (oricare ar fi ea, fundamental, ter, cvint,

  ~Ieptilll) i celelalte voci superioare, distana concentratl in inter-Talul simplu - neglijindu-s8 eyentualele octava ce transform respec-~tivul interval intr-unul com.pu.). Dac la dreapta unei cUre figuraa-;sl un semn de alteraie (exemplu 5*, 6 ~, 2 ~ etc.) inseamDl e su-.natul aflat la distsDa (de princi'Piu) de 5, 6 sau 2 (evc s) este su-rpllS aciunii altera;iei respectiTe. Dac altera1a apare fr nici oprecizare cifric (exempll1 q # I b etc.) ea se refer la sunetul'aflat la distana de :; (sau 10 sau 17 etc.) fa de bas. In afara

  utilizrii lor in temele de armonie cifrajele figureazl (complet sauincomplet) n multe partituri baroce (basul continuu sau basul cifratsau n 'Partiturile medeme de muzic de jazz sau \tGarl dellOnstr1n-du-se importana sa deosebitl pe ambele planuri, didactic i inter-pretativ. (De revinut c nici in domeniul c1frajelor, ca i in altedomenii teoretice nu exist o unitate deplin vis-a-vis de optica deinterpretare i notare a lor t )

  Pentru a ajunge ns la 1nlnu1r1. mai nainte de toate Tatrebui s eonatruim acordurile pe portativ. Acestea nu vor putea pre-.lenta sonoriti n abstracte", teoretice. ele vor fi ncredinate anu-mitor surse sonore precis determinate. Care vor fi acestea: in pri~cipiu oricare. In realitate se va face o opiune; i aceast alegerea "czut" pe ansamblul corului mixt. De ce? Fiindc, prin tradiie,

 • - 6 -

  este ansaabl.l cel mai pretenios, priJlul (1) care are patru voci debazA (UD princiLpJ:a. ee se va extinde apoi i asupra orchestrei) i ne-

  cesit .ult risoare -n tlFftt-a-rea- l-ui---. Iat reg1strele(des1gur apro~mat1Te, gndite la Divelul unui cor mai mult sau mai puin obiDu1t)celor patru voci :

  Ex. 10

  ~SOP: a ---~ a/fa~ e ~7:T

  fenor -e--L. 6as (4")..eL

  ,: ~ ~C I (-.,. oSe face specificarea c tenorul este scris aici n cheia fa

  (deci real) i nu .n cheia sol cum se practic in mod DOrmal in Pa%'-titur1 (el suDind n realitate eu o octavl mai jos dect este scris).

  S vedem, tn continuare, cum repartizm cele trei sunete aleacordului celor patru voci.. Mai nainte insii de orice. trebuie fcutprecizarea ci acordul, pentra a-i menV1ne sonoritatea compact, uni-tatea de ansamblu, trebuie s permit D1.1JI18i anumite distane ntrevocl, distane eare , depite, ar prejudicia ansamblul axmonic corectlAstfel, distana ntre .-sopran-alto va fi ~c~av. ,non, pel ~Ilult

  decia (rar ut11izat(> ~Ex. 11

  J :

  oo

  a-l e ~I----f----~

  Intre te~.r i bas se poate ajunge la duodec1m, mergndu-seeventual pin la dubla octav (basul, in registrul grav este bogatin armoniee, umplnd t.golult ' astfel creat)

  Ex. 12

  Punctul cel mai delioatJ cel de S'tldurl, intre ~lto-tewr7(tim-bre diferite, unul f"ell1n1n, celllalt JBasculiJJ) nu Ta accepta decit

  ~ist8ne de Ben sau septiml ~~d excepional o~tava, sau llumalpe acordul de nou de doJD1nant. ncana). ~

 • - ? -Ex. 1;

  A

  T

  'f1 f_,l.l'

  17'(

  - -'v-~ a ~~-. --.. ...."

  -~'".-....~;.,

  -.......

  , I

  ~ Pentru a trece la repartizarea sunetelor acordului la cele pa-~~ voci se ivete in mod inevitabil (la trisonur1) problema dubla-~w..ui. a repetrii unei note. Acest lucru nu va putea fi rezolvat in~b8tract, ci numai part1cul8ri~ind acordurile. In consecin;l in COD-tinuare vom aborda proble.. treptelor principale.

  TREPrELE PRIBCIPALE

  Treptele principale (sau funciile tonale) nu sunt altceva de-~t acordurile care se nasc pe treptele tonale ale unei tODaliti~(IV-I-V). Acest. acorduri vor orea ceea ee numa funciile tonale, a-~ordurile pe treptele principale jucnd un rol bine determinat in te-balltate.

  Toxrl.ca (acordul de pe treapta 1) va avea rolul principal in to-nalitat., fiind o funcie caracterizat prin stabilitate permanent,prin echilibru. ea constituindu-s8 in reperul cltre care converg, mai

  fdevreme sau mai trziu, direct sau indirect, toate elementele melodiceI

  'i armonice ale tonalitii. Se poate afirma astfel faptul c tonicareprezint o funcie statio, funcie ee nu prezint ideea unor cana-lizri ctre alte puncte ale tona11tii, din contr, ctre ea conve~gnd toate elementele acesteia.

  Ex.14

 • - 8 -

  teDicl. 1nstabilltatea el generlnd tocmai o relaie foarte puterniceu acordul treptel 1.

  Ex. lj--t---@s~ 2d

  V

  Situaia !n Il1DGr (a doJlinante1) este ins diferiti. Ordonareanatt1ral~ a materialului tODa11t11 JliDGre, p.ltasarea diferitI (faJ,

  "ti-t. } ~ "',....

  de ma~or) a temei1 in contextul d1ateD1c "al a1noru.lu1 natural DUpermite acordului ce se formeazl pe doainantl si aibl fora tODall

  suficient pentru a merge cltre ton1c (neexistind sensibila)Ex.16

  - -""7""'t""""- II

  _ _._ _ _ .:"___ .JJ

  -~~

  .... o

  Astfel tODaUtatea millor, lipsitI. de senslbill. a fost nevoits-Iiftconfecioneze" una. ~a a-a nscut~tona propriu-zis(sau minorul' amonie, cum este el nU1l\it de tratatele de teorie sauarmonie). .A.l~erarea ascendenti a treptei a aptea a condus la Gb1j1-nerea [It1D~nt'ei '& oinces'(sens1bIfij:, fapt ce se repercuteazl favo-rabil DU numai asupra aoordului de dom1nantl dar,.1 asupra echili-brului tonal general al tonalitli1 minore (s nu u1tb c .n major,pentru obinerea echilibrului tonal se realizeas UD raport de 5 Do-mitl8nte la 1 Subdominantl in timp ce tn lI1norul natural situaia esteaproape invers - 4 Subdominante la 2 Dominante - de aici rezul.t1ndun dezechilibru atit de acuzat 1c1t tonalitatea miu0r - in versiunenaturall - nici :nu s. poate constitui !n tonalitate propr1u-z1s1.Prin

  apariia sensib11ei., raportul Su..bdoIl1nantl-Doll1nantti "se ubunltete" deveDitJd 4-; iar, dac lub in consideraie distatl'ele n cv1ntentre subdom1nante cea mai tl1deprtat de tonic i doll1nanta cea mai

  1ndeplrtat de ton1c, atunci J-aportul devine chiar uor faverab11dO.1nantelor 5-4). Iatl motivul pentru. eare, in acest exemplu, va-rianta pe care o vom folosi in armonie (in eVQs1 exclusivitate) vefi aceea 8 minorulut armonie.

 • Ex. 17~()

  v

  - 9 -

  -

  .-

  r

  r,

  /~ In fine, lubdoainanta (acordul treptei a IV-a) joac rolul derech1lib:ru., de contrabalans n tonalitate. DacI. doainanta (i allturi

  ~de ea celelalte dominante, a doua, a treia etc.) sprijin tonic. COD-rvergDd cltre aceasta, subdoJlinauta "trage" tonice 1n jos ctre ea(fiind plasat la distana de cv1nt inferioarl tal de aceasta>_Din tendinele divergente ale subdominante1 i doainantei se va nate echilibrul tonicii, condiie essDial pentru realizarea uneistructuri tonale adecvate.

  Ex .. 18

  ,', , , b ci IcI o tiVV IV IV V

  Dac acordul dominantei (prin obligativitatea de a contine sen-sibila, atit .n major ct i in minor) are un aspect identic n celedou tipuri de tonalitli (minor i major) fiind un acord major,acordurile treptelor 1 i IV se vor diferenia calitativ fiind majorein major i minore in minor.

  Bx, 19

  Do v IOV De L

  Pentru a se constitui cit mai corespunztor n funcii armonioeindeplin1ndu-i rolul pe care-l au in tonalitate, acordurile princi-pale vor trebui s respecte strict un principiu de dublaj (care vafi utilizat tn primul rind la acordurile in stare direct, de carene vom ocupa mai lut!!. i apoi. cu mici corecii, i la rstumh1).Acest principiu (care se va transfera apoi i la acordurile secundare:

  popsHighlight

 • - 10 -

  -se refer la obligativitatea-cJ.ttb-1rU DOtei (sau notelor, dupl caz)principale aflatl in acordul respectiv.

  E%. 20

  f~-~-~ .~ _1 ;1~-2a3 ~I 4Do 1 IV val v V

  Se constat astfel cu uur1nl el in acordurile treptolor IVi I se afl cite doui note principale ale tonalit1i (n consecinse vor putea dubla fundamentala i respectiv cv1nta) n timp ce inacordul trepte1 a V-a se va afla o singur Dot prineipal a tonali-

  tii! (deci se va putea dubla doar fundamentala). Se cuvine amintitposibilitatea (excepional) de eliminare a cvinte1, in acea8~i s1-1riiaie-~triplndu-se fundaD!-f!!'!alSt_~(tera111I!d plasa~~~! _9.b1;gatq-riu,n interiQru~_J1AQXQ:~,Y1). ' ~ ~

  ~ t

  Ex. zi

  ,() f"'}- ~ ..-

  .- 7"7~ LI

  .- -=""'"'

  :...... -.:::.7

  -(!) ......... I, 1 ! 1

  .eJ I ~-l I ~-e-1 - a su. .6- ~11-~7....

  '"'-'"

  --., ~,---;;; ..

  ""- CI-

  DOI IV IV v v la I

  ~f) ~ --e.l jf;~ .-- n ..-

  ......

  J~ r ~ ,,~--

  --

  :.;;;:-....""'\"-vI II

  """~1 -e=1 \ 1.D:~ 1.dl. .a.... ~l I e -e- I h.- A

  e-- -,...~"

  ~ - 1--< ...,.~:-;; .---LI

  ---

  --

  r-.r-

  IV IV v v 001 IV v v

  RELATIILE FUNC'fIONALE

  Iat deci prezentat "fizionomia" materialului operaional al'-aonc... ,acordul. In contiDuare va trebui s vedem .ns cum "legbt' a-oeste 8SVJrdur1 intre ele, cum. le nllnuia, fiindc tocmai din acestaspect al succesiunii aoordurilor se va nate II esturalt , "armlturan

 • - il -

  tonaliti1. Direciile de .Dlnuir1 privilegiate. prioritare, con-sistena mai-JIlaresau mai redus a unora sau a altora din aceste .re-laii ce se stabilesc intre acorduri vor forma reeaua de oel, cor-pul de susinere alfe110menului tonal.

  Plecnd de la cele trei funciuni prineipal~ (singurele de altfe1 n tonalitate, treptele secundare neavnd fora tonall necesarpentru a crea noi funciuni tonale, ele fiind deci subordonate funo-

  iilor principale) se potfmagina urmltoarele relaii posibile :a) plecnd de la tonic '1' - D (I-V)

  T - SD (I-IV)

  b) ajuDg!ndla tonic(formul potenial~ deincheiere, de caden)

  D - TSD - T

  (V-I - caden ~~tentic)(IV-I- caden plagal)

  -~---

  c) intre celelalte funcii SD - D (IV-V)D - SD (V-IV') ~

  Tonica, funcie stabil, este "indiferent" in relaiile pecare le stabilete cu funciile ee-i urmeaz; n consecin, fie ceste vorba de I-V sau I-IV nu sint probleme deosebite.

  In schimb atingerea toni-c11' nu mai este indiferent (n ceeace privf3te calea aleasi;>. Evident _~~l~ia dintre dominant i toDietlVa fi superioari celei dintre subdominant i tonic, prima erijin-

  ---, .._.,,-_.__._------... -_ ..--

  du-se n formula potenial ideal de caden (cadena auteDtic) celde-a doua n formula mai slab, .mai puin convingtoare (cadena pla-gal). In finet relaia dintre subdominant i dominant va putea a-vea un singur sens, doar acela IV-V, sensul invers fiind imposibil

  datorit faptului c dominanta .nu cunoate alternativ la rezolvarea~-- .

  ei ctre tonic. In eonsecin,V mergnd ctre 1 nu va putea accepbs..-....-...~,._,~ ..

  relaia cu IV, deci V-IV va reprezenta o relaie netonal, antitonal~deci DU Va fi permis n mod normal (dect doar n cazuri de excepiEatunci cind relaia respectiv va fi tratat doar sub forma unei a~monii "accidentale". de tipul IV-V-IV sau V-lV-V, funcia din mijlocfiind considerat ca O armonie adus ntimpl~tor Qcol., inserat in

  funcia mare de V - resp~ctiv IV).

 • - 12 -

  Ex. 22

  IV v IV V IV V

  Pentru'a erea i ma~ puternic impresia de armonie accidentalvocile trebuie conduse, pe cit" posibil, ct mai ft strins" (mersuri me-lodica treptate).

  Iat-ne deci i in .fa'tja 1nln'tjuirilor propriu-zise. Cunoscindproblemele acordurilor, pe cele ale rela'tjiilor dintre ele, putem tre-ce acua 1,. realizarea .nln'tjuirilor? Din pcate .nc nu, cci aces-tea nu se pot efectua oricum. Vocile vor trebui al respecte o serie

  ';-

  de reguli stricte, severe, multe din ele motenite de armonie de latradi'tjia meteugului polifonic, reguli ce condiioneaz obinereaunor .sonoriti frUmoase, adecvate, corecte, i~ spiritul stilului to-nal clasico-ro_ntic (i evident, i baroc).

  MIC4RILi MELODICE

  Mai inainte de orice va trebui s amintill citeva lJGrme gene-ralev1zind a1,earea melodic'a celor patru voci. Sigur c aici artrebUi fcut odist1nc1e ntre cele trei epoci mu~icale pe care lestrbate oae!onia tonal: baroc, clasicism i romantisa (la care a-aradluga, paI11al, i n curente neotonalen din perioada modern :1 con-

  temporan). Cwn actualul curs de armonie ns nu-i propune o abor-dare stilistic strictl a scriiturii armonice (cu trimiterea la vreu-:ca din epocile amintite). vom .ncerca o sintez general a reperelormelodica (eoreciile particulare interveniDd aoolo unde va fi cazul).

  Privind mai int.1de toate interva11ca~ putem constata faptulc,in aceast~ concepie muzicall tODall, vor fi evitate 1n..__~~ne_~~_intervalele aspre, dJ.sonante, greu de intonat i cu sonoritate mal

  .. .. .;_._--_._._ __ .._.__ _.~-- -'-'-...mult sau mai p"uin.dura. Inaceast categorif;l vor ti implicate mai,,---_.,__ ."-'-_ ,.- "u4'_~_. _

  ales intervalele mrite (2+, 4+, 5+, 6+), septimele (mari i mici)precum i interva.lele peste oetavl (911. i

 • - 1; -

  ~ de eVl~f

  Combinaiile de salturi din care rezult intervale di6ona~te(salturi aduse n acelai sens) vor fi de asemenea evitate; se re-marc n aceast direcie succesiunea de dou sau mai multe ipter-

  - "

  vale de acelai fel, mai mari dect tera (cvarte, cvinte etc.), si-tuaii ce nu vor trebui utilizate.

  EJ

 • - 14 -

  ~ ~

  !J o "-" ~ -. 'V"'r - - 'vf""". - -. w .

  .-

  -e-"$ e-/J~' - r ~ ~

  .

  -="-

  --

  ~

  bila prin salt descendent de ter (realis1ndu-se astfel completarea~- -~--~~--- -

  ~~~el:~!"~cordului - .fundaJllental~L _,tenlJ.._

 • - 15 -

  Respectarea acestor norme este recomandabil! dar nu obliga-torie. Pot fi situaii n care excepia s fie chiar necesarI!

  MISCARILE AIIIONICE ALE VOCILOR kSpre deosebire de micarea melodic', unde se urmrete exolusiv

  planul orizontal, micarea armonic privete ctre evenimentele so-nore verticale ce se produc prin micarea simultan a dou voci. I~(Micrile armonice pot fi clasificate n trei mari categorii: m1~~~ri 2!r~ (ambele voci merg n acelai saDs, ascendent sau des-~ndent)-9-m1c~r1 Q.QB.k~e (cele dou voci evolueaz n sensuri opu- 1/:-se, UDa ascendent i cealaltl descendent) i, in fine, .micri QbJJ-cel,})(in care o voce st pe loc, cealalt urciud sau coborind).

  Vom ncerca n continuare,lulnd fiecare categorie de micri,s snalizim pe rind greelile ce se pot produce. Menionm faptul caceste greeli trebuie privite ca simple repere stilistice i nu caaspecte absolute, ntrucit unele sonoriti considerate ~e armonia

  tonal drept necorespunztoare (tt ur:t e t1 ) i pot gsi locul foartebine in alte sisteme muzicale unde se pot integra perfect creindmo~te muzicale deosebite.

  -.w lj/Miscarea direot: este, indiscutabil. micarea cea mai perl-c~oas, intruct pune mai uor n eviden o sonoritate sau altape care nu numai c nu o atenueaz ci chiar o reliefeaz cu mai mul-t pregnan tocmai prin acelai sens de evoluie melodic a ambelorvoci. Dei mai puin posibil ae realizat, totui ;ncruc1a.!~4~'yo~1~.poate fi efectuat i printr-o micare direct. Ea v,.. fi categoric

  "III!"""" ""'"" _ .-

  ..interz1J1~ ntrucit t ttstric.ndu-se" ordinea fireasc, stratificarealogic a vocilor perturb. nedorit i ilogie, sonoritatea verticala ansamblului.

  Ex. 28

  -=i?; '!i' - J~

 • - 16 -

  Aceast deplire 8 nivelului vocii ~lturat8 creaz (oareouuUsenzaia incrucir11 de voci, in plus, printr-o anume violentare 88oDoritilor (datora-t mier11 relativ brutale) se nasc n ocuri"nedorite.

  Plecnd de la aceast rezerv vis-s-vis de depl1rea nivelelorde voci, trebuie s menionimJ ca o situaie partieular_ intrarea

  ..,. .~I!IA

  i ieirea n (i din~__u~!1,", mai grav dect o depl1re oarecare.Unisop~ interval privit cu anumite rezerve (datoritl faptului ccreazl senzaia "dizolvr11" unei voci, in consecin 2guce un a-numit dezechilibru sonor), "poate fi practicat ntre sopran~ te-~~~1Eumai n cazuri_'p1~e_.~u~~J!at.nn~L_YOC~~c~-t~b~-~

  fer1~e emin!n-mascul1n, ad1c~{a~to-~~~ Evident, abordarea aces-tu1~~unison (indife~nt dep~chea de voci care-l produce) nu va fi

  permis prin micare direct (producJ:.ndu-se prin depirea automat'a nivelului ~Ddadin-voci), Situaia este s1ll11ar la ieirea dinunison prin micare direct.

  Ex. 30

  r- Exist o singur excepie posibili; relaia V-I ntre bas-te-Dor permite unisonul produs prin mersul logic al domlnantel ctre

  tomc i al sensibilei tot ctre tonic. Automat''reversul medaliei-este acceptat.

  Ex. 31

  Do v I v v

  Privit de data aceasta la Divelul ansamblului tuturor celorpatru voci, ..::;D;.;;.;;U_V;;....;;8:;:..-;:;:f;..;;;;;i..........pe......rm;;;";,,,;,.,;;.i;;;;;:;;s:......!Il~rsul ~~ec:!-g~-&l~ Fr s se consti-tuie ntr-o greeal grav (unii teoretioieni chiar il tolereaz~mersul direct general poate angrena alte greeli i n general, prinel !nsu1, nu creaz sonoriti prea bune.El va :Eu~ea f1...tou~

  , -~~

  acceptat atunci cind se realizeaz, fr nbrutal1tl~1 exces1ve, n.. __ -""""'- _o'tl.'-ll """"' """ ... "", 1'\0 ......

  cadenta final.---

 • - 17 -

  Ex. :32 NU ,asi!>11 nf)

  -e- cad final!....~ ,. ~

  1-

  tJ -

  /~

 • Ex. ;4

  - 18 -

  de e. vllaf

  5

  B

  COre -~ ~I I ~-~ ~~ ~ ~ .1\..1.n-'

  , ..

  r7._ ..

  ~-- -,,"'~l

  1; 5 8e 5 5 5e- e- -..

  .."...-

  -----

  7-~ --... , ~"7

  ...

  -

  c;J

  ~J~rspe.~1Ya

 • - 19 -

  tere i sexte mici i jmari. Pstrlnd interdicia paral&11s~elorde consonaXle perfecte (unacane ,cvint~e. i octava) omofon1atonal~a barocului, elaslcismului i romant1~mul~.nu face altceva dect'tal eludeze o sonoritate. ou tentl moal (prae1:icat 111 pelifoIl1av~ a~i-1 f~r-aneo-flamaDde - .vezi Maehaut). Nent-egrndu-se in,"atmosfera" .tonal, aceste paralelisme creeaz (conform opiniei lu'>Amold Schonberg) i senzaia contopirii pe.J;feete a .. eelor dou voc:

  realizndu-sei.nrPresia dispariiei uneia dintre el-e. Indiferent deperechea. de. voci pare le formeaz vor fi strict interzise.

  Ex. 37

  ( 1 )

  J) _1; !> .0rl

  ......... -

  rl-:- t: .-1".....-

  ...-r,y '~J_ --

  -f ) ~: "'" 1(I"--~ 8 r ~b ~I '~--4--. j.- r7 i

  -..,..,. ~ rI ~

  --7

  ......

  _....,..--_..,~.

  BI9liO"fE

 • - 20 -

  vIV

  f) t ..... J II I

  - - ..'\,. v ....

  .-....

  _...

  - - -~ 'r-t -j I ~ lI , J 1 1 J.

  - - . - - ~J

  -'T J_-l

  dou schimburi de poziie (.n care al fie BIJgranate voc11e rGS-pect1"1e)

  Ex. 39

  Asupra acestei probleme vom mai reveni la capitolul destinatspecial schimburilor de pozl'ie. ~

  f ); )Mi'icarea contr,r-,,/

  Mult mai valoroas din punct de vedere armonie dect micareadirect, micarea contrar eludeaz multe din greelile poteniale,realizabile prin micarea direct {sau le atenueazJ. Astfel. dacposibilitatea de ncruciare a vocilor rmne in continuare pre-

  zentEx. 40

  .n ~chimb abordarea uDisonulu1 sau ieirea din el (prin micarecontrar) devine perfect acceptabil, cu o meniune pozitiv spe-cial pentru'mersurile treptate.

  Ex. 41

  Cviutele perfecte i octavele perfecte directe, evidentnu se mai PQt crea prin micare contrar. La fel dispare directia-mul general.

  \~ Micarea contrapar!le&i

  Aceast micare se oonstituie (ca i micarea paralelI ~nraport cu cea d1rectl) ntr-un caz particular al micrii contrare.

 • - 21 -

  i aici, ca i la micarea paralel, se va piatra intervalul (siJll,.plu) de bazl, care ns va fi prezentat n alternantl: intervalulsimplu-dublu sau interval dublu-lnterval redublat etc. sau 1uvers.Efectul cODtraparalelismelor realizate pe consoDanele perfecte(unison, cvint i octavl, plus intervalele compuse corespunztoax)~De aproape la fel de discutabil ca cel al paralelismelor aces-~tor intervale.

  Ex. 42--fi

  ~..-,

  , ..',- ~..--\.'0\ ,..'"

  V -e- I

  -e- I .-... -e-~ -r--... .

  -""""..- Io-~e--

  __o

  - c--7r-.....

  .....

  Similar acioneaz! i aici ideile prezentate vis-a-vis deschimburile de poziie pe timpi simetriei accentual (dei, uneoricu UD plus de ngduin)

  Ex. 43

  Contrapsralelismele de octave perfecte (ntre vocile externe)vor fi ns admise (considerndu-se dublrile fundamentalelor func-

  iilor de dominant i tonicEO n cadena final - relaia V-I -Ex. 44

  \r 2..)"-~ Micarea oblic

  Micarea oblic rmne ideali in armon1e~ Meninerea ureivoci pe loc DU numai c eludeaz automat o serie de greeli (prin-

 • - 22 -

  tre cele mai grave figurnd paralellsmele i contraparalelismelede consonane perfecte) dar asigur i o legltur mai bun ntreacorduri graie notei inute.

  ,Singurele graseli posibile Q mai fi com1ao pr1D micare o-blic (i pe-eaNr-ev1dent.--Ya-trehu:t .a 1fLeY1tlO _vor mai rlmnedoar fcruc~~~_~V~~~_~~_~?lJ:_~D.1S~D.~n secunj~,

  Ex. 45 l'A. l~ , :. t, 2~ I 9- s,

 • - 2} -

  Poziia melodic a unui acord este stabilit de elementul~cordului aflat la sopran, respectiv pozivia de tert (cnd tarta~t,

  r:~ste la vocea superioar), de evint (cvinta la sopraxV i octav'Crundame:t1tal.a la sopran).

  Ex. 48

  Do 1(3)

  .... ()1 ,1

  --LAiJl

  --

  ........

  li:. J.---

  ~ v .-",

  ---

  -V .~ -o- - e ~

  ~-

  n- -

  Il1::"'It. . ...,

  -

  --.. /1: IC ~,--

  "'"

  Poziia armonic a acordurilor se refer la distana dintreelementele acordului. Se consider c! o pereche de voci se afl in::poziie strinsi atunci c.nd.ntre cele dou sunete nu .. va mai puteafi introdus cel puin UD alt sunet al aceluiai acord. Poziia lar

  g, invers, ar permite includerea unuia sau a mai multor sunete fcnd parte din" acordul respectiv. Deci un acord se consider in pa.zi~e strns atunci cnd toate cele 3 perechi de voci (S-A. A-T tT-B) sunt in poziie strns (la care se adaugi situaia n caredoar S-A i A-Tsunt n poziia strins, T-B putind fi n poziielarg - n acest caz se consider poziie strns cu bas detaat).Poziia larg de ansamblu o presupune pe cea particular la nivelu:tuturor perechilor de voci (S-A, A-T, T-B).Intermediar se plaseazipoz.iia mixt, combiDnd, la diverse perechi de voci, poziiilestr'Dse eu cele largi.

  Ex, 49-()

  --.~~t T .r :~- ~ I." ..,..."l" .J

  - - !t,l I-\.+- i I -e- s: -e-1f I '1 -6J-. :-G~

  -e- 1 I -e-- -e- .~ ~ ......,..."._- S2-., !LL.' .- I LIJ C ......... /1:... ~ ..

  iC .1 I-.

  -- T 11 -,;:r::T.11

  -

  I I .....

  '"'"c>

  -

  p:; ps ps ps pl. pJ p l prn prn prn pm p!

  Fleendde la toate poziiile armonice i melodice vom ncer-ca realizarea tuturor relaiilor tonale posibile: I-IV, IV-It I-V,V-I i IV-V la care se adaug f01'1Dnl::i de caden' complex IV-V-I

  (caden autentic compus) ..

 • - 24 -

  Ex. 50,,()

  -II-.-

  --

  1:::1'

  --- - - '"1l':JI

  10 - v - v v U -

  ~~ r---..----~- -~- --G- - - -- - -- - -~-

  ~ e -e-W'X ......

  -

  I~

  --..1 .:: .... IL J fi ~ ".l-

  lO. ....."~

  ..... v ........

 • - 25 -

  In continuare purcedem la realizarea temei propriu-zise. Dacul acord poart sub el o indicaie precisi privind poziia mele..

  i armonic, va trebui s o respectbl. Dac nu, putem pleca in1~ia pe care o -alegem singuri.

  -- -

  In real~zarea temtt1 e_rls't -tou---1!l~t1 ma1 importante deproceda; pe baza basului i a c1:frajulu1 realizm sopranul de laceput pn~ la af!r1t in ideea obinerii unei melodii cit mai ax-

  e\,

  sive. Acest mod de a lucra. are avantajul unei anse superioare-a-vis de expresivitatea liniei melodice; presupune ns riscuri

  Inceptorul, neputind imagina i conducerile celorlalte voei.se situaii dificile (sau chiar imposibile) pe parcurs: obligat~modifice melodia, aceasta poate fi mutilat esenial.

  De aceea sugerm pentru acest stadiu de inceput UD alt moda proceda: realizarea melodiei sopranului pe una sau citeva note,

  'E:oi realizarea i a celorlalte voci. In cazul n care se ivesc pro-eme, reparaiile i modificrile DU vor afecta decit UD mic numracorduri. Pentru a merge mai departe de fiecare dat se va reca-

  itula dta capo linia melodic ce va fi continuat (pentru unul sauteva acorduri) ct mai logic i mai expresiv posibil. Este o mo-litate mai greoaie de rezolvare, dar mai sigur.

  Ex. 52

  v IV v IV V \1 IV V 1

  'Cit despre controlul corectitudinii inlnuirilor, recom~ndm caacest lucru s 3e fac de la acord la acord consacrndu-Se, maiales la nceput, un timp substanial pentru realizarea .nei temect mai corecte i muzicale.

  SopraD dat (cntul dat)Procedura, n acest caZt este destul de asemntoare cu ceaindicat la basul dat.

 • - 26 -

  Ex. 53

  Mai nti; -real1rint cfrajul funciODal (deocamdat nefiindpreocupai de gsirea unei eventuale soluii pentru rsturnri).

  Ex. 54

  ,~~~IVI 1\/ 1 V I IV V I

  In con~inuare putem proceda ca la baaul dat (eVident, inversacum); plecnd de la melodia dat construim basul pen*ru UDa saucteva note ale sopranului. apoi completm cu cea mai mare ateniei vocile interne. Recomandm acelai control exigent al nlnuirilor.

  Ex; 55

  , -~d __~'--:---h-J._ -.--.-4J.J-r---#--+-r--I::-:::r:-:-::::J~--.t-r----==:::::::-::t==4t:t:~24 1 .J-~=-~~~~~~~m~1

  v v IV -- V - -- 1

  Rsturnarea intii a acordurilor pr1nc1pal~....

  Rsturnarea inti a unui acord se realizeaz prin plasarean bas a terei acordului. Obinem astfel o poziiie mai puin fa~a acordului ntruct fundamentala acestuia, sunetul principal alstructurii armonice respective, nu ~e mai afl la vocea cea mai im-'portanti din punct de vedere armonie, adic la bas, acestuia fii~du-i incredinat tera aeordului, element semnificativ pe plan mo-:dal dar nu i pe cel tonal (evident ne referim la acordurile pri~cipale)

 • - 27 -

  (> ()..'/ ~,r-f) .....

  -',- ~ 1J-,,,",, ,

  (!) o - - - CIr-.-

  ... -e- .......-

  e ..--.,...,

  -.... 1:. ,. ti

  I-

  li~ ~tr- tt-, -

  1& IV 6 v~ J6 IV 6 v B t S Iv6 v6 JVS v6~ Cifrarea acestei noi poziii armonice se va face cu ~ (c1frajfcomplet) sau, mai frecvent cu 6 (eifrajul prescurtat care presupuneI

  tdoar marcarea - prin cifraj - a fundamentalei, cvinta fiind subin-~eleasl de la sine).

  Din repartizrile elementelor ntr-un acord in rlstumarea:nti (poziie numitI n armonie, datorit cifrajului.)i sextacord)

  ~lt~_F~~leo:tie_evident pent~ dl1...Plare..a_note1- din sopran,.dublare ce asigur o sonoritate optim (sau foarte buniO. Atuncir- _ -- __ _ ~_cind nu se procedeaz astfel se pot nate situaii sonore mai slabecare pot presupune i distana de octav ntre vocile interne (veziexemplul anterior).

  Iatl motivul pentru Care se va recomanda utilizarea prioritara acestui dublaj. Sigur, vor fi i cazuri n care nu se poat. res-pecta aceast recomandare i atunci vom proceda la dublaree celui-lalt element. ~t ......rep~.t~L_q:j._~~ta~~~~pr.!o~1.tar ae va_f~~e ctredublarea elementului din sopran. Se remarc astfel faptul c dato-

  .....~-...~-.- .,.".. .....-1 ......... -'"1" ~~~ Y4~_ OI/I_~~

  rit acestei recomandri devine (pe rsturnarea intii) posibil du-blarea cv1nte1 i pe acordul dominante1 (vezi cazurile trei i cinedin exemplul de mai jos) LX. 57

  Dal& IVG V6 ~.s _ V6In continuare se impune o(preciZ~_ daci la acordurile prin-

  cipale_ p_ stare ~~ct se 'putea a~~e, n ~~azur:. speciale, lar-

  triplarea fundamentalei (eliminndu-se cvinta in condiiile menio-~ .............._--- -- -- --

  nate anterior - adic plasarea terei la o voce interioar i n

 • - 28 -

  nie1 un caz la fIOp:r=n), la acorduri~~~_.D _J.JtW~I!rea 1~nt.ti (i 8-~~~~~ va f:i.~~ipent~r~~tt~~.!l_~U~)~u_.va pute-slipsi. n nici o s1tuaie,_ mc1_u~_eleJl!ent;~! P02i1vie. mai Blabi (d1DP;nct de-:;edere~-al forei tODsle), rsturnarea intii nu va permitedeci eliminarea cyinu.jl(de fundeme~tall nu poate fi_vorba).

  In schimb, rsturnarea intii (ca i starea direct) a acor-durilor de tonlc (1) i subdom1nant va permite. n cazuri excep-ionale, ~~,"~!o!:t att n major ct mai ales n minor.Aceast dublare de ter se va putea efectua numai pe o schimbarede poziie, plecnd de la un dublaj corect. Prin micare oblic, peo valoare ritmic' redus, adus pe UD moment metr1c cit mai nesemnifioativ, tera va putea fi, pentru moment, dublat.

  Bx, 58

  ..... n , , Iil. f r-1 J 1 ...... I-- -- ,- - ~Ilo .rrr

  _.

  -ra ..oi .,..

  7 ,- .} - ~i1 f' 1 r r-'

  I-J J J- I .a: l

  ,

  1 I Q~ --'a -C

  - ...... ...-

  -..I

  -.......- f w I . I r 1'" I YI

  rv fi IV& ---

  Evitm astfel o micare pronunat, insuficient motivat une-ori, a vocilor n schimbrile de poziie.

  Succesiunile prelungite de acorduri n rsturnarea intii nusunt recomandabila; pe de O parte sunt inoomode (i chiar pericu-loase), pe de alt parte creaz sonoriti care risc s devinuor nesigure (plecnd de la fora tonal mai redus a acestei po-ziv1i armonice), In consecin, dei se pot nlnui toate celetrei acorduri prinoipale-in rsturnarea 1nt11 totui recomandm oalternan a rsturnrilor intii cu strile directe, alternan be-nefic att pentru culoarea general~ armonio ct i pentru condu-cerea melodic a basului.

 • - 29 -

  Ex. 59

  "",r'} ~ .r'\ t'J"

  r -, 1")--

  -

  --

  1::1J- ~.-

  O-e-

  -8- -6- .D- -G--e-

  ..o- A.-.c;r - - -- .-

  --

  ... ..JL .,

  I"1

  ---",.

  Schimburile de pozitie pe armonie yiput

  Apariia rsturnrii i~tii va ridica problema schimburilorr'r~de poziie pe armonie inut. Ce snt acestea ? Prezentri succe-~~1ve n repartizri diferite ale elementelor unei funcii oarecare.~

  Acordul i poate schimba rsturnarea, i poate modifica nfi-area (elementele sale sint aduse la alte voci) rmnnd ns cons-tant pe aceeai funcie.

  ~x. 60

  5 5 5 6 5

  Micrile produse aici vor trebui ns privite diferit fade cele care se realizeaz atunci c.nd nlnuim dou acorduri di-ferite (micri melodice i armonice efective!); ~~ee se ntm~

  pl pe armonie inut este o simpl permutare a elementelor. un"jod' in interiorul acordului fr consecine majore pentru sono-ritatea acestuia (n primul rind cea funcional). Iat de ee, incadrul schimburilor de po~iie vor putea fi~dmis~ o serie de lu-cruri care, altminteri, nu snt permise (de unele din ele am amin-tit c.eja). S ncercm s le enumerm : m~carea d~ct -sene~~l~,d~~il_~~ :lEl_ ~~~!~Y_O(;~J altul"i pe interval~~_.m.el.Q.d1.cane.pJlZ=m1s.a, ~nt}:!t .sau ic.1r1 in 1~~SjIt J..~lli.sQD I?.1"iP--l!li~~E:~_d~~c~_

 • - 30 -

  cviDtele i octavele directe. Efectul "z-u" al acestor micri nu-----------_..- ..-_.....-"""-- ..._- ...

  va fi sesizat ca atare pe armonie inut, in consecini toate aces-tea vor putea fi acceptate (aici 1).

  E:r. 61() -- -'-- - ~,.j ~ -- - -- - -j-

  .

  --1-

  ....... - ':J ~ ~ .- -- - T :;" --t---~ iT..- Y ~ -=- ,-~.- ..........- ....... ,~

  -- '"'

  V I I ~ , , I r r---""frlI j l--JJ- I J .i....a ! I I,., li. ...

  [/ ~ "'17

  ~ -, l i/"~ T r-;6 5 Iv' V f) 1 -- IV ---

  De1 UD11 teoreticieni le permit, credem c este totui maiprudent s~ evitm paralelisme-le (sau contraparaleliamele) pe armo-nie inut, dei efectul lor "prost" este evident diminuat.

  Ex, 62

  ~_-+t-,---6--

  v---

  Dac schimburile de poziie aduc atitea avantaje celui carerezolv o tem de a~onie, n schimb ele -pot produce o serie degre~li (destul de grave) pe care le mascheaz i pe care, evident,~-- .....trebuie s le depistm i s le .nlturm._ Este vorba de paralelis-

  -~-~ ....me~!- __~ ?:.__?~_y!~~~~r~e_~is~~_ R_~~~~~p~ _~~etr!~~ _~c}.Q~ptuai .care,sepa~ate de un singur schimb de poziie, i vor pstra efectul so-nor necorespunztor (problem deja abordat, parial, anterior -vezi ex, ;6 i :;7). Se adaug _1nte~~rt~~ vizind paralel1smele icontraparalelismele pe timpi alturai separate de o schimbare depoziie (pe valoare micEV

  Bx, 63 > ~.~)J

  --- ~

  liIII

  -e-. S.

  =t~

  \ . IV V 1''.1 \''i

 • - 31 -

  A face meniunea c aceste rigori snt caracteristice (ca;i nc altele, destul de numeroase) muzicii vocale, cea lnatrumen-

  tal fiind mai "11bertiD~'t ngduind n general asemenea situaiicum s:unt cele prezentate .in exemplul 62 (i parial n exemplul 63)

  Rsturnarea a doya a aC~~~Q4 pr1Dcipa1e

  (~ de arpegiu)Dei ar trebui s fie, alturi de rsturnarea intii, un alt

  reprezentant Itnormar' al acordurilor (principale sau secundare),rsturnarea a doua a-a vzut pus ntr-o situaie de excepie (c~nedorit!) pvarta fai de bA~ (existent n aceast poziie a acor~dului) a fost udecret8t~n de polifonie, la un moment dat, disonant,cerind rezolvare (probabil din cauza vecintii semitonale ou ter~mare, noua, "moderna" consonan a acelei perioade, ce se impuneacu tot mai mult for) ..

  Ex .. 64

  A3tfel, o consonan perfect este transformat ntr-un in-terval ambiguu, cu un dublu cocportament : consonant n starea di-

  rect i rsturnarea nti (atunci cind se produce undeva, la vocilesuperioare) i disonant (cnd se realizeaz fa de bas, adic n

  rsturnarea a doua) ...ix. 65

  ............--Er-ll-----+--_-_-~____.L_--=f--~~---.::L ~--1 ! 4- ,ci

  -(9 i -G-l do ~ i II~rr----T~~~~=:L-~~~

  5 6 6 64 ~Aceast instabilitate a cvartei fa de bas Va determina i

  fizionomia dublajelor acordurilor n ~ (rsturnarea a doua): prio-ritar se va dubla nota din bas i numai subsidiar se va apela la1ublarea fundamentale!" Calculul ~stG foarte simplu: prin dublarea

 • - 32 -

  r, \

  -;;;:-

  -""~ ~ 1k - Ir ?;~~ d d iIl, --. It

  .r "'1

  --

  --

  '16 V64 4

  L. L"J 1-

  1.,0 it;;. et~ ~ cf/-e- -e-

  ~-

  16 164 4

  ..... .

  fundamentale1 se obin dou cvarte fa de bas deci (paradoxal)sporete gradul de instabilitate a acordului, n timp ce dublareacvintei evit aceastl situaie.

  Ex. 66

  , f) "r-e- -

  Situaia deosebit a acordului in rsturnarea a doua va de-termil'la i comportamentul su specific: avnd un statut ambiguu(semiconsonsnt sau disoDant) ~l va recl~a msuri ~ecJ.Ble $..D_ceeace ilrivete_abgrQ,ax:ea_-e::b Qrsi~~: mai intii este vorba eleobligativitatea de a-l aduce numai dupl ce, naintea lui, se afIlstarea direct sau rsturnarea nti a acordului respectiv.

  Bx. 67

  .- -

  "

  - II1

  6I ~fJI

  ~aI--V-oG-~5 1 Z 6 V 6 ~ 5

  ~,~

  1 l II 6 6 IV~"'-~~~J:4 v o ..,

  4Se poate concluziona c intrarea ntr-o funcie direct persturnarea a doua nu este posibil. ~

  In cee_8_ ce ~:r1.veta~pra1r..e.aJJl1, ~_~st _dou ~a;ia-~1ie: p*,10~a_viz.eaz. i~.dJLJ!mQ.nie inui.-, -in _aeJl\ll.-C.,~ dup, .acordul-..de~ va apa~e~~n_5 sau_u~ R a~ 8gel~i~~~~~. In felul acesta,automat, ~~...:!fl !9~J.A.,.Q,.JitruetJl:r.?..JUftl.Q.d1.c.'~~~deunde~i denumirea dat n general acestui acord, aceea de ~ de arpegiu),

  Ex. 68 C:r cA e _~ ~ _ ~

 • f)e evi/ai

  - 33 -fC)-~1,~EXist~ ns i posibilitatea de a iei, de pe acest acord,

  direct pe o alt armonie. In acest caz, basul va avea obligaia de8 merge treptat (exeluzndu-se, deci, atit salturile cit i piatra-rea notei pe loc).

  ~x. 69

  1I I

  I l'Vs' v 6 (fJ\ I ---o-\ vSJ I -t;- vt)tt-) \U ~~ \~Lipsit de o ~ortaD deosebit (mai ales in muzic~ voeal

  unde formulele arpegiate nu sunt speci~ice - ele caracteriznd maiales mqzica instrumental, loc unde acest acord poate fi eeva maides ntlnit) acordul n rsturnarea a doua creaz totui noi posi-biliti de micare melodic a basului, completind (prin cvinta a-cordului de dominant) seria sunetelor gamei (abordate la bas) icreind virtuale posibili~aimultiple de armonizare a unor suneteale tonnlitii.

  Ex. 70

  e' oo ~~ o-o --_~_ o

  1 Vz 1& IV V 1V6 V 6IV6 16

  4 ~

  Armonii~~ ~ideDtat!...pe acorduri de..2 i 6

 • - 34 -

  s-ar deduce din citirea lor ci, prin rezolvarea lor ctre alte su-nete, vor confirma de fapt o alt funcie armonic. ~ceste no~~__ ~e-=ln.d.ice (sau _str~1nel ,Y:or avaa mersuri melodica speeif'iQe, v.~g~i~racter~~ i-i_ 'Q~rJAetr1ee d1t~t~ttt- n f'unttie de toate 8-

  e~st~ ~sp~cte_~le~~rVin~~a~~~~.!t...&Q.ri1~zi..e-.!j-t~a!!, .er~~er;}, ap~~~1~~j., ~~pp6:J1ri). Studierea tuturor a-cestor note melodice se va face n doul etape: prima. cind ele vorfi incadrat. doar n acor4uri in rsturnareA intii dar mai ales n

  rsturnarea a doua (cnd instabilitatea acordicl va favoriza cu maimulti uurin rezolvarea Dotelor melodice) i a doUa, cind armo-nUle accidentale (cele cu note melodice) vor putea imbrlca oriceforml devenilld din aparent disonante (cazul ut1Uzrii rlsturnrllor .nt1i i a doua) efectiv d1soDante (orice structuri verticaleposibile)

  ~videDt vom aborda mai intii prima etal) de utilizare a note-lor strine (pe acorduri aparent disonante. de 6 i ~ ) urmind caa doua s fie parcural dupl studierea tuturor tre!'telor secundare.

  Intirzierile pe acordurile de ~ i 6Dintre toate notele melodice nt1rz1erea este singura care

  va putea apare pe timp (sau mai rar pe fraciune de timp) accentuatstabilind un raport metro-ritmic favorabil ei n relaia cu nota rea-

  l la care se va rezolvaEx. 71

  ~~V6 5 IV G 5 I 6 5 IV ~ 6 5

  4 3 4 3 4 .3

  Se poate observa el in s1tua1e, limit (msura de trei timpi,timpul doi 1 respectiv trei) se ajunge la egalitate. dar acest as-pect este cu totul izolat int11Dit.

  Sensul armonie al acestor intrzieri este acela de a prelungielementele melodice aflate n componena vechiului acord peste nOUaarmonie, unele din elementele acesteia fiind aduse mai trziu (ti cuintirziere" !) decit altele.

 • - 35 -

  Ex. 72

  ,r, ~--.......l IIC.J .11

  r ..r1

  T'" .....- -),; .~

  ~ I

  ~~~-- --~7tE -n--=- --------..

  V6 - 54-3

  Se poate observa din exemplul anterior cum intrzierile auprelungit peste armonia trepte! a V-a fundamentala i tera aeor-dului de treapta intii. Odat adus funcia Dou de dominant (mar-

  cat de dublarea fundamentalei acesteia) fostele note reale aletreptei I s-au transformat in note strine fa de noul aaord.fiincobligate sa se rezolve treptat cobortor ctre tara - respeetivcvinta - acordului de treapta a V-a. Se realizeaz astfel mersur11etreptate cifrate prin 6-5 i 4-3 care dau n ansamblu ~:~.

  I Obinem astfel o dubl ntrziere pe acordul de ~.O alt dubl intirziere posibil se nate in ~elaia\IV-I.~x. 73

  IV ~6-S.4 - 3

  Iata ins c n relaia8 -RElj;:r.-eapta _a V-a intirzierea va fi reallzat (dup principiul pregtirii notei, aa cnm am vzut

  pfni~~~) ;~mai la nivelul cvartei, eare_ ~e._y.a~.;r-~z_o~:~a la t~Qrt.~_ ...,...--...... .",..,..........----"",..."...""' -....,.."...-1>-

  Intirzierea cvintei (sexta) va fi adus direct, sunetul respectivneexistind in armonia 8Dtorio3r a trepte1 a IV-a. Aceast ntr-ziere (numit nep~egtit \din acest motiv) va putea fi gsit ndiverse tratate i sub denumirea de apogiatur. ~

  Intermediar ntre ntirzierea pregtit (ilustrat de exem-plele anterioare i realizat atunci cnd nu numai c nota de ntr

  popsHighlight

 • - 36 -

  ziere se gsete ca nota real tn acordul anterior, dar este pS-trat pe loc la aceeai voce transform1ndu-se, n noua armonie, in~~ intirziere) i cea[n~pr~g~t~;"iJ;pogiat\U'a)yom gsi intirziere.;j'fsemipreg'Lit (~ta int~~.2:i;;,!~!~~~~"ant~a~}~_

 • De altfel acest lucru recomandm a f'1 subliniat i prin c1-Ir:raj In locul unui cifraj corect, dar nefuncional,

  Ex. 76

  I ~ ..,11 6 'v IV 6 1It 6 V,

  --+

  IV 6 I"- 4 '-4v r16 v 5

  4

  J) ~ I I I 1""

  J I Iv I "- 1 I I I I

  --

  ....

  ~ r J , ~ .--. . I 11- , ~ .1.....

  - -"-' ~- I

  " -

  .;...-

  - '"'"""l\. 1.1-- - -

  ~ ....... #1

  I~ t i 1 I 1 I r I1I ilI~ N -el il,..-- J \ 1. 1 J-I J I JJ -J- J-e- I j - k- - - -~ - ",~ '1. .rl ~If I Ir J I- I . I 1 ,

  propunem un cifraj tonal-fuDcional care pune cu claritate n evi-den diferena dintre notele melodice (strine) i cele reale, n-tre armoniile accidentale i cele ~eale.

  Ex , 77

  r---er

  III 6 - 5 I 6 IV 6-0 IV 6 V6 _ 5

  Lt - 3 ~-38ubliniem importana liniuelor ce se pun ntre cele dou

  cifre 6-5 i 4-3, liniue ce semnific mersul de rezolvare al sex-tei la cvint i al cvartei la ter.

  Am vzut deci cum se creaz posibilita~~ 1~::' .l.,trzierilor duble(ale cvintei i respectiv terei) sau simple (J..LUl.utI1. ale cvintei).~cocau~t :impla ntr~jere a tbr&i

  .~x. 78

  popsHighlight

  popsHighlight

 • - 38 -

  DU va fi abordabU intruct a-ar h,te o structur vertical efec-tiv diBOIlQIlt (acozd de 4) . ~ _----~

  Similar cu tonalitatea majortC!i c~~_m~!l0r!)permite fiir pro-blewe 1nt!rzier11e si~ple i duble pe treptele I i V.

  Ex. '79JIJ I I

  .oi

  , --.'1J'1ftL 111_ L

  -'\. IL ..,.~ "1 .- ~I(!} - I r -

  ~ -l J J~ IL 1I~.

  "" --"'D.,.L'~ I CII'

  .....------ I., J I

  .....

  v r6-5 I VG-5~ 4-3Iat ns c treaPta~ridicun semn de intrebare im-

  portant; utilizind minorul armonie (aa cum am artat c este ab-solut necesar pentru realiz;;ea unui cadru tonal adecvat) ~e treap-ta a IV-a intrzierea terei ar creea o secund mrit, interval

  [ ---- ...,..,- ...~~ .. ~ __ I"'ft!O'oF""'R_ ->1: IJI ~_"...~__ ~~...,.-."",..,.

  'p~1l1bit~_dELlJUliQ~~a.:t.OI1alL_.r;:x. 80

  o.oi

  ~. LJI~ -I.....

  " .~

  L 2+ 1.1 .-..

  O'

  --

  Solutia? Utilizarea (doar pentru acest acord accidental) avariantei naturale (specificat expres prin alteraia de precauie!)

  ~x. 81

  1&

  popsHighlight

  popsHighlight

  popsHighlight

 • - 39 -

  In acest fel se obine o sonoritate perfect plauzibil i~r

  E"",.

  ',;.:!,~,.',:.~,'",".",,,b""aena aenSibilei" nu deranjeaZ" a,""bsolut deloc !Dtr'"ucit sunetul.are ar trebui s fie alterat (cel de pe treapta a aptea) nu este

  ; "," , '":~.' sunet real ci, dimpotriv, uDul melodie, ncadrat (in plus) i~fpe funcia de subdominant (i condus i treptat descendent!) ~":. __ .. _ _._"-"._--"."._-"'" --~-" ._"_ ...__~---- --- -- _. o"'" ~ ~;. Acord de mare efect. armona accidental realizat cuajuto-~hu. .ntirzierilor produce- o puternic senzaie de tensiune, de sus-~jlpens1e, prelungind uneori foarte mult momentul apariiei armoniei'j'reale. Iat de ce acest acord cuintrzleri (i mai rar cu o sin-

  ~gur intrziere) i-a gsit n mod logic locul n formula de ca-"'dent pe dominant. Tensiunea pe care o creaz prin tt1ntrziereancu care permite acordului real s apar subliniaz tocmai efectul

  'de suspensie caracteristic funciei armonice de dominant, funcie"cu tendin acuaat de rezolvare ctre funcia de tonic. Dac adu~

  gm i avantajul un~i mers melodic mai elegant. mai firesc (veziexemplul de mai jos unde, n locul saltului descendent de termic SH obine un mers treptat, prin dou secunde) avem imagineaunei cadene mult mai pregnante i mai puternice dect aceea lip-

  sit de acordul,de ntirziere.Ex.

  v V 6- s

  *-Jo_::J.~ ...

 • -40-

  Dac acestea sunt mai 1 uor de observat, n schimb oele cese realizeaz ntre ultima poziie (n cazul c snt mei multe) aarmoniei reale anterioare i prima poziie 8 armoniei reale de re-zolvare (ce urmeaz a~oniei accidentale) se observl mai greu. A-ceasta nu mpiedic efectul lor necorespunzltor sub raport sonor,! in cODsecin vor trebui evitate (indiferent pe ee timpi secreast) il

  Ex. 84

  IV vG4-3 IV Iti - 54 -3Apariia a cel puin unui schimb de poziie pe armonia acci-dental (vezi problema ce va fi tratat imediat n continuare,

  exemplificat cu ultima situaie din ex. 85) va contribui la mbu-ntirea sonoritii, implicit la acceptarea ei.\~ Gi ncercm n continuare s trecem~~isti-i~"(;teva"61- 1

  Ltuaii mai deosebite pe care le ridic ntrzierile. ~'-- - -Un-~p;im~aspect -interesa~t-~~t;- ceil~~~t-- d~ ~posibilitat~aefecturii de ~chimburi_ de paziie !?~~O~di~=~~-1~~f~~J_e-!v AcestlUCTU (unic pentru armoDiile accidentale, celelalte note melodica -~nepermind schimb de poziie pe acordurile accideDtale create cuajutorul lor) demonstreaz fora expresiv a ntirzierilor, prinaceste schimburi obi1nndu-se o supratensionare armonic (~rin im-Ru~on~rea ~leme~~u~~_r~mi~ cere, altminter1}ar fi fost preaneint0resant, lipsit de dinamism).

  ~~x. 85 &0$i6i/.

  I

  I J. ; lJ--11- _.L' ::1 ~ ~.

  ---

  IVG v 8 - :, v 16 5 1\06 v6- :>4- 3 4 3 ~- 3

  popsHighlight

 • - 41 -

  ,

  ('/..

  /J

  Un alt aapeot deosebit l putem semnala la nivelul rezolvriintirzierilor. In afara rezolvrilo~_92iDulte(deocamdat numai~~~!P;; descendente) (Put~m~~liza l'eZ01~~~~~~n~~ fiprin schimb {sau l're-tuareJ. --..-

  \( 86\ 1

  \ ~ vJ-J..:./~l,AA

  .,. s( \?

  La aceste situaii ar putea fi adugat aceea n c~re, con-comitent cu rezolvrile)este admis i o schimbare n rsturnare,basul mergnd de la fundamental la ter sau invers.

  L x , 88

  -~- I15--& 16----5

  4~3 ~--3Fn caz aparte l constituie inversarea raportului ritmic in-

  tre nt~ziere i nota de rezolvare. Aceast situaie Va fi posi-

  popsHighlight

 • - 42 -

  bil tn special ntr-o structur temar unde se va ajunge la ra-portul de inferioritate al ntrzierii fal de nota de rezolvare" 1 12~=3 r=,(raportul. metric va fi ns meni1nut n favoarea int5:rzier11)

  Ex. 89

  V6-~ 1&-54-3 4-3

  Un asemenea caz este posibil fie pe treapta 1 final (pentrua da mai mult consisten ritmic acordului real de la sfrit) sau,n cazuri particulare. i pe parcurs (mai alea cnd situaia se re-pet prin secvenare met11o-ritmic - eventual i armonic)

  Ex. 90

  I 0-- ~4-3

  IV 6 - 5~_?>

  V6- 54-3

  1 D J I r- -4-~__4_ -j-- 1:~-~ ~ J

  ._=-- --} ~- :;;i- n .... - -- --~ ---- ........,.; ~~. -

  -

  I=i'"-

  --r7 ~ -,~ -:

  ~-f -,r;;iI" ~ -. - .,...I 1 1 I I~ 1 rI I1 1

  1\.J- J J I 1 j si J.I

  -,-*- -o- IJ

  -

  {J __---

  -~ ,'J1. ......

  -;, I_1 '~j.

  r-

  I- I

  In fine, se mai poate meniona procedeul decalrii rezo~vrilor. procedeu menit s dinamizeze elementul ritmic. Se va procedaintotdeauna la rezolvare mai nti a cvarte1 la ter; i apoi a sex-tei la cvint (succesiunea obinut fi.ind deci ~ ; ~ i nu in-vers, cind s-ar creea automat i o structur acordica efectiv dis0-

  nant ~ (~ ~ ~!) (vezi ex, 90, ultimele dou situaii).Putem incheia acest prim contact cu notele de intirziere su-

  bliniindu-le, odat n plus, valoarea melodic (dar i armonic!)deosebit, neomiind de a rememora faptul c sunt singurele notemelodica care creeaz~ armonii accidentale pe timpi (sau fraciunide timpi) accennuad,

  popsHighlight

 • - 4~ -

  Broderiile i pasajele pe aeordur~ de ~ i 6Cu brod3rii i pasaje se. deschide capitolul bogat al notelor

  melodice plasate pe timpi (i fraciuni de timpi) neaccentuai,cu raporturi metro-ritmice de inferioritate sau cel mult egalitatefa de armoniile reale (notele reate de fapt)

  Inrudite, apropiate prin prisma perspectivei apariie sauaceea a rezolvrii, .broderiile i pasajele s~ caracterizeazprinmersul treptat obligatoriu.

  Ex. 91.Broderii superioare i inferioare

  ..~ . .~ I

  C9 1# .. I

  Yasaje superioare i inf.erioare~ ti~ c'

  Se poate cu uurin remarca acea caracteristic comun de,

  car9 aminteam (mersul treptat), .caracteristic ce apropie celedou categorii de note melodice. Deosabirea rezid din plusul Qedinamism al pasajului (care leag dou note reale diferite) i s~~ticismul evident al broderiei (care revine la nota real iDiial~

  In funcie de comportamentul basului vom putea deosebi, ncazul acordurilor de ~ i 6 de pasaje. i br-ode.rii, dou mari cate-gorii: cele realizate pe bas inut i cele pe bas schimbat. Ne VOIocupa pe rnd de fiecare dintre ele.

  Acordurile de ~ i 6 de broderie pe bas inutEvident vor fi cele mai statice dintre toate armoniile acci-

  dentale realizate cu ajutorul broderfilor: ~ta sau er~__.~_~_~~n~ a qQ~.dulJJ~ .....~~.9_l_Y~E ...._f~.~.!?~.Q ..g.g__~ ..n!p_?..;r!Q!"..J?1?.~.!f.Q.~=~.~_ ..~,!!:I!Q.ni..Gci9:~.~~..:,~.~"P_~.~1lJ.Y~_ E x 92 .

  VS-6-5IV 5.... G - 53-lt -3

  1 5-0-03- 4 - 3

  I() r .... I -J

  -=-..'r~ =

  - --..

  -=-

  - --~\7--

  .-,. .---

  "l'W"

  ~~ I I l l' I I Vl-J- 1-J- -LrJ- ~ IJ-. j)J- L..-6---

  ...-' ~-.-..-T '-, .

  ."

  " L-ff I

 • -44-

  Se poate observa cu uurin~ c se pleacl de pe un acord real(de 1, IV sau 'tf) eu fundamentala dublat. c pe acordul accidentalse menine dublat fundamentala funcional r11 i apoi se revinela armonia real iniial (evident tot cu' dublajul fundamentale!)

  In min_or (trepte~e I i '511 prob1emele allnt absolut s1m1.lareou cele din major :

  Ex. 9,

  corecf

  V5-5-0:>-~ -3) 5- & - 53- 4 - 3i aici Be nate (din nou) situaia special a treptei a IV-a undevom fi obligai s utilizm varianta natural pentru a evita o du-bl secund mrit.

  Ex. 94

  IV0- 6 - 5 IV 0- 6 - 5~- Ldf - ~ 3- 4~-3?ormul n principiu nedinamic, broderia (sau broderiile)

  pe bas inut are n 3eneral rolul de a scoate dintr-un staticismtotal o armonie :roeal pe care o "urnene" aparent evitind pe-ricolul (uneo~i brav) al unor note lungi la toate vocile. O aseme-nea formul este extrem de binevenit "ge un qcord final de t'onicunde valorile lunGi ale tuturor vocilor ar fi mai greu (poate!) de.suportat (evident, totul este relativ, uneori poate aceste valoriLungd, sunt bitevenite). Aceas't3. excelent fOI1llul S-cl ovedit a fiU1J att de eficient precedeu incit utilizarea abuziv a condus lao "tocire" a sonol-itii (n consecin se poate recomanda i o a-numit pruden. evitnd folosirea "automat~ a aces~ei &rmonii,este vorba ir.. special de formula c.e ead..en fiDal)

 • - 4; -

  Ex , 95

  de pasaj pe bas inut66 ~____4_.L.Acordurile a.e

  .uz. 96

  Mult mai dinamice, "pasaJele fac leGtura nu numai ntirG doureale diferite dar (in cazul celor pe bas inut) i ntre dounC~un1 d2~erite. Lste adevrat, limitarea relaiilor doar laIV-II-V face ca aceste pasaje s apar destul de rar, totui ele vor

  1 de excelent efect acolo unde vor putea fi folosite (atenie laralelismele ce se pot nate intre armonia accidental de pasaj ianie real de rezolvare, paralelisme ce trebuiesc evitate) .

  rvG V 6 - ~ I ~ - 6 - 54-3 3-~-.3

  Se poate concluziona afirmndu-se faptul c broderiile pe basrut sint folosite in momente in o8neral statice pe core, prines~e :ol~ule, aparent le dinamizm, pstrndu-le ns stabi11ta-~

  a de fond. In cifraj recomand folosirea liniuei pentru a accen-ideea Cct vocile "merg" Ile la 5 la 6 i napoi (sau 3-4-3) .

  NU

  II 1

  I I J-l-.J.~--- - - -

  rfE~3E!~gjJ~-4~-~~~==l=t~~~IIJ 1 J1 1-L J- I -J-

  1"'-;= ~ -- ~~ ~ 1-- i Q-lV 5- 6 I 1~6 V IV 6 I 5-& v I 5 - 6 ,~

  '3..~ ~-4 ~~4 ~ -'-4Se poate observa i aici pasajul dublu 1 ca i cel simplu pe

  .acord in stare direct sau pe rsturnarea intii. Dou probleme (mai'delicate decit pn acuml ) le ridic (din nou) tonalitatea minor.In relaia IV-I evitarea venicei secunde mrite se va realiza prinutiliznrea variantei naturale, mai problematic ~cum n1e~ din caUzaJnersului ascendent al treptei a aptea ctre tonic.

 • - 46 -

  IV5- 63- 4

  Evident optm pentru aceast soluie n virtutea aceloraiconsiderente (funcia este de subdominant, sunetul respectiv -sol becar n cazul exemplului de mai sus - este o Dot melodic inu real)

  In relaia I-V vom fi ns nevoii (pentru prima dat) s fa-cem apel la varianta melodica pentru a evita incriminata secundmarit.

  15- 6~ V~3- .-+'1

  I 5 - o V~3 -4

  -

  II- -~, WVI I 1 I i1 2.+J J J j

  L""Iii" .. --.--.. ?11111 .... . I

  C

  TIublajul ~ezult clar din exemple: ~va dub~ (pe acordul'\ '-----~

  real iniia~1 ~.~tunga~en~!?, acordul de pasaj dublnd obliga-toriu lundamcntala funciei de Care depinde.

  Dei redus ca utilizare (din motive deja artate) pasajul pebas inut se dovedete a fi un liant melodic preios n relaiiledintre treptele aflate 1-.l 5 ? d3ceD2.~~t IV -1 :-}i I-V. : i, 36 poatencheia capitolul dedicat pasajelor pe bas inut mai inainte de aarta posibilitateu ie combinare pe care cele dou note nrudite(pasajul i broderia; o au. (In primul caz al ex. 99 se observcombinaia intre brod~ria de la sopran cu ~asajul ne la alto, nal doilea caz este invers, P3saj la sopran, broderie la alto)

 • - 47 -

  D~. 99,() I I.., I

  -

  ,.~

  16""1. .....- -

  --\." ,1 '!IIIi. ....~J r I I II" r

  .J- j 1 I.... & .- CI'.. .

  .# "J I... I

  J 5 - 6 V IV S- G l &3 -4 :'-4~ir mai trebui se~Lalate i pericolele de paralelisme care se

  -nasc odat cu apari'ia acestor pasaje t pericole care, bine1nolea,troou~prevenite i evitate (aspect deja menionat anterior)

  Zx. lOC

  IVS - 63-4

  'Je p03.te constata insii I.~ptul ca. n exemplul ~nterior apareo succesiune cvint micorat-cvintperfect. Dac succesiunea

  invers va fi admis~ de armonia tonal fr rezerve (este vorba deo relaie ntre o consonan perfect i o disonan, deci nu sepune problema sa tie apreciat ca UD paralelism de consonane pe~fecte) succesinnea cvint micorat-cvintperfect deranjeaz so-Dor. ~xplicaia - foarte simpl; tendina de rezolvare a cvinteimicorate este 1tn interIor' - pe ter - i n nici un caz prinmicare direct, i nc pe un interval "gor' aa cum este cvinta

  perfect. Situaia sonor poate fi aweliorat numai dac basul vaint.ona o ter (sextacord) cnre va uumpl e" cvinta goal de rezol-vare.

  IV5- 5 '63- 4

 • - 48 -

  Atunci cnd Va fi cazul se va proceda similar i cu relaiaev1Dt perfect-evintmritEi. (admis fr rezerve) i cvint mhi-t-cvint perfect (acceptatl, aceasta din urmt numai pe sextacord)

  .-........ _...............-

  ~ ~- ----...ACQrdurile de_~ i 6 derproderie pe ~?as aC~~ba~Mai dinamice decit rudele lor apropiate (pe bas inut) brode-

  riile pe baa schimbat vor completa galeria broderiilor celor treielemente ale acordului: dac broderiile pe bas inut se realizau su-perior fa de ter i cvint, broderiile pe bas schimbat se reali-

  zeaz superior i inferior fa de fundamental, inferior fa deter i (eventual, pe sextacord) inferior fa de cvint (atenie,9i aici so pot ridica p~oblemclc succesiunilor permise i nepermisede cvinte).

  ~x. 102

  6{6 o 64

  G

  ~--+--~ ------- --

  I 1V 48 V 6 lV_~ _.--416"-----_& 6 6 -t~inorol (ca de obicei) va ridica 'Probleme. Nu pe treapta 1,.r.;x. 103

 • - 49 -

  tei pe treptele IV i V unde vor apare (pe IV) posibiliti de~uccesiuni de cvinte (de la cvint perfect la mrit i invers)rsau va apare obligaia folosirii minorului melodic (pe V) .n for-Oc~mulare dubl.

  Ex. 104

  6v----

  Mai dinamic, broderia pe bas schimbat (tripl sau cvadrupl~se va constitui intr- - ~~!oc armonie eficient de mobilitate a-

  cordic* De altfel acordul accidental rezultat se poate impune(parial) ca o anumit entitate armonico-funcionalin sine,fiindposibil i un astfel de cifraj (pe care ~ns uu-l recomandmj .

  J.J Y ,. 105

  rr r-I-I II ---., 1

  ~V~ IV IU 6 III

  Cit privete dublajul, se va porni intotdeauna Qe la acordulreal cu fundamentala dublat, acordul de broderie va dubla obliga-toriu nota din bas dup care se Va reveni la acordul real irU~a.].j\n form neschimbat.

  Acordurile de ~ _i 6 de pasaj pe bas schimbatAparent (i efectiv dintr-un punct de vedere) mai dinalll~ce

  decit cele pe bas 1nut~ aceste acorduri rmn n aceeai sfeyfuncional. detaind dou poziii diferite ale aceleiai func~L,I,~f(5 ~ 6 sau 6 ~ 5) i nefcnd trecerea (ca n cazul celorpe bas inut) intre dou funcii diferite (IV - 1 sau 1 - V).

 • - 50 -

  Ex. 106

  tu r

  ; I I ~1 d ' .--' Li-I - --1- :.- __1w-r--Ef3>F=v ~ ~

  , 6 '6 6 5lJ~CJ.. pe a lV-a (dect eventual succesiunea de cvinte amirrLit labroderii) ~

  ~x. 108

  I

  It--T ---r---

  I

  I 1.e.:----.--~-

  II.1I

  1\/ 6 6 5 IV 6 5

 • - 51 -

  p.! pe a v-~ unde apar cele dou forme ale minorului melodic: celobinuit, J.D urcare i cel deacende:nt " a l lui Bach" (de altfelf

  ~r.illula pasaj ului pe bas schimbat este foarte upolifonicJ: prinn.crile"strnse"i interesante ale vocilor).~

  Bx. 109

  ...-----..-==r~====:::;;;~==t-=--~--- -..,--_ .._..-,... ........... --- - ------

  56V--o-6- - v" 64 b 4t

  C3 i la ~cordurile de broderie pe bas scbiobat, i nici vonQubla t;>e acordurile reale iniif-lle i fjnAle fundamentala, iar peacordurile de pasaj vom cub La !.lvID.ai nota din bas (a se vedea exem-1 1 t )p e e aU'Jer.Loare

  {e(JUSu. C1. ar-Le ce ut ili:O:=Jre, anticipaia se dovedete a fiex~rem ~e p~~iousa in anumite ~ormule muzicale caracteristice,e,.m ~;.r ~~i l'1')i a l es n~~a (:e cadenb ei 1)'-.13.* .vducerea notei reale a.acordului urmtor cu o mic vnLoaz-e mai devz-eme (plasat coreapun-

  z:r;or c i n punct de ved.Are metric pe o fraciune - mai rar timp -'le tim;.) ne-accentuat) semnifica "nerodarea" unei anumite notre:reale fiir.!. a rtnorri.a iniial ;)0 a "merge" ctre o alt not realdj n 3.rrnonis urmtoare , .:~ccst lucru, valabil r:!ai .qles La niveluls8fisibilei diL acordul uominantei f este perfect posibil (i maimu Lt dec1t atit, de do:rit) J1' spe c i al r. cadcrrta f Lna ..

  t; .~ J._ ~ ~ ~_~__ ~ -;1

  ~~-~- --+--~- . - -...."..:---t------ ~-ff-- -CL ... - ~-',I\-="---~--~.~~.- - .-.--

  p 5 -- fi-3 -- ~

 • - 52 -

  Iv 6 V 63-4

  IV

  Io

  V5 - 6

  Se poate cu uurin observa faptul c anticipaie aparepri~ micare treptat (deocamdat treptat ascendent doar) i se

  rezolv prin repetarea ei pe loc (sunt extrem de rare cazurile.c.nd antieipaia se leag de nota real urmtoare). Din punct de?edara met~ie i ritmio raportul anticipaie!, atit cu nota realanterioaraCt i cu cea poster1oar~eate

 • - ~.? -

  Folosite ~rf anticipaiile ii gsesc locul in special in

  EUl el e cadeniale categorice unda subliniaz fora tonici1 prin,'1cerea tocmai a fund9mentalei acestei funcii cu o fraciune de"" . p mai devreme.6Acordurile de_4 i 6 de-1--c1lappee

  ]'r ndoial echapp6e-ul rmne coplul rsfat i capri-al armoniei tonale~ Aceaata l tolereaz cu o relativ bli~

  eta "zbuz-L.ndu-ue" atunci cnd devine prea ttzurbagiuu ~ firesc.~ fie aa ntruc.t nonalantul ~chappee este singura Dot melodicae permite saltul: acesta este prezent ori n abordarea lui (rezol-

  . srea fcndu-se treptat) s~u n rezolvnrea lui (atunci aducereaui se va realiza treptat). In fine el poate s_i permit "luxul"

  t!e a intra i a i?1 prin salt ceea ce, trebuie s rGcunoatem,rt~ste C':l,UJ mult pentru o "doamn" att de ari.stocratic i tipicarbum este az-mona tonal! ;:"igur, aceast variant a echappee-ului~ste mai rar folosit, to~ui ea exist i produce de obicei du-reri ce cap ::.:t.r'.::ctll:,ilo1" t on-if.e Rtt ~le logice ~i or-donatre , prin

  ~opricii18 unor salturi mai mult; sau DaI puin previ'zibile .Jx. 11.,

  ;Ji~ur c~ ueo camdatr , auordat t:JTin prisma actualului capitol(acordurile J0 ~ 91 ~ ~ch~pp~e-ui i~i va ~~S1 ~di ~reu locul iabunc c v ~ '. uce , 3~a C iza VO:A veU'33 lJ co nt nuare t na L cLc s n

  combinaie c alte no te mclodice care , "prin 'rigo'}l"'eu lor, ii vormai llmblinziu aspectul selleral .. nl'1~:i.rva~,tt! I....otui 81 exist

  i, ~ consscina, t~ebui~ stu~int C~ Rtare.

  v& 64

  q!

 • - 54 -

  Evident c se pot imagina multe tipuri de acorduri cu~chapp~e-urit eventual i cu micarea basului. Acestea ns suntpuin cam prea "avanaat~t pentru stadiul sonoritilor actuale, deaceea le ilustram doar prin oiteva exemple furnizate mai mult cutitlu informativ.

  Ex. 115

  I 6 6 V6 1 & 6 v c~ 4... .Un exemplu relativ curent de ~cbappee este cel utilizat n

  formula de caden fi'nal, el substituindu-se anticipaiilor.~x. 116

  f'\

  Iv6 5 1 5 ,5-;-5

  '+ 3 ~ - 1+- 3Combinaii de note melodice pe acorduri de 6 i 64_

  Ca un paragraf final al acestui capitol al notelor melodicastudiate pe acordurile accidentale de ~ i 6 se impune combinarea

  obinut din diversele note melo6ice. Unele combinaii, cele intrepHSqje i broderii, le-am amintit deja. Urmeaz s enumerm i al-tele in care rolul principal il vor avea fie broderiile, pasajelesau anticipaiile; alturi de acestea se va insinua cu eleganeehappee-ul, tolerat mult mai bine astfel, alturi de fraii simai importani.. i mai n catoliciu Dar mai nainte de acestea arfi neoesar s semnalm diversele combinaii posibile ntre ntr-zieri i celelalte note melodica. Armonia puternic (n rindul

 • - 55 -t

  ~elor accidentale) realizat de intirzieri poate fi (n cazuri~eosebite) brodat sau t eventual, se poate realiza UD pasaj pe ea.I< Ex_ ll?

  VG G 6 5 V& t; t 15'i Y.} '-f 4 3

  In mod excepional ntr-o asemenea formul poate apare chiar

  4 4 3 3_ 4 - .3

  Combina ~.iile Dotelor melol~ice ueacccennuatre cu pasaje potprilezul o z:tmc~e~i~ :le sitpaijii, uneLe ilintre ele conatituindu-se.:.11 201t~i1 sulv,Jtoare )1.~ anund.tie cazuri.

 • - 56 -

  Ex. 120

  ~D J I-

  r_

  ~ I 1 V"I I

  l-

  ,...

  de broderii, pasaje (pe

  LX. 121

  sau de anticipaii.t:x. 122

  15- 6 vI;3- ~ IV G S4#S 5'-1 3

  6 54

  -- -

  -----

  --~--- ---I 5 - PIcV 3 - 4 o

  Aceste combinaii de note melodice aduc de fapt un tereDmuzical fertil n care, alturi de imaginea ~xtrem de diversi-ficat a laturii strict tehnice, partea muzical are de ctigattocmai prin posibilitatea de a opta pentru o soluie din cele mul-te Care se creaz. Cmpul de investigaie armonic al celui care

  realizeaz tema se lrgete considerabil (dei eate nc meninutn limitele impuse de acordurile de ~ i 6). Pentru consolidareamai nti a problematicii strict tehnice propunem, n cadrul te-

 • - ";)( -

  ~melor reoapitulative, un gen special Ce tem: fiecare msur at~acestui tip de tem va aduce o singur funciune (1 t IV sau V) ,rtoate notele ce nu se vor incadra in limitele acestei funciunit urmnd. a fi interpretate drept llote melodice (strine) subordo-1 lnate acelei funoiuni. Sigur, tema presupune, din acest motiv, Q;dozl de mecan1citat~ dar are avantajul el foreazl pe oe~ care o

  trezolv~ s gseascl soluii (uneeri nu prea uor de deniat) peD-;tru toate sunetele ce nu fac parte din aoea funcie i s le intel'preteze. oorespunztor, drept note melodiee. In plus. in cadrulacestui tip de temi se va pleca de la obligaia marcrii fiecrui~timp,deci notele lungi din tem vor fi dinamizate cu ajutorul so-

  luiilor oferite de utilizarea uneia sau alteia din armoniile accidentale. O ultim precizare; indiferent de natura lor (acordurireale sau accidentale) acordurile de ~ DU pot apare in succesiune

  nemijlocit (deci dou sau mai multe la rn~

  Probleme de mo~ologi. i S1Dt@xl muzical;ritm i metru armonie

  Desigur aceste probleme ar fi fost mai bine plasate in capi-tolul introductiv ntrucit vizeaz aspecte generale de construciea discursului muzical de tip tODal. Am considerat necesar ns sparcurgem mai ntil aeest capitol atit de important al treptelorprincipale (avnd la dispoziie i notele melodice pe structuri a-cordie. de ~ i 6) pentru a avea elemente muzicale mai consistenten vederea tratrii acestei probleme att de importante.

  Evident nu inteniona s elaborm un capitol demn de untratat de fo~e i analize muzicale. Vom ncerca s parcurgem suc-cint citeva date eseniale privind construcia morfologic a dis-cursului tonal i implicaiile extrem de importante pe care lepresupune pe plan armonie.

  Se tie, la baza articulaiei de tip tonal clasic st moti-vul muzical, crmida fundamental a acestei concepii muzicale.Motivul presupune un desen ritm1co-intervalic bine precizat. in-dividualizat pregnant, el trebuind s conin dou accente metriceprincipale, mai rar avind un singur accent sau trei-patru (excep-

  ional). Rolul armoniei in susinerea motivului strict melodiceste ~marcab11 Dt~ucit armonia nu numai c ofer un cadru oorectadecvat de desfurare Q motivului, dar poate participa decisiv inreliefarea acestllia p:rin succesiuni armonice caraoteristice. Lanivelul inc primar muzical la care operm n prezent (doar trepte

 • - 58 -

  principale) e~ident problematica muzical, atit pe plaD melodicct i pe plan ritmic,nu va fi prea bogat. Totu,i o realizare co-rect (i chiar mai mult, muzical) se va impune.

  Ex. 12,3

  '6

  J.4.

  1,- V6... 56 Jj-3

  V6 .._ 53 1-J2> 1\/6- 5 I 6 - 54 ~ 4-3 -~-3Alturarea a dou motive (care pot fi identice sau complet

  diferite - ntre aceti doi poli opui putind fi parcurs o gampractic inf1Dit de "ziuane") va conduce la crearea unei fraze

  - .~

  muzicale, unitatea sintactic elementa~.Ex. 124

  Dac motivul muzical trebuie s aib UD neles muzical desine stttor, fraza muzical, prin alturarea a dou motive, pre-supune deja o noiune logic spnor bine nchegat, articulat su-perior. Finalul unei fraze poate fi nchis (pe treapta I) sau des-chis (pe treapta a V-a, rar pe a IV-a) creind stri sonore diferiten funcie de acest aspeot. In cazul n care este vorba de primafraz! finalul desChis poart numele de semicaden, n timp cecel nchi poart numele de caden interioar (cezur)

  (Ex. 124 cadena interioar;Ex. 125 semicaden).

 • - 5~ -

  ~Ex. 125

  .tceaab oprire (mqi mult sau mai puin categoric) este tnsnumai mouen~ana la prima fraz creia trebuie s-i urmeze a aoua.Impreun cu aceasta De 3rticulc3z unitatea sintactic muzicalsuperioar, perioada (un teoretic i ipotetic A). Cea ae-a douarra~Jl~ (automd'l .... lLalu.l pe_".i.oauei) Va diiri . o t pu una din celet.rei ~uncy j i ton~11t.:: J!rlncip~ .. le. 1 .... s,;,--t~ul ur.c L teme de armonie de3 m~curi (deci o Bimpl~ Jerioad~ 0vidont. 2inalul nu poate fi decit. unuL :aiugur, a ce.La pe i.o nd.c , DdC pe i-Lo ada este augmenuatr.[:i..e "'ri.nt~-un motiv r ~nb:ndn't8re ~simetJ"'ic~ a primei sau a celeide a doua fraze), fie printr-o fraz (caz destul de rar ntlnitperioad de trei frF~ze), evid0nt c y:'"'inalul ei va ~~i invariabilrealizat pc acordul tonicii L stare direct (un final propriu-zi~erutin~ ~i innginct al~fcl in 3COSt etil cuziCJ1).nr fi demn desub i.Lf.n.i.at; f:3pGul c n seneral la aemicaaen (~atJ cezur inte-r-Loar-) B'9 ""'eCt)n~_nria o frnare a mic3rii, aspe cb urmarit i n

  cad.en~ riual_

 • - 60 -

  In continuare vom ncerca s abordm o problem extrem deimportant, aceea care vizeaz corelarea aspectului melodic (dinpunct da vedere metro-ritm1c) cu cel armonie, implicit deci rea-lizarea ritmului i a metrUIui discursu1u1-armon1c.

  Nici aici nu vom face o rememorare ct de ct corespunztoarea problemelor metro-ritmice pe care le ridic muzica tonal de tip :clasica-romantic. Ele sunt complexe, ar ocupa un spaiu mult preaextins, in plus nu fac obiectul ateniei directe a prezentului tra-

  tat.~r trebui doar s amintim faptul c elementul metric joac naceast muzic tonal (n special n cea baroc i parial cea cla-sic) rolul unui adevrat tiran al ritmului (i nu numai un simpluordonator al acestuia) t el impunnd rigoarea sa pn la limita me-canicismului. Temele de armonie, eantioane cu tente generalizanteale acestor tipuri de muzic, vor meree pe linia redrii ct maicorecte a fluenei ritmice n cadrul unui metru ce evolueaz ~: ":.-

  ~is, rectiliniu. Iat de ce marcarea timpului accentuat devine oobli8aie armonic principal, ~relungire3 ~rmoniei peste bar con-cuc.nd la f~11Starea momontuuf, accentuat de susinerea corespun-

  ztoare din punct de vedere armonie. l\oua armonie ce apare ~e 1.Jim-pul accentuat (chiar dRcci ritmic valoarea de 2ici este legat~ cuuna diu msura anterioar~ - deci sincop~ aduce automat sublinie-Tea acestui moment printr-un accent armonie. Cazurile de trec8reest e bar a armoniei (lntr-o tem~ ele armonie) vor trebui s f lecu ~o ,ul lzol~te (i bine justificute) i'iind n principiu permisenumai cnd in msura arrte r-Loa.r a fost adus o singur funcie(armonie inut), funcie ce se va prelungi astfel peste bar (e-ventual se poate demara cu armonia inut de pe un timp semiaccen-tuat al msurii anterioare)

  Ex. 127

  '5 e v 65 64 5 4

  tV}fr'/

  5 C' 'e:> Iv4

  ;1.

 • Pe parcursul schimbrilor armonice din tem (indiferent d,1se nt,mpl din punct de vedere ritmic n linia discantului) .lea~ urmri in general realizarea unui ritm ctt mai "normal", mai

  inu1t, evitndu-se combinaiile mai sofisticate de valori (oumfi da exemplu; J.- l' f1 n sau JfI n ci se vor prefera J. J> JJ

  au Jn J ). In ;en;'ral 'Vor fi ;vitate armon1ile pe valoricurte i mai ales foarte scurte, iar dac schimbrile armonice

  "$fective se produc pe usemenea valori, perceperea discursului omo-'on se face cu mare dificultate (din cauza rapiditii cu care sesucced evenimentele sonore diferite), senzaia general fiind a-

  Wceea de "tmbicseal", de "murdrae" sonor (evident, pot fi i ex-ffeepii). Valorile scurte i foarte scurte (optimi i aisprezecimi)vor fi tratate (n principiu) din start Ca poteniale note melo-

  ldice, ele grupndu-se, dou sau mai multe, sub stindardul unei sin-19ure armonii. Evident c n calculul acestor aprecieri (valori

  ~scurte i foarte scurte) ar trebui s intre Qi tempoul care ar1

  [putea aduce modl j"'icri eseniale (o optime n Largo reprezint ovaloare consistent, n timp ce n Presto se consum extrem de ra-

  I pid). 1 L ~-je!lcral, t~1Lele de armonf,e nu vor conine precizri detempo, considerndu-se n principiu un brad mediu ne desfurarea micrii. In consecin afirmaiile susinute anterior rmn (nprincipiu) valabil~ n aceste condiii de tem.po.

  ,;; x , 128 prelera/;/~ ,

  ~~-- L:l--:tr-__~m=E-:l-~:1:=:.. _J .- -- ~.-',. -~ -- t--!t c; --j~ . :---1, il

  1- ; ,....,. r==r=;=; tI 1 . 'I-J-.i.~l I-~. __ :--::=;t-:~-:=::= _~_ J:- -: ~-+- --~ r -r i~-t~~-it

  I ~

  IVfi t V fi 1 V6 ! - ~ 5 ~ 6'~ot pentru o mai bun echilibrare a desfurrii ritmica

  de ansamblu (urmrindu-se o fluen ct mai mare posibil) se re-comand lllarcarea, jalonarea timpilor acolo unde ei nu sunt H men-ionaiH expres de r~tmul melodi.ei principale (ax. J, J_J:J j -7intr-uD asemenea caz se va urmri, pe ""l(..(n :?:=:-IDonic, O schimbareav nd urmtoarea desf\1r8re ritroica. J ~: ; J ). Aceste marcri se

  ... -

 • - 62 -

  pot face fie print~un simplu schimb de poziie (preferabil i cumicarea baaului, deci i schimbarea rsturnrii) sau prin schim-barea efectiv a armoniei. Ar fi de menionat ideea c marcareaprin repetarea ritmic a~aceluiai sunet nu are un randament deo-Bebit iD ansamblul coral

  .1

  Ex. 129

  v 1--

  Obinem astfel perspectiva unui ansamblu metro-ritmic ordo-nat, echilibrat (este adevrat,destul de comun, de banal) care re-prezint doar un simplu punct de plecare ctre zonele artistico-muzicale superioare n care se vor situa marile creaii tonale.S nu uitm ns c temele de armonie sunt deocamdat nite sim-ple exerciii destinate studiului acestui domeniu muzical att decomplex i credem c este bine s plecm de la elementele simple,obinuite pentru a aborda apoi gradat problematicile complexe aleacestui concept sonor att de vast cum este cel tona1.

  Acordul de dominant cu septim

  Septima pe dominant (sau cum este numit curent I poate nutocmai corect, septima de dominant~ reprezint prima disonanefectiv pe care o studiaz armonia tonal tradiional. De altfelaceast 1ntietate ce i se acord in studiu corespunde i intie-til istorice, acordul de dominant cu aeptim fiind o prim iimportant disonam pe care muzica tonal a impus-o i a statua-t-o. Acest mare compozitor de oper (dar i de madrigaluri) careeste Claudio Monteverdi, personalitate ce sintetizeaz amurgul

  '-------------~-------.... ----..---. ....--.

  unei epoci (cea polifonic) cu zorii Doii epoci omofone, avea simpun acordul dramatic, tensionat al aeptimei de dominant, acor4de mare efect in muzica de oper.

 • - O", -

  Aparena pledeaz, n ceea ce privete geneza acordului, peD-

  Esupraetajarea trisonului de dominant cruia i s-a adugat o~er; astfel (pare c) s-a nsout primul scar. de patru sunete,. 1 de septil11.

  Ex. 130

  V7

  Cer-ce tr nd partiturile epo cii (i bineneles 111 primul rinde cele ale lui ~oDteverdi) constatm c procesul de creare al a-

  cordului este de fapt ultul, (ua cum i trisonul major sau minoru s-au nscut; dil.. suprapunerea de tore ci dintr-o cva.nt a perfect

  niial, soal, care ulterior a fost completat cu o ter maresau mi~). Ln i ial seJ?tim-9. mic pe domf.nanti apare ca o not melo-fdica (pasaj) pc armon.e inut, urmnd ca ulterior acordul s se

  impun, ncetul cu ncetul, ca o entitate n sine, ca un acord de~'Patru sunete adus direct ca 3.tare.

  De altfel ~ceast modalitate de a aduce septima dominanteinu direct, ci 1J.ltjrior atacului iniial al 3cordului treptei a V-aa-a p~trot mult timp i mai trziu, n baroc, claaicism i chiar

  romanu.era, septima f?ic.Lndu-i apariia pe c.ominanti,n formula decaoe rr , n l~ltimul moment (evident sunt i excepii)

  , r,v :.

  .).... -

  ~- -#---0. _--Qln ~ :

  15-:'-56- -4 - .~

 • -64-

  Mai nainte de a intra in problematicade septim de dominant se cuvine a trece ntuia, ma~ intii cel complet)

  Ex. 13~

  de baz a acorduluirevist cifra~~l aces-

  ...'" rO-

  fj I -W !4 i ij%t' Fi' )i: I l=l;S'7 6 si ~~6 6 6 75 5 4 4 5 5 43 3 .3 2- it 3 .3 2,

  folosit rar. In practic ns se utilizeaz u~ c1fraJ prescurtatn care 5 unt puse n eviden doar :fundamentala i septima, celelal-te elemente fiind ~resupuse.

  Ex, 134 f

 • Se mai poate aduga faptul c apariia septimei creaz o starer complex, superioar trisonului. ID CODseC1Dl, ~ordul poate fto in :rica v incl~Y.n.. a da~ce-i pierde astfel. 'irmitatea" armonic)devenindacord ce poate fi :folosit n con-ii cvasi egale cu celelalte st~i ala sale. Implicit 98 va uti

  i rsturnarea a treia.Fiind vorba de o disonsn efectiv, abordarea ei direct ri-c (sau poate ridicn) ~robleme de sonoritate (aducerea sa prinsaj pe armorrto inut creaz so noz-Ltabea cea mai "blnd" J n con-

  cin, nici nu ar fi Erobleme speciale). In principi~ aeptima_Jt9S:~ ;~s~ pre~~, se~p~t~~~~(aici se sem~,az trei caz~ri diferite: ~r~~~sau,~?,!1~;:!a~

  .!-!1~l_9slJleu'tis:Ua) -j~x. 137

  ~ ~ -'':>---r --~~~ ~---~~~=:~o-=- .,'; ~-::~ -4?-~:----. ~--:r--~,._~ =i!'t=z --:l:L.-zr~ :'12 --- . - . o -jO, --+I----=~-, {t l J II '--"" '. ti Il H I

  l.. I li I 1II 1 I l: \

  '" Il', I :! ~ !I .-~~ il'T~ ~~-t~~H~t~~:-~-~~~~~~;;~ jV8- 7 IV V7 IV6 v 2, I V6 I V 6 l6 V 4

  5 ~ 3

  Dac~ )cntru alte dinolJatre mai asp-re, mai dure, vom Ii obli-~gai s Lum msuri de prec8'lie n vederea evitrii unor ocuri~ fsonore, pentru septima de dominant nu credem c s.unt necesare ast-:fel de prudelle: fiind

 • - 66 -

  ..

  neutr. Iat c, aprtnd septima (CU rezolvarea ei cobortoare), unnou element al acordului de ton1c este adus obligatoriu, i anume

  tara. Astfel apropierea ntre cele dou acorduri (de dominant ide toniclO .sporete, fapt ce nu poate decit s sublinieze supli-mentar fora relaiei V-I. De. men;iont c in mi1X'r nu se -t iDtmplnimic deosebit, acordurile de septim de dominant fiind identice1n minor ~ ~aor.

  Ex. 138

  !~~lgg_\ffl-;C:I ~v.,

  Aceast rezolvare este cea no~lJ' ~~a uzual, practicatn marea majoritate a cazurilor. ExistK ins i ~~tuaii speciale

  > ~-,~ vo~_~~_clama_~_~_Qly..are exceP.t,~~~~a' s~Pt!,~~",. Mai rar .n-tlnite, aceste situaii a,unt posibile i de aceea trebuie menio-

  ~~ ,'. tr""~~) O prim rezolvare excepional a septimei se va produce atunci~' cind basul, in acordul de rezolvare (treapta 1 in cazul" nostru), va(,~t intona nota ce trebuia s constituie rezolvarea septimei (deci ter-

  a acordul de treapta It treapt care apare astfel in sextacor~.Pentru evitarea unui dublaj nedorit al terei acordului tonicii (du-blare la care se va aduga uneori i mersul armonie "urit" intrevocile care intoneaz fundamentala i septima - basul i o voce su-

  perioar - intervalul de septim mic fiind urmat de cel de octavperfect adus prin mers direc) se va conduce (numai n aceast si-tuaie special!) septima treptat ascendent. Aceast rezolvare ex-

  cepional (ca i cea normal de care am amintit deja) va fi vala-bil la nivelul oricrei septime mici, indiferent de calitatea tri-sonului sau de aspectul su funcional.

  Vor fi ns cazuri de excepie n care se va putea ajunge ila dublarea terei pe acordu~_treptei l. Aceast dublare ns seva realiza de obicei numai ntre~sopran-alto sau sopra~tenor (prinmersul treptat al celor dou voci) in cadrul unui acord (cel al to-n1cii) din care nu va putea lipsi cvinta sau, in cazuri cu totulspeciale, intre s opran-bas , de obicei in cadrul ~nor mersuri gene-rale foarte "strnsen i 'Pe valori ritmice reduse.

 • Zx. 139

  , o41-

  &?-~ I h J

  -.rIiOOi" .-

  ,-

  ,

  .-~ .- ..

  --r 'IJ;;;:

  -

  ro-' fi, Y' ,~ I

  1\ 1) jf) 1: ..a-~ I iIi. j-,. '1 ~ '1

  _1iO:.,. 4

  T - V lV6 V~ '6 V4t

  :; :a,

  Vom urmri n exemplul urmtor (140) situaii create prinrezolvarea excepional a septimei mici (condiionat de bas), alturi de rezolvarea normal.

  Ex. 140

  ~-- --4f.--:::;,..--......--~---~ - -.-,----~--. -r~~~-. t2 J-U--tF~ ---4:~....-ft-- --- -~ -~.=O=~ _ -~~. 'fi' -e- T \ ::

  '. I ' II \,' oi\ I ' I: \ '- II

  --,... "b __ L - S .. -9- =F--....-I1--~-~ZL_ =:-- ~ --~~!Y,- 1,. Vb "'t 16 '7 'S

  Q 5 3~~eptlmel. r...cordului {j~ dominant (c.:~ orice septim mic) va

  mai putea pr-esupune (n principiu) o rezolvare excepional. Aceas-t rezolvnre (valabil n perspectiv pentru !2s~ disonanele sis-temului tonal!) o vom ntlni extrem de rar n cazul septimei dedominant ....~xplicaio., foarte simplt rezid n faptul c rezolva-rea acea2~a se va ~ealiza Jrin moninerea septimei pe loc, ea deve-nind not reala n armonia real urmtoare; ei bine, ca s se poatobine ac~st lucru, in c~~ul septimei de Dominant. este nCCOS3r C9~acest sunet s se' transforme in fundamentala acordului de subdomi-

  nant! ~ste inu~il s mai ami~tim faptul c relaia dominant-sub-- . t~.t ('1 [\T) +- 1 ~i . Y t l A 'Jnom nan 3. -, 03 ve O ,!,,'~~~.[1 'J' r: arrnoru c ne ona ,lTJ co nae ca.n aevitat de sistemul tonal. Ea va fi permis cel mult ca o excepien relaiile IV-V-IV sau V-IV-V; In consecin va fi posibiliV-Vr,-:V 3.-iU V, ,-TV-V( 17\

  I 1, i J

 • - 68 -

  Ex. 141

  '#1.. 1'1 V

  ~(),

  -

  .-':'J- -,_... ..

  - ".,.

  EJ .' I/C.~

  V ~ -.-/. .~ : Q

  -6- /\ "6- J::) /) -e---..

  ....,. ..........--- -

  -r.-1.....

  .....

  Intercalarea unei intrzi~rl ntre septima dominantel-irezolvarea ei nu schimb cu nim;i.c datele problemei,

  Ex. 142

  D .- ~1 I-:il ~1. ,

  --.

  -

  .....

  -

  ~o,. I~ f I

  -Er-~.~ .-

  r.

  .....

  v 6 .;"J 6 -;.;.. .5-- .~!) 4- 3

  septima gsindu-i, n armonia tOnicii, rezolvarea normal (adusns cu . ntrziere!).

  Dei mai puternic, mai tensionat dec.t simplul trisOD al do-minante!, acordul de septim de dominant nu-l nlocuiete pe aces-ta, DU i se substituie. El va coexista cu trisoDul su, alternn-du-se folosirea unuia sau a celuilalt. Mai mult decit att, nsuiacordul cu septim Va fi adus fie direct, fie nti trisonul iapoi, prin pasaj, completat cu septima sa (situaie ntlnit n

  caderra final). In economia general a t~mei de armonie vom in-cerca s utilizm relativ echivalent acordul de dominant cu ifr sept~. Sigur c nu poate fi vorba de o statistic precis,ci de una aproximativ de care situaiile muzicale particulare potine seama sau nu. qricum, acest acord rmne UD acord de maximimportan n armonia tonal, el fiind primul care implanteaz istatueaz ideea de disonan n acest concept muzical. Il vom gsiprezent in tiparele armoDice clasice i baroce cele mai simple i-lvom putea urmri pn la cele mai sofisticate armonii cromatice alelui Wagner sau Brahms, ptrunzind apoi i in muzica 1mpreBionismulu~(Debussy i Ravel) sau strecurndu-se ici i colo, chiar n discur~

 • - ~q-~dal al lui Enescu sau Bart6k (cu O p1"ezen ns mai timid!) ca

  nu mai vorbim de constana cu care este abordat n multe lucrrineoclasicilor (StrawiDski, Prokofiev). Iat UD "paraona" armo-important care merit ntreaga noastr deferen. s i-o acor-!

  Acordul de non de dominant

  Personalitatea dominantei nu a fost desenat complet; armo-~ei diatonice i mai rmne s pun o tu suplimentar pentru n-~regirea tabloului acestui att de complex acord, personalitate~uncional de prim rang (lumea armonic cromatic va aduga noi~a.ete dominantei, dar asta este o problem ce va fi "rezolvat" la;capitolul cromaticii). Aceast tu final diatonic este nona,

  ~element disonant CP. supraetajeaz acordul de dominant. Poate mai,greu 0e decelnt deci7 in cazul s~ptimoiJ procesul de apariie irimpunere a n