cjenik TELE2

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  1/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 1/81

  CJENIK*telekomunikacijskih usluga u TELE2 HR mrei

  1. Temeljne odredbe Cjenika2. Cijene telekomunikacijskih usluga za pre-paid korisnike (korisnike bonova) i pretplatnike3. Cijene posebnih slubi i usluga

  1. Temeljne odredbe Cjenika

  Cijena koju e Tele2 naplaivati svojim korisnicima za telekomunikacijske usluge sastoji se od sljedeihelemenata:

  Naknade za ukljuenje koja predstavlja naknadu za dodjelu Tele2 pretplatnikog broja iizdavanje SIM kartice.

  Naknada za pristup mrei koja se naplauje svim pretplatnicima (korisnicima postpaid usluga)na mjesenom nivou, a u iznosu od 10 kn (8 kn + PDV).

  Naknada za pristup mrei koja se naplauje svim pre-paid korisnicima, a koja je uraunata u

  maloprodajnu cijenu bona i iznosi 10% na iznos bona koji korisnik nadoplatom bona dobije napre-paid raun**

  Minimalne mjesene potronje ili mjesene naknade koja predstavlja najmanji iznos tj. naknadukoju pretplatnik plaa mjeseno, a koja, ako je tako odreeno tarifnim modelom, moe ukljuivatiodreenu koliinu poziva, SMS poruka i/ili prijenosa podataka u nacionalnom prometu.

  Cijene svih govornih usluga koje se utvruju na temelju trajanja poziva, vrste mree ili zone ukojoj se zemlja iz koje se zove nalazi i/ili u koju se poziva ili se cijena pak utvruje po pozivuprema pojedinoj vrsti govorne usluge. Trajanje poziva izraava se u minutama.

  Naknade za uspostavu poziva koja se naplauje u pojedinim tarifama. Cijene SMS i MMS usluga te cijene prijenosa podataka. Cijene opcija i paketa. Cijene poziva i poruka prema brojevima s dodanom vrijednou te cijena ostalih usluga.

  Obraunska jedinica za naplatu poziva korisnika bonova je 15 sekundi, ukoliko nije drugaije navedeno.Prva obraunska jedinica za naplatu poziva pretplatnika iznosi 60 sekundi, a svaka sljedea 15 sekundiukoliko nije drugaije navedeno za pojedinu tarifu. Cijena poziva odreena je po minuti.

  Obraunska jedinica za prijenos podataka za Tele2 pretplatnike iznosi 1 kB, ukoliko nije drugaijenavedeno. Obraunska jedinica za prijenos podataka za Tele2 korisnike bonova na Tele2 signalu iznosi10 kB, a na T-Mobile signalu iznosi 100 kB, ukoliko nije drugaije navedeno za pojedinu tarifu ili opciju.

  Obraun se uvijek zaokruuje na vei broj. Ukoliko je obraunska jedinica 60 sekundi a poziv traje 30sekundi, zaokruit e se na 60 sekundi. Ukoliko poziv traje 65 sekundi (kada je prva obraunska jedinica60 sekundi, a svaka sljedea 15 sekundi), zaokruit e se na 75 sekundi. Ukoliko je obraunska jedinica(prva i svaka sljedea) 1 sekunda a poziv traje 3,5 sekundi, zaokruit e se na 4 sekunde.

  Obraunsko razdoblje za koritenje Tele2 usluga za Tele2 pretplatnike iznosi jedan kalendarski mjesec.

  Cijene za SMS i MMS poruke su izraene poporuci.

  Prema odredinoj mrei, promet se dijeli na: promet unutar Tele2 HR mree promet prema drugim mreama u Hrvatskoj promet prema mreama u inozemstvu.

  Sve navedene cijene vrijede u razdoblju od 0 do 24 sata, radnim danima, te nedjeljom i dravnimpraznicima, ukoliko nije drugaije navedeno.Sve cijene su iskazane u kunama, PDV ukljuen, ukoliko nije drugaije navedeno.

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  2/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 2/81

  2. Cijene telekomunikacijskih usluga za pre-paid korisnike(korisnike bonova) i pretplatnike

  Cijene telekomunikacijskih usluga za korisnike bonova u domaem prometu

  Minimalan iznos sredstava kojega korisnik bonova mora imati na raunu da bi mogao ostvariti poziv morabiti dovoljan za pokrivanje troka prve obraunske jedinice i naknade za uspostavu poziva (ukoliko se radi

  o tarifi u kojoj se naplauje i naknada za uspostavu poziva).

  slagalica Klasik 500

  Naknada za aktivaciju 29,00 kn

  Usluge ukljuene u mjesenu naknadu

  jedinice minute i/ili SMS poruke prema nacionalnim fiksnim i mobilnim mreamavaljanost 30 dana

  500

  Cijene usluga nakon to se potroi koliina ukljuena u naknadu

  - Cijena po SMS poruci prema svim nacionalnim mobilnim mreama 0,35 kn

  - Cijena za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj (po 100 kB) 0,05 kn

  - Cijena po minuti prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama 0,95 kn

  Cijene usluga koje nisu ukljuene u naknadu

  - Naknada za uspostavu poziva (po pozivu) 0,29 kn

  - Cijena po MMS poruci 1,99 kn

  Obraunske jedinice

  - za pozive (prva minuta / naredne minute) 60 / 60

  - za prijenos podataka unuar podatkovnog paketa / izvan podatkovnogpaketa)

  10 kB / 100 kB

  slagalica Klasik 1500

  Naknada za aktivaciju 39,00 kn

  Usluge ukljuene u mjesenu naknadu

  jedinice minute i/ili SMS poruke prema nacionalnim fiksnim i mobilnim mreamavaljanost 30 dana

  1500

  Cijene usluga nakon to se potroi koliina ukljuena u naknadu

  - Cijena po SMS poruci prema svim nacionalnim mobilnim mreama 0,35 kn

  - Cijena za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj (po 100 kB) 0,05 kn

  - Cijena po minuti prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama 0,95 kn

  Cijene usluga koje nisu ukljuene u naknadu

  - Naknada za uspostavu poziva (po pozivu) 0,29 kn

  - Cijena po MMS poruci 1,99 kn

  Obraunske jedinice

  - za pozive (prva minuta / naredne minute) 60 / 60

  - za prijenos podataka unuar podatkovnog paketa / izvan podatkovnogpaketa)

  10 kB / 100 kB

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  3/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 3/81

  slagalica Surf 1

  Naknada za aktivaciju 39,00 kn

  Usluge ukljuene u mjesenu naknadu

  jedinice minute i/ili SMS poruke prema nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama

  valjanost 30 dana1000

  Prijenos podataka u Republici Hrvatskoj, valjanost 30 dana 1 GB

  Cijene usluga nakon to sepotroi koliina ukljuena u naknadu

  - Cijena po SMS poruci prema svim nacionalnim mobilnim mreama 0,35 kn

  - Cijena za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj (po 100 kB) 0,05 kn

  - Cijena po minuti prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama 0,95 kn

  Cijene usluga koje nisu ukljuene u naknadu

  - Naknada za uspostavu poziva (po pozivu) 0,29 kn

  - Cijena po MMS poruci 1,99 kn

  Obraunske jedinice- za pozive (prva minuta / naredne minute) 60 / 60

  - za prijenos podataka unuar podatkovnog paketa / izvan podatkovnogpaketa)

  10 kB / 100 kB

  slagalica Surf 2

  Naknada za aktivaciju 49,00 kn

  Usluge ukljuene u mjesenu naknadu

  jedinice minute i/ili SMS poruke prema nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama

  valjanost 30 dana1000

  Prijenos podataka u Republici Hrvatskoj, valjanost 30 dana 2 GB

  Cijene usluga nakon to se potroi koliina ukljuena u naknadu

  - Cijena po SMS poruci prema svim nacionalnim mobilnim mreama 0,35 kn

  - Cijena za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj (po 100 kB) 0,05 kn

  - Cijena po minuti prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama 0,95 kn

  Cijene usluga koje nisu ukljuene u naknadu

  - Naknada za uspostavu poziva (po pozivu) 0,29 kn

  - Cijena po MMS poruci 1,99 kn

  Obraunske jedinice- za pozive (prva minuta / naredne minute) 60 / 60

  - za prijenos podataka unuar podatkovnog paketa / izvan podatkovnogpaketa)

  10 kB / 100 kB

  slagalica Surf 3

  Naknada za aktivaciju 59,00 kn

  Usluge ukljuene u mjesenu naknadu

  jedinice minute i/ili SMS poruke prema nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama

  valjanost 30 dana1000

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  4/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 4/81

  Prijenos podataka u Republici Hrvatskoj, valjanost 30 dana 3 GB

  Cijene usluga nakon to se potroi koliina ukljuena u naknadu

  - Cijena po SMS poruci prema svim nacionalnim mobilnim mreama 0,35 kn

  - Cijena za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj (po 100 kB) 0,05 kn

  - Cijena po minuti prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama 0,95 kn

  Cijene usluga koje nisu ukljuene u naknadu

  - Naknada za uspostavu poziva (po pozivu) 0,29 kn

  - Cijena po MMS poruci 1,99 kn

  Obraunske jedinice

  - za pozive (prva minuta / naredne minute) 60 / 60

  - za prijenos podataka unuar podatkovnog paketa / izvan podatkovnogpaketa)

  10 kB / 100 kB

  slagalica Surf 4

  Naknada za aktivaciju 69,00 kn

  Usluge ukljuene u mjesenu naknadu

  jedinice minute i/ili SMS poruke prema nacionalnim fiksnim i mobilnim mreamavaljanost 30 dana

  1000

  Prijenos podataka u Republici Hrvatskoj, valjanost 30 dana 4 GB

  Cijene usluga nakon to se potroi koliina ukljuena u naknadu

  - Cijena po SMS poruci prema svim nacionalnim mobilnim mreama 0,35 kn

  - Cijena za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj (po 100 kB) 0,05 kn

  - Cijena po minuti prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama 0,95 kn

  Cijene usluga koje nisu ukljuene u naknadu

  - Naknada za uspostavu poziva (po pozivu) 0,29 kn

  - Cijena po MMS poruci 1,99 kn

  Obraunske jedinice

  - za pozive (prva minuta / naredne minute) 60 / 60

  - za prijenos podataka unuar podatkovnog paketa / izvan podatkovnogpaketa)

  10 kB / 100 kB

  slagalica Surf 1 Plus

  Naknada za aktivaciju 49,00 kn

  Usluge ukljuene u mjesenu naknadu

  jedinice minute i/ili SMS poruke prema nacionalnim fiksnim i mobilnim mreamavaljanost 30 dana

  2000

  Prijenos podataka u Republici Hrvatskoj, valjanost 30 dana 1 GB

  Cijene usluga nakon to se potroi koliina ukljuena u naknadu

  - Cijena po SMS poruci prema svim nacionalnim mobilnim mreama 0,35 kn

  - Cijena za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj (po 100 kB) 0,05 kn

  - Cijena po minuti prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama 0,95 kn

  Cijene usluga koje nisu ukljuene u naknadu

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  5/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 5/81

  - Naknada za uspostavu poziva (po pozivu) 0,29 kn

  - Cijena po MMS poruci 1,99 kn

  Obraunske jedinice

  - za pozive (prva minuta / naredne minute) 60 / 60

  - za prijenos podataka unuar podatkovnog paketa / izvan podatkovnogpaketa)

  10 kB / 100 kB

  slagalica Surf 2 Plus

  Naknada za aktivaciju 59,00 kn

  Usluge ukljuene u mjesenu naknadu

  jedinice minute i/ili SMS poruke prema nacionalnim fiksnim i mobilnim mreamavaljanost 30 dana

  2000

  Prijenos podataka u Republici Hrvatskoj, valjanost 30 dana2 GB

  Cijene usluga nakon to se potroi koliina ukljuena u naknadu

  - Cijena po SMS poruci prema svim nacionalnim mobilnim mreama 0,35 kn

  - Cijena za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj (po 100 kB) 0,05 kn

  - Cijena po minuti prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama 0,95 kn

  Cijene usluga koje nisu ukljuene u naknadu

  - Naknada za uspostavu poziva (po pozivu) 0,29 kn

  - Cijena po MMS poruci 1,99 kn

  Obraunske jedinice

  - za pozive (prva minuta / naredne minute) 60 / 60- za prijenos podataka unuar podatkovnog paketa / izvan podatkovnog

  paketa)10 kB / 100 kB

  slagalica Surf 3 Plus

  Naknada za aktivaciju 69,00 kn

  Usluge ukljuene u mjesenu naknadu

  jedinice minute i/ili SMS poruke prema nacionalnim fiksnim i mobilnim mreamavaljanost 30 dana

  2000

  Prijenos podataka u Republici Hrvatskoj, valjanost 30 dana3 GB

  Cijene usluga nakon to se potroi koliina ukljuena u naknadu

  - Cijena po SMS poruci prema svim nacionalnim mobilnim mreama 0,35 kn

  - Cijena za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj (po 100 kB) 0,05 kn

  - Cijena po minuti prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama 0,95 kn

  Cijene usluga koje nisu ukljuene u naknadu

  - Naknada za uspostavu poziva (po pozivu) 0,29 kn

  - Cijena po MMS poruci 1,99 kn

  Obraunske jedinice

  - za pozive (prva minuta / naredne minute) 60 / 60

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  6/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 6/81

  - za prijenos podataka unuar podatkovnog paketa / izvan podatkovnogpaketa)

  10 kB / 100 kB

  slagalica Surf 4 Plus

  Naknada za aktivaciju 79,00 kn

  Usluge ukljuene u mjesenu naknadu

  jedinice minute i/ili SMS poruke prema nacionalnim fiksnim i mobilnim mreamavaljanost 30 dana

  2000

  Prijenos podataka u Republici Hrvatskoj, valjanost 30 dana 4 GB

  Cijene usluga nakon to se potroi koliina ukljuena u naknadu

  - Cijena po SMS poruci prema svim nacionalnim mobilnim mreama 0,35 kn

  - Cijena za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj (po 100 kB) 0,05 kn

  - Cijena po minuti prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama 0,95 kn

  Cijene usluga koje nisu ukljuene u naknadu- Naknada za uspostavu poziva (po pozivu) 0,29 kn

  - Cijena po MMS poruci 1,99 kn

  Obraunske jedinice

  - za pozive (prva minuta / naredne minute) 60 / 60

  - za prijenos podataka unuar podatkovnog paketa / izvan podatkovnogpaketa)

  10 kB / 100 kB

  1Svi prepaid korisnici koji aktiviraju slagalicu Surf 1, Surf 2, Surf 3 ili Surf 4 u periodu od 17.05.2016.g. do 31.07.2016.g.

  ostvaruju pravo na dodatnih 1000 jedinca minute i/ili SMS poruke prema nacionalnim brojevima valjanosti 30 dana.Dodane jedinice se dodjeljuju 12 mjeseci od aktivacije jedne od navedenih tarifa.2Jedinice minute i/ili SMS se troe na nain da je 1 jedinica vrijednosti jedne SMS poruke ili jedne minute razgovora poobraunskoj jedinici utvrenoj za tarifu.

  Tarifa SMARTUsluga

  Naknada za aktivaciju 35 kn

  Usluge ukljuene u naknadu1- Paket minuta prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama,

  valjanost 30 dana1.000 minuta4

  - Prijenos podataka u Republici Hrvatskoj, valjanost 30 dana 1 GB2, 3; 4

  Cijene usluga nakon to se potroi koliina ukljuena u naknadu

  - Cijena po minuti prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama 0,95 kn

  - Cijena za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj (po 100 kB) 0,25 kn

  Cijene usluga koje nisu ukljuene u naknadu

  - Naknada za uspostavu poziva (po pozivu) 0,29 kn

  - Cijena po SMS poruci prema svim nacionalnim mobilnim mreama 0,35 kn

  - Cijena po MMS poruci 1,99 kn

  Obraunske jedinice

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  7/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 7/81

  - za pozive (prva minuta / naredne minute) 60 / 60

  - za prijenos podataka (unuar podatkovnog paketa / izvan podatkovnogpaketa)

  10 kB / 100 kB

  Tarifa je dostupna za aktivaciju novim korisnicima od 1.3.2013. do 17.05.20161 Usluge s dodanom vrijednou i usluge s posebnom tarifom, pozivi prema kratkim kodovima, pozivi prema 095 1000*** destinacijama, konferencijski pozivi i prosljeivanjepoziva nisu ukljuene u iznos naknade, te se naplauju posebnosukladno cijenama definiranima Cjenikom. Svakih 30 dana naplauje se nova naknada od 35 kuna te se aktiviraju novipaketi od 1000 minuta i 1 GB podatkovnog prometa, sukladno uvjetima koritenja.2Korisnicima koji aktiviraju promotivnu Smart tarifu s 3 GB sukladno Uvjetima koritenja u razdoblju od 13.2.2014. do30.4.2014. za nove korisnike i do 31.5.2015. za korisnike koji prenesu broj do 31.5.2015. dodijelit e se podatkovni paketod 3 GB, u skladu s Uvjetima koritenja koji vrijede od 19.05.2015 i promjenjeni 01.08.2015 promotivna tarifa Smart 3GBprimjenjuju na nove i postojee korisnike korisnike koji aktiviraju istu u razdoblju od 19 .5.2015 do 31.8.2015.3Korisnicima koji aktiviraju promotivnu Smart tarifu s 3 GB sukladno Uvjetima koritenja i prenesu broj u Tele2 prepaidmreu do 17.01.2016dodijelit e se podatkovni paket od 3 GB.4 Od 1.10.2014. do 14.1.2015. korisnici mogu aktivirati promociju u kojoj ostvaruju pravo na 2 GB tijekom 12 mjeseci odaktivacije promocije, sukladno Uvjetima koritenja5 Od 15.1.2015. do 19.3.2015. korisnici mogu aktivirati promociju u kojoj ostvaruju pravo na 2000 minuta i 2 GB tijekom24 mjeseca od aktivacije promocije, sukladno Uvjetima koritenja.

  Tarifa SMILEYUsluga

  Naknada za aktivaciju 35 knUsluge ukljuene u naknadu1

  - Paket SMS poruka prema svim nacionalnim mobilnim mreama, valjanost30 dana

  1.000 poruka3

  - Prijenos podataka u Republici Hrvatskoj, valjanost 30 dana 1 GB2, 3

  Cijene usluga nakon to se potroi koliina ukljuena u naknadu

  - Cijena po SMS poruci prema svim nacionalnim mobilnim mreama 0,35 kn

  - Cijena za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj (po 100 kB) 0,25 kn

  Cijene usluga koje nisu ukljuene u naknadu

  - Cijena po minuti prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama 0,95 kn

  - Naknada za uspostavu poziva (po pozivu) 0,29 kn

  - Cijena po MMS poruci 1,99 kn

  Obraunske jedinice

  - za pozive (prva minuta / naredne minute) 60 / 60

  - za prijenos podataka unuar podatkovnog paketa / izvan podatkovnogpaketa)

  10 kB / 100 kB

  Tarifa je dostupna za aktivaciju novim korisnicima od 1.3.2013. do 17.05.20161 Usluge s dodanom vrijednou, usluge s posebnom tarifom i poruke prema kratkim kodovima nisu ukljuene u iznosnaknade, te se naplauju posebno sukladno cijenama definiranima Cjenikom. Svakih 30 dana naplauje se novanaknada od 35 kuna, te se aktiviraju novi paketi od 1000 SMS poruka i 1 GB podatkovnog prometa, sukladno uvjetimakoritenja.2 Od 1.10.2014. do 14.1.2015. korisnici mogu aktivirati promociju u kojoj ostvaruju pravo na 2 GB tijekom 12 mjeseci odaktivacije promocije, sukladno Uvjetima koritenja3 Od 15.1.2015. do 19.3.2015. korisnici mogu aktivirati promociju u kojoj ostvaruju pravo na 2000 SMS poruka i 2 GBtijekom 24 mjeseca od aktivacije promocije, sukladno Uvjetima koritenja

  Tarifa KLASIKUsluga

  Naknada za aktivaciju, za 30 dana koritenja 35 kn

  Usluge ukljuene u naknadu1- Paket minuta prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama,

  valjanost 30 dana1.000 minuta

  - Paket SMS poruka prema svim nacionalnim mobilnim mreama, valjanost30 dana

  1.000 SMS

  Cijene usluga nakon to se potroi koliina ukljuena u naknadu

  - Cijena po minuti prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama 0,95 kn

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  8/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 8/81

  - Cijena po SMS poruci prema svim nacionalnim mobilnim mreama 0,35 kn

  Cijene usluga koje nisu ukljuene u naknadu

  - Naknada za uspostavu poziva (po pozivu) 0,29 kn

  - Cijena za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj (po 100 kB) 0,25 kn

  - Cijena po MMS poruci 1,99 kn

  Obraunske jedinice

  - za pozive (prva minuta / sljedee minute) 60 / 60

  - za prijenos podataka 100 kB1 Usluge s dodanom vrijednou i usluge s posebnom tarifom, pozivi i poruke prema kratkim kodovima, pozivi prema 0951000 *** destinacijama, konferencijski pozivi i prosljeivanje poziva nisu ukljuene u iznos naknade, te se naplaujuposebno sukladno cijenama definiranima Cjenikom. Svakih 30 dana naplauje se nova naknada od 35 kuna, te seaktiviraju novi paketi od 1000 minuta i 1000 SMS poruka, sukladno uvjetima koritenja.Tarifa je dostupna za aktivaciju novim korisnicima od 1.3.2013. do 17.05.2016

  Tarifa TOTALNAUsluga

  Naknada za aktivaciju, za 30 dana koritenja 49 kn

  Usluge ukljuene u naknadu1

  - Paket minuta prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama,valjanost 30 dana 1.000 minuta- Paket SMS poruka prema svim nacionalnim mobilnim mreama, valjanost

  30 dana1.000 SMS

  - Podatkovni paket, valjanost 30 dana 1,5 GB

  Cijene usluga nakon to se potroi koliina ukljuena u naknadu

  - Cijena po minuti prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama 0,95 kn

  - Cijena po SMS poruci prema svim nacionalnim mobilnim mreama 0,35 kn

  - Cijena za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj (po 100 kB) 0,25 kn

  Cijene usluga koje nisu ukljuene u naknadu

  - Naknada za uspostavu poziva (po pozivu) 0,29 kn

  - Cijena po MMS poruci 1,99 kn

  Obraunske jedinice- za pozive (prva minuta / sljedee minute) 60 / 60

  - za prijenos podataka unutar paketa 10 kB

  - za prijenos podataka nakon paketa 100 kBTarifa je dostupna za aktivaciju novim korisnicima od 1.3.2013. do 17.05.2016

  1 Usluge s dodanom vrijednou i usluge s posebnom tarifom, pozivi i poruke prema kratkim kodovima, pozivi prema095 1000 *** destinacijama, konferencijski pozivi i prosljeivanje poziva nisu ukljueni u iznos naknade, te se naplaujuposebno sukladno cijenama definiranima postojeim Cjenikom.

  2 U promotivnom razdoblju koje traje od 21.04.2015 do 21.05.2015 svi korisnici koji aktiviraju Totalnu tarifu ostvarujupravo na posebnu pogodnost u kojoj svakih 30 dana plaa sve manju naknadu za tarifu, do iznosa o d 40 kuna,sukladno Uvjetima koritenja promocije na Totalnoj tarifi

  Svakih 30 dana naplauje se nova naknada od 49 kuna te se aktiviraju novi paketi od 1000 minuta, 1000 SMS -ova i1,5 GB podatkovnog prometa, sukladno uvjetima koritenja.

  Tarifa REVOLUCIJA

  Promet unutar hrvatskih mrea Cijena

  Pozivi prema svim mreama u Hrvatskoj po sekundi 0,01

  Naknada za uspostavu poziva 0

  SMS 0,20

  MMS 0,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,06

  Obraunska jedinica za pozive 1 sPromjena tarife na tarifu Revolucija se ne naplauje.

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  9/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 9/81

  Tarifa PRIALICA

  Promet unutar hrvatskih mrea Cijena Cijena1

  Pozivi unutar Tele2 HR mree 0,95 0

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 0,95 0,45

  Uspostava poziva (po pozivu) 0,25 0,25

  SMS 0,35 0,35

  MMS 1,99 1,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,25 0,25

  Obraunska jedinica za pozive 60 s 60 s

  Obraunska jedinica za prijenos podataka 100 kB 100 kB1 Primjenjuje se u razdoblju od 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 50 kn ili vie

  HIT TARIFA

  Promet unutar hrvatskih mrea Cijena Cijena1

  Pozivi unutar Tele2 HR mree 0,95 0

  Uspostava poziva (po pozivu) unutar Tele2 HR mree 0,29 0

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 0,95 0,49Uspostava poziva (po pozivu) prema drugim mreama uHRvatskoj 0,29 0,29

  SMS 0,35 0,35

  MMS 1,99 1,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,25 0,25

  Obraunska jedinica za pozive 60 s 60 s

  Obraunska jedinica za prijenos podataka 100 kB 100 kB1 Primjenjuje se u razdoblju od 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 50 kn ili vie.Tarifa nije dostupna za aktivaciju u redovnoj ponudi.

  Tarifa SMART (stara)Usluga Cijena

  Naknada za aktivaciju tarife 30 kn

  Promet ukljuen u naknadu (Opcija Smart)

  - Broj minuta prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama1 300

  - Podatkovni promet 1 GB

  Cijene poziva i prijenosa podataka nakon to se potroi prometukljuen u naknadu

  - Cijena po minuti prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnimmreama

  0,99

  - Cijena za prijenos podataka (100 kB) 0,20Cijene ostalih usluga

  - Naknada za uspostavu poziva, po pozivu 0,25

  - Cijena po SMS poruci prema svim nacionalnim mobilnim mreama 0,29- Cijena po MMS poruci prema svim nacionalnim mobilnim

  mreama1,99

  Obraunske jedinice

  - za pozive 60 s

  - za podatkovni promet unutar podatkovnog paketa od 1 GB 10 kB1 Usluge s dodanom vrijednou i usluge s posebnom tarifom, pozivi prema kratkim kodovima, pozivi prema 095 1000 ***destinacijama, konferencijski pozivi i prosljeivanje poziva nisu ukljuene u opciju, te se naplauju posebno sukladno cijenamadefiniranima Cjenikom usluga Tele2.Korisnici koji su aktivirali tarifu od 1.12.2011. do 31.8.2012. te od 1.10.2012. e nakon 30 dana biti prebaeni na Osnovnu tarifu.

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  10/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 10/81

  Korisnicima koji su aktivirali tarifu od 1.9.2012. do 30.9.2012. te od 1.3.2013. do 31.3.2013. svakih 30 dana bit e naplaena novanaknada za aktivaciju tarife i dodjeljena nova opcija Smart, sukladno uvjetima koritenja.Za aktivacije od 1.2.2013. godine primjenjuju se cijene meunarodnih usluga kao za tarife Sedmica i Prialica.Tarifa je dostupna za aktivaciju do 31.3.2013.

  Tarifa SEDMICA1Usluga Cijena

  Naknada za aktivaciju tarife1 10 kn

  Promet ukljuen u naknadu- Broj minuta prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama,

  valjanost 7 dana250

  - Podatkovni paket, valjanost 7 dana 100 MB

  Cijene poziva i prijenosa podataka nakon to se potroi prometukljuen u naknadu

  - Cijena po minuti prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnimmreama

  0,95

  - Cijena za prijenos podataka (100 kB) 0,25

  Cijene ostalih usluga unutar tarife

  - Naknada za uspostavu poziva, po pozivu 0,25

  - Cijena po SMS poruci prema svim nacionalnim mobilnim mreama 0,35

  - Cijena po MMS poruci prema svim nacionalnim mobilnimmreama

  1,99

  Obraunske jedinice

  - za pozive 60 s

  - za podatkovni promet unutar podatkovnog paketa 10 kB

  - za podatkovni promet izvan podatkovnog paketa 100 kB1 Naknada za 7 dana koritenja. Nakon 7 dana naplauje se nova naknada za aktivaciju tarife i aktivira se novi paket od 50 minuta i100 MB, sukladno uvjetima koritenja..2 Usluge s dodanom vrijednou i usluge s posebnom tarifom, pozivi prema kratkim kodovima, pozivi prema 095 1000 ***destinacijama, konferencijski pozivi i prosljeivanje poziva nisu ukljuene u naknadu, te se naplauju posebno sukladno cijenamadefiniranima Cjenikom .Tarifa je dostupna za aktivaciju do 28.2.2013.

  Tarifa SMILEY (stara)

  Promet unutar hrvatskih mrea Cijena Cijena1

  Pozivi prema svim mreama u Hrvatskoj 0,99 0,89

  Uspostava poziva (po pozivu) - -

  SMS prema svim mreama u Hrvatskoj 0,29 0,00

  MMS 0,99 0,99

  Podatkovni promet ukljuen u tarifu - 150 MB2

  Prijenos podataka (100 kB) 0,20 0,20

  Obraunska jedinica za pozive 60 s 15 s1 Primjenjuje se u razdoblju od 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 100 knili vie.2 U promotivnom razdoblju od 10.4.2012. do 30.9.2012. pri nadoplati rauna bonom od 100 kuna korisniku e biti dodjeljenpodatkovni paket od 1 GB umjesto 150 MB.U promotivnom razdoblju od 10.4.2012. do 30.9.2012. pri nadoplati rauna bonom od 50 kuna korisniku e biti dodjeljen podatkovnipaket od 1 GB i 1.000 SMS poruka prema svim mreama u Hrvatskoj. Poruke prema kratkim kodovima i kodovima s dodanomvrijednou ne ulaze u SMS paket.Tarifa Smiley nije dostupna za aktivaciju od 7.11.2012.

  Tarifa MEU NAMA (nova)

  Promet unutar hrvatskih mrea Cijena Cijena1

  Pozivi unutar Tele2 mree 0,99 0

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 0,99 0,89

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  11/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 11/81

  SMS 0,29 0,29

  Uspostava poziva (po pozivu) - 0,25

  MMS 0,99 0,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,20 0,20

  Obraunska jedinica za pozive 60 s 15 s1Primjenjuje se u razdoblju 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 100 kn ili vie.Tarifa Meu nama (nova) nije dostupna za aktivaciju od 7.11.2012.

  Od 17.05.2016.g. za aktivaciju je dostupna Osnovna tarifa sa sljedeim cijenama.

  OSNOVNA TARIFA3Promet unutar hrvatskih mrea Cijena

  Pozivi prema svim mreama u Hrvatskoj1 0,95

  Uspostava poziva (po pozivu) 0,29

  SMS 0,35

  MMS 1,99

  Prijenos podataka (100 kB)2 0,051 Obraunska jedinica za pozive iznosi 60 sekundi.2 Obraunska jedinica je 100 kB.3Za aktivacije tarife od 17.05.2016.

  Promjena tarife se ne naplauje.

  OSNOVNA TARIFA3Promet unu tar hrvatskih mrea Cijena

  Pozivi prema svim mreama u Hrvatskoj1 0,95

  Uspostava poziva (po pozivu) 0,29

  SMS 0,35

  MMS 1,99

  Prijenos podataka (100 kB)2 0,251 Obraunska jedinica za pozive iznosi 60 sekundi.2 Obraunska jedinica je 100 kB.3Za aktivacije tarife od 28.1.2013.

  Promjena tarife se ne naplauje.

  OSNOVNA TARIFA3Promet unutar hrvatskih mrea Cijena

  Pozivi prema svim mreama u Hrvatskoj1 0,99

  Uspostava poziva (po pozivu) 0,25

  SMS 0,35

  MMS 1,99

  Prijenos podataka (100 kB)2 0,201 Obraunska jedinica za pozive iznosi 60 sekundi2 Obraunska jedinica na Tele2 signalu je 10 kB, a na T-Mobile signalu 100 kB.3Za korisnike koji aktiviraju tarifu od 1.9.2011. do 27.1.2013.

  Promjena tarife se ne naplauje.

  OSNOVNA TARIFA3Promet unutar hrvatskih mrea Cijena

  Pozivi prema svim mreama u Hrvatskoj1 0,99

  Uspostava poziva (po pozivu) -

  SMS 0,29

  MMS 0,99

  Prijenos podataka (100 kB)2 0,20

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  12/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 12/81

  1 Obraunska jedinica za pozive iznosi 60 sekundi2 Obraunska jedinica na Tele2 signalu je 10 kB, a na T-Mobile signalu 100 kB.3Za korisnike koji su aktivirali tarifu do 1.9.2011.Promjena tarife se ne naplauje.

  INTERNATIONAL TARIFA

  Obraunska jedinica za sve pozive iznosi 60 sekundi.Obraunska jedinica za podatkovni promet je 100 KbPozivi i poruke prema uslugama s dodanom vrijednou i posebnim uslugama nisu mogui1Cijena vrijedi u razdoblju od 17.04.2015 do 30.04.2017. za pozive prema fiksnim mreama u sljedeim dravama: Austrija, Belgija,

  eka, Danska, Francuska, Italija, Maarska, Nizozemska, Norveka, Njemaka, Poljska, Slovaka, Slovenija, vedska, vicarskaiVelika Britanija. Nakon tog razdoblja cijena iznosi 3,00 kn / min. Cijene se ne primjenjuju za pozive prema mobilnim mreama.2 Naknada za uspostavu poziva primjenjuje se na pozive prema svim mreama u Hrvatskoj, te na pozive prema fiksnim mreama uBIH i Makedoniji.U istom razdoblju cijena poziva prema fiksnim mreama Bosni i Hercegovini i Makedoniji iznosit e 3,00 kn / min.

  International tarifa sadri Paket od 500 minuta prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama, valjanosti 30 dana i podatkovnipaket od 3GB podatkovnog prometa u Republici Hrvatskoj, valjanosti 30 dana. Korisnik slanjem odgovarajue kljune rijei do30.04.2017 moe aktivirati dodatni paket od 3GB podatkovnog prometa u Republici Hrvatskoj i 500 minuta prema svim nacionalnimfiksnim i mobilnim mreama. Valjanost dodatnog paketa je 30 dana.

  Tarifa APSOLUTNO NAJJEFTINIJI POZIVI

  Promet unutar hrvatskih mrea Cijena Cijena1

  Pozivi unutar Tele2 HR mree 0,99 0,052

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 0,99 0,852

  SMS 0,29 0,99

  Uspostava poziva (po pozivu) - 0,29

  MMS 0,99 1,25

  Prijenos podataka (100 kB) 0,20 2,00

  Obraunska jedinica za pozive 60 s 60 s1 Primjenjuje se u razdoblju 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 100 kn ili vie. Obraunska jedinica za prijenos podatakanakon nadoplate od 100 kn iznosi 100 kB. Pozivi i slanje SMS poruka prema brojevima s dodatnom vrijednosti su zabranjeni. Poziviprema broju 095 1000 444 naplauju se 1,00 kn po pozivu, a pozivi prema broju 095 1000 440 su besplatni.2 Korisnici koji su aktivirali tarifu do 4.8.2011. koriste cijenu od 0,18 kn/min unutar Tele2 mree i prema drugim mreama u Hrvatskoj.Tarifa Apsolutno najjeftiniji pozivi nije dostupna za aktivaciju od 1.9.2012.

  Tarifa KNOCK-OUT11Promet unutar hrvatskih mrea Cijena1 Cijena2 Cijena3 Cijena4 Cijena5

  Pozivi unutar Tele2 HR mree 0,99 0,69 0,49 0,39 0,29

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 0,99 0,69 0,49 0,39 0,29

  Uspostava poziva (po pozivu) 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

  Paket SMS poruka prema svim HR mobilnim mreama10 - 506 2007 5008 10009

  SMS 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

  MMS 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

  Obraunska jedinica za pozive 60 s 60 s 60 s 60 s 60 s1Osnovne cijene poziva koje se primjenjuju nadoplatom rauna bonom do 24 kn.2Primjenjuje se u razdoblju od 10 dana nakon nadoplate rauna bonom od 25 do 49 kn.3Primjenjuje se u razdoblju od 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 50 do 99 kn.

  Promet Cijena

  Pozivi prema 16 fiksnih mrea u Europi 1 0,39

  Naknada za uspostavu poziva prema navedenih 16 fiksnih mrea uEuropi 1 0,39

  Pozivi prema svim mreama u Hrvatskoj 1,20

  Naknada za uspostavu poziva 2 0,39

  SMS prema svijetu 1,00

  SMS unutar Hrvatske 0,39

  MMS 1,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,25

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  13/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 13/81

  4Primjenjuje se u razdoblju od 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 100 do 199 kn.5Primjenjuje se u razdoblju od 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 200 kn i vie.6Paket se dodjeljuje kod nadoplate rauna bonom od 25 do 49 kn. Valjanost paketa je 10 dana.7Paket se dodjeljuje kod nadoplate rauna bonom od 50 do 99 kn. Valjanost paketa je 30 dana.8Paket se dodjeljuje kod nadoplate rauna bonom od 100 do 199 kn.Valjanost paketa je 30 dana.9Paket se dodjeljuje kod nadoplate rauna bonom od 200 kn i vie. Valjanost paketa je 30 dana.10Poruke prema kratkim kodovima i kodovima s dodanom vrijednou ne ulaze u paket.11Za korisnike koji su aktivirali tarifu od 9.2.2012. Promjena tarife na neku drugu tarifu se ne naplauje.Tarifa je Knock-out nije dostupna za aktivaciju od 7.11.2012.

  MEUNARODNA TARIFAPromet Cijena

  Pozivi prema 16 fiksnih mrea u Europi 1 0,39Naknada za uspostavu poziva prema navedenih 16 fiksnih mrea uEuropi 1 0,39

  Pozivi prema svim mreama u Hrvatskoj 1,00

  Naknada za uspostavu poziva 2 0,29

  SMS prema svijetu 0,85

  SMS unutar Hrvatske 0,35

  MMS 0,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,20

  Obraunska jedinica za sve pozive iznosi 60 sekundi.Pozivi i poruke prema uslugama s dodanom vrijednou i posebim uslugama nisu mogui.1Cijena vrijedi u razdoblju od 1.6.2014. do 31.10.2014. za pozive prema fiksnim mreama u sljedeim dravama: Austrija, Belgija,eka, Danska, Francuska, Italija, Maarska, Nizozemska, Norveka, Njemaka, Poljska, Slovaka, Slovenija, vedska, vicarska iVelika Britanija. Nakon tog razdoblja cijena iznosi 3,00 kn / min. Cijene se ne primjenjuju za pozive prema mobilnim mreama.2 Naknada za uspostavu poziva primjenjuje se na pozive prema svim mreama u Hrvatskoj, te na pozive prema fiksnim mreama uBIH i Makedoniji.

  Tarifa KNOCK-OUT3

  Promet unutar hrvatskih mrea Cijena Cijena1 Cijena2

  Pozivi unutar Tele2 HR mree 0,99 0,49 0,39

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 0,99 0,49 0,39

  SMS poruka 0,29 0,29 0,29

  Uspostava poziva (po pozivu) - 0,25 0,25

  MMS prema svim mreama 0,99 0,99 0,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,20 0,20 0,20

  Obraunska jedinica za pozive 60 s 15 s 15 s1 Primjenjuje se u razdoblju od 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 100 do 199 kn. U promotivnom razdoblju od 12.12.2011.do 31.3.2012. cijena se primjenjuje u razdoblju od 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 50 do 199 kn 2 Primjenjuje se u razdoblju od 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 200 kn i vie.3Za korisnike koji su aktivirali tarifu do 15.9.2011.

  Tarifa KNOCK-OUT3

  Promet unutar hrvatskih mrea Cijena Cijena1 Cijena2

  Pozivi unutar Tele2 HR mree 0,99 0,49 0,39

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 0,99 0,49 0,39

  SMS poruka 0,29 0,29 0,29

  Uspostava poziva (po pozivu) 0,25 0,25 0,25

  MMS prema svim mreama 1,99 1,99 1,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,20 0,20 0,20

  Obraunska jedinica za pozive 60 s 60 s 60 s1 Primjenjuje se u razdoblju od 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 100 do 199 kn. U promotivnom razdoblju od 12.12.2011.do 31.3.2012. cijena se primjenjuje u razdoblju od 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 50 do 199 kn 2 Primjenjuje se u razdoblju od 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 200 kn i vie.3 Za korisnike koji su aktivirali tarifu od 15.9.2011. do 9.2.2012.

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  14/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 14/81

  Tarifna opcija KNOCK-OUT OPCIJA ZERO4

  Promet unutar hrvatskih mrea Cijena1 Cijena2 Cijena3

  Aktivacijska naknada 49,00 49,00 49,00

  Pozivi unutar Tele2 HR mree 0,00 0,00 0,00

  Pozivi unutar mree preko 1000 minuta 0,99 0,49 0,39

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 0,99 0,49 0,39

  Uspostava poziva (po pozivu) - 0,25 0,25

  SMS 0,29 0,29 0,29MMS 0,99 0,99 0,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,20 0,20 0,20

  Obraunskajedinica za pozive 60 s 15 s 15 s1Cijena poziva nadoplatom rauna bonom u vrijednosti do 99 kn. U promotivnom razdoblju od 12.12.2011. do 31.3.2012. cijena seprimjenjuje u razdoblju od 30 dana nakon nadoplate rauna bonom do 49 kn.2Primjenjuje se u razdoblju od 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 100 do 199 kn. U promotivnom razdoblju od 12.12.2011.do 31.3.2012. cijena se primjenjuje u razdoblju od 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 50 do 199 kn3Primjenjuje se u razdoblju od 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 200 kn i vie.4Za korisnike opcije Zero koji su aktivirali Knock-out tarifu do 15.9.2011.Tarifna opcija KNOCK-OUT OPCIJA ZERO nije dostupna za aktivaciju korisnicima koji su aktivirali tarifu Knock-out od 9.2.2012.

  Tarifna opcija KNOCK-OUT OPCIJA ZERO4

  Promet unutar hrvatskih mrea Cijena1 Cijena2 Cijena3Aktivacijska naknada 49,00 49,00 49,00

  Pozivi unutar Tele2 HR mree 0,00 0,00 0,00

  Pozivi unutar mree preko 1000 minuta 0,99 0,49 0,39

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 0,99 0,49 0,39

  Uspostava poziva (po pozivu) 0,25 0,25 0,25

  SMS 0,29 0,29 0,29

  MMS 1,99 1,99 1,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,20 0,20 0,20

  Obraunska jedinica za pozive 60 s 60 s 60 s1Cijena poziva nadoplatom rauna bonom u vrijednosti do 99 kn. U promotivnom razdoblju od 12.12.2011. do 31.03.2012. cijena seprimjenjuje u razdoblju od 30 dana nakon nadoplate rauna bonom do 49 kn.2

  Primjenjuje se u razdoblju 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 100 do 199 kn. U promotivnom razdoblju od 12.12.2011. do31.03.2012. cijena se primjenjuje u razdoblju od 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 50 do 199 kn3Primjenjuje se u razdoblju 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 200 kn i vie.4Za korisnike opcije Zero koji su aktivirali Knock-out tarifu od 15.9.2011.Tarifna opcija KNOCK-OUT OPCIJA ZERO nije dostupna za aktivaciju korisnicima koji su aktivirali Knock-out tarifu od 9.2.2012.

  Tarifa 39Promet unutar hrvatskih mrea Cijena

  Pozivi unutar Tele2 HR mree 0,39

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 1,39

  SMS 0,33

  MMS 0,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,20Tarifa 39 nije dostupna za aktivaciju.

  TARIFA S MUKTE BROJEMPromet unutar hrvatskih mrea Cijena

  Pozivi unutar Tele2 HR mree 0,59

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 1,59

  Pozivi prema Mukte broju1 0,00

  SMS 0,33

  MMS 0,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,201Pozivi prema Mukte broju preko 500 minuta naplauju se 0,59 kn po minuti. Mjesena naknada za koritenje Mukte broja iznosi

  20,00 kn.

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  15/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 15/81

  Tarifa s Mukte brojem nije dostupna za aktivaciju.

  VRUA TARIFAPromet unutar hrvatskih mrea Cijena

  Pozivi prema svim mreama u Hrvatskoj 0,99

  SMS 0,29

  MMS 0,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,20Vrua tarifa nije dostupna za aktivaciju.

  Tarifa KIKIRIKIPromet unutar hrvatskih mrea Cijena

  Pozivi unutar Tele2 HR mree 0,29

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 1,29

  SMS 0,29

  MMS 0,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,20Tarifa Kikiriki nije dostupna za aktivaciju.

  Tarifa ZERO INPromet unutar hrvatskih mrea Cijena

  Pozivi unutar Tele2 HR mree 0,001

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 0,69

  SMS 0,29

  MMS 0,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,201 Pozivi unutar mree preko 1000 minuta naplauju se 0,69 kn po minuti.Naknada za uspostavu poziva iznosi 0,69 kn po pozivu.Tarifa Zero In nije dostupna za aktivaciju.

  Tarifa ZERO OUTPromet unutar hrvatskih mrea CijenaPozivi unutar Tele2 HR mree i pozivi prema drugim mobilnimmreama u Hrvatskoj 0,001

  Pozivi prema fiksnim mreama u Hrvatskoj 1,99

  SMS 0,29

  MMS 0,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,201 Pozivi unutar Tele2 i pozivi prema drugim mobilnim mreama u Hrvatskoj preko 500 minuta naplauju se 0,69 kn/min.Naknada za uspostavu poziva iznosi 1,29 kn po pozivu. Naknada za 30 dana koritenja tarife iznosi 20 kn.Tarifa Zero Out nije dostupna za aktivaciju.

  Tarifa SLIKE I SLOVAPromet unutar hrvatskih mrea Cijena

  Pozivi prema svim mreama u Hrvatskoj 0,99 / 0,691

  SMS 0,29 / 0,151

  MMS 0,99 / 0,851

  Prijenos podataka (100 kB) 0,201 Primjenjuje se u razdoblju 30 dana nakon nadoplate raunabonom od 100 kn ili vie. Naknada za uspostavu poziva iznosi 0,25 knpo pozivu.Tarifa Slike i slova nije dostupna za aktivaciju od 1.2.2011.

  Tarifa MEU NAMA (stara)Promet unutar hrvatskih mrea Cijena

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  16/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 16/81

  Pozivi unutar Tele2 HR mree 0,99 / 0,291

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 0,99 / 0,691

  SMS 0,29

  MMS 0,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,20

  Obraunska jedinica za pozive 60 s / 15 s11Primjenjuje se u razdoblju 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 100 kn ili vie. Naknada za uspostavupoziva iznosi 0,25 knpo pozivu.

  Stara tarifa Meu nama nije dostupna za aktivaciju od 1.2.2011.

  Tarifa PRIALICA(stara)Promet unutar hrvatskih mrea Cijena

  Pozivi prema svim mreama u Hrvatskoj 0,99/0,451/0,352

  SMS 0,29/0,251/0,2521 Primjenjuje se u razdoblju 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 50 kn, u kojem je obraunska jedinica za prvu minutu poziva60 sekundi, a za svaku sljedeu minutu 1 sekunda. Naknada za uspostavu poziva iznosi 0,25 kn/poziv.2 Primjenjuje se u razdoblju 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 100 kn ili vie, u kojem je obraunska jedinica za prvu minutupoziva 60 sekundi a za svaku sljedeu minutu 1 sekunda. Naknada za uspostavu poziva iznosi 0,25 kn/pozivTarifa Prialica (stara) nije dostupna za aktivaciju od 1.5.2010.

  Tarifa SUPERFRENDPromet unutar hrvatskih mrea Cijena

  Pozivi prema Superfrend broju1 0,00

  Poziv unutar Tele2 HR mree 0,49

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 1,29

  SMS 0,29

  Uspostava poziva (po pozivu) -

  MMS 0,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,20

  Mjesena naknada 20,00

  Obraunska jedinica za pozive 60 s1Mjesena naknada za koritenje Superfrend broja iznosi 20,00 kn.Naknada za uspostavu poziva prema Superfrend broju iznosi0,25 kn/poziv.Razgovori od 0,00kn sa Superfrend brojem se primenjuju tek nakon aktivacije Superfrend broja. Korisnik moe izabrati ikoristiti jedan Superfrend broj iz Tele2 mree. Tele2 e pozive prema Superfrend broju preko 500 minuta mjeseno naplatiti premavaeoj cijeni za pozive unutar Tele2 mree u Superfrend tarifi.Tarifa Superfrend nije dostupna za aktivaciju od 1.10.2011.

  Tarifa OBITELJPromet unutar hrvatskih mrea Cijena Cijena1

  Pozivi unutar Tele2 HR mree 0,89 1.000 minuta

  Cijena poziva nakon potroenih minuta - 0,89

  Naknada za uspostavu poziva unutar Tele2 HR mree - 0,25

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 0,89 0,89

  SMS 0,29 0,29

  MMS 0,99 0,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,20 0,201 Cijene vrijede 30 dana nakon nadoplate rauna bonom od 50 kn ili vie.Tarifa Obitelj nije dostupna za aktivaciju.

  Podatkovni paketi 100 MB, 250 MB, 500 MB, 1 GB i 3 GB

  Podatkovni paket: Paket 100 MB Paket 250 MB Paket 500 MB Paket 1 GB Paket 3 GB

  Cijena: 10,00 25,00 35,00 50,00 95,00

  MB ukljueni u paket 100 MB 250 MB 500 MB 1024 MB 3072 MB

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  17/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 17/81

  Valjanost: 30 dana 30 dana 30 dana 30 dana 30 dana

  Obraunska jedinica: 10 kB 10 kB 10 kB 10 kB 10 kBPodatkovni paketi nisu dostupni korisnicima tarifa Prialica (stara), Smart (stari), Sedmica, te korisnicima Mobilnog Interneta nabonove.Podatkovni paketi 100 MB, 250 MB i 500 MB se mogu aktivirati od 1.5.2012.Podatkovni paket 1 GB se moe aktivirati od 7.12.2012.Podatkovni paket 3 GB se moe aktivirati u promotivnom razdoblju od 6.2.2013.

  Podatkovni paketi/opcije s nazivom Ponovi :

  Podatkovni paket -nazivi

  OpcijaPonovi100

  OpcijaPonovi250

  OpcijaPonovi500

  Opcija Ponovi1GB

  Opcija Ponovi3GB

  Cijena 10,00 kn 25,00 kn 35,00 kn 50 kn 95

  MB ukljueni u paket 100 250 500 1024 3072

  Obraunska jedinica 10 kB 10 kB 10 kB 10 kB 10 kB

  Valjanost 30 dana 30 dana 30 dana 30 dana 30 dana

  Podatkovni paketi nisu dostupni korisnicima tarifa Prialica (stara), Smart (stari), Sedmica, te korisnicima Mobilnog Interneta nabonove.Podatkovni paketi e se automatski reaktivirati nakon isteka 30 dana ukoliko korisnik ima dovoljno sredstava na svomraunu.

  Podatkovni paketi Ponovi 25

  Podatkovni paket - nazivi Opcija Ponovi 25

  Cijena 25,00 Kn

  MB ukljueni u paket 1024

  Obraunska jedinica 10 kB

  Valjanost 30 dana

  Max valjanost 90 dana

  Aktivacija: SMS na 13999 PONOVI25

  Deaktivacija: SMS na 13999 STOPPONOVI25

  Maksimalni broj reaktivacije opcije je 3 puta (trajanje svake reaktivacije je 30 dana). Opciju je mogue aktivirati ili reakt ivirati do30.04.2015 bez obzira na datum prve aktivacije.

  Informacije o ponudi e biti dostupne na Tele2 web stranicama od 17.12.2015Opcija Ponovi25 dostupna samo korisnicima koji su aktivirali Tele2 promociju Poklon od 1GB u preriodu 01.10.2015 do 31.10.2015

  Opcija 50 minutaUsluga Cijena

  Naknada za aktivaciju opcije 10,00

  Promet ukljuen u naknadu

  - Broj minuta prema svim mobilnim i fiksnim mreama u RH 50Valjanost 30 dana

  Opcija je dostupna za aktivaciju od 1.3.2013.Opcija je dostupna za aktivaciju korisnicima nove tarife Smart (tarife s 1000 minuta i 1 GB uz naknadu od 35 kn) i nove tarife Smiley(tarife s 1000 SMS poruka i 1 GB uz naknadu od 35 kn), tarife Klasik i tarife Totalna.Minute prema brojevima s dodanom vrijednou, prema kratkim kodovima, prema 095 1000 *** destinacijama, konferencijski pozivi iprosljeivanje poziva nisu ukljueni u opciju.

  Opcija 100 minutaUsluga Cijena

  Naknada za aktivaciju opcije 15,00

  Promet ukljuen u naknadu

  - Broj minuta prema svim mobilnim i fiksnim mreama u RH 100

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  18/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 18/81

  Valjanost 30 dana

  Opcija je dostupna za aktivaciju od 1.3.2013.Opcija je dostupna za aktivaciju korisnicima nove tarife Smart (tarife s 1000 minuta i 1 GB uz naknadu od 35 kn) i nove tarife Smiley(tarife s 1000 SMS poruka i 1 GB uz naknadu od 35 kn), tarife Klasik i tarife Totalna.Minute prema brojevima s dodanom vrijednou,prema kratkim kodovima, prema 095 1000 *** destinacijama, konferencijski pozivi iprosljeivanje poziva nisu ukljueni u opciju.

  Opcija 200 minutaUsluga CijenaNaknada za aktivaciju opcije 25,00

  Promet ukljuen u naknadu

  - Broj minuta prema svim mobilnim i fiksnim mreama u RH 200

  Valjanost 30 dana

  Opcija je dostupna za aktivaciju od 1.3.2013.Opcija je dostupna za aktivaciju korisnicima nove tarife Smart (tarife s 1000 minuta i 1 GB uz naknadu od 35 kn) i nove tarife Smiley(tarife s 1000 SMS poruka i 1 GB uz naknadu od 35 kn), tarife Klasik i tarife Totalna.Minute prema brojevima s dodanom vrijednou, prema kratkim kodovima, prema 095 1000 *** destinacijama, konferencijski pozivi iprosljeivanje poziva nisu ukljueni u opciju.

  Opcija 100porukaUsluga Cijena

  Naknada za aktivaciju opcije 5,00

  Promet ukljuen u naknadu

  - Broj SMS poruka prema svim nacionalnim mobilnim mreama 100

  Valjanost 30 dana1

  Opcija je dostupna svim korisnicima, osim korisnika tarife Prialica (stara) i korisnika Mobilnog Interneta na bonove..

  Opcija 500 porukaUsluga Cijena

  Naknada za aktivaciju opcije 10,00

  Promet ukljuen u naknadu- Broj SMS poruka prema svim nacionalnim mobilnim mreama 500

  Valjanost 30 dana

  Opcija je dostupna svim korisnicima, osim korisnika tarife Prialica (stara) i korisnika Mobilnog Interneta na bonove.

  Opcija 1000 porukaUsluga Cijena

  Naknada za aktivaciju opcije 15,00

  Promet ukljuen u naknadu

  - Broj SMS poruka prema svim nacionalnim mobilnim mreama 1000

  Valjanost 30 dana

  Opcija je dostupna svim korisnicima, osim korisnika tarife Prialica (stara) i korisnika Mobilnog Interneta na bonove.

  Opcija 50 minutaUsluga Cijena

  Naknada za aktivaciju opcije 5,00

  Promet ukljuen u naknadu

  - Broj minuta prema Tele2 mrei 50

  Valjanost 7 dana

  Opcija je dostupna korisnicima tarife Revolucija.Opcija 50 minuta moe se aktivirati tijekom promotivnog razdoblja od 1.9.2012. do 31.12.2012.Nakon isteka 7 dana opcija e se ponovno obnoviti, naplatit e se naknada u iznosu od 5,00 kuna, a korisniku e se dodijeliti novih 50minuta.Obraunska jedinica iznosi 1 sekundu, te se ne naplauje naknada za uspostavu poziva.

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  19/81

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  20/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 20/81

  Od 01.10.2013. do 31.12.2013. na Tele2 prodajnim mjestima u Slavoniji (u sljedeim gradovima: Beli Manastir,Daruvar, Donji Miholjac, akovo, Garenica, Kutina, Nova. Gradika, Naice, Osijek, Pakrac, Poega, Slatina,Slavonski Brod, Valpovo, Vinkovci, Virovitica, Vukovar i upanja) bit e dostupna sljedea 2 mobitela s posebnompromocijom:1) Alcatel Tribe po cijeni od 396 kuna uz prepaid govornu SIM karticu s pogodnosti u vidu dodatnih 396 bonuskuna natrag na raun, po 33 kune tokom 12 mjeseci od dana aktivacije SIM kartice pri emu se mjesec u kojem jeaktivirana kartica broji kao prvi, uz uvjet nadoplate rauna bonom s 50 ili vie kako bi se ostvario mjeseni bonus .2) Alcatel One Touch S'Pop po cijeni od 660 kuna uz prepaid govornu SIM karticu s pogodnosti u vidu dodatnih

  660 bonus kuna natrag na raun, po 55 kuna tijekom 12 mjeseci od dana aktivacije SIM kartice pri emu semjesec u kojem je aktivirana kartica broji kao prvi, uz uvjet nadoplate rauna bonom s 50 ili vie kako bi seostvario mjeseni bonus .

  Korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu kupljenu u dm-u od 1.11.2013. ostvaruju pravo na 512 MBjednom mjeseno tijekom 6 mjeseci uz uvjet nadoplate rauna bonom s 50 ili vie kuna.

  Korisnici koji aktiviraju novu SIM karticu, prijeu s pretplate na bonove i prenesu broj u Tele2 mreu u razdoblju od15.11.2013. do 9.1.2014. ostvaruju pravo na 1 GB mjeseno pri prvoj mjesenoj nadoplati rauna bonom od 50 ilivie kuna tokom 12 mjeseci, uz uvjet redovne nadoplate s najmanje 50 kuna mjeseno.

  Od 15.11.2013. do 9.1.2014. bit e u ponudi 2 mobilna telefona s posebnom promocijom za nove korisnike(korisnike koji aktiviraju novu SIM karticu i korisnike koji prenesu broj u Tele2 mreu):

  o HTC Desire 200 po cijeni od 855 kuna s pogodnosti u vidu dodatnih 855 bonus kuna natrag na raun, 36

  bonus kuna prva 23 mjeseca, te 27 bonus kuna zadnji mjesec, uz uvjet redovne nadoplate rauna bonoms 50 ili vie kuna mjeseno kako bi se ostvario mjeseni bonus . o Tele2fon V5 po cijeni od 995 kuna s pogodnosti u vidu dodatnih 995 bonus kuna natrag na raun, 42

  bonus kune prva 23 mjeseca, te 29 bonus kuna zadnji mjesec, uz uvjet redovne nadoplate rauna bonoms 50 ili vie kuna mjeseno kako bi se ostvario mjeseni bonus.

  Korisnik koji nadoplati raun bonom putem Tele2 webshopa od 29.11.2013. do 1.1.2014. i na Tele2 prodajnommjestu od 29.11.2013. do 31.12.2013. te korisnik kojem Tele2 pretplatnik nadoplati 50 kuna na raun u razdobljuod 04.12.2013. do 31.12.2013. putem usluge SMS sponzor, te korisnik koji od 08.12.2013. do 31.12.2013. kupibon putem bankomata i e-bankarstva ostvaruje pravo na 100% bonus kuna na bonus raunu .

  U promotivnom razdoblju koje traje od 27.04.2015 do 27.05.2015 novi i postojei Tele2 korisnici uz kupovin umobilnog ureaja SamsungGalaxy Core2 ostvaruju mogunost na 1GB podatkovnog prometa u trajanju od30dana nakon aktivacije

  Korisnik koji nadoplati raun bonom putem Tele2 webshopa od 2.1.2014. do 31.08.2016. ostvaruje pravo nadodatnih 25% bonus kuna na bonus raunu

  Korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu kupljenu u Kauflandu od 1.3.2014. ostvaruju pravo na 100%bonus kuna jednom mjeseno tijekom 6 mjeseci uz uvjet nadoplate rauna bonom s 50 ili vie kuna.

  Korisnici koji narue prepaid SIM karticu od 16.12.2013. do 31.10.2014. na Tele2 web stranici od u sklopupromocije SIM2GO ostvaruju pravo na 500 SMS poruka i 500 MB tri mjeseca od aktivacije SIM kartice, jednommjeseno uz za prvu mjesenu nadoplatu rauna bonom od 50 ili vie kuna, sukladno Uvjetima koritenja.

  Korisnici koji narue prepaid SIM karticu od 1.11.2014. do 31.5.2015. na Tele2 web stranici u sklopu promocijeSIM2GO ostvaruju pravo na 1000 SMS poruka tri mjeseca od aktivacije SIM kartice, jednom mjeseno uz za prvumjesenunadoplatu rauna bonom od 50 ili vie kuna, sukladno Uvjetima koritenja.

  Korisnici koji postanu novi Tele2 korisnici bonova u razdoblju od 10.1.2014. do 30.4.2014. (aktivacijom nove SIMkartice ili prelaskom s pretplate) te koji prenesu broj od 10.1.2014. do 31.12.2014. u sklopu promocijeRukomet (6 mjeseci 100% bonus kuna) ostvaruju pravo na dodatnih 100% bonus kuna za prvu mjesenunadoplatu od 50 ili vie kuna, 6 kalendarskih mjeseci od aktivacije, sukladno Uvjetima koritenja.

  Korisnici koji aktiviraju SIM karticu iz start paketa dostupnog na prodajnim mjestima INA-e ostvaruju pravo naaktivaciju tarife Smart s 3 GB i 1000 minuta prema svim mreama uz naknadu od 35 kuna te pravo na promociju s50 bonus kuna za svaku prvu mjesenu nadoplatu rauna bonom od 50 ili vie kuna tijekom 12 mjeseci.

  Korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu iz posebne promocije u trajanju od 01.4.2015 do

  10.svibnja.2015.ostvaruju pravo na promociju 500 MB i 200 SMS na nain da za 12 nadoplata rauna bonom od25 ili vie kuna u 12 kalendarskih mjeseci od aktivacije SIM kartice ostvaruju pravo na dodatnih 500MB podatkovnogprometa i 200SMS poruka. Dodatni podatkovni promet i poruke dodjeljuju se jednom u kalendarskom mjesecu za

  prvu nadoplatu od 25 ili vie kuna.

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  21/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 21/81

  Nakon prve nadoplate od 25Kn i vie korisniku se dodjeljuje 500MB i 200 SMS jednokratno.

  Korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu iz posebne promocije i koja im je dodijeljena u razdobljuizmeu 09.travnja.2015 do 10.svibnja.2015.ostvaruju pravo na promociju Bonus kune na nain da ostvarujupravo na dodatnih 50% bonus kuna za prvu mjesenu nadoplatu od 25 ili vie kuna, 12 kalendarskih mjeseci odaktivacije

  Korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu dodijeljenu u sklopu promotivne ponude Zlatna karta / proljee2015 od 23.03.2015. do 30.06.2015na ostvaruju pravo na 100% bonus kuna jednom mjeseno tijekom 12mjeseci uz uvjet nadoplate rauna bonom s 50 ili vie kuna. Isti korisnicima e se dodijeliti podatkovn i paket od 3GB nakon aktivacije kartice i Smart tarife.

  Korisnici koji aktiviraju SIM karticu iz start paketa iz posebne promocije Svibanj 2015 i koja im je dodijeljena urazdoblju izmeu 12.svibnja.2015 do 31.7.2015 ostvaruju pravo na aktivaciju tarife Smart s 3 GB i 1000 minutaprema svim mreama uz naknadu od 35 kuna te pravo na promociju s 50 bonus kuna za svaku prvu mjesenunadoplatu rauna bonom od 50 ili vie kuna tijekom 12 mjeseci.

  Korisnici koje kupe SIM karticu uz posebnu ponuidu na INA-a benzinskim postajama imaju mogunost aktivacijeposebne Smart 3GB tarife do 15.06.2016

  Korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu iz posebne promocije i koja im je dodijeljena u razdobljuizmeu 12.svibnja 2015 do 31.7.2015.ostvaruju pravo na 30 SMS i 200MB podatkovnog prometa koje e im sedodijeliti nakon aktivacije kartice promociju Bonus kune Svibanj 2015 na nain da ostvaruju pravo na dodatnih

  50% bonus kuna za prvu mjesenu nadoplatu od 25 ili vie kuna, 12 kalendarskih mjeseci od aktiva cije

  Korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu iz posebne promocije putem Telesalesa i koja im je dodijeljenau razdoblju izmeu 19.svibnja 2015 do 31.srpnja 2015. ostvaruju pravo na dodatnih 500MB podatkovnog prometa i200SMS poruka. Dodatni podatkovni promet i poruke dodjeljuju se jednom u kalendarskom mjesecu za prvunadoplatu od 25 ili vie kuna, te na promociju na nain da ostvaruju pravo na dodatnih 50% bonus kuna za prvumjesenu nadoplatu od 50 ili vie kuna, 12 kalendarskih mjeseci od aktivacije.

  Korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu iz posebne promocije i koja im je dodijeljena u razdobljuizmeu 06.srpnja.2015 do 31 kolovoza. 2015.ostvaruju pravo na promociju 500 MB i 200 SMSova Srpanj2015 na nain da im se nakon prve nadoplate od 25Kn i vie aktivira 500MB i 200 SMS jednokratno i uzmjesenu nadoplatu rauna bonom od 25 ili vie kuna aktivira im se 50% bonus kuna, koje se dodjeljuju 12kalendarskih mjeseci od aktivacije.

  Korisnici koji narue prepaidSIM karticu od 01.6.2015. do 22.02.2016. na Tele2 web stranici u sklopu promocijeSIM2GO Double Meal ostvaruju pravo na Bonus kune na nain da ostvaruju pravo na dodatnih 100% bonus kunaza prvu mjesenu nadoplatu od 50 ili vie kuna, 12 kalendarskih mjes eci od aktivacije, sukladno Uvjetimakoritenja.

  U promociji na Mobilni Internet Start tarifi koja ekorisnik moi aktivirati u razdoblju od 19. lipnja 2015. do31.kolovoza 2015 i od 10. rujna 2015 do 31.prosinca 2015 na Tele2 prodajnim mjestima. Korisnik u sklopu ponudemoe iskoristiti 10Gb podatkovnog prometa u Hrvatskoj u sljedeih 14dana od aktivacije. Nakon 14 dana 10Gb seautomatski deaktiviraju i korisnik. Ponudu je mogue aktivirati samo jednom po odreenom MS ISDN-u. Naknadaza promotivni Mobilni Internet Start paket je 80KnObraunska jedinica za podatkovni promet je 10 kB

  Korisnici koji aktiviraju gratis SIM karticu iz srpanjskog (2015) izdanja asopisa Teen ostvaruju pravo na aktivacijutarife Smart s 3 GB i 1000 minuta prema svim mreama uz naknadu od 35 kuna, za aktivacije do 31.8.2015. i 12

  mjeseci 50% bonus kuna za prvu mjesenu nadoplatu rauna bonom od 50 ili vie kuna.

  U sklopu posebne promotivne ponude Dovedi prijatelja u Tele2, korisnik koji je u Tele2 mrei ostvaruje pravo na500MB podatkovnog prometa sljedeih 12 mjeseci po svakom mobilnom broju koji je napravio prijenos broja izdruge mree do 30.06.2015, i u razdoblju 15.10.2015 do 30.11.2015, prvi put nadoplatio bon s 50kn i vie, a da gaje Tele2 korisnik preporuio na nain koji je odreen u Uvjetima ponude Dovedi prijatelja. Tele2 korisnik koje jepreporuio ostvaruje pravo na maksimalno 2,5GB podatkovnog prometa.

  Korisnik koji je preporuen u sklopu promotivne ponude Dovedi prijatelja u Tele2 ostvaruje pravo da ukolikoprenese broj do 30.06.2015. i u razdoblju 15.10.2015 do 30.11.2015 te nakon svake prve nadoplate u mjesecu s50 kn i vie na pogodnost od 1 GB dodatnog podatkovnog prometa jednom mjeseno.

  Svi korisnici koji u razdoblju od 1.8.2015. do 15.10.2015. kupe 2 UHU proizvoda u Republici Hrvatskoj ostvarujupravo na Tele2 prodajnom mjestu kupiti posebni start paket s mobilnim telefonom NOA S11 i ukljuenom pre-paidSIM karticom po cijeni od 149 kuna.

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  22/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 22/81

  Nakon to prvi put nadoplati svoj raun s 50 ili vie kuna, korisnik ostvaruje pravo na dodatne bonus kune utrajanju od sljedeih 12 mjeseci i to na nain da ostvaruje 50% bonus kuna za prvu mjesenu nadoplatu raunabonom od 50 ili vie kuna.

  Svi korisnici bonova Tele2 koji u razdoblju od 16.11.2015. do 31.01.2016. aktiviraju tarifu Boina Totalna u sklopuponude Boina Totalna 2015, ostvaruju pravo na 2GB podatkovnog prometa u sljedeih 24 mjeseca koji vrijededok god su na tarifi Boina Totalna koju su aktivirali u navedenom raz doblju.Korisnici koji aktiviraju tarifu Boina Totalna ostvaruju pravo u na 100% Bonus kuna za prvu nadoplatu u mjesecus 25 kn i vie u sljedeih 24 mjeseca.

  Svi korisnici koji u razdoblju od 15.8.2015. do 01.07.2016. kupe posebno pakiranje Kra TorticeTriplepack ostvaruju pravo na Voucher koji na Tele2 prodajnom mjestu mogu zamijeniti za besplatnu Tele2 SIM karticukoja ima poetne vrijednost od 1Kn,100 SMS,100 MB podatkovnog prometa. Pravo na 100 SMS,100 MBpodatkovnog prometa ostvaruju i korisnici koji prenesu broj s Tele2 pretplate ili prenesu broj iz druge mree.

  Novi i postojei korisnici Tele2 na bonove ostvaruju i mogunost da nakon registracije i slanja koda s Vouchera izponude Kra Tortice Triple pack na aktivaciju dodatnih 10,100 ili 1000 minuta, 10,100 ili 1000 SMS-ova i 10,100 ili 1000 MB podatkovnog prometa. Koliina prometa, minuta i SMSova je jedinstvena na svakom Voucheru imoe se iskoristiti samo jednom.

  Novi korisnik, prijenos broja s pretplate, korisnik koji prenese broj iz druge mree i postojei Tele2 korisnici) kojiostvare navedenu ponudu imaju mogunost ostvariti i dodatnu pogodnost Bonus kuna i to na nain da dobiju 12mjeseci 100% bonus kuna za prvu mjesenu nadoplatu rauna bonom od 25 ili vie kuna.

  Korisnici koji aktiviraju SIM karticu iz start paketa iz posebne promocije Jesen 2015 i koja im je dodijeljena urazdoblju izmeu 29.kolovoza 2015 do 01.prosinca 2015 ostvaruju pravo na aktivaciju tarife Totalna s 49 Bonus ina promociju s 500 MB koji se dodjeljuju nakon aktivacije i to za sve aktivacije koje su napravljene do 01.12.2015.

  Svi korisnici koji u razdoblju od 20.8.2015. do 15.11.2015. aktiviraju tarifu Totalna u sklopu ponude Back2School2015, ostvaruju pravo da prilikom svake aktivacije na 49Kn Bonus kuna.Nain aktivacije tarife Totalna i pravila potronje Bonus kuna definirana su Uvjetima koritenja ponudeBack2School 2015.

  Korisnici koji aktiviraju SIM karticu iz start paketa iz posebne promocije Jesen 2015 i koja im je dodijeljena urazdoblju izmeu 02.listopada 2015 do 01.sijenja 2016 ostvaruju pravo na aktivaciju tarife Totalna s 49 Bonuskuna i na promociju s 500 MB jednom mjeseno u sljedeih 6 mjeseci uz uvjet nadoplate rauna s 25kn ili vie.

  Korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu kupljenu u sklopu promotivne ponude Zlatna karta / Jesen2015 od 13.10.2015. do 31.12.2015 ostvaruju mogunost aktivacije tarife Smart s 3GB i ostvaruju pravo na 50%bonus kuna jednom mjeseno tijekom 12 mjeseci uz uvjet nadoplate rauna bonom s 25 ili vie kuna.

  Korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu kupljenu u sklopu promotivne ponude Amex Jesen 2015 kojase ostvaruje u sklopu kataloga American ExpressStudent program utede, od 15.10.2015. do 15.04.2016ostvaruju pravo da nakon prve nadoplate od 25kn i vie dobije jednokratno dodatnih 500 MB podatkovnogprometa, te na 1 GB podatkovnog prometa jednom mjeseno u sljedeih 6 mjeseci uz uvjet nadoplate rauna s25kn ili vie.

  Korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu iz posebne promocije i koja im je dostavljena od 22. listopada2015 do 30.studenog 2015.ostvaruju pravo na promociju 100% Bonus kuna Jesen 2015 na nain da ostvarujupravo na dodatnih 100% bonus kuna za prvu mjesenu nadoplatu od 25 ili vie kuna, 12 kalendarskih mjeseci odaktivacije i 500 MB jednokratno koji se dodjeljuju nakon aktivacije kartice.

  Korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu iz posebne promocije Boinih500MB i koja im je dostavljenaod 20. studenog 2015 ostvaruju pravo na aktivaciju Boine Totalne tarife sa svim pogodnostima iste i dodatnopravo na 500MB jednokratno ukoliko aktiviraju karticu i nadoplate istu s 25kn ili vie do 31.12.2015

  Korisnici koji aktiviraju gratis SIM karticu iz izdanja asopisa Ok za Prosinac 2015, ostvaruju pravo na jednokratnih500 MB podatkovnog prometa koje im se dodjeljuju nakon prve nadoplate rauna s 25 kn ili vie .

  Svi postojei korisnici bonova Tele2 koji u razdoblju od 15.4.2016. do 15.5.2016. aktiviraju tarifu Totalna u sklopuposebne ponude Totalna 2000, ostvaruju pravo na 2.000 minuta prema svim mreama u Republici Hrvatskoj usljedeih 12 mjeseci koji vrijede dok god su na tarifi Totalna koju su aktivirali u nave denom razdoblju. Naknada zakoritenje tarife iznosi 49kn (s PDV-om) i naplauje se svakih 30 dana. Nain aktivacije tarife Totalna 2000definirana su Uvjetima koritenja ponude Totalna 2000 minuta i Uvjetima koritenja tarife Totalna.

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  23/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 23/81

  Svi postojei korisnici bonova Tele2 koji u razdoblju od 19.02.2016. do 14.04.2016. aktivirajutarifu Totalna usklopu posebne ponude Brza Totalna 2016, ostvaruju pravo na 2,5GB podatkovnog prometa u sljedeih 12mjeseci koji vrijede dok god su na tarifi Totalna koju su aktivirali u navedenom razdoblju. Naknada za koritenjetarife iznosi 59kn (s PDV-om) i naplauje se svakih 30 dana.Nain aktivacije tarife Totalna i pravila potronje Bonus kuna definirana su Uvjetima koritenja ponude BrzaTotalna i Uvjetima koritenja tarife Totalna.Sve ostale cijene i sadraj tarife koji nisu navedeni u prethodnom odlomku su definirani Cjenikomtelekomunikacijskih usluga u TELE2 HR mrei, stranica 3, Tarifa TOTALNA

  Od 01.02.2016 korisnik koji prenose broj u Tele2 i postane korisnik Tele 2 bonova ostvaruje pravo na dodatni 1GBpodatkovnog prometa u trajanju od 12 mjeseci na tarifama Smart i Totalna. Isti korisnik ostvaruje pravo i na 50%bonus kuna u trajanju od 12 mjeseci uz prvu mjesenu nadoplatu od 50 ili vi e kuna. Ponuda je dostupna do14.04.2016. Od 22.02.2016 svi korisnici Tele2 bonova koji aktiviraju tarifu Totalna s kljunom ri jei TOTALNAGIGAostvaruju pravo na dodatni 1GB podatkovnog prometa u trajanju od 12 mjeseci i na 50% bonus kuna u trajanju od12 mjeseci uz prvu mjesenu nadoplatu od 50 ili vie kuna.

  Korisnici koji narue prepaid SIM karticu od 22.02.2016. do 16.03.2016. i 19.04.2016 do 30.06.2016 na Tele2 webstranici u sklopu promocije SIM2GO ostvaruju pravo da za svaku prvu mjesenu nadoplatu od 25 ili vie kuna,dobiju 500 MB podatkovnog prometa mjeseno u sljedeih 6 mjeseci, sukladno Uvjetima koritenja.

  Korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu dodijeljenu u sklopu promotivne ponude Zlatna karta / proljee2016 od 28.03.2016. ostvaruju pravo na 50% bonus kuna jednom mjeseno tijekom 12 mjeseci i 1 GBpodatkovnog prometa jednom mjeseno uz uvjet nadoplate rauna bonom s 25 ili vie kuna jednom mjeseno.

  Korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu dodijeljenu u sklopu promotivne ponude 500MB kroz 6mjeseci od 15.04.2016 ostvaruju pravo na 500MB podatkovnog prometa jednom mjeseno tijekom 6 mjeseci uzuvjet nadoplate rauna bonom s 25 ili vie kuna.

  Korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu kupljenu u sklopu promotivne ponude Amex proljee2016 koja se ostvaruje u sklopu kataloga American Express Student program utede, od 15.04.2016. do15.10.2016 ostvaruju pravo da nakon prve nadoplate od 25 kn i vie dobije jednokratno dodatnih 500 MBpodatkovnog prometa, te na 1 GB podatkovnog prometa jednom mjeseno u sljedeih 6 mjeseci uz uvjetnadoplate rauna s 25 kn ili vie. Protekom 6 mjeseci 1 GB se prestaje dodjeljivati.

  Svi novi korisnici Tele2 bonova i korisnici koji prenesu broj u Tele2 mreu na bonove od 15.04.2016 do 15.05.2016ostvaruju pogodnost u kojoj mogu odabrati jednu od tri pogodnosti 500 MB, 500 minuta ili 500 SMSova.Pogodnosti se dodjeljuju sljedeih 12 mjeseci uz uvjet da je korisnik na tarifi Totalna. Dodatno korisnik ostvaruje ipogodnost od 50% bonus kuna za svaku prvu mjesenu nadoplatu od 50kn ili vie u sljedeih 12 mjeseci uzdodatni uvjet da je na tarifi Totalna.

  Korisnici koji aktiviraju promotivnu prepaid govornu SIM karticu iz posebnog pakiranja Rio Mare od 01.06.2016ostvaruju pravo na 250 MB podatkovnog prometa odmah te 250 MB jednom mjeseno tijekom 12 mjeseci uz uvjetnadoplate rauna bonom s 25 ili vie kuna.

  Korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu iz posebne promocije uz asopis OK Sport od 13.06.2016ostvaruju pravo na jednokratnih 1 GB u trajanju od 30 dana nakon prve nadoplate rauna s 25 kn ili vie.

  Cijene telekomunikacijskih usluga za pretplatnike u domaem prometu

  TARIFA 39 Minimalna mjesena potronja 0 ili 48 KUNA*Usluga Cijena

  Naknada za ukljuenje 0,95

  Minimalna mjesena potronja 0 ili 48,00

  Promet unutar hrvatskih mrea

  Pozivi unutar Tele2 HR mree 0,39

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 1,39

  SMS 0,33

  MMSPrijenos podataka (100 kB)

  0,990,50

  *Tarifa 39 nije dostupna za aktivaciju.Od 01.11.2015. cijena prijenosa podataka iznosi 0,50 kn / MB.

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  24/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 24/81

  Tarifa MINIMALNA MJESENA POTRONJA 85 KUNAUsluga Cijena

  Naknada za ukljuenje 0,95

  Minimalna mjesena potronja * 85,00Promet unutar hrvatskih mrea

  Pozivi prema svim mreama u Hrvatskoj 0,85

  SMS 0,33

  MMSPrijenos podataka (100 kB)

  0,990,50

  * Minimalna mjesena potronja ukljuuje pozive unutar Tele2 mree.Tarifa Minimalna mjesena potronja 85 kuna nije dostupna za aktivaciju. Od 01.11.2015. cijena prijenosa podataka iznosi 0,50 kn / MB.

  TARIFA S MUKTE BROJEM *Usluga Cijena

  Naknada za ukljuenje 0,95

  Minimalna mjesena potronja 48,00 ili 170,00

  Promet unutar hrvatskih mrea

  Pozivi unutar Tele2 HR mree 0,59

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 1,59

  Pozivi prema Mukte broju 0,00SMS 0,33

  MMSPrijenos podataka (100 kB)

  0,990,50

  * Korisnik moe izabrati i koristiti jedan Mukte broj iz Tele2 mree. Tele2 e pozive prema Mukte broju preko 1000minuta mjeseno naplatiti prema vaeoj cijeni za pozive unutar Tele2 mree u Tarifi s Mukte brojem.Tarifa s Mukte brojem nije dostupna za aktivaciju.Od 01.11.2015. cijena prijenosa podataka iznosi 0,50 kn / MB.

  Tarifa PRETPLATA 0 *Usluga Cijena

  Naknada za ukljuenje 0,95

  Promet unutar hrvatskih mrea

  Pozivi unutar Tele2 HR mreePozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 0,591,59

  SMS 0,33

  MMSPrijenos podataka (100 kB)

  0,990,50

  * Tarifa Pretplata 0 nije dostupna za aktivaciju.Od 01.11.2015. cijena prijenosa podataka iznosi 0,50 kn / MB.

  VALERSKA TARIFA *Usluga Cijena

  Naknada za ukljuenje 0,95

  Minimalna mjesena potronja 85,00

  Promet unutar hrvatskih mrea

  Pozivi prema svim mreama u Hrvatskoj 0,85SMS 0,33

  MMSPrijenos podataka (100 kB)

  0,990,50

  * valerska tarifa nije dostupna za aktivaciju.Od 01.11.2015. cijena prijenosa podataka iznosi 0,50 kn / MB.

  Tarifa KIKIRIKI *Usluga Cijena

  Naknada za ukljuenje 0,95

  Minimalna mjesena potronja 48,00 ili 170,00Promet unutar hrvatskih mrea

  Pozivi unutar Tele2 HR mree 0,29

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  25/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 25/81

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 1,29

  SMS 0,29

  MMSPrijenos podataka (100 kB)

  0,990,50

  * Tarifa Kikiriki nije dostupna za aktivaciju.Od 01.11.2015. cijena prijenosa podataka iznosi 0,50 kn / MB.

  Tarifa KNOCK-OUT (stara)

  Usluga CijenaNaknada za ukljuenje 0,95

  Minimalna mjesena potronja * 85,00 ili 150,00 ili 170,00Promet unutar hrvatskih mrea

  Pozivi prema svim mreama u Hrvatskoj 0,49

  SMS 0,29

  MMSPrijenos podataka (100 kB)

  0,990,50

  Naknada za uspostavu poziva iznosi 0,25 kn po pozivu.* Tarifa Knock-out uz minimalnu mjesenu potronju od 85 kn i 170 kn nije dostupna za aktivaciju.* Tarifa Knock-out uz minimalnu mjesenu potronju od 150 kn nije dostupna za aktivaciju od 21.02.2011. Od 01.11.2015. cijena prijenosa podataka iznosi 0,50 kn / MB.

  Tarifa KNOCK-OUT SURFUsluga Cijena

  Mjesena naknada za koritenje Tarife 50,00

  Promet unutar hrvatskih mrea1

  Pozivi prema svim mreama u Hrvatskoj (kn/min) 0,49

  SMS (po poruci) 0,29

  MMS (po poruci) 0,99

  Prijenos podataka na Tele2 signalu (1 MB) 0,05

  Prijenos podataka na T-Mobile signalu (100 kB) 2,001 Ostvareni promet ne ulazi u iznos mjesene naknadeNaknada za uspostavu poziva iznosi 0,25 kn po pozivu.Tarifa Knock-out Surf nije dostupna za aktivaciju od 15.04.2010.

  Od 01.11.2015. cijena prijenosa podataka iznosi 0,50 kn / MB.

  Tarifna opcija KNOCK OUT OPCIJA ZERO *

  Promet unutar hrvatskih mrea CijenaPozivi unutar Tele2 HR mree 0,00 **

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 0,49

  SMS 0,29

  MMS 0,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,50

  * Tarifna opcija nije dostupna za aktivaciju od 1.10.2011.** Pozivi unutar mree preko 1000 minuta naplauju se 0,49 kn po minuti.Naknada za uspostavu poziva iznosi 0,25 kn po pozivu. Mjesena naknada za koritenjeopcije iznosi 49 kn.Od 01.11.2015. cijena prijenosa podataka iznosi 0,50 kn / MB.

  Tarifa KNOCK-OUT (za korisnike koji su tarifu aktivirali do 24.02.2012.)1Usluga Cijena Cijena Cijena Cijena

  Minimalna mjesena potronja 50,00 100,00 150,00 300,00

  Promet unutar hrvatskih mrea

  Pozivi unutar Tele2 HR mree2 0,49 0,49 0,39 0,35

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj2 0,49 0,49 0,39 0,35

  Uspostava poziva (po pozivu) 0,25 0,25 0,25 0,25

  SMS 0,29 0,29 0,29 0,29

  MMS 0,99 0,99 0,99 0,99Prijenos podataka (100 kB) 0,50 0,50 0,50 0,50

  1 Tarifa nije dostupna za aktivaciju od 24.02.2012.2obraunska jedinica je 60 sekundi za prvu i svaku slijedeu minutu za korisnike koji tarifu aktiviraju od 1.10.2011.

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  26/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 26/81

  Od 01.11.2015. cijena prijenosa podataka iznosi 0,50 kn / MB.

  Tarifa ZERO INUsluga Cijena

  Naknada za ukljuenje 0,95

  Minimalna mjesena potronja 50,00 ili 100,00 ili 150,00

  Promet unutar hrvatskih mrea

  Pozivi unutar Tele2 HR mree 0,00*

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 0,69

  SMS 0,29

  MMSPrijenos podataka (100 kB)

  0,990,50

  Naknada za uspostavu poziva iznosi 0,69 kn po pozivu.* Pozivi unutar mree preko 1000 minuta naplauju se 0,69 kn po minuti.Tarifa Zero In nije dostupna za aktivaciju.Od 01.11.2015. cijena prijenosa podataka iznosi 0,50 kn / MB.

  Tarifa ZERO OUTUsluga Cijena

  Naknada za ukljuenje 0,95

  Minimalna mjesena potronja 50,00

  Promet unutar hrvatskih mreaPozivi unutar Tele2 HR mree i pozivi prema drugim mobilnim mreama uHrvatskoj

  0,00*

  Pozivi prema fiksnim mreama u Hrvatskoj 1,99

  SMS 0,29

  MMSPrijenos podataka (100 kB)

  0,990,50

  Ova tarifa ne podrava kupnju mobilnog ureaja. Naknada za uspostavu poziva iznosi 1,29 kn po pozivu. Naknada zamjeseno koritenje iznosi20 kn.* Pozivi prema mobilnim mreama unutar Hrvatske preko 500 minuta naplauju se 0,69 kn po minuti.Tarifa Zero Out nije dostupna za aktivaciju.Od 01.11.2015. cijena prijenosa podataka iznosi 0,50 kn / MB.

  Tarifa PLAN 0Usluga Cijena

  Naknada za ukljuenje 0,95

  Minimalna mjesena potronja 0,00

  Promet unutar hrvatskih mrea

  Pozivi prema svim mreama u Hrvatskoj 0,79

  Uspostava poziva (po pozivu) 0,25

  SMS 0,29

  MMS 0,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,501 Tarifni model Plan 0 nije dostupan za aktivaciju od 30.03.2012.

  Od 01.11.2015. cijena prijenosa podataka iznosi 0,50 kn / MB.

  Tarifa SLIKE I SLOVAUsluga Cijena

  Naknada za ukljuenje 0,95

  Minimalna mjesena potronja 50,00 ili 100,00 ili 150,00Promet unu tar hrvatskih mrea

  Pozivi prema svim mreama u Hrvatskoj 0,69

  SMS 0,15

  MMSPrijenos podataka (100 kB)

  0,850,50

  Naknada za uspostavu poziva iznosi 0,25 kn po pozivu.Tarifa Slike i slova nije dostupna za aktivaciju od 21.02.2011. Od 01.11.2015. cijena prijenosa podataka iznosi 0,50 kn / MB.

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  27/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 27/81

  Tarifa MEU NAMA (za korisnike koji su tarifu aktivirali do 20.02.2011.)1Usluga Cijena

  Naknada za ukljuenje 0,95

  Minimalna mjesena potronja 50,00 ili 100,00 ili 150,00Promet unutar hrvatskih mrea

  Pozivi unutar Tele2 HR mree2 0,29

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj2 0,69

  SMS 0,29

  MMSPrijenos podataka (100 kB)

  0,990,50

  1Tarifa nije dostupna za aktivaciju od 21.02.2011.2 Naknada za uspostavu poziva iznosi 0,25 kn po pozivu.

  Od 01.11.2015. cijena prijenosa podataka iznosi 0,50 kn / MB.

  Tarifa MEU NAMA (za korisnike koji su tarifu aktivirali od 21.02.2011. do 29.03.2012.)1Usluga Cijena Cijena Cijena Cijena

  Minimalna mjesena potronja 50,00 100,00 150,00 300,00Promet unu tar hrvatskih mrea

  Pozivi unutar Tele2 HR mree 0,00 0,00 0,00 0,00

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 0,89 0,89 0,79 0,69Uspostava poziva (po pozivu) 0,25 0,25 0,25 0,25

  SMS 0,29 0,29 0,29 0,29

  MMS 0,99 0,99 0,99 0,99Prijenos podataka (100 kB) 0,50 0,50 0,50 0,50

  1Tarifa nije dostupna za aktivaciju od 30.03.2012.

  Od 01.11.2015. cijena prijenosa podataka iznosi 0,50 kn / MB.

  Tarifa SUPERFREND *Usluga Cijena Cijena Cijena

  Minimalna mjesena potronja 50,00 100,00 150,00

  Promet unutar hrvatskih mrea

  Pozivi unutar Tele2 HR mree 0,49 0,49 0,49

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 1,29 1,29 1,29Pozivi prema Superfrend broju 0,00 0,00 0,00

  SMS 0,29 0,29 0,29

  Uspostava poziva (po pozivu) - - -

  MMS 0,99 0,99 0,99

  Prijenos podataka (100 kB) 0,50 0,50 0,50

  Korisnik moe izabrati i koristiti jedan Superfrend broj iz Tele2 mree. Tele2 e pozive prema Superfrend broju preko1000 minuta mjeseno naplatiti prema vaeoj cijeni za pozive unutar Tele2 mree u Superfrend tarifi. Mjesenanaknada za koritenje Superfrend broja iznosi 10 kn.* Tarifa Superfrend nije dostupna za aktivaciju od 01.10.2011.Od 01.11.2015. cijena prijenosa podataka iznosi 0,50 kn / MB.

  Tarifa SMILEY1

  Usluga Cijena Cijena Cijena

  Minimalna mjesena potronja tj. mjesena naknada 100,00 200,00 300,00

  Promet unutar hrvatskih mrea

  Pozivi unutar Tele2 HR mree 0,89 0,89 0,89

  Pozivi prema drugim mreama u Hrvatskoj 0,89 0,89 0,89

  Uspostava poziva (po pozivu) - - -

  SMS 0,00 0,00 0,00

  MMS 0,99 0,99 0,99

  Podatkovni promet ukljuen u iznos mjesene naknade 300 MB 1,5 GB 3 GBCijena podatkovnog prometa nakon to se potroi koliina ukljuena uiznos mjesene naknade (po 100kB)

  0,50 0,50 0,50

  1Tarifa nije dostupna za aktivaciju od 30.03.2012.

 • 7/26/2019 cjenik TELE2

  28/81

  Cjenik je vaei od 13.6.2016.* Izmjene Cjenika objavljene u Cjeniku od 01.06.2014. se od tog datuma primjenjuju na sve nove korisnike koji od togdatuma postanu Tele2 korisnici. Za postojee korisnike koji su Tele2 korisnici postali do 31.05.2014. e navedeneizmjene Cjenika biti na snazi od 01.07.2014.

  ** Primjenjuje se na sve korisnike bonova od 12.07.2014. 28/81

  Od 01.11.2015. cijena prijenosa podataka iznosi 0,50 kn / MB.

  Tarifni modeli SMART 100 1 2 3 5 i SMART 200 1 3 4 5

  Usluga Cijena Cijena

  Mjesena naknada 100 kn 200 kn

  Usluge ukljuene u mjesenu naknadu

  - Broj minuta prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnim mreama250 minuta 500 minuta

  - Broj SMS poruka prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnimmreama

  100 poruka 200 poruka

  - Prijenos podataka u Republici Hrvatskoj 500 MB 1,5 GB

  Cijene poziva, poruka i prijenosa podataka nakon to se potroipromet ukljuen u mjesenu naknadu

  - Cijena po minuti prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnimmreama

  0,99 kn

  - Cijena po SMS poruci prema svim nacionalnim fiksnim i mobilnimmreama

  0,35 kn

  - Cijena za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj (po 100 kB) 0,20 kn

  Cijene usluga koje nisu ukljuene u mjesenu naknadu

  - Naknada za uspostavu poziva 0,25 kn / poziv

  - Cijena po MMS poruci prema svim nacionalnim mobilnimmreama 0,99 kn

  - Cijena po minuti za CSD podatkovne ili faks pozive 0,99 kn

  - Cijena SMS poruke prema meunarodnim destinacijama 0,99 kn

  - Pozivi prema Slubi za korisnike (pozivi na broj 444) 0,00 kn

  Obraunske jedinice

  - za pozive (prva minuta / naredne minute) 60/60

  - za prijenos podataka (u nacionalnim mreama / u meunarodnomroamingu)

  1kB / 100kB

  Od 01.11.2015. cijena prijenosa podataka iznosi 0,50 kn / MB.

  1Svi korisnici koji su se pretplatili na tarife SMART 100 ili SMART 200 u periodu od 19.05.2011. do 30.11.2011. s obaveznimtrajanjem ugovora od 12 ili 24 mjeseca ostvaruju pravo na duple minute. Duple minute dodjeljuju se u punom trajanju ugovorne

  obveze odnosno svih 12 ili 24 mjeseca.2Svi korisnici koji se pretplate na tarifu SMART 100 u periodu od 15.07.2011. do 31.10.2012. trajno ostvaruju pravo na dupli

  podatkovni promet.

  3Svi korisnici koji se pretplate na tarife SMART 100 ili SMART 200 u periodu od 01.12.2011. do 31.10.2012. trajno ostvaruju pravo

  na duple minute.

  4Svi korisnici koji nisu pravne osobe te koji pretplatniki odnos ne zasnivaju za potrebe obrta a pretplatili su se na tarifu SMART 200u periodu od 01.12.2011. do 29.03.2012. ostvaruju pravo na popust na mjesenu naknadu u visini od 75 kn uz uvjet potpisaUgovorao obveznom trajanju pretplatnik