20
FOOD MACHINERY CO.,LTD. บริษัท ฟู ด แมชชินเนอรี่ จำกัด

Company profile update4-1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Company profile

Citation preview

FOOD MACHINERY CO.,LTD.บรษท ฟด แมชชนเนอร จำกด

www.foodmachinerys.com

Food Machinery Co., Ltd. was founded in

2005 by Mr.Marut Charernsri. The head office is

located at 607/50 Karnjanavanich Rd, Banpru,

Hatyai, Songkhla.

We have designed and manufactured

various kinds of machinery for food industry.

We strive to be the leader of food machinery so

we intentionally design and develop our machineries

into new technologies and in compliance with the

international industry standard. We also create

our products to fulfil customer satisfaction and to

respond rapid growth of modern technology.

Due to our good experience and engineering

know – how, Food Machinery Co., Ltd. has become

one of the most well – known food machinery

manufacturers in both domestic and international

food industry.

บรษท ฟด แมชชนเนอร จำกด กอตงขนเมอ

ป 2548 โดย คณมารต เจรญศร สำนกงานใหญ

ตงอยเลขท 607/50 ถนนกาญจนวนช ตำบลบานพร

อำเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา บรษทไดดำเนน

กจการผลตเคร องจกรในกระบวนการแปรรป

อาหาร ดวยความมงมนสการเปนผนำ และเปน

ทางเลอกทดทสดใหแกลกคาเราจงตงใจออกแบบ

และพฒนาเครองจกรใหทนสมย ตรงตามหลก

มาตรฐานอตสาหกรรมสากล สงทสำคญทสด คอ

การทเราไมคดถงเพยงแควนน หากยงตองคดถง

อนาคตนบจากวนนไป เพอเปนเปาหมายในการ

สรางสรรคผลตภณฑของเรา ใหตอบสนองไดถง

ความพงพอใจสงสดของลกคาและการเจรญ

เตบโตอยางรวดเรวของเทคโนโลยสมยใหม

ดวยประสบการณ ความเชยวชาญ และ

การรกษาคณภาพดานการผลตเครองจกรไดอยาง

ดเยยม จงทำใหบรษท ฟด แมชชนเนอร จำกด

เจรญเตบโตอยางตอเนอง จนเปนทยอมรบอยาง

กวางขวางจากลกคาทงในประเทศและตางประเทศ

FROM THE PRACTICAL EXPERIENCE IN BEING

THE LEADER OF FOOD MACHINERY

จากประสบการณสแนวคด เพอพนธกจอนยงใหญ…..

ABOUT

US

Food

Mac

hine

ry C

o., L

td.

WE ARE THE LEADER OF FOOD MACHINERY

VISI

ON &

MIS

SION

Food

Mac

hine

ry C

o., L

td.

VISION MISSION

We will share our engineering know-how,

enthusiastically help you solve the problems and go along with you to the future.

เราจะแบงปนความรและประสบการณ

เพอชวยคณแกปญหาและกาวไปพรอมกบคณในอนาคต

To design, manufacture and install all machines in compliance with the international

industry standards.

มงออกแบบ คดคน และผลตเครองจกร ใหตรงตามหลกมาตรฐานอตสาหกรรมสากล

To provide modern technology for engineering work with best after-sales service to

fulfill customers' needs.

มงใหความร และคำแนะนำ พรอมใหความชวยเหลอแกลกคาอยางเตมท โดยใหบรการ

หลงการขายอยางเอาใจใส เพอตอบสนองความตองการและความพงพอใจในทกระดบ

www.foodmachinerys.com WE ARE THE LEADER OF FOOD MACHINERY

MISSION : พนธกจ

VISION : วสยทศน

VISION & MISSIONวสยทศนและพนธกจ

www.foodmachinerys.com

OUR P

RODUCTS

Food

Mac

hine

ry C

o., L

td.

WE ARE THE LEADER OF FOOD MACHINERY

TYPE OF “FM” RETORT

1. RETORT

Direct Steam Retort: เครองฆาเชอแบบใชไอนำโดยตรง

Overpressure Water Spray Retort: เครองฆาเชอแบบสเปรยนำ

Overpressure Water Spray and Direct Steam (Dual Mode)Retort:

เครองฆาเชอแบบสเปรยนำและใชไอนำโดยตรง

Rotary Overpressure Water Spray Retort: เครองฆาเชอแบบหมน

(ระบบสเปรยนำ)

1.1

1.2

1.3

1.4

TYPE OF “FM” COOKER

2. COOKER

RECTANGULAR COOKER: เครองนงแบบเหลยม

CIRCULAR COOKER : เครองนงแบบกลม2.1

2.2

TYPE OF “FM” WASHING MACHINE

3. WASHING MACHINE

WASHING MACHINE 1 ZONE: เครองลางภาชนะ 1 โซน

WASHING MACHINE 2 ZONES: เครองลางภาชนะ 2 โซน

WASHING MACHINE 3 ZONES: เครองลางภาชนะ 3 โซน

WASHING MACHINE 4 ZONES: เครองลางภาชนะ 4 โซน

WASHING MACHINE 5 ZONES: เครองลางภาชนะ 5 โซน

WASHING MACHINE 2 LANES: เครองลางภาชนะ 2 เลนส

BOTTLE WASHING MACHINE: เครองลางขวด

PALLET WASHING MACHINE: เครองลางพาเลท

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

OUR PRODUCTS

www.foodmachinerys.com WE ARE THE LEADER OF FOOD MACHINERY

RETORTWE STERILIZE ALL FOOD PACKAGES HERE

Direct Steam RetortOverpressure Water Spray RetortOverpressure Water Spray And Direct Steam (Dual Mode) RetortRotary Overpressure Water Spray Retort

TYPE

OF

“FM

”RET

ORT

Food

Mac

hine

ry C

o., L

td.

www.foodmachinerys.com WE ARE THE LEADER OF FOOD MACHINERY

RETORTWE STERILIZE ALL FOOD PACKAGES HERE

Direct Steam RetortOverpressure Water Spray RetortOverpressure Water Spray And Direct Steam (Dual Mode) RetortRotary Overpressure Water Spray Retort

TYPE

OF

“FM

”RET

ORT

Food

Mac

hine

ry C

o., L

td.

www.foodmachinerys.com

Food

Mac

hine

ry C

o., L

td.

WE ARE THE LEADER OF FOOD MACHINERY

TYPE

OF

“FM

” RET

ORT

TYPE &TECHNICAL SPECIFICATIONS

Overpressure Water Spray Retort

เครองฆาเชอแบบสเปรยนำ

22

Rotary Overpressure Water Spray Retort เครองฆาเชอแบบหมน (ระบบสเปรยนำ)

44

Direct Steam Retort เครองฆาเชอแบบใชไอนำโดยตรง

11

Overpressure Water Spray and Direct Steam (Dual Mode) Retort

เครองฆาเชอแบบสเปรยนำและใชไอนำโดยตรง

33

www.foodmachinerys.com WE ARE THE LEADER OF FOOD MACHINERY

TYPE

OF

“FM

”RET

ORT

Food

Mac

hine

ry C

o., L

td.

TYPE &TECHNICAL SPECIFICATIONS

ระบบการฉดพนนำผานหวฉดทตดตงในตำแหนงและองศาทเหมาะสม เพอใหการฉดพนเปนไปอยางทวถง ทกผลตภณฑขณะทำการฆาเชอ คาเบยงเบนในการกระจายความรอนนอยทสด 0.5 ๐C การควบคมแรงดนถกตองแมนยำ 0.05 BARS ดวยคณสมบตของ Plate Heat Exchanger จะรกษาคณภาพของนำไมใหเกดการปนเปอน ระหวางนำทใชใน กระบวนการและนำสำหรบการทำความเยน

• “The continuous spraying of water through a series of spray nozzles, located at the optimum position of spray pattern, with direct steam injection gives better constant and homogenous temperature distribution and heat transfer to cover on every inch of products.• The Optimum heat distribution 0.5 ๐C Accurate pressure control 0.05 bars• The heat exchanger for cooling provides the optimum water quality and no contamination of the products by separating product cantact water from cooling water.

SPRAYING SYSTEM : ระบบการสเปรยนำ

PRODUCT TYPE OF“RETORT”

www.foodmachinerys.com

Food

Mac

hine

ry C

o., L

td.

WE ARE THE LEADER OF FOOD MACHINERY

TYPE

OF

“FM

” RET

ORT

TYPE &TECHNICAL SPECIFICATIONS

ModelFM-A-01 FM-A-02 FM-A-04 FM-A-04 FM-A-06 FM-A-08DetailLap-Scale

(1 Door) (1 Door) (2 Doors) (2 Doors) (2 Doors)(1 Door)

Length “L”(Approx)Width “W”(Approx)Height “H”(Approx)No. of Basket Capacity (pouch/batch)Installed power (kW)Steam Consumption (kg/batch) (Approx) Water Consumption (L/batch) (Approx)Air Consumption (L/batch) (Approx)Maximun temperature (C)Maximun pressure (bar)Steam Supply pressure (bar) Water Supply pressure (bar)

2,1551,8151,830

13653

27.52,0001,0001706

5-73

3,7152,3502,255

22,280

555

4,0003,0001706

5-73

5,0102,2802,330

44,5607.5110

8,0005,0001706

5-73

5,2102,3802,330

44,5607.5110

8,0005,0001706

5-73

7,2602,5302,390

66,840

11165

12,0007,0001706

5-73

9,3102,5302,390

89,120

15220

16,0009,0001706

5-73

Technical Specifitions : Water Spray Retort

ModelType of RotaryOverpressure

Water Spray Retort

Diameter (mm) Width (mm) Length (mm) Height (mm) Capacity (basket)

FM-RWR-01 1,200.00 2,335.00 2,010.00 2,252.00 1

FM-RWR-02 1,400.00 2,480.00 3,800.00 2,300.00 2

FM-RWR-04 1,400.00 2,525.00 5,575.00 2,350.00 4

FM-RWR-06 1,400.00 2,650.00 7,500.00 2,400.00 6

Technical Specifitions : Rotary Overpressure Water Spray Retort

www.foodmachinerys.com WE ARE THE LEADER OF FOOD MACHINERY

TYPE

OF

“FM

”COOKER

Food

Mac

hine

ry C

o., L

td.

COOKER

TYPE OF “FM” COOKERRECTANGULAR COOKER

CIRCULAR COOKER VACUUM COOKER

www.foodmachinerys.com

Food

Mac

hine

ry C

o., L

td.

WE ARE THE LEADER OF FOOD MACHINERY

TYPE

OF

“FM

”COOKER

TYPE &TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE OF COOKER

SPECIFICATION OF RECTANGULAR COOKER

Descriptions4 Trolleys

Detail

6 Trolleys 8 Trolleys 10 Trolleys

Diameter (mm.)(Outside Diameter Approx)Length (mm.)(Outside Approx)Capacity(Trolleys)Steam Consumption(kgs./Batch) (Approx)

1,940.00

4,230.00

4

480.00

1,940.00

6,230.00

6

690.00

1,940.00

8,230.00

8

770.00

1,940.00

10,230.00

10

950.00

Descriptions2 Trolleys

Detail

4 Trolleys 6 Trolleys 8 Trolleys

Width (mm.)(Outside Approx)Length (mm.)(Outside Approx)Height (mm.)(Outside Approx)Capacity, Ref. Skipjack Tuna(Kgs./Batch) (Approx)Steam Consumption(Kgs./Batch) (Approx)

1,450.00

2,600.00

2,720.00

600.00

105.00

1,450.00

4,800.00

2,720.00

1,200.00

140.00

1,450.00

7,000.00

2,720.00

1,800.00

175.00

1,450.00

9,200.00

2,720.00

2,400.00

210.00

SPECIFICATION OF CIRCULAR COOKER

www.foodmachinerys.com WE ARE THE LEADER OF FOOD MACHINERY

TYPE

OF

“FM

”WAS

HIN

GFo

od M

achine

ry C

o., L

td.

Washing Machine 1 Zone Washing Machine 5 ZonesWashing Machine 2 Zones Washing Machine 2 LanesWashing Machine 3 Zones Bottle Washing MachineWashing Machine 4 Zones Pallet Washing Machine

TYPE OF WASHING MACHINE

WASHING MACHINECLEANSING THE HIGTEST PERFORMANCE.

www.foodmachinerys.com

Food

Mac

hine

ry C

o., L

td.

WE ARE THE LEADER OF FOOD MACHINERY

TYPE

OF

“FM

”WAS

HIN

G

TYPE &TECHNICAL SPECIFICATIONS

1 Zone2 Zones3 Zones4 Zones5 Zones2 LanesBottlePallet

1 Zone2 Zones3 Zones4 Zones5 Zones2 LanesBottlePallet

Type ofWashing Machine Pre-Washing Detergent & Hot water Washing Chlorine Blowing

Type ofWashing Machine

Washing Process

Size of Washing MachineWidth(mm) Length(mm) Height(mm) Capacity(Pcs/hr)

1,5071,5071,5071,6521,6522,135750

1,380

2,8003,960

44,4706,3107,4067,4063,0974,014

1,6551,6551,6581,6201,5401,5401,1801,970

Up to 300 Up to 500 Up to 800

Up to 1,000 Up to 1,200 Up to 2,400 Up to 3,600

Up to 60

TYPE OF WASHING MACHINE

* Depend on the size of trays / baskets, bottle and pallets and the speed of conveyor.* ขนอยกบขนาดของถาด / ตะกรา , ขวด, พาเลท และความเรวสายพาน

www.foodmachinerys.com WE ARE THE LEADER OF FOOD MACHINERY

AFTE

R S

ALES

SER

VICE

Food

Mac

hine

ry C

o., L

td.

AFTER SALES SERVICEเราพรอมใหบรการ เพอความพงพอใจของคณ”

AFTER SALES SERVICE

WE ARE YOUR ONE STOP SERVICE, OUR TEAM OF EXPERT

ENGINEERS AND TECHNICIANS WILL MAKE YOU TRUST IN OUR

PRODUCT SAFETY AND QUALITY. AND TO FULFIL YOUR SATISFACTION

SO WE OFFER ONE YEAR WARRANTY FOR THE MACHINES AND OUR

EXPERT TEAMS ARE AVAILABLE TO SERVICE YOU WITHIN 36 HOURS

เราพรอมใหบรการแบบ ONE STOP SERVICE โดยวศวกร และชาง

ผเชยวชาญ เพอความเชอมนของลกคาถงความปลอดภย และคณภาพของ

เครองจกร เราคำนงถงความพงพอใจของลกคาเปนสำคญ ดวยการรบประกน

เครองจกรเปนระยะเวลา 1 ป และพรอมใหบรการหลงการขายภายใน 36 ชวโมง

www.foodmachinerys.com

Food

Mac

hine

ry C

o., L

td.

WE ARE THE LEADER OF FOOD MACHINERY

SALE

S SY

STEM

OUR MARKETSDOMESTIC MARKETS

www.foodmachinerys.com WE ARE THE LEADER OF FOOD MACHINERY

SALE

S SY

STEM

Food

Mac

hine

ry C

o., L

td.

OUR MARKETS : DOMESTIC MARKETS

Thai union manufacturing Co.,Ltd.

Asian alliance international Co.,Ltd.

Southeast asian packaging and canning ltd.

Siam Ratchaburi Industry Co.,Ltd.

Siam Daily foods Co.,Ltd

Choke mahachai beverage Co.,Ltd.

Cerebos (Thailand) Ltd.

Nissui (Thailand) Ltd.

RS Cannery Co.,Ltd.

Pantainorasingh manufacturer Co.,Ltd.

MV food supply Co.,Ltd.

Suchaya food Co.,Ltd.

I.S.A. Value Co.,Ltd.

Premier Canning Industry Co.,Ltd.

Siam South Sea Bird’s Nest Co.,Ltd.

Kimheng Food Products Co.,Ltd.

Siam International Food Co.,Ltd.

Srisiam Food Products Co.,Ltd.

Rajamangala University of technology Srivijaya.

Siam Food Products Public Co.,Ltd.

President Rice Products Public Company Limited.

Mintana Company Limited.

Premier Frozen Products Co.,Lt

Man A Frozen Food Co.,Ltd.

River Kwai International Food Industry Co.,Ltd.

Chotiwat Manufacturing Co.,Ltd.

Aeonmed Co.,Ltd.

Premium Food Co.,Ltd.

Asian Supreme Food Co.,Ltd.

Siam Tin Food Products Co.,Ltd.

Hi-Q Food Products Co.,Ltd.

Toiyibun Foods Co., Ltd.

Srifa Frozen Food Co.,Ltd.

Lucky Union Foods Co.,Ltd.

BBD Food Corporation Co.,Ltd.

Nomerica Thailand Co.,Ltd.

11 Wongjorn Trading & Cold Storage Co.,Ltd.

Hunter Group Ltd.,Part.

OUR MARKETSDOMESTIC MARKETS

www.foodmachinerys.com

Food

Mac

hine

ry C

o., L

td.

WE ARE THE LEADER OF FOOD MACHINERY

SALE

S SY

STEM

OUR MARKETSINTERNATIONALS MARKETS

OUR MARKETS : DOMESTIC MARKETS

CHINA

INDONESIA

HONG KONG

VIETNAM

ITALY

MALDIVES

KENYA

FIJI ISLANDS

SOLOMON ISLAND

MARSHALL ISLANDS

CHINA

INDONESIAVIETNAM

MALDIVES

KENYA

FIJI ISLANDS

SOLOMON ISLAND

MARSHALLISLANDS

HONGKONG

ITALY

www.foodmachinerys.com WE ARE THE LEADER OF FOOD MACHINERY

CONTA

CT

US

Food

Mac

hine

ry C

o., L

td.

CONTACT US

แผนทบรษท ฟด แมชชนเนอร จำกด(สำนกงานใหญ)

HEAD OFFICE : FOOD MACHINERY CO.,LTD 607/50 KARNJANAVANICH RD., BANPRU, HATYAI ,SONGKHLA 90250 THAILANDสำนกงานใหญ : บรษท ฟด แมชชนเนอร จำกด 607/50 ถนนกาญจนวนช ตำบลบานพร อำเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา 90250 TEL: (66)-0-7455-3171-6 FAX : (66)-0-7455-3170 Website : www.foodmachinerys.com E-mail : [email protected] , [email protected]

SAMUTSAKORN OFFICE : FOOD MACHINERY CO.,LTD 10/81 MOO 6, KOK-KRABUE , MUANG SAMUTSAKORN, SAMUTSAKORN 74000 THAILANDสำนกงานสมทรสาคร : บรษท ฟด แมชชนเนอร จำกด 10/81 หม 6 ตำบลคอกกระบอ อำเภอเมองสมทรสาคร จงหวดสมทรสาคร 74000 TEL: (66)-0-3444-1170 FAX : (66)-0-3444-1170 Website : www.foodmachinerys.com E-mail : [email protected]

แผนทบรษท ฟด แมชชนเนอร จำกด(จ.สมทรสาคร)

WE ARE THE LEADER OF FOOD MACHINERYwww.foodmachinerys.com