Click here to load reader

CV Elbert Wobben

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Curriculum Vitae

Text of CV Elbert Wobben

 • CU

  RR

  ICU

  LUM

  VITA

  EE

  LB

  ER

  T

  WO

  BB

  EN

 • curriculum vitae Elbert Wobben

  PERSONALIANaam: (Stefan) Elbert Wobben

  Geboren: 09-09-1986 te Kampen

  Adres: Tuinfluiter35 8271 HK IJsselmuiden

  Tel. nr.: 0636153066

  OUT-OF-THE-BOX

  COMMUNICATIEF

  CREATIEF

  KRITISCH

  VRIENDELIJK

  EIGENZINNIG

 • curriculum vitae Elbert Wobben

  OVER MIJZELFIn het kort beschrijf ik mezelf als een gretige aanpakker met een brutaal vleugje en als een creatief ensportief persoon met een gezonde dosis nieuwsgierigheid.

  Ik heb gekozen voor de opleiding communicatiesystemen. Een opleiding waarin communicatie, marketing, ICT en vormgeving samenkomen. Ik merkte dat ik in deze opleiding mijn ei kwijt kon en heb de opleiding dan ook met plezier doorlopen.

  Tijdens mijn opleiding (en dan vooral tijdens stages) en mijn eerste werkervaringen heb ik mijzelf goed leren kennen. Ik merkte dat ik een persoon ben die veel ideen kan bedenken en goed leiderschap kan vertonen wanneer dat nodig is. Ook merkte ik dat ik kritisch kan zijn; op anderen maar ook op mijzelf. Verder heb ik ontdekt dat ik doormiddel van communiceren en open te staan voor andermans mening en suggesties, ik mijzelf echt kan verrijken. Brainstormen, round-tables en nieuwe dingen creren zijn echt mijn ding!

  Van huis uit ben ik gewend voor mijn eigen brood te zorgen. Zo heb ik als tiener tussen de komkommer- en tomatenplanten gewerkt. Hard werken, maar ik heb daardoor wel geleerd door te pakken en schuw ook het harde werken niet.

 • curriculum vitae Elbert Wobben

  WERKERVARING2012 - Heden | Grafisch ontwerper/webdesigner/communicatiemedewerker

  Bijdrukkerij/reclamestudiovanVanderWekkeninDrontenbenikinaprilaangenomenalsgrafischontwerper.Naastdeactiviteitenalsgrafischontwerperkreegikdeopdrachtmijookbezigtehoudenmet webontwerp en communicatie. Dat is wat mij aantrok in deze functie, want dit zijn onderwerpen waar ik mij graag mee bezighoud en waar ik naar eigen mening ook in uitblink.

  Indezefunctiemerkikdatikveelleeroverdrukwerkengrafischeeffectiviteit.Andersommerkikdat ik het bedrijf veel kan leren over webontwerp- en ontwikkeling. Een mooie samenwerking dus.In de periode dat ik er werk zijn er al veel goede websites gebouwd, folders ontworpen en teksten geschreven.

  Drukkerij/reclamestudio Van der Wekken (Dronten)

  www.grafisch-bedrijf.nl

  2011 - Heden | Webbeheerder

  Eind 2011 aan een pro deo project begonnen voor hervormde gemeente De Hoeksteen. De site van De Hoeksteen voldeed op geen enkele manier meer aan de huidige internetnormen. Het paste niet bijeenjongeengrotegemeentevanrondde3.000leden.DaaromhebikhetopmijgenomenomDeHoeksteen de 21e eeuw in te helpen en een nieuwe website te ontwerpen en ontwikkelen.

  Het ontwerpen en ontwikkelen van de nieuwe site heeft geresulteerd in het ontstaan vanwww.hoeksteenkerk.nl. Een website, die voor ouderen makkelijk te gebruiken is en voor jongeren dynamisch en fris.

  Daarnaast houd ik de huidige site up-to-date met nieuws, activiteiten, fotos en dienstroosters.Dit project is under construction.

  Hervormde Gemeente De Hoeksteen (IJsselmuiden)

  www.hoeksteenkerk.nl

  2012 - Heden | (Web)designer

  Voor het startende internetbedrijf New Penguins ben ik sinds februari 2012 actief als designer. Designer voor zowel websites als al het drukwerk. Vanwege mijn veelzijdigheid wat betreft ontwerpen was ik een geschikte persoon om de ontwerp-functie te vervullen binnen het jonge bedrijf. Dit brengt voor mij veel uitdaging, diversiteit en variatie met zich mee. Iets wat ik graag heb in mijn werkomgeving.

  De samenwerking met New Penguins heeft al tot een aantal leuke projecten geleid, waar tevreden klantenvankondenprofiteren.Altijdfijnomblijeklantentezien.

  Internetbedrijf New Penguins (Bunschoten)

  www.newpenguins.nl

 • curriculum vitae Elbert Wobben

  2011 | Teamleider ontvangst

  Ik heb altijd met plezier bij Van Dijk Educatie gewerkt en in de zomer van 2011 was het geen uitzondering.Natehebbengewerktalsidentificatorenalsteamleiderbijhetinlevertraject,koniknuaan de gang als teamleider van ontvangst. Ik had de verantwoordelijkheid over miljoenen boeken die netjes in het systeem moesten worden gezet en een plekje moesten krijgen in het magazijn. Het was een soms hectisch baantje en het vereiste daarom soms ook behoorlijke stressbestendigheid. Dat is waar de uitdaging ligt; ondanks de drukte overzicht kunnen houden en alles in goede banen kunnen leiden. Achterafkreegiktehorendatditnvandemeestsuccesvolleseizoenenwasendatallesrelatiefvlekkeloos was verlopen.

  Van Dijk Educatie (Kampen)

  2010 - 2011 | Young Consultant

  AllestagairsbijdeholdingDilemmaGroepB.V.,waaronderQuaBaanB.V.valt,krijgendenaamYoungConsultant(YC).ZozijnerYCsvoorpsychologie,YCsvoorHRM,YCsvoormarketingencommunicatie; de drie aspecten waar de holding zich het meest mee bezig houdt.

  IkbeneenYCgeweestdiezichvooralbezighieldmetcommunicatieenmarketing.IkhebdeorganisatieQuaBaangeadviseerdhoehetproductSenseSysdoormiddelvancommunicatieenbrandinghetbestindemarktkonwordengezet.QuaBaanbleekveeltecommuniceren,inmoeilijkevaktermenen daarnaast ook nog een naar veel verschillende branches. Er is daarom geadviseerd om duidelijk, to-the-pointeninkernwoordentecommunicereninplaatsvanellenlangeteksten.VerderisQuaBaangeadviseerd zich eerst te focussen op de branche accountancy en daarna pas op andere branches.

  QuaBaan B.V. (Zwolle)

  www.vandijk.nl

  www.quabaan.nl

  2010 | Hoofd lay-out KEI-commissie

  Voor mijn studentenvereniging Dizkartes ben ik voor KEI-week 2010 hoofd lay-out geweest. Hierbij wasikverantwoordelijkvooreenKEI-site,flyers,eenposter,eenboekjeenveleanderedingen.Ikhebhiermee veel ervaring opgedaan. Niet alleen in vormgeving, maar vooral in het samenwerken met een commissie. We waren met de hele commissie vanaf januari tot augustus bezig met voorbereidingen voor de KEI-week. In soms stressvolle situaties leer je vaak de meest waardevolle dingen.

  A.S.V. Dizkartes (Groningen)

  www.kei.dizkartes.nl

 • curriculum vitae Elbert Wobben

  2009 | Design stagiair

  Vanafseptember2009stagegelopenbijAccepteB.V.Eenjonginternetbedrijfdatuitgegroeidistoteen grote partij in de eticketing-business met hun productmerk Paylogic. In de tijd dat ik daar stage liephebikvooralwerkzaamhedengedaanbetreftgrafischontwerpenmeewerkeninhetbouwenvanwebsites.MijnstageopdrachtbijAcceptwashetontwikkelenvaneennieuwecorporatewebsitevoorGetlogic(dewebontwikkelingstakvanAccept).Hierkwamonderzoekbijkijkennaarwatdetegenwoordige trends zijn op het gebied van webdesign. Deze dienden wij te combineren met de wensen en eisen van de opdrachtgever, zodat er een goed concept uit naar voren zou komen. Op die manier is het steeds verder uitgewerkt en is dit het uiteindelijke resultaat geworden: www.getlogic.nl

  Accept B.V. (Groningen)

  www.getlogic.nl

  2008 - 2011 | Ontwerper

  InoktoberaangenomenalslidvandecommissiebinnenA.S.VDizkartes(StudentenvereniginginGroningenmetbijna1000leden)diedelay-outvandeheleverenigingverzorgd.Ditbetekenthetmakenvanaffiches,websites,logos,banners,flyersetc.Erwordtbinnendecommissiegestreefdnaareen professionele werksfeer zodat er producten van hoge kwaliteit worden gemaakt.

  Lay-out orgaan A.S.V. Dizkartes (Groningen)

  www.cool.dizkartes.nl

 • curriculum vitae Elbert Wobben

  Invoorgaandejarenhebiknaastmijnschoolervaringenveelbijbaantjesgehad.Mijisvanjongsafaangeleerdmijneigengeldteverdienenenookhardtewerken.Zobenikalkleinventjevan12/13jaar begonnen met het bezorgen van tijdschriften en ben ik een paar jaar later wezen werken in de tuinbouw.Naongeveer4jaarhardwerkentussendekomkommersentomaten,hebikviaAdeccoenRandstadverschillendebaantjesgehadindebouw-enmetaalindustrie.Hetisvaakniethetmeestleuke werk, maar je leert daardoor wel respect te krijgen voor de mensen die deze werkzaamheden jaren lang 40 uur in de week doen. Ook heb ik in die tijd bij een drukker gewerkt. Hier kwam ik in aanrakingmetdegrafischewereld.Ookeenbaantjewathardwerkenwasenmetdeinktzorgdesomsookvoorviezetoestanden,maarhetgafmeweleeninteressanteblikindegrafischewereld.

  Toen ik naar het hoger onderwijs ging, ben ik wat andere bijbaantjes gaan zoeken. Zo heb ik als postsorteerder gewerkt bij TNT en als groepsleider bij Van Dijk Educatie (een van de grootste boekhandels in Nederland). Interessante bijbaantjes waar al een stuk meer verantwoordelijkheid bij kwamkijkendanbijvoorgaandebaantjes.AlsgroepsleiderbijVanDijkEducatiehadikbijvoorbeeldde leiding over scholieren die boeken innamen bij scholen door heel Nederland heen. Dit was zeer verantwoordelijk werk. In principe ben je als groepsleider een visitekaartje voor Van Dijk Educatie richting de onderwijsinstellingen. Het was daarom van belang dat alles gestructureerd en rustig verliep. Dit was vaak een grote uitdaging, maar het ging toch altijd goed.

  Deze baantjes zijn niet altijd even makkelijk geweest en vaak fysiek zwaar, maar juist daarvan heb ik veel geleerd. Ik weet sindsdien wat hard werken is en schuw het daardoor niet.

  Werkervaring van 1999 t/m 2008

  OVERZICHT WERKVAARDIGHEDEN Software Script talen Overige skills Spreektalen

  AdobeCreativeSuite D HTML E Webdesign E Nederlands EInDesign E PHP B GraphicDesign D Engels D+Dreamweaver D CSS D SocialMedia D Duits CIllustrator E Javascript B LogoDesign D Frans BPhotoshop D Actionscript B Fotografie CFlash D User Interface Design CMicrosoftOffice D Interaction Design DWordpress D Brand design CMagento B Copywriting C

  E = Professionele kennis, geen geheimenD=Goedekennis,instaatomzelfstandig werkzaamheden te verrichtenC = Kennis om eenvoudige taken te verri