Disseny d’una graella - Disseny d’una graella avaluativa d’orientaciأ³ professional per a recursos

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Disseny d’una graella - Disseny d’una graella avaluativa d’orientaciأ³...

 • 2014-2015

  Disseny d’una graella avaluativa d’orientació

  professional Per a recursos TIC

  Andreu Curto Reverte MÀSTER DE PSICOPEDAGOGIA

 • 1

  "El éxito más hermoso no es aquel que llega como un gato casero domado,

  sino aquel que hay que aprender a domar y forzar como un caballo salvaje."

  Peter Ustinov

  http://es.wikiquote.org/wiki/%C3%89xito

 • 2

  Agraïments Sense cap mena de dubte, aquest treball no podria haver-se realitzat sense l’ajuda de

  moltes persones.

  En primer lloc, agrair a la tutora del treball de final de màster, la dra. Sofia Isus, per les

  incomptables hores de tutories que hem tingut al llarg del treball. Sense vostè i la seva

  orientació no seria possible.

  En segon lloc, agrair al dr. Xavier Carrera per les seves aportacions en l’àmbit de les

  tecnologies, un camp que desconeixia, i gràcies a les seves reflexions m’han ajudat a

  crear aquest treball.

  En tercer lloc, agrair a la família i amics, que durant les hores baixes m’han ajudat a tirar

  endavant, sense vosaltres aquest treball no seria el que és.

  Per últim, agrair especialment a la meva parella per la seva infinita paciència.

 • 3

  Resum del Treball de Fi de Màster

  AUTOR / AUTORA Andreu Curto Reverte

  TÍTOL DEL TREBALL (català, castellà i anglès)

  Disseny d’una graella avaluativa d’orientació professional per a

  recursos TIC

  Diseño de tabla avaluativa de orientación profesional para

  recursos TIC

  Evaluation grid design of professional counseling for ICT

  resources

  PARAULES CLAU (català, castellà i anglès)

  Graella avaluativa, orientació professional, orientador, recursos TIC, serveis d’orientació, mediació, orientació educativa.

  Tabla avaluativa, orientación profesional, orientador, recursos TIC, servicios de orientación, mediación, orientación educativa.

  Evaluation grid, professional counseling , counselor, ICT resources, service counseling

  mediation, school counseling/guidance.

  RESUM (100-150 paraules, català, castellà i anglès)

  Disseny d’una graella avaluativa d’orientació professional per a recursos TIC. S’ha procedit a

  realitzar una recerca bibliogràfica per tal de desenvolupar els criteris bàsics basats amb

  aspectes propis de l’orientació professional. Es complementa aquesta avaluació tenint en

  compte criteris d’excel·lència relacionat a les noves tecnologies, avaluant l’estètica,

  l’accessibilitat i la interacció que estableix el recurs TIC amb l’usuari. Es pretén desenvolupar

  una eina funcional per avaluar de forma quantitativa, però de forma orientativa, els recursos

  TIC. Es procedeix a validar aquesta eina a través d’una avaluació de jutges experts en

  orientació professional i noves tecnologies.

  http://calpcc.org/professional-counseling

 • 4

  Diseño de una tabla evaluativa de orientación profesional para recursos TIC. Se ha procedido

  a realizar una investigación bibliográfica para desarrollar los criterios básicos basados en

  aspectos propios de la orientación profesional. Se complementa esta evaluación teniendo en

  cuenta criterios de excelencia relacionado a las nuevas tecnologías, evaluando la estética, la

  accesibilidad y la interacción que establece el recurso TIC con el usuario. Se procede a validar

  esta herramienta a través de una evaluación de jueces expertos en orientación profesional y

  nuevas tecnologías.

  Evaluation grid design of professional counseling for ICT resources. It has been proceeded to

  perform a literature search to develop basic criteria based on specific aspects of professional

  counseling. This assessment is complemented by considering criteria of excellence related to

  new technologies, evaluating aesthetics, accessibility and interaction that the ICT resource

  establish with users. It is proceeded to validate this tool through an evaluation of expert judges

  in counseling and new technologies.

  TUTOR/A SOFIA ISUS BARADO

  DATA DE PRESENTACIÓ 12/06/2015

 • 5

  Índex

  Agraïments .................................................................................................................................... 2

  Resum del Treball de Fi de Màster ................................................................................................ 3

  1. Introducció ................................................................................................................................ 6

  2. Aproximacions al concepte d’Orientació Professional .............................................................. 9

  3. Les TIC i l’Orientació Professional ........................................................................................... 11

  4. Estadi de l’art ........................................................................................................................... 13

  4.1. Eines de recerca ............................................................................................................... 13

  4.2. Situació Actual. ................................................................................................................. 13

  5. Metodologia. ........................................................................................................................... 18

  5.1 Objectiu de la investigació: ............................................................................................... 18

  5.2 Disseny de la Investigació .................................................................................................. 18

  5.3 Procediment ...................................................................................................................... 19

  6. Graella avaluativa per indicadors. ........................................................................................... 20

  6.1 Definició d’Orientació Professional. ................................................................................. 20

  6.3 Criteris bàsics per avaluar l’Orientació Professional ......................................................... 23

  Taula 1. Graella d'Orientació Professional. Criteris Bàsics ...................................................... 24

  6.4 Criteris per avaluar les TIC ................................................................................................. 25

  Taula 3. Graella Tecnològica. Criteris d’Excel·lència ................................................................ 26

  6.5 Taula 4. Graella Avaluativa ................................................................................................ 27

  7. Validació de l’instrument TIC d’Orientació Professional ......................................................... 29

  7. 1. Taula 5. Composició dels jutges experts ......................................................................... 29

  7.2. Selecció de participants.................................................................................................... 29

  Taula 7. Criteris de validació dels ítems i categories dels instruments d’avaluació d’eines TIC en

  matèria d’Orientació Professional ..................................................................................................... 30

  8. Prova Pilot ............................................................................................................................... 31

  8.1. Servei d’Ocupació de Catalunya- CLOE: defineix el teu perfil professional ..................... 32

  8.2 Educastur: Projecte HOLA ................................................................................................. 34

  8.3. XTEC- Test d’Orientació Professional .............................................................................. 36

  9. Bibliografia .............................................................................................................................. 38

  Annex 1. Taula 2. Graella de Tecnologia. Criteris d'Excel·lència ............................................. 44

  Annex 2: Taula 6. Validació de l’instrument............................................................................ 46

  Annex 3: Validació de l’instrument ......................................................................................... 48

  3.1 Taula 6.Escala Pertinença (P) i d’Adequació (A) i dels indicadors ............................................... 48

  Annex 4: Model Holland .......................................................................................................... 49

 • 6

  1. Introducció

  Actualment, ens situem una societat espanyola marcada per la dificultat

  d’adaptar-se als nous canvis que s’esdevenen. Canvis socials, econòmics,

  polítics, tecnològics, etc. Consegüentment, ha provocat que els ciutadans siguin

  un reflex d’aquesta societat cada cop més complexa (Zapatero, 2011).

  Per tant, un dels grans reptes de la nostra societat és el fet de fomentar,

  desenvolupar i potenciar sistemes d’orientació professional de qualitat (García i

  Romero,