44
VOETBALVERENIGING DVV DUIVEN SEIZOEN 10 - 11 NUMMER 6 DVV Voetbalvereniging post Door Vriendschap Vooruit Van de redactie • Van de bestuurstafel • Van de sponsorcommissie • Van het eerste • Jeugdcorner • Ingezonden stukken • Pupillen van de week • Eregalerij der kampioenen • Club van 100 • 6 Kampioenen Kampioenen DVV

DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

post Kampioen en Kampioen en DVV Door Vriendschap Vooruit Voetbalvereniging Van de redactie • Van de bestuurstafel • Van de sponsorcommissie • Van het eerste • Jeugdcorner • Ingezonden stukken • Pupillen van de week • Eregalerij der kampioenen • Club van 100 • voetbalvereniging Dvv Duiven • seizoen 10-11 • nummer 6

Citation preview

Page 1: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

v o e t b a l v e r e n i g i n g D v v D u i v e n • s e i z o e n 1 0 - 1 1 • n u m m e r 6

DVV

Voetbalvereniging

post

Door Vriendschap Vooruit

Van de redactie •Van de bestuurstafel •

Van de sponsorcommissie •Van het eerste •

Jeugdcorner •Ingezonden stukken •

Pupillen van de week •Eregalerij der kampioenen •

Club van 100 •

6

KampioenenKampioenen

DVV

Page 2: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Postbus 116920 AA Duivenwww.vandepavert.nl

Telefoon: 026 - 32 10 510Telefax: 026 - 32 10 [email protected]

Schakel ons invoor het te laat is!

• Particulieren en bedrijven• Alarmsystemen met certi caat• Meldkamer en alarmopvolgingsdienst• Contractovername• TOP Onderhoud & Service - 24 uur• Brandbeveiliging• Kluizen en sleutelkasten• Camerabewaking• Zware rolluiken en traliehekwerken• Hang- en sluitwerk• Bemiddeling naar verzekeraars

Een alarminstallatie vermindert de kans op inbraak met 90%! Bij 1 op de 5 Nederlandse huishoudens wordt tegenwoordig ingebroken! Een inbraak is een trieste en ingrijpende gebeurtenis. Nog triester is dat het aantal inbraken toeneemt en geweld daarbij niet meer wordt geschuwd. Uiteraard worden vele zaken gedekt door de inboedelverzekering, een doekje voor het bloeden. Het leed en de angst achtervolgt slachtoffers namelijk nog jaren. Na een inbraak schaft 70% van de slachtoffers direct een alarminstallatie aan. De kosten voor een dergelijke installatie zullen u reuze meevallen evenals de te verrichten werkzaamheden.

Het plaatsen van een (gecerti ceerd) alarmsysteem houdt vaak in dat uw inboedelverzekeraar een korting kan geven op uw premie (informeer hiernaar bij uw assuradeur). Bel voor een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Die kan u precies vertellen wat de kwetsbare en risicovolle punten van uw woning zijn.

Voorkomen is beter dan genezen. Bel: 026 - 32 10 510

VDP 032609-01 tasjesmailing.indd 1 22-04-09 20:16

Page 3: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Van de redactieDoor: John van der Meer, redactielid

Sportvrienden,

Al weer een competitiejaar afgesloten: het seizoen

2010-2011 zit er weer op. De schoenen in het vet, de

spiertjes even rust…genieten van de vakantie die er

aan zit te komen.

Wij hopen dat jullie een sportief en prettig seizoen gehad

hebben met, als het even kan, goede resultaten maar

vooral: met een goede teamgeest!

We bedanken de trouwe schrijvers van dit seizoen en

hopen op veel kopij in de nieuwe jaargang.

Enkele zakelijke gegevens:

Bewaarnummer:• Deadlineaanleverengegevens27juni

• Verspreiding omen nabij 12 juli (geven de bezorgers

even aan bij Geert Roelofs als ze op vakantie zijn?).

Blad 1 seizoen 2011-2012• Deadlineaanleverenkopij6september

• Verspreidingblad1omennabij24september

Tot slot wensen we jullie weer veel leesplezier en

een prettige vakantie!

Do

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

Vanderedactie 3Vandebestuurstafel 5Vandesponsorcommissie 7Vanheteerste 9Jeugdcorner 13Ingezonden stukken 21Pupillenvandeweek 26Eregalerijderkampioenen 27Clubvan100 35

DVVPostiseenuitgavevanvoetbalverenigingDVV

“Door Vriendschap Vooruit”.DVVPostverschijnt6maalperjaar.

Hoofdredactie: JohnvanderMeer 0316263990

Eindredactie: GeertRoelofs 0316266291

SvenMeijer 0650838588

PeterSmits 0316840751

WernerdeGeest 0316267587

E-mail: [email protected]

Kopij-bus: Sportpark “Horsterpark” Duiven

Druk: JP Offset,Duiven•www.jp.nl

Vormgeving: SvenMeijer

Oplage: 1100 exemplaren

i n h o u D P a g i n a 3

Page 4: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Advertentie

O N A F H A N K E L I J K C L U B B L A D • D O O R V R I E N D S C H A P V O O R U I T • O P G E R I C H T 1 5 S E P T E M B E R 1 9 4 5

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

32

Advertentie

O N A F H A N K E L I J K C L U B B L A D • D O O R V R I E N D S C H A P V O O R U I T • O P G E R I C H T 1 5 S E P T E M B E R 1 9 4 5

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

32

Post- en Pakketservice

Koeriersdiensten

Voor het vervoer van al uw zendingen, groot of klein, bent u bij

Willems Post en Pakket aan het juiste adres.

Of het nu gaat om het bezorgen van een uiterst vertrouwelijk document

of een pallet vol met apparatuur, wij bezorgen het zoals U dat wilt.

Wij bieden diverse vervoersdiensten, ieder met een eigen tijdsplanning.

Als u iets bezorgd wilt hebben...

‘t Holland 10a I 6921 GW DuivenTelefoon (0316) 284 018I Fax (0316) 283 756E-mail [email protected]

U kunt zelf aangeven hoe snel u wilt dat uw zending wordt afgeleverd.

Advertentie

O N A F H A N K E L I J K C L U B B L A D • D O O R V R I E N D S C H A P V O O R U I T • O P G E R I C H T 1 5 S E P T E M B E R 1 9 4 5

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

32

Advertentie

O N A F H A N K E L I J K C L U B B L A D • D O O R V R I E N D S C H A P V O O R U I T • O P G E R I C H T 1 5 S E P T E M B E R 1 9 4 5

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

32

Page 5: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Nieuwe spelerspassen in nieuwe seizoen.Door: Geert Tijssen, administratie spelerspassen.

Despelerspassenverliezenna5jaarhungeldigheiden

moeten dus vernieuwd worden. Dat geldt nu dus voor

allepassendieuitgegevenzijnin2006.

Al enige maanden is via de elftalleiders en coördinatoren

aangegeven dat de spelers, waarvan de geldigheid

van de spelerspas de komende maanden afloopt, een

nieuwe recente pasfoto moeten inleveren voor de

nieuwe spelerspas.

De pasfoto met achterop de naam en geboortedatum

kan worden ingeleverd bij de elftalleider of in het oranje

correspondentiekastje van de ledenadministratie in de

hal van het clubhuis.

Is het clubhuis gesloten, dan kan men de pasfoto

inleveren bij:

Geert Tijssen Steenstraat 39 6921 LA DUIVEN.

Er zijn echter nog weinig pasfoto’s ingeleverd!

HEEftMEninJulia.S.GEEnPaSfotoinGElEVERD.

DAn HEb jE In AuGuSTuS GEEn GElDIGE

SpElERSpAS En KAn jE AlS SpElER nIET

mEER AAn WEDSTRIjDEn DEElnEmEn.

E en F pupillen hoeven geen foto in te leveren, zij hebben

geen spelerspassen.

Van de voorzitterWat een fantastisch einde van het seizoen. KnVB

bekerfinales, jeugdtoernooien, kampioenen en nacompetitie

met het 1e elftal.

Zaterdag21meiwarendeKnVBbekerfinalesvoordea

t/mf jeugdbijDVV.Eenaantalvrijwilligershebbendaar

de schouders onder gezet en er een super happening van

gemaakt. Alle deelnemende teams waren lovend over de

begeleiding en aankleding. Een mooi podium voor onze

clubscheidsrechters om wedstrijden te fluiten. uit handen

van onze wethouder Sjef van Groningen ontvingen onze

clubscheidsrechters en de finalisten een medaille.

Spannend bleef het voor de meeste elftallen tot het einde,

kampioenof net niet, nacompetitiewel of niet.Voor het

bestuur mooi om al die passie en gedrevenheid te zien.

bovenal straalde het plezier er vanaf, alhoewel vlak voor

de wedstrijd stonden de gezichten vaak iets strakker.

Het einde van het seizoen betekent ook afscheid nemen

van spelers en vrijwilligers. Soms tijdelijk soms voor

altijd. mooi om te zien dat er ook elftallen zijn die aan de

beheerders denken en hun dankbaarheid tonen met een

cadeau. na afloop van de nacompetitiewedstrijd tegen

Epe hebben we in een schitterende ambiance afscheid

PeterSmitsenDaanvandeVennemenafscheidvanDVV1.

Do

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

v a n D e b e s t u u r s t a f e l P a g i n a 5

Page 6: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Creatieve bruidsreportages/portretfotografie Industriële en bedrijfskundige reportages

Fotografie Jacques Kok

Net even anders...

Scheefkelk 12 - 6922 HH Duiven0316-267579 - 06-51721179

[email protected] - www.fotokok.nl

Page 7: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

genomen van Peter Smits en Daan van der Ven. Beide

spelerszijngrootgeworden inde jeugdvanDVVenzijn

jarenlang gezichtsbepalend geweest in het 1e elftal. Hier

zijnwealsDVVtrotsop!

naast het afronden van het lopende seizoen zijn de

voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang. 11

en18 junizijndeonderhoudsdagenbijDVVwaarbijalle

leden samen onderhoud plegen. je hoeft je niet aan te

meldenenDVVzorgtvooreenhapjeeneendrankjetijdens

en na het onderhoud.

De zomerstop is nu echt begonnen, een periode waarin

iedereen de accu kan opladen voor het nieuwe seizoen.

nog één laatste voetbalactiviteit in de eerste week van de

vakantie,het1eDVVzomervoetbalkampvoordejeugdvan

7t/m13jaar.Checkofernogplaatsenzijnomookinde

eerste week van de vakantie nog lekker te kunnen sporten

en bewegen. Voor meer info zie DVV website menu:

maatschappelijk, zomervoetbalweek.

Tot slot wenst het bestuur u een hele fijne vakantie.

DVV het nieuwe seizoen in met 100 nieuwe ballen!

DeQ8/DVVBallenactieiseengrootsuccesgeworden!

op1mei jl. stoptedeQ8/DVVBallenactie enkondende

volle spaarkaarten in de kantine worden ingeleverd. Aan

het eind van de actie liep het nog storm, velen van u hadden

nog meerdere volle spaarkaarten in de portemonnee zitten.

We zijn dan ook tot het mooie resultaat van maar liefst

720vollespaarkaartengekomen.DaarmeeheeftDVVhet

gestelde doel voor 100 nieuwe ballen ruimschoots gehaald.

Bijna 100 DVV leden en hun ouders die het belangrijk

vinden om met goed materiaal te kunnen voetballen en

trainen deden actief mee met de actie.

Zijkwamenuit33teamsdieooknogeensmeededenvoor

de beste teamprestatie. Het team dat de meeste kaarten

heeft ingeleverd krijgt namelijk voor iedere speler een

leren voetbal voor thuis.

Hetwasspannendtussendef1,f6,B3endeC2,maarde

4actievespaardersvandeC2haaldenuiteindelijkmet82

volle spaarkaarten de winst binnen. Zij krijgen binnenkort

de ballen uitgereikt.

DeE3leverdeookeengoedeprestatiedoormetdemeeste

deelnemers,namelijk7,meetedoen.Zijwarengoedvoor

49vollespaarkaarten.

Wij bedanken iedereen die heeft meegedaan om van

deze actie een succes te maken en hopen dat bij een

eventueelvervolgopdeQ8/DVVBallenactie

nog meer leden en ouders meedoen.

v a n D e s p o n s o r c o m m i s s i e

Kastanjelaan 20 of Oostsingel 15

Q8 / DVV Ballenactie

Do

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

v a n D e b e s t u u r s t a f e l P a g i n a 7

Page 8: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Bij uw interkreatief-kapper zit u goed!Interkreatief-kapper • nieuwe knip- en kleurtechnieken • Speciale high- en lowlighttechnieken • Sunglitz, bioglitz en ultraglitz

• Great lenghts 100% human extentions •Shi-irontechnieken(specialeshi-iron-tang)• Elumen haircolor technology •Veelvoordeelaktiesindekapsalon• bonus-card spaarsysteem • Kom langs, of bel voor een afspraak

Doetinchem •WinkelcentrumdeBongerd55 •tel.0314-343436Duiven •Winkelcentrum’tEilandplein490 •tel.0316–281200Kilder •Broekstraat25(nabijDichteren) •tel.0314–681589Wehl •KapsalonCharme,Didamseweg6 •tel.0314–683543Wehl •Keppelseweg7 •tel.0314-684757Zevenaar •tortonaplein3 •tel.0316–341191

Kapsalons in Doetinchem, Duiven en Wehl zijn ’s maandags ook de gehele dag geopend!

MARCREESINGA U T O B E D R I J F

’tHollanD51DuiVEntEl:0316-261442

Page 9: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Do

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

Afscheid technische staf

Afscheid nemen is nooit leuk

(Zeker niet van een club die na 15 jaar voetballen toch onderdeel van je is geworden. Deze zomer verruil ik DVV voor Quick 1888 uit Nijmegen.) Door: Daan van de Ven, 28-05-2011

op tienjarige leeftijd ben ik gaan voetballen bij DVV.

Daarvoor woonde ik in Zevenaar en heb ik twee jaar bij

DCS gespeeld. Aangezien ik nieuw was bij de club werd

ikgeplaatstindeD8envervolgensdeD6.Hetblijktdus

dat je niet alle vertegenwoordigende elftallen hoeft te

doorlopen om het eerste halen, zeker als je bedenkt dat ik

de twee seizoenen daarop in de C2 mocht acteren. na mijn

tweede seizoen in de C2 kwam ik eindelijk in een eerste

elftalterecht:deC1.Vanafdatseizoenhebikalle‘eerste’

elftallendoorlopen,eindigendinDVV1.

in 2003 mocht ik als, ik meen, 16 jarig

jochie voor het eerst meedoen met het

eerste. Op zaterdag ballen in de A1 en

zondag soms op de bank. Rini Kromdijk,

destijds trainer van het eerste, zag het in

me zitten en haalde me het seizoen erop

definitief bij 1. mijn band met hem is altijd

goed geweest al heeft de buitenwacht

dat niet altijd in de gaten gehad. Wat ik

namelijk ook deed, Kromdijk coachte altijd

precies het tegenovergestelde: als ik diep

ging, moest ik terug; liep ik naar links,

moest ik naar rechts. je kunt dus rustig

stellen dat hij veel met me bezig was.

Helaas degradeerden we dat jaar op dramatische wijze op

doelsaldo en penalties uit de derde klasse. Kromdijk werd

geslachtofferd en opgevolgd door de gezelligste trainer

aller tijden: Henk pieneman.

Onder pieneman hebben we er als groep meer uitgehaald

dan er eigenlijk inzat. Twee keer kampioen en één keer

nacompetitie voor promotie gehaald. met Henk zijn we

dus van de vierde naar de tweede klasse gepromoveerd.

Dat lag niet zozeer aan de tactische voetbalkennis van

Henk, maar aan zijn gave om van een team jongens een

gezellig en hecht collectief te smeden. plezier maken was

het toverwoord. Er viel om en met Henk dan ook veel te

lachen. Zo stelde hij weleens iemand twee keer op in

de basisopstelling, wist hij soms zelf ook niet precies

wie er nou zouden gaan spelen op zondag en zijn zijn

rekenkundige kwaliteiten nu nog onderwerp van gesprek.

maar wat is blijven hangen is: geweldige vent.

Keeperstrainer Erik Span verruilt het eerste zondagteam voor het eerste zaterdagteam.

Typerende actie van Daan in eenwedstrijdtegenVorden

Grensrechter Henk Kemper nam afscheid als grensrechter bij het eerste herenteam..

Do

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

v a n h e t e e r s t e P a g i n a 9

Page 10: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

DE EERSTE DE BESTE...

’t Holland 1 - Duiven • Telefoon (0316) 26 15 83Ruime parkeergelegenheid

Schuif- en kastenwanden op maat,

verfmengen, raamdecoratie,

behang, elektra, ijzerwaren,

gereedschappen, hout, tuin,

bouwmaterialen,

zagen, bezorgen, enz.

Adv. Maassen 1_3 L.indd 1 10/16/2005 11:00:21 AM

Autorijles Theorieles op DVD 1 daags cursus

Aanhangwagen E bij B Spoedcursus mogelijk

Telefoon (0316) 262 609

(0316) 261 803

Mobiel 0610 923 585

Als kwaliteit u iets zegt,komt U vanzelf bij ons terecht.

Centraal BureauRijvaardigheids-bewijzen

Adv Kinkelder 1_3 L.indd 1 10/9/2005 7:18:04 PM

Page 11: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

nadat we op miraculeuze wijze op de laatste speeldag

promoveerden naar de tweede klasse werd het stokje

overgenomen door bram van Aken. Henks contract liep

af en er ging een nieuwe wind waaien. Helaas heeft dat

seizoen niet gebracht wat we hoopten. Tamelijk kansloos

degradeerden we weer net zo hard uit die tweede klasse.

Van aken besloot zijn heil elders te zoeken en werd

opgevolgd door onze huidige trainer Wil beijer.

De afgelopen twee seizoenen onder Wil zijn succesvol te

noemen. na afgelopen seizoen gepromoveerd te zijn via

een slopende nacompetitie, zijn we wederom in de tweede

klasse beland. Dit jaar hebben we het lang moeilijk gehad.

Tijdens de winterstop stonden we er zelfs ronduit slecht

voor. Gelukkig liep het na de winterstop vele malen beter

doordat we ons oude spelletje weer op pakten: druk zetten

en in de omschakeling proberen te scoren. Dat lukte steeds

beter en ook achterin werd beter verdedigd. Gevolg: zes

overwinningen op rij en zowaar een plek in nacompetitie

om te promoveren naar de eerste klasse. uiteindelijk is

dat tegen Epe niet gelukt. blijft overeind dat we de laatste

twee seizoenen onder beijer goed gepresteerd hebben.

Er ligt kortom een goede basis om op verder te bouwen

voor de club.

Ditzalwelgebeurenzondermij.nazeven jaar inDVV1

en acht jaar in de jeugd stopt het voor mij. De laatste zes

jaarwoon(enstudeerde) ik innijmegen.Sindseenpaar

jaarwoon ik daar ook samenmet Carolien (zij heeft bij

de dames vanDVV1gevoetbald en speelt tegenwoordig

ook in nijmegen). Het ’s avonds terugrijden naar nijmegen

begon me steeds meer tegen te staan. Ik wilde eigenlijk

weer lekker op de fiets naar het voetballen kunnen. nu

fiets ik weleens naar Duiven toe wanneer het mooi weer

is en ik moet werken op het Candea. Dan ben je ongeveer

40tot50minutenaanhetfietsenendanmoetjeooknog

terug. Dat was dus een beetje te veel van het goede.

Tijdens de winterstop heb ik de knoop doorgehakt en heb

ik besloten te vertrekken. na enkele goede gesprekken

met de technische commissie van Quick 1888 en de

nieuwe trainer daar, was de kogel door de kerk.

Ik sta nu voor een heel nieuw avontuur.

BijDVVwistikwatikhadenlagikineen

gespreid bedje. bij Quick zal ik mezelf

weer opnieuw moeten bewijzen. Dat zie

ik echter niet als iets negatiefs. Eerder

als een uitdaging. Het mooie is ook nog

eens dat ik volgend jaar twee keer tegen

DVVmaggaanspelen.Hoewelmealwel

verzekerd is dat ik minuut vijf van die

wedstrijden niet zal gaan halen…

nu mijn vertrek aanstaande is en ook peter

Smits een stapje terug doet, blijft er van

de harde kern van spelers van zeven jaar

terug maar weinig over. paul van der meer,

jan-Willem boschker en Dennis Aerts

waren al de cultuurbewakers en zullen dat nu nog meer

worden. Een taak die bij hen overigens in goede handen is.

De afgelopen wedstrijden is ook gebleken dat mijn

natuurlijke opvolgers al klaar staan: Ian Hengeveld en Tim

Steffen. Ik kan wat dat betreft de deur met een gerust hart

achter me dicht trekken.

Dan rest mij alleen iedereen nog te bedanken die de

afgelopen15jaarietsvoormij,heteersteendeclubheeft

betekend.Vanmijnmedespelerstotbestuur,vanJannytot

Riet.

Bedankt.Vooralles.

(Naschrift redactie: Daan, wij wensen je veel succes en voetbalplezier in Nijmegen!)

We zullen de voorzetten vanaf rechts, zoals hier tegen Sml, node missen.

Do

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

v a n h e t e e r s t e P a g i n a 1 1

Page 12: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2
Page 13: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Eén van de vele hachelijke

momenten voor het doel van Epe.

De wedstrijd werd gespeeld onder een

oranje zonnetje en laat ons veel goeds

verwachten voor het komend seizoen.

DVVwaszekernietdemindere,maarmoesthelaas genoegen nemen met een 2-2- gelijkspel.

DepromotiewedstrijdDVV-Epeop25meitrokveelpubliek.

j e u g D c o r n e r

mohammed Ali is Fit for the Future.

Naam: Mohammed Ali Al-Jaboury

Leeftijd: 12 jaar

Elftal: D 1

Positie: Spits

Hobby’s: Voetballen-zwemmen en gamen

School: Candea College

Idool: David Villa

Beste Club: PSV

Kampioen: Ajax

Beste Trainer: Mohammed Ali-Jaboury

Hekel aan: Verliezen

Favoriete eten:

Friet en Kip

Mooiste /Leukste

wedstrijd:

Vorig jaar in de D1 in Denemarken in de laatste

poulewedstrijd. Ik werd geïrriteerd en geslagen maar

ik scoorde in die wedstrijd wel twee keer. We hebben

er allemaal voor geknokt en werden kampioen in

Denemarken.

De Pen Van...

DVV-Epe

Do

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

v a n h e t e e r s t e P a g i n a 1 3

Page 14: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Advertentie

O N A F H A N K E L I J K C L U B B L A D • D O O R V R I E N D S C H A P V O O R U I T • O P G E R I C H T 1 5 S E P T E M B E R 1 9 4 5

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

38

DE EERSTE DE BESTE...

’t Holland 1 - Duiven • Telefoon (0316) 26 15 83Ruime parkeergelegenheid

Schuif- en kastenwanden op maat,

verfmengen, raamdecoratie,

behang, elektra, ijzerwaren,

gereedschappen, hout, tuin,

bouwmaterialen,

zagen, bezorgen, enz.

Voor ouderwets lekkere kwaliteit en

fijne vleeswarenuit eigen worstkeuken

KWALITEITSSLAGERIJ

Heiliglandsestraat 23 - 6923 BA Groessen Tel/Fax (0316) 523077

EEG-erkenning nr. 3521

Winkelcentrum de Elshofpassage Duiven

(0316) 280 555WWW.BLOKKER.NL

Adv Blokker 1_3 L.indd 1 10/9/2005 10:47:59 PM

Page 15: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

C3 neemt deel aan internationaal toernooi bij Pax HengeloDoor: Elroy van het Hof, “F*CKKING LINESMAN” of the C3 from Holland.

op zaterdag 23 en zondag 24 april heeft de C3

deelgenomen aan het internationale toernooi van pax

in Hengelo. De jongens waren gebrand op een goede

prestatie, maar merkten tijdens de 1e wedstrijd al dat

het internationale niveau ietsje hoger lag dan die van ons

elftal. Wij waren het enige team dat niet een selectieteam

was, we speelden tegen pax, Arundel FC, Heathwaite

Youth FC en Havant & Waterlooville Youth FC. De eerste 2

wedstrijden waren op zaterdag en de laatste 2 op zondag.

nadeel van het uitsmeren van de 4 wedstrijden over 2

dagen is dat er tussendewedstrijden (2 x 20minuten)

wel lang gewacht moest worden, totdat ze de wei weer

in konden.

Het was echter lekker weer en de koppies van de

supporters waren aan het einde van de dag dan ook lekker

gebruind.

We startten de wedstrijden telkens goed, maar merkten

snel dat persoonlijke fouten op dat niveau genadeloos

wordenafgeslacht:4gespeelden0punten,15doelpunten

tegen en 2 voor. Desondanks konden de begeleiders

(Huib,Rene,fransenElroy)ensupportersterugkijkenop

leerzame wedstrijden. Steevast was na elke wedstrijd het

credo: “Wat hebben we nu geleerd?” Gelukkig werd de

animo om lekker te spelen er niet minder door, maar het

doel om voor de 1e plaats te gaan lieten we na de 1e dag

toch maar varen. bijkomende doelen zoals de Engelse taal

leren beheersen en verzamelen van buitenlandse vaantjes

kwamen er voor in de plaats; sommige jongens hadden

zich thuis al voorbereid op de Engelsen en de F**K’s en

SH*T’s vlogen al snel over het veld. Ook de grensrechter

(ondergetekende) merkte al snel dat de waardering bij

de overzeese buren niet altijd erg hoog was, vooral in

buitenspelsituaties werd deze nogal eens

aangesproken met F*CKKInG lInESmAn!

Een vriendelijk glimlach en bijbehorende

opgestoken duim was dan telkens het

antwoord, waardoor de sfeer op het veld

toch gezellig bleef. De ontvangen vaantjes

van de tegenstanders werden aan het

einde van de 2e dag met hulp van de

supportersvrouwen verloot, waardoor deze

nu boven een aantal voetballersbedjes

aan de muur hangen en elke avond met

trots worden bekeken. (tip voor onszelf;

zorgen dat we clubvaantjes hebben om

weg te geven bij toernooien; het wordt erg

Een professioneel rondootje als voorbereiding

Tussen de wedstrijden...

EnthousiastesupportersvoordeC3Do

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

j e u g D c o r n e r P a g i n a 1 5

Page 16: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2
Page 17: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

EM1

P a g i n a 1 7j e u g D c o r n e r P a g i n a 1 7

DVV F7 EINDIGT SEIZOEN OP KNAPPE DERDE PLAATS Door: Frank van Huet, leider.

SamenmetaVW’66f3enaVW’66f4stredendemannen

vanDVVf7totdelaatstespeeldagomhetkampioenschap.

Dat de kleine oranjehemden net naast de titel grepen, doet

niets af aan het geweldige seizoen dat de jongens achter

de rug hebben! niet alleen de jongens verdienen een groot

compliment, ook de ouders mogen trots op zichzelf zijn. De

jongens hebben de afgelopen twee seizoenen in alle rust en

vrijheid kennis kunnen maken met het fantastische spel dat

voetbal heet. Onder de vleugels van joop Gemmink hebben

de spelers iedere woensdagmiddag hun trainingsuurtjes

kunnen draaien. Geen geschreeuw, geen gebulder, maar

een fijne voetbalomgeving met ruimte voor plezier èn

ontwikkeling. Ik heb ervan genoten en wil iedereen langs

deze weg bedanken voor zijn of haar betrokkenheid bij de

kanjersvanDVVf7!

Op bijgevoegde foto:Staand van links naar rechts: leon Hoegen, Koen van Huet,

Dayen Ensing, Sander bomhof. Gehurkt van links naar rechts: Tim Frederiks, Quentin Garot, Alwin Hermsen, Daan

van Dijck, Tom Hartjes en Rick van Helden.

Toernooi Eldenia meiden EM1

Door: Marcelle Hermsen

Op 21 mei vertrekt in de middag het Em1 team met

supporters richting Elden voor een meiden E-toernooi bij

Eldenia. Enkele speelsters waren verhinderd vanwege

een feestje, maar het team kreeg versterking van enkele

topmeiden uit het Em2 team. Zo konden we vast een beetje

kennismaken, aangezien deze meiden na de zomer weer bij

enkele Em1 meiden in het team komen.

De eerste wedstrijd werd tegen Eldenia mE11 gespeeld, die

met0-0eindigde.DeDVVmeidenraaktensteedsbeterop

elkaar ingespeeld en wisten door goed samenspel te winnen

vanSKVWageningenenEldeniaME12.HoewelDVVgoede

kansen had, bleek malden een te sterke tegenstander, die

uiteindelijk met de eindstand van 2-0 won.

Daarna was het even bijkomen in de schaduw, want de

warmte en de vermoeidheid sloegen toe bij onze meiden.

Door de goede prestatie van de competitie mochten de

meidenvanDVVuiteindelijkstrijdenvoorde3een4eplaats

tegen Eldenia Em11. De meiden pepten zichzelf weer op

engingenvolopdestrijdaan,wantdie3eplekmoesthet

worden. Door een mooi doelpunt van Fanne wisten we

uiteindelijk met 1-0 te winnen. We gingen naar huis met

een mooie beker en een voldaan gevoel na een erg leuke

wedstrijddag.

Complimenten voor de organisatie, want Eldenia had het

prima geregeld. Foto’s van het toernooi zijn te bekijken via

www.voetbal-clubs.nl/voetbal/eldenia.

DedappereknapenvanDVVf72010-2011

Trots tonen de meiden E1 vanDVVdegewonnenbeker.D

oo

r V

rien

ds

cha

p V

oo

ruit

- D

VV

Po

st

- ju

ni

20

11

- n

um

mer

6j e u g D c o r n e r P a g i n a 1 7

Page 18: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2
Page 19: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Afscheid van DVVDoor Niek van den Berg

VanwegemijnvertrekaankomendseizoennaarVitesseC1

is mij de gelegenheid geboden om een stukje te schrijven.

ikbengeborenop23april1997inarnhemenhebdaartot

mijn zevende gewoond.

Het sporten zit bij ons in de genen, zo heb ik een moeder

die groot is geworden in de sprint en een vader op de

judomat.ikhebooknogeenzusje(Sanne)dieookbijDVV

voetbalt en met judo al aardig wat prijzen in de wacht

heeft gesleept.

Mijn voetbalcarrière is begonnen in 2003 bij

voetbalvereniging Eendracht te Arnhem, in de F2 en kreeg

daartrainingvanCerielSeedorf(neefvan).

in 2004 zijn wij verhuisd naar Duiven en ben ik

overgeschrevennaarDVVenbegonhierindef5.

Deelftallenwaarikvoorhebmogenuitkomenzijn:f5,f1,

E2,E1,D1(2jaar)enditseizoenvoordeC1.tevenshebik

als pupillenscheidsrechter de nodige wedstrijden mogen

fluiten, wat ik met veel plezier heb gedaan.

Mijn mooiste herinnering:

2009/2010:toernooiinaalborgDenemarkenmetdeD1,in

de finale winnen van de Duitsers met 1-0.

Mijn dieptepunt:

2008-2009: uitwedstrijd tegen Quick 1888, na een

overtreding op mij, ga ik van het veld met een verbrijzelt

sleutelbeen.

Meeste doelpunten in een seizoen:

2009/2010:43competitiedoelpunten

Mijn sterke punten:

balvast op volle snelheid, passing, overzicht en scorend

vermogen.

Beste trainer:

mohammed Al jabouri

Andere sporten die ik heb gedaan:

judo en Taekwondo

Voetbalismijnpassie,ikstaermeeopengaermeenaar

bed en zelfs in bed kijk ik nog naar voetbal.

“Een dag niet gevoetbald, is een dag niet geleefd”.

ikwil DVV bedanken voor alleswat ze voormij hebben

betekend en mogelijk hebben gemaakt en wens iedereen

een mooie zomer toe en heel veel succes aankomend

seizoen. En vergeet niet om te genieten van het spelletje

en plezier te hebben in de sport.

Afscheid van de D5Door: Harrie, Jeroen, Jasper, WernerDeD5heefthetafgelopenseizoengeenmakkelijkseizoen

gedraaid. De tegenstand was zwaar en hevig en de boys

moesten vol aan de bak. Wel was het een leerzaam seizoen.

Stuk voor stuk zijn ze gegroeid. In hun voetbalkunnen dan

wel, niet in lengte. We bleven het kleinste team van de

competitie. Fysiek legden we het regelmatig af tegen

onze ‘vrienden’ die uit de klei getrokken leken te zijn.

Vaakmistenwespelersomdatzeindeschaduwvande

tegenstander stonden. We waren zelfs bang dat als een

tegenstander op een van onze jongens zou vallen we onze

speler zouden moeten uitgraven. nu is het seizoen voorbij

en kijken we vooruit. Een aantal van ons gaan naar de C.

niek...DVVwenstjeveelsuccesbijVitesse

bert, bedanktDo

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

j e u g D c o r n e r P a g i n a 1 9

Page 20: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

C2

We wensen nick b, Davey, luuk m. en nick j daar veel

plezier. De anderen Ramon, Chris, luuk S. Tygo, lars, mats,

joey, justin, bjorn, Steven, jordy en michiel blijven in de D

en grotendeels bij elkaar. De laatste training werd gebruikt

voor de afsluiting van het seizoen. De ouders tegen de

kinderen!iedereD5spelerkeekerhetheleseizoennaar

uit, waarbij de meeste ouders het hele seizoen smoesjes

en uitvluchten verzonnen om maar niet actief mee te

hoeven doen. met nadruk op actief, iedereen wilde immers

wel voor koffie en zelfs voetmassages zorgen. natuurlijk

waren de getrainde en op en top gemotiveerde D spelers

de ouders de baas. natuurlijk hadden vele vaders nog een

‘rest’ techniekeneenbasisconditie inhuis.alleenwas

de basis conditie voldoende om zonder hijgen de weg van

kleedkamer naar veld af te leggen daarna waren kramp en

uitputting aan de orde van de dag. maar goed voorbereid

waren natuurlijk verlofdagen gepland voor de dag na

de wedstrijd. Als afsluiting was er nog een kleinigheidje

voor bert, de accommodatie medewerker, die ons op de

dinsdag en vrijdag vaak van koffie en een goed gesprek

voorzag. Ook een schouder om op uit te huilen als het

weer eens een keer niet lekker ging. Op naar de vakantie

en een volgend seizoen.

C2 kampioen!! Door: trainers/leiders C2

Hierbij het vervolg van het seizoen van onze C2 na de

winterstop. Onze C2 kwam voor het tweede opvolgende jaar

uit in de 1e klasse. na een eerste seizoenshelft met heel veel

pech, moest er na de winterstop maar eens flink revanche

worden genomen. De eerste twee wedstrijden begonnen we

voortvarend met goed voetbal, maar we behaalden twee

gelijke spelen, waarin 6 punten verdiend was geweest.

Het vervolg van het seizoen bracht verder redelijk tot

goed voetbal, waarin we alleen tegen de kampioen zijn

weggespeeld en hebben laten zien dat we met de C2 in deze

klasse thuishoren. Helaas werden er te weinig punten bij

elkaar gesprokkeld en zullen we het volgend seizoen

een stapje lager moeten doen.

Aan het eind van dit seizoen kwam er toch nog een

fantastisch bericht binnen. De C2 is kampioen geworden en

welvandeQ8ballenactie.WehopendatweDVVhiermee

een goede dienst hebben bewezen en zijn er trots op dat we

toch nog bovenaan zijn geëindigd.

Tot slot willen we nog de volgende mensen bedanken:

• Deterreinbeheerdersvoordegoedezorgditseizoen

• Deoudersdieonshetheleseizoengesteundhebben

• onzesponsorHiluX5

• allespelersvandeC2enheelveelsuccesinhetnieuwe

seizoen 2011 - 2012

• iedereendiewijvergetenzijn

Iedereen een fijne vakantie toegewenst.

ZOMAARDoor: een anonieme ooggetuige (Antoine van de Bemt)

Zomaar een woensdagmiddag in april. Het is een stralende,

zonnigeenwarmedag.Detemperatuurstijgttotoverde25

graden Celsius. Dit weerhoudt onze jongste jeugd er niet van

om gewoon te gaan trainen.

Zoals iedere woensdagmiddag lopen er al veel jeugdspelers

uit iedere leeftijdscategorie een balletje te trappen op ons

kunstgrasveld veld 7. onder deze jeugdspelers lopen ook

een drietal spelers uit de A1, waaronder …piep….

Rond13.55uur (detrainingbegint immersom14.00uur)

komen diverse f-spelers van de f14 het veld oprennen.

onderhenbevindtzichJordyvandenBemt(6jaar),dienog

GeneratiekloofoverbrugdbijDVVD5

Do

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

j e u g D c o r n e r P a g i n a 2 0

Page 21: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

speler is van de mini’s, maar al sinds februari meetraint met

def14.Dezef-spelersziendedriea1spelerseenballetje

trappen en proberen de bal af te pakken. Dit is voor …

piep…en zijn vrienden een mooi moment om deze kinderen

tedollen.Ditgaatongeveer3minutengoed,totdatereen

bal tekort wordt ingespeeld op onze…piep…. jordy sprint

naar de bal, is er eerder, en speelt de bal tussen de benen

van …piep… door. …piep…wist niet zo snel wat hem

overkwam. jammer genoeg voor hem waren bij deze actie

diverse getuigen aanwezig.

Tot slot nog even een reactie: …piep…, ik wil je hierbij nog

evenvanhartefeliciteren.JijbentdeenigespelerbijDVVdiein

één seizoen zijn hoogtepunt en zijn dieptepunt heeft behaald.

Hoogtepunt: het kampioenschap met de A1. Dieptepunt:

gepoortwordendooreenspelervandemini’s.Voorvolgend

seizoen veel succes met meer hoogte- dan dieptepunten.

(opmerking red: de redactie heeft in de tekst piepjes ingevoegd. Op de plaats van de piepjes hoort Theo Weijs te staan. De anonieme ooggetuige verzekerde ons dat het niet erg was om dit bekend te maken!)

DE BEROERING VAN

HET ZATERDAG

TEAM, onderkant (o)

of bovenkant (b)…..Door: E.R., coach.

Zoals de titel doet vermoeden zou het kunnen gaan over

wat er omgaat in een bepaald zaterdag team. Wie zijn

het nou toch? Dat zaterdag elftal dat geen enkele zaterdag

overslaat om de kantine te bezoeken (b). Want daar

kennendemeestenonsvan.Verliesnaverlies(o)blijven

zetochvrolijkkomen(b).Ditnoodzaakttochenigeuitleg.

Bijnaelkeweekquauitslag lopenzealsverliezer(o)het

veldafmaargedragenzezichalswinnaars(b).Hoekomt

dat? Dit team heeft in een aantal jaar elkaar zo weten

te waarderen(b) dat de tekortkomingen van een ieder

wordt geaccepteerd(b). of je nou als aanvoerder Esca

(wienoemtzichzelfnou trouwenszo?)hetallemaalniet

meer kan bij benen of als spits die niet kan scoren! noem

geennaam(a.l.E.X.)iseenafkortingvooriets?iedereen

probeertelkaarzogoedmogelijkdoorde90(meestal,er

zijn elftallen die geven het eerder op bij ons, Rik) minuten

heenteslepen(b).Datispaseenteam.Eengemiddelde

trainingsopkomstvanbijna70%(b),zelfszondereenjaar

pim, Kevin. natuurlijk zou je kunnen zeggen dat iedereen

eigenlijk naar zichzelf wel verplicht is om te komen trainen.

Zemissennatuurlijkwelwatvoetballendkwaliteit(o).Ja

het had gekund, maar nee, deze mensen houden van

het spelletje en de samenhorigheid(b). ik nodig u dan

ook allen uit om eens een keer te komen kijken, u zult

verbaasd staan wat mentaliteit betekent.

als jenu de (b’s)opteltenhierde (o’s)vanaftrektzult

uziendatueenpositiefgetalhebt.Voorde liefhebbers,

er is een grafiekje. Ons elftal behoort dus toch aan de

bovenkant. natuurlijk wist de penningmeester allang

dat wij aan de bovenkant acteerden. nu de rest van de

vereniging/bestuur nog. Als u van effectief maar bovenal

van mooi voetbal houdt, kom dan ook eens bij ons kijken.

u zult versteld staan met welke gebreken wij toch elke

keer weer een spektakel realiseren.

i n g e z o n D e n s t u k k e n

DVVZatprobeertzijnnaameeraantedoen...Do

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

j e u g D c o r n e r P a g i n a 2 1

Page 22: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Een dagje DVVVan onze verslaggever

Zaterdag 14meiwas voor velen de laatstewedstrijddag.

uw verslaggever was al vroeg in de weer om alle activiteiten

op de gevoelige plaat vast te leggen. Iedereen was aanwezig

van F tot senioren om er een mooie dag van te maken.

De zon scheen en de velden lagen er perfect bij, nou

ja veld 7 dan. Diverse teams konden nog kampioen

worden, ook diverse tegenstanders vierden hun

kampioensfeest bij DVV. Een korte impressie van de dag.

De E12 neemt nog even penalties.

Ze moeten er in.

f3poseertvoordemiddenpaginavand

eVi,

ofwashettochvandeDVVPost...

Senioren3verzorgenvandaagaccomodatieenlimonade.

niet eveel ranja, milo, anders worden ze te zoet...

Sloten koffie...onze Riet is er maar druk mee

Ervaren scheidsrechter ben

legt de grens nog even iets uit

YellD5Gaanwewinnen,gaanwewi

nnen...

alleen vandaag even niet...

aanlegvaneenfietspadoverhetDVV

terrein wordt in overweging genomen...

Een rustruimte voor overspannen

coordinatoren of een nieuwe snackcounter...

pas op voor de bandensporen...

nieuwscheidsrechtertalentbijDVV.

Telefoonnummer op te vragen bij de verslaggever.

Do

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

...ehhhh gemeente Duiven is er

wellicht een parkeerprobleem...

i n g e z o n D e n s t u k k e n P a g i n a 2 2

DetasisgepaktenmetfrissemoednaarDVV,we hoeven alleen nog maar even te parkeren...

Page 23: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Senioren3verzorgenvandaagaccomodatieenlimonade.

niet eveel ranja, milo, anders worden ze te zoet...

Het nieuwe wedstrijdsecretariaat...nu nog een

nieuwe koffiemachine, scheelt een hoop Rennies... jong scheidsrechtertalent kondigt zich aan

YellD5Gaanwewinnen,gaanwewi

nnen...

alleen vandaag even niet...En wie ruimt de doeltjes op na de E en F... juist

Geen Gooische vrouwen, maar

wel Duivensche voetbalmoeders...

nieuwscheidsrechtertalentbijDVV.

Telefoonnummer op te vragen bij de verslaggever.

DehardekernvandeC3...alserniet

s

te mopperen is, vinden ze wel iets...

C team test ultra foam mega blaster gel

resulteert in een zeer fris ruikende gang.

Opruimen mannen voor jannie het ziet

Het negende sluit de dag af. mark test een shirtje...

De vlag wappert hoog aan de mast,

er kan gevoetbald worden.

f1laatsteinstructie.Vreethetveldo

p,

mannen. Alleen is het kunstgras wel taai...

De scheids moet even wat kwijt...luistere manne.

...ehhhh gemeente Duiven is er

wellicht een parkeerprobleem...

i n g e z o n D e n s t u k k e n P a g i n a 2 3

Page 24: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Terugkijk op seizoen 2010-2011 DVV 2Door: Roy Jansen, trainer

BijhetschrijvenvandevorigestukjesvoordeDVVpost,

was het nog de grote vraag of de nacompetitie gehaald

kon worden in de reserve eerste klasse.

Helaas heeft het tweede elftal de laatste wedstrijd

tegen juliana uit malden onder het toeziend oog van de

voorzitter(bedanktvoorjekomst!)verloren,waardoorde

nacompetitienaaronzetegenstanderging.Voorafheerste

er al een dubbel gevoel, want in de nacompetitie moesten

we dan op een doordeweekse dag aantreden in de buurt

van Enschede. Dit bleek al vooraf niet haalbaar te zijn voor

veel spelers en stafleden, mede door werk en studie. Dan

is het ook maar goed dat we niet halfbakken aan hebben

moeten treden. maar als de mogelijkheid van een prijs zo

dicht bij is wil je als sportman deze dan ook wel pakken.

Het heeft niet zo mogen zijn. na een seizoen vol ups en

downs eindig je altijd op de positie die je verdient: de

zesde plaats. Als ik terug kijk op het afgelopen seizoen,

dan houd ik er een dubbel gevoel aan over.

Ik denk dat we als tweede elftal ons belang voor de

vereniging hebben laten zien door spelers in de groep op

te nemen die tijdelijk bij het eerste buiten de basis vallen.

En als zij dan de opgedane vorm weer meenemen naar het

eerste en daar weer prima spelen, geeft dat voldoening.

Tevens hebben wij in de één na hoogste afdeling vele

mooie wedstrijden gewonnen op basis van teamgeest en

samenspel. Een aantal jonge voetballers is doorgebroken.

Het deed mij als trainer ook goed om tijdens de wedstrijden

veel toeschouwers te mogen begroeten.

maar er zijn ook situaties geweest waar ik mij heb

gestoord aan een gebrek aan discipline en respect naar de

tegenstander, medespelers en staf. Als dit volgend seizoen

minderkanwordendanstaathetergoedvoormetDVV2.

Zeker ook omdat er veel goede jeugd vanuit de A1 door

komt. Gelukkig is er ondertussen al een goede nieuwe

trainer gevonden in de persoon van Richard jansen. Hij

zal met hulp van Guido en Wilco met de talentvolle jeugd

vast weer mooie wedstrijden gaan spelen. Alvast succes.

Graag bedank ik mijn volledige staf van het afgelopen

jaar: niels, ben, Frans, Rob, michiel en Hans voor hun

samenwerking. Ik heb dit als erg prettig ervaren.

Bij de nacompetitie wedstrijd van DVV 1 tegen EPE 1

hebben wij van de vereniging een attentie gekregen als

blijk van dank. Dit is bijzonder gewaardeerd door de staf.

Geniet allemaal van de zomerstop!

Het nieuwe Zaterdag Eén!

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om ons

‘nieuwe’ eerste zaterdagelftal van DVV alvast op de

Duivense kaart te zetten. mijn naam is Koen jansen, oud

DVV-lid (waarvan zo’n vijf jaar als speler vanhet eerste

elftal, met overigens wisselend succes...) en sinds vorige

weekoppapierweerterugbinnendeDVV-gelederen.Via

omzwervingen (leiden, amsterdam en Curaçao) ben ik

na 12 jaar samen met mijn vriendin en aanstaande zoon/

dochter weer woonachtig in de buurt van Duiven, en wel

in nijmegen.

Het was medio vorig jaar, geïnspireerd door de Antilliaanse

zon en allebei liggend in een hangmat, dat peter Smits en

ondergetekende tot een treffend idee kwamen; ‘een elftal

bestaandeuitdef1van1987(HaraldBerendsen,PeterSmits,

jeroen de bos, broer Wouter jansen en ik) aangevuld met een

aantalgoedeDuivensevrienden,DVV-ersenoud-DVV-ers’.Je

kent ze wel, het type jongens dat inmiddels kwaliteit tekort komt

voor het echte vlaggenschip, maar zich nog te goed voelt voor

Roy jansen en niels Roseboom

Do

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

i n g e z o n D e n s t u k k e n P a g i n a 2 4

Page 25: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

een bierelftal. ja, zulke gasten, maar dan wel met de nodige

realiteitszin en een energieke insteek.

Het idee was dus gelanceerd, het enthousiasme nam met de

maanden toe en uiteindelijk, met dank aan voorzitter Erik van

der laan en Frank Campman, is het inmiddels de realiteit; vanaf

augustusmakenwijonzeopwachtingindezaterdag4eklasse

voor standaardelftallen.

We hebben nog geen idee wat ons te wachten staat, maar

spektakel is nu al gegarandeerd en successen worden verwacht,

‘alblijfthetnatuurlijkgewoonrommelenindemarge’...

Het plezier staat voorop en hopelijk kunnen wij de hele

vereniging hierin mee laten delen. En natuurlijk, onze drang

om ook voetballend iets voor te stellen, is nog altijd aanwezig.

Daarvoor zullen er trouwens bij sommigen eerst nog wat

kilootjes af moeten.

Om vooral bij de oudere leden toch een concreter beeld op

te roepen van ‘deze jonge ouderen’ die komend seizoen het

zaterdagteam van DVV vormen, zal ik de selectie niet langer

geheim houden: De keepers zijn Gerwin Staring en Erik Span,

de spelers zijn Arjen Krouwel, Arjan van brakel, Gerben Koekoek,

jens bouwmeester, Erik Timmer, jeroen van leeuwen, Stijn

Hoogland, Roy jansen, bjorne Tillman, Sven Hoogeveen, bjorn

Rijgersberg, peter Smits, Koen en Wouter jansen, Harald

berendsen, jeroen de bos.

leider is Frank Hoogeveen, grensrechter is niels Roseboom en

de opstelling klussen we wekelijks zelf in elkaar.

naast de wedstrijden op zaterdagmiddag zullen we op de

donderdagavonden onder de bezielende leiding van onze huis-

tuin en –keuken- analyticus Björn Rijgersberg iets doen dat

wellicht soms op een training zal lijken.

Verder zijn er tal van concrete ideeën om op verschillende

manieren iets terug te doen voor de vereniging; dit op het terrein

van jeugdvoetbal, op commercieel vlak, maar ook gewoon voor

de gezelligheid. Hierover volgend seizoen meer.

bij deze wil ik benadrukken dat wij er in ieder geval enorm

veel zin in hebben en blij zijn weer terug te zijn op het oude

nest. Tot na de zomer als wij gaan proberen het ouwe bekende

zaterdaggevoel vanuit onze jeugdjaren te herbeleven!

Van het zeuvende.Door: de vliegende kiep.

Het seizoen 2010-2011 zit er weer op. Tegenstellingen…: het

waseenseizoenmettoppertjes,maarookmetenkele(gelukkig

niet veel) vrij desastreuze nederlagen. Het was ook een seizoen

met vijf à zes reserves op de bank, maar ook met 10 man in het

veld zonder grensrechter. Het was een seizoen van echt gras,

maar ook van matig tot goed kunstgras. Het was een seizoen

met goede scheidsrechters, maar het was ook een seizoen met

“ietsmindere” (maardatgeldtookvooronzeprestaties!).Het

was een seizoen onder leiding van de coach barry, maar ook

van johnny.

We speelden in een leuke klasse met veel ploegen uit de buurt

en… bijna allemaal voetballende ploegen. Dit kwam de sfeer

in het veld ten goede (op een enkele uitzondering na) en dat

droeg toch wel bij tot de spelvreugde. De balans opmakend kun

jestellendatalleenVVoenDeBatavenerbovenuitstakenen

dat we van de andere ploegen òf gewonnen hebben òf eigenlijk

hadden moeten winnen.

We begonnen met een man of 17, verloren er door

omstandighedeneenstukof3,kregenervervolgensweer3bij

waarvan er inmiddels weer één afgehaakt is en één twijfelgeval.

Het leeftijdsverschil is opzienbarend: er zit een kleine40 jaar

verschil tussen de oudste en de jongste. leeftijd zegt echter

niets: talent verloochent zich nooit, haha!

Voorvolgendjaarrekenenweopeenenkeleversterking,zodat

we in de breedte nog iets sterker worden. We zien de toekomst

dus zonnig tegemoet!

nog even moet de trouwerij van Richard gememoreerd worden.

Een zeer gezellige avond met een lekker biertje en een goed

stukjemuziek.Verwonderlijkisweldatzoweldeaanloopnaar

het feest als de terugreis per fiets naar Duiven gelardeerd moest

worden met de nodige alcoholische versnaperingen èn dat in

het Duivense broek met man en macht geroepen en gezocht

werdnaareennietnadertenoementeamlid(PD),diewekwijt

waren en die achteraf met vreemde mensen was meegereden.

jongens, het was een leuk seizoen en we maken er volgend jaar

weer wat van!

Do

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

i n g e z o n D e n s t u k k e n P a g i n a 2 5

Page 26: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Alle aanwezige kampioensteams vormden een erehaagbijdepromotiewedstrijdDVV-Epe

f8vormteenerehaagbijDVV-DVC

f10pupillenelftalvandeweekbijDVV-Silvolde

liannevanSchaikuitDM9verrichttedeaftrapbijDVV-Epe

ivanonamensdef8bijdeaftrap

Het eerste is wel sterk aan het verjongen

Pupillen van de week

Do

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

p u p i l l e n v a n D e w e e k P a g i n a 2 6

Page 27: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Alle aanwezige kampioensteams vormden een erehaagbijdepromotiewedstrijdDVV-Epe

f8vormteenerehaagbijDVV-DVC

f10pupillenelftalvandeweekbijDVV-Silvolde

DVV D-Meiden 1 Door: Chiraag Lodhia en Marco van Schaik

De Dm1 heeft een fantastisch seizoen 2010-2011

meegemaakt. In de winterperiode zijn wij zaalkampioen

gewordennaeenserie spannendewedstrijden.Voordeze

mooieprestatiezijnwijonlangsbijDVVgehuldigd.

Het team heeft fantastisch voetbal gespeeld in de

jongenscompetitie. Als hoogtepunt van het competitie

seizoenhebbenwijdeongeslagenkampioenDZC (87dpt

voor en 5 tegen) voetballend weggespeeld maar helaas

met slechts 3-1 verloren. Het publiek dat massaal was

komen kijken op een woensdagavond, gaf onze meiden een

daverend applaus voor het spel dat ze hebben laten zien.

Een uniek moment om mee te maken.

Als toetje op het vooral leuke seizoen hebben wij zaterdag

28mei bij hetmeisjes voetbaltoernooi van Eldenia de 1e

plaats gehaald. Hoe? Ongeslagen en 0 tegen goals, zelfs bij

hetnemenvanpenalty’s indefinale (0-0) onzegoal leeg

gehouden.

Hierbij willen wij alle Dm1 speelsters, speelsters die met ons

meegedaan hebben, ouders en betrokkenen bedanken voor

alle hulp & steun en de fantastische gezelligheid.

DM1

F1

De damestoekomst van voetballend Duiven... DVVDM12010-2011.

Do

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

e r e g a l e r i j D e r k a m p i o e n e n P a g i n a 2 7

Page 28: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2
Page 29: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

C6

E10

Do

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

e r e g a l e r i j D e r k a m p i o e n e n P a g i n a 2 9

Page 30: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Rosbag Beletteringen

Ree-Zo Electro World

R&D Telemarketing

Grieks restaurant Mytilini

Cafetaria Mondriaan

Minox

Keurslager Kersten

Hotel Gieling

Faunaland XL Sascha

Ensing Transport

Blokker Duiven

Acces Computer Centre

ATH Schadeherstel

Impeco Sport & EventLogistics/Couriers

Gelderse Vlaggenhandel

Kwaliteitsslagerij Theo en Ria Scholten

J.E.V. Bedrijfshypotheken

IJssalon La Calamita

Velocitas Logistieke Dienstverlening

Hendriks Hoveniers

Stef & Barry Beijer

David & Neil Laughlin

Zaal Gieling Groessen

Wassink Duiven

Uitvaartverzorging De Wit

Spiegel & Reflex

Aannemingsbedrijf Mans

Splendid Professional

Kenneth Smit

Willems Drukwerkverspreiding

Schildersbedrijf Wim Janssen

BAS Safety & Gifts

Tuincentrum & sierbestratingPeer

Fotografie Jacques Kok

Autobedrijf Marc Reesing

Drukkerij van Eijden

Check Infra

Hooyman Levensmiddelen

Intratuin Duiven

Holland Info

Gerressen Dienstverlening & Rioolontstopping

Europe Seals

Administratie- en BelastingadviesburoH.Elsinga

Echte bakker Koenen

De Reus’ Communicatie & Publiciteit

Van Essen banden

SplashR Sport

Grand café Remigius

Pronto Print Drukkerij

Personeel-Direkt Payroll Services

Hoofdsponsoren

Wedstrijddagsponsoren

Eén club, één team, één missie

Stichting Vrienden van DVV Heren 1 bedankt al haar sponsoren

Sponsoren (170x240) 04-04-2011 15:47 Pagina 1

Page 31: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

C3

D7

Do

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

e r e g a l e r i j D e r k a m p i o e n e n P a g i n a 3 1

Page 32: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Wie kijkt naar mobiliteit en de wensen op het gebied van

wonen en werken, ziet dat het anders moet. Wat Heijmans

betreft kán het anders. We beschouwen ontwerp, bouw en

onderhoud als één geheel. En naar behoefte bundelen we

onze kennis van bouw, vastgoed, infra en techniek. Een

frisse aanpak waarmee we de vragen van vandaag

ombouwen naar de oplossingen voor morgen. Dat ziet u.

Overal waar u de gele helmen en bouwketen van Heijmans

tegenkomt.

U KOMT ONS OVERAL TEGEN.

www.heijmans.nl

Page 33: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

E2

D1

D1 kampioen in de zaal Door: Karin te Winkel

Tijdens de winterstop speelde de D1 in de zaal

eenkleinecompetitiemetWestervoortD1(2

teams),aVWD1 en DCSD1. ook de D1 van

DVV speeldemet 2 teams. iedereen speelde

5wedstrijden.

DVVD1-1wonmet2-0vanWestervoortD1-

1,met3-0vanWestervoortD1-2enmet4-0

vanaVWD1.

ErwerdgelijkgespeeldtegenDCSD1(1-1)endeonderlinge

wedstrijd eindigde onbeslist, 2-2.

DVVD1-2wonmet2-0vanaVWD1,1-0vanWestervoort

D1-1en4-0vanWestervoortD1-2.Erwerdgelijkgespeeld

tegenDCSD1(3-3)enDVVD1-1(2-2).

Beide ploegen haalden 11 punten uit 5 wedstrijden en

werden daarmee overtuigend eerste!

Do

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

e r e g a l e r i j D e r k a m p i o e n e n P a g i n a 3 3

Page 34: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Adv Gebr van Huet 1_3 L.indd 1 10/9/2005 10:44:21 PM

Hét adres voor...lijstenmakerij

posters

designartikelen

horloges

sieraden

gimmicks

kaarten

Elshof Passage 41 Duiven (0316) 26 21 21Dillenburg 6 Elst (0481) 35 10 11

Page 35: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

E11

c l u b v a n 1 0 0

Geslaagd jaarlijks uitstapje van de leden van de Club van 100 !Door: Frank Dellemann

DePSV-gidsweetdeDVV-ersteboeienDo

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

e r e g a l e r i j D e r k a m p i o e n e n P a g i n a 3 5

Page 36: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Ondernemers zijn net sporters, ze gaan

maar voor één doel: het doel. Gelukkig is

er een adviseur die net zo gedreven is: Grip.

Met een team van accountants, belasting-

adviseurs en juristen, willen we onze cliënten

elke dag het beste advies geven. Want Grip

staat voor grip: gedreven, resultaat, inventief en persoonlijk. Een naam die

dus ook meteen staat voor hoe we ons onder-

scheiden. Maak kennis met Grip op

www.gripadviseurs.nl.

Advertentie

O N A F H A N K E L I J K C L U B B L A D • D O O R V R I E N D S C H A P V O O R U I T • O P G E R I C H T 1 5 S E P T E M B E R 1 9 4 5

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

10

Page 37: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Vrijdag20meijl.stondbijveelledenvandeclubvan100

algeruimetijdindeagendagenoteerdalshet‘jaarlijkse

dagje uit’. Dit keer was brabant de bestemming en wel een

rondleidinginhetPSVstadionincombinatiemeteenlunch

en na de middag een bezoek aan de bavaria brouwerijen in

lieshout om tot slot nog een uurtje of wat de binnenstad van

Eindhoven te gaan verkennen..

Even voor negenen meldden zich die dag uiteindelijk 35

leden om in te stappen in de gereedstaande touringcar met

dit jaar chauffeur Gerrit aan het stuur! Klokslag negen uur

startte hij de motoren en konden we met mooi weer de dag

beginnen en richting Eindhoven gaan.

Eenmaal bij het stadion aangekomen was het wel even

zoeken om de juiste ingang te vinden maar na wat extra

loopwerk rond het mooie philips stadion konden we

uiteindelijk bij de hoofdingang Timo Klein ontmoeten, hij

begeleidde ons als gastheer door de catacomben etc.

20mei2011..Vijfheledagennahetbehaaldekampioenschap

door onze hoofdstedelingen: wat een timing om dan te gast

tezijnbijdeuiteindelijkenummerdrie(!)vandeeredivisie…

Dat hebben we geweten want als een rode draad liep

door de tour de rivaliteit tussen de twee clubs maar dan

op een zeer leuke en spitsvondige manier in elkaar

gepraat door onze Timo. Wat een heerlijke humor en

wat een enthousiasme. Complimenten! Het moment

suprême was denk ik voor iedereen het bezoek aan de

kleedkamers en dan met name het verschil tussen de

PSVkleedkamer(ronderodeconceptbedachtdoorGuus

Hiddinkhemzelf)endekleedkamervande‘vijand’sober

en best wel klein eigenlijk.. Ook het belletje van de scheids

DuivenarenopdeeretribunebijPSV

DVV-Clubvan100waardeertPSV-kunst

Een hele toer...

Eindhovense kampioensschalen voor Club van 100

Do

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

c l u b v a n 1 0 0 P a g i n a 3 7

Page 38: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

bedrijfsassurantiën | pensioenen | hypotheken

verzekeren is vooruitzien

t. (026) 370 16 50 | www.gelderschpakhuys.nl

Registeradviseurs in Assurantiën Registerpensioenadviseurs

Page 39: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

ontbrak niet..Frappant, beide kleedkamers hebben geen

bad… De businessclub, het ereterras, het hoofdveld, de

sponsorruimten, de gang naar het veld met het verleden

(foto’svanallespelersdievoorPSVuitkwamenenkomen),

de hommage aan Coen Dillen, topscorer aller tijden van de

eredivisie, de kampioensschalen en de europa cup en uEFA

beker, een mooi eerbetoon aan Frits philips, attributen uit het

roemruchte verleden, kortomalleswatmaarmethetPSV

van heden en verleden te maken heeft, kwam welbespraakt

langs tijdens de rondleiding omlijst door mooie anekdotes

en verhalen van Timo. Toen we ’s avonds thuiskwamen

stond er de volgende mail van hem al in de mailbox :

Geachte Club van 100 uit DuivenWat een groep, wat een kwaliteit! “”Jammer”” dat er ook supporters waren van een andere club maar daar leer je als rondleider mee leven (ha ha). Ik hoop in ieder geval dat het PSV enthousiasme is overgekomen en dat het een plezierige tijd is geweest in het PSV stadion.Voor doelman Nijhuis in het gezelschap aanwezig kan ik nog

zeggen dat de naam Blackie misschien iets te maken heeft met de gretigheid en snelheid van speler van de Kerkhof ??Voor de afsluitende geste in Eurovorm nog hartelijke dank!!Mijn tante zaliger zei altijd als ze heel vroeger een Gulden gaf en ik zei “dat hoeft toch niet Tante”, och jongen geef het dan maar terug”Sedert die tijd heb ik dat dus nooit meer gezegd!! (ha ha)

Een groet van PSV aan Duiven en omgeving en altijd welkom in het PSV stadion.

Groet Timo Klein, PSV gids

Tegen twaalf uur zat de rondleiding erop en konden we ons

te goed gaan doen aan een heerlijke lunch in eetcafé de

Verlenginginhetstadionmetzichtopdegrasmatenomlijst

door oude beelden uit vervlogen voetbaltijden en heel veel

relikwieënuithetroemruchtePSVverleden!

Evennaéénuurkwamereeneindaan‘PSV’enzochtenwe

de bus op om richting lieshout te gaan, een mooi pittoresk

VrouwelijkBavaria-schoonvoorClubvan100...dan luisteren ze wel.

Waar zijn de babes...

Tsja...dat zijn luxere kleedkamers dan op het Horsterpark

Do

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

c l u b v a n 1 0 0 P a g i n a 3 9

Page 40: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Advertentie

O N A F H A N K E L I J K C L U B B L A D • D O O R V R I E N D S C H A P V O O R U I T • O P G E R I C H T 1 5 S E P T E M B E R 1 9 4 5

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

10

Advertentie

O N A F H A N K E L I J K C L U B B L A D • D O O R V R I E N D S C H A P V O O R U I T • O P G E R I C H T 1 5 S E P T E M B E R 1 9 4 5

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

10

Page 41: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

plaatsje in het brabantse land met als centraal middelpunt

natuurlijk de brouwerij van “bavaria”!

Gerrit besloot om de extra tijd voor twee uur te benutten door

nog een keer extra het centrum van lieshout te bekijken

of was het toch om een extra glimp op te vangen van de

BrabantseBavariaBabes indecabriodie–toevallig-door

het dorp toerden…? Goed om twee uur werden we hartelijk

ontvangen door onze gastvrouw van de middag jenny en

kregen we op het terras van het bavaria brouwerij Café een

eerste koud pilsje! Heerlijk! Twee gereed staande treintjes

met chauffeur, netjes in het pak,stropdas net onder de kin

en over de tachtig met alle respect, brachten ons richting de

fabrieken en het indrukwekkend imperium van de familie

Swinkels (1000mensenzijnerwerkzaam).Centraal inde

tour stond het bierbrouwproces van ‘korrel tot borrel’ en

jenny vertelde ons met veel enthousiasme o.a. de historie

van het concern. Het is een van de oudste brouwerijen van

nederland en het ontstaan gaat terug naar 1680 of 1719

en de brouwerij kwam in het jaar 1764 in bezit van de

familie Swinkels. De naam bavaria verwijst naar “beiersch

bier” (=Romeinse vertaling). alle stappen bij het maken

van de bekende bavaria pilsener incl. het in eigen beheer

produceren van het bronwater, het belangrijkste ingrediënt

van pils, werden toegelicht! Aan de hand van het proces

gingen we van kamer tot kamer (in hun termen), en we

konden zelfs de voortgang van het brouwproces proeven en

aan het eind belandden we met z’n allen op het hoogste

punt–dak-vandefabriekenenkondenweBrabantvanuit

alle hoeken bekijken en uiteraard het “bavaria dorp”! Om

redenen van veiligheid konden we helaas geen kijkje nemen

in het productieproces. met de treintjes weer terug naar het

bavaria café om daar nog een paar heerlijke vers getapte

pilsjes te gaan nuttigen op het terras omlijst door een paar

heerlijke bitterballen van de gastvrouwen jenny en natalie !

Theo bedankte met name en veel enthousiasme jenny

voor haar spontaniteit en gastvrijheid en even na half vijf

zaten we weer in de bus op weg naar de binnenstad van

Eindhoven.

Twee mooie nieuwe glazen uit de collectie van de biermaker

rijker! Eenmaal in de binnenstad van Eindhoven aangekomen

werden links en rechts groepjes gevormd en gezelligheid

stond voorop op de terrasjes waar we neerstreken en een

goed glas bier konden nuttigen…frappant bij de meeste

kroegen…Grolsch…tsja.!?

Een hapje en een drankje gaan dan prima samen op, mooi

weer, volle terrasjes en alom gezelligheid in Eindhoven!

maar aan alles komt een einde dus tegen half negen in de

avond is het verzamelen om de terugreis naar Duiven te

starten.(incl.hetDuuvenskwartiertjewachten..)

En natuurlijk ontbreekt op de terugweg de traditie niet want

Theo opent zijn alom bekende boekje en zingt de nodige

‘fraaie’liedjesenlimericks..(endatvooreenveearts…)

bennie laat zich ook niet onbetuigd, hij schudt de ene na de

andere mop uit zijn mouw en met veel lol en plezier komen

we tegen tienen weer aan in Duiven !

Een geslaagde dag achter ons latend gaan de meesten moe

en voldaan richting huis, anderen nemen nog maar al te

graag een afzakkertje in de plaatselijke horeca !

Op naar volgend jaar! bestemming…? Suggesties zijn nu al

welkom!(maareerstmakenweonsnogopvoorhet25jarig

bestaan in het najaar van 2011!)

In 2011 begroeten wij als nieuwe leden :HenkGort–JanWillemsen–RobBansberg–HuibHesse–

BertvanderVeen-fredZwaanenadrieKuijl!!

OOK DONATEUR WORDEN

van DVV VOOR € 50,- PER

SEIZOEN ???

Stuur een e-mail naar

[email protected]

ofbel0316-262128

Do

or

Vri

end

sch

ap

Vo

oru

it -

DV

V P

os

t -

jun

i 2

01

1 -

nu

mm

er 6

c l u b v a n 1 0 0 P a g i n a 4 1

Page 42: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

Dorpstraat 29 - 6923 AC Groessen - T 0316 52 39 48 - F 0316 52 46 17E [email protected] - W www.zaalgielinggroessen.nl

Page 43: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

G U I D O ’ S T R E N D L I N E H A I R & B E A U T Y

De leukste kapsels, kleuren en de allernieuwste modellen vind je bij

GUIDO’S TRENDLINERijksweg 42E Duiven

Telefoon [0316] 28 03 04www.guido-trendline.nl

Bij Guido’s Trendline werken enthousiaste en

trendy kappers die liefde hebben voor het vak.

Wat hen voor ogen staat is jouw gezicht beter uit te

laten komen. Daarom wordt in een adviesgesprek

met jou gesproken over de gezichtsvormen en je

huidskleur. De kappers weten welk model en kleur

jouw mooie kanten kunnen versterken. Dus wacht

niet langer, maak een afspraak en laat u door ons

vakkundig informeren.

* geldig op knipbehandelingen, op naam geregistreerd,

niet geldig op aanbiedingen.

SEBASTIAN, FAROUK SYSTEM, KMS TRUCCO, GREAT LENGTHS, CHI, BALMAIN, TIGI, LANZA, SILK THERAPY, YELLOW, SASSOON

Op vertoon van uw DVV clubkaart,krijgt u bij ons 10% korting*

C R E A T I E F D O O RI N S P I R A T I E

Page 44: DVV_seizoen_10_11_nr6 WEB2

http://mvo.dvvduiven.nl/