19
1 Ekintzaile Onekin Startups” ekimena 2019ko ESKABIDE EREDUA MODELO DE SOLICITUD 2019 ESKATZAILEA / SOLICITANTE IFK / CIF: Entitatea / Entidad: Helbidea / Dirección: Posta Kodea/Código Postal: Lurraldea / Territorio: Udalerria / Municipio: Telefonoak / Teléfonos: Fax: Web: E-mail: Harremanetarako pertsona / Persona de contacto: Telefonoak / Teléfonos: E-mail: Lege Ordezkaria / Representante Legal Sexua / Sexo: E/M G/H Izena / Nombre: IKZ / NIF: 1. Abizena / Apellido 1: 2. Abizena / Apellido 2: ESKATZEN DU “Onekin Piloto Ekintzale” ekimeneko laguntza eskuratzea, 2019 urteko deialdian. SOLICITA: acogerse en el ejercicio 2019 a la iniciativa “Onekin Piloto Ekintzaile”. LAGUNTZA MOTA ETA ESKATUTAKO ZENBATEKOA / TIPOLOGÍA DE AYUDA E IMPORTE SOLICITADO EKINTZAILE EKIMENAREN LAGUNTZA MOTA / TIPOLOGÍA DE AYUDA INICIATIVA EKINTZAILE ESKATUTAKO ZENBATEKOA / IMPORTE SOLICITADO Aholkularitza zerbitzua / Servicio de consultoría (BEZ gabe / Sin IVA) Bideragarritasun azterketak Ikerketa eta Garapen proiektuetarako / Estudios de viabilidad en proyectos de Investigación y Desarrollo (BEZ gabe / Sin IVA) Patente eta beste aktibo immaterial batzuk lortu, balidatu eta defendatzeko kostuak / Subvención de costes de obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales (BEZ gabe / Sin IVA) 1. Eranskina

Ekintzaile Onekin Startups” ekimena · e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ekintzaile Onekin Startups” ekimena · e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas

1

“Ekintzaile Onekin Startups” ekimena

2019ko ESKABIDE EREDUA MODELO DE SOLICITUD 2019

ESKATZAILEA / SOLICITANTE IFK / CIF:

Entitatea / Entidad:

Helbidea / Dirección:

Posta Kodea/Código Postal:

Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Telefonoak / Teléfonos:

Fax:

Web:

E-mail:

Harremanetarako pertsona / Persona de contacto:

Telefonoak / Teléfonos:

E-mail:

Lege Ordezkaria / Representante Legal Sexua / Sexo: E/M G/H

Izena / Nombre:

IKZ / NIF:

1. Abizena / Apellido 1:

2. Abizena / Apellido 2:

ESKATZEN DU “Onekin Piloto Ekintzale” ekimeneko laguntza eskuratzea, 2019 urteko deialdian.

SOLICITA: acogerse en el ejercicio 2019 a la iniciativa “Onekin Piloto Ekintzaile”.

LAGUNTZA MOTA ETA ESKATUTAKO ZENBATEKOA / TIPOLOGÍA DE AYUDA E IMPORTE SOLICITADO EKINTZAILE EKIMENAREN LAGUNTZA MOTA / TIPOLOGÍA DE AYUDA INICIATIVA EKINTZAILE

ESKATUTAKO ZENBATEKOA / IMPORTE SOLICITADO

Aholkularitza zerbitzua / Servicio de consultoría € (BEZ gabe / Sin IVA)

Bideragarritasun azterketak Ikerketa eta Garapen proiektuetarako / Estudios de viabilidad en proyectos de Investigación y Desarrollo

(BEZ gabe / Sin IVA)

Patente eta beste aktibo immaterial batzuk lortu, balidatu eta defendatzeko kostuak / Subvención de costes de obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales

(BEZ gabe / Sin IVA)

1. Eranskina

Page 2: Ekintzaile Onekin Startups” ekimena · e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas

2

*Eskatutako diru kopurua ezin izango da izan, inola ere ez, hurrengo portzentajeak baino handiagoa / El importe

solicitado no podrá, en ningún caso ser superior a los siguientes importes:

Aholkularitza zerbitzua / Servicio de consultoría:

- Kostu subentzionagarrien %50. Gehienez 15.000€ / 50% de los costes subvencionables. Cuantía

máxima: 15.000€

Bideragarritasun azterketak Ikerketa eta Garapen proiektuetarako / Estudios de viabilidad en

proyectos de Investigación y Desarrollo:

- Kostu subentzionagarrien %50, 10 puntu portzentual gehiago gehiago enpresa ertainentzat, eta

20 puntu portzentual gehiago enpresa txikientzat. Gehienez 15.000€ / 50% de los costes

subvencionables, incrementándose en 10 puntos porcentuales en el caso de medianas empresas

y en 20 puntos porcentuales si se trata de pequeñas empresas. Cuantía máxima: 15.000€

Patente eta beste aktibo immaterial batzuk lortu, balidatu eta defendatzeko kostuak / Subvención de

costes de obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales:

- Kostu subentzionagarrien %50. Gehienez 5.000€ / 50% de los costes subvencionables. Cuantía

máxima: 5.000€

___________ (e)n, 2019ko ________ren __an / En ___________, a __ de ________ de 2019

ORDEZKARIAREN SINADURA ETA ENPRESA ZIGILUA / FIRMA DEL REPRESENTANTE Y SELLO DE LA EMPRESA

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra betez, HAZIri eman dizkiozun datu pertsonalak oinarri hauetan araututako laguntzak kudeatzeko xede bakarrarekin tratatu dira HAZIren aldetik. Interesdunak baimena ematen du bere datu pertsonalak lehen aipatutako xedearekin trata daitezen. Halaber, interesdunak datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, aurkatu, garraiatu eta mugatzeko eskubideak baliatu ahal izango ditu, [email protected] helbidera joz.

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que haya proporcionado a HAZI serán tratados por ésta con la única finalidad de gestionar las ayudas reguladas en las presentes bases. El interesado otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con la finalidad anteriormente mencionada. Asimismo, el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación dirigiéndose a [email protected]

Page 3: Ekintzaile Onekin Startups” ekimena · e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas

3

“Ekintzaile Onekin Startups” ekimena

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA DECLARACIÓN RESPONSABLE

IFK / CIF: Entitatea / Entidad:

Ordezkari Legala / Representante Legal

Izena / Nombre:

IKZ / NIF:

Abizena / Apellido 1:

Abizena / Apellido 2:

ADIERAZTEN DU

DECLARA

a) Arauak ezartzen dituen baldintzak betetzen

dituela, laguntzaren eskabidean adierazi duena egia dela eta eskabidearekin batera aurkeztutako agiriak benetakoak direla, gezurrik edo datu okerrik azalduz gero erantzukizun osoa bere gain hartuko duela, eta ez duela adieraziko ez zituela ezagutzen gezur edo datu oker horiek eragin dituzten egoerak.

a) Que reúne los requisitos exigidos en la norma

y que las manifestaciones realizadas y la documentación presentada en la solicitud de ayuda son ciertas, aceptando cualquier responsabilidad que se pueda derivar de su falsedad o inexactitud, sin que quepa alegar ignorancia de los hechos que motivan dicha falsedad o inexactitud.

b) Enpresa “ONEKIN!” Programari atxikitzea

onartzen duela.

b) Que permite la adhesión de la empresa

dentro del Programa “ONEKIN!.”

c) BAI EZ (dagokiona markatu) eskaera

aurkeztu du edo/eta dataren egunera arte proiektu honetarako dirulaguntzak jaso ditu ondoren agertzen diren erakunde publiko edo pribatuen aldetik. Horrez gain, konpromisoa hartzen du proiektu honetarako eskatzen dituen dirulaguntzen berri emateko:

c) Que SI NO (marcar lo que proceda) ha

presentado solicitud y/o ha obtenido ayuda para este proyecto, hasta la fecha, en las instituciones públicas o privadas que a continuación se relacionan, comprometiéndose a comunicar cuantas solicitudes de ayuda realice para este proyecto:

2. Eranskina

Page 4: Ekintzaile Onekin Startups” ekimena · e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas

4

ESKAERA EGUNA FECHA SOLICITUD

ERAKUNDEA INSTITUCIÓN

PROGRAMA PROGRAMA

EGOERA SITUACIÓN

ESKATUTA (€) SOLICITADO (€)

EMANA (€) CONCEDIDA (€)

UKATUA / DENEGADA TRAMITATZEN/ EN TRÁMITE EMANA / CONCEDIDA

UKATUA / DENEGADA TRAMITATZEN/ EN TRÁMITE EMANA / CONCEDIDA

UKATUA / DENEGADA TRAMITATZEN/ EN TRÁMITE EMANA / CONCEDIDA

UKATUA / DENEGADA TRAMITATZEN/ EN TRÁMITE EMANA / CONCEDIDA

d) BAI EZ (dagokiona markatu) Enpresa

Txiki edo Ertaina edo Mikroenpresa da, mikroenpresa, enpresa txiki eta enpresa ertainen definizioari buruzko 2003ko maiatzaren 6ko Batzordearen 2003/361/EE Gomendioarekin bat etorriz (2003ko maiatzaren 20ko EEAO, L124).

d) Que SI NO (marcar lo que proceda) es

Pyme o Micropyme, conforme a la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (Diario oficial L124 de 20-05-2013).

e) Enpresak ez du krisi egoeran egon behar,

Europako Erkidegoak krisian dauden enpresak salbatzeko eta berregituratzeko estatuko laguntzei buruz ezarri dituen zuzentarauetan jasotako definizioaren arabera (2004ko urriaren 1eko C 244/2004).

e) No tener la consideración de empresa en

crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis C 244/2004, de 1 de octubre de 2004.

f) Dagokionean, indarrean dagoen ingurumen,

higiene eta osasun arloko araudia betetzea proiektuetan.

f) Que, en aquello que le afecte, el proyecto

cumple con la normativa medioambiental e higiénico sanitaria en vigor.

g) Proiektuak Batasunean dagozkion inbertsioei

aplikatu behar zaizkien arauak betetzen ditu.

g) Que el proyecto cumpla las normas

comunitarias aplicables a las inversiones de que se trate.

h) Proiektuak animalien ongizateari eta

animalien garraioari buruzko araudia betetzen du.

h) Que el proyecto cumpla con la normativa

relativa al bienestar animal y de transporte de los mismos.

i) Egin beharreko ekintzek ez izatea ondorio

txarrik ingurumenerako.

i) Que las acciones a realizar no conllevan

efectos negativos sobre el medio ambiente.

j) Inbertsioa egin dela eta proiektua gauzatu

dela egiaztatzeko beharrezkoak diren agiri guztiak HAZIren, Eusko Jaurlaritzaren, Europar Batasunaren edota kontrol organoen esku jartzeko konpromisoa hartzen du.

j) Que se compromete a poner a disposición,

tanto de HAZI, del Gobierno Vasco así como de la Unión Europea o de los Órganos de Control establecidos, toda la documentación que fuese necesaria para la verificación de la ejecución de la inversión y/o gasto y la realización del proyecto.

Page 5: Ekintzaile Onekin Startups” ekimena · e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas

5

k) Eusko Autonomia Erkidegoaren AdministrazioOrokorrak edo haren erakunde autonomoekemandako antzeko dirulaguntzaren bat dela-eta, itzultze edo zigor prozedura hori amaitua izatea.

k) No estar incurso/a o haber terminado cualquier procedimiento de reintegro osancionador incoado por la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma del País Vasco o sus organismos autónomos, enrelación con ayudas de la misma naturaleza.

l) Ezin izango du dirulaguntza publikorikeskuratzea eragozten duten zehapenadministratiborik edo penalik izan, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen arteko berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean zehaztutakoarekin bat etorriz.

l) No encontrarse sancionada penal niadministrativamente con la pérdida de laposibilidad de obtención de subvenciones oayudas públicas, ni hallarse incursa enprohibición legal alguna que la inhabilite paraello, con inclusión de las que se hayanproducido por discriminación de sexo, deconformidad con lo dispuesto en laDisposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres yHombres.

m) Diruz laguntzekoak diren inbertsio edogastuak hasita ez egotea eskabidea aurkeztendenean.

m) Que las inversiones o gastos subvencionables no están comenzados en el momento depresentar la solicitud.

n) BAI EZ (dagokiona markatu) EAEko Administrazioak eta haren menpeko erakundeek emandako laguntzen edo diru-laguntzen esparruan, itzultze- edo zehapen-prozeduretako kantitate zehatzen ordainketari dagokionez egunean egotea. Betebehar horien ordainketak egunean dituztela ulertuko da zorrak atzeratuta eta zatituta badaude, eta, gainera, gaineratutako zor, interes eta gastu guztiak estaliko dituen bermea eratu bada.

n) Que SI NO (marcar lo que proceda) sehalla al corriente de pago de obligaciones porcantidades determinadas en unprocedimiento de reintegro de subvenciones o sancionador en el marco de ayudas osubvenciones concedidas por laAdministración de la CAE y entes de elladependientes. Se considerará que seencuentran al corriente en el pago de esas obligaciones cuando las deudas esténaplazadas, fraccionadas, y, además, se hayaconstituido garantía que cubra la totalidad dela deuda, intereses y gastos incluidos.

o) Konkurtso-deklaraziorik ez eskatzea, edozeinprozeduratan ez jotzea, hartzekodunenkonkurtsoan deklaratuta ez egotea (harkeraginkortasuna hitzarmen bidez bereganatuduenean salbu), epailearen esku-hartzearenmenpe ez egotea edo Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen araberadesgaituta ez egotea, hartzekodunenkonkurtsoa sailkatzeko epaian finkatutako desgaitze-aldi hori oraindik amaitu gabeegonik.

o) No ha solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente encualquier procedimiento, no hallarsedeclarado en concurso, salvo que en estehaya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujeto a intervención judicial o no habersido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003,de 9 de julio, Concursal, sin que hayaconcluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. –No ha sido sancionado, mediante resoluciónfirme, con la pérdida de la posibilidad deobtener subvenciones.

Page 6: Ekintzaile Onekin Startups” ekimena · e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas

6

p) Administrazioarekin hitzartutako edozein kontratu ebazpen irmo bidez ez eragin izana.

p) No ha dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados/as culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

q) Pertsona fisikoa, merkataritza sozietateen

administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen ordezkaritza legala dutenak Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean zehaztutako egoeretan ez egotea edo Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautetsiak ez izatea, horietan zehaztutako terminoetan.

q) No esta incursa la persona física, los/as

administradores/as de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regula esta materia.

r) Egoitza fiskala paradisu fiskaltzat hartutako

lurralde edo herrialde batean ez izatea.

r) No tener la residencia fiscal en un país o

territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

s) Laguntza legez kanpokoa eta barneko

merkatuarekin bateraezina dela deklaratu duen Batzordearen aurreko erabaki baten ondoren jasota ez egotea.

s) No estar sujeta a una orden de recuperación

pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

___________ (e)n, 2019ko ________ren __an / En ___________, a __ de ________ de 2019

ORDEZKARIAREN SINADURA ETA ENPRESA ZIGILUA / FIRMA DEL REPRESENTANTE Y SELLO DE LA EMPRESA

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra betez, HAZIri eman dizkiozun datu pertsonalak oinarri hauetan araututako laguntzak kudeatzeko xede bakarrarekin tratatu dira HAZIren aldetik. Interesdunak baimena ematen du bere datu pertsonalak lehen aipatutako xedearekin trata daitezen. Halaber, interesdunak datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, aurkatu, garraiatu eta mugatzeko eskubideak baliatu ahal izango ditu, [email protected] helbidera joz.

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que haya proporcionado a HAZI serán tratados por ésta con la única finalidad de gestionar las ayudas reguladas en las presentes bases. El interesado otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con la finalidad anteriormente mencionada. Asimismo, el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación dirigiéndose a [email protected]

Page 7: Ekintzaile Onekin Startups” ekimena · e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas

7

“Ekintzaile Onekin Startups” ekimena

BAIMENAK CONSENTIMIENTOS

Baimen ematen diot, deialdi hau kudeatzen duen organoari, bide telematikoen bitartez edo

eskuragarri dauden bideen bitartez administrazio eskudunean honako hauek egiaztatzeko,

baieztatzeko edo ziurtatzeko:

Autorizo al órgano gestor de esta convocatoria a la comprobación, constancia o verificación en

la administración competente por medios telemáticos o en su caso, por los medios que estén

disponibles:

Zerga betebeharrak bete izana egiaztatzea Acreditación del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias

Egiaztatzea Gizarte Segurantzaren ordainketan egunean egotea Acreditación del cumplimiento de las Obligaciones frente a la Seguridad Social

Eskatzailearen nortasun-datuak Datos de Identidad del Solicitante

____________ (e)n, 2019ko ________ren __an / En ___________, a __ de ________ de 2019

ORDEZKARIAREN SINADURA ETA ENPRESA ZIGILUA / FIRMA DEL REPRESENTANTE Y SELLO DE LA EMPRESA

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra betez, HAZIri eman dizkiozun datu pertsonalak oinarri hauetan araututako laguntzak kudeatzeko xede bakarrarekin tratatu dira HAZIren aldetik. Interesdunak baimena ematen du bere datu pertsonalak lehen aipatutako xedearekin trata daitezen. Halaber, interesdunak datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, aurkatu, garraiatu eta mugatzeko eskubideak baliatu ahal

izango ditu, [email protected] helbidera joz.

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que haya proporcionado a HAZI serán tratados por ésta con la única finalidad de gestionar las ayudas reguladas en las presentes bases. El interesado otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con la finalidad anteriormente mencionada. Asimismo, el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación dirigiéndose a [email protected]

3. Eranskina

Page 8: Ekintzaile Onekin Startups” ekimena · e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas

8

“Ekintzaile Onekin Startups” ekimena

ENTITATEAREN DATUAK DATOS DE LA ENTIDAD

Entitatea / Entidad:

Zerga egoitza / Domicilio fiscal:

Zenbat langile plantillan / Número de trabajadores en plantilla:

Emakumezkoak / Mujeres:

Gizonezkoak / Hombres:

Guztira / Total:

Bazterketa soziolaboraleko egoeran edo arriskuan egondako pertsona kopurua: / Número de personas integradas en situación o riesgo de exclusión sociolaboral:

BAI / SÍ EZ / NO Urteko kontu bateratuak dauzka / Formula cuentas anuales consolidadas

BAI / SÍ EZ / NO Kontu bateratuak aurkezten dituen entitate bateko kontuetan agertzen da / Figura en las cuentas de una entidad que formula cuentas anuales consolidadas

BAI / SÍ EZ / NO Eratze berrikoa / Nueva creación

Eratze urtea / Año constitución:

BAI / SÍ EZ / NO I+G+b departamentua dauka / dispone de departamento-centro de I+D+i propio

BAI / SÍ EZ / NO Azeleragailu ospetsu batean parte hartu edo parte hartzen hari da / Ha participado o está participando en una aceleradora de prestigio

Azeleragailuaren izena / Nombre de aceleradora

Azeleragailuan egondako denbora eta urtea / Periodo de aceleración y año

SOZIETATEAREN KAPITALAREN EGUNGO EGOERA (BAZKIDE / AKZIODUN) ESTRUCTURA ACTUAL DE CAPITAL SOCIAL (SOCIOS / ACCIONISTAS) IZENA / NOMBRE ZENBATEKOA / IMPORTE

4. Eranskina

Page 9: Ekintzaile Onekin Startups” ekimena · e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas

9

GAUR EGUNGO EKONOMIA JARDUERAK ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS ACTUALMENTE

AURREIKUSITAKO EKONOMIA JARDUERA BERRIAK NUEVAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PREVISTAS

OHARRAK OBSERVACIONES

___________ (e)n, 2019ko ________ren __an / En ___________, a __ de ________ de 2019

ORDEZKARIAREN SINADURA ETA ENPRESA ZIGILUA / FIRMA DEL REPRESENTANTE Y SELLO DE LA EMPRESA

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra betez, HAZIri eman dizkiozun datu pertsonalak oinarri hauetan araututako laguntzak kudeatzeko xede bakarrarekin tratatu dira HAZIren aldetik. Interesdunak baimena ematen du bere datu pertsonalak lehen aipatutako xedearekin trata daitezen. Halaber, interesdunak datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, aurkatu, garraiatu eta mugatzeko eskubideak baliatu ahal izango ditu, [email protected] helbidera joz.

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que haya proporcionado a HAZI serán tratados por ésta con la única finalidad de gestionar las ayudas reguladas en las presentes bases. El interesado otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con la finalidad anteriormente mencionada. Asimismo, el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación dirigiéndose a [email protected]

Page 10: Ekintzaile Onekin Startups” ekimena · e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas

10

“Ekintzaile Onekin Startups” ekimena

ESKATUTAKO DIRULAGUNTZARI BURUZKO DATUAK DATOS REFERENTES A LA LÍNEA DE AYUDAS SOLICITADA

LAGUNTZA MOTA / TIPOLOGÍA DE AYUDA

Aholkularitza zerbitzua / Servicio de consultoría

Bideragarritasun azterketak Ikerketa eta Garapen proiektuetarako / Estudios de viabilidad en proyectos de Investigación y Desarrollo

Patente eta beste aktibo immaterialak lortu, balidatu eta defendatzeko kostuak / Subvención de costes de obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales

INBERTSIOAREN KOKAPENA / LOCALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN Helbidea / Dirección: Posta Kodea / Código Postal: Lurraldea / Territorio: Udalerria / Municipio:

ESTALI BEHARREKOA / NECESIDAD A CUBRIR

5 –A Eranskina

Page 11: Ekintzaile Onekin Startups” ekimena · e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas

11

LAGUNDU BEHAR DEN EKINTZAREN HELBURUAK / OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN A SUBVENCIONAR

LAGUNDU BEHAR DEN EKINTZAREN DESKRIBAPENA, EZARRI BEHAR DEN METODOLOGIA ZEHAZTUZ / DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN A SUBVENCIONAR, DETALLANDO METODOLOGÍA APLICADA

Page 12: Ekintzaile Onekin Startups” ekimena · e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas

12

IRAUPENA ETA AURREIKUSITAKO KRONOGRAMA / PLAZO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA PREVISTO

ZENTRO TEKNOLOGIKO BATEN PROIEKTUAN PARTE HARTZEA / PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE UN CENTRO TECNOLÓGICO BAI / SÍ EZ / NO Zehaztu / Especificar:

EKINTZAREKIN ERLAZIONATUTA AURKEZTUTAKO ESKAINTZAK / OFERTAS PRESENTADAS RELACIONADAS CON LA ACTUACIÓN Erreferentzia Referencia

Enpresa Empresa

Data Fecha

Faktura osoa Total factura Eskatutako zenbatekoa Importe solicitado

€ (BEZ gabe / Sin IVA) € (BEZ gabe / Sin IVA)

€ (BEZ gabe / Sin IVA) € (BEZ gabe / Sin IVA)

€ (BEZ gabe / Sin IVA) € (BEZ gabe / Sin IVA)

AUKERATUTAKO ESKAINTZAREN JUSTIFIKAZIOA / JUSTIFICACIÓN DE LA OFERTA ELEGIDA

Page 13: Ekintzaile Onekin Startups” ekimena · e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas

13

“Ekintzaile

Onekin Startups” ekimena

ESKATUTAKO DIRULAGUNTZARI BURUZKO DATUAK DATOS REFERENTES A LA LÍNEA DE AYUDAS SOLICITADA

LAGUNTZA MOTA / TIPOLOGÍA DE AYUDA

Aholkularitza zerbitzua / Servicio de consultoría

Bideragarritasun azterketak Ikerketa eta Garapen proiektuetarako / Estudios de viabilidad en proyectos de Investigación y Desarrollo

Patente eta beste aktibo immaterialak lortu, balidatu eta defendatzeko kostuak / Subvención de costes de obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales

INBERTSIOAREN KOKAPENA / LOCALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN Helbidea / Dirección: Posta Kodea / Código Postal: Lurraldea / Territorio: Udalerria / Municipio:

ESTALI BEHARREKOA / NECESIDAD A CUBRIR

5 –B Eranskina

Page 14: Ekintzaile Onekin Startups” ekimena · e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas

14

LAGUNDU BEHAR DEN EKINTZAREN HELBURUAK / OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN A SUBVENCIONAR

LAGUNDU BEHAR DEN EKINTZAREN DESKRIBAPENA, EZARRI BEHAR DEN METODOLOGIA ZEHAZTUZ / DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN A SUBVENCIONAR, DETALLANDO METODOLOGÍA APLICADA

Page 15: Ekintzaile Onekin Startups” ekimena · e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas

15

IRAUPENA ETA AURREIKUSITAKO KRONOGRAMA / PLAZO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA PREVISTO

ZENTRO TEKNOLOGIKO BATEN PROIEKTUAN PARTE HARTZEA / PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE UN CENTRO TECNOLÓGICO

BAI / SÍ EZ / NO Zehaztu / Especificar:

EKINTZAREKIN ERLAZIONATUTA AURKEZTUTAKO ESKAINTZAK / OFERTAS PRESENTADAS RELACIONADAS CON LA ACTUACIÓN Erreferentzia Referencia

Enpresa Empresa

Data Fecha

Faktura osoa Total factura Eskatutako zenbatekoa Importe solicitado

€ (BEZ gabe / Sin IVA) € (BEZ gabe / Sin IVA)

€ (BEZ gabe / Sin IVA) € (BEZ gabe / Sin IVA)

€ (BEZ gabe / Sin IVA) € (BEZ gabe / Sin IVA)

AUKERATUTAKO ESKAINTZAREN JUSTIFIKAZIOA / JUSTIFICACIÓN DE LA OFERTA ELEGIDA

Page 16: Ekintzaile Onekin Startups” ekimena · e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas

16

“Ekintzaile Onekin Startups” ekimena

ESKATUTAKO DIRULAGUNTZARI BURUZKO DATUAK DATOS REFERENTES A LA LÍNEA DE AYUDAS SOLICITADA

LAGUNTZA MOTA / TIPOLOGÍA DE AYUDA

Aholkularitza zerbitzua / Servicio de consultoría

Bideragarritasun azterketak Ikerketa eta Garapen proiektuetarako / Estudios de viabilidad en proyectos de Investigación y Desarrollo

Patente eta beste aktibo immaterialak lortu, balidatu eta defendatzeko kostuak / Subvención de costes de obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales

INBERTSIOAREN KOKAPENA / LOCALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN Helbidea / Dirección: Posta Kodea / Código Postal: Lurraldea / Territorio: Udalerria / Municipio:

LAGUNDU BEHAR DEN EKINTZAREN DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN A SUBVENCIONAR

5 –C Eranskina

Page 17: Ekintzaile Onekin Startups” ekimena · e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas

17

IRAUPENA ETA AURREIKUSITAKO KRONOGRAMA / PLAZO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA PREVISTO

ZENTRO TEKNOLOGIKO BATEN PROIEKTUAN PARTE HARTZEA / PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE UN CENTRO TECNOLÓGICO BAI / SÍ EZ / NO Zehaztu / Especificar:

EKINTZAREKIN ERLAZIONATUTA AURKEZTUTAKO ESKAINTZAK / OFERTAS PRESENTADAS RELACIONADAS CON LA ACTUACIÓN Erreferentzia Referencia

Enpresa Empresa

Data Fecha

Faktura osoa Total factura Eskatutako zenbatekoa Importe solicitado

€ (BEZ gabe / Sin IVA) € (BEZ gabe / Sin IVA)

€ (BEZ gabe / Sin IVA) € (BEZ gabe / Sin IVA)

€ (BEZ gabe / Sin IVA) € (BEZ gabe / Sin IVA)

AUKERATUTAKO ESKAINTZAREN JUSTIFIKAZIOA / JUSTIFICACIÓN DE LA OFERTA ELEGIDA

Page 18: Ekintzaile Onekin Startups” ekimena · e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas

18

“Ekintzaile Onekin Startups” ekimena

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Eskubide eredua eta erantzukizunpeko adierazpena zigilatu eta sinatu behar dira; horretaz gain, eskariaren eranskinak behar bezala bete eta gero, agiri orokor hauek aurkeztu behar dira:

Además del modelo de solicitud y la Declaración Responsable sellados y firmados, los anexos a la solicitud, debidamente cumplimentados, se debe aportar la siguiente documentación:

PERTSONA JURIDIKOAK: PERSONAS JURÍDICAS:

IFKren kopia. Copia del CIF.

Ahalordetze eskrituraren eta legezko ordezkariaren NAN kopia.

Copia de la escritura de apoderamiento y del DNI del representante legal.

Entitatea eratzeko eskrituraren eta estatutuen kopia.

Copia de la escritura de constitución y de los estatutos de la entidad, sellados por el registro correspondiente.

Nekazaritza eta Elikadurako Industrien Erregistroaren kopia.

Copia de Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de Euskadi.

Hala badagokio, enpresa handi baten edo enpresa txiki edo ertain baten arteko lankidetza egiaztatzen duen agiria (423/2013 Dekretuaren 8.12 artikulua).

Si procede, copia del documento que acredite la colaboración entre una gran empresa y una pequeña o mediana (artículo 8.12 del Decreto 423/2013).

PERTSONA FISIKOAK: PERSONAS FÍSICAS:

NANaren kopia. Copia del DNI.

ORORENTZAKO: CARÁCTER GENERAL:

Erantzukizunpeko adierazpena honako hauek egiaztatzeko: eskatutako eskakizunak betetzen direla, eta eskaera egiten den momentuan proiektuak hasi gabe daudela.

Declaración responsable de que reúne los requisitos exigidos, respecto de la veracidad de los documentos presentados y respecto a que los proyectos no se encuentran iniciados en el momento en que se presente la solicitud.

6. Eranskina

Page 19: Ekintzaile Onekin Startups” ekimena · e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre ayudas

19

Dagokion foru aldundiarekiko zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzari egin beharreko ordainketak egunean izatea egiaztatzen duen ziurtagiria.

Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con las correspondientes Haciendas Forales y hallarse al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

Hala badagokio, onartutako azken urteko kontuen kopia.

Si procede, copia de las últimas cuentas anuales aprobadas.

Diru laguntzaren ekintza justifikatzen duten aurrekontuak eta fakturak. Hornitzailearen aldetik, 2019ko abenduaren 31 baino lehen lana amaitu eta entregatzeko konpromisoa izan beharko dute.

Presupuestos y facturas proforma justificativos de la actuación subvencionada. Deben incluir, por parte del proveedor, el compromiso de finalización y entrega del trabajo antes del 31 de diciembre de 2019.

Laguntza zenbatzeko helburuarekin entitate eskatzaileak nahi duen beste edozein dokumentazio osagarri.

Cualquier otra documentación complementaria que la entidad solicitante desee aportar al efecto de cuantificar la ayuda.

Zerbitzu hornitzaileak azpikontratatzen dituen diru lagundutako jardueren harremana eta justifikazioa.

Relación y justificación de actividades subvencionadas que posteriormente son subcontratadas por el proveedor del servicio.

Nolanahi ere, FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOAK enpresa eskatzaileari eska diezaioke dokumentazio gehigarria laguntza eskaera behar bezala ulertu, ebaluatu eta tramitatzeko. Eskaerak honako leku hauetan aurkeztu behar dira:

FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA Granja Eredua z.g.

01192 Arkauti Araba

En cualquier caso, la FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA podrá requerir a la empresa solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud de ayuda. Las solicitudes se presentarán en:

FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA

Granja Modelo s/n 01192 Arkaute Araba