EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPG…VE - H¸gskulen p¥ home.hib.no/eksamensoppgaver/ahs/2009U/sykepleie_sensor... 

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPG…VE - H¸gskulen p¥...

HGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner, del 1

(Fysiologi, anatomi, genetikk, mikrobiologi) Utdanning : Sykepleie / Sjukepleie Kull : GRS 08 Ny / utsatt prve Dato : 13. mars 2009 Fagansvarlig : Fred Ivan Kvam Antall sider : 11 (inkludert denne). Nynorsk tekst flgjer etter bokmlsteksten! Eksamenstid : 5 timer. Tillatte hjelpemidler/ Tillatte hjelpemiddel : Ingen Merknader : Bokml: Alle oppgavene skal besvares. Faglrer kommer ikke rundt i

eksamenslokalene. Eventuelle sprsml til oppgaveteksten formidles til faglrer via eksamensvaktene. Tallene til venstre p oppgavearket viser vektingen. Det kan til sammen oppns 80 poeng.

Nynorsk: Alle oppgvene skal svarast p. Faglraren kjem ikkje rundt i

eksamenslokala. Eventuelle sprsml til oppgveteksten m formidlast til faglraren via eksamensvaktene. Tala til venstre p oppgvearket syner vektinga. Ein kan til saman f 80 poeng.

2

Hgskolen i Bergen 13. mars 2009. Eksamen i Medisinske og naturvitenskaplige emner, del 1 (bokml) Litt forskjellig: 2 1a) Forklar funksjonen til mitokondriene i cellene? 3 1b) Hvilke hovedtyper muskelvev har vi og hva er karakteristisk for hver av disse? Hvilken hovedtype muskelvev finner vi i henholdsvis bronkiolene, uterus og

musculus gluteus maksimus? 2 1c) En kvinne som har blodtypen 0 blir gravid med en mann som har blodtypen AB.

Lag et krysningsskjema som viser hvilke blodtyper barnet kan f. Forklar hvor stor sannsynligheten er for at barnet skal f de ulike blodtypene.

3 1d) Definr eller forklar flgende: - lymfe - enzym - reseptor

Hjertet og sirkulasjonssystemet: 4 2a) Figuren under er en skisse av hjertet (cor). Pilene er markert med et nummer.

Skriv nummer og navn p den anatomiske strukturen inn i besvarelsen. Skissen skal ikke leveres inn.

3 2b) Gi en skjematisk oversikt over ulikheter i oppbygning og funksjon for

arterier og vener.

20

19

3

2 2c) Fire hovedfaktorer er viktige for bestemme blodtrykket vrt. Ved justere disse faktorene kan vi forandre blodtrykket. Nevn disse 4 faktorene.

2 2d) Sirkulasjonssystemet er et transportsystem. Gi 2 eksempler p hver av nringsstoffer, avfallstoffer, elektrolytter, gasser og proteiner vi finner i plasma. Nyre og urinveier: 2 3a) Lag en oversikt over nyrenes funksjoner. 2 3b) Hvilke av flgende stoffer finnes normalt i urinen?

- kreatinin - erytrocytter - glukose - albumin - aminosyrer - Na+ - K+ - fibrinogen - karbamid / urinstoff / urea

3 3c) Forklar hvordan nyrene kan vre med p regulere blodtrykket.

Lungene og respirasjonssystemet: 2 4a) Hva menes med henholdsvis vitalkapasitet, tidevolum og inspiratorisk

reservevolum? 2 4b) Hvordan transporteres henholdsvis oksygen og karbondioksyd i blodet? 2 4c) Forklar kort hvordan lungene kan vre med p regulere blodets pH-verdi. Nervesystemet og yet: 3 5a) Hvilke deler omfatter det autonome nervesystemet? Hvilken kjemisk signalsubstans (transmittorsubstans) finner vi i hver av disse?

Hvilke effekter har disse to ulike delene p henholdsvis hjertets slagfrekvens, bronkiolenes diameter og tarmens motilitet?

2 5b) Figuren under er en skisse av et ye. Pilene er markert med et nummer. Skriv nummer og navn p den anatomiske strukturen inn i besvarelsen. Skissen skal ikke leveres inn.

4

3 5c) Gjr kort rede for hvordan:

- lysmengden som kommer inn i yet kan reguleres, - lysblgene brytes og fokuseres bak i yet, - lysflsomheten til lysoppfattende celler i netthinnen kan reguleres.

Hva er henholdsvis den blinde flekk og den gule flekk (macula lutea)? Fordyelsessystemet: 2 6a) Nevn minst 5 av leverens funksjoner. 3 6b) Lag en samlet skisse av lever, galleganger, spiserr, magesekk, tynntarm og

bukspyttkjertel og sett p navn. 3 6c) Forklar hvor og hvordan fettstoffene brytes ned i fordyelsessystemet.

Forklar ogs hvor og hvordan fett tas opp fra tarmsystemet. Mannlige kjnnsorgan: 3 7a) Figuren under er en skisse av mannens kjnnsorganer og omkringliggende strukturer. Sett p navn der pilene peker.

Skriv inn nummer og navn p de anatomiske strukturene i besvarelsen. Skissen skal ikke leveres inn.

2 7b) Hvor produseres hormonet testosteron?

Hvilke hovedfunksjoner har testosteron? 1 7c) Hvilken hovedfunksjon har blrehalskjertelen (prostata)?

5

Skjelett og muskel: 2 8a) Hva er en motorisk enhet? Hva er den praktiske nytten av motoriske enheter? 2 8b) Hvor ligger musculus latissimus dorsi? Hvor ligger musculus gluteus maximus? 4 8c) Figuren under er en skisse av skjelettet. Sett p navn (bruk internasjonal terminologi, latin) der pilene peker.

Skriv inn nummer og navn p de anatomiske strukturene i besvarelsen. Skissen skal ikke leveres inn.

6

Mikrobiologi: 1 9a) Hva er den strste og viktigste biologiske forskjellen mellom virus

og bakterier? 1 9b) Hvilke deler omfatter smittekjeden? 2 9c) Hvordan smitter flgende mikroorganismer:

- Shigella - Hepatitt C-virus - Borrelia burgdorferi - Rhinovirus

1 9d) Gi ett eksempel p en sopp som ofte gir opphav til endogen infeksjon? 1 9e) Hva vil sterilisering si i mikrobiologien? 2 9f) P hvilke mter kan genetisk informasjon overfres mellom forskjellige bakterier? 1 9g) Slektene Treponema og Borrelia har en spesiell celleform.

Hvordan ser de ut? Nevn to viktige sykdommer som er forrsaket av en bakterie i disse slektene.

1 9h) Oppgi to viktige sykdommer som er forrsaket av bakterier i slekten Mycobacterium

1 9i) Nevn et eksempel p et virus som kan vre latent i kroppen. Nevn ogs en sykdom dette viruset kan gi nr det reaktiveres. 1 9j) Nevn 3 eksempler p infeksjoner Staphylococcus aureus kan gi. 2 9k) Forklar hvordan bakteriene kan deles inn i grupper etter forholdet til oksygen, form, farge og formasjon (hvordan de ligger i forhold til hverandre). 1 9l) Hva menes med virulens? 1 9m) Nevn et eksempel p en bakterie som skiller ut eksotoksin. (Navn p

bakterien og toksinet).

7

Hgskolen i Bergen 13. mars 2009 Eksamen i Medisinske og naturvitskaplege emner, del 1 (nynorsk) Litt av kvart: 2 1a) Forklar funksjonen mitokondriane har i cellene? 3 1b) Kva hovedtypar muskelvev har vi, og kva er karakteristisk for kvar av desse? Kva hovedtype muskelvev finn vi i bronkiolane? Kva muskelvev finn vi i uterus og kva type finn vi i musculus gluteus maksimus? 2 1c) Ei kvinne som har blodtype 0 vert gravid med ein mann som har blodtype AB.

Lag eit krysningsskjema som viser kva ulik blodtypar barnet kan f. Forklar kor stor mogelegheit det er for at barnet skal f dei ulike blodtypane.

3 1d) Definr eller forklar flgjande: - lymfe - enzym - reseptor

Hjarte og krinslaupet: 4 2a) Figuren under er ei skisse av hjarte (cor). Pilane er markerte med eit nummer.

Skriv nummer og namn p den anatomiske strukturen i oppgvesvaret. Skissa skal ikkje leverast inn.

3 2b) Gje eit skjematisk oversyn over ulikskaper i bygning og funksjon for

arterier og vener.

20

19

8

2 2c) Fire hovedfaktorar er viktige for bestemma blodtrykket vrt. Ved justera p desse faktorene kan vi endra blodtrykket. Nemn desse 4 faktorane.

2 2d) Sirkulasjonssystemet er eit transportsystem. Gje 2 dme p kvar av nringsstoff, avfallstoff, elektrolyttar, gassar og protein vi finn i plasma. Nyre og urinveigar: 2 3a) Gje eit oversyn over nyra sine funksjonar. 2 3b) Kva er normalt finna i urinen?

- kreatinin - erytrocyttar - glukose - albumin - aminosyrer - Na+ - K+ - fibrinogen - karbamid / urinstoff / urea

3 3c) Forklar korleis nyrene kan vera med p regulera blodtrykket. Lungene og respirasjonssystemet: 2 4a) Kva forstr ein med vitalkapasitet, tidevolum og inspiratorisk reservevolum? 2 4b) Korleis vert oksygen transportert i blodet? Korleis vert karbondioksyd transportert i blodet? 2 4c) Forklar kort korleis lungene kan vere med p regulera blodet sitt pH-verde. Nervesystemet og auge: 3 5a) Kva deler omfatter det autonome nervesystemet? Kva kjemisk signalsubstans (transmittorsubstans) finn vi i kvar av desse?

Kva effektar har desse to ulike delane p hjarte sin slagfrekvens, bronkiolane sin diameter og motiliteten i tarmen?

2 5b) Figuren under er ei skisse av eit auge. Pilane er markerte med eit nummer. Skriv nummer og namn p den anatomiske strukturen i oppgvesvaret. Skissa skal ikkje leverast inn.

9

3 5c) Gjer kort greie for korleis:

- lysmengden som kjem inn i auge kan regulerast, - lysblgene vert brotne og fokusert bak i auge, - dei lysoppfattande cellene i netthinna kan regulera kjensla for lys.

Kva er den blinde flekken, og kva er den gule flekken (macula lutea) Fordyingssystemet: 2 6a) Nemn minst 5 av levra sine funksjonar. 3 6b) Lag ei skisse der du har med lever, gallegangar, matryr, magesekk, tynntarm

og bukspyttkjertel og sett p namn. 3 6c) Forklar kor og korleis fettstoffa vert brotne ned i fordyingssystemet.

Forklar g kor og korleis fett vert teke opp fr tarmsystemet. Mannlege kjnnsorgan: 3 7a) Figuren under er ei skisse av mannen sine kjnnsorgan og strukturane som ligg kring. Sett p namn der pilane peiker.

Skriv inn nummer og namn p dei anatomiske strukturane p svararket. Skissa skal ikkje leverast inn.

2 7b) Kvar vert hormonet testosteron danna?

Kva hovedfunksjonar har testosteronet? 1 7c) Kva hovedfunksjon har blrehalskjertelen (prostata)?