of 8 /8
Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVIII•nr.44(2079)•Vineri,2martie2012•8pagini 50 BANI EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro CentrulLocalalAgen `ieidePl[`i \iIn terven`iepentruAgricultur[ delaBu ceceaafostinaugurat ieri,1martie2012,evenimentla careauparticipatprefectulCris - tianRoman,di rectoruluiAPIA Gheo rgheManole,precum\ipri- marulora \ului,Andron~âm p[u \iviceprimarullocalit[`ii. Pag. 4 Vesticiicaut[for`[demunc[ ]nBoto\ani CMYK Avem spital european ca form[ de organizare Gaz oprit pe 15 str[zi jum[tate de zi Pag. 2 Inaugurare \i cu oficialit[`i „apolitice” Pagina 4 Comasarea Spitalului Ju- de`ean cu spitalele de Pe- diatrie, Maternitate \i Psi- hiatrie nu va afecta ]n nici un fel pe boto\[nenii care vor apela la serviciile me- dicale ale acestor unit[`i. Dr. Ovidiu Mimor, manage- rul general al Spitalului Jude`ean Mavromati, a de- clarat c[ cele trei spitalele au devenit sec`ii externe ale Jude`eanului. Pagina 5 Prefectul Cristian Roman pleac[ secretar general la MAI SursedinPDLBoto - \aniconfirm[c[pre- fectulCristianRo - manafostnumitse - cretargeneral]nca- drulMi nisterului Ad ministra `iei\iIn - ternelor(MAI).El urmeaz[s[preiano - uafunc`ie]nmaipu - `indeos[p t[mân[. Pagina 8

Evenimente de Botosani nr.2079

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ziarul orasului tau!

Text of Evenimente de Botosani nr.2079

 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 4 4 ( 2 0 7 9 ) V i n e r i , 2 ma r t i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  CentrulLocalalAgen`ieidePl[`i\iInterven`iepentruAgricultur[delaBuceceaafostinauguratieri,1martie2012,evenimentlacareauparticipatprefectulCris-tianRoman,directoruluiAPIAGheorgheManole,precum\ipri-marulora\ului,Andron~mp[u\iviceprimarullocalit[`ii.

  Pag. 4

  Vesticiicaut[for`[demunc[]nBoto\ani

  CMYK

  Avem spital europeanca form[ de organizare

  Gaz oprit pe 15 str[zi

  jum[tate de zi Pag. 2

  Inaugurare \i cuoficialit[`i apolitice

  Pagina 4

  CCoommaassaarreeaa SSppiittaa lluu lluuii JJuu --ddee ``eeaann ccuu ssppiittaalleellee ddee PPee --ddiiaattrriiee,, MMaatteerrnniittaattee \\ii PPssii --hhiiaattrriiee nnuu vvaa aaffeeccttaa ]]nn nniicciiuunn ffeell ppee bboo ttoo\\[[nneenniiii ccaarreevvoorr aappeellaa llaa sseerrvviicciiiillee mmee --ddii ccaallee aallee aacceessttoorr uunniitt[[``ii..DDrr.. OOvvii ddiiuu MMiimmoorr,, mmaa nnaaggee --

  rruull ggeenneerraall aall SSppiittaalluulluuiiJJuuddee``eeaann MMaavvrroommaattii,, aa ddee --ccllaa rraatt cc[[ cceellee ttrreeii ssppiittaalleellee

  aauu ddeevveenniitt sseecc``iiii eexxtteerrnneeaallee JJuuddee``eeaannuulluuii..

  Pagina 5

  PrefectulCristianRomanpleac[

  secretargeneralla MAI

  SursedinPDLBoto-\aniconfirm[c[pre-fectulCristianRo-manafostnumitse-cretargeneral]nca-drulMinisteruluiAdministra`iei\iIn-ternelor(MAI).Elurmeaz[s[preiano-uafunc`ie]nmaipu-`indeos[pt[mn[.

  Pagina 8

 • Vineri,2martie2012STARTNEWS2

  S-a ales cudosar penal pentru

  trei drujbeMiercuri, poli`i\tii de frontier[

  boto\[neniauconfiscattreidrujbecepurtaumarcaStihl,susceptibileaficontraf[cute.Unechipajfor-matdinpoli`i\tidefrontier[delaSectorul PF Romne\ti a opritpentru control, ]n localitateaD[-mideni, un autoturism marcaBMW, ]nmatriculat ]n Bulgaria.Lacontrolulefectuatasupraauto-vehiculului,aufostg[sitetreidruj-be,marcaStihl,susceptibileaadu-ce atingere asupra dreptului deproprietate intelectual[, aflate ]nportbagaj \i ]n interiorulma\inii.Conduc[torulauto,Lauren`iuS.,de26deani,adeclaratc[celetreidrujbeaufostachizi`ionatedinBu-cure\ti, inten`ia lui fiind de a lecomercializa ]n zona D[mideni.Politi\tii de frontier[ au ]ntocmitpenumeleb[rbatuluilucrarepena-l[pentrus[vr\ireainfrac`iuniidepunere]ncircula`ieaunuiproduspurtndomarc[identic[sausimi-lar[cuomarc[]nregistrat[pentruproduseidenticesausimilare\ica-re]lprejudiciaz[petitularulm[r-cii]nregistrate.(D.R.)

  S-a ales cu un altfelde m[r`i\or

  Poli`i\tiidefrontier[boto\[neniau ]ntocmit dosar penal pentrucontraband[ unui b[rbat care a]ncercats[introduc[]n`ar[,prinsustragerede la controlulvamal,4.000 `ig[ri.Miercuri un poli`istdefrontier[careexecutaserviciulde supraveghere ]n Punctul deTrecereaFrontiereiStnca,aob-servat pe coronamentul barajuluiun autoturism marca VW Golf,carese]ndreptadinspreRepublicaMoldova spre Romnia \i caredup[ceatrecutliniadefrontier[,lacirca200demetripeteritoriulromnesc a oprit, pentru scurttimp,dup[care\i-acontinuatde-plasareasprevamaStnca.Avndsuspiciunic[dinautoturismulres-pectivaufostabandonatebunuri,]nscopulsustrageriidelacontro-lulvamal,poli`istuldefrontier[aanun`atechipaoperativ[delaSec-torulPFStnca.}nurmacercet[riizonei,s-adescoperitlabazabara-juluiogeant[devoiaj]ncareseg[seau 4000 `igarete marcaL&M, de provenien`[ DutyFree,]nvaloarede1.800lei.Po-li`i\tii de frontier[ au stabilit c[`ig[rileapar`in\oferuluiautoturis-muluiVWGolf,Marinic[M.,]nvrst[de24deani,carele-aarun-cat peste coronamentul barajului]nscopulsustrageriidelacontro-lulvamal.Marinic[M.s-aalescudosarpenalsubaspectuls[vr-\irii infrac`iunii de contraband[,documenteleurmndafi]naintateParchetuluidepelng[Judec[to-riaS[veni,competent]nsolu`iona-rea cauzei. }ntreaga cantitate de`ig[ri a fost ridicat[ ]n vedereacontinu[rii cercet[rilor, a men-`ionatinspectorMinodoraR[cnea,purt[toruldecuvntalServiciuluiPoli`iei de Frontier[ Boto\ani.(D.R.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  Vineri,pentruefectuareaunorlucr[rispecificelasiste-muldedistribu`ieagazelornaturale,E.ONGazDistribu-`ieaanun`at]ntrerupereaali-ment[riicugazenaturalepemaimultestr[zidinmunici-piulBoto\ani.

  Astfel, ]ncepnd cu ora 10.00, pe str[zilePrim[verii, Aleea Elie Radu,AleeaNucului,AleeaScurt[,AleeaParcului,OctavOnicescu,Col.V.Tomoroveanu,Sucevei,AleeaLiceu-lui,Vrnav,Prieteniei,AleeaPrieteniei,AleeaPinului,AleeaNou[\iBulevardulMihaiEmi-nescuvafioprit[alimentareacugaze,urmndca]ncepndcuorele13.00sistemuls[fierepus]nfunc`iune.Reprezentan`iiE.ONGazDistribu`iesolicit[

  consumatorilors[]nchid[toatefocuriledeschi-se,iardup[reluareadistribu`ieigazelornatura-le,s[supraveghezemoduldeardereaacestoratimpde30minute.}ncazul]ncaresimtmirosspecific de gaz, consumatorii sunt ruga`i s[anun`eimediatdispeceratuldeurgen`[alE.ONGazDistribu`ielaunuldintrenumereledetele-

  fon0800.800.928(num[rgratuit,apelabildinprincipalelere`eledetelefoniefix[\imobil[),sau0265.200.928(num[rtaxabilcutariflocal

  dinre`eauaRomtelecom\icutarifuloperatoru-luidintoatecelelaltere`eledetelefonie).(D[-nu`Rotariu)

  Gaz oprit pe 15 str[zijum[tate de zi

  A\a cum a promis, pensionarulboto\[nean s-a prezentat \i pe 1martiepePietonalulUniriipentru aprotesta ]mpotriva parlamentarilor

  caresunt]ngrev[,eldeclarndc[ s-as[turatdeatteaac`iunideprotest,der[utate\ide ipocriziacelordinjuruls[u.Acesta\i-aar[tatmultu-

  mirea \i fa`[deechipajulde jan-darmicarenul-aagresat]nniciunfel:amsc[patdatatrecut[,numi-au f[cut nimic.Ei auvazut c[nu

  suntviolent, apovestit|erbanGri-goriu.Prezentpentruadouaoar[pestr[zileora\ului,b[trnularevenitcusloganuridiferite.(O.Maxim)

  Pensionarul protestatar\i joi ]n strad[

 • Vineri,2martie2012 TOPNEWS

  Poli`i\tii de larutier[ au ]mp[r`it

  m[r`i\oare\oferi`elor

  Joi, poli`i\tii de la ru-tier[ au vrut s[ fac[ osurpriz[pl[cut[femeiloraflate la volan, astfel c[toate \oferi`ele trase pedreapta nu au fost sanc-`ionate, primind ]nschimbcteunm[r`i\or.Dealtfel,]nfiecarean,la]nceputul lunii martie,poli`i\tiiorganizeaz[ast-fel de ac`iuni. Pe lng[m[r`i\orulprimit,\oferi-`ele dinBoto\ani au fostsf[tuite s[ conduc[ pru-dent. Cele care au fostprinse conducnd f[r[centur[aufostdeaseme-nea,iertate.Lafelca\ianultrecut,\iinacestan,am continuat s[ le sur-prindem]nmodpl[cutpedoamnele \i domni\oa-rele conduc[toare autoprindistribuireadem[r-`i\oare.Aceastaactivitates-a desf[\urat ]n cadrulcampaniei na`ionale de-rulatedeDirec`iaRutier[AlegeViata, amen-`ionat subinspector Ionu`Apostol,purt[toruldecu-vntalServiciuluiPoli`ieiRutiereBoto\ani.(D.R.)

  Faliment ]nvaloare de cincimiliarde pentruo societate de

  comer`O societate din Boto-

  \aniceaadministratmaimultemagazine]ndome-niul comercializ[rii deprodusealimentare,b[u-turi,cartelepre-pay\itu-tun, intrat ]n faliment,dup[ceaacumulatoda-torie uria\[, de peste500.000 lei. SocietateaStop&ShoppingSRLseafl[ ]n procedur[ de in-solven`[ la TribunalulBoto\ani, valoarea total[a crean`elor fiind de526.266 lei. Cea maimaredatorieestefa`[desocietatea Contpro SRL,]nvaloarede194.000lei.Alt[ sum[ semnificativ[de pe tabelul debitoriloreste ]n dreptul B[nciiTransilvania,cu135.000lei. |i Fondul Na`ionaldeGarantareaCreditelorpentru}ntreprinderiMici\iMijlociiarederecupe-rat79.999lei,fa`[debu-getuldestatfiinddease-menea o datorie impor-tant[, de peste 30.000lei. }n total, la masacrean`elor sunt ]nscrise17societ[`isauinstitu`ii,restuldatoriilorfiindcu-prinse]ntre500\i30.000lei.(D.R.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  3

  Modulderecuperareamate-rieipentruperioada]ncareunit[`ile\colareaufost]nchi-sedincauzaz[peziivafiveri-ficatdeinspectorii\colari.

  DinceledeclaratedeDanielBotezatu,inspec-tor \colar general adjunct al Inspectoratului|colar Jude`ean (I|J), nu vor fi realizate ins-pec`iispecialecares[vizezeaceast[recupera-re.Nusevorfaceinspec`iidedicateneap[ratacestui demers, ci inspec`ii de specialitate \iatuncivafiverificat[pedisciplinerecuperareamateriei,respectivconcordan`a]ntreplanifica-reacalendaristic[\iprogram[,precum\inive-lullacares-aajunscupredareacadruldidacticrespectiv,adeclaratDanielBotezatu.Eleviivorrecuperaorelepierdute]ncare\co-

  lileaufost]nchisedincauzavremiipetotpar-cursulanului\colar.Ace\tianuvorfichema`ipentru recuperare ]n zilele de smb[t[ sauduminic[,materiaurmndafipredat[]ntimpulorelordecurs.DindatelecentralizatelanivelulInspectoratului|colarauavutsuspendateoreleosingur[zi64deunit[`i\colare.Toateunit[`ile\colare,respectiv688,aufost]nchisetimpdedou[zile,prinordindeMinistru.129deunit[`iaufost]nchisetreizile,]ntimpce25timpdepatruzile.Ceamaiperioad[]ncarecursurileaufostsuspendateafostdeos[pt[mn[,]naceas-t[situa`iefiind20deunit[`i\colare.Urmareaacesteisitua`iis-adecislanivelde\coal[carecuperareaorelor s[ se fac[ intensivpn[ la

  finalizarea anului \colar.Consider c[ este tottimpulnecesarastfel]nctoreles[fierecupera-te]ntotalitate\ieleviis[nuaib[desuferitinclu-

  sivceidinaniiterminali,respectivaVIII-a \iaXII-a,aad[ugatinspectorul\colargeneralad-junctalI|J.(PetronelaRotariu)

  Unb[rbatdinsatulCucuteni,comunaDurne\tiamurit]n-tr-unincendiuizbuc-nit]nnoapteademiercurisprejoi.

  Cu pu`in ]nainte de ora 02.00,angaja`ii Inspectoratului pentruSitua`ii deUrgen`[ Nicolae Ior-gaBoto\aniaufostsesiza`idesprefaptulc[ardeolocuin`[dinsatulCucuteni,comunaDurne\ti.La fa`a loculuis-audeplasatun

  echipaj din cadrul G[rzii de In-terven`ieTru\e\ti,careauinterve-nit cu o autospecial[ cu ap[ \ispum[.Deasemenea,au fostpre-zen`i \i membriiServiciuluiVo-luntar pentru Situa`ii de Urgen`[dinlocalitate.Primiicareauajunsla locul indicat au fost pompieriivoluntari. La sosirea acestora,incendiulcuprinseseattinteriorulcasei, ct \i acoperi\ul. }ntructexistau informa`ii c[ proprietarulnuareu\its[ias[dinimobil,pom-pieriiau ]nceputc[ut[rile,conco-mitent cu ac`iunea de stingere aincendiului.Din nefericire, Pavel A., ]n

  vrst[de52deani,afostdesco-perit decedat ]n holul casei. In-cendiulafoststinsdup[aproapeoor[.}nurmacercet[rilorefectua-telafa`aloculuis-astabilitc[in-

  cendiulaizbucnit]ncameraundedormea proprietarul, dup[ ce unjar a c[zut din sob[ pematerialecombustibile\iaincendiatbunuri-le din ]nc[pere, iar fl[c[rile s-au

  extins\ilacelelaltebunuridinlo-cuin`[,dar\ilaacoperi\,amen-`ionatplutoniermajorDorinaLu-pu,subofi`errela`iipublicealISUBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

  Recuperarea orelor dinminivacan`[

  B[rbat mort ]ntr-unincendiu la Cucuteni

 • CMYK

  Vineri,2martie2012TOPNEWS4

  CentrulLocalalAgen`ieidePl[`i\iIn-terven`iepentruAgricultur[ delaBu-ceceaafostinauguratieri,1martie2012,evenimentlacareauparticipatprefectulCristianRoman,di-rectoruluiAPIAGheorgheManole,precum\iprimarulora\ului,Andron~mp[u\iviceprima-rullocalit[`ii.

  Panglicainaugural[afostt[iat[deprefect,primardar\ideunomsimplu, la ini`iativa lui CristianRoman. Vrstnicul a putut plecaacas[cuopartedinpanglic[,pen-truaotransmitenepo`ilor.Inaugurarea a fostmarcat[ apoi

  de o slujb[ religioas[ oficiat[ depreotuldinBucecea,careabinecu-vntatsediul\ipeceiprezen`i]nel.Ast[zi suntem foarte bucuro\i

  al[turi de Prim[rie \i Institu`iaPrefectului,am]mplinitundezide-rat foarte important al institu`ieiAPIA, aceea de a fi aproape defermieri.Cu aceast[ ocazie vrems[inaugur[m\icampaniadedepu-nere a cererilor pe anul 2012 labuceceni acas[. Noi a\tept[m ]njurde43.000defermiericares[

  ]\i depun[ cererea de plat[ \i s[accead[fondurileeuropene\icelepecareleacord[GuvernulRom-niei. }nchei succint spunnd: lu-crezi terenul, depui cererea, pri-me\ti fonduri europene \i na`io-nale,APIAtea\teapt[,aafirmatGheorgheManole,directorulexe-cutivinterimarAPIA.Primarul de Bucecea \i-a v[zut

  visul cu ochii, deoarece dorin`aacestuia s-a concretizat , oameniidin Bucecea \i din ]mprejurimifiind scuti`i de drumuri lungi \icostisitoarepn[lamunicipiu.}nurm[cumaibinedeolun[de

  zile,primarulora\uluiBucecea,aprimitsprijindinparteaprefectuluipentruredeschidereaunuipunctdelucrudepreluareadosarelorpentru

  subven`ii agricole de la cei peste10.000 de beneficiari din zon[.Aceast[ realizare o consider[munadintrecelemaiimportanteins-titu`iipentrueconomialocalit[`ii]nsensul c[ prin dv. prin aceast[institu`ie, vor intra bani europenicare vor ajunge la cei care de`insuprafe`eagricole\ianimale.Eunlucruextraordinarfaptulc[reu\ims[aducemacestcentrulocalacas[,]nsensulc[APIAamaiavutuncentru care a func`ionat ]n altspa`iu, a afirmat primarul dinBucecea.Larnduls[u,prefectulCristian

  Roman a `inut un discurs prinintermediul c[ruia \i-a exprimatapreciereafa`[deoameniilocului\ideterminareaacestora.

  Cred c[ ceea ce am f[cut]mpreun[ este un exemplu foarteclar de mobilizare a autorit[`ilorlocale,delaniveluljude`ului\iainstitu`iilor publice deconcentratepentru a asigura un confort maisporit, un acces mai bun cet[`e-nilor ]n cazul nostru de pe valeaSiretului, laserviciipublice.Spe-r[mcaacesteserviciis[fiedecali-tate\ictmaiaproapedecet[`ean.Iat[]nc[unexempludedescentra-lizare care se face, nu numai sevorbe\telatelevizor,aafirmat\iCristianRoman,prefectul jude`u-luiBoto\ani.}nc[dinprimazidefunc`ionare,

  institu`iaafostluat[cuasaltdebu-ceceni, veni`i s[ depun[ cererile.(OtiliaMaxim)

  Inaugurare \i cu oficialit[`i apolitice

  Boto\[neniiinteresa`ideunlocdemunc[]nGermaniasauDanemarcaauposibili-tateas[munceasc[legal]nacestedou[`[riprininter-mediulAgen`ieiJude`enepentruOcupareaFor`eideMunc[(AJOFM),comparti-mentulEures.

  PentruGermaniasuntoferiteaproximativ300delocuridemunc[,70delocurisuntla culesul produselor agricole (sparanghel,c[p\une) \i 150 de locuri pentru vnzareaproduseloragricole.Suntsolicitatepersoanecare posed[ experien`[ ]n agricultur[,condi`ie fizic[ bun[ \i cuno\tin`e de limbagerman[.Solicitan`iicarevordesf[\uraacti-vitatea de cules este necesar s[ de`in[ celpu`incuno\tin`edebaz[delimbagerman[.Cei care vor lucra la vnzare trebuie s[de`in[cuno\tin`eextinsedeoarecevorintra]ncontactcuclien`ii.Salariuloferitestede800 euro net pe lun[ dup[ re`inerea asi-gur[rilorsociale,cazare\imas[.Timpuldelucru este de 40-50 de ore pe s[pt[mn[.Angajarea se face pentru perioada aprilie-

  iunie.Deasemeneasuntoferitepoten`ialiloraplican`iunnum[rde60deposturipentruurm[toarelemeserii:buc[tar/buc[t[rese,ca-meriste,osp[tari,ajutor]nbuc[t[rie,ajutor]ngastronomiadesistem.Suntsolicitateper-soanecucalificareprofesional[]ncheiat[sauexperien`[ ]n domeniul gastronomic solici-tat.Solicitan`iitrebuies[aib[cuno\tin`edelimba german[. Experien`a profesional[constituieunavantaj, iarangajarease facepentru perioadamai-noiembrie.Timpul delucruestede40deorepes[pt[mn[cuposi-bilitateadeaefectuaoresuplimentare.Salariuloferitestede1.200-1.500eurobrutpelun[pentrupersonalul auxiliar \i 1.500-2.000deeurobrutpelun[pentrupersonaluldespecia-litate.Cazareaesteasigurat[dec[treangaja-tor(gratuitsaunegociabil[).45delocuridemunc[ sunt oferite de angajatorii dinDanemarcaprin intermediulEures.Dintreacestea 25 sunt pentru stagiari ]n sere \iferme de pomi fructiferi. Actele se trimitdirect la Jorgen Uldall Ekman,[email protected] Se accept[ doarabsolven`ideliceuagricolsausuperior,numaispecializ[rile agricultur[ \i horticultur[,promo`ia 2011. }n acela\i timp angajatoriidaneziauoofert[pentru20stagiari]nfermedecre\tereaanimalelor(porci,vaci).Actelesetrimit pe adresa [email protected](PetronelaRotariu)

  Vesticii caut[ for`[ de munc[ ]n Boto\ani

 • CMYK

  Vineri,2martie2012 ESEN~IAL 5

  ComasareaSpitalu-luiJude`eancuspi-taleledePediatrie,Maternitate\iPsi-hiatrienuvaafecta]nniciunfelpebo-to\[neniicarevorapelalaserviciilemedicalealeaces-torunit[`i.Dr.OvidiuMimor,ma-nagerulgeneralalSpitaluluiJude`eanMavromati,ade-claratc[celetreispitaleleaudevenitsec`iiexternealeJude`eanului.

  Medicii si personalulde specialitate

  nu vor fi afecta`i deconcedieri, se caut[solu`ii pentru TESA

  Nimeni din cadrul personaluluimedicalnuvafiafectatdeconce-dieri]ntimpcenum[rulpersona-luluiTESAcare]\ivapierdeloculde munc[ va fi mai mic de 20.Vomface]na\afel]nctnum[rulcelor care ]\i vorpierde locul demunc[s[fiectmaimicposibil.Dincele33decadreTESAdesprecares-avorbitc[vorficoncedia-te, nou[ vor r[mne, pentru c[avemnevoie]norganigram[dup[ceposturileaur[masvacante.R[-mn24deposturicaretrebuieres-tructurate.C[ut[m solu`ii, ade-claratmediculOvidiuMimor. }nacela\itimp]ns[acestasus`inec[arenevoiedepersonalpealtepos-turicarenusuntacoperite\idac[cei ale c[ror posturi trebuie res-

  tructurate ]\i vor da acordul s[treac[ arhivar, IT-ist sau pe altelocurinuvormaificoncedia`i.Repet,s[]n`eleag[toat[lumea.

  Nuvaavea locnicioconcedieredin cadrul personalului medico-sanitar.Badimpotriv[avemnevo-ie de oameni.Structura spitalelorcarevorficomasater[mnelafel,adic[acelea\isec`ii,acela\iperso-nal medico-sanitar, a precizaOvidiu Mimor. Situa`ia nu esteunanou[,avnd]nvederec[]na-intede1990eraaceea\istructur[,SpitalulJude`ean\icelelalteunit[`imedicale sec`ii. Fo\tii directorisuntacum\efide sec`ie, iar \efiidesec`ievorr[mnelasec`iilepecarele-aucondus]naintedeaocu-pafunc`iadedirector,aspusOvi-diuMimor.Directorul unit[`ii medicale a

  `inuts[precizezec[oameniipoli-ticicenu\i-audatacordulcoma-s[riinuauspusnimicdespreapa-raturadezecemiide leipierdut[deSpitalul Jude`eanpentruc[nuaveagradulIIIdefinitiv\inicide

  cele peste \asemilioane jum[tatepierdutepentruc[unitateapecareoconduce\iceletreiunitatimedi-calecenuaufostcomasatelatimp,nuauprimitfinan`aredegradIIIdefinitiv.

  Organigram[ nou[finalizat[ de \efii de la

  Spitalul Jude`eanConducerea Spitalului Jude`ean

  Mavromatiafinalizatnou[organi-gram[\istructur[organizatoric[aunit[`iicevafunc`ionadup[coma-sarea cu Spitalul deObstetrica \iGinecologie, Spitalul de Copii \iSpitalul de Psihiatrie.Noul spitalvaavea2.150deangaja`i\i1.540depaturi,respectiv102paturispi-talizaredezi.}nurm[toareaperi-oad[vaavealocoredistribuireapersonalului pe anumite sec`ii.Normareasefacepe]ntregSpita-lul Jude`ean. Avem derogare \iaprobareadelaConsiliulJude`eanc[normareas[sefac[la12paturi

  unmedic,10paturilaunasistent.Unelesec`iisuntsupranormatecuasistente, iar altele din SpitalulJude`eanviitorsuntsubnormate\iatunci se va face o redistribuire.Num[rulposturilorvacan`er[ma-se dup[ normativ sunt destul demari, dar noi trebuie s[ ne ]nca-dr[m ]n bugetul pe care ]l vomsemna cu Casa de Asigurari \ivomfacereparti`ia,aspusmana-gerulSpitaluluiJude`ean.}n \edin`a de Guvern de mier-

  curi,25ianuarie,s-aadoptatHo-t[rreadeGuvernprivindcomasa-rea Spitalului de Psihiatrie, aSpitaluluideObstetric[\iGineco-logie \i a Spitalului de Copii cuSpitalul Mavromati, hot[rreafiindadoptat[]nform[propus[deautorit[`ilejude`ene.Reamintimc[proiectulprivindcomasareaspita-leloratrecutdevotulconsilierilorjude`eni ]n \edin`aConsiliului Ju-de`eandelasfr\itulluniioctom-brie2011,dup[maimulte ]ncer-c[ri e\uate \i numeroase disputepolitice.(PetronelaRotariu)

  Avem spital europeanca form[ de organizare

 • Odat[ cucomasareaspitalelor,conduce-reaSpitaluluiJude-`eanva]ncercas[preia]ntregpersona-lulTESAdelaceletreispitalecomasate.Pre\edinteleConsi-liuluiJude`ean,Mi-

  hai~buleac,ade-claratc[ s-auf[cutoanalizaasitua`iei\iarputeafipreluatmaimultpersonalTESAdelaSpitaluldeCopii,SpitaluldePsihiatrie\iMater-nitateaBoto\ani.

  Prinpreluareacelor treiunit[`i,Spitalul Jude`ean Mavromatidevine cea mai mare unitate dinjude`.Eavanum[r[peste2.200desalaria`i.Amcertitudineac[dac[vafis[r[mn[pedinafar[cineva,num[rul va fi extrem demic. |iasta pentru c[ o s[ reu\im s[ ne]ncadr[m]ncotamaxim[de70lasut[ fond de salarii \i aplicnd omajorarede15lasut[asupranor-mativului, ne permite legea ]ncondi`iile ]n care ne ]ncadr[m ]n

  cota maxim[ de fond de salarii.Asta]nseamn[c[vommaiprelua]nc[ nou[ oameni fa`[ de cifraexprimat[.I-amcerutdirectoruluis[g[seasc[solu`iiastfel]ncts[nur[mn[pedinafar[dectcazurideexcep`ie,atuncicndnusunt]nde-plinitenistecriterii,inspecialpro-fesionale sau atunci cnd nu se]ntrune\tevoin`apersoaneideafitrecut[depeunpostpealtul,aspusMihai~buleac.Acestaamaiad[ugatc[:Lamomentullacare

  discut[m, putem considera c[ ]nBoto\aninumaiavempatruspita-ledispersate,ciunulsingur:Spi-talul Jude`ean de Urgen`[ Boto-\ani.Amadoptat\ihot[rreprincare am f[cut \i comasarea dinpunctdevederepatrimonial.SpitalulJude`eanurmeaz[s[pri-

  measc[ordinulpentruclasificareadefinitiv[]ncategoriaaIII-a,ordincarevafiemisdelaMinisterulS[-n[t[`ii. Dup[ emitere ordinuluirespectiv,sevarecalculatoat[fi-nan`area\inusevamaiaplicape-nalizareade2lasut[spitalului.Pn[pedatade3martie,condu-

  cereaunit[`iiva trebuis[ rezolveproblemapersonalului.Pre\edintele Mihai ~buleac a

  `inut s[ l[mureasc[ c[ pe aceast[tem[, ]nc[ de la ]nceput au fostvehiculatenumeroaseneadev[ruri.Au fost aruncate foarte multe

  minciunicarene-aucreatgreut[`idatorit[ intrzieriipeaceast[pro-cedur[,greut[`iles-autransformatchiar ]n prejudicii, pierderi deordin financiar. S-a spus la unmoment dat c[ vor fi concediate400-500 de cadre medicale, s-adoveditafiominciun[,s-aspusc[dac[facemaceast[reorganizare]nsistemulsanitarsevapierdefinan-`arealaMaternitate.}nprezentselucreaz[ acolo \i s-a dovedit deasemenea o minciun[. Se dove-de\tefaptulc[amavutderezolvatoadev[ratalupt[cuminciuna\icureauavoin`[,aadugat~buleac.(OtiliaMaxim)

  TOPNEWS Vineri,2martie20126

  asigur[ transportul la M[n[stireaGiurgeni, jude`ul Neam`,

  pentru slujba de [email protected] Maslu]n zilele de 9 \i 23 martie.

  Plec[rile sunt la ora 15:30 de la sediul firmei.

  Telefon: 0231.531.5890745.585.438

  MinisterulEduca`iei,Cer-cet[rii,Tineretului\iSportuluiapublicatmier-curi,29februarie,pepa-ginawebproprie,www.edu.ro,pachetulcurriculardestinatclaseipreg[titoare.Acestacon-`ineprogramele\colarepentruclasapreg[titoare,precum\iplanul-cadruaferentprimelorclaseale]nv[`[mntuluiprimar.Documentelesuntsupusedezbateriipubli-

  ce,astfel]nctto`iceiinteresa`ipotcontribuicupropuneri constructive, trimise la adresade e-mail [email protected],]nscris,peadresaMECTS(str.GeneralBerthelotnr.28-30,Bucure\ti,sector1,cod010168).Opiniilevorfiprimite]ncepnddejoi,1martie2012,timpdedou[s[pt[mni.Comunicare ]n limba romn[, educa`ie

  pentru societate, religie,matematic[ \i ex-plorareamediului,muzica\imi\care,TIC(Tehnologii de informare \i comunicare),educa`ie fizic[ \i sport, dezvoltare perso-nal[,artevizuale\ilucrumanualsuntobiec-telecarevorfistudiatelagrupapreg[titoare.Delimitarea circumscrip`iilor \colare din

  municipiul Boto\ani pentru clasa preg[ti-toareafostaprobat[\ideconsilierii localidin \edin`a de miercuri. Circumscrip`iile\colareau fostdelimitateutilizndcircum-scrip`iileelectoraledelaultimulscrutin,pe

  criteriuldeproximitate,dec[treocomisiepropus[ de Consiliul de Administra`ie alInspectoratului |colar Jude`ean. P[rin`iiinteresa`i de unitatea \colar[ la care suntarodan`i pot cosulta lista pe site-ulwww.evbt.ro. Circumscrimp`iile electoraleaufostcorelatecurezultatelerecens[mntu-

  luirealizatdeunit[`ilecu]nv[`[mntprimar,conformpreciz[rilorMinisteruluiEduca`iei.DinceledeclaratedeDanielBotezatu,ins-

  pector\colargeneraladjunctalI|J,lanive-lulinstitu`ieisunt]nregistratepu`ineapeluritelefonice din partea p[rin`ilor ce dorescl[muririsuplimentarecuprivirela]nscrieri-

  lepentruurm[torulan\colar.Num[ruldeapeluricomparativcuceldinaltejude`eestemultmaimiclaBoto\ani,darastanupoatedects[nebucure,]nseamn[c[s-a]n`elesdespreceestevorba.}nmedieavem]njurdepatrusaucincitelefoanezilnic,adecla-ratDanielBotezatu.P[rin`ii ceimaimul`i aunel[muriri care

  vizeaz[modul]ncarevorputea]nscriecopi-lul lao\coal[decarenuapar`in.Nuau]n`eles c[ dac[ nu fac parte din circum-scrip`ia\colar[undevors[]\ideacopilulnupot participa la prima etap[, de exemplucopilul locuie\te pe Calea Na`ional[ iarmamavreas[ ]ldeala|coala7, ]nprimaetap[nusepoate,pentruc[|coala7nueste]naceast[circumscrip`ie,amexplicatlatele-fon\iau]n`eles,aspusinspector\colarge-neraladjunctalI|J.}nscrierea]nclasapreg[titoare\i]nclasaI

  seface]nurm[toareleetape:Etapa1 (5-16martie2012) -vor fi ]n-

  scri\icopiiicaresolicit[]nscriereala\coaladecircumscrip`ie;Etapa 2 (20-27 martie 2012) - vor fi

  ]nscri\icopiiicaresolicit[]nscrierealaoalt[unitate \colar[ dect \coala de circum-scrip`ie,pe locuriler[mase liberedup[re-partizareacopiilordincircumscrip`ia\colar[aunit[`iide]nv[`[mntsolicitate;Etapa 3 (23-25 aprilie 2012) - sunt

  ]nscri\icopiiicareausolicitat]nscrierealaoalt[ \coal[ dect \coala de circumscrip`ie,darnuaufost]nmatricula`i,dinlips[delo-curisauceicarenuauparticipatlanicioeta-p[de]nscriere\i,]naceast[etap[,solicit[]nscriereala\coaladecircumscrip`ie;Etapa 4 (2-9mai 2012) - este asigurat[

  ]nscrierea copiilor care nu au participat laetapeleanterioaresaunuaufost]nmatricu-la`i,dindiferitemotive.(PetronelaRotariu)

  Un num[r mic de angaja`i TESA vor r[mne f[r[ loc de munc[

  Clasa preg[titoare ]n dezbatere public[

 • *Vndapartament3ca-mere100mp,decomandat,2b[ipestr.OctavOni-cescu,partercuvedereinParculMihaiEminescu.Pre`50.000EUROTEL.:0745.150.765.

  *Vndapartament4ca-meredecomandat,80mpsituatinPia`aRevolu`iei,vederespreCEC.Pre`55.000EUROTEL.:0745.016.767.

  *Vndcas[laro\usituat[pestradaHatmanArbore200mp,zon[deosebit[Merit[v[zut[TEL.:0744.267.646.

  *Vndflorinaturale:1arboredecafea-peste2m;1curmalpeste1,50m.Telefon:0740.430.999.(G-1)

  v^nz[ridiverse

  v^nz[riapartamente v^nz[ricase/teren

  CotidianeditatdeSC GECOR SRL

  Director:GabrielaAneloriV{RG{NICINECHITA

  Redactori:AuroraDIMITRIUPetronelaROTARIUD[nu`ROTARIUOtiliaMAXIM

  Tehnoredactor:AdrianDIMITRIU

  Responsabilitateaarti-colelordincotidianul

  EvenimentedeBoto\aniapar`ineexclusivautorilor.

  Adresaredac`iei:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel.:0231.511.112Fax:[email protected]

  ISSN2065-4731

  7PUBLICITATEVineri,2martie2012

  TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATEPersoanefizice

  Nume:.............................................Prenume:................................Adresa:.........................................................................................Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr..............

  Textulanun`ului:...................................................................................................................................................................................................................................................................................Rubrica:..............................................................................R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura).........................

  Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singuranun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentruo singur[ apari`ie. Pentru a publicamaimulte anun`uritrebuie s[ completa`imaimulte taloane, iar pentrumaimulte apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatoriecompletareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

  AGENDA TRANSPORTATORILOR

  AGENDA SERVICIILOR

  mica publicitate mica publicitate mica publicitate mica publicitate mica publicitate mica publicitate

  *Vndgarsonier[,zonaBucovina,28mp,confort1,parter,c[r[mid[,decomandat[,pre`15.500euro,negociabil.

  *Vndapartament2camere,Prim[verii,56mp,et.10,semidecomandat,semimobilat,pre`21.500,euronegociabil.

  *Vndapartament2camere,zonaOctavOnicescu,40mputili,CT,termopan,AC,et.4,u\[metalic[,\arpant[,lapre`ulde25.000euro,negociabil.

  *Vndapartament2camere,Prim[verii,56mp,et.2,SD,gazseparat,semimobilat,pre`25.000euro,negociabil.

  *Vndapartament2camere,Curcubeului,54mp,parter,central[termic[,balcon]nchis,decomandat,pre`27.000euro,negociabil.

  *Vndapartament2camere,zonaLiceuluiSportiv,46mp,parter,semifinisat,gazseparat,u\[metalic[,balcon]nchis,decomandat,pre`28.000euro,negociabil.

  *Vndapartament2camere,zonaBucovina,45mp,et.3,izolat,central[termic[,finisat,termopan,decomandat,pre`28.000euro,negociabil.

  *Vndapartament2camere,zonaGrivi`a,50mp,et.3,finisatmodern,CT,termopan,decomandat,semimobilat,pre`30.000euro,negociabil.

  *Vndapartament2camere,zonaBucovina,50mp,et.2,finisatmodern,CT,termopan,decomandat,mobilat,pre`34.000euro,negociabil.

  *Vndapartament3camere,zonaPrim[verii,60mp,etaj2,termopan,izola`ieexterioar[,mobilat,pre`29.000euro,negociabil.

  *Vndapartament3camere,zonamag.UtilGar[,65mp,et.3,CT,G+F+P+T,mobilat,pre`42.000euro,negociabil.

  *Vndapartament3camere,zonaLiceuluiMihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet,CT,termopan,pre`35.000euro,negociabil.

  *Vndapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,

  blocculift,CT,pre`40.000euro.

  *Vndapartament4camere,zonamag.UtilGar[,75mp,etaj3,CT,termopan,finisatcomplet.Pre`45.000euro,negociabil.

  *Vndapartament4camere,zonamag.UtilGar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre`50.000euro,negociabil.

  *Vndapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zonaultracentral[,100mp,et.5,mobilat\iutilatlacheie,moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre`65.000euro,negociabil.

  *Vndapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaultracentral[,100mp,et.4,moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre`67.000euro,negociabil.

  *Vndcas[,zonaPopa|apc[,60mp,utili-t[`i,CT,2camere,buc[t[rie,teren140mp,]ngr[dit,pre`33.000euro,negociabil.Posi-bilitatedeschimbcuapartamentcu2camere.

  *Vndvil[,230mp,la4kmdeora\,utilit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,teren1.600mp]ngr[dit,pre`73.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcuapartamentcu2camereplusdiferen`a.

  *Vndvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[,uti-lit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj,teren400mp]ngr[dit,pre`78.000euro,negociabil.Posibilitatedeplata]nrate.

  *Oferspre]nchiriereapartament2camere,|tefanLuchian,renovat,CT,mobilat,pre`200euro/lun[.

  *Oferspre]nchiriereapartament2camere(transformatdin3),73mp,zonafarmaciaAn-ca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,utilat,mobilat,pre`250euro/lun[.

  *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,ultra-central,56mp,vadcomercial,renovat,CT+T+G+F,pre`800euro,negociabil.

  *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,mo-dernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zonacomercial[cuvad,pre`800euro,negociabil.

  *Vndspa`iucomercial,Unirii,70mp,vadcomercial,vitrin[termopan,pre`75.000euro.

  AGENDA PREST|RI SERVICII

 • SursedinPDLBoto-\aniconfirm[c[pre-fectulCristianRoman

  afostnumitsecretargeneral]ncadrulMi-nisteruluiAdministra-`iei\iInternelor(MAI).Elurmeaz[s[preianouafunc`ie]nmaipu`indeos[p-t[mn[.

  }ncetarea mandatului unui pre-fecttrebuies[fieadoptat[deGu-vern,lucrucareseparec[vaavealoc s[pt[mna viitoare.Dar pn[laurm[toarea\edin`[deGuvern,mine, laBoto\ani,noulministrualMAI,GabrielBerca,separec[vaanun`aaceast[schimbare.PropunereadelaBoto\anipentru

  ]nlocuirea lui Cristian Roman(foto) se zvone\te c[ va fi SorinGrindei, actualul \ef al Cance-lariei.

  Vineri,2martie2012

  CMYK

  ULTIMAOR{8

  Drumuriledeperazajude`uluiBoto\ani,carenuaufostreabili-tate]nultimiiani,saucareaufostcrpitef[r[sim`der[spun-dere,au]nceputs[searate]ntoat[splen-doarealor,ar[tndu-\irotunjimileodat[cuvenireaprim[verii.Pemaimultearterejude`ene,condusulma\iniia]nceputs[devin[unadev[ratco\mardincauzagro-pilorcareauap[rut.

  Situa`ia devine \i mai grav[noaptea,cndtemperaturacoboar[sub zero grade, iar str[zile setransform[]npatinoare,circula`iafiinddificil[\idincauzagropilor,carenupotfiv[zutefoartebine]n]ntuneric. |oferii nevoi`i s[ efec-tueze curse zilnice ]n jude`, spunc[oriceziesteunnoutestpentrunervi.Ejaledup[topireaz[pezii.Ct era z[pad[, gropilemai erauascunse, dar acum, e dificil,maialespentruceicaresuntmaipu`incunosc[toriaidrumurilor.Eufacacela\itraseuzilnic\iamunreperal gropilor. Am ]nv[`at s[ m[feresc, altfel ]n cteva s[pt[mni]mi stric ma\ina, a precizat un\ofercefacecursesprelocalitateaDraxini,acestaamintinddegropi-le ]ntlnitepe traseu,maialespecele de la ie\irea din localitateaZ[ice\ti.(OtiliaMaxim)

  Pre\edinteleConsiliu-luiJude`ean,Mihai~buleacasemnatmiercuricontractuldefinan`areprivindrea-bilitareadrumuluiju-de`eanCristine\ti-

  FunduHer`ii-Raco-v[`.Acestaafost]n-cheiatcuMinisterulDezvolt[riiRegionale\iTurismului]nca-drulProgramuluiOpera`ionalComun

  (POC)Romnia-Ucraina-Moldova.Valoareatotal[alu-cr[rilorestede3mili-oanedeeuro.

  Investi`ia este prima ]n cadrulProgramului Operational Comuncareaajuns]nstadiulsemn[riiac-telor,putndastfels[seorganize-zelicita`ia.Contribu`iaConsiliuluiJude`eanreprezint[10lasut[.Lafinal\iacestprocentpoatefirecu-perat\icontribu`iajude`uluinostruva fi zero la sfr\it, a afirmatMihai~buleac(foto).Drumul va fi modernizat pe o

  lungimedenou[kilometri,pn[lavam[,punctlaflat]nreconstruc`ie,astfel ]nct odat[ cu finalizareacelordou[mari investi`ii, traficulspreUcraina se va redeschide ]nbunecondi`ii.Iat[c[,pu`inctepu`in, aproape toateproiectelepecare le-am depus ADR PiatraNeam`vorfifinan`ate,amaispusMihai~buleac.Acestaaanun`atc[urmeaz[asesemna\icontrac-tuldefinan`arepentruDJP[dureni-Co\ula-Buda.(OtiliaMaxim)

  De la co\marul z[pezii la gropile din asfalt

  Drum reabilitat cu 3 milioane de euro

  PrefectulCristian Romanpleac[ secretargeneral la MAI