8
CMYK Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVIII•nr.116(2151)•Luni,18iunie2012•8pagini 50 BANI EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro Pag. 8 Recuperatorilau\iledatornicilorlaap[ Preg[tiri de concurs pentru \efia I|J Pagina 4 L[sa`i liberi dup[ ce au dat foc unei ma\ini Pagina 3 Lacrimi\idureresfâ\ietoare]nfamiliaSecrierudup[decesul]n tr-un cumplitaccidentrutieraluiPaulSecrieru.Aveanumai33deani cândfirulvie`iiis-acurmatbrutal,nea\teptat.}nurmasaal[sato so`iesfâ\iat[dedurere\iuncopildedoartreiani,preamicpentru a]n`elegetriste`ea\ilacrimilecelordinjuruls[u.Al[satodurere nesfâr\it[]nsufletulmameisale,dar\i]nini milecelorceii-aufost apropia`i,prieteni\icunoscu`i. Paul Secrieru, un destin frânt mult prea devreme Pagina 5

Evenimente de Botosani nr.2151

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ziarul orasului tau!

Citation preview

Page 1: Evenimente de Botosani nr.2151

CMYK

Adresa:�Pietonalul�Transilvaniei�nr.5;�Tel:�0231.511.112Fax:�0231.511.212;�e-mail:�[email protected]

Anu l �V I I I �• � n r . � 1 1 6 � ( 2 1 5 1 ) �• � Lun i , � 1 8 � i u n i e � 2 0 1 2 �• � 8 � p a g i n i

50 BANI

E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

Pag. 8Recuperatori�la�u\ile�datornicilor�la�ap[

Preg[tiride

concurspentru\efiaI|J

Pagina 4

L[sa`i liberidup[ ce audat foc unei

ma\iniPagina 3

Lacrimi�\i�durere�sfâ\ietoare�]n�familia�Secrieru�dup[�decesul�]n�tr-uncumplit��accident�rutier�a�lui�Paul�Secrieru.�Avea�numai�33�de�anicând�firul�vie`ii�i�s-a�curmat�brutal,�nea\teptat.�}n�urma�sa�a�l[sat�oso`ie�sfâ\iat[�de�durere�\i�un�copil�de�doar�trei�ani,�prea�mic�pentrua�]n`elege�triste`ea�\i�lacrimile�celor�din�jurul�s[u.�A�l[sat�o�durerenesfâr\it[�]n�sufletul�mamei�sale,�dar�\i�]n�ini�mile�celor�cei�i-au�fostapropia`i,�prieteni�\i�cunoscu`i.

Paul Secrieru,un destin frânt

mult preadevreme

Pagina 5

Page 2: Evenimente de Botosani nr.2151

Luni,�18�iunie�2012START�NEWS2

B[trân[ r[nit[]ntr-un accident

rutier provocat deun \ofer neatentO�b[trân[� a� ajuns� la� spital

du�p[�ce�a� fost� lovit[�cu�ma�-\ina�de�un�\ofer�neatent.�Sâm�-b[t[,�Florin�B.�de�46�ani,�dinmunicipiul�Boto\ani,� ]n� timpce�conducea�un�autoturism�peBulevardul� George� Enescudin� municipiu,� a� efectuat� oma�nevr[�de�mers�]napoi�f[r[a� se� asigura� corespunz[tor,]m�prejurare�]n�care�a�acciden-tat-o� pe� Eugenia� Z.,� de� 69ani,� din� municipiu.� ]n� urmaac�cidentului�a�rezultat�r[nireagrav[� a� femeii,� care� a� fosttransportat[� la� Spitalul� Ju�de�-`ean� de�Urgen`e� „Mavro�m�a�-ti”� Boto�ani,� unde� a� primit]n�grijiri� medicale,� r[mânândinternat[.� Conduc[torul� autonu�se�afla�sub�influen`a�alcoo-lului,�fiind�]n�schimb�cercetatsub� aspectul� s[vâr�irii� infra-c�iunii�de�v[t[mare�corporal[din�culp[.�(D.R.)

Plata taxelor locale„]n suferin`[”,

dup[ promisiunileelectorale ale USLPromisiunile� electorale� ale

USL�i-au�determinat�pe�boto�-\[�neni�s[�nu�mai�achite�taxele\i� impozitele� locale.� Asta� adeclarat� C[t[lin� Flutur,� ]nc[primar� al�municipiului�Boto�-\ani.� � Potrivit� acestuia,� pro-mi�siunile�electorale�din�cam-pania� recent� ]ncheiat[� i-auf[cut�pe�boto\[neni�ca�]n�ulti-ma�lun[�s[�nu�mai�treac[�pra-gul� Direc`iei� de� Impozite� \iTaxe�Locale.�Motivul�este�re�-prezentat,�se�pare,�de�promi-siunile�precum�c[�unele� taxe\i�impozite�vor�fi�reduse,�iaraltele� eliminate.� „Ora\ul� tre-buie�s[�func`ioneze.�S-au�dusla�Taxe�\i�Impozite�\i�au�spus„Nu�mai�pl[tim�nimic”.�Al`iiau�spus�c[�„50�la�sut[�am�re�-ducere�la�tot”.�Ei�nu�au�f[cutdiferen`a� ]ntre� o� promisiuneelectoral[�\i�realitate…Nu�s-apl[tit�nimic.�Nu�se�mai�]nca-seaz[.�Crede`i� c[� din� iulie� os[�vin[�s[�pl[teasc[?”,�a�spusC[t[lin�Flutur.�Nici� celelaltepromisiuni� ale� USL� nu� aur[mas�necomentate�de�pre\e�-dintele�PDL�Boto\ani.�„Suntlucruri� care� nu� se� pot� face.Am�]ncercat�s[�explic�cât�pot.Nu�o�s[�aib[�toat[�lumea�o�ca�-s[�]n�Boto\ani,�nu�se�vor�refa-ce�toate�blocurile�din�Boto\anipe� partea� de� izola`ie� termic[\i�nu�vor�avea�to`i�un�loc�demunc[,�ci�numai�cei�care�vorcu�adev[rat�s[�munceasc[”,�amen`ionat� C[t[lin� Flutur.(P.R.)

BOTO|ANIpe o coloan[

}n�urma�controluluiefectuat�la�SpitalulJu�de`ean�„Mavro�ma�-ti”�vor�fi�situa`ii�]nca�re�angaja`ii�care�augre\it�vor�trebui�s[scoat[�bani�din�buzu-narele�proprii�pentrumedicamentele�care„nu�au�ie\it�la�soco-teal[”.�Cel�pu`in�astalas[�de�]n`eles�repre-zentan`ii�institu`iilorcare,�din�ordinul�mi�-nistrului�Vasile�Cepoi,\i-au�trimis�echipele]n�control.

Potrivit� declara`iilor� mediculuiRo�dica�Hu`uleac,�pre\edinta�CaseiJude`ene�de�Asigur[ri�de�S[n[tate,„gre\elile�se�vor�pl[ti,�banii�trebuierecupera`i�de�la�cei�care�au�gre�\it”.Pe�lâng[�faptul�c[�au�fost�g[site

si�tua`ii�]n�care�pentru�pacien`i�care

figurau�ca�interna`i�au�fost�elibera-te�re`ete�cu�medicamente�compen-sate�\i�gratuite,�s-au�mai�identificat]n�urma�controlului�\i�situa`ii�]n�ca�-re�ce�trecut�la�prescrierea�de�medi-camente�]n�foaia�pacientului�nu�b[�-tea� cu� preciz[rile� din� condica� deme�dicamente�\i�nici�cu�eliber[rilede�la�farmacie.„Dac[�]n�foaie�ap[rea�un�num[r

de�medicamente,� ]n� condic[� eraumai�multe�iar�de�la�farmacie�s-aueli�berat�mai�multe.�Au� fost� \i� si�-tua`ii� ]n�care�]n�foaie�erau�trecutemai�multe�medicamente,�dar�de�lafarmacie�s-au�eliberat�mai�pu`ine.Este�clar�c[�au�fost�ni\te�gre\eli”,a�declarat�Rodica�Hu`uleac.�Rezultatele�controlului�se�centra-

lizeaz[� la� Ministerul� S[n[t[`ii,� \i

va�urma�o�analiz[�la�nivel�na`ional,pentru� toate�spitalele� jude`ene�din`ar[,�dup[�care�este�posibil�s[�ur�-me�ze�un�nou�control,�la�restul�spi-talelor,�municipale�\i�de�cronici.Concluziile� \i� m[surile� vor� fi

prezentate� de�Ministerul� S[n[t[`iidup[�analiza�care�se�va�face�pentrutoate� spitalele�verificate.� (AuroraDimitriu)

Buni de plat[ dup[ controlulde la „Mavromati”

Boto\aniul�ar�puteaavea�un�parc�ener-getic�]n�urm[toriiani,�acest�proiectputându-se�realizaprintr-un�partene-riat.�Ideea�\i�pro-iectul�apar`in�nou-lui�pre\edinte�deConsiliul�Jude`ean.

Florin� ~urcanu� (foto),� noulpre\edinte�al�Consiliului� Jude�-`ean� Boto\ani,� \i-a� propus� ]n�-fiin�area� unui� parc� industrialenergetic.� Solu`ia� unei� reu\ite]n�acest�sens�ar�fi�un�parteneriatcu� Prim[ria�Boto\ani� sau�Pri�-m[�ria�Mihai�Eminescu.Prin� implementarea� acestui

proiect,� la� nivel� local� se� vorcrea� câteva� zeci� de� locuri� demunc[,�acest�lucru�nefiind�sin-gurul�beneficiu�adus.„Firmele� care� vor�merge� ]n

acest� parc� industrial� energeticvor�avea�gaz�cu�26�la�sut[�mai

ieftin�decât�pl[tesc�firmele�carenu�vor�fi�]n�parc�doar�c[�trebu-ie�s[�creeze�noi�locuri�de�mun�-c[.� Noi,� Consiliul� Jude`ean,vom�intra�]ntr-un�parteneriat�fiecu� Prim[ria� Boto\ani,� fie� cuMi�hai� Eminescu,� pentru� a� ]n�-fiin`a�acest�parc�\i�pentru�a�pu�-ne� la� dispozi`ia� oamenilor� deafa�ceri� infrastructura� necesar[pentru� ca� ei� s[� investeasc[� ]npro�duc`ie,�s[�creeze�noi� locuride�munc[”,�a�declarat�~urcanu.Pre\edintele� ales� sus`ine� c[� a

primit�acordul�Ministerului�Eco�-nomiei� pentru� a� ]nfiin`a� dou[parcuri� industriale� energetice,cel�de-al�doilea�urmând�a�fi�ridi-cat�]n�Dorohoi.�(Otilia�Maxim)

Social� democratul� GheorgheVâz�doag[� este� de� p[rere� c[�USLtrebuie�s[�gestioneze�cu�mult[�umi-lin`[�succesul�de�la�alegerile�locale,el�ar[tând�c[�nu�trebuie�s[�li�se�urcela�cap,�având�]n�vedere�c[�victoriaob`inut[�este�atât�de�mare�]ncât�sepierde�contactul�cu�realitatea.„S[� nu� ajungem� s[� ne� credem

ve\nici,�s[�nu�st[m�]ntr-un�bloc�decristal,�s[�nu�ajungem�]n�situa`ia�dea�ne�rupe�de�cei�care�ne-au�votatpentru� c[� ]n� 2016� s-ar� putea� s[avem�probleme”,�a�declarat�Vâz�-doag[,�cel�care�]n�mandatul�2012-2016�va�fi�consilier�jude`ean,�dup[ce�pân[�acum�a�fost�consilier�localmunicipal.De�aceea\i�p[rere�a�fost�\i�liderul

PSD,�Gheorghe�Marcu,�acesta�sf[�-tuind�membrii�organiza`iei�s[�]n�ve`edin�gre\elile�predecesorilor,�ca��re�aupierdut�alegerile�locale�\i�pen�tru�c[s-au�]ndep[rtat�de�bo�to-\[�neni.„Votul�boto\[nenilor�este�o�sanc�-

`iune�dat[� ]mpotriva�arogan`ei�\i�aumilirii�cet[`enilor�din�jude`ul�Bo�to�-\ani.�Este�o�sanc`iune�dat[�de�c[trecet[`eni� ]mpotriva� celor� care� aucondus� jude`ul� \i�municipiul,� con�-siderându-se� st[pâni...� Echipanoas�tr[�este�una�de�speciali\ti,�de�ti�-neri�one\ti,�\i�cu�ocazia�aceasta�]i�\ifelicit�pentru�rezultatele�ob`inute�]n

municipiul�Boto\ani,�dar�]n�ace�la\itimp�le�transmit�\i�un�avertisment:s[� ]nve`e� din� gre\elile� celor� de� laPDL”,�a�precizat�Gheorghe�Mar�cu.}n�acela\i�sentiment�cu�membrii

PSD�de�Boto\ani�este�\i�liderul�dela�nivel�central,�Victor�Ponta.„Pe�votul�politic�la�Consiliile�Ju�-

de�ene�am�ob`inut�52�la�sut[,�carese�materializeaz[�]n�60�la�sut[�dinmandate.�E�foarte�mult.�Trebuie�s[fim� capabili� s[� gestion[m� acestsucces,� adic[� s[� nu� ni� se� urce� lacap.�Cât�vroia`i�s[�lu[m?�80�la�su�-t[?�100�la�sut[?”,�a�spus�Ponta.�Ela�subliniat�c[�aceste�rezultat�repre-zint[�foarte�mult�ca�procent,�având]n�vedere�c[�a�doua�forma`iune�po�-li�tic[� dup[� USL,� respectiv� PDL,are�sub�15�la�sut[.„Este�foarte�mare�diferen`a,�este

un�succes�pe�care�trebuie�s[�]l�ges�-tion[m�cu�foarte�mult[�umilin`[�\inormalitate.� E� o� victorie� atât� dema�re�]ncât�ne�pierdem�contactul�curealitatea�\i�avem�obliga`ia�-�\i�[stae�mesajul�meu�pentru�to`i�colegii�-s[�]n`elegem�cum�am�ajuns�la�acestrezultat�\i�la�aceast[�victorie�cate-goric[:� am� ajuns� prin� meritelenoas�tre,�dar�am�ajuns�\i�prin�gre�\e�-lile� PDL”,� a� spus� Ponta.� (OtiliaMa��xim)

Social-democra`iiprivesc victoria

ob`inut[ la alegericu umilin`[

Florin ~urcanuvrea parcuri

energetice pentruboto\[neni

Page 3: Evenimente de Botosani nr.2151

Luni,�18�iunie�2012 TOP�NEWS

Copil de trei anir[nit ]ntr-un

accident rutier laR[useni

Un� copil� de� trei� ani� a� fostr[nit� ]ntr-un� accident� rutierpetrecut�vineri,�pe�raza�comu-nei� R[useni.� }n� jurul� orei08.30,�Andrei�G.,�de�21�ani,din�comuna�R[useni,�]n�timpce�conducea�un�autoturism�peDJ�282,� ]n� localitatea�Rediu,l-a�accidentat�u\or�pe�C.�A.�detrei�ani,�din�aceea\i�localitate,care�nefiind�supravegheat,�s-aangajat�imprudent�]n�traversa-rea�str[zii,�prin�loc�nepermis,]n�fug[�\i�f[r[�s[�se�asigure.�}nurma�accidentului,�b[ie`elul�asuferit� leziuni� care� au� impusinternarea�sa� la�sec`ia�de�Pe�-diatrie�a�Spitalului�Jude`ean�deUrgen`e� „Mavromati”� Bo�to�-\ani.�Conduc[torul�auto�a�fosttestat�cu�aparatul�etilotest,�re�-zultatul�fiind�negativ,�ulteriorfiindu-i�recoltate�probe�biolo-gice�de�sânge�]n�vederea�stabi-lirii�alcoolemiei.�(D.R.)

Luni \i mar`i au locla Boto\ani Zilele„Nicolae Iorga”

Manifest[rile�sunt�organiza-te�de�Asocia`ia�Cultural[�„Ni�-colae� Iorga”.�Pe�18� iunie,� la11.30,� la� Casa� Memorial[„Ni�colae� Iorga”� va� avea� locvernisajul� expozi`iei� „Cu�-riozit[`i�bibliofile�din�patrimo-niul�muzeal�al�casei�memoria-le”.� }n� aceea\i� zi,� la� ora17.30,� ]n� sala�de�marmur[�aTeatrului�Eminescu� va� fi� or�-ga�nizat� Simpozionul� na`io�nal„Locul� românilor� ]n� istoriauniversal[�cercetat�de�NicolaeIorga”.�„Vor�avea�interven`iiper�sonalit[`i�cunoscute�de�bo�-to�\[neni�\i�consacrate�pe�planna`ional,� profesorul� universi-tar�Andrei�Pipidi,�academicia-nul� Alexandru� Zub,� AuricaIchim�de�la�Muzeul�Unirii�dinIa\i,�dar�\i�profesori�din�Bo�to�-\ani”,� a� spus� muzeografulVio�leta�Damaschin,�pre\edin�-tele�Asocia`iei�Culturale�„Ni�-colae�Iorga”.�De�la�ora�19.00,]n�sala�de�spectacole�a�teatru-lui� va� avea� loc� decernareaPre�miului�Na`ional�de� Istorie„Nicolae�Iorga”�edi`ia�a�X-a,urmat[�de�spectacolul�„Omulcare�ni�trebuie”,�dup[�un�textde� Nicolae� Iorga.� Regia� \isce�nografia� sunt� semnate� deAlexandra�Penciuc�\i�MarianaC[m[r[\an�(Bucure\ti).� �„In�-vi�t[m�cu�mult[�c[ldur[�publi-cul�din�Boto\ani�la�ac`iuni.�In�-trarea� este� liber[� la� ac`iunilede�pe�18�\i�19�\i�la�Casa�Me�-morial[�dar�\i�la�Teatru�MihaiEminescu� simpozion� \i� laspec�tacol.�Toate�aceste�mani-fes�t[ri�fac�parte�dintr-un�am�pluproiect� finan`at� de� Pri�m[�riamunicipiului� Boto\ani,� \i� deaceea�ne�permitem� s[�oferimaceste� facilit[`i”,� a� a�d[u�gatVio�leta�Damaschin.�(P.R.)

BOTO|ANIpe o coloan[

3

Este�vorba�despre�absol�-ven��ii�institu`iilor�\colareca�re�nu�reu\esc�s[�treac[de�examenele�de�gimnaziusau�liceu�sau�s[-\i�g[�seas�c[un�loc�de�munc[.�Ab�sol�-ven���ii�institu`iilor�de�]n�v[�[���-mânt,�]n�vârst[�de�cel�pu���in16�ani,�promo�ia�2012,�potbeneficia�de�o�in��demniza`iede�\omaj,�timp�de�\aseluni,�dac[�se�]nregistreaz[la�Agen`ia�Jude�ean[�pen-tru�Ocupa�rea�For��ei�deMunc[�(AJOFM).

Absolven`ii�trebuie�s[�se�]nregis-treze�]n�termen�de�60�de�zile�de�laab�solvire.�Acest� termen� se� calcu-leaz[�]ncepând�cu�data�de�01�a�luniiurm[toare�celei�]nscrise�pe�actul�deabsolvire,�iar�nerespectarea�acestu-ia�atrage�dup[�sine�anularea�drep-tului�de�a�beneficia�de�indemniza`iede�\omaj.�„Din�analiza�datelor�pecare�le�gestion[m�men`ion[m�fap-tul�c[�au�solicitat�]nscrierea�]n�ba�-ze�le�de�date�ale�Agen`iei�cu�scopulde�a�beneficia�de�m[suri�active�decombatere� a� \omajului� un� num[rtotal�de�1.598�absolven`i,�dintre�a�-

ce\�tia�920�au�beneficiat�de�indem-ni�za`ie�de� \omaj”,� a�declarat�Ga�-briela�Vranciuc,�referent�AJOFM.Indemniza`ia� de� \omaj� este� de

250�de�lei�\i�reprezint[�50�la�sut[din�valoarea�indicatorului�social�dereferin`[�al�asigur[rilor�pentru�\o�-maj�\i�stimul[rii�ocup[rii�for`ei�demunc[�]n�vigoare.�„Angajatorii�ca�-re� ]ncadreaz[� ]n�munc[�pe�durat[ne�determinat[�absolven`i�ai�institu�-`iilor�de�]nv[`[mânt�beneficiaz[�descu�tire,�pe�o�perioad[�de�12�luni,de�la�plata�contribu`iei�datorate�labu�getul�asigur[rilor�pentru�\omaj,aferent[�absolven`ilor�]ncadra`i,�\iprimesc�lunar,�pentru�aceast[�p�e�ri�-oad[,��pentru�fiecare�absolvent�bani]ntre�500�\i�750�lei.�Angajatorii�ca�-re�]ncadreaz[�absolven`i�sunt�obli-ga`i�s[�men`in[�raporturile�de�mun�-c[�sau�de�serviciu�ale�acestora�celpu�in� 3� ani� de� la� data� ]ncheieriicon�tractului�de�munc[”,�a�men�io�-nat�Gabriela�Vranciuc.Actele� necesare� pentru� ]nregis-

trarea� la� AJOFM� ca� persoan[� ]nc[utarea�unui�loc�de�munc[:�act�deidentitate;�act�de�studiu�sau�adeve-rin`[,�din�care�s[�rezulte�data�ab�-solvirii;�certificat�de�na\tere�\i�ade-verin`[�de�la�medicul�de�familie�cumen`iunea� „clinic� s[n[tos”.� (Pe�-tro�nela�Rotariu)

Magistra`ii� Judec[toriei� Bo�-to�\ani�au�respins�propunerea�dearestare� preventiv[� formulat[de�procurorii�Parchetului�de�pelâng[� Judec[toria� Boto\ani� ]nca�zul�suceveanului�care,�mier-curi�dup[-amiaz[,�a�produs�unaccident� de� circula`ie� la� Vl[�-deni,�fiind�beat�cri`[.�Magis�tra�-`ii�nu�au�`inut�cont�c[�]n�urmaaccidentului� so`ia� \oferului� afost� r[nit[,� iar�acesta�prezentao� concentra`ie� foarte� mare� dealcool�]n�sânge.�Accidentul�ru�-tier�s-a�produs�la�intrarea�]n�lo�-ca�litatea� Vl[deni.� Gabriel� B[�-lan�(foto),�de�46�de�ani,�se�aflala� vo�la�nul� unui� VolkswagenGolf� III,� mergând� dinspreBoto\ani�spre�Hu`ani,�]ns[�dincauza� consumului� de� alcool� apierdut�controlul�ma\inii,�plon-jând�]n�pârâul�de�la�intrarea�]nlocalitate.�Ma\ina�a�rupt�para-petul�po�du�lui�\i�a�s[rit�prin�aermai�mul`i�metri.� }n�ma\in[�semai�afla�\i�so`ia�sa,�Silvica�B[�-lan,�]n�vârst[�de�41�de�ani,�carea�su�ferit�un�traumatism�toracic.Când�a�fost�testat�s-a�stabilit�c[\oferul�era�beat,�având�o�alcoo-

le�mie�de�1,03�mg/l�alcool�pur]n�aerul�expirat.�Fiind� sub� in�-fluen`a�b[uturilor�alcoolice,�su�-ce�veanul�a�devenit�agresiv�atâtfa`[�de�cei�ce�l-au�scos�din�ma�-\in[,�cât�\i�fa`[�de�poli`i\ti.�S-aales�cu�dosar�penal�pentru�v[�t[�-mare� corporal[� din� culp[� \icon�ducerea� unui� autovehiculsub� influen`a� alcoolului.� (D[�-nu`�Rotariu)

Cei� doi� b[rba`i� din� Boto\ani� care� au� fostprin\i�de�poli`i\ti,�dup[�ce�]n�noaptea�de�13�spre14�iunie�au�incendiat�un�autoturism�parcat�pestrada�1�Mai�din�municipiul�Boto\ani,�au�fostl[sa`i� ]n� libertate� de� magistra`ii� Judec[torieiBoto\ani.�Procurorii�au�cerut�arestarea�preven-tiv[�pentru�cei�doi�b[rba`i,�cerceta`i�pentru�dis-trugere,�]ns[�judec[torii�au�respins�propunerea,astfel�c[�cei�doi�au�fost�pu\i�]n�libertate�dup[�ceau�petrecut�doar�24�de�ore�]n�spatele�gratiilor.Neculai�S.,�de�38�ani,�\i�Marian�S.,�de�27�ani,au� incendiat� autoturismul�cu�un�cocktail�Mo�-lotov.�Poli`i\tii�au�deschis�o�anchet[�\i�astfel�s-a�stabilit�c[�autoturismul�incendiat�apar�ine�luiCornel�Ioan�G.�din�municipiul�Boto�\ani.Ini`ial,�s-a�crezut�c[�\i�aceast[�incendiere�are

leg[tur[�cu�celelalte,�de�luna�trecut[,�]ns[�s-adovedit�c[�nu�este�a\a,�mai�ales�c[�\i�modul�deoperare�era�diferit.�Cei�doi�au�recunoscut�c[�]njurul�orelor�02.00,�având�asupra�lor�o�sticl[�de0,5�l�cu�substan`[�inflamabil[,�s-au�deplasat�pestrada�1�Mai�din�municipiul�Boto\ani,�unde�seafla� parcat� autoturismul� ]n� cauz[,� \i� i-au� datfoc.�Ace\tia�au�spus�c[�au�s[vâr\it�fapta�pentrua�se�r[zbuna�pe�Cornel�Ioan�G.,�care�]n�ziua�de09.06.2012,�]nso`it�de�sora�sa�Irina�G.�-�con-cubina� lui�Neculai� S.,� i-ar� fi� sustras� acestuiabunuri�\i�bani�din�locuin`[.�Mai�mult,�cei�doinu�sunt� la�prima�infrac`iune.�}n�urm[�cu�maimulte�zile,�fiind�sub�influen`a�b[uturilor�alcoo-

lice,�au�provocat�scandal�]ntr-un�bar�din�muni-cipiul�Boto\ani,�lovind�cu�pumnii,�picioarele�\i

un�scaun�agentul�de�paz[�care�asigura�ordinea]n�local.�(D[nu`�Rotariu)

L[sa`i liberi dup[ ce audat foc unei ma\ini

De pe b[ncileunit[`ilor \colare,

direct ]n statisticilede la \omaj

Eliberat dejudec[tori dup[ ce

a provocat unaccident, beat cri`[

Page 4: Evenimente de Botosani nr.2151

CMYK

Luni,�18�iunie�2012TOP�NEWS4

Boto\[nenii�stau,�]ncontinuare,�destulde�prost�la�salarii,comparativ�cu�an�-gaja`ii�multor�altejude`e�din�`ar[.Datele�statisticieni-lor�arat[�c[�anga-ja`ii�jude`ului�nos-tru�au�r[mas�multsub�media�pe�`ar[la�salarii.Statisticienii� jude`ului�au�calculat

c[�]n�luna�aprilie�a�acestui�an,�câ\�ti�-gul� salarial� mediu� brut� realizat� lanivelul�jude`ului�Boto\ani�a�fost�maimic�cu�702�lei/salariat�fa`[�de�mediape� `ar[,� iar�câ\tigul�salarial�me�diunet,�mai�mic�cu�500�lei/sa�lariat.Acela\i� raport� lunar� al�Direc`iei

Jude`ene� de� Statistic[� arat[� c[� ]nluna�aprilie�2012,�angaja`ii�jude�u�-lui�au�avut�parte�de�salarii�aproxi�-mativ�egale�fa`[�de�luna�anterioar[,iar�comparativ�cu�un�an�]n�urm[�au

stat�chiar�ceva�mai�prost�la�salarii.„Câ\tigul� salarial� mediu� brut� ]naprilie�2012�a�fost�de�1438�lei/sala�-riat,�egal�cu�cel�din�martie�2012�\i]n�sc[dere�cu�66�lei�comparativ�cuaprilie�2011.�Câ\tigul�salarial�me�-diu� net� ]n� aprilie� 2012� a� fost� de1053�lei/salariat,�]n�cre\tere�cu�1�leifa`[�de�martie�2012�\i�in�sc[dere�cu43�lei�comparativ�cu�aprilie�2011”,se�arat[�]n�ultimul�raport�transmisde�statisticienii�boto\[�neni.

Pre`urile nu au `inutcont de stagnarea

lefurilor}n�schimb,�pre`urile�nu�au�stat�pe

loc�\i�nici�nu�au�b[tut�]n�retragere.A\a�cum�arat[�datele�prezentate�]nraportul�DJS,�pre`urile�de�consumau�crescut�cu�0,07�la�sut[�]n�lunaaprilie� 2012� fa`[� de� luna� martie2012,� cu� 1,49� la� sut[� fa`[� dedecembrie�2011�\i�cu�1,80�la�sut[fata�de�aprilie�2011.�Pe�grupe�dem[r�furi�\i�servicii,�evolu`ia�pre�u�-rilor�de�consum�arat[�cea�mai�marecre\tere� se� ]nregistreaz[� la� pre�u�-rile�produselor�nealimentare,�\i�nula�alimente,�a\a�cum�se�]nregistrade�obicei.�(Aurora�Dimitriu)

Posturile�de�condu-cere�a�Inspectora�-telor�|colare�vor�fiocupate�prin�con-curs.�MinisterulEduca`iei�a�decisor�ganizarea�concur-surilor�pentru�pos-turile�de�inspector\colar�general�\ipentru�adjunc`i.

Concursul� va� avea� loc� ]nperioada�20-27�august�2012,�lasediul� Ministerului� Educa�iei,Cer�cet[rii,�Tineretului�\i�Spor�-tului.� }nscrierea� la� concurs�vaavea�loc�]n�perioada�27�iulie�-�3august�2012,�la�sediul�inspecto-ratelor� \colare� jude`ene.� Pe�ri�-oada�de�]nscriere,�metodologiade� concurs,� bibliografia� deconcurs,� modelul� de� curricu-lum�vitae,�declara`ia�pe�propriar[spundere,�fi\ele�de�evaluare�aCV-ului,�respectiv�a�interviului\i�sus`inerii�ofertei�manageria-le,� fi\a� de� post� \i� lista� docu-mentelor� necesare� ]nscrierii� laconcurs� se� afi\eaz[� la� sediul

Ministerului�Educa`iei,�Cerce�-t[rii,� Tineretului� \i� Sportului.Poten`ialii�candida`i�pot�ob`ineinforma`ii� suplimentare� la� nu�-m[rul�de�telefon�021/4056380,de�luni�pân[�vineri,�]ntre�orele09.00-16.00.�Abia�numi`i�]n�func`ii,�actua-

lii� \efi�ai�educa`iei�boto\[neneau�timp�s[�se�decid[�dac[�vorparticipa� sau� � nu� la� concurs.Ma�rilena�Mardare�a�men`ionatc[�nu�va�participa�la�concursulce� se� va� organiza� pentru� ins�-pec�torii�\colari�generali,�având]n�vedere�c[�]n�luna�septembrie]mpline\te� vârsta� standard� depensionare.� „Eu� nu� am� datexa�men,�nu�pot� ]ntr-adev[r�s[dau� examen� dar� sigur� s[� fiunumit[�\i�s[�]ndeplinesc�aceast[func`ie,�da.�Nu�pot�participa�laconcurs”,� a� spus� inspectorul\co�lar�general�adjunct�al�I|J.C[t[lina� Lupa\cu,� cel� de-al

doilea�inspector�\colar�generaladjunct� al� I|J,� nu� este� decis[dac[�va�participa�sau�nu�la�con-cursul� organizat� de� Minister.„Nu�sunt�]nc[�decis[�dac[�voiparticipa� sau� nu� la� concursuldin� august.� Voi� vedea� ce� voifa�ce”,� a�declarat�C[t[lina�Lu�-pa\�cu.�(Petronela�Rotariu)

Cursurile� organizate� de� Minis�-terul� Muncii� s-au� ]n�che�iat.� Cele120�de�ore�de�preg[tire�teoretic[�\i240�de�ore�de�preg[tire�practic[�]ninstitu`ii�cu�copii�printr-un�examensus`inut�de�cursante�pe�data�de�13iunie� 2012,� ofer[� posibilitateaboto\[nencelor�s[�presteze�aceast[meserie�cu�acte�]n�regul[�]n�`ar[�\i]n�str[in[tate,�pe�ba�za�certificatu-lui� de� acreditate� primit� la� finalulcursului.

Aceste� cursuri� fac� parte� dinproiectul� ,,Femei� pentru� femei”,care� ofer[� programe� de� formareprofesio�nal[� continu[,� ce� furni�-zeaz[� competen`ele� \i� abilit[`ilecerute� pe� pia`a� muncii� \i� con-tribuie� la� cre\terea� nivelului� deeduca`ie.� Obiectivul� general� alproiectului� este� acela� de� a� punebazele� unui� sistem� public� stan-dardizat� ]n� domeniul� ]ngrijirii� \ieduc[rii� copiilor� pe� timpul� zilei,

permi`ându-le� astfel� femeilor-mame�participarea�pe�pia`a�munciisau� continuarea� studiilor.� Pentruaceasta� este� necesar[� standard-izarea� form[rii� profesio�nale� acelor� ce� acord[� ]ngrijiri� copiilor,adic[� bonelor� \i� baby-sitterilor,precum� \i� stabilirea� unui�mecan-ism� func�ional� de� monitorizare� aactivit[`ii� acestora,� pentru� asigu-rarea�calit[`ii� serviciilor�de�baby-sitting.�(Oti�lia�Maxim)

|edin`a� Biroului� Permanent� Ju�-de�ean� al� PSD,� ce� a� avut� loc� lasfâr\it�de�s[pt[mân[�la�Boto\ani,�afost�un�prilej�pentru��a�se�analizarezultatul� negocierilor� privindsus`inerea� pentru� func`ia� de� vice-primar� ]n� unit[`ile� administrativ-teritoriale�unde�se�poate�face�majo-ritate�cu�USL-ul,� fiind�de�aseme-nea�un�prilej�de�analiz[�a�rezultate-lor� referitoare� la� alegerile� din� 10iunie�dar�totodat[�un�prilej�de�a�ne�-gocia� num[rul� parlamentarilor� dela�fiecare�subdiviziune�USL.�„Amavut�o�\edin`[�]n�structura�de�con-

ducere�a�organiza`iei�noastre�jude�-`ene�unde�am�finalizat�negocierileprivind� sus`inerea� pentru� func`iade�viceprimar�]n�unit[`ile�adminis-trativ-teritoriale� unde� putem� s[facem� majoritate� cu� USL-ul”,� adeclarat� ]n� liderul� PSD�Botosani,senatorul�Gheorghe�Marcu.Tot�]n�cadrul�BPJ�s-a�hot[rât�ca

din�cei�nou[�parlamentari�care�suntpe�raza�jude`ului�Boto\ani,�respec-tiv� trei� senatori� \i� \ase� deputa`i,cinci� s[� revin[� PSD-ului� \i� patruACD-ului.� Senatorul� GheorgheMarcu�a�precizat�c[�PSD�va�avea

doi� senatori� \i� trei� deputa`i� iarACD� va� avea� un� senator� \i� treideputa`i.„Din�cele�nou[�func`ii�de�parla-

mentar,� nou[� s[� ne� revin[� cincimandate,� datorit[� faptului� c[num[rul� de� votan`i� ai� PSD� estemai�mare.�M[�refer�la�cei�doi�pri-mari�de�municipii,�unde�pondereaeste� a� Social-Democra`ilor.� Sperc[� partenerii� \i� colegii� no\tri� dinACD�vor�]n`elege�op`iunea�noastr[\i�vor�fi�de�acord�cu�ea”,�a�preci-zat� senatorul� Gheorghe� Marcu.(Otilia�Maxim)

Preg[tiri deconcurs pentru

\efia I|J

|coala Bonelor de la Ib[ne\ti \i-a]ncheiat activitatea

Organiza`ia USL ]n \edin`[pentru analiza rezultatelor

din 10 iunie

Câ\tigul salarial mediu al boto\[nenilor,cu 700 de lei sub media pe `ar[

Page 5: Evenimente de Botosani nr.2151

CMYK

Luni,�18�iunie�2012 ESEN~IAL 5

Lacrimi�\i�dureresfâ\ietoare�]n�fami-lia�Secrieru�dup[decesul�]ntr-uncumplit��accidentrutier�a�lui�PaulSecrieru.�Avea�nu�-mai�33�de�ani�cândfirul�vie`ii�i�s-a�curmat�brutal,nea\�teptat.�}n�urmasa�a�l[sat�o�so`iesfâ\iat[�de�durere�\iun�copil�de�doartrei�ani,�prea�micpentru�a�]n`elegetriste`ea�\i�lacrimilecelor�din�jurul�s[u.A�l[sat�o�durerenesfâr\it[�]n�sufle-tul�mamei�sale,�dar\i�]n�inimile�celorcei�i-au�fost�apro-pia`i,�prieteni�\icunoscu`i.

Cu� o� carier[� profesional[� \icu�un�statul�social�demn�de�in�-vidiat,� omul� Paul� Secrieru� var[mâne�]n�amintirea�tuturor�celce�l-au�cunoscut.�|i-a�ales�pro-fesia�de�executor� judec[toresc,]ns[� ]n�via`a�public[�s-a� impli-cat� ]nc[�din�adolescen`[,�de� lavârsta� de� 17� ani,� când� a� f[cutcuno\tin`[�cu�lumea�politic[.�}ntre� 1994� \i� � 1998� � a� fost

elev� al� Liceului� „Mihai� Emi�-nescu”� din� municipiul� Boto�-\ani,�profil�uman.�]ntre��1998�\i2002�a�urmat�cursurile�Univer�-sit[`ii�„N.�Titulescu”�din�Bucu�-re\ti,��Facultatea�de�Drept,�iar]ntre� anii� 2002-2004,� la� Uni�-ver�sitatea� „Gheorghe� Asachi”

Ia\i� -� a� urmat� Masteratul� ]nDrep�tul� Muncii� \i� Securit[`iiSociale� ]n� Industrie,� Admi�nis�-tra`ie�\i�Servicii.}n� acela\i� timp,� din� aprilie

2002� pân[� ]n�mai� 2005� a� fostconsilier� juridic� ]n� cadrul� Bi�-roului� de� Executor� Judec[�to�-resc� Dinu� Secrieru.� A� fost� \idi�rector� al� Cancelariei� Prefec�-tu�lui,� ]n� perioada� iunie� 2005-sep�tembrie� 2007,� pe� vremeacând� prefect� era� Cristian� Ro�-man.�Din�noiembrie�2007�pân[

]n�octombrie�2009�a�fost�execu-tor� judec[toresc� ]n� cadrul� Ca�-merei� Executorilor� Judec[to�-re\ti� de� pe� lâng[� Curtea� deApel�Suceava,�iar�din�9�octom-brie�2009�a�preluat�mandatul�desubprefect� al� jude`ului,� f[cândechip[� cu� subprefectul� DanielMoruzi� \i� prefectul� CristianRoman.A� renun`at� la� administra`ia

public[� local[� ]n� iulie� 2010pen�tru� a� activa� ]n� mediul� pri-vat,�la�Biroul�de�executor�jude�-

c�[�toresc�al�tat[lui�s[u,�Dinu�Se�-crieru.� „Am� considerat� c[� emai�bine�s[�m[�]ntorc�]n�mediulprivat,�unde�am�mai�mult[�trea�-b[.�P[r[sesc�institu`ia�cu�regre-te,�dup[�ce�am�lucrat�cu�o�echi�-p[� excep`ional[”,� preciza�PaulSecrieru� la�momentul� renun�[�-rii� la� func`ia� din� administra`ialocal[.�}n�2005,�Paul�Secrieru�a�pre-

luat� Organiza`ia� de� Tineret� aPartidului� Na`ional� Liberal,� lamomentul� respectiv� aceasta

fiind�format[�dintr-o�echip[�detineri,�necunoscu`i�la�nivel�cen-tral.�A�fost�exclus�din�PNL�]nianuarie�2007.�Dup[�numeroa-se�contesta`ii�inclusiv�la�Co�mi�-sia�de�Onoare�\i�Arbitraj�la�Bu�-cure\ti,� unde� au� fost� admisecontesta`iile,� putea� reveni� ]nPNL� dar� a� plecat� pentru� c[sim�ea�c[�nu�mai�era�locul�s[uacolo�\i�nici�nu�mai�era�dorit.}n�momentul�]n�care�a�fost�ex�-

clus� din� PNL,� Paul� Secrieruera�pre\edintele�Organiza`iei�deTi�neret.� „}n�momentul� ]n� caream�fost�exclus�din�partid�urmas[� ob`inem� anumite� posturi� decon�ducere�la�nivel�central,�decipractic�prin�excluderea�noastr[,c[�nu�numai�eu�am�fost�exclus,s-a�dizolvat�practic�organiza`ia.S-a� d[râmat� ceea� ce� am� con-struit�noi�]n�doi�ani�\i�jum[tate\i�chiar�mi-a�l[sat�un�gust�amar\i� am� sim`it� nevoia� c[� trebuies[� plec,� se� doreau� practic� alteper�soane.��Noi�nu�eram�oame-nii�care�s[�st[m�cu�mâna�]ntins[]n�fa`a�seniorilor”,�declara�PaulSecrieru,�]n�urm[�cu�doi�ani.A�coordonat�o�comisie�for�ma��-

t[� din� directorul� Oficiului� deCadastru� \i� Publicitate� Imo�bi�-liar[,�cel�al�Direc`iei�Agri�cole�\ipentru� Dezvoltare� Ru�ral[,� di�-rectorul� Agen`iei� de� Pl[`i� \iInterven`ie�pentru�Agri�cultur[�\ireprezentantul�Aso�cia�iei�Co�mu�-nelor� pentru� a� u\u�ra�modul� deconlucrare� dintre� cet[`ean� \iexecutivul� prim[�rii�lor� pentrueliberarea� adeverin�elor� carestau�la�baza�acord[rii�de�subven�-`ii�pentru�terenurile�agricole.Prin�toat[�activitatea�sa,�Paul

Secrieru�a�dovedit�c[�poate�fi�]nslujba�oamenilor,� lucrând�pen-tru�a�le�rezolva�problemele,�]n�-tot�deauna� aplicând� legea.� Var[�mâne�]n�amintirea�celor�ce�l-au� cunoscut,� drept� un�om� res-pectabil,� profesionist� \i� unfamilist�convins.�Dumnezeu� s[-l� odihneasc[�

(D[�nu`�Rotariu)

Paul Secrieru, un destinfrânt mult prea devreme

Dumitru�Chelariu,�prim-vice�pre\edintelePDL� Boto\ani� \i� primarul� comunei� Po�-mârla,� a� fost� transferat� la� Ia\i� dup[� ce� asuferit� un� accident� vascular� cerebral.� LuiDumitru�Chelariu� i� s-a� f[cut� r[u� sâmb[t[

sear[.�Apropia`ii�au�sunat�la�112�\i�acesta�afost� transportat�cu�o�ambulan`[�la�SpitalulJudetean� de� Urgen`e� „Mavromati”,� undemedicii� l-au� diagnosticat� cu� atac� vascularcerebral.�De�la�„Jude`ean”,�Chelariu�a�fost

transferat�la�Clinica�de�Neurochirurgie�Ia\i.Dup[�ce�a�primit�]ngrijiri�medicale�de�spe-cialitate,� starea� prim-vice� pre\edinteluiPDL�Boto\ani� este� stabil[.�Dumitru�Che�-lariu,�]n�vârst[�de�43�de�ani,�tocmai�a�tre-

cut�printr-o�campanie�electoral[,�câ\tigând]nc[�un�mandat�de�primar�al�comunei�Po�-mârla.� Atacul� vascular� ar� fi� survenit� pefon�dul� oboselii� \i� stresului� din� campaniaelectoral[.�(D[nu`�Rotariu)

Prim-vicepre\edintele PDL Boto\ani, trimis laIa\i dup[ accidentul vascular suferit

Page 6: Evenimente de Botosani nr.2151

}n� primul� trimestru� din� 2012,num[rul�mediu�de�pensionari� lanivelul� jude`ului� a� fost� de77.176,�]n�cre\tere�cu�aproxima-tiv�100�fa`[�de�trimestrul�IV�din2011,�informeaz[�Direc`ia�Ju�de�-`ean[�de�Statistic[�]ntr-un�raportpublicat.�}n�acela\i� timp,�pensiamedie� lunar[� a�pensionarilor�deasigur[ri�sociale�de�stat��a�fost�de634�lei,�la�fel�ca�]n�semestrul�IVal� anului� 2011,� \i� cu� 8� lei� maimare�decât�]n�primul�semestru�alanului�precedent.Datele� Direc`iei� Jude`ene� de

Statistic[� arat[� totodat[� c[� nu�-m[rul� pensionarilor� din� primulsemestru�din�anul�acesta�a�sc[zutfa`[�de�acela\i�semestru�al�anuluitrecut�cu�299�de�persoane.Astfel,� la� nivel� na`ional� s-au

]n�re�gistrat� diferen`e� ce� dep[�-\esc valoarea�de�350�de�lei: ceamai�mic[�pensie�a�fost�]n�jude`ulGiurgiu,�de�623�lei,�]n�timp�ce�]nMunicipiul�Bucure\ti�s-a�]nregis-trat�valoarea�maxim[,�de�980�delei.�(O.M.)

Firma de transport persoaneRVG asigur[ deplasarea

pentru slujba de Sf. Maslu la:

- M[n[stirea Giurgeni: 22 iunie 2012- M[n[stirea Zosin: în fiecare zi de VINERI.

Înscrieri \i informa`ii suplimentare:0745.585.438, 0231.531.589

[email protected]

TOP�NEWS Luni,�18�iunie�20126

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

AGENDA PREST|RI SERVICII

Pensia medie, neschimbat[]n trimestrul trecut

*�Vând�teren�]n�ora\�cu�uti�lit[`ibun�pentru�construc`ii�de�lo�cu�-in`e.�Tel.�0765.951.305.�(G-4)

*�Recrutez�for`[�de�munc[�]nIsrael�-�dulgheri�\i�fierari.�Tele�-fon:�0746.01.88.62.�(2396-3)

angaj[riv^nz[ri�case/teren

mica publicitate • mica publicitate

Page 7: Evenimente de Botosani nr.2151

Puiul�meu�\i�dragul�meu,�b[iatul�mamei�drag,�nu�mi�s-auuscat�lacrimile�dup[�iubitul�so`�\i�tat[�\i�obrajii�s-au�acoperitde�lacrimi�mult�mai�amare.�Iubitul�meu�fiu,�PAUL�SECRIERU,a�plecat.�Gândul�nu�poate�gândi,�inima�nu�poate�primi�atâtadurere.�Am�g[sit�putere�s[-mi�plâng�tat[l,�sora,�so`ul�meudrag�\i�tat[l�t[u�nepre`uit,�dar�sufletul�meu�se�]mpr[\tie�\inu-l�mai�pot�aduna.�Cum�s[�tr[iesc�f[r[�puiul�meu�drag?Cum�s[�râd�\i�s[�m[�joc�cu�BIBI?�Ce�s[-i�spun,�când�oricevorb[�de�a�mea�este�plin[�de�am[r[ciune?�Unde�s[�m[�duc?Ce�s[�fac?�Cum�s[�]nve`e�o�mam[�s[�tr[iasc[�f[r[�copilul�eidrag?�Ai�tr[it�\i�te-ai�d[�ruit�precum�tat[l�t[u,�care�\i-a�pus]n�tine�toat[�n[dejdea�s[�fii�sprijinul�nostru.�Cu�lacrimi�fier-bin`i�rostesc�rug[ciuni�c[tre�Dumnezeu�s[�te�ierte,�s[�te�odih-neasc[�]n�pace�\i�s[-`i�veghezi�puiul�din�}naltul�Cerului�ce�`i�l-a�h[r[zit�prea�devreme,�prea�curând�bunul�Dumnezeu�

Mângâierile�mamei�tale,�ELENA�SECRIERU,�ce�va�r[mâneve\nic�nemângâiat[,�s[�te�petreac[�ve\nic.

�Familia�NECHITA�Laur�regret[�dispari`ia�lanumai�33�de�ani�a�bunului�prieten,�Paul

SECRIERU,�care�a�l[sat-o�pe�mama,�Elena,plângând,�pe�micu`a�Bianca�a\teptându-l�pe

tata,�pe�iubita�lui�so`ie�FLORINA�]nm[rmurit[de�durere,�Sânziana�-�sora�lui���r[mânând�s[-iexplice�COZMINEI�unde�este�\i�când�vineNANUL�ei.�A�fost�un�adev[rat�b[rbat,�a�luatvia`a�a\a�cum�a�fost,�a�`inut�]n�orice�clip[�s[arate�semenilor�buna�educa`ie�primit[�de�la

p[rin`i,�s[�nu�renun`e�la�nimic�pentru�frumoasalui�familie,�de�care�acum�a�trebuit�s[�se�des-

part[,�acum�când�cei�dragi�lui�]l�conduc�pe�ulti-mul�drum.�Dumnezeu�l-a�luat�al[turi�de�scum-pul�s[u�tat[�Dinu�SECRIERU�ca�]mpreun[�s[-iajute�de�acolo�de�sus�pe�cei�care�i-a�l[sat�plân-gând,�cu�inimile�frânte�de�durerea�desp[r`irii.Sincere�condolean`e�familiei�]ndurerate�

�A�plecat�dintre�noi�prietenul�cel�dragPaul�SECRIERU,�a�l[sat�]n�urm[plângând�o�frumoas[�familie,�priete-nii�\i�rudele�care-l�conduc�cu�lacrimipe�ultimul�s[u�drum.�Noi�to`i�]l�vompomeni,�ne�vom�aduce�aminte�dePaul,�de�soarta�pe�care�a�avut-o,când�la�numai�33�de�ani�a�l[sat-o

doar�]n�grija�mamei�pe�micu`a�Bian�-ca,�a�l[sat�o�mam[�cu�inima�frânt[de�durere�\i�o�sor[�care�al[turi�de�ceidragi�s[-l�plâng[�\i�s[-l�regrete.�Afost�un�om,�care�a�luptat�cu�via`a�cudestinul�care�totu\i�l-au�]nvins.�Ady\i�Alina�NECHITA�sunt�al[turi�de�cei]ndurera`i,�le�transmit�condolean`e�\ise�vor�ruga�la�Dumnezeu�s[-l�ierte�\is[-i�aib[�]n�grij[�pe�cei�care�i-a�l[sat

acum�plângând.

Fr[`iorul�\i�sprijinul�meu,�dragul�nostru�unchi�\i�n[nu`ulnostru,�ne-ai�]nconjurat�cu�dragoste�\i�ne-ai�mângâiat�cândtat[l�\i�bunicul�au�plecat�de�lâng[�noi.�Am�f[cut�planuri,�ne-am�adunat�puterile�\i�am�]ncercat�s[�]mplinim�ce�ne-a�rugattata.�Acum�ce�s[�ne�facem?�Unde�s[�ne�g[sim�sprijin�\i�ali-nare?�Unde�te�voi�c[uta,�cu�cine�voi�vorbi,�unde�s[-i�spunlui�BIBI�c[�ai�plecat?�Ne�rug[m�lui�Dumnezeu�s[�]`i�a\ezesufletul�]n�loc�de�tihn[,�s[�te�ierte�\i�s[�mângâie�sufletele

micu`elor�tale�dragi.�Surioara�S}NZIANA,�nepo`ica�\i�finu`aCOSMINA�te�vor�plânge�\i�te�vor�pomeni�mereu,�dragul

nostru�PAUL.�Dumnezeu�s[�te�odihneasc[�]n�}mp[r[`ia�Lui�

O�clip[�nefast[�a�f[cut�ca�via`a�noastr[�s[�]mbrace�o�dureref[r[�cuvinte.�A\teptarea�s-a�pref[cut�]n�am[r[ciune�\i�zileles-au�]ntunecat�]ntr-o�zi�de�iunie�când�iubitul�meu�so`�\i�dra-gul�tat[�nu�a�mai�avut�putere�s[�mai�ajung[�acas[.�Cum�vorfi�zilele�f[r[�tine,�PAULIC{,�ce�va�face�BIBI�f[r[�sprijinult[u?�Cine�ne�va�mai�]nconjura�cu�atâta�iubire�\i�ne�va�lumi-na�pa\ii?�Ce�s[-i�spun�când�va�]ntreba�când�vine�tati?�Su�fle�-tele�noastre�vor�tr[i�doar�ca�s[�te�pomenim�preadrevreme�\ipreacurând?�So`ia,�FLORINA�SECRIERU�\i�fiica�BIANCASECRIERU�anun`[�c[�tat[l�iubit�a�plecat�la�}ngeri.�Ultimelezile�va�„poposi”�]n�casa�lui�drag[�de�pe�strada�Pu\kin,�nr105�A,�iar�]nmormântarea�va�avea�loc�luni,�18�iunie�2012,

ora�12.00,�la�Biserica�Sf.�Apostoli�Petru�\i�Pavel.

Momente�grele�\i�de�ne]nchipuit�ne-au�cople\it�familia,acum�când�ginerele�\i�cumnatul�nostru�drag,�PAUL

SECRIERU,�\i-a�]ntrerupt�fulger[tor�c[l[toria�prin�via`[,l[sând�]n�urma�lui,�lacrimi�amare�ce�nu�se�vor�mai�usca.Ai�fost�bucuria�noastr[,�ai�fost�fiul�nostru�ce�nu�l-am�avutpân[�la�c[s[toria�cu�fiica�noastr[,�Florina.�Familia�NICU\i�PARASCHIVA�TEMCIUC,�cumnat[�MARA�te�vor�plân-ge�mereu�\i�]`i�vor�aprinde�lumân[ri�]ntru�ve\nica�pomeni-

re.�Dumnezeu�s[�te�ierte,�dragul�nostru�

Gabriela�\i�Ciprian�V{RG{NICI-NECHITA�departe�de�bunullor�prieten�\i�cum[tru,�Paul�SECRIERU�deplâng�soarta�tragic[pe�care�a�avut-o�\i�a�l[sat�o�frumoas[�familie�]ndurerat[,�o�fa�mi�liepentru�care�a�fost�sprijinul�de�n[dejde,�o�familie�care�nu�va�pu�teas[-l�uite�niciodat[.�A�fost�\i�va�r[mâne�pentru�ve\nicie�ace�la\iPaul,�de�care�ne-am�desp[r it�duminic[,�10�iunie�2012,�de�zi�uamicu`ei�Bianca,�când�cu�bucurie�\i-a�s[rb[torit�cei�trei�ani�\ori,vârsta�la�care�a�r[mas�s[-l�a\tepte�mereu�pe�tati,�a\a�cum�l-a

a\teptat�\i-l�mai�a\teapt[�pe�Dinu�-�BUBU.�Paul�a�fost��omul�carea�existat�\i�va�exista�mereu�]n�sufletele,�inimile�noastre,�chiar�dac[acum�nu�mai�este�printre�noi.�L-am�l[sat�zâmbind,�va�r[mâneacela\i�om�zâmbitor�plin�de�entuziasm�\i�do�rin�[�de�a�bucura�pecei�din�jur.�Atât�l-a�l[sat�bunul�Dumnezeu�al[turi�de�noi,�atât�aputut�s[�ne�bucure�]n�aceast[�via`[�trec[�toare,�dar�de�acolo�de�susne�va�r[spunde�cu�acela\i�zâmbet,�cu�aceea\i�bun[tate.�Nu-l�vomuita�niciodat[�\i�]ngenunchind�ne�rug[m�ca�Dumnezeu�s[-l�ierte.SINCERE�CONDOLEAN~E�FAMILIEI�}NDURERATE.

decese

7PUBLICITATELuni,�18�iunie�2012

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATEPersoane�fizice

Nume:.............................................�Prenume:................................Adresa:.........................................................................................Telefon:.........................................�B.I./C.I.:�seria.........�nr..............

Textul�anun`ului:...................................................................................................................................................................................................................................................................................Rubrica:..............................................................................R[spund�pentru�corectitudinea�acestui�anun`�(semn[tura).........................

Acest� anun`� este� valabil� pentru� publicarea� unui� singuranun`�de�maxim�20�de�cuvinte,�la�o�singur[�rubric[�pentruo� singur[� apari`ie.� Pentru� a� publica�mai�multe� anun`uritrebuie� s[� completa`i�mai�multe� taloane,� iar� pentru�maimulte� apari`ii� de� asemenea.� ATEN~IE�� Este� obligatoriecompleta�rea�datelor�de�identificare�prev[zute�]n�formular.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate •

*�Vând�garsonier[,�zona�Bucovina,�28mp,�confort�1,�parter,�c[r[mid[,decomandat[,�pre`�15.500�euro,�negociabil.*�Vând�apartament�2�camere,�Prim[verii,�56�mp,�et.10,semidecomandat,�semimobilat,�pre`�21.500�euro,�negociabil.*�Vând�apartament�2�camere,�zona�C-tin�Gane,�52�mp,�termopan,et.1,�izola`ie�exterioar[,�pre`�23.000�euro,�negociabil.*�Vând�apartament�2�camere,�zona�Octav�Onicescu,�40�mp�utili,�CT,termopan,�AC,�et.4,�u\[�metalic[,�\arpant[,�la�pre`ul�de�25.000�euro,negociabil.*�Vând�apartament�2�camere,�zona�Liceului�Sportiv,�46�mp,�parter,semifinisat,�gaz�separat,�u\[�metalic[,�balcon�]nchis,�decomandat,�pre`28.000�euro,�negociabil.*�Vând�apartament�2�camere,�zona�Grivi`a,�50mp,�et.3,�finisatmodern,�CT,�termopan,�decomandat,�semimobilat,�pre`�30.000�euro,negociabil.*�Vând�apartament�2�camere,�zona�Cuza�Vod[�-�Volksbank,�64�mp,et.4/6,�finisat,�gaz�sepa�rat,�decomandat,�pre`�35.000�euro,�negociabil.*�Vând�apartament�3�camere,�zona�Bulevard�Mihai�Eminescu,�60�mp,etaj�4,�ultramodern,�pre`�35.000�euro,�negociabil.*�Vând�apartament�3�camere,�zona�Prim[ve�rii,�60�mp,�etaj�2,�modern,pre`�36.000�euro,�negociabil.*�Vând�apartament�3�camere,�zona�|tefan�Luchian,�68�mp,�et.3,G+F+P,�mobilat,�nefinisat,�pre`�35.000�euro,�negociabil.*�Vând�apartament�3�camere,�zona�Liceului�Mihai�Eminescu,�60�mp,parter,�finisat�com�plet,�CT,�termopan,�pre`�35.000�euro,�negociabil.*�Vând�apartament�3�camere,�zona�Grivi`a,�68�mp,�etaj�1,�gaz�separat,bine�intre`inut.�Pre`�42.000�euro,�negociabil.*�Vând�apartament�3�camere,�zona�Mall,�90�mp,�etaj�1,�CT,termopan,�decomandat.�Pre`�46.000�euro,�negociabil.*�Vând�apartament�3�camere,�zona�Stejari,�80�mp,�etaj�2,�CT,termopan,�finisat�complet.�Pre`�51.000�euro,�negociabil.*�Vând�apartament�4�camere,�Calea�Na`io�nal[,�zona�Stadion,�BCA,100�mp,�et.V,�bloc�cu�lift,�CT,�pre`�40.000�euro.

*�Vând�apartament�4�camere,�zona�mag.�Util�Gar[,�c[r[mid[,�100mp,�etaj�2,�CT,�termo�pan,�modern�compartimentat�\i�finisat.�Pre`50.000�euro,�negociabil.*�Vând�apartament�4�camere,�Pia`a�Revolu�iei,�zon[�ultracentral[,�100mp,�et.5,�mobilat�\i�utilat�la�cheie,�modern�compartimentat�\i�finisat,CT,�pre`�65.000�euro,�negociabil.*�Vând�apartament�4�camere,�Calea�Na`ional[,�zon[�ultracentral[,�100mp,�et.4,�modern�compartimentat�\i�finisat,�CT,�pre`�67.000�euro,negociabil.*�Vând�cas[,�zona�Popa�|apc[,�60�mp,�utili�tit[`i,�CT,�2�camere,buc[t[rie,�teren�140�mp�]ngr[dit,�pre`�33.000�euro,�negociabil.�Po�si�bi�-litate�de�schimb�cu�garsonier[�plus�diferen`[.*�Vând�vil[,�230�mp,�la�4�km�de�ora\,�utilitit[`i,�CT,�5�camere,�3�b[i,buc[t[rie,�garaj,�teren�1.600�mp�]ngr[dit,�pre`�73.000�euro,�negociabil.Posibilitate�de�schimb�cu�apartament�cu�2�camere�plus�diferen`[.*�Vând�vil[,�180�mp,�Baisa,�ultrafinisat[,�utilit[`i,�4�camere,�2�b[i,buc[t[rie,�garaj,�teren�400�mp�]ngr[dit,�pre`�75.000�euro,�negociabil.Posibilitate�de�plat[�]n�rate.*�Ofer�spre�]nchiriere�apartament�2�camere,�ultracentral,�ultramodern,CT,�mobilat,�utilat,�pre`�300�euro/lun[,�utilit[`ile�incluse�]n�pre`.*�Ofer�spre�]nchiriere�apartament�2�camere�(transformat�din�3),�73mp,zona�farmacia�Anca,�Calea�Na`ional[,�et.3,�CT,�utilat,�mobilat,�pre`250�euro/lun[.*�Ofer�spre�]nchiriere�spa`iu�comercial,�140�mp,�zona�comercial[,pretabil�bar,�pub,�restaurant,�CT+T+G+F,�pre`�600�euro.*�Ofer�spre�]nchiriere�spa`iu�comercial,�mo�dern�amenajat,�zona�Pia`aMare,�50�mp,�zona�comercial[�cu�vad,�pre`�700�euro,�negociabil.*�Ofer�spre�]nchiriere�spa`iu�comercial,�250�mp,�teren�1.000�mp�cuparcare,�zona�centur[,�pretabil�bar,�pub,�restaurant,�discoteca,�depo�zi�-te,�birouri,�etc.,�CT+T+G+F,�pre`�700�euro.*�Vând spa`iu�comercial,�Bucovina,�80�mp,�vad�comercial,�CT,termopan,�vitrin[,�pre`�55.000�euro.*�Vând spa`iu�comercial,�Unirii,�70�mp,�vad�comercial,�vitrinatermopan,�pre`�75.000�euro.

Page 8: Evenimente de Botosani nr.2151

Luni,�18�iunie�2012

CMYK

ULTIMA�OR{8

Conducerea�Socie�t[�-`ii�Nova�Apaserv�vaangaja�o�firm[�dere�cuper[ri�creditecare�s[-i�determinepe�r[u�platnici�s[pl[teasc[�apa�consu-mat[.�Potrivit�mana-gerului�MaricelGeor�gescu,�clien`iiSociet[`ii�Nova�Apa�-serv�acumuleaz[�da�-torii�de�circa�60�demiliarde�de�lei�vechifa`[�de�societate.Pe� de� alt[� parte,� furnizorul� de

ap[� are,� la� rândul� s[u,�datorii� deaproape� 40� de� miliarde� de� leivechi,�a�c[ror�achitare�nu�ar� fi�oproblem[� dac[� debitele� consuma-torilor�ar�fi�recuperate.„Noi�am�]nceput�discu`iile�cu�fir�-

ma� de� recuper[ri� credite.� Ne-autri�mis� un� proiect� de� contract� pecare� s[� ]l� analiz[m.� Nu�mai� v[dalt[�solu`ie�cu�datornicii�la�ap[.�So�-cietatea� noastr[� are� conturile� blo-cate�din�luna�aprilie�din�cauza�da�-to�riilor,� dar� datoriile� noastre� suntmult�mai�mici� decât� ce� avem� de]ncasat�de�la�consumatorii�r[u�plat-nici.�Aveam�la�momentul�bloc[riiconturilor� circa� 4�milioane� de� leidatorii,�iar�acum�cred�c[�mai�avemvreo�3�milioane�de�lei�datorii.�Dela�popula`ie�avem�]ns[�de�recuperatcirca�6�milioane�de�lei”,�a�declaratMaricel�Georgescu.Reprezentan`ii� societ[`ii� furni-

zoare�de�ap[�sus`in�c[�au�]ncercattoate�c[ile�de�a-i�determina�pe�r[uplatnici� s[� pl[teasc[� apa� consu-mat[,�]ns[�sunt�mul`i�locatari�de�lablocuri�care,�\tiind�c[�societatea�nuare�posibilitatea�tehnic[�s[�le�siste-ze�furnizarea�apei,�consum[�]n�con-tinuare� f[r[� s[� pl[teasc[.� |i,� nu]ntotdeauna�r[u�platnicii�sunt�dintrecei�care�au�motive�s[�se�plâng[�c[nu�ar�avea�posibilitatea�s[�suporte

aceast[� cheltuial[.� „La� energieelec�tric[�sau�la�gaz�nu�se�]ntâmpl[s[�nu�aib[�factura�pl[tit[,�pentru�c[li�se�sisteaz[�furnizarea�imediat.�Lafel,�pl[tesc�la�timp�la�cablu�sau�laserviciul�de�telefonie�mobil[,�chiardac[�aceste�servicii�sunt�mult�maiscumpe.�}n�schimb,�la�ap[,�pentruc[�nu�le�putem�opri�furnizarea,�nuvor�s[�pl[teasc[�ce�consum[”,�a�de��-clarat�Maricel�Georgescu.�Sunt�miide�boto\[neni�]n�situa`ia�aceasta,�de

datornici�la�ap[,�iar�mul`i�din�tre�eiau� fost� chema`i� ]n� instan`[� pentrurecuperarea� datoriilor.� Cum� ]ns[procesele�dureaz[�\i�pân[�la�doi�anisau� chiar� mai� mult,� recuperareabanilor� r[mâne� o� problem[,� iarsocietatea�furnizoare�de�ap[�a�ajuns]ntr-o�situa`ie�destul�de�delicat[,�]ncare� acumuleaz[� datorii� la� rân�duls[u�ce�pot�s[�o�aduc[�]n�si�tua`ia�fos-tului�operator,�Apa�Grup,�in�trat�]nfaliment.�(Aurora�Dimitriu)

Autorit[`ile� centrale� aten`io�-neaz[� c[� ]n� aceast[� perioad[,de\i�nu�se�vorbe\te�de�o�epide-mie�de�meningit[�viral[,�se�]n�-registreaz[�totu\i�o�]nmul`ire�acazurilor�de�]mboln[vire.�Dac[]n�municipiul�Boto\ani�s-a�con-firmat� s[pt[mâna� trecut[� uncaz�la�un�copil�de�gr[dini`[,�]nju�de`ul�vecin,�Suceava,�num[�-rul� ]mboln[virilor� a� ajuns� la36.� }mboln[viri� s-au� semnalat\i�]n�alte�jude`e,�]n�aceste�con�-di`ii� autorit[`ile� centrale� aten�-`ionând�c[�se�impun�o�serie�dem[suri� de�preven`ie� pentru� c[circula`ia�enterovirusurilor�este]n�aceast[�perioad[�mai�mare.Printr-un�comunicat�trimis�de

Ministerul� S[n[t[`ii,� se� preci-zeaz[� ce� m[suri� ]\i� poate� luapopula`ia� pentru� preven`ia� bo�-lii.� „Pentru� a� pre]ntâmpina� a�-pa��ri`ia�unor�noi�focare,�Mi�nis�-terul� S[n[t[`ii� recomand[� po�-pula`iei�s[�asculte�sfatul�medi-cilor�\i�s[�respecte�regulile�deigien[�individual[�(sp[larea�pemâini�]nainte�de�mas[,�dup[�di�-verse� activit[`i,� dup[� folosireatoaletelor),�sp[larea�riguroas[�afructelor� \i� legumelor� ]naintede�consum,�evitarea�sc[ldatului]n�locuri�neamenajate�\i�necon-trolate,�consumul�de�ap[�numai

din�surse�sigure,�colectarea�co�-respunz[toare�\i�evacuarea�zil-nic[� a� gunoiului�menajer”,� seara�t[�]n�aten`ionarea�trimis[�deMS.Medicii�sus`in�c[�enteroviru-

surile� circul[� ]n� sezonul� cald(pri�m[var[-var[),� transmiterealor� fiind� favorizat[� de� defi-cien`e� de� igien[� personal[.(A.D.)

Ministerul S[n[t[`iiaten`ioneaz[ c[

riscul de meningit[viral[ este crescut

Recuperatori la u\iledatornicilor la ap[