Formaci professional Grau mitj - Espai Barcanova superat el segon curs del batxillerat unificat i ... formaci professional inicial ... haver superat la prova d'accs a la universitat

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Formaci professional Grau mitj - Espai Barcanova superat el segon curs del batxillerat unificat i...

 • Descripci

  La formaci professional capacita per a l'exerciciqualificat de diverses professions i proporciona la formacinecessria per adquirir la competncia professional i elconeixement propis de cada sector.

  S'organitza en cicles formatius de grau mitj o de grausuperior.

  Els cicles s'agrupen en famlies professionals i tenen unadurada variable: n'hi ha de 2.000, 1.700, 1.400 i 1.300hores. Una part d'aquestes hores es destina a la formacien un centre educatiu i una altra part a la formaci prcticaen centres de treball. Un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400hores correspon a un curs acadmic, mentre que un ciclede 1.700 o de 2.000 hores correspon a dos cursosacadmics.

  Amb la superaci d'un cicle formatiu de grau mitj s'obt elttol de tcnic i amb la superaci d'un de grau superior, elde tcnic superior.

  Accs

  Tenen accs directe als cicles de grau mitj les personesque compleixen algun dels requisits segents:

  tenir el ttol de graduat en educaci secundriaobligatria,

  tenir el ttol de tcnic o de tcnic auxiliar,haver superat el curs especfic per a l'accs als ciclesformatius de grau mitj (CAM),

  haver superat el segon curs del batxillerat unificat ipolivalent (BUP),

  tenir altres estudis equivalents a efectes acadmics,haver superat els mduls obligatoris d'un programa dequalificaci professional inicial (PQPI),

  haver superat la prova d'accs a la universitat per amajors de 25 anys,

  tenir un ttol per accedir a un cicle formatiu de grausuperior.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir com a mnim 17 anys l'any en qu esfa la prova.

  Per cursar un cicle de grau mitj cal formalitzar lapreinscripci i presentar-la al centre i per a l'ensenyamentdemanat en primer lloc.

  Per a l'assignaci de les places s'ordenen les sollicitudssegons la qualificaci mitjana de l'ESO o dels estudisequivalents; les sollicituds que tenen la mateixa puntuacis'ordenen a partir d'un nmero de desempat que s'obt persorteig.

  Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes queaccedeixen a un cicle mitjanant la prova d'accs o el cursespecfic d'accs; les sollicituds d'aquests alumness'ordenen segons la qualificaci obtinguda a la prova o alcurs.

  Aquests estudis sn gratuts en els centres dependents delDepartament d'Ensenyament. Per a la resta de centres,consulteu l'import en el centre corresponent.

  Continutat

  Les persones que superen un cicle formatiu de grau mitjobtenen un ttol de tcnic, que els permet accedir:

  al batxillerat,a un cicle de grau superior (cal superar la provad'accs),

  al mn laboral

  Normativa

  Llei orgnica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i

  de la formaci professional (BOE nm. 147, de 20.6.2002)

  Decret 284/2011, d'1 de mar, d'ordenaci general de la

  formaci professional inicial (DOGC nm. 5830, de

  3.3.2011)

  Formaci professionalGrau mitj

  1/125 Darrera actualitzaci: 08/04/2015

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_acces/prova_acces_gm_fp/http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/07/16/pdfs/A01870-01875.pdfhttp://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=574304&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per desenvolupar activitats dedistribuci i comercialitzaci de bns i/o serveis i gestionarun petit establiment comercial, aplicant les normes dequalitat i seguretat establertes i respectant la legislacivigent.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Comer (LOGSE).

  Continguts

  Dinamitzaci del punt de venda (165 hores)

  Gesti de compres (99 hores)

  Gesti d'un petit comer (165 hores)

  Processos de venda (165 hores)

  Serveis d'atenci comercial (132 hores)

  Tcniques de magatzem (132 hores)

  Venda tcnica (165 hores)

  Angls (99 hores)

  Aplicacions informtiques per al comer (165 hores)

  Comer electrnic (99 hores)

  Mrqueting en l'activitat comercial (99 hores)

  Formaci i orientaci laboral (99 hores)

  Sntesi d'activitats comercials (66 hores)

  Formaci en centres de treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixen

  algun dels requisits segents:

  tenir el ttol de graduat en educaci secundria

  obligatria,

  haver superat el curs de formaci especfic per a l'accs

  als cicles de grau mitj,

  tenir el ttol de tcnic o de tcnic auxiliar,

  haver superat el segon curs del batxillerat unificat i

  polivalent (BUP),

  tenir altres estudis equivalents a efectes acadmics,

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys,

  haver superat els mduls obligatoris d'un programa de

  qualificaci professional inicial (PQPI),

  tenir un ttol per accedir a un cicle formatiu de grau

  superior.

  Les persones que no compleixen cap dels requisits

  esmentats han de superar una prova d'accs. Per

  presentar-s'hi cal tenir com a mnim 17 anys l'any en qu es

  fa la prova.

  Preinscripci i matrcula

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre en qu es demana l'ensenyament en primeraopci.

  Per assignar les places, les sollicituds s'ordenen segons laqualificaci mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; lesque tenen la mateixa puntuaci s'ordenen a partir d'unnmero de desempat, que s'obt per sorteig.

  Hi ha un 20% de places reservades per a l'alumnat queaccedeix al cicle mitjanant una prova d'accs; lessollicituds d'aquest alumnat s'ordenen segons laqualificaci obtinguda a la prova.

  Continutat

  Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el ttolde tcnic o tcnica, que els permet accedir:

  al batxillerat,

  a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accs),

  al mn laboral, com a:

  venedor o venedora;

  venedor tcnic o venedora tcnica;

  representant comercial;

  orientador o orientadora comercial;

  Formaci professionalComer i mrqueting

  Activitats comercialsGrau mitj

  CFPM CM10

  2/125 Darrera actualitzaci: 08/04/2015

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-20275http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_acces/prova_acces_gm_fp/

 • promotor o promotora;

  televenedor o televenedora;

  venda a distncia;

  teleoperador o teleoperadora de centre d'atenci

  telefnica;

  informaci i atenci al client;

  caixer reposador o caixera reposadora;

  operador o operadora de centre d'atenci multicanal;

  administrador o administradora de continguts en lnia;

  comerciant de botiga;

  gerent de petit comer;

  tcnic o tcnica en gesti d'estocs i magatzem;

  cap de magatzem;

  responsable de recepci de mercaderies;

  responsable d'expedici de mercaderies;

  tcnic o tcnica en logstica de magatzems;

  tcnic o tcnica d'informaci i atenci al client en

  empreses.

  Normativa

  Reial Decret 1688/2011, de 18 de novembre, pel qual

  s'estableix el ttol de tcnic en activitats comercials i se'n

  fixen els ensenyaments mnims (BOE nm. 311, de

  27.12.2011)

  Formaci professionalComer i mrqueting

  Activitats comercialsGrau mitj

  CFPM CM10

  3/125 Darrera actualitzaci: 08/04/2015

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-20275

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per realitzar les operacions derepoblaci forestal, de restauraci o ordenacihidrologicoforestal i d'aprofitament forestal aix com elcontrol i la vigilncia del medi natural, manejant i mantenintla maquinria i les installacions forestals.

  La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Treballs forestals i deconservaci del medi natural (LOGSE).

  Continguts

  Principis de sanitat vegetal (99 hores)

  Fonaments agronmics (198 hores)

  Control fitosanitari (99 hores)

  Repoblacions forestals i tractaments silvcoles (165 hores)

  Aprofitament del medi natural (165 hores)

  Conservaci de les espcies cinegtiques i pisccoles (99

  hores)

  Producci de planta forestal en viver (132 hores)

  Prevenci d'incendis forestals (66 hores)

  Maquinria i installacions forestals (198 hores)

  s pblic en espais naturals (66 hores)

  Formaci i orientaci laboral (99 hores)

  Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)

  Angls tcnic (99 hores)

  Sntesi (66 hores)

  Formaci en centres de treball (383 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixen

  algun dels requisits segents:

  tenir el ttol de graduat en educaci secundria

  obligatria,

  haver superat el curs de formaci especfic per a l'accs

  als cicles de grau mitj,

  tenir el ttol de tcnic o de tcnic auxiliar,

  haver superat el segon curs del batxillerat unificat i

  polivalent (BUP),

  tenir altres estudis equivalents a efectes acadmics,

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys,

  haver superat els mduls obligatoris d'un programa de

  qualificaci professional inicial (PQPI),

  tenir un ttol per accedir a un cicle formatiu de grau

  superior.

  Les persones que no compleixen cap dels requisits

  esmentats han de superar una prova d'accs. Per

  presentar-s'hi cal tenir com a mnim 17 anys l'any en qu es

  fa la prova.

  Preinscripci i