18
Førebuing/ Forberedelse 18.05.2009 AUT4002 Automatiseringsfaget Nynorsk/Bokmål

Førebuing/ Forberedelse...Valseverket benytter flytende metall fra elektrolyse, skrap og barrer innkjøpt utenfra. Metallet smeltes i ovner og går videre til sju båndstøpemaskiner

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Førebuing/ Forberedelse...Valseverket benytter flytende metall fra elektrolyse, skrap og barrer innkjøpt utenfra. Metallet smeltes i ovner og går videre til sju båndstøpemaskiner

Førebuing/Forberedelse 18.05.2009

AUT4002 Automatiseringsfaget

Nynorsk/Bokmål

Page 2: Førebuing/ Forberedelse...Valseverket benytter flytende metall fra elektrolyse, skrap og barrer innkjøpt utenfra. Metallet smeltes i ovner og går videre til sju båndstøpemaskiner

Førebuing/Forberedelse, AUT4002 Automatiseringsfaget Side 2 av 5

Nynorsk

Informasjon til førebuingsdelen

Førebuingstid: 1 dag

Hjelpemiddel: Sjå gjeldande reglar.

Vedlegg: Dokument ifølgje dokumentoversikt 00-AA-00 1 Hydraulisk utstyr

Andre opplysningar: Dokumentasjonen av praktiske anlegg kan innehalde enkeltemindre manglar og feil, eller vere utført etter andre normer ogstandardar enn gjeldande Norsk Standard. Det er da opp tildeg å leggje inn nødvendige føresetnader og gjere faglege val.

Ta med deg utlevert skriftleg materiell frå førebuingsdelen tileksamen.

Rettleiing om vurderinga: Når du svarer på eksamensoppgåva, må du ta omsyn til atsensorane kjem til å leggje vekt på at du kan beskrive sentrale delar av arbeidsoppdraga kan grunngi løysingane ved å bruke aktuell teori kan bruke dokumentasjon og hjelpemiddel kan vurdere kvaliteten av dei løysingane du har valt tek omsyn til kva konsekvensar dei faglege vala dine har

for miljø, tryggleik, samarbeid, økonomi osv.

Sjølv om det ikkje er uttrykkeleg nemnt i oppgåva, må du tamed i svaret ditt utrekningar, dersom det er nødvendig for å løyse oppgåva skisser, for å vise sensor kva du meiner teikningar eller endringar av dokumentasjonen, der dette

inngår som ein naturleg del av løysinga

Den endelege vurderinga av svaret skal vere ei heilskaplegvurdering av den samla prestasjonen din.

Page 3: Førebuing/ Forberedelse...Valseverket benytter flytende metall fra elektrolyse, skrap og barrer innkjøpt utenfra. Metallet smeltes i ovner og går videre til sju båndstøpemaskiner

Førebuing/Forberedelse, AUT4002 Automatiseringsfaget Side 3 av 5

Situasjonsbeskriving

Du har vore elev ved Suelebotn vidaregåande skole og har no fått lærekontrakt vedhjørnesteinsbedrifta i kommunen, Alumin Metall. Verket var det tidlegare Alumin AS, som no erdelt opp og organisert som sjølvstendige einingar, alle som AS.

Du har vore mykje utplassert på elektro og automasjon ved bedrifta, så du er godt kjend medbedrifta, og dei tilsette er godt kjende med deg.

Dei første dagane har gått til sikkerheitskurs og til å bli kjend med produksjonen i eininga. Duhar fått utlevert dokumentasjon for valsestolen. Det første dokumentet, 00-AA-00, gir oversiktover alle dokumenta. Dei andre dokumenta er lagde inn i nummerrekkjefølgje.

Valsestolen var ny i 1966. Sjølve valsestolen er uforandra, men styringane har vore ombygdefleire gonger, sist i 1980. Anlegget inneheld derfor alt frå skjermbasert system til lokalepneumatiske system. På nytt skal anlegget ombyggjast, og førebuingane er i full gang da dukjem til bedrifta. Følgjande jobbar vil det vere aktuelt for deg å vere med på den første tida:

Kontroll og vedlikehald, sløyfe 01 Ombygging, styresystem hydraulikk Hydraulisk og mekanisk vedlikehald

Page 4: Førebuing/ Forberedelse...Valseverket benytter flytende metall fra elektrolyse, skrap og barrer innkjøpt utenfra. Metallet smeltes i ovner og går videre til sju båndstøpemaskiner

Førebuing/Forberedelse, AUT4002 Automatiseringsfaget Side 4 av 5

Bokmål

Informasjon til forberedelsesdelen

Forberedelsestid: 1 dag

Hjelpemidler: Se gjeldende regler.

Vedlegg: Dokument ifølge dokumentoversikt 00-AA-00 1 Hydraulisk utstyr

Andre opplysninger: Dokumentasjon av praktiske anlegg kan inneholde enkeltemindre mangler og feil, eller være utført etter andre normer ogstandarder enn gjeldende Norsk Standard. Det er da opp tildeg å legge inn de nødvendige forutsetninger og gjøre fagligevalg.

Ta med deg utlevert skriftlig materiell fra forberedelsesdelentil eksamen.

To A4-sider med egne notater fra arbeidet i forberedelsen kantas med til eksamen. Notatarkene skal ikke leveres innsammen med oppgavesvarene.

Veiledning omvurderingen:

Når du besvarer eksamensoppgaven, må du ta hensyn til atsensorene kommer til å legge vekt på at du kan beskrive sentrale deler av arbeidsoppdragene kan begrunne løsningene ved bruk av aktuell teori kan bruke dokumentasjon og hjelpemidler kan vurdere kvaliteten av de løsningene du har valgt tar hensyn til hvilke konsekvenser de faglige valgene dine

har for miljø, sikkerhet, samarbeid, økonomi osv.

Selv om det ikke er uttrykkelig nevnt i oppgaven, må du tamed i besvarelsen din beregninger, hvis det er nødvendig for å løse oppgaven skisser, for å vise sensor hva du mener tegninger eller endringer av dokumentasjonen, der dette

inngår som en naturlig del av løsningen

Den endelige vurderingen av besvarelsen skal være enhelhetlig vurdering av den samlede prestasjonen din. Det erikke meningen at de forskjellige deloppgavene skal vektesog/eller legges sammen til en felles karakter.

Page 5: Førebuing/ Forberedelse...Valseverket benytter flytende metall fra elektrolyse, skrap og barrer innkjøpt utenfra. Metallet smeltes i ovner og går videre til sju båndstøpemaskiner

Førebuing/Forberedelse, AUT4002 Automatiseringsfaget Side 5 av 5

Situasjonsbeskrivelse

Du har vært elev ved Suelebotn videregående skole og har nå fått lærekontrakt vedkommunens hjørnesteinsbedrift, Alumin Metall. Verket var det tidligere Alumin AS, som nå erdelt opp og organisert som selvstendige enheter, alle som AS.

Du har vært mye utplassert på elektro og automasjon ved bedriften, så du er godt kjent medbedriften, og de ansatte er godt kjent med deg.

De første dagene har gått til sikkerhetskurs og til å bli kjent med enhetens produksjon. Du harfått utlevert dokumentasjon for valsestolen. Det første dokumentet, 00-AA-00, gir oversikt overalle dokumentene. De andre dokumentene er lagt inn i nummerrekkefølge.

Valsestolen var ny i 1966. Selve valsestolen er uforandret, men styringene har vært ombyggetflere ganger, sist i 1980. Anlegget inneholder derfor alt fra skjermbasert system til lokalepneumatiske systemer. På nytt skal anlegget ombygges, og forberedelsene er i full gang da dukommer til bedriften. Følgende jobber vil det være aktuelt for deg å være med på den førstetiden:

Kontroll og vedlikehold, sløyfe 01 Ombygging, styresystem hydraulikk Hydraulisk og mekanisk vedlikehold

Page 6: Førebuing/ Forberedelse...Valseverket benytter flytende metall fra elektrolyse, skrap og barrer innkjøpt utenfra. Metallet smeltes i ovner og går videre til sju båndstøpemaskiner

DokumentAUT4002 V09

Utført: AUDato: 09.09.99

Tittel:

DOKUMENTOVERSIKTRev.: Aalumin as

Tegningsnummer: 00-AA-00 Side 1 av 2

Dette dokumentet inneholder en oversikt over alle dokumenter i dette prosjekt.

A 09.09.99 Første utgave AU BV SUE

Rev.: Dato: Beskrivelse: Utført: Kontroll: Godkjent:

Page 7: Førebuing/ Forberedelse...Valseverket benytter flytende metall fra elektrolyse, skrap og barrer innkjøpt utenfra. Metallet smeltes i ovner og går videre til sju båndstøpemaskiner

DokumentAUT4002 V09

DOKUMENTOVERSIKT

NUMMER NAVN KOMMENTAR

00-AA-00 Dokumentoversikt

00-PA-00 Prosessbeskrivelse Instrumentering inkludert

00-IG-00 P&ID, Instrumentert flytskjema

00-IH-01 Sløyfeskjema sløyfe 01

00-HA-00 Hydraulisk skjema, utdrag.

Vedlegg 1 Hydraulisk utstyr

I tegningene kan det finnes referanse til tegninger som ikke er lagt ved her. Grunnen er at

de er uten betydning for oppgavene.

Page 8: Førebuing/ Forberedelse...Valseverket benytter flytende metall fra elektrolyse, skrap og barrer innkjøpt utenfra. Metallet smeltes i ovner og går videre til sju båndstøpemaskiner

DokumentAUT4002 V09

Utført: AUDato: 09.09.99

Tittel:

PROSESSBESKRIVELSERev.: Aalumin as

Tegningsnummer: 00-PA-00 Side 1 av 4

Dette dokumentet inneholder en samlet beskrivelse av prosess og instrumentering.

A 09.09.99 Første utgave AU BV SUERev.: Dato: Beskrivelse: Utført: Kontroll: Godkjent:

Page 9: Førebuing/ Forberedelse...Valseverket benytter flytende metall fra elektrolyse, skrap og barrer innkjøpt utenfra. Metallet smeltes i ovner og går videre til sju båndstøpemaskiner

DokumentAUT4002 V09

Utført: AUDato: 09.09.99

Tittel:

PROSESSBESKRIVELSERev.: Aalumin as

Tegningsnummer: 00-PA-00 Side 2 av 4

1.GENERELT

Valseverket benytter flytende metall fra elektrolyse, skrap og barrer innkjøpt utenfra.

Metallet smeltes i ovner og går videre til sju båndstøpemaskiner som produserer årlig

mellom 65 000 tonn og 70 000 tonn bånd i en tykkelse på 4 - 7 mm. Båndene eller

platene rulles på store tromler eller kveiler som går videre til valsestolen for videre

bearbeiding. For å få ønsket tykkelse må kveilene kjøres flere ganger gjennom

valsestolen. Etter valsing må kveilene varmebehandles for å få ønskede egenskaper.

Deretter blir de valset, gjennomgår kantskjæring, retting, slitting, kapping og pakking.

Produktene blir emballert i kasser eller på paller som blir produsert i eget

emballasjeverksted etter kundekrav.

Av en kveil går i gjennomsnitt 80 prosent til salgbare produkter. De resterende 20

prosent går til resirkulering.

2.VALSESTOLEN

2.1 Prosessen

Valseverket overtar mesteparten av metallet i flytende tilstand fra

elektrolyseavdelingene.

I valsestolen reduseres tykkelsen med inntil 50 % pr stikk (pass). Valsehastigheten kan

komme opp i 520 meter i minuttet. Den drives av en elektrisk motor på hele 3,8 MW. Ved

valsing av de hardeste kvalitetene brukes en en kraft på 1,2 MN.

Valsestolen er en presisjonsmaskin. Ved produksjon av 0,4 mm tykke plater skal avviket

maksimalt være +/- 0,02 mm.

Denne valseprosessen foregår i romtemperatur, og kalles derfor kaldvalsing. Under

valsingen går 95 % av tilført energi over til varme. Det er derfor nødvendig med effektiv

kjøling. 50 000 liter parafin med noe tilsettingsmiddel sirkulerer kontinuerlig som

kjølemiddel.

Page 10: Førebuing/ Forberedelse...Valseverket benytter flytende metall fra elektrolyse, skrap og barrer innkjøpt utenfra. Metallet smeltes i ovner og går videre til sju båndstøpemaskiner

DokumentAUT4002 V09

Utført: AUDato: 09.09.99

Tittel:

PROSESSBESKRIVELSERev.: Aalumin as

Tegningsnummer: 00-PA-00 Side 3 av 4

TEKNISKE DATA

Arbeidsvalser 460 mm dia

Støttevalser 1300 mm dia

Valsemotor 3,8 MW

Hastighet 9 m/s

Valsekraft 1,2 MN

PRODUKT

Kveilbredde 700-1700 mm

Kveildiameter 2000 mm

Tykkelse 0,30 -7,0 mm

På høyre side i figur 1 vises kveilen som skal valses ned, på venstre side rulles plata opp

på påhaspel. Øverst og nederst ses støttevalser. Disse er stive og påføres stor kraft. I

midten finnes de to arbeidsvalsene som er tilkoblet valsemotoren. Disse valsene er delt i

16 seksjoner med kjøling av hver enkelt seksjon. Ved å øke/redusere kjølingen

reduseres/økes diameteren på den aktuelle seksjonen på arbeidsvalsen. Som kjent

utvider metall seg når temperaturen stiger. På denne måten oppnås jevn tykkelse i hele

platebredden.

Både påhaspel og avhaspel drives av motorer. Det er viktig at det er et lite strekk i plata

både før og etter valse.

Kveilene er mange tonn. De løftes med en traverskran til og fra valsestolen. Kveilen

settes ned på ei vogn som kjøres inn i stolen. Deretter løftes de på plass ved hjelp av

hydraulikk. Systemtrykk 800 psi og 1" rør til de fleste sylindere.

PUMPEK

LE

OLJEPÅHASPEL AVHASPEL

VALSEFigur 1 Prinsipp valsestol

SUMP

KJØLEOLJE-BEHANDLING

Page 11: Førebuing/ Forberedelse...Valseverket benytter flytende metall fra elektrolyse, skrap og barrer innkjøpt utenfra. Metallet smeltes i ovner og går videre til sju båndstøpemaskiner

DokumentAUT4002 V09

Utført: AUDato: 09.09.99

Tittel:

PROSESSBESKRIVELSERev.: Aalumin as

Tegningsnummer: 00-PA-00 Side 4 av 4

2.2 Kjølesystem

Valseolja skal både redusere friksjonen ved valsing og transportere bort varmen som

oppstår.

Ren olje pumpes av P-14 fra T-20. Olja kjøles i varmeveksler H-02. Som kjølevann brukes

sjøvann som tas inn på ca 30 meter- En vil da ha konstant temperatur hele året.

Olja sprutes inn langs valsen og renner ned i en tank under valsen og renner videre ned i

tanken T-30. Videre pumpes olja til T-10, tank for brukt olje. Herfra pumpes den til et

rensesystem av P-10 og videre til en tank for ren olje.

2.3 Instrumentering

2.3.1 Generelt

Systemet har avansert instrumentering for regulering av platetykkelse. I den forbindelse

er det også viktig med regulering av strekket i plata som blir valset, trykket fra valsestolen

og hastigheten. Dette blir ikke nærmere beskrevet i forberedelsesdelen.

Det er benyttet et skjermbasert system med selvstendige regulatorer og PLS-er. Disse

kommuniserer med en PC over RS-485.

2.3.2 Kjølesystemet

Instrumentering framgår av tegning 00-IG-00.

Page 12: Førebuing/ Forberedelse...Valseverket benytter flytende metall fra elektrolyse, skrap og barrer innkjøpt utenfra. Metallet smeltes i ovner og går videre til sju båndstøpemaskiner
Page 13: Førebuing/ Forberedelse...Valseverket benytter flytende metall fra elektrolyse, skrap og barrer innkjøpt utenfra. Metallet smeltes i ovner og går videre til sju båndstøpemaskiner
Page 14: Førebuing/ Forberedelse...Valseverket benytter flytende metall fra elektrolyse, skrap og barrer innkjøpt utenfra. Metallet smeltes i ovner og går videre til sju båndstøpemaskiner
Page 15: Førebuing/ Forberedelse...Valseverket benytter flytende metall fra elektrolyse, skrap og barrer innkjøpt utenfra. Metallet smeltes i ovner og går videre til sju båndstøpemaskiner

AUT 4002

Vedlegg 1

Innhold: Hydraulisk sylinder (utdrag av datablad)

Flens for hydraulisk sylinder (utdrag av datablad)

Page 16: Førebuing/ Forberedelse...Valseverket benytter flytende metall fra elektrolyse, skrap og barrer innkjøpt utenfra. Metallet smeltes i ovner og går videre til sju båndstøpemaskiner

3 6 5 1 4 11 20 21 2

33 34 37 8 7 35 9 10 1935

“X”

3536

72/72 Bosch Rexroth AG Hydraulics CD 210 / CG 210 RE 17017/08.08

Bosch Rexroth AG HydraulicsZum Eisengießer 197816 Lohr am Main, Germany Phone +49 (0) 93 52 / 18-0 Fax +49 (0) 93 52 / 18-23 [email protected] www.boschrexroth.de

© This document, as well as the data, specifications and other informa-tion set forth in it, are the exclusive property of Bosch Rexroth AG. It may not be reproduced or given to third parties without its consent.The data specified above only serve to describe the product. No state-ments concerning a certain condition or suitability for a certain applica-

tion can be derived from our information. The information given does not release the user from the obligation of own judgment and verifica-tion. It must be remembered that our products are subject to a natural process of wear and aging.

Bosch Rexroth Teknik AB Varuvägen 7, ÄlvsjöS-125 81 StockholmPhone +46 (08) 72 79 20 0 Fax +46 (08) 86 87 [email protected] www.boschrexroth.se

Bosch Rexroth SA BP 37 - Z.I. Les FourmisF-74131 Bonneville Cedex Phone +33 (0) 4 50 25 35 45 Fax +33 (0) 4 50 25 35 19www.boschrexroth.fr

1 Head 2 Cap 3 Piston rod 4 Cylinder barrel 5 Flange

Spare parts drawingVariant for pis-ton Ø 40 to 200

6 Guide bush 7 Piston 8 Cushioning bush 9 Cushioning bush10 Threaded bushing

11 Tie rod19 Nut20 Guide band21 Piston seal (vari-

ant “T“)

33 Wiper34 Piston rod seal35 Seal ring36 Back-up ring37 Seal ring

Throttle and check valve in cylinder head and cylinder cap

Detail “X“

Throttle valve for piston Ø 40 and 50

Throttle valve for piston Ø 63

to 200

Check valve and bleed point for piston Ø 40 and 50

Check valve and bleed point for piston Ø 63 to 200

Ordering spare parts:– When ordering individual parts, please indicate the designation and item no. from the spare parts drawing with complete type code of the hydraulic cylinder– For seal kits, please indicate the complete type code of the hydraulic cylinder.

Page 17: Førebuing/ Forberedelse...Valseverket benytter flytende metall fra elektrolyse, skrap og barrer innkjøpt utenfra. Metallet smeltes i ovner og går videre til sju båndstøpemaskiner

Hydraulics Bosch Rexroth AGRE 17017/08.08 CD 210 / CG 210 45/72

Piston Ø 150 (dimensions in mm) For explanations of items, see page 7

X* = stroke length

Type of mounting H Operating pressure 210 bar

14, 15 1, 23 13 12

31,5 + X*

245 + X*

302 + 2 x X*

øRD

32

25

7

„Y” 285

239,

519

014

5,5

145,5190

239,5285

27

„X”

Strokemin = 85 mm with thread version “E“

(only for double-rod cylinder)

Type of mounting D Operating pressure with piston rod Ø 63 and Ø 70: 210 bar on cap side, 150 bar on piston rod side Operating pressure with piston rod Ø 80 and Ø 100: 210 bar on cap side, 210 bar on piston rod side

14, 15 1, 23 13 12

270 + X*25

285239,5190

190

145,

5

27

31,5

Type of mounting K Operating pressure 210 bar

14, 15 1, 23 13 12

270 + X*25

285

239,

519

014

5,5

31,5

285239,5190

145,5

27

Piston rod Ø

ØRD f7

SW1 Cushioning lengthspiston side piston rod side

63 79.3 55

38 3570 90 6080 95.2 75

100 120 85

Page 18: Førebuing/ Forberedelse...Valseverket benytter flytende metall fra elektrolyse, skrap og barrer innkjøpt utenfra. Metallet smeltes i ovner og går videre til sju båndstøpemaskiner

Kolstadgata 1Postboks 2924 Tøyen0608 OSLOTelefon 23 30 12 00Telefaks 23 30 12 99www.utdanningsdirektoratet.no