18
Fundacja Instytut Rozwoju Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej Ekonomii Społecznej Adres siedziby: Dalków 40,59-180 Gaworzyce Adres biura: ul. Galileusza 18,67-200 Głogów www.ires.edu.pl ; [email protected]

Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej

  • Upload
    kamin

  • View
    30

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej. Adres siedziby: Dalków 40,59-180 Gaworzyce Adres biura: ul. Galileusza 18,67-200 Głogów www.ires.edu.pl ; [email protected]. Cele Fundacji:. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej

Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii SpołecznejSpołecznej

Adres siedziby: Dalków 40,59-180 GaworzyceAdres biura: ul. Galileusza 18,67-200 Głogów

www.ires.edu.pl ; [email protected]

Page 2: Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej

Cele Fundacji: Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,

w szczególności na obszarach wiejskich, w tym w zakresie turystyki, wytwarzania i dystrybucji produktów lokalnych, tworzenia alternatywnych form dochodu dla mieszkańców;

Prowadzenie działań aktywnej integracji w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

Wspomaganie procesów rozwoju ekonomii społecznej, w szczególności na obszarach wiejskich, w tym zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych;

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

Wspomaganie rozwoju i powstawania lokalnych organizacji pozarządowych;

Tworzenie funduszy grantowych, dotacyjnych na rozwój i aktywizację lokalnych środowisk społecznych działających na rzecz wspólnego dobra;

Page 3: Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej

Cele Fundacji: Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, w

szczególności w zakresie regionalnych wartości;

Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

Tworzenie funduszy stypendialnych dla uczniów, studentów i doktorantów;

Wspomaganie procesów oświatowych, w szczególności na obszarach wiejskich;

Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem;

Rozwój turystyki, krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży;

Wzrost świadomości ekologicznej, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

Page 4: Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej

Cele Fundacji: Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz

równych praw kobiet i mężczyzn;

Promocja i organizacja wolontariatu;

Pomoc techniczna, szkoleniowa, informacyjna lub finansowa dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, spółdzielni socjalnych i osób fizycznych w zakresie określonym w celach statutowych;

Opracowanie i realizacja lokalnych strategii z czynnym udziałem społeczności lokalnej, zarówno w procesie opracowania, jak i realizacji;

Aktywizowanie i mobilizacja społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionów Polski;

Wzmocnienie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów międzynarodowych i współpracy między społeczeństwami, w tym wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;

Page 5: Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej

Cele Fundacji: Udzielanie wsparcia mieszkańcom, w szczególności z obszarów

wiejskich objętego w zakresie przygotowywania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację;

Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży;

Wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób chorych i niepełnosprawnych;

Podejmowanie innych działań społecznie i gospodarczo ważnych dla rozwoju regionów Polski.

Page 6: Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej

Najważniejsze działania podjęte przez Fundację IRES Polska

W 2012 roku Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej była inicjatorem dwóch wyjazdowych zajęć aktywnej integracji dla 50 dzieci w wieku od 3 do 12 lat z rodzin, korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu i Bytomiu Odrzańskim. W ramach zaplanowanych działań, zorganizowano dzieciom w ramach „Dnia Dziecka” wyjazd do ZOO we Wrocławiu. W wyjeździe uczestniczyły dzieci i ich rodziny. Celem wyjazdu była integracja społeczna, a także zwrócenie rodzicom uwagi aby aktywnie i efektywnie spędzali czas ze swoimi dziećmi.

W 2013 roku działanie to zostało powtórzone. Tym razem wyjazd odbył się do ZOO w Poznaniu.

Page 7: Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej
Page 8: Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej

Międzynarodowa Wymiana Młodzieży Polsko – Izraelskiej

Page 9: Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej

Projekt pn. „Centra Aktywności Senioralnej”

Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej w okresie od maja do końca grudnia 2013r. w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). 

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania społecznego osób starszych, w szczególności w wieku 60+, z obszarów wiejskich i miejsko – wiejskich do 5 tys. mieszkańców z gminy: Bytom Odrzański, Kotla, Jerzmanowa i Żukowice.

Działania skierowane są do osób po 60 roku życiu na terenie czterech gmin: Jerzmanowa, Żukowice, Kotla, Bytom Odrzański. Przewidziana liczba uczestników na jedno Centrum - 15 osób.

 

Page 10: Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej

Projekt pn. „Centra Aktywności Senioralnej” c.d.

W ramach projektu organizowane będę spotkania z uczestnikami, raz lub dwa razy w tygodniu po ok. 3 godz.

Zajęcia te obejmują:

warsztaty motywacyjne (m.in. neuropsychologia człowieka, wzrost aktywności seniorów w swoim środowisku),

warsztaty "Cyber- Kuźnia" (podstawy obsługi urządzeń tj.: komputer, telefon komórkowy, a do tego nauka korzystania z internetu, skype, internetowego konta bankowego itp),

warsztaty z dietetykiem (dobór diety do wieku, wpływ diety na zdrowie),

warsztaty nordic - walking ( kurs nordic – walking z instruktorem, zakup kijów do nordic walking dla uczestników projektu),

wyjazdowe warsztaty regionalne (wyjazd integracyjny do zamku w Czernej, zapoznanie się z historią zamku),

warsztaty z edukacji finansowej (m.in. zarządzanie budżetem domowym, zapoznanie się z pułapkami stosowanymi przez różne instytucje finansowe itp.),

warsztaty pn. "Aktywizacja Twórcza" (rękodzieło, wyrób pamiątek i upominków, itp.),

warsztaty planistyczne (opracowanie programów aktywizacyjnych umożliwiających kontynuację funkcjonowania Centrum Aktywności Senioralnej).

Page 11: Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej
Page 12: Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej
Page 13: Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej
Page 14: Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniu 30 października 2013r. Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej była organizatorem konferencji podsumowującej projekt. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządu, jednostek organizacyjnych gminy, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy woj. lubuskiego. Prezes Stowarzyszenia "Przyjaciół Nowego Miasteczka" Pani Henryka Chmurska podziękowała wszystkim za zaangażowanie przy  realizacji projektu. Z kolei koordynator projektu Pani Marta Moskwa  przedstawiła założenia programu Szwajcarskiego Grantu Blokowego oraz projektu "Centrum Integracji Międzypokoleniowej - CIM".

Page 15: Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej

Współorganizacja konferencji międzynarodowej pn. „Europejska Koalicja Partycypacji Obywatelskiej – czyli polsko – szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych”

Page 16: Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej

Projekt pn. „Akademia Liderek czyli METAmorfoza”

Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt jest realizowany w okresie od września 2013r. do końca sierpnia 2014r.

Grupę docelową stanowi 20 kobiet.

Page 17: Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej

Projekt pn. „Akademia Liderek czyli METAmorfoza” c.d.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest aktywne włączenie do życia publicznego i angażowania się w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej obszarów miejsko –wiejskich do 25 tys. mieszkańców 20 liderek z woj. lubuskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego, w okresie od 1.09.2013r. do 31.08.2014r.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1)Wzrost umiejętności aktywizujących społeczność lokalną dzięki, przeszkoleniu 20 liderek organizacji pozarządowych, z woj. lubuskiego dolnośląskiego i świętokrzyskiego, do pracy w swoich środowiskach lokalnych, w okresie od 1.09.2013r. do 31.08.2014r.

2)Wzrost aktywności i zaangażowania co najmniej 100 wolontariuszy, mieszkańców obszarów wiejskich i miejsko –wiejskich woj. lubuskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego, którzy włączą się do rozwiązywania problemów społecznych w okresie od 1.09.2013r. do 31.08.2014r.

3)Budowanie i propagowanie społeczeństwa obywatelskiego w ramach prowadzenia 2 punktów poradnictwa obywatelskiego w woj. dolnośląskim i świętokrzyskim w okresie od 1.09.2013r. do 31.08.2014r.

Page 18: Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej

Adres siedziby: Dalków 40,59-180 GaworzyceAdres biura: ul. Galileusza 18,67-200 Głogów

www.ires.edu.pl ; [email protected]