Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola ... concurs Escola La Florida... · La…

  • Published on
    05-Nov-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament </p><p>Escola La Florida </p><p>1 </p><p>PLEC DE PRESCRIPCIONS TCNIQUES PER A LADJUDICACI MITJANANT PROCEDIMENT OBERT, DEL CONTRACTE DE SERVEI DE MENJADOR DE LESCOLA LA FLORIDA DE SANTA PERPTUA DE MOGODA PER LANY 2015 </p><p>Nm. dexpedient: 2014/02 </p><p>Tipus de contracte: SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR </p><p>Ttol: Servei de menjador escolar de lEscola La Florida de Santa Perptua de la Mogoda </p><p>1. OBJECTE DEL CONTRACTE </p><p>Lobjecte del contracte s el servei de menjador de lEscola La Florida de Santa </p><p>Perptua de la Mogoda, centre deducaci infantil i primria que consisteix en </p><p>lelaboraci, el subministrament, si escau, el transport i la distribuci del menjar de </p><p>forma individualitzada, mitjanant la modalitat de cuina al centre, aix com el servei de </p><p>monitoratge consistent en la vigilncia i les activitats interlectives de lalumnat usuari </p><p>del servei en el centre objecte del contracte durant tota la fracci horria entre </p><p>lacabament de les classes del mat i el comenament de les classes de la tarda i el </p><p>servei dadministraci i control dels usuaris que accedeixen al servei. </p><p>Els dies de funcionament del servei de menjador per a lany 2015 es dur a terme tots </p><p>els dies lectius, dacord amb el calendari i lhorari escolar que autoritzi el Departament </p><p>dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya, cada curs escolar, tenint en compte els </p><p>dies de lliure disposici i festes locals que afectin a cada centre escolar. No obstant </p><p>aix, es podran introduir variacions a partir de les instruccions que dicti el Departament </p><p>dEnsenyament. </p><p>2. OBLIGACIONS DE LADJUDICATARI </p><p> Explotar el servei dacord amb all que disposa o pugui disposar el contracte i </p><p>els plecs , la legislaci hotelera, laboral, prevenci de riscos laborals, i daltres </p><p>aplicables al prenent cas. </p><p> Utilitzar les installacions de la cuina i menjador i desenvolupar els serveis </p><p>objectes de contractaci, dacord amb la finalitat de donar un bon servei al </p><p>personal vinculat al centre. </p><p> Obtenir els permisos i autoritzacions necessaris per exercir les activitats dels </p><p>servei de menjador </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament </p><p>Escola La Florida </p><p>2 </p><p> Mantenir les installacions, aparells i altres elements propietat del Centre, en </p><p>prefecte estat de conservaci i funcionament. </p><p> Fer-se crrec de la neteja total de les installacions, mobiliari i escombraries </p><p>que soriginin amb motiu de la prestaci del servei, les quals seran dipositades </p><p>en bosses de plstic al lloc que el centre determini. tindran especial cura en la </p><p>neteja de la campana extractora, essencialment dels filtres, aix com dels estris </p><p>de cuina i menjador. </p><p> Shauran de conservar mostres del menjar subministrat fins a 72 hores </p><p>posteriorment al seu subministrament. </p><p> Mantenir lliure dobstacles i objectes la via devacuaci demergncia. </p><p> Signar linventari de tots els vens que es posin a la seva disposici. </p><p> Abonar tots aquells impostos, arbitris i gravmens de lEstat, Comunitat </p><p>Autnoma, provncia o municipi que afectin a lactivitat objecte de contracte. </p><p> El centre i el Departament dEnsenyament es reserva el dret dinspecci de la </p><p>qualitat dels productes, el grau de prestaci del servei i del compliment de la </p><p>legislaci dhigiene i sanitat. </p><p>3. RGIM ECONMIC </p><p>El cost del contracte i per tant el preu del servei ser el fixat a la proposta presentada </p><p>per lempresa a la qual sadjudiqui la prestaci del servei. </p><p>El preu correspon a tots els conceptes a qu es refereix aquest plec (menjar, </p><p>monitors, material, etc) i tamb lIVA, aix com totes les crregues fiscals i laborals. </p><p>4. FINANAMENT </p><p>Ladjudicatari ha de finanar-se amb el preu del men. El finanament del menjador ha </p><p>dincloure els aspectes segents: </p><p>a) cost dels aliments i de lelaboraci dels mens. </p><p>b) Salaris i seguretat social del personal </p><p>c) Gesti de cobrament dels mens als usuaris </p><p>d) Assegurances de responsabilitat civil i accidents dels usuaris. </p><p>e) Material ldic i didctic per a les activitats del perode interlectiu </p><p>f) Depeses generals que per la seva naturalesa es considerin essencials per a la </p><p>correcta prestaci del servei. </p><p>g) Benefici industrial </p><p>h) IVA </p><p>i) Altres necessaris per a la prestaci del servei. </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament </p><p>Escola La Florida </p><p>3 </p><p>5. PRESTACI DEL SERVEI ALIMENTARI </p><p> La prestaci del servei alimentari consisteix en ladquisici dels aliments i </p><p>matries primeres, la seva conservaci i emmagatzematge, lelaboraci dels </p><p>mens (dinars), el trasllat i la distribuci individualitzada al centre escolar, la </p><p>neteja del parament utilitzat pel servei i de les installacions del menjador. </p><p> Ladjudicatari haur de prestar qualsevol altre servei alimentari que, amb </p><p>carcter extraordinari, pugui sollicitar el centre amb motiu de celebracions </p><p>especials, amb una antelaci de 48 hores. </p><p> Ladjudicatari est obligada a presentar al centre, mensualment i amb la </p><p>necessria previsi, la proposta de mens a subministrar, que seran variats i </p><p>equilibrats, sens perjudici de la facultat de la Direcci de lEscola o la comissi </p><p>que es designi desmenar-los i modificar-los, dacord amb les poques de lany </p><p>i els hbits dels alumnes. </p><p> Els serveis alimentaris (pel que fa als dinars) sajustaran als detalls i </p><p>components mnims que es detallen a continuaci: </p><p>a) Els mens seran els que prviament shagin proposat i, en qualsevol </p><p>cas, estaran formats per un primer plat, segon plat, postres, pa i </p><p>beguda. </p><p>b) Els articles, queviures i espcies emprades en els mens seran sempre </p><p>de primera qualitat i caldr tenir especial cura de la conservaci, la </p><p>presentaci, la temperatura i laspecte dels pats preparats. </p><p> Lhorari de distribuci dels mens als usuaris deducaci infantil i primria ser </p><p>de les 12:30 hores a les 15:00 hores. </p><p> No es realitzar el servei els dies que tot i sser lectius amb carcter general </p><p>tinguin el carcter de festes locals en els municipi on est ubicat el centre, </p><p>aquells que el mateix centre declari festius en exercici de les seves facultats, o </p><p>b aquells dies del mes de juny que el centre tingui autoritzada la jornada </p><p>continuada en qu el Departament dEnsenyament i la direcci del centre </p><p>determinin que no es requereix la prestaci del servei. </p><p> El contractista est obligat a informar-se abans de comenar el curs, de quins </p><p>sn els dies lectius i quins sn els festius a cada centre al qual presta el servei, </p><p>per tal dajustar el servei al calendari escolar. </p><p>6. CARACTERSTIQUES DEL SERVEI </p><p>6.1 rgans de supervisi i participaci </p><p>Lrgan de supervisi, control i seguiment de la prestaci del servei de menjador de </p><p>lescola ser la comissi de menjador del Consell Escolar. La periodicitat de les </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament </p><p>Escola La Florida </p><p>4 </p><p>reunions haur de ser mnim de 1 reuni al trimestre. Les funcions daquesta comissi </p><p>seran les segents: </p><p>1. Proposar millores en el funcionament del menjador. 2. Resoldre les incidncies en la prestaci del servei en el marc del centre </p><p>educatiu. 3. Seguiment de les activitats ldicoeducatives. </p><p>6.2 Usuaris </p><p> De les persones que faran s del servei de menjador que es prestar a lescola </p><p>es distingeixen els usuaris fixes i els usuaris espordics. </p><p>a) Sn usuaris fixes del servei de menjador escolar els alumnes que </p><p>facin s del servei de forma continuada i prvia inscripci com a tal </p><p>a travs del full dinscripci. </p><p>b) Sn usuaris espordics del servei de menjador els alumnes que </p><p>requereixen fer s del servei de forma puntual i per necessitat </p><p>puntual. Aquests usuaris no hauran demplenar el full dinscripci i </p><p>hauran dadquirir el tiquet al mat. </p><p> En cas que un/a alumne/a, de forma puntual o sistemtica, no tingui intenci </p><p>dutilitzar el servei de menjador en dies concrets o de forma continuada, caldr </p><p>que el pare, mare o representant legal ho comuniqui per escrit al coordinador/a </p><p>del menjador i a la direcci del centre. </p><p> La Direcci del Centre sollicitar a ladjudicatari el control mensual de </p><p>lassistncia dels alumnes al menjador i, aix mateix, podr realitzar els controls </p><p>i comprovacions que consideri necessaris. </p><p> La persona que coordina el menjador ha de facilitar diriament a lempresa </p><p>adjudicatria del servei de menjador, abans de les 10.00 hores, el nombre </p><p>exacte dalumnes usuaris, perqu lempresa pugui conixer el nombre de </p><p>mens que shauran de servir. </p><p> Si es produeixen incidents o conductes contrries a les normes de convivncia i </p><p>funcionament del servei de menjador, saplicaran les mesures que estableixi el </p><p>centre educatiu. </p><p> La previsi per lany 2015 del nombre dalumnes que utilitzaran el servei s la </p><p>segent: 170 usuaris/es </p><p>6.3 Gesti de cobrament </p><p>El preu del servei haur de ser abonat pels usuaris directament a lempresa </p><p>contractada. </p><p>Aix doncs, haur de ser ladjudicatari qui gestioni el cobrament del preu daquests </p><p>mens que serveixi directament dels usuaris del servei, sense que es pugui imputar </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament </p><p>Escola La Florida </p><p>5 </p><p>cap responsabilitat subsidiria o solidria per impagaments o altres perjudicis a </p><p>lEscola La Florida. </p><p>LEscola La Florida liquidar directament les beques de menjador a lempresa </p><p>adjudicatria. Lempresa cobrar directament a les famlies beneficiries limport </p><p>restant fins a cobrir el preu total del men. </p><p>Ladjudicatari podr exigir el pagament anticipat dels mens, a travs de qualsevol </p><p>frmula vlida en dret, per la qual cosa, podr expedir uns tiquets que acreditin </p><p>labonament i permetin als usuaris accedir al servei de menjador escolar o b exigir el </p><p>pagament anticipat a travs de domiciliaci bancria. </p><p>Ladjudicatari queda autoritzat per impedir laccs al servei de menjador dels nens i </p><p>nenes que no hagin satisfet el cost per anticipat, sempre que en aquest cas nhagi </p><p>informat a la Direcci de lEscola La Florida, que haur dautoritzar aquesta mesura. </p><p>En relaci a la resta dusuaris del servei, el personal docent i no docent autoritzat a </p><p>dinar al menjador, abonaran directament a l'adjudicatri el cost del servei. Aquests </p><p>usuaris poden ser fixes o espordics. Cal tenir present que aquest personal no est </p><p>incls en lestimaci de comensals prevista a la clusula 3.1.6 </p><p>Quan per motiu imputable a lempresa, aquesta no realitzi totes les prestacions </p><p>previstes en el contracte per a un dia lectiu normal, saplicar una reducci </p><p>proporcional a la part del servei deixat de prestar, sense perjudici de les sancions que </p><p>siguin procedents. Els dies no lectius, el servei no es prestar i, per tant, no es </p><p>facturar. </p><p>6.4 Control de qualitat dels mens </p><p> La programaci i lelaboraci dels mens es realitzar dacord amb els criteris </p><p>nutricionals dels departaments dEnsenyament i de Salut de la Generalitat de </p><p>Catalunya i amb la variaci suficient perqu no es repeteixin, almenys, durant </p><p>una setmana. Els mens sadaptaran a les diferents poques de lany. </p><p> Els mens seran adequats i suficients a ledat i a les necessitats diettiques </p><p>dels alumnes, tant pel que fa als aspectes nutricionals (nmero de grups </p><p>daliments, freqncia dutilitzaci dels diferents aliments, etc.), com sensorials i </p><p>educatius (textures, temperatures, sabors...) com a les seves qualitats de gust i </p><p>de presentaci, de manera que la percepci es correspongui al nivell de </p><p>qualitat, varietat i equilibri, proposant la utilitzaci de tcniques culinries ben </p><p>variades i apropiades a ledat i caracterstiques dels comensals. </p><p> La mida de les racions shaur dadaptar a ledat i a lapetncia dels infants, per </p><p>tal que sadeqi a les seves necessitats i caracterstiques. </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament </p><p>Escola La Florida </p><p>6 </p><p> Shauran de preparar mens especials per a casos especfics, prescripcions </p><p>mdiques (diabtics, celacs, entre daltres), sempre a requeriment dels pares o </p><p>tutors, amb els informes mdics pertinents. </p><p> Per sollicitar les dietes astringents caldr adrear-se directament a la </p><p>coordinadora del menjador del centre. </p><p> Cada men estar compost per un primer plat i un segon plat, postres, pa i </p><p>aigua. La temperatura de laigua haur de ser ladequada, dacord amb les </p><p>condicions meteorolgiques, especialment el darrer trimestre del curs escolar. </p><p>a) Els primers plats hauran dalternar productes bsics: pasta, arrs, </p><p>verdures, llegums i patates. </p><p>b) Els segons plats alternaran carn, peix, ous i aniran acompanyats de </p><p>verdures, hortalisses, patates fregides o combinacions daquests </p><p>aliments. </p><p>c) Postres: fruita del temps o lactis. </p><p> La presncia daliments precuinats i arrebossats en la programaci de mens, </p><p>no sinclouran ms de dos cops per setmana. </p><p> Ladjudicatari haur de permetre que els alumnes i comensals puguin repetir </p><p>(primer plat, segon plat i postres) sense cap cost addicional sobre el preu del </p><p>men. En aquest sentit, shaur de comprometre a preparar la dotaci suficient </p><p>de mens o plats, en funci del nombre dusuaris de cada menjador, per tal que </p><p>puguin repetir. </p><p> Caldr comptar amb mens reserva per a casos durgncia, degudament </p><p>acreditats (interrupcions del subministrament elctric, inclemncies </p><p>meteorolgiques, etc.) Ladjudicatari haur de tenir previst un subministrament </p><p>suficient daigua embotellada per als usuaris del servei de menjador per si falla </p><p>el subministrament daigua. </p><p> Ladjudicatari est obligat a presentar al centre mensualment i amb la </p><p>necessria previsi, la proposta de mens a subministrar, que seran variats i </p><p>equilibrats, sens perjudici de la facultat de lEscola desmenar-los i modificar-</p><p>los. </p><p> Per circumstncies excepcionals i justificades, es pot variar el men de forma </p><p>puntual. En aquest cas, sha de comunicar a la Direcci de lEscola el motiu del </p><p>canvi. </p><p> Lempresa adjudicatria lliurar mitjanant els monitors i amb una antelaci </p><p>mnima mensual, una cpia de la programaci dels mens que sigui </p><p>entenedora (full amb la programaci del proper mes) a les famlies de lalumnat </p><p>usuari del servei. </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament </p><p>Escola La Florida </p><p>7 </p><p> Els mens seran confeccionats de tal manera que no es repeteixin almenys </p><p>durant dues setmanes. </p><p> Excepcionalment, i previ requeriment amb antelaci suficient del centre escolar, </p><p>lempresa adjudicatria estar obligada a prestar el servei en la modalitat de </p><p>pcnic. En aquests casos, el preu del men no variar. </p><p> El control de qualitat dels aliments sajustar al projecte metodolgic i </p><p>organitzatiu de lempresa que resulti adjudicatria i haur de tenir en compte </p><p>els aspectes de seguretat ms importants, des de larribada dels aliments fins </p><p>al seu consum, tenint en compte que correspon a lAgncia de Protecci de la </p><p>Salut de la Generalitat de Catalunya, a lempresa contractant i a la direcci del </p><p>centre la supervisi de la qualitat dels aliments i tamb el control de la resta </p><p>daspectes referenciats en aquesta clusula, pel que fa a la normativa </p><p>higienicosanitria aplicable i, en concret, pel que fa a la confecci dels mens, </p><p>rotaci dels aliments, circuits net/brut, cadenes de fred, elements de calor, </p><p>transport, conservaci a les escoles, desinfecci i qualitat higinica. </p><p> Els mens han de proporcionar als comensals un menjar de qualitat tant des </p><p>del punt de vista nutricional com des de criteris higinics, sensorials i educatius,...</p></li></ul>

Recommended

View more >