29
OPĆI DIO GRAĐANSKOG PRAVA OPĆI DIO GRAĐANSKOG PRAVA -PRAVNI POSLOVI- -PRAVNI POSLOVI-

građanski pravni poslovi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

građanski pravni poslovi

Citation preview

Page 1: građanski pravni poslovi

OPĆI DIO GRAĐANSKOG OPĆI DIO GRAĐANSKOG PRAVA PRAVA

-PRAVNI POSLOVI--PRAVNI POSLOVI-

Page 2: građanski pravni poslovi

PRAVNI POSLOVI-POJAM I VRSTEPRAVNI POSLOVI-POJAM I VRSTE

Pravni posao je stranačko očitovanje volje koje je samo za sebe ili Pravni posao je stranačko očitovanje volje koje je samo za sebe ili povezano s drugim potrebnim pravnim činjenicama usmjereno na povezano s drugim potrebnim pravnim činjenicama usmjereno na postizanje dopuštenih pravnih učinaka, među kojima su najvažniji postizanje dopuštenih pravnih učinaka, među kojima su najvažniji postanak, promjena ili prestanak nekog građanskopravnog odnosapostanak, promjena ili prestanak nekog građanskopravnog odnosa

Jednostrani i dvostrani pravni posloviJednostrani i dvostrani pravni poslovi Jednostrani pravni poslovi nastaju očitovanjem volje samo jedne Jednostrani pravni poslovi nastaju očitovanjem volje samo jedne

strane (npr. ponuda za sklapanje ugovora, oporuka)strane (npr. ponuda za sklapanje ugovora, oporuka) Dvostrani pravni poslovi nastaju suglasnim očitovanjem volje dviju Dvostrani pravni poslovi nastaju suglasnim očitovanjem volje dviju

stranaka (svi ugovori); ugovori mogu biti jednostranoobvezni i stranaka (svi ugovori); ugovori mogu biti jednostranoobvezni i dvostranoobveznidvostranoobvezni

Pravni poslovi među živima i pravni poslovi za slučaj smrtiPravni poslovi među živima i pravni poslovi za slučaj smrti Pravni poslovi među živima su oni kod kojih pravni učinak nastupa Pravni poslovi među živima su oni kod kojih pravni učinak nastupa

još za života stranaka (npr. kupoprodaja, posudba itd.)još za života stranaka (npr. kupoprodaja, posudba itd.) Pravni poslovi za slučaj smrti su oni kod kojih pravni učinak nastupa Pravni poslovi za slučaj smrti su oni kod kojih pravni učinak nastupa

tek nakon smrti stranke koja je poduzela pravni posao (npr. tek nakon smrti stranke koja je poduzela pravni posao (npr. oporuka, darovanje za slučaj smrti i sl.)oporuka, darovanje za slučaj smrti i sl.)

Naplatni (onerozni) i besplatni (lukrativni) pravni posloviNaplatni (onerozni) i besplatni (lukrativni) pravni poslovi

Page 3: građanski pravni poslovi

Naplatni su oni pravni poslovi kod kojih se za činidbu traži protučinidba Naplatni su oni pravni poslovi kod kojih se za činidbu traži protučinidba (npr. kupoprodaja, zakup, najam i sl.)(npr. kupoprodaja, zakup, najam i sl.)

Besplatni su oni pravni poslovi kod kojih se za činidbu ne traži i ne daje Besplatni su oni pravni poslovi kod kojih se za činidbu ne traži i ne daje protučinidba (npr. posudba, darovanje)protučinidba (npr. posudba, darovanje)

Komutativni i aleatorni pravni posloviKomutativni i aleatorni pravni poslovi Komutativni su oni pravni poslovi kod kojih su u vrijeme sklapanja poznate Komutativni su oni pravni poslovi kod kojih su u vrijeme sklapanja poznate

međusobne činidbe i stranačke uloge (većina pravnih poslova)međusobne činidbe i stranačke uloge (većina pravnih poslova) Aleatorni pravni poslovi su oni kod kojih u trenutku njihova sklapanja nisu u Aleatorni pravni poslovi su oni kod kojih u trenutku njihova sklapanja nisu u

svemu poznata prava i obveze stranaka, ponekad niti njihove stranačke svemu poznata prava i obveze stranaka, ponekad niti njihove stranačke uloge jer to ovisi od nekog neizvjesnog događaja (npr. oklada, igre na uloge jer to ovisi od nekog neizvjesnog događaja (npr. oklada, igre na sreću, ugovor o doživotnom uzdržavanju i sl.)sreću, ugovor o doživotnom uzdržavanju i sl.)

Formalni i neformalni pravni posloviFormalni i neformalni pravni poslovi Formalni su oni pravni poslovi za koje je oblik određen bilo propisom, bilo Formalni su oni pravni poslovi za koje je oblik određen bilo propisom, bilo

po odredbi stranaka (npr. ugovori o otuđenju nekretnina, oporuke, ugovori po odredbi stranaka (npr. ugovori o otuđenju nekretnina, oporuke, ugovori o osiguranju i sl.)o osiguranju i sl.)

Neformalni su oni pravni poslovi za koje oblik nije određen (sklapaju se u Neformalni su oni pravni poslovi za koje oblik nije određen (sklapaju se u pravilu usmeno)pravilu usmeno)

Kauzalni Kauzalni su oni pravni poslovi kod kojih je kauza naznačena kao bitan su oni pravni poslovi kod kojih je kauza naznačena kao bitan element pravnog posla (većina pr. poslova)element pravnog posla (većina pr. poslova)

ApstraktniApstraktni su oni pravni poslovi kod kojih se cilj posla ne vidi iz samog su oni pravni poslovi kod kojih se cilj posla ne vidi iz samog posla (mjenica)posla (mjenica)

Page 4: građanski pravni poslovi

SADRŽAJ PRAVNIH POSLOVASADRŽAJ PRAVNIH POSLOVA

Bitni (esencijalni) sastojci pravnog posla su oni koji su nužni za Bitni (esencijalni) sastojci pravnog posla su oni koji su nužni za određeni tip pravnog posla (npr. kod kupoprodaje predmet i cijena)određeni tip pravnog posla (npr. kod kupoprodaje predmet i cijena)

Prirodni (naturalni) sastojci su oni koji se u pravnom poslu Prirodni (naturalni) sastojci su oni koji se u pravnom poslu podrazumijevaju jer proizlaze iz same prirode određenog pravnog podrazumijevaju jer proizlaze iz same prirode određenog pravnog posla (npr. kod kupoprodaje odgovornost za materijalne i pravne posla (npr. kod kupoprodaje odgovornost za materijalne i pravne nedostatke stvari)nedostatke stvari)

Nuzgredni (akcidentalni) sastojci pravnog posla vrijede samo ako ih Nuzgredni (akcidentalni) sastojci pravnog posla vrijede samo ako ih budu uneseni u sadržaj pravnog posla (npr. uvjet, rok i nalog)budu uneseni u sadržaj pravnog posla (npr. uvjet, rok i nalog)

Uvjet je nuzgredna stranačka odredba dodana pravnom poslu kojom Uvjet je nuzgredna stranačka odredba dodana pravnom poslu kojom stranke učinak pravnog posla čine zavisnim od neke buduće i stranke učinak pravnog posla čine zavisnim od neke buduće i neizvjesne okolnostineizvjesne okolnosti

Odgodni (suspenzivni) uvjet odgađa učinak pravnog posla do Odgodni (suspenzivni) uvjet odgađa učinak pravnog posla do vremena dok se uvjet ne ispuni ili ne izjalovivremena dok se uvjet ne ispuni ili ne izjalovi

Raskidni (rezolutivni) uvjet raskida učinak pravnog posla u času kad Raskidni (rezolutivni) uvjet raskida učinak pravnog posla u času kad nastupi ona buduća i neizvjesna okolnost koja je postavljena kao uvjetnastupi ona buduća i neizvjesna okolnost koja je postavljena kao uvjet

Afirmativan je onaj uvjet koji traži da se nešto dogodiAfirmativan je onaj uvjet koji traži da se nešto dogodi Negativan je onaj uvjet koji traži da se nešto ne dogodiNegativan je onaj uvjet koji traži da se nešto ne dogodi

Page 5: građanski pravni poslovi

Potestativan je onaj uvjet koji ovisi o volji i odluci uvjetno ovlaštene osobePotestativan je onaj uvjet koji ovisi o volji i odluci uvjetno ovlaštene osobe Kazualni uvjet je onaj uvjet čije ispunjenje ovisi o nekom prirodnom Kazualni uvjet je onaj uvjet čije ispunjenje ovisi o nekom prirodnom

događaju ili o volji nekog trećeg (ovisi o slučaju)događaju ili o volji nekog trećeg (ovisi o slučaju) Mješoviti uvjet ovisi o volji uvjetno ovlaštenog i o nekom vanjskom Mješoviti uvjet ovisi o volji uvjetno ovlaštenog i o nekom vanjskom

događaju ili trećoj osobidogađaju ili trećoj osobi Do sada spomenuti uvjeti nazivaju se i pravi uvjeti jer je okolnost buduća i Do sada spomenuti uvjeti nazivaju se i pravi uvjeti jer je okolnost buduća i

neizvjesnaneizvjesna Postoje i nepravi uvjeti kod kojih okolnosti nedostaje da je buduća ili Postoje i nepravi uvjeti kod kojih okolnosti nedostaje da je buduća ili

neizvjesna. Slijedeći uvjeti su nepravi:neizvjesna. Slijedeći uvjeti su nepravi: Nužni uvjet je onaj kod kojeg okolnost je koja se treba dogoditi buduća ali Nužni uvjet je onaj kod kojeg okolnost je koja se treba dogoditi buduća ali

nije neizvjesnanije neizvjesna Pravni uvjet i nije uvjet nego jedna od pretpostavki po propisu potrebnih za Pravni uvjet i nije uvjet nego jedna od pretpostavki po propisu potrebnih za

nastanak nekog pravnog poslanastanak nekog pravnog posla Nemogući uvjet je onaj koji se ne može ostvariti fizički ili pravno (nemoguć Nemogući uvjet je onaj koji se ne može ostvariti fizički ili pravno (nemoguć

odgodni uvjet dovodi do ništetnosti pravnog posla, a nemoguć raskidni odgodni uvjet dovodi do ništetnosti pravnog posla, a nemoguć raskidni uvjet smatra se nepostojećim) uvjet smatra se nepostojećim)

Nedopušten uvjet je onaj koji je protivan ustavu i prisilnim propisima Nedopušten uvjet je onaj koji je protivan ustavu i prisilnim propisima (ugovor je ništetan)(ugovor je ništetan)

Page 6: građanski pravni poslovi

Nemoralan je uvjet koji je protivan moralu društva (ugovor je ništetan)Nemoralan je uvjet koji je protivan moralu društva (ugovor je ništetan) Djelovanje uvjeta prolazi kroz dva razdoblja: 1. vrijeme pendencije i 2. Djelovanje uvjeta prolazi kroz dva razdoblja: 1. vrijeme pendencije i 2.

vrijeme nakon ispunjenja ili izjalovljenja uvjetavrijeme nakon ispunjenja ili izjalovljenja uvjeta Vrijeme pendencije je razdoblje neizvjesnosti i traje dok se uvjet ne Vrijeme pendencije je razdoblje neizvjesnosti i traje dok se uvjet ne

ispuni ili izjaloviispuni ili izjalovi Ugovor sklopljen pod suspenzivnim uvjetom kojem se udovolji Ugovor sklopljen pod suspenzivnim uvjetom kojem se udovolji

proizvodi pravne učinke od trenutka sklapanja osim ako što drugo ne proizvodi pravne učinke od trenutka sklapanja osim ako što drugo ne proizlazi iz volje stranaka, zakona ili naravi poslaproizlazi iz volje stranaka, zakona ili naravi posla

Ako je ugovor sklopljen pod raskidnim uvjetom njegovi učinci prestaju Ako je ugovor sklopljen pod raskidnim uvjetom njegovi učinci prestaju kad se uvjetu udovoljikad se uvjetu udovolji

ZOO u čl. 297. st. 4. uređuje fikciju ispunjenja uvjeta i fikciju ZOO u čl. 297. st. 4. uređuje fikciju ispunjenja uvjeta i fikciju neispunjenja uvjeta: “Uzima se da je uvjet ispunjen ako njegovo neispunjenja uvjeta: “Uzima se da je uvjet ispunjen ako njegovo ispunjenje protivno načelu savjesnosti i poštenja, spriječi strana na čiji ispunjenje protivno načelu savjesnosti i poštenja, spriječi strana na čiji je teret određen, odnosno da nije ispunjen ako njegovo ispunjenje, je teret određen, odnosno da nije ispunjen ako njegovo ispunjenje, protivno načelu savjesnosti i poštenja, prouzroči strana u čiju je korist protivno načelu savjesnosti i poštenja, prouzroči strana u čiju je korist određen” određen”

Page 7: građanski pravni poslovi

ROKROK

Rok je nuzgredna stranačka odredba dodana pravnom poslu kojom Rok je nuzgredna stranačka odredba dodana pravnom poslu kojom se njegov učinak ograničuje vremenom se njegov učinak ograničuje vremenom

S obzirom da li učinak pravnog posla nastaje od određenog vremena S obzirom da li učinak pravnog posla nastaje od određenog vremena ili traje do određenog vremena razlikuju se ili traje do određenog vremena razlikuju se početni i završni rokovipočetni i završni rokovi

JednostavniJednostavni su oni rokovi kod kojih nema neizvjesnosti su oni rokovi kod kojih nema neizvjesnosti Složeni Složeni su rokovi oni koji u sebi sadrže element neizvjesnosti te su rokovi oni koji u sebi sadrže element neizvjesnosti te

djeluju kao uvjetidjeluju kao uvjeti Složeni rokovi mogu biti određeni na nekoliko načina: 1. Složeni rokovi mogu biti određeni na nekoliko načina: 1. dies certus dies certus

an incertus quandoan incertus quando (dan za koji je izvjesno da će se dogoditi, ali se (dan za koji je izvjesno da će se dogoditi, ali se ne zna kada); 2. ne zna kada); 2. dies incertus an certus quandodies incertus an certus quando (dan za koji je (dan za koji je neizvjesno da li će se dogoditi, ali ako se dogodi zna se kad će se neizvjesno da li će se dogoditi, ali ako se dogodi zna se kad će se dogoditi), 3. dogoditi), 3. dies incertus an incertus quandodies incertus an incertus quando (dan za koji je (dan za koji je neizvjesno da li će se i kada će se dogoditi)neizvjesno da li će se i kada će se dogoditi)

Rok određen u danima počinje teći prvog dana poslije događaja od Rok određen u danima počinje teći prvog dana poslije događaja od kojeg se rok računa, a završava se istekom posljednjeg dana rokakojeg se rok računa, a završava se istekom posljednjeg dana roka

Ako posljednji dan roka pada u dan kad je zakonom određeno da se Ako posljednji dan roka pada u dan kad je zakonom određeno da se ne radi, kao posljednji dan roka računa se sljedeći radni danne radi, kao posljednji dan roka računa se sljedeći radni dan

Page 8: građanski pravni poslovi

Rok određen u tjednima, mjesecima ili godinama završava se Rok određen u tjednima, mjesecima ili godinama završava se onoga dana koji se po imenu i broju podudara s danom nastanka onoga dana koji se po imenu i broju podudara s danom nastanka događaja od kojeg rok počinje teći, a ako takva dana nema u događaja od kojeg rok počinje teći, a ako takva dana nema u posljednjem mjesecu, kraj roka pada na posljednji dan toga posljednjem mjesecu, kraj roka pada na posljednji dan toga mjesecamjeseca

Početak mjeseca označava prvi dan u mjesecu, sredina – Početak mjeseca označava prvi dan u mjesecu, sredina – petnaesti, a kraj posljednji dan u mjesecu, ako što drugo ne petnaesti, a kraj posljednji dan u mjesecu, ako što drugo ne proizlazi iz namjere strana ili iz prirode ugovornog odnosaproizlazi iz namjere strana ili iz prirode ugovornog odnosa

Kad učinak ugovora počinje od određenog vremena, na Kad učinak ugovora počinje od određenog vremena, na odgovarajući se način primjenjuju pravila o odgodnom uvjetu, a odgovarajući se način primjenjuju pravila o odgodnom uvjetu, a kad učinci ugovora prestaju važiti nakon isteka određenog roka, kad učinci ugovora prestaju važiti nakon isteka određenog roka, na odgovarajući se način primjenjuju pravila o raskidnom uvjetuna odgovarajući se način primjenjuju pravila o raskidnom uvjetu

Page 9: građanski pravni poslovi

NAMET ILI NALOGNAMET ILI NALOG

Nalog ili namet je nuzgredna odredba dodana besplatnom Nalog ili namet je nuzgredna odredba dodana besplatnom pravnom poslu kojom se stjecatelju nameće neka dužnostpravnom poslu kojom se stjecatelju nameće neka dužnost

Dodaje se npr. darovnom ugovoru, oporuci i sl.Dodaje se npr. darovnom ugovoru, oporuci i sl. Prema ZOO ako primatelj koristi ne ispuni namet druga strana Prema ZOO ako primatelj koristi ne ispuni namet druga strana

može zahtijevati ispunjenje nameta ili raskid ugovoramože zahtijevati ispunjenje nameta ili raskid ugovora Posljedica raskida je povrat onoga što je primatelj primio pravnim Posljedica raskida je povrat onoga što je primatelj primio pravnim

poslom u kojem je sadržan nametposlom u kojem je sadržan namet Neispunjenje nameta kod pravnog posla za slučaj smrti ima učinak Neispunjenje nameta kod pravnog posla za slučaj smrti ima učinak

ispunjenja raskidnog uvjetaispunjenja raskidnog uvjeta Namet je moguć kod pravnih poslova među živima i kod pravnih Namet je moguć kod pravnih poslova među živima i kod pravnih

poslova za slučaj smrtiposlova za slučaj smrti

Page 10: građanski pravni poslovi

OBLIK OČITOVANJA VOLJEOBLIK OČITOVANJA VOLJE

U određenim oblicima očitovanja volje izražava se volja subjektaU određenim oblicima očitovanja volje izražava se volja subjekta 1. Usmeno očitovanje volje je pomoću žive izgovorene riječi1. Usmeno očitovanje volje je pomoću žive izgovorene riječi 2. Pisano očitovanje volje jer ono koje je dano pomoću pisanih riječi (potpis, 2. Pisano očitovanje volje jer ono koje je dano pomoću pisanih riječi (potpis,

elektronički potpis, paraf, faksimil, rukoznak)elektronički potpis, paraf, faksimil, rukoznak) 3. Očitovanje volje znacima (npr. pružanje ruke, kimanje glavom i sl.)3. Očitovanje volje znacima (npr. pružanje ruke, kimanje glavom i sl.) 4. Očitovanje volje konkludentnim radnjama (npr. potencijalni nasljednik 4. Očitovanje volje konkludentnim radnjama (npr. potencijalni nasljednik

počne se služiti ostavinom)počne se služiti ostavinom) ProtestatioProtestatio je očitovanje volje kojim se određena osoba unaprijed osigurava je očitovanje volje kojim se određena osoba unaprijed osigurava

od krivog shvaćanja njezinih postupakaod krivog shvaćanja njezinih postupaka Reservatio Reservatio je očitovanje volje kojim se stranka ograđuje od toga da se neki je očitovanje volje kojim se stranka ograđuje od toga da se neki

njezin čin shvati kao napuštanje pravanjezin čin shvati kao napuštanje prava 5. Šutnja ponuđenika ne znači prihvat (ne vrijedi pravilo 5. Šutnja ponuđenika ne znači prihvat (ne vrijedi pravilo qui tacet qui tacet

consentire videturconsentire videtur – tko šuti smatra se da odobrava) – tko šuti smatra se da odobrava) Šutnja ipak znači prihvat u dva slučaja: 1.ako je ponuđenik u stalnoj Šutnja ipak znači prihvat u dva slučaja: 1.ako je ponuđenik u stalnoj

poslovnoj vezi s ponuditeljem glede određene robe i 2. kod ugovora o poslovnoj vezi s ponuditeljem glede određene robe i 2. kod ugovora o nalogu nalogoprimac je dužan izvršiti nalog osim ako ga odmah ne odbijenalogu nalogoprimac je dužan izvršiti nalog osim ako ga odmah ne odbije

Page 11: građanski pravni poslovi

OBLIK PRAVNIH POSLOVAOBLIK PRAVNIH POSLOVA

1. Usmeni oblik (pravni posao sklopljen usmeno je najčešće 1. Usmeni oblik (pravni posao sklopljen usmeno je najčešće neformalan, ali može biti i formalan ako je usmeni oblik propisan – neformalan, ali može biti i formalan ako je usmeni oblik propisan – npr. usmena oporuka)npr. usmena oporuka)

2. Pisani oblik pravnih poslova (npr. ugovori o otuđenju prava 2. Pisani oblik pravnih poslova (npr. ugovori o otuđenju prava vlasništva na nekretninama, ugovor o kreditu, osiguranju, bankarskoj vlasništva na nekretninama, ugovor o kreditu, osiguranju, bankarskoj garanciji, najmu stana, zakupu poslovnog prostora itd.)garanciji, najmu stana, zakupu poslovnog prostora itd.)

3. Pravni posao sklopljen pred svjedocima (pisana oporuka pred 3. Pravni posao sklopljen pred svjedocima (pisana oporuka pred svjedocima)svjedocima)

4. Pravni poslovi uz sudjelovanje javnih tijela (pr. poslovi sklopljeni u 4. Pravni poslovi uz sudjelovanje javnih tijela (pr. poslovi sklopljeni u obliku sudskog zapisnika ili javnobilježničkog akta – npr. javna obliku sudskog zapisnika ili javnobilježničkog akta – npr. javna oporuka)oporuka)

Potvrđivanje (solemnizacija) privatnih isprava daje im značaj javnih Potvrđivanje (solemnizacija) privatnih isprava daje im značaj javnih isprava, a obavlja se kod javnog bilježnikaisprava, a obavlja se kod javnog bilježnika

Ovjeravanjem potpisa potvrđuje se da potpis ili rukoznak na nekoj Ovjeravanjem potpisa potvrđuje se da potpis ili rukoznak na nekoj ispravi potječe od određene osobe. Ovjeravanje potpisa obavljaju ispravi potječe od određene osobe. Ovjeravanje potpisa obavljaju javni bilježnici i tijela državne uprave (npr. matičar) javni bilježnici i tijela državne uprave (npr. matičar)

Ugovor se može sklopiti u bilo kojem obliku osim ako je zakonom Ugovor se može sklopiti u bilo kojem obliku osim ako je zakonom drukčije određenodrukčije određeno

Page 12: građanski pravni poslovi

Ako je oblik ugovora propisan pravilo je da i sve kasnije izmjene i Ako je oblik ugovora propisan pravilo je da i sve kasnije izmjene i dopune ugovora moraju biti u tom istom oblikudopune ugovora moraju biti u tom istom obliku

Postoje dva izuzetka od pravila da dopune formalnog ugovora Postoje dva izuzetka od pravila da dopune formalnog ugovora (najčešće pisanog) moraju imati isti oblik: 1. moguće su usmene (najčešće pisanog) moraju imati isti oblik: 1. moguće su usmene dopune koje se odnose na sporedne točke o kojima nije ništa dopune koje se odnose na sporedne točke o kojima nije ništa rečeno u formalnom ugovoru i 2. usmene pogodbe kojima se rečeno u formalnom ugovoru i 2. usmene pogodbe kojima se umanjuju ili olakšavaju obveze jedne ili druge strane ako je umanjuju ili olakšavaju obveze jedne ili druge strane ako je poseban oblik propisan u interesu ugovornih stranaposeban oblik propisan u interesu ugovornih strana

Oblik pravnog posla najčešće se traži radi: 1. valjanosti pravnog Oblik pravnog posla najčešće se traži radi: 1. valjanosti pravnog posla (kada se oblik traži po propisu ili su se ugovorne strane posla (kada se oblik traži po propisu ili su se ugovorne strane sporazumjele da poseban oblik bude pretpostavka valjanosti-sporazumjele da poseban oblik bude pretpostavka valjanosti-forma ad solemnitatem) – ugovor je ništetan ako nije sklopljen u forma ad solemnitatem) – ugovor je ništetan ako nije sklopljen u određenom obliku; 2. utuživosti pravnog posla, 3. dokazivanja određenom obliku; 2. utuživosti pravnog posla, 3. dokazivanja postojanja pravnog posla (forma ad probationem); 4. upis u javni postojanja pravnog posla (forma ad probationem); 4. upis u javni registar registar

Page 13: građanski pravni poslovi

VALJANOST I NEVALJANOST PRAVNIH VALJANOST I NEVALJANOST PRAVNIH POSLOVAPOSLOVA

Pretpostavke valjanosti: 1. pravna i poslovna sposobnost subjekata, 2. Pretpostavke valjanosti: 1. pravna i poslovna sposobnost subjekata, 2. valjano i suglasno očitovanje volje, 3. moguća, dopuštena, određena ili valjano i suglasno očitovanje volje, 3. moguća, dopuštena, određena ili odrediva činidba, 4. ponekad određeni oblik pravnog poslaodrediva činidba, 4. ponekad određeni oblik pravnog posla

NIŠTETNOSTNIŠTETNOST Ništetni (apsolutno ništetni) su oni pravni poslovi koji ne proizvode pravne Ništetni (apsolutno ništetni) su oni pravni poslovi koji ne proizvode pravne

učinke koje bi, da su valjani, trebali proizvestiučinke koje bi, da su valjani, trebali proizvesti Ugovor je ništetan ako je protivan Ustavu RH, prisilnim propisima ili moralu Ugovor je ništetan ako je protivan Ustavu RH, prisilnim propisima ili moralu

društva osim ako zakon ne propisuje u određenom slučaju nešto drugodruštva osim ako zakon ne propisuje u određenom slučaju nešto drugo Na ništetnost sud pazi po službenoj dužnosti, ona nastupa ex lege, nastaje Na ništetnost sud pazi po službenoj dužnosti, ona nastupa ex lege, nastaje

ex tunc tj. od trenutka sklapanja ugovoraex tunc tj. od trenutka sklapanja ugovora Razlozi ništetnosti: 1. poslovna nesposobnost stranaka (potpuna), 2. Razlozi ništetnosti: 1. poslovna nesposobnost stranaka (potpuna), 2.

nevaljanost i nesuglasnost očitovanja volje (mane volje – neke), 3. nevaljanost i nesuglasnost očitovanja volje (mane volje – neke), 3. nemogućnost, nedopuštenost, neodređenost ili neodredivost činidbenemogućnost, nedopuštenost, neodređenost ili neodredivost činidbe

Mentalna rezervacija je svjestan nesklad između volje i očitovanja kad Mentalna rezervacija je svjestan nesklad između volje i očitovanja kad jedna strana kod sklapanja pravnog posla svjesno očituje kao svoju volju jedna strana kod sklapanja pravnog posla svjesno očituje kao svoju volju nešto što neće, a druga strana za to ne zna (npr. kod dražbe). Mentalna se nešto što neće, a druga strana za to ne zna (npr. kod dražbe). Mentalna se rezervacija ne uvažava i nije razlog nevaljanosti pravnog poslarezervacija ne uvažava i nije razlog nevaljanosti pravnog posla

Page 14: građanski pravni poslovi

Ništetnost uzrokuju neke mane volje kao što su školski primjer i Ništetnost uzrokuju neke mane volje kao što su školski primjer i šala, simulacija, nesporazum i uporaba sile kod sklapanja ugovorašala, simulacija, nesporazum i uporaba sile kod sklapanja ugovora

Simulacija je prividno sklapanje pravnog posla Simulacija je prividno sklapanje pravnog posla Prividan ugovor nema učinka među ugovornim stranama, osim Prividan ugovor nema učinka među ugovornim stranama, osim

ako se njime prikriva neki drugi ugovorako se njime prikriva neki drugi ugovor Apsolutna simulacija sastoji se u sklapanju prividnog ili fiktivnog Apsolutna simulacija sastoji se u sklapanju prividnog ili fiktivnog

pravnog posla (npr. prividno otuđenje nekretnine radi prikrate pravnog posla (npr. prividno otuđenje nekretnine radi prikrate vjerovnika). Takav pravni posao je ništetan osim ako je proizveo vjerovnika). Takav pravni posao je ništetan osim ako je proizveo pravne učinke prema savjesnim trećim osobama čime se štiti pravne učinke prema savjesnim trećim osobama čime se štiti povjerenje u prometpovjerenje u promet

Relativna simulacija je sklapanje prividnog pravnog posla da bi se Relativna simulacija je sklapanje prividnog pravnog posla da bi se njime prikrio neki drugi posao (npr. prividno stranke sklope njime prikrio neki drugi posao (npr. prividno stranke sklope kupoprodaju, a stvarno se radi o darovanju)kupoprodaju, a stvarno se radi o darovanju)

Prividni posao je simuliran i kao takav ništetan, dok prikriveni Prividni posao je simuliran i kao takav ništetan, dok prikriveni (disimulirani) posao ostaje na snazi jer je valjan(disimulirani) posao ostaje na snazi jer je valjan

Page 15: građanski pravni poslovi

Nesporazum postoji kad strane vjeruju da su suglasne, a ustvari među Nesporazum postoji kad strane vjeruju da su suglasne, a ustvari među njima postoji nesporazum o pravnoj naravi ugovora ili o kojem bitnom njima postoji nesporazum o pravnoj naravi ugovora ili o kojem bitnom sastojku ugovorasastojku ugovora

Kada postoji nesporazum ugovor ne nastaje. Radi se o nepostojećem Kada postoji nesporazum ugovor ne nastaje. Radi se o nepostojećem ugovoru koji je izjednačen s ništetnim ugovoromugovoru koji je izjednačen s ništetnim ugovorom

Ništetnost uzrokuje nemoguća, nedopuštena, neodređena ili Ništetnost uzrokuje nemoguća, nedopuštena, neodređena ili neodrediva činidbaneodrediva činidba

Zabranjeni ugovori su nedopušteni (npr. ugovori o nasljedstvu)Zabranjeni ugovori su nedopušteni (npr. ugovori o nasljedstvu) Zelenaški ugovor je ugovor kojim netko koristeći se stanjem nužde, Zelenaški ugovor je ugovor kojim netko koristeći se stanjem nužde,

teškim materijalnim stanjem drugog, njegovim nedovoljnim iskustvom, teškim materijalnim stanjem drugog, njegovim nedovoljnim iskustvom, lakomislenošću ili zavisnošću, ugovori za sebe ili nekog trećeg korist lakomislenošću ili zavisnošću, ugovori za sebe ili nekog trećeg korist koja je u očitom nerazmjeru s onim što je on drugom dao ili učinio, ili koja je u očitom nerazmjeru s onim što je on drugom dao ili učinio, ili se obvezao dati ili učinitise obvezao dati ili učiniti

Zelenaški je ugovor ništetan, ali oštećena strana može u roku od pet Zelenaški je ugovor ništetan, ali oštećena strana može u roku od pet godina od sklapanja podići zahtjev za smanjenje obveze na pravičan godina od sklapanja podići zahtjev za smanjenje obveze na pravičan iznosiznos

Ako sud udovolji tom zahtjevu ugovor ostaje na snazi uz određene Ako sud udovolji tom zahtjevu ugovor ostaje na snazi uz određene izmjene izmjene

Page 16: građanski pravni poslovi

Ništetnost neke odredbe ne povlači ništetnost ugovora ako on Ništetnost neke odredbe ne povlači ništetnost ugovora ako on može opstati bez te odredbe i ako ona nije bila uvjet ugovora ili može opstati bez te odredbe i ako ona nije bila uvjet ugovora ili odlučujuća pobudaodlučujuća pobuda

Ugovor će ostati valjan čak i ako je ništetna odredba bila uvjet ili Ugovor će ostati valjan čak i ako je ništetna odredba bila uvjet ili odlučujuća pobuda ugovora u slučaju kad je nišetnost odlučujuća pobuda ugovora u slučaju kad je nišetnost ustanovljena upravo da bi ugovor bio oslobođen te odredbe i ustanovljena upravo da bi ugovor bio oslobođen te odredbe i vrijedio bez njevrijedio bez nje

Posljedice ništetnosti su obveza restitucije i odgovornost za štetuPosljedice ništetnosti su obveza restitucije i odgovornost za štetu ZOO više ne poznaje mogućnost oduzimanja primljenog u korist ZOO više ne poznaje mogućnost oduzimanja primljenog u korist

općine, odnosno zabranu restitucije nesavjesnoj straniopćine, odnosno zabranu restitucije nesavjesnoj strani Ništetan ugovor ne postaje valjan kad uzrok ništetnosti naknadno Ništetan ugovor ne postaje valjan kad uzrok ništetnosti naknadno

nestanenestane Pravo na isticanje ništetnosti ima svaka zainteresirana osoba kao i Pravo na isticanje ništetnosti ima svaka zainteresirana osoba kao i

državni odvjetnikdržavni odvjetnik Pravo na isticanje ništetnosti ne gasi sePravo na isticanje ništetnosti ne gasi se

Page 17: građanski pravni poslovi

POBOJNOSTPOBOJNOST

Pobojni (relativno ništetni) pravni poslovi proizvode pravne učinke kao Pobojni (relativno ništetni) pravni poslovi proizvode pravne učinke kao i valjani, ali se mogu, iz propisima predviđenih razloga i u i valjani, ali se mogu, iz propisima predviđenih razloga i u predviđenom roku, poništitipredviđenom roku, poništiti

Prema ZOO ugovor je pobojan kad ga je sklopila strana ograničeno Prema ZOO ugovor je pobojan kad ga je sklopila strana ograničeno poslovno sposobna, kad je pri njegovu sklapanju bilo mana volje te poslovno sposobna, kad je pri njegovu sklapanju bilo mana volje te kad je to određeno propisomkad je to određeno propisom

Suugovaratelj Suugovaratelj ograničeno poslovno sposobneograničeno poslovno sposobne osobe koji nije znao osobe koji nije znao za njezinu poslovnu nesposobnost ima pravo raskinuti ugovor što ga za njezinu poslovnu nesposobnost ima pravo raskinuti ugovor što ga je sklopio s njom bez odobrenja njezina zakonskog zastupnikaje sklopio s njom bez odobrenja njezina zakonskog zastupnika

Pravo na raskid ugovora ima i suugovaratelj poslovno nesposobne Pravo na raskid ugovora ima i suugovaratelj poslovno nesposobne osobe koji je znao za njezinu poslovnu nesposobnost, ali ga je ona osobe koji je znao za njezinu poslovnu nesposobnost, ali ga je ona prevarila da ima odobrenje svoga zakonskoga zastupnikaprevarila da ima odobrenje svoga zakonskoga zastupnika

Pravo na raskid ugovora vezano je rokom od trideset dana od Pravo na raskid ugovora vezano je rokom od trideset dana od saznanja za ograničenu poslovnu sposobnost odnosno odsutnost saznanja za ograničenu poslovnu sposobnost odnosno odsutnost odobrenja zakonskog zastupnika; ovo se pravo gasi i prije ako odobrenja zakonskog zastupnika; ovo se pravo gasi i prije ako zakonski zastupnik odobri ugovor prije nego što taj rok protekne zakonski zastupnik odobri ugovor prije nego što taj rok protekne

Page 18: građanski pravni poslovi

Suugovaratelj osobe s ograničenom poslovnom sposobnošću ima Suugovaratelj osobe s ograničenom poslovnom sposobnošću ima pravo u slučaju sklapanja ugovora bez odobrenja zakonskog pravo u slučaju sklapanja ugovora bez odobrenja zakonskog zastupnika pozvati zakonskog zastupnika da se izjasni odobrava li zastupnika pozvati zakonskog zastupnika da se izjasni odobrava li ugovor. Predmnjeva se da je zakonski zastupnik odbio dati ugovor. Predmnjeva se da je zakonski zastupnik odbio dati odobrenje ako se nije izjasnio u roku od 30 dana od toga poziva.odobrenje ako se nije izjasnio u roku od 30 dana od toga poziva.

U slučaju poništenja ugovora zbog ograničene poslovne U slučaju poništenja ugovora zbog ograničene poslovne sposobnosti jednog ugovaratelja suugovaratelj takve osobe može sposobnosti jednog ugovaratelja suugovaratelj takve osobe može zahtijevati vraćanje samo onoga dijela ispunjenja koji se nalazi u zahtijevati vraćanje samo onoga dijela ispunjenja koji se nalazi u imovini ograničeno poslovno sposobne osobe ili je upotrebljen u imovini ograničeno poslovno sposobne osobe ili je upotrebljen u njezinu korist, a i onoga što je namjerno uništeno ili otuđenonjezinu korist, a i onoga što je namjerno uništeno ili otuđeno

Ograničeno poslovno sposobna osoba odgovara za štetu nastalu Ograničeno poslovno sposobna osoba odgovara za štetu nastalu poništajem ugovora ako je lukavstvom uvjerila svog poništajem ugovora ako je lukavstvom uvjerila svog suugovaratelja da je poslovno sposobnasuugovaratelja da je poslovno sposobna

PrijetnjaPrijetnja je kad jedna strana ili netko treći, stavljanjem u izgled je kad jedna strana ili netko treći, stavljanjem u izgled nekog zla, izazove opravdani strah kod druge strane zbog čega nekog zla, izazove opravdani strah kod druge strane zbog čega ova sklopi određeni pravni posaoova sklopi određeni pravni posao

Page 19: građanski pravni poslovi

Strah se smatra opravdanim ako se iz okolnosti vidi da je Strah se smatra opravdanim ako se iz okolnosti vidi da je ozbiljnom opasnošću ugrožen život, tijelo ili drugo značajno dobro ozbiljnom opasnošću ugrožen život, tijelo ili drugo značajno dobro ugovorne strane ili treće osobeugovorne strane ili treće osobe

Zabluda Zabluda je pogrešna predodžba o nekoj okolnostije pogrešna predodžba o nekoj okolnosti Da bi uzrokovala pobojnost zabluda mora biti bitna (novi ZOO Da bi uzrokovala pobojnost zabluda mora biti bitna (novi ZOO

napušta neskrivljenost zablude kao pretpostavku pobojnosti)napušta neskrivljenost zablude kao pretpostavku pobojnosti) Zabluda je bitna ako se odnosi na objekt ugovora, bitna svojstva Zabluda je bitna ako se odnosi na objekt ugovora, bitna svojstva

objekta ugovora, na osobu s kojom se sklapa ugovor ako se sklapa objekta ugovora, na osobu s kojom se sklapa ugovor ako se sklapa s obzirom na tu osobu, a i na okolnosti koje se po običajima u s obzirom na tu osobu, a i na okolnosti koje se po običajima u prometu ili po namjeri strana smatraju odlučnim, a strana koja je u prometu ili po namjeri strana smatraju odlučnim, a strana koja je u zabludi ne bi inače sklopila takav ugovorzabludi ne bi inače sklopila takav ugovor

U slučaju poništaja ugovora zbog zablude druga savjesna strana U slučaju poništaja ugovora zbog zablude druga savjesna strana ima pravo zahtijevati naknadu pretrpljene štete bez obzira na to ima pravo zahtijevati naknadu pretrpljene štete bez obzira na to što strana koja je u zabludi nije kriva za svoju zabludušto strana koja je u zabludi nije kriva za svoju zabludu

Strana koja je u zabludi ne može se na nju pozivati ako je druga Strana koja je u zabludi ne može se na nju pozivati ako je druga strana spremna ispuniti ugovor kao da zablude nije bilostrana spremna ispuniti ugovor kao da zablude nije bilo

Page 20: građanski pravni poslovi

Kod besplatnog ugovora bitnom se zabludom smatra i zabluda o pobudi koja Kod besplatnog ugovora bitnom se zabludom smatra i zabluda o pobudi koja je bila odlučna za preuzimanje obvezeje bila odlučna za preuzimanje obveze

Zabluda osobe preko koje je strana izjavila svoju volju smatra se zabludom u Zabluda osobe preko koje je strana izjavila svoju volju smatra se zabludom u vlastitom očitovanju voljevlastitom očitovanju volje

U teoriji se razlikuju zabluda o pravu, o činjenicama, o motivu, U teoriji se razlikuju zabluda o pravu, o činjenicama, o motivu, pravnoposlovna zabluda (o elementima pravnog posla)pravnoposlovna zabluda (o elementima pravnog posla)

Prijevara Prijevara postoji kad jedna strana izazove zabludu kod druge strane ili je postoji kad jedna strana izazove zabludu kod druge strane ili je održava u zabludi s namjerom da je time navede na sklapanje pravnog poslaodržava u zabludi s namjerom da je time navede na sklapanje pravnog posla

Naziva se još i kvalificirana zabluda; ne traži se da kod prijevare zabluda Naziva se još i kvalificirana zabluda; ne traži se da kod prijevare zabluda bude bitnabude bitna

Strana koja je sklopila ugovor pod prijevarom ima pravo zahtijevati poništaj Strana koja je sklopila ugovor pod prijevarom ima pravo zahtijevati poništaj ugovora, a ima i pravo na naknadu pretrpljene šteteugovora, a ima i pravo na naknadu pretrpljene štete

Ako prijevaru učini treća osoba ima se pravo zahtijevati poništaj ako je druga Ako prijevaru učini treća osoba ima se pravo zahtijevati poništaj ako je druga ugovorna strana znala ili morala znati ta prijevaru u vrijeme sklapanja ugovorna strana znala ili morala znati ta prijevaru u vrijeme sklapanja ugovora; kod besplatnih se ugovora uvijek može zahtijevati poništaj zbog ugovora; kod besplatnih se ugovora uvijek može zahtijevati poništaj zbog prijevare treće osobe bez obzira da li je druga ugovorna strana za nju znalaprijevare treće osobe bez obzira da li je druga ugovorna strana za nju znala

Page 21: građanski pravni poslovi

Pobojnost ugovora mogu izazvati i pravne radnje dužnika na štetu Pobojnost ugovora mogu izazvati i pravne radnje dužnika na štetu vjerovnika (paulijanska tužba) – proučava se u obveznom pravuvjerovnika (paulijanska tužba) – proučava se u obveznom pravu

Posljedice poništenja pobojnog posla su jednake kao i kod ništetnih Posljedice poništenja pobojnog posla su jednake kao i kod ništetnih pravnih poslova: povrat u prijašnje stanje (restitucija) i odgovornost pravnih poslova: povrat u prijašnje stanje (restitucija) i odgovornost za štetuza štetu

Ako je na temelju ugovora koji je poništen nešto bilo ispunjeno ima Ako je na temelju ugovora koji je poništen nešto bilo ispunjeno ima se vratiti, a ako to nije moguće, ima se dati odgovarajuća naknada se vratiti, a ako to nije moguće, ima se dati odgovarajuća naknada u novcu, prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odlukeu novcu, prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke

Pravo zahtijevati poništaj pobojnog pravnog posla imaju stranke, a Pravo zahtijevati poništaj pobojnog pravnog posla imaju stranke, a iznimno i neke treće osobe (npr. nasljednici glede oporuke)iznimno i neke treće osobe (npr. nasljednici glede oporuke)

Prema ZOO pravo zahtijevati poništaj pobojnog ugovora prestaje Prema ZOO pravo zahtijevati poništaj pobojnog ugovora prestaje istekom roka od jedne godine od saznanja za razlog pobojnosti istekom roka od jedne godine od saznanja za razlog pobojnosti (subjektivni rok), odnosno od prestanka prisile (misli se na prijetnju)(subjektivni rok), odnosno od prestanka prisile (misli se na prijetnju)

Objektivni rok za poništaj pobojnog ugovora je tri godine od Objektivni rok za poništaj pobojnog ugovora je tri godine od sklapanja toga ugovora sklapanja toga ugovora

Page 22: građanski pravni poslovi

KONVALIDACIJA I KONVERZIJAKONVALIDACIJA I KONVERZIJA

KonvalidacijaKonvalidacija je naknadno osnaženje nevaljanih pravnih poslova je naknadno osnaženje nevaljanih pravnih poslova Ništetan ugovor ne može konvalidirati kad uzrok ništetnosti Ništetan ugovor ne može konvalidirati kad uzrok ništetnosti

naknadno nestanenaknadno nestane Ništetnost se ne može isticati ako je zabrana manjeg značenja, a Ništetnost se ne može isticati ako je zabrana manjeg značenja, a

ugovor je u cijelosti ispunjenugovor je u cijelosti ispunjen Konverzija Konverzija postoji kad ništetan ugovor udovoljava postoji kad ništetan ugovor udovoljava

pretpostavkama za valjanost nekog drugog ugovora, onda će pretpostavkama za valjanost nekog drugog ugovora, onda će među ugovarateljima vrijediti taj drugi ugovor, ako bi to bilo u među ugovarateljima vrijediti taj drugi ugovor, ako bi to bilo u suglasnosti s ciljem koji su ugovaratelji imali na umu kad su suglasnosti s ciljem koji su ugovaratelji imali na umu kad su ugovor sklopili i ako se može uzeti da bi oni sklopili taj ugovor da ugovor sklopili i ako se može uzeti da bi oni sklopili taj ugovor da su znali za ništetnost svog ugovora su znali za ništetnost svog ugovora

Page 23: građanski pravni poslovi

STJECANJE I GUBITAK PRAVASTJECANJE I GUBITAK PRAVA

Stjecanje prava je spajanje subjektivnih građanskih prava s nekim Stjecanje prava je spajanje subjektivnih građanskih prava s nekim subjektomsubjektom

Izvorno ili originarno stjecanje prava znači da stjecatelj svoje pravo Izvorno ili originarno stjecanje prava znači da stjecatelj svoje pravo ne izvodi iz prava prednika, nego ga stječe na osnovi drugih pravnih ne izvodi iz prava prednika, nego ga stječe na osnovi drugih pravnih činjenica za koje objektivno građansko pravo veže stjecanje činjenica za koje objektivno građansko pravo veže stjecanje subjektivnih prava (npr. dosjelost)subjektivnih prava (npr. dosjelost)

Izvedeno ili derivativno stjecanje prava postoji kad stjecatelj svoje Izvedeno ili derivativno stjecanje prava postoji kad stjecatelj svoje pravo temelji na pravu prednika (dijeli se na translativno i pravo temelji na pravu prednika (dijeli se na translativno i konstitutivno stjecanje)konstitutivno stjecanje)

Translativno stjecanje je takvo stjecanje kod kojega prednik svoje Translativno stjecanje je takvo stjecanje kod kojega prednik svoje dosadašnje pravo u cijelom sadržaju i obujmu prenosi na novog dosadašnje pravo u cijelom sadržaju i obujmu prenosi na novog stjecateljastjecatelja

Konstitutivno stjecanje je takvo stjecanje kod kojega prednik ne Konstitutivno stjecanje je takvo stjecanje kod kojega prednik ne prenosi na stjecatelja čitavo svoje pravo nego na temelju svoga prenosi na stjecatelja čitavo svoje pravo nego na temelju svoga prava osniva za stjecatelja novo pravoprava osniva za stjecatelja novo pravo

Gubitak prava je odvajanje subjektivnih građanskih prava od njihovih Gubitak prava je odvajanje subjektivnih građanskih prava od njihovih nositelja (apsolutan-netko pravo gubi a nitko ga ne stječe; relativan-nositelja (apsolutan-netko pravo gubi a nitko ga ne stječe; relativan-jedan subjekt pravo gubi, a drugi ga istodobno stječe)jedan subjekt pravo gubi, a drugi ga istodobno stječe)

Page 24: građanski pravni poslovi

ZASTARA PRAVAZASTARA PRAVA

Zastara je gubitak zahtjeva zbog nevršenja sadržaja subjektivnog prava Zastara je gubitak zahtjeva zbog nevršenja sadržaja subjektivnog prava kroz zakonom određeno vrijemekroz zakonom određeno vrijeme

Pretpostavke zastare: nepodignuće tužbe i protek zakonom određenog Pretpostavke zastare: nepodignuće tužbe i protek zakonom određenog vremenavremena

ZOO uređuje zastaru obveznopravnih zahtjevaZOO uređuje zastaru obveznopravnih zahtjeva Sud se neće obazirati na zastaru ako se dužnik nije na nju pozvaoSud se neće obazirati na zastaru ako se dužnik nije na nju pozvao Zastara počinje teći prvog dana poslije dana kad je vjerovnik imao pravo Zastara počinje teći prvog dana poslije dana kad je vjerovnik imao pravo

zahtijevati ispunjenje obveze ako zakonom nije što drugo propisanozahtijevati ispunjenje obveze ako zakonom nije što drugo propisano Zastara nastupa kad istekne posljednji dan zakonom određenog vremenaZastara nastupa kad istekne posljednji dan zakonom određenog vremena U vrijeme zastare računa se i vrijeme koje je proteklo u korist dužnikovih U vrijeme zastare računa se i vrijeme koje je proteklo u korist dužnikovih

prednikaprednika Pravnim poslom ne smije se odrediti dulje ili kraće vrijeme zastare od Pravnim poslom ne smije se odrediti dulje ili kraće vrijeme zastare od

onoga vremena koje je određeno zakonomonoga vremena koje je određeno zakonom Pravnim poslom ne smije se odrediti da zastara neće teći za neko vrijemePravnim poslom ne smije se odrediti da zastara neće teći za neko vrijeme Dužnik se ne smije odreći zastare prije nego što protekne vrijeme Dužnik se ne smije odreći zastare prije nego što protekne vrijeme

određeno za zastaruodređeno za zastaru

Page 25: građanski pravni poslovi

Kad protekne vrijeme zastare, vjerovnik čija je tražbina osigurana Kad protekne vrijeme zastare, vjerovnik čija je tražbina osigurana zalogom ili hipotekom može se namiriti samo iz opterećene stvari zalogom ili hipotekom može se namiriti samo iz opterećene stvari ako je drži u rukama ili ako je njegovo pravo upisano u javnoj knjiziako je drži u rukama ili ako je njegovo pravo upisano u javnoj knjizi

Zastarjela tražbina kamata i drugih povremenih davanja ne može Zastarjela tražbina kamata i drugih povremenih davanja ne može se namiriti ni iz opterećene stvarise namiriti ni iz opterećene stvari

Kad zastari glavna tražbina zastarjele su i sporedne tražbine kao Kad zastari glavna tražbina zastarjele su i sporedne tražbine kao što su kamate, plodovi, troškovi i ugovorna kaznašto su kamate, plodovi, troškovi i ugovorna kazna

Pravila o zastari ne primjenjuju se u slučajevima kad su u zakonu Pravila o zastari ne primjenjuju se u slučajevima kad su u zakonu određeni rokovi za podnošenje tužbe ili izvršenje određene radnje određeni rokovi za podnošenje tužbe ili izvršenje određene radnje pod prijetnjom gubitka pravapod prijetnjom gubitka prava

Tražbine zastarijevaju za pet godina ako zakonom nije određen Tražbine zastarijevaju za pet godina ako zakonom nije određen neki drugi rok (opći zastarni rok po ZOO)neki drugi rok (opći zastarni rok po ZOO)

Povremene tražbine koje dospijevaju godišnje ili u kraćim Povremene tražbine koje dospijevaju godišnje ili u kraćim razdobljima (npr. tražbina uzdržavanja, tražbine kredita) razdobljima (npr. tražbina uzdržavanja, tražbine kredita) zastarijevaju za tri godine od dospjelosti svakog pojedinog davanjazastarijevaju za tri godine od dospjelosti svakog pojedinog davanja

Page 26: građanski pravni poslovi

Pravo iz kojega proistječu povremene tražbine zastarijeva za pet Pravo iz kojega proistječu povremene tražbine zastarijeva za pet godina računajući od dospjelosti najstarije neispunjene tražbine, a godina računajući od dospjelosti najstarije neispunjene tražbine, a tada zastarijevaju i povremene buduće, ali i dospjele tražbine koje tada zastarijevaju i povremene buduće, ali i dospjele tražbine koje proizlaze iz toga prava proizlaze iz toga prava

Ne može zastarjeti pravo na uzdržavanje određeno zakonom (ali Ne može zastarjeti pravo na uzdržavanje određeno zakonom (ali može pojedino davanje koje proizlazi iz uzdržavanja-3 g.)može pojedino davanje koje proizlazi iz uzdržavanja-3 g.)

Međusobne tražbine iz ugovora o prometu robe i usluga ta tražbine Međusobne tražbine iz ugovora o prometu robe i usluga ta tražbine za izdatke učinjene u vezi s tim ugovorima zastarijevaju za tri godineza izdatke učinjene u vezi s tim ugovorima zastarijevaju za tri godine

Zastara teče odvojeno za svaku isporuku robe, izvršeni rad ili usluguZastara teče odvojeno za svaku isporuku robe, izvršeni rad ili uslugu Tražbina zakupnine i najamnine, bilo da je određeno da se plaća Tražbina zakupnine i najamnine, bilo da je određeno da se plaća

povremeno, bilo u jednom ukupnom iznosu, zastarijeva za tri godinepovremeno, bilo u jednom ukupnom iznosu, zastarijeva za tri godine Tražbina naknade štete zastarijeva za tri godine otkad je oštećenik Tražbina naknade štete zastarijeva za tri godine otkad je oštećenik

doznao za štetu i za osobu koja je štetu učinila (subjektivni rok), a u doznao za štetu i za osobu koja je štetu učinila (subjektivni rok), a u svakom slučaju za pet godina otkad je šteta nastala (objektivni rok)svakom slučaju za pet godina otkad je šteta nastala (objektivni rok)

Tražbina naknade štete nastale povredom ugovorne obveze Tražbina naknade štete nastale povredom ugovorne obveze zastarijeva za vrijeme određeno za zastaru te obveze zastarijeva za vrijeme određeno za zastaru te obveze

Page 27: građanski pravni poslovi

Kad je šteta prouzročena kaznenim djelom zahtjev za naknadom štete Kad je šteta prouzročena kaznenim djelom zahtjev za naknadom štete zastarijeva kad istekne vrijeme određeno za zastaru kaznenog zastarijeva kad istekne vrijeme određeno za zastaru kaznenog progona, ali samo ako je za zastaru kaznenog progona predviđen dulji progona, ali samo ako je za zastaru kaznenog progona predviđen dulji zastarni rokzastarni rok

Za jednu godinu zastarijevaju: tražbina naknade za isporučenu Za jednu godinu zastarijevaju: tražbina naknade za isporučenu električnu i toplinsku energiju, plin, vodu, dimnjačarske usluge, čistoću električnu i toplinsku energiju, plin, vodu, dimnjačarske usluge, čistoću ako je isporuka ili usluga obavljena za potrebe kućanstva. ako je isporuka ili usluga obavljena za potrebe kućanstva.

Također za jednu godinu zastarijevaju tražbine rtv pretplate, pošte, Također za jednu godinu zastarijevaju tražbine rtv pretplate, pošte, telegrafa, telefona, poštanskih pretinaca, pretplate na povremene telegrafa, telefona, poštanskih pretinaca, pretplate na povremene tiskovinetiskovine

Tražbine utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugog Tražbine utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugog tijela javne vlasti ili nagodbom pred sudom, drugim nadležnim tijelom, tijela javne vlasti ili nagodbom pred sudom, drugim nadležnim tijelom, odnosno javnobilježničkim aktom, zastarijevaju za deset godina, pa i odnosno javnobilježničkim aktom, zastarijevaju za deset godina, pa i one za koje zakon inače predviđa kraći rok zastareone za koje zakon inače predviđa kraći rok zastare

Sve povremene tražbine koje proistječu iz takvih odluka ili nagodbe, Sve povremene tražbine koje proistječu iz takvih odluka ili nagodbe, odnosno javnobilježničkog akta i dospijevaju ubuduće zastarijevaju u odnosno javnobilježničkog akta i dospijevaju ubuduće zastarijevaju u roku predviđenom za zastaru povremenih tražbinaroku predviđenom za zastaru povremenih tražbina

Page 28: građanski pravni poslovi

ZASTOJ ZASTAREZASTOJ ZASTARE

Zastara ne teče između: 1. bračnih drugovaZastara ne teče između: 1. bračnih drugova 2. između roditelja i djece dok traje roditeljsko pravo 2. između roditelja i djece dok traje roditeljsko pravo 3. između štićenika i skrbnika za trajanja skrbništva 3. između štićenika i skrbnika za trajanja skrbništva 4. između osoba koje žive u izvanbračnoj zajednici dok ta zajednica postoji 4. između osoba koje žive u izvanbračnoj zajednici dok ta zajednica postoji 5. za vrijeme mobilizacije, u slučaju neposredne ratne opasnosti ili rata za 5. za vrijeme mobilizacije, u slučaju neposredne ratne opasnosti ili rata za

tražbine osoba na vojnoj dužnosti tražbine osoba na vojnoj dužnosti 6. za tražbine koje imaju osobe zaposlene u tuđem kućanstvu prema 6. za tražbine koje imaju osobe zaposlene u tuđem kućanstvu prema

poslodavcu ili članovima njegove obitelji koji zajedno s njim žive, sve dok taj poslodavcu ili članovima njegove obitelji koji zajedno s njim žive, sve dok taj odnos trajeodnos traje

7. za vrijeme za koje vjerovniku nije bilo moguće zbog nesavladivih prepreka 7. za vrijeme za koje vjerovniku nije bilo moguće zbog nesavladivih prepreka sudskim putem zahtijevati ispunjenje obveze sudskim putem zahtijevati ispunjenje obveze

Zastara teče i prema maloljetniku i drugoj poslovno nesposobnoj osobi bez Zastara teče i prema maloljetniku i drugoj poslovno nesposobnoj osobi bez obzira imaju li zakonskog zastupnika ili nemajuobzira imaju li zakonskog zastupnika ili nemaju

Ako maloljetnik ili druga poslovno nesposobna osoba nemaju zastupnika Ako maloljetnik ili druga poslovno nesposobna osoba nemaju zastupnika zastara ne može nastupiti dok ne proteknu dvije godine otkad su postali zastara ne može nastupiti dok ne proteknu dvije godine otkad su postali poslovno sposobni ili dobili zastupnikaposlovno sposobni ili dobili zastupnika

Nakon prestanka zastoja zastare uračunava se vrijeme proteklo do zastojaNakon prestanka zastoja zastare uračunava se vrijeme proteklo do zastoja

Page 29: građanski pravni poslovi

PREKID ZASTAREPREKID ZASTARE

Prekid zastare je nastup takvih okolnosti zbog kojih zastara Prekid zastare je nastup takvih okolnosti zbog kojih zastara prestaje teći, a proteklo se vrijeme ne uračunava (gubi se)prestaje teći, a proteklo se vrijeme ne uračunava (gubi se)

Zastara se prekida: 1. kad dužnik prizna dug (neposredno ili Zastara se prekida: 1. kad dužnik prizna dug (neposredno ili posredno), 2. podnošenjem tužbe i svakom drugom vjerovnikovom posredno), 2. podnošenjem tužbe i svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine (npr. podnošenjem prijedloga za osiguranje dokaza, tražbine (npr. podnošenjem prijedloga za osiguranje dokaza, prijavom tražbine u stečajnom postupku)prijavom tražbine u stečajnom postupku)

Prekid zastare ne nastupa ako vjerovnik odustane od tužbe ili Prekid zastare ne nastupa ako vjerovnik odustane od tužbe ili radnje koju je poduzeoradnje koju je poduzeo

Za prekid zastare nije dovoljno da vjerovnik pozove dužnika Za prekid zastare nije dovoljno da vjerovnik pozove dužnika pisano ili usmeno da obvezu ispuni (npr. opomena dužniku zbog pisano ili usmeno da obvezu ispuni (npr. opomena dužniku zbog neplaćanja)neplaćanja)