32
Bosna i Hercegovina ISSN 1512 - 5106 Federacija Bosne i Hercegovine FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ONSTITUTE FOR STATISTICS OF FB&H GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2013. GODINI CONSTRUCTION IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2013 Sarajevo, 2014. 207 STATISTIČKI BILTEN STATISTICAL BULLETIN 207

GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

Bosna i Hercegovina ISSN 1512 - 5106

Federacija Bosne i Hercegovine FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

ONSTITUTE FOR STATISTICS OF FB&H

GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

U 2013. GODINI

CONSTRUCTION IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

2013

Sarajevo, 2014.

207 STATISTIČKI BILTEN STATISTICAL BULLETIN

207

Page 2: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

Izdavač: Federalni zavod za statistiku, Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo Publisher: Institute for Statistics of FB&H, Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo

Telefon/Phone/Faks: +387 33 22 61 51 Elektronska pošta/E-mail: [email protected]

Internetska stranica/Web site: http://www.fzs.ba

Odgovara direktor: Hidajeta Bajramović Person responsible: Hidajeta Bajramović, Director General

Pripremili: Prepared:

Nusreta Imamović – Kaljanac Edina Dulić

Molimo korisnike da prilikom korišćenja podataka navedu izvor Tusers are kindly requested to state the source

Štampano/Tiskano u 100 primjeraka

Printed in 100 copise

Obavijesti daje Odsjek za odnose s javnošću Information is available at the Department of Public Relations

Telefon/Phone: +387 33 20 64 52/lok 131 Pretplata publikacija: +387 33 20 64 52/lok 132

Page 3: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

PREDGOVOR U statističkom biltenu “Građevinarstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini” objavljujemo podatke građevinske djelatnosti, s namjerom da upoznamo institucije Federacije Bosne i Hercegovine i druge korisnike sa statističkim podacima i pokazateljima iz područja građevinske proizvodnje u Federaciji BiH. Rezultati statističkih istraživanja iz područja građevinarstva daju podatke o vrijednosti izvršenih radova na građevinskim objektima, posebno podatke o stambenim zgradama, o izvršenim građevinskim radovima u inostranstvu, te podatke o stanovima. Publikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka koje su izvještajne jedinice dostavile Federalnom zavodu za statistiku prema Planu provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH i njihovoj periodičnosti. Prezentirani podaci u ovoj publikaciji rezultat su statističkih istraživanja kojima Federalni zavod za statistiku kvartalno, polugodišnje i godišnje prati građevinsku djelatnost u F BiH. Radi pravilnog tumačenja pojedinih podataka objavljenih u ovoj publikaciji i njihove usporedbe sa podacima objavljenim u drugim statističkim publikacijama, mole se korisnici da pročitaju metodološka objašnjenja jer se usljed prilagođavanja statističkim standardima Europske unije mijenjaju definicije sadržaja pojedinih podataka ili obuhvati pojave. PREFACE In the publication “Construction in Federation B&H, 2013” we are published results of monitoring construction activity with intention to inform institutions of the Federation of Bosnia and Herzegovina and other users with basic statistical data and indicators from the field of construction activity in the Federation of B&H. Results of monitoring in the field of construction are given the data about value construction put in place on construction facility, especially the data of residential buildings, value construction put in place in abroad and number of completed dwellings. The publication is prepared on the basis of available statistical data which are reporting units send to Federal Statistics Office according to Statistical Researches Programme and their periodical. Data are given for 2013, and they are results statistical monitoring construction activity. For regular consideration tha data are annoucemented in this publication and their comparing with other data, users should read methodological explanation. Reason is because of accommodating with statistical standards of Eurostat are changed definition some data or involving of apperance.

Page 4: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

SKRAĆENICE / KRATICE ABBREVIATIONS d.n. drugdje nespomenuto EU Evropska/Europska unija 000 hiljadu / tisuću KM konvertibilna marka KVG Klasifikacija vrsta građevina m metar m2 kvadratni metar m3 kubni/kubični metar USD američki dolar STATISTIČKI ZNAKOVI - nema pojave � prosjek 1) oznaka za napomenu � ispravljen podatak ( ) nepotpun podatak

n.e.c. not elsewhere classified EU European Union 000 thousand KM Convertible marks CC Classification of Types of Constructions M meter M2 square meter M3 cubic meter USD American dollar STATISTICAL SYMBOLS - no occurrence � average 1) footnote � corrected data ( ) incomplete data

Page 5: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

SADRŽAJ CONTENT

PREDGOVOR PREFACE METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA ……………………………………………………………………. 9 NOTES ON METHODOLOGY 1. GRAĐEVINSKA DJELATNOST PRAVNIH OSOBA SA 10 I VIŠE ZAPOSLENIH CONSTRUCTION ACTIVITY OF LEGAL ENTITIES WITH 10 AND MORE PERSONS IN PAID EMPLOYMENT 1.1 Broj radnika, sati rada,vrijednost radova prema vrsti građevina ……………………………… 11 Number of workers hours worked on sites, value of construction projects put in place by type of objectives 1.2 Vrijednost izvršenih građevinskih radova prema vrsti radova ……………………………………….. 12

Value of construction projects put in place according to type of works 1.3 Vrijednost izvršenih građevinskih radova prema vrsti investitora ……………………………………. 13

Value of construction projects put in place by investor

1.4 Vrijednost izvršenih građevinskih radova prema vrsti građevinskih objekata …………………….. 15 Value of construction projects put in place by type of structure

1.5.1 Vrijednost izvršenih građevinskih radova po kantonima i općinama F BiH,2012 ………………….. 18

Value of construction projects put in place by municipalities,2012 1.5.2 Vrijednost izvršenih građevinskih radova po kantonima i općinama F BiH,2013 …………………… 20

Value of construction projects put in place by municipalities,2013 1.6.1 Broj zgrada, građevinska veličina zgrada,vrijednost izvršenih radova,2012 ……………………… 22 Number of buildings,buildings floor area and volume , value of construction works put in place, 2012 1.6.2 Broj zgrada, građevinska veličina zgrada,vrijednost izvršenih radova,2013 …………………………. 23 Number of buildings, buildings floor area and volume , value of construction works put in place, 2013 1.7.1 Zgrade prema namjeni, poslovni prostori, 2012 ………………………………………………………… 24 Buidings by purpose, rooms for business, 2012 1.7.2 Zgrade prema namjeni, poslovni prostori, 2013 ………………………………………………………… 25 Buidings by purpose, rooms for business, 2013 1.8.1 Završene stambene zgrade po sistemu gradnje i katnosti, 2012 ……………………………………. 26

Completed residential buildings by the way of buildings and by storeys, 2012

1.8.2 Završene stambene zgrade po sistemu gradnje i katnosti, 2013 …………………………………….. 26 Completed residential buildings by the way of buildings and by storeys, 2013

1.9.1 Završene stambene zgrade po broju stanova i katnosti ,2012 ……………………………………….. 27

Completed residential buildings by number of rooms and by storeys, 2012

1.9.2 Završene stambene zgrade po broju stanova i katnosti, 2013………………………………………... 27 Completed residential buildings by number of rooms and by storeys, 2013

1.10 Stambene zgrade, stanovi ………………………………………………………………………………. 28 Residential buldings, dwellings 1.11 Struktura stambene izgradnje ……………………………………………………………………………. 28 Composition of dwellings 1.12 Struktura stambene izgradnje po svim građevinskim aktivnostima ……………………………….. 29 Composition of dwellings by all construction activity 1.13.1 Ukupan broj završenih stanova po površini i broju soba, 2012 ……………………………………… 30

Total number of completed dwellings by floor area and number of rooms, 2012

1.13.2 Ukupan broj završenih stanova po površini i broju soba, 2013 ……………………………………… 30 Total number of completed dwellings by floor area and number of rooms, 2013

Page 6: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

2. GRAĐEVINSKI RADOVI U INOSTRANSTVU/INOZEMSTVU MONITORING CONSTRUCTION ACTIVITY IN ABROAD 2.1 Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu/inozemstvu, 000 KM,2009-2013 ………… 31

Value construction put in place in abroad, 000 KM, 2009-2013

2.2 Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu/inozemstvu, 000 USD, 2009-2013 ………. 32 Value construction put in place in abroad, 000 USD, 2009 -2013

2.3 Građevinska djelatnost u inostranstvu/inozemstvu …………………………………………………….. 33 Construction activity in abroad

3. PROSJEČNA CIJENA STANOVA, 2013 AVERAGE PRICES OF DWELLINGS, 2013

3.1 Prosječna cijena stanova, 2013 ……………………………………………………………………………. 34 Average prices of dwellings, 2013

Page 7: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA NOTES ON METHODOLOGY

Izvori i metode prikupljanja podataka Sources and methodes of collecting of data

Podaci građevinske statistike prikazani u tabelama od 1.1 do1.13.2 prikupljeni su pomoću Godišnjeg izvještaja ograđevinskom objektu (GRAĐ-11). Ovaj izvještaj popunjavajupravne osobe ili njihovi dijelovi koji su prema Klasifikacijidjelatnosti u Registru poslovnih subjekata razvrstani u području F– Građevinarstvo i imaju 10 i više zaposlenih.

Data on construction presented in tables from 1.1 to 1.13.2are collected through the yearly report (GRAĐ-11).Reportssubmitted by legal entities with 10 and more persons engagedin construction works described in the Classification ofEconomic Activities, section F – Construction.

Cilj ovakvog selektivnog pristupa u obuhvatu izvještajnih jedinicaje dobiti pokazatelje obima i strukture građevinskih radova uvećem dijelu građevinskih pravnih osoba čija aktivnost odražavakretanje ukupne građevinske djelatnosti.

The goal this cut-off approach of reporting units is get pointsof size and structure of construction works in most partconstruction legal entities, which activities are reflectionmovement of total construction activities.

Prema tome, podaci u tabelama ne sadrže ukupnu vrijednostizvršenih građevinskih radova niti sve završene zgrade i stanovena području Federacije BiH jer nisu obuhvaćene pravne osobe smanje od 10 zaposlenih i zanatlije.

Data in the tables doesn t content amount of total constructionworks, all completed buildings and dwellings in F B&H.Thereason for that is no involving legal entities with less then 10employees, craftsmans.

Podaci o vrijednosti izvršenih radova temelje se na obračunskimsituacijama o izvršenim radovima na pojedinim građevinskimobjektima u izvještajnoj godini. Pravne osobe iskazuju samoradove koje su izvršile s vlastitim radnicima, bez radova vlastitihpodizvođača.

The value of construction works put in place is make fromaccounting report about construction works on constructionobjects in reporting year.Legal entities give only works withown employees, without works sub-contractors.

Podatke o završenim zgradama i stanovima u izvještajnoj godiniprikazuju samo pravne osobe koje su glavni izvođači radova.

The data on the number completed buildings and dwellings inreporting year are shown only legal entities who have a directcontract with investor.

Vrijednost izvršenih građevinskih radova data je u tekućimcijenama, a obuhvaća vrijednost rada, utrošenog materijala igotovih proizvoda za ugradnju, goriva i električne energije,troškove korištenja građevinskih mašina i druge troškove u vezi sizvođenjem građevinskih radova.

Value of construction put in place are expressed in curentprices and includes the value of work, buildingmaterials,complete units and structures, propulsion materialand other expenses which make part of the accounting report.

Podaci prikazani u tabelama od 2.1 do 2.3 prikupljeni suTromjesečnim izvještajem o građevinskim radovima uinostranstvu (GRAĐ-33) koje obavljaju pravne osobe. Izvorpodataka su obračuni koji se podnose inozemnom investitoru, teevidencije o radnicima na gradilištu.

Data on construction presented in tables from 2.1 to 2.3 arecollected through the quarterly report (GRAĐ-33) andrepresent the value of construction works put in place inabroad from accounting reports submitted to a foreign investorand records on workers on building sites abroad.

Kako bi podaci o radovima u inostranstvu/inozemstvu, koji suprikazani u seriji od nekoliko godina, bili međusobno usporedivi utabelama 2.1 i 2.3, izračunati su na tečaj američkog dolara koji jevrijedio za posljednju godinu u seriji. Koeficijenti zapreračunavanje vrijednosti iz pojedinih godina izračunati sustavljanjem u odnos tečaja američkog dolara iz posljednje godineu seriji i tečaja koji je vrijedio za pojedinu godinu.

In order to compare construction works in abroad , which arerepresent in set of years in tables 2.1 and 2.3, we calculatedcoefficient for revising. .Coefficient for revising of the value ofone year is calculated as ratio excange 1 USD from last yearin set and excange for observe year.

Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in F B&H 9

Page 8: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

Podaci prikazani u tabeli 3.1 prikupljeni su pomoćuPolugodišnjeg izvještaja o cijenama novih stanova (GRAĐ-41)Izvještajem se prate podaci o cijeni kvadratnog metra stambenepovršine završenih stanova i stanova u gradnji.

In table 3.1 are data collecting with a Semi annual – reporton Prices of new dwellings (GRAĐ-41).The survey coversprices of dwellings completed in the observed year and pricesof dwellings whose construction started in the observedperiod.

U cijenu su pored troškova gradnje uključeni i troškovi dobijanja,pripreme i komunalnog uređenja zemljišta, te troškoviprojektovanja, stručnog nadzora, kontrole projekta i drugi troškovi.

In addition to construction costs, the price includes the costsof obtaining, preparing nad regulating the land as well ascosts of engineering, supervision, contributions nad othercosts.

U prosječnu cijenu (prosječna cijena m2 novoizgrađenog stana)ne ulaze promjene u stukturi novogradnje kao što je gradnja urazličitim vremenskim periodima, lokacija objekta, kvalitet gradnjei drugi parametri koji definišu cijenu.

In average prices (average price m 2 of new floor area)exclude changes in structure of new buildings in different timeperiod.So, are not includes place of building, quality ofbuilding and other arguments which determine of price.

DEFINICIJE DEFINITIONSGrađevinski objekat je svaka podzemna i nadzemnakonstrukcija, koja je u građevinskom smislu jedna cjelina saunaprijed određenom namjenom, vezana za određeni prostor.Podkategorije građevinskih objekata su navedene u «Klasifikacijivrsta građevinskih objekata»

Constructions are structures connected with the groundwhich are made of construction materials and componentsand/or for which construction work is carried out.Subcategories constructions are made in «Classification ofTypes of Constructions».

Zgrade ili objekti visokogradnje su pokrivene konstrukcije koje selako upotrebljavaju kao samostalne cjeline, izgrađeni kao trajniobjekti, namijenjeni za zaštitu ljudi, životinja i stvari.

Buildings are roofed constructions that can be usedseparately, have been built for permanent purposes, can beentered by persons and are suitable or intended for protectingpersons, animals or objects.

Stambene zgrade su konstrukcije kod kojih se najmanje polovinaukupne površine zgrade upotrebljava za namjene stanovanja.Zgrade sa stanovima za odmor i zgrade za kolektivni smještaj(npr. starački domovi, domovi za studente, radnike itd.)svrstavamo kao druge stambene zgrade.

Residential buildings are constructions at least half of whichis used for residential purposes. Buildings with holidaydwellings and collective accommodation buildings (e.g. oldpeople s homes, student hostels, etc.) are classified as otherresidential buildings.

Nestambene zgrade su konstrukcije kod kojih se većina ukupnepovršine zgrade upotrebljava za nestambene svrhe ili je svanamijenjena za nestambene svrhe.

Non- residential buildings are constructions which aremainly used or intended for non-residential purposes.

Površina zgrade je zbir svih podnih površina etaža zgrade kojaposjeduje ispravnu tehničku dokumentaciju.

Floor area of buildings is the sum total of floor area of allstoreys of the building defined by the valid technicalregulation.

Volumen/zapremina zgrade je zbir svih zapremina/volumenaetaža zgrade koja posjeduje ispravnu tehničku dokumentaciju.

Volume of building is the sum total of the volume of allstoreys of the building defined by the valid technicalregulation.

Stan je svaka građevinska cjelina namijenjena za stanovanje kojase sastoji od jedne ili više soba sa pomoćnim prostorima (kuhinja,ostava, predsoblje, kupaonica, toalet) ili bez pomoćnih prostorijasa najmanje jednim odvojenim ulazom.

A dwelling is any structurally unified whole intended forresidence, with one or more rooms, with or withoutappropriate utility spaces (kitchen, larder, hallway, bathroomand toilet) and with at least one separate entrance.

10 Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in F B&H

Page 9: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

2012 2011

2013 2012

Prosječan broj radnika na gradilištima 9056 9216 9610 101,7 104,2Average number of workers on sites

Odrađeni sati rada na gradilištima, ` 000 sati 17258 17602 18864 101,9 107,1Hours worked on sites

Vrijednost izvršenih radova , ` 000 KMValue of construction projects put in place

Ukupno/Total 703230 713669 709317 101,5 99,4Zgrade/Buildings 356223 298911 264858 83,9 88,6

Stambene/Residential 118613 106646 84798 89,9 79,5Nestambene/Non residential 237610 192265 180060 80,9 93,6

Ostale građevine/Civil engineering works 347007 414758 444459 119,5 107,2Prometna infrastruktura 248171 295525 342786 119,1 115,9Transport infrastructureCjevovodi, komunikacijski i električni vodovi 80735 92127 78129 114,1 84,8Pipelines, communication and electricity linesSložene industrijske građevine 14675 21632 18227 147,4 84,3Complex construction on industrial sitesOstale nespomenute građevine 3426 5474 5317 159,7 97,1Other civil engineering works

Završeni stanovi1)/Completed dwellings

Broj/Number 1375 1532 1037 111,4 67,7

Površina,m2/Useful floor area,m 2 70046 77675 53282 110,8 68,6

Prosječna površina, m2/Average useful floor area, m 2 50,9 50,6 51,4 99,4 101,6

1)Pravne osobe prikazuju samo završene nove stanove koje grade kao glavni izvođači radova Only legal entities with a direct contract with investor give data of number completed new dwellings

Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H 11

2012*

by type of facilities and finished dwellings

1.Građevinska djelatnost pravnih osoba sa 10 i više zaposlenih Construction activity of legal person with 10 and more persons in paid employment

1.1 Broj radnika, sati rada, vrijednost radova prema vrsti građevina i završeni stanovi Number of works, hours worked on sites, value of construction projects put in place

2013

IndeksiIndices

2011

Page 10: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

dogradnja irekonstrukcij

eattached building,

reconstruction

velikepopravkerepairing

redovno održavanje

maintenance

2010 616726 320193 189945 44477 62111

2011 703230 360732 234156 50596 57746

2012* 713669 434174 163567 52883 63045

2013 709317 499270 114007 30886 65154

Ukupno/Total 709317 499270 114007 30886 65154

Zgrade/Buildings 264858 206969 38209 13501 6179

Stambene/Residential 84798 76421 5296 1680 1401Nestambene/Non residential 180060 130548 32913 11821 4778

Ostale građevine/Civil engineering works 444459 292301 75798 17385 58975

Prometna infrastruktura 342786 224328 50265 13898 54295

Transport infrastructure

Cjevovodi, komunik. i električni vodovi 78129 57951 15601 2024 2553

Pipelines, communication and electricity lines

Složene industrijske građevine 18227 6832 7884 1463 2048

Complex construction on industrial sites

Ostale nespomenute građevine 5317 3190 2048 - 79

Other civil engineering works

Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H12

ukupnoTotal

` 000 KMnovogradnjanewly builtbuildings

Vrijednost izvršenih građevinskih radova, ` 000 KMValue of construction projects put in place

ostali radoviother works

1.2 Vrijednost izvršenih građevinskih radova prema vrsti radova Value of construction projects put in place by type of works

Page 11: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

`000 KM

Ukupno1)

Total1)Pravne osobeLegal entities

Fizičke osobeNatural person

2010Vrijednost izvršenih radova 616726 599282 17444Value of construction projects put in place

Struktura, % 100,0 97,2 2,8Structure, %

2011Vrijednost izvršenih radova 703230 675770 27460Value of construction projects put in place

Struktura, % 100,0 96,1 3,9Structure, %

2012*Vrijednost izvršenih radova 713669 670472 43197Value of construction projects put in place

Struktura, % 100,0 93,9 6,1Structure, %

2013Vrijednost izvršenih radova 709317 681682 27635Value of construction projects put in place

Struktura, % 100,0 96,1 3,9Structure, %

Unsko-sanski kantonVrijednost izvršenih radova 44517 42843 1674Value of construction projects put in place

Struktura, % 100,0 96,2 3,8Structure, %

Kanton PosavskiVrijednost izvršenih radova 5851 5721 130Value of construction projects put in place

Struktura, % 100,0 97,8 2,2Structure, %

Tuzlanski kantonVrijednost izvršenih radova 125413 124569 844Value of construction projects put in place

Struktura, % 100,0 99,3 0,7Structure, %

Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H 13

1.3 Vrijednost izvršenih radova prema vrsti investitora Value of construction projects put in place by investor

Page 12: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

nastavakcontinued `000 KM

Ukupno1)

Total1)Pravne osobeLegal entities

Fizičke osobeNatural person

Zeničko-dobojski kantonVrijednost izvršenih radova 164443 162800 1643Value of construction projects put in place

Struktura, % 100,0 99,0 1,0Structure, %

Bosansko-podrinjski kantonVrijednost izvršenih radova 10904 9867 1037Value of construction projects put in place

Struktura, % 100,0 90,5 9,5Structure, %

Srednjobosanski kantonVrijednost izvršenih radova 44962 31922 13040Value of construction projects put in place

Struktura, % 100,0 70,9 29,1Structure, %

Hercegovačko-neretvanski kantonVrijednost izvršenih radova 96080 89993 6087Value of construction projects put in place

Struktura, % 100,0 93,7 6,3Structure, %

Zapadnohercegovački kantonVrijednost izvršenih radova 32507 30377 2130Value of construction projects put in place

Struktura, % 100,0 93,5 6,5Structure, %

Kanton SarajevoVrijednost izvršenih radova 164272 163457 815Value of construction projects put in place

Struktura, % 100,0 99,5 0,5Structure, %

Kanton 10Vrijednost izvršenih radova 20368 20133 235Value of construction projects put in place

Struktura, % 100,0 98,8 1,2Structure, %

1) Po Klasifikaciji vrsta građevinskih objekata according to the Classification of Type of Construction (CC)

14 Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H

1.3 Vrijednost izvršenih građevinskih radova prema vrsti investitora Value of construction projects put in place by investor

Page 13: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

ukupnototal

od toga obrtnički i instalaterski radoviof these instalacion and handcraft works

ukupnototal

od toga obrtnički i instalaterski radoviof these instalacion and handcraft works

Ukupno 713669 101725 709317 274302Total Objekti visokogradnje 298911 59255 264858 105510BuildingsStambene zgrade 106646 24173 84798 37299Residential buildings

Zgrade s jednim stanom 10563 2499 8872 3220One-dwelling buildingsZgrade s dva stana 3483 748 2434 884Two-dwelling buildingsZgrade s tri i više stanova 86723 19457 71687 32778Three and more dwelling buildingsZgrade za stanovanje zajednica 5877 1469 1805 417Residences for communities

Nestambene zgrade 192265 35082 180060 68211Non-residential buildings

Hoteli 12945 3179 4233 1880Hotel buildingsOstale zgrade za kratkotrajni boravak 1601 1093 549 323Other short-stay accomodation buildingsPoslovne zgrade 57328 9294 58807 24724Office buildingsZgrade za trgovinu na veliko i malo 31053 3260 25354 7726Wholesale and retail trade buildingsZgrade za komunikacije, stanice, terminali 6033 1210 5629 2429i pomoćni objektiCommunication buildings, stations,terminalsGaraže 1401 525 786 106Garage buildingsIndustrijske zgrade 27494 2075 33517 10192Industrial buildingsRezervoari, silosi i skladišta 7376 916 5345 1025Reservoirs, silos and warehousesZgrade za kulturno-umjetničku djelatnost 3374 1496 5168 3537Public entertainment buildingsMuzeji i biblioteke 1492 367 1430 1081Museums and librariesŠkolske, fakultetske zgrade i zgrade za 16527 4935 18281 7737naučnu djelatnostSchool,university and research buildingsBolnice i zgrade za institucionalnu zaštitu 13361 4836 8249 3108Hospital or institutional care buildingsSportske dvorane 6225 1261 3074 1318Sports haallsNestambene poljoprivredne zgrade 370 72 480 95Non-residential farm buildingsZgrade za obavljanje vjerskih i drugih obreda 3159 276 4832 2317Buildings for religious activitiesHistorijski ili zaštićeni spomenici 1248 97 3772 458Historic or protected monumentsOstale zgrade koje nisu drugdje pomenute 1278 190 554 155Other buildings not elsewhere classified

Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H 15

2012*

` 000 KM` 000 KM

1.4 Vrijednost izvršenih građevinskih radova po vrstama građevinskih objekata Value of contruction projects put in place by type of structure

2013

Page 14: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

nastavakcontinued

ukupnototal

od toga obrtnički i instalaterski radoviof these instalacion and handcraft works

ukupnototal

od toga obrtnički i instalaterski radoviof these instalacion and handcraft works

Objekti niskogradnje 414758 42470 444459 168792Civil engineering worksPrometna infrastruktura 295525 33826 342786 135962Transport infrastructure

Autoceste 91198 92 130839 57183HighwaysCeste i ulice 150696 24746 171705 69713Streets and roadsMeđugradske željeznice 10829 1340 948 145Long-distance railwaysGradska željeznica 140 - 4743 1017Urban railwaysAerodromske staze 109 63 - -Airfield runwaysMostovi i vijadukti 20442 545 16063 4094Bridges,elevated highwaysTuneli i podhodnici 11097 5120 12154 2003Tunnels and subwaysLuke i plovni kanali 1143 130 1160 361Harbours,waterwaysBrane 5686 590 4703 1337DamsAkvadukti, hidrograđevinski objekti 4185 1200 471 109za odvodnjavanje i navodnjavanjeAqueducts,irrigation and cultivation waterworks

Cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi 92127 6454 78129 26270Pipelines, communication and electricity lines

Daljinski cjevovodi za naftu i plin 3496 89 1033 317Long-distance oil and gas pipelines Daljinski vodovodi 2791 323 266 30Long-distance water pipelines Daljinski telekomunikacijski vodovi 13481 358 11698 2259Long-distance telecommunication linesDaljinski električni vodovi 16768 1610 17458 5398Long-distance electricity linesLokalni plinovodi 1826 79 2748 1608Local gas supply linesLokalni vodovodi 10649 2861 7398 3070Lokal water supply pipelines Lokalna kanalizacija 9113 104 10414 3684Lokal waste water pipelines Lokalni električni i telekomunikacijski kablovi 34003 1030 27114 9904Local electricity and telecommunication cables

Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H

` 000 KM

2012 2013

16

` 000 KM

Page 15: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

nastavakcontinued

ukupnototal

od toga obrtnički i instalaterski radoviof these instalacion and handcraft works

ukupnototal

od toga obrtnički i instalaterski radoviof these instalacion and handcraft works

Kompleksni industrijski objekti 21632 2007 18227 4748Complex construction on industrial sites

Objekti za rudarstvo i eksploataciju drugih sirovina 3277 560 4994 655Construction for mining or extractionEnergetski objekti 13461 636 9671 3214Power plant constructionGrađevine i postrojenja za hemijsku industriju 2060 321 1491 571Chemical plant constructionObjekti i postrojenja u teškoj industriji na drugom 2834 490 2071 308mjestu neklasificiranaHeavy industrial plants,not elsewhere classified

Ostali nespomenuti objekti niskogradnje 5474 183 5317 1812Other civil engineering works

Sportski tereni 1565 58 1986 390Sports groundsDrugi objekti za sport i rekreaciju 2570 96 1533 574Other construction for sport and recreationDrugi objekti niskogradnje na drugom 1339 29 1798 848mjestu neklasificiraniOther civil engineering works not elsewhere classified

Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H 17

2012 2013

` 000 KM ` 000 KM

Page 16: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

ukupnototal

strukturastructure

visokogradnjabuildings

strukturastructure

niskogradnjacivil

engineering

strukturastructure

` 000 KM % ` 000 KM % ` 000 KM %

Ukupno 713669 100,0 298911 100,0 414758 100,0Total

Unsko-sanski kanton 43865 6,1 15658 5,2 28207 6,8

Bihać 25860 7135 18725Bosanska Krupa 3087 2293 794Bužim 5002 166 4836Cazin 1631 1255 376Ključ 407 172 235Sanski Most 4986 2024 2962Bosanski Petrovac 134 134 -Velika Kladuša 2758 2479 279

Kanton Posavski 8481 1,2 4246 1,4 4235 1,0

Domaljevac-Šamac 2878 2710 168Odžak 2716 537 2179Orašje 2887 999 1888

Tuzlanski kanton 138915 19,5 51696 17,6 87219 21,0

Banovići 6750 1117 5633Gračanica 2530 2080 450Gradačac 2685 210 2475Kalesija 3694 1238 2456Kladanj 453 253 200Lukavac 15153 5042 10111Srebrenik 2843 1077 1766Tuzla 94433 39818 54615Živinice 8355 856 7499Čelić 190 5 185Sapna 761 - 761Teočak 1068 - 1068

Zeničko-dobojski kanton 140831 19,7 18966 6,3 121865 29,4

Breza 1743 1245 498Kakanj 47638 1251 46387Maglaj 2276 595 1681Olovo 2812 4 2808Tešanj 5582 3607 1975Vareš 353 311 42Visoko 21530 2207 19323Zavidovići 3252 1686 1566Zenica 52557 7561 44996Žepče 3037 499 2538Usora 51 - 51

Bosansko - podrinjski kanton 8565 1,2 4060 1,4 4505 1,1

Foča 1872 996 876Goražde 6693 3064 3629

Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H

1.5.1 Vrijednost izvršenih radova po kantonima i općinama , 2012* Value of construction projects put in by municipalities , 2012

18

Page 17: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

nastavakcontinued

ukupnototal

strukturastructure

visokogradnjabuildings

strukturastructure

niskogradnjacivil

engineering

strukturastructure

` 000 KM % ` 000 KM % ` 000 KM %

Srednjobosanski kanton 46115 6,5 16174 5,4 29941 7,2

Bugojno 1171 140 1031Busovača 1188 210 978Donji Vakuf 2197 1881 316Fojnica 1635 258 1377Gornji Vakuf - Uskoplje 106 2 104Kiseljak 2428 934 1494Kreševo 2411 - 2411Novi Travnik 1418 1250 168Travnik 28623 8287 20336Vitez 2357 1479 878Dobretići 8 8 -Jajce 2573 1725 848

Hercegovačko-neretvanski kanton 136562 19,1 88148 29,4 48414 11,7

Čapljina 17184 4211 12973Čitluk 31675 28559 3116Jablanica 5005 2365 2640Konjic 9733 5154 4579Neum 814 84 730Prozor 275 95 180Ravno 285 250 35Stolac 847 701 146Grad Mostar 70744 46729 24015

Zapadnohercegovački kanton 26339 3,7 7898 2,6 18441 4,5

Grude 4448 82 4366Široki Brijeg 6298 6032 266Ljubuški 14538 881 13657Posušje 1055 903 152

Kanton Sarajevo 144085 20,2 87959 29,4 56126 13,5

Centar 23381 9772 13609Hadžići 9921 629 9292Ilidža 55084 51091 3993Ilijaš 2250 2093 157Novi Grad 18360 6767 11593Novo Sarajevo 21399 8215 13184Stari Grad 6585 5172 1413Vogošća 7105 4220 2885

Kanton 10 19911 2,8 4106 1,3 15805 3,8

Tomislavgrad 503 298 205Glamoč 17 17 -Livno 19197 3790 15407Drvar 1 1 -Bosansko Grahovo 193 - 193

Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H 19

Page 18: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

ukupnototal

strukturastructure

visokogradnjabuildings

strukturastructure

niskogradnjacivil

engineering

strukturastructure

` 000 KM % ` 000 KM % ` 000 KM %

Ukupno 709317 100,0 264858 100,0 444459 100,0Total

Unsko-sanski kanton 44517 6,3 19546 7,4 24971 5,7

Bihać 25751 9846 15905Bosanska Krupa 2981 1143 1838Bužim 1105 783 322Cazin 8076 3704 4372Ključ 458 334 124Sanski Most 1792 1306 486Bosanski Petrovac 578 126 452Velika Kladuša 3776 2304 1472

Kanton Posavski 5851 0,8 829 0,4 5022 1,2

Domaljevac-Šamac 610 250 360Odžak 2676 373 2303Orašje 2565 206 2359

Tuzlanski kanton 125413 17,7 46515 17,6 78898 17,6

Banovići 6796 1422 5374Gračanica 3835 1574 2261Gradačac 7305 4670 2635Kalesija 1492 550 942Kladanj 1341 444 897Lukavac 10856 4024 6832Srebrenik 3324 1968 1356Tuzla 76736 29261 47475Živinice 11569 2410 9159Čelić 239 186 53Sapna 1124 6 1118Teočak 761 - 761Doboj-Istok 35 - 35

Zeničko-dobojski kanton 164443 23,2 23440 8,6 141003 31,7

Breza 2989 810 2179Kakanj 41061 1488 39573Maglaj 1947 615 1332Olovo 2376 285 2091Tešanj 3715 1156 2559Vareš 436 401 35Visoko 30917 1024 29893Zavidovići 1662 692 970Zenica 77684 15999 61685Žepče 1519 894 625Usora 137 76 61

Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H20

1.5.2 Vrijednost izvršenih radova po kantonima i općinama , 2013 Value of construction projects put in by municipalities , 2013

Page 19: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

nastavakcontinued

ukupnototal

strukturastructure

visokogradnjabuildings

strukturastructure

niskogradnjacivil

engineering

strukturastructure

` 000 KM % ` 000 KM % ` 000 KM %

Bosansko - podrinjski kanton 10904 1,5 5416 2,1 5488 1,2

Foča 681 252 429Goražde 10223 5164 5059

Srednjobosanski kanton 44962 6,3 14196 5,4 30766 6,9

Bugojno 1521 1344 177Busovača 3891 170 3721Donji Vakuf 597 165 432Fojnica 1158 73 1085Gornji Vakuf - Uskoplje 786 786 -Kiseljak 9618 1260 8358Kreševo 51 - 51Novi Travnik 1858 1128 730Travnik 21574 6808 14766Vitez 2019 1135 884Dobretići 142 142 -Jajce 1747 1185 562

Hercegovačko-neretvanski kanton 96080 13,5 50770 19,2 45310 10,3

Čapljina 12040 1739 10301Čitluk 11739 9365 2374Jablanica 3082 874 2208Konjic 10081 5206 4875Neum 2068 1271 797Prozor 2591 601 1990Ravno 152 80 72Stolac 3284 2750 534Grad Mostar 51043 28884 22159

Zapadnohercegovački kanton 32507 4,6 17370 6,6 15137 3,4

Grude 2660 1539 1121Široki Brijeg 12494 8535 3959Ljubuški 15489 6433 9056Posušje 1864 863 1001

Kanton Sarajevo 164272 23,2 83230 31,4 81042 18,2

Centar 25752 19673 6079Hadžići 17560 184 17376Ilidža 42606 28592 14014Ilijaš 3041 1439 1602Novi Grad 29396 12302 17094Novo Sarajevo 28643 7866 20777Stari Grad 9776 7422 2354Vogošća 7498 5752 1746

Kanton 10 20368 2,9 3546 1,3 16822 3,8

Tomislavgrad 4872 521 4351Glamoč 485 335 150Livno 14960 2639 12321Drvar 51 51 -

Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H 21

Page 20: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

ukupnototal

zanatski i instalac. rad.

instalation andhandcraft works

Objekti visokogradnje 201 131 70 m2 219280 211295 171150 34323Buildings m 3 614968 631098

Stambene zgrade 53 32 21 m2 102093 110033 79818 17746Residential buildings m 3 306889 313175

Zgrade s jednim stanom 7 6 1 m2 749 40 323 98One-dwelling buildings m 3 2110 120Zgrade s dva stana 4 3 1 m2 660 150 632 75Two-dwelling buildings m 3 1730 540Zgrade s tri i više stanova 40 21 19 m2 94164 109843 75209 17573Three and more dwelling buildings m 3 286439 312515Zgrade za stanovanje zajednica 2 2 - m2 6520 - 3654 -Collective accommodation buildings m 3 16610 -

Nestambene zgrade 148 99 49 m2 117187 101262 91332 16577Non-residential buidings m 3 308079 317923

Hoteli 6 5 1 m2 8090 1900 7956 2412Hotel buildings m 3 11600 6130Poslovne zgrade 39 25 14 m2 53210 11467 38030 5701Office buildings m 3 144792 35857Zgrade za trgovinu na veliko i malo 19 14 5 m2 8328 10987 4221 248Wholesale and retail trade buildings m 3 23433 31734Zgrade za komunikacije,stanice, terminali 6 6 - m2 2402 - 834 25i pomoćni objekti m 3 5619 -Communication buildings, stations,terminalsGaraže 3 2 1 m2 4150 4416 224 -Garage buildings m 3 9750 13011Industrijske zgrade 21 14 7 m2 23908 15078 15856 3493Industrial buildings m 3 63624 47280Rezervoari, silosi i skladišta 8 6 2 m2 1524 4550 2806 173Reservoirs, silos and warehouses m 3 - -Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost 4 3 1 m2 610 330 514 49Public entertainment buildings m 3 1820 1610Muzeji i biblioteke 1 1 - m2 300 - 55 -Museums and libraries m 3 17980 -Školske, fakultetske zgrade i zgrade za 8 3 5 m2 2950 29684 6203 881naučnu djelatnost m 3 7329 97491School,university and research buildingsBolnice i zgrade za institucionalnu zaštitu 9 5 4 m2 7090 8300 9022 1277Hospital or institutional care buildings m 3 21290 26350Sportske dvorane 9 4 5 m2 2025 13370 4247 2235Sports haalls m 3 8973 55280Nestambene poljoprivredne zgrade 1 1 - m2 120 - 25 -Non-residential farm buildings m 3 430 -Zgrade za obavljanje vjerskih i drugih obreda 8 5 3 m2 1110 760 541 56Buildings for religious activities m 3 3185 2290Historijski ili zaštićeni spomenici 5 4 1 m2 750 420 344 27Historic or protected monuments m 3 2700 890Ostale zgrade koje nisu drugdje pomenute 1 1 - m2 620 - 454 -Other non-residential buildings m 3 2604 -

1) Po Klasifikaciji vrsta građevinskih objekata/according to the Classification of Type of Construction (CC)2)Novogradnja,dogradnja,adaptacija nestambenog u stambeni prostor/new buildings, extension, adaptacion into residentila area

22 Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H

1.6.1 Broj zgrada, građevinska veličina i vrijednost izvršenih radova1), 2012 Number of buildings, buildings floor area and volume, value of constr.put in place 1), 2012

` 000 KM

nezavr-šenih

uncompleted

Građevinska veličinaBuildings floor area

Vrijednost izvršenih radova

Value of construction put in place

jedin.mjereunit

završenihcompleted

nezavr-šenih

uncompleted

Broj zgrada2)

Number of buildings2)

ukupnototal

završenihcompleted

Page 21: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

ukupnototal

zanatski i instalac. rad.

instalation andhandcraft works

Objekti visokogradnje 196 143 53 m2 180340 158614 150944 67705Buildings m 3 539097 473307

Stambene zgrade 54 36 18 m2 64112 80764 59492 27485Residential buildings m 3 178082 227331

Zgrade s jednim stanom 1 1 - m2 170 - 132 25One-dwelling buildings m 3 420 -Zgrade s dva stana - - - m2 - - - -Two-dwelling buildings m 3 - -Zgrade s tri i više stanova 53 35 18 m2 63942 80764 59360 27460Three and more dwelling buildings m 3 177662 227331

Nestambene zgrade 142 107 35 m2 116228 77850 91452 40220Non-residential buidings m 3 361015 245976

Hoteli 6 4 2 m2 4198 760 1825 699Hotel buildings m 3 12350 2220Poslovne zgrade 34 23 11 m2 34554 11060 41037 19864Office buildings m 3 103259 30592Zgrade za trgovinu na veliko i malo 21 18 3 m2 16227 4990 4372 1008Wholesale and retail trade buildings m 3 56582 14714Zgrade za komunikacije,stanice, terminali 6 6 - m2 3280 - 4240 1876i pomoćni objekti m 3 9926 -Communication buildings, stations,terminalsGaraže 5 3 2 m2 5821 4588 639 46Garage buildings m 3 16872 19800Industrijske zgrade 21 17 4 m2 12489 10473 8439 2716Industrial buildings m 3 38844 40890Rezervoari, silosi i skladišta 8 6 2 m2 2484 5524 2237 264Reservoirs, silos and warehouses m 3 - -Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost 3 2 1 m2 143 1960 5087 3506Public entertainment buildings m 3 410 5230Muzeji i biblioteke 3 2 1 m2 400 8335 1370 1075Museums and libraries m 3 1040 33090Školske, fakultetske zgrade i zgrade za 11 7 4 m2 22077 19860 14178 6391naučnu djelatnost m 3 76294 63780School,university and research buildingsBolnice i zgrade za institucionalnu zaštitu 7 6 1 m2 8530 430 3095 826Hospital or institutional care buildings m 3 29723 1260Sportske dvorane 3 1 2 m2 310 9030 1368 963Sports haalls m 3 720 32230Nestambene poljoprivredne zgrade 2 1 1 m2 120 430 357 79Non-residential farm buildings m 3 302 910Zgrade za obavljanje vjerskih i drugih obreda 7 6 1 m2 4650 410 2572 714Buildings for religious activities m 3 12044 1260Historijski ili zaštićeni spomenici 4 4 - m2 355 - 465 130Historic or protected monuments m 3 1019 -Ostale zgrade koje nisu drugdje pomenute 1 1 - m2 590 - 171 63Other non-residential buildings m 3 1630 -

1) Po Klasifikaciji vrsta građevinskih objekata/according to the Classification of Type of Construction (CC)2) Novogradnja,dogradnja,adaptacija nestambenog u stambeni prostor/new buildings, extension, adaptacion into residentila area

23

1.6.2 Broj zgrada, građevinska veličina i vrijednost izvršenih radova1), 2013 Number of buildings, buildings floor area and volume, value of constr.put in place 1), 2013

Vrijednost izvršenih radova

Value of construction put in place

` 000 KM

ukupnototal

završenihcompleted

nezavr-šenih

uncompleted

jedin.mjereunit

završenihcompleted

nezavr-šenih

uncompleted

Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H

Građevinska veličinaBuildings floor area

Broj zgrada2)

Number of buildings2)

Page 22: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

UKUPNOTOTAL

stambenezgrade

residentialbuildings

hoteli i sl.hotels

poslovnezgradeoffice

buildings

zgrade zatrgovinu

tradebuildings

zgrade zapromet ikomunik.traffic andcomunic.buildings

industrijske zgrade iskladištaindustrialbuildings

zgrade zakulturu iškolstvoschool

andpublic

buildings

ostalenestamben

ezgrade

other non-residentialbuildings

UkupnoTotal

Broj zgrada 201 53 6 39 19 9 29 31 15Number of buildings

Završene 131 32 5 25 14 8 20 16 11CompletedNezavršene 70 21 1 14 5 1 9 15 4Uncompleted

Površina zgrada (m2) 430575 212126 9990 64677 19315 10968 45060 64659 3780Floor area of buildings ( m 2)

Završenih ( m2) 219280 102093 8090 53210 8328 6552 25432 12975 2600Completed ( m 2)

Nezavršenih (m2) 211295 110033 1900 11467 10987 4416 19628 51684 1180Uncompleted ( m 2 )

Volumen zgrada (m3) 1246066 620064 17730 180649 55167 28380 110904 221073 12099Volume of buildings ( m 3 )

Završenih ( m3) 614968 306889 11600 144792 23433 15369 63624 40342 8919Completed ( m 3 )Nezavršenih (m3) 631098 313175 6130 35857 31734 13011 47280 180731 3180Uncompleted ( m 3)

Korisna površina 176056 6120 7798 50118 15085 8598 35495 49908 2934poslovnog prostora uzgradamaUseful floor area rooms for business

Završenim ( m2) 93780 2932 6288 41240 6317 5088 20049 9854 2012Completed ( m 2 )Nezavršenim ( m2) 82276 3188 1510 8878 8768 3510 15446 40054 922Uncompleted (m 2 )

1) Po Klasifikaciji vrsta građevinskih objekata according to the Classification of Type of Construction (CC)

24 Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H

1.7.1 Zgrade prema namjeni, poslovni prostori 1), 2012 Buildings by purpose, rooms for business 1) , 2012

Namjena zgradeBuildings by purpose

Page 23: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

UKUPNOTOTAL

stambenezgrade

residentialbuildings

hoteli i sl.hotels

poslovnezgradeoffice

buildings

zgrade zatrgovinu

tradebuildings

zgrade zapromet ikomunik.traffic andcomunic.buildings

industrijske zgrade iskladištaindustrialbuildings

zgrade zakulturu iškolstvoschool

andpublic

buildings

ostalenestamben

ezgrade

other non-residentialbuildings

UkupnoTotal

Broj zgrada 196 54 6 34 21 11 29 27 14Number of buildings

Završene 143 36 4 23 18 9 23 18 12CompletedNezavršene 53 18 2 11 3 2 6 9 2Uncompleted

Površina zgrada (m2) 338954 144876 4958 45614 21217 13689 30970 71075 6555Floor area of buildings ( m 2 )

Završenih ( m2) 180340 64112 4198 34554 16227 9101 14973 31460 5715Completed ( m 2 )Nezavršenih (m2) 158614 80764 760 11060 4990 4588 15997 39615 840Uncompleted ( m 2 )

Volumen zgrada (m3) 1012404 405413 14570 133851 71296 46598 79734 243777 17165Volume of buildings ( m 3 )

Završenih ( m3) 539097 178082 12350 103259 56582 26798 38844 108187 14995Completed ( m 3 )Nezavršenih (m3) 473307 227331 2220 30592 14714 19800 40890 135590 2170Uncompleted ( m 3 )

Korisna površina 157365 4955 3720 35926 16782 10729 23961 56123 5169poslovnog prostora uzgradamaUseful floor area rooms for business

Završenim ( m2) 93015 1697 3124 27308 12861 7137 11694 24674 4520Completed ( m2)Nezavršenim ( m2) 64350 3258 596 8618 3921 3592 12267 31449 649Uncompleted (m 2 )

1) Po Klasifikaciji vrsta građevinskih objekata according to the Classification of Type of Construction (CC)

Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H 25

Namjena zgradeBuildings by purpose

1.7.2 Zgrade prema namjeni, poslovni prostori 1), 2013 Buildings by purpose, rooms for business 1) , 2013

Page 24: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

UkupnoTotal

prizemnegroundfloor

buildings

1-spratne1 storeybuildings

2-spratne2 storeybuildings

3-spratne3 storeybuildings

4-spratne4 storeybuildings

5-spratne5 storeybuildings

6 +6 storey and

more buildings

Zgrade ukupno 32 - 7 2 6 2 8 7 Total buildings

površina m2 102093 - 1180 531 6378 1805 15099 77100 floor area of building m 2

volumen m3 306889 - 3060 1508 16660 5580 47380 232701 volume of building m 3

Način gradnje: Way of buildings

tradicionalni 27 - 7 2 6 2 3 7 traditionaldjelimično montažni 5 - - - - - 5 - half-prefabricatedmontažni - - - - - - - - prefabricated `000 m 3

Zgrade koje imaju: Buildings with:

plin i centralno 17 - 3 2 4 1 1 6 gas and heatingcentralno grijanje 12 - 1 - 2 1 7 1 central heatingbez plina i centralnog 3 - 3 - - - - - no instalationgrijanjaZavršeni stanovi Dwellings completed

broj 1478 - 12 2 97 20 183 1164 numberpovršina m2 74565 - 952 195 4860 1495 11351 55712 useful floor area m 2

Vrijednost građev. Value of constructionradova na završenim projects put in placezgradama, `000KM 78548 - 814 492 3609 1135 16144 56354 on completed buildings

` 000 KM

UkupnoTotal

prizemnegroundfloor

buildings

1-spratne1 storeybuildings

2-spratne2 storeybuildings

3-spratne3 storeybuildings

4-spratne4 storeybuildings

5-spratne5 storeybuildings

6 +6 storey and

more buildings

Zgrade ukupno 36 1 - 1 5 3 6 20 Total buildings

površina m2 64112 170 - 860 2967 3175 9475 47465 floor area of building m 2

volumen m3 178082 420 - 2310 8780 9616 29101 127855 volume of building m 3

Način gradnje: Way of buildings

tradicionalni 35 1 - 1 5 3 6 19 traditionaldjelimično montažni 1 - - - - - - 1 half-prefabricatedmontažni - - - - - - - - prefabricated `000 m 3

Zgrade koje imaju: Buildings with:

plin i centralno 13 - - - 1 - - 12 gas and heatingcentralno grijanje 21 - - 1 4 3 5 8 central heatingbez plina i centralnog 2 1 - - - - 1 - no instalationgrijanjaZavršeni stanovi Dwellings completed

broj 994 1 - 8 45 54 144 742 numberpovršina m2 51312 140 - 616 2443 2522 7482 38109 useful floor area m 2

Vrijednost građev. Value of constructionradova na završenim projects put in placezgradama, `000KM 57081 132 - 410 4382 1717 10320 40120 on completed buildings

` 000 KM1) Po Klasifikaciji vrsta građevinskih objekata/according to the Classification of Type of Construction (CC) Stambene zgrade bez vikend kuća Residential buildings without holiday houses

26 Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H

1.8.1 Završene stambene zgrade po sistemu gradnje i spratnosti, 2012 Completed residential buildings by the way of buildings and by storeys, 2012

1.8.2 Završene stambene zgrade po sistemu gradnje i spratnosti, 2013 Completed residential buildings by the way of buildings and by storeys, 2013

Zgrade po broju spratova1)

Number of buildings by storeys 1)

Zgrade po broju spratova1)

Number of buildings by storeys 1)

Page 25: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

UKUPNOTOTAL

1.-2 3.-10 11.-20 21-5051 i više51 and more

Zgrade ukupno 32 11 2 6 6 7 Total buildings

površina m2 102093 2099 525 8350 14019 77100 Floor area of buildings ( m 2 )volumen m3 306889 5678 1440 29360 37710 232701 Volume of buildings ( m 3 )

prizemne - - - - - - groundfloorpovršina m2 - - - - - - Floor area of buildings ( m 2 )volumen m3 - - - - - - Volume of buildings ( m 3 )

1- spratne 7 6 1 - - - 1 - storeypovršina m2 1180 1000 180 - - - Floor area of buildings ( m 2 )volumen m3 3060 2640 420 - - - Volume of buildings ( m 3 )

2- spratne 2 2 - - - - 2 - storeypovršina m2 531 531 - - - - Floor area of buildings ( m 2 )volumen m3 1508 1508 - - - - Volume of buildings ( m 3 )

3- spratne 6 3 - - 3 - 3 - storeypovršina m2 6378 568 - - 5810 - Floor area of buildings ( m 2 )volumen m3 16660 1530 - - 15130 - Volume of buildings ( m 3 )

4- spratne 2 - 1 1 - - 4 - storeypovršina m2 1805 - 345 1460 - - Floor area of buildings ( m 2 )volumen m3 5580 - 1020 4560 - - Volume of buildings ( m 3 )

5- spratne 8 - - 5 3 - 5 - storeypovršina m2 15099 - - 6890 8209 - Floor area of buildings ( m 2 )volumen m3 47380 - - 24800 22580 - Volume of buildings ( m 3 )

6 i više spratne 7 - - - - 7 6 and more storeyspovršina m2 77100 - - - - 77100 Floor area of buildings ( m 2 )volumen m3 232701 - - - - 232701 Volume of buildings ( m 3 )

UKUPNOTOTAL

1.-2 3.-10 11.-20 21-5051 i više51 and more

Zgrade ukupno 36 1 4 7 23 1 Total buildings

površina m2 64112 170 2197 7366 49587 4792 Floor area of buildings ( m 2 )volumen m3 178082 420 6470 21870 135302 14020 Volume of buildings ( m 3 )

prizemne 1 1 - - - - groundfloorpovršina m2 170 170 - - - - Floor area of buildings ( m 2 )volumen m3 420 420 - - - - Volume of buildings ( m 3 )

1- spratne - - - - - - 1 - storeypovršina m2 - - - - - - Floor area of buildings ( m 2 )volumen m3 - - - - - - Volume of buildings ( m 3 )

2- spratne 1 - 1 - - - 2 - storeypovršina m2 860 - 860 - - - Floor area of buildings ( m 2 )volumen m3 2310 - 2310 - - - Volume of buildings ( m 3 )

3- spratne 5 - 3 2 - - 3 - storeypovršina m2 2967 - 1337 1630 - - Floor area of buildings ( m 2 )volumen m3 8780 - 4160 4620 - - Volume of buildings ( m 3 )

4- spratne 3 - - 2 1 - 4 - storeypovršina m2 3175 - - 1971 1204 - Floor area of buildings ( m 2 )volumen m3 9616 - - 5600 4016 - Volume of buildings ( m 3 )

5- spratne 6 - - 3 3 - 5 - storeypovršina m2 9475 - - 3765 5710 - Floor area of buildings ( m 2 )volumen m3 29101 - - 11650 17451 - Volume of buildings ( m 3 )

6 i više spratne 20 - - - 19 1 6 and more storeyspovršina m2 47465 - - - 42673 4792 Floor area of buildings ( m 2 )volumen m3 127855 - - - 113835 14020 Volume of buildings ( m 3 )

Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H 27

Zgrade po broju stanovaBuildings by the number of dwellings

1.9.1 Završene stambene zgrade po broju stanova i spratnosti, 2012 Completed residential buildings by the number of rooms and storeys and investor, 2012

1.9.2 Završene stambene zgrade po broju stanova i spratnosti, 2013 Completed residential buildings by the number of rooms and storeys and investor, 2013

Zgrade po broju stanovaBuildings by the number of dwellings

Page 26: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

UkupnoTotal

1-sobni1 room

2-sobni2 rooms

3-sobni3 rooms

4-sobni4 rooms

5 roomsand

more

2012broj/number 53 32 1524 1478 483 631 317 41 6površina m2/useful floor area 212126 102093 82302 74565 18579 31861 19472 3573 1080

2013broj/number 54 36 1075 994 282 464 204 44 -površina m2/useful floor area 144876 64112 60449 51312 9289 23736 14320 3967 -1)Bez vikend kuća/ without weekend houses Po Klasifikaciji vrsta građevinskih objekata/according to the Classification of Type of Construction (CC)

2012 2012Ukupno 1532 77575 Total

U stambenim zgradama 1532 77575 In residential buildingsnovogradnja: 1528 77255 newly built

stanovi u završenim zgradama 1474 74245 dwellings in completed buildingsstanovi u nezavršenim zgradama 54 3010 dwellings in non-completed buildings

dogradnja,prenamjena,obnavljanje 4 320attached building,adaption non-residential into ruševnih zgrada residential, reconstruction remain buildings

stanovi u završenim zgradama 4 320 dwellings in completed buildingsstanovi u nezavršenim zgradama - - dwellings in non-completed buildings

U nestambenim zgradama - - In non-residential buildingsnovogradnja: - - newly built

stanovi u završenim zgradama - - dwellings in completed buildingsstanovi u nezavršenim zgradama - - dwellings in non-completed buildings

dogradnja,prenamjena,obnavljanje - - attached building,adaption non-residential intoruševnih zgrada residential, reconstruction remain buildings

stanovi u završenim zgradama - - dwellings in completed buildingsstanovi u nezavršenim zgradama - - dwellings in non-completed buildings

2013 2013Ukupno 1037 53282 Total

U stambenim zgradama 1037 53282 In residential buildingsnovogradnja: 1037 53282 newly built

stanovi u završenim zgradama 994 51312 dwellings in completed buildingsstanovi u nezavršenim zgradama 43 1970 dwellings in non-completed buildings

dogradnja,prenamjena,obnavljanje - -attached building,adaption non-residential into ruševnih zgrada residential, reconstruction remain buildings

stanovi u završenim zgradama - - dwellings in completed buildingsstanovi u nezavršenim zgradama - - dwellings in non-completed buildings

U nestambenim zgradama - - In non-residential buildingsnovogradnja: - - newly built

stanovi u završenim zgradama - - dwellings in completed buildingsstanovi u nezavršenim zgradama - - dwellings in non-completed buildings

dogradnja,prenamjena,obnavljanje - - attached building,adaption non-residential intoruševnih zgrada residential, reconstruction remain buildings

stanovi u završenim zgradama - - dwellings in completed buildingsstanovi u nezavršenim zgradama - - dwellings in non-completed buildings

28 Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H

1.11 Struktura stambene izgradnje Composition of dwellings

UkupnoTotal

stanovidwellings

po vrstama/by structureod togazavršenihof these

completed

1.10 Stambene zgrade i stanovi u stamenim zgradama Residential buildings and dwellings in residential buildings

Dwelligs completed-totalpovršina, m2

useful floor area , m 2

brojnumber

nezavršenistanovi

uncompleteddwellings

Svi završeni stanovi

Stambene zgrade 1)

Residential buildings 1)

završeni u završenim zgradamacompleted in finished buildings

Page 27: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

Svi završeni stanovi brojnumber

površina, m2useful floor area,m2 Dwelligs completed - total

2012 2012Ukupno 1532 77575 Total

1-sobni 1-room2-sobni 501 19251 2-rooms3-sobni 653 33083 3-rooms4-sobni 327 20200 4-rooms5-sobni 45 3961 5-rooms6 i više sobni 6 1080 6 and more rooms

- -Od ukupnog broja stanovi novogradnje: New dwellings

1528 772551-sobni 501 19251 1-room2-sobni 653 33083 2-rooms3-sobni 324 19970 3-rooms4-sobni 44 3871 4-rooms5-sobni 6 1080 5-rooms6 i više sobni - - 6 and more rooms

Stanovi sa: Dwellings withcentralnim grijanjem 1504 75717 central heatingdrugi grijni sistemi 28 1858 other heating

Stanovi u: Dwellings inurbanim naseljima 1530 77375 Urban areasdrugim naseljima 2 200 Other areas

2013 2013Ukupno 1037 53282 Total

1-sobni 311 10262 1-room2-sobni 476 24480 2-rooms3-sobni 206 14573 3-rooms4-sobni 44 3967 4-rooms5-sobni - - 5-rooms6 i više sobni - - 6 and more rooms

Od ukupnog broja stanovi novogradnje: 1037 53282 New dwellings1-sobni 311 10262 1-room2-sobni 476 24480 2-rooms3-sobni 206 14573 3-rooms4-sobni 44 3967 4-rooms5-sobni - - 5-rooms6 i više sobni - - 6 and more rooms

Stanovi sa: Dwellings withcentralnim grijanjem 991 51207 central heatingdrugi grijni sistemi 46 2075 other heating

Stanovi u: Dwellings inurbanim naseljima 1030 52854 Urban areasdrugim naseljima 7 428 Other areas

Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H 29

1.12 Struktura stambene izgradnje po svim građevinskim aktivnostima Composition dwellings by all construction activity

Page 28: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

UkupnoTotal

1-sobni1 room

2-sobni2 rooms

3-sobni3 rooms

4-sobni4 rooms

5-sobni i više5 rooms and more

Ukupno 1532 501 653 327 45 6 Total

Prema površini:By useful floor area

ispod 50 m2 788 388 343 57 - -50-74 584 71 303 210 - -75-99 129 42 7 36 44 -100-124 25 - - 24 1 -125-149 - - - - - -150-174 6 - - - - 6175-199 - - - - - -200 i više - - - - - -

Prosječna korisna podnapovršina, m2

Average useful floor area, m 2 50,6 38,4 50,7 61,8 88,0 180,0

UKUPNOTOTAL

1-sobni1 room

2-sobni2 rooms

3-sobni3 rooms

4-sobni4 rooms

5-sobni i više5 rooms and more

Ukupno 1037 311 476 206 44 - Total

Prema površini:By useful floor area

ispod 50 m2 640 311 329 - - -50-74 298 - 147 151 - -75-99 86 - - 50 36 -100-124 4 - - 3 1 -125-149 9 - - 2 7 -150-174 - - - - - -175 i više - - - - - -

Prosječna korisna podnapovršina, m2 51,4 33,0 51,4 70,7 90,2 -Average useful floor area, m 2

1)Stanovi u stambenim i nestambenim zgradama Dwellings in residential and non residential buildings

30 Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H

Stanovi prema broju sobaDwellings by number of rooms

Stanovi prema broju sobaDwellings by number of rooms

1.13.1 Ukupan broj završenih stanova po površini i broju soba1), 2012 Total number of completed dwellings by floor area and number of rooms 1) , 2012

1.13.2 Ukupan broj završenih stanova po površini i broju soba1), 2013 Total number of completed dwellings by floor area and number of rooms 1) , 2013

Page 29: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

ukupnototal

visokogradnjabuilding

niskogradnja

civil engineering

works

2009 482929 244660 127787 116873 1432 616

2010 581540 243037 96972 146065 1412 642

2011 398824 82186 30746 51440 1124 431

2012 348534 99212 22956 76256 1012 372

2013 326296 95519 21006 74513 773 371

Ukupno 326296 95519 21006 74513 773 371 TOTAL

Njemačka 9617 8850 8526 324 201 191 Germany

Srbija 5372 5331 1203 4128 24 22

Crna Gora 399 399 399 - 13 11 Montenegro

Hrvatska 9376 9289 9289 - 61 57 Croatia

Slovenija 1203 1203 462 741 34 31 Slovenia

Italija 988 988 988 - 11 9 Italy

Slovačka 15258 8079 - 8079 - - Slovakia

Pakistan 529 529 - 529 - - Pakistan

Irak 15247 6693 - 6693 9 8 Iraq

Kenija 63099 9193 - 9193 379 12 Kenya

Libija 145469 12005 - 12005 1 - Libia

Alžir 9550 5619 139 5480 12 9 Algeria

Etiopija 50189 27341 - 27341 28 21 Ethiopia

Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H 31

2. Građevinski radovi u inostranstvu/inozemstvu Monitoring construction activity in abroad

2.1 Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu i prosječan broj radnika Value of construction put in place in abroad and average number of workers abroad

ukupnototal

Vrijednostnarudžbi

Value ofcontracts

` 000 KM

Prosječan brojradnika na gradilištima

Average number of workers on buildings sites

Vrijednost izvršenih građevinskihradova po vrstama objekata

Value of construction put in placeby type of structure

od toga izF BiH na građ.

poslovimaof these from

F BiHon building

Page 30: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

` 000 USD 1)

ukupnototal

visokogradnjabuilding

niskogradnja

civil engineering

2009 352352 178506 93235 85271

2010 426320 178166 71089 107077

2011 270796 55803 20876 34927

2012 230576 65634 15187 50447

2013 219931 64381 14156 50225

UKUPNO 219931 64381 14156 50225 TOTAL

Njemačka 6482 5965 5747 218 Germany

Srbija 3621 3593 810 2783 Serbia

Crna Gora 269 269 269 - Montenegro

Hrvatska 6319 6261 6261 - Croatia

Slovenija 810 810 311 499 Slovenia

Italija 665 665 665 - Italy

Slovačka 10284 5446 - 5446 Slovakia

Pakistan 356 356 - 356 Pakistan

Irak 10277 4512 - 4512 Iraq

Kenija 42531 6196 - 6196 Kenya

Libija 98051 8092 - 8092 Libia

Alžir 6437 3787 93 3694 Algeria

Etiopija 33829 18429 - 18429 Ethiopia

1) Vrijednosti su preračunate po srednjem kursu kursne liste Centralne banke BiH broj 256 utvrđenoj na dan 29.12. 2012. (1 USD = 1,483600 KM) 1) Values are calculated at the medium excange rates of the Central Bank of BiH No. 256 of 29.12. 2012. ( 1 USD = 1,483600 KM )

32 Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H

2.2 Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu/inozemstvu Value of construction put in place in abroad

Vrijednost izvršenih građevinskihradova po vrstama objekata

Value of construction put in placeby type of structure

Vrijednostnarudžbi

Value ofcontracts

Page 31: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

VisokogradnjaBuildings

NiskogradnjaCivil engineering

2011

I - XII 82186 37,4 62,6 398824 969

I - III 19303 37,7 62,3 342882 874

IV - VI 14863 44,8 55,2 4853 901

VII - IX 20115 42,3 57,7 39674 980

X - XII 27905 46,2 53,8 11415 1124

2012

I - XII 99212 21,1 78,9 348534 889

I - III 24507 22,2 77,8 325438 846

IV - VI 23442 18,9 81,1 4643 836

VII - IX 27396 25,4 74,6 9886 864

X - XII 23867 21,1 78,9 8567 1012

2013

I - XII 95519 21,9 78,1 326296 791

I - III 27421 18,5 81,5 296643 798

IV - VI 25965 22,4 77,6 2467 823

VII - IX 24224 19,7 80,3 21026 769

X - XII 17909 21,9 78,1 6160 773

Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H 33

2.3 Građevinska djelatnost u inostranstvu/inozemstvu Construction activity in abroad

Vrijednost ugovorenih

radovaValue of contracts

` 000 KM

Prosječanbroj radnika

na gradilištimaAverage number of

workers employed onbuilding sites

UkupnoTotal

` 000 KM

Struktura prema vrsti građevinaComposition by types of structure

Izvršeni građevinski radoviConstruction projects in place abroad

Page 32: GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/Gradevinarstvo207.pdfPublikacija je urađena na temelju raspoloživih statističkih podataka

udio u ukupnoj cijenishare of total

price (%)

F BIH 793 41725,0 77,3 F BIH

Sarajevo 506 26012,0 75,2 Sarajevo

Ostale općine 287 15713,0 81,5 Other municipalities

udio u ukupnoj cijenishare of total

price (%)

F BIH 725 42613,0 78,0 F BIH

Sarajevo 373 21313,0 78,8 Sarajevo

Ostale općine 352 21300,0 77,0 Other municipalities

34 Građevinarstvo u FBiH 2013/Construction in FB&H

Brojstanova

Number ofdwellings

Stambenapovršina

F loor areaof

dwellings(m2)

Stambenapovršina

F loor areaof

dwellings(m2)

Brojstanova

Number ofdwellings

Prosječene cijene stanova u gradnji, 2013

1116,3

Od toga troškovi gradnjeza kvadratni metar

Of that construction costsfor square meter

KM KM

1176,1

Prosječna cijenakvadratnog metra

Average pricesof square meter

Prosječna cijenakvadratnog metra

Average pricesof square meter

Od toga troškovi gradnjeza kvadratni metar

Of that construction costsfor square meter

KM KM

1522,0

1608,1 1210,0

1370,2

Average prices of dwellings under construction, 2013

3. Prosječna cijena stanova, 2013 Averaga prices of dwellings , 2013

3.1 Prosječene cijene završenih stanova, 2013 Average prices of dwellings completed, 2013

1390,5

1143,0

1210,7

1071,2

1465,6

1536,4