HOTARaRE nr. 925 din 19 iulie 2006 (*actualizata*) pentru

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HOTARaRE nr. 925 din 19 iulie 2006 (*actualizata*) pentru

 • HOTARaRE nr. 925 din 19 iulie 2006 (*actualizata*)pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor deachizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuireacontractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelorde concesiune de servicii(actualizata pana la data de 4 octombrie 2006*)EMITENT: GUVERNUL-------------- *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. Aceastaeste forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana ladata de 4 octombrie 2006, cu modificarile si completarile aduse de: HOTARAREA nr. 1.056 din9 august 2006; HOTARAREA nr. 1.337 di n 27 septembrie 2006.

  In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 303 alin. (1) din Ordonantade urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, acontractelor de concesiune de lucrari p ublice si a contractelor de concesiune de servicii,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

  CAP. I Dispozitii generale

  ART. 1 Se aproba normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitiepublica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor deachizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiunede servicii, denumita in continuare ordonanta de urgenta. ART. 2 (1) In procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, orice

  situatie pentru care nu exista o reglementare explicita se interpreteaza prin prisma principiilorprevazute la art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta. (2) In cazul contractelor a caror atribuire nu intra sub incidenta prevederilor ordonantei deurgenta, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura o utilizare eficienta a fondurilor inprocesul de atribuire, de a promova concurenta dintre opera torii economici, precum si de agaranta nediscriminarea, recunoasterea reciproca si tratamentul egal al operatorilor economicicare participa la atribuirea contractului. (3) Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are o bligatia de a luatoate masurile necesare pentru a evita aparitia unor situatii de natura sa determine existenta unuiconflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale. In cazul in care constata aparitiaunor astfel de situatii, cum ar fi cele prevazute la art. 67-70 din ordonanta de urgenta, autoritateacontractanta are obligatia de a elimina efectele rezultate dintr -o astfel de imprejurare, adoptandpotrivit competentelor, dupa caz, masuri corective de modificare, incetare, revocare, anulare s ialtele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire sau aleactivitatilor care au legatura cu acestea. ART. 3 (1) In aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractanta, prin compartimentul internspecializat in atribuirea contractelor de achizitie publica, organizat conform prevederilor pct.II.2.3 din Planul de actiune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilorpublice, cuprins in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 901/2005 pri vind aprobarea Strategieide reforma a sistemului achizitiilor publice, precum si a planului de actiune pentru implementareaacesteia in perioada 2005-2007, are urmatoarele atributii principale:

 • a) elaborarea programului anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilorcomunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante; b) elaborarea sau, dupa caz, coordonarea activitatii de elaborare a documentatiei de atribuireori, in cazul organizarii unui concurs de s olutii, a documentatiei de concurs; c) indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute deordonanta de urgenta; d) aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire; e) constituirea si pastrarea dosarulu i achizitiei publice. (2) Celelalte compartimente ale autoritatii contractante au obligatia de a sprijini activitateacompartimentului de achizitii publice, in functie de specificul documentatiei de atribuire si decomplexitatea problemelor care urmeaz a sa fie rezolvate in contextul aplicarii procedurii deatribuire. (3) Autoritatea contractanta are, totodata, dreptul de a achizitiona servicii de consultanta,conform prevederilor ordonantei de urgenta, in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sauaplicarii procedurii de atribuire. ART. 4 (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili programul anual al achizitiilor publice. (2) Programul anual al achizitiilor publice se elaboreaza intr -o prima forma pana la sfarsitulultimului trimestru al anului in curs si cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor -cadru pe careautoritatea contractanta intentioneaza sa le atribuie/incheie in decursul anului urmator. (3) Autoritatea contractanta are obligatia, atunci cand stabile ste programul anual al achizitiilorpublice, de a tine cont de: a) necesitatile obiective de produse, de lucrari si de servicii; b) gradul de prioritate a necesitatilor prevazute la lit. a); c) anticiparile cu privire la fondurile ce urmeaza sa fie alocate prin bugetul anual. (4) Dupa aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractanta are obligatia de a -si definitivaprogramul anual al achizitiilor publice in functie de fondurile aprobate si de posibilitatile deatragere a altor fonduri. (5) Programul anual al achizitiilor publice trebuie sa cuprinda cel putin informatii referitoarela: a) obiectul contractului/acordului -cadru; b) codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV); c) valoarea estimata, fara TVA, expri mata in lei si in euro; d) procedura care urmeaza sa fie aplicata; e) data estimata pentru inceperea procedurii; f) data estimata pentru finalizarea procedurii; g) persoana responsabila pentru atribuirea contractului respectiv. (6) In cazul in care autoritatea contractanta intentioneaza sa lanseze un sistem dinamic deachizitii publice, aceasta are obligatia de a preciza aceasta intentie in programul anual alachizitiilor publice. (7) Programul anual al achizitiilor publice se aproba de conducatorul autoritatii contractante,conform atributiilor legale ce ii revin, cu avizul compartimentului financiar -contabil. (8) Autoritatea contractanta are dreptul de a opera modificari sau completari ulterioare inprogramul anual al achizitiilor publice, modificari/completari care se aproba conformprevederilor alin. (7). (9) In cazul in care modificarile prevazute la alin. (8) au ca scop acoperirea unor necesitati cenu au fost cuprinse initial in programul anual al achizitiilor publice, i ntroducerea acestora inprogram este conditionata de asigurarea surselor de finantare. ART. 5

 • (1) In conformitate cu principiul asumarii raspunderii, stabilirea circumstantelor de incadrareprevazute de ordonanta de urgenta pentru aplicarea fiecare i proceduri sau pentru cumparareadirecta intra in responsabilitatea exclusiva a autoritatii contractante. (2) Compartimentul intern specializat prevazut la art. 3 alin. (1) are obligatia de a elabora onota justificativa in toate situatiile in care pr ocedura de atribuire propusa pentru a fi aplicata estealta decat una dintre cele prevazute la art. 20 alin. (1) din ordonanta de urgenta sau, in cazulatribuirii unui contract sectorial, la art. 251 alin. (1) din ordonanta de urgenta. (3) Nota justificativa se aproba de conducatorul autoritatii contractante, conform atributiilorlegale ce ii revin, cu avizul compartimentului juridic, si constituie un inscris esential al dosaruluiachizitiei publice. (4) In cazul in care urmeaza sa fie aplicata proc edura cererii de oferte, nota justificativa trebuiesa contina numai explicatii cu privire la rezultatul estimarii, conform regulilor prevazute in cap. IIsectiunea a 2-a din ordonanta de urgenta, valorii contractului de achizitie publica care urmeaza safie atribuit. ART. 6 (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a initia aplicarea procedurii de atribuire numai dacasunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) produsele/serviciile/lucrarile sunt cuprinse in programul anual al achizitiilor publice, cuexceptia cazului in care necesitatea atribuirii contractului este determinata de aparitia unei situatiide forta majora sau unui caz fortuit; b) sunt identificate sursele de finantare prin care se asigura fondurile necesare in vedereaindeplinirii contractului de achizitie publica; c) este intocmita documentatia de atribuire. (2) Pana la aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractanta are dreptul de a achizitionaproduse si servicii noi, necesare pentru consumul cu rent, tinand seama de nivelul resurselorfinanciare care pot fi utilizate cu aceasta destinatie, potrivit legii, in perioada respectiva. (3) Autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau deservicii cu caracter de regularitate, incheiate in anul precedent si a caror durata normala deindeplinire expira la data de 31 decembrie, daca se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoareleconditii: a) in documentatia de atribuire, elaborata cu ocazia atribuirii contract ului initial, s-au prevazutposibilitatea de suplimentare a cantitatilor de produse si servicii deja achizitionate, precum sinivelul maxim pana la care va fi posibila o astfel de suplimentare; b) in documentatia de atribuire, precum si in contract est e prevazuta in mod explicit o clauzaprin care dreptul autoritatii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de produse saude servicii este conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie; c) valoarea estimata a contractului initial s-a determinat prin luarea in