Click here to load reader

Jaarverslag MR van de LOVK 2013 -2014 Pagina 1 · In mei 2014 heeft de MR de LOVK jaarrekening en jaarverslag 2013 kunnen lezen. In het vorige schooljaar heeft de MR het verzoek neergelegd,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Jaarverslag MR van de LOVK 2013 -2014 Pagina 1 · In mei 2014 heeft de MR de LOVK jaarrekening en...

 • Jaarverslag MR van de LOVK 2013 -2014 Pagina 1

 • Jaarverslag MR van de LOVK 2013 -2014 Pagina 2

  Algemeen

  Een jaarverslag dient om de achterban van de MR, die bestaat uit de ouders en

  de personeelsleden van de LOVK, te informeren over wat de MR het afgelopen schooljaar heeft gedaan.

  De MR streeft dezelfde doelstelling na als de LOVK: het probleemloos laten doorstromen van de LOVK kinderen naar groep 3 van het regulier onderwijs.

  Het schooljaar 2013-2014 stond in het teken van een nieuw begin. Enkele

  voorbeelden hiervan zijn het beginnen van de eerste varende kleuters met het

  nieuwe onderwijsleerpakket VoortVarend in combinatie met het digitale observatie en registratie programma Kijk!, de verhuizing naar het nieuwe pandje

  in Dordrecht en de verhuizing van de ligplaatsschool in Maasbracht.

  In de Langszij heeft u wellicht gelezen dat men druk bezig is met het verder

  ontwikkelen van het nieuwe onderwijsleerpakket VoortVarend. De

  medezeggenschapsraad volgt deze ontwikkelingen nauwlettend.

  Bij het geven van adviezen en het instemmen met beslissingen heeft de MR haar missie te allen tijde nagestreefd:

  “De medezeggenschapsraad van de LOVK ziet zichzelf als een meedenkende

  gesprekspartner van directie, bestuur, personeelsleden en ouders van varende kinderen. Zij levert een constructieve bijdrage aan het ontwikkelen van goed

  onderwijs aan het varende kind door advies te geven en mee te beslissen.

  Daarbij houdt de MR (kritisch) rekening met de verschillende belangen van zowel de ouders en hun kinderen, als die van de medewerkers van de LOVK. De MR

  streeft voortdurend naar samenwerking met deze partijen.”

 • Jaarverslag MR van de LOVK 2013 -2014 Pagina 3

  In dit jaarverslag kunt u lezen welke zaken hebben plaatsgevonden in schooljaar

  2013 - 2014:

  1. De samenstelling van de MR blz. 4

  2. De behandelde onderwerpen tijdens de vergaderingen blz. 5-6

  3. Een aantal onderwerpen uitgelicht / verantwoording blz. 7-8

  naar de achterban

  4. De instemmingen en de adviezen van de MR blz. 9

  5. Een overzicht van de gevoerde correspondentie

  in het afgelopen schooljaar blz. 10

  6. Cursussen van MR leden blz. 11

  7. Contacten met de achterban blz. 11

  8. Een financiële verantwoording van de uitgaven van de MR blz. 12-14

  9. Aankondiging van de te behandelen onderwerpen blz. 15 in schooljaar 2014 - 2015

  10.Tot slot blz. 15

  We hopen dat u dit verslag met plezier zult lezen.

 • Jaarverslag MR van de LOVK 2013 -2014 Pagina 4

  1. De samenstelling van de MR / schooljaar 2013-2014

  Personeel (PMR) Lid per Termijn loopt tot

  Termijn / Jaar

  Margreeth

  Radenborg (voorzitter)

  Het

  Zwanejong

  21-09-2009 21-09-2015 2e term. /2e j.

  Rieke Voorstad Het Zwanejong

  16-05-2011 16-05-2017 1e term. / 3e j. & 2e term. /1e j.

  Drea Severins Het Maashofje 10-09-2012 10-09-2015 1e term. / 2e j.

  Ouders (OMR)

  Elma Geluk (penningmeester)

  ms Torenvalk 10-09-2012 10-09-2015 1e term./2e j.

  Kim Vlot (secretaris)

  mbs Delta 16-09-2013 16-09-2016 1e term./1e j.

  Suzanne Goudriaan

  ms Renovatie 16-09-2013 16-09-2016 1e term./1e j.

  Plaatsvervangende ouders

  Adri Fernhout - Romijn

  (1e plaatsvervangend ouder)

  ms Alm 20-09-2010 20-09-2016 2e term./1e j.

  Magda van Gent (2e plaatsvervangend ouder)

  ms Amice 18-11-2013 18-11-2016 1e term./1e j.

  In schooljaar 2013 – 2014 zijn wij begonnen met twee nieuwe MR leden (Suzanne Goudriaan & Kim Vlot) die na hun inwerktraject ouderlid zijn geworden. De taken binnen de MR zijn opnieuw verdeeld. Helaas moest Marieke Ramaakers afscheid nemen van de MR. Magda van Gent heeft haar plaats ingenomen als tweede plaatsvervangend ouderlid. De eerste termijn als MR lid van Adri Romijn – Fernhout (plaatsvervangend ouderlid) en Rieke Voorstad (personeelslid) liepen in het schooljaar 2013 – 2014 ten einde. Beiden zijn herkozen en hun tweede termijn ingegaan.

 • Jaarverslag MR van de LOVK 2013 -2014 Pagina 5

  2. De behandelde onderwerpen tijdens de vergaderingen

  In de verslagperiode zijn zes reguliere vergaderingen gehouden. De MR heeft gewerkt aan de hand van het MR werkplan 2013 - 2014.

  Mevrouw van Laren, de directeur van de LOVK, is (namens het bestuur) een gedeelte van elke MR vergadering aanwezig geweest. Tijdens de vergadering in januari van dit jaar hebben twee leden van het bestuur de vergadering bijgewoond. Het is prettig voor zowel MR als bestuur om op deze wijze contact met elkaar te hebben en te onderhouden.

  Tijdens de MR vergaderingen komen veel jaarlijks terugkerende onderwerpen voor. Een opsomming van deze onderwerpen in willekeurige volgorde:

  Cyclisch MR

  Jaarverslag MR 2012 - 2013 Werkplan MR 2013 – 2014 en Werkplan MR 2014 - 2015 Begroting MR juli – december 2014 Begroting MR januari – december 2015 Financiële verantwoording t.b.v. jaarverslag MR 2013 - 2014 Cursussen MR-leden

  SvZ besteding reserve ouderbijdrage Artikelen LOVT mailinfo / Langszij /Effe Peilen MR Flyer

  Cyclisch LOVK

  Evaluatie jaarplan 2013 - 2014 n.a.v. strategisch beleidsplan LOVK jaarrekening en jaarverslag 2013 Budgetvergelijkingsoverzicht (BVO) en overzichten leerlingaantallen Begroting LOVK 2014 incl. meerjarenraming DUO bekostigingsbrief Formatieplan 2014 -2015 Schoolgids 2014 - 2015

  Vakantierooster 2014 -2015 Halfjaarlijkse rapportage organisatie

 • Jaarverslag MR van de LOVK 2013 -2014 Pagina 6

  Naast de cyclische onderwerpen, zijn er onderwerpen die juist dit schooljaar aan bod zijn

  gekomen. Een opsomming van de onderwerpen in willekeurige volgorde:

  Schooljaar 2013 – 2014

  Uitwerken missie & visie MR jaar 2 en 3 Herverkiezing leden:

  Rieke Voorstad (PMR) & Adri Romijn (OMR 1e plaatsvervangend ouder) Werving 2de plaatsvervangend ouderlid: Magda van Gent Rooster van Aftreden PMR en OMR Aanpassen MR Huishoudelijk Reglement, MR Reglement en MR Statuut Ontwikkeling VoortVarend / referentiegroep PiOn werving bestuursleden Uitbreiding locatie Het Zwanejong te Dordrecht ICT plan 2013 – 2015 Nascholingsplan LOVK AHA-DATA: Vervolg Oudertevredenheidonderzoek/onderzoek naar nieuwe

  doelgroepen LOVK Cultuur- en tevredenheidsonderzoek Kraamcadeau Open dagen internaten Veiligheidsplan Declaraties Logo LOVK op vaarkaarten Tresco 3de prijs Jaarverslag NKO

  Evaluatie Code Goed Bestuur LOVK Nieuwe voorzitter bestuur LOVK Evaluatie taakverdeling MR Landelijke Ouderraad Bezoek inspecteur Strategisch Beleidsplan LOVK Code Goede Medezeggenschap

 • Jaarverslag MR van de LOVK 2013 -2014 Pagina 7

  3. Een aantal onderwerpen uitgelicht / verantwoording naar de achterban

  Uitwerken drie-jaren plan visie MR De MR heeft haar visie in schooljaar 2012-2013 vertaald in een drie jaren plan. De speerpunten, het behoud van de ligplaatsscholen en het bereiken van meer respons van de ouders op uitingen van de MR, zijn hierin vertaald. Samen Beter in Beeld, ons Mission Statement, hebben we zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt in de gevoerde correspondentie en andere uitlatingen. Onder andere via ‘Effe Peilen’ wat u terug kunt vinden in de Langszij. De MR heeft een logo laten ontwikkelen zodat beter zichtbaar is waar wij voor staan. Door het logo op alle correspondentie te gebruiken wordt onze herkenbaarheid vergroot. Het nieuwe logo treft u voorop het jaarverslag aan. Respons ouders/effe peilen De ouders van de LOVK zijn dit schooljaar via de rubriek ‘Effe peilen’ ( terug te vinden in de Langszij) geïnformeerd over de uitkomst van de reacties op de vraag: “Wat kan de LOVK doen waardoor uw kind (vaker) een ligplaatsschool gaat bezoeken? Ook als de LOVK niets kan doen horen we dit graag van u!” Dankzij tips van u hebben we het LOVK logo laten plaatsen op de vaarkaarten van Tresco-Periskal en Tresco Antwerpen. Echter uit de meeste reacties blijkt dat het vaargebied niet in de buurt van de LOVK-scholen is, waardoor een bezoek minder vaak mogelijk is. In de laatste “Effe Peilen” van dit jaar hebben we de ouders gevraagd: “Wat zou u graag nog op deze tafel zien?” Wij hopen op veel reacties. Over de uitkomsten van deze “Effe Peilen” wordt u in schooljaar 2014-2015 geïnformeerd. De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt immers de ouders en het is goed om duidelijk te hebben of de neuzen van ouders en de MR dezelfde kant op wijzen. Ontwikkeling nieuw onderwijsleerpakket / referentiegroep Het nieuwe onderwijsleerpakket “VoortVarend” vervangt stap voor stap het oude “Stappen langs het water” pakket. De weg hiernaar toe - het ontwikkelen, het continu aanpassen en verbeteren met hulp van de referentiegroep die hiervoor is samengesteld - verloopt zorgvuldig. De MR wordt voortdurend op de hoogte gehouden van de voortgang en stelt indien nodig (kritische) vragen. Inmiddels hebben de eerste varende kleuters en hun ouders gewerkt met het pakket voor groep 1 in combinatie met het digitale observatie en registratie programma KIJK!. Situatie Maasbracht: Samenwerking met de Brede School In de eerste week na de zomervakantie van 2013 zijn de mentoren van het Maashofje in Maasbracht, verhuisd naar een ruimte in de bibliotheek, waar ze hun werkzaamheden kunnen uitoefenen. Op basisschool De Tweesprong, die tegenover de bibliotheek ligt, kunnen de varende kinderen voor onderwijs terecht. De samenwerking met De Tweesprong verloopt naar volle tevredenheid. De ruimte in de bibliotheek is een tijdelijke oplossing. In september 2014 verhuizen de mentoren en basisschool De Tweesprong beide naar de Brede School. Uitbreiding locatie Het Zwanejong te Dordrecht De LOVK heeft het buurpand van het Zwanejong in Dordrecht aangekocht. Begin januari 2014 is dit pandje door de mentoren in gebruik genomen. Hier bevinden zich de werkplekken voor de mentoren en er is een ontvangstruimte voor de ouders die hun kind(eren) uit school komen halen.

 • Jaarverslag MR van de LOVK 2013 -2014 Pagina 8

  SvZ besteding reserve ouderbijdrage De oudergeleding van de MR heeft een instemmingsrecht in de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage die ieder jaar geïnd wordt door de LOVK. De praktijk leert dat de ouderbijdragen o.a. worden besteed aan diverse vieringen op de ligplaatsscholen (Kerst, Paasontbijt, sinterklaas enz.), schoolreisjes maar ook aan de rugzakjes die de schoolverlaters ontvangen. Als er na al deze bestedingen nog gelden te besteden / reserves zijn, zoekt de oudergeleding een passende bestemming hiervoor. Het blijkt dat de inkomsten uit de ouderbijdragen de uitgaven niet dekken, waardoor er geen reserves te besteden zijn. De LOVK vult het tekort aan. LOVK jaarrekening en jaarverslag 2013 In mei 2014 heeft de MR de LOVK jaarrekening en jaarverslag 2013 kunnen lezen. In het vorige schooljaar heeft de MR het verzoek neergelegd, bij de directie, om een deskundige uit te nodigen bij de bespreking van deze stukken in 2014. De deskundige kan de MR helpen met het op de juiste wijze lezen en interpreteren van deze stukken. Tijdens de MR vergadering in januari is de heer Richard Karst als deskundige aanwezig geweest en heeft hij de begroting van de LOVK aan ons toegelicht. We kunnen concluderen dat de LOVK een gezonde organisatie is. Veiligheidsplan Dit schooljaar heeft de MR een veiligheidsplan bestudeerd. Een veiligheidsplan is wettelijk verplicht. Hieraan wordt nog verder gewerkt. In schooljaar 2014-2015 zullen wij u hierover nader berichten. Code Goed Bestuur Dit schooljaar heeft de MR op verzoek van het bestuur van de LOVK de Code Goed Bestuur onder de loep genomen. Na het grondig doornemen van de stukken, hebben wij het bestuur geadviseerd sommige dingen aan te passen. Het bestuur neemt stap voor stap de Code Goed Bestuur door en informeert de MR te zijner tijd welke aanpassingen zij heeft overgenomen. Code Goede Medezeggenschap De MR vond het verstandig om haar eigen handelen eens te bestuderen door middel van de Code Goede Medezeggenschap. Uiteraard zijn er altijd zaken die beter kunnen, maar uit de stukken is gebleken dat de MR volgens deze code handelt. Evaluatie MR documenten De MR heeft haar Huishoudelijk Reglement up-to-date gemaakt. Het MR Reglement en MR Statuut hebben wij grondig doorgenomen. De aanpassingen/wijzigingen die wij willen door voeren hebben wij voorgelegd aan het bestuur van het LOVK. In schooljaar 2014-2015 zullen de reglementen aangepast worden. Open dagen internaten De MR onderhoud contact met het LOVT over de open dagen van de internaten. Op het moment dat wij hierover informatie ontvangen, spelen wij dit direct aan de ouders door.

 • Jaarverslag MR van de LOVK 2013 -2014 Pagina 9

  4. De instemmingen en de adviezen van de MR Hieronder treft u een overzicht met advies- en instemmingsverzoeken van het afgelopen schooljaar 2013-2014 aan.

  Besproken d.d. Onderwerp / Stukken Status 16-09-2013 Nascholingsplan LOVK Positief advies MR 18-11-2013 Regeling Beoordelings- en Positief advies PMR

  Functioneringsgesprekken

  13-01-2014 Begroting LOVK 2014 Positief advies MR inclusief Meerjarenraming 2014 – 2023

  19-05-2014 Vakantierooster 2014 – 2015 Positief advies MR

  23-06-2014 Schoolgids 2014 - 2015 Instemming OMR 23-06-2014 Formatieplan 2014 - 2015 Instemming PMR Onderstaand de motivatie waarom de MR een positief advies of een instemming heeft gegeven.

  Nascholingsplan: Bij het personeel is gepeild welke opleidingsbehoeften er zijn. Hier is door de directie gehoor aangegeven. Regeling Beoordelings- en functioneringsgesprekken: De MR heeft de regeling beoordelings- en functioneringsgesprekken bestudeerd en deze voldoen aan de wettelijke eisen. Begroting LOVK 2014 inclusief Meerjarenraming 2014 -2023: De MR heeft bij het bestuur het verzoek neergelegd om een deskundige uitleg te laten geven over de Begroting van de LOVK. Het bestuur heeft hier gehoor aangegeven en in januari 2014 is de heer Richard Karst bij de MR vergadering aanwezig geweest. Hij heeft naar volle tevredenheid zaken verduidelijkt die voor ons niet helder waren en al onze

  vragen beantwoord. Vakantierooster 2014 – 2015: De LOVK heeft het vakantierooster zoveel mogelijk aangepast aan de in de buurt gelegen basisscholen. Schoolgids 2014 -2015: De MR heeft de ruimte gekregen om de schoolgids mee te lezen en haar op – en aanmerkingen kenbaar kunnen maken. Formatieplan 2014 – 2015: De PMR heeft tijdens het bespreken van de begroting LOVK 2014 reeds ingestemd met het formatieplan. Sinds dit jaar is het formatieplan opgenomen in de begroting. Omdat dit voor de MR nieuw en niet geheel duidelijk was, is in schooljaar 2013 -2014 (net zoals

  in voorgaande jaren) alsnog apart een instemming gegeven voor het formatieplan.

 • Jaarverslag MR van de LOVK 2013 -2014 Pagina 10

  5. Een overzicht van de gevoerde correspondentie in het afgelopen schooljaar Naast het geven van een advies of instemming, heeft de MR over een aantal onderwerpen vragen gesteld of een mening gegeven.

  Ook zijn er vanuit de MR, onder andere, stukken verstuurt naar ouders, personeelsleden, directie en bestuur LOVK en LOVT. De MR houdt hiertoe een postlijst bij. Enkele onderwerpen waarover wij hebben gecorrespondeerd zijn: Besproken Onderwerp / Stukken Aan wie Status 16-09-2013 Begeleidende brief + MR jaarverslag 2012-2013 Ouders/

  Personeel Ter info 16-09-2013 Begeleidende brief + MR jaarverslag 2012-2013 Directie/

  Bestuur Ter info 16-09-2013 Gezocht 2de plaatsvervangend ouderlid/herverkiezing OMR lid Adri Romijn/data open dagen internaten Ouders Afgerond 16-09-2013 Bedankbrief informatie open dagen internaten LOVT Afgerond 16-09-2013 Brief bij kraamcadeau slab Directie Afgerond 18-11-2013 Gekozen 2de plaatsvervangend ouderlid Directie/Bestuur/

  ouders/ personeel Afgerond

  18-11-2013 Bevestiging 2de plaatsvervangend ouderlid Magda v. Gent Afgerond 18-11-2013 Voordracht ouderleden bestuur LOVK Bestuur Afgerond 18-11-2013 Rooster van Aftreden MR Bestuur Afgerond 18-11-2013 Uitnodiging bijwonen MR vergadering Bestuursleden Bestuur Afgerond 18-11-2013 Informatie verzoek data open dagen Internaten LOVT Lopend 05-12-2013 Verzoek goedkeuring voordracht ouderbestuursleden LOVT Afgerond 13-01-2014 Mail voorstellen voorzitter MR voor mailinfo LOVT Afgerond 10-03-2014 Verzoek aanpassingen MR Reglement & Statuut Bestuur Lopend 10-03-2014 Felicitatie kaart 12,5 jarig bestaan LOVK Bestuur Afgerond 27-03-2014 Herkiesbaarheid Rieke Voorstad Personeel Afgerond 19-05-2014 Update Huishoudelijk Reglement MR Bestuur Afgerond 19-05-2014 PMR lid Rieke Voorstad herkozen Bestuur/Ouders Personeel Afgerond 19-05-2014 Mail aanmelding Landelijke Ouderraad Landelijke Ouderraad Afgerond 23-06-2014 Samenstelling/adreslijst & Rooster van Aftreden MR Bestuur/

  Directie Afgerond 23-06-2014 Samenstelling MR LOVT Afgerond

 • Jaarverslag MR van de LOVK 2013 -2014 Pagina 11

  6. Cursussen MR-leden Alle MR leden hebben in september 2013 een cursus MR gevolgd. Hierin werden de basisprincipes uitgelegd maar er zijn door de MR ook specifieke onderwerpen aangedragen waarover wij meer kennis wilden krijgen. De door ons zelf aangedragen onderwerpen waren:

  - Wet medezeggenschap op scholen. - Hoe kijken we naar de jaarrekening? Geef ons vijf punten om op te letten. - Omgaan met en voorkomen van weerstanden relatie MR en bestuur. - Normjaartaak: Wat mag wel/niet, mag er geschoven worden met de uren?

  7. Contacten met de achterban Het contact met zowel de ouders als het personeel werd onderhouden door het plaatsen van de notulen en het jaarverslag op de website en het ophangen van de agenda’s en de notulen op de prikborden van de ligplaatsscholen. Bovendien krijgen alle personeelsleden persoonlijk de agenda en de notulen per e-mail toegestuurd. Verder werd er per mail, via de Langszij en Effe Peilen contact onderhouden. De achterzijde van de Langszij is gereserveerd voor MR nieuws. Hierdoor bereikt de MR een nog breder publiek. Hier kunt u ook de rubriek ‘Effe Peilen’ terug vinden.

  Het (vaker) raadplegen van de achterban is één van de doelen van de MR. De MR heeft haar ouder-achterban geraadpleegd met de tweede editie van “effe peilen” via de Langszij met de vraag: Wat ziet u verder nog op deze tafel komen? De MR hoort graag van haar achterban, personeel en ouders, wat ze op de MR vergadertafel terecht zien komen. Wij zullen de door u aangedragen onderwerpen ter harte nemen en bespreken.

 • Jaarverslag MR van de LOVK 2013 -2014 Pagina 12

  8. Een financiële verantwoording van de uitgaven van de MR

  Verantwoording uitgaven MR LOVK

  Van Juli t/m December 2013

  begrote kosten werkelijke kosten Verschil

  t/m dec 2013

  Reiskosten Personeel: Margreeth en Rieke 2x2x€10,-

  € 40,00

  € 40,00

  € -

  Drea 2x€47,-

  € 94,00

  € 94,00

  € -

  Vacatiegeld Ouderleden 3 ouderleden € 250,00 per vergadering 3x2x€250,-

  € 1.500,00

  € 1.500,00

  € -

  Vergoeding reiskosten plv. ouderleden: Reiskosten plaatsvervangend ouderlid

  € 180,00

  € -

  € 180,00

  Vergaderkosten:

  Lunchkosten per vergadering € 20,00 2x€20,-

  € 40,00

  € 49,94

  € -9,94

  Secretariaatskosten:

  € 75,00

  € -

  € 75,00

  Overige kosten: Representatiekosten en geschenken

  € 100,00

  € 23,50

  € 76,50

  MR Cursussen

  € 1.250,00

  € 401,22

  € 848,78

  Overige

  € 100,00

  € 92,19

  € 7,81

  _______________

  _________

  Totaal:

  € 3.379,00

  € 2.200,85

  € 1.178,15

  De totale begroting voor juli tot en met december 2013 bedroeg € 3.379,-. In die periode is daadwerkelijk € 2.200,85 gebruikt. Er resteert een bedrag van € 1.178,15.

  De financiële verantwoording nader verklaard:

  In de tweede helft van 2013 hebben we twee vergaderingen gehad. De vergadering van september was een korte

  vergadering, omdat de MR die dag een cursus heeft gevolgd.

  De MR vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor de achterban. Daarom wordt er geld begroot voor kaartjes en cadeautjes voor de achterban voor onder andere geboorte, verjaardag en afscheid. We hebben gemerkt dat dit erg op

  prijs wordt gesteld.

  De bedragen die vermeld zijn bij ‘Overige’ betreft de geschenken voor de dag van de leraar.

  De kosten voor de lunch waren niet toereikend begroot. Dit komt doordat producten duurder worden en de MR vaker met meerdere personen aanwezig is tijdens de vergadering. Voor 2014 zal deze post wat hoger begroot worden.

 • Jaarverslag MR van de LOVK 2013 -2014 Pagina 13

  Verantwoording uitgaven MR LOVK

  Van januari t/m juli 2014

  begrote kosten werkelijke kosten Verschil

  Reiskosten Personeel:

  Margreeth en Rieke 2x4x€10,-

  € 80,00

  € 98,56

  € -18,56

  Drea 4x47,-

  € 188,00

  € 136,40

  € 51,60

  Vacatiegeld Ouderleden

  3 ouderleden € 250,00 per vergadering 3x4x€250,-

  € 3.000,00

  € 2.750,00

  € 250,00

  Vergoeding reiskosten plv. ouderleden

  reiskosten plaatsvervangend ouderlid

  € 240,00

  € 0,00

  € 240,00

  Vergaderkosten:

  Lunchkosten per vergadering 4x€25,-

  € 100,00

  € 112,41

  € - 12,41

  Ontvangen prijs € 100

  € 100,00

  € 0,00

  Secretariaatskosten:

  € 150,00

  € 0,00

  € 150,00

  Overige kosten:

  Representatiekosten

  € 170,00

  € 0,00

  € 170,00

  Contributie LOBO

  € 200,00

  € 0,00

  € 200,00

  Contributie MR Magazine

  € 160,00

  € 239,99

  € - 79,99

  MR Cursussen

  € 1.250,00

  € 0,00

  € 1.250,00

  Overige

  € 180,00

  € 0,00

  € 180,00

  _______________

  _________

  Totaal:

  € 5.718,00

  € 3.437,36

  € 2.380,64

  Ontvangen prijs:

  € 100,00

  € 5.818,00

 • Jaarverslag MR van de LOVK 2013 -2014 Pagina 14

  De financiële verantwoording nader verklaard:

  In deze periode zijn vier vergaderingen geweest. Namelijk in januari, maart, mei en juni. Alleen de

  laatste vergadering waren we als MR niet compleet. Doordat er ook geen plaatsvervangende ouder

  aanwezig was, is het begrootte bedrag voor vacatiegelden niet volledig gebruikt.

  De reiskosten zijn iets anders uitgegeven dan begroot. Daardoor komen we bij de ene wat tekort en

  houden we bij de ander wat over. Voor de nieuwe begroting van 2015 is dit aangepast. Twee

  vergaderingen zijn bijgewoond door een plaatsvervangend ouder, maar daarvoor zijn geen reiskosten

  gedeclareerd.

  De MR heeft meegedaan aan een prijsvraag van het NKO door het insturen van het MR jaarverslag

  2012. De MR heeft hiermee de derde prijs behaald en Euro 100,- gewonnen. De MR heeft dit geld

  gebruikt voor een gezamenlijke lunch. De extra kosten hiervoor zijn bij de lunchkosten gerekend.

  De LOBO is opgeheven omdat zij geen subsidies meer ontvangt. De contributie van de LOBO is

  hiermee komen te vervallen.

  De contributie van het MR-magazine is gelieerd aan het aantal ingeschreven leerlingen. Door een

  toename van het aantal leerlingen is er een hoger contributiebedrag.

  De MR heeft geen cursus gevolgd. Wel is dhr. Karst bij ons geweest om inzicht te geven in de cijfers

  van het jaarverslag. De kosten hiervoor heeft de LOVK gedragen.

  De kosten van de MR zijn binnen de begroting gebleven en er zijn geen grote bijzonderheden

  geweest.

 • Jaarverslag MR van de LOVK 2013 -2014 Pagina 15

  9. Onderwerpen komend schooljaar 2014-2015

  In het volgend schooljaar zal de MR zich met de volgende zaken bezighouden.

  Cyclische stukken: - het formatieplan - LOVK jaarrekening - begroting van de LOVK - het vakantierooster - de schoolgids - overzichten leerlingaantallen - Jaarverslag en werkplan MR

  Verder staan er in het MR werkplan 2014-2015, onder andere, de volgende

  onderwerpen:

  o Uitwerking Visie MR: jaar 3 o Langszij o Effe Peilen o Ontwikkeling VoortVarend groep 2 o Veiligheidsplan o Aanpassen MR Reglement & Statuut

  Er kunnen tussentijds altijd onderwerpen op de agenda worden gezet.

  10. Tot slot

  De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent dus van harte welkom! De agenda’s en de notulen van de MR vergaderingen hangen (ter inzage) op de prikborden van de diverse ligplaatsscholen. De notulen van de vergaderingen worden tevens op de LOVK website (www.lovk.nl) geplaatst en kunt u bovendien verkrijgen door contact op te nemen met een MR-lid. Als u meer informatie wenst, kunt u altijd contact opnemen met één van de MR-leden of via [email protected]

  Met vriendelijke groet, Namens de MR van de LOVK, Kim Vlot Secretaris Elma Geluk Penningmeester

  Drea Severins PMR

  http://www.lovk.nl/mailto:[email protected]