20
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę? Prelekcja dla rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie

Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?

  • Upload
    malo

  • View
    38

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?. Prelekcja dla rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie. Po pierwsze ustalmy w rozmowie z naszym dzieckiem, jak długo pragnie ono jeszcze uczyć się 3 lata - szkoła zawodowa, 4 lata - technikum, 5 lat - liceum + studium policealne, - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 2: Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?

• Po pierwsze ustalmy w rozmowie z naszym dzieckiem, jak długo pragnie ono jeszcze uczyć się

• 3 lata - szkoła zawodowa,• 4 lata - technikum,• 5 lat - liceum + studium policealne,• 8/9 lat - liceum i studia w wyższej uczelni.• Uwzględnijmy także nasze możliwości finansowania

edukacji dziecka (nauka kosztuje, a system kształcenia w Polsce umożliwia obywatelom łączenie pracy zawodowej i nauki - szkoły dla dorosłych, wieczorowy i zaoczny system nauki i studiowania).

Page 3: Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?

• Kryterium, które należy wziąć pod uwagę to dotychczasowe postępy szkolne.Jeśli nasze dziecko :

• dobrze radziło sobie z nauką w szkole podstawowej i gimnazjum, chętnie zaglądało do podręczników, a może odnosiło jakieś dodatkowe sukcesy szkolne (udział w konkursach, olimpiadach, szczególna aktywność społeczna na rzecz klasy lub szkoły, itp.), to prawdopodobne jest, że dłuższa ścieżka kształcenia nie będzie dla niego zbyt obciążająca, a podjęte działania zostaną skutecznie doprowadzone do celu.

Page 4: Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?

Jeśli natomiast nasze dziecko raczej z trudem radziło

sobie z nauką:

• nie przejawiało większego zainteresowania szkołą,• preferowało bardziej gry komputerowe, uprawianie

sportu lub kontakty z rówieśnikami niż ślęczenie nad podręcznikami, to może lepiej, aby na tym etapie swojej kariery edukacyjnej pomyślało o szybkiej ścieżce kształcenia - szkole zawodowej. Zawsze przecież w przyszłości istnieje możliwość uzupełnienia wykształcenia, podniesienia kwalifikacji, a nawet zdobycia nowego zawodu .

Page 5: Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?

• Kiedy uznać, że nasze dziecko dobrze radzi sobie z nauką?

• średnia ocen w granicy 4,0 dla dziewcząt i 3,7 dla chłopców już świadczyć może o potencjalnych możliwościach uczenia się (dziewczynki są w okresie rozwojowym przypadającym na etap nauki w gimnazjum bardziej pilne, odpowiedzialne i dojrzałe społecznie niż chłopcy, stąd oczekiwanie wyższej średniej).

Page 6: Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?

• Jeśli nasze dziecko wybiera liceum ogólnokształcące musi zadecydować, do której

z istniejących szkół złożyć dokumenty oraz jaki profil klasy wybrać.

• Informacje o szkołach dostępne są na specjalnych stronach internetowych oraz w ulotkach opracowywanych i upowszechnianych przez poszczególne szkoły m.in. w czasie spotkań przedstawicieli tych szkół z uczniami gimnazjów. Bogatym źródłem informacji są od kilku lat Targi Edukacyjne.

Page 7: Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?

• Inną formą zapoznania się ofertą szkoły i samą placówką są Dni Otwartej Szkoły. W drodze na Dni Otwarte można też ocenić, jak wygląda dojazd do danej szkoły, ile zajmuje czasu droga do szkoły i do domu, ile będą kosztować bilety miesięczne komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

Page 8: Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?

Liceum

• Jeśli chodzi o wybór profilu klasy w liceum ogólnokształcącym, to najlepszym kryterium decyzyjnym jest analiza ocen szkolnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przedmioty, z których uczeń otrzymywał najwyższe oceny, na przestrzeni kilku kolejnych lat. Wysokie oceny z danych przedmiotów wskazują bowiem najczęściej na szczególne zainteresowania daną dziedziną wiedzy oraz na łatwość przyswajania informacji z tej konkretnej dziedziny.

Page 9: Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?

Technikum lub szkoła zawodowa

• Jeśli Państwa syn lub córka decydują się na kontynuowanie nauki w technikum lub szkole zawodowej oprócz wszystkich wymienionych wcześniej kroków (zbieranie informacji o szkołach, rozpoznanie swoich zainteresowań)

• konieczne jest dodatkowo „przyjrzenie się" jego uzdolnieniom i tzw. preferencjom zawodowym.

• Konieczna jest także wnikliwa ocena stanu zdrowia dziecka.

Page 10: Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?

• Wybór technikum lub szkoły zawodowej związany jest bezpośrednio z wyborem zawodu, a w toku nauki obowiązuje praktyka zawodowa na stanowiskach pracy.

• Podobnie jak w przypadku LO i tu istnieje możliwość dalszego kształcenia się, nawet

w innym, często „odległym" zawodzie.

Page 11: Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?

UZDOLNIENIA

• Zdolności jako czynniki podstawowe są podstawą do rozwoju zainteresowań

i decydowaniu o dalszej ścieżce edukacyjnej.

• W zależności od dziedziny, można wyróżnić następujące kryteria uzdolnień:

Page 12: Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?

• rachunkowe – umiejętność szybkiego i prawidłowego wykonywania działań arytmetycznych, np,.przy wykonywaniu dokładnych pomiarów liczbowych (technik ekonomista,księgowy)

• techniczne – umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami, instalowania i uruchamiania urządzen technicznych, wytwarzanie różnych przedmiotów, a także uzdolnienia manualne.

• werbalne – łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie, płynność słowna,

• kierownicze – umiejętność organizowania i planowania działań pracy zespołu ludzkiego,

• artystyczne (twórcze) – przejawiają się w takiej aktywności ludzkiej, jak: malowanie, taniec, rzeźbienie, gra na instrumentach muzycznych, projektowanie, aktorstwo.

Page 13: Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?

Preferencje zawodowe

• Preferencje zawodowe to skłonność człowieka do pracy  w określonym środowisku zawodowym, wykonywania określonych czynności, posługiwania się określonymi narzędziami pracy.

• Kształtują się wraz z  rozwojem osobowości (duży wpływ na ich ukształtowanie wywiera środowisko wychowawcze dziecka), ale też w pewnym stopniu związane są z typem układu nerwowego - są zatem w dużym stopniu niezmienne w ciągu całego życia człowieka.

Page 14: Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?

• Najprostszym sposobem ustalenia preferencji zawodowych naszego dziecka jest rozmowa z nim na temat tego, w jakim środowisku chciałoby pracować oraz jakie czynności chciałoby wykonywać

• Bierzemy pod uwagę: przeciwwskazanie do ciężkiej pracy fizycznej, do wykonywania pracy w pozycji wymuszonej, do pracy na wysokości, do pracy przy maszynach w ruchu, do pracy precyzyjnej, do pracy narażającej na środki toksyczne lub alergeny, do pracy wykonywanej w zmiennych warunkach klimatycznych.

Page 15: Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?

• Rodzic dziecka przewlekle chorego, zgłaszając się do poradni psychologiczno-pedagogicznej powinien zabrać ze sobą komplet dokumentów poświadczających stan zdrowia, dotychczasowy przebieg leczenia oraz rokowania medyczne. W przypadku dzieci poważnie chorych (przy istnieniu wielu ograniczeń zdrowotnych) poradnia może wydać opinię do szkoły ponadgimnazjalnej zapewniającą preferencje w rekrutacji.

Page 16: Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?

JAK WSPIERAĆ DZIECKO W PODJĘCIU DECYZJI ZAWODOWEJ?

• KROK 1 - USTAL WSPÓLNIE Z DZIECKIEM JAK DŁUGO ZAMIERZA SIĘ JESZCZE UCZYĆ.

• Kryterium 1- Dotychczasowe postępy szkolne.

• Kryterium 2 - Sytuacja finansowa rodziny.

Page 17: Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?

• KROK 2 - USTAL WSPÓLNIE Z DZIECKIEM, W JAKIEGO TYPU SZKOLE ZAMIERZA KONTYNUOWAĆ NAUKĘ (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła zawodowa).

• Kryterium 1 - Postępy w nauce, wynik egzaminu końcowego w gimnazjum.

• Kryterium 2 - Wrażenie na temat szkoły i panującej w niej atmosfery.

Page 18: Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?

• Kryterium 3 - Odległość szkoły od miejsca zamieszkania.• Kryterium 4 - Przedmioty, z których dziecko ma

najlepsze oceny.• Kryterium 5 - Zainteresowania dziecka (Co lubi robić?).• Kryterium 6 - Uzdolnienia dziecka (Co robi dobrze?).• Kryterium 7 - Preferencje zawodowe dziecka (Skłonności

zawodowe).• Kryterium 8 - Stan zdrowia dziecka (Przeciwwskazania

zdrowotne).

Page 19: Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?

• KROK 3 – RODZICU ! BĄDŹ NA BIEŻĄCO W SPRAWACH REKRUTACJI DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ SWOJEGO DZIECKA!

Page 20: Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?

Dziękuję za uwagę.