of 16 /16
Nr 5/2013 (6) 8 marca 2013 ISSN 2299-8845 jelenia.pl Bezpłatny dwutygodnik Nakład 8000 egz. KPR wygrywa z Politechniką str. 11 Zaparkował na pasach „bo było pusto” str. 4 region turystyka kultura rozrywka sport Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza na warsztaty po- święcone tradycjom wielkanocnym „Zdobienia pisanek metodą bako- wą” w terminie: 4.03—25.03.2013 r. „Rodzinne malowanie pisanek” 16.03.2013 r. godz. 11.00 – 15.00 Zajęcia zdobienia wydmuszek po- prowadzi artystka ludowa z Ukrainy www.muzeumkarkonoskie.pl Mulfunkcjonalne urządzenia po- mogą mieszkańcom Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Kłodzka, Świdnicy oraz Jeleniej Góry. Zusomaty to samoobsługowe konstrukcje skie- rowane do petentów ZUS. Za ich pośrednictwem możemy złożyć do- kumenty w formie papierowej, co znacznie wpływa na jakość świad- czonych usług. Przedstawiciele podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Eu- ropejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: bolesławiec- kiego, jeleniogórskiego, kamien- nogórskiego, lubańskiego, lwó- weckiego, zgorzeleckiego oraz m. Jelenia Góra, mają możliwość wzię- cia udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze. Zgło- szenia będą przyjmowane do 20 marca 2013 do godz. 15.00. Zgło- szenia należy przesyłać na adres: [email protected]. INFORMATOR JELENIOGÓRSKI KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH i SPORTOWYCH www.jeleniagora.pl str. 8-9 do 26 marca 2013 reklama region Skrytka “Mail do Prezydenta”, jest jedną z licznych form kontaktu mieszkańców z gospodarzem na- szego miasta - Marcinem Zawiłą. Działa od ubiegłego roku i tą dro- gą jeleniogórzanie mogą sygna- lizować ważne dla nich sprawy. Możliwe jest również uzyskiwanie odpowiedzi na pytania, które nie wymagają osobistego spotkania. Z Prezydentem Zawiłą, jak i z jego zastępcami co tydzień spotyka się w poniedziałki kilkanaście osób. Oprócz tego, od początku obecnej kadencji wprowadzono zwyczaj, że w każdą ostatnią sobotę mie- siąca mieszkańcy mogą przyjść bez zapowiedzi. Z tej możliwości korzysta również podobna liczba chętnych. Uczestniczę w tego typu spo- tkaniu po raz pierwszy. Dowie- działem się o takiej możliwości dialogu z władzami miejskimi z internetu. Okazji na przekaza- nie im własny opinii dotyczący życia w Jeleniej Górze jest szalenie mało. Oczywiście nie oczekujemy rozwiązania naszy problemów od razu, jednak dzięki takim kon- frontacjom istnieje realna szan- sa na poprawę komfortu życia w stolicy Karkonoszy – pod- sumowuje Pan Adam. Pomimo pozytywnego odzewu co do inicjatywy Prezydenta, można spotkać się z głosami niedowierza- nia i obawy. Uważam, że tego typu inicjatywa ma małe szanse powo- dzenia. Mam wąt- pliwości, czy kto- kolwiek czyta takie wiadomo- ści – twierdzi Pan Mariusz. czytaj dalej str. 2 PREZYDENT ODPOWIADA Fot. K. Woliński . . . . .

Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze (6)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze (6)

Text of Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze (6)

Page 1: Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze (6)

Nr 5/2013 (6) 8 marca 2013 ISSN 2299-8845 jelenia.pl Bezpłatny dwutygodnik Nakład 8000 egz.

KPR wygrywaz Politechniką

str. 11

Zaparkowałna pasach„bo było pusto”

str. 4

regionturystykakulturarozrywkasport

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza na warsztaty po-święcone tradycjom wielkanocnym „Zdobienia pisanek metodą batiko-wą” w terminie: 4.03—25.03.2013 r. „Rodzinne malowanie pisanek” 16.03.2013 r. godz. 11.00 – 15.00 Zajęcia zdobienia wydmuszek po-prowadzi artystka ludowa z Ukrainy www.muzeumkarkonoskie.pl

Multifunkcjonalne urządzenia po-mogą mieszkańcom Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Kłodzka, Świdnicy oraz Jeleniej Góry. Zusomaty to samoobsługowe konstrukcje skie-rowane do petentów ZUS. Za ich pośrednictwem możemy złożyć do-kumenty w formie papierowej, co znacznie wpływa na jakość świad-czonych usług.

Przedstawiciele podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Eu-ropejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: bolesławiec-kiego, jeleniogórskiego, kamien-nogórskiego, lubańskiego, lwó-weckiego, zgorzeleckiego oraz m. Jelenia Góra, mają możliwość wzię-cia udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze. Zgło-szenia będą przyjmowane do 20 marca 2013 do godz. 15.00. Zgło-szenia należy przesyłać na adres: [email protected].

infoRmatoRjeleniogóRsKi

KalendaRz imPRez KultuRalnych i sPoRtowychwww.jeleniagora.pl

str. 8-9

KALENDARZIMPREZ

do

26

ma

rca

20

13

reklama

region

Skrytka “Mail do Prezydenta”, jest jedną z licznych form kontaktu mieszkańców z gospodarzem na-szego miasta - Marcinem Zawiłą. Działa od ubiegłego roku i tą dro-gą jeleniogórzanie mogą sygna-lizować ważne dla nich sprawy. Możliwe jest również uzyskiwanie odpowiedzi na pytania, które nie wymagają osobistego spotkania. Z Prezydentem Zawiłą, jak i z jego zastępcami co tydzień spotyka się w poniedziałki kilkanaście osób. Oprócz tego, od początku obecnej kadencji wprowadzono zwyczaj, że w każdą ostatnią sobotę mie-siąca mieszkańcy mogą przyjść bez zapowiedzi. Z tej możliwości korzysta również podobna liczba chętnych. Uczestniczę w tego typu spo-tkaniu po raz pierwszy. Dowie-działem się o takiej możliwości dialogu z władzami miejskimi z internetu. Okazji na przekaza-

nie im własnych opinii dotyczących życia w Jeleniej Górze jest szalenie mało. Oczywiście nie oczekujemy rozwiązania naszych problemów od razu, jednak dzięki takim kon-frontacjom istnieje realna szan-sa na poprawę komfortu życia w stolicy Karkonoszy – pod-sumowuje Pan Adam. Pomimo pozytywnego odzewu co do inicjatywy Prezydenta, można spotkać się z głosami niedowierza-nia i obawy. Uważam, że tego typu inicjatywa ma małe szanse powo-dzenia. Mam wąt-pliwości, czy kto-kolwiek czyta takie wiadomo-ści – twierdzi Pan Mariusz.

czytaj dalejstr. 2

PRezydentodPowiada

Fot.

K. W

oliń

ski

. . . . .

Page 2: Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze (6)

2 8 marca 2013

Wydawca: Linkeo Interaktywnie,

58-500 Jelenia Góra, Radarowa 1,

tel/fax 75 64 64 500, kom 24h 533 75 75 75,

[email protected] www.jelenia.pl, www.wirtualnekarkonosze.pl

Reklama: 884 970 770, 665 353 642

region

Prezydent odpowiadaDokończenie ze strony 1 Z naszych informacji wynika, że na wszystkie e - maile jest udzie-lana odpowiedź niezwłocznie po rozpatrzeniu sprawy. Wyjątkiem są przypadki, gdy sprawa wyma-ga głębszego rozpatrzenia wtedy jest rejestrowana jako tzw. skarga i termin odpowiedzi jest zgodny z KPA. Skrzynka e-mail jest regularnie wykorzystywana. Zgłoszono za jej pośrednictwem ponad 200 spraw - od pojedynczych pytań w incyden-talnych kwestiach, aż po sygnalizo-wanie spraw dotyczących szerszego spektrum problemów.

Często ludzie proszą o interwen-cję, gdyż nie potrafią zlokalizować osoby odpowiedzialnej za zaistniałe problemy.

Trudno wskazać najczęstsze py-tania. Każde dotyczy czegoś innego. Począwszy od szczegółów budżetu Miasta na kolejne okresy, czy zapisów „ustawy śmieciowej”, tak bulwersują-

cej w ostatnim okresie. Zakres kończy się na takich pytaniach, jak nabijanie butli gazowych, kałuży tworzącej się na wjeździe do „Tesco” czy separa-torów ropopochodnych. Niezależnie od rangi pytań, (ich część ma bardzo osobisty, indywidualny charakter) jest to dobry sposób na wymianę opinii w ważnych dla Jeleniogórzan sprawach - podsumowuje Prezydent Zawiła.

Na skrzynkę dociera również wiele ofert reklamowych i zaproszeń (tzw. SPAM). Te na szczęście są sku-tecznie filtrowane.

Mimo popularności takiej for-my kontaktu, mieszkańcy miasta nie są zaznajomieni z zagadnieniem w większym zakresie.

Nie słyszałam wcześniej o podobnym pomyśle. Jest to bar-dzo dobra forma dialogu. Myślę jednak, że wyklucza to możliwość konstruktywnej dyskusji na dany temat. Pomimo oczywistych zalet tego pomysłu, o wiele większą sku-

teczność przynosi bezpośrednia rozmowa „twarzą w twarz”. W tej kwestii wygrywa konserwatyzm - mówi pani Lucyna.

Dialog internetowy samorządow-ców nigdy nie zastąpi bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami. Jednak jest do dobra inicjatywa, z której możemy skorzystać bez względu na miejsce aktualnego pobytu czy też porę dnia.

Jak napisać do Prezydenta? Po wejściu na oficjalną stronę miasta www.jeleniagora.pl po lewej stronie w głównej zakładce mamy odnośnik „Email do Prezydenta”. Po kliknięciu otworzy się podstro-na, na której musimy wypełnić pole z naszym adresem e-mail /aby można było udzielić odpowiedzi/. Następnie wybieramy interesujący nas dział, którego problem dotyczy i wpisujemy treść pytania.

Ciekawą opcją jest załączenie plików w formularzu, pozwala to

mechanik ma haka na rakaJuż od trzech lat w Zespole Szkół Technicznych Mechanik w Jele-niej Górze realizowany jest ogól-nopolski program profilaktyczny „Mam Haka na Raka”. Akcja ta aktywizuje młodych Polaków i zachęca ich do prowadze-nia działań profilaktycznych wśród lokalnych społeczności. Zarówno działania na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolska kampania społeczna, opracowana przez uczestników i emi-towana po każdej edycji, mają szansę

realnie przyczynić się do zmiany sta-tystyk zapadalności i umieralności na choroby nowotworowe w Polsce. Aktualna, szósta edycja progra-mu, poświęcona została czerniakowi, złośliwemu nowotworowi skóry. Aby zapoznać środowisko lokalne z tą groźną chorobą, młodzież zaprosiła chirurga onkologa dr Roberta Mal-mona, który poprowadził wykład dla uczniów oraz pracowników szkoły. Lekarz w szczegółowy i interesują-cy sposób opisał objawy czerniaka,

dołączyć np. zdjęcie problemu, skan dokumentu czy inne materiały multi-medialne. Na koniec wystarczy tylko zaakceptować standardowy regula-min i....

Wiadomość została wysłana.mauy

czynniki ryzyka oraz metody lecze-nia. Dr Malmon podkreślił w swoim wykładzie, żeby ze szczególną ostroż-nością korzystać z solariów, gdyż wzrost zachorowań na ten nowotwór sukcesywnie wzrasta. Na zakończenie wszyscy uczest-nicy mogli wysłuchać koncertu szkol-nego zespołu muzycznego E=mc2. Kolejnym działaniem było szko-lenie społeczności jeleniogórskiej w zakresie wiedzy na temat czernia-ka. W dniu 5.03 odbył się Dzień Ha-kowicza, w czasie którego młodzież zbierała podpisy poparcia, prowadziła konsultacje w jeleniogórskim MOPS, Urzędzie Miejskim i na ulicach Jele-niej Góry. Uczniowie „Mechanika” rozdawali również ulotki i foldery na temat profilaktyki nowotworowej. Zainteresowanie akcją okazało się bardzo duże, mieszkańcy Jeleniej Góry chętnie rozmawiali z młodzieżą na tematy szeroko pojętej profilakty-ki zdrowotnej. Działania lokalne przygotował zespół uczniów, składający się z: Paw-ła Kucharczyka, Bartka Nadolskiego, Alicji Płoszańskiej, Karoliny Kulig i Pauliny Puchalskiej. Młodzieżą opie-kują się pani Iwona Janicka oraz pani Ewa Bratuś, pielęgniarka. Red

reklama

fot.

P. B

yszk

owsk

i

Page 3: Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze (6)

38 marca 2013www.fb.com/wirtualnekarkonosze

region

reklama

Odwołany proboszcz okupuje plebanię

Zagrają na żywo do niemego filmu

O konflikcie proboszcza wsi Karp-niki z jej mieszkańcami słyszała cała Polska. Temat, który zelek-tryzował lokalną społeczność wiernych został ostatecznie za-mknięty. Grupa wiernych żąda-jących odjeścia z ich parafii ks. Marka Skolimowskiego osiągnęła swój cel. Duchowny w atmosferze skandalu zakończył swoją posłu-gę w Karpnikach. Powodem konfliktu była dysku-syjna postawa kapłana w sprawach parafii. Według opinii części miesz-kańców Karpnik, ksiądz proponował wygórowane ceny odprawiania nie-

których ceremonii. Szeroko komen-towaną wśród lokalnej społeczności kwestią, jest temat odmowy udziele-nia Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej jednej z parafianek. W opi-nii wiernych, duchowny działał nie-obiektywnie, kierując się absurdal-nymi przesłankami. Opisane sytuacje bardzo wzburzyły część parafian, co legło u podstaw sporu. Przypomnijmy – w lipcu ubiegłe-go roku miała miejsce akcja protesta-cyjna mieszkańców. Zdesperowani parafianie grozili, że jeśli ksiądz nie odejdzie sam, usuną go siłą. Miesz-kańcy wsi postanowili zaprotestować

przeciwko byłemu proboszczowi. Od południa do późnych godzin wie-czornych wyczekiwali pod plebanią. Nie zraził ich deszcz, ani prośby po-licjantów. Ksiądz Skolimowski zaba-rykadował się w plebani i ukradkiem wyglądał zza okien na pikietujący tłum. Na miejscu pojawiło się 6 wo-zów policyjnych, gdyż obawiano się że może dojść do rękoczynów. Gorącą atmosferę starał się załagodzić nowy proboszcz - ks. Erwin Jaworski, który od marca zeszłego roku musiał dojeż-dżać aż z Mysłakowic. Do tamtej pory ks. Skolimowski nie przekazał mu ani kluczy do plebanii, ani ksiąg kościel-

Fot.

jele

nia.

pl

nych. Ksiądz Erwin Jaworski nie krył zakłopotania całą sytuacją. Diecezja legnicka odwołała Skoli-mowskiego ze stanowiska. W czerw-cu przysłano nowego kapłana. Kościół po ostatnich miesiącach, gdy był już pod opieką nowego proboszcza księ-dza Erwina Jaworskiego, odzyskał dawną świetność. Wydarzenie, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu

zakończyło definitywnie konflikt. Ksiądz Skolimowski opuścił ostatecz-nie plebanię. Nie wywołało to skraj-nych emocji wśród parafian, gdyż o zaprzestanie agresji zaapelował obecny proboszcz. Oprócz odsunięcia od posługi kapłańskiej, nie poniósł on konsekwencji swoich czynów. Szcze-góły jego przyszłości jako księdza są nieznane. RED

Muzyka na żywo oraz niemy film. Pozornie dwa wykluczają-ce się pojęcia, które w piątkowy wieczór - 15 marca 2013 stworzą jedną, efektowną całość. W sali widowiskowej JCK przy ulicy Bankowej odbędzie się pokaz filmu niemego rodem z lat XX ubiegłego wieku pt:” Szlakiem hańby”. W pełni na żywo zagra do niego zespół muzyków, któ-rzy z pomocą swoich instru-mentów będą ilustrować bieg wydarzeń na ekranie. „Szlakiem Hańby”, to egzotycz-ny melodramat i jednocześnie film sensacyjny według pomysłu Anto-niego Marczyńskiego (po premierze filmu ukazała się powieść filmowa pt. „W szponach handlarzy kobiet”), opowiadający o losach wiejskiej dziewczyny Marysi, która za chle-bem płynie do Brazylii. Zamiast

uczciwej pracy czeka ją tam miej-sce w domu publicznym w Rio de Janeiro. Z opresji ratują ją polscy marynarze umożliwiający dziew-czynie powrót do rodzinnej wsi i ukochanego Walka. Niewątpliwy-mi atutami filmu jest sprawna re-alizacja i doskonałe zdjęcia Alberta Wywerki, a także piękna, niemal dokumentalna sekwencja żydow-skiego ślubu, zrealizowana w sce-nerii Kazimierza nad Wisłą. Dodatkowym smaczkiem bę-dzie taperowanie do filmu grupy fantastycznych muzyków, którzy podczas wrześniowej premiery po-kazu zgromadzili w jednym z jele-niogórskich lokali ponad 200 osób. Ścieżka dźwiękowa inspirowana wieloma gatunkami muzycznymi idealnie ilustruje akcję i wydarze-nia mające miejsce w filmie. Start zaplanowano na godzinę 19.

Page 4: Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze (6)

4 8 marca 2013 na sygnale

reklama

gnęło go do rowu. Następnie pojazd uderzył w drzewo. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, otrzymał również 6 punktów kar-nych. Był trzeźwy – relacjonuje pod-insp. Edyta Bagrowska. Na szczęście ani kierowca, ani pasażerowie nie zostali ranni. W wy-niku zderzenia została uszkodzona przednia część autobusu - została zbi-ta m.in. szyba i lampa. Ze wstępnych ustaleń policji wy-nika, że prędkość z jaką poruszał się autobus była niewielka. Do zdarzenia niewątpliwie przyczyniły się trudne warunki panujące na drodze.

eMka

Skradzione we Włoszech audi, odnaleziono w Jeleniej Górze

fot.

P. B

yszk

owsk

i

Zaparkował na pasach... bo było pustoCałkowitym brakiem wyobraźni i rozsądku wykazał się kierowca Opla, który zaparkował na przej-ściu dla pieszych na ulicy Mickie-wicza. Przez kilkanaście minut przekonywał strażników, że za-parkował prawidłowo, że przejście jest nieprawidłowo oznakowane oraz, że nie miał gdzie zaparko-wać, a tu było wolne i odśnieżone. Do zdarzenia doszło (25.02) około

godziny 17.00. Do dyżurnego SM zadzwonił z informacją zbulwer-sowany mieszkaniec. Podczas interwencji kierowca Opla zażądał nawet skierowania spra-wy do sądu twierdząc, że piesi miesz-kańcy są złośliwi. Na pytanie strażni-ków którędy mają przechodzić piesi, oświadczył, że mogą przecież przejść po śniegu obok jego pojazdu. Dodał również, że w tych godzinach można

już tak parkować, bo jest niskie natę-żenia ruchu, a on żadnego zagrożenia nie stwarza. Po raz kolejny dodał, że inne miejsca były zajęte, a tu było pu-sto. Ostatecznie przestawił auto w do-zwolone miejsce, a za swój wyczyn został ukarany mandatem karnym. Za parkowanie na przejściu dla pieszych grozi mandat w wysokości do 300zł i 1 punkt karny. Straż Miejska Fo

t. SM

Autobusem MZK w drzewo22 lutego w godzinach popołu-dniowych doszło do niebezpiecz-nego zdarzenia. Autobus MZK przewożący pasażerów wpadł w poślizg i uderzył się z drzewem. Do zdarzenia doszło ok. godziny 16.30 na ulicy Łomnickiej, nieopo-dal skrzyżowania z ul. Kozią w Jele-niej Górze. Autobus linii nr 3 jadący w stronę Łomnicy wpadł w poślizg i zjechał do rowu. Niestety, w pobli-żu znajdowało się również drzewo, w które pojazd uderzył. - Autobus wjeżdżał na ul. Łom-nicką od strony ul. Koziej. Z powodu nieprawidłowo wykonanego manewru skrętu w lewo, wpadł w poślizg i ścią-

Fot.

KMP

Funkcjonariusze Sudec-kiego Oddziału Straży Granicznej na terenie Jeleniej Góry odzyska-li skradziony kilka lat temu samochód marki Audi A4. Szacowana wartość zatrzymanego samochodu to 35.000 zł.. Pojazd kilka lat temu został skradzio-ny z terytorium Włoch, a jego obecnym właścicie-lem okazał się jeleniogó-rzanin. Jak informuje Sudecki Oddział Straży Granicz-nej, w sprawie wszczęto postępowanie na oko-liczność posługiwania się przez jeleniogórzanina rzeczą pochodzącą z kra-dzieży. Obecnie trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie.

eMka

reklama

Page 5: Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze (6)

58 marca 2013www.fb.com/wirtualnekarkonosze

reklama

region

Pomieszczenia do wynajęcia

magazynowe, sklepowe, biurowe

Blisko centrum, dogodna lokalizacja

603 552 662

Bałwan kieruje ruchem

Przełom lutego i marca rozpiesz-czał nas śnieżną atmosferą. Każdy kto choć odrobinę lubi zimę, mógł cieszyć się ze spadających płatków śniegu. Swoją radość z panującej aury, wyrazili w dość niekonwen-cjonalny sposób mieszkańcy Cie-plic. Na środku skrzyżowania ulic Za-moyskiego i Tabaki wyrósł ogromny bałwan. Co więcej, śnieżny stwór wcale nie utrudniał ruchu drogowe-go, a wręcz przyczyniał się do prawi-dłowego przejazdu przez skrzyżowa-nie. Bałwan stanął bowiem na środku ronda, a jego twórcami okazali się mieszkańcy pobliskich budynków. Być może, niewiele osób zna hi-storię ronda, które jest ignorowane

przez kierowców. Na skrzyżowaniu, kilka lat temu namalowano białą far-bą okrąg, który miał poprawić bez-pieczeństwo na tym odcinku drogi. Niestety, ale kierowcy nie polubili się z tym rozwiązaniem i notorycznie przejeżdżają przez środek, ignorując poziome oznaczenie na jezdni. Nie do końca wiadomo, jaki sens w ulepieniu bałwana widzieli miesz-kańcy. Czy ma on być stróżem dro-gowego porządku, czy raczej formą żartu z nieskutecznego ronda? Bar-dzo nam się spodobał śnieżny straż-nik, gratulujemy więc mieszkańcom talentu i poczucia humoru. Niestety wiosenna aura skutecznie się z nim rozprawiła.

vita

Z QR code żyje się łatwiej!Znacie kod kreskowy? Jeśli wa-sza odpowiedź brzmi twierdząco z pewnością nie będzie trudno wam zrozumieć czym jest QR Code (czyt. „ku er kod”). W odróżnieniu od standardowe-go kodu kreskowego, (spotykanego w sklepach na produktach) w którym informacje, np o cenie, były zapisy-wane za pomocą pionowych kresek, w QR Code mogą one przyjąć dowol-ną pozycję. Wszystkie kreski umiesz-czone są w obrębie kwadratu. Należy zwrócić uwagę, że posiada on limit znaków, jakie mogą zostać zapisane za pomocą kresek - do 7089 znaków numerycznych, o wiele więcej niż w przypadku tradycyjnego kodu kre-skowego. Za pomocą QR Code mogą też zo-

stać zakodowane znaki alfabetu arab-skiego, greckiego, hebrajskiego lub cyrylicy jak również innych symboli określonych przez użytkownika. Z QR Code żyje się łatwiej. Mając przy sobie telefon komórkowy wypo-sażony w kamerę i darmową aplika-cję do skanowania kodów można za pomocą jednego wciśnięcia przyci-sku, być przekierowanym na stronę internetową, na której znajdziecie ob-szerne informacje np na temat oglą-danego obiektu, na którym znajduje się QR Code. Najpopularniejszą apli-kacją do skanowania kodów jest QR Droid. Coraz częściej kod umieszcza-ny jest w tramwajach i autobusach, dzięki czemu za pomocą jednego skanowania, możliwe jest zakupienie biletu bądź pobranie rozkładu jazdy.

Ten wynalazek rozpowszechnia się i najprawdopodobniej zastąpi stan-dardowe kody kreskowe, a więc nie można pozostać wobec niego obojęt-nym. Tym bardziej, że w Polsce świa-domość w zakresie techniki QR jest wciąż bardzo niska. Już teraz przeskanuj QR Code, który dostępny jest w środku gazety, aby pobrać informator w wersji elek-tronicznej. W kolejnych wydaniach gazety, odnajdziecie Państwo podobne kody umożliwiające udział w konkursach, w których nagrodami będą vouchery oraz wejściówki na imprezy kultural-ne, organizowane w Jeleniej Górze oraz jej okolicach.

Jarojelenia.pl

falstart sezonowych handlarzy?Każdego roku w pierwszym dniu pra-cy w styczniu w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Jeleniej Górze usta-wiała się kolejka zainteresowanych zajęciem pasa drogowego… 10 miesię-cy później. – Działo się tak – wyjaśnia Hubert Papaj, zastępca prezydenta Jeleniej Góry – bowiem obowiązywa-ła zasada, że handlowcy, którzy byli zainteresowani prowadzeniem sprze-daży zniczy, wieńców, itp. w okresie

poprzedzającym Święto Zmarłych w okolicach cmentarzy, byli zapisywani w kolejności zgłoszeń. Pierwsi w kolej-ce mieli możliwość zajęcia najlepszych miejsc. Wychodząc z założenia, że „kto pierwszy – ten lepszy” w pierwszej możliwej godzinie roku starali się re-zerwować najkorzystniejszą lokaliza-cję swojego stoiska. A i tak niewielu było zadowolonych, rodziły się spory. Postanowiliśmy w roku 2013 zorgani-

zować wszystko inaczej. Przyjmowali-śmy wnioski przez kilka tygodni, a w umówionym dniu zorganizowaliśmy losowanie miejsc dla wszystkich chęt-nych. Kto chciał – mógł być przy tym obecny. Tzw. ślepy los wskazał, kto w jakim miejscu będzie pracował i nikt do nikogo nie miał pretensji, choć pew-nie niezadowolonych z wyniku losowa-nia też nie brakowało.

UM

Fot.

Pepe

Plany kolejnych inwestycji w mieściePlany przestrzennego zagospoda-rowania są podstawą do jakiego-kolwiek inwestowania. Dlatego też od początku tej kadencji wła-dze Jeleniej Góry sukcesywnie ogłaszają przetargi na wykonanie takich prac, nad którymi później dyskutują radni. – Kolejnym – powiedział Marcin Zawiła, Pre-zydent Jeleniej Góry – jest plan miejscowy zagospodarowania prze-strzennego obejmujący m.in. okoli-ce obwodnicy południowej i ulicy

Sudeckiej. To łącznie obszar ok. 32 hektarów, który może być intere-sujący inwestycyjnie, choć nie dla wytwórczości, bo te działania kon-centrowane będą w rejonie „dziel-nicy przemysłowej”, tj. w „widłach” Trasy Czeskiej, ul. K. Miarki, Lu-bańskiej, itp. Wprawdzie luty należy do mie-sięcy „martwych” w budownictwie, ale to nie znaczy, że w tej branży nic się nie dzieje. - Wydaliśmy trzy po-zwolenia na budowę – poinformował

Hubert Papaj, zastępca prezydenta Jeleniej Góry – każde w jakiejś części przynajmniej dotyczyło działalności gospodarczej, bowiem w jednym przy-padku jest to pawilon handlowy firmy „Alfa” przy ul. Wojska Polskiego, w drugim – budynek mieszkalno-usłu-gowy z parkingiem podziemnych przy Osiedlu Robotniczym, a w trzecim – firma wytwórcza „Berger-Beton”, Za-kład Produkcji Betonu przy ul. Cieplic-kiej.

UM

Page 6: Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze (6)

6 8 marca 2013

reklama

region

Ściskamy raty kredytów

Płać jedną, niższą ratę! Kredyt konsolidacyjny

Przejdź do meritum

Placówki Partnerskie Meritum BankuJelenia Góra, ul. Krótka 25, tel. 75 649 60 10Jelenia Góra, ul. Armii Krajowej 13, tel. 75 643 13 60

Ściskamy raty kredytów

Płać jedną, niższą ratę! Kredyt konsolidacyjny

Przejdź do meritum

Placówki Partnerskie Meritum BankuJelenia Góra, ul. Krótka 25, tel. 75 649 60 10Jelenia Góra, ul. Armii Krajowej 13, tel. 75 643 13 60

Zmarznięty i zagubiony,odnaleziony koło stawuTragicznie mogła skończyć się wieczorna przygoda 50 - letniego jeleniogórzanina, który 23 lutego zagubił się w okolicznych lasach. Policjanci uratowali życie mężczyź-nie, którego życie było zagrożone z powo-du wychłodzenia organizmu. Mężczyzna bez butów, bez odzieży zimowej wracał do domu na skróty przez las. Był pijany. Funk-cjonariusze odnaleźli go leżącego w śniegu, bardzo wyziębionego. Został przekazany pod opiekę lekarzy. 23 lutego 2013 roku około godziny 20.46 na numer alarmowy policji zadzwoniła kobieta z prośbą o pomoc w odnalezieniu jej syna. Z jej relacji wynikało, że syn postanowił wrócić do domu na skróty przez las i się zgubił. Kobieta oświadczyła, że 50-latek jest nietrzeźwy. Po otrzymaniu informacji, że mężczyzna kluczy po lesie i nie może odnaleźć drogi po-wrotnej, na miejsce udała się policja, pogotowie oraz GOPR z psem tropiącym. Okazało się, że mężczyzna jest pijany i niekomunikatywny.

Miał problemy z udzielaniem odpowiedzi na pytania. Na szczęście udało się w porę odna-leźć człowieka, który był bardzo osłabiony, leżał w śniegu oraz był przemarznięty. Znajdował się około 1 km od drogi głównej i miał obniżoną temperaturę o kilka stopni. Mężczyzna nie miał butów oraz kurtki zimowej. Z uwagi na to, że mężczyzna był wychłodzony i nie był w stanie sam się poruszać, funkcjonariusze poprosili ra-towników GOPR o pomoc w jego transporcie. Pogotowie udzieliło mu niezbędnej pomocy na miejscu i na noszach został przeniesiony do ka-retki. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pamiętajmy, że przy dużych opadach śnie-gu wiele punktów orientacyjnych, zwłaszcza w nocy może nie spełnić swojej roli i wprowa-dzić nas w błąd. Ponadto nie wolno bezgranicz-nie polegać na elektronicznych urządzeniach do nawigacji, gdyż te /z uwagi na specyfikę baterii/ - w ujemnych temperaturach działają o wiele krócej.

RED

Fot.

J. M

iazg

a

Tłumnie zjechali na byle czymZimowa aura dopisała uczestnikom „Lot-niczego zjazdu na byle czym”, który odbył się 24 lutego na Górze Szybowcowej. Nie zabrakło śmiałków pragnących zjechać po śniegu w szalony sposób. Pomysłów na przemieszczanie się po stoku było wiele. Sanki, materac kąpielowy oraz „czołg”, to tylko niektóre z wehikułów, które można było zobaczyć podczas konkursu. Wydarzenie spotkało się z dużym zain-teresowaniem. Na szczyt Góry Szybowcowej przybyło około 150 osób, z których do konkur-su zgłosiło się zaledwie 30. Zawodnicy swoimi efektownymi przejazdami wywoływali owacje wśród publiczności. Podczas imprezy panowa-ła rodzinna, piknikowa wręcz atmosfera. Nie obyło się bez sporych kraks, jednak żadnemu uczestnikowi nic się nie stało. Konkurs na naj-lepsze przejazdy w poszczególnych kategoriach wygrali:NAJSZYBSZY POJAZD: Wojciech Chojnow-ski, Michał Grzegorczyk – „czołg”.NAJLEPSZA KONSTRUKCJA: Bartek Biegal-

ski z towarzyszeniem rodzeństwa - „sanki z pa-rasolem”.NAGRODA PUBLICZNOŚCI: Magdalena Le-śniak - za przebranie „Syrena”. Organizatorzy pragną podziękować nadle-śniczemu Nadleśnictwa Lwówek Śląski - p.Ta-deuszowi Łozowskiemu za sponsoring ogniska i nagród, dyrektorowi Aeroklubu Jeleniogór-skiego p. Jackowi Musiałowi za ufundowanie głównych nagród (lotów szybowcem za wycią-garką) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Je-żowie Sudeckim, która zabezpieczała imprezę i kierowała ruchem. Pomysłodawca imprezy – Wojciech Łozowski kieruje szczególne po-dziekowania do przyjaciół i znajomych, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji wydarzenia. Podejmowali oni działania porząd-kowe niezbędne do przeprowadzenia zawodów - m.in usuwanie śniegu, przygotowanie toru, ogniska. Wyrazy wdzięczności należą się rów-nież uczestnikom oraz wszystkim przybyłym, bez których impreza nie odbyłaby się w tak wspaniałej atmosferze. Mauy

Page 7: Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze (6)

78 marca 2013www.fb.com/wirtualnekarkonosze

regionRusza nabór do miejskiego żłobkaZ dniem 1 marca 2013 r. rusza na-bór do Żłobka Miejskiego w Jele-niej Górze, zgodnie ze Statutem Żłobka Miejskiego w Jeleniej Gó-rze. Nabór prowadzony jest na podstawie wniosków złożonych przez rodziców dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Wnioski przyjmowane są w terminie od 1 marca do 31 mar-ca 2013 r. Żłobek świadczy usługi w pierw-szej kolejności na rzecz dzieci, któ-rych rodzice zamieszkują na terenie miasta Jelenia Góra. Ponadto, w pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są:1. dzieci rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym;2. dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiar-kowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pra-cy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku, gdy liczba złożo-

nych wniosków spełniających kryte-ria przyjęcia dziecka przekroczy licz-bę wolnych miejsc w Żłobku, brana będzie pod uwagę kolejność wpływu wniosków. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc umieszczane są na liście rezer-wowej. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością oczekiwania na liście rezerwowej. W miarę posia-dania wolnych miejsc, dzieci przyj-mowane są do Żłobka przez cały rok.Wolne miejsca w Żłobku na wrzesień 2013 r.:I grupa (dzieci od 0,5 do 1 roku) - 12 dzieciII grupa (dzieci od 1 do 1,5 roku) - 17 dzieciIII grupa(dzieci od 1,5 do 2 lat) - 11 dzieciIV grupa(dzieci od 2 do 2,5 roku) - 5 dzieciV grupa (dzieci od 2 do 2,5 roku)- 14 dzieciRazem do przyjęcia: 59 dzieci.

Um J G

W poniedziałkowe przedpołu-dnie (4.03) w siedzibie Książnicy Karkonoskiej przy ul. Bankowej odbyło się spotkanie, mające na celu dyskusję na temat dzia-łań organizacji pozarządowych, w kontekście konwencji ONZ dotyczącej osób niepełnospraw-nych. Udział wzięli przedstawi-ciele Stowarzyszeń Osób Niepeł-nosprawnych, Prezydent Marcin Zawiła, oraz Pełnomocnik Rządu do spraw osób niepełnospraw-nych, Jarosława Dudy.

Przyjęta 13 grudnia 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o pra-wach osób niepełnosprawnych, to wielki i ważny krok społeczności mię-dzynarodowej w kierunku określenia i uznania nowoczesnego podejścia do niepełnosprawności - od podej-ścia opiekuńczego i charytatywnego, do tworzenia społeczeństwa i śro-dowiska otwartego dla wszystkich, włączającego i wyrównującego szan-se, opartego na prawach człowieka. Konwencja określa minimalne wy-

Lekcja historii Marcina Zawiły

ZOOM FESTIWAL dobiegł końca

Galeria „Na Górze” w Muzeum Karkono-skim wypełniła się miłośnikami historii. Wszystko to za sprawą wykładu Prezyden-ta Marcina Zawiły pn „Żołnierze wyklęci – jeleniogórzanie”, który wygłosił drugiego marca o godzinie 11.00. Tematem poruszonym przez Prezyden-ta była historia i los lwowskich żołnierzy AK związanych z Jelenią Górą. Po zakończeniu wykładu zgromadzeni na sali mieli czas na za-dawanie pytań. Pytali bez skrępowania o fakty, które nie do końca były dla nich jasne, a Prezydent spokoj-nie tłumaczył i wyjaśniał. Wykład był interesujący. Pan Marcin opo-wiadał bardzo ciekawie. Myślę, że powinno być więcej tego typu wykładów, z pewnością będą cieszyły się dużym zainteresowaniem - powie-dział Jakub, słuchacz Dzień później odbyły się Obchody Naro-dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Działania zaplanowane na te szczególne dni, miały na celu zachować pamięć o bohaterach polskiego podziemia niepodległościowego.

Jaro Fot.

jele

nia.

pl

Dyskutowano o prawach niepełnosprawnych

magania w zakresie praw osób nie-pełnosprawnych i wskazuje cele, do których należy dążyć. Zgromadzeni w sali konferencyj-nej Książnicy zostali powitani przez Prezydenta Zawiłę. Podczas krót-kiego wstępu włodarz miasta pod-kreślił istotność podobnych spotkań w kwestii polepszania warunków by-towych ludzi z wszelkiego typu dys-funkcjami. Poruszył kwestię założeń konwencji, która znacznie ułatwia funkcjonowanie w społeczeństwie takim osobom. Właściwą część przemówienia kontynuował Minister Duda. Poru-szył wiele zagadnień, które są nie-zwykle istotne odnośnie zasad wdra-żania i funkcjonowania dokumentu. Konwencja o prawach Osób z Niepełnosprawnością wyznacza standardy i kierunki ewolucji tej grupy społecznej. Istotne jest zno-szenie barier między nimi, a osoba-mi „sprawnymi”. Możemy to osią-gnąć otwierając swoje umysły na problemy nas wszystkich. Musimy wyeliminować przeszkody stojące na drodze do integracji. Zarówno te przyziemne, architektoniczne, jak i prawne. W dalszej części przemówienia poruszono m.in. kwestię działalności organizacji pozarządowych w tym zakresie, oraz ważność instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, jako instrumentu nadzorującego wdraża-nie w życie założeń konwencji.

Mauy

reklama

SKLEP ZOOLOGICZNY pupil-zoo

5%z ta ulotka

rabatu na wszystkie produkty

pon. - sob. 9-21, niedziela 10-19tel. 518 38 38 08, www.pupil-zoo.pl

pasaz tesco, al. jana pawla ii 17, jelenia gora, ,,

. ,

Za nami filmowy tydzień w Jele-niej Górze. 16 Międzynarodowy Festiwal ZOOM ZBLIŻENIA prze-szedł do historii. Impreza gro-madząca sympatyków kina, po sześciu pełnych emocji dniach do-biegła końca. W niedziele odbyła się gala finałowa podsumowująca wydarzenie. Oficjalne zakończenie rozpoczę-ło się tuż po godzinie 11, krótkim przemówieniem Dyrektor Festiwa-lu – Sylwii Motyl – Cinkowskiej. Po powitaniu nastąpił pokaz filmów zre-alizowanych przez uczestników fe-stiwalowych warsztatów filmowych. Jednakże ZOOM, to nie tylko święto filmu. To także solidna porcja alterna-tywnej muzyki. Tego dnia publiczno-ści zaprezentował się gitarowy duet braci Mikulskich. Muzycy swoją grą oddali klimat jednoczesnej radości i nostalgii panujący wśród uczestni-ków festiwalu w ostatnim dniu im-prezy. Był to jednak tylko przedbieg do wydarzeń, które elektryzowały obecnych na sali twórców, oraz pu-bliczność. Głównym punktem programu było ogłoszenie wyników festiwalu.

Werdykt odczytał przewodniczący jury – aktor Robert Gonera. Komisja po objerzeniu 73 filmów z 23 krajów, Grand Prix Festiwalu przyznała obra-zowi pt: „Obóz”, w rezyserii Tomasza Jezierskiego. Wyróżniony otrzymał pamiątkową statuetkę. Po zakończe-niu oficjalnej części gali, zgromadze-ni obejrzeli film pt: „ČTYŘI SLUNCE (Cztery słońca), w reżyserii Bohdana Sláma. ZOOM FESTIWAL, to wydarzenie wyróżniające się w jeleniogórskim kalendarzu imprez kulturalnych. Za jego sprawą, miasto oraz region mają niepowtarzalną szansę promocji w kraju oraz Europie. Oprócz zetknię-cia się z filmem - od procesu produk-cji po efekt końcowy, uczestnicy mo-gli brać udział w wielu inicjatywach towarzyszących. Były nimi koncerty, panele dyskusyjne, spotkania z akto-rami, czy warsztaty filmowe. Impreza stojąca na wysokim poziomie organi-zacyjnym i logistycznym, może śmiało konkurować z podobnymi formatami zarówno w kraju, jak i zagranicą. Za rok kolejny, 17 Międzynarodowy Fe-stiwal Filmowy ZOOM-ZBLIŻENIA

mauy

Page 8: Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze (6)

8 8 marca 2013

spektakl dla dzieci „Przygody Sindbada Żeglarza” Bolesław Leśmian, reżyseria, adaptacja, scenografia Aleksander Maksymiak, muzyka Zbigniew Karnecki - godz. 10.00 w Teatrze Zdrojowym przy ul. Park Zdrojowy 1 (bilety w cenie 15 zł, rodzinny dla 3 osób 32 zł)Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

koncert rodzin muzykujących w wykonaniu Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści - godz. 17.00 w sali im. Ludomira Różyckiego przy ul. Józefa Piłsudskiego 60 (bilety w cenie 10 zł dorośli, 5 zł dzieci)Filharmonia Dolnośląska

spektakl „Blackbird” David Harrower, reżyseria Grzegorz Bral, przekład Ewa Partyka; występują Katarzyna Janekowicz i Tadeusz Wnuk - godz. 19.00 na scenie studyjnej Teatru przy al. Wojska Polskiego 38 (bilety w cenie 20 zł i 30 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl)Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

prelekcja z pokazem multimedialnym „Tajpej - stolica Republiki Chińskiej” Stanisław Dąbrowski - godz. 19.00 w muzeum przy ul. Wolności 268 (wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona!)Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze

spektakl dla dzieci „Przygody Sindbada Żeglarza” Bolesław Leśmian, reżyseria, adaptacja, scenografia Aleksander Maksymiak, muzyka Zbigniew Karnecki - godz. 10.00 w Teatrze Zdrojowym przy ul. Park Zdrojowy 1 (bilety w cenie 15 zł, rodzinny dla 3 osób 32 zł)Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

VII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej - eliminacje rejonowe - godz. 10.00 w sali 19 MDK przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12 (wstęp wolny)Miasto Jelenia Góra, Młodzieżowy Dom Kultury

koncert pod dyrekcją Sławomira Kupczaka w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Stani-sława Moniuszki; w programie: Henryk Mikołaj Górecki - Trzy utwory w dawnym stylu, Witold Lutosławski - 5 melodii ludowych, Wojciech Kilar - Preludium chorałowe, Sławomir Kupczak - Sen spowodowany lotem pszczoły wokół jabłka granatu na jedną sekundę przed przebudzeniem na orkiestrę (prawykonanie), Ennio Morricone, Andrzej Kurylewicz - muzyka filmowa - godz. 19.00 w sali koncertowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 60 (bilety w cenie 15 zł, 10 zł)Filharmonia Dolnośląska

spektakl „Sługa dwóch panów” Peter Turrini, reżyseria Henryk Adamek, scenografia Wojciech Jankowiak, kostiumy Marta Hubka, muzyka Rafał Smoleń - godz. 19.00 na dużej scenie Teatru przy al. Wojska Polskiego 28 (bilet normalny 30 zł, ulgowy 20 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl)Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

projekcja filmu niemego z muzyką na żywo „Szlakiem hańby”; reżyseria Mieczysław Krawicz i Alfred Niemirski (Polska, 1929 rok); do filmu zagrają: Maria Jęczmyk (wiolonczela), Radosław Droń (skrzypce), Adam Jęczmyk (gitara), Patryk Kryński (per-kusja), Igor Łapaj (gitara), Paweł Sławiński (piano), Dawid Flieger (bas) - godz. 19.00 w sali widowiskowej przy ul. Bankowej 28/30 (bilety w cenie 10 zł ulgowe, 15 zł normalne)Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

rodzinne malowanie pisanek metodą batikową, rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez samodzielne wykonanie ozdoby świątecznej związanej z tradycjami Wielkiej Nocy - godz. 11.00-14.00 w muzeum przy ul. Jana Matejki 28 (czas trwania warsztatu: 1 godz.; cena 10 zł/os.; w cenie wstęp i zwiedzanie muzeum z przewodnikiem, tel/fax 75- 75 23 465)Muzeum Karkonoskie

Rozgrywki Ekstraklasy Piłki Ręcznej Kobiet; mecz KPR Jelenia Góra - SPR Sambor Tczew - godz. 17.00 w hali sportowej przy ul. Złotniczej 12Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra

koncert zespołu „Stare Dobre Małżeństwo” w składzie: Krzysztof Myszkowski - śpiew, gitara, harmonijka ustna, Bolo Pietraszkiewicz - gitary, instrumenty klawiszowe, cajon, Roman Ziobro - kontrabas, gitara basowa - godz. 19.00 w sali widowisko-wej przy ul. Bankowej 28/30 (bilety w cenie 40 zł do nabycia w JCK przy ul. 1 Maja 60, ul. Bankowa 28/30 lub www.jck.pl zakładka bilety)Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

spektakl „Sługa dwóch panów” Peter Turrini, reżyseria Henryk Adamek, scenografia Wojciech Jankowiak, kostiumy Marta Hubka, muzyka Rafał Smoleń - godz. 19.00 na dużej scenie Teatru przy al. Wojska Polskiego 28 (bilet normalny 30 zł, ulgowy 20 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl)Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

Rozgrywki II Ligi Koszykówki Mężczyzn; mecz KS Sudety Jelenia Góra - KKS Mickiewicz ROMUS - godz. 19.00 w hali sportowej przy ul. Sudeckiej 42Klub Sportowy „Sudety” Jelenia Góra

XLIII Rajd na Raty; trasa: Jelenia Góra - Rybnica (PKP); Rybnica - Rozłóg - Wojcieszyce - Zimna Przełęcz - Bobrowe Skały (ognisko) - Górzyniec; Górzyniec - Jelenia Góra (MZK); wyjazd pociągiem o godz. 9.39; więcej www.pttk-jg.plPTTK Sudety Zachodnie Jelenia Góra, Mecenat Miasta Jelenia Góra

KOSTKA - Klub Miłośników Gier Planszowych - godz. 10.00-16.00 w sali 102 przy ul. 1 Maja 60 (wstęp wolny; organizator Michał Ofmański, tel. 782645672, gg 5671946, e-mail: [email protected])Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kulturywarsztaty bajkowo-plastyczne, poranki rodzinne, czyli coś dla małych i dużych, pokaz bajek „Bolek i Lolek” - godz. 12.00-13.30 w sali widowiskowej przy ul. Cieplickiej 172 (niespodzianka od Bolka i Lolka 5 zł)Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muflon”Cieplicka Scena Młodych, prezentacje młodych artystów oraz koncert Roberta Kasprzyckiego - godz. 16.00 w Sali Błękitnej Pałacu Schaffgotschów przy pl. Piastowskim 27 (bilety w cenie 30 zł do nabycia w siedzibie Przystani przy ul Piotra Ściegiennego 5/7, CITiK przy ul. Bankowej 27 oraz w it przy pl. Piastowskim 36)Miasto Jelenia Góra, Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kulturyspektakl „Sługa dwóch panów” Peter Turrini, reżyseria Henryk Adamek, scenografia Wojciech Jankowiak, kostiumy Marta Hubka, muzyka Rafał Smoleń - godz. 19.00 na dużej scenie Teatru przy al. Wojska Polskiego 28 (bilet normalny 30 zł, ulgowy 20 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl)Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila NorwidaScena Bliżej Nas przedstawia - koncert grupy PERKALABA z Ukrainy (folkowy punk / ska) w składzie: Andrij „Fedot” Fedotow - śpiew, Aleksandr Sirgeivich Gridin - gitara basowa, śpiew, Viktor JR Novozhylow - gitara, Wołodymyr „Big Master” Szoturma - cymbały, Serioha Szwajuk - trąba, Viktor Stepanjuk - puzon, Leo „Zvierzh” Skrentkovich - perkusja - godz. 19.00 w sali widowisko-wej przy ul. Cieplickiej 172 (wstęp wolny)Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muflon”

„Z uśmiechem przez literaturę”; quiz literacki jest QL, dostępny na stronie www.biblioteka.jelenia--gora.pl; ogłoszenie wyników w dniu 5 kwietnia 2013Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

warsztaty plastyczne dla dzieci „Większy Kawałek Słońca”; prowadząca Ewa Nyc - godz. 16.00-17.30 w ODK przy ul. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona, zapisy w sekretariacie ODK lub pod tel. 75 - 75 31 831)Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

koncert zespołu wokalnego „Marzenie” - godz. 17.00 w kawiarni „Muza” przy ul. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny)Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

projekcja filmu w DKF „KLAPS” „Kryptonim: Shadow Dancer”, dramat/thriller, reż. James Marsh (Irlandia, Wielka Brytania, 2012) - godz. 18.00 w sali widowiskowej przy ul. Bankowej 28/30 (cena biletu 10 zł, karnet 28 zł)Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

finał projektu „Kobiety sobie radzą”; pokaz mody „Silver Queen by Nasta” i pokaz tańca „Ilma” z okazji Dnia Kobiet; prezentację poprowadzi Jacek Grondowy - aktor Teatru im. Cypriana Kamila Norwi-da w Jeleniej Górze oraz Ilona Sulcova ze Szkoły Tańca ILMA z Turnova - godz. 17.00 na III piętrze Pasażu Grodzkiego przy ul. Grodzkiej 7 (rezerwacja miejsc, tel. 75 - 717 36 14)

występ kabaretu Bella Mafia Karkonoskiego Uniwersytetu III Wieku - godz. 18.00 w sali widowiskowej przy ul. Bankowej 28/30 (wejściówki do odebrania przed występem)Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kulturykoncert pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka w wykonaniu: Bartosz Kolendo (klarnet) z towarzyszeniem Orkiestry Symfo-nicznej Filharmonii Dolnośląskiej; w programie: Gioacchino Rossini - Uwertura do opery Cyrulik sewilski, Aaron Copland - Koncert na klarnet i orkiestrę smyczkową, Richard Wagner - Wstęp do dramatu muzycznego Tristan i Izolda, Piotr Czajkowski - Uwertura - fantazja Romeo i Julia - godz. 19.00 w sali koncertowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 60 (bilety w cenie 40 zł, 30 zł)Filharmonia Dolnośląskaspektakl „Kolacja dla głupca” Francis Veber, reżyseria Stefan Szaciłowski, scenografia Władysław Wigura - godz. 19.00 na dużej scenie Teatru przy al. Wojska Polskiego 38 (bilety w cenie 20 zł i 30 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl)Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwidaspektakl „Dekameron” Giovanni Boccaccio, adaptacja Petr Nosalek i Andrzej Szymański, inscenizacja i reżyseria Petr Nosalek, scenografia Pavel Hubicka, muzyka Pavel Helebrand - godz. 19.00 w Teatrze Zdrojowym przy ul. Park Zdrojowy 1 (bilety w cenie 18 zł)Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

IV Puchar Piastów Śląskich Mistrzostwa Dolnego Śląska w Kolarstwie Przełajowym; kolarskie zawody przełajowe w formule otwartej; I edycja zawodów QUESTSPORT, II edycja - XI Memoriał Jana Kozłow-skiego (Puchar Polski); w sobotę - biuro zawodów od godz. 9.00, start godz. 11.15; w niedzielę - biuro

zawodów od godz. 9.00, start godz. 10.15; zawody w kategoriach wiekowych od 6 do 80 lat; więcej na www.karkonoskiestowa-rzyszenie.pl - stadion przy ul. LubańskiejKarkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów, Międzyszkolny Ośrodek Sportu Jelenia Góra

spektakl „Kolacja dla głupca” Francis Veber, reżyseria Stefan Szaciłowski, scenografia Władysław Wigura - godz. 19.00 na dużej scenie Teatru przy al. Wojska Polskiego 38 (bilety w cenie 20 zł i 30 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl)Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

XLIII Rajd na Raty; trasa: Jelenia Góra - Mysłakowice (PKS); Mysłakowice - Głębock - Miłków - Straconka (ognisko) - Mysłakowice; Mysłakowice - Jelenia Góra (PKS; MZK); wyjazd spod dworca PKP autobusem PKS o godz. 9.10; więcej www.pttk-jg.plPTTK Sudety Zachodnie Jelenia Góra, Mecenat Miasta Jelenia Góra

Turniej Tańca o Puchar Ducha Gór - godz. 10.00 I blok, godz. 13.00 II blok, godz. 16.00 III blok w sali przy ul. Grunwaldzkiej 2; więcej na www.taniec.slominski.pl (bilety w cenie 20 zł)UKTS „Karkonosze”, Szkoła Tańca „Kurzak i Zamorski”Akademia Młodego Melomana, Niedzielny Poranek Muzyczny, „Atrakcyjne arie altówki”; klarnet, saksofon, fortepian; prowa-dzenie Dominika Łukasiewicz, Jacek Paruszyński - godz. 10.30 w sali koncertowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 60 (bilety w cenie 11 zł)Filharmonia Dolnośląskaspektakl dla dzieci „Tymoteusz Rymcimci” Jana Wilkowskiego w reżyserii Zdzisława Reja, asystent reżysera Sławomir Mozo-lewski, scenografia Jan Zieliński, muzyka Krzysztof Arciszewski - godz. 16.00 w Teatrze Zdrojowym przy ul. Park Zdrojowy 1 (bilety w cenie 15 zł, rodzinny dla 3 osób 32 zł)Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr AnimacjiRozgrywki II Ligi Koszykówki Kobiet; MKS MOS Jelenia Góra - KS Wichoś - godz. 17.00 w sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Gustawa Morcinka 31 (wstęp wolny)Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Karkonosze” Jelenia Góraspektakl „Kolacja dla głupca” Francis Veber, reżyseria Stefan Szaciłowski, scenografia Władysław Wigura - godz. 19.00 na dużej scenie Teatru przy al. Wojska Polskiego 38 (bilety w cenie 20 zł i 30 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl)Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

warsztat filcowania wełny dla dzieci „Większy Kawałek Słońca”; prowadząca Agata Kowal-Ruschil - godz. 16.00-17.30 w ODK przy ul. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona, zapisy w sekretariacie ODK lub pod tel. 75 - 75 31 831)Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

spotkanie z cyklu „ars poetica” „Kilka ledwo dotkniętych chwil”; świat kobiety w poezji i prozie Wiesławy Siemaszko-Zieliń-skiej - godz. 17.00 w kawiarni „Muza” przy ul. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny)Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

spektakl dla dzieci „Przygody Sindbada Żeglarza” Bolesław Leśmian, reżyseria, adaptacja, sceno-grafia Aleksander Maksymiak, muzyka Zbigniew Karnecki - godz. 10.00 w Teatrze Zdrojowym przy ul. Park Zdrojowy 1 (bilety w cenie 15 zł, rodzinny dla 3 osób 32 zł)Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

spotkanie autorskie Jan Bujak „Galicjanie i Serbowie” - godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27 (wstęp wolny)Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”projekcja filmu w DKF „KLAPS” „Kochankowie z księżyca”, dramat/komedia/romans, reż. Wes Anderson (USA, 2012) - godz. 18.00 w sali widowiskowej przy ul. Bankowej 28/30 (cena biletu 10 zł, karnet 28 zł)Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

spektakl dla dzieci „Przygody Sindbada Żeglarza” Bolesław Leśmian, reżyseria, adaptacja, scenografia Aleksander Maksymiak, muzyka Zbigniew Karnecki - godz. 10.00 w Teatrze Zdrojowym przy ul. Park Zdrojowy 1 (bilety w cenie 15 zł, rodzinny dla 3 osób 32 zł)Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

poranki - czytanki, zajęcia dla najmłodszych, gry, zabawy edukacyjne, wprowadzające w tematykę książki, biblioteki; zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym wraz z opiekunami - godz. 11.00-13.00 Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa przy ul. Bankowej 27 (wstęp wolny)Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”wieczór autorski poety Roberta Urbaniaka, promocja jego debiutanckiego tomu poezji pt. „był tu nieznany” - godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27 (wstęp wolny)Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”spektakl „Blackbird” David Harrower, reżyseria Grzegorz Bral, przekład Ewa Partyka; występują Katarzyna Janekowicz i Tadeusz Wnuk - godz. 19.00 na scenie studyjnej Teatru przy al. Wojska Polskiego 38 (bilety w cenie 20 zł i 30 zł, więcej na www.teatrnor-wida.pl)Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila NorwidaRozgrywki II Ligi Koszykówki Mężczyzn; mecz KS Sudety Jelenia Góra - Pogoń Prudnik - godz. 19.00 w hali sportowej przy ul. Sudeckiej 42Klub Sportowy „Sudety” Jelenia Góra

informatorwww.jeleniagora.pl

8.03 piątek

16.03sobota

12.03 wtorek

9.03 sobota

9-10.03

11.03poniedziałek

14.03 czwartek

13.03 środa

KalendaRz imPRez KultuRalnych i sPoRtowych

www.jeleniagora.pl

informatorjeleniogórski

10.03 niedziela

15.03 piątek

17.03 niedziela

18.03-2.04

18.03poniedziałek

19.03 wtorek

Page 9: Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze (6)

98 marca 2013www.fb.com/wirtualnekarkonosze

informatorwww.facebook.com/MiastoJeleniaGora

20.03 środa

21.03 czwartek

22.03 piątek

23.03sobota

24.03 niedziela

do 25.03

26.03 wtorek

8 marca - piątek otwarcie wystawy Jakuba Czyszczonia „Czasami wędrujesz całą noc, czasami przesypiasz cały dzień” oraz otwarcie wystawy Seweryna Swacha „Historia pewnego przypadku, który prowadzi do wyboru” - godz. 17.00 w BWA przy ul. Długiej 1 (ekspozycja czynna do dnia 8 kwietnia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, w sobotę w godz. 10.00-16.00)Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznychdo 11 marca wystawa haftu artystycznego Heleny Krawczyk-Demczuk „Igłą malowane…” - Galeria „Muflon” przy ul. Cieplickiej 172Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muflon”do 12 marca wystawa „Moje miejsca” Michaliny Choroszczak - Galeria Małych Form Książnicy Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”13 - 20 marca wystawa fotografii prezentacji modowej i tanecznej „Silver Queen by Nasta” w ramach projektu „Kobiety sobie radzą” - Pasaż Grodzki przy ul. Grodzkiej 7do 13 marca poplenerowa wystawa Akademii Inspiracji Artystycznej - Galeria „Pod Brązowym Jeleniem” przy ul. 1 Maja 60Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kulturydo 14 marca wystawa zdjęć dokumentująca 30 - lecie 18. Jeleniogórskiej Drużyny Harcerzy „Victoria” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - Książnica Karkonoska przy ul. Bankowej 27Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”14 - 31 marca promocja pracowni Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze; prezentacja prac uczniów, wystawa talentów dziedzin plastycznych - Książnica Karkonoska przy ul. Bankowej 27Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”14 marca - czwartek otwarcie wystawy fotografii Macieja Hermana „Ojcowie - lista obecności”; wystawa powstała we współpracy z warszawskim Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa BARDZIEJ KOCHANI, w ramach obchodów 8. Światowego Dnia Zespołu Downa - godz. 18.00 w Galerii „Muflon” przy ul. Cieplickiej 172 (ekspozycja czynna do dnia 16 kwietnia)Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muflon”, Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa16 marca - sobota otwarcie wystawy grafiki, malarstwa i fotografii „W samo południe”; dodatkową atrakcją będzie taniec flamenco w wykonaniu Agaty Szmigrodzkiej i taniec orientalny w wykonaniu Mai Kuliczkowskiej - godz. 12.00 w Galerii N… przy ul. 1 Maja 43 (ekspozycja czynna do dnia 31 maja)Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górzeotwarcie wystawy malarstwa „Zauroczenia” Elżbiety Żak - godz. 17.00 w Galerii „Pod Brązowym Jeleniem” przy ul. 1 Maja 60 (ekspozycja czynna do dnia 14 kwietnia)Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kulturydo 17 marca wystawa „Wizje pejzażu”; prezentacja prac młodych absolwentów polskich uczelni artystycznych - Janusza Kotlewskiego, Stanisława Młodożeńca, Jakuba Słomkowskiego i Anny Szprynger, ze zbiorów Domu Aukcyjnego Abbey House - muzeum przy ul. Jana Matejki 28Muzeum Karkonoskie, Dom Aukcyjny Abbey Mouse Warszawa18 - 24 marca wystawa pokonkursowa „Nowe domy przysłupowe” Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” - Książnica Karkonoska przy ul. Bankowej 27Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”19 marca - wtorek otwarcie wystawy ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia „Góry, turystyka i sport” ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu - godz. 17.00 w Galerii Małych Form Książnicy Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27 (ekspozycja czynna do dnia 25 kwietnia)Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”, Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczudo 22 marca wystawa „Nasze fotografie” słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu III Wieku - Galeria „Na Górze” muzeum przy ul. Jana Matejki 28Muzeum Karkonoskiedo 29 marca wystawa pokonkursowa „Przyroda jak malowana” z cyklu „Znam przyrodę mojego miasta i regionu”; najlepsze prace uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - muzeum przy ul. Wolności 268Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodniczedo 29 marca wystawa malarstwa sztalugowego oraz szkła artystycznego „SZ” studentów ASP we Wrocławiu; w wystawie udział wzięli: Małgorzata Amarowicz, Paulina Bucek, Magdalena Burger, Patrycja Godula, Marzena Hołysz, Anna Jó-zefowska, Joanna Kasperkiewicz, Małgorzata Konieczna, Małgorzata Madej, Małgorzata Mitka, Jagoda Nowak oraz Andrzej Blusz - Galeria „Promocje” przy ul. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kulturydo 31 marca wystawa „Dyplomy ‘2012”; prezentacja prac absolwentów Wyższego Studium Fotografii z lat 2009-2012 - Galeria „Korytarz” przy ul. Bankowej 28/30Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kulturydo 15 kwietnia Miloš Hroch - Nocny krajobraz, wystawa fotografii, przestrzeń monitorów na I i II piętrze Książnicy - Galeri@ w Tle przy ul. Bankowej 27, www.galeriawtle.blogspot.comMiasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”do 18 kwietnia wystawa „Karkonosze na dawnej fotografii” Zbigniewa Kulika - muzeum przy ul. Michałowickiej 32Miasto Jelenia Góra, Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna”do 19 kwietnia ogólnopolska wystawa fotografii „Borowice ‘2012” - Galeria „Hall” przy ul. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury, Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficznedo 15 maja wystawa „Dawna broń strzelecka” ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i Jacka Klimka - Muzeum Historii i Militariów, Oddział Muzeum Karkonoskiego przy ul. Sudeckiej 83Muzeum Karkonoskie

zeskanuj i PoBierz informator

wersja elektroniczna zawsze aktualna naw w w . i n f o r m a t o r . j e l e n i a . P l

WYSTAWY, WERNISAŻE ...

W dniu 15 marca (piątek) w godz. 13.00-19.00 w holu Ratusza oraz na Placu Ratu-szowym odbędzie się I WIelkanocny kIeRmasz RękodzIelnIkóW PogóRza IzeRskIego; wystawcami będą twórcy - rękodzielnicy z wielu miejscowości powia-tów jeleniogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego, którzy zaprezentu-ją swoje wyroby dotyczące m.in. zdobień wielkanocnych, ale także inne, w rodzaju oryginalnej biżuterii z naturalnych materiałów (szkła, filcu, papieru). Prezentowane będą obrazy (rysunki, akwarele, olejne, i inne), ręcznie zdo-bione ramy obrazów i skrzynie malowane, ceramika ar-tystyczna, przedmioty użytkowe i wiele innych.

spektakl dla dzieci „Przygody Sindbada Żeglarza” Bolesław Leśmian, reżyseria, adaptacja, scenografia Aleksander Maksymiak, muzyka Zbigniew Karnecki - godz. 10.00 w Teatrze Zdrojowym przy ul. Park Zdrojowy 1 (bilety w cenie 15 zł, rodzinny dla 3 osób 32 zł)Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacjiporanki - czytanki, zajęcia dla najmłodszych, gry, zabawy edukacyjne, wprowadzające w tematykę

książki, biblioteki; zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym wraz z opiekunami - godz. 11.00-13.00 Biblioteka Dziecięco-Mło-dzieżowa przy ul. Bankowej 27 (wstęp wolny)Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”spotkanie „Literatura na Dolnym Śląsku. O życiu literackim naszego regionu i Jeleniej Góry” ze współautorami pierwszej antologii literatury dolnośląskiej („Rozkład jazdy. 20 lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku”) z udziałem: Jacek Bierut, Karol Maliszewski, Jan Owczarek - godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27 (wstęp wolny)Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”koncert z cyklu „Jazzowe środy” w wykonaniu Otwartej Grupy Swingującej ODK w składzie: Marzena Madej - śpiew, Miro-sław Szeffer - gitara basowa, Krzysztof Przyborowski - saksofon, Janisław Hiller - pianino, Leszek Bartnicki - perkusja - godz. 19.00 w kawiarni „Muza” przy ul. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny)Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

spektakl dla dzieci „Przygody Sindbada Żeglarza” Bolesław Leśmian, reżyseria, adaptacja, scenografia Aleksander Maksymiak, muzyka Zbigniew Karnecki - godz. 9.00 i 10.40 w Teatrze Zdrojowym przy ul. Park Zdrojowy 1 (bilety w cenie 15 zł, rodzinny dla 3 osób 32 zł)Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacjikoncert zespołów szkolnych, wokalno-instrumentalnych Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.

im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze - godz. 17.00 w sali im. Ludomira Różyckiego przy ul. Józefa Piłsudskiego 60 (bilety w cenie 10 zł dorośli, 5 zł dzieci)Filharmonia Dolnośląskaspektakl „Dancing w kwaterze Hitlera” Andrzej Brycht; opracowanie i adaptacja tekstu Robert Dudzik, występuje Robert Dudzik - godz. 19.00 na scenie studyjnej Teatru przy al. Wojska Polskiego 38 (bilet normalny 30 zł, ulgowy 20 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl)Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila NorwidaZdrojowe Czwartki z Filharmonią, IV Dni Muzyki Pasyjnej; koncert w wykonaniu Chóru Kameralnego Collegium Musicum Jelenia Góra pod dyrekcją Franciszka Koscha; Eugeniusz Wysoczański - bas; Elżbieta M. Terlega - słowo o muzyce; w programie fragmenty z Oratorium Georga Friedricha Haendla „Mesjasz” oraz kompozycje m.in. Antonio Lottiego, Marc’Antonio Ingegne-riego, Jakoba Arcadelta, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Charlesa Gounoda, Giuseppe Verdiego, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki i Sergiusza Rachmaninowa - godz. 19.00 w Teatrze Zdrojowym przy ul. Park Zdrojowy 1 (bilety w cenie 20 zł)Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji, Filharmonia Dolnośląskaprelekcja z pokazem multimedialnym „Przyroda Syberii - tajga nad Jenisiejem” Ludwik Tomiałojć - godz. 19.00 w muzeum przy ul. Wolności 268 (wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona!)Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze

spotkanie „Aspekty chrześcijańskie w sadze Harry Potter” Kamil Ziółkowski - godz. 17.30 w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27 (wstęp wolny)Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”IV Dni Muzyki Pasyjnej; koncert pod dyrekcją Kazimierza Korda w wykonaniu: Natalia Halicka -

sopran, Joanna Grocholska - alt, Jędrzej Tomczyk - tenor, Paweł Kołodziej - bas, Chór Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej; przygotowanie chóru: Jolanta Szybalska-Mat-czak, Artur Wróbel; w programie: Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem - godz. 19.00 w Teatrze Zdrojowym przy ul. Park Zdrojowy 1 (bilety w cenie 50 zł)Filharmonia Dolnośląskaspektakl „Madame de Sade” Yukio Mishima, reżyseria Krzysztof Prus, scenografia Marek Mikulski - godz. 19.00 na dużej scenie Teatru przy al. Wojska Polskiego 38 (bilety w cenie 20 zł i 30 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl)Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

Akademia Rozwoju Rodziny. Mama - Tato - Dziecko. Akademia Rodziny „Świąteczna Mozaika Szklana” oraz „Wielkanocne Ozdoby” - godz. 10.00-13.00 w ODK przy ul. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny; zapisy w sekretariacie ODK lub pod tel. 75 - 75 31 831)Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski; eliminacje miejskie - godz. 10.00 w sali widowiskowej przy ul. Bankowej 28/30 (wstęp wolny)Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum KulturyFestiwal Młodych Talentów, czyli III Kuter Artystyczny; koncert kwalifikacyjny oraz koncert zespołu The Future - godz. 16.00 w sali widowiskowej przy ul. Cieplickiej 172 (wstęp wolny)Miasto Jelenia Góra, Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury „Muflon”spektakl „Madame de Sade” Yukio Mishima, reżyseria Krzysztof Prus, scenografia Marek Mikulski - godz. 19.00 na dużej scenie Teatru przy al. Wojska Polskiego 38 (bilety w cenie 20 zł i 30 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl)Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwidakoncert „Droga Krzyżowa - muzyczne obrazy i impresje” Marka Stryszowskiego w wykonaniu: Jan Nowicki - znakomity aktor czyta poezję ks. Jana Twardowskiego, Marek Stryszowski - śpiew, saksofon, Cezary Chmiel - instrumenty klawiszowe, Tomasz Kudyk - trąbka, Seb Bernatowicz - instrumenty klawiszowe oraz perkusja – godz. 19.30 w Kościele Garnizonowym przy ul. 1 Maja 45 (wstęp wolny)Agencja Koncertowo-Wydawnicza Solo Jelenia Góra, Mecenat Miasta Jelenia Góra

XLIII Rajd na Raty; trasa: Jelenia Góra - Lubomierz (PKS); Lubomierz - Oleszna Podgórska - Gryfów Śląski; Gryfów Śląski - Jelenia Góra (PKP); wyjazd z dworca PKS autobusem o godz. 8.30 (kierunek Świeradów Zdrój); więcej www.pttk-jg.plPTTK Sudety Zachodnie Jelenia Góra, Mecenat Miasta Jelenia GóraAkademia Młodego Melomana, Niedzielny Poranek Muzyczny, „Muzyczne Bajanie: dookoła świa-

ta z Panem Kleksem”; prowadzenie Dominika Łukasiewicz, Jacek Paruszyński - godz. 10.30 w sali koncertowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 60 (bilety w cenie 11 zł)Filharmonia DolnośląskaPREMIERA spektaklu dla dzieci „Mała Syrenka”, adaptacja i reżyseria Bogdan Nauka, scenografia Iwona Makowska, muzyka Agim Dżeljilji, teksty piosenek Tadeusz Siwek, aranżacja i przygotowanie wokalne Jacek Szreniawa - godz. 16.00 w Teatrze Zdrojowym przy ul. Park Zdrojowy 1 (bilety w cenie 15 zł, rodzinny dla 3 osób 32 zł)Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacjispektakl „Dancing w kwaterze Hitlera” Andrzej Brycht; opracowanie i adaptacja tekstu Robert Dudzik, występuje Robert Dudzik - godz. 19.00 na scenie studyjnej Teatru przy al. Wojska Polskiego 38 (bilet normalny 30 zł, ulgowy 20 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl)Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

warsztaty zdobienia pisanek dla grup szkolnych i zorganizowanych; część teoretyczna: krótka historia tradycji zdobienia pisanek na tle zwyczajów świątecznych; część praktyczna: wykonanie pisanki metodą batikową - muzeum przy ul. Jana Matejki 28 (czas trwania warsztatu: 1 godz.; cena 10 zł/os.;

w cenie wstęp i zwiedzanie muzeum z przewodnikiem, tel/fax 75- 75 23 465)Muzeum Karkonoskie

koncert „Droga Krzyżowa - muzyczne obrazy i impresje” Marka Stryszowskiego w wykonaniu: Jan Nowicki - znakomity aktor czyta poezję ks. Jana Twardowskiego, Marek Stryszowski - śpiew, saksofon, Cezary Chmiel - instrumenty klawiszowe, Tomasz Kudyk - trąbka, Seb Bernatowicz - instrumenty klawi-szowe oraz perkusja – godz. 19.30 w Kościele Garnizonowym przy ul. 1 Maja 45 (wstęp wolny)Agencja Koncertowo-Wydawnicza Solo Jelenia Góra, Mecenat Miasta Jelenia Góra OrganizatOrem Kiermaszu jest

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła, Przewodniczący „Aglomeracji Jeleniogórskiej” oraz LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo Izerskie” - organizacja skupiająca m.in. twórców Pogórza Izerskiego

Page 10: Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze (6)

10 8 marca 2013

OTODEPILACJA jest to zabieg polegający na trwałym usuwaniu każdego rodzaju owłosienia, niezależnie od jego koloru czy grubości, za pomocą światła. Poprzez selek-tywną fototermolizę, następuje konwersja energii światła kiero-wanego na skórę, w energię cieplną. W ten sposób niszczone są wybrane komórki odpowiedzialne za wzrost włosów. Owłosienie można zlikwidować dwoma technikami. Jedną z nich jest jego usuwanie za pomocą impulsów silnego światła, dzięki czemu za-bieg jest ekonomiczny i całkowicie bezbolesny. Drugą z metod jest depilacja laserowa. Włos zostaje pozbawiony komórki roz-rodczej przez co obumiera i wypada. Wobydwuprzypadkachzapewnionyjesttrwałyefektiskutecz-ność,cowpełnizadowalawieleklientek. Impulsysilnegoświatławytwarzająiemitująfaleozakresieswo-jegodziałania590-1200nm. Pozwalatonaindywidualnedostosowaniazabiegudopotrzebkażdegozklientów.Dziękitemujestonniezwykleskutecznywkaż-dymprzypadku. UrządzeniewykorzystywanedofotodepilacjiposiadaspecjalnysystemchłodzeniaSubZeroIntense,któryumożliwiazminimalizo-wanieuczuciagorącapodczaswykonywanegozabiegu. Chłodzionskórę,przezcoczujemysiękomfortowoiświeżo. Ilośćwykonywanychzabiegówzależyodfototypuskóryklienta,jegopłci iwieku,właściwości owłosienia, partii ciałapoddanejdepilacjiatakżeprofiluhormonalnego. Powodzeniem zabiegu fotodepilacji jest wykonanie go pod-czaspierwszejztrzechfazwzrostuwłosa. Jesttofazaanagenu,kiedytowłosrośnieosadzonywmieszkuwłosowym. Pozwalatodoprowadzićenergięcieplnąażdokorzenia,dziękiczemuniszczysięodżywiającegokomórki. Poupływie1-3tygodniodsesjifotodepilacji,częśćowłosieniastopniowowypadaawielewłosówzupełniejużnieodrasta.Abywykonaćzabiegniezbędne jestprzeprowadzeniewywiaduzklientem,orazwypełnienieipodpisanieprzezniegoodpowied-niego kwestionariusza. Dana osoba poświadcza tym samym, iżznanajestjejspecyfikazabiegu. Klientotrzymujerównieżzaleceniaiporady,dziękiktórymczujesiępewnieibezpiecznie. Przed zabiegiemokreślić należy równieżmiejscamające byćpoddanedepilacji,odcieńskóry,jejfototyp,orazgłębokośćigru-bośćowłosienia. Nakoniecokreślamytolerancjęskórypoprzezprzeprowadzeniepróbywjednymzmiejscdepilacji. Przeciwwskazaniamidopoddaniasięzabiegowimożebyćcią-żaiokreskarmienia,zaburzeniakrzepnięciakrwi,schorzeniaskór-ne,nowotworyskóry,zażywanielekówfotouczulających,tatuaże,makijażpermanentny,osłabiony systemodpornościowya takżeuczulenienasłońce. Jednakwiększośćosóbmożepoddaćsięzabiegowifotodepila-cjiicieszyćsiępięknąigładkąskórąprzezdługiczas.

reklama

region

Żywiec Club"Gazownia"ul. Pocztowa 8 pon - sob:od 12.00 do 22.00

F

Centrum Kosmetologii Reniiul.1Maja 58, Jelenia Góra, tel. 75 646 68 84, kom. 603 690 553

Dyrektor podstawówki zawieszonaPrezydent Miasta zawiesił z dniem 5 marca jedną z dyrektorek szkół podstawowych w Jeleniej Górze w pełnieniu obowiązków służbo-wych. Rzecznik Dyscyplinarny dla Na-uczycieli przy Wojewodzie Wrocław-skim, Małgorzata Byłów, w dniu 25 lutego 2013 przekazała Komisji Dys-cyplinarnej dla Nauczycieli wniosek o wszczęcie postępowania dyscypli-narnego, wobec jednej z dyrektorek jeleniogórskich szkół podstawowych. Sprawa ta była głośna w swo-im czasie, bowiem kierując autem w stanie wskazującym na spożycie alkoholu dyrektorka spowodowała kolizję drogową. Wprawdzie żaden uczestnik ruchu nie doznał w niej ob-rażeń, niemniej sam fakt prowadzenia

pojazdu w takim stanie jest – w myśl przepisów prawa – przestępstwem. Sąd rozpatrzył sprawę, uznał jednak, że jej okoliczności nie wskazują na konieczność wydania wyroku skazu-jącego. W tym stanie rzeczy dyrek-torka, wcześniej zawieszona przez Prezydenta Miasta w wykonywaniu obowiązków służbowych mogła po-wrócić do pracy – zgodnie z obowią-zującym prawem i zapisami Karty Nauczyciela. Zakończone sądowe postępowa-nie karne nie finalizuje jednak całe-go problemu. Złożony przez Miasto wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do Rzecznika Dys-cyplinarnego dla Nauczycieli powo-duje bowiem, że sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem przez sąd

jest teraz rozpatrywana przez właści-wą komisję zawodową. Zgodnie z przepisami prawa Pre-zydent Miasta ponownie zawiesił dyrektorkę w obowiązkach do czasu ostatecznego zakończenia tej sprawy w Komisji. Nie można tego zrobić wcześniej, bowiem z ustawy Karta Nauczyciela wynika wprost, iż: „Organ prowadzący może zawie-sić w pełnieniu obowiązków dyrekto-ra szkoły przeciwko któremu wszczę-to postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeśli ze względu na powagę i wiarygodność wysunię-tych zarzutów celowe jest odsunięcie (…) od wykonywania obowiązków w szkole”.

Red.

Page 11: Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze (6)

118 marca 2013www.fb.com/wirtualnekarkonosze

sport

KPR wygrał z Politechniką32:30 zakończyło się spotka-nie szczypiornistek KPR Jelenia Góra, które pokonały we własnej hali AZS Politechnikę Koszalin. Wygrana zbliżyła nasz zespół do grona ekip walczących o mistrzo-stwo Polski. Przed rozpoczęciem spotkania byłe piłkarki KPR Jelenia Góra, które gościły już po stronie przyjezdnych:

Martę Dąbrowską i Monikę Odrow-ską czekał miły gest od klubu i jego kibiców – bukiety kwiatów. Mecz otworzyła bramka Moniki Odrowskiej. Jeleniogórzanki nie mia-ły z początku szczęścia, trzy razy pu-dłowała Ania Mączka. Dopiero kontra Moniki Wiertelak doprowadziła do remisu 1:1. Wynik przez całą pierw-szą połowę oscylował wokół remisu.

Po dziesięciu minutach prowadzili-śmy 4:3, gdy znów “przypomniała się” nam Monika Odrowska. Jej strza-ły z drugiej linii mogły się podobać. Piłkarki KPR bardzo mocno stanęły w obronie, mimo tego Politechnika rzadko się myliła. Bramki z bardzo ostrego kąta prawego skrzydła dwa razy z rzędu zdobywała Monika Ko-prowska. Następnie po dwóch kontrach Marioli Wiertelak nasza ekipa wyszła po raz pierwszy na dwubramkowe prowadzenie. W zespole gości znako-micie spisywała się Tatiana Bilenia, zdobywczyni ośmiu bramek. Dzięki jej strzałom zespół wyrównał w kilka sekund 10:10. Na sześć minut przed przerwą AZS wyszedł na prowadze-nie 12:13. Na środku pola pomimo wysokich przeciwniczek nieźle radzi-ła sobie Małgorzata Buklarewicz. Niezwykle zacięta pierwsza poło-wa zakończyła się remisem 15:15. W drugiej odsłonie podopiecz-ne Małgorzaty Jędrzejczak po pięciu minutach zyskały przewagę 18:15. Przy stanie 18:18 bramkę ze stałego fragmentu gry zdobyła Wiertelak, jak się po chwli okazało siatka w bramce była dziurawa, pomimo licznych pro-testów zawodniczek AZS-u, że piłka przeszła obok słupka, sędziowie uzna-li gola i KPR zyskał jednobramkową przewagę. W trzydziestej siódmej mi-nucie było 21:19, chwilę później było już 24:20. Martyna Kozłowska wybro-niła kilka ważnych piłek i akademicz-

ki musiały gonić wynik. W kadrze KPR-u znakomicie spisywała się Emilia Galińska, która w kluczowych momentach była bez-błędna. Pomiędzy pięćdziesiątą drugą a szóstą minutą Aleksandra Kobyłec-ka spudłowała aż trzykrotnie z kontry i nasz zespół prowadził już 29:26. Na minutę przed końcowym gwizdkiem emocje sięgnęły zenitu, KPR prowa-dził 31:30. Ostatniego gola zdobyła jeszcze Galińska i jeleniogórzanki zwyciężyły ostatecznie 32:30.KPR Jelenia Góra – AZS Politech-nika Koszalin 32:30 (15:15)KPR: Kozłowska, Szalek – Galińska 9, A. Mączka 6 (w tym 3 z karnych), Buklarewicz 5, Załoga 5, Wiertelak 5, Skalska 1, Figiel 1, Fursewicz, Żakow-ska.AZS: Szywerska - Bilenia 8, Lisewska 6 (wszystkie z karnych), Odrowska 5,

Matuszczyk 4, Dąbrowska 2, Koprow-ska 3, Kobyłecka 1, Chmiel 1. Znakomicie radzą sobie rów-nież w lidze dziewczynki KPR Jele-nia Góra. Nasz zespół pokonał (2.03) w hali przy ul. Złotniczej MKS Kobie-rzyce 27:18. Podopieczne trenerki Dili Sama-dowej już w pierwszej połowie zy-skały przewagę sześciu bramek 14:8. Druga część była już tylko powięk-szaniem przewagi jeleniogózanek, których gra, szczególnie z kontry mo-gła się podobać. KPR Jelenia Góra zajmuje obec-nie pierwsze miejsce w lidze i z 12. punktami ma przewagę nad drugim zespołem czterech punktów. Wszyst-kie sześć spotkań zakończyły zwycię-stwem.

Aneq jelenia.pl

fot.

Pepe

KPR ma nowego sponsoraKlub Piłki Ręcznej Jelenia Góra wzbogacił się o nowego sponsora. Nową firmą, która będzie wspierać nasze szczypiornistki jest Grundfos.

W sali konferencyjnej jeleniogórskiego Ra-tusza spotkali się przedstawiciele klubu: prezes Andrzej Buklarewicz, menedżer Magdalena Buł-gajewska, kierownik drużyny Jan Wołkowiecki,

Fot.

K. W

oliń

ski

Prezydent Miasta Marcin Zawiła oraz najważ-niejsi goście z firmy Grundfos. - Gratuluję wyboru sposobu sponsoringu. Na pewno będzie was to mocno promowało, a jeleniogórscy kibice będą wam wdzięczni za wsparcie - powitał gości Prezydent Marcin Zawiła. Piłka ręczna to nie przypadkowa dyscypli-na, którą wybrali włodarze firmy. W historii współpracy sportowej mają na swoim koncie m.in. Międzynarodowe Turnieje Piłki Ręcznej o nazwie Grundfos Cup oraz wsparcie kadry Polski na Mistrzostwach Świata w Niemczech. - Staramy się promować działania mia-sta w sport. Jeśli ktoś zauważył, nasza dru-żyna narodowa na Mistrzostwach Świata ograła Duńczyków, mając na koszulkach logo Grundfos, a jesteśmy firmą duńską. Szczypiorniak to dyscyplina, która w Danii jest niemal sportem narodowym. Jesteśmy w Polsce aktywni nie tylko na polu biznesu, ale także wspierając tego typu inicjatywy. Cie-szymy się, że będziemy obecni w tym regio-nie nie tylko na gruncie biznesu, ale także sportowym. – powiedział przedstawiciel firmy Grundfos. Umowa została podpisana na okres jednego roku. - Dziękuję Państwa firmie, że zaangażo-wała się w pomoc naszemu klubowi. To jeden z wielu kroków, które mamy jeszcze do wy-konania, by grać na najwyższym poziomie, walczyć o medale potrzebną są olbrzymie

środki. Umowa z Grundfosem na pewno po-lepszy naszą sytuację finansową, finalnie ta-kich umów potrzebowalibyśmy jeszcze około dziesięciu. – skiwtowała menedżer Magdalena Bułgajewska. Aneq

Page 12: Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze (6)

12 8 marca 2013

Tekst sponsorowany

ogłoszenia

z niemiec przez usa do PolskiDo podstawówki chodziła w Biel-feld, koledż ukończyła w USA, a studia fizjoterapeutyczne w naj-starszej szkole tego typu w Niem-czech – przy Klinice Uniwersytec-

kiej we Frankfurcie nad Menem. Teraz mieszka i pracuje w Jeleniej Górze. Popołudniami prowadzi zajęcia rehabilitacyjne w jelenio-górskim KCM Clinic.

- Urodziłam się i wychowałam w Elblągu – mówi Marta Bienek. – Gdy miałam 10 lat rodzice przepro-wadzili się do Nadrenii - Westfalii. Najpierw mieszkaliśmy w Bielfeld,

następnie w Mönchengladbach. Później wyjechałam do USA. Koledż ukończyła w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. W USA jed-nak nie pozostała. Opowiada, że czu-ła się tam obco. Najbardziej tęskniła jednak wcale nie za Niemcami, lecz za… Polską. Powróciła jednak do RFN. Rozpoczęła studia architekto-niczne w Wiesbaden. Nie ukończyła ich. Mówi, że tak naprawdę nigdy nie chciała być architektem. Kim zatem chciała być? - Zaczęłam pracować w domu starców jako opiekunka – wspo-mina. – Pomagałam starszym, nie-dołężnym osobom. Karmiłam je, przebierałam, czytałam im książ-ki… Tak bardzo mnie to pochłonę-ło, że rozpoczęłam naukę w szkole fizjoterapeutycznej we Frankfurcie nad Menem. Rano miała praktykę w klini-ce, po południu uczyła się. Wiedzę i umiejętności zdobywała więc nie tylko w teorii, ale także w praktyce. Najczęściej rehabilitowała chorych na oddziale neurologicznym, ortope-dycznym oraz pediatrycznym. Cho-ciaż w Niemczech żyło się jej dobrze, nigdy nie przestała myśleć o powro-cie do Polski. Kiedy więc jej mąż, tak jak ona pochodzący z Elbląga, dostał propozycję pracy w Jeleniej Górze, nie wahała się nawet przez chwilę. - Kupiliśmy w Czernicy dom –

Rowery ns specjalnie dla CiebiePrzyszłościowe myślenie, ciężka praca, nad zaplanowanymi wynikami, tworze-nie innowacyjnych produktów. Są to tylko niektóre z głównych myśli, którymi od po-czątku swojej działalności kieruje się firma NS Bikes. Rowery tej marki są od wielu lat doceniane nie tylko przez amatorów, ale przede wszystkim profesjonalnych ride-rów. Są one dostępne w sklepie Skatesports przy ul Kopernika 4. Kiedy firma zaczynała pracę nad pierwszym projektem ramy Streetlegal prawie wszyscy krę-cili głowami z niedowierzaniem. Pewnie, że był szalony projekt. W tym czasie nikt nie wierzył, że mogą doprowadzić ten pomysł do realiza-cji. Podjęli ryzyko. Sprzedali wszystkie z nich znacznie szybciej niż planowali. Jak to możliwe? Prawdopodobnie dlatego, że rama została za-projektowana i opracowana przez prawdziwych progresywnych riderów, którzy potrzebowali tego rodzaju produktu. To niewiele, ale wystar-czająco, aby ich zainspirować i dać twórcom uczucie, że ktoś docenia ich pracę.Ta sama hi-storia powtarza się z kilkoma innymi produk-tami. Zawsze pojawiały się wątpliwości czy to,

co robią ma szanse na rynku. Jednak najbardziej szalone koncepcje zawsze okazują się skutecz-ne.Najważniejsza cecha która definiuje NS jest to, że firma stara się, aby produkować wysoko wyspecjalizowane produkty dla wąskiej grupy klientów. Rowery firmy NS to marka z którą współpracują czołowi zawodnicy światowi tacy jak: Sam Pilgrim, Garret Robertson czy Ludwig Jaeger. Polacy jeżdzący na rowerach NS Bikes to Bartek Obukowicz czy Bartek Krzysztoń. Rowery tej firmy można nabyc w sklepie SKA-TESPORTS.PL przy ul. Kopernika 4 w Jeleniej Górze. Jeden z najlepszych dostępnych modeli - rower NS BIKES SODA 2 sprosta wymaganiom nawet najbardziej agresywnego ridera.

ROWER NS BIKES SODA 2Soda FR to uniwersalny full dla new schoolo-wych riderów. Idealny do slopestyle’u oraz tri-ków na dirtach przy najkrótszym ustawieniu tylnego trójkąta i skoku. Po szybkiej zmianie skoku na większy i przesunięciu koła do tyłu rower zmienia się w idealną maszynę do fre-eride’u i mini-dh. Co ważne, po podniesieniu siodełka Soda pozwala bez problemów dojechać na praktycznie każdą miejscówkę. Sercem ro-weru jest wytrzymała i niezawodna rama. Cha-rakteryzuje się dużymi łożyskami jest sztywna i masywna. Dzięki temu potrafi znieść dosłow-

Tekst sponsorowany

nie wszystko. Szczęki może to potwierdzić. Do budowy Sody FR2 wybraliśmy bardzo dobre komponenty, dzięki którym rower cechuje się świetnym stosunkiem jakości do ceny.

GŁÓWNE ZMIANY NA 2013:• rama w rozmiarze L ma dłuższą rurę pod-

siodłową (432mm zamiast 417mm)• lżejsza rama (o około 50g)• dłuższe gripy bolt-on z miękką powłoką

mushroom

GŁÓWNE CECHY:• 100% rama aftermarketowa o regulowa-

nym skoku 152-177mm (6-7”)• damper Marzocchi Roco R, dropouty po-

zwalające na regulację długości tylnego trójkąta

• amortyzator Rock Shox Domain R CL o skoku 180mm i grubymi lagami 35mm dający więcej pewności podczas skoków z dużych dropów

• kokpit NS Bikes składający się z: mostka Quark 31.8, kierownicy Terra oraz gripów NS Sam Pilgrim signature z kołnierzem

• napęd 1x8 SRAM X5 z kasetą 11-32t• napinacz E13 LS1+• wytrzymałe piasty NS Bikes na łożyskach

maszynowych• hamulce hydrauliczne Avid Elixir 1• nisko profilowe pedały NS Aerial z wy-

miennymi pinami• wytrzymałe obręcze NS Fundamental• siodełko i sztyca Octane One• dostępny w 2 rozmiarach M (15.5”) & L (16.5”)

mówi. – Jesteśmy szczęśliwi. Widzi-my, jak ludziom w Polsce się żyje, jak jest im ciężko, ale nie żałuje-my przyjazdu. Z krajem jesteśmy związani bardzo mocno emocjo-nalnie. Marta Bienek pracuje jako rehabi-litantka w Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji Kręgosłupa KCM Clinic. Popołudniami i wieczorami zajmuje się chorymi po zabiegach neurochi-rurgicznych czy ortopedycznych; również z dziećmi. - Najbardziej chyba lubię pro-wadzić zajęcia z kinezyterapii na urządzeniu Red Cord – opowiada. – Przynoszą one znakomite efekty. W KCM przy ul. Bankowej w Je-leniej Górze rehabilitacja odbywa się przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń medycznych. W Specja-listycznym Centrum Rehabilitacji Kręgosłupa znajduje się na przykład fala uderzeniowa. Dzięki niej można szybko uśmierzyć ból. Jest doskonała także między innymi na leczenie hal-luxów, a także ostrogi piętowej i tak zwanego łokcia tenisisty. Z rehabilita-cji można już korzystać codziennie do wieczora, a także w soboty.

Aby skorzystać ze Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji kręgosłupa wystarczy zadzwonić pod nr tel. 75 64 53 030

Page 13: Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze (6)

138 marca 2013www.fb.com/wirtualnekarkonosze

ogłoszenia

ul. Bankowa 36, 58-500 Jelenia Góratel. 75 752 57 57, kom. 794 784 293, www.kredyt-invest.pl

tel. 697 507 697dowóz: pn. sob. 11.00 - 19.00

ul. Grunwaldzka 25 /za stacją paliw TESCO/Zamówienia od:

Jelenia Góra 36 zł, Cieplice 45 zł,Oś. Czarne 40 zł, Jeżów Sudecki 36 zł

Do wynajęcia lokal

Odz yskiwanie skasOwanych danych 510 972 000

Tworzenie sTron www

533 75 75 75

Page 14: Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze (6)

14 8 marca 2013 rozrywka

Podobnych zabiegów było jeszcze kilka. W pa-mięci obecnych z pewnością na długo pozosta-nie również skecz odegrany w ciemności, lub w towarzystwie jednego z widzów. Wrażenia opuszczających salę uczestników wydarzenia były zgodne. - Świetny występ, nie wiem kiedy zlecia-ły te dwie godziny. Nieczęsto mam okazję oglądać kabarety na żywo. Jeśli decyduję się spędzić wolny czas w ten sposób, stawiam na najlepszych. Nie żałuję swojego wyboru. Ani

Ani Mru Mru porwało publiczność

Jeleniogórscy sympatycy polskiego kaba-retu pod koniec ubiegłego miesiąca z pew-nością nie mogli narzekać na brak wrażeń. Gwiazda polskiej sceny, kabaret Ani Mru Mru pojawił się w naszym mieście. Dni, które spędzili w Jeleniej Górze występując dwukrotnie - 21 oraz 22 lutego, z pewnością na długo zapadną w pamięci widzów. Występ znanego kabaretu z Lublina przy-ciągnął do sali widowiskowej w Jeleniogórskim Centrum Kultury tłumy. Zainteresowanie było tak duże, że podczas czterech pokazów (artyści każdego dnia występowali dwukrotnie), na wi-downi nie można było znaleźć wolnego miejsca. Artyści przyjechali do stolicy Karkonoszy ze swoim nowym programem pt: „Nuda, rutyna i odcinanie kuponów”. Jednak o takiej postawie występujących nie mogło być mowy. Każdy pokaz cechował się głęboką interak-cją z publicznością. Za dowód może posłużyć sytuacja dotycząca robienia zdjęć w trakcie występu. Marcin Wójcik w pewnym momencie zszedł ze sceny i zajął miejsce wśród publiczno-ści. Zasugerował jednocześnie,że jeśli ktokol-wiek ma ochotę zrobić sobie z nim zdjęcie, to te-raz jest ku temu odpowiedni moment. Sytuacja ta wywołała wśród publiczności zdziwienie, ale także salwy śmiechu i pozytywne reakcje.

Mru Mru byli niesamowici - zdradził Pan Ma-rek, jeden z widzów. Ani Mru Mru w składzie: Michał Wójcik, Marcin Wójcik oraz Waldemar Wilkołek z pew-nością nie przyjechali do Jeleniej Góry, aby „od-cinać kupony”. Zagrali serię pełnowartościo-wych, energetycznych występów. Udowodnili jednocześnie, że nie bez powodu od przeszło 10 lat wyznaczają standardy polskiego kabaretu.

Mauyjelenia.pl

Koncert zespołu Paihivo, który miał miejsce wczoraj w jelenio-górskim Kwadracie, przyciągnął sporą grupę słuchaczy. Taniec pod sceną i uśmiech na twarzy zarów-no wykonawców jak i publicz-ności, doskonale charakteryzuje atmosferę panującą podczas wy-stępu. Band dał swoim występem wiele radości zgromadzonym, po-przez dźwięki inspirowane Jamaj-skimi rytmami muzyki Reggae. Kapelę mogliśmy już w tym roku zobaczyć podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy który odbywał się na Placu Ratuszowym. Tym razem koncert zorganizowano w kameralnym, klubowym klimacie. Zdecydowanie był to strzał w „dzie-siątkę”. Wyczuwalna pozytywna aura udzielająca się wszystkim na sali, nie była zasługą jedynie samej muzy-

ki. Rozbudowane instrumentarium w połączeniu z charyzmatycznymi wokalistami stworzyli energetyczne show, które widzowie zapamiętają na długo Wykonawcy dali z siebie po-nad sto procent! Nie jestem fanem tego typu muzyki, jednak nie zawsze liczą się upodobania muzyczne. Paihivo to zespół, przy którym z czystym sumieniem będą pląsać nawet fani skandynawskiego, wegetariańskie-go grindcore’u. (śmiech) – powie-dział Leszek, uczestnik koncertu. Publika dopisała. Pomimo faktu, iż zespół nie należy do tzw. Mainstre-amu, zebrał pod sceną pokaźną liczbę słuchaczy. Paihivo udowodniło, że lo-kalna publiczność potrafi świetnie się bawić nie tylko podczas występów znanych wykonawców.

Mauy

Na Jamajkę i z powrotemz Paihivo

fot.

Pepe

fot.

Pepe

Czy ktoś z Was przypomina sobie zespół Morcheeba? Wła-śnie na czele tej formacji stała przez wiele lat legendar-na wokalistka Skye, uważana dziś za niekwestionowaną królową triphopu. Muzyka tego nurtu narodziła się nad Tamizą i stamtąd powędrowała na cały świat dzięki ze-społowi Morcheeba, który wkrótce utorował drogę innym kapelom. Skye posiadająca niezwykły i jakże rozpozna-walny głos, powraca z trzecim solowym albumem „Back To Now”. Podobnie jak poprzedni album artystki, powstał przy współpracy jej męża, basisty Steve’a Gordona. Pro-dukcja albumu należała do zdobywcy Grammy ,Stephe-n’a Fitzmaurice’a mającego na swym koncie współpracę z Depeche Mode,U2,Seal’em, Metronomy czy Palomą Fa-ith. Wyprodukowane przez Stephena Fitzmaurice’a utwo-ry, świetnie się komponują z eterycznym głosem Skye. Jej charakterystyczne, piosenkowe wokalizy w całości dopełniają się z gęstą grą syntezatorów. Warto wsłuchać się w cały album aby się o tym przekonać. Na imprezowe szaleństwa polecam „Sign of Life” i „Featherlight”.

Rekomenduje: Andrzej Patlewicz

RIVERSIDE – „Shrine of New Generation Slaves”Mystic Production

Grupa występując już od ponad 10 lat, zasłużyła sobie na miano czołowego reprezentanta progresywnego rocka. Przez lata zdobyła rzeszę fanów i to nie tylko w naszym kraju. Jej najnowszy album „Shrine of New Generation Slaves” definiuje formułę zupełnie nowego grania. Mimo iż nie dokonali jak na ten album muzycznej rewolucji to wprowadzili parę nowych pomysłów, zachowując przy tym szkielet i styl dawnego zespołu. Album to nic inne-go jak zbiór ambitnych piosenek, o ile można je nazwać piosenkami. Już od pierwszego numeru „New Generation Slave” poprzez „The Depth of Self – Delusion”, „Celebrity Touch”, „Feel Like Falling”, „Deprived”,( Irretrieevably Lost Imagination) aż po zamykającą zaledwie ponad minuto-wą „Codę” utwory pełne hard rockowego grania nabrały nowego charakteru. Intryguje też ten krążek jazzowymi inklinacjami zwłaszcza, kiedy wsłuchamy się uważnie w „Eskalator Shrine”. W innych utworach odnaleźć moż-na wczesne dokonania progresywnych gigantów : Rush i Genesis z którymi to zespołami zmierzali się muzycy od dawna. Tym razem do składu dołączył saksofonista Marcin Odyniec, który nieźle popisał się swoimi solów-kami w ponad 8 – minutowej kompozycji „Deprived ( Ir-retrievably Lost Imagination)”. Stylistycznie krążek ten po części bliski jest stylistyce pobocznego projektu Mariusza Dudy Lunatic Soul. Bogactwo brzmienia i zarazem nowe wcielenie muzyków czyni ten materiał albumem wielora-zowego użytku. Muzycy chcieli jak słychać udowodnić, że potrafią jeszcze czymś zaskoczyć, a co najważniejsze stworzyć album, który byłby ich najlepszą wizytówką i to im się w stu procentach udało. Poza standardową wersją CD jest też dwupłytowa edycja albumu z 28 – stronicową książeczką z ilustracjami amerykańskiego grafika Travisa Smitha, który od lat przygotowuje oprawy graficzne płyt Riverside.

SKYE – „Back To Now” Mystic Production

PoP – RocK – jazz

Page 15: Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze (6)

158 marca 2013www.fb.com/wirtualnekarkonosze

reklama

region

Znany artysta wypijał 2 litry wina dziennie, wersety na emporach w „Garnizonie” (Kośćiół Łaski) kosztowały po 4.5 talara za sztu-ke. To tylko dwie z wielu osobli-wych ciekawostek, które można było poznać Muzeum Karkono-skim w Jeleniej Górze na promo-cji książki pod redakcją Andrzeja Kozieła.

Z cyklu „Niedziela w Muzeum” odbyło się 3 marca spotkanie z pro-fesorem Andrzejem Koziełą - history-kiem sztuki, specjalistą zajmującym się okresem baroku. Tematem spotka-nia była prezentacja książki „Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich. Sztuka baroku na śląsko-czesko-łużyckim pograniczu”. Publikacja opisuje ob-szar kulturowy historycznych krain Śląska, Czech i Górnych Łużyc w do-bie baroku. Na ten interesujący tom składa się

„WOKół KARKOnOSZy”- z cyklu „niedziela w Muzeum”

aż dwadzieścia artykułów pióra mu-zealników, konserwatorów i history-ków nie tylko z Polski, ale też z Czech czy Niemiec. Szczegółowo opisane są barokowe dzieła architektury, rzeźby czy malarstwa. Nie brakuje oczywi-ście tematów związanych z produkcją i zdobieniem szkła. Z lektury jednego z rozdziałów dowiemy się, że Neptun na jelenio-

górskim Ratuszu (powstał w 1730 roku), jest dziełem Josepha Antona Becherta - rzeźbiarza ze Świdnicy, który wraz z bratem Heinrichem przeniósł się do Jeleniej Góry w la-tach 1707-1710 i tutaj pracował, aż do śmierci w 1750 roku. To również on jest autorem atlan-ty z prospektu organowego w koście-le Łaski (zbliżenie można obejrzeć na naszym portalu). Epitafium Christiana Gottlieba Altenshamera, które obecnie jest po

części zniszczone, to również jego dzieło. Autorstwo udało sie przypisać Josephowi dzięki analizie archiwal-nych zdjęć i ich obróbce cyfrowej. Na powiększeniach tych odbitek, w miej-scach gdzie obecnie epitafium jest uszkodzone widnieje jego czytelny podpis. Gdyby nie istnienie tych zdjęć i ich analiza, nie wiadomo, czy pozna-libyśmy tak wiele faktów o twórczo-ści tego artysty. Na prelekcji profesor opowiadał również o pobliskich Wojcieszycach, które mają pod swoją pieczą dosko-nały obraz Petera Brandla - „Ścięcie św. Barbary” z 1733 roku. Profesor Andrzej Kozieła bardzo dokładnie i skrupulatnie badał zapiski dotyczące tego artysty. Z jego wyliczeń wynika, że Peter Brandl w czasie pobytu na naszych ziemiach miał spore długi. Z rachunków, które się zachowały, profesor wyliczył, że udokumentowa-ne długi malarza za trunki obrazują, iż artysta musiał wypijać prawie 2.5 litra wina dziennie! Nie wiemy natomiast ile wypi-jał dodatkowo, płacąc - podsumo-wał z uśmiechem profesor. Publikacja ta nie jest „albumem” zdjęć z podpisami, które można zna-leźć na wikipedii. Jest to meryto-rycznie bardzo mocna pozycja, która dogłębnie opisuje sztuke baroku na śląsko-czesko-łużyckim pograniczu. Książka stała się początkiem dal-szych badań. Aktualnie realizowane są dodatkowe projekty m.in badania obrazów z Muzeum Narodowego we Wrocławiu ukazujące widok Cieplic z końca XVII wieku. Miejmy nadzie-je, że za kilka lat spotkamy się z oka-zji wydania kolejnej, równie ciekawej książki. RED

Fot.

jele

nia.

pl

„Szklanki” otworzyły wystawęWe wtorek (5.03) w siedzibie ODK Zabobrze odbył się wernisaż wy-stawy p.n. „SZ”, malarstwa szta-lugowego oraz szkła artystyczne-go studentek ASP we Wrocławiu. Liczna grupa gości wernisażu sta-wiła się w siedzibie galerii hall. W trakcie spotkania można było zasięgnąć informacji o inspira-cjach prac, ale też o genezie enig-matycznej nazwy wystawy. Małgorzata Mitka , Joanna Ka-sperkiewicz, Małgorzata Amarowicz i Anna Józefowicz – cztery utalento-wane studentki ASP we Wrocławiu uświetniły swoją obecnością otwarcie wystawy, która łączy w sobie inspira-cje i przemyślenia każdej z nich. Ob-razy oraz prace w szkle, które zostały zaprezentowane podczas spotkania, to również prace ich kolegów „ z ław-ki”, którzy z różnych względów nie mogli zjawić się tego dnia. Podczas krótkiej prezentacji były dyrektor li-ceum plastycznego w Jeleniej Górze, wykładowca ASP we Wrocławiu i jednocześnie promotor wystawy – Pan Andrzej Blusz przybliżył jej szczegóły. Celem jest prezentacja umiejęt-ności uczniów ASP. Oprócz prac ma-larskich chcieliśmy zawrzeć w wysta-wie prace ze szkła, z racji kierunku, na który uczęszczają nasze młode artystki, czyli projektowanie szkła. Naszym „pobożnym życzeniem” jest, aby za sprawą tego wydarzenia szkło artystyczne powróciło do lokalnej tradycji w kwestii jego produkcji i ob-róbki artystycznej. Mimo to najważ-niejszym impulsem do zorganizowa-nia dzisiejszego wydarzenia jest chęć poszerzania horyzontów naszych uta-lentowanych podopiecznych.

W trakcie spotkania rozwiązano chyba najbardziej nurtujące pytanie związane z wystawą. Jedna z autorek prac, Małgorzata Amarowicz wyja-śniła dlaczego zatytułowano ją dwo-ma literami -”SZ”. To bardzo proste odniesienie. Jak wspomniał Pan Andrzej, jesteśmy uczennicami profilu projektowania szkła. Do naszej 11-osobowej grupy w szkole uczęszczają same dziew-czyny. Jesteśmy pieszczotliwie nazy-wane wśród pozostałych studentów „Szklankami”, wiec pomyślałyśmy o takiej nazwie wystawy. Była ona jednak zbyt długa, więc pozostało „SZ”. Liczna grupa przybyłych gości po zakończeniu części oficjalnej mia-ła okazję zadać pytania bohaterkom spotkania, oraz ich pedagogom.

mauy

Page 16: Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze (6)

16 8 marca 2013 rozrywka