84

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD … · KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Pendidikan Islam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

  • Upload
    others

  • View
    36

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Pendidikan Islam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Mei 2015

Terbitan 2016

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga

bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran

bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks

Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

ISBN: 978-967-420-102-9

KANDUNGAN

Rukun Negara........................................................................................................................................................................... v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan.............................................................................................................................................. vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan ............................................................................................................................................... vii

Kata Pengantar.......................................................................................................................................................................... viii

Pendahuluan............................................................................................................................................................................... 1

Matlamat .................................................................................................................................................................................. 2

Objektif ....................................................................................................................................................................................... 2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah........................................................................................................................ 3

Fokus ......................................................................................................................................................................................... 4

Elemen Perpaduan .................................................................................................................................................................... 5

Kemahiran Abad Ke- 21............................................................................................................................................................. 5

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi................................................................................................................................................... 7

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ..................................................................................................................................... 8

Elemen Merentas Kurikulum ...................................................................................................................................................... 11

Pentaksiran ................................................................................................................................................................................ 14

Organisasi Kandungan .............................................................................................................................................................. 16

Perincian Kandungan ................................................................................................................................................................. 18

Glosari ......................................................................................................................................................................................... 68

Panel Penggubal......................................................................................................................................................................... 69

v

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak: Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik; Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains

dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vi

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan

ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh

dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis

dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan

dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan

untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab

dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,

masyarakat dan negara.”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vii

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

Kurikulum Kebangsaan

3 (1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk

kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,

kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu

perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,

mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral

yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

[PU (A) 531/97]

viii

KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan

secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi

memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan

Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum

yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard

antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi

amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi

penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard

Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi.

Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen

kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum

Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan

Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan

untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata

pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan

bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang

kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan

nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21

dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan

tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis

dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan

pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT

dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran

Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya

murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad

ke-21.

Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang

terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR

akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan

Kebangsaan.

DR. SARIAH BINTI ABD. JALIL Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

1

PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Islam

dibina bagi memenuhi keperluan Pendidikan Islam secara holistik,

bersepadu dan berkembang serta bersifat autentik selaras dengan

keperluan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diperkenalkan

dalam sistem pendidikan negara. Pendidikan Islam sekolah

rendah memberi penekanan kepada konsep ilmu oleh Imam

al-Ghazali. Ilmu dalam Pendidikan Islam merangkumi

pengetahuan, kemahiran dan nilai. Oleh itu, bagi memenuhi

keperluan ilmu, kurikulum Pendidikan Islam dibangunkan

merangkumi tujuh bidang iaitu al-Quran, Hadis, Akidah, Ibadah,

Sirah, Adab, dan Jawi. Ilmu dari bidang-bidang tersebut yang

merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai perlu disampaikan

dengan berkesan melalui pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik

yang lebih menarik.

Kemahiran Abad Ke -21, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT),

dan kemahiran menaakul turut dimasukkan secara eksplisit dalam

dokumen kurikulum Pendidikan Islam agar modal insan yang

dihasratkan mampu memenuhi keperluan masa kini. Transformasi

kurikulum yang dilaksanakan melalui KSSR mula dilaksanakan

pada tahun 2011. Kurikulum Pendidikan Islam juga turut

mengalami perubahan seiring dengan perubahan kurikulum arus

perdana. Melalui kurikulum ini keberkesanan dalam proses

pengajaran dan pembelajaran (PdP) amat dititikberatkan.

Perubahan tingkah laku murid hasil daripada proses tersebut akan

ditaksir dan dinilai. Manakala Pentaksiran dan penilaian

dilaksanakan semasa dan selepas proses PdP berlangsung perlu

direkod serta dilaporkan. Perkembangan murid akan dapat dilihat

dan dilaporkan secara lebih holistik dan autentik, guru juga dapat

membuat penambahbaikan pada proses pengajaran mereka.

Melalui transformasi kurikulum, dokumen kurikulum turut disemak

dan terhasilnya Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

(DSKP). DSKP Pendidikan Islam merupakan satu dokumen

kurikulum yang lengkap bagi setiap tahun persekolahan,

mengandungi penerangan kurikulum, lajur standard kandungan,

standard pembelajaran dan standard prestasi. DSKP diharapkan

dapat membantu dan memandu guru untuk menyampaikan ilmu

yang sahih dan melaksanakann proses PdP dengan berkesan

serta dapat mengukur perkembangan murid secara lebih holistik

dan autentik.

DSKP Pendidikan Islam diharapkan berupaya membantu guru

membentuk modal insan yang bercita-cita tinggi, berdaya tahan,

bersemangat juang, gigih berusaha dan mampu mengubah diri

berperanan sebagai khalifah yang menyumbang kepada tamadun

bangsa dan negara.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

2

MATLAMAT

Matlamat KSSR Pendidikan Islam ialah untuk membina dan

membentuk hamba dan khalifah Allah SWT yang berilmu, beriman,

bertaqwa, beramal soleh, berakhlak mulia dan berketerampilan

berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah serta menyumbang ke arah

mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara serta

kesejahteraan alam demi mencapai kesejahteraan dunia dan

akhirat.

OBJEKTIF

KSSR Pendidikan Islam bertujuan membolehkan murid mencapai

objektif berikut:

1. Membaca surah-surah terpilih daripada al-Quran dengan

betul dan bertajwid menggunakan mushaf al-Quran serta

mengamalkan pembacaannya dalam kehidupan harian.

2. Menghafaz surah-surah terpilih daripada al-Quran untuk

mengamalkan hafazannya dalam solat dan ibadat harian.

3. Memahami sejarah penurunan al-Quran dan maksud

beberapa surah terpilih untuk dihayati pengajarannya

secara berterusan.

4. Membaca al-Quran menggunakan hukum tajwid dengan

betul secara berterusan.

5. Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih dan

mengamalkan tuntutan hadis serta menghayati

kepentingannya dalam kehidupan harian.

6. Meyakini dan merumuskan asas-asas akidah untuk

diamalkan sebagai pegangan dan benteng dalam

kehidupan harian serta asas dalam tindakan.

7. Mengamalkan konsep asas ibadat sebagai memenuhi

tuntutan fardu ain dan fardu kifayah untuk diamalkan

secara istiqamah dalam kehidupan harian.

8. Mengaplikasikan iktibar daripada sirah Rasulullah SAW

bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda dan

mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan harian.

9. Menghayati dan mengamalkan konsep adab dan nilai-nilai

akhlak dalam kehidupan harian serta sebagai asas dalam

tindakan.

10. Membaca, membina dan menulis ayat atau teks dalam

tulisan jawi dan khat serta mencintainya sebagai warisan

budaya bangsa.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

3

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KSSR Pendidikan Islam dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif.

Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1. Kurikulum Pendidikan Islam digubal berdasarkan 6 tunjang kerangka KSSR.

Rajah 1 : Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

4

FOKUS

PdP KSSR Pendidikan Islam menekankan aspek ilmu, amali,

amalan, penghayatan dan pembudayaan. Berikut adalah

maksud kepada setiap satu aspek tersebut mengikut konteks

Pendidikan Islam KSSR.

1. Ilmu

Ilmu bermaksud isi kandungan atau fakta ilmu yang

ditentukan di dalam standard kandungan (SK) dan standard

pembelajaran(SP). Contohnya dalam tajuk solat

mengandungi fakta tentang hukum solat, syarat wajib, syarat

sah, rukun solat dan sebagainya. Isi kandungan atau fakta

tersebut disampaikan secara teori kepada murid.

2. Amali

Amali bermaksud melaksanakan secara amali teori-teori

yang dipelajari. Contohnya setelah murid diajar secara teori

tentang sujud iaitu meletakkan dahi, dua tapak tangan, dua

lutut dan dua hujung kaki ke lantai, murid diminta

melaksanakan sujud secara amali. Amali sangat penting

dilaksanakan bagi memastikan kefahaman yang betul

tentang sesuatu teori. Guru perlu membetulkan sekiranya

mendapati ada kesilapan semasa murid melakukan amali.

3. Amalan

Amalan bermaksud mengamalkan ilmu yang dipelajari dalam

kehidupan harian. Contohnya setelah mempelajari tentang

teori solat dan melaksanakan solat secara amali murid

hendaklah dibimbing agar mengamalkan solat dalam

kehidupan harian. Murid perlu sentiasa diingatkan agar

mendirikan solat walau apa keadaan sekali pun.

4. Penghayatan

Penghayatan bermaksud menghayati kesan dan pengajaran

dari amalan-amalan yang dilaksanakan. Contohnya

matlamat pensyariatan solat ialah bagi mencegah daripada

melakukan perkara keji dan mungkar. Murid perlu diingatkan

agar sentiasa menjauhi perkara keji dan mungkar kerana

mereka telah melaksanakan solat.

5. Pembudayaan

Pembudayaan bermaksud menjadikan amalan-amalan baik

yang diamalkan secara individu sebagai amalan yang

dilaksanakan secara berjamaah atau beramai-ramai.

Contohnya amalan melaksanakan solat dijadikan amalan

semua warga sekolah, akhirnya akan wujud budaya solat

berjamaah di sekolah.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

5

ELEMEN PERPADUAN

Elemen Perpaduan diterjemahkan secara eksplisit dalam

kurikulum Pendidikan Islam. Ia dijelmakan melalui tiga konstruk

utama perpaduan iaitu menerima, menghormati dan mengurus

kepelbagaian. Setiap konstruk utama pula mempunyai sub

konstruk masing-masing yang sebenarnya merupakan elemen

perpaduan yang perlu dipupuk dalam kalangan murid.

Sub konstruk menerima kepelbagaian merujuk kepada murid

yang bersifat terbuka, bertoleransi, percaya dan sanggup

bekerjasama walaupun bebeza agama, bangsa, budaya dan

bahasa. Manakala sub konstruk menghormati kepelbagaian

merujuk kepada murid yang boleh mengamalkan sikap atau

tingkah laku yang berhemah tinggi, menghargai dan perihatin

walaupun berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa.

Seterusnya sub konstruk mengurus kepelbagaian pula merujuk

kepada murid yang boleh mengamalkan sikap atau tingkah laku

yang amanah, adil dan rasional walaupun berbeza agama,

bangsa, budaya dan bahasa.

Guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini hendaklah

menyesuaikan elemen ini dengan tajuk yang berkaitan dengan

perpaduan tanpa mengubah disiplin dan kandungan mata

pelajaran ini.

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid

yang mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi

fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan

kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran

Abad Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang

mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti

dalam Jadual 1 supaya berupaya bersaing di peringkat global.

Penguasaan SK dan SP dalam kurikulum Pendidikan Islam

menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21

dalam kalangan murid.

Jadual 1: Profil Murid

PROFIL MURID PENERANGAN

Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi kesukaran, mengatasi cabaran dengan kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan empati.

Mahir Berkomunikasi

Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran, idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif secara lisan dan bertulis, menggunakan pelbagai media dan teknologi.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

6

PROFIL MURID PENERANGAN

Pemikir

Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan inovatif; mampu untuk menangani masalah yang kompleks dan membuat keputusan yang beretika. Mereka berfikir tentang pembelajaran dan diri mereka sebagai pelajar. Mereka menjana soalan dan bersifat terbuka kepada perspektif, nilai dan tradisi individu dan masyarakat lain. Mereka berkeyakinan dan kreatif dalam menangani bidang pembelajaran yang baru.

Kerja Sepasukan

Mereka boleh bekerjasama secara berkesan dan harmoni dengan orang lain. Mereka mengalas tanggungjawab bersama serta menghormati dan menghargai sumbangan yang diberikan oleh setiap ahli pasukan. Mereka memperoleh kemahiran interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan ini menjadikan mereka pemimpin dan ahli pasukan yang lebih baik.

Bersifat Ingin Tahu

Mereka membangunkan rasa ingin tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan idea baru. Mereka mempelajari kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat berdikari dalam pembelajaran. Mereka menikmati pengalaman pembelajaran sepanjang hayat secara berterusan.

PROFIL MURID PENERANGAN

Berprinsip

Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan, adil dan menghormati maruah individu, kumpulan dan komuniti. Mereka bertanggungjawab atas tindakan, akibat tindakan serta keputusan mereka.

Bermaklumat

Mereka mendapatkan pengetahuan dan membentuk pemahaman yang luas dan seimbang merentasi pelbagai disiplin pengetahuan. Mereka meneroka pengetahuan dengan cekap dan berkesan dalam konteks isu tempatan dan global. Mereka memahami isu-isu etika / undang-undang berkaitan maklumat yang diperoleh.

Penyayang / Prihatin

Mereka menunjukkan empati, belas kasihan dan rasa hormat terhadap keperluan dan perasaan orang lain. Mereka komited untuk berkhidmat kepada masyarakat dan memastikan kelestarian alam sekitar.

Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang, sokongan dan rasa hormat terhadap negara.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

7

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam

kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat

menterjemahkan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi

merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam

kalangan murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada

empat tahap pemikiran seperti Jadual 2.

Jadual 2: Tahap pemikiran dalam KBAT

TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN

Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara

Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan

Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan

menggunakan pengetahuan,

pengalaman, kemahiran, dan nilai serta

memberi justifikasi

Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,

kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi

bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi

dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran

berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.

Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai

sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat

pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan

bukti yang munasabah.

Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk

menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai

dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir

tidak mengikut kelaziman.

Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat

pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.

Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan

berfokus untuk menyelesaikan masalah.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

8

KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti

berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian

masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat

berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan

aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Keberkesanan PdP bergantung kepada kreativiti guru

merancang, mengolah serta melaksanakan pendekatan, kaedah

dan teknik secara bersepadu dan sitematik. PdP yang

berpusatkan murid bagi menggalakkan penglibatan yang aktif

dapat menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik.

Dalam konteks Pendidikan Islam pelbagai strategi PdP

digunakan untuk menyampaikan ilmu kepada murid.

Pembelajaran secara ‘hands-on’ dan ‘Berpusatkan Murid’ amat

ditekan dalam proses tersebut. Antara strategi yang

dicadangkan adalah seperti berikut:

Pendekatan Berpusatkan Murid

Strategi PdP dalam mata Pendidikan Islam haruslah

berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan

menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri.

Pembelajaran Berasaskan Projek

Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk

menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid-

murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan

dapatannya. Hal ini juga dapat membantu guru menilai

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

9

perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid lebih

bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk.

Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual adalah kaedah pembelajaran yang

mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu,

masyarakat dan persekitaran. Kaedah ini menyediakan

pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti ‘hands on’

dan ‘mind-on’. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya

menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan

menghayati kerevelenan pembelajaran dalam kehidupan

mereka.

Pembelajaran Masteri

Pembelajaran ini memastikan semua murid menguasai hasil

pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit

pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada

beberapa unit kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti

menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit

pembelajaran yang lain.

Pembelajaran Luar Bilik Darjah

Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara

terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini

dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang

dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi pengalaman

pembelajaran dalam situasi yang sebenar, mengembangkan

kemahiran sosial dan kerja berpasukan.

Pembelajaran Konstruktivisme

Konstruktivisme ialah suatu kaedah pembelajaran yang

menggalakkan murid membina sendiri pengetahuan atau

konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman

sedia ada. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan ilmu

pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada

untuk membina pengetahuan baru. Pembelajaran ini menjadikan

murid lebih faham, yakin dan seronok belajar dan mengamalkan

sepanjang hayat.

Pembelajaran Berasaskan Inkuiri

Kemahiran inkuiri merupakan kaedah pengajaran dan

pembelajaran yang berpusatkan murid. Murid berperanan

merancang dan menjalankan aktivit pembelajaran. Mereka

melibatkan diri secara aktif untuk mencari dan mengumpul

maklumat melalui pelbagai aktiviti seperti memerhati,

mendengar, menyoal, berbincang, membuat rujukan dan kaji

siasat. Aktiviti ini boleh dijalankan secara berasingan atau

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

10

digabungkan dalam pelbagai teknik pembelajaran seperti kerja

projek, simulasi, lawatan, main peranan dan kuiz.

Talaqqi dan musyafahah

Kaedah talaqqi dan musyafahah dilaksanakan dengan cara guru

berhadapan dengan murid atau bersemuka. Guru akan

memperdengarkan bacaan ayat al-Quran sebagai bacaan

contoh dan meminta murid mendengarnya dan memerhati

pergerakkan bibir dengan teliti. Setelah bacaan itu diulang oleh

guru beberapa kali, guru meminta murid membacanya dan guru

mendengar dengan teliti dan membetulkan bacaan murid sama

ada dari segi makhraj dan hukum tajwid.

Bagi memastikan sesuatu pengajaran dan pembelajaran berjaya

dan mencapai objektif, guru perlu memahami dan menguasai

standard kandungan, standard pembelajaran dan standard

prestasi dengan jelas dan tepat. Kemahiran guru

mengaplikasikan pendekatan, kaedah dan teknik dalam proses

pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam akan membantu

murid mencapai standard kandungan dan standard

pembelajaran yang ditetapkan. Guru juga perlu merancang dan

melaksanakan pentaksiran bagi mengesan standard prestasi

dapat dicapai oleh murid mengikut kebolehan masing-masing.

Daya kreativiti dan inovatif murid perlu dibangunkan ke tahap

optimum supaya murid mampu menyumbang ke arah

pembangunan agama, masyarakat, bangsa dan negara. Guru

yang kreatif dan inovatif dalam proses pengajaran dan

pembelajaran akan merangsang dan memotivasikan murid bagi

meneroka bidang ilmu yang baharu, menjana idea untuk

menghasilkan tugasan dengan lebih kreatif, menilai kualiti hasil

kerja dan mengerah pemikiran bercapah seterusnya

menyerlahkan personaliti individu yang kreatif. Kreativiti ini juga

akan dapat menjana idea murid dalam mengaitkan ilmu Islam

dengan ilmu sains, teknologi dan kemanusiaan.

Guru Pendidikan Islam mempunyai akauntibiliti untuk

memastikan kemahiran berfikir aras tinggi berlaku dalam setiap

sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam supaya

Islam dapat direalisasikan sebagai satu cara hidup.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

11

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah

yang diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam

standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan

mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang

dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa

hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:

1. Bahasa

• Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu

dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.

• Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,

struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu

diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea

dan berkomunikasi secara berkesan.

2. Kelestarian Alam Sekitar

• Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dan

dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata

pelajaran.

• Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam

sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai

alam dan kehidupan.

3. Nilai Murni

• Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata

pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan

mengamalkannya.

• Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan

dan kewarganegaraan kebangsaan dan global yang

menjadi amalan dalam kehidupan harian.

4. Sains dan Teknologi

• Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat

meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam

kalangan murid.

• Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat

membantu serta menyumbang kepada pembelajaran

yang lebih cekap dan berkesan.

• Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP

merangkumi empat perkara iaitu:

o Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,

konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi);

o Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran

manipulatif tertentu);

o Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,

keselamatan); dan

o Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

12

5. Patriotisme

• Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata

pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.

• Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang

mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga

sebagai rakyat Malaysia.

6. Kreativiti dan Inovasi

• Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi

untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau

mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham

atau gabungan idea yang ada.

• Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah

suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.

• Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk

memastikan pembangunan modal insan yang mampu

menghadapi cabaran abad ke-21.

• Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam

PdP.

7. Keusahawanan

• Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk

ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu

budaya dalam kalangan murid.

• Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui

aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,

amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan

minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.

8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi

• Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan murid

dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan

kemahiran asas TMK yang dipelajari.

• Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid

menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan

menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.

• TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang

hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan

lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata

pelajaran

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

13

9. Kelestarian Global

• Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan

murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif

terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan

mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang

diperolehi melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran

Lestari, Kewarganegaraan Global dan Perpaduan.

• Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan

murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa

di peringkat tempatan, negara dan global.

• Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan

dalam mata pelajaran yang berkaitan.

10. Pendidikan Kewangan

• Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan

membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan

membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan

pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran

menguruskan hal ehwal kewangan secara

bertanggungjawab.

• Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam

PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan

secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang

yang mengandungi elemen kewangan secara eksplisit

seperti pengiraan faedah mudah dan faedah kompoun.

Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui

tajuk-tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan kepada

pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah

penting bagi menyediakan murid dengan pengetahuan,

kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara

berkesan dan bermakna.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

14

PENTAKSIRAN

Pentaksiran adalah kaedah yang digunakan dalam proses

pengajaran dan pembelajaran untuk menentukan objektif

pembelajaran telah dicapai. Kepentingan pentaksiran kepada

guru adalah untuk memberi gambaran tentang perkembangan

murid, menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran,

membantu memperbaiki pengajaran dan pembelajaran dan

membantu menyusun perancangan untuk melaksanakan

tindakan susulan. Kepentingan pentaksiran kepada murid pula

adalah untuk memahami tujuan mereka belajar, meningkatkan

motivasi dan keyakinan diri dan memaklumkan kepada murid

tentang tindakan susulan yang perlu diambil untuk mereka

mencapai standard yang ditetapkan.

Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk membolehkan

pentaksiran yang lebih autentik dan holistik dapat dijalankan.

Dua bentuk pentaksiran dijalankan, iaitu pentaksiran formatif dan

pentaksiran sumatif. Pentaksiran formatif dijalankan secara

berterusan dalam proses pembelajaran dan pengajaran.

Maklumat yang diperolehi memberi maklum balas tentang

sejauhmana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai. Guru

dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan serta potensi

seseorang murid. Kelemahan murid yang dikenal pasti perlu

diatasi melalui aktiviti pemulihan dan kekuatan murid perlu

ditingkatkan melalui aktiviti pengayaan. Pentaksiran Sumatif

pula dikaitkan dengan pentaksiran pada akhir unit pembelajaran,

penggal, bulan atau tahun. Ia dilaksanakan untuk menentukan

tahap penguasaan dan pencapaian murid serta membuat

perbandingan diantara seorang individu murid dengan murid

yang lain.

Pentaksiran dalam KSSR perlu melalui Tahap Penguasaan yang

telah ditetapkan mengikut keperluan mata pelajaran. Tahap

Penguasaan adalah kriteria pencapaian yang berasaskan setiap

kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran yang

telah ditetapkan. Tahap Penguasaan dalam Pendidikan Islam

telah dibina secara umum dan khusus. Tahap Penguasaan

Umum Pendidikan Islam dibina bagi memudahkan guru dan

murid mengetahui dan menentukan apakah tahap penguasaan

yang dapat dicapai oleh murid bagi memastikan mereka

mencapai standard yang telah ditetapkan dalam Pendidikan

Islam. Tahap Penguasaan Umum Pendidikan Islam dapat dilihat

dalam Jadual 3. Manakala Tahap Penguasaan Khusus dibina

mengikut kemahiran bagi setiap bidang dalam Pendidikan Islam.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

15

Jadual 3 :Pernyataan Tahap Penguasaan Umum Pendidikan

Islam

Tahap Penguasaan Keseluruhan.

Tahap penguasaan keseluruhan perlu ditentukan bagi memberi

satu nilai tahap penguasaan murid di akhir sesi persekolahan.

Tahap penguasaan keseluruhan ini merangkumi domain

psikomotor, kognitif dan efektif murid secara kolektif dan holistik

dengan melihat semua aspek semasa proses PdP murid secara

berterusan melalui pelbagai kaedah. Guru boleh membuat

pertimbangan profesional untuk memberi satu nilai tahap

penguasaan keseluruhan murid berdasarkan pengalaman guru

bersama murid, kebijaksanaan serta melalui perbincangan

rakan sejawat.Tahap penguasaan keseluruhan diberi selepas

murid mempelajari bidang-bidang yang terdapat dalam

organisasi Pendidikan Islam .

TAHAP

PENGUASAAN

TAFSIRAN

1 ILMU Murid dapat menguasai asas pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam setiap kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing.

2 AMALI

Murid dapat menjelaskan konsep atau menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai secara praktik dalam kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing.

3 AMALAN

Murid dapat menjelaskan dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing dalam kehidupan harian.

4 ILTIZAM

Murid berkebolehan menghuraikan dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari secara bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab melaksanakannya dalam kehidupan harian.

5 PENGHAYATAN

Murid berkebolehan memberikan justifikasi serta istiqamah terhadap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan harian berdasarkan pengetahuan, kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari.

6 PENTABIATAN

Murid berkebolehan merumuskan pengetahuan, mengaplikasikan kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari dalam bentuk perubahan tingkah laku serta mempamerkan ciri-ciri kepimpinan sebagai seorang yang bertaqwa dan boleh dicontohi atau boleh membimbing orang lain.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

16

ORGANISASI KANDUNGAN

Organisasi kandungan KSSR Pendidikan Islam dibahagikan

kepada 7 bidang pembelajaran.

1. Bidang Al-Quran.

Bidang al-Quran menumpukan perkara berikut:

1.1. Bacaan ayat al-Quran pilihan

1.2. Hafazan ayat al-Quran pilihan

1.3. Kefahaman ayat al-Quran pilihan

2. Bidang Hadis

Bidang Hadis menumpukan perkara berikut:

2.1. Bacaan Hadis pilihan

2.2. Kefahaman Hadis pilihan

3. Bidang Aqidah

Bidang Aqidah menumpukan perkara berikut:

3.1. Rukun Iman

3.2. Rukun Islam

3.3. Asmaul Husna

3.4. Sifat 20

3.5. Penyelewengan Aqidah

4. Bidang Ibadah

Bidang Ibadah menumpukan perkara berikut:

4.1. Fardhu Ain

4.2. Fardhu Kifayah

5. Bidang Sirah

Bidang Sirah menumpukan perkara berikut:

5.1. Sirah Rasulullah

6. Bidang Adab

Bidang Adab menumpukan perkara berikut:

6.1. Adab terhadap diri sendiri

6.2. Adab dalam kehidupan bersosial

6.3. Adab terhadap Allah

6.4. Adab terhadap Rasulullah

7. Bidang Jawi

Bidang Jawi menumpukan perkara berikut:

7.1. Huruf jawi tunggal

7.2. Membaca, membina dan menulis rangkaikata

7.3. Membaca, membina dan menulis pelbagai jenis teks

7.4. Mengenal dan menulis Khat Nasakh dan Raqa’ah

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

17

Jadual 4: Organisasi DSKP

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi

Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Suatu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

Suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid (indicator of success)

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

18

æõbmbqŠÏæõbmbqŠÏæõbmbqŠÏæõbmbqŠÏ@@@@æõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbm@@@@âìàÇâìàÇâìàÇâìàÇ@@@@âý�g@åÔí†í†äÏâý�g@åÔí†í†äÏâý�g@åÔí†í†äÏâý�g@åÔí†í†äÏ@

æõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @@ @@ @@ @@æ��Ðm@æ��Ðm@æ��Ðm@æ��Ðm@ @@ @@ @@ @

1@ @ìàÜÇ †í‰ìß@oÏa…@ðõb�aìÌß@÷b�a@LæaìçbnÌÏLæaìçbnÌÏLæaìçbnÌÏLæaìçbnÌÏ@@@@æ�çbà×æ�çbà×æ�çbà×æ�çbà×@@@@æa…æa…æa…æa…@@@@ðýîãðýîãðýîãðýîã@�a…@Òbîn�@åËë†ãb×@Íí@ðŠuýÏ…@pìØîÌß@

æõbíbÏëd×@Íî�bß٢@ @

2@ @ïÜàÇ@ @†í‰ìß@oÏa…@åØ�ÜväßåØ�ÜväßåØ�ÜväßåØ�Üväß@@@@Ñî�ãì×Ñî�ãì×Ñî�ãì×Ñî�ãì×@ëbma@å×bãìšÌßå×bãìšÌßå×bãìšÌßå×bãìšÌß@LæaìçbnÌÏ@æ�çbà×@æa…@ðýîã@a‰b‚�a‰b‚�a‰b‚�a‰b‚�@@@@Ùîn׊ÏÙîn׊ÏÙîn׊ÏÙîn׊Ï@�a…@Ëë†ãb×å@

Íí@ðŠuýÏ…@pìØîÌß@æõbíbÏëd×@Íî�bß٢N@ @

3@ @åÜàÇ@ @†í‰ìß@oÏa…@åØ�ÜväßåØ�ÜväßåØ�ÜväßåØ�Üväß@æa…@åØî�bØîÜÐÌßåØî�bØîÜÐÌßåØî�bØîÜÐÌßåØî�bØîÜÐÌß@LæaìçbnÌÏ@æ�çbà×@æa…@ðýîã@†Ï‰…@åËë†ãb×@Íí@ðŠuýÏ…@îÌßpìØ@

æõbíbÏëd×@Íî�bß٢@�a…@åÏë†îè×@åí‰bçN@ @

4@ @âaŒnÛa@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@åØía‰ìèÌßåØía‰ìèÌßåØía‰ìèÌßåØía‰ìèÌß@æa…@åØî�bØîÜÐÌßåØî�bØîÜÐÌßåØî�bØîÜÐÌßåØî�bØîÜÐÌß@@@@LæaìçbnÌÏ@æ�çbà×@æa…@ðýîã@†Ï‰…@åËë†ãb×@Íí@uýÏ…ðŠ@a‰b‚�@êìšËì�ŠiêìšËì�ŠiêìšËì�ŠiêìšËì�ŠiMMMM@@@@êìšËì�êìšËì�êìšËì�êìšËì�@æa…æa…æa…æa…@@@@laìvËìšÌmŠilaìvËìšÌmŠilaìvËìšÌmŠilaìvËìšÌmŠi@@@@sä×bãb�ÔÜß@�a…@åÏë†îè×@åí‰bçN@ @

5@ @Ïåmbî@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@åØí�¾@ï�bØîÐîn�ìuï�bØîÐîn�ìuï�bØîÐîn�ìuï�bØîÐîn�ìu@@@@bmŠ�bmŠ�bmŠ�bmŠ�@@@@òßbÔn�aòßbÔn�aòßbÔn�aòßbÔn�a@Ò…bçŠm@åÓ†äîm@Íí@å×ì×ü…@�a…@åÏë†îè×@çåí‰b@

å׊�a…Ši@LæaìçbnÌÏ@æ�çbà×@æa…@ðýîã@†Ï‰…@åËë†ãb×@Íí@ðŠuýÏ…N@ @

6@ @³ÈîjĐäÏ@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@åØ�ìßëŠßåØ�ìßëŠßåØ�ìßëŠßåØ�ìßëŠß@@LæaìçbnÌÏ@åØî�bØîÜÐÌß@æ�çbà×@æa…@ðýîã@†Ï‰…@åËë†ãb×@Íí@ðŠuýÏ…@…�a@Öìnäi@åèiëŠÏ@éØÌîm@ì×ü@bmŠ�bmŠ�bmŠ�bmŠ�@å×�ßbоå×�ßbоå×�ßbоå×�ßbо@@@@ð��ð��ð��ð��٢@@@@åäîÐàîÐ×åäîÐàîÐ×åäîÐàîÐ×åäîÐàîÐ×@ðb™bj�@Ήëd�@Íí@ôìÔmŠi@æa…@éîÛìiéîÛìiéîÛìiéîÛìi@@@@ïçìnãì�…ïçìnãì�…ïçìnãì�…ïçìnãì�…@@@@

ëbma@@@@éîÛìiéîÛìiéîÛìiéîÛìi@@@@Íîjàîj¾Íîjàîj¾Íîjàîj¾Íîjàîj¾@@@@ΉëaΉëaΉëaΉëa@@@@åíõüåíõüåíõüåíõüN @ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

19

æõbmbqŠÏæõbmbqŠÏæõbmbqŠÏæõbmbqŠÏ@@@@æõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbm@@@@âìàÇâìàÇâìàÇâìàÇ@@@@Άîi@pìØîÌßΆîi@pìØîÌßΆîi@pìØîÌßΆîi@pìØîÌß���� Άîi القرءان IñëýmñëýmñëýmñëýmH@ @

@Z„bj¾@@æa…@éàÜ×ñ‰ì�@éîÜîÏŠm@†Ï‰…@∆A’j¥ªA@åË…@Þìni@æa…@†í죊i@bmŠ�@åØÜàÈÌß@bjàÏsãõb�N@@اوبجيكتيف @…bj¾@æ�çbà×@åË…@åØÜØi…@†í‰ìß@Z∆A’j¥ªA@@åÏë†îè×@�a…@säØÜàÈÌß@éßbÔn�a@bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìni@åË„@ فوكوس

@Nåí‰bç@ @@Ñçbm@Ñçbm@Ñçbm@ÑçbmìÌÏìÌÏìÌÏìÌÏæõb�aæõb�aæõb�aæõb�a@ @@ @@ @@ @æ��Ðmæ��Ðmæ��Ðmæ��Ðm@ @@ @@ @@ @

1@ @ìàÜÇ †í‰ìß@éîÛìi@„bj¾@@æa…@éàÜ×ñ‰ì�٢@ìnämŠmN@ @

2@ @ïÜàÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@„bj¾@@æa…@éàÜ×ñ‰ì�٢@ìnämŠm@åË…@ÕíõbiN@ @

3@ @åÜàÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@„bj¾@@æa…@éàÜ×ñ‰ì�٢@ìnämŠm@åË…@Þìni@æa…@†í죊i@bmŠ�@åØÜàÇ…@�a…@åÏë†îè×@åí‰bçN@ @

4@ @âaŒnÛa@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@@„bj¾@æa…@éàÜ×ñ‰ì�٢@ìnämŠm@åË…@Þìni@æa…@†í죊i@bmŠ�@âaŒnÛaŠi@„bj¾@القرءانN

5@ @åmbîzÌÏ@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@„bj¾@@æa…@éàÜ×ñ‰ì�٢@ìnämŠm@åË…@Þìni@æa…@†í죊i@bmŠ�@òßbÔn�a@„bj¾@القرءانN@ @

6@ @³ÈîjĐäÏ@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@„bj¾@@æa…@éàÜ×ñ‰ì�٢@ìnämŠm@åË…@Þìni@æa…@†í죊i@bmŠ�@éîÛìi@ïçìnãì�…@sãõb�bi@aëbm@éîÛìi@

Íîjàîj¾@Ήëa@åíõüN@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

20

…‰†än�@åËë†ãb×@ @…‰†än�@æŠuýjàÏ@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @…‰†än�@ï�bn�íŠÏ@ @ القرءان@.1

* @Z@ñëým@ @ 1.1 @ïqìi@pìjrß

ÒëŠy@@@@@@òîöbvç@aI–@@Íí@Hð

@�í‰biŠiìmb�åË…@†í죊i@æa…@Þìni@ @

@@ @

@ @ 1.1.1@ïqìi@pìjrßÒëŠy@òîöbvç @Íí

@�í‰biŠiòflzžn-Ï@æa…@Þìni@åË…@N†í죊i@ @

1.1.2@ïqìi@aˆîi@Íí†äj¾ÒëŠy@öbvç@òî@Þìni@åË…@ïqìi@âb�@�Ðàç@Íí

N†í죊i@æa…@ @

1 ìàÜÇ@ @@éîÛìi@†í‰ìßïqìi@pìjrßÒëŠy@@�í‰biŠi@òîöbvç-ÏòflzžnN@ @

2 ïÜàÇ@ @@ïqìi@pìjrß@éîÛìi@†í‰ìßÒëŠy@@�í‰biŠi@òîöbvç-Ïòflzžn@

Õíõbi@åË…N @ @

3 åÜàÇ@ïqìi@pìjrß@éîÛìi@†í‰ìßÒëŠy@@�í‰biŠi@òîöbvç-Ïòflzžn@

@æõb�bjàÏ@�a…@åØÜàÇ…@bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@Nالقرءان @

4 âaŒnÛa@ @åèîÛìj׊i@†í‰ìß@ïqìi@pìjrßÒëŠy@�í‰biŠi@òîöbvç@

òflzžn-Ï@@âaŒnÛaŠi@bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìni@åË…j¾tb�bN@ @

5 @³íbzÌÏ@ @ïqìi@pìjrß@åèîÛìj׊i@†í‰ìßÒëŠy@�í‰biŠi@òîöbvç@

òflzžn-Ï@òßbÔn�a@bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@�bj¾tbN@ @

6 ³ÈîjĐäÏ@ @†í‰ìß ïqìi@pìjrß@åèîÛìj׊iÒëŠy@�í‰biŠi@òîöbvç@òflzžn-Ï@@ïçìnãì�…@éîÛìi@bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìni@åË…

åíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@sãõb�biN@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

21

…‰†än�@åËë†ãb×@ @…‰†än�@æŠuýjàÏ@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @…‰†än�@ï�bn�íŠÏ@ @ 1.2@„bj¾ÒëŠy@@Îìjßb�Ši

@ìmb�@�í‰biŠi@òàÜ×@æa…†í죊i@æa…@Þìni@åË…

@ @

1.2.1 @„bj¾ÒëŠy@@æa…@Îìjßb�Ši@�í‰biŠi@òàÜ×òznÏ@ìni@åË…@Þ

N†í죊i@æa…@ @1.2.2 @ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@„bj¾ÒëŠy@

@†ß@æõb�bi@a†äm@æa…@H@a@I@†ßN†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ @

1.2.3 @„bj¾ÒëŠy@@æa…@Îìjßb�Ši@Þìni@åË…@ñŠ�×@�í‰biŠi@òàÜ×

@N†í죊i@æa…@ @1.2.4 @ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@„bj¾ÒëŠy@

@†ß@æõb�bi@a†äm@æa…@H@ð@I@†ßN†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ @

1.2.5 @„bj¾ÒëŠy@ßb�Ši@æa…@Îìj@�í‰biŠi@òàÜ×ضمة@@Þìni@åË…

@N†í죊i@æa…@ @

1 ìàÜÇ @„bj¾@éîÛìi@†í‰ìßÒëŠy@@�í‰biŠi@òàÜ×@æa…@Îìjßb�Ši

ìmb�N@ @

2 ïÜàÇ

@„bj¾@éîÛìi@†í‰ìßÒëŠy@@�í‰biŠi@òàÜ×@æa…@Îìjßb�ŠiÕíõbi@åË…@ìmb�N @ @

3 åÜàÇ

@„bj¾@@éîÛìi@†í‰ìßÒëŠy@@�í‰biŠi@òàÜ×@æa…@Îìjßb�Ši@�a…@åØÜàÇ…@bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@@ìmb�

åí‰bç@åÏë†îè×N @ @

4 âaŒnÛa

@„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìßÒëŠy@@òàÜ×@æa…@Îìjßb�Ši@âaŒnÛaŠi@bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ìmb�@�í‰biŠi

tb�bj¾N@ @

5 @³íbzÌÏ

@„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìßÒëŠy@@òàÜ×@æa…@Îìjßb�Ši@òßbÔn�a@bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@�mc…@ìmb�@�í‰biŠi

tb�bj¾N@ @

6 ³ÈîjĐäÏ

†í‰ìß @„bj¾@åèîÛìj׊iÒëŠy@@òàÜ×@æa…@Îìjßb�Ši@éîÛìi@bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@�mc…@ìmb�@�í‰biŠi

åíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@sãõb�bi@ïçìnãì�…N@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

22

…‰†än�@åËë†ãb×@ @…‰†än�@æŠuýjàÏ@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @…‰†än�@ï�bn�íŠÏ@ @1.2.6 @ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@„bj¾ÒëŠy@

@†ß@æõb�bi@a†äm@æa…@H@ë@I@†ßN†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ @

1.3„bj¾@@æa…@òàÜ×@åËìmìÏ

@ïËë†ãbÌß@Íí@òíaيتحنِ، فَت

åË@…@ضمَتينِ …æaكَسرتينِ

†í죊i@æa…@Þìni

1.3.1„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ@ïËë†ãbÌß فتحتين، كسرتين…æa

@…í죊i@æa…@Þìni@åˆ@ضمتين @

1.3.2@æõb�bi@aˆîi@Íí†äj¾@@æa…@òàÜ×åËìmìÏ@@ïËë†ãbÌß@Íí@òía

@نضمتي …æaفتحتين، كسرتين †í죊i@æa…@Þìni@åË…@ @

1.3.3@@ïÔÜmمشافهة@@æõb�bi@æa…@òàÜ×åËìmìÏ@@ïËë†ãbÌß@Íí@òía

@نضمتي…æa@فتحتين، كسرتين †í죊i@æa…@Þìni@åË…@ @

1 ìàÜÇ @„bj¾@éîÛìi@†í‰ìß@æa…@òàÜ×@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@Nضمتين …æaفتحتين، كسرتين @

2 ïÜàÇ @„bj¾@éîÛìi@†í‰ìß@æa…@òàÜ×@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@ Õíõbi@åË…N@ضمتين …æaفتحتين، كسرتين @

3 åÜàÇ

@„bj¾@@éîÛìi@†í‰ìß@æa…@òàÜ×@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìφ@�í죊i@æa…@Þìni@åË…@bmŠ@ضمتين…æa@فتحتين، كسرتين

@æõb�bjàÏ@�a…@åØÜàÇ…القرءانN@ @

4 âaŒnÛa

@„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìß@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ@ïËë†ãbÌß فتحتين، كسرتينæa… ضمتين@…@Þìni@åË…@æa

@âaŒnÛaŠi@bmŠ�@†í죊itb�bj¾N@ @

5 @³íbzÌÏ

@„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìß@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ@ïËë†ãbÌß فتحتين، كسرتينæa… ضمتين@…@Þìni@åË…@æa

@òßbÔn�a@bmŠ�@†í죊itb�bj¾N@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

23

…‰†än�@åËë†ãb×@ @…‰†än�@æŠuýjàÏ@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @…‰†än�@ï�bn�íŠÏ@ @1.3.4 @æõb�bi@åØî�bØîÜÐÌß@æa…@òàÜ×

åËìmìÏ@@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@نضمتي …æaكسرتين فتحتين،

@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@�a…@æõb�bjàÏالقرءانN

6 ³ÈîjĐäÏ

†í‰ìß @„bj¾@åèîÛìj׊i@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ@ïËë†ãbÌß فتحتين، كسرتين@æa… ضمتين@Þìni@åË…@@æa…

@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@sãõb�bi@ïçìnãì�…@éîÛìi@bmŠ�@†í죊iåíõü@ΉëaN@ @

1.4 „bj¾@@æa…@òàÜ×@åËìmìÏ@æõb�bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía

…Þìni@åË@اظهار قمري †í죊i@æa…@ @

1.4.1@„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏæõb�bi@ïËë†ãbÌß ،نون ساكنة

قلقلة، æõb�biميم ساكنة، هجائية ساكنة دان ٢حروف

…æa…@Þìni@åË@اظهار قمري †í죊i

@ @

1 ìàÜÇ

@„bj¾@éîÛìi@†í‰ìß@æa…@òàÜ×@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏون نهجائية ٢قلقلة، حروف ٢ساكنة، ميم ساكنة، حروف

@Nاظهار قمري …æaساكنة @

2 ïÜàÇ

@„bj¾@éîÛìi@†í‰ìß@æa…@òàÜ×@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏون نهجائية ٢قلقلة، حروف ٢ساكنة، ميم ساكنة، حروف

@ Õíõbi@åË…N@قمريساكنة دان اظهار @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

24

…‰†än�@åËë†ãb×@ @…‰†än�@æŠuýjàÏ@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @…‰†än�@ï�bn�íŠÏ@ @1.4.2@@ïÔÜmمشافهة@æõb�bi@@æa…@òàÜ×

åËìmìÏ@@ïËë†ãbÌß@Íí@òíaõb�biæ@نون ساكنة، ميم ساكنة،

٢قلقلة، حروف ٢حروفهجائية ساكنة دان اظهار قمري

†í죊i@æa…@Þìni@åË…

@ @1.4.3@@æõb�bi@åØî�bØîÜÐÌß@æa…@òàÜ×

åËìmìÏ@@ïËë†ãbÌß@Íí@òía نون ٢ساكنة، ميم ساكنة، حروف

هجائية ساكنة ٢قلقلة، حروف…æa…@Þìni@åË@دان اظهار قمري

†í죊i @æõb�bjàÏ@�a…ءانالقرN@ @

3 åÜàÇ

@„bj¾@@éîÛìi@†í‰ìß@æa…@òàÜ×@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ ٢قلقلة، حروف ٢نون ساكنة، ميم ساكنة، حروف…í죊i@æa…@Þìni@åˆ@@هجائية ساكنة دان اظهار قمري

@æõb�bjàÏ@�a…@åØÜàÇ…@bmŠالقرءان�N@ @

4 âaŒnÛa

@„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìß@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ@ïËë†ãbÌßقلقلة، ٢نون ساكنة، ميم ساكنة، حروف

…æa…@Þìni@åË@@هجائية ساكنة دان اظهار قمري ٢حروف@âaŒnÛaŠi@bmŠ�@†í죊itb�bj¾N@ @

5 @³íbzÌÏ

@„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìß@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ@ïËë†ãbÌßقلقلة، ٢نون ساكنة، ميم ساكنة، حروف

…æa…@Þìni@åË@@ساكنة دان اظهار قمريهجائية ٢حروف@òßbÔn�a@bmŠ�@†í죊itb�bj¾N@ @

6 ³ÈîjĐäÏ

†í‰ìß @„bj¾@åèîÛìj׊i@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ@ïËë†ãbÌßقلقلة، ٢نون ساكنة، ميم ساكنة، حروف

…æa…@Þìni@åË@@هجائية ساكنة دان اظهار قمري ٢حروف@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@sãõb�bi@ïçìnãì�…@éîÛìi@bmŠ�@†í죊i

åíõü@ΉëaN@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

25

…‰†än�@åËë†ãb×@ @…‰†än�@æŠuýjàÏ@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @…‰†än�@ï�bn�íŠÏ@ @1.5 „bj¾@@æa…@òàÜ×@åËìmìÏ

æõb�bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía …æa…@Þìni@åË@لين

†í죊i@ @

1.5.1@„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ@ïËë†ãbÌßÒëŠy@@ëaë@æa…@õbí

@�í‰biŠi@sßìÜj�@Íí@éä×b��mc… Þìni@åË…@†í죊i@æa…@ @

1.5.2@æõb�bi@aˆîi@Íí†äj¾@@æa…@òàÜ×æõb�bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ

åË… @Hð@æa…@ëI@†ß@æõb�biلين a‰b‚�@†í죊i@æa…@Þìni@ @

1.5.3@@ïÔÜmòèÏb’ß@æõb�bi@@æa…@òàÜ×åËìmìÏ@@ïËë†ãbÌß@Íí@òíaÒëŠy@

@sßìÜj�@Íí@éä×b�@ëaë@æa…@õbí@�mc…@�í‰biŠi@æa…@Þìni@åË…

†í죊i@ @

1 ìàÜÇ

@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏÒëŠy@�mc…@�í‰biŠi@sßìÜj�@Íí@éä×b�@ëaë@æa…@õbíN@ @

2 ïÜàÇ

@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@ÒëŠy@�mc…@�í‰biŠi@sßìÜj�@Íí@éä×b�@ëaë@æa…@õbí

Õíõbi@åË…N @ @

3 åÜàÇ

@@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@ÒëŠy@�mc…@�í‰biŠi@sßìÜj�@Íí@éä×b�@ëaë@æa…@õbí

@æõb�bjàÏ@�a…@åØÜàÇ…@bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ Nالقرءان @

4 âaŒnÛa

åèîÛìj׊i@†í‰ìß@„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏïËë†ãbÌß@ÒëŠy@@�í‰biŠi@sßìÜj�@Íí@éä×b�@ëaë@æa…@õbí

�mc… @âaŒnÛaŠi@bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìni@åË…tb�bj¾N@ @

5 @³íbzÌÏ

@åèîÛìj׊i@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ@ïËë†ãbÌßÒëŠy@@�í‰biŠi@sßìÜj�@Íí@éä×b�@ëaë@æa…@õbí

�mc… @òßbÔn�a@bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìni@åË…tb�bj¾N@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

26

…‰†än�@åËë†ãb×@ @…‰†än�@æŠuýjàÏ@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @…‰†än�@ï�bn�íŠÏ@ @1.5.4 æõb�bi@åØî�bØîÜÐÌß@@æa…@òàÜ×

åËìmìÏ@@ïËë†ãbÌß@Íí@òíaÒëŠy@@sßìÜj�@Íí@éä×b�@ëaë@æa…@õbí

�mc…@�í‰biŠi @æa…@Þìni@åË…†í죊i @æõb�bjàÏ@�a…القرءانN@ @

6 ³ÈîjĐäÏ

†í‰ìß @åèîÛìj׊i„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏïËë†ãbÌß@ÒëŠy@@�í‰biŠi@sßìÜj�@Íí@éä×b�@ëaë@æa…@õbí

�mc… †í죊i@æa…@Þìni@åË…@@ïçìnãì�…@éîÛìi@bmŠ�åíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@sãõb�biN@ @

1.6 „bj¾@@æa…@òàÜ×@åËìmìÏ@†í†’mŠi@Íí@òíai@åË…@Þìn

†í죊i@æa…@ @

1.6.1@„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏïËë†ãbÌß Lñ†‘@æìã@ÒëŠy

ÒëŠy@Lñ†‘@áîß٢@@òîöbvç@åË…@òÛý¦a@ÅÐÛ@æa…@†í†’mŠi

†í죊i@æa…@Þìni@ @1.6.2@æõb�bi@aˆîi@Íí†äj¾@تفخيم@…@æa

@ÕîÓŠm†Ï@@æa…@òàÜ×@òía@åËìmìÏ@ÍíïËë†ãbÌß òÛý¦a@ÅÐÛ@@åË…

†í죊i@æa…@Þìni@ @

1.6.3 @ïÔÜmòèÏb’ß@æõb�bi@@æa…@òàÜ×

åËìmìÏ@@òía@ÍíïËë†ãbÌß

1 ìàÜÇ

@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏïËë†ãbÌß

ÒëŠy@Lñ†‘@áîß@æa…@æìã@ÒëŠy٢@@†í†’mŠi@òîöbvçòÛý¦a@ÅÐÛ@æa…N@ @

2 ïÜàÇ

@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×Íí@òía@åËìmìÏ@ïËë†ãbÌß

ÒëŠy@Lñ†‘@áîß@æa…@æìã@ÒëŠy٢@@†í†’mŠi@òîöbvçòÛý¦a@ÅÐÛ@æa…@Õíõbi@åË…N @ @

3 åÜàÇ

@@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏïËë†ãbÌß

ÒëŠy@Lñ†‘@áîß@æa…@æìã@ÒëŠy٢@@†í†’mŠi@òîöbvçòÛý¦a@ÅÐÛ@æa…@@åØÜàÇ…@bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@æõb�bjàÏ@�a…القرءانN @ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

27

…‰†än�@åËë†ãb×@ @…‰†än�@æŠuýjàÏ@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @…‰†än�@ï�bn�íŠÏ@ @Lñ†‘@æìã@ÒëŠy @Lñ†‘@áîß

ÒëŠy٢@@æa…@†í†’mŠi@òîöbvç

@æa…@Þìni@åË…@òÛý¦a@ÅÐÛ

†í죊i@ @

1.6.4 æõb�bi@åØî�bØîÜÐÌß@@æa…@òàÜ×

åËìmìÏ@@òía@ÍíïËë†ãbÌß

Lñ†‘@æìã@ÒëŠy @Lñ†‘@áîß

ÒëŠy٢@@æa…@†í†’mŠi@òîöbvç

@æa…@Þìni@åË…@òÛý¦a@ÅÐÛ

@†í죊i @æõb�bjàÏ@�a…القرءانN@ @

4 âaŒnÛa

åèîÛìj׊i@†í‰ìß@„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ

ïËë†ãbÌß Lñ†‘@æìã@ÒëŠy ÒëŠy@Lñ†‘@áîß٢@@òîöbvç

òÛý¦a@ÅÐÛ@æa…@†í†’mŠi @bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìni@åË…

@âaŒnÛaŠitb�bj¾N@ @

5 @³íbzÌÏ

@åèîÛìj׊i@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ

ïËë†ãbÌß Lñ†‘@æìã@ÒëŠy ÒëŠy@Lñ†‘@áîß٢@@òîöbvç

òÛý¦a@ÅÐÛ@æa…@†í†’mŠi @bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìni@åË…

@òßbÔn�atb�bj¾N@ @

6 ³ÈîjĐäÏ

†í‰ìß @åèîÛìj׊i„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ

ïËë†ãbÌß æìã@ÒëŠy@Lñ†‘ ÒëŠy@Lñ†‘@áîß٢@@òîöbvç

òÛý¦a@ÅÐÛ@æa…@†í†’mŠi @bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìni@åË…

åíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@sãõb�bi@ïçìnãì�…@éîÛìiN@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

28

…‰†än�@åËë†ãb×@ @…‰†än�@æŠuýjàÏ@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @…‰†än�@ï�bn�íŠÏ@ @ 1.7¾„bj@@æa…@òàÜ×@åËìmìÏ

@æõb�bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía…åË@ اقالب…æa@@اخفاء

†í죊i@æa…@Þìni@ @

1.7.1@„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ@æõb�bi@ïËë†ãbÌß ،اخفاء حقيقي

…åË@ اقالب…æa@@اخفاء شفوي†í죊i@æa…@Þìni@ @

كلمة دان æõb�biتلقي مشافهة @1.7.2åËìmìÏ اية يغïËë†ãbÌß اخفاء

اقالبحقيقي، اخفاء شفوي دان åË… بتول دان برتجويد@ @

1.7.3@åØî�bØîÜÐÌß æõb�bi كلمة دانïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ اخفاء

اقالبحقيقي، اخفاء شفوي دان Þìni@åË… دالم دان برتجويدæõb�bjàÏ .القرءان@ @

1 ìàÜÇ @éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏïËë†ãbÌß

@æõb�biاخفاء@@æa…اقالبN@ @

2 ïÜàÇ @éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ@ïËë†ãbÌß

@æõb�biاخفاء@@æa…اقالب Õíõbi@åË…N @ @

3 åÜàÇ

@@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏïËë†ãbÌß

@æõb�biاخفاء@@æa…اقالب @bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@æõb�bjàÏ@�a…@åØÜàÇ…القرءانN @ @

4 âaŒnÛa

åèîÛìj׊i@†í‰ìß@„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏïËë†ãbÌß @æõb�biاخفاء@@æa…اقالب †í죊i@æa…@Þìni@åË…@

@âaŒnÛaŠi@bmŠ�tb�bj¾N@ @

5 @³íbzÌÏ

@åèîÛìj׊i@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏïËë†ãbÌß @æõb�biاخفاء@@æa…اقالب †í죊i@æa…@Þìni@åË…@

@òßbÔn�a@bmŠ�tb�bj¾N@ @

6 ³ÈîjĐäÏ

†í‰ìß @åèîÛìj׊i„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏïËë†ãbÌß @æõb�biاخفاء@@æa…اقالب @åË…†í죊i@æa…@Þìni@

@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@sãõb�bi@ïçìnãì�…@éîÛìi@bmŠ�åíõüN@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

29

…‰†än�@åËë†ãb×@ @…‰†än�@æŠuýjàÏ@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @…‰†än�@ï�bn�íŠÏ@ @1.8„bj¾@@æa…@òàÜ×@òía@åËìmìÏ

æõb�bi@ïËë†ãbÌß@Íí @@…æa…@Þìni@åË@@ادغام

†í죊i@ @

1.8.1@¾„bj@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ

@æõb�bi@ïËë†ãbÌß ادغام مع

ادغام …æa@@الغنه I‹ادغام L@الغنه

@åË…@†í죊i@æa…@Þìniشمسي @

1.8.2@æõb�bi@aˆîi@Íí†äj¾@هادغام مع الغن@

@æa… ادغام›I الغنه@åË… @Þìni

†í죊i@æa…@ @

1.8.3æõb�bi@aˆîi@Íí†äj¾@ ادغام شمسي

بتول دان …åËدان اظهار قمري

@برتجويد. @

1.8.4@@ïÔÜmمشافهة@æõb�bi@@æa…@òàÜ×

åËìmìÏ@@òía@ÍíïËë†ãbÌß ادغام

…æaالغنه I‹ادغام L@مع الغنه

1 ìàÜÇ@ @@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏïËë†ãbÌß

@æõb�biادغام مع الغنه@L ادغام›I الغنه دان ادغام شمسيN@ @

2 ïÜàÇ@ @

@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ@ïËë†ãbÌß

@æõb�biادغام مع الغنه@Lادغام ›I الغنه æa… ادغام شمسي@

Õíõbi@åË…N @ @

3 åÜàÇ@ @

@@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏïËë†ãbÌß

@æõb�bi الغنهادغام مع@L ادغام›I الغنهæa… ادغام شمسي@

@æõb�bjàÏ@�a…@åØÜàÇ…@bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìni@åË…

@ Nالقرءان @

4 âaŒnÛa@ @

åèîÛìj׊i@†í‰ìß@„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ

ïËë†ãbÌß @æõb�biادغام مع الغنه@L ادغام›I الغنهæa…

�í죊i@æa…@Þìni@åË…@@âaŒnÛaŠi@bmŠ†@ادغام شمسي

tb�bj¾N

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

30

…‰†än�@åËë†ãb×@ @…‰†än�@æŠuýjàÏ@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @…‰†än�@ï�bn�íŠÏ@ @…æa…@Þìni@åË@@ادغام شمسي

†í죊i@ @

1.8.5@æõb�bi@åØî�bØîÜÐÌß@@æa…@òàÜ×åËìmìÏ@@òía@ÍíïËë†ãbÌß ادغام …æa الغنه ýiادغام L@مع الغنه

…æa…@Þìni@åË@ادغام شمسي †í죊i @æõb�bjàÏ@�a…القرءانN@ @

5 @³íbzÌÏ@ @

@åèîÛìj׊i@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ

ïËë†ãbÌß @æõb�biادغام مع الغنه@L ادغام›I الغنهæa…

�í죊i@æa…@Þìni@åË…@@òßbÔn�a@bmŠ†@ادغام شمسي

tb�bj¾N@ @

6 ³ÈîjĐäÏ@ @

†í‰ìß @åèîÛìj׊i„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ

ïËë†ãbÌß æõb�bi ادغام مع الغنه@L ادغامýi الغنه æa…

�í죊i@æa…@Þìni@åË…@@éîÛìi@bmŠ†@ادغام شمسي

åíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@sãõb�bi@ïçìnãì�…N

1.9 „bj¾@@æa…@òàÜ×@åËìmìÏ@ïËë†ãbÌß@Íí@òíaاليف@

@å�îÛìm@†Ï@…a@Íí@ëaë@æa…@æõb�bi@†Ï@…bîm@æa…@åË…†í죊i@æa…@Þìni@ @

1.9.1@„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ@æõb�bi@ïËë†ãbÌß@ÑîÛaÙîn×

…æa…@Þìni@åË@@وقف…æa@@@وصل†í죊i@ @

1 ìàÜÇ@ @@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ

@æõb�bi@†Ï@…bîm@æa…@å�îÛìm@†Ï@…a@Íí@ëaë@æa…N@اليف @

2 ïÜàÇ@ @

@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ@@ïËë†ãbÌß

æõb�bi@†Ï@…bîm@æa…@å�îÛìm@†Ï@…a@Íí@ëaë@æa……@åË@@اليف

ÕíõbiN @ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

31

…‰†än�@åËë†ãb×@ @…‰†än�@æŠuýjàÏ@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @…‰†än�@ï�bn�íŠÏ@ @1.9.2@æõb�bi@aˆîi@Íí†äj¾@ÑîÛaîn×Ù

@وقف ×æa…ÑîÛaÙîn@@@وصلåË… †í죊i@æa…@Þìni@ @

1.9.3@„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ@å�îÛìm@†Ï@…a@Íí@ëaë@ïËë†ãbÌß

@æõb�bi@†Ï@…bîm@æa…@Þìni@åË…†í죊i@æa…@ @

1.9.4@@ïÔÜmمشافهة@æõb�bi@@æa…@òàÜ×åËìmìÏ@@òía@ÍíïËë†ãbÌß @@ëaë

@†Ï@…bîm@æa…@å�îÛìm@†Ï@…a@Íí@æõb�bi@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ @

1.9.5 æõb�bi@åØî�bØîÜÐÌß@@æa…@òàÜ×åËìmìÏ@@òía@ïËë†ãbÌß@Ííاليف@

@æa…@å�îÛìm@†Ï@…a@Íí@ëaë@æa…@æõb�bi@†Ï@…bîm@æa…@Þìni@åË…

@†í죊i@æõb�bjàÏ@�a…القرءانN@ @

3 åÜàÇ@ @

@@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ

æõb�bi@†Ï@…bîm@æa…@å�îÛìm@†Ï@…a@Íí@ëaë@æa……@åË@@اليف

@æõb�bjàÏ@�a…@åØÜàÇ…@bmŠ�@†í죊i@æa…@ÞìniءانالقرN @ @

4 âaŒnÛa@ @

åèîÛìj׊i@†í‰ìß@„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ

@ïËë†ãbÌßاليف@@†Ï@…bîm@æa…@å�îÛìm@†Ï@…a@Íí@ëaë@æa…

æõb�bi@†í죊i@æa…@@âaŒnÛaŠi@bmŠ�tb�bj¾N

5 @³íbzÌÏ@ @

@åèîÛìj׊i@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ

@ïËë†ãbÌßاليف@@†Ï@…bîm@æa…@å�îÛìm@†Ï@…a@Íí@ëaë@æa…

@æõb�bi†í죊i@æa…@Þìni@åË…@@òßbÔn�a@bmŠ�tb�bj¾N

6 ³ÈîjĐäÏ@ @

†í‰ìß @åèîÛìj׊i„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ

@ïËë†ãbÌßاليف@@†Ï@…bîm@æa…@å�îÛìm@†Ï@…a@Íí@ëaë@æa…

@æõb�bi†í죊i@æa…@Þìni@åË…@@ïçìnãì�…@éîÛìi@bmŠ�

åíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@sãõb�biN

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

32

…‰†än�@åËë†ãb×@ @…‰†än�@æŠuýjàÏ@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @…‰†än�@ï�bn�íŠÏ@ @1.10 „bj¾@@æa…@òàÜ×@åËìmìÏ

@æõb�bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@†ß@æa…@Þìni@åË…

†í죊iN

1.10.1 „bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìφß@æõb�bi@ïËë†ãbÌß@@~@òÜ•@†ß@bmŠ�@Ý–nß@kuaë مد جائز

…åË@@كلمي ›k¬منفصل, مد †í죊i@æa…@Þìni

@ @

1.10.2@æõb�bi@aˆîi@Íí†äj¾@†ß@òÜ•@@ñ�–Ó@òÜ•@†ß@åË…@òÜíì�@æa… @

@Ý–nß@kuaë@†ßåË…@ مد جائز@åË… †í죊i@æa…@Þìni@منفصل @

1.10.3 @ïÔÜm@òèÏb’ßæõb�bi@@æa…@òàÜ×åËìmìÏ@@òía@æõb�bi@ïËë†ãbÌß@Íí

@†ß†í죊i@æa…@Þìni@åË…@@ @

1 ìàÜÇ@ @@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ

†ß@æõb�biN@ @

2 ïÜàÇ@ @@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ@@ïËë†ãbÌß

†ß@æõb�bi@Õíõbi@åË…N @ @

3 åÜàÇ@ @

@@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ

@†ß@æõb�bi@�a…@åØÜàÇ…@bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìni@åË…

@æõb�bjàÏالقرءانN @ @

4 âaŒnÛa@ @

åèîÛìj׊i@†í‰ìß@„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ

Þìni@åË…@†ß@æõb�bi@ïËë†ãbÌß@†í죊i@æa…@ÛaŠi@bmŠ�@âaŒn

tb�bj¾N

5 ³íbzÌÏ@ @

@åèîÛìj׊i@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ

@†ß@æõb�bi@ïËë†ãbÌ߆í죊i@æa…@Þìni@åË…@n�a@bmŠ�@òßbÔ

tb�bj¾N

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

33

…‰†än�@åËë†ãb×@ @…‰†än�@æŠuýjàÏ@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @…‰†än�@ï�bn�íŠÏ@ @1.10.4 æõb�bi@åØî�bØîÜÐÌß@@æa…@òàÜ×

åËìmìÏ@@òía@æõb�bi@ïËë†ãbÌß@Íí@†ß†í죊i@æa…@Þìni@åË…@@�a…

@æõb�bjàÏالقرءانN@ @

6 ³ÈîjĐäÏ@ @

†í‰ìß @åèîÛìj׊i„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ

@†ß@æõb�bi@ïËë†ãbÌ߆í죊i@æa…@Þìni@åË…@Ûìi@bmŠ�@éî

åíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@sãõb�bi@ïçìnãì�…N

1.11 „bj¾@ حروف فواتح…æa…@Þìni@åË@السور †í죊i@ @

1.11.1@„bj¾@ حروف فواتح السور@åË…†í죊i@æa…@Þìni@ @

1.11.2@ïÔÜm@@òèÏb’ßæõb�bi@ حروف…æa…@Þìni@åË@فواتح السور

†í죊i@@ @

1.11.3@æõb�bi@åØî�bØîÜÐÌß@ حروف

…æa…@Þìni@åË@فواتح السور †í죊i @æõb�bjàÏ@�a…القرءانN@ @

@ @

1 ìàÜÇ@ @@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@حروف فواتح السورN@ @

2 ïÜàÇ@ @@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@حروف فواتح السور@Õíõbi@åË…N

3 åÜàÇ@ @@@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@حروف فواتح السور@@æa…@Þìni@åË…

@æõb�bjàÏ@�a…@åØÜàÇ…@bmŠ�@†í죊iالقرءانN

4 âaŒnÛa@ @åèîÛìj׊i@†í‰ìß@„bj¾@حروف فواتح السور@ni@åË…@Þì

†í죊i@æa…@@âaŒnÛaŠi@bmŠ�tb�bj¾N@ @

5 @³íbzÌÏ@ @@åèîÛìj׊i@†í‰ìß„bj¾@حروف فواتح السور@ni@åË…@Þì

†í죊i@æa…@@òßbÔn�a@bmŠ�tb�bj¾N

6 ³ÈîjĐäÏ@ @†í‰ìß @åèîÛìj׊i„bj¾@حروف فواتح السور@ìni@åË…@Þ

†í죊i@æa…@@éîÛìi@ëbma@sãõb�bi@ïçìnãì�…@éîÛìi@bmŠ�åíõü@Ήëa@Íîjàîj¾N

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

34

…‰†än�@åËë†ãb×@ @…‰†än�@æŠuýjàÏ@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @…‰†än�@ï�bn�íŠÏ@ @1.12 „bj¾@@æa…@òàÜ×@åËìmìÏ

@ïËë†ãbÌß@Íí@òía٢تندا …æa…@Þìni@åË@@وقف

†í죊i@ @

1.12.1@„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ@ïËë†ãbÌßa†ämوقف@@@@٢@@Þìni@åË…†í죊i@æa…@ @

1.12.2@@�î�îÛbãbÌß@æa…@òàÜ×@åËìmìÏa†äm@ïËë†ãbÌß@Íí@òíaوقف@٢@

Þìni@åË…@ @

1.12.3 @ïÔÜmòèÏb’ß@æõb�bi@@æa…@òàÜ×ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@a†äm٢@

@…Þìni@åË… †í죊i@æa@وقف @

1.12.4@@Íí@æõb�bi@åØî�bØîÜÐÌßa†äm@ïËë†ãbÌßوقف@٢@@Þìni@åË…@æõb�bjàÏ@�a…æaõŠÔÛa@ @

1 ìàÜÇ@ @@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏïËë†ãbÌß

@. وقف ٢تندا @

2 ïÜàÇ@ @@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ@ïËë†ãbÌß

@ Õíõbi@åË…N@وقف ٢تندا @

3 åÜàÇ@ @@@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏïËë†ãbÌß

…�a…@åØÜàÇ…@bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìni@åË@@وقف ٢تندا@æõb�bjàÏالقرءانN

4 âaŒnÛa@ @åèîÛìj׊i@†í‰ìß@„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ

ïËë†ãbÌß وقف ٢تندا@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@@bmŠ�@âaŒnÛaŠitb�bj¾N

5 @³íbzÌÏ@ @@åèîÛìj׊i@†í‰ìß„bj¾@@òàÜ×æa…@@Íí@òía@åËìmìÏ

ïËë†ãbÌß وقف ٢تندا@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@@bmŠ�@òßbÔn�atb�bj¾N@ @

6 ³ÈîjĐäÏ@ @†í‰ìß @åèîÛìj׊i„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ

ïËë†ãbÌß وقف ٢تندا@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@Ûìi@bmŠ�@éîåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@sãõb�bi@ïçìnãì�…N@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

35

…‰†än�@åËë†ãb×@ @…‰†än�@æŠuýjàÏ@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @…‰†än�@ï�bn�íŠÏ@ @1.13 „bj¾@@æa…@òàÜ×@åËìmìÏ

æõb�bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía Ùîn× وقف@@Þìni@åË…

†í죊i@æa…

1.13.1 „bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ

@ïËë†ãbÌß ،تاء مربوطة، فتحتين

نون شدة، دوا حروف ساكنة

bÐäm مد دان حروف قلقله

ni@åË…@Þì@وقف×Ùîn@@برتشديد

†í죊i@æa…@ @

1.13.2@@ïÔÜmمشافهة@æõb�bi@@æa…@òàÜ×

åËìmìÏ@@òíaæõb�bi@ïËë†ãbÌß@Íí

Ùîn× وقف@@æa…@Þìni@åË…

†í죊i@ @

1.13.3@æõb�bi@åØî�bØîÜÐÌß@@æa…@òàÜ×

åËìmìÏ@@òíaæõb�bi@ïËë†ãbÌß@Íí

1 ìàÜÇ@ @

@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏïËë†ãbÌß

æõb�bi@تاء مربوطة@@Ùîn×وقف، فتحتين@Ùîn× قف، و

×Ùîn@مد bÐämوقف، دوا حروف ساكنة ×Ùîn@نون شدة

@. وقف ×Ùîn@وقف دان حروف قلقله برتشديد @

2 ïÜàÇ@ @

@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ@ïËë†ãbÌß

æõb�bi تاء مربوطة@@Ùîn×وقف، فتحتين@Ùîn× قف، و

×Ùîn@مد bÐämوقف، دوا حروف ساكنة ×Ùîn@نون شدة

…åË@@وقف ×Ùîn@وقف دان حروف قلقله برتشديد

ÕíõbiN @ @

3 åÜàÇ@ @

@@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏïËë†ãbÌß@

æõb�bi تاء مربوطة@@Ùîn× ،فتحتينوقف@Ùîn× قف، و

×Ùîn@مد bÐämوقف، دوا حروف ساكنة ×Ùîn@نون شدة

ni@åË…@Þì@وقف ×Ùîn@وقف دان حروف قلقله برتشديد

@æõb�bjàÏ@�a…@åØÜàÇ…@bmŠ�@†í죊i@æa…القرءانN

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

36

…‰†än�@åËë†ãb×@ @…‰†än�@æŠuýjàÏ@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @…‰†än�@ï�bn�íŠÏ@ @Ùîn× وقف@@æa…@Þìni@åË…

†í죊i @æõb�bjàÏ@�a…القرءانN@ @4 âaŒnÛa@ @

åèîÛìj׊i@†í‰ìß@„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏïËë†ãbÌß æõb�bi تاء مربوطة@@Ùîn×وقف، فتحتين@

Ùîn× وقف، نون شدة@Ùîn× وقف، دوا حروف ساكنةbÐäm مد@Ùîn× وقف دان حروف قلقله برتشديد@n×Ùî

í죊i@æa…@Þìni@åË…@@âaŒnÛaŠi@bmŠ�tb�bj¾N†@وقف

5 @³íbzÌÏ@ @

@åèîÛìj׊i@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏïËë†ãbÌß@æõb�bi تاء مربوطة@@Ùîn×وقف، فتحتين@

Ùîn× وقف، نون شدة@Ùîn× وقف، دوا حروف ساكنةbÐäm مد@Ùîn× وقف دان حروف قلقله برتشديد@n×Ùî

@í죊i@æa…@Þìni@åË…@@òßbÔn�a@bmŠ�tb�bj¾N†@وقف @

6 ³ÈîjĐäÏ@ @

†í‰ìß @åèîÛìj׊i„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏïËë†ãbÌß æõb�bi تاء مربوطة@@Ùîn×وقف، فتحتين@

Ùîn× وقف، نون شدة@Ùîn× وقف، دوا حروف ساكنةbÐäm مد@Ùîn× وقف دان حروف قلقله برتشديد@n×Ùî

�í죊i@æa…@Þìni@åË…@@ïçìnãì�…@éîÛìi@bmŠ†@وقفåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@sãõb�biN@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

37

…‰†än�@åËë†ãb×@ @…‰†än�@æŠuýjàÏ@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @…‰†än�@ï�bn�íŠÏ@ @1.14 „bj¾@@æa…@òàÜ×@åËìmìÏ

æõb�bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía …Þìni@åË@همزة وصل †í죊i@æa…@ @

1.14.1@@„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ

æõb�bi@ïËë†ãbÌß همزة وصل@

@�í‰biŠiفتحة، كسرة@@æa…ضمة

†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ @

1.14.2 „bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏ

æõb�bi@ïËë†ãbÌß همزة وصل@

@�ÐÜحروف�@åíìämŠi @åË…

†í죊i@æa…@Þìni@ @

1.14.3@@æõb�bi@aˆîi@Íí†äj¾@@æa…@òàÜ×

æõb�bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ

فتحة، �í‰biŠi@@مزة وصله

…æa…@Þìni@åË@ضمة …æa@@كسرة

†í죊i@@ @

1 ìàÜÇ@ @@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ

æõb�bi همزة وصل@@�í‰biŠi،ضمة دان @فتحة، كسرةæõb�bi همزة وصل@@�ÐÜحروف�@åíìämŠiN@ @

2 ïÜàÇ@ @

@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@

æõb�bi همزة وصل@@�í‰biŠi،ضمة دان @فتحة، كسرة

æõb�bi همزة وصل@@�ÐÜحروف�@åíìämŠi Õíõbi@åË…N @ @

3 åÜàÇ@ @

@@éîÛìi@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æõb�bi همزة وصل@@�í‰biŠi،ضمة دان @فتحة، كسرةæõb�bi همزة وصل@@�ÐÜحروف�@@åíìämŠiæa…@Þìni@åË…@

@æõb�bjàÏ@�a…@åØÜàÇ…@bmŠ�@†í죊iالقرءانN @ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

38

…‰†än�@åËë†ãb×@ @…‰†än�@æŠuýjàÏ@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @…‰†än�@ï�bn�íŠÏ@ @1.14.4@@ïÔÜmمشافهة@æõb�bi@@æa…@òàÜ×

æõb�bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ

فتحة، �í‰biŠi@@همزة وصل

همزة …æõb�bi@æaضمة L@@كسرة

@åíìämŠi@حروف��ÐÜ@@وصل

†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ @

1.14.5 æõb�bi@åØî�bØîÜÐÌß@@æa…@òàÜ×

åËìmìÏ@æõb�bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía

فتحة، �í‰biŠi@@همزة وصل

همزة …æõb�bi@æaضمة L@@كسرة

@åíìämŠi@حروف��ÐÜ@@وصل

†í죊i@æa…@Þìni@åË… @�a…

@æõb�bjàÏالقرءانN@ @

4 âaŒnÛa@ @

åèîÛìj׊i@†í‰ìß@„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏïËë†ãbÌß@æõb�bi همزة وصل@@�í‰biŠi،فتحة، كسرة@@…åíìämŠi åË@حروف��ÐÜ@@همزة وصل æõb�biضمة دان

@âaŒnÛaŠi@bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìnitb�bj¾N@ @

5 @³íbzÌÏ@ @

@åèîÛìj׊i@†í‰ìß„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏæõb�bi@ïËë†ãbÌß همزة وصل@@�í‰biŠi،فتحة، كسرة@

@…åíìämŠi åË@حروف��ÐÜ@@همزة وصل æõb�biضمة دان @òßbÔn�a@bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìnitb�bj¾N@ @

6 ³ÈîjĐäÏ@ @

†í‰ìß @åèîÛìj׊i„bj¾@@æa…@òàÜ×@Íí@òía@åËìmìÏïËë†ãbÌß@æõb�bi همزة وصل@@�í‰biŠi،فتحة، كسرة@@…åíìämŠi åË@حروف��ÐÜ@@همزة وصل æõb�biضمة دان

@éîÛìi@ëbma@sãõb�bi@ïçìnãì�…@éîÛìi@bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìniåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾N

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

39

æõbmbqŠÏæõbmbqŠÏæõbmbqŠÏæõbmbqŠÏ@@@@æõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbm����@@@@âìàÇâìàÇâìàÇâìàÇ@@@@Άîi@pìØîÌßΆîi@pìØîÌßΆîi@pìØîÌßΆîi@pìØîÌß����

Άîi القرءان IÄÐyÄÐyÄÐyÄÐyååååH@ @

ÑînØî�ëa@ @@ZÅÐzÌß@ñ‰ì�@†Ï‰…@القرءان Öìnãëa@æõb�bi@�a…@ñý•@æa…@ñ…bjÇ@åí‰bçN@ @@@فوكوس @@Z@æ�çbà×@åË…@åØÜØi…@†í‰ìßÅÐzÌß@ñ‰ì�٢@@Nåí‰bç@åÏë†îè×@�a…@säØÜàÈÌß@éßbÔn�a@bmŠ�@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ìnämŠm

æõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @@ @@ @@ تفسيرنتفسيرنتفسيرنتفسيرن@

1@ @ìàÜÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@ÅÐzÌß@ñ‰ì�٢@ìnämŠmN@ @

2@ @ïÜàÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@ÅÐzÌß@ñ‰ì�٢@ìnämŠm@åË…@ÕíõbiN@ @

3@ @åÜàÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@ÅÐzÌß@ñ‰ì�٢@ìnämŠm@åË…@Þìni@æa…@†í죊i@bmŠ�@åØÜàÇ…@�a…@åÏë†îè×@åí‰bçN@ @

4@ @âaŒnÛa@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@ÅÐzÌß@ñ‰ì�٢@ìnämŠm@åË…@Þìni@æa…@†í죊i@bmŠ�@âaŒnÛaŠi@ÅÐzÌß@القرءانN@ @

5@ @@³íbzÌÏ@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@ÅÐzÌß@ñ‰ì�٢@ìnämŠm@åË…@Þìni@æa…@†í죊i@bmŠ�@òßbÔn�a@ÅÐzÌß@القرءانN@ @

6@ @³ÈîjĐäÏ@ @†í‰ìß åèîÛìj׊i@ÅÐzÌß@ñ‰ì�٢@ìnämŠm@åË…@Þìni@æa…@†í죊i@bmŠ�@éîÛìi@ïçìnãì�…@sãõb�bi@ëbma@éîÛìi@Íîjàîj¾@Ήëa@åíõüN@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

40

@ @@ @@ @@ @

åËë†ãb×@…‰†än� àÏ@…‰†än�ýjæŠu æõb�aìÌÏ@Ñçbm †än�‰…@ï�bn�íŠÏ@ @

*@åÄÐy

2.1@ÅÐzÌß@@æa…åØÜàÈÌß@@ñ‰ì� ni@åË…ìÞالفاتحة

æa…@†í죊i@ @

2.1.1 ÅÐzÌß@@ñ‰ìالفاتحة�@ @

2.1.2 ÅÐzÌß@@ñ‰ì� الفاتحةÞìni@åË…@æa…@†í죊i@ @

2.1.3 @å׊˅ŠÐ¾åÄÐy@@ñ‰ì� الفاتحةÞìni@åË… æa…@†í죊i@

2.1.4 @@xbj¾@@ñ‰ì� الفاتحةni@åË…ìÞ æa…@†í죊i@@ìmb�@éÛb�@ðb™bj�

@æì×ë‰@säØÜàÈÌß@æa…@ñý•@�a…åÏë†îè×@åí‰bç

1 ìàÜÇ@ @@éîÛìi@†í‰ìßÅÐzÌß@@ñ‰ìالفاتحة�N@ @

2 ïÜàÇ@ @@éîÛìi@†í‰ìßÅÐzÌß@@ñ‰ì� الفاتحةÕíõbi@åË…N @ @

3 åÜàÇ@ @@éîÛìi@†í‰ìßÅÐzÌß@@ñ‰ì� الفاتحة죊i@æa…@Þìni@åË…@†í

@�a…@åØÜàÇ…@bmŠ�åí‰bç@åÏë†îè×N @ @

4 âaŒnÛa@ @@åèîÛìj׊i@†í‰ìßÅÐzÌß@@ñ‰ì� الفاتحةæa…@Þìni@åË…@

@âaŒnÛaŠi@bmŠ�@†í죊isÄÐzÌßN@ @

5 @³íbzÌÏ@ @@åèîÛìj׊i@†í‰ìßÅÐzÌß@@ñ‰ì� الفاتحةæa…@Þìni@åË…@

@òßbÔn�a@bmŠ�@†í죊isÄÐzÌßN@ @

6 ³ÈîjĐäÏ@ @

†í‰ìß @åèîÛìj׊iÅÐzÌß@@ñ‰ì� الفاتحة@Þìni@åË……@æa

@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@sãõb�bi@ïçìnãì�…@éîÛìi@bmŠ�@†í죊i

åíõü@Ήëa@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

41

@ @@ @@ @@ @ åËë†ãb×@…‰†än� æŠuýjàÏ@…‰†än� æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @†än�‰…@ï�bn�íŠÏ@ @

.22@ÅÐzÌß@@æa…åØÜàÈÌß@ñ‰ì�@ اإلخالص@@åË…

niìÞ æa…@†í죊i

1.2.2 ÅÐzÌß@ñ‰ì�@ اإلخالص@ @

2.2.2 ÅÐzÌß@ñ‰ì�@ اإلخالص@@åË…

@Þìniæa…@†í죊i@ @

2.2.3 @å׊˅ŠÐ¾åÄÐy@ñ‰ì�@

@Þìni@åË… æa…@†í죊i@اإلخالص

2.2.4 @åØÜàÈÌß@åÄÐy@ñ‰ì�@ اإلخالص@@

æa…@ñý•@�a…åÏë†îè×@åí‰bç

1 ìàÜÇ@ @@éîÛìi@†í‰ìßÅÐzÌß@ñ‰ì�@ اإلخالص@N@ @

2 ïÜàÇ@ @@éîÛìi@†í‰ìßÅÐzÌß@ñ‰ì�@ اإلخالص@Õíõbi@åË…N @ @

3 åÜàÇ@ @@éîÛìi@†í‰ìßÅÐzÌß@ñ‰ì�@ اإلخالص@@æa…@Þìni@åË…

åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@åØÜàÇ…@bmŠ�@†í죊iN @ @

4 âaŒnÛa@ @@åèîÛìj׊i@†í‰ìßÅÐzÌß@ñ‰ì�@ اإلخالص@@æa…@Þìni@åË…

@âaŒnÛaŠi@bmŠ�@†í죊isÄÐzÌßN@ @

5 @³íbzÌÏ@ @@åèîÛìj׊i@†í‰ìßÅÐzÌß@ñ‰ì�@ اإلخالص@@æa…@Þìni@åË…

@òßbÔn�a@bmŠ�@†í죊isÄÐzÌßN@ @

6 ³ÈîjĐäÏ@ @

†í‰ìß @åèîÛìj׊iÅÐzÌß@ñ‰ì�@ اإلخالص@@æa…@Þìni@åË…

@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@sãõb�bi@ïçìnãì�…@éîÛìi@bmŠ�@†í죊i

åíõü@ΉëaN@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

42

æõbmbqŠÏæõbmbqŠÏæõbmbqŠÏæõbmbqŠÏ@@@@æõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbm@@@@âìàÇâìàÇâìàÇâìàÇ@@@@Άîi@pìØîÌßΆîi@pìØîÌßΆîi@pìØîÌßΆîi@pìØîÌß����@ @@ @@ @@ @

@Άîi@Άîi@Άîi@Άîiñ†îÔÇñ†îÔÇñ†îÔÇñ†îÔÇ@ @

@Ôîß@÷b�a@ñ†îÔÇ@ðb™bj�@åÌšÏ@æa…@Íînäîi@�a…@åÏë†îè×@âb™aŠiN�ïàè¾@æa…@@: اوبجيكتيف @Z@oÏa…@bmŠ�@pìj�Šm@ñ†îÔÇ@Ñî�ãì×@Ínäm@åàèÐ×@åØ�ìßëŠß@Öìnãëa@åèîÛìj׊i@œÌîè�@ñ†îÔÇ@÷b�a@Ñî�ãì×@åË…@åØÜØi…@†í‰ìß@ فوكوس

N@åÓ†äîm@�a…@÷b�a@ðb™bj�@säØí…bväß

æõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @@ @@ @@ تفسيرنتفسيرنتفسيرنتفسيرن@

1@ @ìàÜÇ@ @†í‰ìß@å×bmbrß@Ñî�ãì×@÷b�a@ñ†îÔÇN@ @

2@ @ïÜàÇ@ @@åØ�Üväß@†í‰ìßÑî�ãì×@ñ†îÔÇN@ @

3@ @åÜàÇ@ @†í‰ìß@åØ�Üväß@Ñî�ãì×@@ñ†îÔÇ@æa…@åØî�bØîÜÐÌß@säàèÐ×@�a…@åÏë†îè×@åí‰bçN@ @

4@ @âaŒnÛa@ @†í‰ìß@åØía‰ìèÌß@åàèÐ×@Ñî�ãì×@ñ†îÔÇ@åË…@säØí…bväß@ðb™bj�@åÌšÏ@�a…@åÏë†îè×@åí‰bçN@ @

5@ @@³íbzÌÏ@ @†í‰ìß@�î�îÛbãbÌß@åàèÐ×@Ñî�ãì×@ñ†îÔÇ@æa…@säØí…bväß@ðb™bj�@÷b�a@åÓ†äîm@�a…@åÏë†îè×@åí‰bçN@ @@ @@ @@ @

6@ @³ÈîjĐäÏ@ @†í‰ìß@åØ�ìßëŠß@åàèÐ×@Ñî�ãì×@ñ†îÔÇ@bmŠ�@säØí…bväß@ðb™bj�@÷b�a@åÓ†äîm@�a…@åÏë†îè×@åí‰bç@æa…@éîÛìi@nãì�…ïçì

ëbma@éîÛìi@Íîjàîj¾@Ήëa@åíõüN@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

43

åËë†ãb×@…‰†än� æŠuýjàÏ@…‰†än� æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @ï�bn�íŠÏ@…‰†än�@ @

3.@@@ñ†îÔÇ

3.1 ÷ìßëŠß@æa…@�îÔîß@@bmŠ�@æb¹a@æì×ë‰

@ðb™bj�@säØí…bväß@÷b�a@æa…@åÌšÏ

@åÏë†îè×@�a…@åÓ†äîmåí‰bç

3.1.1@@å×bmbrß@´mŠÌÏ@æb¹a@æì×ë‰@ @

3.1.2 æb¹a@æì×ë‰@åØía‰bärß@ @

3.1.3@ åØ�ìßëŠß@åÌînäÐ×@æb¹aŠi@†Ð×@@åÏë†îè×@�a…@æb¹a@æì×ë‰

åí‰bç @ @

3.1.4@@æb¹a@æì×ë‰@�îÔîß@@æa…@�a…@åÌšÏ@ðb™bj�@säØí…bväß

åÏë†îè×

1 ìàÜÇ@ @æb¹a@æì×ë‰@å×bmbrß@†í‰ìßN@ @

2 ïÜàÇ@ @æb¹a@æì×ë‰@åØ�Üväß@†í‰ìßN@ @

3 åÜàÇ@ @@ï�bØîÜÐÌß@æa…@æb¹a@æì×ë‰@åØ�Üväß@†í‰ìßsäàèÐ×@

åí‰bç@åÏë†îè×@�a…N@ @

4 âaŒnÛa@ @@†í‰ìßåØía‰ìèÌß@åÌînäÐ×@@æa…@æb¹a@æì×ë‰@åË…@æb¹aŠi

åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@@åÌšÏ@ðb™bj�@säØí…bväßN@ @

5 @³íbzÌÏ@ @@†í‰ìßåØ�ìßëŠß@åÌînäÐ×@@æa…@æb¹a@æì×ë‰@åË…@æb¹aŠi

åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@åÓ†äîm@÷b�a@ðb™bj�@säØí…bväßN@ @

6

@ @

³ÈîjĐäÏ@ @

@ @

@åØ�ìßëŠß@†í‰ìßåÌînäÐ×@@æb¹a@æì×ë‰@åË…@æb¹aŠi@åÏë†îè×@�a…@åÓ†äîm@÷b�a@ðb™bj�@säØí…bväß@bmŠ�

ïçìnãì�…@éîÛìi@æa…@åí‰bç @Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbmaåíõüN

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

44

åËë†ãb×@…‰†än� æŠuýjàÏ@…‰†än� æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @ï�bn�íŠÏ@…‰†än�@ @

3.2 @@÷ìßëŠßL@�îÔîß@æa…@@âý�g@æì×ë‰@åØÜàÈÌß

@�a…@åÏë†îè×åí‰bç

3.2.1@@å×bmbrß@´mŠÌÏ@âý�g@æì×ë‰@ @

3.2.2 @æì×ë‰@åØía‰bärßâý�g@ @

3.2.3@@÷ìßëŠß@åÌînäÐ× @@†Ð×@æb¹aŠi

@åÏë†îè×@�a…@âý�g@æì×ë‰

åí‰bç@ @

3.2.4@@@ æì×ë‰@ �îÔîßâý�g@@æa…

åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@säØÜàÈÌß@ @

1 ìàÜÇ@ @@å×bmbrß@†í‰ìß@æì×ë‰âý�gN@ @

2 ïÜàÇ@ @@åØ�Üväß@†í‰ìß@æì×ë‰âý�gN@ @

3 åÜàÇ@ @@åØ�Üväß@†í‰ìß@æì×ë‰@ï�bØîÜÐÌß@æa…@âý�gsäàèÐ×@

åí‰bç@åÏë†îè×@�a…N@ @

4 âaŒnÛa@ @

@†í‰ìßåØía‰ìèÌß@åÌînäÐ×@@åË…@æb¹aŠi@æì×ë‰@âý�g

@êìšËì�Ši@a‰b‚�@säØÜàÈÌß@æa…–@@�a…@êìšËì�

åí‰bç@åÏë†îè×N

5 @³íbzÌÏ@ @

@ð�¾@æa…@�î�îÛbãbÌß@†í‰ìßï�bØîÐîn�ìu@näÐ×åÌî@

@åË…@ÝàÇŠi@æa…@æb¹aŠi@æì×ë‰@åÏë†îè×@�a…@âý�g

åí‰bçN

6 ³ÈîjĐäÏ@ @

@åØ�ìßëŠß@†í‰ìßåÌînäÐ×@@åË…@ÝàÇŠi@æa…@æb¹aŠi

@æì×ë‰ïçìnãì�…@éîÛìi@æa…@åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@âý�g

åíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbmaN@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

45

åËë†ãb×@…‰†än� æŠuýjàÏ@…‰†än� æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @ï�bn�íŠÏ@…‰†än�@ @

3.3@÷ìßëŠß@æa…@@�îÔîß÷b�a@Ñî�ãì×@@نام@�a@

@@áîyŠÛa@æa…@廊Ûa@bmŠ�@säØí…bväß@åÌšÏ@ðb™bj�

@�a…@åÓ†äîm@÷b�a@æa…åí‰bç@åÏë†îè×@ @

@ @

3.3.1 å×bmbrß@´mŠÌÏ@@æa…@廊Ûa

áîyŠÛa@ @

3.3.2 åØËŠäß@ïÜÔã@ÝîÛ…@نام@�a@

áîyŠÛa@æa…@廊Ûa@

3.3.3 @��Ï@ÝäÌßáîyŠÛa@æa…@廊Ûa@

@Ò…bçŠm@�aمخلوق@ @

3.3.4 åØînÓìj¾@@Ò…bçŠm@åäîÔî×ام ن�a@

áîyŠÛa@æa…@廊Ûa@@ðõìÛýß

@æa…@ðŠí…@Ò…bçŠm@åÓ†äîm

ā‰aìÜ×

1 ìàÜÇ@ @@÷b�a@Ñî�ãì×@å×bmbrß@†í‰ìßâbã@�a@@æa…@廊Ûa

áîyŠÛaN@ @

2 ïÜàÇ@ @@÷b�a@Ñî�ãì×@åØ�Üväß@†í‰ìßâbã@�a@@æa…@廊Ûa

áîyŠÛaN@ @

3 åÜàÇ@ @@÷b�a@Ñî�ãì×@åØ�Üväß@†í‰ìßâbã@�a@@æa…@廊Ûa

áîyŠÛa@@ï�bØîÜÐÌß@bmŠ�säàèÐ×@åí‰bç@åÏë†îè×@�a…N@ @

4 âaŒnÛa@ @@†í‰ìßåØía‰ìèÌß@كفهمن@Ínäm@âbã@�a@áîyŠÛa@æa…@廊Ûa@

@åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@@åÌšÏ@ðb™bj�@säØí…bväß@åË…@ @

5 @³íbzÌÏ@ @

@�î�îÛbãbÌß@†í‰ìßكفهمن@Ínäm@âbã@�a@yŠÛa@æa…@廊Ûaáî@

@åÏë†îè×@�a…@åÓ†äîm@÷b�a@ðb™bj�@säØí…bväß@æa…

åí‰bçN@ @

6 ³ÈîjĐäÏ@ @

@åØ�ìßëŠß@†í‰ìßكفهمن@@Ínämâbã@�a@áîyŠÛa@æa…@廊Ûa@

@åÏë†îè×@�a…@åÓ†äîm@÷b�a@ðb™bj�@säØí…bväß@bmŠ�

ïçìnãì�…@éîÛìi@æa…@åí‰bç åíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

46

æõbmbqŠÏæõbmbqŠÏæõbmbqŠÏæõbmbqŠÏ@@@@æõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbm����@@@@âìàÇâìàÇâìàÇâìàÇ@@@@Άîi@pìØîÌßΆîi@pìØîÌßΆîi@pìØîÌßΆîi@pìØîÌß����

@Άîi@Άîi@Άîi@Άîiñ…bjÇñ…bjÇñ…bjÇñ…bjÇ@ @

@Nكفاية فرض دان عين فرض@Z@ïàè¾@æa…@åØÜàÈÌß@÷b�a@ñ…bjÇ@ðb™bj�@ïçìä¾@åmìnãìm@ اوبجيكتيف @@فوكوس @@Z@@ÙíŠß@œÌîè�@ñ…bjÇ@÷b�a@Ñî�ãì×@åË…@åØÜØi…@†í‰ìßoÏa…@@åÏë†îè×@�a…@éßbÔn�a@a‰b‚�@ñ…bjÇ@Ñî�ãì×@åØÜàÈÌß@æa…@÷ìßëŠß

Nåí‰bç

æõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @@ @@ @@ تفسيرنتفسيرنتفسيرنتفسيرن@

1@ @ìàÜÇ@ @†í‰ìß@å×bmbrß@Ñî�ãì×@÷b�a@ñ…bjÇN@ @

2@ @ïÜàÇ@ @†í‰ìß@åØ�Üväß@æa…@åØØîn׊о@Ñî�ãì×@@ñ…bjÇN@ @

3@ @åÜàÇ@ @†í‰ìß@åØ�Üväß@æa…@åØî�bØîÜÐÌß@Ñî�ãì×@@ñ…bjÇ@åË…@Þìni@�a…@åÏë†îè×@åí‰bçN@ @

4@ @âaŒnÛa@ @†í‰ìß@ßía‰ìèÌåØ@æa…@åØÜàÈÌß@Ñî�ãì×@@ñ…bjÇ@a‰b‚�@bã‰ìÐ�@�a…@åÏë†îè×@åí‰bçN@ @

5@ @³íbzÌÏ@ @†í‰ìß@ß�î�îÛbãbÌ@æa…@åØÜàÈÌß@Ñî�ãì×@@ñ…bjÇ@a‰b‚�@bã‰ìÐ�@bmŠ�@òßbÔn�a@�a…@åÏë†îè×@åí‰bçN@ @

6@ @³ÈîjĐäÏ@ @†í‰ìß@ß�ìßëŠåØ@æa…@åØÜàÈÌß@Ñî�ãì×@@ñ…bjÇ@a‰b‚�@òßbÔn�a@�a…@åÏë†îè×@åí‰bç@bmŠ�@éîÛìi@ïçìnãì�… ëbma@éîÛìi@Íîjàîj¾@Ήëa@åíõüN@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

47

åËë†ãb×@…‰†än� æŠuýjàÏ@…‰†än� æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @ï�bn�íŠÏ@…‰†än�@ @

.4@ñ…bjÇ@ @

4.1@@@´™bèi@ïàè¾٢@@Šíõa

ÕÜĐß@@sãõbãìš×@æa…

@l…a@åØÜàÈÌß@bmŠ�

@�a…@Šíõa@æõbãìšÌÏ

@åÏë†îè×@åí‰bç@ @

4.1.1@@å×bmbrß´™bèiR@ŠíõaN@ @

4.1.2@@@åØËŠäß�îäuR@Šíõa ÕÜĐß @N@ @

4.1.3@@@åØ�Üväߊíõa@æõbãìš×@ÕÜĐß@@ @

4.1.4@@@Šíõa@æõbãìšÌÏ@l…a@ï�bØîÜÐÌßNåí‰bç@åÏë†îè×@�a…@ @

@ @@ @@ @

1 ìàÜÇ@ @´™bèi@å×bmbrß@†í‰ìß٢@æõbãìš×@æa…@Šíõa@Šíõa@ÕÜĐß@sä×bãìšÌß@l…a@bmŠ�N@ @

2 ïÜàÇ@ @@†í‰ìßåØ�Üväß@´™bèiR@æõbãìš×@æa…@Šíõa@Šíõa@ÕÜĐß@

sä×bãìšÌß@l…a@bmŠ�N@ @

3 åÜàÇ@ @@†í‰ìßåØ�Üväß@´™bèi٢@æõbãìš×@æa…@Šíõa@Šíõa@ÕÜĐß@

åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@Þìni@åË…@sä×bãìšÌß@l…a@bmŠ�N

4 âaŒnÛa@ @@†í‰ìßßía‰ìèÌåØ@´™bèi٢@@Šíõaæa…@æõbãìš×@Šíõa@ÕÜĐß@

@åÏë†îè×@�a…@@bã‰ìÐ�@a‰b‚�@sä×bãìšÌß@l…a@bmŠ�åí‰bçN@ @

5 @³íbzÌÏ@ @@†í‰ìßß�î�îÛbãbÌ@´™bèi٢@æõbãìš×@æa…@Šíõa@Šíõa@ÕÜĐß@

sä×bãìšÌß@l…a@bmŠ�@@a‰b‚�@sä×bãìšÌß@l…a@bmŠ�åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@òßbÔn�a@bmŠ�@bã‰ìÐ�N

6

@ @³ÈîjĐäÏ@ @@ @

@†í‰ìßß�ìßëŠåØ@´™bèiR@æõbãìš×@æa…@Šíõa@Šíõa@ÕÜĐß@@åÏë†îè×@�a…@òßbÔn�a@a‰b‚�@sä×bãìšÌß@l…a@bmŠ�

ïçìnãì�…@éîÛìi@bmŠ�@åí‰bç @Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbmaåíõüN@

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

48

åËë†ãb×@…‰†än� æŠuýjàÏ@…‰†än� æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @ï�bn�íŠÏ@…‰†än�@ @

4.2 @æa…@ïàè¾@åØÜàÈÌß

@Ñî�ãì׊i استنجاء

هارين ×åÏë†îèدالم

4.2.1 @´mŠÌÏ@å×bmbrßاستنجاءN@ @

4.2.2 oÛa@åØía‰bärßبراستنجاء@٢N@ @

4.2.3 @a‰b�@åØ�ÜväßبراستنجاءN@ @

4.2.4 @åÌînäÐ×@�î�îÛbãbÌßنجاءبراستN@ @

4.2.5 @l…a@ï�bØîÜÐÌß٢@÷b�@L@âìÜj�

@�ÐÜ�@æa…قضاء@Nouby

1 ìàÜÇ@ @@÷b�a@Ñî�ãì×@å×bmbrß@†í‰ìßاستنجاءN@ @

2 ïÜàÇ@ @@†í‰ìßåØ�Üväß@÷b�a@Ñî�ãì×@Öì¬ìm@æa…@@a‰b�@Nاستنجاء @

3 åÜàÇ@ @@†í‰ìßåØ�Üväß@÷b�a@Ñî�ãì×@æa…@@åØî�bØîÜÐÌß@a‰bاستنجاء�@Þìni@åË…N@ @

4 âaŒnÛa@ @@†í‰ìßßæa…@ða‰ìèÌ@@a‰b�@åØî�bØîÜÐÌßاستنجاء@@åË…bã‰ìÐ�N@ @

5 @³íbzÌÏ@ @@†í‰ìßß�î�îÛbãbÌ@å×ì×ýß@æa…@@a‰bاستنجاء�@@a‰b‚�

sä×ì×ýß@åÌînäÐ×@å×bßbmëbÌß@åË…@bã‰ìÐ�N @@ @

6 ³ÈîjĐäÏ@ @@†í‰ìßßåØ�ìßëŠ@@a‰b�@å×ì×ýß@æa…استنجاء@@a‰b‚�

@éîÛìi@bmŠ�@sä×ì×ýß@åÌînäÐ×@å×bßbmëbÌß@åË…@bã‰ìÐ�ïçìnãì�… åíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbmaN@

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

49

åËë†ãb×@…‰†än� æŠuýjàÏ@…‰†än� æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @ï�bn�íŠÏ@…‰†än�@ @

4.3@@æa…@ïàè¾@åØÜàÈÌß@Ñî�ãì×بروضوء@@åË…

Nbã‰ìÐ�@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

4.3.1@@´mŠÌÏ@å×bmbrßوضوءN@ @

4.3.2@@æaìuìm@åØËŠäßبروضوءN@ @

4.3.3@æì×ë‰@åØ�Üväßوضوء@٢N@ @

4.3.4@a‰b׊Ï@�î�îÛbãbÌß٢@@æa…@òä�@Ùîn×@êëŠØßبروضوءN@ @

4.3.5@a‰b׊Ï@�î�îÛbãbÌß٢@@åØÜĐj¾@Íí Nوضوء

4.3.6@@a‰b�@ï�bØîÜÐÌß بروضوء@åË…Nbã‰ìÐ�@ @

4.3.7 @ïß‹ýßوضوء@@åÏë†îè×@�a…Nåí‰bç

1 ìàÜÇ@ @@÷b�a@Ñî�ãì×@åØ�Üväß@†í‰ìßوضوء@bã‰ìÐ�@åË…N@ @

2 ïÜàÇ@ @@†í‰ìßåØ�Üväß@åØØîn׊о@æa…@وضوء@bã‰ìÐ�@åË…N@ @

3 åÜàÇ@ @@†í‰ìßåØ�Üväß@æa…@@åØî�bØîÜÐÌßوضوء@@bã‰ìÐ�@åË…

åí‰bç@åÏë†îè×@�a…N@ @

4 âaŒnÛa@ @@†í‰ìßßía‰ìèÌåØ~@@ïß‹ýß@bmŠ�@åØÜàÈÌßوضوء@@a‰b‚�

åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@@bã‰ìÐ�N

5 @³íbzÌÏ@ @@†í‰ìßß�î�îÛbãbÌ@@åØÜàÈÌß@æa…وضوء@@bã‰ìÐ�@a‰b‚�

åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@òßbÔn�a@bmŠ�N

6 ³ÈîjĐäÏ@ @@†í‰ìßßæa…@åØ�ìßëŠ@@åØÜàÈÌßوضوء@@òßbÔn�a@a‰b‚�

ïçìnãì�…@éîÛìi@bmŠ�@åí‰bç@åÏë†îè×@�a… @éîÛìi@ëbmaåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾N

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

50

åËë†ãb×@…‰†än� æŠuýjàÏ@…‰†än� æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @ï�bn�íŠÏ@…‰†än�@ @

.44 @åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾@ñý•فرض@ @

4.4.1 @å×bmbrߊÌÏ@´m@ñý• فرض…@æasäØíbãìäß@âìØyN@ @

4.4.2 @åØËŠäß@âìØy@åÐîuaì×@ñý•@åØíbãìäßفرض@@

ïÜÔã@ÝîÛ…@å׊�a…ŠiN@

4.4.3 @ñý•@åØía‰ìèÌßفرض@@æa…@ìnÓësäØíbãìäßN

4.4.4 @�î�îÛbãbÌßåÌînäÐ×@íbãìäß@åØ@ñý•فرض.

4.4.5 @ñý•@åØî�bØîÜÐÌß فرضëc…@ÞìnÓëN@ @

1 ìàÜÇ@ @@å×bmbrß@†í‰ìß÷b�a@Ñî�ãì×@@ñý•فرضN@ @

2 ïÜàÇ@ @@†í‰ìßåØ�Üväß@åØØîn׊о@æa…@÷b�a@Ñî�ãì×@•@ñý@Nفرض @

3 åÜàÇ@ @@†í‰ìßåØ�Üväß@æa…@÷b�a@Ñî�ãì×@@åØî�bØîÜÐÌß@ñý•فرض@åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@Þìni@åË…N@ @

4 âaŒnÛa@ @@†í‰ìßßía‰ìèÌåØ@÷b�a@Ñî�ãì×@@ñý• فرض دان

säØÜàÈÌß@åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@@ìnÓë@Þëc…N@ @

5 @³íbzÌÏ@ @@†í‰ìßß�î�îÛbãbÌ@@÷b�a@Ñî�ãì×@ñý• فرض دان

@säØÜàÈÌß@�a…@säØíbãìäß@òßbÔn�a@bmŠ�@ìnÓë@Þëc…åí‰bç@åÏë†îè×N@ @

6

³ÈîjĐäÏ@ @

@†í‰ìßß@åØ�ìßëŠ@÷b�a@Ñî�ãì×@ñý• فرض دان

@säØÜàÈÌßìnÓë@Þëc…@@�a…@säØíbãìäß@òßbÔn�a@a‰b‚�

ïçìnãì�…@éîÛìi@bmŠ�@åí‰bç@åÏë†îè× @Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma

åíõü@ΉëaN

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

51

åËë†ãb×@…‰†än� æŠuýjàÏ@…‰†än� æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @ï�bn�íŠÏ@…‰†än�@ @

.54 @åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾@åË…@ñý•@æì×ë‰

bã‰ìÐ�N@ @

4.5.1 @åØËŠäߊÌÏ@æì×ë‰@´mñý•N@ @

4.5.2 ß�î�îÛbãbÌ@@æì×ë‰ñý•N@

4.5.3 ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@@òîã@ñý•�ïÜàÇ@å×ì×ýß@bmŠ@@فرضñý•N@ @

4.5.4 åØíbãìäß@ñý• فرض@@åË…bã‰ìÐ�N

1 ìàÜÇ@ @@æì×ë‰@å×bmbrß@†í‰ìßñý•N@ @

2 ïÜàÇ@ @@æì×ë‰@åØ�Üväß@†í‰ìßñý•N@ @

3 åÜàÇ@ @@æì×ë‰@åØ�Üväß@†í‰ìßñý•@@�a…@säØî�bØîÜÐÌß@æa…

åí‰bç@åÏë†îè×N@ @

4 âaŒnÛa @†í‰ìßßía‰ìèÌåØ@@æì×ë‰ñý•@@�a…@säØî�bØîÜÐÌß@æa…

@êìšËì�Ši@a‰b‚�@åí‰bç@åÏë†îè×–@êìšËì�N

5 ³íbzÌÏ@ @

@æì×ë‰@åØî�bØîÜÐÌß@æa…@�î�îÛbãbÌß@†í‰ìßñý•@…@åË

@åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@sä×ì×ýß@åÌînäÐ×@å×bßbmëbÌß

òßbÔn�a@a‰b‚�N

6 ³ÈîjĐäÏ@ @

@æì×ë‰@åØî�bØîÜÐÌß@æa…@åØ�ìßëŠß@†í‰ìßñý•@@åË…

@åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@sä×ì×ýß@åÌînäÐ×@å×bßbmëbÌß

ïçìnãì�…@éîÛìi@æa…@òßbÔn�a@a‰b‚� @Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma

åíõü@ΉëaN@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

52

æõbmbqŠÏæõbmbqŠÏæõbmbqŠÏæõbmbqŠÏ@@@@æõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbm@@@@âìàÇâìàÇâìàÇâìàÇ@@@@pìØîÌßpìØîÌßpìØîÌßpìØîÌß����@@@@ΆîiΆîiΆîiΆîi����@ @@ @@ @@ @

@Άîi@Άîi@Άîi@Άîiê��ê��ê��ê��@ @

@اوبجيكتيف @@Zïàè¾@æa…@ÝîjàÌß@‰bjnÇa@†Ï‰…@ê��@Þì�‰@�a@óÜ•@�a@éîÜÇ@áÜ�ë@ï™bi@�bäß@÷a‰@æõbnäî‚×@†Ð×@a†äîšiN@ @@فوكوس @@åË…@åØÜØi…@†í‰ìß@Zفكتا@•@Íí@ñ��@ðb™bj�@t‰bjnÇa@åØî�bØîÜÏbÌß@æa…@ñ��@aìîn�íŠÏ@åØ�ìßëŠß@åèîÛìj׊i@ÙíŠß@œÌîè�@|îz

Nsèä�@åÜàÇ@ðõìÛýß@a†äîši@†Ð×@æõbnäî‚×@�Óìi@ @

ÑçbmÑçbmÑçbmÑçbm@æõb�aìÌÏæõb�aìÌÏæõb�aìÌÏæõb�aìÌÏ@ @@ @@ @@ تفسيرنتفسيرنتفسيرنتفسيرن@

1@ @ìàÜÇ@ @†í‰ìß@å×bmbrß@ê��@Þì�‰@�a@�N

2@ @ïÜàÇ@ @†í‰ìß@åØ�Üväß@aìîn�íŠÏ@†Ï‰…@ê��@Þì�‰@�a@�N@ @

3@ @åÜàÇ@ @†í‰ìß@åØ�Üväß@aìîn�íŠÏ@ê��@Þì�‰@�a@�@æa…@åØî�bØîÜÐÌß@t‰bjnÇa@�a…@åÏë†îè× åí‰bçN@ @

4@ @âaŒnÛa@ @†í‰ìß@ßía‰ìèÌåØ@aìîn�íŠÏ@ê��@Þì�‰@�a@�@æa…@åØî�bØîÜÐÌß@t‰bjnÇa@�a…@åÏë†îè×@åí‰bç@a‰b‚�@êìšËì�Ši@–@êìšËì�N@ @

5@ @@³íbzÌÏ@ @†í‰ìß@�î�îÛbãbÌß@aìîn�íŠÏ@ê��@Þì�‰@�a@�@æa…@åØî�bØîÜÐÌß@t‰bjnÇa@a‰b‚�@òßbÔn�a@�a…@åÏë†îè×@åí‰bçN@ @@ @@ @@ @

6@ @³ÈîjĐäÏ@ @†í‰ìß@åØ�ìßëŠß@aìîn�íŠÏ@ê��@Þì�‰@�a@�@æa…@åØî�bØîÜÐÌß@t‰bjnÇa@ï™bi@åØÓì¬ìäß@÷a‰@bnäî�@†Ð×@Þì�‰@�a@�@

ðõìÛýß@åÓ†äîm@�a…@åÏë†îè×@åí‰bç@bmŠ�@éîÛìi@ïçìnãì�…@ëbma@éîÛìi@Íîjàîj¾@Ήëa@åíõüN@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

53

åËë†ãb×@…‰†än� æŠuýjàÏ@…‰†än� æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @ï�bn�íŠÏ@…‰†än�@ @

سيره . 5

5.1 @ÝîjàÌßاعتيبار@@æa…†àª@�ã@ðõbnäî‚nß@�@@aìîn�íŠÏ@ðõìÛýß

a†äîši@æ�çý×@ @

5.1.1 @æa…@éÜî�Ü�@å×bmbr߆àª@�ã@åãë‰ìn×@æõaìîàîn�íd×@

�N

5.1.2 @æõaìîàîn�íd×@�î�îÛbãbÌß@åØînÓìj¾@Íí@aì�n�íŠÏ×æ�çý@

@Ήëõb��ãN@ @5.1.3 @åØía‰ìèÌß@é–Ó@åÌînäÐ×@

æaì�ìrÏ@†àª@�ã@�@@ÍíÏ@ïçë‰bÌо@ð…bjíŠÏ@åÓìnäjà

a†äîšiN

5.1.4@@@ÝîjàÌß اعتيبارω…†@n�íŠÏ@aìî†àª@�ã@æ�çý×@�N

1 ìàÜÇ@ @@†àª@�ã@æ�çý×@aìîn�íŠÏ@å×bmbrß@†í‰ìß�N@ @

2 ïÜàÇ@ @åØ�Üväß@†í‰ìß@@†àª@�ã@æ�çý×@aìîn�íŠÏ�N@ @

3 åÜàÇ@ @@†í‰ìßåØ�Üväß@@†àª@�ã@æ�çý×@aìîn�íŠÏ�@@æa…

@åØî�bØîÜÐÌßاعتيبارNåí‰bç@åÏë†îè×@�a…@t@ @

4 âaŒnÛa@ @@†àª@�ã@æ�çý×@aìîn�íŠÏ@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß�@@æa…

@åØî�bØîÜÐÌßاعتيبار@a‰b‚�@åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@t@êìšËì�Ši–@NêìšËì�

5 @³íbzÌÏ@ @@†àª@�ã@æ�çý×@aìîn�íŠÏ@�î�îÛbãbÌß@†í‰ìß�@@æa…

@åØî�bØîÜÐÌßاعتيبار@a‰b‚�@åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@tNòßbÔn�a

6 ³ÈîjĐäÏ

@†àª@�ã@æ�çý×@aìîn�íŠÏ@åØ�ìßëŠß@†í‰ìß�@@æa…@åØî�bØîÜÐÌßاعتيبار@a‰b‚�@åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@t

ïçìnãì�…@éîÛìi@æa…@òßbÔn�a @Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbmaåíõüN@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

54

åËë†ãb×@…‰†än� æŠuýjàÏ@…‰†än� æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @ï�bn�íŠÏ@…‰†än�@ @

5.2 @ÝîjàÌß اعتيبار دان@ïçìnãì‚äß

ð��٢@@æõaìîàîn�íd×

�@صيفت ã@Õ톕†àª@�N@ @

@@@@@@@@@@@@@ @@ @

5.2.1@@@å×bmbrßصيفت@@†àª@�ã�@@ÍíÞìšËëa

5.2.2@@@åØ�Üväßصيفت@@�ã@Õ톕@†àª�@@ÞìšËëa@Íí

5.2.3@@@�î�îÛbãbÌßصيفت@�ã@Õ톕@@†àª�@@ðõìÛýß@ÞìšËëa@Íí

é–Ó@N

5.2.4@�a@Þì�‰@åÓ†äîm@ïçìnãì‚äß@é–Ó@†Ï‰…@@†àª@�ã�@@@Íí

Šiصيفت@Õ톕N

@@ @

1 ìàÜÇ@ @ð��@å×bmbrß@†í‰ìß٢@@†àª@�ã@@æõaìîàîn�íd×�N@ @

2 ïÜàÇ@ @åØ�Üväß@†í‰ìß@ð��٢@@†àª@�ã@@æõaìîàîn�íd×�N@ @

3 åÜàÇ@ @@†í‰ìßåØ�Üväß@ð��٢@@†àª@�ã@@æõaìîàîn�íd× �

@åØî�bØîÜÐÌß@æa…اعتيبارåí‰bç@åÏë†îè×@�a…@tN@ @

4 âaŒnÛa@ @ð��@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß٢@@†àª@�ã@@æõaìîàîn�íd×�@

@åØî�bØîÜÐÌß@æa…اعتيبار@a‰b‚�@åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@t@êìšËì�Ši–@êìšËì�N@ @

5 ³íbzÌÏ@ @ð��@�î�îÛbãbÌß@†í‰ìß٢@@†àª@�ã@@æõaìîàîn�íd×�@

@åØî�bØîÜÐÌß@æa…اعتيبار@a‰b‚�@åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@tòßbÔn�aN@ @

6 ³ÈîjĐäÏ@ @

ð��@åØ�ìßëŠß@†í‰ìß٢@@†àª@�ã@@æõaìîàîn�íd×�@@åØî�bØîÜÐÌß@æa…اعتيبار@a‰b‚�@åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@t

ïçìnãì�…@éîÛìi@æa…@òßbÔn�a @Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbmaåíõüN

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

55

åËë†ãb×@…‰†än� æŠuýjàÏ@…‰†än� æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @ï�bn�íŠÏ@…‰†än�@ @

5.3 @ÝîjàÌßان د اعتيبارïã…ýäß@@åí…bjíŠÐ×

†àª@�ã@�@@�a…@åÏë†îè×

Nā‰aìÜ׊i@ @

5.3.1@@†àª@�ã@åí…bjíŠÐ×@å×bmbrß@�@Nā‰aìÜ׊i@åÏë†îè×@�a…@ @

5.3.2@@@ÝîjàÌßدان اعتيبارïçìnãì‚äß ò–Ó@†Ï‰…@åí…bjíŠÐ×@ª@�ã@†à

�@Nā‰aìÜ׊i@åÏë†îè×@�a…

@ @

1 ìàÜÇ@ @åí…bjíŠÐ×@å×bmbrß@†í‰ìß@@†àª@�ã�@@åÏë†îè×@�a…

ā‰aìÜ׊iN@ @

2 ïÜàÇ@ @åØ�Üväß@†í‰ìß@åí…bjíŠÐ×@@†àª@�ã�@@åÏë†îè×@�a…

ā‰aìÜ׊iN@ @

3 åÜàÇ@ @@†í‰ìßåØ�Üväß@åí…bjíŠÐ×@@†àª@�ã�@@åÏë†îè×@�a…

@åØî�bØîÜÐÌß@æa…@ā‰aìÜ׊iاعتيبار@�a…@tÏë†îè×@ååí‰bçN@ @

4 âaŒnÛa@ @åí…bjíŠÐ×@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß@@†àª@�ã�@@åÏë†îè×@�a…

@åØî�bØîÜÐÌß@æa…@ā‰aìÜ׊iاعتيبارåÏë†îè×@�a…@t@@êìšËì�Ši@a‰b‚�@åí‰bç–@êìšËì�N@ @

5 @³íbzÌÏ@ @åí…bjíŠÐ×@�î�îÛbãbÌß@†í‰ìß@@†àª@�ã�@@åÏë†îè×@�a…

@åØî�bØîÜÐÌß@æa…@ā‰aìÜ׊iاعتيبار@tåÏë†îè×@�a…@òßbÔn�a@a‰b‚�@åí‰bçN

6 ³ÈîjĐäÏ

åí…bjíŠÐ×@åØ�ìßëŠß@†í‰ìß@@†àª@�ã�@@åÏë†îè×@�a…@åØî�bØîÜÐÌß@æa…@ā‰aìÜ׊iاعتيبارåÏë†îè×@�a…@t@

ïçìnãì�…@éîÛìi@æa…@òßbÔn�a@a‰b‚�@åí‰bç @éîÛìi@ëbmaåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾N

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

56

æõbmbqŠÏæõbmbqŠÏæõbmbqŠÏæõbmbqŠÏ@@@@æõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbm@@@@âìàÇâìàÇâìàÇâìàÇ@@@@Άîi@pìØîÌßΆîi@pìØîÌßΆîi@pìØîÌßΆîi@pìØîÌß����@ @@ @@ @@ @

@Άîi@Άîi@Άîi@Άîil…al…al…al…a@ @

@�a…@åÏë†îè×@åí‰bçN@اخالق@ZLïàè¾@åØÜàÈÌß@æa…@ïmbîzÌß@ðýîã٢@ فاوبجيكتي @@فوكوس @@�a…@éßbÔn�a@a‰b‚�@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@÷ìßëŠß@Öìnãëa@åèîÛìj׊i@†í‰ìß@œÌîè�@@òîßý�g@l…a@÷b�a@Ñî�ãì×@åË…@åØÜØi…@†í‰ìß@Z

Nåí‰bç@åÏë†îè×@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @@ @@ @@ تفسيرنتفسيرنتفسيرنتفسيرن@

1@ @ìàÜÇ@ @†í‰ìß@å×bmbrß@Ñî�ãì×@÷b�a@l…aN@ @

2@ @ïÜàÇ@ @†í‰ìß@åØ�Üväß@æa…@åØØîn׊о@Ñî�ãì×@l…aN@ @

3@ @åÜàÇ@ @†í‰ìß@åØ�Üväß@æa…@åØî�bØîÜÐÌß@Ñî�ãì×@l…a@åË…@ÞìniN@ @

4@ @âaŒnÛa@ @†í‰ìß@åØía‰ìèÌß@æa…@åØÜàÈÌß@Ñî�ãì×@l…a@a‰b‚�@êìšËì�Ši@–@êìšËì�@�a…@åÏë†îè×@åí‰bçN@ @

5@ @@³íbzÌÏ@ @†í‰ìß@�î�îÛbãbÌß@æa…@åØÜàÈÌß@Ñî�ãì×@l…a@a‰b‚�@òßbÔn�a@�a…@åÏë†îè×@åí‰bçN@ @

6@ @³ÈîjĐäÏ@ @†í‰ìß@åØ�ìßëŠß@æa…@åØÜàÈÌß@Ñî�ãì×@l…a@a‰b‚�@òßbÔn�a@bmŠ�@éîÛìi@ïçìnãì�…@ëbma@Íîjàîj¾@Ήëa@åíõüN@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

57

åËë†ãb×@…‰†än� æŠuýjàÏ@…‰†än� æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @ï�bn�íŠÏ@…‰†än�@ @

6. l…a

6.1 æa…@ÞìÔÈäß@ÈÌß@l…a@åØÜà

@ðŠí…@Ò…bçŠm@pìØîÌß@ðŠí†ä�

@�a@Þì�‰@éä��Z@ @M@@ābväß@åèî��×

ðŠí…

@@ @

6.1.1 åØËŠäß@@ābväß@´mŠÌÏðŠí…@åèî��×N@@ @

6.1.2 åØía‰ìèÌß@l…a٢@@ābväßðŠí…@åèî��×N@ @

6.1.3 åØ�ìßëŠß åÌînäÐ×@ÈÌßåØÜà@l…a٢@@ðŠí…@åèî��×@ābväßæa…@òjÓbÇ@säØíbibÌßN@ @

6.1.4@@ÈÌß@åØÜàl…a٢@@ābväßðŠí…@åèî��×@@åÏë†îè×@�a…

@åí‰bç@�a@Þì�‰@éä�@pìØîÌß�N@ @

1 ìàÜÇ@ @l…a@å×bmbrß@†í‰ìß٢@@pìØîÌß@ðŠí…@åèî��×@ābväß

@�a@Þì�‰@éä��N@ @

2 ïÜàÇ@ @l…a@åØØîn׊о@æa…@åØ�Üväß@†í‰ìß٢@@ābväß

@�a@Þì�‰@éä�@pìØîÌß@ðŠí…@åèî��×�N@ @

3 åÜàÇ@ @@æa…@åØ�Üväß@†í‰ìßl…a@åØî�bØîÜÐÌß٢@@ābväß

ðŠí…@åèî��×@@�a@Þì�‰@éä�@pìØîÌß�@Þìni@åË…N@ @

4 âaŒnÛa@ @@†í‰ìßåØía‰ìèÌß@l…a@åØÜàÈÌß@æa…٢@@åèî��×@ābväß

ðŠí…@@�a@Þì�‰@éä�@pìØîÌß�@@êìšËì�Ši@åË…–@åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@êìšËì�N

5 @³íbzÌÏ@ @@†í‰ìßæa…@�î�îÛbãbÌß@l…a@åØÜàÈÌß٢@@ābväß

ðŠí…@åèî��×@@�a@Þì�‰@éä�@pìØîÌß�@@a‰b‚�sä×ì×ýß@åÌînäÐ×@å×bßbmëbÌß@åË…@òßbÔn�aN@ @

6 ³ÈîjĐäÏ

†í‰ìß@æa…@åØ�ìßëŠß@l…a@åØÜàÈÌß٢@@ābväßðŠí…@åèî��×@@�a@Þì�‰@éä�@pìØîÌß�@@a‰b‚�

@éîÛìi@bmŠ�@sä×ì×ýß@åÌînäÐ×@å×bßbmëbÌß@åË…@òßbÔn�aåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@ïçìnãì�…@N

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

58

åËë†ãb×@…‰†än� æŠuýjàÏ@…‰†än� æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @ï�bn�íŠÏ@…‰†än�@ @

6.2 æa…@ÞìÔÈäß@ÈÌßåØÜà@@�a…@l…a

@åÏë†îè×@Þbî�ì�Ši

@éä�@pìØîÌß@�a@Þì�‰�@@ZM@

ā‰aìÜ×@@ @

6.2.1@åØËŠäß@…ì–Ôß@ā‰aìÜ×@@ @6.2.2 åØía‰ìèÌß@@Ò…bçŠm@l…a

ā‰aìÜ×N@ @6.2.3 åØ�ìßëŠß Ð×åÌînä@ÈÌßåØÜà@

l…a٢æa…@ā‰aìÜ×@Ò…bçŠm@òjÓbÇ@säØíbibÌßN@@@ @

6.2.4@åØÜàÈÌß@l…a٢@@Ò…bçŠmā‰aìÜ×@@åí‰bç@åÏë†îè×@�a…

@Þì�‰@éä�@pìØîÌß�a@�N@@ @

1 ìàÜÇ@ @l…a@å×bmbrß@†í‰ìß٢@ā‰aìÜ×@Ò…bçŠmN@ @

2 ïÜàÇ@ @l…a@åØØîn׊о@æa…@åØ�Üväß@†í‰ìß٢@@Ò…bçŠm

ā‰aìÜ×N@ @

3 åÜàÇ@ @l…a@åØî�bØîÜÐÌß@æa…@åØ�Üväß@†í‰ìß٢@@Ò…bçŠm

ā‰aìÜ×@Þìni@åË…N@ @

4 âaŒnÛa@ @@†í‰ìßåØía‰ìèÌß@l…a@åØÜàÈÌß@æa…٢@@Ò…bçŠm

ā‰aìÜ×@êìšËì�Ši@a‰b‚�M@@åÏë†îè×@�a…@êìšËì�åí‰bçN

5 @³íbzÌÏ@ @@†í‰ìßæa…@�î�îÛbãbÌß@l…a@åØÜàÈÌß٢@@Ò…bçŠm

ā‰aìÜ×@@åÌînäÐ×@å×bßbmëbÌß@åË…@òßbÔn�a@a‰b‚�sä×ì×ýßN

6 ³ÈîjĐäÏ@ @

†í‰ìß@æa…@åØ�ìßëŠß@l…a@åØÜàÈÌß٢@@Ò…bçŠmā‰aìÜ×@@åÌînäÐ×@å×bßbmëbÌß@åË…@òßbÔn�a@a‰b‚�

@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@ïçìnãì�…@éîÛìi@bmŠ�@sä×ì×ýßåíõü@N

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

59

åËë†ãb×@…‰†än� æŠuýjàÏ@…‰†än� æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @ï�bn�íŠÏ@…‰†än�@ @

6.3 æa…@ÞìÔÈäß@ÈÌßåØÜà@@l…a

@�a@Ò…bçŠm@�aŠ×‡@ðõìÛýß

@�Óìi@ðb™bj�@sînÇbĐäß@ @

6.3.1 …ì–Ôß@åØËŠäß@@�aŠ×‡@Þì�‰@éä�@pìØîÌß�a � N

6.3.2 åØ�Üväß@êìnãì�٢@�Øí‡N@ @6.3.3 ��Ï@ÝäÌß@l…a �Ø퇊i@@ @6.3.4 �î�îÛbãbÌß@åÌînäÐ×@ÈÌßØÜà@å

l…a �Ø퇊i@@æa…òjÓbÇ@säØíbibÌßN@ @

6.3.5 ÈÌß@åØÜà@�Øí‡@åÏë†îè×@�a…@³ÇbĐ×@�Óìi@ðb™bj�@åí‰bç

�a@†Ð×N

1 ìàÜÇ@ @@÷b�a@Ñî�ãì×@å×bmbrß@†í‰ìß@l…a�Ø퇊iN@ @

2 ïÜàÇ@ @@÷b�a@Ñî�ãì×@åØØîn׊о@æa…@åØ�Üväß@†í‰ìßl…a@

�Ø퇊iN

3 åÜàÇ@ @@÷b�a@Ñî�ãì×@åØî�bØîÜÐÌß@æa…@åØ�Üväß@†í‰ìß

@l…aÞìni@åË…@�Ø퇊iN@ @

4 âaŒnÛa@ @@†í‰ìßåØía‰ìèÌß@@÷b�a@Ñî�ãì×@åØÜàÈÌß@æa…@l…a

êìšËì�Ši@a‰b‚�@�Ø퇊iM@@åÏë†îè×@�a…@êìšËì�åí‰bçN

5 @³íbzÌÏ@ @@†í‰ìßæa…@�î�îÛbãbÌß@@÷b�a@Ñî�ãì×@åØÜàÈÌß@l…a

@åÌînäÐ×@å×bßbmëbÌß@åË…@òßbÔn�a@a‰b‚�@�Ø퇊isä×ì×ýßN@ @

6

@ @³ÈîjĐäÏ@ @

@ @

†í‰ìß@æa…@åØ�ìßëŠß@@÷b�a@Ñî�ãì×@åØÜàÈÌß@l…a@åÌînäÐ×@å×bßbmëbÌß@åË…@òßbÔn�a@a‰b‚�@�Ø퇊i

@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@ïçìnãì�…@éîÛìi@bmŠ�@sä×ì×ýßåíõü@N@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

60

åËë†ãb×@…‰†än� æŠuýjàÏ@…‰†än� æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @ï�bn�íŠÏ@…‰†än�@ @

6.4 æa…@ÞìÔÈäß@ÈÌßåØÜà@@l…a

@Þì�‰@Ò…bçŠm@�a�@@@ðõìÛýß

paìÜ•@@ðb™bj�@�ÇbĐäß@�Óìi

@æa…@ïèî�bÌßa†äîšiN@ @

6.4.1 å×bmbrß@@l…a@Þì�‰@Ò…bçŠm�aN@ @

6.4.2 @…ì–Ôß@åØ�ÜväßpaìÜ•@@æa…êìnãì�٢.

6.4.3 �î�îÛbãbÌß@paìÜ•Ši@l…a@a†äîši@ïèî�bÌß@�Óìi@ðb™bj�N

6.4.4 ÷ìßëŠß@åÌînäÐ×@æa…@òjÓbÇ@Ö†îm@@paìÜ•@åØÜàÈÌß

a†äîši@Ò…bçŠmN@ @6.4.5 åØÜàÈÌß@@Þì�‰@Ò…bçŠm@l…a

@�a�@@paìÜ•@ðõìÛýß@@æa…@�ÇbĐäß@�Óìi@ðb™bj�

@a†äîši@ïèî�bÌß@åÏë†îè×@�a…åí‰bçN@ @

@ @

1 ìàÜÇ@ @@�a@Þì�‰@Ò…bçŠm@l…a@÷b�a@Ñî�ãì×@å×bmbrß@†í‰ìß

�@@paìÜ•@ðõìÛýßN@ @

2 ïÜàÇ@ @@l…a@÷b�a@Ñî�ãì×@åØØîn׊о@æa…@åØ�Üväß@†í‰ìß

@�a@Þì�‰@Ò…bçŠm�@@paìÜ•@ðõìÛýßN

3 åÜàÇ@ @@÷b�a@Ñî�ãì×@åØî�bØîÜÐÌß@æa…@åØ�Üväß@†í‰ìß

@�a@Þì�‰@Ò…bçŠm@l…a�@@paìÜ•@ðõìÛýß@@åË…ÞìniN@ @

4 âaŒnÛa@ @@†í‰ìßåØía‰ìèÌß@@Ò…bçŠm@l…a@Ñî�ãì×@åØÜàÈÌß@æa…

@�a@Þì�‰�@@paìÜ•@ðõìÛýß@êìšËì�Ši@a‰b‚�M@åí‰bç@åÏë†îè×@�a…@êìšËì�N

5 @³íbzÌÏ@ @@†í‰ìßæa…@�î�îÛbãbÌß@@�a@Þì�‰@Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß

�@@paìÜ•@ðõìÛýß@@å×bßbmëbÌß@åË…@òßbÔn�a@a‰b‚�sä×ì×ýß@åÌînäÐ×N

6 ³ÈîjĐäÏ

†í‰ìß@æa…@åØ�ìßëŠß@@Þì�‰@Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@�a�@@paìÜ•@ðõìÛýß@@å×bßbmëbÌß@åË…@òßbÔn�a@a‰b‚�

@éîÛìi@ëbma@ïçìnãì�…@éîÛìi@bmŠ�@sä×ì×ýß@åÌînäÐ×åíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@N@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

61

æõbmbqŠÏæõbmbqŠÏæõbmbqŠÏæõbmbqŠÏ@@@@æõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbm@@@@âìàÇâìàÇâìàÇâìàÇ@@@@Άîi@pìØîÌßΆîi@pìØîÌßΆîi@pìØîÌßΆîi@pìØîÌß

@Άîi@Άîi@Άîi@Άîiðëbuðëbuðëbuðëbu@ @@ @@ @@ @

ÑjnØî�ëaZ@ @„bj¾@æa…@�îÛìäß@ðëbu@bmŠ�@síõbnäî‚äß@ðb™bj�@å�í‰aë@bía…ìi@b�ÌiN@ @@Z فوكوس @@�îÛìäß@æa…@L„bj¾@Lpìjrß@æ�çbà×@åË…@åØÜØi…@†í‰ìßÒëŠy٢@@†í‰ìß@œÌîè�@ðëbu@÷@Ùîm@æa…@æõbmb׊Ï@Lpb×@ì×ì�@Lðëbu

Nðëbu@å�îÛìm@�a…@÷@Ùîm@ëbma@pbía@�îÛìäß@æa…@„bj¾@åèîÛìj׊i

æõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbmæõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @@ @@ @@ تفسيرنتفسيرنتفسيرنتفسيرن@

1@ @ìàÜÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@Lpìjrß@„bj¾@æa…@�îÛìäß@LÒëŠy@ì×ì�@pb×@æa…@æõbmb׊Ï@�a…@å�îÛìm@ðëbuN@ @

2@ @ïÜàÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@Lpìjrß@„bj¾@æa…@�îÛìäß@LÒëŠy@ì×ì�@pb×@æa…@æõbmb׊Ï@�a…@å�îÛìm@ðëbu@åË…@ÕíõbiN@ @

3@ @åÜàÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@Lpìjrß@„bj¾@æa…@�îÛìäß@LÒëŠy@ì×ì�@pb×@æa…@æõbmb׊Ï@�a…@å�îÛìm@ðëbu@åË…@ÞìniN@ @

4@ @âaŒnÛa@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@„bj¾@æa…@�îÛìäß@LÒëŠy@ì×ì�@pb×@æa…@æõbmb׊Ï@�a…@å�îÛìm@ðëbu@åË…@Þìni@æa…@sä×bía…ìj¾@…éÛìØ�N@ @

5@ @@³íbzÌÏ@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@L„bj¾@bäîj¾@æa…@�îÛìäß@pbía@ëbma@Ùîm@÷@�a…@å�îÛìm@ðëbu@åË…@Þìni@æa…@å�ëŠmŠiN@ @

6@ @³ÈîjĐäÏ@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@L„bj¾@bäîj¾@æa…@�îÛìäß@pbía@ëbma@Ùîm@÷@�a…@å�îÛìm@ðëbu@åË…@Þìni@bmŠ�@éîÛìi@ïçìnãì�…@aëbm@éîÛìi@Íîjàîj¾@Ήëa@åíõüN@ @

@ @@ @@ @@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

62

åËë†ãb×@…‰†än�@ @æŠuýjàÏ@…‰†än�@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @ï�bn�íŠÏ@…‰†än�

7 .@ðëbu

7.1 @æa…@pìjrß@LÝäÌß@�îÛìäßÒëŠy٢@

NÝšËìm@ðëbu@ @@ @

7.1.1 @@pìjrß@æa…@ÝäÌßÒëŠy٢@@NÝšËìm@ðëbu

7.1.2 @@ðb™bjÜÏ@Öìnäj¾@æa…@Š×ýß@Íí@å�í‰b™@æa…@Ö‰ì�

@Öìnäi@ðõbÏëŠrßNÒëŠy

7.1.3 @å×aˆîj¾ÒëŠy٢@Íí@ðëbu@@@@@@@@@@@@NÖìnäi@âb�

7.1.4 @�îÛìäßÒëŠy٢@@ÝšËìm@ðëbuNÞìni@åË…

@ @

1 ìàÜÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@LÝäÌß@pìjrß@æa…@�îÛìäß@ÒëŠy٢@ðëbu@ÝšËìmN@ @

2 ïÜàÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@LÝäÌß@pìjrß@æa…@�îÛìäß@ÒëŠy٢@ðëbu@@

ÝšËìm@åË…@ÞìniN@ @

3 åÜàÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@LÝäÌß@pìjrß@æa…@�îÛìäß@ÒëŠy٢@ðëbu@@

ÝšËìm@åË…@Þìni@æa…@�à×N@ @

4 âaŒnÛa@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@pìjrß@æa…@�îÛìäß@ÒëŠy٢@ðëbu@@

ÝšËìm@åË…@Þìni@æa…@�à×@bmŠ�@éîÛìi@sä×bía…ìj¾@

éÛìØ�…N@ @

5 @³íbzÌÏ@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@pìjrß@æa…@�îÛìäß@ÒëŠy٢@ðëbu@@

ÝšËìm@åË…@Þìni@æa…@�à×@a‰b‚�@å�ëŠmŠiN@ @

6 ³ÈîjĐäÏ@ @

†í‰ìß@åèîÛìj׊i@pìjrß@æa…@�îÛìäß@ÒëŠy٢@ðëbu@@

ÝšËìm@åË…@Þìni@æa…@�à×@bmŠ�@éîÛìi@ïçìnãì�…@…æa@

ð…bväß@ÍîjàîjàÏ@†Ð×@å×a‰@åíõüN@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

63

åËë†ãb×@…‰†än�@ @æŠuýjàÏ@…‰†än�@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @ï�bn�íŠÏ@…‰†än�

7.2@@@æa…@@„bj¾@�îÛìäß

@ÚìiŠm@pb×ì×ì�@ @@ @

7.2.1 ÚìiŠm@pb×ì×ì�@Ímbj¾N@ @

7.2.2 @Öìnäi@�îÛìäß@æa…@ÝäÌß@ÒëŠy@Íí@@ÚìiŠm@pb×ì×ì�@Þëc…

@Îìjßb�Ši@éîÛìi@ @

7.2.3 @åË…@ÚìiŠm@pb×ì×ì�@�îÛìäßÞìni@Íí@a‰b�N@@@@@@@@@@ @

1 ìàÜÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@„bj¾@æa…@�îÛìäß@ì×ì�@pb×@ÚìiŠmN@ @

2 ïÜàÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@„bj¾@@æa…@�îÛìäß@ì×ì�@pb×@ÚìiŠm@

pìØîÌß@ê†ÇbÓ@@Îìjßbrß@@ÒëŠy@åË…@ÞìniN@ @

3 åÜàÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@„bj¾@@æa…@�îÛìäß@ì×ì�@pb×@ÚìiŠm@@…åË@

Þìni@æa…@�à×N@ @

4 âaŒnÛa@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@„bj¾@æa…@�îÛìäß@ì×ì�@pb×@iŠmÚì@@

åË…@ÞìniL�à×@æa…@oÐm@a‰b‚�@å�ëŠmŠiN@@ @

5 @³íbzÌÏ@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@„bj¾@@æa…@�îÛìäß@ì×ì�@pb×@iŠmÚì@

åË…@ÞìniL�à×@æa…@oÐm@bmŠ�@éîÛìi@sä×bía…ìj¾@

éÛìØ�…N@ @

6 ³ÈîjĐäÏ@ @

†í‰ìß@åèîÛìj׊i@„bj¾@æa…@�îÛìäß@ì×ì�@pb×@iŠmÚì@

åË…@ÞìniL�à×@æa…@oÐm@bmŠ�@éîÛìi@ïçìnãì�…@a…æ@

ð…bväß@ÍîjàîjàÏ@†Ð×@å×a‰@åíõüN@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

64

åËë†ãb×@…‰†än�@ @æŠuýjàÏ@…‰†än�@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @ï�bn�íŠÏ@…‰†än�

7.3@@@�îÛìäß@æa…@@„bj¾@ðŠí…Šm@Íí@æõbmb׊Ï

@@pb×ì×ì�@aë…@†Ï‰…@ÚìiŠm@ @

@ @

7.3.1 @Íí@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@bäîj¾@pb×ì×ì�@aë…@†Ï‰…@ðŠí…Šm

ÚìiŠmN@ @

7.3.2 @Íí@æõbmb׊Ï@�îÛìäß@æa…@bäîj¾@pb×ì×ì�@aë…@†Ï‰…@ðŠí…Šm

Þìni@Íí@a‰b�@åË…@ÚìiŠm@N@ @

7.3.3 @Öìnäi@�îÛìäß@æa…@ÝäÌßÒëŠy@@æa…@éÌm…@LÞëc…@@Îìjßb�Ši

@@@@@@@Nأخير… @

1 ìàÜÇ@ @@éîÛìi@†í‰ìß@ðŠí…Šm@Íí@æõbmb׊Ï@�îÛìäß@æa…@„bj¾@Lbäîj¾ÚìiŠm@pb×ì×ì�@aë…@†Ï‰…N@@ @

2 ïÜàÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@Lbäîj¾@„bj¾@@æa…@�îÛìäß@æõbmb׊Ï@Íí@ðŠí…Šm@†Ï‰…@aë…@pb×ì×ì�@ÚìiŠm@pìØîÌß@ê†ÇbÓ@@Îìjßbrß@@

ÒëŠy@åË…@ÞìniN@ @

3 åÜàÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@Lbäîj¾@„bj¾@@æa…@�îÛìäß@æõbmb׊Ï@Íí@ðŠí…Šm@†Ï‰…@aë…@pb×ì×ì�@ÚìiŠm@@åË…@å�îÛìm@Íí@�à×N@ @

4 âaŒnÛa@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@Lbäîj¾@„bj¾@æa…@�îÛìäß@æõbmb׊Ï@Íí@

ðŠí…Šm@†Ï‰…@aë…@pb×ì×ì�@ÚìiŠm@@åË…@Þìni~�à×@æa…@oÐm@a‰b‚�@å�ëŠmŠiN@@ @

5 @³íbzÌÏ@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@Lbäîj¾@„bj¾@@æa…@�îÛìäß@æõbmb׊Ï@Íí@

ðŠí…Šm@†Ï‰…@aë…@pb×ì×ì�@ÚìiŠm@åË…@Þìni~�à×@æa…@oÐm@bmŠ�@éîÛìi@sä×bía…ìj¾@éÛìØ�…N@ @

6 ³ÈîjĐäÏ@ @

†í‰ìß@åèîÛìj׊i@Lbäîj¾@„bj¾@æa…@�îÛìäß@æõbmb׊Ï@Íí@ðŠí…Šm@†Ï‰…@aë…@pb×ì×ì�@ÚìiŠm@åË…@Þìni~�à×@

æa…@oÐm@bmŠ�@éîÛìi@ïçìnãì�…@æa…@ð…bväß@îjàîjàÏÍ@†Ð×@å×a‰@åíõüN@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

65

åËë†ãb×@…‰†än�@ @æŠuýjàÏ@…‰†än�@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @ï�bn�íŠÏ@…‰†än�

7.4@@@�îÛìäß@æa…@@„bj¾@ÒìmìmŠm@pb×ì×ì�@ @

@ @

7.4.1 ÒìmìmŠm@@pb×ì×ì�@bvîÌßN@ @7.4.2 @ÒìmìmŠm@@pb×ì×ì�@�îÛìäß

Þìni@Íí@a‰b�@åË…@N@ @

1 ìàÜÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@„bj¾@æa…@�îÛìäß@ì×ì�@pb×@ÒìmìmŠmN@ @

2 ïÜàÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@„bj¾@@æa…@�îÛìäß@ì×ì�@pb×@ÒìmìmŠm@

pìØîÌß@ê†ÇbÓ@@Îìjßbrß@@ÒëŠy@åË…@ÞìniN@ @

3 åÜàÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@„bj¾@@æa…@�îÛìäß@ì×ì�@pb×@ÒìmìmŠm@@

åË…@å�îÛìm@Íí@�à×N@ @

4 âaŒnÛa@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@„bj¾@æa…@�îÛìäß@ì×ì�@pb×@

ÒìmìmŠm@åË…@Þìni~�à×@æa…@oÐm@a‰b‚�@å�ëŠmŠiN@@ @

5 @³íbzÌÏ@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@„bj¾@@æa…@�îÛìäß@ì×ì�@pb×@

ÒìmìmŠm@åË…@Þìni~�à×@æa…@oÐm@bmŠ�@éîÛìi@

sä×bía…ìj¾@éÛìØ�…N@ @

6 ³ÈîjĐäÏ@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@„bj¾@æa…@�îÛìäß@ì×ì�@pb×@

ÒìmìmŠm@åË…@Þìni~�à×@æa…@oÐm@bmŠ�@éîÛìi@

ïçìnãì�…@æa…@ð…bväß@ÍîjàîjàÏ@†Ð×@å×a‰@åíõüN@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

66

åËë†ãb×@…‰†än�@ @æŠuýjàÏ@…‰†än�@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @ï�bn�íŠÏ@…‰†än�

7.5@@@�îÛìäß@æa…@„bj¾@ðŠí…Šm@Íí@æõbmb׊Ï

@@pb×ì×ì�@aë…@†Ï‰…@ÒìmìmŠm@ @

@ @

7.5.1 @Íí@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@bäîj¾@pb×ì×ì�@aë…@†Ï‰…@ðŠí…Šm

ÒìmìmŠmN@ @

7.5.2 @Íí@æõbmb׊Ï@�îÛìäß@æa…@bäîj¾@pb×ì×ì�@aë…@†Ï‰…@ðŠí…Šm

Þìni@Íí@a‰b�@åË…@ÒìmìmŠmN@@ @

7.5.3 @Öìnäi@�îÛìäß@æa…@ÝäÌßÒëŠy@@æa…@éÌm…@LÞëc…@@Îìjßb�Ši

@@@@@@@@@@Nأخير… @

1 ìàÜÇ@ @@éîÛìi@†í‰ìß@ðŠí…Šm@Íí@æõbmb׊Ï@�îÛìäß@æa…@„bj¾@Lbäîj¾

ÒìmìmŠm@pb×ì×ì�@aë…@†Ï‰…N@@ @

2 ïÜàÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@Lbäîj¾@„bj¾@@æa…@�îÛìäß@æõbmb׊Ï@Íí@ðŠí…Šm@†Ï‰…@aë…@pb×ì×ì�@ÒìmìmŠm@pìØîÌß@ê†ÇbÓ@@Îìjßbrß@@

ÒëŠy@åË…@ÞìniN@ @

3 åÜàÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@Lbäîj¾@„bj¾@@æa…@�îÛìäß@æõbmb׊Ï@Íí@ðŠí…Šm@†Ï‰…@aë…@pb×ì×ì�@ÒìmìmŠm@@åË…@å�îÛìm@Íí@à×�N@ @

4 âaŒnÛa@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@Lbäîj¾@„bj¾@æa…@�îÛìäß@æõbmb׊Ï@Íí@

ðŠí…Šm@†Ï‰…@aë…@pb×ì×ì�@@ÒìmìmŠm@@åË…@Þìni~�à×@æa…@oÐm@a‰b‚�@å�ëŠmŠiN@@ @

5 @³íbzÌÏ@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@Lbäîj¾@„bj¾@@æa…@�îÛìäß@æõbmb׊Ï@Íí@

ðŠí…Šm@†Ï‰…@aë…@pb×ì×ì�@ÒìmìmŠm@åË…@Þìni~×�à@æa…@oÐm@bmŠ�@éîÛìi@sä×bía…ìj¾@éÛìØ�…N@ @

6 ³ÈîjĐäÏ@ @

†í‰ìß@åèîÛìj׊i@Lbäîj¾@„bj¾@æa…@�îÛìäß@æõbmb׊Ï@Íí@ðŠí…Šm@†Ï‰…@aë…@pb×ì×ì�@ÒìmìmŠm@åË…@Þìni~×�à@

æa…@oÐm@bmŠ�@éîÛìi@ïçìnãì�…@æa…@ð…bväß@îjàîjàÏÍ@†Ð×@å×a‰@åíõüN@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

67

åËë†ãb×@…‰†än�@ @æŠuýjàÏ@…‰†än�@ @æõb�aìÌÏ@Ñçbm@ @ï�bn�íŠÏ@…‰†än�

7.6@@@�îÛìäß@æa…@@„bj¾@†Ï‰…@ðŠí…Šm@Íí@æõbmb׊Ï

@æa…@ÚìiŠm@pb×ì×ì�@aë…@ÒìmìmŠm@ @

@ @

7.6.1 @ðŠí…Šm@Íí@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@bäîj¾@æa…@ÚìiŠm@pb×ì×ì�@aë…@†Ï‰…

ÒìmìmŠmN@ @

7.6.2 @�îÛìäß@æa…@bäîj¾@Íí@æõbmb׊Ï@pb×ì×ì�@aë…@†Ï‰…@ðŠí…Šm

@Íí@a‰b�@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠmÞìni@N@ @

1 ìàÜÇ@ @@éîÛìi@†í‰ìß@ðŠí…Šm@Íí@æõbmb׊Ï@�îÛìäß@æa…@„bj¾@Lbäîj¾ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×ì×ì�@aë…@†Ï‰…N@@ @

2 ïÜàÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@Lbäîj¾@„bj¾@@æa…@�îÛìäß@æõbmb׊Ï@Íí@ŠmðŠí…@†Ï‰…@aë…@pb×ì×ì�@ÚìiŠm@æa…@ÒìmìmŠm@pìØîÌß@†ÇbÓê@@

Îìjßbrß@@ÒëŠy@åË…@ÞìniN@ @

3 åÜàÇ@ @†í‰ìß@éîÛìi@Lbäîj¾@„bj¾@@æa…@�îÛìäß@æõbmb׊Ï@Íí@ŠmðŠí…@†Ï‰…@aë…@pb×ì×ì�@ÚìiŠm@æa…@ÒìmìmŠm@åË…@å�îÛìm@íÍ@

�à×N@ @

4 âaŒnÛa@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@Lbäîj¾@„bj¾@æa…@�îÛìäß@æõbmb׊Ï@íÍ@

ðŠí…Šm@†Ï‰…@aë…@pb×ì×ì�@ÚìiŠm@æa…@ÒìmìmŠm@åË…@Þìni~�à×@æa…@oÐm@a‰b‚�@å�ëŠmŠiN@@ @

5 @³íbzÌÏ@ @†í‰ìß@åèîÛìj׊i@Lbäîj¾@„bj¾@@æa…@�îÛìäß@æõbmb׊Ï@íÍ@

ðŠí…Šm@†Ï‰…@aë…@pb×ì×ì�@ÚìiŠm@æa…@ÒìmìmŠm@åË…@Þìni~�à×@æa…@oÐm@bmŠ�@éîÛìi@sä×bía…ìj¾@éÛìØ�…N@ @

6 ³ÈîjĐäÏ@ @

†í‰ìß@åèîÛìj׊i@Lbäîj¾@„bj¾@æa…@�îÛìäß@æõbmb׊Ï@íÍ@ðŠí…Šm@†Ï‰…@aë…@pb×ì×ì�@ÚìiŠm@æa…@ÒìmìmŠm@åË…@

Þìni~�à×@æa…@oÐm@bmŠ�@éîÛìi@ïçìnãì�…@æa…@†Ð×@@ð…bväßÍîjàîjàÏ@†Ð×@å×a‰@åíõüN@ @

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

68

×ë…@ð‰b�ìÜ™×ë…@ð‰b�ìÜ™×ë…@ð‰b�ìÜ™×ë…@ð‰b�ìÜ™�bn�íŠÏ@æa…@�ìØí‰ì×@…‰†än�@åßì�bn�íŠÏ@æa…@�ìØí‰ì×@…‰†än�@åßì�bn�íŠÏ@æa…@�ìØí‰ì×@…‰†än�@åßì�bn�íŠÏ@æa…@�ìØí‰ì×@…‰†än�@åßìïïïï

1. @@ @@´Û@æõb�bi@ @@Z@ÕãìÛ@æõb�bi@O@ïmbß@ëaë@æa…@�mc…@�í‰biŠi@sßìÜj�@ïmbß@ëaë@†Ï@pìj½حروف@�mc…@�í‰biŠi@sßìÜj�N

@ì�Ûa‰@@فواتح .2 @@Zحروف@@ñ‰ì�@ÚìjàÏ@Oحروف@òÈĐÔßN

3. @Ý•ë@êŒàç@ @@ZÎìj�Ši@æõb�bi@Ùîn×@…bîm@æa…@æõüìߊÏ@†Ï@…a@Íí@êŒàçN

.اليف لام شمسية: ادغام شمس .4

.قمريةاليف لام : اظهار قمري .5

: لفظ كلمة الله. لفظ جاللة .6

.مولوت ‰bšËëتبل دان ممنوهي : تفخيم .7

ë‰ì™@pìÛìß@†Ï‰…@æõb�bi@ÝîjàÌß@NÖìnäi@�a…@ì×üŠi@ïÔÜm@�î�ëŠÏ: تلقي مشافهة .8

@@@ @@ @@@pìØîÌß@†í‰ìß@æa…@„bj¾@ë‰ì™@Næõb�bi@åØè�Ìß@ë‰ì™@„bj¾@†í‰ìßN

.مولوت‰bšËë@دان تيدق ممنوهي �îÐîã@: ترقيق .9

�: وقف .10äçŠi@åË…@æõb�bi@üì�@Îìjàrß@òîã@åË…@ÙînØ�@نافس@Në‰bèi@Íí@

. Îìj�Ši: وصل .11

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

69

PANEL PENGGUBAL

1. Idrus bin Abd Rahman Bahagian Pembangunan Kurikulum

2. Nor Azza binti Ibrahim Bahagian Pembangunan Kurikulum

3. Muhamad Fauzi bin Abdul Bahagian Pembangunan Kurikulum

4. Hasruddin bin Hassan Bahagian Pembangunan Kurikulum

5. Prof Madya Dr. Asmawati binti Suhid Universiti Putera Malaysia

6. Fadhilah binti Mustafa IPG Kampus Pendidikan Islam

7. Azmi bin Abdul Hamid Jabatan Pendidikan Pulau Pinang

8. Upiq Asmar binti Zainal SK Bukit Damansara, Kuala Lumpur.

9. Razali bin Lajis SK Bukit Jalor, Negeri Sembilan

10. Saifuddin bin Asri SMA Maahad Nurul Fazdliah Perak

11. Mohd Khairi bin Ramli SMKA Kuala Lumpur