Kogo ma obejmować Karta Nauczyciela? - prezentacja

Embed Size (px)

Text of Kogo ma obejmować Karta Nauczyciela? - prezentacja

 • Zesp opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela

  Kogo ma obejmowa Karta Nauczyciela?

  Warszawa, 18 sierpnia 2010 r.

 • Jak jest obecnie kogo i w jakim stopniu obejmuje Karta Nauczyciela?

  Karta Nauczyciela, jako ustawa szczeglna w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, rozgranicza - pomimo posiadania statusu nauczyciela - jej zastosowanie do wybranych grup nauczycieli.

  Kryteria wpywajce na takie rozwizanie s zwizane m. in. z:

  miejscem zatrudnienia

  podstaw prawn zatrudnienia

  rodzajem wykonywanej przez nauczyciela pracy.

 • Definicja ustawowa nauczyciela

  Zgodnie z art. 3 ustawy Karta Nauczyciela, ilekro w ustawie jest mowa o nauczycielach bez bliszego okrelenia rozumie si przez to nauczycieli, wychowawcw i innych pracownikw pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkoach i placwkach wymienionych w art. 1 ust. 1 i 1a ustawy.

 • Grupy nauczycieli, ktrych status regulowany jest w caoci przepisami ustawy Karta Nauczyciela

  Nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkoach i placwkach systemu owiaty, prowadzonych przez JST lub resortowych:publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach oraz zakadach ksztacenia i placwkach doskonalenia nauczycielizakadach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych orodkach diagnostyczno-konsultacyjnychpublicznych kolegiach pracownikw sub spoecznych

  2. Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych placwkach opiekuczo-wychowawczych oraz orodkach adopcyjno-opiekuczych przed 1 stycznia 2004 r.Kogo obecnie dotyczy Karta Nauczyciela?

 • Grupy nauczycieli, ktrych status regulowany jest w ograniczonym zakresie przepisami ustawy Karta Nauczyciela

  Nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkoach i placwkach prowadzonych przez podmioty niebdce JST oraz w przedszkolach niepublicznych, w szkoach niepublicznych o uprawnieniach szk publicznych i niepublicznych placwkach owiatowych.Nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkoach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzdach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych.Instruktorzy oraz kierownicy praktycznej nauki zawodu zatrudnieni u pracodawcw prywatnych i w gospodarstwach rolnych.Wychowawcy, pedagodzy oraz osoby na stanowiskach kierowniczych w OHP.Nauczyciele urlopowani na podstawie ustawy o zwizkach zawodowych.Nauczyciele mianowani i dyplomowani zatrudnieni w MEN, kuratoriach owiaty, innych organach sprawujcych nadzr pedagogiczny, CKE, OKE, centralnych placwkach doskonalenia nauczycieli. Kogo obecnie dotyczy Karta Nauczyciela?

 • Nauczyciele, do ktrych przepisy ustawyKarta Nauczyciela stosuje si w ograniczonym zakresie (regulacje szczegowe)

 • Nauczyciele, do ktrych przepisy ustawy Karta Nauczyciela stosuje si w ograniczonym zakresie

  Nauczyciele mianowani i dyplomowani zatrudnieni w urzdach organw administracji rzdowej i kuratoriach owiaty na stanowiskach wymagajcych kwalifikacji pedagogicznych.Do nauczycieli tych zastosowanie maj przepisy ustawy Karta Nauczyciela w sprawach z zakresu:awansu zawodowegonadawania Medalu Komisji Edukacji Narodowejzajmowania mieszkania w budynkach szkolnychprawa do zaopatrzenia emerytalnegotzw. wczeniejszej emeryturydodatku za tajne nauczanie

 • Nauczyciele, do ktrych przepisy ustawy Karta Nauczyciela stosuje si w ograniczonym zakresie

  Nauczyciele mianowani i dyplomowani zatrudnieni w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujcych nadzr pedagogiczny nad zakadami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi orodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkoami przy zakadach karnych na stanowiskach wymagajcych kwalifikacji pedagogicznych.

  Do nauczycieli tych zastosowanie maj przepisy ustawy Karta Nauczyciela w sprawach z zakresu:awansu zawodowegonadawania Medalu Komisji Edukacji Narodowejzajmowania mieszkania w budynkach szkolnychuprawnie funkcjonariusza publicznegoprawa do zaopatrzenia emerytalnegotzw. wczeniejszej emeryturydodatku za tajne nauczanie

 • Nauczyciele, do ktrych przepisy ustawy Karta Nauczyciela stosuje si w ograniczonym zakresieNauczyciele mianowani i dyplomowani zatrudnieni w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okrgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach wymagajcych kwalifikacji pedagogicznych.Do nauczycieli tych zastosowanie maj przepisy ustawy Karta Nauczyciela w sprawach z zakresu:awansu zawodowegookrelenia w drodze rozporzdzenia kwestii zwizanych z wynagrodzeniemdodatkw do wynagrodzenianagrd jubileuszowychnadawania Medalu Komisji Edukacji Narodowejfunduszu nagrd na wypaty nagrd ministrazajmowania mieszkania w budynkach szkolnychuprawnie funkcjonariusza publicznegouprawnie emerytalnychdodatku za tajne nauczanie

 • Nauczyciele, do ktrych przepisy ustawy Karta Nauczyciela stosuje si w ograniczonym zakresieNauczyciele urlopowani na podstawie przepisw ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwizkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854, z pn. zm.).

  Do nauczycieli tych zastosowanie maj przepisy ustawy Karta Nauczyciela w sprawach z zakresu:awansu zawodowegoskadnikw i wysokoci wynagrodzeniagratyfikacji pieninej zwizanej z uzyskaniem tytuu honorowego profesora owiatydodatku za wysug latfunduszu nagrd i ich przyznawanianadawania Medalu Komisji Edukacji Narodowejzajmowania mieszkania w budynkach szkolnychurlopu dla poratowania zdrowiauprawnie emerytalnychdodatku za tajne nauczanie

 • Nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkoach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzdach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Do nauczycieli tych zastosowanie maj przepisy ustawy Karta Nauczyciela w sprawach z zakresu:nastpujcych rozdziaw: Obowizki nauczycieli, Wymagania kwalifikacyjne, Awans zawodowy nauczycieli, Nawizanie, zmiana i rozwizanie stosunku pracyczasu pracy oraz rejestrowania i rozliczania zaj nadawania Medalu Komisji Edukacji Narodowejuprawnie funkcjonariusza publicznegourlopu wypoczynkowegonastpujcych rozdziaw: Ochrona zdrowia, Dzie Edukacji Narodowej, Odpowiedzialno dyscyplinarna, Uprawnienia emerytalne

  Nauczyciele, do ktrych przepisy ustawy Karta Nauczyciela stosuje si w ograniczonym zakresie

 • Nauczyciele, do ktrych przepisy ustawy Karta Nauczyciela stosuje si w ograniczonym zakresieNauczyciele zatrudnieni w publicznych szkoach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebdce jednostkami samorzdu terytorialnego, a take w szkoach niepublicznych o uprawnieniach szk publicznych, bez wzgldu na wymiar zatrudnienia.

  Do nauczycieli tych zastosowanie maj przepisy ustawy Karta Nauczyciela w sprawach z zakresu:legitymacji subowejuprawnie funkcjonariusza publicznego.

 • Nauczyciele, do ktrych przepisy ustawy Karta Nauczyciela stosuje si w ograniczonym zakresieNauczyciele zatrudnieni w publicznych przedszkolach i placwkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebdce jednostkami samorzdu terytorialnego oraz przedszkolach niepublicznych i niepublicznych placwkach dziaajcych na podstawie ustawy o systemie owiaty, bez wzgldu na wymiar zatrudnienia Do nauczycieli tych zastosowanie maj przepisy ustawy Karta Nauczyciela w sprawach z zakresu:uprawnie funkcjonariusza publicznego

 • Nauczyciele, do ktrych przepisy ustawy Karta Nauczyciela stosuje si w ograniczonym zakresieNauczyciele zatrudnieni w publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebdce jednostkami samorzdu terytorialnego, a take w szkoach niepublicznych o uprawnieniach szk publicznych i niepublicznych placwkach dziaajcych na podstawie ustawy o systemie owiaty, w wymiarze co najmniej obowizkowego wymiaru zaj, w tym nauczyciele zatrudnieni na stanowisku dyrektora.

 • Nauczyciele, do ktrych przepisy ustawy Karta Nauczyciela stosuje si w ograniczonym zakresie Do nauczycieli tych zastosowanie maj przepisy ustawy Karta Nauczyciela w sprawach z zakresu:obowizkw nauczycieliwymaga kwalifikacyjnych i awansu zawodowegozatrudnienia w kilku szkoach w cznym wymiarze co najmniej obowizkowego wymiaru zajwyganicia stosunku pracyfunduszu nagrd w budetach wojewodw i budecie ministranadawania Medalu Komisji Edukacji Narodowejrodkw na doskonalenie zawodowe w budetach wojewodw i w budecie ministraodpowiedzialnoci dyscyplinarnej, prawa do zaopatrzenia emerytalnegotzw. wczeniejszej emeryturydodatku za tajne nauczanie

 • Nauczyciele, do ktrych przepisy ustawy Karta Nauczyciela stosuje si w ograniczonym zakresieNauczyciele zatrudnieni w przedszkolach niepublicznych, w wymiarze co najmniej obowizkowego wymiaru zaj, w tym nauczyciele zatrudnieni na stanowisku dyrektora.

  Do nauczycieli tych zastosowanie maj przepisy ustawy Karta Nauczyciela w sprawach z zakresu:obowizkw nauczycieliwymaga kwalifikacyjnych i awansu zawodowegozatrudnienia w kilku szkoach w cznym wymiarze co najmniej obowizkowego wymiaru zajwyganicia stosunku pracyfunduszu nagrd w budetach wojewodw i budecie ministranadawania Medalu Komisji Edukacji Narodowejrodkw na doskonalenie zawodowe w budetach wojewodw i w budecie ministraodpowiedzialnoci dyscyplinarnejuprawnie emerytalnych

 • Pracownicy zatrudnieni u pracodawcw niewymienionych w ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 1-3, penicy funkcj instruktorw praktycznej nauki zawodu oraz kierownikw praktycznej nauki zawodu, posiadajcy kwalifikacje okrelone dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz wykonujcy prac dydaktyczn i wychowawcz w wymiarze przewidzianym dla tych nauczycieli oraz pracownicy zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach wychowawcw, pedagogw oraz na stanowiskach kierowniczych, posiadajcy kwalifikacje, o ktrych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, wykonujcy prac dydaktyczn i wychowawcz co najmniej w poowie obowizujcego ich czasu pracy.