780
1 REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA GRAD METKOVIĆ OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA ŠKOLSKI KURIKUL za šk. g. 2019./2020.

ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

1

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

GRAD METKOVIĆ

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA

ŠKOLSKI KURIKUL za šk. g. 2019./2020.

Page 2: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

2

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

GRAD METKOVIĆ

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA

KLASA: 602/01/19-01-393

URBROJ: 2148-14-19-01

Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

školi i članka 59. Statuta škole, Školski odbor OŠ Stjepana Radića iz Metkovića na

prijedlog ravnateljice donosi Školski kurikulum za šk. g. 2019./2020. na sjednici

održanoj 25. rujna 2019. godine, a nakon provedene rasprave na sjednici Učiteljskog

vijeća i sastanku Vijeća roditelja.

ŠKOLSKI KURIKULum za šk. g. 2019./2020.

ravnateljica : predsjednica Školskog odbora:

Božena Nikoletić, prof. Ivana Čarapina, prof. i dipl. bibl.

Page 3: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

3

SADRŽAJ

1. OBVEZNI KURIKULUM 5

1.1 Ciljevi i zadaće odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi 5

1.2. Ciljevi nacionalnog kurikuluma 6

1.3 Načela nacionalnog kurikuluma 6

2. ŠKOLSKI KURIKULUM - Uvod 8

2.1. Podaci o osnovnoj školi 11

2.2. Organizacija odgojno-obrazovnog rada 12

3. IZBORNA NASTAVA U ŠKOLI 15

3.1. Njemački jezik 15

3.2. Informatika 16

3.3. Vjeronauk 17

4. DOPUNSKA NASTAVA 23

4.1. RAZREDNA NASTAVA 23

4.2. PREDMETNA NASTAVA 30

5. DODATNI RAD S DAROVITIM UČENICIMA 42

5.1. RAZREDNA NASTAVA 42

5.2. PREDMETNA NASTAVA 44

6. PROJEKTI 61

6.1. RAZREDNA NASTAVA 61

6.2. PREDMETNA NASTAVA 76

6.3. ŠKOLSKI PROJEKTI 88

7. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 98

7.1. RAZREDNA NASTAVA 98

7.2. PREDMETNA NASTAVA 107

8. IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI 118

Page 4: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

4

9. IZVANUČIONIČKA NASTAVA 120

9.1. RAZREDNA NASTAVA 121

9.2. PREDMETNA NASTAVA 157

9.3. POSJETI/IZLETI/EKSKURZIJE 165

10. INTEGRIRANA NASTAVA 174

11. RAD S UČENICIMA S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA 189

12. ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB “ PREDOLAC” 202

13. UČENIČKA ZADRUGA “ CRVENI ŽDRAL” 204

14. ESTETSKO UREĐENJE 205

15. ŠKOLSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ 206

16. SAT RAZREDNIKA 207

17. ŠKOLSKA KNJIŽNICA 746

18. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

19. POPIS UDŽBENIKA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA 758

1. razred 758

2. razred 761

3. razred 763

4. razred 765

5. razred 768

6. razred 770

7. razred 773

8. razred 776

Page 5: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

5

1.1. CILJEVI I ZADAĆE ODGOJA I OBRAZOVANJA U OSNOVNOJ

ŠKOLI

Osnovna škola predstavlja obveznu razinu odgoja i obrazovanja, kojoj je funkcija

osiguravanje stjecanja širokog općeg odgoja i obrazovanja. S općim odgojem i obrazovanjem

učenici dobivaju temeljna znanja potrebna čovjeku za život, otvara im se mogućnost daljnjega

školovanja, postiže se jednakost odgojno-obrazovnih mogućnosti, a s obvezom polaženja osnovne

škole sprječava se njihovo odgojno-obrazovno diskriminiranje i društveno marginaliziranje.

Učenike treba osposobiti za razumijevanje i otkrivanje svijeta u kojemu žive, razumijevanje

prošlosti i sadašnjosti u svijetu prirode i društva, čovjekovom odnosu prema prirodi i društvu,

ljudskom stvaralaštvu, materijalnim duhovnim vrjednotama, te međuljudskim odnosima.

Društveno-političke, gospodarske, radno-tehnološke, informacijske i druge promjene, promjene

u svijetu rada i sve dinamičniji razvoj znanosti, nameću školi zahtjev za uspostavljanjem nove

kulture poučavanja i učenja, koja će pridonijeti razvoju aktivnih i odgovornih pojedinaca,

otvorenih za promjene, motiviranih i osposobljenih za cjeloživotno učenje. Od škole se očekuje

da učenike nauči učiti.

Stoga, odgojno-obrazovni ciljevi su:

► osigurati sustavan način učenja o svijetu, prirodi, društvu, ljudskim dostignućima, o drugima i

sebi,

► poticati i kontinuirano unaprjeđivati intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni, duhovni

razvoj učenika, u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima,

► stvoriti mogućnosti da svako dijete uči i bude uspješno,

► osposobiti učenike za učenje, naučiti ih kako učiti i pomoći im u učenju,

► pripremiti učenike za mogućnosti i iskušenja koja ih čekaju u životu, ►

poučiti učenike vrijednostima dostojnih čovjeka.

Odlike osobnosti kojima valja težiti u odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi su:

samostalnost, inicijativnost, istraživački duh, stvaralački interes, komunikativnost, poštenje,

pravednost, samopouzdanje, poštivanje drugoga i briga o drugome, tolerancija i razumijevanje,

1. OBVEZNI KURIKULUM

Page 6: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

6

samostalno i kritičko mišljenje, miroljubivost, odgovornost, osjećaj za jednakovrijednost i

jednakopravnost svih ljudi, solidarnost, suradnički duh te samosvjesnost.

1.2. CILJEVI NACIONALNOG KURIKULUMA

Nacionalni kurikulum izražava usmjerenost na osobni razvoj učenika, njegovo osposobljavanje za

kvalitetno življenje, aktivno, samostalno i odgovorno sudjelovanje u kulturnom, gospodarskom,

znanstvenom i općem društvenom napretku zemlje u uvjetima razvoja društva znanja i

globalizacije.

Usmjereni su na razvoj kompetencija (tj. sveukupnih znanja, vještina, sposobnosti, stavova i

stupnja motivacije) učenika koje ga osposobljavaju za:

život i rad u stalno promjenljivim uvjetima

aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvenom životu i preuzimanje odgovornosti za

njegov demokratski razvoj

odgovoran odnos prema prirodi i okolišu

odgovoran odnos prema vlastitom zdravlju i briga za zdravlje drugih

cjeloživotno učenje i obrazovanje

odgovoran odnos prema sebi i razvoju vlastitih sposobnosti

očuvanje vlastite povijesno-kulturne baštine i razvoj nacionalne kulture

razvoj moralne i duhovne dimenzije osobnosti

socijalnu integraciju i život u heterogenim društvima

1.3. NAČELA NACIONALNOG KURIKULUMA

Vrijednosnih uporišta na kojima se temelji nacionalni kurikulum svi se sudionici pri izradbi i

primjeni kurikuluma trebaju pridržavati.

Načela su sadržajno povezana s ciljevima i postignućima ili očekivanim rezultatima odgoja i

obrazovanja te čine važnu komponentu kojom se osigurava smislena povezanost kurikulumskoga

sustava i suradničko djelovanje sudionika u procesu izradbe i primjene nacionalnoga kurikuluma.

To su:

osiguravanje kvalitetnog odgoja i obrazovanja za sve (osigurati potrebne materijalne,

kadrovske i ostale uvjete za kvalitetno obrazovanje u svim dijelovima RH, umanjiti

postojeće regionalne razlike u školovanju i sl.)

Page 7: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

7

jednakost obrazovnih šansi za sve, uključenost svih učenika

obveznost završavanja općeg i srednjeg obrazovanja (najmanje do stjecanja prvoga

zanimanja)

poštivanje ljudskih prava te prava djece

multikulturalizam, tolerancija i poštivanje različitosti, očuvanje i razvoj vlastitoga

povijesnog i kulturnog naslijeđa i nacionalnog identiteta

kompetentnost i profesionalna etika

znanstvena utemeljenost kurikuluma

demokratičnost (uključenost i odgovornost širokoga kruga sudionika i korisnika

obrazovanja)

autonomija škole, samostalnost

pedagoški i školski pluralizam

horizontalna i vertikalna povezanost i prohodnost

programska diferencijacija i individualizacija, planska, programska i organizacijska

prilagodljivost

partnerstvo (usuglašavanje mišljenja i potreba svih neposrednih i posrednih sudionika

odgoja i obrazovanja, osobito povezanosti obrazovanja, gospodarstva i tržišta rada)

europska dimenzija obrazovanja

cjeloživotno učenje

obrazovanje, odgoj i osposobljavanje usmjereni na individualni razvoj učenika

Odgojno-obrazovna kurikulska područja su:

Jezično-komunikacijsko

Društveno-humanističko

Matematičko-prirodoslovno

Tehničko-tehnologijsko

Tjelesno-zdravstveno

Umjetničko

Praktični rad i dizajniranje

Kurikulum podrazumijeva opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja

s obzirom na odgovarajuće detaljne ciljeve, sadržajne elemente, te kontrolu postignuća prema

globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa.

Page 8: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

8

2. ŠKOLSKI KURIKUL - Uvod

Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a

sadrži sve osobitosti i specifičnosti Škole po kojoj je prepoznatljiva.

Kurikul OŠ Stjepana Radića temeljni je školski dokument u kojem je definiran način na koji se

ostvaruje Nacionalni standard i odgovor na zahtjeve Nacionalnog kurikula. Svi ciljevi i djelatnosti

u odgojno-obrazovnom procesu Škole temelje se na propisanim zakonskim i podzakonskim

aktima, na nacionalnim standardima i pravilnicima kao i Statutu, a izrastaju iz vizije Škole kojoj

prethodi poduzimanje mjera za stvaranje uvjeta rada prema pedagoškom standardu kao osnove za

unapređivanje odgojno-obrazovnog rada.

Ovaj se kurikul temelji na stjecanju 8 osnovnih kompetencija:

komunikacije na materinskom jeziku

komunikacije na stranom jeziku

matematičke kompetencije i prirodoznanstvene kompetencije

digitalne kompetencije

kompetencije za cjeloživotno učenje (učiti kako učiti)

socijalne i građanske kompetencije

inicijativnost i poduzetnost

kulturne svijesti i izražavanja

Glavna zadaća školskog kurikuluma OŠ Stjepana Radića je:

• izgradnja jedinstvenog profila škole

• izgradnja individualnog koncepta škole iz kojeg proizlaze smjernice nastavnog plana

• vidljivost konkretne povezanosti zajednice učitelja, učenika, roditelja i lokalne zajednice

U svaki segment rada, svaku aktivnost, projekt ili program ugrađeni su ciljevi, namjena, način

realizacije, vremenik, te način vrednovanja i korištenja rezultat.

Sam kurikulum škole se usmjerava u više pravaca i osigurava skrb za svaki pojedini smjer:

Page 9: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

9

• Uspjeh škole (osobne kompetencije, stručne kompetencije, socijalne i metodičke

kompetencije, završetak škole – daljnji obrazovni put, zadovoljstvo školom i slika o školi).

• Proces učenja i poučavanja (unutarškolski kurikulum, ustrojstvo nastave, postupanje

učitelja u nastavi, podrška učenicima i unapređivanje ocjenjivanja, podrška učenicima i

poticaji u procesu nastave i učenja, školsko savjetovanje i skrb).

• Kultura škole (socijalno ozračje u školi i razredu, ustrojstvo škole kao životno okruženje,

sudioništvo učenica, učenika i roditelja, suradnja s društvenim partnerima).

• Školski menadžment (upravljanje i školska zajednica, upravljanje školom i kvalitetan

menadžment – ravnatelj i niže razine menadžmenta, upravljanje i resursi menadžmenta,

ustrojstvo nastave).

• Profesionalnost i osobni razvoj učitelja (ciljno orijentiran osobni razvoj, radna i

komunikacijska kultura u kolegiju, osobno zalaganje zaposlenika).

• Ciljevi i strategije razvoja kvalitete (školski program, unutarškolska evaluacija, mjere za

usporedbu s učenicima u drugim školama, dokumentacija i promjene plana).

Školskim kurikulumom utvrđuje se:

• aktivnost, program i/ili projekt

• ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

• namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

• nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

• način realizacije programa i/ili projekta

• vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

• detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

• način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja.

U izradi školskoga kurikuluma stavljen je naglasak na specifičnosti škole i sredine u kojoj škola

djeluje. Pritom se za polazište rada na sadržajima školskoga kurikuluma uzimaju potrebe i interesi

naših učenika, roditelja i lokalne zajednice. U planiranju aktivnosti vodilo se načelima

individualizma, nepristranosti i interdisciplinarnosti. Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva

postavljenih u kurikulumu su: postojanje stručne kompetencije učitelja, kvalitetna suradnja na

relaciji roditelji – škola, podrška i pomoć lokalne zajednice.

Školski kurikulum razrađen je po odgojno – obrazovnim područjima. Dostupan je na mrežnim

stranicama škole svim učenicima, roditeljima i ostalima zainteresiranim za rad i život naše škole.

Osnovna škola Stjepana Radića tradicionalno pruža najbolju mogućnost svim svojim učenicima

za stjecanje potrebnih znanja za život i rad na prvoj razini školovanja. Od svih učenica i učenika

Page 10: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

10

traži se i omogućava im se postizanje uspjeha koji odgovara njihovim individualnim

sposobnostima jer su odgoj i obrazovanje jednako važni.

Humani odnosi svih učenika i zaposlenika u školi karakteriziraju cjelokupni život škole. Doživljava

ih se kao škola u kojoj svi postižu uspjeh, a razlike su samo u individualnim nadarenostima i

opredjeljenjima. Školski kurikulum razgranat je u smislu potreba razvoja kreativnosti, razvoja

sredine i društva u cjelini te očuvanju kulturne i svake druge baštine, koja je od neprocjenjive

vrijednosti.

Školski tim za kvalitetu donio je prijedlog specifičnih ciljeva za našu školu:

• otvorenost i suradnja škole

• njegovanje tradicije i kulturne baštine

• razvijanje poduzetništva

• razvijanje ekološke svijesti

• suradnja s lokalnom zajednicom, roditeljima i studentima

• humanitarna djelatnost škole

• pravila ponašanja

• promicanje zdravog načina života

• preventivni program i profesionalna orijentacija

• informatizacija i digitalizacija škole

• stručno usavršavanje učitelja.

Page 11: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

11

OSNOVNI PODATCI O OSNOVNOJ ŠKOLI osnovna škola: OŠ STJEPANA RADIĆA, METKOVIĆ

adresa: Kralja Zvonimira 8, 20 350 METKOVIĆ

županija: Dubrovačko-neretvanska

tel: 020/681 621, fax: 681 514

MB 3107825, OIB 29825372843, Šifra škole:19-049-001

e-mail: [email protected], http://os-sradica-metkovic.skole.hr

ravnateljica: BOŽENA NIKOLETIĆ, prof.

voditelj smjene: BORIS BRČIĆ, prof.

predsjednica Školskog odbora: IVANA ČARAPINA, prof. i dipl. bibl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Broj učenika : I . - IV. r. 435 Broj razrednih odjela: I. - IV. r. 20

MATIČNA ŠKOLA V. - VIII. r. 444 Broj razrednih odjela: V. - VIII. r. 20

UKUPNO: 879 učenika UKUPNO : 40 odjela

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŠ MLINIŠTE : kombinirani odjel I. i IV. r. 7 (5+2) učenika 1 odjel

kombinirani odjel II. i III. r. 7 (3+4) učenika 1 odjel

PŠ BIJELI VIR : kombinirani odjel II., III. IV. r. 5 (1+1+3) učenika 1 odjel

UKUPNO: 19 učenika UKUPNO: 3 odjela

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odjel za djecu s teškoćama u razvoju (čl.8, st.5) : 4 učenika*** 2 odjela

Posebna odgojno-obrazovna skupina (čl.9) 5 učenika 1 odjel

UKUPNO: 9 učenika UKUPNO: 3 odjela

*** 5 učenika koji se školuju prema čl. 8.st.5 integrirani su u redovne razredne odjele u matičnoj školi

UKUPNO: 908 učenika 46 odjela

BROJ DJELATNIKA: a) učitelja razredne nastave: 30

b) učitelja predmetne nastave: 42 c) stručnih suradnika: 5 d) rehabilitatori za DTUR 2 e) ostalih djelatnika: 12

f) ravnateljica: 1

UKUPNO: 93

Page 12: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

12

2.2. ORGANIZACIJA ODGOJNO - OBRAZOVNOG RADA

Osnovna škola Stjepana Radića, Metković nalazi se na lijevoj strani rijeke Neretve u gradu

Metkoviću i pokriva područje veličine 20 km2, gdje živi 16 000 stanovnika. Školu pohađaju i učenici

iz Bijelog Vira, Mliništa i Krvavca II udaljeni 5 – 18 km od grada.

U sastavu škole djeluju odjeli od I. do VIII. razreda za djelomičnu integraciju učenika s teškoćama

u razvoju koji se školuju prema čl. 8. st. 5 Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s

teškoćama u razvoju (2 razreda, smjena A i B)i posebna odgojno-obrazovna skupina sukladno čl. 9

Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15).

Učenici nižih razreda iz Bijelog Vira i Mliništa pohađaju nastavu u jutarnjoj smjeni u područnim

školama (Bijeli Vir - 1 KOMBINIRANI ODJEL i Mlinište - 2 KOMBINIRANA ODJELA), a

učenici viših razreda pohađaju nastavu u matičnoj školi te je za učenike - putnike organiziran

prijevoz autobusom.

Škola s 879 učenika radi u dvije smjene. Početkom svake školske godine upiše se određeni broj

novopridošlih učenika od 1. do 8. razreda. Ipak posljednjih godina broj učenika je svake godine

manji.

U PŠ Bijeli Vir organiziran je 1 kombinirani odjel (II. - IV. r).

PŠ u Mliništu u svom sastavu ima 2 kombinirana odjela (I. - IV. r. i II. – III. r.).

Ukupno 879 učenika koji pohađaju matičnu školu, pokazatelj je da je ovaj školski prostor

i dalje, unatoč manjem broju učenika, u određenim okolnostima nefunkcionalan. Rad škole je

organiziran u 2 smjene od I. do VIII. razreda, kada se odvija redovita nastava, dodatna, dopunska

nastava i izvannastavne aktivnosti. Zbog problema s prostorom tj. nemogućnosti organiziranja

izborne nastave, učenici nastavu Njemačkog jezika i Informatike te određenih izvannastavnih

aktivnosti i dodatne nastave pohađaju u suprotnoj smjeni. Međutim, i dalje ostaje problem

slobodnog prostora, organiziranje dolaska učenika putnika, jer ne mogu uskladiti izbornu nastavu

i ostale izvannastavne aktivnosti sa prijevozom.

Taj problem rješava se angažiranjem roditelja, a u zadnje dvije godine određen broj učenika

napušta pohađanje izborne nastave Njemačkog jezika ili Informatike. Kao problem navode

pohađanje izborne nastave u suprotnoj smjeni ili ostale izvanškolske aktivnosti u koje su uključeni

te zbog toga ne mogu pratiti izbornu nastavu.

U matičnoj školi razredna nastava se izvodi u 10 učionica. Nastava u višim razredima izvodi se u

specijaliziranim učionicama :

► 2 za Hrvatski jezik, 2 za Matematiku, 2 za Engleski jezik, 1 za Biologiju i Prirodu, 1 za

Vjeronauk, 1 za Geografiju, 1 za Povijest, 1 za Kemiju i Fiziku, 1 za Glazbenu kulturu, 1

za Likovnu i Tehničku kulturu, 1 za Informatiku i 1 za Njemački jezik .

Page 13: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

13

U sklopu škole nalazi se športska dvorana koja zadovoljava potrebe za realizaciju programa

Tjelesne i zdravstvene kulture za predmetnu nastavu, kao i školsko igralište (rukometno, nogometno i

košarkaško) ispred škole. Korištenje športske dvorane veći je problem za razrednu nastavu, jer je

raspored teško uskladiti, a kad je dvorana slobodna od učenika predmetne nastave, onda je koriste

učitelji s učenicima razredne nastave. Ako je dvorana zauzeta sa učenicima predmetne nastave, tada

učitelji razredne nastave TZK održavaju na školskom igralištu ako dopuštaju vremenski uvjeti, a u

suprotnom u učionici.

Škola ima knjižnicu s čitaonicom u kojoj se nalazi smješten učiteljski fond s referentnom

zbirkom, učenički fond, prostor za računala kao i arhiv za knjižni fond. Opremljena je modernim

i funkcionalnim namještajem, sanitarnim čvorom, zadovoljavajućim lektirnim fondom, fondom za

učenike i učitelje, dječjim časopisima, stručnim časopisima i listovima te audiovizualnom građom.

Knjižnica ima računalnu opremu za knjižničara i učenike, televizor, video te DVD uređaj. Knjižni

fond se u skladu s mogućnostima konstantno obnavlja i upotpunjuje lektirama, građom za

slobodno čitanje, audiovizualnom građom te stručnom literaturom i priručnicima.

Školska knjižnica je tijekom ljeta 2019. renovirana, njena je funkcionalnost približena Standardu

za školske knjižnice i te je spremna biti domaćinom 48. Svjetskog kongresa školskih knjižničara

25. listopada 2019.

U školskoj godini 2019./2020. i dalje ćemo u skladu s mogućnostima nabavljati obveznu lektiru za

naše učenike i stručne priručnike za nastavnike.

Škola ima radionicu za potrebe kućnog majstora, prostoriju za ekonomat, specijaliziranu

prostoriju za rad kuhinje, prostorije za rad ravnatelja, razvojno-pedagoške službe, tajništvo,

računovodstvo i zbornicu.

Prostor za školovanje djece s teškoćama u razvoju ima 2 učionice, 1 manju prostoriju za

učitelja defektologa, hodnik i sanitarni čvor prilagođen djeci s motoričkim teškoćama.

U školi je i školska zadruga koju vodi učiteljica likovne kulture. Ima 2 prostorije za rad s učenicima

i sanitarni čvor.

Redanje i ulazak u školu organiziran je na dva ulaza: jedan za učenike razredne nastave, a

drugi za učenike predmetne nastave. Učenici se pri ulasku u školu okupljaju ispred natkrivenog

školskog ulaza u slučaju lošeg vremena, tako da su zaštićeni od elementarnih nepogoda, a u

poslijepodnevnoj smjeni (u večernjim satima) prilikom izlaska učenika školski ulazi su osvijetljeni.

Osvjetljenje izvan objekta je zadovoljavajuće, škola je pod videonadzorom.

Page 14: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

14

Unutarnji prostori u matičnoj školi ( učionice matematike i biologije) su tijekom ljeta popravljeni,

obojani, postavljen novi parket, lakiran, a nakon toga su učionice obojene. Osim toga glavni ulaz u

školu i kompletan trijem ispred školske knjižnice i razrednih odjeljenja posebnih skupina je

popravljen i kompletna fasada obojena, a napravljene su i druge popravke tako da je školska zgrada

završena i pripremljena za redovitu nastavu u roku.

Odlukom o dodjeli sredstava za nabavku nastavnih sredstava i opreme potrebnih za

provedbu kurikuluma Tehničke kulture, Kemije, Fizike, Biologije, Prirode i društva,

Likovne kulture i Matematike MZO omogućilo je dodatno opremanje učionica navedenih

nastavnih predmeta.

Područna škola u Bijelom Viru ima 2 kompletno opremljene učionice nastavnim

sredstvima i pomagalima i računalnom opremom, zbornicu, prostor za roditelje, hodnik, sanitarni

čvor, prostor za malu knjižnicu i igralište ispred škole. Škola ima struju i vodu.

Područna škola u Mliništu ima 2 učionice, zbornicu, hodnik i sanitarni čvor. Dvorišni

prostor se koristi za nastavu TZK. Škola ima vodu i struju te je opremljena novim namještajem i

kompletnim nastavnim sredstvima i pomagalima, kao i računalnom opremom. Tijekom ljeta

saniran je školski ulaz i stubište tako da je školska godina 2018./19. počela u sređenom prostoru.

Učenici i učitelji nastavljaju s estetskim uređenjem školskog prostora u suradnji s učiteljima

likovne kulture tijekom školske godine prema Tjednim zaduženjima i Planu Kulturne i javne

djelatnosti škole.

Svi učenici imaju uvjete za izvođenje kvalitetnog odgojno-obrazovnog rada, jer su sve

učionice opremljene nastavnim sredstvima i pomagalima, a ove školske godine učionice

nastavljamo opremati novom i kvalitetnijom nastavnom opremom koliko je moguće.

Nakon svih tehničkih priprema i opremanja škole za uvođenje elektroničkog dnevnika (e-

Dnevnika) od 1. do 8. razreda od šk. g. 2017./2018. uveden je e-Dnevnik za sve razredne odjele.

Županijski Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport opremio je učionice prijenosnim

računalima (razrednu nastavu), a tabletima predmetnu nastavu, tako da svi učitelji u školi mogu

imati pristup e-Dnevnicima. U školi je Wi-Fi mreža koju je instalirao CARNet u suradnji sa

Microsoftom, kao CARNetov projekt.

Potrebe za iduću školsku godinu će se iskazati Planom potrebnih sredstava za investicijska i

kapitalna ulaganja Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost i šport Dubrovačko-

neretvanske županije.

Page 15: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

15

3. IZBORNA NASTAVA

3.1. NJEMAČKI JEZIK PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT IZBORNA NASTAVA IZ NJEMAČKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA Učitelji njemačkoga jezika DAJANA ANTUNOVIĆ, DANIJELA VUČINA,

ZORAN MARTINOVIĆ

CILJEVI I NAMJENA

Program je namijenjen učenicima s posebnim interesima za učenje njemačkog jezika od 4. – 8. razreda.

Izborna nastava njemačkog jezika pruža svakom pojedinom učeniku mogućnost izbora ovog nastavnog predmeta iz ponuđenih izbornih odgojno – obrazovnih sadržaja u školi i time omogućuje učeniku da slobodno kreira vlastiti odgojno –obrazovni proces na način da produbi znanja u području koje ga posebno zanima ili da već usvojena znanja proširi.

razviti zanimanje učenika za njemački jezik; pozitivno utjecati na cjelokupni jezični razvoj učenika i razvoj njegove višejezične kompetencije

razvijati komunikacijske sposobnosti kroz integraciju temeljnih jezičnih vještina; učenike osposobiti za samostalnu, aktivnu, svrsishodnu i učinkovitu komunikaciju na njemačkome jeziku

upoznati učenike sa zemljama njemačkog govornog područja, kulturnim obilježjima njemačkoga govornog područja te poticati razvoj pozitivnoga stava i uvažavanja posebnosti kultura njemačkoga govornog područja

BROJ UČENIKA / RAZREDI Skupine od 4. do 8. razreda u školi

NAČIN REALIZACIJE Primjena različitih metoda rada: grupni i individualni rad, rad na tekstu, razgovor, slušanje, čitanje i pisanje u nastavi tijekom školske godine.

-izrada plakata i njihova prezentacija

-gledanje filmova i slušanje tekstova na njemačkom jeziku. Nastava se održava u učioničkom prostoru škole uglavnom izvan rasporeda redovne smjenske nastave.

VREMENIK Od rujna 2019. do lipnja 2020. (2 sata tjedno; 70 sati godišnje po skupini)

TROŠKOVNIK ---

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Postignuća učenika se prate opisnim i ocjenjuju brojčanim ocjenama (oblici formativnog i sumativnog vrednovanja) te konačna ocjena ulazi u prosjek općeg uspjeha. Usmene i pismene provjere znanja, tablice procjene, izrada domaćih zadaća, bilješke o napredovanju, prezentacija učeničkog rada u školi.

Page 16: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

16

3.2. INFORMATIKA PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT IZBORNA NASTAVA IZ INFORMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA Učitelji informatike MARINA NIKOLIĆ, IGOR TOŠIĆ

CILJEVI I NAMJENA

- Obučiti učenike sukladno planu i programu, za uporabu računala i primjenu teoretskih znanja u svakodnevnoj računalnoj komunikaciji i praksi.

- Osposobljavanje učenika za uporabu različitih računalnih operacija u svakodnevnom života.

- Rješavanju problema - Komuniciranju posredstvom različitih medija - Prikupljanju, organiziranju i analizi podataka te njihovoj sintezi u informacije - Razumijevanju i kritičkoj ocjeni prikupljenih informacija - Donošenju zaključaka na temelju prikupljenih informacija - Steći znanja i vještine za samostalno služenje računalom u svakodnevnom

život - Primjena stečenih znanja pri korištenju računala u svakodnevnom učenju,

komunikaciji i zabavi - Timskim radom pristupiti rješavanju problema

BROJ UČENIKA / RAZREDI - 7.a, 7.b, 7.c,7.d, 7e -17 učenika

- 8.a, 8.b, 8.c -13 učenika

- 8.d, 8.e– 6 učenika

NAČIN REALIZACIJE - Nastava prema smjernicama HNOS-a

- Aktivne metode poučavanja, izmjena različitih oblika i metoda rada

VREMENIK

- Nastavna godina 2019./20. blok sat, jednom tjedno

- Održava se u smjeni suprotno redovnoj nastavi zbog organizacije nastave u školi i nemogućnosti dodavanja u raspored redovne nastave zbog preopterećenja učenika

TROŠKOVNIK - Trošak za potrošni materijal za rad (papir, toner, prazni CD-ovi). - Stručno usavršavanje učitelja

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- Opisno i brojčano vrednovanje postignuća učenika u skladu s rezultatima, ciljevima, zadaćama i sadržajima

- Ovaj izborni program je sastavni dio općeg uspjeha učenika i jedan od čimbenika izgradnje pozitivnih vrijednosti učenika, te stjecanje osnovnih znanja o primjeni informatičkih tehnologija.

- Individualno pregledavati i vrednovati uratke, pratiti i vrednovati učenike tijekom pojedinih faza rada. Provjere znanja tijekom godine

Page 17: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

17

3.3. KATOLIČKI VJERONAUK PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZBORNA NASTAVA IZ VJERONAUKA za 1. razred

NOSITELJ PROGRAMA Vjeroučitelji č.s MILA DEAK, KREŠIMIR JURIĆ,

CILJEVI I NAMJENA

Sustavno, što cjelovitije, dijaloški i ekumenski (na informativnoj i djelatnoj razini)

upoznavanje katoličke vjere u svim njezinim bitnim dimenzijama zbog cjelovitog,

općeljudskog i vjerničkog razvoja i rasta.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 1. a b c d e, PŠ Mlinište

NAČIN REALIZACIJE

1. SADRŽAJI:

Radost života

Priroda i ja smo Božje djelo

Božji prijatelji

Radost Božića

Isus naš prijatelj

S Isusom na putu dobrote i praštanje

Radost Isusova uskrsnuća

Uvijek zajedno

2. OBLICI RADA: frontalni rad; individualni rad; rad u skupinama; rad u paru.

3. METODE: usmeno izlaganje, interpretacija teksta, stvaralačko izražavanje

(literarno, likovno, glazbeno, scensko).

VREMENIK Od 9. rujna 2019. do 17. lipnja 2020. (dva sata tjedno)

TROŠKOVNIK Udžbenik, radna bilježnica, bilježnica, pribor, papir

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja… Prema elementima vrednovanja: znanje, stvaralačko izražavanje, kultura komuniciranja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZBORNA NASTAVA IZ VJERONAUKA za 2. razred

NOSITELJ PROGRAMA Vjeroučitelji KREŠIMIR JURIĆ, č.s. MILA DEAK, IVANKA ŠEŠELJ

CILJEVI I NAMJENA

Sustavno, što cjelovitije, dijaloški i ekumenski (na informativnoj i djelatnoj

razini) upoznavanje katoličke vjere u svim njezinim bitnim dimenzijama zbog

cjelovitog, općeljudskog i vjerničkog razvoja i rasta.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 2. a b c d e, PŠ Bijeli Vir i PŠ Mlinište

NAČIN REALIZACIJE

1. SADRŽAJI:

Ponovno smo zajedno.

Bog je čudesno stvorio svijet i ljude.

Isus – dar božji Zemlji i ljudima.

Isusovi prijatelji.

Život je lijep i težak.

Lijepo je kad braća žive zajedno.

2. SOCIOLOŠKI OBLICI RADA: frontalni rad; individualni rad; rad u

skupinama; rad u paru.

3. METODE: usmeno izlaganje, razgovor, usmeno izražavanje, likovno

izražavanje, literarno izražavanje.

VREMENIK Od 9. rujna 2019. do 17. lipnja 2020. (dva sata tjedno)

Page 18: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

18

TROŠKOVNIK Udžbenik ,radna bilježnica, bilježnica, pribor, papir

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja… Prema elementima vrednovanja: znanje, stvaralačko izražavanje, kultura komuniciranja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZBORNA NASTAVA IZ VJERONAUKA za 3. razred

NOSITELJ PROGRAMA Vjeroučitelji KREŠIMIR JURIĆ, č.s. MILA DEAK, IVANKA ŠEŠELJ

CILJEVI I NAMJENA

Sustavno, što cjelovitije, dijaloški i ekumenski upoznavati katoličku vjeru u svim njezinim bitnim dimenzijama zbog cjelovitog, općeljudskog i vjerničkog razvoja i rasta. Upoznati, prihvatiti i nasljedovati Isusa Krista kao navjestitelja Radosne vijesti čovjeku, kao jedinog i konačnog osloboditelja i spasitelja svih ljudi. Upoznati se sa sadržajem i smislom sakramenata pomirenja i euharistije kroz biblijske tekstove i liturgiju.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 3. a b c d e, PŠ Bijeli Vir, PŠ Mlinište

NAČIN REALIZACIJE

1. SADRŽAJ:

Bog , tajna našeg života.

Isus je s nama.

Bog je naš Spasitelj.

Bog je došao među ljude.

Isusov poziv na pomirenje.

U Euharistiji – Isus je među nama.

2. OBLICI RADA: frontalni rad; individualni rad; rad u skupinama; rad u paru.

3. METODE: usmeno izlaganje, razgovor, usmeno izražavanje, likovno izražavanje, literarno izražavanje, dramsko uprizorenje, čitanje i interpretacija teksta.

VREMENIK Od 9. rujna 2019. do 17. lipnja 2020. (dva sata tjedno)

TROŠKOVNIK Udžbenik, radna bilježnica, bilježnica, pribor, papir

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja… Prema elementima vrednovanja: znanje, stvaralačko izražavanje, kultura komuniciranja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZBORNA NASTAVA IZ VJERONAUKA za 4. razred

NOSITELJ PROGRAMA

Vjeroučitelji MIRELA RAGUŽ, ELENA JELČIĆ SULIĆ, IVANKA ŠEŠELJ, KREŠIMIR JURIĆ

CILJEVI I NAMJENA

Poticati i usmjeravati učenike prihvaćanju škole i vjeronauka kao njihovog vlastita okruženja u kojem su prihvaćeni i voljeni, te u kojem mogu rasti izgrađujući svoje vlastite sposobnosti. Približiti učenicima sadržaje katoličke vjere: odnos Bog – čovjek – priroda (stvorenja); Božje djelovanje tijekom povijesti u osobi Isusa Krista (božićno i uskrsno vrijeme). Poticati učenike na odgovorno ponašanje u duhu Dekaloga i Isusova djelovanja i naučavanja.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 4. a b c d e, PŠ Bijeli Vir i PŠ Mlinište

NAČIN REALIZACIJE

1. SADRŽAJI: Zemlje je naša i Božja kuća.

Page 19: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

19

S Bogom na putu života. Božji nas glasnici zovu. Isus je Sin Božji. Na Isusovu putu – slijedimo njegovo djelo. 2. OBLICI RADA: frontalni rad; individualni rad; rad u skupinama; rad u paru. 3. METODE: usmeno izlaganje, interpretacija teksta, stvaralačko izražavanje (literarno, likovno, glazbeno, scensko).

VREMENIK Od 9. rujna 2019. do 17. lipnja 2020. (dva sata tjedno)

TROŠKOVNIK Udžbenik, radna bilježnica, bilježnica, pribor, papir

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja… Prema elementima vrednovanja: znanje, stvaralačko izražavanje, kultura komuniciranja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZBORNA NASTAVA IZ VJERONAUKA za 5. razred

NOSITELJ PROGRAMA Vjeroučitelji ELENA JELČIĆ-SULIĆ, MIRELA RAGUŽ

CILJEVI I NAMJENA

Upoznati značenje povijesti spasenja i povijesti Katoličke crkve koja izvršava

Kristov nalog evangelizacije i služenja na različitim područjima crkvenog i

društvenog života u hrvatskom narodu i cijelom svijetu.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 5. a b c d e

NAČIN REALIZACIJE

1. SADRŽAJI:

Krenimo zajedno

Biblija i povijest spasenja

Isus Krist

Širenje Isusove poruke

Susret s Bogom u molitvi

2. OBLICI RADA: frontalni rad; individualni rad; rad u skupinama; rad u paru.

3. METODE: usmeno izlaganje, interpretacija teksta, stvaralačko izražavanje

(literarno, likovno, glazbeno, scensko).

VREMENIK

Od 9. rujna 2019. do 17. lipnja 2020. (dva sata tjedno)

TROŠKOVNIK Udžbenik, radna bilježnica, bilježnica, pribor, papir

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja… Prema elementima vrednovanja: znanje, stvaralačko izražavanje, kultura komuniciranja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZBORNA NASTAVA IZ VJERONAUKA za 6. razred

NOSITELJ PROGRAMA Vjeroučitelji ELENA JELČIĆ-SULIĆ, MIRELA RAGUŽ

CILJEVI I NAMJENA

Uočiti i ispravno protumačiti povezanost odgovornosti i slobode. Razumjeti da

prava sloboda podrazumijeva ljubav. Prepoznati Boga kao izvor slobode. Postići

da učenici shvate kako Bog i kada daje zapovijedi to čini radi čovjekove slobode,

Page 20: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

20

a iz ljubavi. Prepoznati Isusa koji oslobađa svakog čovjeka od okova grijeha i

otvara mu mogućnost za razvoj samoga sebe kao osobe

BROJ UČENIKA / RAZREDI 6. a b c d e

NAČIN REALIZACIJE

1. SADRŽAJI

Živjeti u miru i slobodi Iz ropstva u slobodu-Bog vodi svoj narod kroz pustinju Crkva-novi Božji narod Crkva kroz povijest Sakramenti i kršćanska inicijacija Isus Krist-naš Osloboditelj i Spasitelj Crkveni jezici i kultura Marija u Crkvi

2. SOCIOLOŠKI OBLICI RADA Frontalni, individualni, u paru, u grupi, plenum 3. METODE Predavačka, usmeno i pismeno izražavanje, glazbeno i likovno izražavanje, istraživanje, prezentiranje,…

VREMENIK

Od 9. rujna 2019. do 17. lipnja 2020. (dva sata tjedno)

TROŠKOVNIK Udžbenik, radna bilježnica, bilježnica, pribor, papir.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja… Prema elementima vrednovanja: znanje, stvaralačko izražavanje, kultura komuniciranja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZBORNA NASTAVA IZ VJERONAUKA za 7. razred

NOSITELJ PROGRAMA Vjeroučitelji ELENA JELČIĆ SULIĆ, MIRELA RAGUŽ

CILJEVI I NAMJENA

Upoznavanje katoličke vjere u svim njezinim bitnim dimenzijama radi cjelovitog

općeljudskog vjerničkog razvoja i rasta. Izgrađivati i ostvarivati zrelu ljudsku i

vjerničku osobu. Shvaćati i uvažavati vjeru kao važan dio čovjekovog života.

Upoznati starozavjetne proroke ka ljude na Božjem putu. Uočavati važnost

Božjeg poziva na zajedništvo. Otvarati se istinskim evanđeoskim vrijednostima.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 7. a b c d e

NAČIN REALIZACIJE

1. SADRŽAJI

Upoznajmo i izgradimo vlastitu osobnost Dekalog-pravila za život u ljubavi i slobodi Židovski narod i vjera Proroci, Božji glasnici Da svi budu jedno Potreba pomirenja i oproštenja Tajna smrti i kršćanska vjera u vječni život

2. SOCIOLOŠKI OBLICI RADA

Frontalni, individualni, u paru, u grupi, plenum

3. METODE

Predavačka, usmeno i pismeno izražavanje, glazbeno i likovno izražavanje,

istraživanje, prezentiranje.

Page 21: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

21

VREMENIK

Od 9. rujna 2019. do 17. lipnja 2020. (dva sata tjedno)

TROŠKOVNIK Udžbenik, bilježnica, pribor, papir

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja… Prema elementima vrednovanja: znanje, stvaralačko izražavanje, kultura komuniciranja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZBORNA NASTAVA IZ VJERONAUKA za 8. razred

NOSITELJ PROGRAMA Vjeroučitelji KREŠIMIR JURIĆ, ELENA JELČIĆ SULIĆ, fra DARIJO SINKOVIĆ

CILJEVI I NAMJENA

Potaknuti učenike na razmišljanje o bitnim egzistencijalnim sastavnicama svakog čovjeka (sloboda, ljubav, zlo/grijeh, odgovornost, opraštanje, vjera/nevjera, potraga za smislom, smisao ljudskog rada). Tražiti odgovore na životna pitanja u svjetlu kršćanke vjere (upoznajući život Isusa Krista). Razlikovati biblijski/religijski i znanstveni pristup stvarnosti. Upoznati biblijsku sliku čovjeka. Otkriti kršćansku zrelost i odgovornost za zajednicu u kojoj živimo. Upoznati se sa vjerskom i kulturnom baštinom Crkve u Hrvata.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 8. a b c d e

NAČIN REALIZACIJE

1. SADRŽAJ:

Upoznajmo i izgrađujmo svoj život

Čovjekovo traganje za živim Bogom

Tajna svijeta i čovjeka u svjetlu Biblije

Katolička Crkva i kršćanstvo u Hrvata

Isusu Kristu upoznajemo pravoga Boga

Potvrda – snaga kršćanskog poslanja

Biti kršćanin u Crkvi i u društvu

2. OBLICI RADA: frontalni rad; individualni rad; rad u skupinama; rad u paru.

3. METODE: usmeno izlaganje, interpretacija teksta, stvaralačko izražavanje (literarno, likovno, glazbeno...)

VREMENIK

Od 9. rujna 2019. do 17. lipnja 2020. (dva sata tjedno)

TROŠKOVNIK Udžbenik, bilježnica, pribor, papir

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja… Prema elementima vrednovanja: znanje, stvaralačko izražavanje, kultura komuniciranja

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT KATOLIČKI VJERONAUK U POSEBNOJ

ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI (čl.9.)

NOSITELJ PROGRAMA Vjeroučitelj KREŠIMIR JURIĆ

CILJEVI I NAMJENA

Upoznati neke osnovne pojmove kršćanke vjere i simbole

prepoznati prostor za molitvu.

Doživjeti vjeru kao Božju dobrotu.

Potaknuti učenike na solidarnost posebno tijekom proslave blagdana.

Page 22: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

22

BROJ UČENIKA / RAZREDI 5 učenika, Odgojno obrazovna skupina, čl.9

NAČIN REALIZACIJE Aktivnosti u učionici, u kapelici časnih sestara i školskom dvorištu.

VREMENIK Od 9. rujna 2019. do 17. lipnja 2020. (dva sata tjedno)

TROŠKOVNIK Nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Rješavanje listića sa zadacima (bojanke), pjevanje i pokret, stvaralačko

izražavanje (tehnike: glinamol, drvene boje i sl.)

Page 23: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

23

4. DOPUNSKA NASTAVA

4.1. RAZREDNA NASTAVA

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: MARIJA VOLAREVIĆ 1.A, DAJANA MARINOVIĆ 1.B,

MARIJANA KLJUSURIĆ 1.C, ALEKSANDRA LUKIĆ–SKELIĆ 1.D,

MARIJA KETINI HAJNY 1.E

CILJEVI I NAMJENA

- kroz različite igre učiti glasovnu analizu i sintezu riječi, čitanje i pisanje slova te povezivanje slovo glas - razvijanje jezičnih sposobnosti u govornoj i pisanoj uporabi - razvijanje čitateljske kulture i interesa za čitanje s razumijevanjem - vježbom do usvajanja potrebnih znanja jezičnih i pravopisnih normi i ostalih sadržaja - usavršavanje tehnike čitanja i pisanja, rečenica i tekstova primjerenih početnom opismenjavanju - ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom

BROJ UČENIKA / RAZREDI - do 10 učenika u svakom razrednom odjelu

NAČIN REALIZACIJE Čitanje, pisanje, ponavljanje, prepričavanje, objašnjavanje, označavanje,

pokazivanje, usmjereni i slobodni razgovor, individualizirani rad, rad u paru,

suradničko učenje.

VREMENIK 1 sat svako drugi tjedan kroz šk. g. 2019./2020. (18 sati tijekom nastavne godine,

prema potrebi učenika)

1. a – ponedjeljak, 5. sat.

1. b – ponedjeljak, 5. sat.

1. c – četvrtak, 5. sat

1. d – petak, 5. sat

1. e – ponedjeljak, 5 sat

TROŠKOVNIK - papir potreban za kopiranje

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Vrednovat će se suradničko učenje, odnos prema radu te opisno praćenje

napredovanja učenika u skladu s novim metodama vrednovanja iz Škole za život.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKA

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: MARIJA VOLAREVIĆ 1.A, DAJANA MARINOVIĆ 1.B,

MARIJANA KLJUSURIĆ 1.C, ALEKSANDRA LUKIĆ–SKELIĆ 1.D,

MARIJA KETINI HAJNY 1.E

CILJEVI I NAMJENA

- ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnosti nastavka

školovanja

Page 24: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

24

- individualni rad s učenicima

- pomoć pri usvajanju temeljnih matematičkih znanja i osnovne matematičke

pismenosti

- razvijanje sposobnosti rješavanja matematičkih problema sukladno zadanom

kurikulumu za nastavni predmet

- ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnosti nastavka

školovanja

- razvoj samostalnosti kod učenika

BROJ UČENIKA / RAZREDI - do 10 učenika u svakom razrednom odjelu

NAČIN REALIZACIJE - individualizirani pristup - rad u manjim skupinama ili paru/suradničko učenje - nastavni materijali prilagođen učeniku

VREMENIK 1 sat svako drugi tjedan kroz šk. g. 2019./2020. (17 sati tijekom nastavne godine,

prema potrebi učenika)

1. a – ponedjeljak, 5. sat.

1. b – ponedjeljak, 5. sat.

1. c – četvrtak, 5. sat

1. d – petak, 5. sat

1. e – ponedjeljak, 5 sat

TROŠKOVNIK - papir potreban za kopiranje

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Vrednovat će se suradničko učenje, odnos prema radu te opisno praćenje

napredovanja učenika u skladu s novim metodama vrednovanja iz Škole za život.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: ANA ĆUŽIĆ, IVANA SRŠEN, JELENA BARTULOVIĆ, ANIKA POPOVAC

CILJEVI I NAMJENA

- ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom - razvijanje jezičnih sposobnosti u govornoj i pisanoj uporabi sukladno zadanom planu i programu - razvijanje čitateljske kulture i interesa za čitanje s razumijevanjem - vježbom do usvajanja potrebnih znanja jezičnih i pravopisnih normi i ostalih sadržaja - usavršavanje tehnike čitanja i pisanja

BROJ UČENIKA / RAZREDI - do 8 učenika u svakom odjelu prvog razreda

NAČIN REALIZACIJE - čitanje, pisanje, ponavljanje, prepričavanje, objašnjavanje, označavanje, pokazivanje, usmjereni i slobodni razgovor, individualizirani rad, skupni rad

VREMENIK - 1 sat tjedno kroz šk.god. 2019./2020. 2. a razred – četvrtkom 5. sat 2. b razred – četvrtkom 5. sat 2. c razred – utorkom 5. sat 2. d razred – ponedjeljak 5. sat 2. e razred – ponedjeljak 5. sat, učiteljica Anika Popovac

TROŠKOVNIK - potrošni materijal (fotokopirni papir)

Page 25: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

25

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- redovito praćenje te brojčano i opisno ocjenjivanje sa svrhom poboljšanja

konačne ocjene iz predmeta

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: ANA ĆUŽIĆ, IVANA SRŠEN, JELENA BARTULOVIĆ, ANIKA POPOVAC

CILJEVI I NAMJENA

- ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnosti nastavka školovanja - individualni rad s učenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo - pomoć pri usvajanju temeljnih matematičkih znanja i osnovne matematičke pismenosti - razvijanje sposobnosti rješavanja matematičkih problema sukladno zadanom nastavnom planu i programu - ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnosti nastavka školovanja - razvoj samostalnosti kod učenika

BROJ UČENIKA / RAZREDI - do 8 učenika u svakom odjelu prvog razreda

NAČIN REALIZACIJE - individualizirani pristup - rad u manjim skupinama ili paru - prilagođeni nastavni materijali za učenike koji s poteškoćama svladavaju redovno nastavno gradivo

VREMENIK - 1 sat tjedno kroz šk. god. 2019./2020. 2. a razred – četvrtkom 5. sat 2. b razred – četvrtkom 5. sat 2. c razred – utorkom 5. sat 2. d razred – ponedjeljak 5. sat 2. e razred – ponedjeljak 5. sat, učiteljica Anika Popovac

TROŠKOVNIK - potrošni materijal (fotokopirni papir)

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-redovito praćenje te brojčano i opisno ocjenjivanje sa svrhom poboljšanja konačne ocjene iz predmeta

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: NADA ŠUNJIĆ, MAŠA PETROV, IVANA POPOVIĆ, ANĐELKA

OBRADOVIĆ, ANKA MILINKOVIĆ

CILJEVI I NAMJENA

- ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom

- razvijanje jezičnih sposobnosti u govornoj i pisanoj uporabi sukladno zadanom

planu i programu

- razvijanje čitateljske kulture i interesa za čitanje s razumijevanjem

- vježbom do usvajanja potrebnih znanja jezičnih i pravopisnih normi i ostalih

sadržaja

- pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanju sposobnosti i vještina iz

hrvatskog jezika

- poticati urednost, upornost, točnost i samostalnost

Page 26: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

26

BROJ UČENIKA / RAZREDI - do 8 učenika u svakom odjelu trećeg razreda

NAČIN REALIZACIJE - čitanje, pisanje, ponavljanje, prepričavanje, objašnjavanje, označavanje,

pokazivanje, usmjereni i slobodni razgovor, individualizirani rad, skupni rad

VREMENIK - 1 sat tjedno kroz šk. god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK - potrošni materijal (fotokopirni papir)

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- redovito praćenje rada i napredovanja pojedinog učenika te opisno praćenje sa

svrhom poboljšanja konačne ocjene iz predmeta

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: NADA ŠUNJIĆ, MAŠA PETROV, IVANA POPOVIĆ, ANĐELKA

OBRADOVIĆ, ANKA MILINKOVIĆ

CILJEVI I NAMJENA

- ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnosti nastavka

školovanja

- individualni rad s učenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo

- pomoć pri usvajanju temeljnih matematičkih znanja i osnovne matematičke

pismenosti

- razvijanje sposobnosti rješavanja matematičkih problema sukladno zadanom

nastavnom planu i programu

- ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnosti nastavka

školovanja

- osposobljavanje učenika za proces učenja, shvaćanja i primjenjivanja sadržaja iz

matematike u svakodnevnom životu

- razvoj samostalnosti kod učenika

BROJ UČENIKA / RAZREDI - do 8 učenika u svakom odjelu trećeg razreda

NAČIN REALIZACIJE - individualizirani pristup

- rad u manjim skupinama ili paru

- prilagođeni nastavni materijali za učenike koji s poteškoćama svladavaju redovno

nastavno gradivo

- uvježbavanje gradiva s redovne nastave

- međusobna suradnja učenika i učitelja

VREMENIK - 1 sat tjedno kroz šk. god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK - potrošni materijal (fotokopirni papir)

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- redovito praćenje rada i napredovanja pojedinog učenika

- vrednovanje samostalnosti i zalaganja u radu, usvojenosti nastavnih sadržaja i

lakše praćenje redovnog programa, te opisno praćenje napredovanja učenika

sa svrhom poboljšanja konačne ocjene iz predmeta

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice 4. a, b, c, d, e: JOSIPA ĐEREK, IVONA VUICA, ANĐELKA MEDAK, MARIJANA CURIĆ, VALENTINA CRNČEVIĆ

CILJEVI I NAMJENA - ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom;

- razvijanje jezičnih sposobnosti u govornoj i pisanoj uporabi sukladno zadanom planu i programu; - razvijanje čitateljske kulture i interesa za čitanje s razumijevanjem;

Page 27: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

27

- vježbom do usvajanja potrebnih znanja jezičnih i pravopisnih normi i ostalih sadržaja; - usavršavanje tehnike čitanja i pisanja.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Od 3 do 8 učenika. NAČIN REALIZACIJE - čitanje, pisanje, ponavljanje, prepričavanje, objašnjavanje, označavanje,

pokazivanje, usmjereni i slobodni razgovor, individualizirani rad, skupni rad. VREMENIK - 1 sat svaki drugi tjedan kroz školsku godinu 2019./2020.

4. a razred – utorkom 5. sat 4. b razred – ponedjeljkom 5. sat 4. c razred – utorkom 5. sat 4. d razred – utorkom 6. sat 4. e razred – utorkom 5. sat

TROŠKOVNIK - potrošni materijal (fotokopirni papir)

- časopisi NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- redovito praćenje; - opisno ocjenjivanje sa svrhom poboljšanja konačne ocjene iz predmeta.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice 4. a, b, c, d, e: JOSIPA ĐEREK, IVONA VUICA, ANĐELKA MEDAK, MARIJANA CURIĆ, VALENTINA CRNČEVIĆ

CILJEVI I NAMJENA

- ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnosti nastavka školovanja; - individualni rad s učenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo; - pomoć pri usvajanju temeljnih matematičkih znanja i osnovne matematičke pismenosti; - razvijanje sposobnosti rješavanja matematičkih problema sukladno zadanom nastavnom planu i programu; - razvoj samostalnosti kod učenika.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Od 3 do 8 učenika. NAČIN REALIZACIJE - individualizirani pristup; rad u manjim skupinama ili paru;

- prilagođeni nastavni materijali za učenike koji s poteškoćama svladavaju redovito nastavno gradivo.

VREMENIK - 1 sat svaki drugi tjedan kroz školsku godinu 2019./2020. 4. a razred – utorkom 5. sat 4. b razred – ponedjeljkom 5. sat 4. c razred – utorkom 5. sat 4. d razred – utorkom 6. sat 4. e razred – utorkom 5. sat

TROŠKOVNIK - potrošni materijal (fotokopirni papir) NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- redovito praćenje; - opisno ocjenjivanje sa svrhom poboljšanja konačne ocjene iz predmeta.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA učiteljice razredne nastave u PŠ Mlinište IVANA MARIĆ, IVANKA VULETIĆ

CILJEVI I NAMJENA - pomoć učenicima koji imaju poteškoće u svladavanju početnog čitanja i pisanja

- što lakše usvajanje predviđenog nastavnog gradiva

Page 28: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

28

- ukazati učenicima koji slabije usvajaju znanja na potrebu redovitog učenja,

vježbanja i ponavljanja naučenog gradiva

- ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjet uspješnog nastavka školovanja

BROJ UČENIKA / RAZREDI 1. - 4. r.

NAČIN REALIZACIJE - individualni pristupom svakom učeniku

- rješavanje zadataka za dopunsku nastavu

- uvježbavanje gradiva s redovne nastave

- učenje kroz igru

- međusobna suradnja učenika i učitelja

VREMENIK - četvrtak 5.sat (Ivana Marić), petak 5. sat (Ivanka Vuletić)

TROŠKOVNIK Fotokopirni papir – 50 kn

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- redovito praćenje rada i napredovanja pojedinog učenika

- vrednovanje samostalnosti i zalaganja u radu

- pravilno korištenje stečenog znanja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA učiteljice razredne nastave u PŠ Mlinište IVANA MARIĆ, IVANKA VULETIĆ

CILJEVI I NAMJENA

- razvoj sposobnosti rješavanja matematičkih problema

- razvijati vještinu točnog čitanja i pisanja brojeva

- točnost i urednost u izražavanju kao preduvjet uspješnosti nastavka školovanja.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 1. - 4. r.

NAČIN REALIZACIJE - individualni pristup svakom učeniku

- rješavanje zadataka za dopunsku nastavu

- uvježbavanje gradiva s redovne nastave

- učenje kroz igru

- međusobna suradnja učenika i učitelja

VREMENIK - četvrtak 5.sat (Ivana Marić), petak 5. sat (Ivanka Vuletić)

TROŠKOVNIK Fotokopirni papir – 50 kn

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- redovito praćenje rada i napredovanja pojedinog učenika

- vrednovanje samostalnosti i zalaganja u radu

- usvojenost nastavnih sadržaja i lakše praćenje redovnog programa

- opisno praćenje napredovanja učenika.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA učiteljica razredne nastave u PŠ Bijeli Vir SANJA MEDIĆ

CILJEVI I NAMJENA

- pomoć učenicima koji imaju poteškoće u svladavanju početnog čitanja i pisanja

- što lakše usvajanje predviđenog nastavnog gradiva

- ukazati učenicima koji slabije usvajaju znanja na potrebu redovitog učenja,

uvježbavanja i ponavljanja naučenog gradiva

- ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjet uspješnog nastavka školovanja

Page 29: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

29

BROJ UČENIKA / RAZREDI 2. - 4. r.

NAČIN REALIZACIJE - individualni pristupom svakom učeniku

- rješavanje zadataka za dopunsku nastavu

- uvježbavanje gradiva s redovne nastave

- učenje kroz igru

- međusobna suradnja učenika i učitelja

VREMENIK -četvrtak 5.sat

TROŠKOVNIK Fotokopirni papir – 50 kn

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- redovito praćenje rada i napredovanja pojedinog učenika

- vrednovanje samostalnosti i zalaganja u radu

- pravilno korištenje stečenog znanja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA učiteljica razredne nastave u PŠ Bijeli Vir SANJA MEDIĆ

CILJEVI I NAMJENA

- razvoj sposobnosti rješavanja matematičkih problema

- razvijati vještinu točnog čitanja i pisanja brojeva

- točnost i urednost u izražavanju kao preduvjet uspješnosti nastavka školovanja.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 2. - 4. r.

NAČIN REALIZACIJE - individualni pristup svakom učeniku

- rješavanje zadataka za dopunsku nastavu

- uvježbavanje gradiva s redovne nastave

- učenje kroz igru

- međusobna suradnja učenika i učitelja

VREMENIK - četvrtak 5.sat

TROŠKOVNIK Fotokopirni papir – 50 kn

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- redovito praćenje rada i napredovanja pojedinog učenika

- vrednovanje samostalnosti i zalaganja u radu

- usvojenost nastavnih sadržaja i lakše praćenje redovnog programa

- opisno praćenje napredovanja učenika.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA

Ivana Marić, mag. prim. obraz. u PŠ Mlinište

CILJEVI I NAMJENA -Nadarenim učenicima pružiti mogućnost za proširivanje matematičkih znanja,

sposobnosti i umijeća pri rješavanju matematičkih problema.

Page 30: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

30

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1.-4.r PŠ Mlinište

NAČIN REALIZACIJE

- rješavanje zadataka za dodatnu nastavu, te pripremanje nadarenih učenika za

natjecanja

- učenici će prema vlastitim sposobnostima i interesima biti podijeljeni u skupine,

te će samostalno izražavati zadane zadatke

- učenje i vježbanje matematičkih zadataka kroz igru

VREMENIK

- utorak 5. sat

TROŠKOVNIK Fotokopirni papir – 50 kn.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- razni testovi znanja pomoću kojih vrednujemo sposobnosti i znanja učenika

4.2. PREDMETNA NASTAVA

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA Učitelj hrvatskoga jezika DRAGAN SRŠEN, nast.

CILJEVI I NAMJENA

Dopunska nastava hrvatskog jezika namijenjena je učenicima kojima je

potrebna pomoć u učenju hrvatskog jezika.

Cilj je pomoći učenicima u svladavanju gradiva koje ne uspiju usvojiti u

redovnoj nastavi kao i učenicima koji rade po individualiziranom pristupu

i po prilagođenom programu za ovaj nastavni predmet.

Učenici uvježbavaju i usvajaju gradivo pomoću različitih metoda, a

naglasak je na individualiziranom pristupu.

Učenici stječu više samopouzdanja u svim oblicima rada.

Učenici se osposobljavaju za samostalni rad i razvijanje interesa za

predmet te pozitivnog odnosa prema nastavnom predmetu.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 12 učenika (5.i 7. razredi)

NAČIN REALIZACIJE Dopunska nastava se realizira u 70 sati tijekom školske godine radom u

školi uz korištenje tiskanih materijala te drugih medija (DVD, računalo).

VREMENIK Tijekom školske godine 2019./2020. (utorak)

TROŠKOVNIK Papir potreban za fotokopiranje materijala.

Page 31: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

31

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA Redovito praćenje sa svrhom poboljšanja konačne ocjene iz predmeta.

Rezultati postignuti tijekom pohađanja dopunske nastave vrednovati će se

usmenim i pismenim provjeravanjem i ocjenjivanjem tijekom redovite

nastave.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljica hrvatskoga jezika IVA STOJIĆ DOMINIKOVIĆ, prof.

CILJEVI I NAMJENA

Pomoći učenicima koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom

razinom uspjeha. Usvajanje gradiva u minimalnoj mjeri predviđenog nastavnim

planom i programom. Posebno pomoći učenicima koji rade po prilagođenom

programu.

Razvijati pozitivan odnos prema radu, usvajanju sadržaja te razvijati ljubav

prema hrvatskom jeziku.

BROJ UČENIKA / RAZREDI učenici 5. razreda (B smjena)

NAČIN REALIZACIJE

Individualizirani pristup svakom učeniku u skladu s njegovim potrebama.

Demonstracija, razgovor, usmeno izlaganje, grupni rad, rad na tekstu, čitanje i

pisanje.

VREMENIK Jedan sat tjedno tijekom školske godine 2019./2020..

TROŠKOVNIK Troškovi kopiranja nastavnih listića.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Ostvarenost planiranog, uspješnost učenika u svladavanju redovitog nastavnog

programa, zadovoljstvo učenika i učitelja ostvarenim.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljica hrvatskoga jezika MARIJANA GLUŠČEVIĆ, prof.

CILJEVI I NAMJENA

- Pomoći učenicima koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha.

- Pomoći učenicima koji imaju teškoće i onima koji zbog izostanka s nastave nisu usvojili određeno gradivo kako bi mogli pratiti redovnu nastavu.

- Razvijanje pozitivnog odnosa prema radu; usvajanje sadržaja koji nisu usvojeni na redovnom satu hrvatskog jezika; razvijanje ljubavi prema hrvatskom jeziku i motiviranje učenika za pravilno pisanje i izgovor.

- Odgovarajućim organizacijskim oblicima nadoknaditi gubitke u znanju, te tako osposobiti učenika za uspješno učenje u redovnoj nastavi. Posebno pomoći učenicima koji rade po prilagođenom programu.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 10-15 učenika šestih, sedmih i osmih razreda (B smjena)

NAČIN REALIZACIJE

Individualizirani pristup svakom učeniku u skladu s njegovim potrebama.

Demonstracija, razgovor, usmeno izlaganje, grupni rad, rad na tekstu, čitanje i

pisanje. Motiviranje učenika raznim igrama i različitim pristupima; uključivanje

uspješnijih učenika u rad s onima kojima je pomoć potrebna.

Page 32: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

32

VREMENIK Petak, 6. sat

TROŠKOVNIK Troškovi kopiranja nastavnih listića

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Redovito praćenje rada i napredovanja; usvajanje znanja i njegovo pravilno

korištenje; samostalnost i zalaganje Ostvarenost planiranog, uspješnost učenika u

svladavanju redovitog nastavnog programa, zadovoljstvo učenika i učitelja

ostvarenim.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA NIKOLINA MARUŠIĆ, učitelj engleskog jezika

CILJEVI I NAMJENA

Dopunska nastava je namijenjena učenicima kojima treba pomoć u svladavanju nastavnih sadržaja. Cilj je razviti zanimanje za rano učenje engleskog jezika kroz vještine usmenog i pisanog izražavanja i stvaranja, i razumijevanja slušanja i čitanja

Zainteresirati ih za rad, tako da bi uspješno savladali osnovni vokabular i jezične zakonitosti.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Do 8 učenika,2.razredi

NAČIN REALIZACIJE Frontalni rad i individualni rad

VREMENIK 35 sati tijekom školske godine 2019./2020.

petkom 5.sat (A smjena)

TROŠKOVNIK ---

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Provjere govornih aktivnosti, slušnog razumijevanja, pisanja i samoprocjena.

Rezultati će se koristiti za daljnje poticaje razvoja sposobnosti učenika i u svrhu

poboljšanja rada.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljica engleskoga jezika IVANA BORAS, prof.

CILJEVI I NAMJENA -omogućiti učenicima pomoć u svladavanju gradiva ili dijela gradiva koje im je

teže razumljivo

-razviti pozitivan odnos prema predmetu

-osposobiti učenike za što samostalniji rad i svladavanje budućih zadataka

BROJ UČENIKA / RAZREDI Učenici trećih razreda

NAČIN REALIZACIJE Dopunska nastava realizira se uz individualizirani pristup svakom pojedinom

učeniku uz korištenje tiskanih i drugih materijala.

VREMENIK Tijekom školske godine 2019./2020. srijedom 5.sat u B smjeni

TROŠKOVNIK -----------------

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Redovito praćenje u svrhu poboljšanja konačne ocjene učenika te napredak koji

će se očitovati u redovnoj nastavi.

Page 33: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

33

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljica engleskoga jezika DANIJELA VUČINA, prof.

CILJEVI I NAMJENA

-omogućiti učenicima pomoć u svladavanju gradiva ili dijela gradiva koje im je

teže razumljivo

-razviti pozitivan odnos prema predmetu

-osposobiti učenike za što samostalniji rad i svladavanje budućih zadataka

BROJ UČENIKA / RAZREDI Učenici četvrtih razreda

NAČIN REALIZACIJE Dopunska nastava realizira se uz individualizirani pristup svakom pojedinom

učeniku uz korištenje tiskanih i drugih materijala.

VREMENIK Tijekom školske godine 2019./2020. petkom 6.sat u B smjeni

TROŠKOVNIK ---

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Redovito praćenje u svrhu poboljšanja konačne ocjene učenika te napredak koji

će se očitovati u redovnoj nastavi.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA Učitelj engleskoga jezika TOMISLAV TOMIĆ, prof.

CILJEVI I NAMJENA

Dopunska nastava engleskog jezika namijenjena je učenicima kojima je

potrebna pomoć u učenju engleskog jezika.

Cilj je pomoći učenicima u svladavanju gradiva koje ne uspiju usvojiti u

redovnoj nastavi kao i učenicima koji rade po individualiziranom pristupu

i po prilagođenom programu za ovaj nastavni predmet.

Učenici uvježbavaju i usvajaju gradivo pomoću različitih metoda, a

naglasak je na individualiziranom pristupu.

Učenici stječu više samopouzdanja u svim oblicima rada.

Učenici se osposobljavaju za samostalni rad i razvijanje interesa za

predmet te pozitivnog odnosa prema nastavnom predmetu.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 15 učenika - 7. razredi

NAČIN REALIZACIJE Dopunska nastava se realizira u 35 sati tijekom školske godine radom u

školi uz korištenje tiskanih materijala te drugih medija (DVD, računalo).

VREMENIK Tijekom školske godine 2019./2020. (srijeda)

TROŠKOVNIK Papir potreban za fotokopiranje materijala.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Redovito praćenje sa svrhom poboljšanja konačne ocjene iz predmeta.

Rezultati postignuti tijekom pohađanja dopunske nastave vrednovati će se

usmenim i pismenim provjeravanjem i ocjenjivanjem tijekom redovite

nastave.

Page 34: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

34

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljica engleskog jezika MARIJA MIJIĆ, prof.

CILJEVI I NAMJENA

Pomoći učenicima u svladavanju gradiva i nadoknađivanju znanja koje ne uspiju

usvojiti u redovnoj nastavi.

Dopunska nastava engleskog jezika namijenjena je učenicima kojima je potrebna

pomoć u učenu engleskog jezika.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 15 učenika - 8. razredi

NAČIN REALIZACIJE Dopunska nastava se realizira u 35 sati tijekom školske godine radom u

školi uz korištenje tiskanih materijala te drugih medija (DVD, računalo).

VREMENIK Tijekom školske godine 2019./2020. (ponedjeljak)

TROŠKOVNIK Papir potreban za fotokopiranje materijala.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Redovito praćenje sa svrhom poboljšanja konačne ocjene iz predmeta.

Rezultati postignuti tijekom pohađanja dopunske nastave vrednovati će se

usmenim i pismenim provjeravanjem i ocjenjivanjem tijekom redovite

nastave.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljica engleskog jezika PAVA GRMOJA, prof.

CILJEVI I NAMJENA

- omogućiti učenicima pomoć u svladavanju gradiva ili dijela gradiva koje im je

teže razumljivo - razviti pozitivan odnos prema predmetu

- osposobiti učenike za što samostalniji rad i svladavanje budućih zadataka

BROJ UČENIKA / RAZREDI 10 učenika 6. razreda

NAČIN REALIZACIJE Dopunska nastava realizira se uz individualizirani pristup svakom pojedinom

učeniku uz korištenje tiskanih i drugih materijala.

VREMENIK Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK -----------------

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Redovito praćenje u svrhu poboljšanja konačne ocjene učenika te napredak koji

će se očitovati u redovnoj nastavi.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljica engleskog jezika JULITA BAKALAR prof.

CILJEVI I NAMJENA Pomoći učenicima u svladavanju gradiva koje ne uspiju usvojiti u redovnoj

nastavi.

Dopunska nastava engleskog jezika namijenjena je učenicima kojima je potrebna

stalna i povremena pomoć u učenju engleskog jezika.

Pomoći učenicima da steknu više samopouzdanja u svim oblicima rada.

Osposobiti učenika za samostalni rad i razvijanje interesa za predmet te

pozitivnog odnosa prema nastavnom predmetu.

Page 35: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

35

BROJ UČENIKA / RAZREDI 5-8 učenika po potrebi / 5.,7. i 8 . razreda.

NAČIN REALIZACIJE 35 sati tijekom školske godine radom u školi kroz individualni pristup učeniku uz

korištenje tiskanih materijala te drugih medija.

VREMENIK Tijekom školske godine. Petkom šesti sat.

TROŠKOVNIK Papir za kopiranje.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Redovito praćenje sa svrhom usvajanja sadržaja koji nisu bili uspješno usvojeni

na redovnoj nastavi i poboljšanja ocjene iz predmeta.

Napredak učenika će se očitovati u redovnoj nastavi.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA Ana Jovanović ( Marijana Ilić ), prof.

CILJEVI I NAMJENA - pomoć učenicima pri usvajanju matematičkih znanja

- razvoj samostalnosti

- individualni rad s učenicima koji teže savladavaju nastavne sadržaje Matematike

BROJ UČENIKA / RAZREDI učenici 6. i 8. razreda A smjene

NAČIN REALIZACIJE - individualni pristup i suradničko učenje

- samostalno rješavanje postavljenih zadataka

- 35 sati godišnje

VREMENIK A smjena popodne – utorak 11:55 za učenike 8. razreda A smjene

A smjena popodne – srijeda 11:55 za učenike 6. razreda A smjene

TROŠKOVNIK - papiri za kopiranje

- nastavni listići za dopunsku nastavu

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- bilješke o praćenju učenikovih sposobnosti i znanja

- osposobljavanje učenika za samostalno nadograđivanje postojećeg znanja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA Ana Jovanović ( Marijana Ilić ), prof.

CILJEVI I NAMJENA - pomoć učenicima pri usvajanju matematičkih znanja

- razvoj samostalnosti

- individualni rad s učenicima koji teže savladavaju nastavne sadržaje Matematike

Page 36: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

36

BROJ UČENIKA / RAZREDI učenici 6. i 8. razreda A smjene

NAČIN REALIZACIJE - individualni pristup i suradničko učenje

- samostalno rješavanje postavljenih zadataka

- 35 sati godišnje

VREMENIK A smjena popodne – utorak 11:55 za učenike 8. razreda A smjene

A smjena popodne – srijeda 11:55 za učenike 6. razreda A smjene

TROŠKOVNIK - papiri za kopiranje

- nastavni listići za dopunsku nastavu

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- bilješke o praćenju učenikovih sposobnosti i znanja

- osposobljavanje učenika za samostalno nadograđivanje postojećeg znanja

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA NIKOLINA JURIĆ

CILJEVI I NAMJENA

- nadoknađivanje znanja

- brže i lakše stjecanje sposobnosti i vještina potrebnih za redovito praćenje

nastavnih procesa

- pomoć učenicima koji teže savladavaju nastavne sadržaje Matematike

BROJ UČENIKA / RAZREDI učenici 5. i 7. razreda A smjene

NAČIN REALIZACIJE

- individualni pristup i suradničko učenje

- samostalno rješavanje postavljenih zadataka

- 35 sati godišnje

VREMENIK

A smjena ujutro – petak 6. sat za učenike 5. razreda A smjene

A smjena popodne – petak 6. sat za učenike 7. razreda A smjene

TROŠKOVNIK - papiri za kopiranje

- nastavni listići za dopunsku nastavu

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- bilješke o praćenju učenikovih sposobnosti i znanja

- osposobljavanje učenika za samostalno nadograđivanje postojećeg znanja

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA JASNA BRNAS – KATIĆ, prof.

CILJEVI I NAMJENA

- razumijevanje i savladavanje određenih nastavnih sadržaja s ciljem bolje

motivacije i osposobljavanja za samostalno učenje

- pomoć učenicima koji teže savladavaju nastavne sadržaje Matematike

BROJ UČENIKA / RAZREDI učenici 5. i 7. razreda B smjene

- individualni pristup i suradničko učenje

- samostalno rješavanje postavljenih zadataka

- 35 sati godišnje

Page 37: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

37

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK B smjena popodne – ponedjeljak 11:55 za učenike B smjene

B smjena popodne – utorak 11:55 za učenike B smjene

TROŠKOVNIK - papiri za kopiranje

- nastavni listići za dopunsku nastavu

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- bilješke o praćenju učenikovih sposobnosti i znanja

- osposobljavanje učenika za samostalno nadograđivanje postojećeg znanja

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA MARIJANA ODAK KRSTIČEVIĆ, učitelj matematike

CILJEVI I NAMJENA

- nadoknađivanje znanja

- brže i lakše stjecanje sposobnosti i vještina potrebnih za redovito praćenje

nastavnih procesa

- pomoć učenicima koji teže savladavaju nastavne sadržaje Matematike

BROJ UČENIKA / RAZREDI učenici 6. i 8. razreda B smjene

NAČIN REALIZACIJE

- individualni pristup i suradničko učenje

- samostalno rješavanje postavljenih zadataka

- 35 sati godišnje

VREMENIK

B smjena ujutro – petak 6. sat za učenike 8. razreda B smjene

B smjena popodne – petak 6. sat za učenike 6. razreda B smjene

TROŠKOVNIK - papiri za kopiranje

- nastavni listići za dopunsku nastavu

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- bilješke o praćenju učenikovih sposobnosti i znanja

- osposobljavanje učenika za samostalno nadograđivanje postojećeg znanja

Page 38: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

38

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DOPUNSKA NASTAVA IZ POVIJESTI

NOSITELJ PROGRAMA MARIJA BULJUBAŠIĆ, prof. (HRVOJE ERCEG, mag. educ.)

CILJEVI I NAMJENA

Vježbanje i ponavljanje nastavnog gradiva s učenicima koji pokazuju određene

poteškoće pri svladavanju nastavnog gradiva. Zavisno o količini i raznovrsnosti

nastavnog gradiva grupe, dopunske nastava iz povijesti će varirati u broju učenika

kako bi se ostvarila što veća učinkovitost pri svladavanju poteškoća.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

8-10 učenika, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.c

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ BIOLOGIJE

NOSITELJ PROGRAMA VESNA PAVLOVIĆ, nast.

CILJEVI I NAMJENA

Ponoviti i uvježbati sadržaje obrađene na redovnoj nastavi za učenike koji nisu uspjeli usvojiti gradivo, koji ne razumiju gradivo ili imaju poteškoće u učenju. Poticanje samopouzdanja učenika i radnih navika kako u školi tako i kod kuće. Uputiti učenike kako savladati poteškoće u savladavanju nastavnog gradiva. Pomoći učenicima u učenju te ih poticati na bolje usvajanje gradiva. Navikavati učenike na samostalni rad i osposobiti ih da lakše prate gradivo na redovnoj nastavi. Učenici uvježbavaju i usvajaju gradivo pomoću različitih metoda, a naglasak je na individualnom pristupu.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 4 učenika 7. razreda (7.d/e) i 3 učenika 8. razreda (8.d/e) Prema potrebi broj učenika se može mijenjati.

NAČIN REALIZACIJE Dopunska nastava se realizira u 35 sati tijekom školske godine 1 sat tjedno, radom u školi uz korištenje tiskanih materijala te drugih medija(DVD, računalo). Individualnim radom upućivati učenike u postupke i načine savladavanja nastavnog gradiva iz biologije samostalnim rješavanjem različitih zadataka i vježbi vezanih za gradivo s naglaskom na dijelove gradiva koje učenik usvaja s teškoćama.

VREMENIK Tijekom školske godine 2019./2020. po jedan sat tjedno s učenicima 7. i 8. razreda -ukupno 35 sati.

TROŠKOVNIK Papir za fotokopiranje radnih materijala.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Redovitim praćenjem rada i napredovanja učenika koje će doprinijeti boljim rezultatima i konačnoj ocjeni. Tijekom redovite nastave biologije te pri planiranju i osmišljavanju načina pomoći učenika, ako je ta pomoć i dalje potrebna. Redovito opisno praćenje uspješnosti učenika pri savladavanju gradiva te bilježenje individualnog napretka.

Page 39: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

39

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DOPUNSKA NASTAVA IZ POVIJESTI

NOSITELJ PROGRAMA MANDICA BORAS, prof. povijesti

CILJEVI I NAMJENA

Dopunska nastava iz Povijesti ima za cilj pomoći u svladavanju nastavnih sadržaja

učenicima sa poteškoćama u učenju. Mogu je pohađati i ostali učenici ukoliko

tijekom redovne nastave nisu svladali nastavne sadržaje u odgovarajućoj mjeri.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

8 / 5., 6., 7. i 8. razredi

NAČIN REALIZACIJE

Dopunska nastava realizirat će se kroz 35 sati tijekom nastavne godine radom u

školi, uz korištenje različitih nastavnih sredstava i pomagala (udžbenik, radna

bilježnica, povijesne karte, zidne karte, ppt prezentacije).

VREMENIK 1 sat tjedno, četvrtak 7. sat u jutarnjoj smjeni/ predsat u popodnevnoj smjeni

TROŠKOVNIK Papir za fotokopiranje dodatnog materijala (100,00 kn)

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Bolji rezultati usmene i pisane provjere znanja te zadovoljstvo učenika zbog

uspješnijeg svladavanja nastavnih sadržaja iz Povijesti.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DOPUNSKA NASTAVA IZ POVIJESTI

NOSITELJ PROGRAMA MARIJA BULJUBAŠIĆ, prof. (HRVOJE ERCEG, mag. educ.)

CILJEVI I NAMJENA

Vježbanje i ponavljanje nastavnog gradiva s učenicima koji pokazuju određene

poteškoće pri svladavanju nastavnog gradiva. Zavisno o količini i raznovrsnosti

nastavnog gradiva grupe, dopunske nastava iz povijesti će varirati u broju učenika

kako bi se ostvarila što veća učinkovitost pri svladavanju poteškoća.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

8-10 učenika, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.c

NAČIN REALIZACIJE

Izrada umnih mapa, čitanje nastavnog gradiva i razgovor sa učenicima o

poteškoćama prilikom učenja i razumijevanja nastavnog gradiva iz povijesti.

VREMENIK

Utorak 5. sat – A smjena

Utorak 6. sat (predsat)- B smjena

TROŠKOVNIK ---

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Rezultati s pisanih i usmenih provjera znanja.

Page 40: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

40

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DOPUNSKA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE

NOSITELJ PROGRAMA SANDA BLATANČIĆ, prof.

CILJEVI I NAMJENA

Dopunska nastava ima za cilj pomoći u svladavanju nastavnih sadržaja učenicima sa slabijim radnim rezultatima. Mogu je pohađati i ostali učenici ukoliko tijekom redovne nastave nisu svladali nastavne sadržaje u odgovarajućoj mjeri.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 5., 6., 7. i 8. razred (8 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

Individualizirani pristup svakom učeniku u skladu s njegovim potrebama. Korištenje različitih nastavnih sredstava i pomagala (udžbenik, radna bilježnica, atlas, zidne karte, slijepe karte).

VREMENIK Tijekom šk.god.2019./20.,1.5 sat tjedno, četvrtkom sedmi sat ujutro ili pretsat kada je nastava popodne.

TROŠKOVNIK Papir potreban za fotokopiranje dodatnog materijala (100,00 kn)

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Ostvarenost planiranog, uspješnost učenika u svladavanju nastavnih sadržaja iz Geografije, zadovoljstvo učenika i učitelja ostvarenim.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE

NOSITELJ PROGRAMA ANA KURAN, prof.

CILJEVI I NAMJENA - pomoć učenicima koji teže savladavaju gradivo prema Nastavnom planu i programu iz Geografije

BROJ UČENIKA / RAZREDI 15-20 učenika/ 6., 7. i 8. razredi

NAČIN REALIZACIJE Rad u učionici, uz rješavanje različitih tipova zadataka i vježbanje na geografskoj karti

VREMENIK Dva sata tjedno -6. i 8. razredi: 7. sat ponedjeljkom u jutarnjoj smjeni, pretsat utorkom u popodnevnoj smjeni -7. razredi : 7. sat četvrtkom u jutarnjoj smjeni, pretsat srijedom u popodnevnoj smjeni

TROŠKOVNIK Troškovi fotokopirnog papira i drugih radnih materijala

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Bolji uspjeh učenika u savladavanju nastavnih sadržaja prema Nastavnom planu i programu iz Geografije

Page 41: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

41

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ FIZIKE

NOSITELJ PROGRAMA ANDREA RAŠIĆ

CILJEVI I NAMJENA

- nadoknađivanje znanja

- brže i lakše stjecanje sposobnosti i vještina potrebnih za redovito praćenje

nastavnih procesa

- pomoć učenicima koji teže svladavaju nastavne sadržaje Fizike, učenicima slabije

koncentracije ili učenicima koji su zbog bolesti duže odsutni s nastave

BROJ UČENIKA / RAZREDI učenici 7. i 8. razreda A i B smjene

NAČIN REALIZACIJE

- individualni pristup i suradničko učenje - samostalno rješavanje postavljenih zadataka - individualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja

VREMENIK

A smjena-ponedjeljak 6.sat u B smjeni ( 11:55-12:40 ) B smjena-utorak 6.sat u A smjeni ( 11:55-12:40 )

TROŠKOVNIK - papiri za kopiranje - nastavni listići za dopunsku nastavu

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- bilješke o praćenju učenikovih sposobnosti i znanja - osposobljavanje učenika za samostalno nadograđivanje postojećeg znanja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DOPUNSKA NASTAVA IZ KEMIJE A i B smjena 7. i 8. razred

NOSITELJ PROGRAMA

LIDIJA MATIĆ, prof.

CILJEVI I NAMJENA

Dopunska nastava namijenjena je učenicima kojima je potrebna pomoć u učenju

kemije.

Cilj je pomoći učenicima u svladavanju gradiva koje ne uspiju usvojiti u redovnoj

nastavi kao i učenicima koji rade po individualiziranom pristupu i po

prilagođenom programu za ovaj nastavni predmet.

Učenici uvježbavaju i usvajaju gradivo pomoću različitih metoda, a naglasak je

na individualiziranom pristupu.

Učenici stječu više samopouzdanja u svim oblicima rada.

Učenici se osposobljavaju za samostalni rad i razvijanje interesa za predmet te pozitivnog odnosa prema nastavnom predmetu.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 15-učenika 7. i 8. razreda

NAČIN REALIZACIJE Dopunska nastava se realizira u 35 sati tijekom školske godine radom u školi uz

korištenje tiskanih materijala te drugih medija .

VREMENIK Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK Papir potreban za fotokopiranje materijala.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Redovito praćenje sa svrhom poboljšanja konačne ocjene iz predmeta.

Rezultati postignuti tijekom pohađanja dopunske nastave vrednovati će se usmenim i pismenim provjeravanjem i ocjenjivanjem tijekom redovite nastave.

Page 42: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

42

5. DODATNA NASTAVA

5.1. RAZREDNA NASTAVA

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac

CILJEVI I NAMJENA

- individualni rad s učenicima koji pokazuju napredno znanje i žele saznati više

(rad s darovitim učenicima)

- razvijanje sposobnosti logičkog mišljenja i zaključivanja, brzog i lakog izvođenja

složenih operacija, analize i sinteze

- razvijanje sposobnosti donošenja originalnih ideja i rješenja

- osposobljavati učenike za natjecanje iz matematike

- spoznavanje matematike kao korisnog i nužnog dijela znanosti, tehnologije,

kulture

BROJ UČENIKA / RAZREDI

- do 8 učenika u svakom razrednom odjelu drugoga razreda

NAČIN REALIZACIJE

- učenici će prema vlastitim sposobnostima i interesima biti podijeljeni u skupine,

te će samostalno izvršavati zadane zadatke; učenje i vježbanje matematičkih

zadataka kroz igru

VREMENIK

- 1 sat tjedno kroz šk. god 2019./2020.

2. a razred – utorkom 5. sat

2. b razred – utorkom 5. sat

2. c razred – četvrtkom 5. sat

2. d razred – utorkom 5. sat

2. e. razred – četvrtkom 5. sat , učiteljica Jelena Bartulović

TROŠKOVNIK - potrošni materijal (fotokopirni papir)

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- provođenje razrednih natjecanja

- biranje najboljeg matematičara razreda

- uspješno sudjelovanje na Klokanu

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović, Anka Milinković

CILJEVI I NAMJENA

- individualni rad s učenicima koji pokazuju napredno znanje i žele saznati više - razvijanje sposobnosti logičkog mišljenja i zaključivanja, brzog i lakog izvođenja složenih operacija, analize i sinteze - razvijanje sposobnosti donošenja originalnih ideja i rješenja kroz igru - osposobljavati učenike za natjecanje iz matematike - spoznavanje matematike kao korisnog i nužnog dijela znanosti, tehnologije, kulture

Page 43: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

43

BROJ UČENIKA / RAZREDI

- do 8 učenika u svakom razrednom odjelu trećeg razreda

NAČIN REALIZACIJE

- učenici će prema vlastitim sposobnostima i interesima biti podijeljeni u skupine, te će samostalno izvršavati zadane zadatke; učenje i vježbanje matematičkih zadataka kroz igru

VREMENIK

- 1 sat tjedno kroz šk. god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK - potrošni materijal (fotokopirni papir)

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- praćenje i vrednovanje znanja putem matematičkih kvizova, razrednih natjecanja i sudjelovanja na natjecanju iz matematike

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice 4. a, b, c, d, e: Josipa Đerek, Ivona Vuica, Anđelka Medak, Marijana Curić, Valentina Crnčević

CILJEVI I NAMJENA

- individualni rad s učenicima koji pokazuju napredno znanje i žele saznati više(rad s darovitim učenicima); - razvijanje sposobnosti logičkog mišljenja i zaključivanja, brzog i lakog izvođenja složenih operacija, analize i sinteze; - razvijanje sposobnosti donošenja originalnih ideja i rješenja; - osposobljavati učenike za natjecanje iz matematike; - spoznavanje matematike kao korisnog i nužnog dijela znanosti, tehnologije, kulture.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Od 3 do 6 učenika.

NAČIN REALIZACIJE

- učenici će prema vlastitim sposobnostima i interesima biti podijeljeni u skupine, te će samostalno izvršavati zadane zadatke; - učenje i vježbanje matematičkih zadataka kroz igru.

VREMENIK Tijekom školske godine 2019./2020., jedan sat svaki tjedan: 4. a razred – ponedjeljkom 5. sat 4. b razred – četvrtkom 5. sat 4. c razred – ponedjeljkom 5. sat 4. d – četvrtkom 4. sat 4. e razred – petak 5. sat.

TROŠKOVNIK - potrošni materijal (fotokopirni papir) - uplata 15 kn za sudjelovanje u natjecanju „Klokan bez granica“

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- provođenje razrednih natjecanja; - sudjelovanje na natjecanju iz matematike; - sudjelovanje na natjecanju „Klokan bez granica“.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA

Ivana Marić, mag. prim. obraz. u PŠ Mlinište

CILJEVI I NAMJENA -Nadarenim učenicima pružiti mogućnost za proširivanje matematičkih znanja,

sposobnosti i umijeća pri rješavanju matematičkih problema.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 1.-4.r PŠ Mlinište

Page 44: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

44

NAČIN REALIZACIJE

- rješavanje zadataka za dodatnu nastavu, te pripremanje nadarenih učenika za

natjecanja

- učenici će prema vlastitim sposobnostima i interesima biti podijeljeni u skupine,

te će samostalno izražavati zadane zadatke

- učenje i vježbanje matematičkih zadataka kroz igru

VREMENIK

- utorak 5. sat

TROŠKOVNIK Fotokopirni papir – 50 kn.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- razni testovi znanja pomoću kojih vrednujemo sposobnosti i znanja učenika

5.1. PREDMETNA NASTAVA

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA Dragan Sršen ,učitelj hrvatskog jezika

CILJEVI I NAMJENA

Proširivanje sadržaja redovne nastave, razvijanje usmenog i pisanog izražavanja,

proširivanje rječnika i gramatičkih sadržaja. Motiviranje učenika za daljnje

samostalno učenje hrvatskog jezika.

Dodatna nastava iz hrvatskog jezika je namijenjena učenicima koji u tom

nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban

interes za hrvatski jezik.

-poticati uključivanje učenika za sudjelovanje na natjecanjima, susretima i

smotrama

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA Sanja Medić, mag. prim. obraz. u PŠ Bijeli Vir

CILJEVI I NAMJENA

Nadarenim učenicima pružiti mogućnost za proširivanje matematičkih znanja,

sposobnosti i umijeća pri rješavanju matematičkih problema.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 2.-4.r u PŠ Bijeli Vir

NAČIN REALIZACIJE

- rješavanje zadataka za dodatnu nastavu, te pripremanje nadarenih učenika za

natjecanja

- učenici će prema vlastitim sposobnostima i interesima biti podijeljeni u skupine,

te će samostalno izražavati zadane zadatke

- učenje i vježbanje matematičkih zadataka kroz igru

VREMENIK

- ponedjeljak 5.sat

TROŠKOVNIK Fotokopirni papir – 50 kn

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- razni testovi znanja pomoću kojih vrednujemo sposobnosti i znanja učenika

Page 45: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

45

-razvijanje spoznaje o važnosti učenja hrvatskog jezika

-dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva

- poticati veći interes učenika za samostalan i timski rad

BROJ UČENIKA / RAZREDI

10 učenika 7. razreda (7.a/b)

NAČIN REALIZACIJE

Dodatna nastava se realizira u 35 sati tijekom školske 2019./2020. godine radom

u školi uz korištenje tiskanih materijala te drugih medija (DVD, računalo.

VREMENIK Po jedan sat tjedno, s učenicima 7. razreda ,petkom

TROŠKOVNIK Papir potreban za fotokopiranje dodatnih materijala.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Redovitim praćenjem rada i aktivnosti koji će doprinositi konačnoj ocjeni učenika.

Uspjeh na natjecanjima.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA Nikolina Marušić, učitelj engleskog jezika

CILJEVI I NAMJENA

Poticati učenike na korištenje engleskog jezika kroz različite zadatke i aktivnosti.

Omogućiti im da usvoje jezične zakonitosti i vokabular koji je predviđen za

dodatnu nastavu.

Razvijati vještine čitanja i pisanja, te kreirati situacije u kojima učenik može

primijeniti postojeće znanje.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Do 10 učenika,2.razredi

NAČIN REALIZACIJE

Upotreba nastavnih sredstava (CD,DVD, projektor) kroz frontalni, individualni

i grupni rad.

VREMENIK

Tijekom školske godine 2019./2020.

četvrtkom 5.sat („A“ smjena)

TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Samoprocjenjivanje, usmeno i pisano praćenje učenikova rada.

Rezultati će se koristiti u svrhu poboljšanja kakvoće rada.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ TEHNIČKE KULTURE

NOSITELJ PROGRAMA

MARINA NIKOLIĆ, prof.

CILJEVI I NAMJENA

- Spoznati načela korištenja i funkcije tehničkih tvorevina

- Razvijati logičko i kritičko tehničko mišljenje

- Razvijati suradničke odnose i uvažavati rezultate svog rada i drugih

- Razvijati motoriku – spretnost, vještine i umijeća rukovanja najčešće korištenim priborom, alatima, uređajima i strojevima

- Spoznati osnovne osobine materijala i načine te metode obrade

- Razvijati spretnost, vještine, umijeća i sposobnost za rad s tehnikom i vježbanje u stvarnim uvjetima radi stjecanja praktičnih vještina i sposobnosti za obavljanje jednostavnih tehničkih poslova u kućanstvu

- Razvijati navike održavanja sredstava za rad i primjenu mjera zaštite na radu

Page 46: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

46

- Spoznati osnovna načela rada i konstrukcije jednostavnih uređaja i aparata u kućanstvu kao i održavanje njihove funkcionalnosti i ispravnosti

- Stjecati pozitivan stav prema radu i odgovornost u radu

- Razvijati pozitivne stavove o potrebi racionalnog korištenja energije, materijala i vremena u radu te zaštite ljudskog okoliša

- Razvijati praktični i znanstveni interes za tehniku i tehnologiju, prihvaćanje inovacija i unošenja inovacija

- Usvojiti stav o potrebi cjeloživotnog učenja i razviti sposobnost samoučenja

- Steći sposobnost tehničkog samoosposobljavanja korištenjem tehničko-tehnološke i druge dokumentacije

- Stjecati pozitivan stav prema poduzetništvu - Za darovite učenike koji s lakoćom svladavaju redoviti program i koji

pokazuju veći interes za tehniku, te žele proširiti svoje znanje i unaprijediti vještine

BROJ UČENIKA / RAZREDI

- do 20 učenika/učenici od 5. do 8. razreda

NAČIN REALIZACIJE

- Nastava prema smjernicama HNOS-a - Aktivne metode poučavanja, izmjena različitih oblika i metoda rada

VREMENIK

- Školska godina 2019./2020. Jedan sat tjedno (predsati ponedjeljkom,

utorkom ili srijedom u poslijepodnevnoj smjeni A- prema dogovoru sa učenicima određenih razreda), ili dva sata svako drugi tjedan (petkom blok sat u poslijepodnevnoj smjeni – zbog izrade praktičnog rada). Prema potrebi kada su pripreme za natjecanje i po četiri sata tjedno.

TROŠKOVNIK - Trošak materijala i manjeg alata za vježbe i natjecanja (pištolji za lijepljenje, lemilice, pribor za lemljenje, ljepila, balza, šperploča i dr.)

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- Pismeno praćenje napredovanja učenika

- Rezultati učenika se vrednuju kroz školska natjecanja na županijskim, međužupanijskim i državnim natjecanjima.

- Za osobne analize i poboljšanje rada

- Uspješni se rezultati Škole objavljuju ma mrežnim stranicama Škole, školskom listu, na mrežnim stranicama grada, Hrvatske zajednice tehničke kulture i drugim dostupnim medijima.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ NJEMAČKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA DANIJELA VUČINA, prof.

CILJEVI I NAMJENA

-proširivanje sadržaja izborne nastave

-razvijanje usmenog i pisanog izražavanja na njemačkom jeziku

-proširivanje gramatičkih sadržaja

-motiviranje učenika za učenje njemačkog jezika

-navikavanje učenika za samostalan rad i primjenu stečenog znanja

BROJ UČENIKA / RAZREDI

6.e

NAČIN REALIZACIJE

Dodatna nastava realizira se u 35 sati tijekom školske godine radom u školi uz

korištenje tiskanih materijala i drugih medija

Page 47: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

47

VREMENIK

Tijekom školske godine 2019./2020. Ponedjeljkom 4.sat u A SMJENI

TROŠKOVNIK ---------------------------

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Bilješke o napredovanju, pohvalnice

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ NJEMAČKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA

Mr.sc.. DAJANA ANTUNOVIĆ, učitelj njem. jezika

CILJEVI I NAMJENA

U sklopu dodatne nastave razvijat će se jezična znanja i dijelom kao priprema za natjecanje za učenike osmog razreda. U svrhu ostvarivanja zadanih kurikulumskih ishoda– što boljeg ovladavanja jezičnih znanjima radit će se: - razvoj govorne kompetencije – izražavanje o zadanoj temi na razini kompetencije A1 -posredno usvajanje gramatičkih sadržaja i njihova ispravna primjena, -razvoj jezične djelatnosti: čitanje i govorna sposobnost; odgovori na pitanja, dijalozi po modelu Razvijanje vještine slušanja: umetanje riječi koje nedostaju, prepoznavanje sadržaja pjesme, slušanje bajke i rad na popratnom tekstu

BROJ UČENIKA / RAZREDI

Učenici sedmog i osmog razreda koji pokažu interes za dodatan rad

NAČIN REALIZACIJE

Pismeni testovi na natjecanju, javni nastup u školi

VREMENIK

Kroz škol.god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

vrednovanje putem natjecanja, pohvalnice, vrednovanje putem sudjelovanja u

javnom nastupu

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT

DODATNA NASTAVA IZ POVIJESTI

NOSITELJ PROGRAMA MANDICA BORAS, prof. povijesti

CILJEVI I NAMJENA

Opširnije upoznati učenike s temama koje se obrađuju u redovnoj nastavi i

pripremiti ih za sudjelovanje na natjecanju iz Povijesti. Predviđeno za

učenike koji pokazuju veliki interes za predmet Povijest. Učenici će

uvježbavati vještine potrebne za proučavanje povijesti.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 8 učenika / 7. i 8. razredi

Page 48: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

48

NAČIN REALIZACIJE

Dodatna nastava realizirat će se kroz 35 sati tijekom nastavne godine radom

u školi, uz korištenje različitih nastavnih sredstava i pomagala (udžbenik,

radna bilježnica, povijesne karte, zidne karte, ppt prezentacije).

VREMENIK

2 sata tjedno, 8. razred - srijeda 7. sat u jutarnjoj smjeni/predsat u

popodnevnoj smjeni, 7. razred - petak 6. sat

TROŠKOVNIK Papir za fotokopiranje dodatnog materijala (100,00 kn)

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Rezultati na školskom, županijskom i državnom natjecanju.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA Ana Jovanović ( Marijana Ilić ), prof.

CILJEVI I NAMJENA

- poticati interes i razvijati nadarenost kod učenika kojima su problemski

zadaci izazov

- razvijati logičko mišljenje, kreativnost, strpljivost i analitičnost u radu - razvijanje natjecateljskog duha i primjene matematičke vještine u svakodnevnom životu - priprema učenika za natjecanje

BROJ UČENIKA / RAZREDI učenici 6. i 8. razreda A smjene, po dogovoru

NAČIN REALIZACIJE Nastava se organizira u okviru 35 sati godišnje prema Nastavnom planu i

programu dodatne nastave iz Matematike.

VREMENIK

A smjena popodne – četvrtak 11:55 za učenike 8. razreda A smjene

A smjena popodne – petak 11:55 sat za učenike 6. razreda A smjene

TROŠKOVNIK - papiri za kopiranje

- listići za dodatnu nastavu

- zbirke zadataka za dodatnu nastavu

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- ostvarenost plana i programa

- uspješnost na natjecanjima

- zadovoljstvo učenika i učitelja

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA

Nikolina Jurić

CILJEVI I NAMJENA

- razvijanje logičkog zaključivanja uz primjenu stečenog znanja

- rješavanje zadataka za dodatnu nastavu uz pomoć pojedinačnih i zajedničkih ideja - priprema učenika za natjecanje

BROJ UČENIKA / RAZREDI učenici 5. i 7. razreda A smjene, po dogovoru

NAČIN REALIZACIJE

Nastava se organizira u okviru 35 sati godišnje prema Nastavnom planu i

programu dodatne nastave iz Matematike.

VREMENIK

A smjena popodne – srijeda 11:55 za učenike 5. razreda A smjene

A smjena popodne – četvrtak 11:55 za učenike 7. razreda A smjene

Page 49: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

49

TROŠKOVNIK - papiri za kopiranje

- listići za dodatnu nastavu

- zbirke zadataka za dodatnu nastavu

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- ostvarenost plana i programa

- uspješnost na natjecanjima

- zadovoljstvo učenika i učitelja

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA Jasna Brnas – Katić, prof.

CILJEVI I NAMJENA

- razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja

- razvijanje sposobnosti samostalnog rada

- primjena matematike u rješavanju problemskih situacija u svakodnevnom

životu

- priprema učenika za natjecanje

BROJ UČENIKA / RAZREDI

učenici 5. i 7. razreda B smjene

NAČIN REALIZACIJE

Nastava se organizira u okviru 35 sati godišnje prema Nastavnom planu i

programu dodatne nastave iz Matematike.

VREMENIK

B smjena ujutro – petak 6. sat

B smjena popodne – petak 11:55

TROŠKOVNIK - papiri za kopiranje

- listići za dodatnu nastavu

- zbirke zadataka za dodatnu nastavu

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- ostvarenost plana i programa

- uspješnost na natjecanjima

- zadovoljstvo učenika i učitelja

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA Marijana Odak Krstičević, učitelj matematike

CILJEVI I NAMJENA

- razvijanje logičkog zaključivanja uz primjenu stečenog znanja

- rješavanje zadataka za dodatnu nastavu uz pomoć pojedinačnih i zajedničkih ideja - priprema učenika za natjecanje

BROJ UČENIKA / RAZREDI učenici 6. i 8. razreda B smjene, po dogovoru

NAČIN REALIZACIJE

Nastava se organizira u okviru 35 sati godišnje prema Nastavnom planu i

programu dodatne nastave iz Matematike.

VREMENIK

B smjena popodne – utorak 11:55

B smjena popodne – četvrtak 11:55

TROŠKOVNIK - papiri za kopiranje

- listići za dodatnu nastavu

- zbirke zadataka za dodatnu nastavu

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- ostvarenost plana i programa

- uspješnost na natjecanjima

- zadovoljstvo učenika i učitelja

Page 50: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

50

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ INFORMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA IGOR TOŠIĆ

CILJEVI I NAMJENA

Izvršiti selekciju darovitih učenika koji pohađaju Informatiku i željni su dodatnih

sadržaja odnosno aktivnosti.

Aktivnosti će se odvijati po dvama osnovama:

- obrada sadržaja koji daju nužna znanja i vještine za natjecanja u nekim informatičkim kategorijama kao što su Osnove Informatike i Algoritmi – rješavanje problema.

Intencija prve osnove jest razvijanje natjecateljskog duha kroz učenje i

usavršavanje onih znanja koja stiču kroz redovitu nastavu iz Informatike kao i

vježbanje iz problemskih zadataka.

Po drugoj osnovi ove godine naglasak će biti i na programskom jeziku Python

koji se uvodi kao dostojna zamjena za dosadašnje jezike iz obitelji Basic, a koji

imaju sve manje kvalitetne podrške u obrazovnoj, akademskoj i široj

informatičkoj zajednici..

BROJ UČENIKA / RAZREDI Neutvđen. Procjena iz prethodnog razdobllja 8 - 12 učenika iz 6 i 8. razreda.

NAČIN REALIZACIJE Ativno poučavanje - demonstracija, individualni rad i konzultacije

VREMENIK Nastavna godina 2019./20., dva školska sata.

TROŠKOVNIK -

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Vrednovanje kroz školska i više stupnjeve natjecanja. Rezultati se objavljuju i na

web stranicama škole, službenim stranicama Saveza informatičara Hrvatske –

krovnoj organizaciji koja organizira i postavlja logistiku natjecanja na svim

razinama.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA DRAGAN SRŠEN

CILJEVI I NAMJENA

- omogućiti darovitim učenicima razvoj i ostvarenje njihovih potencijala

- usavršiti vještine eksperimentalnog rada

- stjecanje dodatnih znanja iz fizike

- razvijati samopouzdanje i svijest o vlastitim sposobnostima

- priprema učenika za natjecanje BROJ UČENIKA / RAZREDI Učenici 8. razreda A i B smjene

NAČIN REALIZACIJE

- izvođenje eksperimenata pomoću sredstava i pomagala

- metoda pisanja i crtanja

- realizacija kroz rješavanje problemskih zadataka i praktičnih zadataka

Page 51: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

51

VREMENIK A smjena ujutro – 6. i 7. sat

TROŠKOVNIK Troškovi kopiranja nastavnih listića

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA

IVA STOJIĆ DOMINIKOVIĆ, prof.

CILJEVI I NAMJENA

Razvijanje vještina i sposobnosti gramatičkog mišljenja, usmenog, pisanog i

vizualnog komuniciranja. Ovladati hrvatskim standardnim jezikom na višoj razini

osnovnoškolskog obrazovanja. Naučiti učenike stvaralački primijeniti stečeno

znanje iz gramatike, slovnice i književnosti u cilju ostvarivanja što boljeg rezultata

na natjecanjima

BROJ UČENIKA / RAZREDI

Učenici 8. i učenici 7. razreda

NAČIN REALIZACIJE

Demonstracija, razgovor, usmeno izlaganje , grupni rad. Rješavanje zadataka sa

školskih, državnih i županijskih natjecanja

VREMENIK

Jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK

Troškovi kopiranja nastavnih listića

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOGA JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA

TATJANA HAZIROVIĆ-JURAČIĆ, prof.

CILJEVI I NAMJENA

Poticati učenike da uočavaju i njeguju jezične zakonitosti materinskoga jezika,

ovladavaju njegovim normama, razvijaju jezično-komunikacijske sposobnosti

pri govornoj i pisanoj uporabi jezika, buditi radoznalost za samostalnim

istraživanjem i rješavanjem jezičnih problema

BROJ UČENIKA / RAZREDI osam učenika 8-ih razreda

Page 52: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

52

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ BIOLOGIJE

NOSITELJ PROGRAMA

Vesna Pavlović, nast.

CILJEVI I NAMJENA

Omogućiti učenicima stjecanje znanja i poticati učenike na samoobrazovanje

putem novih izvora znanja. Osposobiti učenike za istraživanje i stjecanje

praktičnog znanja i vještina koje će pomoći u njihovom snalaženju i primjeni

naučenog u svakodnevnom životu. Razviti vještine pažljivog promatranja i

bilježenja pojava tijekom izvođenja pokusa. Pripremiti učenike za natjecanje i

smotre na školskoj i županijskoj razini. Razvijati interes za timski rad i

natjecateljski duh. Utvrditi i proširiti osnovna znanja iz biologije. Razvijati kod

učenika znanstveno mišljenje te stjecati iskustveno znanje. Usvojiti temeljnu

prirodoslovnu pismenost koja omogućava samostalno snalaženje u popularnoj i

stručnoj literaturi u svrhu razvijanja i korištenja prirodoslovnih znanja. Razviti

svijest o potrebi zaštite prirode i očuvanja biološke raznolikosti.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

8 učenika 7. razreda (7.d/7.e)

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DODATNA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE

NOSITELJ PROGRAMA

SANDA BLATANČIĆ, prof.

CILJEVI I NAMJENA

- rad s učenicima koji pokazuju poseban interes za Geografiju

- priprema za natjecanje iz Geografije

- dodatno vježbanje i obrada opširnijih sadržaja, u skladu s Nastavnim planom i

programom iz Geografije te interesima učenika

BROJ UČENIKA / RAZREDI 15-20 učenika /5., 6., 7. i 8. razredi

NAČIN REALIZACIJE Rad u učionici, uz korištenje IKT

VREMENIK 2 sata tjedno, utorkom pretsat ili 7. sat, petkom 6. sat

TROŠKOVNIK Troškovi fotokopirnog papira i drugih radnih materijala

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- rezultati na natjecanju iz Geografije

- bolji uspjeh učenika u redovnoj nastavi

Page 53: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

53

NAČIN REALIZACIJE

Dodatna nastava se realizira radom u školi uz korištenje tiskanih materijala te

drugih medija (DVD, računalo), primjenom različitih tipova zadataka, oblika i

metoda rada: individualni rad, grupni rad, demonstracija, praktičan rad,

problemski zadaci, korištenje stručne literature i interneta.

VREMENIK

Dodatna nastava se realizira u 50 sati tijekom školske 2019./2020. godine po 1,5

sat tjedno s učenicima 7. razreda.

TROŠKOVNIK Papir potreban za fotokopiranje dodatnih materijala. Nastavna sredstva i

pomagala za izvođenje praktičnog rada, organizacija školskog natjecanja i

sudjelovanje na županijski natjecanjima. Dodatna stručna literatura, časopisi i

publikacije sa temama iz područja biologije.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Redovitim praćenjem i bilježenjem aktivnosti, zalaganja i postignuća učenika

koji će doprinositi njegovoj konačnoj ocjeni. Ostvarenje ciljeva procjenjuje se

postignutim uspjehom u samostalnom radu, usmenom i pismenom

provjeravanju učenika kroz cijelu školsku godinu, a rezultira upućivanjem

učenika najprije na školsko, a onda i na ostala natjecanja.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOGA JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA

Manuela Šiljeg Malezija, prof.

CILJEVI I NAMJENA

Usavršavati jezično komunikacijske sposobnosti pri govornoj i pisanoj uporabi jezika u svim funkcionalnim stilovima. Usvajati hrvatski jezični standard. Analizirati i prosuđivati tekstualne predloške. Primjenjivati pravopisna pravila u pismenim radovima.

Razvijanje vještina i sposobnosti gramatičkog mišljenja, usmenog, pisanog i vizualnog komuniciranja. Ovladati hrvatskim standardnim jezikom na višoj razini osnovnoškolskog obrazovanja. Naučiti učenike stvaralački primijeniti stečeno znanje iz gramatike, slovnice i književnosti.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

5 učenika 7. razreda (7.b)

NAČIN REALIZACIJE

Dodatna nastava se realizira u 35 sati tijekom školske 2019./2020. godine radom u školi uz korištenje tiskanih materijala te drugih medija (računalo). Individualni rad, rad u paru i skupni rad.

VREMENIK

Jedan sat tjedno, s učenicima 7. razreda , srijedom

TROŠKOVNIK Papir potreban za preslikavanje dodatnih materijala.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Ostvarenost planiranog i zadovoljstvo učenika i učitelja ostvarenim. Opisno praćenje učenika. Sudjelovanje na natjecanjima u poznavanju hrvatskoga jezika.

Page 54: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

54

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE

NOSITELJ PROGRAMA

Tilda Vekić, prof.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ BIOLOGIJE

NOSITELJ PROGRAMA Nataša Jakišić, nast.

CILJEVI I NAMJENA

Omogućiti učenicima stjecanje znanja i poticati učenike na

samoobrazovanje putem novih izvora znanja. Osposobiti učenike za

istraživanje i stjecanje praktičnog znanja i vještina koje će pomoći u

njihovom snalaženju i primjeni naučenog u svakodnevnom životu. Razviti

vještine pažljivog promatranja i bilježenja pojava tijekom izvođenja

pokusa. Razvijati interes za timski rad i natjecateljski duh. Utvrditi i proširiti

osnovna znanja iz biologije. Razvijati kod učenika znanstveno mišljenje te

stjecati iskustveno znanje. Usvojiti temeljnu prirodoslovnu pismenost koja

omogućava samostalno snalaženje u popularnoj i stručnoj literaturi u svrhu

razvijanja i korištenja prirodoslovnih znanja. Razviti svijest o potrebi

zaštite prirode i očuvanja bioraznolikosti. Razvijati zanimanje za

istraživanja i opažanja u prirodi . Razvijanje svijesti o životu kao

vrijednosti. Učenike pripremiti za natjecanje iz biologije, te isto provesti.

Tijekom školske godine obilježavati važnije ekološke datume.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Učenici 7. i 8. Razreda prema odazivu

NAČIN REALIZACIJE Dodatna nastava se realizira u 35 sati tijekom školske 2019./2020. godine

radom u školi uz korištenje tiskanih materijala te drugih medija (DVD,

računalo), primjenom različitih tipova zadataka, oblika i metoda rada:

individualni rad, grupni rad, demonstracija, praktičan rad, problemski

zadaci, korištenje stručne literature i interneta.

VREMENIK 1 sat tjedno s učenicima 7 i 8. razreda.

TROŠKOVNIK Papir potreban za fotokopiranje dodatnih materijala. Nastavna sredstva i

pomagala za izvođenje praktičnog rada, organizacija školskog natjecanja i

sudjelovanje na županijski natjecanjima. Dodatna stručna literatura,

časopisi i publikacije sa temama iz područja biologije.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Redovitim praćenjem i bilježenjem aktivnosti, zalaganja i postignuća

učenika koji će doprinositi njegovoj konačnoj ocjeni. Ostvarenje ciljeva

procjenjuje se postignutim uspjehom u samostalnom radu, usmenom i

pismenom provjeravanju učenika kroz cijelu školsku godinu, a rezultira

upućivanjem učenika najprije na školsko, a onda i na ostala natjecanja.

Page 55: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

55

CILJEVI I NAMJENA

Proširivanje postojećih i stjecanje novih znanja iz geografije, poticanje učenika na

samoobrazovanje, istraživanje te primjenu naučenog u nastavi kao i u

svakodnevnom životu, pripremanje učenika za sudjelovanje na natjecanju iz

geografije.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

6 učenika, 5.a,5.b i 8.b

NAČIN REALIZACIJE

Dodatna nastava se realizira u 35 sati tijekom školske 2019./2020. godine radom

u školi uz korištenje tiskanih materijala te drugih medija (DVD, računalo).

VREMENIK

Jedan sat tjedno, petkom 6. sat

TROŠKOVNIK

Troškovi printanja dodatnih materijala

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Sudjelovanje na natjecanju iz geografije, prezentacije ostalim učenicima u razredu.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ POVIJESTI

NOSITELJ PROGRAMA

MARIJA BULJUBAŠIĆ, prof. (HRVOJE ERCEG, mag. educ.)

CILJEVI I NAMJENA

Priprema za natjecanje iz povijesti za učenike sedmih i osmih razreda. Dodatno

vježbanje i obrada opširnijih sadržaja.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 8-10 učenika, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.c

NAČIN REALIZACIJE

Povećana motivacija učenika za sadržaj povijesti, redovito praćenje zalaganja

učenika.

VREMENIK

2 sata, petak, 5. i 6. sat - A smjena

TROŠKOVNIK Troškovi printanja dodatnih materijala

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Rezultati sa natjecanja iz povijesti.

Page 56: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

56

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA

Tomislav Tomić

CILJEVI I NAMJENA

Proširivanje sadržaja redovne nastave, razvijanje usmenog i pismenog izražavanja

na engleskom jeziku, proširivanje vokabulara i gramatičkih sadržaja i motiviranje

učenika za daljnje samostalno učenje i strani jezik općenito.

Dodatna nastava engleskog jezika je namijenjena učenicima koji u tom nastavnom

predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za

engleski jezik

-poticati uključivanje učenika za sudjelovanje na natjecanjima, susretima i

smotrama

-razvijanje spoznaje o važnosti učenja stranog jezika

-dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva,

- poticati veći interes učenika za samostalan i timski rad

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ POVIJESTI

NOSITELJ PROGRAMA

ANA KURAN, prof.

CILJEVI I NAMJENA

- rad s učenicima koji pokazuju poseban interes za Povijest

- priprema za natjecanje iz Povijesti

- dodatno vježbanje i obrada opširnijih sadržaja, u skladu s Nastavnim planom i

programom iz Povijesti te interesima učenika

BROJ UČENIKA / RAZREDI 2-3 učenika / 8.b

NAČIN REALIZACIJE Rad u učionici, uz korištenje IKT

VREMENIK Svaki drugi tjedan, blok sat u B-smjeni

TROŠKOVNIK Troškovi fotokopirnog papira i ostalih radnih materijala

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- rezultati na natjecanju iz Povijesti

- bolji uspjeh učenika u redovnoj nastavi

Page 57: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

57

BROJ UČENIKA / RAZREDI 10 učenika 7. razreda (7.a/b/c) i 5 učenika 5. razreda (5.a/b)

NAČIN REALIZACIJE

Dodatna nastava se realizira u 70 sati tijekom školske 2019./2020. godine radom

u školi uz korištenje tiskanih materijala te drugih medija (DVD, računalo).

(35 sati s učenicima 5. razreda i 35 sati s učenicima 7. razreda)

VREMENIK

Po jedan sat tjedno s učenicima 5. i 7. razreda. (5. razred – srijedom, 7. razred –

četvrtkom)

TROŠKOVNIK Papir potreban za fotokopiranje dodatnih materijala.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Redovitim praćenjem rada i aktivnosti koji će doprinositi konačnoj ocjeni učenika.

Uspjeh na natjecanjima.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA

Julita Bakalar, profesor engleskog jezika

CILJEVI I NAMJENA

-proširiti sadržaje redovne nastave, unaprijediti i usmeno i pismeno izražavanje na engleskom jeziku, proširiti vokabular i gramatičke sadržaje i motivirati učenike za daljnje samostalno učenje i strani jezik općenito

-dodatna nastava engleskog jezika je namijenjena učenicima koji u tom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za engleski jezik -u sklopu dodatne nastave učenici osmih razreda se pripremaju za sudjelovanje u natjecanju iz engleskog jezika

-Upoznati učenike sa kulturom i civilizacijom zemalja engleskog govornog područja.

-darovitoj i talentiranoj djeci omogućiti razvoj i ostvarenje njihovih potencijala

-sudjelovati u prosinačkim svečanostima, razvijati međusobno druženje učenika viših i nižih razreda. -u sklopu dodatne nastave planiramo manje zajedničke projekte unutar škole u kojima će sudjelovati više aktiva (npr. očuvanje kulturne baštine, upoznavanje kulturne baštine zemalja engleskog govornog područja).

BROJ UČENIKA / RAZREDI

10-15 učenika 5, 7. i 8. razreda koji žele pohađati dodatnu nastavu.

NAČIN REALIZACIJE

70 sati tijekom cijele školske godine 2019./2020.

Page 58: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

58

VREMENIK

Dvije grupe dva puta tjedno. Utorkom 6. sat jedna grupa, a druga grupa

četvrtkom šesti sat i petkom predsat.

TROŠKOVNIK Papir za kopiranje.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Vrednovanje putem natjecanja, sudjelovanja u kvizovima, pohvalnica,

vrednovanje putem sudjelovanja u javnom nastupu,samovrednovanje.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DODATNA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE

NOSITELJ PROGRAMA ANA KURAN, prof.

CILJEVI I NAMJENA - rad s učenicima koji pokazuju poseban interes za Geografiju - priprema za natjecanje iz Geografije - dodatno vježbanje i obrada opširnijih sadržaja, u skladu s Nastavnim planom i programom iz Geografije te interesima učenika

BROJ UČENIKA / RAZREDI 10-15 učenika /6., 7. i 8. razredi

NAČIN REALIZACIJE Rad u učionici, uz korištenje IKT

VREMENIK 1 sat tjedno, petkom 6. sat

TROŠKOVNIK Troškovi fotokopirnog papira i drugih radnih materijala

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- rezultati na natjecanju iz Geografije

- bolji uspjeh učenika u redovnoj nastavi

Page 59: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

59

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ FIZIKE

NOSITELJ PROGRAMA ANDREA RAŠIĆ, prof.

CILJEVI I NAMJENA

- omogućiti darovitim učenicima razvoj i ostvarenje njihovih potencijala - usavršiti vještine eksperimentalnog rada - stjecanje dodatnih znanja iz fizike - razvijati samopouzdanje i svijest o vlastitim sposobnostima - priprema učenika za natjecanje

BROJ UČENIKA / RAZREDI učenici 8. razreda A i B smjene

NAČIN REALIZACIJE

- izvođenje eksperimenata pomoću sredstava i pomagala

- metoda pisanja i crtanja

- realizacija kroz rješavanje problemskih zadataka i praktičnih zadataka

VREMENIK Za B smjenu: Ponedjeljak 1.sat u A smjeni i četvrtak 1.sat u A smjeni

Za A smjenu : Petak 6. i 7.sat u A smjeni ( kada je A smjena ujutro )

TROŠKOVNIK - prema potrebi za priborom

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOGA JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA Pava Grmoja, prof.

CILJEVI I NAMJENA

Proširivanje sadržaja redovne nastave, razvijanje usmenog i pismenog

izražavanja na engleskome jeziku, proširivanje vokabulara i gramatičkih

sadržaja te motiviranje učenika za daljnje samostalno učenje i interes za

strani jezik općenito. Dodatna nastava engleskoga jezika namijenjena je

učenicima koji u tom nastavnom predmetu ostvaruju odlične rezultate ili

pokazuju poseban interes za engleski jezik. Cilj je i poticati uključivanje

učenika u sudjelovanje na natjecanjima, susretima i smotrama, razvijanje

spoznaje o važnosti učenja stranoga jezika, dodatno utvrđivanje i

proširivanje obrađenoga gradiva te poticanje većeg interesa za samostalan

i timski rad.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 2 učenika u 8. d; 1 učenica u 6.d

NAČIN REALIZACIJE Dodatna nastava se realizira u 70 sati tijekom školske godine 2019./ 2020.

radom u školi uz korištenje tiskanih materijala te drugih medija (DVD,

računalo). (35 sati s učenicima šestih i 35 sati s učenicima osmih razreda.)

VREMENIK Održava se po jedan sat tjedno s učenicima šestih i osmih (ponedjeljkom i

četvrtkom).

TROŠKOVNIK Papir potreban za fotokopiranje dodatnih materijala.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Redovitim praćenjem rada i aktivnosti koji će doprinositi konačnoj ocjeni

učenika. Uspjeh na natjecanjima.

Page 60: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

60

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- ostvarivanje planiranog

- uspješnost na natjecanjima

- zadovoljstvo učenika i učitelja ostvarenim rezultatima

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DODATNA NASTAVA IZ KEMIJE 7. i 8. razred A smjena

NOSITELJ PROGRAMA Lidija Matić, prof.

CILJEVI I NAMJENA

Omogućiti darovitim učenicima razvoj i ostvarenje njihovih potencijala. Usavršiti vještine eksperimentalnog rada. Stjecanje dodatnih kemijskih znanja. Razvijati samopouzdanje i svijest o vlastitim sposobnostima. Priprema učenika za natjecanje.

BROJ UČENIKA / RAZREDI VII., VIII. Razred 8 učenika

NAČIN REALIZACIJE -realizacija kroz rješavanje problemskih i praktičnih zadataka. - aktivne metode poučavanja, izmjena različitih oblika i metoda rada

VREMENIK Dodatna nastava se realizira u 35 sati tijekom školske 2019./2020 . Jedan sat tjedno. Prema potrebi kada su pripreme za natjecanje i više sati tjedno.

TROŠKOVNIK Trošak materijala za vježbe Papir potreban za fotokopiranje dodatnih materijala.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Samoprocjena, usmeno i pisano praćenje učenikova rada. Rezultati će se koristiti u svrhu poboljšanja kakvoće rada.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DODATNA NASTAVA IZ KEMIJE 7. i 8. razred B smjena

NOSITELJ PROGRAMA

Lidija Matić, prof.

CILJEVI I NAMJENA

Omogućiti darovitim učenicima razvoj i ostvarenje njihovih potencijala. Usavršiti vještine eksperimentalnog rada. Stjecanje dodatnih kemijskih znanja. Razvijati samopouzdanje i svijest o vlastitim sposobnostima. Priprema učenika za natjecanje.

BROJ UČENIKA / RAZREDI VII., VIII. Razred 8 učenika

NAČIN REALIZACIJE -realizacija kroz rješavanje problemskih i praktičnih zadataka. - aktivne metode poučavanja, izmjena različitih oblika i metoda rada

VREMENIK Dodatna nastava se realizira u 35 sati tijekom školske 2019./2020 . Jedan sat tjedno. Prema potrebi kada su pripreme za natjecanje i više sati tjedno.

TROŠKOVNIK Trošak materijala za vježbe Papir potreban za fotokopiranje dodatnih materijala.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Samoprocjena, usmeno i pisano praćenje učenikova rada. Rezultati će se koristiti u svrhu poboljšanja kakvoće rada.

Page 61: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

61

6. PROJEKTI

6.1. RAZREDNA NASTAVA

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: BONTON NA SVAKOM KORAKU

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra

Šutalo

CILJEVI I NAMJENA -poticati pridržavanje pravila lijepoga ponašanja

- osvijestiti neprimjerena ponašanja

- izraditi razredna pravila – bonton razreda

- ciljanim aktivnostima, razgovorom, čitanjem, dramatizacijom i likovnim

radovima osvijestiti važnost bontona

BROJ UČENIKA / RAZREDI 2.a razred: 18 učenika

2.b razred: 20 učenika

2.c razred: 19 učenika

2.d razred: 19 učenika

2.e razred: 19 učenika

NAČIN REALIZACIJE - planiranje posjeta javnim ustanovama planiranim godišnjim planom i

programom

-frontalni rad, individualni rad, rad u skupinama i istraživački rad

- čitanjem bontona za djecu

- ilustriranje životnih situacija i prezentacija pred razredom

-

VREMENIK - tijekom šk.god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK -nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa

- prezentacija viđenog

- izrada plakata,fotografski zapisi

- prezentacija na mrežnoj stranici škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: JABUKOM DO ZDRAVLJA

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra

Šutalo

CILJEVI I NAMJENA - naučiti se brinuti o sebi i svome zdravlju svakodnevnim primjenjivanjem zdravih životnih navika; - razumjeti važnost redovite i zdrave prehrane

- uočiti loš utjecaj slatkiša i gaziranih sokova

- ostvariti ciljeve i zadatke zdravstvenog odgoja – Živjeti zdravo

BROJ UČENIKA / RAZREDI 2.a razred: 18 učenika

2.b razred: 20 učenika

2.c razred: 19 učenika

2.d razred: 19 učenika

Page 62: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

62

2.e razred: 19 učenika

NAČIN REALIZACIJE -predavanja, radionice, timski rad

- praćenje prehrambenih navika

- svaki dan pojesti jabuku ili neko drugo voće

- jedan dan u tjednu bez grickalica, slatkiša i gaziranih pića

- istražiti recepte na koje se sve načine jabuke mogu pripremiti (sok, kompot,

pita...)

- istražiti zašto je jabuka zdravo voće

- pozvati u goste stručnjaka

- pripremiti kod kuće jabuke po nekom receptu

- cijediti sok od jabuke u školi

- zajedničko blagovanje proizvoda od jabuke

- suradnjom škole i doma

- izrada plakata

- prezentacija naučenog pred roditeljima

- tiskanje knjižice o jabukam „Sve što nismom znali, a naučili smo o jabuci“-

VREMENIK -tijekom šk.god.2019./2020.

TROŠKOVNIK -materijal i pribor potreban za izradu plakata, namirnice potrebne za pripremu

zdravog obroka od jabuka

- izrada knjižice „Sve što nismom znali, a naučili smo o jabuci“

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa

- vrednovanje i samovrednovanje

-prezentacija naučenog

- izrada plakata,fotografski zapisi; prezentacija na mrežnoj stranici škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: SADAŠNJOST, PROŠLOST, BUDUĆNOST

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović, Anka

Milinković

CILJEVI I NAMJENA Omogućiti učenicima da ovladaju pojmovima sadašnjost, prošlost, budućnost na

intuitivnoj i iskustvenoj razini. Stvarati prigode da ostvare cjelovit doživljaj

zamišljajući slike iz bliže povijesti na temelju vlastita sudjelovanja u istraživanju

materijalnih i nematerijalnih povijesnih izvora (arhitektonski spomenici,

namještaj, stari alati i predmeti za svakodnevnu uporabu, knjige, fotografije,

filmski zapisi, priče, legende i drugi oblici usmene književnosti koji svjedoče o

životu ljudi u prošlosti zavičaja). Osposobiti učenike da razlikuju povijest,

sadašnjost i budućnost uspoređujući uvjete i način života ljudi te da ovladaju

jezičnim sredstvima za iskazivanje događaja u povijesti, sadašnjosti i budućnosti .

Shvatiti razlike u načinu života sada i prije 50 godina. Potaknuti učenike na nova

viđenja svoje i tuđe prošlosti, njegovati ljubav prema svojim predcima.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 3.a razred: 21 učenik

3.b razred: 21 učenik

3.c razred: 21 učenik

3.d razred: 24 učenika

3.e razred: 22 učenika

Page 63: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

63

NAČIN REALIZACIJE Projekt će se realizirati povezivanjem sadržaja svih nastavnih područja.

VREMENIK -krajem veljače i tijekom ožujka 2020. godine

TROŠKOVNIK - materijal i pribor potreban za izradu plakata

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-istraživanje, rad u skupinama, prikupljanje fotografija i različitog materijala,

otvoreni sat za bake i djedove

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: VODA JE ŽIVOT

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović, Anka

Milinković

CILJEVI I NAMJENA -usvojiti znanja potrebna za očuvanje prirode,odgovorno se odnositi prema

uporabi prirodnih bogatstava uz održivi razvoj,čuvajući prirodu,ravnotežu i

biološku raznolikost

-rješavati probleme,surađivati u timskom radu i opisivati prirodne pojave s

pomoću osnovnih koncepata prirodoslovlja

-razumijeti važnost pokusa u prirodnoj sredini

-naučiti jezikom izraziti različite misli,osjećaje

-osvijestiti važnost očuvanja okoliša i čistoće vode u prirodi

BROJ UČENIKA / RAZREDI 3.a razred: 21 učenik

3.b razred: 21 učenik

3.c razred: 21 učenik

3.d razred: 24 učenika

3.e razred: 22 učenika

NAČIN REALIZACIJE -izvođenje pokusa

-oluja ideja

-likovno izražavanje

-istraživanje stanja vode

-promatranje vode mikroskopom

-istraživanja svojstva vode

-voda kao otapalo

-čitanje i slušanje tekstova o vodi i njenom značenju

-čitanje poezije o vodi i prirodi

VREMENIK -tijekom ožujka 2020. godine

TROŠKOVNIK /

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-istraživanje, rad u skupinama,

-predstavljanje rezultata projekta (prezentacija, plakati, izložba radova)

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: BICIKL

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović, Anka

Milinković

Page 64: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

64

CILJEVI I NAMJENA - upoznati povijest bicikla -usporediti prve bicikle i bicikle danas po izgledu i funkcionalnosti -istražiti kakvi sve bicikli postoje

-istražiti korisnost bicikla

-spoznati pravilno korištenje bicikla u prometu te sudjelovanje u sportskim

natjecanjima

-razvijati senzibilitet za prirodnu baštinu

BROJ UČENIKA / RAZREDI 3.a razred: 21 učenik

3.b razred: 21 učenik

3.c razred: 21 učenik

3.d razred: 24 učenika

3.e razred: 22 učenika

NAČIN REALIZACIJE - grupni , frontalni i individualni rad

-sudjelovanje u sportskom natjecanju

VREMENIK -tijekom drugog polugodišta šk. god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK /

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-istraživanje, rad u skupinama,

-predstavljanje rezultata projekta (prezentacija, plakati, izložba radova)

-sportsko natjecanje

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: VODA – UVJET ŽIVOTA

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: Josipa Đerek 4.a, Ivona Vuica 4.b, Anđelka Medak 4.c, Marijana Curić 4.d, Valentina Crnčević 4.e

CILJEVI I NAMJENA -na temelju pokusa upoznati svojstva vode -spoznati kruženje vode u prirodi -spoznati čovjekov utjecaj na onečišćenje, čuvanje i potrošnju vode

BROJ UČENIKA / RAZREDI 4.a razred: 21 učenik 4.b razred: 23 učenika 4.c razred: 21 učenika 4.d razred: 25 učenika 4.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE -izvođenje pokusa -prikupljanje podataka iz literature, s Interneta -bilježiti opažanja iz okoline -korelacija s hrvatskim jezikom, matematikom, likovnom kulturom

VREMENIK - rujan 2019.godine

TROŠKOVNIK - materijal potreban za pokuse i praćenje

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- izrada plakata, listići za praćenje, fotografiranje, izrada power point prezentacije

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: DAN KRUHA

Page 65: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

65

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: Josipa Đerek 4.a, Ivona Vuica 4.b, Anđelka Medak 4.c, Marijana Curić 4.d, Valentina Crnčević 4.e

CILJEVI I NAMJENA - uočiti značenje i važnost kruha za život i kulturu

- razvijati osjećaj zahvalnosti plodove zemlje kao i zajedničko blagovanje

- aktivno sudjelovati u humanitarnoj akciji

- osvijestiti brigu za siromašne, nemoćne

- razvijati svijest o odgovornom upravljanju novcem

- utjecati na razvoj ekonomičnosti i poduzetništva.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 4.a razred: 21 učenik 4.b razred: 23 učenika 4.c razred: 21 učenika 4.d razred: 25 učenika 4.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE - priprema kruha, peciva za humanitarno-prodajnu izložbu; ukrašavanje stola plodovima zemlje; uljudno oslovljavanje kupaca, prezentacija i prodaja proizvoda; odgovorno upravljanje novcem

VREMENIK - listopad 2019. godine

TROŠKOVNIK - namirnice potrebne za pravljenje kruha, peciva, kolača; ostali plodovi zemlje potrebni za ukrašavanje stola

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- zadovoljstvo roditelja i učenika zajedničkim uloženim trudom u humanitarno-prodajnoj izložbi; fotografiranje i komunikacija o projektu

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: ČOVJEK – TO SAM JA

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: Josipa Đerek 4.a, Ivona Vuica 4.b, Anđelka Medak 4.c, Marijana Curić 4.d, Valentina Crnčević 4.e

CILJEVI I NAMJENA -potaknuti interes prema istraživačkom pristupu u spoznavanju pojmova o čovjeku i njegovom tijelu, zajednici i ljudskim pravima

BROJ UČENIKA / RAZREDI 4.a razred: 21 učenik 4.b razred: 23 učenika 4.c razred: 21 učenika 4.d razred: 25 učenika 4.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE -prikupljanje podataka -kritičko opažanje i analiza -rješavanje zajedničkih problema istraživanjem -izrada plakata - izrada power point prezentacije

VREMENIK - siječanj 2020. godine

TROŠKOVNIK -pribor i materijali potrebni za izradu plakata i prezentacija

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-izlaganje plakata -osobni i zajednički dojmovi nakon gledanja prezentacije, komunikacija

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: MAŠKARE

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: Josipa Đerek 4.a, Ivona Vuica 4.b, Anđelka Medak 4.c, Marijana Curić 4.d, Valentina Crnčević 4.e

CILJEVI I NAMJENA - sudjelovati u školskoj maškarskoj povorci

Page 66: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

66

- njegovati tradiciju i kulturnu baštinu svog mjesta

- poticanje suradnje i pozitivnog ozračja

BROJ UČENIKA / RAZREDI 4.a razred: 21 učenik 4.b razred: 23 učenika 4.c razred: 21 učenika 4.d razred: 25 učenika 4.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE - aktivnosti u razrednom odjelu obuhvaćene kroz integriranu nastavu; rad u paru i skupinama - sudjelovanje na maškarskoj povorci u gradu

VREMENIK - veljača 2020. godine

TROŠKOVNIK -materijal i pribor potreban za izradu maske

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa; zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: PRIMORSKI ZAVIČAJ – ZNAMENITOSTI ZAVIČAJA

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: Josipa Đerek 4.a, Ivona Vuica 4.b, Anđelka Medak 4.c, Marijana Curić 4.d, Valentina Crnčević 4.e

CILJEVI I NAMJENA - upoznati važne kulturno-povijesne spomenike zavičaja

- upoznati način života u prošlosti

- uspoređivati, samostalno zaključivati i cijeniti kulturna i materijalna dobra naših

predaka

BROJ UČENIKA / RAZREDI 4.a razred: 21 učenik 4.b razred: 23 učenika 4.c razred: 21 učenika 4.d razred: 25 učenika 4.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE - timskim radom prikupljati podatke iz prošlosti - povezati i istraživati temeljem povijesnih izvora - predmeti, fotografije, mape, karte, internet

VREMENIK - svibanj/lipanj 2020. godine

TROŠKOVNIK - karta za prijevoz gradskim autobusom

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-praćenje i ocjenjivanje uključenosti u rad -zainteresiranost i rezultati grupe -prezentacija projekta - izrada power point prezentacije i plakata

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

PROJEKT: HAREZMI EGITIM MODELI (STEM

MODEL OF TURSK) međunarodni eTwinning projekt

NOSITELJ PROGRAMA Autorica projekta: Bilge Yilmaz

Marijana Curić, učiteljica

CILJEVI I NAMJENA - suradnja, integriranje nastave informatike sa društvenim znanostima,

prilagođavanje računalnih vještina životu, učinkovito korištenje alata za

programiranje i podučavanje.

- raditi na različitim razinama obrazovanja, posebno u kontekstu STEMA

BROJ UČENIKA / RAZREDI 25 učenika 4. d razreda. Mogu se uključiti i drugi učenici i kolege.

Page 67: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

67

NAČIN REALIZACIJE Izraditi digitalne obrazovne materijale po izboru , igrati računalne igre...projektne

aktivnosti integrirati kroz više predmeta.

VREMENIK Cijela školska godina

TROŠKOVNIK Papir za kopiranje, hameri- 50 kn

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Projekt se planira, provodi i ocjenjuje transdisciplinarnim postupkom.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

PROJEKT: PRUŽIMO DJECI RUKU LJUBAVI međunarodni eTwinning projekt

NOSITELJ PROGRAMA Marijana Curić, učiteljica koordinator

CILJEVI I NAMJENA - surađivati, integrirati nastavu- usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu -organizirati i provoditi prigodno posebno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti - pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece - poticati volonterski i stručni rad odraslih s djecom - poticati učenike na aktivnosti i povezivati ih s lokalnom zajednicom

BROJ UČENIKA / RAZREDI Učenici aktiva 4.razreda s učiteljima Ivona Vuica, Josipa Đerek, Anđelka Medak, Marijana Curić, Valentina Crnčević te učitelj Tomislav Tomić. Mogu se uključiti i ostali učitelji po želji.

NAČIN REALIZACIJE Učenici će obilježiti posebne dane u godini prema godišnjem planu KUD-a škole i neke po našem izboru te osmisliti projektne aktivnosti, nastupati na priredbama i surađivati s lokalnom zajednicom u raznim događajima.

VREMENIK Cijela školska godina

TROŠKOVNIK Papir za kopiranje bijeli i u boji, hameri- 100 kn

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Vrednovanje će se provoditi kroz predmete Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo, Glazbena kultura, Likovna kultura i TZK.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

PROJEKT: WEBUČIONICA eTwinning projekt

NOSITELJ PROGRAMA

Marijana Curić, učiteljica i Ivana Čarapina, knjižničarka

CILJEVI I NAMJENA - Surađivati s učiteljicama i učenicima iz više škola iz cijele Hrvatske putem videokonferencija.

- Istraživati web 2.0 alate koje mogu učenici sami koristiti za izgradnju relevantnog sadržaja.

- Interaktivno sudjelovati u nastavnom procesu primjenjujući informatičku tehnologiju.

- Unaprijediti nastavni proces razvojem kulture učenja od drugih, razmjene iskustava.

- Sudionici će upoznati zavičaj te će zamjećivati njegove posebnosti.

- Tijekom rada na projektu upoznat će prava i dužnosti učenika te načine na koje učenici mirno mogu rješavati sukobe.

- Naučit će opisati neprihvatljivo ponašanje te poštivati različitosti

- Učenici će usvojiti vještine preuzimanja odgovornosti za rješavanje obveza te će razumjeti važnost boravka na svježem zraku i bavljenja sportom.

Page 68: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

68

BROJ UČENIKA / RAZREDI

25 učenika 4.D razreda.

NAČIN REALIZACIJE WEBUČIONICA je projekt koji će obuhvatiti teme NPiP-a učenika nižih razreda

osnovne škole. Učenici će biti aktivni sudionici nastavnog procesa koji će

prikupljati i obrađivati podatke te ih predstavljati u web alatima primjerenim

njihovom uzrastu. Putem odabranih tema NPiP ( Moj zavičaj, Naša prava i

dužnosti, Pravilna prehrana…) učenike će se poticati na komunikaciju na

materinskom jeziku, učiti ih kako učiti, razvijati socijalne i građanske

kompetencije, razvijati poduzetnost i inicijativnost.

VREMENIK Cijela školska godina 2019./2020.

TROŠKOVNIK Papir za kopiranje, hameri

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Izradit ćemo digitalne nastavne materijale, a na zajedničkom Skype sastanku

upoznati ćemo učenike i učitelje iz drugih škola te razmijeniti znanja. Sve ćemo

predstaviti na web stranici škole te na eTwinning portalu.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

PROJEKT: MJESEČEVE ZGODE eTwinning projekt

NOSITELJ PROGRAMA

Marijana Curić, učiteljica

CILJEVI I NAMJENA -razvijati prirodnu dječju znatiželju, kreativnost i maštovitost -utjecati na razvoj suradničkih i komunikacijskih vještina -poticati liderstvo - spoznati da obrazovanje daje čovjeku slobodu, položaj u društvu te moć - istraživati

BROJ UČENIKA / RAZREDI

25 učenika 4.D razreda.

NAČIN REALIZACIJE Učenici će istraživati, crtati, gledati filmove., pisati, osmišljavati pitanja i

odgovore...

VREMENIK Od rujna 2019. do siječnja 2020.

TROŠKOVNIK Papir za kopiranje, hameri

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Izradit ćemo razredni pano, a na zajedničkom Skype sastanku upoznati ćemo

učenike i učitelje iz drugih škola te razmijeniti znanja. Sve ćemo predstaviti na web

stranici škole te snimiti radio emisiju.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

PROJEKT: KLOKAN BEZ GRANICA- međunarodno

matematičko natjecanje

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljica Marijana Curić (koordinatorica) u suradnji s drugim učiteljima razredne

nastave i učiteljima matematike te Hrvatskim matematičkim društvom iz Zagreba

CILJEVI I NAMJENA Udruga "Klokani bez granica" međunarodnog je karaktera i okuplja predstavnike

velikog broja Europskih zemalja. Njezin je cilj popularizirati matematiku i

omogućiti širenje osnovne matematičke kulture. Glavna joj je zadaća organizacija

igre - natjecanja "Matematički klokan" koja popularizira matematiku među

mladima. Namjera je motivirati učenike da se bave matematikom izvan redovitih

školskih programa

BROJ UČENIKA / RAZREDI Učenici od 2. do 8 razreda. Može se prijaviti svatko tko želi bez obzira na

uspješnost u nastavi matematike.

NAČIN REALIZACIJE Natjecanje je međunarodnog karaktera i okuplja predstavnike velikog broja

europskih zemalja. Organizira se svake godine u ožujku, istoga dana, u isto

Page 69: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

69

vrijeme, u svim zemljama sudionicama. Natjecanje je pojedinačno. Učenici su

razvrstani u skupine prema uzrastu: Pčelice (učenici 2. razreda), Leptirići (učenici

3. razreda), Ecoliers (učenici 4. i 5. razreda), Benjamins (učenici 6. i 7. razreda) i

Cadets (učenici 8. razreda). Listić sa zadacima se sastoji od 12 zadataka za skupine

Pčelice i Leptirići te 24 zadatka za skupine Ecoliers, Benjamins i Cadets. Zadaci

su raznovrsni i poredani od lakših prema težima. Za svaki je zadatak ponuđeno

pet odgovora od kojih je samo jedan ispravan. Svaki se učenik ima pravo prijaviti

na natjecanje. Moto igre natjecanja je „bez selekcije, eliminacije i finala“.

VREMENIK Ožujak 2020..

TROŠKOVNIK Igra - natjecanje se samofinancira članarinom sudionika – natjecatelja, 15 kuna po

učeniku. Prikupljena se sredstva koriste za organizaciju, pripremu zadataka i

simbolične poklone svim natjecateljima. Najmanje polovina prikupljene svote

mora se potrošiti za nagrade najboljima.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Listići s rješenjima zadataka učenika šalju se na ispravljanje u Hrvatsko

matematičko društvo. Testovi se ispravljaju u Zagrebu optičkim čitačem. Rješenja

zadataka učenici će moći vidjeti na web stranici Hrvatskog matematičkog društva

nakon održanog natjecanja (svibanj 2019.). Najuspješniji učenici se nagrađuju.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: SPORTSKA NATJECANJA PODRUČNIH ŠKOLA

NOSITELJ PROGRAMA Ivanka Vuletić i Ivana Marić, učiteljice razredne nastave u PŠ Mlinište te gospodin

Perleta, rukometni trener

CILJEVI I NAMJENA -promicanje tjelesne i zdravstvene kulture

-razvijanje natjecateljskog duha

-poštivanje protivnika ili protivničkog tima

-razvijanje suradničkog odnosa i zdravstveno – higijenskih navika

BROJ UČENIKA / RAZREDI 1.- 4. r .( 14 učenika) NAČIN REALIZACIJE - tjelesna aktivnost kroz štafetne igre

- metoda demonstracije

- skok u dalj

- gađanje lopticom ili manjom loptom

VREMENIK -svibanj 2020.

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-praćenje pravilnosti izvođenja usvojenih motoričkih vještina

-izradom plakata u kojima se navode pravila izvođenja određenog sporta ili igre

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: SPORTSKA NATJECANJA PODRUČNIH ŠKOLA

NOSITELJ PROGRAMA Sanja Medić, učiteljica razredne nastave u PŠ Bijeli Vir te gospodin Perleta,

rukometni trener

CILJEVI I NAMJENA -promicanje tjelesne i zdravstvene kulture

-razvijanje natjecateljskog duha

-poštivanje protivnika ili protivničkog tima

-razvijanje suradničkog odnosa i zdravstveno – higijenskih navika

BROJ UČENIKA / RAZREDI 2.– 4. r ( 5 učenika)

NAČIN REALIZACIJE -tjelesna aktivnost kroz štafetne igre

-metoda demonstracije

Page 70: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

70

- skok u dalj

- gađanje lopticom ili manjom loptom

VREMENIK -svibanj 2020.

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-praćenje pravilnosti izvođenja usvojenih motoričkih vještina

-izradom plakata u kojima se navode pravila izvođenja određenog sporta ili igre

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: ADVENT U RAZREDU

NOSITELJ PROGRAMA Ivanka Vuletić i Ivana Marić, učiteljice razredne nastave u PŠ Mlinište

CILJEVI I NAMJENA - razvijanje humanosti, razumijevanja, tolerancije i prijateljstva među djecom - ostvarivanje socijalnog kontakta i promicanje uzajamnog poštovanja - razvijati svijest o pravima, dužnostima i odgovornostima učenika - pomagati jedni drugima i uzajamno se poštivati i uvažavati

BROJ UČENIKA / RAZREDI 1.- 4. r .( 14 učenika) NAČIN REALIZACIJE Projekt se provodi na razini razrednog odjela. Svaki učenik tajnim izvlačenjem

papirića izvlači svog tajnog prijatelja. Tako svaki učenik postaje tajni prijatelj osobi iz razreda. Zadatak je brinuti se o toj osobi sve do završetka projekta. Učenici će kroz sitne znakove pažnje, rukom napisanih i ukrašenih poruka pokazati tajnom prijatelju kako misle na njih. Učenici će se tajno brinuti o osobi i na taj način učiti brinuti o drugima bez traženja

naknade. Ako učenici izvuku osobu koju ne vole, uče se tolerantnosti i

razumijevanju.

VREMENIK -tijekom prosinca 2019.

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- redovito praćenje aktivnosti učenika - izrada plakata, objavljivanje fotografija i izvještaja na mrežnim stranicama škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: ADVENT U RAZREDU

NOSITELJ PROGRAMA Sanja Medić, učiteljica razredne nastave u PŠ Bijeli Vir

CILJEVI I NAMJENA - razvijanje humanosti, razumijevanja, tolerancije i prijateljstva među djecom - ostvarivanje socijalnog kontakta i promicanje uzajamnog poštovanja - razvijati svijest o pravima, dužnostima i odgovornostima učenika - pomagati jedni drugima i uzajamno se poštivati i uvažavati

BROJ UČENIKA / RAZREDI 2.– 4. r ( 5 učenika)

NAČIN REALIZACIJE Projekt se provodi na razini razrednog odjela. Svaki učenik tajnim izvlačenjem papirića izvlači svog tajnog prijatelja. Tako svaki učenik postaje tajni prijatelj osobi iz razreda. Zadatak je brinuti se o toj osobi sve do završetka projekta. Učenici će kroz sitne znakove pažnje, rukom napisanih i ukrašenih poruka pokazati tajnom prijatelju kako misle na njih. Učenici će se tajno brinuti o osobi i na taj način učiti brinuti o drugima bez traženja

naknade. Ako učenici izvuku osobu koju ne vole, uče se tolerantnosti i

razumijevanju.

VREMENIK -tijekom prosinca 2019.

TROŠKOVNIK - nema troškova

Page 71: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

71

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- redovito praćenje aktivnosti učenika - izrada plakata, objavljivanje fotografija i izvještaja na mrežnim stranicama škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: BONTON NA SVAKOM KORAKU

NOSITELJ PROGRAMA Ivanka Vuletić i Ivana Marić, učiteljice razredne nastave u PŠ Mlinište

CILJEVI I NAMJENA - poticati pridržavanje pravila lijepoga ponašanja

- osvijestiti neprimjerena ponašanja

- izraditi razredna pravila – bonton razreda

-ciljanim aktivnostima, razgovorom, čitanjem, dramatizacijom i likovnim

radovima osvijestiti važnost bontona

BROJ UČENIKA / RAZREDI 1.- 4. r .( 14 učenika) NAČIN REALIZACIJE - planiranje posjeta javnim ustanovama planiranim godišnjim planom i

programom

-frontalni rad, individualni rad, rad u skupinama i istraživački rad

- čitanjem bontona za djecu

- ilustriranje životnih situacija i prezentacija pred razredom

VREMENIK - tijekom šk.god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa

- prezentacija viđenog

- izrada plakata,fotografski zapisi

- prezentacija na mrežnoj stranici škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: BONTON NA SVAKOM KORAKU

NOSITELJ PROGRAMA Sanja Medić, učiteljica razredne nastave u PŠ Bijeli Vir

CILJEVI I NAMJENA - poticati pridržavanje pravila lijepoga ponašanja

- osvijestiti neprimjerena ponašanja

- izraditi razredna pravila – bonton razreda

-ciljanim aktivnostima, razgovorom, čitanjem, dramatizacijom i likovnim

radovima osvijestiti važnost bontona

BROJ UČENIKA / RAZREDI 2.– 4. r ( 5 učenika)

NAČIN REALIZACIJE - planiranje posjeta javnim ustanovama planiranim godišnjim planom i

programom

-frontalni rad, individualni rad, rad u skupinama i istraživački rad

- čitanjem bontona za djecu

- ilustriranje životnih situacija i prezentacija pred razredom

VREMENIK - tijekom šk.god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa

- prezentacija viđenog

- izrada plakata, fotografski zapisi

- prezentacija na mrežnoj stranici škole

Page 72: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

72

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: ZASADI DRVO NE BUDI PANJ

NOSITELJ PROGRAMA Građanska inicijativa: „Zasadi drvo, ne budi panj.“, Maja Vrnoga, načelnica

općine Zažablje, Ivanka Vuletić i Ivana Marić, učiteljice razredne nastave u PŠ

Mlinište

CILJEVI I NAMJENA -cilj ove akcije je da djeca zasade što više stabala kako bi doprinijeli ozelenjivanju

svojih životnih sredina i time istaknuli važnosti i brojne dobrobiti drveća i zelenila

- da posade biljku i tako barem malo ublaže negativne posljedice ljudskog

djelovanja na našu planetu Zemlju

- osvijestiti važnost drveća za život ljudi

- potaknuti inicijativu kod djece

BROJ UČENIKA / RAZREDI 1.- 4. r .( 14 učenika) NAČIN REALIZACIJE - aktivnostima u vrtu škole, vrtlarenjem

- priprema učenika za novi proces učenja

- sadnja stabala

VREMENIK - 26., 27. i 28. 10. 2019. godine

TROŠKOVNIK -troškove pokriva načelnica Općine Zažablje

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa

- prezentacija viđenog

- izrada plakata, fotografski zapisi

- prezentacija na mrežnoj stranici škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: POSJED I SURADNJA S UDRUGAMA

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: Marija Volarević 1.a, Dajana Marinović 1.b, Marijana Kljusurić 1.c,

Aleksandra Lukić-Skelić 1.d, Marija Ketini Hajny 1.e

CILJEVI I NAMJENA - poticati kod učenika osjetljivost za druženje s osobama treće životne dobi;

pomagati im u obavljanju svakodnevnih obveza; pristojno se ponašati i

oslovljavati starije osobe

- učiti iz njihovog bogatog životnog iskustva te kroz niz praktičnih aktivnosti

njegovati kulturnu baštinu svoga zavičaja

- ciljanom aktivnošću, razgovorom i pjesmom osvijestiti važnost zajedništva BROJ UČENIKA / RAZREDI 1.a razred: 24 učenika

1.b razred: 23 učenika

1.c razred: 23 učenika

1.d razred: 23 učenika

1.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE - planiranje posjeta godišnjim planom i programom rada i školskim kurikulom,

- upoznavanje roditelja s planom izvanučionične nastave na roditeljskom

sastanku

- od roditelja zatražiti pisanu suglasnost za sudjelovanje djece u izvanučioničkoj

nastavi

- rad u skupini;

- obilježavanje važnih blagdana i datuma posjetom udrugama

VREMENIK - tijekom šk. god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK - materijal i pribor potreban za izradu plakata, ručnog rada (korištenje

uglavnom prikupljenih do sada korištenih materijala u svrhu neke druge

namjene)

Page 73: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

73

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa; prezentacija viđenog, izrada

plakata,fotografski zapisi; prezentacija na mrežnoj stranici škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: PRVAŠI ČINE DOBRA DJELA

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: Marija Volarević 1.a, Dajana Marinović 1.b, Marijana Kljusurić 1.c,

Aleksandra Lukić-Skelić 1.d, Marija Ketini Hajny 1.e

CILJEVI I NAMJENA - prepoznavanje i uvažavanje potreba i osjećaja drugih

- razvijanje humanosti, razumijevanja, tolerancije i prijateljstva među djecom i u

zajednici

- ostvarivanje socijalnog kontakta i promicanje uzajamnog poštovanja

- razvijati svijest o pravima, dužnostima i odgovornostima učenika

BROJ UČENIKA / RAZREDI 1.a razred: 24 učenika

1.b razred: 23 učenika

1.c razred: 23 učenika

1.d razred: 23 učenika

1.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE Projekt se provodi na razini razrednog odjela. Svaki dan učenici izvlače dnevne

zadatke koje trebaju ostvariti (npr. tajni prijatelj, pokloni zagrljaj, dan smijeha,

sijanje pšenice, posjet caritasu, ukrašavamo razred…).

VREMENIK - od 6. prosinca do 20. prosinca 2019.

TROŠKOVNIK .- nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- redovito praćenje aktivnosti učenika

- samovrednovanje

- izrada plakata, objavljivanje fotografija i izvještaja na mrežnim stranicama škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: ZDRAVLJE I HIGIJENA

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: Marija Volarević 1.a, Dajana Marinović 1.b, Marijana Kljusurić 1.c,

Aleksandra Lukić-Skelić 1.d, Marija Ketini Hajny 1.e

CILJEVI I NAMJENA - naučiti se brinuti o sebi i svome zdravlju svakodnevnim primjenjivanjem

zdravih životnih navika;

- prepoznati važnost održavanja osobne čistoće te redovitoga i pravilnog pranja

zuba

- razumjeti i znati objasniti važnost održavanja osobne čistoće

- razumjeti važnost redovite i zdrave prehrane, očuvanje zdravlja, liječenja i

cijepljenja

BROJ UČENIKA / RAZREDI 1.a razred: 24 učenika

1.b razred: 23 učenika

1.c razred: 23 učenika

1.d razred: 23 učenika

1.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE - praćenje osobne higijene i higijene svojih ukućana

- odijevanje i obuvanje u skladu s vremenskim prilikama

- važnost svakodnevne tjelovježbe i odmora

- posjet školskog liječnika; liječenje, cijepljenje

- priprema zdravog obroka; čistoća hrane

Page 74: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

74

VREMENIK - svibanj 2020.

TROŠKOVNIK -materijal i pribor potreban za izradu plakata, namirnice potrebne za pripremu

zdravog obroka

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa; prezentacija viđenog, izrada

plakata, fotografski zapisi; prezentacija na mrežnoj stranici škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: TRADICIJSKE IGRE

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: Marija Volarević 1.a, Dajana Marinović 1.b, Marijana Kljusurić 1.c,

Aleksandra Lukić-Skelić 1.d, Marija Ketini Hajny 1.e

CILJEVI I NAMJENA - upoznati stare dječje igre koje su igrali naši stari - poticati igru i kretanje u prirodi -samostalno izrađivati igračke od prirodnih i recikliranih materijala - uključivanje roditelja, baka i djedova u odgojno-obrazovni rad

BROJ UČENIKA / RAZREDI 1.a razred: 24 učenika

1.b razred: 23 učenika

1.c razred: 23 učenika

1.d razred: 23 učenika

1.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE - individualan rad i timsko-suradnički rad.

- izrada plakata (prezentacije), izrade igračaka i edukativnih poruka

- organiziranje igara i natjecanje.

VREMENIK - od ožujka do lipnja 2020.

TROŠKOVNIK - materijali kojima raspolažu učenici, roditelji i učitelji, bez dodatnih troškova

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- sustavno praćenje i bilježenje zapažanja učenikovih interesa, motivacije i

sklonosti ovakvim projektima

- usmeno izlaganje

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: PRIKUPLJANJE PLASTIČNIH ČEPOVA

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: Marijana Kljusurić 1.c, Marija Ketini 1.e u suradnji s Mini marketom vl.

Daria Pretežina

CILJEVI I NAMJENA - prikupljati plastične čepove. - pomoć udrugama oboljelih od teških bolesti koje prikupljanjem čepova skupljaju novac za potrebite lijekove. - razvijati ekološku svijesti o važnosti očuvanja okoliša. - poticati kod učenika osjećaj ljubavi prema prirodi te poticati zaštitu prirode.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 1.c razred: 23 učenika

1.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE Individualan rad, timsko-suradnički rad, terenski rad. Kroz godinu učenici će u

razredu odlagati plastične čepove te će ih po potrebi odnositi u Mini market, koji

će te iste čepove dalje prosljeđivati Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma

Hrvatske koja je pokrenula projekt „Plastičnim čepovima do skupih lijekova.“

VREMENIK - tijekom šk. god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK - nema dodatnih troškova

Page 75: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

75

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Sustavno praćenje i bilježenje zapažanja učenikovih interesa, motivacije, sklonosti

pokretanju eko-akcija i sl. programa te na kraju utvrditi količinu prikupljenih

čepova.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: NAŠI PRIJATELJI VILJEVČANI

NOSITELJ PROGRAMA Marijana Lazar, 1. a, Aleksandra Lukić-Skelić, 1. d

CILJEVI I NAMJENA -upoznavanje i komunikacija s učenicima 1. a razreda OŠ Ante Starčevića Viljevo -upoznavanje slavonskih običaja i načina života -istraživanje i uspoređivanje tradicijskih igara oba zavičaja -uočavanje sličnosti i razlika kroz godišnja doba (vremenske prilike, rad ljudi...) -razmjena iskustava -sigurnost na internetu

BROJ UČENIKA / RAZREDI -9 učenika OŠ A. Starčevića Viljevo

-23 učenika OŠ S. Radića Metković

NAČIN REALIZACIJE -video pozivima -e-mailom -poštom

VREMENIK Tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK U slučaju potrebe prikupljanje donacija.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Rezultate provedenog istraživanja ćemo usporediti i statistički obraditi. Na kraju nastavne godine ispitat ćemo zadovoljstvo učenika i roditelja provedenim aktivnostima projekta te prikupiti prijedloge za daljnju suradnju. Izrada zajedničke prezentacije s prikazom svih provedenih aktivnosti.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: PRIKUPLJANJEM PLASTIČNE AMBALAŽE DO IZLETA

NOSITELJ PROGRAMA Aleksandra Lukić-Skelić, 1. d

CILJEVI I NAMJENA -razvijanje ekološke svijesti o zbrinjavanju i recikliranju plastične ambalaže te

zaštiti okoliša

-poticanje i razvijanje poduzetničkog duha učenika; poticanje ustrajnosti i

strpljenju u prikupljanju plastične ambalaže i postizanju željnog cilja

-poticanje suradnje između škole i institucija koje brinu o zaštiti okoliša u užoj

lokalnoj zajednici.

-suradnja s poduzećem Unija nova iz Zagreba koja se bavi gospodarenjem otpada

(predavanja)

BROJ UČENIKA / RAZREDI 23 učenika 1. d razreda

NAČIN REALIZACIJE Učenici i roditelji kontinuirano skupljaju plastičnu ambalažu koju jednom mjesečno donose ispred škole i prosljeđuju djelatnicima tvrtke Respekt koji prikupljenu ambalažu odvoze te izvještavaju učenike i učiteljicu o broju prikupljene ambalaže za svaki mjesec posebno.

VREMENIK Svaki mjesec tijekom šk. g. 2019./2020.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

Page 76: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

76

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Učenici s učiteljicom do kraja 4. razreda prikupljaju ambalažu, a tvrtka Respekt i učiteljica godišnje izvještavaju roditelje i učenike o rezultatima prikupljanja. Prikupljanim novcem će se umanjiti troškovi škole u prirodi na kraju 4. razreda

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: MEĐUNARODNI DAN ŠTEDNJE

NOSITELJ PROGRAMA Aleksandra Lukić-Skelić, 1. d

CILJEVI I NAMJENA Poticanje financijske pismenosti od najranije dobi koja podrazumijeva razumno trošenje novaca i štednju. Usvojiti značenje pojmova, poput: štedljiv, kredit, kartica, banka, kasica…

BROJ UČENIKA / RAZREDI 23 učenika 1. d

NAČIN REALIZACIJE Učenici će imati zadatak mjesec dana sakupljati novac u kasicu. Novac će zarađivati obavljajući kućanske poslove za koje će cijena biti dogovorena s roditeljima na roditeljskom sastanku i bit će jednaka za sve učenike.

VREMENIK Od 01.10. do 31.10.2019.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Objava rezultata i proglašenje najštedljivijeg učenika bit će 31.10.2019.

6.2. PREDMETNA NASTAVA

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

PROJEKT: Exchange cards for the European Day of

Languages

NOSITELJ PROGRAMA

Tomislav Tomić, prof.

CILJEVI I NAMJENA Projekt se provodi u svrhu obilježavanja Europskog dana jezika 26. rujna.

Cilj akcijskog dana je vrjednovanje svih jezika i kultura kao i doprinos osoba koje

posjeduju prednost višejezičnosti, povećanju individualne višejezičnosti i

motivaciju ljudi u Europi o doživotnom učenju jezika.

Projekt će se izvoditi na eTwinning platformi, a sudjelovat će učenici i učitelji iz

Portugala, Francuske, Bugarske, Španjolske, Slovenije, Poljske, Italije, Srbije i

Hrvatske.

Projekt se provodi tako što će učenici iz svih nabrojanih država napisati čestitke

povodom Europskog dana jezika na materinskom i engleskom jeziku, a potom

ćemo te čestitke poslati poštom svim državama sudionicima projekta. Kad

dobijemo čestitke od drugih škola, napravit ćemo Skype sastanak i jedni drugima

Page 77: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

77

čitati čestitke na materinskim jezicima škola koje su nam poslale čestitke. Čestitke

će nam također poslužiti i za prigodni pano unutar učionice Engleskog jezika.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

50 učenika u razrednim odjelima 5.a/b

NAČIN REALIZACIJE Učenici će izraditi i napisati čestitke na hrvatskom i engleskom jeziku povodom

Europskog dana jezika koje ćemo potom poslati ostalim škola iz država sudionica

projekta. Kad dobijemo sve čestitke, organizirat ćemo zajedničko Skype druženje

gdje ćemo jedni drugima čitati sadržaj primljenih čestitki i na taj način ćemo se

obogatiti dolaskom u kontakt s raznim europskim jezicima. Napravit ćemo

prigodni pano s primljenim čestitkama.

VREMENIK Rujan 2019.

TROŠKOVNIK --

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Izradit ćemo razredni pano s čestitkama iz raznih država Europe i na taj način

obogatiti našu učionicu, a na zajedničkom Skype sastanku upoznati ljepotu i

bogatstvo drugih jezika, kao i bogatstvo poznavanja više jezika.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: ADITIVI U HRANI kemija

NOSITELJ PROGRAMA Lidija Matić, prof.

CILJEVI I NAMJENA Važne preporuke o štetnosti pojedinih aditiva na naše zdravlje.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Svi učenici VII: razreda

NAČIN REALIZACIJE Pomoću interneta, raznih literaturnih sadržaja, istraživačkog rada, razgovora sa

bližnjima o prehrambenim navikama. Doći do zaključka i objediniti svoja

razmišljanja i nove spoznaje, te načiniti zajedničku prezentaciju (učenici 7.

razreda-dodatna nastava -prezentirati rezultate rada svom razredu).

VREMENIK Svibanj-lipanj 2020.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Rezultati istraživanja koristiti će se za poboljšanje nastave. Spoznaja o

pozitivnomu razmišljanju o svakodnevnoj prehrani i prednosti konzumacije

svježih namirnica.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: VOĆNA ELEKTRANA kemija-fizika

NOSITELJ PROGRAMA Lidija Matić, prof.

Andrea Rašić, prof.

CILJEVI I NAMJENA Razumijevanje pretvorbe kemijske energije i mjerenje mjernim instrumentima

te upoznavanje učenika sa fizikalnom kemijom.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Učenici dodatne nastave kemije

NAČIN REALIZACIJE Pokus pomoću voća i mjernih instrumenata

VREMENIK Veljača 2020

TROŠKOVNIK Nema troškova

Page 78: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

78

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Rezultati istraživanja koristit će se za dopunjavanje znanja zainteresiranih učenika

Proširiti saznanja o energiji i načinu mjerenja.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

PLATONOVA TIJELA

NOSITELJ PROGRAMA Ana Jovanović ( Marijana Ilić ), Marijana Odak Krstičević

CILJEVI I NAMJENA - izrada ukrasa u obliku Platonovih tijela

- konstruirati mreže geometrijskih tijela sastavljenih od pravilnih mnogokuta

- sastaviti tijela i rješavati zadatke vezane za geometrijska tijela i projekt

- razvijati i procjenjivati kritički odnos prema vlastitom i tuđem radu

- razvijati sposobnost komunikacije

- stvoriti proizvod za vlastito korištenje ili za korištenje od strane drugih

- povezivanje radnih zadataka svih grupa

BROJ UČENIKA / RAZREDI učenici osmih razreda, smjena A i smjena B

NAČIN REALIZACIJE - rad na satu i kod kuće

- podjela učenika u skupine

- organiziranje skupina i podjela zadataka

-samostalni rad učenika

- objedinjavanje rezultata i njihova prezentacija na plakatu i prezentaciji

- učitelj učenike savjetuje i motri njihove aktivnosti

VREMENIK ožujak, 2020.

TROŠKOVNIK fotografije, crteži, geometrijski pribor, škare, ljepilo, kolaž

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- izrada ukrasa

- prezentacija

- fotografski zapisi

- zadovoljstvo učenika novim oblikom rada

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

BOŽIĆNE JASLICE - TANGRAM

NOSITELJ PROGRAMA Ana Jovanović ( Marijana Ilić )

CILJEVI I NAMJENA - prepoznati tri osnove konstrukcije trokuta

- konstruirati kutove veličine 30°, 45°, 60°, 75°

- konstruirati zadane trokute

- složiti kompoziciju božićnih jaslica pomoću trokuta

- razvijati sposobnost donošenja odluka pojedinačno i u timu

- razvijati i procjenjivati kritički odnos prema vlastitom i tuđem radu

- usuglašavanje mišljenja

- povezivanje radnih zadataka svih grupa

BROJ UČENIKA / RAZREDI učenici 6. a i 6. b razreda

NAČIN REALIZACIJE - rad na satu i kod kuće

- podjela učenika u skupine

- organiziranje skupina i podjela zadataka

-samostalni rad učenika

- objedinjavanje rezultata i njihova prezentacija na plakatu i prezentaciji

- učitelj učenike savjetuje i motri njihove aktivnosti

VREMENIK prosinac, 2019. g.

TROŠKOVNIK geometrijski pribor, škare, ljepilo, kolaž

Page 79: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

79

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- izrada plakata

- prezentacija

- fotografski zapisi

- razvijanje interesa za buduće procese učenja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

PITAGORINO STABLO

NOSITELJ PROGRAMA Marijana Odak Krstičević

CILJEVI I NAMJENA - primijeniti Pitagorin poučak

- slagati kompoziciju

- surađivati u timu i izraditi Pitagorino stablo

- razvijati samostalnost i odgovornost u radu

- upoznavanje s različitim metodama rada

- razvijati i procjenjivati kritički odnos prema vlastitom i tuđem radu

BROJ UČENIKA / RAZREDI učenici 8. d i 8. e razreda

NAČIN REALIZACIJE - rad na satu i kod kuće

- podjela učenika u skupine

- organiziranje skupina i podjela zadataka

-samostalni rad učenika

- objedinjavanje rezultata i njihova prezentacija na plakatu i prezentaciji

- učitelj učenike savjetuje i motri njihove aktivnosti

VREMENIK studeni, 2019. g.

TROŠKOVNIK geometrijski pribor, papir u boji, bojice

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- izrada plakata

- prezentacija

- fotografski zapisi

- zadovoljstvo učenika novim oblikom rada

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DAN BROJA PI ( PIPIJADA )

NOSITELJ PROGRAMA Ana Jovanović ( Marijana Ilić ), Nikolina Jurić, Jasna Brnas – Katić i Marijana

Odak Krstičević

CILJEVI I NAMJENA - primijeniti znanja o površini kruga i duljini kružnog luka

- pronaći najbolja matematička rješenja

- surađivati u timu

- aktivno sudjelovati u rješavanju zadataka zajedno s roditeljima

- razvijati samostalnost i odgovornost u radu

- upoznavanje s različitim metodama rada

- razvijati i procjenjivati kritički odnos prema vlastitom i tuđem radu

- razviti poticaj za nastavak matematičkog obrazovanja

BROJ UČENIKA / RAZREDI učenici sedmih i osmih razreda, smjena A i smjena B

NAČIN REALIZACIJE - rad na satu i kod kuće

- podjela učenika u skupine

- organiziranje skupina i podjela zadataka

-samostalni rad učenika

- objedinjavanje rezultata i njihova prezentacija na plakatu i prezentaciji

- učitelj učenike savjetuje i motri njihove aktivnosti

Page 80: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

80

VREMENIK ožujak, 2020. g.

TROŠKOVNIK geometrijski pribor, papir u boji, bojice

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- izrada plakata

- prezentacija

- fotografski zapisi

- zadovoljstvo učenika novim oblikom rada

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: IDUĆE GODINE U OVO DOBA BIT ĆEMO

MILIJUNAŠI

NOSITELJ PROGRAMA Nikolina Jurić, Jasna Brnas-Katić

CILJEVI I NAMJENA -primjenjuje računanje s novcem

-odabire i preračunava odgovarajuće mjerne jedinice

-rješava i primjenjuje linearnu jednadžbu

-barata podacima prikazanim na različite načine

-računa s decimalnim brojevima

-zaokružuje prirodne i decimalne brojeve

BROJ UČENIKA / RAZREDI učenici 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5e razreda

NAČIN REALIZACIJE -rad na satu i kod kuće

- podjela učenika u skupine

- organiziranje skupina i podjela zadataka

-samostalni rad učenika

- objedinjavanje rezultata i njihova prezentacija na plakatu i prezentaciji

- učitelj učenike savjetuje i motri njihove aktivnosti

VREMENIK svibanj 2020.

TROŠKOVNIK škare, ljepilo

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- izrada plakata

- prezentacija

- fotografski zapisi

- razvijanje interesa za buduće procese učenja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

PROJEKT: HAREZMI EGITIM MODELI (STEM

MODEL OF TURSK) međunarodni eTwinning projekt

NOSITELJ PROGRAMA Autorica projekta: Bilge Yilmaz

Marijana Curić, učiteljica

CILJEVI I NAMJENA - suradnja, integriranje nastave informatike sa društvenim znanostima,

prilagođavanje računalnih vještina životu, učinkovito korištenje alata za

programiranje i podučavanje.

- raditi na različitim razinama obrazovanja, posebno u kontekstu STEMA

BROJ UČENIKA / RAZREDI 25 učenika 4. d razreda. Mogu se uključiti i drugi učenici i kolege.

NAČIN REALIZACIJE Izraditi digitalne obrazovne materijale po izboru , igrati računalne igre...projektne

aktivnosti integrirati kroz više predmeta.

VREMENIK Cijela školska godina

TROŠKOVNIK Papir za kopiranje, hameri- 50 kn

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Projekt se planira, provodi i ocjenjuje transdisciplinarnim postupkom.

Page 81: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

81

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: TO SAM JA

NOSITELJ PROGRAMA Učitelji Hrvatskoga jezika i učenici petih razreda

CILJEVI I NAMJENA - Naučiti pravila za izradu zanimljivog i kreativnog plakata. - Procjenjivati uspješnost izvršenog zadatka, vrednovati rad drugih učenika,

razvijati kreativno i stvaralačko rješavanje zadanog problema te razgovarati o metodama izvršavanja projekta.

- Razvijati kritičko mišljenje i samokritičnost te naučiti pozitivno prihvatiti kritiku drugih učenika.

- Pripremiti se za javni nastup. - Opušteno izlagati svoj projekt i paziti na usmeno izražavanje.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Učenici petih razreda (5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e)

NAČIN REALIZACIJE Upoznati učenike sa svim bitnim odrednicama projekta: temom, ciljevima,

sadržajem, načinom ostvarivanja, izvorima informacija, načinom i vremenom

prezentacije te mjerilima vrednovanja. Učenici će napraviti plakat koji će podijeliti

na dva dijela. Na jednome dijelu prikazat će sebe (crtežima, fotografijama,

tekstom…) i usmeno predstaviti razrednom odjelu gdje i s kim žive, što vole, što

ne vole, kako se osjećaju, čime se bave u slobodno vrijeme, koje su im važne stvari

i osobe… Na drugome dijelu prikazat će sebe u budućnosti kao poznate umjetnike

(glumce ili književnike) te također usmeno predstaviti razredu svoj život za 20-ak

godina.

VREMENIK Tijekom prvoga obrazovnoga razdoblja.

TROŠKOVNIK Materijali potrebni za izradu plakata.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prezentacija pred razrednim odjelom. Ocjenjivanje prema unaprijed zadanim

mjerilima vrednovanja.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: ZIDNE NOVINE

NOSITELJ PROGRAMA Učitelji Hrvatskoga jezika i učenici petih razreda

CILJEVI I NAMJENA - Uključiti se u obilježavanje Europske godine kulturne baštine. - Istraživati i steći znanja o bogatoj hrvatskoj tradicijskoj kulturi. - Upoznati zavičajnu kulturnu baštinu i predstaviti ju zidnim novinama na

panou. - Upoznati zakonitosti novinarskoga zanata. - Osmisliti i organizirati zidne novine, prikupljene podatke i materijale složiti u

skladnu cjelinu. - Procjenjivati uspješnost izvršenog zadatka, vrednovati rad drugih učenika,

razvijati kreativno i stvaralačko rješavanje zadanog problema te razgovarati o metodama izvršavanja projekta.

- Druženje s vršnjacima i kreativno provođenje slobodnoga vremena. - Uvažavati kritiku i mišljenje prijatelja iz razreda.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Peti razredi (5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e)

NAČIN REALIZACIJE Upoznati učenike sa svim bitnim odrednicama projekta: temom, ciljevima,

sadržajem, načinom ostvarivanja, izvorima informacija, načinom i vremenom

prezentacije te mjerilima vrednovanja. Upoznati se s hrvatskom tradicijskom

kulturom. Istražiti zavičajnu kulturnu baštinu (npr. Maraton lađa ili rad KUD-a

Page 82: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

82

Metković). Naučiti zakonitosti novinarstva. Osmisliti izgled zidnih novina na

panou. Dati novinama naziv. Pisati novinarskim stilom. Opremiti tekstove

(fotografije, naslov, nadnaslov, podnaslov…). Predstaviti zidne novine drugim

razrednim odjelima.

VREMENIK Drugo obrazovno razdoblje u školskoj godini 2019. / 2020.

TROŠKOVNIK

Materijali potrebni za izradu zidnih novina.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prezentacija pred razrednim odjelom. Ocjenjivanje prema unaprijed zadanim

mjerilima vrednovanja.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: RADIJSKA ILI TELEVIZIJSKA EMISIJA O

KULTURNOJ BAŠTINI

NOSITELJ PROGRAMA Učitelji Hrvatskoga jezika i učenici sedmih razreda

CILJEVI I NAMJENA - Znati planirati vrijeme za izradu bilo kojeg projekta. - Predvidjeti moguće probleme u ostvarivanju projekta. - Osvijestiti važnost grupnoga rada i druženja s vršnjacima te kvalitetnoga

provođenja slobodnoga vremena. - Uključiti se u obilježavanje Europske godine kulturne baštine. - Istraživati i steći znanja o bogatoj hrvatskoj tradicijskoj kulturi. - Upoznati zavičajnu kulturnu baštinu. - Razumjeti važnost medija u današnjemu društvu. U sklopu medijske kulture

naučiti i ponoviti sve o radiju i televiziji te o radijskim i televizijskim emisijama.

- Uvažavati različitosti za dobrobit i uspješnost rada skupine. - Prikazati svoju emisiju pred razrednim odjelom.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Učenici sedmih razreda (7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 7.e)

NAČIN REALIZACIJE - Upoznavanje učenika sa svim bitnim odrednicama projekta: temom, ciljevima, sadržajem, načinom ostvarivanja, izvorima informacija, načinom i vremenom prezentacije te mjerilima vrednovanja.

- Odabrati temu koja je učeniku zanimljiva (ove školske godine to će biti zavičajna kulturna baština) i o kojoj je dobro informiran. Napisati tekst za uvodnu i odjevnu špicu, odabrati osobe koje će biti uključene u emisiju. Razraditi emisiju, temu prikazati iz više različitih gledišta. Montirati nakon snimanja.

- Prikazati emisiju pred razrednim odjelom i uživati u rezultatima svoga projekta te projekata svojih prijatelja iz razreda.

VREMENIK Drugo obrazovno razdoblje u školskoj godini 2019. / 2020.

TROŠKOVNIK

----

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prezentacija pred razrednim odjelom(emisija ne bi trebala trajati duže od pet

minuta), slike i kratki članak na mrežnim stranicama škole, ocjenjivanje prema

unaprijed zadanim mjerilima vrednovanja.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: SAT ZAVIČAJNE POEZIJE

NOSITELJ PROGRAMA Učitelji Hrvatskoga jezika i učenici sedmih razreda

CILJEVI I NAMJENA - Uključiti se u obilježavanje Europske godine kulturne baštine

- Upoznati pjesnike iz Neretve i Metkovića (njihov život i djela) - Upoznati se s narodnim pjesmama neretvanskoga kraja

Page 83: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

83

- Poticati na stvaralaštvo i kreativnost, razvijati suradničko učenje i skupno rješavanje zadataka.

- Razvijati ljubav prema narodnom i zavičajnom pjesništvu, njegovati tradiciju, zanimati se za hrvatsku književnu prošlost, isticati narodno i zavičajno pjesništvo kao važan dio hrvatske kulture, cijeniti narodno i zavičajno pjesništvo.

- Poštivati govorne vrednote i što bolje krasnosloviti odabrane pjesme.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Učenici sedmih razreda (7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 7.e, 7.f)

NAČIN REALIZACIJE Učenici će se upoznati sa životom i sa stvaralaštvom zavičajnih pjesnika te s

narodnim stvaralaštvom neretvanskoga kraja. Napravit će izbor najljepših pjesama

i odabrati po jednu za krasnoslov na satu Hrvatskoga jezika. U učionicama će biti

postavljeni i panoi na kojima će biti predstavljena poezija neretvanskih pjesnika te

narodna poezija neretvanskoga kraja.

VREMENIK Drugo obrazovno razdoblje u školskoj godini 2019. / 2020.

TROŠKOVNIK Troškovi za uređenje prigodnih panoa.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Predstavljanje i krasnoslov zavičajne poezije pred razrednim odjelom.

Vrednovanje prema unaprijed dogovorenim mjerilima.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: BAKE I DJEDOVI U ŠKOLSKIM KLUPAMA –

ČAJANKA S BAKAMA I DJEDOVIMA

NOSITELJ PROGRAMA Tatjana Hazirović-Juračić i učitelji Hrvatskoga jezika s učenicima šestih razreda

CILJEVI I NAMJENA

Iskoristiti bliskost baka, djedova i njihovih unuka u nastavi Hrvatskoga jezika:

povezati sadržaje književnosti (dijalektno pjesništvo, narodnu književnost, kratke

pripovjedne vrste), oblike jezičnoga izražavanja (pripovijedanje, prepričavanje,

portret, opisivanje vanjskog i unutarnjeg prostora, dramatizaciju proznog teksta),

medijsku kulturu (strip) sa životnim pričama i iskustvima koja mogu obogatiti

djetinjstvo, razvijati darovitost, poticati kreativnost i želju za istraživanjem

prošlosti jer „prozor u prošlost, vrata su u budućnost“ ; razvijati sposobnosti

usmenog i pisanog izražavanja; razvrstavati prikupljeni materijal da bi slijed na

plakatu bio logičan, skladan.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 6.a, 6.b, 6.c, 6.d,6.e

NAČIN REALIZACIJE Tijekom nastavnih sati prikupljati učeničke radove te ih predstaviti na dvosatu:

Čajanka s bakama i djedovima (svaki će učenik biti predstavljen svojim

najuspjelijim uratkom) u drugoj polovici svibnja ili na početku lipnja.

VREMENIK Završetak projekta u svibnju (ili početkom lipnja) 2020.

TROŠKOVNIK Materijal za izradu plakata, maski, scenografije i stripova, sokovi od jabuke i

keksići za čajanku.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Vrednovati pojedinačne i skupne učeničke radove prema dogovorenim mjerilima

vrednovanja, predstaviti ih u razrednom odjelu (najuspjelije i u drugim razrednim

odjelima), objaviti fotografije i članak na mrežnoj stranici Škole.

Page 84: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

84

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: KNJIŽEVNA BAŠTINA

NOSITELJ PROGRAMA učitelji Hrvatskoga jezika i učenici osmih razreda

(Tatjana Hazirović-Juračić, Iva Stojić Dominiković, Manuela Šiljeg Malezija)

CILJEVI I NAMJENA Planirati vrijeme za izradu projekta, predvidjeti moguće probleme, osvijestiti

težinu javnoga nastupa, ovladati vremenom izlaganja i umijećem pravljenja PP

prezentacije. Poticati zanimanje za djela starijih hrvatskih pisaca, usvajati znanje o

književnoj baštini, osvijestiti njezino mjesto i značaj u cjelokupnoj hrvatskoj i

europskoj kulturnoj baštini.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 8.e

NAČIN REALIZACIJE Upoznati učenike sa svim bitnim odrednicama projekta: temom, ciljevima,

sadržajem, načinom ostvarivanja, izvorima informacija, načinom i vremenom

prezentacije te mjerilima vrednovanja.

Učenici pojedinačno ili skupno biraju pisca s popisa starijih hrvatskih pisaca, pišu

rad od 500 riječi o njemu i njegovim djelima (zapisati podatke koji su učeniku, uz

moguću učiteljevu pomoć, posve jasni), pripremaju se za izlaganje koje će trajati

2 - 3 minute, prave PP prezentaciju kojom će potkrijepiti izlaganje, kviz-pitanjima

provjeravaju usvojenost ključnih pojmova.

VREMENIK travanj 2020.

TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prezentacija pred razrednim odjelom, sudjelovanje u kvizu, slike i članak na

mrežnim stranicama Škole, ocjenjivanje prema unaprijed zadanim mjerilima

vrednovanja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: LUTKARSKA BAJKA (I. B. Mažuranić)

NOSITELJ PROGRAMA Učitelji Hrvatskoga jezika i učenici šestih razreda (Tatjana Hazirovic-Juracic, Manuela Šiljeg Malezija, Marijana Gluščević)

CILJEVI I NAMJENA Znati stvaralački dramatizirati pripovjedni tekst. Snalaziti se i doprinositi u timskom radu. Ovladati izradom kostimografije i scenografije različitim tehnikama s pomoću dostupnog materijala. Timski izvesti lutkarsku predstavu, a pojedinačno što bolje odraditi ulogu odabranoga lika.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e NAČIN REALIZACIJE Upoznati učenike sa svim bitnim odrednicama projekta: temom, ciljevima,

sadržajem, načinom ostvarivanja, izvorima informacija, načinom i vremenom prezentacije te mjerilima vrednovanja. U timu zajednički odabrati bajku I. Brlić-Mažuranić i stvaralački dramatizirati tekst (dio teksta). S učiteljem provjeriti valjanost dramatiziranoga teksta. Odabrati redatelja, podijeliti uloge i uvježbati dijaloge. Samostalno napraviti lutke i scenografiju. Uvježbati izvedbu lutkarske bajke s lutkama. Izvesti predstavu najprije pred razrednim odjelom. Najbolje predstave izvesti pred učenicima drugih razreda (u dogovoru s učiteljicama razredne i predmetne nastave).

VREMENIK Tijekom mjeseca u kojemu se čitaju „Priče iz davnine“ šk. god. 2019./2020. TROŠKOVNIK Materijali potrebni za izradu lutaka i scenografije.

Page 85: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

85

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prezentacija pred razrednim odjelom, prezentacija najuspješnijih uradaka pred drugim raz. odjelima (u dogovoru s učiteljicama), fotografije i kratki članak na mrežnim stranicama škole, ocjenjivanje prema unaprijed zadanim mjerilima vrednovanja.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: METKOVSKE ULICE I TRGOVI

NOSITELJ PROGRAMA Tatjana Hazirović-Juračić, prof. i Ines Vukoja, prof. (zamjena Marijana Gluščević, prof.)

CILJEVI I NAMJENA

Istražiti koliko učenici naše škole, ali i građani Metkovića znaju o samom procesu imenovanja ulica i trgova u našem gradu, koliko znaju o osobama (i ustanovama) po kojima su ulice i trgovi dobili nazive. Osmisliti vodič kojim bi se služili turisti u gradu (i učenici izletnici), tiskati ga u suradnji s TZ grada Metkovića. Ponoviti i uvježbati pravilno pisanje naziva ulica, trgova i ustanova. Ponoviti o izražajnim sredstvima stripa, ulozi stripa u svakodnevnom životu.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Učenici 5.-8. razreda NAČIN REALIZACIJE Upoznati učenike sa svim bitnim odrednicama projekta: temom, ciljevima,

sadržajem, načinima i vremenom ostvarivanja, izvorima informacija te mjerilima vrednovanja. Anketirati učenike i građane, napisati izviješće o rezultatima. Posjetiti službe u Gradu Metkoviću koje odlučuju o imenovanju ulica i trgova. Posjetiti TZ grada Metkovića, dogovoriti suradnju u tiskanju turističkog vodiča. Osmisliti strip, stripovskog junaka koji će zaželjeti dobrodošlicu i pomoći u kretanju našim gradom. Vježbati pravilno pisanje naziva ulica i trgova.

VREMENIK Škol. god. 2018./2019. i 2019./2020. TROŠKOVNIK Papir za izradu stripa; troškovi tiskanja vodiča.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Predstavljanje uradaka u razrednom odjelu, u školskoj knjižnici, na Vijeću učenika, objava fotografija i članaka na mrežnim stranicama Škole, u školskom listu, vrednovanje prema unaprijed dogovorenim mjerilima vrednovanja.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: PRAVOPISNI ODRED

NOSITELJ PROGRAMA Učitelji Hrvatskoga jezika (u osmim razredima) i učenici 8-ih raz.

CILJEVI I NAMJENA Uočavati i ispravljati pogreške u javnim natpisima, pohvaliti ispravno napisano (u

trgovinama, na pročeljima građevina, ustanova, na raznim letcima ...) Znati opisati

jezične pogreške, odnosno pohvaliti jezičnu ispravnost. Snimljene fotografije

složiti u PP prezentaciju ili prikazati u filmu.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 8.e, 8.f

NAČIN REALIZACIJE Zapisati/fotografirati jezično dobre i pogrešne natpise; opisati pogrešku, odnosno

točnost, služiti se gramatikom, pravopisom, rječnikom. Snimljene fotografije

prezentirati, urediti razredni pano i na taj način sudjelovati u obilježavanju Dana

hrvatskoga jezika.

VREMENIK ožujak 2020.

Page 86: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

86

TROŠKOVNIK izrada fotografija

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prezentacija pred razrednim odjelom, vrednovanje prema unaprijed dogovorenim

mjerilima, fotografije i članak na mrežnim stranicama Škole, obilježavanje Dana

hrvatskoga jezika

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

ISTRAŽIVAČKI PROJEKT: ENERGETSKA VRIJEDNOST

NAMIRNICA

NOSITELJ PROGRAMA Vesna Pavlović, nast.

CILJEVI I NAMJENA Istražiti energetske vrijednosti u namirnicama. Doznati koje su bolesti posljedica

pretilosti te napraviti jelovnik pravilne prehrane. Iz različite stručne literature i

pretraživanjem interneta prikupiti podatke o pretilosti i gladi u svijetu. Na

pakiranjima namirnica koje se koriste u kućanstvu pronaći podatke o njihovim

energetskim vrijednostima, a o energetskim vrijednostima namirnica koje se ne

pakiraju (npr. voće, povrće, meso) podatke potražiti u literaturi. Spoznati čime se

bave nutricionisti i u kojim životnim situacijama se mogu koristiti njihova

saznanja. Napraviti tablice energetskih vrijednosti namirnica od najmanje prema

najvećoj. Napraviti prijedlog jelovnika za školsku kuhinju.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 45 učenika 7.razreda (7.d/e)

NAČIN REALIZACIJE Proučavanje stručne literature i interneta. Istražiti i prikupiti podatke iz različitih

izvora. Analiza prikupljenog materijala, rad u grupi, izlaganje. Prema dogovoru

istraživački projekt predstaviti usmeno pomoću plakata po grupama sa 5 članova.

Plakat mora sadržavati: naziv istraživačkog projekta, uvod i obrazloženje teme,

materijal i metode rada, rezultate istraživanja i zaključak.

VREMENIK ožujak,2020.godine

TROŠKOVNIK Pribor za izradu plakata.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Aktivnost učenik. Urednost, sadržaj i način prezentacije plakata.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

ISTRAŽIVAČKI PROJEKT: MIKROSKOP NEKAD I

SAD

NOSITELJ PROGRAMA Vesna Pavlović, nast.

CILJEVI I NAMJENA Iz stručne literature i na internetu doznati koji su bili prvi konstruktori mikroskopa

u povijesti te kako se usavršavao mikroskop do današnjih dana. Pronaći slike prvih

mikroskopa i usporediti ih sa slikama današnjih mikroskopa. Spoznati koje vrste

mikroskopa postoje danas i gdje se primjenjuju. U dogovoreno vrijeme učenici će

analizirati prikupljeni materijal, odabrati najbolje uratke vezane za cilj

istraživačkog projekta te napraviti plakat.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 65 učenika 5.razreda (5.c/d/e)

Page 87: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

87

NAČIN REALIZACIJE Analiza prikupljenog materijala, rad u grupi, izlaganje. Prema dogovoru

istraživački projekt predstaviti usmeno pomoću plakata po grupama sa 5 članova.

Plakat mora sadržavati: naziv istraživačkog projekta, uvod i obrazloženje teme,

materijal i metode rada, rezultate istraživanja i zaključak.

VREMENIK Veljača,2020.godine

TROŠKOVNIK Pribor za izradu plakata.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Aktivnost učenik. Urednost, sadržaj i način prezentacije plakata.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

PROJEKT: FINANCIJSKA PISMENOST

NOSITELJ PROGRAMA Pedagoginja Nikolina Vugdelija u suradnji s učenicima 6.a

Suradnica: Mirela Raguž

CILJEVI I NAMJENA -skretanja pozornosti učenika i njihovih roditelja na važnost štednje za budućnost

i mirovinu, poticanje obitelji na usvajanje navika štednje

BROJ UČENIKA / RAZREDI Učenici 6.a – 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE - provedba prodajne izložbe i binga u sklopu Dana kruha kako bi se

prikupili prihodi za sirotište u Tanzaniji - izrada i obrada ankete među učenicima šestih razreda kako bi doznali

koliko su financijski pismeni

- obilježavanje prigodnih nadnevaka (Svjetski dan štednje i Svjetski tjedan

novca)

- posjet bankama kako bi se upoznali s njihovim aktivnostima

- izrada letaka

VREMENIK - Rujan: proučavanje ideje projekta, definiranje projekta i prihvaćanje od strane svih sudionika

- rujan i listopad provedba humanitarne akcije

- listopad i ožujak obilježavanje prigodnih nadnevaka

TROŠKOVNIK - troškovi potrošnog materijala za tiskanje i promidžbu

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- foto-dokumentacija

- izvješće na mrežnim stranicama Škole

Page 88: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

88

6.3. ŠKOLSKI PROJEKTI

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

PROJEKT: „Milijun djece moli zajedno“ (molitva za jedinstvo i mir)

NOSITELJ PROGRAMA Krešimir Jurić¸ Elena Jelčić Sulić, ć.s. Mila Deak, Mirela Raguž, Ivanka Šešelj i fra Darijo Sinković

CILJEVI I NAMJENA Potaknuti kod učenika potrebu zalaganja za mir i zajedništvo među ljudima kao bitne sastavnice društvenog opstanka. Poseban naglasak na upoznavanje s patnjama ljudi koji žive u ratom zahvaćenim dijelovima svijeta (Istočna Europa, Bliski Istok, Sjever Afrike)

Uvidjeti da se u svakodnevnom životu, u potrazi za mirom i zajedništvom ne možemo osloniti samo na ljudske sposobnosti, nastojanja i želje već da se trebamo oslanjati i na Božju snagu, djelovanje Božjeg Duha u ljudskim srcima.

Naučiti da je jedan od putova otvaranja Božjem Duhu je molitva.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Učenici od 1.do 8. razreda

NAČIN REALIZACIJE Pripreme u učionici: upoznavanje sa sadržajem Dana molitve za jedinstvo i mir, upoznavanje sa strahotama rata, organiziranje molitvenog susreta, izrada plakata, odlazak u župnu crkvu sv. Ilije Metković na molitvu krunice.

VREMENIK

Tijekom listopada, a posebno 19. listopada 2019. u 17,30 sati (vrijeme kada se diljem svijeta moli krunica za mir i jedinstvo) u crkvi. Sv.Ilije.

TROŠKOVNIK Plakati, letci (papir,boje)

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Vrjednovati zalaganje u pripremi i izvedbi projekta. Fotografirati događaj u crkvi i poslati Međunarodnoj katoličkoj organizaciji papinskog prava Kirche im Not

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

PROJEKT: OD TEBE SVE KREĆE – OTPAD ILI

SMEĆE

NOSITELJ PROGRAMA Voditelji projekta:

Učitelji: Nataša Jakišić( ekološka grupa), Anđelka Medak( likovna skupina- 4.raz.

Antonela Markotić(posebno odgojno obrazovna skupina) i Tomislav

Tomić( engleski jezik-5.raz.)

CILJEVI I NAMJENA Zajednica treba biti poticajna okolina koja svojim senzibilitetom te pravilima

stvara preduvjete za jačanje osobnih kompetencija svakoga tko u njoj živi, a

osobito djece. Učenici će ovim projektom prepoznati važnost očuvanja okoliša za

opću dobrobit, razvrstat će ljudske utjecaje na prirodu i okoliš koji su posljedica

ljudskih utjecaja na prirodu i okoliš. Kod djece će se razvijati suradničko učenje i

timski rad i prihvatiti će da svojim djelovanjem mogu smanjiti količinu smeća –

da se može koristiti neki predmet više puta i da se neke sirovine mogu reciklirati.

Page 89: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

89

Uključivanjem u humanitarnu akciju za djecu oboljelu od leukemije i limfoma kod

učenika će se razvijati empatija za bolesnu djecu.

BROJ UČENIKA / RAZREDI U projektu će sudjelovati učenici 5.a i 5.b .razreda, likovna skupina 4.raz, učenici

posebno odgojno obrazovne skupine i ekološke skupine.

NAČIN REALIZACIJE -Izrada slika od čepova, plastike, recikliranog papira i drugih materijala.

- Izrada platnenih vrećica sa eko porukama.

- Obilježavanje važnijih ekoloških datuma izlaganjem slika od čepova, plastike..

- Uključivanje u humanitarnu akciju za djecu oboljelu od leukemije i limfoma.

- objavljivanje rezultata rada

VREMENIK Tijekom cijele školske godine

TROŠKOVNIK Troškovi za izradu slika, printanje dodatnog materijala, papir, ljepilo i dr.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Redovito praćenje učeničkog rada, pohvale, objavljivanje rezultata rada na

mrežnoj stranici škole i sudjelovanjem na radio emisiji.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: 125. GOD OD ROĐENJA JOSIPA PUPAČIĆA

NOSITELJ PROGRAMA Stručno vijeće učitelja Hrvatskoga jezika, školska knjižničarka učenici 5.-8. raz.

CILJEVI I NAMJENA Čitanjem i slušanjem Pupačićeve lirike senzibilizirati učenike za njegovu i poeziju

uopće, uočiti jednostavnost pjesničkog izraza kojim se govori o vrijednim i

složenim životnim trenucima, uočiti pjesničke slike bogate motivima iz pjesnikova

zavičaja. Poticati učenike na vlastite pjesničke/prozne ostvaraje potaknute

pjesnikovim djelom. Razvijati sposobnosti izražavanja doživljaja povezujući

literarni, likovni, glazbeni i scenski izraz. Pripremiti školsku priredbu, a svjetlo i

vedrinu poezije koja je pokušala zasjeniti tragičnost njegova života podijeliti i s

članovima udruge „Otac Ante Gabrić“.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Učenici 5.-8. raz. u dogovoru s učiteljima

NAČIN REALIZACIJE Čitati, slušati, „gledati“ Pupačićevu liriku (vizualizacije njegovih pjesama,

ilustracije samih učenika, pronaći likovna umjetnička djela kojima se mogu

ilustrirati njegove pjesme). Uvježbavati krasnoslov, dramsko-scenske (plesne)

izvedbe za školsku priredbu, uključiti učenike Glazbene škole koji će obogatiti

doživljaj.

VREMENIK 20. ožujak 2020.

TROŠKOVNIK u dogovoru sa Školom

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Vrednovati kreativnost i izražajnost učeničkih ostvaraja prema unaprijed

dogovorenim mjerilima; nastupi na školskoj priredbi, u udruzi „Otac A. Gabrić“,

fotografije i članak na mrežnoj stranici Škole.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

PROJEKT: PRUŽIMO DJECI RUKU LJUBAVI međunarodni eTwinning projekt

NOSITELJ PROGRAMA Marijana Curić, učiteljica koordinator

CILJEVI I NAMJENA - surađivati, integrirati nastavu - usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu -organizirati i provoditi prigodno posebno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti

Page 90: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

90

- pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece - poticati volonterski i stručni rad odraslih s djecom - poticati učenike na aktivnosti i povezivati ih s lokalnom zajednicom

BROJ UČENIKA / RAZREDI Učenici aktiva 4.razreda s učiteljima Ivona Vuica, Josipa Đerek, Anđelka Medak, Marijana Curić, Valentina Crnčević te učitelj Tomislav Tomić. Mogu se uključiti i ostali učitelji po želji.

NAČIN REALIZACIJE Učenici će obilježiti posebne dane u godini prema godišnjem planu KUD-a škole i neke po našem izboru te osmisliti projektne aktivnosti, nastupati na priredbama i surađivati s lokalnom zajednicom u raznim događajima.

VREMENIK Cijela školska godina

TROŠKOVNIK Papir za kopiranje bijeli i u boji, hameri- 100 kn

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Vrednovanje će se provoditi kroz predmete Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo, Glazbena kultura, Likovna kultura i TZK.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

VEČER MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA učiteljice razredne nastave, učitelji Matematike predmetne nastave, Hrvatsko

matematičko društvo

CILJEVI I NAMJENA - izgradnja pozitivnog stava prema matematici

- otkrivanje zabavne strane matematike

- povezivanje matematičkog mišljenja sa životnim situacijama

- razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja

- razvijanje natjecateljskog duha

- zajedničko sudjelovanje roditelja i učenika u različitim matematičkim

aktivnostima

- uspostava suradnje s roditeljima

BROJ UČENIKA / RAZREDI učenici od 1. – 8. razreda

NAČIN REALIZACIJE - interaktivna radionica

- učenici zajedno sa svojim roditeljima rješavaju predviđene nastavne listiće i

provode aktivnosti

- učitelji prikupljaju matematičke zadatke te koriste metode diskusije, heurističku

metodu i metodu demonstracije u provođenju aktivnosti

VREMENIK 5. prosinca 2019. g., 2 sata

TROŠKOVNIK nastavni listići, papir, pano, pribor za pisanje, geometrijski pribor, projektor,

računalo, igrice

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- izrada plakata

- prezentacija

- evaluacijski listić za roditelje i učenike

- fotografski zapisi

- zadovoljstvo učenika novim oblikom rada

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: MALA ŠKOLA FOTOGRAFIJE

NOSITELJ PROGRAMA Marina Nikolić, prof

CILJEVI I NAMJENA - Popularizacija fotografije među učenicima

- Na lagan i zabavan način uvesti učenike u svijet fotografije

- Profesionalno snimanje približiti početnicima na popularan način

Page 91: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

91

- Naučiti učenike osnovna pravila dobre fotografije; primjena tih znanja u

svakodnevnom životu

- Osnovati školsku ekipu te sudjelovati u međuškolskim natjecanjima;

razvijati ljubav prema fotografiji; razvijati motivaciju za uspjeh

- Povezati svu djecu koja vole i žele se baviti fotografijom

BROJ UČENIKA / RAZREDI - do 20 učenika/učenici 5.-8. razreda

NAČIN REALIZACIJE - Radionice u školi, individualni, grupni i frontalni rad, demonstracije

- Terenska nastava- fotografiranje po gradu, foto izleti - Sudjelovanje u fotomaratonu, u organizaciji fotosaveza dubrovačko

neretvanske županije

- Radionice u organizaciji Hrvatskog fotosaveza

VREMENIK - Školska godina 2019./2020. Na satovima dodatne nastave, prema potrebi za vrijeme natjecanja

TROŠKOVNIK - Nabava fotoaparata, troškovi izrade fotografija za izložbu, nabava memorijskih spremnika za pohranjivanje fotografija

- Troškove prijevoza učenika i odlaska na natjecanje mladih tehničara snosi Škola u suradnji s uredom za obrazovanje, kulturu i šport Dubrovačko-neretvanske županije

- Troškovi prijevoza za Dubrovnik za županijsko natjecanje Fotomaraton

- Troškovi izrade fotografija za izložbu - Troškovi organiziranja izložbe fotografija

- Trošak prijevoza -fotoizleti

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

PROJEKT: Neretvanska kvizijada (međuškolski projekt)

NOSITELJ PROGRAMA

Tomislav Tomić, prof. (koordinator)

CILJEVI I NAMJENA Cilj projekta 'Neretvanska kvizijada' je stjecanje novih razina znanja i novih

spoznaja, upoznavanje kulturne i prirodne baštine područja Dubrovačko-

neretvanske županije i doline Neretve, druženje i upoznavanje učenika iz 4

različite škole, stvaranje natjecateljskog duha i razvijanje ljubavi prema

natjecanjima u znanju i kvizovima.

Voditelji projekta: Učitelj geografije Ante Čubranić, prof (OŠ Opuzen)

Učitelj engleskog jezika Tomislav Tomić, prof (OŠ Stjepana Radića, Metković)

Partneri: Ante Buljubašić, prof. (OŠ don Mihovila Pavlinovića. Metković) i

Zvonka Šimunović, prof. (OŠ 'Ivo Dugandžić-Mišić, Komin)

BROJ UČENIKA / RAZREDI 60 učenika 7. i 8. razreda OŠ Stjepana Radića, Metković, OŠ Opuzen, Opuzen,

OŠ don Mihovila Pavlinovića, Metković, OŠ 'Ivo Dugandžić-Mišić, Komin

NAČIN REALIZACIJE Neretvanska kvizijada se organizira u 3 kola natjecanja u skupinama te završnice

natjecanja. U svakom kolu se natječe po 8-10 ekipa, a svaka ekipa se sastoji od po

3 učenika. U svakoj skupini će se natjecati ekipe škola sudionica projekta: OŠ

Opuzen, OŠ Stjepana Radića, Metković, OŠ don Mihovila Pavlinovića, Metković

i OŠ Ivo Dugandžić-Mišić, Komin, a također će se svako kolo natjecanja održavati

Page 92: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

92

u drugoj školi. U svakom od 3 kola, u daljnju razinu natjecanja prolaze po tri ekipe

s najvećim ostvarenim brojem bodova. Nakon toga, 9 ekipa prolazi završnicu

natjecanja.

Nakon finalnog kviza organizirat će se svečana dodjela medalja i pehara kao i

završna svečanost (priredba) u školi.

Sam kviz će biti raspoređen u tri kruga: vizualno (gdje će učenici na osnovu slike

trebati napisati točan pojam, a odnosit će se većinom na obilježja Dubrovačko-

neretvanske županije i doline Neretve), pitanja s ponuđenim odgovorima a, b ili c

gdje će svako pitanje nositi po 2 boda, te na kraju pitanja bez ponuđenoga

odgovora za koje će ekipe dobivati po 3 boda.

Pitanja će se odnositi na sljedeća područja: kulturna i prirodna baština

Dubrovačko-neretvanske županije, geografija, povijest, književnost, aktualnosti i

pitanja iz opće kulture.

VREMENIK Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK Troškovi organizacije kviza, zakuska i piće za učenike tijekom održavanja svakog

kola kviza, troškovi puta, medalje i pokali za tri prve ekipe… (Troškovi

organizacije kviza se pokrivaju sredstvima odobrenim od Dubrovačko-

neretvanske županije – 5000kn)

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Očekivani rezultati su bolje poznavanje i razumijevanje različitih dijelova

Dubrovačko-neretvanske županije i doline Neretve i stvaranje prijateljskog

ozračja. Učenici će stečeno znanje moći primijeniti u nastavi i imati bolji uspjeh i

proširit će svoje dosadašnje znanje.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt: ZASADI DRVO NE BUDI PANJ

NOSITELJ PROGRAMA Građanska inicijativa: „Zasadi drvo, ne budi panj.“

CILJEVI I NAMJENA -cilj ove akcije je da djeca zasade što više stabala kako bi doprinijeli ozelenjivanju

svojih životnih sredina i time istaknuli važnosti i brojne dobrobiti drveća i zelenila

- da posade biljku i tako barem malo ublaže negativne posljedice ljudskog

djelovanja na našu planetu Zemlju

- osvijestiti važnost drveća za život ljudi

- potaknuti inicijativu kod djece

BROJ UČENIKA / RAZREDI Svi razredi

NAČIN REALIZACIJE - aktivnostima u vrtu škole, vrtlarenjem

- priprema učenika za novi proces učenja

- sadnja stabala

VREMENIK - 26., 27. i 28. 10. 2019. godine

TROŠKOVNIK -troškove snosi osnivač Dubrovačko-neretvanska županija

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa

- prezentacija viđenog

- izrada plakata,fotografski zapisi

- prezentacija na mrežnoj stranici škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

PROJEKT: KLOKAN BEZ GRANICA- međunarodno

matematičko natjecanje

Page 93: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

93

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljica Marijana Curić (koordinatorica) u suradnji s drugim učiteljima

razredne nastave i učiteljima matematike te Hrvatskim matematičkim društvom iz

Zagreba

CILJEVI I NAMJENA Udruga "Klokani bez granica" međunarodnog je karaktera i okuplja predstavnike

velikog broja Europskih zemalja. Njezin je cilj popularizirati matematiku i

omogućiti širenje osnovne matematičke kulture. Glavna joj je zadaća organizacija

igre - natjecanja "Matematički klokan" koja popularizira matematiku među

mladima. Namjera je motivirati učenike da se bave matematikom izvan redovitih

školskih programa

BROJ UČENIKA / RAZREDI Učenici od 2. do 8 razreda. Može se prijaviti svatko tko želi bez obzira na

uspješnost u nastavi matematike.

NAČIN REALIZACIJE Natjecanje je međunarodnog karaktera i okuplja predstavnike velikog broja

europskih zemalja. Organizira se svake godine u ožujku, istoga dana, u isto

vrijeme, u svim zemljama sudionicama. Natjecanje je pojedinačno. Učenici su

razvrstani u skupine prema uzrastu: Pčelice (učenici 2. razreda), Leptirići (učenici

3. razreda), Ecoliers (učenici 4. i 5. razreda), Benjamins (učenici 6. i 7. razreda) i

Cadets (učenici 8. razreda). Listić sa zadacima se sastoji od 12 zadataka za skupine

Pčelice i Leptirići te 24 zadatka za skupine Ecoliers, Benjamins i Cadets. Zadaci

su raznovrsni i poredani od lakših prema težima. Za svaki je zadatak ponuđeno

pet odgovora od kojih je samo jedan ispravan. Svaki se učenik ima pravo prijaviti

na natjecanje. Moto igre natjecanja je „bez selekcije, eliminacije i finala“.

VREMENIK Ožujak 2019.

TROŠKOVNIK Igra - natjecanje se samofinancira članarinom sudionika – natjecatelja, 15 kuna po

učeniku. Prikupljena se sredstva koriste za organizaciju, pripremu zadataka i

simbolične poklone svim natjecateljima. Najmanje polovina prikupljene svote

mora se potrošiti za nagrade najboljima.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Listići s rješenjima zadataka učenika šalju se na ispravljanje u Hrvatsko

matematičko društvo. Testovi se ispravljaju u Zagrebu optičkim čitačem. Rješenja

zadataka učenici će moći vidjeti na web stranici Hrvatskog matematičkog društva

nakon održanog natjecanja (svibanj 2019.). Najuspješniji učenici se nagrađuju.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DAN KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE

ZEMLJE – projektni dan

NOSITELJ PROGRAMA Razrednici, učitelji i stručni suradnici, ravnateljica, KUD – voditeljica A.

Lukić Skelić

CILJEVI I NAMJENA Potaknuti učenike na zahvalnost na Božjim darovima i na zahvalnost ljudima koji

su svojim radom učinili naš život ljepšim i boljim

Sudjelovanje u izložbi plodova zemlje, pismeni (molitve zahvalnice) i foto

radovi učenika, školska izložba kruha i krušnih proizvoda te blagoslov kruha

prije Škole u prirodi

BROJ UČENIKA / RAZREDI Svi učenici od 1. do 8. razreda

Page 94: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

94

NAČIN REALIZACIJE Prodajna izložba kruha, slastica, peciva i drugih plodova zemlje; Novac od

prodajne izložbe namijenjen je za kupnju projketora

Prigidni kulturno-umjetnički program

VREMENIK 12. listopad 2018.

TROŠKOVNIK .---

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Na mrežnim stranicama škole i gradskim portalima, radijskim postajama

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

DAN RUŽIČASTIH MAJICA

NOSITELJ PROGRAMA Koordinatorica pedagoginja NIKOLINA VUGDELIJA i razrednici

CILJEVI I NAMJENA Cilj nam je potaknuti tolerantno ponašanje, učenicima razvijati svijest i emocije

koje će im pomoći prihvatiti razlike i prilagoditi im se, razumjeti ih i početi

cijeniti. Želimo potaknuti na razmišljanje o složenosti odnosa unutar razredne

zajednice, kao i smisao i važnost pregovaranja i nenasilne načine rješavanja

inferiornosti, kod djece. Ozračje u kojem će se svako dijete osjećati prihvaćeno i

voljeno.

Dan ružičastih majica, poznatiji kao Pink Shirt Day, program je prevencije

vršnjačkog nasilja, a obilježava se zadnje srijede u mjesecu veljači. Ideja je nastala u

znak protesta zbog incidenta koji se dogodio u jednoj školi. Inicijativom školskih

kolega na konstruktivan i inteligentan način riješeno je sustavno zlostavljanje

dječaka, posvećenog podršci liječenju teško bolesne majke zbog koje je u školu i

nosio ružičastu majicu. Ružičaste majice, koje su solidarno s dječakom nosili njegovi

školski kolege, postale su prepoznatljiv simbol inicijative, i kasnije, međunarodno

prepoznate obljetnice.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Svi učenici i učitelji škole

NAČIN REALIZACIJE U obilježavanju tog dana, uz djecu, sudjeluju svi djelatnici naše škole, noseći

službene ružičaste majice.

VREMENIK Veljača 2020.

TROŠKOVNIK .---

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Na mrežnim stranicama škole i gradskim portalima, radijskim postajama

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Kreativna suradnja na nivou predmeta glazbena kultura petih i četvrtih razreda škola „Potomac Elementary School“Washington USA i Osnovne škole Stjepana Radića Metković Croatia

Page 95: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

95

NOSITELJ PROGRAMA Nastavnici i učenici gore navedenih škola; Suzana Basarić prof.; Vanja Gabrić prof

CILJEVI I NAMJENA Kreativni odnos u nastavi;komunikacija glazbom u individualnom, nacionalnom i globalnom identitetu; razvoj kognitivnih, emocionalnih i motoričkih sposobnosti u kreaciji glazbenih oblika i improvizaciji glazbe

BROJ UČENIKA / RAZREDI Oko 90 učenika 4. i 5. razreda

NAČIN REALIZACIJE Komunikacija glazbom;proširena edukacija i spoznaja, razmjena iskustava, zajednička gradnja glazbenih oblika, spoznaja o vrijednostima i intelektualnom globalnom vlasništvu,svjetska glazba

VREMENIK U Tijekom školske godine

TROŠKOVNIK ---

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Praćenje nastavnih procesa, mali koncerti, snimanje , razmjena video materijala, izložbe

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Projekt HRVATSKA GLAGOLJICA

NOSITELJ PROGRAMA VANJA GABRIĆ, prof. Učenici i nastavnici Hrvatskog jezika, Glazbene

umjetnosti, Likovne umjetnosti, Povijesti, školska knjižnica, Informatika, suradnja

s drugim školama, ansamblima

CILJEVI I NAMJENA Upoznati se s vrijednostima Hrvatske glagoljice kroz predavanje, radionice,

glazbu, spomenike, dokumente, razvijanje kognitivnih sposobnosti,estetskih

komponenti, nacionalnog habitusa; Upoznavanje učenika s pismom, glazbom,

povijesnim činjenicama , razvijanje kreativnosti i integriranosti u sadašnje vrijeme

BROJ UČENIKA / RAZREDI

NAČIN REALIZACIJE Radionice po aktivima, predavanje, glazbeni program ,izložba, suradnja s drugim

školama

VREMENIK Kraj veljače, početak ožujka

TROŠKOVNIK Troškove realizacije projekta preuzima škola, Grad, sponzori

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Moguća ocjena učenicima koji sudjeluju u programu. Objavljivanje na mrežnim

stranicama škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

BOŽIĆNI BAL „ MOJ PRVI PLES“

NOSITELJ PROGRAMA Plesna škola CALYPSO Metković, voditelj Dalibor Dominiković

CILJEVI I NAMJENA Projekt je osmišljen i kreiran kao svečana „gala“ plesna večer, najljepši društveni

događaj namijenjen učenicima završnih razreda osnovne škole, njihovim

roditeljima, razrednicima i vodstvu škole. Samo vrijeme održavanja asocira nas

na topla obiteljska okupljanja pa tako u duhu božićnog raspoloženja ovakav

svečani trenutak još više dobiva na značaju. Pored socijalne komponente,

razvijanja međuljudskih odnosa mladih momaka i djevojaka, ovim projektom

Page 96: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

96

potičemo i međugeneracijske odnose roditelja i djece, te ne manje važno, širenje

osnovnih znanja plesne kulture i lijepog ponašanja u društvu općenito. Na kraju

svog osnovnoškolskog obrazovanja učenici će se oprostiti sa svojim

dugogodišnjim prijateljima, podijeliti uspomene na minule dane i spremno

otvoriti novu stranicu životnog poglavlja koje ih očekuje. Ovaj projekt je upravo

to, prekrasan društveni događaj na kraju sretnog djetinjstva i „stepenica više“ u

odrastanju.

Projekt bi se realizirao kroz plesnu poduku u pripremnom tečaju društvenog

plesa za učenike u sklopu izvannastavnih aktivnosti. Tečaj bi obuhvaćao 8

plesnih vježbi koje bi se održavale jednom tjedno u školskoj dvorani u trajanju

od 60 minuta. Na vježbama učenici bi usvojili osnovno plesno znanje nekoliko

društvenih plesova kao i svečanu „Quadrillu“( Četvorku), ples kojim bi se

predstavili svim prisutnima na početku plesne večeri. Plesna poduka bi trebala

početi sredinom mjeseca listopada 2019.g. Plesna škola će u suradnji sa

vodstvom škole pravodobno obavijestiti učenike i roditelje o projektu te

zatražiti pismenu suglasnost.

NAPOMENA: Sudjelovanje učenika u projektu „ BOŽIĆNI BAL „MOJ

PRVI PLES“ za učenike nije obvezno te će se provoditi samo uz

suglasnost roditelja i to kao izvanškolska aktivnost.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Učenici 8. razreda

NAČIN REALIZACIJE Metković, Svadbeni salon NARENTA

VREMENIK prosinac 2019.g.

TROŠKOVNIK Projekt bi se financirao naplatom plesne poduke, odnosno tečaja društvenog

plesa, a troškove snose roditelji.

Cijena tečaja određena je cjenikom usluga PŠ CALYPSO a u cijenu su uključeni

svi troškovi plesne poduke ,organizacije i izvedbe projekta kao i besplatan ulaz

za sve goste večeri.

Obveze organizatora su:

- najam prostora za izvedbu projekta ( svadbeni salon NARENTA -

Metković )

- razglas, dodatna rasvjeta, DJ program

Projekt bi se financirao naplatom plesne poduke, odnosno tečaja društvenog plesa

a troškove snose roditelji.

Cijena tečaja određena je cjenikom usluga PŠ CALYPSO a u cijenu su uključeni

svi troškovi plesne poduke ,organizacije i izvedbe projekta kao i besplatan ulaz za

sve goste večeri.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

N amrežnim stranicama škole, grada Metkovića i sl.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT POTICANJE I RAZVOJ ČITALAČKIH VJEŠTINA

NOSITELJ PROGRAMA ANINKA MATELJAK, stručni suradnik - logoped

CILJEVI I NAMJENA Poticanje i razvoj čitalačkih vještina u svrhu razumijevanja pročitanog teksta – bit

čitanja prenošenje poruke i usvajanje novih spoznaja (učenje)

Page 97: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

97

BROJ UČENIKA / RAZREDI 2. razredi ( smjena A: a, b ; Smjena B: c,d, e,)

NAČIN REALIZACIJE

Rad u grupama (grupa 5 – 7 učenika). U dogovoru s učiteljicama 2. razreda

formirati grupe učenika. Koristiti kabinet RPS ili zadnju učionicu na prvom katu

prema kuhinji

VREMENIK Vrijeme realizacije tijekom nastavne godine 2019. /2020. ponedjeljkom i petkom

5. školski sat ili u dogovoru s učiteljicama

TROŠKOVNIK Papir, bojice, flomasteri ........

Nabava literature: građa lagana za čitanje - lektira

Tekstovi za razumijevanje čitanja i bogaćenje vokabulara

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Evaluacijski list

Testovi za razumijevanje pročitanog teksta

TROG – HR –test razumijevanja gramatike

Page 98: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

98

7. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

7.1. RAZREDNA NASTAVA

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Izvannastavna aktivnost: LIKOVNA SKUPINA

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljica Ivana Sršen

CILJEVI I NAMJENA

- razvijanje sklonosti prema likovnoj umjetnosti koristeći različite likovne

tehnike i motive

- usavršavanje rada pojedinim likovnim sredstvima

- izražavanje svoje kreativnosti i samostalnosti u radu kojom doprinose

estetskom uređenju škole

- prepoznavanje, usvajanje i primjena likovnih pojmova

BROJ UČENIKA / RAZREDI

- 2. razredi smjene A

- do 15 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- kreativan i praktičan rad

- izrada radova različitim tehnikama i sredstvima kroz grupni i individualni rad

VREMENIK

-tijekom cijele školske godine 2019./2020.

- srijeda, 5. sat

TROŠKOVNIK - likovni pribor i listovi

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje rada , zalaganja i zainteresiranosti učenika za rad likovne

skupine

- uređenje panoa i školskog prostora

- izložba radova u skupini i povodom Dana škole

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Izvannastavna aktivnost: DRAMSKO – RECITATORSKA

SKUPINA

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Ana Ćužić u smjeni A i Sandra Šutalo u smjeni B

CILJEVI I NAMJENA

- sudjelovanje na školskim i župskim priredbama, nedjeljnim misnim susretima i

prigodnim humanitarnim akcijama.

- uočavanje snage i ljepote dramskih tekstova

- njegovati ljubav i interes prema glumi i izražajnom interpretiranju pjesama

- pripremanje učenika za natjecanja i školske priredbe

BROJ UČENIKA / RAZREDI

-10 do 12 učenika drugih razreda po smjeni

NAČIN REALIZACIJE

- odabir i uvježbavanje teksta poštujući načela lijepoga i izražajnog govorenja

- individualni rad, rad u paru, rad u skupini

Page 99: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

99

- izrada kostima i scene

VREMENIK

- tijekom školske godine 2019./2020.

- srijedom 5. sat

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- analiza rada i pohađanja

- - zadovoljstvo učenika i roditelja

- nastupi na školskim priredbama

- redovito praćenje postignuća na mrežnim stranicama škole

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Izvannastavna aktivnost: EKOLOŠKA SKUPINA

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljica Anika Popovac

CILJEVI I NAMJENA

-razvijanje ljubavi prema prihvatljivim oblicima ponašanja

-poticanje učenika na individualne i skupne akcije za čuvanje ljepšega i zdravijeg

okoliša

- uočavanje utjecaja čovjeka na okoliš

- sadnja, njegovanje i briga o biljkama

- sudjelovanje u školskim aktivnostima zaštite okoliša

BROJ UČENIKA / RAZREDI

- do 15 učenika

NAČIN REALIZACIJE

-rad u učionici i školskom vrtu

- promatranje biljaka kroz godišnji kalendar bilja

VREMENIK

- tijekom cijele školske godine 2019./2020.

- srijeda, 5. sat

TROŠKOVNIK -nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

-uključenost u školske aktivnosti brige i zaštite okoliša

- ekološke poruke na mrežnim stranicama škole

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT

Izvannastavna aktivnost: MALE PLETILJE

NOSITELJ PROGRAMA

Anka Milinković, učiteljica razredne nastave

CILJEVI I NAMJENA

Pokrenut rukotvorine kojima se djeca sve manje bave,razlikovati unikate od serijske

proizvodnje,razvijati prijateljski odnos kao prijašnja“sijela“ uz koje su se ljudi

opuštali, razbijati predrasude o muško ženskim poslovima, uvesti i neke druge

tkalačke, heklane rukotvorine uz stare napjeve….na tren zaboraviti digitalni svijet

……

BROJ UČENIKA / RAZREDI

-od 1. do 8. razreda

-do 15 učenika, smjena B

Page 100: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

100

NAČIN REALIZACIJE

-rabiti vunu, konac, dvije igle…

-individualan pristup.,nametanje očica, pletenje osnovnim bodom…različitim

bodovima, pomoć tijekom rada, ispravljanje grešaka, …

VREMENIK Jedan put tjedno kroz školsku godinu 2019./2020.

TROŠKOVNIK Vuna,igle konac, dugmad…

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

-praktično praćenje rada učenika za stvaralaštvo, rabiti svoje rukotvorine kao

odjevne i ukrasne predmete… biti ponosan na ono što si izradio …pokloniti

prijatelju

-doći do konkretnog pletenog proizvoda, osjećaj zadovoljstva

ostvarenim,razmjenjivati iskustva, učiti od starijih pokazivati naučeno, prenositi

stare običaje i načine rada

-pohvalama i poticajima razvijati pozitivan stav i volju za napredak, pokazati

rezultate rada grupe i pojedinaca na izložbama u razredu, u školi i van škole

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT

Izvannastavna aktivnost: LITERARNA SKUPINA

NOSITELJ PROGRAMA

Maša Petrov, učiteljica razredne nastave

CILJEVI I NAMJENA

- razvijanje sklonosti prema pisanoj umjetnosti koristeći različite tehnike pisanog

izražavanja

- primjeri i načini izražavanja stvarajući pjesmice, sastavke za različite prigode

tijekom nastave

- izražavanje svoje kreativnosti kojom se doprinose estetskom uređenju školskih

panoa

BROJ UČENIKA / RAZREDI

- 3. i 4. razredi smjene A

- do 15 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- kreativan i praktičan rad

-koristiti časopise, literarne predloške, razgovor, motivaciju glazbom ili slikovnim

sadržajima kao poticajnim sredstvima kako bi se pisano izražavali

VREMENIK

- tijekom šk.god. 2019./2020.

- srijeda, 5. sat

TROŠKOVNIK - pisanka

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje rada , zalaganja i zainteresiranosti učenika za rad literarne

skupine

- uređenje panoa i školskog prostora

- izložba radova u skupini i povodom Dana škole

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT

Izvannastavna aktivnost: RITMIČKA GRUPA

NOSITELJ PROGRAMA

Ivana Popović, učiteljica razredne nastave

CILJEVI I NAMJENA

- razvijati i poticati kreativno izražavanje pokretima tijela

- plesno izražavanje i smisao za glazbu, ritam kroz pokrete ruku, nogu i cijeloga

tijela u svrhu scenskog izraza grupe

- kroz zajednički skupni i pojedinačni rad učenici će pokazivati smisao za lijepo, rad

u skupini, poticati maštu i želju za što boljim scenskim izrazom na školskim

priredbama

- ritmičkim izražavanjem grupe i pojedinaca razvijati će se različiti načini javnoga

nastupa

Page 101: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

101

BROJ UČENIKA / RAZREDI

- skupina od 16 djevojčica 1., 2., 3. i 4. razreda smjene A

NAČIN REALIZACIJE

- slušanjem glazbe, uočavanjem ritma, osmišljavanjem i uvježbavanjem ritmičkih

struktura

- uvježbavanjem plesnih struktura i scenskog nastupa

- dogovorom o izradi rekvizita i odjeće za nastup….

VREMENIK

- tijekom drugog polugodišta jedan put tjedno (srijeda 5. sat) i po dogovoru

TROŠKOVNIK - materijali za izradu rekvizita.( koluti, štapovi, pomponi….)

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- praćenje rada i posebnih sklonosti ritmičkom izrazu učenika

- zajedničko vrednovanje i prepoznavanje želje i uključenosti u sve oblike rada grupe

- sudjelovanjem u radu na zadovoljstvo učenika i roditelja

VREMENIK

-jedan put tjedno kroz šk.god. 2019./20. - srijeda, 5. sat

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvannastavna aktivnost: LIKOVNA GRUPA

NOSITELJ PROGRAMA Anđelka Medak 4.c CILJEVI I NAMJENA

- razvijanje sklonosti prema likovnoj umjetnosti korištenjem različitih likovnih tehnika i motiva - doprinos estetskom uređenju škole - prepoznavanje, usvajanje i primjena likovnih pojmova - poticanje kreativnosti i likovne nadarenosti kod učenika

BROJ UČENIKA / RAZREDI

- 10 do 15 učenika - 3. i 4. razredi smjene A

NAČIN REALIZACIJE

- izrada radova različitim tehnikama kroz grupni i individualni rad, te oblikovanje izložbe radova

VREMENIK

- tijekom šk. god. 2019./2020 - srijeda, 5. sat

TROŠKOVNIK - materijal koji nam je potreban, a nemamo ga u školskoj mapi i priboru - do 100 kn

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- opisano praćenje rada učenika - zadovoljstvo učenika zbog proširivanja likovnih spoznaja i sposobnosti kao i sudjelovanja u oplemenjivanju unutrašnjeg prostora škole i školskog lista - izložba radova povodom Dana škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvannastavna aktivnost: LUTKARSKA SKUPINA

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: Nada Šunjić i Ivona Vuica

CILJEVI I NAMJENA

-razvijati ljubav prema scenskom djelu, preciznost pokreta, stvaralačke sposobnosti i logičko razmišljanje -poticati kreativnost i maštu -doživljavanje i uživljavanje u likove, pojave i predmete -razvoj ljepote izraza i bogaćenje rječnika -učenje animacije i uporabe glasa kao izražajnog sredstva

Page 102: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

102

BROJ UČENIKA / RAZREDI -15 učenika 3. i 4. razreda NAČIN REALIZACIJE

-uočavanje, izražavanje, razlikovanje, uvježbavanje, prezentiranje i promoviranje... -individualni rad, rad u paru, rad u skupini

VREMENIK

-jedan put tjedno kroz šk.god. 2019./20. - srijeda, 5. sat

TROŠKOVNIK -materijali potrebni za izradu lutki i scene

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-praćenje učenika u stvaranju i realizaciji predstave te zajedničko vrednovanje uratka

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvannastavna aktivnost: DRAMSKO-RECITATORSKA SKUPINA

NOSITELJ PROGRAMA Josipa Đerek

CILJEVI I NAMJENA

- razvijanje sposobnosti i vještina u govornom izražavanju, izražavanje pokretom, sposobnosti praktičnog oblikovanja. - razvijanje sposobnosti i vještina izražajnog recitiranja i vještine javnog govorenja te sposobnost glume. - usavršavanje usmenog izražavanja pazeći na govorne vrednote hrvatskog jezika njegujući ljubav prema jeziku. - predstavljanje škole roditeljima i lokalnoj zajednici kroz priredbe. - osposobljavanje učenike za javno nastupanje i prezentaciju naučenog. - pružanje mogućnosti učenicima da iskažu svoje pjevačke, glumačke i recitatorske sposobnosti

BROJ UČENIKA / RAZREDI 10 učenika 3. i 4. razreda

NAČIN REALIZACIJE

- rad u učioničkom prostoru škole. - grupni rad. - individualni rad na istraživanjima u suradnji s roditeljima i drugim djelatnicima škole

VREMENIK

- Tijekom školske godine 2019./2020. - srijeda, 5. sat

TROŠKOVNIK Oko 200,00 kn troškova za materijal potreban za izradu scenografskih pomagala.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- usmena pohvala, opisno praćenje učeničkih postignuća i interesa te predstavljanje na priredbama učenicima, roditeljima i učiteljima. Analizirati dojmove učenika i gledatelja te ih uvažavati u planiranju daljnjeg rada skupine

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvannastavna aktivnost: LIKOVNA SKUPINA

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljica 4.e VALENTINA CRNČEVIĆ

CILJEVI I NAMJENA

- razvijanje sklonosti prema likovnoj umjetnosti korištenjem različitih likovnih tehnika i motiva - doprinos estetskom uređenju škole - prepoznavanje, usvajanje i primjena likovnih pojmova - razvijanje sklonosti za stvaranje kroz izradu časopisa i prezentaciju na izložbama

BROJ UČENIKA / RAZREDI - do 15 učenika NAČIN REALIZACIJE

- Izrada radova različitim tehnikama kroz grupni i individualni rad, te oblikovanje izložbe radova.

VREMENIK - Tijekom cijele školske godine, 1 sat tjedno (35 sati)

Page 103: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

103

TROŠKOVNIK - Materijal koji nam je potreban, a nemamo ga u školskoj mapi i priboru (hameri, gliteri …) do 100 kn

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- pisano praćenje rada učenika - sudjelovanje u realizaciji školskog lista - prezentiranje radova učenika na mrežnoj stranici škole

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Izvannastavna aktivnost:

DRAMSKO – RECITATORSKA SKUPINA

NOSITELJ PROGRAMA

Ivana Marić, mag. prim. obraz. u PŠ Mlinište

CILJEVI I NAMJENA

- razvijati govorne sposobnosti - scenski pokret - sigurnost u izvođenju recitacija i dramskih tekstova - razvijati kreativnost - uvažavati ostale sudionike u izvedbama

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1. - 4. r. PŠ Mlinište (7 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

- izražajno čitanje i scenska izvedba književnih tekstova

- vježbe govora i pokreta uz glazbu i kostime

VREMENIK

- srijedom 5. Sat

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje rada, zalaganja i zainteresiranosti učenika za rad dramsko-

recitatorske skupine

- sudjelovanje na prigodnim priredbama

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Izvannastavna aktivnost:

DRAMSKO – RECITATORSKA SKUPINA

NOSITELJ PROGRAMA

Sanja Medić, mag. prim. obraz. u PŠ Bijeli Vir

CILJEVI I NAMJENA

- razvijati govorne sposobnosti te scenski pokret

- sigurnost u izvođenju recitacija i dramskih tekstova

- razvijati kreativnost

- uvažavati ostale sudionike u izvedbama

- organizacija priredbe u razrednom odjelu za Božić i kraj školske godine

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2. - 4. r. PŠ Bijeli Vir (5 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

- izražajno čitanje i scenska izvedba književnih tekstova

- vježbe govora i pokreta uz glazbu i kostime

VREMENIK

- srijedom 5. sat

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje rada, zalaganja i zainteresiranosti učenika za rad dramsko-

recitatorske skupine

- sudjelovanje na prigodnim priredbama za Božić i kraj školske godine

Page 104: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

104

-objavljivanje fotografija i izvještaja na mrežnim stranicama škole

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Izvannastavna aktivnost: LIKOVNA SKUPINA

NOSITELJ PROGRAMA

Ivanka Vuletić, učiteljica razredne nastave u PŠ Mlinište

CILJEVI I NAMJENA

- razvijanje sklonosti prema likovnoj umjetnosti koristeći različite likovne

tehnike i motive

- izražavaju svoju kreativnost i samostalnost u radu kojim doprinose estetskom

uređenju škole

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1. - 4. r. PŠ Mlinište (7 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

- kreativan i praktičan rad

- izrada radova različitim tehnikama i sredstvima kroz grupni i individualni rad

VREMENIK

- srijedom 5. sat

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje rada, zalaganja i zainteresiranosti učenika za rad likovne

skupine

- uređenje školskog prostora

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT

MALE VEZILJE

NOSITELJ PROGRAMA

Marija Volarević 1.a razred

CILJEVI I NAMJENA

-razvijati ljubav i potrebe za očuvanjem tradicijske kulture

-razvijati maštovitost i originalnost u izrazu

-cijeniti rezultate svog i tuđeg rada

BROJ UČENIKA / RAZREDI

5-10 // učenici 1. i 2. razreda

NAČIN REALIZACIJE

-prilikom posjeta muzejima, listanjem časopisa, promatranjem bakinih ukrasa,

dobiti inspiraciju za uratke koncem na tkanini

VREMENIK

jedan sat tjedno tijekom školske godine, srijedom 5.sat, (35) sati

TROŠKOVNIK -troškove potrebnog materijala snose roditelji

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

-na osnovi učeničkih uradaka steći uvid u uspješnost ostvarivanja postavljenih

ciljeva

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT

DRAMSKO-RECITATORSKA

Page 105: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

105

NOSITELJ PROGRAMA

Dajana Marinović 1.b razred

CILJEVI I NAMJENA

-uočavati snagu i ljepotu poetske riječi,

-upoznavati se s dramskim stvaralaštvom i kazališnim medijem

-razvijati govorne sposobnosti i izražajnosti

-kroz školsku godinu tematski pripremati i dramatizirati tekstove, vježbati recitale

-predstaviti svoj rad pred publikom na

prigodnim svečanostima u školi i izvan nje

-motivirati i poticati darovite učenike koji pokazuju najviše zanimanja za

hrvatski jezik da razvijaju svoje sposobnosti i vještine u učenju hrvatskog jezika.

-razvijati ljubav prema materinskom jeziku, čistoći i pravilnosti govora i pisanja

- osposobiti učenike za govornu i pisanu komunikaciju

- njegovati samostalan rad; poticati spremnost rada u zajednici

BROJ UČENIKA / RAZREDI

5-10 // učenici 1. i 2. razreda

NAČIN REALIZACIJE

-individualni rad, rad u paru, rad u skupini

-uvježbavanje izvođenja igrokaza

-dramatizacija tekstova i izvođenje na sceni

VREMENIK

-jedan sat tjedno tijekom školske godine ,srijedom 5.sat, (35) sati

TROŠKOVNIK -nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- zadovoljstvo učenika i roditelja

-nastupi na školskim priredbama

-redovito praćenje postignuća na mrežnim stranicama škole

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT

RECITATORSKA

NOSITELJ PROGRAMA

Marijana Kljusurić 1.c razred

CILJEVI I NAMJENA

-motivirati i poticati darovite učenike koji pokazuju najviše zanimanja za

hrvatski jezik da razvijaju svoje sposobnosti i vještine u učenju hrvatskog jezika

-razvijati ljubav prema materinskom jeziku, čistoći i pravilnosti govora i pisanja

- osposobiti učenike za govornu i pisanu komunikaciju

- njegovati samostalan rad; poticati spremnost rada u zajednici

-razvijati govorne sposobnosti i izražajnosti

-kroz školsku godinu tematski pripremati i dramatizirati tekstove

-predstaviti svoj rad pred publikom na prigodnim svečanostima u školi i izvan nj

BROJ UČENIKA / RAZREDI 5-10 // učenici 1. i 2. razreda

NAČIN REALIZACIJE

-uvježbavanje recitala poštujući načela lijepog i izražajnog govorenja

-uvježbavanje recitacija za nastupe u školi i izvan škole

Page 106: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

106

VREMENIK

jedan sat tjedno tijekom školske godine .srijedom 5.sat, (35) sati

TROŠKOVNIK -nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

-nastupi na školskim priredbama

-redovito praćenje postignuća na mrežnim stranicama škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvannastavna aktivnost: DRAMSKO - SCENSKA

NOSITELJ PROGRAMA

Aleksandra Lukić-Skelić

CILJEVI I NAMJENA

- uočavanje snage i ljepote dramskih tekstova, radijskih emisija te višeglasnog

zborskog i klapskog pjevanja

- njegovati ljubav i interes prema glumi, radijskom novinarstvu te višeglasnom

zborskom i klapskom pjevanju

- pripremanje učenika za smotre i priredbe u školi i izvan škole

BROJ UČENIKA / RAZREDI

-16 učenika ( od 1. do 8. razreda )

NAČIN REALIZACIJE

- uvježbavanje dramskog teksta i pokreta na sceni, vježbe intonacije i dikcije,

pantomima

-vježbe dikcije, snimanje i montaža radijskih emisija za Radio školarac i Lidrano

-vježbe intonacije, impostacije glasa i upjevavanja

- individualni rad, rad u paru, rad u skupini

VREMENIK

- jedan sat tjedno tijekom školske godine (35) sati

TROŠKOVNIK - Moguća izrada potrebnih kostima (500KN)

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- zadovoljstvo učenika i roditelja

- nastupi na školskim priredbama, u crkvi sv. Ilije, na smotri Lidrano...

- redovito praćenje postignuća na mrežnim stranicama škole i lokalnim medijima

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Izvannastavna aktivnost: LIKOVNA SKUPINA

NOSITELJ PROGRAMA

Marija Ketini Hajny 1. e

CILJEVI I NAMJENA

- razvijanje sklonosti prema likovnoj umjetnosti korištenjem različitih likovnih

tehnika i motiva

- doprinos estetskom uređenju škole

- prepoznavanje, usvajanje i primjena likovnih pojmova

- poticanje kreativnosti i likovne nadarenosti kod učenika

BROJ UČENIKA / RAZREDI

- 10 do 15 učenika

- 1. i 2. razredi smjene B

NAČIN REALIZACIJE

- izrada radova različitim tehnikama kroz grupni i individualni rad, te oblikovanje

izložbe radova

VREMENIK

- drugo obrazovno razdoblje šk. god. 2019./2020

- srijeda, 5. sat

Page 107: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

107

TROŠKOVNIK Materijal koji nam je potreban, a nemamo ga u školskoj mapi i priboru - do 100

kn

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- opisano praćenje rada učenika

- zadovoljstvo učenika zbog proširivanja likovnih spoznaja i sposobnosti kao i

sudjelovanja u oplemenjivanju unutrašnjeg prostora škole i školskog lista

- izložba radova povodom Dana škole

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT NOVINARSKA SKUPINA

NOSITELJ PROGRAMA

Marijana Curić, učiteljica

CILJEVI I NAMJENA

- razvijati kreativnost i vještinu pisanja novinskih čanaka, sastavaka, razglednica...

- razvijati osjetljivost za aktualne društvene probleme

- poticati na zauzimanje vlastitog stava i istraživačko novinarstvo

- poticati i razvijati kritičko mišljenje

- sudjelovati u unaprjeđenju rada školske stranice i školskog lista

- provoditi istraživanja u školi

- sastavljati anketne upitnike

- analizirati podatke dobivene u anketi

- izraditi zidne novine

- opisivati i izvješćivati o razrednim, školskim, nacionalnim i međunarodnim projektima; obilježavati važne datume i blagdane

- izraditi digitalni razredni časopis

- sudjelovati na Lidranu

BROJ UČENIKA / RAZREDI

11 učenika 4. d razreda

NAČIN REALIZACIJE

Učenici će pratiti sve važnije događaje koje u školi obilježavamo, pisati članke,

sastave, pjesme, izvještaje koji će se objavljivati na panoima, stranici škole,

digitalnom časopisu te u školskom listu Naša radost.

VREMENIK

Srijedom, 5. sat

TROŠKOVNIK Papiir za kopiranje, papir u boji, hameri, fotografije

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Brojčano ocjenjivanje pisanih radova Pisani uradak objavljen na mrežnoj stranici škole, digitalnom ili školskom listu.

7.2. PREDMETNA NASTAVA

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT NOVINARSKA SKUPINA IZ ENGLESKOG JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA

Tomislav Tomić, prof.

Page 108: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

108

CILJEVI I NAMJENA

- Razvijati pisani izraz i produbljivati jezičnu kulturu,

- Razvijati kreativnost i maštu učenika,

- Pisanje sastavaka, pjesama, eseja, reportaža, članaka, razglednica, e-mailova,

- Pripremanje učenika na pisanje složenijih eseja na engleskom jeziku,

- Sudjelovanje u stvaranju školskog lista Naša radost te mrežne stranice škole i English Cornera,

- Sudjelovanje u školskim projektima; obilježavanje obljetnica, važnih datuma i blagdana; izrada plakata.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

15 učenika 5. i 7. razreda

NAČIN REALIZACIJE

Učenici će pratiti sve važnije događaje koje u školi obilježavamo, pisati članke,

sastave, pjesme, izvještaje koji će se objavljivati na stranici English Corner, na

panoima te u školskom listu Naša radost.

VREMENIK

Jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2019./2020. (petkom)

TROŠKOVNIK Eventualni roškovi za printanje dodatnog materijala, kao i za izradu plakata.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA - Redovito praćenje učeničkih postignuća, pohvale,

- Pisani uradak objavljen na mrežnoj stranici škole ili školskom listu.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Izvannastavna aktivnost, Literarno – recitatorska skupina

SKUPINA

NOSITELJ PROGRAMA

Dragan Sršen, učitelj hrvatskog jezika

CILJEVI I NAMJENA

Razvijati i poticati kod učenika pisani izraz, recitaciju književnih djela, razlikovati

tekstove prema poetskim,proznim i dramskim obilježjima.

-izražavati vlastiti doživljaj književnog teksta,primijeniti temeljna

književnoteorijska znanja,zvučnost i ritmičnost,stih,strofa, dijalog

BROJ UČENIKA / RAZREDI

Do 12 učenika, 5. i 7. razredi

NAČIN REALIZACIJE

Frontalni,grupni i individualni rad koji će pomoći da učenici lakše recitiraju ili

glume.

VREMENIK

Tijekom školske godine 2019./2020.

Četvrtkom, predsat,u suprotnoj smjeni

TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Samoprocjenjivanje,pisano praćenje učenikova napretka.

Na školskim priredbama i u razredima se provodi korištenje rezultata.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT IZVANNASTAVNA AKTIVNOST: POVIJESNA SKUPINA

NOSITELJ PROGRAMA

MANDICA BORAS, prof. povijesti

Page 109: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

109

CILJEVI I NAMJENA

Istraživanje i izrada plakata i prezentacija vezanih za Dan neovisnosti, Dan

sjećanja na Vukovar, Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske,

Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, Hrvatski sabor, Operaciju Bljesak

i Međunarodni dan muzeja.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

8 – 10, 7. i 8. razredi

NAČIN REALIZACIJE

Izrada plakata i prezentacija kroz 35 sati tijekom nastavne godine uz pomoć

nastavnih sredstava i pomagala (udžbenik, povijesne karte, zidne karte,

istraživanje literature i interneta, ppt prezentacije).

VREMENIK

1. sat tjedno, utorak 7. sat u jutarnjoj smjeni/ predsat u popodnevnoj smjeni

TROŠKOVNIK - papir za fotokopiranje dodatnog materijala, hameri, kolaž

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Izlaganje plakata na panoima prvog kata škole i unutar učionice Povijesti.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Izvannastavna aktivnost: DRAMSKO – RECITATORSKA

SKUPINA

NOSITELJ PROGRAMA

Tatjana Hazirović-Juračić, prof.

CILJEVI I NAMJENA

razvijati dječju darovitost i kreativnost u dramskom izrazu, upoznavati obilježja i

zakonitosti dramsko-scenskog izraza , dramskim igrama i improvizacijama

obogatiti učenički rad i život, buditi ljubav i potrebu za kazališnom umjetnošću ,

uključiti se u projekt obilježavanja pjesničkoga stvaralaštva i kulturne baštine

BROJ UČENIKA / RAZREDI

15 učenika od 5. do 8. raz.

NAČIN REALIZACIJE

petkom 6. sat

VREMENIK

škol. god. 2019./20.

TROŠKOVNIK

papir u boji, ljepilo, stiropor za izradu maski i scenografije

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

sudjelovanje na školskim priredbama, na LIDRAN-u 2020. g.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Izvannastavna aktivnost: DRAMSKO-RECITATORSKA

SKUPINA

Nikolina Marušić,učitelj engleskog jezika

Page 110: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

110

NOSITELJ PROGRAMA

CILJEVI I NAMJENA

Motivirati učenike da u sebi razvijaju stvaralače sposobnosti kroz različite oblike

rada na dramsko-recitatorskoj skupini.

Poticati ih da budu samostalni,te da stječu samopouzdanje dok nastupaju na

školskim priredbama ili pred razredom.

Naučiti recitacije i igrokaze kojima obilježavamo različite datume u govornom

području engleskog jezika,kao i hrvatskog.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

Do 10 učenika,2.razredi

NAČIN REALIZACIJE

Frontalni,grupni i individualni rad koji će pomoći da učenici lakše recitiraju ili

glume.

VREMENIK

Tijekom školske godine 2019./2020. srijedom 5.sat (B smjena)

TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Samoprocjenjivanje,pisano praćenje učenikova napretka. Na školskim priredbama i razredima se provodi korištenje rezultata.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT EKOLOŠKA SKUPINA

NOSITELJ PROGRAMA

Nataša Jakišić, nast.

CILJEVI I NAMJENA

- Razvijati kreativnost i maštu učenika,

- Sudjelovanje u projektu Od tebe sve kreće-otpad ili smeće

- Obilježavanje važnih ekoloških datuma i blagdana; izrada plakata.

- Zasaditi nove sadnice cvijeća unutar škole. Kod učenika razvijati radne vještine i brigu za estetsko uređenje škole i osjećaja zajedništva.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

15 učenika 5. i 6. razreda

NAČIN REALIZACIJE

Učenici će obilježavati sve važnije ekološke datume i praviti panoe. Sudjelovat će

u projektu Od tebe sve kreće- otpad ili smeće, pri čemu će izrađivati slike od

čepova, plastike i drugih materijala te sudjelovati u humanitarnoj akciji za pomoć

djeci oboljelih od leukemije i limfoma.

VREMENIK

Jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2019./2020. (petkom)

TROŠKOVNIK Eventualni troškovi za printanje dodatnog materijala, kao i za izradu plakata.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA - Redovito praćenje učeničkih postignuća, pohvale,

- Objavljivanje rezultata rada na mrežnoj stranici škole.

Page 111: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

111

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT IZVANNASTAVNA AKTIVNOST NOVINARSKA SKUPINA

NOSITELJ PROGRAMA

Manuela Šiljeg Malezija, prof. i Iva Stojić Dominiković, prof.

CILJEVI I NAMJENA

Poticati učeničko novinarsko stvaralaštvo osobito učenika posebnih sklonosti, sposobnosti i kreativnosti ( pisanje, fotografija ). Novi broj školskog časopisa Naša radost. Razvijanje sposobnosti stvaranja, istraživanja i komuniciranja, razvijanje svijesti o važnosti novina kao masovnog medija. Osposobljavanje učenika za samostalno novinarsko stvaralaštvo. Informirati ostale učenike i javnost o događajima u školi.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

20 učenika od 5. - 8. razreda

NAČIN REALIZACIJE

Edukacija učenika i voditelja. Prikupiti i odabrati materijale. Lektorirati i korigirati odabrane tekstove. Praćenje svih događaja u školi i izvan nje.

VREMENIK

35 sati tijekom školske godine 2019./2020. , jedan sat u tjednu.

TROŠKOVNIK Tisak časopisa

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Izrada školskog lista; sudjelovanje na različitim razinama LiDraNa i predstavljanje lista na mrežnim stranicama Škole.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT IZVANNASTAVNA AKTIVNOST- MEDIJACIJA

NOSITELJ PROGRAMA MIRELA RAGUŽ, dipl. vjeroučitelj

CILJEVI I NAMJENA

Medijacija je namjenjena učenicima od petog do osmog razreda s ciljem da

učenici naiče prepoznati potrebe i teže ka točki stabilnosto.

Uče uspostaviti dobre međuljudske odnose koji vode ka miru i stabilnosti

pojedinca i zajednice.

Uče otvoreno razgovarati i aktivno slušati.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Šest do deset učenika podijeljenih u dvije skupine

Učenici šestih i sedmih razreda

NAČIN REALIZACIJE Upoznavanje s temom novih učenika i upućivanje u rad grupe.

Istraživanje i obrada literaure, o komunikacijskim vještinama kao alatima u

medijaciji.

Prezentiranje rada zainteresiranim skupinama u razrednim odjeljenjima

VREMENIK Tijekom školske godine 2019./2020., dva sata tjedno.

TROŠKOVNIK Papir za kopiranje, flomasteri , drvene bojicice

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA - Redovito praćenje učeničkih postignuća, pohvale

- Prezentiranje radova kroz radionice u drugim razrednim odjelima

Page 112: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

112

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT IZVANNASTAVNA AKTIVNOST: POVIJESNA SKUPINA

NOSITELJ PROGRAMA

MARIJA BULJUBAŠIĆ, prof. (HRVOJE ERCEG, mag. educ.)

CILJEVI I NAMJENA

Istraživanje i/ili izrada plakata i prezentacija vezanih za Dan neovisnosti, Dan

sjećanja na Vukovar, Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske,

Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, operacije Bljesak i Oluju.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

8 – 10, 7. i 8. razredi

NAČIN REALIZACIJE

Povijesno istraživanje i/ili izrada plakata i prezentacija kroz 35 sati tijekom

nastavne godine uz pomoć nastavnih sredstava i pomagala (udžbenik, povijesne

karte, zidne karte, istraživanje literature i interneta, ppt prezentacije).

VREMENIK 1 sat tjedno, utorak 7. sat

TROŠKOVNIK - papir za fotokopiranje dodatnog materijala, hameri, kolaž

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Izlaganje plakata na panoima prvog kata škole i unutar učionice Povijesti.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST-PRVA POMOĆ

NOSITELJ PROGRAMA

Vesna Pavlović, nast., Nela Orlović, ravnateljica GDCK-a Metković i Miranda

Hajny, djelatnica GDCK-a Metković.

CILJEVI I NAMJENA

Usvojiti osnovna znanja i vještine o postupcima pružanja prve pomoći. Razvijati svijest o opasnim situacijama koje mogu dovesti do ozljeđivanja, te usvajanje znanja o mjerama prevencije. Razvijati kod učenika humanost te ih navikavati na nužnost pomaganja drugima kroz usvajanja osnovnih načela Crvenog križa. Upoznavanje povijesti i djelatnosti hrvatskoga Crvenog križa, usvajanje osnova humanitarnog prava i Ženevskih konvencija te usvajanje osnova Deklaracije o pravima djece. Razvijati toleranciju, poštovanje i empatiju. Njegovati osjećaj solidarnosti, razvijati kompetencije o pružanju prve pomoći ozlijeđenima te spoznati važnost učenja prve pomoći.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

16 učenika 7. razreda (7.d/7.e)

NAČIN REALIZACIJE

Usvajanje teorijskog i praktičnog znanja iz navedenih područja. Praktične vježbe

i stručna edukacija učenika za školsku ekipu glede sudjelovanja na natjecanju

provodi se u prostorijama DGCK Metković gdje će učenici kroz 15-satnu obuku

usvojiti temeljna pravila pri pružanju prve pomoći unesrećenima.

VREMENIK

Tijekom školske godine:20 sati teoretski dio u školi (petak 6.sat) i 15 sati praktični

dio prema dogovoru u prostorijama GDCK-a Metković.

Page 113: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

113

TROŠKOVNIK Troškove potrošnog i sanitetskog materijala kao i troškove organizacije natjecanja

na gradskoj i međužupanijskoj razini snosi GD CK Metković.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

U svakodnevnom životu učenici će biti spremniji pomoći unesrećenoj osobi

korištenjem praktičnih znanja i vještina. Poticanje volonterskog rada kroz

sudjelovanje u akcijama i natjecanjima u organizaciji Crvenog križa. Postizanje

dobrih rezultata na natjecanjima učenika.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT LIKOVNA SKUPINA

NOSITELJ PROGRAMA

ANTE LEKO, mag. art kiparstva i prof.

CILJEVI I NAMJENA

-Razvijati vizualnu percepciju i vizualno mišljenje, sposobnost praktičnog oblikovanja, sposobnost kritičkog vrednovanja i estetske prosudbe. -Razvijanje temeljnih znanja i pozitivnih stajališta prema umjetničkom stvaralaštvu i izražavanja razvoja svijesti o potrebi očuvanja prirode i okoliša - Svakom učeniku omogućiti oblikovanje osobnog likovnog govora. - Senzibilizirati učenike za važnost skrbi za kulturnu i prirodnu baštinu. -Upoznavanje i kreativna upotreba klasičnih ali i novih tehnika.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

Razredi od 5. do 8. (10-20) učenika

NAČIN REALIZACIJE

Rad u školi, individualni, u paru, skupini. Realizirat će se kroz dva sata tjedno u

stanici od 70. sati godišnje za svaku skupinu.

VREMENIK

Školska godina 2018./2019.

TROŠKOVNIK Učenici snose osobno troškove pribora za rad.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA - Redovito praćenje učeničkih postignuća, pohvale,

- Napredak učenika će biti praćen. U vrednovanju sudjeluju i učenici. Rad i postignuća u izvanastavnoj nastavi koristit će se u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST: Rukomet

NOSITELJ PROGRAMA Katica Vištica, prof.

CILJEVI I NAMJENA Osnovati školsku ekipu te sudjelovati u međuškolskim natjecanjima; razvijati

sportski duh te ljubav prema sportu. Utjecati na funkcionalne i motoričke

sposobnosti učenika; primjena tih znanja i sposobnosti u svakodnevnom životu.

Usvajanje elemenata rukometne igre, tehnika i taktika.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Do 15 učenika 5. do 8.razreda

NAČIN REALIZACIJE Frontalnom demonstracijom, individualnom ili grupnom realizacijom na igralištu

ili u dvorani

VREMENIK Izvodi se na satovima izvannastavnih aktivnosti, 2 sat tjedno; prema potrebi

natjecanja

Page 114: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

114

TROŠKOVNIK Troškove prijevoza učenika i odlaska na natjecanje snosi Škola u suradnji s

uredom za obrazovanje, kulturu i šport Dubrovačko – neretvanske županije

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Izvannastavna aktivnost: INFORMATIKA

NOSITELJ PROGRAMA

Igor Tošić

CILJEVI I NAMJENA

Animirati zainteresirane učenike u četvrtim (4) razredima te ih uvoditi u svijet

Informatike na način primjeren tom uzrastu. Kroz odgovarajući software

upoznati ih sa svijetom koji su do tada upoznavali kroz zabavu i igru.

Kod učenika razvijati interes i znatiželju za sadržaje s područja Informatike

BROJ UČENIKA / RAZREDI

Uključeni učenici odjeljenja A i B smjene: 4.A, 4.B, 4.D, 4.E

Broj učenika fluidan, u ovoj fazi 31.

NAČIN REALIZACIJE Demostracija („online“), projekcije i prezentacije, individualni rad.

VREMENIK

Nastavna godina 2019./20., termin za Izvannastavne aktivnosti (Srijeda, B

smjena; Ponedjeljak, A smjena), jedan školski sat u tjednu.

TROŠKOVNIK -

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

-

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST: Kršćani su 'sol svijeta' (Kršćani danas)

NOSITELJ PROGRAMA Krešimir Jurić CILJEVI I NAMJENA

Upoznati učenike s dugom poviješću Župe sv. Ilije Proroka u Metkoviću koja ove godine obilježava 300 godina postojanja. (prvi dio nastavne godine) Prateći medije, upoznati se sa životom kršćana diljem svijeta. Otkrivati na koji način su suvremeni kršćani 'sol zemlje', 'svjetlo u ovom svijetu'. Otkrivati život kršćana na različitim kontinentima i u različitim kulturama. Poticati kod učenik osjećaj pripadnosti kršćanskoj zajednici u domovini i svijetu.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 7 – 10 učenika/osmi razredi NAČIN REALIZACIJE

1. PLAN REALIZACIJE:

Upoznavanje s temom

Dogovorno organiziranje rada

Organiziranje i izvedba obilježavanja Dana molitve za jedinstvo i mir

(Milijun djece moli zajedno krunicu) – listopad, 2017.

Istraživanje i obrada podataka

Predstavljanje rezultata rada (zidne novine)

2. OBLICI RADA: frontalni rad; individualni rad; rad u skupinama; rad u paru.

3. METODE: usmeno izlaganje, istraživanje, stvaralačko izražavanje (literarno, likovno oblikovanje).

VREMENIK

Od 9. rujna 2019. do 17. lipnja 2020. (dva sata tjedno)

TROŠKOVNIK Literarni tekstovi, papir, ispis tekstova, boje…

Page 115: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

115

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja… Prema elementima vrednovanja: znanje, stvaralačko izražavanje, kultura komuniciranja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST: Dječji pjevački zbor

NOSITELJ PROGRAMA č.s. Mila Deak CILJEVI I NAMJENA

Razvijanje glazbene sposobnosti učenika: muzikalnost, sluh, glazbeno pamćenje i osjećaj za ritam. Sudjelovanje na školskim i župskim priredbama, nedjeljnim misnim susretima i prigodnim humanitarnim akcijama.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 40-50 učenika od 1. do 8. razreda NAČIN REALIZACIJE Redovite tjedne probe 2 sata VREMENIK Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK Nema troškova NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Analiza rada i pohađanja, pohvale, zadovoljstvo učenika zbog glazbenog znanja i sudjelovanja na priredbama i slavljima

Page 116: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

116

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST: Mali nogomet

NOSITELJ PROGRAMA Boris Brčić, prof.

CILJEVI I NAMJENA - Osnovati školsku ekipu te sudjelovati u međuškolskim natjecanjima; razvijati sportski duh te ljubav prema sportu.

- Utjecati na funkcionalne i motoričke sposobnosti učenika; primjena tih znanja i sposobnosti u svakodnevnom životu.

- Usvajanje elemenata nogometne igre, tehnika i taktika.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Do 20 učenika od 5. do 8. razreda.

NAČIN REALIZACIJE Frontalnom demonstracijom, individualnom ili grupnom realizacijom na igralištu ili u

dvorani.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvannastavna aktivnost: ŠKOLA ŠAHA

NOSITELJ PROGRAMA Vanjski suradnik Slavko Bakalar

CILJEVI I NAMJENA Usvajanje osnovnih pravila igre šaha.

Razvijanje logičkog zaključivanja, koncentracije, strpljenje, te poticanje i razvoj prostornih, numeričkih, verbalnih i organizacijskih sposobnosti uz kreativno razmišljanje; poboljšati koncentraciju i autodisciplinu, promovirati fer i sportsko ponašanje

Šah je je namijenjen za vježbanje rješavanja problema; doprinosi razvoju dječjih kognitivnih vještina (zaključivanje, dedukcija, indukcija…); uči djecu vrijednostima ozbiljnog rada; doprinosi jačanju samopoštovanja kroz samoostvarivanje, samoizgrađivanje;

Šah čini da učenik shvati osobnu odgovornost za vlastite akcije kao i prihvaćanje njihove posljedice; izgrađuje timski duh, dok istovremeno jača individualnost; Djeluje na koncentraciju, vizualizaciju, odmjerenost, analizu, apstraktno mišljenje, planiranje, pokreće intuiciju; Pomaže učeniku i voditelju (odraslom) da bolje upoznaju jedni druge kroz trening situacije;

BROJ UČENIKA / RAZREDI Oko 20 učenika od 2. do 8. razreda

NAČIN REALIZACIJE Radionice i igre u paru tijekom šk. godine sudjelovanje na turnirskim natjecanjima:

-

.

VREMENIK 35 sati godišnje kroz šk. g. 2018./ 2019.;

TROŠKOVNIK ---

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Praćenje napredovanja u igri; turniri – nagrađivanje (motivacijsko); analiza i poboljšanje procesa učenja; kreativan razvoj učenika

Izvješćivanje putem školskog portala, gradskih portala i dr.

Page 117: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

117

Izvodi se na satovima izvannastavnih aktivnosti, 1 sat tjedno; prema potrebi natjecanja

VREMENIK Troškove prijevoza učenika i odlaska na natjecanje snosi Škola u suradnji s uredom za

obrazovanje, kulturu i šport Dubrovačko – neretvanske županije

TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Rezultati učenika se vrednuju kroz školska natjecanja športskih klubova na županijskim,

međužupanijskim i državnim natjecanjima.

Rezultati se objavljuju na mrežnim stranicama Škole, na mrežnim stanicama grada te na

stranicama Športskog saveza RH.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST: FUTSAL

NOSITELJ PROGRAMA

JELENA GALOV, prof. kineziologije

CILJEVI I NAMJENA

Omogućiti učenicima zadovoljavanje posebnih interesa i sklonosti za sportske aktivnosti.

Promicanje sporta kao područja pozitivnog djelovanja u borbi protiv različitih oblika ovisnosti i stvaranja

navika kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Organizirano bavljenje sportom kroz treninge i natjecanja. Stjecanje sportskih vještina, razvijanje odgovornosti u ekipnom radu.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 12 učenika od 5.-8. razreda

NAČIN REALIZACIJE

Održavanje treninga, sportskih natjecanja i prijateljskih susreta.

VREMENIK

Tijekom šk. god. 2019./2020., 70 šk. sati

TROŠKOVNIK / NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Pohvale, nagrade. Rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljne razvijanje sportskih aktivnosti. Analiza igre i rezultata na sportskim natjecanjima.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT MLADI FIZIČARI

NOSITELJ PROGRAMA Andrea Rašić, prof.

CILJEVI I NAMJENA

- omogućiti darovitim učenicima razvoj i ostvarenje njihovih potencijala - usavršiti vještine eksperimentalnog rada - stjecanje dodatnih znanja iz fizike - razvijati samopouzdanje i svijest o vlastitim sposobnostima

Page 118: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

118

BROJ UČENIKA / RAZREDI učenici 7. razreda A i B smjene

NAČIN REALIZACIJE

- izvođenje eksperimenata pomoću sredstava i pomagala

- metoda pisanja i crtanja

- realizacija kroz rješavanje problemskih zadataka i praktičnih zadataka

VREMENIK

Za A smjenu: Utorak 7.sat (tjedan kada su ujutro )

Za B smjenu: Srijeda 7.sat ( tjedan kada su ujutro )

TROŠKOVNIK - prema potrebi za priborom

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- ostvarivanje planiranog

- zadovoljstvo učenika i učitelja ostvarenim rezultatima

8. IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT

IZVANŠKOLSKA AKTIVNOST: PLESNA SKUPINA (1. - 4. razred

– plesno ritmičke igre, osnove standardnih, latino i swing plesova, osnove hip-

hop programa za djecu

NOSITELJ PROGRAMA Plesna škola CALYPSO

Voditelj Dalibor Dominiković – vanjski suradnik

CILJEVI I NAMJENA

Igrom, smijehom, glazbom i pokretom putujemo čarobnim plesnim svijetom.

Razvijamo osjećaj za ritam motoričke sposobnosti, a upoznavajući društvene

plesove i socijalne vještine, međusobne odnose i lijepo ponašanje.

Veselim plesnim programom zadovoljiti dječju potrebu za gibanjem i druženjem

te usmjetiti i usavršiti koordinaciju pokreta uz glazbu tako da igra postane ples.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Prema odazivu

NAČIN REALIZACIJE

Plesne vježbe se izvode jednom tjedno u trajanju od 90 minuta (2 školska sata).

Prezentacija na mjesečnim roditeljskim sastancima, nastupi.

VREMENIK Tijekom školske godine

TROŠKOVNIK Cijena plesnih tečajeva utvrđena je cjenikom usluga PŠ Calypso, a trošak snose

roditelji polaznika tečajeva

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Sudjelovanjem u kulturnim programima i svečanostima osjetiti sreću i

zadovoljstvo nakon uspješnog nastupa, a najveća nagrada je pljesak njihovih

prijatelja te pohvale roditelja, učitelja i voditelja plesne skupine.

Page 119: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

119

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT

IZVANŠKOLSKA AKTIVNOST: PLESNA SKUPINA (5. - 8. razred)

– osnove standardnih, latino i swing plesova, hip-hop i break dance program za

mlade

NOSITELJ PROGRAMA Plesna škola CALYPSO

Voditelj Dalibor Dominiković – vanjski suradnik

CILJEVI I NAMJENA

Upoznati, razvijati i oblikovati gibanje kao i sposobnost izražavanja osjećaja, misli

i doživljaja.

Raspoznavati karaktere društvenih plesova i izričaj hip-hop kulture u glazbi i

plesu.

Razvijanje socijalne angažiranosti, odnos prema sebi i drugima.

Program društvenih plesova kao i hip-hop te break dance program prilagođen je

dobnoj skupini i objedinjuje tjelesni, emocionalni, umni, socijalni i estetski razvoj

mladih.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Prema odazivu

NAČIN REALIZACIJE

Plesne vježbe se izvode jednom tjedno u trajanju od 90 minuta (2 školska sata).

Prezentacija na mjesečnim roditeljskim sastancima, nastupi.

VREMENIK Tijekom školske godine

TROŠKOVNIK Cijena plesnih tečajeva utvrđena je cjenikom usluga PŠ Calypso, a trošak snose

roditelji polaznika tečajeva

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Sudjelovanjem u kulturnim programima i svečanostima osjetiti sreću i

zadovoljstvo nakon uspješnog nastupa, a najveća nagrada je pljesak njihovih

prijatelja te pohvale roditelja, učitelja i voditelja plesne skupine.

Page 120: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

120

9. IZVANUČIONIČKA NASTAVA

9.1. RAZREDNA NASTAVA

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: GODIŠNJA DOBA-JESEN, ZIMA,PROLJEĆE, LJETO (terenska nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Marija Volarević 1.a, Dajana Marinović 1.b, Marijana Kljusurić 1.c, Aleksandra Lukić-Skelić 1.d, Marija Ketini Hajny 1.e

CILJEVI I NAMJENA

- razvijati pozitivno stajalište učenika prema boravku u prirodi - razvijati ljubav prema prirodi - razvijati ekološku svijesti prema očuvanju prirode - promatrati i opisivati promjene životnih zajednica u godišnjim dobima - kalendar prirode: vrijeme ,promjene u prirodi, rad ljudi…. - provođenje kurikuluma za nastavni predmet Prirodu i MPT Zdravlje, Održivi razvoj; Osobni i socijalni razvoj, Učiti kako učiti

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1.a razred: 24 učenika 1.b razred: 23 učenika 1.c razred: 23 učenika 1.d razred: 23 učenika 1.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- šetnje kroz okoliš : park, voćnjak, vrt, njiva - suradničko učenje, frontalni i individualni rad - istraživački pristup u neposrednom okružju

VREMENIK - tijekom šk. god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- promatranje i proučavanje prirode - zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja u realizaciji navedenih ciljeva - primjena stečenog znanja u svakodnevnom životu

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: PROMET – NA PUTU DO ŠKOLE (terenska nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Marija Volarević 1.a, Dajana Marinović 1.b, Marijana Kljusurić 1.c, Aleksandra Lukić-Skelić 1.d, Marija Ketini Hajny 1.e

CILJEVI I NAMJENA

- razvijati pozitivno stajalište učenika prema pravilima u prometu - prepoznavati glavna prometna obilježja - zajedničko prelaženje pješačkog prijelaza bez semafora, sa prometnikom i uz pomoć semafora

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1.a razred: 24 učenika 1.b razred: 23 učenika 1.c razred: 23 učenika 1.d razred: 23 učenika 1.e razred: 23 učenika

Page 121: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

121

NAČIN REALIZACIJE

-šetnjom gradom u blizini škole - suradnički i individualni rad

VREMENIK

- rujan/listopad šk. god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja u realizaciji navedenih ciljeva - sigurnost učenika u prometu na putu do škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: PROMET - RASKRIŽJE SA I BEZ SEMAFORA (terenska nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Marija Volarević 1.a, Dajana Marinović 1.b, Marijana Kljusurić 1.c, Aleksandra Lukić-Skelić 1.d, Marija Ketini Hajny 1.e

CILJEVI I NAMJENA

- upoznavanje svog mjesta i prometa u njemu - otkrivati važnost i ulogu prometne regulacije u gradu, dužnosti prometne policije i slično - razlikovanje raskrižja sa i bez semafora - provođenje kurikuluma za nastavni predmet Prirodu i MPT Zdravlje, Održivi razvoj, Osobni i socijalni razvoj, Učiti kako učiti, Informacijsko komunikacijska tehnologija

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1.a razred: 24 učenika 1.b razred: 23 učenika 1.c razred: 23 učenika 1.d razred: 23 učenika 1.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE

-šetnjom gradom u blizini škole uočavati i razlikovati različite vrste raskrižja

VREMENIK

- prvo obrazovno razdoblje šk. god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa; prezentacija viđenog, izrada plakata, fotografski zapisi… -primjena stečenog znanja na zadovoljstvo sviju

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: TRŽNICA

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Marija Volarević 1.a, Dajana Marinović 1.b, Marijana Kljusurić 1.c, Aleksandra Lukić-Skelić 1.d, Marija Ketini Hajny 1.e

CILJEVI I NAMJENA

- upoznati učenike sa gradskom tržnicom; - naučiti prepoznavati plodove te uočavati bogatstvo boja,okusa i mirisa; - provođenje kurikuluma za nastavni predmet Prirodu i MPT Zdravlje, Održivi razvoj, Poduzetništvo

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1.a razred: 24 učenika 1.b razred: 23 učenika 1.c razred: 23 učenika 1.d razred: 23 učenika 1.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- šetnjom gradskom tržnicom uočavati pojedine plodove - suradničko učenje, frontalni rad

Page 122: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

122

VREMENIK

- prvo obrazovno razdoblje šk. god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- zadovoljstvo sviju stečenim znanjem - primjena naučenog u životu

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: BANKA (posjet)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Marija Volarević 1.a, Dajana Marinović 1.b, Marijana Kljusurić 1.c, Aleksandra Lukić-Skelić 1.d, Marija Ketini Hajny 1.e

CILJEVI I NAMJENA

- upoznati se s ustanovom koju predstavlja banka - razumjeti što rade zaposlenici banke - znati objasniti što je novac i kako se stječe, što je štednja te kako je rasporediti - ostvarivanje kurikuluma iz MPT Poduzetništvo, Osobni i socijalni razvoj, Informacijsko komunikacijska tehnologija

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1.a razred: 24 učenika 1.b razred: 23 učenika 1.c razred: 23 učenika 1.d razred: 23 učenika 1.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- obilaskom banke - razgovor s bankarskim službenicima

VREMENIK

- listopad 2019. god.

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa - primjena naučenog u svakodnevnom životu - fotografski zapisi

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: ODLAZAK U USTANOVU ZA KULTURU I SPORT (KINO/KAZALIŠTE) (posjet)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Marija Volarević 1.a, Dajana Marinović 1.b, Marijana Kljusurić 1.c, Aleksandra Lukić-Skelić 1.d, Marija Ketini Hajny 1.e

CILJEVI I NAMJENA

- upoznati ustanovu za kulturu i sport kao središte i kao javnu ustanovu - naučiti se ponašati u javnim ustanovama za vrijeme predstava - osvijestiti potrebu za kulturnim događanjima i potaknuti interes za kazališnu umjetnost ili kinematografiju - razviti ljubav prema medijskom izražavanju - ostvarivanje kurikuluma iz MPT Održivi razvoj, Osobni i socijalni razvoj, Građanski odgoj, Informacijsko komunikacijska tehnologija

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1.a razred: 24 učenika 1.b razred: 23 učenika 1.c razred: 23 učenika 1.d razred: 23 učenika 1.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE - razgledavanje i posjet kulturnoj instituciji -gledanje predstave ili filma primjerene dobi -grupni i frontalni rad

Page 123: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

123

VREMENIK

- tijekom šk. god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK - ulaznice

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- stvarati zajednički plakat , usmeno i pismeno izražavanje - zadovoljstvo sviju stečenim znanjem - primjena naučenog u životu

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: DRUŽENJE SA ČLANOVIMA GRADSKIH UDRUGA (posjet)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Marija Volarević 1.a, Dajana Marinović 1.b, Marijana Kljusurić 1.c, Aleksandra Lukić-Skelić 1.d, Marija Ketini Hajny 1.e

CILJEVI I NAMJENA

- opisati običaje našega kraja u danima uoči Božića/Uskrsa - širiti blagdansko ozračje i ljubav prema bližnjima prilikom posjeta starijim sugrađanima - aktivno sudjelovati u aktivnostima kojima se obilježavaju božićni/uskršnji dani i komunikaciji sa starijim osobama - ciljanom aktivnošću, razgovorom i pjesmom osvijestiti važnost zajedništva - ostvarivanje kurikuluma iz MPT Zdravlje, Održivi razvoj, Osobni i socijalni razvoj, Građanski odgoj, Učiti kako učiti, Poduzetništvo, Informacijsko komunikacijska tehnologija

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1.a razred: 24 učenika 1.b razred: 23 učenika 1.c razred: 23 učenika 1.d razred: 23 učenika 1.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- suradnja i izrada božićnih ukrasa sa članovima udruge - pjevanje božićnih pjesama i razgovor o božićnim običajima

VREMENIK

- prosinac 2019. /travanj 2020.

TROŠKOVNIK - nama troškova

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa - sudjelovanja u radionicama

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: SVETI NIKOLA I ADVENT U METKOVIĆU (posjet)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Marija Volarević 1.a, Dajana Marinović 1.b, Marijana Kljusurić 1.c, Aleksandra Lukić-Skelić 1.d, Marija Ketini Hajny 1.e

CILJEVI I NAMJENA

- obilježavanje blagdana sv. Nikole - obilježavanje blagdana Božića - opisati običaje našega kraja u danima uoči Božića - širiti blagdansko ozračje i ljubav u zajednici - povezivanje s ljudima u životnoj zajednici - prepoznaje i uvažava osjećaje drugih - ostvarivanje kurikuluma iz MPT Zdravlje, Održivi razvoj, Osobni i socijalni razvoj, Građanski odgoj, Učiti kako učiti, Informacijsko komunikacijska tehnologija

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1.a razred: 24 učenika 1.b razred: 23 učenika

Page 124: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

124

1.c razred: 23 učenika 1.d razred: 23 učenika 1.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- suradnja i izrada božićnih ukrasa sa članovima udruge - pjevanje božićnih pjesama i razgovor o božićnim običajima

VREMENIK

- prosinac 2019.

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- sudjelovanje u aktivnostima kroz advent - izrada plakata - usmeno izlaganje

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: POSJET MINI MARKETU

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: Marijana Kljusurić 1.d, Marija Ketini Hajny 1.e

CILJEVI I NAMJENA

- razvijati empatiju prema drugim ljudima - prepoznavati, razlikovati i uvažavati različitosti - razvijanje ekološke svijesti o zbrinjavanju i recikliranju te zaštiti okoliša - suradnja s lokalnom zajednicom - ostvarivanje kurikulum iz MPT Zdravlje, Održivi razvoj, Osobni i socijalni razvoj, Građanski odgoj

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1.c razred: 23 učenika 1.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- odlazak do marketa i predaja sakupljenih plastičnih čepova

VREMENIK

- tijekom šk. god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- zadovoljstvo sviju stečenim znanjem - primjena naučenog u životu

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: PŠ BIJELI VIR (terenska nastava)

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: Marija Volarević 1.a, Dajana Marinović 1.b, Marijana Kljusurić 1.c, Aleksandra Lukić-Skelić 1.d, Marija Ketini Hajny 1.e

CILJEVI I NAMJENA

- upoznati sve karakteristike sela; - uočavati obilježja godišnjih doba; - uočiti različitosti sela i grada; - ostvarivanje kurikulum iz MPT Zdravlje, Održivi razvoj, Osobni i socijalni razvoj, Građanski odgoj

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1.a razred: 24 učenika 1.b razred: 23 učenika 1.c razred: 23 učenika 1.d razred: 23 učenika 1.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- razgledavanje sela i promatranje okoliša - prikupljanje i obrada podataka -suradničko učenje, frontalni i individualni rad

Page 125: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

125

VREMENIK

- tijekom šk. god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK - troškovi prijevoza

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- zadovoljstvo sviju stečenim znanjem - primjena naučenog u životu - razvijanje ljubavi prema prirodi i selu

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: PEKARNICA (posjet)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra Šutalo

CILJEVI I NAMJENA

-upoznati učenike s razvojnim putem nastajanja kruha kao osnovne čovjekove hrane -upoznati zanimanje pekara -osvijestiti važnost pekarskog zanimanja i potaknuti poštovanje napora i truda vrijednih ljudi koji rade noću -upoznati različite vrste brašna i sjemenki -upoznati različite vrste kruha

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2.a razred: 18 učenika

2.b razred: 20 učenika

2.c razred: 19 učenika

2.d razred: 19 učenika

2.e razred: 19 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- Posjeta jednoj od pekarnica u Metkoviću

- razgovor s djelatnicima pekarnice

-promatranje, slušanje, zaključivanje

-kušanje kruha, peciva, kolača

VREMENIK

listopad 2019. - povodom proslave Dana kruha

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-zadovoljstvo učenika i praćenje aktivnosti i motivacije

-brojčano ocjenjivanje može se provesti na prigodnu temu Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

Page 126: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

126

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: NAŠE MJESTO (terenska nastava)

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra Šutalo

CILJEVI I NAMJENA

-učenici će odabrati ključne informacije o svom mjestu i integrirati ih u razgovor te samostalno pripovijedati o njima -prepoznati važne građevine u blizini škole i odrediti njihovu ulogu u životu stanovnika -odrediti središte mjesta/grada -demonstrirati sposobnosti promatranja, opisivanja, crtanja, uspoređivanja, zaključivanja i korištenja znanja u svakodnevnom životu -unaprijediti sposobnost kritičkog mišljenja i zaključivanja - razvijati ljubav prema mjestu u kojem učenik živi i kulturnoj baštini tog mjesta -razvijati pravilan stav o potrebi očuvanja čistoće naselja i okolice

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2.a razred: 18 učenika 2.b razred: 20 učenika 2.c razred: 19 učenika 2.d razred: 19 učenika 2.e razred: 19 učenika

NAČIN REALIZACIJE

-šetnja kroz mjesto, promatranje, opisivanje, crtanje stripa , prikupljanje informacija, uspoređivanje, demonstriranje promatranja, višemedijski nastavni materijali

VREMENIK studeni 2019.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-opisno praćenje rezultata promatranja i usvojenosti znanja, brojčano ocjenjivanje

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: JESEN U ZAVIČAJU (terenska nastava)

NOSITELJ PROGRAMA Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra Šutalo

CILJEVI I NAMJENA

-uočiti glavna vremenska obilježja jeseni u zavičaju -razlikovati listopadno i vazdazeleno drveće u zavičaju -povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet -povezati vremenske promjene i rad ljudi - uočiti glavna vremenska obilježja jeseni u zavičaju; opisati jesen na temelju motrenja prema kalendaru prirode i djelatnosti ljudi

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2.a razred: 18 učenika

2.b razred: 20 učenika

2.c razred: 19 učenika

2.d razred: 19 učenika

Page 127: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

127

2.e razred: 19 učenika

NAČIN REALIZACIJE -promatrane, opisivanje, prikupljanje podataka, sustavno bilježenje i praćenje, govorno i pisano izlaganje, rad u paru, timski rad

VREMENIK rujan 2019.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

opisno praćenje učeničkih postignuća, predstavljanje rezultata rada u učionici i na razrednom panou

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: ZIMA U ZAVIČAJU (terenska nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra Šutalo

CILJEVI I NAMJENA

-učenici će navesti činjenice i izraziti misli i osjećaje povezane s vremenskim obilježjima zime u zavičaju, njihovim utjecajem na biljni i životinjski svijet i rad ljudi u govornom i pisanom obliku; bit će sposobni odabrati ključne informacije o vremenskim obilježjima zime u zavičaju, njihovu utjecaju na biljni i životinjski svijet i rad ljudi i integrirati ih u razgovor, objašnjavanje i pripovijedanje na nastavnom satu

-uočiti , objasniti i opisati glavna vremenska obilježja zime u zavičaju i njihovu povezanost s biljnim i životinjskim svijetom te radom ljudi

-opisati zimu na temelju motrenja prema kalendaru prirode i djelatnosti ljudi

-učenici će uočiti aktivnosti i odijevanje ljudi zimi

-promatrati, će razlikovati i opisati promjene u okolišu zimi s obzirom na vrijeme, izgled biljaka, ponašanje životinja te djelatnost ljudi

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2.a razred: 18 učenika

2.b razred: 20 učenika

2.c razred: 19 učenika

2.d razred: 19 učenika

2.e razred: 19 učenika

NAČIN REALIZACIJE

-zorno promatranje šetnjom mjestom i okolicom, govorno i pisano izražavanje, fotografiranje, prikupljanje podataka i informacija, izrada panoa, prezentacija /digitalnih sadržaja prikupljenih iz izvorne stvarnosti

-individualni rad, rad u paru, rad u skupinama

VREMENIK

prosinac 2019.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

Page 128: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

128

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-opisno praćenje učeničke aktivnosti, sposobnosti promatranja i zaključivanja

-izrada prezentacija/plakata pomoću fotografija i rezultata rada nastalih promatranjem, praćenjem, uspoređivanjem.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: PROLJEĆE U ZAVIČAJU (terenska nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra Šutalo

CILJEVI I NAMJENA

-uočiti , objasniti i opisati glavna vremenska obilježja proljeća u zavičaju i njihovu povezanost s biljnim i životinjskim svijetom te radom ljudi -opisati proljeće na temelju motrenja prema kalendaru prirode i djelatnosti ljudi - pod kategorijom vrijeme promatrati i uočiti stupanj naoblake, temperaturu zraka te padaline. -kod promatranja biljaka uočiti izgled biljaka, opisivati izgled odabranog stabla koje su promatrali tijekom jeseni i zime -životinje promatrati u skladu s uvjetima u kojima se nalaze -opisati njihovo ponašanje, odnosno pojavljivanje ili nepojavljivanje ptica selica -tijekom šetnje promatrati i djelatnost ljudi te opisati kako su odjeveni, što rade, imenovati aktivnosti u vrtu i voćnjaku ako prolazimo pokraj njih. -aktivno odgovarati na pitanja učiteljice, promatrati i donositi zaključke te tako spoznavati nove nastavne sadržaje.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2.a razred: 18 učenika 2.b razred: 20 učenika 2.c razred: 19 učenika 2.d razred: 19 učenika 2.e razred: 19 učenika

NAČIN REALIZACIJE

-zorno promatranje šetnjom mjestom i okolicom, govorno i pisano izražavanje, fotografiranje, prikupljanje podataka i informacija, izrada panoa,individualni rad, rad u paru, rad u skupinama

VREMENIK

ožujak 2020.

TROŠKOVNIK

Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-opisno praćenje učeničke aktivnosti, sposobnosti promatranja i zaključivanja

-izrada plakata i panoa pomoću fotografija i rezultata rada nastalih promatranjem, praćenjem, uspoređivanjem

Page 129: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

129

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: LJETO U ZAVIČAJU ( terenska nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra Šutalo

CILJEVI I NAMJENA

- zajedno izraditi plan promatranja

-uočiti glavna obilježja ljeta u mjestu u kojem živimo

-promatrati i opisati promjene u životnim zajednicama ljeti s obzirom na

vrijeme, izgled biljaka, ponašanje životinja i djelatnost ljudi, duljinu dana i noći

-ubilježiti promjene u okolišu u kalendar prirode i djelatnosti ljudi

-promatrati, razlikovati i opisati promjene u okolišu ljeti s obzirom na vrijeme

-unaprijediti sposobnost povezivanja spoznaja o promjenama u okolišu ljeti u jedinstvenu logičku cjelinu

-razvijati pozitivan odnos prema boravku u prirodi i ljubav prema prirodi

- povezati i usporediti sa naučenim sadržajima o ostalim godišnjim dobi

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2.a razred: 18 učenika

2.b razred: 20 učenika

2.c razred: 19 učenika

2.d razred: 19 učenika

2.e razred: 19 učenika

NAČIN REALIZACIJE

-zorno promatranje šetnjom mjestom i okolicom

-govorno i pisano izražavanje

- fotografiranje, prikupljanje podataka i informacija

- izrada panoa

-individualni rad, rad u paru, rad u skupinama

VREMENIK

lipanj 2020.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-opisno praćenje učeničke aktivnosti, sposobnosti promatranja i zaključivanja.

-izrada plakata pomoću fotografija i rezultata rada nastalih promatranjem, praćenjem, uspoređivanjem

Page 130: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

130

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: VATROGASNI DOM (posjet)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra Šutalo

CILJEVI I NAMJENA

-razlikovati vatru od požara; uočiti opasnost i štetnost požara i saznati mjere

opreza

-identificirati osnovne tehnološke proizvode i procese koji se rabe pri gašenju

požara; objasnit će osnovna pitanja sigurnosti i zaštite od požara

-objasniti potrebu opreznog i promišljenog ponašanja u domu; izdvojiti

oblike ponašanja koji su primjereni u situaciji izbijanja požara

-objasniti načine nastajanja požara i načine njegovog gašenja

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2.a razred: 18 učenika

2.b razred: 20 učenika

2.c razred: 19 učenika

2.d razred: 19 učenika

2.e razred: 19 učenika

NAČIN REALIZACIJE

-posjet vatrogasnom domu

-demonstracija gašenja vatre/požara, razgovor

- govornim izražavanjem opisati vatrogasnu opremu i vozila

-razgovorom, slušanjem, pitanjima i odgovorima spoznati važnost vatrogasaca

VREMENIK

studeni 2019.

TROŠKOVNIK

Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-opisno praćenje i brojčano ocjenjivanje provesti će se kroz temu „Kultura stanovanja“

-pomoću fotografija i video materijala izradit će se višemedijski nastavni materijali

- rezultate rada objavit ćemo na mrežnoj stranici škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: POSJET KAZALIŠTU/KINU

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra Šutalo

Page 131: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

131

CILJEVI I NAMJENA

- upoznati učenike s kazalištem/kinom te s kazališnom predstavom ili

filmom

- potaknuti interes za kazališnu predstavu ili kinematografiju

-razviti ljubav prema medijskom izražavanju

-stjecanje navika i praćenje kulturnih zbivanja u gradu

-osvijestiti primjereno ponašanje u kulturnim ustanovama

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2.a razred: 18 učenika

2.b razred: 20 učenika

2.c razred: 19 učenika

2.d razred: 19 učenika

2.e razred: 19 učenika

NAČIN REALIZACIJE

-pogledati kazališnu predstavu ili film prilagođen uzrastu djece

-analizirati i pričati dojmove i redoslijed događaja

- ilustrirati odgledano

VREMENIK

studeni 2019.

TROŠKOVNIK

-cijena ulaznice

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-kroz usmene, pismene, likovne uratke

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ I LJEKARNA (posjet)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra Šutalo

CILJEVI I NAMJENA

- razlikovati zdravstvene ustanove i zdravstveno osoblje (liječnik, medicinska sestra, stomatolog / zubar, ljekarnik); -naučiti telefonski broj Hitne pomoći 194, 112 -iznositi svoja iskustva povezana s liječenjem u domu ili bolnici -pripovijedati o nabavi lijekova i oprezu u njihovom korištenju -primjeniti naučeno u različitim životnim situacijama

Page 132: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

132

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2.a razred: 18 učenika

2.b razred: 20 učenika

2.c razred: 19 učenika

2.d razred: 19 učenika

2.e razred: 19 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- posjet Domu zdravlja u Metkoviću (liječniku opće prakse ili zubaru)

-posjet ljekarni

VREMENIK

veljača 2020.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-promatranje i opisno praćenje učeničkih postignuća

-brojčano ocjenjivanje provest će se kroz temu „Dijete i zdravlje

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: AUTOBUSNI KOLODVOR

(posjet)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra Šutalo

CILJEVI I NAMJENA

- odrediti autobusni kolodvor -shvatiti važnost prometne povezanosti u zavičaju -opisati autobus i autobusni kolodvor u govornom i pisanom obliku -učenici će primijeniti pravila općeprihvaćenog ponašanja tijekom putovanja autobusom te prosuđivati o vlastitom ponašanju i ponašanju ostalih sudionika u prometu -objasniti tekst na voznoj karti i vozni red -upoznati i opisati prostorije na autobusnom kolodvoru i prometno osoblje -demonstrirati sposobnost prostornog snalaženja u javnim prostorima, unaprijediti sposobnosti motrenja, uočavanja, zaključivanja i uspoređivanja te sposobnost logičkog mišljenja i zaključivanja, kao i sposobnost korištenja znanja u svakidašnjem životu

-razvijati prometnu kulturu učenika i sposobnost samovrednovanja

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2.a razred: 18 učenika

2.b razred: 20 učenika

2.c razred: 19 učenika

2.d razred: 19 učenika

2.e razred: 19 učenika

Page 133: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

133

NAČIN REALIZACIJE

- Posjeta Autobusnom kolodvoru Metković, razgovor s prometnim osobljem,

promatranje, uočavanje, opisivanje, zaključivanje

VREMENIK

Travanj /svibanj 2018.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-promatranje i opisno praćenje učeničke aktivnosti i postignuća

-brojčano ocjenjivanje provest će se kroz temu Učenik u prometu

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: GRADSKA KNJIŽNICA

(posjet)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra Šutalo

CILJEVI I NAMJENA

-razvijati osjećaj za ljepotu jezika i ljubav prema čitanju -izgrađivati sustav vrijednosti za prepoznavanje kvalitetne literature -stjecati nova znanja i proširivati spoznaje -razvijati sposobnost pažnje, pamćenja, kritičkog mišljenja, logičkog zaključivanja -naučiti da se knjige trebaju čuvati i na vrijeme vraćati u knjižnicu -naučiti se snalaziti među knjigama u knjižnici -naučiti pravila lijepoga ponašanja u knjižnici

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2.a razred: 18 učenika 2.b razred: 20 učenika 2.c razred: 19 učenika 2.d razred: 19 učenika 2.e razred: 19 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- posjeta Gradskoj knjižnici u Metkoviću - razgovor s djelatnicima knjižnice - razgledanje i čitanje dječje literature

VREMENIK

listopad ili studeni 2019.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-zadovoljstvo učenika, praćenje aktivnosti i motivacije

-učlanjivanje u Gradsku knjižnicu s ciljem poboljšanja čitanja i motivacije za čitanje, govorno i pisano izražavanje

Page 134: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

134

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: CARITAS (posjet)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra Šutalo

CILJEVI I NAMJENA

-razvijati ljubav i potrebu pomaganja onima kojima je pomoć potrebna - razvijati brigu prema bližnjima - upoznati rad Caritasa - dijeliti i uveseljavati bližnje - razvijati uljudno ponašanje u ustanovama i sa djelatnicima

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2.a razred: 18 učenika 2.b razred: 20 učenika 2.c razred: 19 učenika 2.d razred: 19 učenika 2.e razred: 19 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- odlazak u Caritas - prikupljanje hrane i higijenskih potrepština - razgovor sa djelatnicima - promatranje, uočavanje, opisivanje, zaključivanje

VREMENIK

prosinac 2020.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-zadovoljstvo učenika i praćenje aktivnosti i motivacije

-povezanost sa zajednicom

-motivacija za pomaganjem bližnjima

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: CRKVA SVETOG ILIJE

(posjet)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra Šutalo, časna Mila Odak

CILJEVI I NAMJENA

-stjecati nova znanja i proširivati spoznaje -razvijati sposobnost pažnje, pamćenja, kritičkog mišljenja, logičkog zaključivanja -naučiti pravila lijepoga ponašanja u crkvi

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2.a razred: 18 učenika 2.b razred: 20 učenika 2.c razred: 19 učenika 2.d razred: 19 učenika 2.e razred: 19 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- odlazak u crkvu sv. Ilije - prikupljanje podataka o povijesti crkve - razgovor sa časnom i fratrima

Page 135: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

135

VREMENIK

prosinac 2019..

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-zadovoljstvo učenika, praćenje aktivnosti i motivacije -povezanost sa zajednicom -usvajanje pravila lijepoga ponašanja i primjena u svakodnevnom životu

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: Ploče – BAĆINSKA JEZERA

(terenska nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra Šutalo

CILJEVI I NAMJENA

-razvijati osjećaj za ljepotu i ljubav prema zavičaju -izgrađivati sustav vrijednosti za prepoznavanje zdravog okoliša -stjecati nova znanja i proširivati spoznaje o prirodnim ljepotama, prometnim sredstvima i kulturnoj baštini užega zavičaja -razvijati sposobnost pažnje, pamćenja, kritičkog mišljenja, logičkog zaključivanj -naučiti pravila lijepoga ponašanja u prometu, na ulici...

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2.a razred: 18 učenika 2.b razred: 20 učenika 2.c razred: 19 učenika 2.d razred: 19 učenika 2.e razred: 19 učenika

NAČIN REALIZACIJE

-odlazak autobusom do Baćinskih jezera - vožnja čamcem po jezerima - odlazak i razgledanje luke Ploče uz stručnu pratnju -posjet željezničkom kolodvoru -promatranje, uočavanje, opisivanje, zaključivanje

VREMENIK

svibanj 2020.

TROŠKOVNIK Cijena prijevoza autobusom i lađama.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-zadovoljstvo učenika, praćenje aktivnosti i motivacije -upoznavanje zavičaja -povezanost sa zajednicom -usvajanje pravila lijepoga ponašanja i primjena u svakodnevnom životu

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: CRVENI KRIŽ (posjet)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra Šutalo

Page 136: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

136

CILJEVI I NAMJENA

-razvijati ljubav i potrebu pomaganja onima kojima je pomoć potrebna - razvijati brigu prema bližnjima - upoznati rad Crvenog križa - dijeliti i uveseljavati bližnje - razvijati uljudno ponašanje u javnim ustanovama

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2.a razred: 18 učenika 2.b razred: 20 učenika 2.c razred: 19 učenika 2.d razred: 19 učenika 2.e razred: 19 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- odlazak u Crveni križ - darivanje igračke za djecu koja su štićenici Crvenog križa - razgovor sa djelatnicima - promatranje, uočavanje, opisivanje, zaključivanje

VREMENIK

svibanj 2020. – Međunarodni dan Crvenog križa

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-zadovoljstvo učenika i praćenje aktivnosti i motivacije -povezanost sa zajednicom -motivacija za pomaganjem bližnjima

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: DAN KRUHA – DAN ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE (terenska nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra Šutalo

CILJEVI I NAMJENA

-razvijati ljubav i potrebu pomaganja onima kojima je pomoć potrebna - razvijati brigu prema bližnjima - dijeliti i uveseljavati bližnje - razvijati uljudno ponašanje -razvijati osjećaj zahvalnosti za žetvu kao i sve ostale plodove zemlje nastale marljivim radom ljudi -blagoslov i zajedničko blagovanje -suradnja škole i doma

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2.a razred: 18 učenika 2.b razred: 20 učenika 2.c razred: 19 učenika 2.d razred: 19 učenika 2.e razred: 19 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- pripremanje, donošenje i prodaja proizvoda - darivanje prikupljenog novca u dogovorene svrhe - promatranje, uočavanje, opisivanje, zaključivanje - primjereno ponašanje

VREMENIK

listopad 2019.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

Page 137: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

137

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-zadovoljstvo učenika i praćenje aktivnosti i motivacije -povezanost sa zajednicom -motivacija za pomaganjem bližnjima -interes učenika za značenje žitarica i proizvoda od njih - konzumiranje zdravih plodova u svakodnevnom životu

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: MAŠKARE

(terenska nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra Šutalo

CILJEVI I NAMJENA

- uveseljavati bližnje i njegovati kulturnu baštinu - razvijati uljudno ponašanje i natjecateljski duh -poticanje druženja, kreativnosti, mašte i igre -suradnja škole i doma

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2.a razred: 18 učenika 2.b razred: 20 učenika 2.c razred: 19 učenika 2.d razred: 19 učenika 2.e razred: 19 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- pripremanje materijala i izrada maski -sudjelovanje u povorci ulicama grada - promatranje, uočavanje, opisivanje, zaključivanje - primjereno ponašanje

VREMENIK

veljača 2020.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-zadovoljstvo učenika i praćenje aktivnosti i motivacije -povezanost sa zajednicom -druženje, fotografije u školskom listu i na mrežnoj stranici škole -moguće osvojene nagrade,…

Page 138: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

138

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: SNALAŽENJE U PROSTORU ( terenska nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović, Anka Milinković

CILJEVI I NAMJENA

naučiti što je stajalište i obzor, usvojiti strane svijeta na razini praktične primjene u stvarnosti - uočiti vezu između visine stajališta i veličine obzora -razvijati međukulturnu, gospodarsku i ekološku dimenziju građanskog odgoja i obrazovanja

BROJ UČENIKA / RAZREDI

3.a razred: 21 učenik 3.b razred: 21 učenik 3.c razred: 21 učenik 3.d razred: 24 učenika 3.e razred: 22 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- grupni i individualni rad

VREMENIK

rujan 2019.g.

TROŠKOVNIK /

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-stvaranje zajedničkih plakata -rješavanje listića sa zadacima

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: ODLAZAK U GKS (KINO/KAZALIŠTE) (posjet)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović, Anka Milinković

CILJEVI I NAMJENA

- upoznati gradsko kulturno središte kao javnu ustanovu; - naučiti se ponašati u javnim ustanovama i za vrijeme predstava; - osvijestiti potrebu za kulturnim događanjima i potaknuti interes za kazališnu umjetnost ili kinematografiju - razviti ljubav prema medijskom izražavanju - ostvarivanje plana i programa GOO

BROJ UČENIKA / RAZREDI

3.a razred: 21 učenik 3.b razred: 21 učenik 3.c razred: 21 učenik 3.d razred: 24 učenika 3.e razred: 22 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- razgledavanje i posjet kulturnoj instituciji, Gradskom kulturnom središtu -gledanje predstave ili filma primjerene dobi -grupni i frontalni rad

VREMENIK - tijekom šk. god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK - ulaznice

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- zadovoljstvo sviju stečenim znanjem - primjena naučenog u životu

Page 139: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

139

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: PLAN MJESTA (terenska nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović, Anka Milinković

CILJEVI I NAMJENA

- usvojiti pojam plana, mjesta, zemljovida i različitost zavičaja - razvijati sposobnost pronalaženja važnijih objekata i ulica u naselju, sposobnost orijentacije - pronaći i imenovati svoju ulicu, školu i značajnije objekte -razvijati međukulturnu, gospodarsku i ekološku dimenziju građanskog odgoja i obrazovanja

BROJ UČENIKA / RAZREDI

3.a razred: 21 učenik 3.b razred: 21 učenik 3.c razred: 21 učenik 3.d razred: 24 učenika 3.e razred: 22 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- grupni i individualni rad

VREMENIK listopad 2019.g.

TROŠKOVNIK /

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-izrada plakata -izrada plana mjesta

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: GODIŠNJA DOBA (JESEN, ZIMA, PROLJEĆE, LJETO) (terenska nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović, Anka Milinković

CILJEVI I NAMJENA

- razvijati pozitivno stajalište učenika prema boravku u prirodi - razvijati ljubav prema prirodi - razvijati svijati ekološke svijesti prema očuvanju prirode - promatrati promjene životnih i opisivati promjene životnih zajednica u godišnjim dobima - kalendar prirode: vrijeme ,promjene u prirodi, rad ljudi…. - provođenje plana i programa GOO-a

BROJ UČENIKA / RAZREDI

3.a razred: 21 učenik 3.b razred: 21 učenik 3.c razred: 21 učenik 3.d razred: 24 učenika 3.e razred: 22 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- šetnje kroz okoliš : park, voćnjak, vrt, njiva - grupni , frontalni i individualni rad

VREMENIK

- tijekom šk. god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK - papir za kalendare prirode, plakate, markeri, flomasteri, ljepilo…

- zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja u realizaciji navedenih ciljeva

Page 140: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

140

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- primjena stečenog znanja u svakodnevnom životu

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: DAN KRUHA (terenska nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović, Anka Milinković

CILJEVI I NAMJENA

- sudjelovati u obilježavanju Dana kruha na zajedničkoj proslavi - znati čestitati blagdan - prigodno obilježiti sa svojim razredom, ovaj blagdan, različitim vrstama kruha i peciva - aktivno sudjelovati u akciji prodavanja proizvoda i odgovorno upravljati novcem - njegovati poštivanje prirode i plodova zemlje - poštivati trud i rad ljudi koji sudjeluju u uzgoju žitarica i proizvodnji kruha i peciva te osjećaj brige za siromašne i nemoćne - ostvarivanje plana i programa GOO - a

BROJ UČENIKA / RAZREDI

3.a razred: 21 učenik 3.b razred: 21 učenik 3.c razred: 21 učenik 3.d razred: 24 učenika 3.e razred: 22 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- blagoslov i zajedničko blagovanje raznih peciva - sudjelovanje u humanitarnoj akciji prodaje kolača i peciva - povezivanje i prepoznavanje suodnosa određenih sadržaja

VREMENIK - listopad, 2019. g.

TROŠKOVNIK - namirnice za pripremu kruha, peciva i kolača, te ukrašavanje proizvoda

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa - fotografski zapisi, opisno praćenje učeničkih postignuća

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: POSJET METEOROLOŠKOJ POSTAJI U METKOVIĆU(terenska nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović, Anka Milinković

CILJEVI I NAMJENA

- upotpunjavanje dosadašnjih saznanja o mjernim instrumentima - razgledavanje i upoznavanje izgleda meteorološke postaje - upoznavanje sa mjernim instrumentima - upoznavanje s načinom mjerenja mjernim instrumentima i načinom bilježenja - mogućnost samostalnog očitavanja pojedinih vrijednost

BROJ UČENIKA / RAZREDI

3.a razred: 21 učenik 3.b razred: 21 učenik 3.c razred: 21 učenik 3.d razred: 24 učenika 3.e razred: 22 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- grupni , frontalni i individualni rad

Page 141: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

141

VREMENIK - ožujak ili travanj 2020.g.

TROŠKOVNIK /

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja u realizaciji navedenih ciljeva - primjena stečenog znanja u svakodnevnom životu

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: UDRUGA OTAC ANTE GABRIĆ,PRIJATELJI ILI LEPTIRIĆI ( posjet)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović, Anka Milinković

CILJEVI I NAMJENA

- poticati učenike na humanitarni rad, pomaganje i volontiranje - razvijati suosjećajnost i brigu za najranjivije članove društva - upoznati učenike sa različitosti u društvu; razvijati osjećaj međusobnog poštovanja , uvažavanja i međugeneracijske solidarnosti

BROJ UČENIKA / RAZREDI

3.a razred: 21 učenik 3.b razred: 21 učenik 3.c razred: 21 učenik 3.d razred: 24 učenika 3.e razred: 22 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- odlazak u udruge (Otac Ante Gabrić, Prijatelj ili Leptirići) i boravak s korisnicima tih ustanova; timski rad, rad u paru, društvene igre; javni nastupi učenika, obilježavanje istaknutijih nadnevaka i sl.

VREMENIK

-tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK /

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-objava izvješća na mrežnoj stranici škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: ČISTOĆA I OČUVANJE OKOLIŠA (terenska nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović, Anka Milinković

CILJEVI I NAMJENA

- upoznavanje učenika sa problematikom zagađenja, uništavanje ljepote i čistoće okoliša u kojem radimo i živimo - razvijanje ekološke svijesti kod učenika; - uočavati savjesno i nesavjesno ponašanje u okruženju - prepoznati važnost očuvanja okoliša i odgovornim ponašanjem pridonositi njegovu očuvanju - razvijanje duha zajedništva u realizaciji čišćenja okoliša škole (GOO)

BROJ UČENIKA / RAZREDI

3.a razred: 21 učenik 3.b razred: 21 učenik 3.c razred: 21 učenik 3.d razred: 24 učenika 3.e razred: 22 učenika

Page 142: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

142

NAČIN REALIZACIJE

- šetnja kroz mjesto i uz okolicu škole, promatranje očuvanosti voda, uočavanje onečišćenog okoliša - organizirano skupljanje otpada kroz grupni i individualni rad

VREMENIK

- ožujak i travanj, 2020.g.

TROŠKOVNIK - hamer, rukavice i vrećice za otpad

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- zainteresiranost učenika i njegov odnos prema očuvanju planeta Zemlja - primjena naučenog u životu

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: ARHEOLOŠKI MUZEJ U VIDU (terenska nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović, Anka Milinković

CILJEVI I NAMJENA

- njegovati ljubav i ponos prema zavičaju i kulturnom naslijeđu - na temelju izloženih eksponata zaključivati o načinu života, kulturi i tradiciji naših predaka i zavičaja u prošlosti - razvijati međukulturnu, gospodarsku i ekološku dimenziju građanskog odgoja i obrazovanja

BROJ UČENIKA / RAZREDI

3.a razred: 21 učenik 3.b razred: 21 učenik 3.c razred: 21 učenik 3.d razred: 24 učenika 3.e razred: 22 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- vožnja autobusom do Vida - posjeta muzeju i razgledavanje uz pratnju stručnog vodiča - aktivno sudjelovanje učenika

VREMENIK

- ožujak ili travanj, 2020.g.

TROŠKOVNIK - trošak autobusne karte i ulaznice u muzej

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-praćenje aktivnosti, zainteresiranosti i ponašanja, pohvale najaktivnijim učenicima - prezentacija viđenog putem likovnog, pismenog i usmenog izražavanja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: PRIRODOSLOVNI MUZEJ METKOVIĆ (posjet)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović, Anka Milinković

CILJEVI I NAMJENA

- upoznati se s raznolikošću i bogatstvom ptičjeg svijeta doline Neretve i prirodnom baštinom našeg kraja - razvijati kulturu ponašanja u muzeju - razvijati senzibilitet za prirodnu baštinu - razvijati međukulturnu, gospodarsku i ekološku dimenziju građanskoga odgoja i obrazovanja

BROJ UČENIKA / RAZREDI

3.a razred: 21 učenik 3.b razred: 21 učenik 3.c razred: 21 učenik 3.d razred: 24 učenika 3.e razred: 22 učenika

- posjet Muzeju i razgledavanje uz pratnju stručnog vodiča

Page 143: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

143

NAČIN REALIZACIJE - aktivno sudjelovanje učenika

VREMENIK

-travanj 2020. godine

TROŠKOVNIK - trošak ulaznice

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- prezentacija viđenog putem likovnog, pismenog i usmenog izražavanja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: MOTRENJE I PREDVIĐANJE VREMENA

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Josipa Đerek 4.a, Ivona Vuica 4.b, Anđelka Medak 4.c, Marijana Curić 4.d, Valentina Crnčević 4.e

CILJEVI I NAMJENA

- spoznati sadržaje vezane za motrenje i predviđanje vremena - uočiti važnost predviđanja vremena za svakodnevni život - razlikovati uređaje za prikupljanje podataka o vremenu: barometar, termometar, kišomjer, vjetromjer

BROJ UČENIKA / RAZREDI

4.a razred: 21 učenik 4.b razred: 23 učenika 4.c razred: 21 učenika 4.d razred: 24 učenika 4.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- šetanje, promatranje, zaključivanje... - odlazak do meteorološke postaje, promatranje, mjerenje tlaka, temperature zraka, smjera vjetra, količine padalina i bilježenje podataka

VREMENIK - listopad 2019. godine

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- naučeno primijeniti u nastavi i u svakodnevnom životu - promatranje i proučavanje prirode neovisno i otvoreno iznositi ideje i stajališta - istraživanjem pokusima

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: POSJET GRADSKOM KULTURNOM SREDIŠTU

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Josipa Đerek 4.a, Ivona Vuica 4.b, Anđelka Medak 4.c, Marijana Curić 4.d, Valentina Crnčević 4.e

CILJEVI I NAMJENA

- razvijati svijest o kulturi i usvajanje pravila ponašanja - primati i doživjeti primjerenu kazališnih predstava - razlikovati pozornicu od gledališta, razlikovati predstavu od filma

BROJ UČENIKA / RAZREDI

4.a razred: 21 učenik 4.b razred: 23 učenika 4.c razred: 21 učenika 4.d razred: 24 učenika 4.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- prisustvovati kazališnim predstavama - aktivan i odgovoran odnos demokratskog građanina pri posjetu

VREMENIK - studeni 2019. godine

TROŠKOVNIK - ulaznica

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- stvarati zajednički plakat , usmeno i pismeno izražavanje - njegovati ljubav prema kazališnoj umjetnosti; stvarati dramske improvizacije, govorno i pisano stvaralaštvo; dizajnirati kostim za predstavu

Page 144: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

144

ROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: ŽIVOTNA ZAJEDNICA- ŠUMA PREDOLAC

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Josipa Đerek 4.a, Ivona Vuica 4.b, Anđelka Medak 4.c, Marijana Curić 4.d, Valentina Crnčević 4.e

CILJEVI I NAMJENA

- razumjeti povezanost biljaka i životinja u životnoj zajednici šuma - opisati i razlikovati najpoznatije šumsko drveće, bilje i šumske životinje (promatranje ptica) - razvijati svijest o važnosti očuvanja šume - ekološki osvješćivati učenike/učenice

BROJ UČENIKA / RAZREDI

4.a razred: 21 učenik 4.b razred: 23 učenika 4.c razred: 21 učenika 4.d razred: 24 učenika 4.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- šetnja do šume Predolac, promatranje i proučavanje prirode - uočavanje, prikupljanje biljaka i proučavanje životinja, bilježenje podataka o izgledu, fotografiranje, opisivanje

VREMENIK - travanj 2020. godine

TROŠKOVNIK - izrada fotografija i plakata

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- druženje, fotografije u školskom listu i na mrežnoj stranici škole - naučeno primijeniti u nastavi i u svakodnevnom životu - izrada power point prezentacije i plakata

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: ŽIVOT NA TRAVNJAKU

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Josipa Đerek 4.a, Ivona Vuica 4.b, Anđelka Medak 4.c, Marijana Curić 4.d, Valentina Crnčević 4.e

CILJEVI I NAMJENA

- razumjeti povezanost biljaka i životinja u životnoj zajednici travnjaka - upoznati nekoliko najpoznatijih biljaka i životinja travnjaka - razvijati svijest o važnosti očuvanja travnjaka - ekološki osvješćivati učenike/učenice

BROJ UČENIKA / RAZREDI

4.a razred: 21 učenik 4.b razred: 23 učenika 4.c razred: 21 učenika 4.d razred: 24 učenika 4.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE - uočavanje, prikupljanje biljaka i proučavanje životinja, bilježenje podataka o izgledu, fotografiranje, opisivanje

VREMENIK - travanj 2020. godine

TROŠKOVNIK - izrada fotografija i plakata

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-druženje, fotografije u školskom listu i na mrežnoj stranici škole -naučeno primijeniti u nastavi i u svakodnevnom životu - izrada power point prezentacije i plakata

Page 145: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

145

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: DRUŽENJE SA ČLANOVIMA GRADSKIH UDRUGA

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Josipa Đerek 4.a, Ivona Vuica 4.b, Anđelka Medak 4.c, Marijana Curić 4.d, Valentina Crnčević 4.e

CILJEVI I NAMJENA

- poticati učenike na humanitarni rad, pomaganje i volontiranje; - razvijati suosjećajnost i brigu za najranjivije članove društva; - upoznati učenike sa različitosti u društvu; razvijati osjećaj međusobnog poštovanja , uvažavanja i međugeneracijske solidarnosti.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

4.a razred: 21 učenik 4.b razred: 23 učenika 4.c razred: 21 učenika 4.d razred: 24 učenika 4.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- odlazak u udruge (Otac Ante Gabrić, Prijatelj ili Leptirići) i boravak s korisnicima tih ustanova; tismki rad, rad u paru, društvene igre; javni nastupi učenika, obilježavanje istaknutijih nadnevaka i sl.

VREMENIK - tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- Objava izvješća na mrežnoj stranici škole - sudjelovanja u radionici

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: VOLONTERSKA AKCIJA ZELENA ČISTKA

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Josipa Đerek 4.a, Ivona Vuica 4.b, Anđelka Medak 4.c, Marijana Curić 4.d, Valentina Crnčević 4.e

CILJEVI I NAMJENA

- razvijanje svijesti o ekologiji - razvijanje svijesti prema očuvanju prirodnog okoliša i važnosti zdravog okoliša za život i zdravlje ljudi - učenik se osobno angažira u čišćenju okoliša grada u okviru akcije - razvijati osjećaj ljubavi prema prirodi, te poticati zaštitu prirode

BROJ UČENIKA / RAZREDI

4.a razred: 21 učenik 4.b razred: 23 učenika 4.c razred: 21 učenika 4.d razred: 24 učenika 4.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE - prikupljanje i razvrstavanje otpada, sadnja cvijeća

VREMENIK - travanj 2020. godine

TROŠKOVNIK - rukavice i vreće za smeće

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- druženje, fotografije u školskom listu i na mrežnoj stranici škole - svjesno se odnositi prema prirodi i okolišu -koristiti odgovarajuće postupke zaštite okoliša u razredu, školi, obitelji i lokalnoj zajednici

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: IZRADA I PEČENJE KERAMIKE NA NEOLITIČKI NAČIN , izložba i radionica (terenska nastava )

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Josipa Đerek 4.a, Ivona Vuica 4.b, Anđelka Medak 4.c, Marijana Curić 4.d, Valentina Crnčević 4.e

Page 146: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

146

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: PRIRODNO-ZEMLJOPISNI UVJETI I POVIJESNO KULTURNE ZNAMENITOSTI PRIMORSKIH KRAJEVA -OPUZEN-BRŠTANIK (terenska nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Josipa Đerek 4.a, Ivona Vuica 4.b, Anđelka Medak 4.c, Marijana Curić 4.d, Valentina Crnčević 4.e, Sanja Medić PŠ- Bijeli Vir, Ivanka Vuletić- PŠ Mlinište

CILJEVI I NAMJENA

- uočiti i razlikovati činjenice i misli povezane s reljefnim i klimatskim osobitostima, stanovništvom i gospodarstvom te kulturno-povijesnim znamenitostima primorskih krajeva RH i zavičaja - razvijati ljubav prema zavičaju i domovini - razvijati toleranciju i uvažavanje različitosti

BROJ UČENIKA / RAZREDI

4.a razred: 21 učenik 4.b razred: 23 učenika 4.c razred: 21 učenika 4.d razred: 24 učenika 4.e razred: 23 učenika PŠ Bijeli Vir: 5 učenika PŠ Mlinište: 14 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- posjet gradu Opuzenu, obilazak gradskog trga-pjace, crkve sv. Stjepana, šetnja opuzenskim uličicama-kalama do rive; posjet tvrđavi Brštanik uz panoramsko razgledavanje Delte - bilješke i fotografiranje

VREMENIK - svibanj/lipanj 2020. godine

TROŠKOVNIK - karta za prijevoz gradskim autobusom

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- naučeno primijeniti u nastavi i svakodnevnom životu - bilješka o posjetu na mrežnoj stranici škole - izrada power point prezentacije i plakata

CILJEVI I NAMJENA

- upoznati načine izrade posuđa od keramike uz dodavanje gline onako kako se izrađivalo u davna vremena - eksperimentalna arheologija - integrirati sadržaje s likovnom kulturom i prirodom i društvom - pogledati izložbu izrađenih predmeta - sudjelovati u radionici i izraditi predmet od keramike u paru uz stručnu pomoć

BROJ UČENIKA / RAZREDI

4.a razred: 21 učenik 4.b razred: 23 učenika 4.c razred: 21 učenika 4.d razred: 24 učenika 4.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE - posjetiti Arheološki muzej Narona i razgledati izložbu eksperimentalne arheologije (ljudi rade onako kako se radilo u doba neolita) - sudjelovati u radionici izrade predmeta - prijevoz autobusom

VREMENIK - travanj 2020. godine

TROŠKOVNIK - rukavice i vreće za smeće

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- međupredmetno povezati područja likovne kulture, prirode i društva i hrvatskog jezika - predstaviti rezultate rada na web stranici Škole

Page 147: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

147

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: ARHEOLOŠKI MUZEJ U VIDU (terenska nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljica Marijana Curić

CILJEVI I NAMJENA

- razvijati međukulturnu, gospodarsku i ekološku dimenziju građanskog odgoja i obrazovanja

- posjećivati izložbe i sudjelovati u radionicama vezanim za teme koje obrađujemo

BROJ UČENIKA / RAZREDI

25 učenika 4.d razreda

NAČIN REALIZACIJE

- vožnja autobusom ili u dogovoru s roditeljima osobnim automobilima do Vida - posjeta izložbama i sudjelovanje u radionicama - aktivno sudjelovanje učenika

VREMENIK

- tijekom cijele školske godine

TROŠKOVNIK - trošak autobusne karte

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-praćenje aktivnosti, govorne i pismene vježbe, izrada digitalnih materijala, brojčano ocjenjivanje

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: PRIRODNO-ZEMLJOPISNI UVJETI I POVIJESNO KULTURNE ZNAMENITOSTI PRIMORSKIH KRAJEVA -KLEK-SMRDAN GRAD

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Josipa Đerek 4.a, Ivona Vuica 4.b, Anđelka Medak 4.c, Marijana Curić 4.d, Valentina Crnčević 4.e, Sanja Medić PŠ- Bijeli Vir, Ivanka Vuletić- PŠ Mlinište

CILJEVI I NAMJENA

- uočiti i razlikovati činjenice i misli povezane s reljefnim i klimatskim osobitostima, stanovništvom i gospodarstvom te kulturno-povijesnim znamenitostima primorskih krajeva RH i zavičaja - razvijati ljubav prema zavičaju i domovini - razvijati toleranciju i uvažavanje različitosti

BROJ UČENIKA / RAZREDI

4.a razred: 21 učenik 4.b razred: 23 učenika 4.c razred: 21 učenika 4.d razred: 24 učenika 4.e razred: 23 učenika PŠ Bijeli Vir: 5 učenika PŠ Mlinište: 14 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- posjet turističkom naselju Klek uz razgledavanje i uočavanje obilježja primorskih mjesta; uspon do utvrde Smrdan grada uz razgledavanje ostataka kulturno-povijesnih spomenika; panoramski pregled na Klek, Neretvanski kanal i poluotok Pelješac - bilješke i fotografiranje

VREMENIK - svibanj/lipanj 2020. godine

TROŠKOVNIK - karta za prijevoz gradskim autobusom

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- praćenje i ocjenjivanje uključenosti u rad -zainteresiranost i rezultati grupe -prezentacija projekta - izrada power point prezentacije i plakata

Page 148: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

148

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: PRIRODA I DRUŠTVO - GODIŠNJA DOBA (Promet; Snalaženje u prostoru)

NOSITELJ PROGRAMA

Ivana Marić, mag. prim. obraz. i Ivanka Vuletić, učiteljica razredne nastave u PŠ Mlinište

CILJEVI I NAMJENA

- spoznavati i raspoznavati godišnja doba - snalaziti se u prometu kao i u prostoru - razvijati ljubav prema prirodi i ekološku svijest o njenom očuvanju - promatrati, opisivati i oslikavati životne promjene u prirodi - izraditi razredni kalendar prirode (vrijeme, promjene, rad, ljudi) - naučiti što je stajalište i obzor, usvojiti strane svijeta na razini praktične primjene u stvarnosti - uočiti vezu između visine stajališta i veličine obzora

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1. - 4. r. PŠ Mlinište (14 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

- okoliš škole, mjesto stanovanja i širi zavičaj - aktivnosti na školskom igralištu i na povišenom stajalištu - grupni i frontalni rad (Mlinište, Bijeli Vir, Vidonje)

VREMENIK

-rujan, listopad,studeni, prosinac,siječanj,ožujak, travanj, lipanj

TROŠKOVNIK - papir za kalendare prirode - plakati - markeri - flomasteri - ljepilo

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa - prezentacija viđenog - izrada plakata - fotografski zapisi - usmeno izlaganje

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: PRIRODA I DRUŠTVO - GODIŠNJA DOBA (Promet; Snalaženje u prostoru)

NOSITELJ PROGRAMA

Sanja Medić, mag. prim. obraz. u PŠ Bijeli Vir

CILJEVI I NAMJENA

- spoznavati i raspoznavati godišnja doba - snalaziti se u prometu kao i u prostoru - razvijati ljubav prema prirodi i ekološku svijest o njenom očuvanju - promatrati, opisivati i oslikavati životne promjene u prirodi - izraditi razredni kalendar prirode (vrijeme, promjene, rad, ljudi) - naučiti što je stajalište i obzor, usvojiti strane svijeta na razini praktične primjene u stvarnosti - uočiti vezu između visine stajališta i veličine obzora

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2. - 4. r. (5 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

- okoliš škole, mjesto stanovanja i širi zavičaj - aktivnosti na školskom igralištu i na povišenom stajalištu - grupni i frontalni rad (Mlinište, Bijeli Vir, Vidonje)

VREMENIK

- rujan, listopad, studeni, prosinac,siječanj, ožujak, travanj, lipanj

TROŠKOVNIK - papir za kalendare prirode - plakati - markeri

Page 149: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

149

- flomasteri - ljepilo

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa - prezentacija viđenog - izrada plakata - fotografski zapisi - usmeno izlaganje

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: KAZALIŠTE, KINO, GRADSKA KNJIŽNICA (posjet)

NOSITELJ PROGRAMA

Ivana Marić, mag. prim. obraz. i Ivanka Vuletić, učiteljica razredne nastave u PŠ Mlinište

CILJEVI I NAMJENA

- upoznati učenike s kazalištem ili kinom te kazališnom predstavom ili filmom - potaknuti interes za kazališnu umjetnost ili kinematografiju - razviti ljubav prema medijskom izražavanju - stjecanje navika i praćenje kulturnih zbivanja u gradu - osvijestiti primjereno ponašanje u navedenim ustanovama -razvijati osjećaj za ljepotu jezika i ljubav prema čitanju -stjecati nova znanja i proširivati spoznaje -razvijati sposobnost pažnje, pamćenja, kritičkog mišljenja, logičkog zaključivanja -naučiti da se knjige trebaju čuvati i na vrijeme vraćati u knjižnicu -naučiti se snalaziti među knjigama u knjižnici -naučiti pravila lijepoga ponašanja u knjižnici

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1. - 4. r. ( 14 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

- izvođenje kazališne predstave ili filma koji su sadržajem prilagođeni uzrastu djece u razrednoj nastavi - organiziran prijevoz autobusom - gledaju predstavu ili film, analiziraju, iskazuju svoje dojmove pričanjem,pisanjem ili ilustriranjem -posjeta školskoj knjižnici -razgovor s knjižničarkom -razgledanje i čitanje dječje literature

VREMENIK

- listopad i studeni 2019.

TROŠKOVNIK Cijena ulaznica 20 kn

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- kroz usmene, pismene i likovne uratke - izvještaj i fotografije na mrežnim stranicama škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: KAZALIŠTE, KINO, GRADSKA KNJIŽNICA (posjet)

NOSITELJ PROGRAMA

Sanja Medić, mag. prim. obraz. u PŠ Bijeli Vir

Page 150: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

150

CILJEVI I NAMJENA

- upoznati učenike s kazalištem ili kinom te kazališnom predstavom ili filmom - potaknuti interes za kazališnu umjetnost ili kinematografiju - razviti ljubav prema medijskom izražavanju - stjecanje navika i praćenje kulturnih zbivanja u gradu - osvijestiti primjereno ponašanje u navedenim ustanovama -razvijati osjećaj za ljepotu jezika i ljubav prema čitanju -stjecati nova znanja i proširivati spoznaje -razvijati sposobnost pažnje, pamćenja, kritičkog mišljenja, logičkog zaključivanja -naučiti da se knjige trebaju čuvati i na vrijeme vraćati u knjižnicu -naučiti se snalaziti među knjigama u knjižnici -naučiti pravila lijepoga ponašanja u knjižnici

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2. - 4. r. ( 5 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

- izvođenje kazališne predstave ili filma koji su sadržajem prilagođeni uzrastu djece u razrednoj nastavi - organiziran prijevoz autobusom - gledaju predstavu ili film, analiziraju, iskazuju svoje dojmove pričanjem,pisanjem ili ilustriranjem -posjeta školskoj knjižnici -razgovor s knjižničarkom -razgledanje i čitanje dječje literature

VREMENIK

listopad i studeni 2019.

TROŠKOVNIK Cijena ulaznica 20 kn

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- kroz usmene, pismene i likovne uratke - izvještaj i fotografije na mrežnim stranicama škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: ŽIVOTNI UVJETI

NOSITELJ PROGRAMA

Ivanka Vuletić, učiteljica razredne nastave u PŠ Mlinište

CILJEVI I NAMJENA

-spoznati sadržaje vezane za životne uvjete te ih upoznati u stvarnosti -razumjeti međusobnu povezanost žive i nežive prirode -razlikovati živu i neživu prirodu i navoditi primjerima -nabrajati životne uvjete i razumjeti njihovu važnost

BROJ UČENIKA / RAZREDI

4. r. PŠ Mlinište (7 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

- šetanje, promatranje, zaključivanje

VREMENIK

- rujan 2019.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Naučeno primijeniti u nastavi i svakodnevnom životu

Page 151: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

151

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: ŽIVOTNI UVJETI

NOSITELJ PROGRAMA

Sanja Medić, mag. prim. obraz. u PŠ Bijeli Vir

CILJEVI I NAMJENA

-spoznati sadržaje vezane za životne uvjete te ih upoznati u stvarnosti -razumjeti međusobnu povezanost žive i nežive prirode -razlikovati živu i neživu prirodu i navoditi primjerima -nabrajati životne uvjete i razumjeti njihovu važnost - upoznati sadržaje vezane za životne uvjete te ih upoznati u stvarnosti

BROJ UČENIKA / RAZREDI

PŠ Bijeli Vir (3 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

- šetanje, promatranje, zaključivanje

VREMENIK

- rujan 2019.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Naučeno primijeniti u nastavi i svakodnevnom životu

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: MOJE MJESTO

NOSITELJ PROGRAMA

Ivana Marić, mag. prim. obraz. u PŠ Mlinište

- upoznavanje svoga mjesta - razvijanje ljubavi prema svome mjestu, njegovoj povijesti i tradiciji - prepoznavati pojedine dijelove sela, imenovati trgove i ulice, kulturne i javne ustanove i druge značajnije građevine u mjestu - razvijati ekološku svijest o potrebi očuvanja okoliša

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2. r. PŠ Mlinište (3 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

- upoznati svoje mjesto - orijentirati se u mjestu - mjesto realizacije: Mlinište

VREMENIK

- studeni 2019.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa - prezentacija viđenog te izrada plakata - fotografski zapisi

Page 152: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

152

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: MOJE MJESTO

NOSITELJ PROGRAMA

Sanja Medić, mag. prim. obraz. u PŠ Bijeli Vir

CILJEVI I NAMJENA

- upoznavanje svoga mjesta - razvijanje ljubavi prema svome mjestu, njegovoj povijesti i tradiciji - prepoznavati pojedine dijelove sela, imenovati trgove i ulice, kulturne i javne ustanove i druge značajnije građevine u mjestu - razvijati ekološku svijest o potrebi očuvanja okoliša

BROJ UČENIKA / RAZREDI

PŠ Bijeli Vir (1 učenik 2. razreda)

NAČIN REALIZACIJE

- upoznati svoje mjesto - orijentirati se u mjestu - mjesto realizacije: Mlinište i Bijeli Vir

VREMENIK

- studeni 2019.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa - prezentacija viđenog te izrada plakata - fotografski zapisi

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: ČISTOĆA I OČUVANJE OKOLIŠA

NOSITELJ PROGRAMA

Sanja Medić, mag. prim. obraz. u PŠ Bijeli Vir

CILJEVI I NAMJENA

- upoznavanje učenika sa problematikom zagađenja, uništavanjem ljepote i čistoće okoliša u kojem radimo i živimo - fotografiranje i izrada plakata o realiziranoj akciji - razvijanje duha zajedništva u realizaciji čišćenja okoliša škole

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2. -4.r. PŠ Bijeli Vir (5 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

- šetnja kroz selo, promatranje očuvanosti voda, uočavanje onečišćenog okoliša - organizirano skupljanje otpada kroz grupni i individualni rad

VREMENIK

- ožujak 2020. (Dan voda) - travanj 2020. (Dan planeta Zemlje)

TROŠKOVNIK - hamer - ljepilo - izrada fotografija

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja u realizaciji navedenih ciljeva - zainteresiranost učenika i njegov odnos prema očuvanju planeta Zemlja

Page 153: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

153

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: POSJET PERADARSKOJ FARMI „GALOV“

NOSITELJ PROGRAMA

Sanja Medić, mag. prim. obraz. u PŠ Bijeli Vir

CILJEVI I NAMJENA

- upoznati se sa zanimanjem proizvođača jaja - načinom hranjenja, uzgajanja peradi -načinom dobivanja (proizvodnje ) jaja - doznati o zanimanjima kojima se ljudi u zavičaju bave - razumjeti uvjetovanost prirodno-zemljopisnih uvjeta i gospodarstva (GOO)

BROJ UČENIKA / RAZREDI

PŠ Bijeli Vir (5 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

- mjesto polaska: Bijeli Vir - odredište: Badžula - vožnja lađom ili osobnim automobilom roditelja.

VREMENIK

- travanj 2020.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- izvještaj o obavljenom zadatku - izvještaj objaviti na mrežnim stranicama škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: ČISTOĆA I OČUVANJE OKOLIŠA

NOSITELJ PROGRAMA

Ivana Marić, mag. prim. obraz. i Ivanka Vuletić, učiteljica razredne nastave u PŠ Mlinište

CILJEVI I NAMJENA

- upoznavanje učenika sa problematikom zagađenja, uništavanje ljepote i čistoće okoliša u kojem radimo i živimo - fotografiranje i izrada plakata o realiziranoj akciji - razvijanje duha zajedništva u realizaciji čišćenja okoliša škole

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1. - 4. r. PŠ Mlinište (14 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

- šetnja kroz selo, promatranje očuvanosti voda, uočavanje onečišćenog okoliša - organizirano skupljanje otpada kroz grupni i individualni rad

VREMENIK

- ožujak 2020. (Dan voda) - travanj 2020. (Dan planeta Zemlje)

TROŠKOVNIK - hamer - ljepilo - izrada fotografija

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja u realizaciji navedenih ciljeva - zainteresiranost učenika i njegov odnos prema očuvanju planeta Zemlja

Page 154: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

154

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: POSJET PERADARSKOJ FARMI „GALOV“

NOSITELJ PROGRAMA

Ivana Marić, mag. prim. obraz. i Ivanka Vuletić, učiteljica razredne nastave u PŠ Mlinište

CILJEVI I NAMJENA

- upoznati se sa zanimanjem proizvođača jaja - načinom hranjenja, uzgajanja peradi -načinom dobivanja jaja - doznati o zanimanjima kojima se ljudi u zavičaju bave - razumjeti uvjetovanost prirodno-zemljopisnih uvjeta i gospodarstva (GOO)

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1. - 4. r. PŠ Mlinište (14 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

Odlazak na seosku farmu Grupni posjet razrednog odjela u trajanju od dva školskog sata Vožnja lađom ili osobnim automobilom roditelja

VREMENIK

- travanj 2020.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- izvještaj o obavljenom zadatku - izvještaj objaviti na mrežnim stranicama škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: ŽIVOTNA ZAJEDNICA ŠUMA

NOSITELJ PROGRAMA

Ivanka Vuletić, učiteljica razredne nastave u PŠ Mlinište

CILJEVI I NAMJENA

- spoznavati pojmove prirode - razlikovati živu od nežive prirode - uočiti suodnos priroda i uvjete života

BROJ UČENIKA / RAZREDI

4. r. PŠ Mlinište (7 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

- šetnja šumom - promatranje i proučavanje prirode

VREMENIK

- travanj 2020.

TROŠKOVNIK nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja u realizaciji navedenih ciljeva - zainteresiranost učenika i njegov odnos prema očuvanju prirode na Zemlji

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: ŽIVOTNA ZAJEDNICA ŠUMA

NOSITELJ PROGRAMA

Sanja Medić, mag. prim. obraz. u PŠ Bijeli Vir

Page 155: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

155

CILJEVI I NAMJENA

- spoznavati pojmove prirode - razlikovati živu od nežive prirode - uočiti suodnos priroda i uvjete života

BROJ UČENIKA / RAZREDI

3 učenika 4. razreda

NAČIN REALIZACIJE

- šetnja šumom - promatranje i proučavanje prirode

VREMENIK

- travanj 2020.

TROŠKOVNIK nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja u realizaciji navedenih ciljeva - zainteresiranost učenika i njegov odnos prema očuvanju prirode na Zemlji

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: POSJET MATIČNOJ ŠKOLI

NOSITELJ PROGRAMA

Ivanka Vuletić, učiteljica razredne nastave u PŠ Mlinište i Ivona Vuica, učiteljica razredne nastave u OŠ Stjepana Radića Metković

CILJEVI I NAMJENA

-upoznavanje matične škole, učionica i prostorija u školi -upoznavanje s učenicima 4.a razreda , njihovom učiteljicom Ivonom Vuicom, predmetnim učiteljima i ostalim djelatnicima škole -snalaženje u školi - samostalno putovanje školskim autobusom od kuće do škole u dogovoru s roditeljima -primjenjivanje komunikacijskih vještina

BROJ UČENIKA / RAZREDI

učenici četvrtog razreda ( 2 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

posjet 4. razredu (učiteljica Ivona Vuica)

VREMENIK

-svibanj 2020. godine

TROŠKOVNIK prijevoz školskim autobusom (nema troška)

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-opisno praćenje učeničkih postignuća i interesa -fotografiranje i izvještavanje na mrežnim stranicama škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: POSJET PRIRODOSLOVNOM MUZEJU

NOSITELJ PROGRAMA

Ivana Marić, mag. prim. obraz. i Ivanka Vuletić, učiteljica razredne nastave u PŠ Mlinište

CILJEVI I NAMJENA

-upoznati prirodne ljepote svoga kraja -upoznati zaštićene vrste biljaka i životinja -otkrivanje važnosti i značaja takvih institucija u gradu -razvijanje ekološke svijesti -osvijestiti primjereno ponašanje u muzeju

1. - 4. r. PŠ Mlinište (14 učenika)

Page 156: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

156

BROJ UČENIKA / RAZREDI

NAČIN REALIZACIJE

-razgledavanje i posjet Prirodoslovnom muzeju uz stručno vodstvo -prijevoz autobusom i šetnja kroz grad uz usmeno izlaganje viđenog

VREMENIK

-travanj 2020.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa -prezentacija viđenog -izrada plakata -fotografski zapisi -prezentacija na mrežnim stranicama škole

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: POSJET PRIRODOSLOVNOM MUZEJU

NOSITELJ PROGRAMA

Sanja Medić, mag. prim. obraz. u PŠ Bijeli Vir

CILJEVI I NAMJENA

-upoznati prirodne ljepote svoga kraja -upoznati zaštićene vrste biljaka i životinja -otkrivanje važnosti i značaja takvih institucija u gradu -razvijanje ekološke svijesti -osvijestiti primjereno ponašanje u muzeju

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2. - 4. r. PŠ Bijeli Vir (5 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

-razgledavanje i posjet Prirodoslovnom muzeju uz stručno vodstvo -prijevoz autobusom i šetnja kroz grad uz usmeno izlaganje viđenog

VREMENIK

-travanj 2020.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa -prezentacija viđenog -izrada plakata -fotografski zapisi -prezentacija na mrežnim stranicama škole

Page 157: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

157

9.2. PREDMETNA NASTAVA

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZVANUČIONIČKA NASTAVA IZ VJERONAUKA, 1. razred

NOSITELJ PROGRAMA

č.s. Mila Deak

CILJEVI I NAMJENA

Sustavno, što cjelovitije, dijaloški i ekumenski (na informativnoj i djelatnoj razini) upoznavanje katoličke vjere u svim njezinim bitnim dimenzijama zbog cjelovitog, općeljudskog i vjerničkog razvoja i rasta.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1. a, b, c, d, e,

NAČIN REALIZACIJE

Odlazak na izložbu u GKS, posjet župne crkve sv. Ilije u Metkoviću ili samostanske kapele sv. Obitelji u Metkoviću.

VREMENIK

listopad/rujan 2019., prosinac, 2019. i svibanj, 2020.

TROŠKOVNIK Udžbenik, radna bilježnica, bilježnica, pribor, papir

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja… Prema elementima vrednovanja: znanje, stvaralačko izražavanje, kultura komuniciranja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZVANUČIONIČKA NASTAVA IZ VJERONAUKA (posjet), 2. razred

NOSITELJ PROGRAMA Krešimir Jurić, s. Mila Deak

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZVANUČIONIČKA NASTAVA: POSJET ARHEOLOŠKOM MUZEJU NARONA U VIDU

NOSITELJ PROGRAMA HRVOJE ERCEG, prof. povijesti MANDICA BORAS, prof. povijesti

CILJEVI I NAMJENA

Očuvanje i njegovanje kulturno povijesne baštine neretvanskog kraja. Upoznavanje učenika s muzejom kao ustanovom u kojoj se čuvaju materijalni ostaci prošlosti. Na temelju izloženih arheoloških nalaza zaključivati o načinu života, kulturi i tradiciji naših predaka i zavičaja u prošlosti. Poticati učenike na odgovorno ponašanje prema kulturno-povijesnoj baštini.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

112/ 5. a, 5. b, 5. c, 5. d, 5. e

NAČIN REALIZACIJE

- vožnja autobusom do Vida - posjet Arheološkom muzeju Narona i razgledavanje uz pratnju stručnog

vodiča - aktivno sudjelovanje učenika

VREMENIK

svibanj 2019.

TROŠKOVNIK - trošak autobusne karte i ulaznice za muzej

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- nadogradnja znanja iz povijesti Rima i zavičajne povijesti. - prezentacija viđenog putem likovnog, pisanog i usmenog izražavanja

Page 158: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

158

CILJEVI I NAMJENA

Sustavno, što cjelovitije, dijaloški i ekumenski (na informativnoj i djelatnoj razini) upoznavanje katoličke vjere u svim njezinim bitnim dimenzijama zbog cjelovitog, općeljudskog i vjerničkog razvoja i rasta.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2. a, b, c, d, e

NAČIN REALIZACIJE

Odlazak na izložbu u GKS, posjet župne crkve sv. Ilije u Metkoviću ili samostanske kapele sv. Obitelji u Metkoviću.

VREMENIK

Tijekom rujna/listopda 2019., prosinca 2019. i svibnja 2020.

TROŠKOVNIK Udžbenik, radna bilježnica, bilježnica, pribor, papir

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja… Prema elementima vrednovanja: znanje, stvaralačko izražavanje, kultura komuniciranja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZVANUČIONIČKA NASTAVA IZ VJERONAUKA (posjet), 3. razred

NOSITELJ PROGRAMA

č.s. Mila Deak, Krešimir Jurić

CILJEVI I NAMJENA

Sustavno, što cjelovitije, dijaloški i ekumenski upoznavati katoličku vjeru u svim njezinim bitnim dimenzijama zbog cjelovitog, općeljudskog i vjerničkog razvoja i rasta. Upoznati, prihvatiti i nasljedovati Isusa Krista kao navjestitelja Radosne vijesti čovjeku, kao jedinog i konačnog osloboditelja i spasitelja svih ljudi. Upoznati se sa sadržajem i smislom caritativnog djelovanja u Crkvi.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

3. a, b, c, d, e

NAČIN REALIZACIJE

Odlazak na izložbu u GKS, posjet župne crkve sv. Ilije u Metkoviću ili samostanske kapele sv. Obitelji u Metkoviću. Odlazak u Caritas župe sv. Ilije.

VREMENIK

Tijekom ruja/listopada 2019, prosinca 2019., ožujka i svibnja 2020.

TROŠKOVNIK Udžbenik, radna bilježnica, bilježnica, pribor, papir

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja… Prema elementima vrednovanja: znanje, stvaralačko izražavanje, kultura komuniciranja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZVANUČIONIČKA NASTAVA IZ VJERONAUKA (posjet), 4. razred.

NOSITELJ PROGRAMA

Mirela Raguž, Elena Jelčić Sulić

CILJEVI I NAMJENA

Poticati i usmjeravati učenike prihvaćanju škole i vjeronauka kao njihovog vlastita okruženja u kojem su prihvaćeni i voljeni, te u kojem mogu rasti izgrađujući svoje vlastite sposobnosti. Približiti učenicima sadržaje katoličke vjere: odnos Bog – čovjek – priroda (stvorenja); Božje djelovanje tijekom povijesti u osobi Isusa Krista (božićno i uskrsno vrijeme). Poticati učenike na odgovorno ponašanje u duhu Dekaloga i Isusova djelovaja i naučavanja.

Page 159: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

159

BROJ UČENIKA / RAZREDI

4. a, b, c, d e

NAČIN REALIZACIJE

Odlazak na izložbu u GKS, posjet župne crkve sv. Ilije u Metkoviću ili samostanske kapele sv. Obitelji u Metkoviću.

VREMENIK

Tijekom rujna/listopada 2019., korizme 2019. I svibnja 2020.

TROŠKOVNIK Udžbenik, radna bilježnica, bilježnica, pribor, papir

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja… Prema elementima vrednovanja: znanje, stvaralačko izražavanje, kultura komuniciranja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZVANUČIONIČKA NASTAVA IZ vjeronauka (posjet), 5. razred

NOSITELJ PROGRAMA

Elena Jelčić-Sulić, Mirela Raguž

CILJEVI I NAMJENA

Upoznati značenje povijesti spasenja i povijesti Katoličke crkve koja izvršava Kristov nalog evangelizacije i služenja na različitim područjima crkvenog i društvenog života u hrvatskom narodu i cijelom svijetu. Upoznati ulogu Marije u životu Crkve.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 5. a, b, c, d, e, NAČIN REALIZACIJE

Odlazak na izložbu u GKS, posjet župne crkve sv. Ilije u Metkoviću ili samostanske kapele sv. Obitelji u Metkoviću.

VREMENIK

Tijekom rujna/listopada 2019., svibnja 2020.

TROŠKOVNIK Udžbenik, radna bilježnica, bilježnica, pribor, papir NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja… Prema elementima vrednovanja: znanje, stvaralačko izražavanje, kultura komuniciranja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZVANUČIONIČKA NASTAVA IZ vjeronauka (posjet), 6. razred

NOSITELJ PROGRAMA

Elena Jelčić-Sulić, Mirela Raguž

CILJEVI I NAMJENA

Uočiti i ispravno protumačiti povezanost odgovornosti i slobode. Razumjeti da prava sloboda podrazumijeva ljubav. Prepoznati Boga kao izvor slobode. Postići da učenici shvate kako Bog i kada daje zapovijedi to čini radi čovjekove slobode, a iz ljubavi. Prepoznati Isusa koji oslobađa svakog čovjeka od okova grijeha i otvara mu mogućnost za razvoj samoga sebe kao osobe. Upoznati Crkvu kao zajednicu vjernika, njezinu kulturu i baštinu, te crkvu kao liturgijski prostor za molitvu.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 6. a, b, c, d, e

NAČIN REALIZACIJE

Odlazak na izložbu u GKS, posjet župne crkve sv. Ilije u Metkoviću ili samostanske kapele sv. Obitelji u Metkoviću.

VREMENIK

Tijekom rujna/listopada 2019., svibnja 2020.

TROŠKOVNIK Udžbenik, radna bilježnica, bilježnica, pribor, papir.

Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja…

Page 160: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

160

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prema elementima vrednovanja: znanje, stvaralačko izražavanje, kultura komuniciranja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZVANUČIONIČKA NASTAVA IZ vjeronauka (posjet), 7. razred.

NOSITELJ PROGRAMA

Mirela Raguž, Elena Jelčić Sulić

CILJEVI I NAMJENA

Upoznavanje katoličke vjere u svim njezinim bitnim dimenzijama radi cjelovitog općeljudskog vjerničkog razvoja i rasta. Izgrađivati i ostvarivati zrelu ljudsku i vjerničku osobu. Shvaćati i uvažavati vjeru kao važan dio čovjekovog života. Upoznati starozavjetne proroke ka ljude na Božjem putu. Uočavati važnost Božjeg poziva na zajedništvo. Otvarati se istinskim evanđeoskim vrijednostima. Upoznavati druge kršćanske Crkve.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

7. a, b, c, d, e,

NAČIN REALIZACIJE

Odlazak na izložbu u GKS, posjet župne crkve sv. Ilije u Metkoviću i u pravoslavnu crkvu sv. Đorđa u Metkoviću.

VREMENIK

Tijekom rujna/listopada 2019., ožujka i svibnja 2020.

TROŠKOVNIK Udžbenik, bilježnica, pribor, papir

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja… Prema elementima vrednovanja: znanje, stvaralačko izražavanje,, kultura komuniciranja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZVANUČIONIČKA NASTAVA IZ vjeronauka (posjet), 8. razred

NOSITELJ PROGRAMA

Krešimir Jurić, fra Darijo Sinković

CILJEVI I NAMJENA

Potaknuti učenike na razmišljanje o bitnim egzistencijalnim sastavnicama svakog čovjeka (sloboda, ljubav, zlo/grijeh, odgovornost, opraštanje, vjera/nevjera, potraga za smislom, smisao ljudskog rada). Tražiti odgovore na životna pitanja u svjetlu kršćanke vjere (upoznavajući život Isusa Krista). Razlikovati biblijski/religijski i znanstveni pristup stvarnosti. Upoznati biblijsku sliku čovjeka. Otkriti kršćansku zrelost i odgovornost za zajednicu u kojoj živimo. Upoznati se sa vjerskom i kulturnom baštinom Crkve u Hrvata.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 8. a, b, c, d, e, f

NAČIN REALIZACIJE

Odlazak na izložbu u GKS, posjet župne crkve sv. Ilije u Metkoviću ili samostanske kapele sv. Obitelji u Metkoviću. Odlazak u Dom za stare, nemoćne i tjelesno i mentalno oštećene osobe u Metkoviću.

VREMENIK

Tijekom rujna/listopada 2019., svibnja 2020.

TROŠKOVNIK Udžbenik, bilježnica, pribor, papir

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja… Prema elementima vrednovanja: znanje, stvaralačko izražavanje, kultura komuniciranja

Page 161: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

161

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT IZVANUČIONIČKA NASTAVA-POSJET GRADSKOM DRUŠTVU

CRVENI KRIŽ METKOVIĆ

NOSITELJ PROGRAMA

Vesna Pavlović, nast.; Nela Orlović i Miranda Hajny djelatnice GDCK-a

Metković

CILJEVI I NAMJENA

Omogućiti učenicima uspješno savladavanje praktičnog dijela nastave i steći

vještine postupaka prve pomoći. Nadogradnja teoretskog znanja te pripremama

omogućiti što bolji plasman na gradskom i međužupanijskom natjecanju u

organizaciji HDCK-a. Razviti humane vrednote kod učenika i njegovati osjećaj

solidarnosti kroz upoznavanje rada i uloge društava Crvenog križa. Razviti

kompetencije u pružanju prve pomoći. Navikavati učenike na nužnost pomaganja

drugima i jačati sposobnost empatije. Razviti svijest o opasnim situacijama koje

mogu dovesti do ozljeđivanja. Usvojiti znanja o mjerama prevencije.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 16 učenika 7.razreda (7.d/7.e)

NAČIN REALIZACIJE Rad u grupi, demonstracija pružanja prve pomoći, praktičan rad.

VREMENIK Tjedni sastanci tijekom nastavne godine prema dogovoru(ukupno 15 sat).

TROŠKOVNIK Troškove priprema ekipa i sudjelovanja na natjecanjima snosi GDCK-a

Metković.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Plasman na natjecanju na gradskoj i međužupanijskoj razini.

Page 162: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

162

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT IZVANUČIONIČKA NASTAVA-PRIRODOSLOVNI MUZEJ

METKOVIĆ

NOSITELJ PROGRAMA

Vesna Pavlović nast.

CILJEVI I NAMJENA

Istaknuti važnost močvarnih staništa za život ptica. Pod stručnim vodstvom

upoznati ptice močvarice .Razviti ekološku svijest kod učenika o potrebi zaštite

vlažnih staništa i biljnog i životinjskog svijeta vezanog za močvare. Poticati

učenike da svojim djelovanjem u prirodi pridonose očuvanju bioraznolikosti

svog zavičaja. Shvatiti ulogu pojedinca i aktivnosti šire društvene zajednice u

zaštiti ptica močvarica.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 67 učenika 6.razreda(6.a/b/c)

NAČIN REALIZACIJE Pod stručnim vodstvom i promatranjem eksponata učenici će prepoznati živi

svijet močvarnih staništa i uočiti prilagodbe koje su razvili kako bi opstali u

uvjetima staništa. Izrada prezentacije i rješavanje radnih listića. Crteži i opis ptica

VREMENIK Ožujak 2020.godine

TROŠKOVNIK Cijena ulaznice, hamer papir i papir za kopiranje za izradu radnih listića.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Izrada prezentacije i plakata. Objava članka na mrežnim stranicama škole.

Povećana zainteresiranost učenika za zaštitu živog svijeta močvarnih staništa.

PROGRAM/AKTIVNOST/ IZVANUČIONIČKA NASTAVA

PRIMORSKA VAZDAZELENA ŠUMA

NOSITELJ PROGRAMA

Nataša Jakišić, nast.

CILJEVI I NAMJENA

Upoznati biljke i gljive u šumi, njihove prilagodbe na životne uvjete, razvijati smisao za zapažanje i jasno izražavanje te utjecati na međusobno pomaganje u radu.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 45 učenika/ 6.a i 6.b

NAČIN REALIZACIJE Učenici će odlaskom na terensku nastavu u Park šumu Predolac –Šibanica upoznati slojevitost šume,te naučiti svrstati biljke u određeni sloj. Naučit će imenovati i opisati biljke uz unaprijed pripremljene radne listiće.

VREMENIK Rujan 2019.

TROŠKOVNIK Materijali za izradu plakata , papir za radne listiće i materijal za izradu herbarija .

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Izrada herbarija-prepoznavanje biljaka. Izrada plakata i PowerPoint prezentacija

Page 163: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

163

PROGRAM/AKTIVNOST/ IZVANUČIONIČKA NASTAVA

KOPNENE VODE

NOSITELJ PROGRAMA

Nataša Jakišić, nast.

CILJEVI I NAMJENA

Upoznavanje , imenovanje i opisivanje biljaka i životinja iz bare .

BROJ UČENIKA / RAZREDI 45 učenika/6.a i 6.b

NAČIN REALIZACIJE Uočiti prilagodbe živih bića , prepoznati pojavu površinske napetosti vode , te opisati prepoznati najčešće biljke i životinje iz bare.

VREMENIK Travanj 2020.

TROŠKOVNIK Materijali za izradu plakata , papir za radne listiće i materijal za izradu herbarija .

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Riješenost radnih listića , izrada plakata i herbarija .

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZVANUČIONIČKA NASTAVA IZ HRVATSKOGA JEZIKA ( GRADSKA KNJIŽNICA )

NOSITELJ PROGRAMA Učitelji Hrvatskoga jezika i učenici 6. razreda

CILJEVI I NAMJENA

Kratko se upoznati s radom Gradske knjižnice. Ponoviti osnovne podatke o hrvatskim pismima i prvim spomenicima hrvatske pismenosti. Upoznati i druge podatke iz duge i bogate tradicije hrvatske pismenosti, osvijestiti važnost poznavanja i čuvanja hrvatske kulturne baštine, poticati učeničko zanimanje za njegovanje uglate glagoljice kao hrvatskoga povijesnoga pisma. Osvijestiti važnost njegovanja hrvatskoga pisma.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Šesti razredi (6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e )

NAČIN REALIZACIJE Upoznavanje učenika s radom knjižnice. Ponavljanje osnovnih podataka o početcima hrvatske pismenosti. Prezentacija o glagoljici i najznačajnijim glagoljičnim spomenicima. Upoznat će se s radom Male glagoljske akademije u Roču. Promatranje fotografija spomenika i knjiga na glagoljici. Proučavanje glagoljičnih slova. Rad u skupinama – radionica o glagoljici (pisanje imena i prezimena na glagoljici, pisanje poznatih stihova na glagoljici, pisanje pisma, izrezivanje glagoljičnih slova, izrada plakata o spomenicima na glagoljici, izrada nakita…)

VREMENIK Tijekom drugog obrazovnog razdoblja šk. god. 2019. /2020.

TROŠKOVNIK Materijali potrebni za izradu plakata, glagoljičnih slova, nakita…

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Prezentacija pred razrednim odjelom, slike i kratki članak na mrežnim stranicama škole…

Page 164: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

164

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: Udruga „Otac A. Gabrić“

NOSITELJ PROGRAMA

Tatjana Hazirović-Juračić i učenici 6.d i 6.e razreda

CILJEVI I NAMJENA

- kratko se upoznati s radom Udruge i njezinom ulogom u životu lokalne zajednice - poticati učenike na međugeneracijska druženja da bi proširili znanja o tradiciji i kulturnoj baštini svoga kraja -razvijati sliku o sebi, upravljati emocijama i ponašanjem -razvijati komunikacijske sposobnosti uvažavajući odnose s drugima - razvijati ljubav prema materinskom jeziku, čistoći i pravilnosti govora i pisanja; osposobiti učenike za govornu i pisanu komunikaciju; njegovati samostalan rad; poticati spremnost rada u zajednici -pridružiti se obilježavanju Međunarodnog dana starijih osoba

BROJ UČENIKA / RAZREDI

Učenici 6.d i 6.e raz.

NAČIN REALIZACIJE

Nakon obrade pjesme „Progutaj srdžbu“, napisanih igrokaza i pripremljenih dramatizacija organizirati druženje u prostorijama Udruge da bi učenici predstavili svoje uratke i potaknuli razgovor o dječjem ponašanju nekad i sad, o upravljanju svojim ponašanjem i načinima rješavanja sukoba.

VREMENIK

Prvi tjedan listopada 2019. g.

TROŠKOVNIK ---

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Vrednovanje učeničkih uradaka prema dogovorenim kriterijima. Slike i kratki članak na mrežnim stranicama škole.

Page 165: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

165

9.3. POSJETI/IZLETI/ESKURZIJE

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izlet: KLEK – MALOSTONSKI KANAL – PELJEŠAC - KLEK (jednodnevni izlet)

NOSITELJ PROGRAMA

Aleksandra Lukić-Skelić 1. d

CILJEVI I NAMJENA

-upoznati Malostonski kanal i dio poluotoka Pelješca, prirodne ljepote i ostale znamenitosti -plovidba brodom -posjetiti uzgajalište mušula -posjetiti Mali Ston i Drače - pokušati u učenika probuditi želju za istraživanjem prošlosti zavičaja (od svojih predaka – kako se živjelo i radilo) tako i spoznati koliko je važno očuvati stare običaje - kroz prirodne znamenitosti spoznati važnost očuvanja okoliša za budućnost

BROJ UČENIKA / RAZREDI

23

NAČIN REALIZACIJE

U dogovoru s turističkom agencijom, odabranom po Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, prijevoznim sredstvima autobusom i trajektom dolaziti na predviđena odredišta te kroz igru i druženje naučiti o prirodnim bogatstvima Malostonskog kanala i dijela Pelješca, kao i o povijesti zavičaja (primjereno uzrastu učenika)

VREMENIK

Lipanj 2020.

TROŠKOVNIK Troškovi putovanja određeni od strane agencije koja provodi izlet. NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Naučeno primijeniti u nastavi kroz izlaganja i izradu likovnih radova ili plakata.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: DUBROVNIK (jednodnevna Izvanučionička nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović, Anka Milinković

CILJEVI I NAMJENA

- razgledavanje kulturnih i povijesnih znamenitosti u svrhu ispunjavanja određenih odgojnih i obrazovnih ciljeva i zadataka - razvijati međukulturnu, gospodarsku i ekološku dimenziju građanskog odgoja i obrazovanja - naučiti naziv i izgled županije - spoznati važnije djelatnosti i zanimanja ljudi, upoznati Dubrovnik kao županijsko središte i značaj naše županije za cijelu Hrvatsku - razvijati pozitivan odnos prema lokalnoj zajednici - razvijati međukulturnu, gospodarsku i ekološku dimenziju građanskog odgoja i obrazovanja

BROJ UČENIKA / RAZREDI

3.a razred: 21 učenik 3.b razred: 21 učenik 3.c razred: 21 učenik

Page 166: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

166

3.d razred: 24 učenika 3.e razred: 22 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- putovanje autobusom u suradnji sa izabranom agencijom u dvije skupine (3.a, 3.b i 3.c; 3.d i 3. e) - obilazak i razgledavanje znamenitosti uz pratnju stručnih vodiča: Arboretum, grad Dubrovnik, Ljekarna male braće, Onofrijeva česma, Orlandov stup, Knežev dvor, Palača Sponza, akvarij, zračna luka, Ston, solana

VREMENIK

-studeni 2019.g.

TROŠKOVNIK oko 260 kn

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- prezentacija kroz likovno, jezično – usmeno i pismeno izražavanje - prezentacija putovanja nakon povratka

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: IZLET: IMOTSKI - MAKARSKA

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Josipa Đerek 4.a, Ivona Vuica 4.b, Anđelka Medak 4.c, Marijana Curić 4.d, Valentina Crnčević 4.e, Sanja Medić PŠ- Bijeli Vir, Ivanka Vuletić- PŠ Mlinište

CILJEVI I NAMJENA

- upoznaje prirodne i kulturne znamenitosti Republike Hrvatske; razvija ljubav prema prirodnoj i kulturnoj baštini; poticanje na aktivno sudjelovanje u očuvanju prirodne i kulturne baštine, razvijanje kvalitetne komunikacije između učenika i učitelja, poticanje suradnje i zajedništva među učenicima; razvijanje prijateljstva - otkrivanje raznolikosti i različitosti i uvažavanje različitosti - prenijeti dio kulturne zajednice u kojoj smo rođeni i odrastamo, koja je dio našeg identiteta drugima i upoznati kulturne vrijednosti- jačanje kulturne interakcije i identiteta, upoznavanje Hrvatske (ljudi, običaja) te upoznavanje kulturne znamenitosti zavičaja i njihove važnosti u očuvanju nacionalnog identiteta

BROJ UČENIKA / RAZREDI

4.a razred: 21 učenik 4.b razred: 23 učenika 4.c razred: 21 učenika 4.d razred: 24 učenika 4.e razred: 23 učenika PŠ Bijeli Vir: 5 učenika PŠ Mlinište: 14 učenika

NAČIN REALIZACIJE - izvanučionička nastava planira se provesti u dvije skupine

VREMENIK - svibanj/lipanj 2020. godine

TROŠKOVNIK - karta za prijevoz autobusom, ulaznice za Malakološki muzej, te Crveno i Modro jezero, ručak u restoranu

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA R EZULTATA

- govornim i pisanim izričajem, pomoću fotografija te kvizom znanja provjeriti usvojenost sadržaja

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZVANUČIONIČKA NASTAVA: SINJ I ŠPILJA VRANJAČA (jednodnevna izvanučionička nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Razrednice: IVA STOJIĆ DOMINIKOVIĆ, KATICA VIŠTICA, TILDA VEKIĆ, prof.

Page 167: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

167

CILJEVI I NAMJENA

-upoznavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti Republike Hrvatske; upoznavanje Sinja i Sinjske krajine te jedne od najpoznatijih hrvatskih špilja. -razvijanje ljubavi prema prirodnoj i kulturnoj baštini, poticanje na aktivno sudjelovanje u očuvanju prirodne i kulturne baštine, učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti. -njegovanje pristojnog ponašanja na javnim mjestima; poticanje suradnje i zajedništva među učenicima; razvijanje prijateljstva -sudjelovanje u aktivnostima prije, tijekom i poslije izvanučioničke nastave ili drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti u skladu s planiranim -briga o vlastitom zdravlju i sigurnosti i neugrožavanjem zdravlja i sigurnosti drugih sudionika

BROJ UČENIKA / RAZREDI 5.a 23 učenika, 5.b 23 učenika, 5.c 21 učenik NAČIN REALIZACIJE Izvanučionička nastava (jednodnevna izvanučionička nastava) realizira se u

skladu sa Zakonom o osnovnom školstvu, Nacionalnim kurikulumom, Nastavnim planom i programom određenog predmeta i Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i ostalih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Na jednodnevni izlet u Sinj idu učenici 5.a, 5.b, 5.c razreda s razrednicima (67 učenika i 3 razrednika-učitelj voditelj i učitelji pratitelji) Plan puta: U dogovoru s turističkom agencijom, odabranom po Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, poći autobusom u jutarnjim satima i doći na planirana odredišta, razgledati planirane sadržaje, kroz igru i druženje stjecati nova znanja. Posjetiti špilju Vranjaču i poslušati predavanje vodiča. Družiti se, zabaviti i ručati na jednom od seoskih gospodarstava u Sinjskoj krajini. Posjetiti Sinj, razgledati sinjske znamenitosti uz pratnju stručnoga vodiča (Alkarsko trkalište, Spomenik alkaru, crkva Čudotvorne Gospe Sinjske, Alkarski dvori, Muzej alke). Povratak kući u večernjim satima.

VREMENIK Svibanj/lipanj 2020.g TROŠKOVNIK 250 kn NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Primjena stečenih znanja, razgovor o jednodnevnom izletu na satu razrednog odjela, izrada plakata, prezentiranje naučenog na nastavi Geografije, Povijesti, Prirode i Hrvatskog jezika s ciljem što kvalitetnije realizacije nastavnog plana i programa -članak za školski list ili za internetsku stranicu Škole -pisano izvješće o realizaciji jednodnevne izvanučioničke nastave

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: KLIS-SPLIT-TROGIR (jednodnevni izlet)

NOSITELJ PROGRAMA

Razrednice 5.d i 5.e razreda Julita Bakalar i Elena Jelčić Sulić

CILJEVI I NAMJENA

Učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti, upoznavanje učenika sa prirodnom i kulturnom baštinom. Učenici će posjetiti Klišku tvrđavu (najistaknutiju utvrdu u Hrvatskoj), Split-staru jezgru grada, sa Dioklecijanovom palačom, šetnicom Rivom, katedralom sv. Dujma.Obilazak HNK-a Split i Gradskog kazališta mladih. Obilazak Splita završavamo posjetom Galeriji Meštrović. Slijedi vožnja do Trogira - obilazak stare gradske jezgre sa čuvenom trogirskom katedralom. Povratak u Metković u večernjim satima.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

Učenici 5.d i 5.e razreda (44 učenika)

Page 168: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

168

NAČIN REALIZACIJE

Putovanje prema Splitu, Klisu i Trogiru u organizaciji odabrane turističke agencije. Voditelji su dužni osigurati sve mjere za sigurno odvijanje izvanučioničke nastave. Učenici su dužni pridržavati se uputa voditelja i izvršavati postavljene zadatke.

VREMENIK

Tijekom svibnja ili lipnja 2020..

TROŠKOVNIK Roditelji će financirati sve troškove u iznosu okvirno između 200 i 300 kuna prema odabiru najpovoljnije ponude.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Rad i ponašanje učenika pratit će se na svim odredištima i u različitim situacijama. Naglasak je na povezivanju znanja i primjeni naučenog u praksi. Objava fotografija u medijima.

Page 169: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

169

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZVANUČIONIČKA NASTAVA: OMIŠ I TROGIR (JEDNODNEVNA UČIONIČKA NASTAVA)

NOSITELJ PROGRAMA

Mirela Raguž, 6.a i Manuela Šiljeg Malezija , 6.b s učenicima

CILJEVI I NAMJENA

Upoznavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti Republike Hrvatske; upoznavanje Omiša i Trogira te jedne od najpoznatijih hrvatskih špilja Razvijanje ljubavi prema prirodnoj i kulturnoj baštini, poticanje na aktivno sudjelovanje u očuvanju prirodne i kulturne baštine, učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti. Njegovanje pristojnog ponašanja na javnim mjestima; poticanje pravilnog odnosa prema učiteljima i vršnjacima, poticanje suradnje i zajedništva među učenicima; razvijanje prijateljstva. Sudjelovanje u aktivnostima prije, tijekom i poslije izvanučioničke nastave ili drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti u skladu s planiranim. Briga o vlastitom zdravlju i sigurnosti i neugrožavanje zdravlja i sigurnosti drugih sudionika; razvijanje ekološke osviještenosti.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 22 učenika 6. a razreda i 23 učenika 6. b razreda

NAČIN REALIZACIJE Izvanučionička nastava (jednodnevna izvanučionička nastava) realizira se u skladu sa Zakonom o osnovnom školstvu, Nacionalnim kurikulumom, Nastavnim planom i programom određenog predmeta i Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Na jednodnevni izlet u Omiš i Trogir idu učenici 6. d i 6. e razreda s razrednicima i s pratiteljem (47 učenika i 2 razrednika – učitelj voditelj i 2 učitelja pratitelja). Plan puta: U dogovoru s turističkom agencijom, odabranom po Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, poći autobusom u jutarnjim satima i doći na planirana odredišta, razgledati planirane sadržaje, kroz igru i druženje stjecati nova znanja. Obilazak Omiša, ručak i slobodno vrijeme u Radmanovim mlinicama. Posjet splitskom akvariju. Obilazak Trogira. Povratak kući u večernjim satima.

VREMENIK Svibanj / lipanj 2020. godine

TROŠKOVNIK Cijena je oko 250 kn po učeniku, a cijenu snose roditelji.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Primjena stečenih znanja, razgovor o jednodnevnom izletu na satu razrednog odjela, izrada plakata, prezentiranje naučenog na nastavi Geografije, Povijesti, Prirode i Hrvatskoga jezika s ciljem što kvalitetnije realizacije nastavnog plana i programa. Članak za školski list ili za internetsku stranicu Škole Pisano izvješće o realizaciji jednodnevne izvanučioničke nastave.

Page 170: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

170

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: OMIŠ i TROGIR (jednodnevna izvanučionička nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Ivana Šiljeg, prof., Kata Jelačić, prof.(zamjena Pava Grmoja, prof.), Tatjana Hazirović-Juračić,prof. s učenicima 6.c, 6.d i6.e

CILJEVI I NAMJENA

- Upoznavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti Republike Hrvatske; upoznavanje Omiša i Trogira te splitskog akvarija

- Razvijanje ljubavi prema prirodnoj i kulturnoj baštini, poticanje na aktivno sudjelovanje u očuvanju prirodne i kulturne baštine, učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti.

- Njegovanje pristojnog ponašanja na javnim mjestima; poticanje pravilnog odnosa prema učiteljima i vršnjacima, poticanje suradnje i zajedništva među učenicima; razvijanje prijateljstva.

- Sudjelovanje u aktivnostima prije, tijekom i poslije izvanučioničke nastave ili drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti u skladu s planiranim.

- Briga o vlastitom zdravlju i sigurnosti i neugrožavanje zdravlja i sigurnosti drugih sudionika; razvijanje ekološke osviještenosti.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

po 22 učenika 6.c, d i 6.e razreda

NAČIN REALIZACIJE

Izvanučionička nastava (jednodnevna izvanučionička nastava) realizira se u skladu sa Zakonom o osnovnom školstvu, Nacionalnim kurikulumom, Nastavnim planom i programom određenog predmeta i Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Na jednodnevni izlet u Omiš i Trogir idu učenici 6.c, 6.d i 6.e razreda s razrednicama i s učiteljima pratiteljima . Plan puta: U dogovoru s turističkom agencijom, odabranom po Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, poći autobusom u jutarnjim satima i doći na planirana odredišta, razgledati planirane sadržaje, kroz igru i druženje stjecati nova znanja. Obilazak Omiša, ručak i slobodno vrijeme u Radmanovim mlinicama. Posjet splitskom akvariju. Obilazak Trogira. Povratak kući u večernjim satima.

VREMENIK

Svibanj / lipanj 2020. godine

TROŠKOVNIK 250 - 280 kn

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- Primjena stečenih znanja, razgovor o jednodnevnom izletu na satu razrednog odjela, izrada plakata, prezentiranje naučenog na nastavi Geografije, Povijesti, Prirode i Hrvatskoga jezika s ciljem što kvalitetnije realizacije nastavnog plana i programa. - članak za školski list ili za internetsku stranicu Škole - Pisano izvješće o realizaciji jednodnevne izvanučioničke nastave.

Page 171: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

171

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZVANUČIONIČKA NASTAVA – EKSKURZIJA UČENIKA (ISTRA)

NOSITELJ PROGRAMA

ANTE LEKO, prof. TOMISLAV TOMIĆ, prof. ANA KURAN, prof

CILJEVI I NAMJENA

- upoznavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti Republike Hrvatske - razvijanje ljubavi prema prirodnoj i kulturnoj baštini - poticanje na aktivno sudjelovanje u očuvanju prirodne i kulturne baštine. - njegovanje pristojnog ponašanja na javnim mjestima - poticanje pravilnog odnosa prema učiteljima i vršnjacima - poticanje suradnje i zajedništva među učenicima - razvijanje prijateljstva

BROJ UČENIKA / RAZREDI 74 učenika /7.a, 7.b i 7.c (uz pratitelje za učenike s teškoćama u razvoju)

NAČIN REALIZACIJE Izvanučionička nastava (višednevna ekskurzija) realizira se u skladu sa Zakonom o osnovnom školstvu, Nacionalnim kurikulumom, Nastavnim planom i programom i Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-

obrazovnih aktivnosti škole. Učenici će posjetiti Istru (Pula, Rovinj, Poreč, Pazin, Brijuni i druge usputne destinacije, npr. Rijeka, Zadar ili otok Krk).

VREMENIK Lipanj 2020.

TROŠKOVNIK Cijena putovanja ovisi o odabranoj ponudi davatelja usluge (troškove snose roditelji).

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- primjena i širenje ranije stečenih znanja u skladu sa Nastavnim planom i programom, posebno iz Hrvatskog jezika, Prirode, Biologije, Geografije, Povijesti i Vjeronauka - članak za školski list i internetsku stranicu Škole -pisano izvješće o realizaciji ekskurzije

Page 172: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

172

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

Izvanučionička nastava: IZLET U SPLIT (jednodnevna izvanučionička nastava)

NOSITELJ PROGRAMA

Organizatorica i koordinatorica voditeljica KUD-a Aleksandra Lukić-Skelić

CILJEVI I NAMJENA

- upoznati se s Umjetničkom akademijom preko razgovora sa studentima i profesorima (intervju) - prisustvovanje na jednom satu studenata Umjetničke akademije odsjek gluma -razgledavanje zgrade HNK Split i upoznavanje s djelatnicima iste - intervju s intendantom - gledanje kazališne predstaveu GKM u Splitu - intervju s glumcima iz predstave - gledanje kino projekcije u Cineplexx kinu u City centru Split

BROJ UČENIKA / RAZREDI

80-ak učenika koji pohađaju INA

NAČIN REALIZACIJE

Samostalna organizacija izleta po Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, autobusom do predviđenih odredišta.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZVANUČIONIČKA NASTAVA – EKSKURZIJA UČENIKA (ISTRA)

NOSITELJ PROGRAMA

MARIJANA GLUŠČEVIĆ, prof. BORIS BRČIĆ, prof.

CILJEVI I NAMJENA

- upoznavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti Republike Hrvatske - razvijanje ljubavi prema prirodnoj i kulturnoj baštini - poticanje na aktivno sudjelovanje u očuvanju prirodne i kulturne baštine. - njegovanje pristojnog ponašanja na javnim mjestima - poticanje pravilnog odnosa prema učiteljima i vršnjacima - poticanje suradnje i zajedništva među učenicima - razvijanje prijateljstva

BROJ UČENIKA / RAZREDI 47 učenika /7.d i 7.e

NAČIN REALIZACIJE Izvanučionička nastava (višednevna ekskurzija) realizira se u skladu sa Zakonom o osnovnom školstvu, Nacionalnim kurikulumom, Nastavnim planom i programom i Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-

obrazovnih aktivnosti škole. Učenici će posjetiti Istru (Pula, Rovinj, Poreč, Pazin, Brijuni i druge usputne destinacije, npr. Rijeka, Zadar ili otok Krk).

VREMENIK Lipanj 2020.

TROŠKOVNIK Cijena putovanja ovisi o odabranoj ponudi davatelja usluge (troškove snose roditelji).

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- primjena i širenje ranije stečenih znanja u skladu sa Nastavnim planom i programom, posebno iz Hrvatskog jezika, Prirode, Biologije, Geografije, Povijesti i Vjeronauka. - članak za školski list i internetsku stranicu Škole -pisano izvješće o realizaciji ekskurzije

Page 173: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

173

VREMENIK

30. studenog 2019.

TROŠKOVNIK Do 200 kuna (najam autobusa, ulaznice i ručak) NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Naučeno primijeniti u INA kroz izlaganja i izradu plakata, pisanje članaka za školski list i web stranicu škole.

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT

IZVANUČIONIČKA NASTAVA: POSJET OSMIH RAZREDA VUKOVARU

NOSITELJ PROGRAMA

Koordinator: pedagoginja Nikolina Vugdelija u suradnji s razrednicima osmih razreda Suradnici: Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

CILJEVI I NAMJENA

- Učiti o vrijednostima Domovinskog rata i Bitke za Vukovar. - Prenošenje poruke mira, prihvaćanja različitosti i suosjećanja. - Upoznati kulturne vrijednosti drugih zajednica. - Stjecati nova znanja i vještina.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

Učenici 8. razreda – 103 učenika

NAČIN REALIZACIJE

Imenovanje školske koordinacije. Informiranje roditelja o projektu i njihova suglasnost za provodbu. Realizacija uključuje provedbu slijedećih aktivnosti: - smještaj u lokalnom hostelu - obilazak svih mjesta sjećanja vezanih za Domovinski rat - posjet Gradskom muzeju Vukovar (dvorac Eltz) - usustavljivanje stečenih znanja kroz Školu mira i Kviz znanja na temu Domovinskog rata i bitke za Vukovar.

- Završni rad: prezentacija rada na panou, mrežnim stranicama Škole i Grada

VREMENIK

- Rujan: proučavanje ideje projekta, definiranje projekta i prihvaćanje od strane svih sudionika

- Rujan: posjet učenika Vukovaru TROŠKOVNIK - Troškovi posjeta (prijevoz, smještaj i prehranu): osigurava Ministarstvo

branitelja Republike Hrvatske

- Dnevnice učiteljima pratiteljima osigurava Škola

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- foto-dokumentacija - izvješće o projektu članova školske koordinacije

Page 174: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

174

10. INTEGRIRANA NASTAVA

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: DAN KRUHA

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović, Anka

Milinković

CILJEVI I NAMJENA

- udružiti nastavne sadržaje u jedinstvenu nastavu

- razviti osjećaj zahvalnosti za žetvu i plodove zemlje kao i zajedničko blagovanje

- saznati o tradicionalnim običajima obilježavanja blagdana i svečanosti

zahvalnosti

– navoditi misli i osjećaje u govornom i pisanom obliku;pripovijedati

- razvijati pozitivan stav i radoznalost u traženju mogućnosti učenja i primjene

naučenoga u različitim životnim situacijama povezanim s obilježavanjem

blagdana

- razvijati suradnju i povezanost učenika, učitelja i roditelja kroz zajedničke

aktivnosti

BROJ UČENIKA / RAZREDI

3.a razred: 21 učenik

3.b razred: 21 učenik

3.c razred: 21 učenik

3.d razred: 24 učenika

3.e razred: 22 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- blagoslov i zajedničko blagovanje raznih peciva

- prodajna izložba na školskom igralištu

- integriranost sadržaja u nastavi

- kulturni dio programa

VREMENIK

- listopad 2019. godine

TROŠKOVNIK /

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- likovnim i literarnim radovima iskazivati vlastiti doživljaj i zadovoljstvo;

- proširivanje i produbljivanje znanja kroz igru i druženje

- čitati primjerene tekstove

- prikupljena materijalna sredstva namijeniti u humanitarne svrhe ili za potrebe

naše škole

- podijeliti sadržaje s rezultatima rada na mrežnim stranicama škole

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: BLAGDANI – BOŽIĆ I USKRS

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović, Anka

Milinković

- obilježiti blagdane tradicionalnim običajima

- istražiti i proučiti božićne i uskršnje običaje

- spoznati zašto kršćani slave te blagdane

Page 175: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

175

CILJEVI I NAMJENA

- stvarati i izražavati se u pisanom i govornom obliku

- osposobiti učenike za odabir ključnih informacija o obilježavanju blagdana i

praznika i integrirati ih u razgovor te samostalno pripovijedati o njima

- čitati prigodne tekstove i pjesme

- usvojiti oblike primjerenog ponašanja tijekom obilježavanja blagdana i praznika

(čestitanje, običaji)

- poštovati vlastite običaje, kao i običaje drugih naroda i vjera

- razvijati pozitivan stav i radoznalost u traženju mogućnosti učenja i primjene

naučenog u različitim životnim situacijama povezanim s obilježavanjem blagdana

i praznika

- pjevanje pjesama na prigodnu temu, sviranje na školskom instrumentariju,

slušanje prigodnih skladbi, tjeloglazba

- poticati želju da se radost podijeli s bližnjima

BROJ UČENIKA / RAZREDI

3.a razred: 21 učenik

3.b razred: 21 učenik

3.c razred: 21 učenik

3.d razred: 24 učenika

3.e razred: 22 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- kroz integraciju nastavnih sadržaja

- ukrašavanje razreda i školskog prostora kroz različite aktivnosti, priredbe

- projektna , istraživačka i izvanučionička nastava

VREMENIK

- prosinac 2019. godine i travanj 2020. godine

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- likovnim i literarnim radovima iskazivati vlastiti doživljaj i zadovoljstvo

- izrada tematskih plakata i panoa u učionici

- proširivanje i produbljivanje znanja kroz igru i druženje

- razredne i školske svečanosti

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: DAN VODA

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović, Anka

Milinković

CILJEVI I NAMJENA

-objasniti važnost vode za život na Zemlji

- uočiti važnost očuvanja zaštite voda (GOO)

- pravo na zdravi okoliš i odgovornost pojedinca za održivi razvoj zajednice

BROJ UČENIKA / RAZREDI

3.a razred: 21 učenik

3.b razred: 21 učenik

3.c razred: 21 učenik

3.d razred: 24 učenika

3.e razred: 22 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- integracijom teme kroz nastavne predmete

- objašnjavajući, gledajući prezentacije

- obradom tekstova o vodama

Page 176: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

176

- ilustriranjem i stvaranjem plakata kroz grupni rad

VREMENIK

- ožujak 2020.g.

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

-zainteresiranost učenika i njegov odnos prema vodi i njegovom očuvanju kroz

usmeno izlaganje, likovne radove i plakate

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: DAN PLANETA ZEMLJE

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović, Anka

Milinković

CILJEVI I NAMJENA

- razvijanje ekološke svijesti kod učenika

- upoznavanje učenika sa problematikom zagađenja, uništavanjem ljepote i čistoće

okoliša u kojem radimo i živimo

- spoznati važnost očuvanja Zemlje

- razvijanje duha zajedništva u realizaciji čišćenja okoliša škole

BROJ UČENIKA / RAZREDI

3.a razred: 21 učenik

3.b razred: 21 učenik

3.c razred: 21 učenik

3.d razred: 24 učenika

3.e razred: 22 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- integracijom teme kroz nastavne predmete

- objašnjavajući, gledajući prezentacije

- obradom tekstova o zaštiti planete i ekološkoj svijesti

- ilustriranjem i stvaranjem plakata kroz grupni rad

VREMENIK

- travanj 2018.g.

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

-zainteresiranost učenika i njegov odnos prema planeti Zemlji i njegovom

očuvanju kroz usmeno izlaganje, likovne radove i plakate

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: MOJA ŽUPANIJA

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović, Anka

Milinković

CILJEVI I NAMJENA

- naučiti naziv i izgled županije

- spoznati važnije djelatnosti i zanimanja ljudi, upoznati Dubrovnik kao

županijsko središte i značaj naše županije za cijelu Hrvatsku

- razvijati pozitivan odnos prema lokalnoj zajednici

- razvijati međukulturnu, gospodarsku i ekološku dimenziju građanskog odgoja i

obrazovanja

Page 177: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

177

BROJ UČENIKA / RAZREDI

3.a razred: 21 učenik

3.b razred: 21 učenik

3.c razred: 21 učenik

3.d razred: 24 učenika

3.e razred: 22 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- kroz realizaciju jednodnevnog izleta i terenske nastave

VREMENIK

-studeni 2019.g.

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- kroz usmeno izlaganje, likovne radove i plakate

- podijeliti sadržaje s rezultatima rada na mrežnim stranicama škole

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT

Integrirana nastava: SVETSKI DAN SVJESNOSTI

O AUTIZMU

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović,

Anka Milinković

CILJEVI I NAMJENA

Potaknuti učenike na zauzimanje ispravnoga stajališta o međusobnoj

sličnosti, ali i različitosti među ljudima te pravilnome prihvaćanju

različitosti. Učenike usmjerite na promišljanje o različitosti ljudi (izgled,

razmišljanje…). Upoznavanjem i prihvaćanjem različitosti drugih ljudi

postajemo duhovno bogatiji i bolji. Upoznavanje učenika s pojmom

autizam. Učenike usmjeravamo na posebnu njegu i pomoć djeci s

autizmom. Svako dijete treba štititi od nasilja – ruganja, vrijeđanja,

udaranja, dodirivanja po tijelu

BROJ UČENIKA / RAZREDI

3.a razred: 21 učenik

3.b razred: 21 učenik

3.c razred: 21 učenik

3.d razred: 24 učenika

3.e razred: 22 učenika

NAČIN REALIZACIJE

Integrirani predmeti Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo,

Likovna kultura i Sat razrednika pri čemu će se obrađivati sadržaji

propisani Nastavnim planom i programom: HRVATSKI JEZIK: poticati

pravilno usmeno izražavanje učenika; uočavati uzročno-posljedične veze;

razvijati tehniku čitanja PRIRODA I DRUŠTVO: ponoviti sadržaje

povezane s nastavnom temom Briga za osobno zdravlje; poticati i razvijati

aktivno mišljenje MATEMATIKA: razvijati logičko mišljenje; ponoviti i

utvrditi postupke pisanoga zbrajanja i oduzimanja LIKOVNA

KULTURA: razvijati zanimanje i ljubav za likovno izražavanje; razvijati

kreativne vještine i maštu; njegovati suradnju SAT RAZREDNIKA:

poticati učenika na prihvaćanje različitosti i razumijevanje autizma

VREMENIK

- 2. travnja 2020.g.

TROŠKOVNIK Oko 40 kn za nastavna sredstva i pomagala: nastavni listići, škare, ljepilo,

puzzle, baloni, slikovni materijal, računalo i projektor, internet

Page 178: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

178

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Razgovorom dolazimo do zajedničkoga zaključka teme dana: autizam.

Analizu dana provodimo na satu razrednoga odjela gdje ponavljamo

naučeno i procjenjujemo koliko im je tema bila zanimljiva, što bi voljeli još

naučiti. Pritom učenici sami procjenjuju sebe, izražavaju pozitivne i

negativne strane ovakva oblika nastave, a u raspravi sudjeluju svi učenici.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: DAN KRAVATE

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Nada Šunjić, Maša Petrov, Ivana Popović, Anđelka Obradović, Anka

Milinković

CILJEVI I NAMJENA

-pridonositi produbljivanju društveno-kulturne svijesti o važnosti stvaralaštva i

produbljivati znanje o nacionalnoj kulturnoj baštini

- bavljenje istim motivom uz različite predmetne pristupe omogućiti učenicima

sagledati različite perspektive uz povezivanje s vlastitim životnim iskustvom, a

kao posljedicu njegovanje povijesne i kulturne baštine

BROJ UČENIKA / RAZREDI

3.a razred: 21 učenik

3.b razred: 21 učenik

3.c razred: 21 učenik

3.d razred: 24 učenika

3.e razred: 22 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- integracijom teme kroz nastavne predmete Hrvatski jezik, Matematiku, Likovnu

kulturu i Sat razrednika pri čemu će se obrađivati sadržaji propisani Nastavnim

planom i programom:

HJ – tema u prozi, pripovijetka, opis predmeta

MAT – skup prirodnih brojeva do 1 000

LK – točka i crta – ornament, narodni ukras, simetrija.

SR -

VREMENIK

-18. listopada 2019. godine

TROŠKOVNIK /

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Razgovorom dolazimo do zajedničkoga zaključka teme dana: kravata. Analizu

dana provodimo na satu razrednoga odjela gdje ponavljamo naučeno i

procjenjujemo koliko im je tema bila zanimljiva, što bi voljeli još naučiti. Pritom

učenici sami procjenjuju sebe, izražavaju pozitivne i negativne strane ovakva

oblika nastave, a u raspravi sudjeluju svi učenici.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: DAN KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA

PLODOVE ZEMLJE

NOSITELJ PROGRAMA

Sanja Medić, mag. prim. obraz. u PŠ Bijeli Vir

CILJEVI I NAMJENA

- objašnjavati značenje i važnost kruha za život, kulturu

- udružiti nastavne sadržaje u jedinstvenu nastavu uz pomoć i nadgledanje svog razrednog učitelja - razviti osjećaj zahvalnosti za žetvu i plodove zemlje kao i zajedničko blagovanje - uočavati, istraživati, slikati i krasnosloviti o plodovima zemlje

Page 179: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

179

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2. - 4. r.PŠ Bijeli Vir (5 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

- blagoslov i zajedničko blagovanje raznih peciva

-sudjelovanje na školskoj priredbi obilježavanja Dana kruha

- povezivanje i prepoznavanje suodnosa određenih sadržaja

VREMENIK

- listopad 2019.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- likovnim i literarnim radovima iskazivati vlastiti doživljaj i zadovoljstvo - proširivanje i produbljivanje znanja kroz igru i druženje

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: BLAGDANI – BOŽIĆ I USKRS

NOSITELJ PROGRAMA

Ivana Marić, mag. prim. obraz. i Ivanka Vuletić, učiteljica razredne nastave,

Krešimir Jurić, vjeroučitelj i Pava Grmoja, prof. engleskog jezika u PŠ Mlinište

CILJEVI I NAMJENA

- doživjeti blagdansku radost

- proučiti božićne i uskrsne običaje

- spoznati radost Božića i Uskrsa, poticati želju da se radost podijeli s bližnjima

- obraditi tekstove, pjesme s temom Božić/Uskrs

- usvojiti i pjevati božićne pjesme - izrađivati likovne radove s temom Božića/Uskrsa - poticati kreativnost kod djece - prikupiti i proučiti božićne/uskrsne običaje

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: DAN KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA

PLODOVE ZEMLJE

NOSITELJ PROGRAMA

Ivana Marić, mag. prim. obraz. i Ivanka Vuletić, učiteljica razredne nastave u

PŠ Mlinište

CILJEVI I NAMJENA

- objašnjavati značenje i važnost kruha za život, kulturu

- udružiti nastavne sadržaje u jedinstvenu nastavu uz pomoć i nadgledanje svog razrednog učitelja - razviti osjećaj zahvalnosti za žetvu i plodove zemlje kao i zajedničko blagovanje - uočavati, istraživati, slikati i krasnosloviti o plodovima zemlje

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1. - 4. r. PŠ Mlinište (14 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

- blagoslov i zajedničko blagovanje raznih peciva

-sudjelovanje na školskoj priredbi obilježavanja Dana kruha

- povezivanje i prepoznavanje suodnosa određenih sadržaja

VREMENIK

- listopad 2019.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- likovnim i literarnim radovima iskazivati vlastiti doživljaj i zadovoljstvo - proširivanje i produbljivanje znanja kroz igru i druženje

Page 180: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

180

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1. - 4. r. PŠ Mlinište (14 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

- kroz integraciju nastavnih sadržaja

- uređivanje škole

- školska svečanost

VREMENIK

- prosinac 2019. godine i travanj 2020. godine

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- učeničke likovne i literarne radove

- fotografije izložiti u učionici, holu

- izrada tematskih plakata

- pisanje sastavaka, zadatci na temu, izložba učeničkih radova

- naučeno primijeniti u nastavi i svakodnevnom životu.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: BLAGDANI – BOŽIĆ I USKRS

NOSITELJ PROGRAMA

Sanja Medić, mag. prim. obraz.,

Ivanka Šešelj, vjeroučitelj i Pava Grmoja, prof. engleskog jezika u PŠ Bijeli Vir

CILJEVI I NAMJENA

- doživjeti blagdansku radost

- proučiti božićne i uskrsne običaje

- spoznati radost Božića i Uskrsa, poticati želju da se radost podijeli s bližnjima

- obraditi tekstove, pjesme s temom Božić/Uskrs

- usvojiti i pjevati božićne pjesme - izrađivati likovne radove s temom Božića/Uskrsa - poticati kreativnost kod djece - prikupiti i proučiti božićne/uskrsne običaje

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2. - 4. r. PŠ Bijeli Vir ( 5 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

- kroz integraciju nastavnih sadržaja

- uređivanje škole

- školska svečanost

VREMENIK

- prosinac 2019. godine i travanj 2020. godine

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- učeničke likovne i literarne radove

- fotografije izložiti u učionici, holu

- izrada tematskih plakata

- pisanje sastavaka, zadatci na temu, izložba učeničkih radova

- naučeno primijeniti u nastavi i svakodnevnom životu.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: DAN VODA

NOSITELJ PROGRAMA

Ivana Marić, mag. prim. obraz. i Ivanka Vuletić, učiteljica razredne nastave u PŠ

Mlinište

Page 181: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

181

CILJEVI I NAMJENA

- objasniti važnost vode za život na Zemlji

- uočiti važnost očuvanja zaštite voda

- pravo na zdravi okoliš i odgovornost pojedinca za održivi razvoj zajednice

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1. - 4. r. PŠ Mlinište (14 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

- integracijom teme kroz nastavne predmete

- objašnjavajući, gledajući prezentacije

- obradom tekstova o vodama

- ilustriranjem i stvaranjem plakata kroz grupni rad

VREMENIK

- ožujak 2020..

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Zainteresiranost učenika i njegov odnos prema vodi i njegovom očuvanju kroz

usmeno izlaganje, likovne radove i plakate.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: DAN VODA

NOSITELJ PROGRAMA

Sanja Medić, mag. prim. obraz. u PŠ Bijeli Vir

CILJEVI I NAMJENA

-objasniti važnost vode za život na Zemlji

-uočiti važnost očuvanja zaštite voda

-pravo na zdrav okoliš i odgovornost pojedinca za održivi razvoj zajednice

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2.- 4.r PŠ Bijeli Vir (5 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

- integracijom teme kroz nastavne predmete

- objašnjavajući, gledajući prezentacije

- obradom tekstova o vodama

- ilustriranjem i stvaranjem plakata kroz grupni rad

VREMENIK

- ožujak 2020.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Zainteresiranost učenika i njegov odnos prema vodi i njegovom očuvanju kroz

usmeno izlaganje, likovne radove i plakate.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: MAJČIN DAN

NOSITELJ PROGRAMA

Ivana Marić, mag. prim. obraz. i Ivanka Vuletić, učiteljica razredne nastave i

Krešimir Jurić, vjeroučitelj u PŠ Mlinište

Page 182: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

182

CILJEVI I NAMJENA

- spoznati i opisati djelatnosti svakog člana u obiteljskom okruženju

- doživjeti ovaj dan kao motiv za literarno i likovno izražavanje

- razvijati i oblikovati pozitivno stajalište o obitelji, a posebno majci, te uvažavati

njene napore oko svih članova obitelji

- razvijati osjećaj za sklad obitelji i njen blagotvoran utjecaj na svako dijete

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1. - 4. r. PŠ Mlinište (14 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

Realizacija integriranog dana prema razrađenom planu integracije kroz nastavne

predmete.

VREMENIK

- svibanj 2020.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- učeničke likovne i literarne radove i fotografije izložiti u učionici

- opisno praćenje po predmetima

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: MAJČIN DAN

NOSITELJ PROGRAMA

Sanja Medić, mag. prim. obraz. i Ivanka Šešelj, vjeroučiteljica u PŠ Bijeli Vir

CILJEVI I NAMJENA

- spoznati i opisati djelatnosti svakog člana u obiteljskom okruženju

- doživjeti ovaj dan kao motiv za literarno i likovno izražavanje

- razvijati i oblikovati pozitivno stajalište o obitelji, a posebno majci, te uvažavati

njene napore oko svih članova obitelji

- razvijati osjećaj za sklad obitelji i njen blagotvoran utjecaj na svako dijete

BROJ UČENIKA / RAZREDI

2. – 4. r. PŠ Bijeli Vir (5 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

Realizacija integriranog dana prema razrađenom planu integracije kroz nastavne

predmete.

VREMENIK

- svibanj 2020.

TROŠKOVNIK Nema troškova.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- učeničke likovne i literarne radove i fotografije izložiti u učionici

- opisno praćenje po predmetima

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: DAN KRUHA I ZAHVALNOSTI

ZA PLODOVE ZEMLJE

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Marija Volarević 1.a, Dajana Marinović 1.b, Marijana Kljusurić 1.c,

Aleksandra Lukić–Skelić 1.d, Marija Ketini Hajny 1.e

Page 183: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

183

CILJEVI I NAMJENA

- udružiti nastavne sadržaje u jedinstvenu nastavu

- razviti osjećaj zahvalnosti za žetvu i plodove zemlje kao i zajedničko blagovanje

- saznati o tradicionalnim običajima obilježavanja blagdana i svečanosti

zahvalnosti

- razvijati suradnju i povezanost učenika, učitelja i roditelja kroz zajedničke

aktivnosti

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1.a razred: 24 učenik

1.b razred: 23 učenika

1.c razred: 23 učenika

1.d razred: 23 učenika

1.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- blagoslov i zajedničko blagovanje raznih peciva

- prodajna izložba na školskom igralištu

- integriranost sadržaja u nastavi

- kulturni dio programa

VREMENIK

- listopad 2019. godine

TROŠKOVNIK - roditelji učenika snose troškove za prodajnu izložbu

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- likovnim i literarnim radovima iskazivati vlastiti doživljaj i zadovoljstvo;

- proširivanje i produbljivanje znanja kroz igru i druženje

- čitati primjerene tekstove

- prikupljena materijalna sredstva namijeniti u humanitarne svrhe

ili za potrebe naše škole

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: GODIŠNJA DOBA- JESEN, ZIMA,

PROLJEĆE, LJETO

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Marija Volarević 1.a, Dajana Marinović 1.b, Marijana Kljusurić 1.c,

Aleksandra Lukić–Skelić 1.d, Marija Ketini Hajny 1.e

CILJEVI I NAMJENA

- spoznati obilježja godišnjih doba

- uočiti promjene vremena

- spoznati bogatstvo boja i mirisa

- uočiti i prepoznati plodove

- razvijati ljubav prema prirodi i ekološku svijest o njenom očuvanju

- promatrati, opisivati i oslikavati životne promjene u prirodi

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1.a razred: 24 učenik

1.b razred: 23 učenika

1.c razred: 23 učenika

1.d razred: 23 učenika

1.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- integrirani predmeti Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo, Likovna

kultura i Sat razrednika pri čemu će se obrađivati sadržaji propisani kurikulima

pojedinih nastavnih predmeta.

- prikupiti što više tekstualnih i slikovnih materijala te vidjeti zorno sve ono što

smo u mogućnosti u okolišu škole i mjestu stanovanja

Page 184: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

184

VREMENIK

- tijekom šk. god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- literarni i likovni radovi

- prezentacija u obliku plakata

- fotografiranje

- samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: BLAGDANI - BOŽIĆ I USKRS

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Marija Volarević 1.a, Dajana Marinović 1.b, Marijana Kljusurić 1.c,

Aleksandra Lukić–Skelić 1.d, Marija Ketini Hajny 1.e

CILJEVI I NAMJENA

- obraditi tekstove, pjesme s temom Božić/Uskrs

- usvojiti i pjevati božićne pjesme

- izrađivati likovne radove s temom Božića/Uskrsa

- poticati kreativnost kod djece

- doživjeti blagdansku radost kićenjem razreda

- prikupiti i proučiti božićne/uskrsne običaje

- spoznati zašto kršćani slave Božić/Uskrs - obilježiti blagdane tradicionalnim običajima - usvojiti oblike primjerenog ponašanja tijekom obilježavanja blagdana i praznika (čestitanje, običaji) - poštovati vlastite običaje, kao i običaje drugih naroda i vjera - poticati želju da se radost podijeli s bližnjima

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1.a razred: 24 učenik

1.b razred: 23 učenika

1.c razred: 23 učenika

1.d razred: 24 učenika

1.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- kroz integriranost nastavnih sadržaja

- ukrašavanje razreda kroz različite aktivnosti

- priredbe

VREMENIK

- prosinac 2019. godine i travanj 2020. godine

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- vrjednovati likovne i literarne radove

- izraditi tematske plakate i panoe u učionici i holu škole

- proširiti znanja kroz igru

- razredne i školske svečanosti

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: DAN OČEVA

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Marija Volarević 1.a, Dajana Marinović 1.b, Marijana Kljusurić 1.c,

Aleksandra Lukić–Skelić 1.d, Marija Ketini Hajny 1.e

CILJEVI I NAMJENA

- spoznati i opisati djelatnosti svakog člana u obiteljskom okruženju

- doživjeti ovaj dan kao motiv za literarno i likovno izražavanje

- razvijati i oblikovati pozitivno stajalište o obitelji, a posebno o očevima, te

uvažavati njegove napore za sve članove obitelji

1.a razred: 24 učenik

Page 185: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

185

BROJ UČENIKA / RAZREDI 1.b razred: 23 učenika

1.c razred: 23 učenika

1.d razred: 24 učenika

1.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- integracijom teme kroz nastavne predmete

VREMENIK - 19. ožujaka 2020. godine

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- kroz usmeno izlaganje, likovne radove, izrada tematskih panoa, vršnjačko

vrednovanje i samovrednovanje, opisno praćenje kroz nastavne predmete

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: MAJČIN DAN

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Marija Volarević 1.a, Dajana Marinović 1.b, Marijana Kljusurić 1.c,

Aleksandra Lukić–Skelić 1.d, Marija Ketini Hajny 1.e

CILJEVI I NAMJENA

- spoznati i opisati djelatnosti svakog člana u obiteljskom okruženju

- doživjeti ovaj dan kao motiv za literarno i likovno izražavanje

- razvijati i oblikovati pozitivno stajalište o obitelji, a posebno majci, te uvažavati

njene napore oko svih članova obitelji

- razvijati osjećaj za sklad obitelji i njen blagotvoran utjecaj na svako dijete

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1.a razred: 24 učenik

1.b razred: 23 učenika

1.c razred: 23 učenika

1.d razred: 24 učenika

1.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE

. integracijom teme kroz nastavne predmete

VREMENIK

- svibanj 2020. godine

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- kroz usmeno izlaganje, likovne radove, izrada tematskih panoa, vršnjačko

vrednovanje i samovrednovanje, opisno praćenje kroz nastavne predmete

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: DAN PLANETA ZEMLJE

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Marija Volarević 1.a, Dajana Marinović 1.b, Marijana Kljusurić 1.c,

Aleksandra Lukić–Skelić 1.d, Marija Ketini Hajny 1.e

CILJEVI I NAMJENA

- poznavanje učenika sa problematikom zagađenja, uništavanjem ljepote i

čistoće okoliša u kojem radimo i živimo

- razvijanje duha zajedništva u realizaciji čišćenja okoliša škole

- ostvarivanje kurikulum iz MPT Zdravlje, Održivi razvoj, Osobni i socijalni

razvoj, Građanski odgoj

Page 186: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

186

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1.a razred: 24 učenik

1.b razred: 23 učenika

1.c razred: 23 učenika

1.d razred: 24 učenika

1.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- integracijom teme kroz nastavne predmete

- boravkom u školskom okruženju

VREMENIK

- 22. travnja 2020. godine

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- vrjednovati likovne i literarne radove

- izraditi tematske plakate i panoe u učionici

- proširiti znanja kroz igru

- samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: BIJELI VIR

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Marija Volarević 1.a, Dajana Marinović 1.b, Marijana Kljusurić 1.c,

Aleksandra Lukić–Skelić 1.d, Marija Ketini Hajny 1.e

CILJEVI I NAMJENA

- upoznati sve karakteristike sela;

- uočavati obilježja godišnjih doba;

- uočiti različitosti sela i grada;

- ostvarivanje kurikulum iz MPT Zdravlje, Održivi razvoj, Osobni i socijalni

razvoj, Građanski odgoj

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1.a razred: 24 učenik

1.b razred: 23 učenika

1.c razred: 23 učenika

1.d razred: 24 učenika

1.e razred: 23 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- razgledavanje sela

- uočavanje različitosti godišnjih doba

- promatranje okoliša

- prikupljanje podataka

-grupni i frontalni rad

- integrirani predmeti Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo, Likovna

kultura i Sat razrednika pri čemu će se obrađivati sadržaji propisani kurikulima

pojedinih nastavnih predmeta.

VREMENIK

- tijekom šk. god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK - troškovi prijevoza

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- zadovoljstvo sviju stečenim znanjem

- primjena naučenog u životu

- razvijanje ljubavi prema prirodi i selu

Page 187: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

187

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: DAN KRUHA

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra

Šutalo

CILJEVI I NAMJENA

- objašnjavati značenje i važnost kruha za život, kulturu

- udružiti nastavne sadržaje u jedinstvenu nastavu uz pomoć i nadgledanje svog razrednog učitelja - razviti osjećaj zahvalnosti za žetvu i plodove zemlje kao i zajedničko blagovanje - uočavati, istraživati, slikati i krasnosloviti o plodovima zemlje

BROJ UČENIKA / RAZREDI

- svi učenici drugih razreda

2.a razred: 18 učenika

2.b razred: 20 učenika

2.c razred: 19 učenika

2.d razred: 19 učenika

2.e razred: 19 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- blagoslov i zajedničko blagovanje raznih peciva

-sudjelovanje na školskoj priredbi obilježavanja Dana kruha

- povezivanje i prepoznavanje suodnosa određenih sadržaja

VREMENIK

- listopad 2019. godine

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- likovnim i literarnim radovima iskazivati vlastiti doživljaj i zadovoljstvo - proširivanje i produbljivanje znanja kroz igru i druženje

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: BLAGDANI – BOŽIĆ I USKRS

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra

Šutalo

CILJEVI I NAMJENA

- doživjeti blagdansku radost, poticati želju da se radost podijeli s bližnjima - obraditi tekstove, pjesme s temom Božić/Uskrs - usvojiti i pjevati božićne pjesme - izrađivati likovne radove s temom Božića/Uskrsa - poticati kreativnost kod djece - doživjeti blagdansku radost kićenjem razreda - prikupiti i proučiti božićne/uskrsne običaje - spoznati zašto kršćani slave Božić/Uskrs

BROJ UČENIKA / RAZREDI

- svi učenici drugih razreda

2.a razred: 18 učenika

2.b razred: 20 učenika

2.c razred: 19 učenika

2.d razred: 19 učenika

Page 188: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

188

2.e razred: 19 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- kroz integraciju nastavnih sadržaja

- ukrašavanje razreda i školskog prostora kroz različite aktivnosti, priredbe

VREMENIK

- prosinac 2019. godine i travanj 2020. godine

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- likovnim i literarnim radovima iskazivati vlastiti doživljaj i zadovoljstvo

- izrada tematskih plakata

- proširivanje i produbljivanje znanja kroz igru i druženje

- razredne i školske svečanosti

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava:

JESEN /ZIMA/PROLJEĆE/LJETO

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Ana Ćužić, Ivana Sršen, Jelena Bartulović, Anika Popovac, Sandra

Šutalo

CILJEVI I NAMJENA

- spoznati obilježja godišnjih doba

- uočiti promjene vremena

- spoznati bogatstvo boja i mirisa

- uočiti i prepoznati plodove

- razvijati ljubav prema prirodi i ekološku svijest o njenom očuvanju

- promatrati, opisivati i oslikavati životne promjene u prirodi

BROJ UČENIKA / RAZREDI

- svi učenici drugih razreda

2.a razred: 18 učenika

2.b razred: 20 učenika

2.c razred: 19 učenika

2.d razred: 19 učenika

2.e razred: 19 učenika

NAČIN REALIZACIJE

- prikupiti što više tekstualnih i slikovnih materijala te vidjeti zorno sve ono što

smo u mogućnosti u okolišu škole i mjestu stanovanja

- kroz integraciju nastavnih sadržaja

VREMENIK

- rujan2019. – lipanj 2020.

TROŠKOVNIK - nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- literarni i likovni radovi

- prezentacija u obliku plakata

- fotografiranje

Page 189: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

189

11. RAD S UČENICIMA S POSEBNIM

ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Izvanučionička nastava: GRADSKA KNJIŽNICA (posjet)

NOSITELJ PROGRAMA

Antonela Markotić, učiteljica rehabilitatorica

Petra Talajić; učiteljica rehabilitatorica

Matilda Rodin, učiteljica razredne nastave

CILJEVI I NAMJENA

- upoznavanje s prostorom Gradske knjižnice u Metkoviću, njenom funkcijom i namjenom

- uočavanje razlike između školske i gradske knjižnice - upoznavanje s odjelima knjižnice i njihovom namjenom, pravilima

posudbe te članovima knjižnice i njihovom ulogom - senzilibiliziranje djece za učlanjenje i korištenje gradske knjižnice - upoznavanje s projektima i aktivnostima namijenjenih djeci - razvijati međukulturnu, gospodarsku i ekološku dimenziju građanskoga

odgoja i obrazovanja - promicanje vrijednosti sudjelovanja u širem društvenom okruženju - razvijanje pozitivnoga stava prema knjizi, pisanoj i usmenoj riječi - razvijanje sposobnosti praćenja i usmjeravanja pozornosti - razvijanje pravilnoga kulturnoga ponašanja i čitateljskih navika - usvajanje pojmova knjižničar informator, zatvoreni/otvoreni fond,

knjižnični odjeli i dr.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

učenici posebnoga razrednoga odjeljenja čl.8 st.5 od 1. do 8. razreda

učenici odgojno obrazovne skupine čl.9

NAČIN REALIZACIJE

- odlazak u Gradsku knjižnicu, obilazak dječjega odjela i odjela za odrasle, prepoznavanje prostora za aktivnost

- radionica u Gradskoj knjižnici ili gledanje filma prema dogovoru

- grupni posjet razrednoga odjela u trajanju od jednoga školskoga sata uz razgledanje i informativno predavanje;

VREMENIK

tijekom drugoga obrazovnoga razdoblja šk. god. 2019/2020.

TROŠKOVNIK materijali potrebni za izradu plakata, materijal za preslikavanje

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

prezentacija pred razrednim odjelom, slike i kratki članak na mrežnim

stranicama škole

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Izvanučionična nastava: GODIŠNJA DOBA – podneblje i

vremenska obilježja - JESEN, ZIMA, PROLJEĆE,

LJETO

NOSITELJ PROGRAMA Antonela Markotić, učiteljica rehabilitatorica

Petra Talajić; učiteljica rehabilitatorica

Matilda Rodin, učiteljica razredne nastave

Page 190: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

190

CILJEVI I NAMJENA

- spoznati promjene koje smjena godišnjih doba čini u prirodi te kako te

promjene utječu na biljni i životinjski svijet te život i rad ljudi

- uočavati povezanost vremenskih prilika i žive prirode

- učiti u neposrednoj stvarnosti, opažati neživu i živu prirodu u kojoj žive

i kreću se

- učiti voljeti prirodu i ponašati se u skladu s vremenskim prilikama

- razlikovati godišnja doba prema najvažnijim obilježjima (načelo

zavičajnosti)

BROJ UČENIKA / RAZREDI učenici posebnog razrednog odjeljenja čl.8 st.5 od 1. do 8. razreda

učenici odgojno obrazovne skupine čl.9

NAČIN REALIZACIJE

odlazak u vrt, park, voćnjak i vinograd; fotografiranje listopadnoga i

vazdazelenoga stabla; uočiti promjene na vegetaciji u različitim godišnjim dobima.

VREMENIK

studeni, siječanj, ožujak, lipanj

TROŠKOVNIK

materijali potrebni za izradu plakata, materijal za preslikavanje

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

izrada kalendara prirode; likovno i pisano stvaralaštvo; prikazati promjene

plakatima

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Izvanučionička nastava: POSJET INSTITUCIJAMA KOJE BRINU O OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI i /ili OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA

NOSITELJ PROGRAMA

Antonela Markotić, učiteljica rehabilitatorica

Petra Talajić, učiteljica rehabilitatorica

Matilda Rodin, učiteljica razredne nastave

CILJEVI I NAMJENA

- upoznati učenike na različitost u društvu; razvijati osjećaj međusobnoga

poštovanja i uvažavanja

- doprinijeti uklanjanju društvene isključenosti

- razvijati suosjećajnost i brigu za najranjivije članove društva

- poticati učenike na humanitarni rad, pomaganje i volontiranje

- međugeneracijska solidarnost

BROJ UČENIKA / RAZREDI

učenici posebnoga razrednoga odjeljenja čl.8 st.5 od 1. do 8. razreda

učenici odgojno obrazovne skupine čl.9

NAČIN REALIZACIJE

odlazak u udruge (Otac Ante Gabrić, Prijatelj, Leptirići) i boravak s korisnicima

tih ustanova; timski rad, rad u paru, društvene igre; obilježavanje istaknutijih

nadnevaka i sl.

VREMENIK

kroz školsku godinu prema dogovoru i prilikom obilježavanja istaknutijih

nadnevaka

TROŠKOVNIK ---

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

objava na mrežnim stranicama škole i školskim novinama

Page 191: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

191

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Izvanučionička nastava: PRIRODOSLOVNI MUZEJ METKOVIĆ

(posjet)

NOSITELJ PROGRAMA

Antonela Markotić, učiteljica rehabilitatorica

Petra Talajić, učiteljica rehabilitatorica

Matilda Rodin, učiteljica razredne nastave

CILJEVI I NAMJENA

- upoznati se s raznolikošću i bogatstvom ptičjeg svijeta doline Neretve i prirodnom baštinom našeg kraja

- razvijati kulturu ponašanja u muzeju

- razvijati senzibilitet za prirodnu baštinu

- razvijati međukulturnu, gospodarsku i ekološku dimenziju građanskoga odgoja i obrazovanja

BROJ UČENIKA / RAZREDI

učenici posebnoga razrednoga odjeljenja čl.8 st.5 od 1. do 8. razreda

učenici odgojno obrazovne skupine čl.9

NAČIN REALIZACIJE

- posjet Muzeju i razgledavanje uz pratnju stručnog vodiča

- aktivno sudjelovanje učenika

VREMENIK

travanj 2020. godine

TROŠKOVNIK - cijena ulaznice

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- prezentacija viđenoga putem likovnoga, pismenoga i usmenoga izražavanja

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Izvanučionička nastava: USTANOVA ZA KULTURU I

SPORT METKOVIĆ - kazališna ili kino predstava

NOSITELJ PROGRAMA

Antonela Markotić, učiteljica rehabilitatorica

Petra Talajić, učiteljica rehabilitatorica

Matilda Rodin, učiteljica razredne nastave

CILJEVI I NAMJENA

- razvijanje svijesti o očuvanju kulturne i povijesne baštine

- razvijanje ljubavi prema filmskoj umjetnosti i/ili kazalištu

- razvijanje kritičkog mišljenja i kulture ponašanja u kazalištu

- poticanje na gledanje i doživljavanje scenskoga/filmskoga djela

BROJ UČENIKA / RAZREDI

učenici posebnoga razrednoga odjeljenja čl.8 st.5 od 1. do 8. razreda

učenici odgojno obrazovne skupine čl.9

NAČIN REALIZACIJE

- posjet kazališnoj ili kino predstavi

- aktivno sudjelovanje učenika

VREMENIK

tijekom školske godine 2019/2020. godine

TROŠKOVNIK - cijena ulaznice

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

prezentacija viđenoga putem likovnoga, pismenoga i usmenoga izražavanja

Page 192: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

192

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT POSEBNA EDUKACIJSKO REHABILITACIJASKA

POMOĆ u posebnom razrednom odjeljenju od 1. do 8. razreda, čl.8 st.5

NOSITELJ PROGRAMA

Petra Talajić, učiteljica rehabilitatorica

CILJEVI I NAMJENA

- pripremanje učenika za život i rad u svojoj sredini

- razvoj vizuomotorike

- stjecanje praktičnih vještina

- briga za čistoću i ljepotu okoline

- razvijanje radnih navika u školi i kući

- razvijanje osnovnih navika samoposluživanja

- razvijanje preciznosti, urednosti i estetskoga oblikovanja

- stjecaj uvida u zanimanja

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1 – 3 učenika (kombinirani razredni odjel od 3. do 8. razreda)

NAČIN REALIZACIJE

rad u skupini i individualni rad

VREMENIK

školska godina 2019/2020.

TROŠKOVNIK - troškovi umnažanja, printanja, hamer papira, ljepila i sl. uredskoga materijala

- glinamol, plastelin, papir, drvo, prirodni oblici, razne boje

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- usvojenost raznih vještina

- ostvarenost planiranoga sadržaja

- vrednovanje estetskih vrijednosti i oblika

- zadovoljstvo učenika, roditelja i učiteljice

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT POSEBNA EDUKACIJSKO REHABILITACIJASKA

POMOĆ u posebnom razrednom odjeljenju od 1. do 8. razreda, čl.8 st.5

NOSITELJ PROGRAMA

Antonela Markotić, učiteljica rehabilitatorica

CILJEVI I NAMJENA

- pripremanje učenika za život i rad u svojoj sredini

- razvoj vizuomotorike

- stjecanje praktičnih vještina

- briga za čistoću i ljepotu okoline

- razvijanje radnih navika u školi i kući

- razvijanje osnovnih navika samoposluživanja

- razvijanje preciznosti, urednosti i estetskoga oblikovanja

Page 193: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

193

- stjecaj uvida u zanimanja

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1 – 4 učenika (kombinirani razredni odjel od 2. do 8. razreda)

NAČIN REALIZACIJE

rad u skupini i individualni rad

VREMENIK

školska godina 2019/2020.

TROŠKOVNIK - troškovi umnažanja, printanja, hamer papira, ljepila i sl. uredskoga materijala

- glinamol, plastelin, papir, drvo, prirodni oblici, razne boje

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- usvojenost raznih vještina

- ostvarenost planiranoga sadržaja

- vrednovanje estetskih vrijednosti i oblika

- zadovoljstvo učenika, roditelja i učiteljice

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOGA JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA

Petra Talajić, učiteljica rehabilitatorica

CILJEVI I NAMJENA

- osposobljavati učenike za pravilno usmeno i pismeno izražavanje; ovladati pravogovornom normom i rječnikom u skladu s dobi;

- ovladati s osnovnim komunikacijskim vještinama potrebnim za učenje, suradnju, rješavanje problema u svakodnevnom životu (npr. slušanje, dijalog i sl.)

- pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanju sposobnosti i vještina iz hrvatskoga jezika

- razvijati ljubav prema hrvatskom književnom jeziku, poticati želju za čitanjem, zapažati važnost pisanoga izražavanja, razvijati kulturu

slušanja, govorenja i suradničkih odnosa - uvoditi učenike u zakonitosti hrvatskoga književnoga jezika, bogatiti

učenikov rječnik, pravilno koristiti hrvatski jezik na području govorenja i pisanja, razvijati kreativnost u usmenom i pismenom izrazu, razvijati kritički stav prema pročitanom i pogledanom djelu

- poticati urednost, upornost, točnost i samostalnost

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1- 3 učenika

NAČIN REALIZACIJE

rad u skupini i individualni rad

VREMENIK

školska godina 2019/2020.

TROŠKOVNIK troškovi umnažanja i didaktičkih pomagala

Page 194: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

194

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- ostvarenost planiranoga sadržaja

- usvojenost i ovladanost posebnoga nastavnoga programa

- zadovoljstvo učenika i učitelja ovladanim sadržajima

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA

Petra Talajić, učiteljica rehabilitatorica

CILJEVI I NAMJENA

- ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnosti nastavka školovanja

- individualni rad s učenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo - pomoć pri usvajanju temeljnih matematičkih znanja i osnovne

matematičke pismenosti - razvijanje sposobnosti rješavanja matematičkih problema sukladno

zadanom nastavnom planu i programu - ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnosti nastavka

školovanja - razvoj samostalnosti kod učenika

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1-3 učenika

NAČIN REALIZACIJE

rad u skupini i individualni rad

VREMENIK

Školska godina 2019/2020.

TROŠKOVNIK troškovi umnažanja i didaktičkih pomagala

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- ostvarenost planiranoga sadržaja

- usvojenost i ovladanost posebnoga nastavnoga programa

- zadovoljstvo učenika i učitelja ovladanim sadržajima

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOGA JEZIKA

NOSITELJ PROGRAMA

Antonela Markotić, učiteljica rehabilitatorica

CILJEVI I NAMJENA

- osposobljavati učenike za pravilno usmeno i pismeno izražavanje; ovladati pravogovornom normom i rječnikom u skladu s dobi;

- ovladati s osnovnim komunikacijskim vještinama potrebnim za učenje, suradnju, rješavanje problema u svakodnevnom životu (npr. slušanje, dijalog i sl.)

- pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanju sposobnosti i vještina iz hrvatskoga jezika

- razvijati ljubav prema hrvatskom književnom jeziku, poticati želju za čitanjem, zapažati važnost pisanoga izražavanja, razvijati kulturu

slušanja, govorenja i suradničkih odnosa

Page 195: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

195

- uvoditi učenike u zakonitosti hrvatskoga književnoga jezika, bogatiti učenikov rječnik, pravilno koristiti hrvatski jezik na području govorenja i pisanja, razvijati kreativnost u usmenom i pismenom izrazu, razvijati kritički stav prema pročitanom i pogledanom djelu

- poticati urednost, upornost, točnost i samostalnost

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1- 4 učenika

NAČIN REALIZACIJE

rad u skupini i individualni rad

VREMENIK

školska godina 2019/2020.

TROŠKOVNIK troškovi umnažanja i didaktičkih pomagala

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- ostvarenost planiranoga sadržaja

- usvojenost i ovladanost posebnoga nastavnoga programa

- zadovoljstvo učenika i učitelja ovladanim sadržajima

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NOSITELJ PROGRAMA

Antonela Markotić, učiteljica rehabilitatorica

CILJEVI I NAMJENA

- ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnosti nastavka školovanja

- individualni rad s učenicima koji slabije usvajaju nastavno gradivo - pomoć pri usvajanju temeljnih matematičkih znanja i osnovne

matematičke pismenosti - razvijanje sposobnosti rješavanja matematičkih problema sukladno

zadanom nastavnom planu i programu - ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnosti nastavka

školovanja - razvoj samostalnosti kod učenika

BROJ UČENIKA / RAZREDI

1-4 učenika

NAČIN REALIZACIJE

rad u skupini i individualni rad

VREMENIK

Školska godina 2019/2020.

TROŠKOVNIK troškovi umnažanja i didaktičkih pomagala

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- ostvarenost planiranoga sadržaja

- usvojenost i ovladanost posebnoga nastavnoga programa

- zadovoljstvo učenika i učitelja ovladanim sadržajima

Page 196: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

196

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: DAN KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA

PLODOVE ZEMLJE

NOSITELJ PROGRAMA

Antonela Markotić, učiteljica rehabilitatorica

Petra Talajić; učiteljica rehabilitatorica

Matilda Rodin, učiteljica razredne nastave

CILJEVI I NAMJENA

- udružiti nastavne sadržaje u jedinstvenu nastavu - razviti osjećaj zahvalnosti za žetvu i plodove zemlje kao i zajedničko

blagovanje

BROJ UČENIKA / RAZREDI

učenici posebnoga razrednoga odjeljenja čl.8 st.5 od 1. do 8. razreda

učenici odgojno obrazovne skupine čl.9

NAČIN REALIZACIJE

blagoslov i zajedničko blagovanje raznih peciva

VREMENIK

listopad 2019. godine.

TROŠKOVNIK

---

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- likovnim i literarnim radovima iskazivati vlastiti doživljaj i zadovoljstvo - proširivanje i produbljivanje znanja kroz igru i druženje

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: BLAGDANI – Božić/Uskrs

NOSITELJ PROGRAMA

Antonela Markotić, učiteljica rehabilitatorica

Petra Talajić; učiteljica rehabilitatorica

Matilda Rodin, učiteljica razredne nastave

CILJEVI I NAMJENA

- doživjeti blagdansku radost, poticati želju da se radost podijeli s bližnjima - obraditi tekstove i pjesme s temom Božić/Uskrs - usvojiti i pjevati božićne pjesme, izrađivati likovne radove s temom

Božića/Uskrsa - poticati kreativnost kod djece - doživjeti blagdansku radost kićenjem razreda - prikupiti i proučiti božićne/uskrsne običaje - spoznati zašto kršćani slave Božić/Uskrs

BROJ UČENIKA / RAZREDI

učenici posebnoga razrednoga odjeljenja čl.8 st.5 od 1. do 8. razreda

učenici odgojno obrazovne skupine čl.9

NAČIN REALIZACIJE

kroz integraciju nastavnih sadržaja; ukrašavanje razreda kroz različite aktivnosti,

priredbe

VREMENIK prosinac, 2019. i travanj, 2020.

TROŠKOVNIK ---

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- likovnim i literarnim radovima iskazivati vlastiti doživljaj i zadovoljstvo

- izrada tematskih plakata

- proširivanje i produbljivanje znanja kroz igru i druženje

- razredne i školske svečanosti

Page 197: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

197

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: DAN PLANETA ZEMLJE

NOSITELJ PROGRAMA

Antonela Markotić, učiteljica rehabilitatorica

Petra Talajić; učiteljica rehabilitatorica

Matilda Rodin, učiteljica razredne nastave

CILJEVI I NAMJENA

- razvijanje ekološke svijesti kod učenika

- spoznati važnost očuvanja Zemlje

BROJ UČENIKA / RAZREDI

učenici posebnoga razrednoga odjeljenja čl.8 st.5 od 1. do 8. razreda

učenici odgojno obrazovne skupine čl.9

NAČIN REALIZACIJE

šetnjom kroz mjesto upozoravati učenike na važnost zaštite našeg okoliša

VREMENIK

travanj 2020. godine

TROŠKOVNIK

---

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

- prezentacija u obliku plakata

- fotografiranje

-

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: DAN OBILJEŽAVANJA PADA

VUKOVARA

NOSITELJ PROGRAMA

Antonela Markotić, učiteljica rehabilitatorica

Petra Talajić; učiteljica rehabilitatorica

Matilda Rodin, učiteljica razredne nastave

CILJEVI I NAMJENA

- obilježiti sjećanje na žrtve Vukovara

- simbolika paljenja svijeća

BROJ UČENIKA / RAZREDI

učenici posebnoga razrednoga odjeljenja čl.8 st.5 od 1. do 8. razreda

učenici odgojno obrazovne skupine čl.9

NAČIN REALIZACIJE

Paljenje svijeća

VREMENIK

studeni 2019. godine

TROŠKOVNIK

---

- izrada tematskog plakata

- likovna radionica

Page 198: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

198

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: SVJETSKI DAN CEREBRALNE

PARALIZE

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Antonela Markotić , posebni razredni odjel čl. 8.5 , PRO A

Petra Talajić; posebni razredni odjel čl. 8.5 , PRO B

Matilda Rodin, posebno odgojno obrazovna skupina

CILJEVI I NAMJENA

Potaknuti učenike na zauzimanje ispravnoga stajališta o međusobnoj sličnosti, ali

i različitosti među ljudima te pravilnome prihvaćanju različitosti.

Učenike usmjerite na promišljanje o različitosti ljudi (izgled, razmišljanje…).

Upoznavanjem i prihvaćanjem različitosti drugih ljudi postajemo duhovno

bogatiji i bolji.

Upoznavanje učenika s pojmom CP.

Učenike usmjeravamo na posebnu njegu i pomoć djeci s CP-om. Svako dijete

treba štititi od nasilja – ruganja, vrijeđanja, udaranja, dodirivanja po tijelu.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

učenici posebnoga razrednoga odjeljenja čl.8 st.5 od 1. do 8. razreda

učenici odgojno obrazovne skupine čl.9

NAČIN REALIZACIJE

Integrirani predmeti Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo, Likovna

kultura i Sat razrednika pri čemu će se obrađivati sadržaji propisani Nastavnim

planom i programom:

- posjet udruzi „Leptirić“ VREMENIK

6. listopada, 2019. godine

TROŠKOVNIK Oko 40 kn za nastavna sredstva i pomagala: nastavni listići, škare, ljepilo, puzzle,

baloni, slikovni materijal, računalo i projektor, Internet.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Razgovorom dolazimo do zajedničkoga zaključka teme dana: CP. Analizu dana

provodimo na satu razrednoga odjela gdje ponavljamo naučeno i procjenjujemo

koliko im je tema bila zanimljiva, što bi voljeli još naučiti.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Integrirana nastava: SVJETSKI DAN OSOBA S DOWN

SINROMOM

NOSITELJ PROGRAMA

Učiteljice: Antonela Markotić , posebni razredni odjel čl. 8.5 , PRO A

Petra Talajić; posebni razredni odjel čl. 8.5 , PRO B

Matilda Rodin, posebno odgojno obrazovna skupina

CILJEVI I NAMJENA

Potaknuti učenike na zauzimanje ispravnoga stajališta o međusobnoj sličnosti, ali

i različitosti među ljudima te pravilnome prihvaćanju različitosti.

Učenike usmjerite na promišljanje o različitosti ljudi (izgled, razmišljanje…).

Upoznavanjem i prihvaćanjem različitosti drugih ljudi postajemo duhovno

bogatiji i bolji.

Upoznavanje učenika s pojmom DOWN SY.

Svako dijete treba štititi od nasilja – ruganja, vrijeđanja, udaranja, dodirivanja po

tijelu.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

učenici posebnoga razrednoga odjeljenja čl.8 st.5 od 1. do 8. razreda

učenici odgojno obrazovne skupine čl.9

Page 199: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

199

NAČIN REALIZACIJE

Integrirani predmeti Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo, Likovna

kultura i Sat razrednika pri čemu će se obrađivati sadržaji propisani Nastavnim

planom i programom.

VREMENIK

21. ožujka, 2020. godine

TROŠKOVNIK Oko 40 kn za nastavna sredstva i pomagala: nastavni listići, škare, ljepilo, puzzle,

baloni, slikovni materijal, računalo i projektor, Internet.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Razgovorom dolazimo do zajedničkoga zaključka teme dana: CP. Analizu dana

provodimo na satu razrednoga odjela gdje ponavljamo naučeno i procjenjujemo

koliko im je tema bila zanimljiva, što bi voljeli još naučiti.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT PROJEKT: PROJEKT: JEDEM ZDRAVO – MISLIM PRAVO

NOSITELJ PROGRAMA

Voditelji projekta:

Učitelji: Antonela Markotić, učiteljica rehabilitatorica, Petra Talajić; učiteljica

rehabilitatorica, Matilda Rodin, učiteljica razredne nastave

CILJEVI I NAMJENA

upoznati djecu s namirnicama važnim za njihovo zdravlje, te ih poučiti koliko su raznolika i redovita prehrana bitne za zdrav život

promovirati zdrave prehrambene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća u svakodnevnoj prehrani

suradnja sa svim djelatnicima odgojnog procesa, a posebno s roditeljima, naročito s onima koji imaju pozitivan stav prema zdravoj prehrani

razvijati zdraviji i odgovorniji odnos prema vlastitom zdravlju

BROJ UČENIKA / RAZREDI

12

NAČIN REALIZACIJE

razvijati osnovne kulturno-higijenske navike i navike pravilnog ponašanja vezano uz pripremu, serviranje i konzumaciju hrane

poticati razlikovanje zdrave od nezdrave hrane, razvijanje pozitivnih stavova o zdravoj prehrani

razvijati zdrave prehrambene navike

uputiti djecu na pravilan način prehrane (više obroka dnevno, ali manji zalogaji i izbjegavanje pojedinih vrsta namirnica)

planiranje prehrane u školskoj kuhinji

kušati različite vrste namirnica upoznati nove oblike pripreme voća i povrća

zajednički rad /aktivnost roditelja i učenika prvih razreda (prikupljanje recepata)

upućivati ka spoznaji da je pravilna prehrana od malih nogu preduvjet zdravlja u odrasloj dobi

podržavanje i izgrađivanje samopouzdanja, samostalnosti, radoznalosti, kreativnosti i spremnosti na suradnju

poticanje na primjenu usvojenog u svakodnevnom životu

Page 200: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

200

VREMENIK

listopad – jabuka, studeni – bundeve i kesteni, prosinac – začini, siječanj – naranča i limun, ožujak – zeleno povrće (špinat, grašak, bob, mladi luk, salata...), svibanj – jagode i trešnje

TROŠKOVNIK Troškovi za izradu slika, printanje dodatnog materijala, papir, ljepilo i dr.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

projekt se provodi tijekom školske godine

u provedbi sudjeluju učenici i njihovi roditelji prikupljanjem materijala na zadanu temu (pjesama, priča, igrokaza, slika, fotografija, recepata)

odabrana namirnica prezentira se zadnji tjedan u mjesecu, a finalna prezentacija održat će se za Dan škole

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT PROJEKT: OD TEBE SVE KREĆE – OTPAD ILI

SMEĆE

NOSITELJ PROGRAMA

Voditelji projekta:

Učitelji: Nataša Jakišić (ekološka grupa), Anđelka Medak (likovna skupina 4.raz.

Antonela Markotić (posebni razredni odjel) i Tomislav

Tomić (engleski jezik-5.raz.)

CILJEVI I NAMJENA

Zajednica treba biti poticajna okolina koja svojim senzibilitetom te pravilima

stvara preduvjete za jačanje osobnih kompetencija svakoga tko u njoj živi, a

osobito djece. Učenici će ovim projektom prepoznati važnost očuvanja okoliša

za opću dobrobit, razvrstat će ljudske utjecaje na prirodu i okoliš koji su posljedica

ljudskih utjecaja na prirodu i okoliš. Kod djece će se razvijati suradničko učenje i

timski rad i prihvatiti će da svojim djelovanjem mogu smanjiti količinu smeća –

da se može koristiti neki predmet više puta i da se neke sirovine mogu reciklirati.

Uključivanjem u humanitarnu akciju za djecu oboljelu od leukemije i limfoma kod

učenika će se razvijati empatija za bolesnu djecu.

BROJ UČENIKA / RAZREDI

U projektu će sudjelovati učenici 5.a i 5.b .razreda, likovna skupina 4.raz, učenici

posebnog razrednog odjeljenja i ekološke skupine.

NAČIN REALIZACIJE

- Izrada slika od čepova, plastike, recikliranog papira i drugih materijala.

- Izrada platnenih vrećica sa eko porukama.

- Obilježavanje važnijih ekoloških datuma izlaganjem slika od čepova, plastike..

- Uključivanje u humanitarnu akciju za djecu oboljelu od leukemije i limfoma.

- Objavljivanje rezultata rada

VREMENIK

Tijekom cijele školske godine

TROŠKOVNIK Troškovi za izradu slika, printanje dodatnog materijala, papir, ljepilo i dr.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Redovito praćenje učeničkog rada, pohvale, objavljivanje rezultata rada na

mrežnoj stranici škole i sudjelovanjem na radio emisiji.

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT

PREDMET:

KATOLIČKI VJERONAUK

NOSITELJ PROGRAMA

Krešimir Jurić

Page 201: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

201

CILJEVI I NAMJENA

Upoznati neke osnovne pojmove kršćanke vjere i simbole

prepoznati prostor za molitvu.

Doživjeti vjeru kao Božju dobrotu.

Potaknuti učenike na solidarnost posebno tijekom proslave blagdana.

BROJ UČENIKA / RAZREDI 5 učenika, Odgojno obrazovna skupina, čl.9

NAČIN REALIZACIJE

Aktivnosti u učionici, u kapelici časnih sestara i školskom dvorištu.

VREMENIK

Od 9. rujna 2019. do 17. lipnja 2020. (dva sata tjedno)

TROŠKOVNIK Nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Rješavanje listića sa zadacima (bojnke), pjevanje i pokret, stvaralačko izražavanje

(tehnike: glinamol, drvene boje i sl.)

Page 202: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

202

12. ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB „Predolac“

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT Školsko sportsko društvo „PREDOLAC“

NOSITELJ PROGRAMA Učitelj Tjelesne i zdravstvene kulture BORIS BRČIĆ, prof.

CILJEVI I NAMJENA

Osnovni je cilj i namjena ŠSD-a da se učenici, osim redovnih aktivnosti na nastavi

tjelesnog i zdravstvenog odgoja što ranije i masovnije uključe u razne sekcije na

kojima se mogu, kroz vanškolske aktivnosti, dodatno baviti sportom koji ih

posebno zanima. U sklopu sekcija odvijaju se treninzi i pripreme za natjecanja, a

sudjelovanjem na natjecanjima mladi sportaši predstavljaju sebe svoju ekipu i

školu, a oni najuspješniji se plasiraju na županijska, međužupanijska i državna

natjecanja.

Športske aktivnosti i natjecanja se provode u sljedećim športskim granama:

Mali nogomet / Kros – voditelj: B. Brčić

Futsal – voditeljica: J. Galov

Rukomet – voditeljica: K. Brozović

Šah – voditelji: S. Bakalar i B. Brčić

BROJ UČENIKA / RAZREDI Oko 300 učenika od 5. do 8. razreda

NAČIN REALIZACIJE Treninzi - skupni i individualni kondicijski treninzi; ekipno igranje i dr.

VREMENIK

Kroz školsku godinu 2019./2020. tijekom održavanja sata izvannastavnih

aktivnosti i prema potrebi ovisno o pripremama za natjecanja

TROŠKOVNIK Svi troškove ŠSD-a koji se odnose na nabavljanje opreme i određenih rekvizita

snosi Škola ( do 1 000 kuna)

Troškove prijevoza učenika i odlaska na natjecanje snosi Škola u suradnji s

uredom za obrazovanje, kulturu i šport Dubrovačko-neretvanske županije

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Rezultati učenika se vrednuju kroz školska natjecanja športskih klubova na

županijskim, međužupanijskim i državnim natjecanjima.

Uspješni se rezultati Škole objavljuju ma mrežnim stranicama Škole, školskom

listu , na mrežnim stranicama grada, Športskog saveza hrvatske i drugim

dostupnim medijima

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT UNIVERZALNA ŠPORTSKA ŠKOLA

NOSITELJ PROGRAMA Učitelj Tjelesne i zdravstvene kulture BORIS BRČIĆ, prof.

Page 203: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

203

CILJEVI I NAMJENA

Osnovni cilj univerzalne športske škole jest poticati višestrani psihosomatski

razvoj djece, razvijati zdravstvenu kulturu u svrhu čuvanja i unapređenja vlastitog

zdravlja i zdravlja okoline, zadovoljiti dječje potrebe za kretanjem, odnosno

vježbanjem i putem toga stvoriti navike svakodnevnog tjelesnog vježbanja.

Nadalje, stvoriti kod djece čvrste navike zdravog načina življenja koristeći se

sredstvima tjelesne i zdravstvene kulture, prirodnim i drugim čimbenicima, te

pružiti djeci mogućnosti za stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika potrebnih

za prilagodbu novim motoričkim aktivnostima. Uz edukaciju o higijenskim

navikama, djecu će učiti i o tome koliko je važna zdrava prehrana za pravilan rast

i razvoj.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Učenici od 1. do 4. razreda. Najmanji broj djece po grupi je 10, a maksimalan

30. Grupe su mješovite

NAČIN REALIZACIJE

Treninzi - skupni i individualni kondicijski treninzi; ekipno igranje i dr.

Treninzi će se provoditi u športskim dvoranama ili prostorima prilagođenima za

vježbanje. Osobito se mora voditi računa da svako dijete ima svoj rekvizit (npr.,

da svako dijete ima svoju loptu i slično).

Objekti

-športska dvorana minimalnih dimenzija 10 x 10 x 5 m

-športsko igralište

-staza za trčanje

Rekviziti i sprave koje se nalaze u školskoj športskoj dvorani

VREMENIK Kroz školsku godinu 2018./2019. 1x tjedno

TROŠKOVNIK ---

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Rezultati učenika se vrednuju kroz uključenost djece u rad Univerzalne škole i

njihovu motiviranost za treninge

Page 204: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

204

13. UČENIČKA ZADRUGA „Crveni ždral“

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT UČENIČKA ZADRUGA „CRVENI ŽDRAL“

NOSITELJ PROGRAMA

Ivana Šiljeg, akad. slikar

CILJEVI I NAMJENA

- poticanje dječje kreativnosti i maštovitosti

- usvajanje likovnih tehnika

- ekološki osviještena likovnost, korištenje otpadnog materijala

- očuvanje kulturne baštine neretvanskog kraja

- razvoj poduzetničkih vještina

- razvijanje pozitivnog odnosa prema radu

- poticanje istraživačkog razmišljanja i rada

BROJ UČENIKA / RAZREDI Dvije grupe učenika od 5. do 8. razreda

A smjena četvrtak 4. sat (10 učenika)

B smjena srijeda 5. sat (10 učenika)

NAČIN REALIZACIJE Rad u skupinama:

1. Keramika 2. Kaširani papir 3. Izrada aranžmana i prigodnih ukrasa

VREMENIK Školska godina 2019./2020.

TROŠKOVNIK Nabava potrebnih materijala prema potrebama pojedinih sekcija.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

U školi, na lokalnim priredbama i svečanostima, na izložbama prodajnog

karaktera. Redovite zabilješke o aktivnostima u školskom listu, lokalnim glasilima

i na mrežnim stranicama škole.

Page 205: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

205

14. ESTETSKO UREĐENJE

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT ESTETSKO UREĐENJE ŠKOLE

NOSITELJ PROGRAMA Učitelj Likovne kulture ANTE LEKO, mag. art kiparstva i prof.

CILJEVI I NAMJENA

-Razvijanje osjećaja za lijepo, uredno i skladno.

-Razvijanje potrebe za estetskim uređenjem okoline.

-Poticanje učenika na njgeovanje opažanja( odgoja pažnje) i estetske osjetljivosti

učenika( uređenje interijera)

-Razvijanje svijesti o vrijednosti vlastitog mišljenja i o potrebi uvažavanja tuđeg.

-Promicanje osjećaja za lijepo i za duhovnu dimenziju postojanja.

-Razvijanje sposobnosti za društveni angažman te za nesposredno i odgovorno

sudjelovanje u demokratskom društvu.

BROJ UČENIKA / RAZREDI Razredi od 5. do 8. (20 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

-Likovno izražavanje

-Uređenje interijera (hodnici, stubište i sl.)

-Analitičko/kritičko promatranje postava

-Timski rad

-Rad prema promatranju

-Rad prema zamišljanu

-Demonstracija

-Građenje

-Kombiniranje

-Kreiranje

-Variranje

-Oblikovanje prostornih instalacija i likovnih uradaka (2D i 3D)

-Postavljanje izložbi učeničkih radova.

VREMENIK Školska godina 2019./2020.

TROŠKOVNIK Troškovnik ovisi o potrebama sadržaja rada tijekom cijele školske godine

Troškovi materijala (cc 3000 kn)

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

Postignuća, odnosno ostvareni rezultati ( likovni radovi i aktivnost učenika)

vrednuju se ovisno o uzrastu i likovnom problemu

-Vrednovanje likovnih uradaka među učenicima i samovrednovanje – usmeno

-Vrednovanje od strane roditelja i ostalih potencijalnih sudionika/posjetitelja

škole

-Vrednovanje uređenja od strane kolega i stručnih (vanjskih) suradnika

-Vrednuje se pohvalom i izlaganjem u prostoru škole ili u drugim javnim

istitucijama (muzeji, galerije, knjižnice i sl.)

Page 206: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

206

15. ŠKOLSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ

PROGRAM/AKTIVNOST/

PROJEKT ŠKOLSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ

NOSITELJ PROGRAMA Učitelj Likovne kulture ANTE LEKO, mag. art kiparstva i prof.

CILJEVI I NAMJENA

-Upoznavanje djece i mladih sa kulturno-povijesnom baštinom

-Povezivanje saznanja s nastavnim planom i programom

-Poticanje i razvijanje stvaralačkog mišljenja i izražavanja

-Razvijanje osjećaja za lijepo

-Stjecanje osobnog iskustva i doživljaja kod učenika

-Razvijanje svijesti o očuvanju kulturnog identiteta

-Razvijanje kritičkog promišljanja

BROJ UČENIKA /

RAZREDI

Učenici 5, 6, 7 i 8 razreda

NAČIN REALIZACIJE

-Individualni rad

-Rad u skupini

VREMENIK Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK Materijal za izradu izložbe, izrada plakata, izlaganje učeničkih radova

NAČIN VREDNOVANJA

I KORIŠTENJA

REZULTATA

-Izrada plakata i prezentacija učenika

-prezentacija kroz likovne uratke

-Primjena sadržaja na nastavi

-Odaziv i zainteresiranost učenika

Page 207: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

207

Godišnji plan rada Sata razrednika

Razred: 1. a Šk. god. 2019./2020. Razrednik: Marija Volarević

rujan

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- ustrojiti razredni odjel

- dočekati i upoznati učenike razrednog

odjela

- uspostaviti novi Dnevnik rada i Imenik

učenika

- prikupiti privole i suglasnosti

- pripremiti i voditi prvi roditeljski

sastanak

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati podršku

roditeljima

- voditi odabir predsjednika razreda

1. Pravilnik o načinima, postupcima i .

elementima vrednovanja u OŠ I SŠ, Kućni red

škole

2. Postao sam učenik

3. Naša razredna pravila /Izbor predsjednika

razreda

Zdravlje B.1.2.A Prilagođava se novom okruženju i opisuje svoje obaveze i uloge

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenog ponašanja

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.1. Razvija sliku o sebi

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem

C.1.3. Pridonosi skupini

C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne

odnose.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

Page 208: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

208

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu.

B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice.

C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu

C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice i demokratizaciju škole

Učiti kako učiti

D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. D.1.1. Učenik stvara prikladno fizičko okružje za učenje s ciljem poboljšanja koncentracije i motivacije.

Poduzetništvo

B.1.2. Planira i upravlja aktivnostima

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.2. Učenik se uz učiteljevu pomoć služi odabranim uređajima i programima.

PRIGODNI DATUMI 8. rujna - Međunarodni dan pismenosti • 10. rujna - Svjetski dan prevencije samoubojstava • 15. rujna - Međunarodni dan demokracije

• 16. rujna - Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja • 21. rujna - Međunarodni dan mira • 22. rujna - Europski dan bez automobila -

Europska komisija • 26. rujna - Europski dan jezika - Vijeće Europe • 27. rujna - Svjetski dan turizma - WTO • 28. rujna - Svjetski dan

bjesnoće • 28. rujna - Svjetski dan srca • dan u posljednjem tjednu - odabire država - Svjetski dan pomorstva

Page 209: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

209

listopad

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati podršku

roditeljima

- obilježiti Dan kruha i zahvalnosti za

plodove zemlje

- obilježiti Dan jabuka i Dan štednje

- surađivati sa članovima razrednog

vijeća i stručnom službom prema potrebi

- organizirati aktivnosti preventivnog

sadržaja

- upoznati učenike s razrednim

projektima

1. Kako se ponašamo prema životinjama

2. Dan kruha- rad u skupini

3. Urednost učionice

4. Kako se ponašamo u knjižnici, kinu i

kazalištu

5. Važnost redovitog tjelesnog vježbanja

Zdravlje B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja. A.1.1.B Opisuje važnost redovite tjelesne aktivnosti za rast i razvoj. B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju

Održivi razvoj

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi. C.1.1. Identificira primjere dobroga odnosa prema prirodi.

Osobni i socijalni razvoj

C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne odnose.

A.1.4. Razvija radne navike.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

Građanski odgoj

C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice i demokratizaciju škole.

C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu. Učiti kako učiti

D.1.1. Fizičko okružje učenja: Učenik stvara prikladno fizičko okružje za učenje s ciljem poboljšanja koncentracije i motivacije.

Page 210: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

210

D.1.2. Suradnja s drugima: Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno

surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć

Poduzetništvo

B.1.2. Planira i upravlja aktivnostima.

C.1.1. Prepoznaje važnost ljudskog rada i stvaranja dobara za osiguranje sredstava za

život pojedinca i dobrobit zajednice.

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.2. Učenik se uz učiteljevu pomoć služi odabranim uređajima i programima.

PRIGODNI DATUMI

1. listopada - Međunarodni dan starijih osoba • 2. listopada - Međunarodni dan nenasilja • 4. listopada - Svjetski dan zaštite životinja

• 5. listopada - Svjetski dan učitelja • 9. listopada - Svjetski dan pošte 10. listopada - Svjetski dan duševnog zdravlja • 15. listopada -

Međunarodni dan žena na selu • 16. listopada - Svjetski dan hrane • 17. listopada - Međunarodni dan borbe protiv siromaštva • 24.

listopada - Dan Ujedinjenih naroda • 27. listopada - Svjetski dan audiovizualne baštine • 28. listopada - Svjetski dan animiranog filma

- International Animated Film Association • 31. listopada - Svjetski dan štednje

studeni

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

Page 211: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

211

- organizirati posjet kulturnim

ustanovama u našem gradu

- upoznati učenika s prometom i

prometnicama u blizini škole

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati podršku

roditeljima

1.Dječji bonton

2.Različiti smo, jednaki smo vrijedni

3. Moj Metković

4. Promet i prometnice

Zdravlje A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja.

A.1.1.A Opisuje tjelesne osobine i zamjećuje razlike i sličnosti između dječaka i djevojčica

B.1.1.B Prepoznaje nasilje u stvarnome i virtualnome svijetu.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

C.1.1.A Opisuje kako se oprezno i sigurno kretati od kuće do škole

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

A.1.4. Razvija radne navike.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Page 212: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

212

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

C.1.1. Prepoznaje potencijalno ugrožavajuće situacije i navodi što treba činiti u slučaju.

opasnosti.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole. Učiti kako učiti

A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje

D.1.2.Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć Poduzetništvo

A.1.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

PRIGODNI DATUMI 6. studenog - Međunarodni dan prevencije izrabljivanja okoliša u vrijeme rata ili oružanog sukoba • 10. studenog - Svjetski dan znanosti

za mir i razvoj • 14. studenog - Svjetski dan dijabetesa • 16. studenog - Međunarodni dan tolerancije • 16. studenog - Svjetski dan

sjećanja na žrtve trgovine ljudima • 20. studenog - Svjetski dan djece • 21. studenog - Svjetski dan televizije • 25. studenog -

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama • posljednja subota - Međunarodni dan bez kupnje

Page 213: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

213

prosinac

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati

podršku roditeljima

- organizirati posjet udrugama u našem

Gradu

- vođenje učenika na doček sv. Nikole i

obilježavanje adventa u gradu

- održati 2. roditeljski sastanak

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom

- vođenje razrednog projekta „Prvašići čine

dobra djela“

1. Naši znakovi

2. Podijelimo dobrotu- IUN- Posjet Caritasu

3. Blagdani i zimske radosti

Zdravlje A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja.

A.1.1.A Opisuje tjelesne osobine i zamjećuje razlike i sličnosti između dječaka i djevojčica

B.1.1.B Prepoznaje nasilje u stvarnome i virtualnome svijetu.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

C.1.1.A Opisuje kako se oprezno i sigurno kretati od kuće do škole

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

A.1.4. Razvija radne navike.

Page 214: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

214

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini

C.1.1. Prepoznaje potencijalno ugrožavajuće situacije i navodi što treba činiti u slučaju

opasnosti.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole. Učiti kako učiti

A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje

D.1.2.Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć Poduzetništvo

A.1.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

Page 215: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

215

PRIGODNI DATUMI 1. prosinca - Svjetski dan borbe protiv AIDS-a • 2. prosinca - Međunarodni dan ukidanja ropstva • 3. prosinca - Međunarodni dan osoba

s invaliditetom • 5. prosinca - Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak • 7. prosinca - Međunarodni dan

civilnog zrakoplovstva • 9. prosinca - Međunarodni dan borbe protiv korupcije • 10. prosinca - Dan ljudskih prava • 11. prosinca -

Međunarodni dan planina • 18. prosinca - Međunarodni dan migranata • 19. prosinca - Dan suradnje zemalja u razvoju • 20. prosinca -

Međunarodni dan solidarnosti

siječanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

1. Smijeh je lijek

2. Odgovoran odnos prema tuđoj imovini

3.Obitelj i zajedništvo

Zdravlje B.1.1.ARazlikuje primjereno od neprimjerenog ponašanja.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj C.1.2. opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne odnose.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

Page 216: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

216

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Građanski odgoj

C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu. A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. Učiti kako učiti

A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje.

D.1.1. 2. Učenik stvara prikladno fizičko okruženje za učenje s ciljem poboljšanja

koncentracije i motivacije.

D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim

situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

Poduzetništvo

A.1.1.Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja.

A.1.2. Snalazi se s neizvjesnošću i rizicima koje donosi zajednica. Informacijsko komunikacijska tehnologija A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i uređajima.

PRIGODNI DATUMI 1. siječnja - Svjetski dan obitelji • 1. siječnja - Svjetski dan mira - pismom pape Pavla VI. • 27. siječnja - Međunarodni dan sjećanja na

Holokaust • 28. siječnja - Dan zaštite podataka - Vijeće Europe

Page 217: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

217

veljača

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- organizirati učenike za Maškarsku povorku

1. Računalne odgovonosti (Dan sigurnijeg

interneta- drugi utorak u veljači)

2. Tko koga voli- Valentinovo

3. Maškare u mom razredu

4. Prijateljstvo

Zdravlje

B.1.1.B. Prepoznaje nasilje u stvarnom i virtualnom svijetu

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

Održivi razvoj

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne odnose.

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Građanski odgoj

Page 218: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

218

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole

C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu

Učiti kako učiti

A.1.2. Učenik se koristi jednostavnim strategijama učenja i rješava probleme u svim područjima učenja uz pomoć učitelja. B.1.2. Na poticaj i uz pomoć učitelja prati svoje učenje. C.1.3. Učenik se koristi ugodnim emocijama i raspoloženjima tako da potiču učenje te kontrolira neugodne emocije i raspoloženja tako da ga ne ometaju u učenju. D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje. Informacijsko komunikacijska tehnologija

A.1.4. Učenik prepoznaje utjecaj tehnologije na zdravlje i okoliš.

B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

C.1.4. Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

D.1.4. Učenik prepoznaje oznake vlasništva djela i licencije za dijeljenje sadržaja koje

treba poštovati.

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

Page 219: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

219

PRIGODNI DATUMI prva nedjelja u veljači - Međunarodni dan života • 2. veljače - Međunarodni dan zaštite močvara • 4. veljače - Svjetski dan borbe protiv

raka • 11. veljače - Svjetski dan bolesnika - inicijativom pape Ivana Pavla II. • 12. veljače - Darwinov dan • 20. veljače - Svjetski dan

socijalne pravde • 21. veljače - Međunarodni dan materinskog jezika

ožujak

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

-uputiti učenike u razredni projekt

„Tradicijske igre“

- organizirati integrirani Dan očeva

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- istražiti uskršnje običaje u domovini

- organizirati 3. roditeljski sastanak

1. Raspoređujem vrijeme

2. Što želim postati kad odrastem

3. Gost u razredu- zdravstveni djelatnik

4. Želim učiti – učenjem do uspjeha

Zdravlje

A.1.1.B Opisuje važnost redovite tjelesne aktivnosti za rast i razvoj.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

A.1.2. Razlikuje osnove pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne

aktivnosti.

A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja.

C.1.2. Opisuje osnovne korake postupanja pri krvarenju iz nosa, pri padovima i

površinskim ozljedama

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

Page 220: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

220

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.4. Razvija radne navike.

C.1.3. Pridonosi skupini.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. Učiti kako učiti A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. B.1.4. Na poticaj i uz pomoć učitelja procjenjuje je li uspješno riješio zadatak ili naučio. C.1.4. Učenik se koristi ugodnim emocijama i raspoloženjima tako da potiču učenje te kontrolira neugodne emocije i raspoloženja tako da ga ne ometaju u učenju. D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. Poduzetništvo B.1.2. Planira i upravlja aktivnostima.

A.1.3. Upoznaje mogućnosti osobnog razvoja (razvoj karijere, profesionalno

usmjeravanje).

B.1.3. Prepoznaje važnost odgovornoga poduzetništva za rast i razvoj pojedinca i

zajednice.

Page 221: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

221

C.1.1. Prepoznaje važnost ljudskog rada i stvaranja dobara za osiguranje sredstava za

život pojedinca i dobrobit zajednice.

C.1.2. Prepoznaje osnovne pojmove tržišta.

C.1.3. Upoznaje funkciju novca.

Informacijsko komunikacijska tehnologija A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

C.1.2. Učenik uz učiteljevu pomoć djelotvorno provodi jednostavno pretraživanje

informacija u digitalnome okružju.

C.1.3. Učenik uz učiteljevu pomoć odabire potrebne informacije među pronađenima.

C.1.4. Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

PRIGODNI DATUMI 7. ožujka – Dan planinara • 8. ožujka - Međunarodni dan žena • 8. ožujka - Svjetski dan bubrega • 21. ožujka - Međunarodni dan za

eliminaciju rasne diskriminacije • 21. ožujka - Svjetski dan poezije • 22. ožujka - Svjetski dan voda • 23. ožujka - Svjetski dan

meteorologije • 27. ožujka - Svjetski dan kazališta • ožujak - mjesec hrvatskoga jezika

Page 222: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

222

travanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- pripremiti i organizirati integriranu i

izvanučioničku nastavu

- organizirati posjet udrugama u našem

gradu

- praćenje napredovanja razrednih

projekata

1. Proljeće nas zove

2. Blagdani- Uskrs

3. Zemljino zdravlje- moje zdravlje

4. Zdravlje je najveće bogatstvo

Zdravlje

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

A.1.1.B Opisuje važnost redovite tjelesne aktivnosti za rast i razvoj.

A.1.2. Razlikuje osnove pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne

aktivnosti.

A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

C.1.1.B Prepoznaje i izbjegava opasnosti kojima je izložen u kućanstvu i okolini

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

C.1.1. Identificira primjere dobroga odnosa prema prirodi.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

B.1.2. Sudjeluje u aktivnostima škole na zaštiti okoliša i u suradnji škole sa zajednicom.

A.1.3. Uočava povezanost između prirode i zdravoga života.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

Page 223: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

223

A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

C.1.3. Pridonosi skupini.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

C.1.1.B Prepoznaje i izbjegava opasnosti kojima je izložen u kućanstvu i okolini

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. Učiti kako učiti A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje. Poduzetništvo

B.1.3. Prepoznaje važnost odgovornoga poduzetništva za rast i razvoj pojedinca i

zajednice.

Informacijsko komunikacijska tehnologija

C.1.3. Učenik uz učiteljevu pomoć odabire potrebne informacije među pronađenima

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

Page 224: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

224

C.1.4. Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

PRIGODNI DATUMI 2. travnja - Svjetski dan svjesnosti o autizmu • 4. travnja - Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u

protuminskom djelovanju • 7. travnja - Svjetski dan zdravlja • 8. travnja - Svjetski dan Roma • 11. travnja - Svjetski dan Parkinsonove

bolesti • 22. travnja - Dan planeta Zemlje ili Međunarodni dan majke Zemlje • 23. travnja - Svjetski dan knjige i autorskih prava • 26.

travnja - Svjetski dan intelektualnog vlasništva - WIPO • 28. travnja - Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu • 29. travnja -

Svjetski dan plesa

svibanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

Page 225: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

225

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- organizacija i provedba razrednog

projekta „Zdravlje i higijena“

- organizacija izvanučioničke i

integrirane nastave

- pripremiti i voditi 4. Roditeljski

1. Volim te mama

2. Piramida pravilne prehrane

3. Padovi i ozljede

4. Dan sporta (- posljednja srijeda u svibnju)

Zdravlje

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

A.1.2. Razlikuje osnovne pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne aktivnosti. C.1.2. Opisuje osnovne korake postupanje pri krvarenju iz nosa, pri padovima i površinskim ozljedama. Održivi razvoj

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

I.A.3. Upčava povezanost između prirode i zdravog života

Osobni i socijalni razvoj

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

C.1.3. Pridonosi skupini

Građanski odgoj

C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. Učiti kako učiti

A.1.3 3. Kreativno mišljenje Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

Page 226: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

226

PRIGODNI DATUMI 3. svibnja - Svjetski dan slobode tiska • 4. svibnja - Svjetski dan vatrogasaca • 8. i 9. svibnja - Dani sjećanja na poginule tijekom Drugog

svjetskog rata • 9. i 10. svibnja - Svjetski dan ptica selica • 12. svibnja - Svjetski dan medicinskih sestara • 15. svibnja - Međunarodni

dan obitelji • 17. svibnja - Svjetski dan telekomunikacijskog i informacijskog društva • 21. svibnja - Svjetski dan kulturne raznolikosti za

dijalog i razvoj • 22. svibnja - Međunarodni dan biološke raznolikosti • 25. svibnja - Dan Afrike • 29. svibnja - Međunarodni dan

mirotvoraca UN-a • 31. svibnja - Svjetski dan nepušenja

lipanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

-obilježiti Dan škole planiranim

aktivnostima

- analizirati opći uspjeh

- analizirati vladanje učenika kroz

školsku godinu

- organizirati završnu svečanost u

razredu

1. Praznici su pred nama

2. Putovanje u drugi razred

Zdravlje

B.1.3. Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

C.1.1.B. Prepoznaje i izbjegava opasnosti kojima je izložen u kućanstvu i okolini.

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernog djelovanja prema ljudima i prirodi

Osobni i socijalni razvoj

A.1.1. Razvija sliku o sebi.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem

C.1.3. Pridonosi skupini

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini

Page 227: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

227

Građanski odgoj

C 1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu.

C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice i demokratizaciju škole.

Učiti kako učiti

D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim

situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

C.1.1. Učenik može objasniti vrijednost učenja za svoj život

C.1.2. Učenik iskazuje pozitivna i visoka očekivanja i vjeruje u svoj uspjeh u učenju.

Poduzetništvo

A.2.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja.

Informacijsko komunikacijska tehnologija

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

PRIGODNI DATUMI • 4. lipnja - Međunarodni dan nevine djece - žrtava agresije • 5. lipnja - Svjetski dan okoliša • 8. lipnja - Svjetski dan oceana • 12. lipnja -

Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada • 14. lipnja - Svjetski dan darivatelja krvi • 17. lipnja - Svjetski dan borbe protiv stvaranja pustinja

i suše • 20. lipnja - Svjetski dan izbjeglica • 23. lipnja - Dan javne službe Ujedinjenih naroda

Page 228: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

228

Godišnji plan rada Sata razrednika

Razred: 1. b Šk. god. 2019./2020. Razrednik: Dajana Marinović

rujan

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- ustrojiti razredni odjel

- dočekati i upoznati učenike razrednog

odjela

- uspostaviti novi Dnevnik rada i Imenik

učenika

- prikupiti privole i suglasnosti

- pripremiti i voditi prvi roditeljski

sastanak

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati podršku

roditeljima

- voditi odabir predsjednika razreda

1. Pravilnik o načinima, postupcima i .

elementima vrednovanja u OŠ I SŠ, Kućni red

škole

2. Postao sam učenik

3. Naša razredna pravila /Izbor predsjednika

razreda

Zdravlje B.1.2.A Prilagođava se novom okruženju i opisuje svoje obaveze i uloge

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenog ponašanja

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.1. Razvija sliku o sebi

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem

C.1.3. Pridonosi skupini

C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne

odnose.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

Page 229: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

229

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu.

B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice.

C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu

C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice i demokratizaciju škole

Učiti kako učiti

D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. D.1.1. Učenik stvara prikladno fizičko okružje za učenje s ciljem poboljšanja koncentracije i motivacije.

Poduzetništvo

B.1.2. Planira i upravlja aktivnostima

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.2. Učenik se uz učiteljevu pomoć služi odabranim uređajima i programima.

PRIGODNI DATUMI 8. rujna - Međunarodni dan pismenosti • 10. rujna - Svjetski dan prevencije samoubojstava • 15. rujna - Međunarodni dan demokracije

• 16. rujna - Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja • 21. rujna - Međunarodni dan mira • 22. rujna - Europski dan bez automobila -

Europska komisija • 26. rujna - Europski dan jezika - Vijeće Europe • 27. rujna - Svjetski dan turizma - WTO • 28. rujna - Svjetski dan

bjesnoće • 28. rujna - Svjetski dan srca • dan u posljednjem tjednu - odabire država - Svjetski dan pomorstva

Page 230: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

230

listopad

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati podršku

roditeljima

- obilježiti Dan kruha i zahvalnosti za

plodove zemlje

- obilježiti Dan jabuka i Dan štednje

- surađivati sa članovima razrednog

vijeća i stručnom službom prema potrebi

- organizirati aktivnosti preventivnog

sadržaja

- upoznati učenike s razrednim

projektima

1. Kako se ponašamo prema životinjama

2. Dan kruha- rad u skupini

3. Urednost učionice

4. Kako se ponašamo u knjižnici, kinu i

kazalištu

5. Važnost redovitog tjelesnog vježbanja

Zdravlje B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja. A.1.1.B Opisuje važnost redovite tjelesne aktivnosti za rast i razvoj. B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju

Održivi razvoj

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi. C.1.1. Identificira primjere dobroga odnosa prema prirodi.

Osobni i socijalni razvoj

C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne odnose.

A.1.4. Razvija radne navike.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

Građanski odgoj

C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice i demokratizaciju škole.

C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu. Učiti kako učiti

D.1.1. Fizičko okružje učenja: Učenik stvara prikladno fizičko okružje za učenje s ciljem poboljšanja koncentracije i motivacije.

Page 231: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

231

D.1.2. Suradnja s drugima: Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno

surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć

Poduzetništvo

B.1.2. Planira i upravlja aktivnostima.

C.1.1. Prepoznaje važnost ljudskog rada i stvaranja dobara za osiguranje sredstava za

život pojedinca i dobrobit zajednice.

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.2. Učenik se uz učiteljevu pomoć služi odabranim uređajima i programima.

PRIGODNI DATUMI

1. listopada - Međunarodni dan starijih osoba • 2. listopada - Međunarodni dan nenasilja • 4. listopada - Svjetski dan zaštite životinja

• 5. listopada - Svjetski dan učitelja • 9. listopada - Svjetski dan pošte 10. listopada - Svjetski dan duševnog zdravlja • 15. listopada -

Međunarodni dan žena na selu • 16. listopada - Svjetski dan hrane • 17. listopada - Međunarodni dan borbe protiv siromaštva • 24.

listopada - Dan Ujedinjenih naroda • 27. listopada - Svjetski dan audiovizualne baštine • 28. listopada - Svjetski dan animiranog filma

- International Animated Film Association • 31. listopada - Svjetski dan štednje

studeni

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

Page 232: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

232

- organizirati posjet kulturnim

ustanovama u našem gradu

- upoznati učenika s prometom i

prometnicama u blizini škole

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati podršku

roditeljima

1.Dječji bonton

2.Različiti smo, jednaki smo vrijedni

3. Moj Metković

4. Promet i prometnice

Zdravlje A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja.

A.1.1.A Opisuje tjelesne osobine i zamjećuje razlike i sličnosti između dječaka i djevojčica

B.1.1.B Prepoznaje nasilje u stvarnome i virtualnome svijetu.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

C.1.1.A Opisuje kako se oprezno i sigurno kretati od kuće do škole

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

A.1.4. Razvija radne navike.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Page 233: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

233

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

C.1.1. Prepoznaje potencijalno ugrožavajuće situacije i navodi što treba činiti u slučaju.

opasnosti.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole. Učiti kako učiti

A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje

D.1.2.Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć Poduzetništvo

A.1.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

PRIGODNI DATUMI 6. studenog - Međunarodni dan prevencije izrabljivanja okoliša u vrijeme rata ili oružanog sukoba • 10. studenog - Svjetski dan znanosti

za mir i razvoj • 14. studenog - Svjetski dan dijabetesa • 16. studenog - Međunarodni dan tolerancije • 16. studenog - Svjetski dan

sjećanja na žrtve trgovine ljudima • 20. studenog - Svjetski dan djece • 21. studenog - Svjetski dan televizije • 25. studenog -

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama • posljednja subota - Međunarodni dan bez kupnje

Page 234: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

234

prosinac

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati

podršku roditeljima

- organizirati posjet udrugama u našem

Gradu

- vođenje učenika na doček sv. Nikole i

obilježavanje adventa u gradu

- održati 2. roditeljski sastanak

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom

- vođenje razrednog projekta „Prvašići čine

dobra djela“

1. Naši znakovi

2. Podijelimo dobrotu- IUN- Posjet Caritasu

3. Blagdani i zimske radosti

Zdravlje A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja.

A.1.1.A Opisuje tjelesne osobine i zamjećuje razlike i sličnosti između dječaka i djevojčica

B.1.1.B Prepoznaje nasilje u stvarnome i virtualnome svijetu.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

C.1.1.A Opisuje kako se oprezno i sigurno kretati od kuće do škole

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

A.1.4. Razvija radne navike.

Page 235: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

235

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini

C.1.1. Prepoznaje potencijalno ugrožavajuće situacije i navodi što treba činiti u slučaju

opasnosti.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole. Učiti kako učiti

A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje

D.1.2.Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć Poduzetništvo

A.1.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

Page 236: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

236

PRIGODNI DATUMI 1. prosinca - Svjetski dan borbe protiv AIDS-a • 2. prosinca - Međunarodni dan ukidanja ropstva • 3. prosinca - Međunarodni dan osoba

s invaliditetom • 5. prosinca - Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak • 7. prosinca - Međunarodni dan

civilnog zrakoplovstva • 9. prosinca - Međunarodni dan borbe protiv korupcije • 10. prosinca - Dan ljudskih prava • 11. prosinca -

Međunarodni dan planina • 18. prosinca - Međunarodni dan migranata • 19. prosinca - Dan suradnje zemalja u razvoju • 20. prosinca -

Međunarodni dan solidarnosti

siječanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

1. Smijeh je lijek

2. Odgovoran odnos prema tuđoj imovini

3.Obitelj i zajedništvo

Zdravlje B.1.1.ARazlikuje primjereno od neprimjerenog ponašanja.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj C.1.2. opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne odnose.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

Page 237: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

237

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Građanski odgoj

C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu. A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. Učiti kako učiti

A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje.

D.1.1. 2. Učenik stvara prikladno fizičko okruženje za učenje s ciljem poboljšanja

koncentracije i motivacije.

D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim

situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

Poduzetništvo

A.1.1.Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja.

A.1.2. Snalazi se s neizvjesnošću i rizicima koje donosi zajednica. Informacijsko komunikacijska tehnologija A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i uređajima.

PRIGODNI DATUMI 1. siječnja - Svjetski dan obitelji • 1. siječnja - Svjetski dan mira - pismom pape Pavla VI. • 27. siječnja - Međunarodni dan sjećanja na

Holokaust • 28. siječnja - Dan zaštite podataka - Vijeće Europe

veljača

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA MEĐUPREDMETNE TEME

Page 238: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

238

prijedlog tema odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- organizirati učenike za Maškarsku povorku

1. Računalne odgovonosti (Dan sigurnijeg

interneta- drugi utorak u veljači)

2. Tko koga voli- Valentinovo

3. Maškare u mom razredu

4. Prijateljstvo

Zdravlje

B.1.1.B. Prepoznaje nasilje u stvarnom i virtualnom svijetu

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

Održivi razvoj

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne odnose.

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole

Page 239: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

239

C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu

Učiti kako učiti

A.1.2. Učenik se koristi jednostavnim strategijama učenja i rješava probleme u svim područjima učenja uz pomoć učitelja. B.1.2. Na poticaj i uz pomoć učitelja prati svoje učenje. C.1.3. Učenik se koristi ugodnim emocijama i raspoloženjima tako da potiču učenje te kontrolira neugodne emocije i raspoloženja tako da ga ne ometaju u učenju. D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje. Informacijsko komunikacijska tehnologija

A.1.4. Učenik prepoznaje utjecaj tehnologije na zdravlje i okoliš.

B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

C.1.4. Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

D.1.4. Učenik prepoznaje oznake vlasništva djela i licencije za dijeljenje sadržaja koje

treba poštovati.

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

PRIGODNI DATUMI prva nedjelja u veljači - Međunarodni dan života • 2. veljače - Međunarodni dan zaštite močvara • 4. veljače - Svjetski dan borbe protiv

raka • 11. veljače - Svjetski dan bolesnika - inicijativom pape Ivana Pavla II. • 12. veljače - Darwinov dan • 20. veljače - Svjetski dan

socijalne pravde • 21. veljače - Međunarodni dan materinskog jezika

Page 240: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

240

ožujak

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

-uputiti učenike u razredni projekt

„Tradicijske igre“

- organizirati integrirani Dan očeva

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- istražiti uskršnje običaje u domovini

- organizirati 3. roditeljski sastanak

1. Raspoređujem vrijeme

2. Što želim postati kad odrastem

3. Gost u razredu- zdravstveni djelatnik

4. Želim učiti – učenjem do uspjeha

Zdravlje

A.1.1.B Opisuje važnost redovite tjelesne aktivnosti za rast i razvoj.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

A.1.2. Razlikuje osnove pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne

aktivnosti.

A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja.

C.1.2. Opisuje osnovne korake postupanja pri krvarenju iz nosa, pri padovima i

površinskim ozljedama

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.4. Razvija radne navike.

C.1.3. Pridonosi skupini.

Page 241: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

241

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. Učiti kako učiti A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. B.1.4. Na poticaj i uz pomoć učitelja procjenjuje je li uspješno riješio zadatak ili naučio. C.1.4. Učenik se koristi ugodnim emocijama i raspoloženjima tako da potiču učenje te kontrolira neugodne emocije i raspoloženja tako da ga ne ometaju u učenju. D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. Poduzetništvo B.1.2. Planira i upravlja aktivnostima.

A.1.3. Upoznaje mogućnosti osobnog razvoja (razvoj karijere, profesionalno

usmjeravanje).

B.1.3. Prepoznaje važnost odgovornoga poduzetništva za rast i razvoj pojedinca i

zajednice.

C.1.1. Prepoznaje važnost ljudskog rada i stvaranja dobara za osiguranje sredstava za

život pojedinca i dobrobit zajednice.

C.1.2. Prepoznaje osnovne pojmove tržišta.

C.1.3. Upoznaje funkciju novca.

Informacijsko komunikacijska tehnologija

Page 242: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

242

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

C.1.2. Učenik uz učiteljevu pomoć djelotvorno provodi jednostavno pretraživanje

informacija u digitalnome okružju.

C.1.3. Učenik uz učiteljevu pomoć odabire potrebne informacije među pronađenima.

C.1.4. Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

PRIGODNI DATUMI 7. ožujka – Dan planinara • 8. ožujka - Međunarodni dan žena • 8. ožujka - Svjetski dan bubrega • 21. ožujka - Međunarodni dan za

eliminaciju rasne diskriminacije • 21. ožujka - Svjetski dan poezije • 22. ožujka - Svjetski dan voda • 23. ožujka - Svjetski dan

meteorologije • 27. ožujka - Svjetski dan kazališta • ožujak - mjesec hrvatskoga jezika

Page 243: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

243

travanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- pripremiti i organizirati integriranu i

izvanučioničku nastavu

- organizirati posjet udrugama u našem

gradu

- praćenje napredovanja razrednih

projekata

1. Proljeće nas zove

2. Blagdani- Uskrs

3. Zemljino zdravlje- moje zdravlje

4. Zdravlje je najveće bogatstvo

Zdravlje

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

A.1.1.B Opisuje važnost redovite tjelesne aktivnosti za rast i razvoj.

A.1.2. Razlikuje osnove pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne

aktivnosti.

A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

C.1.1.B Prepoznaje i izbjegava opasnosti kojima je izložen u kućanstvu i okolini

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

C.1.1. Identificira primjere dobroga odnosa prema prirodi.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

B.1.2. Sudjeluje u aktivnostima škole na zaštiti okoliša i u suradnji škole sa zajednicom.

A.1.3. Uočava povezanost između prirode i zdravoga života.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

Page 244: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

244

A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

C.1.3. Pridonosi skupini.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

C.1.1.B Prepoznaje i izbjegava opasnosti kojima je izložen u kućanstvu i okolini

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. Učiti kako učiti A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje. Poduzetništvo

B.1.3. Prepoznaje važnost odgovornoga poduzetništva za rast i razvoj pojedinca i

zajednice.

Informacijsko komunikacijska tehnologija

C.1.3. Učenik uz učiteljevu pomoć odabire potrebne informacije među pronađenima

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

Page 245: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

245

C.1.4. Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

PRIGODNI DATUMI 2. travnja - Svjetski dan svjesnosti o autizmu • 4. travnja - Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u

protuminskom djelovanju • 7. travnja - Svjetski dan zdravlja • 8. travnja - Svjetski dan Roma • 11. travnja - Svjetski dan Parkinsonove

bolesti • 22. travnja - Dan planeta Zemlje ili Međunarodni dan majke Zemlje • 23. travnja - Svjetski dan knjige i autorskih prava • 26.

travnja - Svjetski dan intelektualnog vlasništva - WIPO • 28. travnja - Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu • 29. travnja -

Svjetski dan plesa

svibanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

Page 246: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

246

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- organizacija i provedba razrednog

projekta „Zdravlje i higijena“

- organizacija izvanučioničke i

integrirane nastave

- pripremiti i voditi 4. Roditeljski

1. Volim te mama

2. Piramida pravilne prehrane

3. Padovi i ozljede

4. Dan sporta (- posljednja srijeda u svibnju)

Zdravlje

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

A.1.2. Razlikuje osnovne pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne aktivnosti. C.1.2. Opisuje osnovne korake postupanje pri krvarenju iz nosa, pri padovima i površinskim ozljedama. Održivi razvoj

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

I.A.3. Upčava povezanost između prirode i zdravog života

Osobni i socijalni razvoj

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

C.1.3. Pridonosi skupini

Građanski odgoj

C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. Učiti kako učiti

A.1.3 3. Kreativno mišljenje Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

Page 247: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

247

PRIGODNI DATUMI 3. svibnja - Svjetski dan slobode tiska • 4. svibnja - Svjetski dan vatrogasaca • 8. i 9. svibnja - Dani sjećanja na poginule tijekom Drugog

svjetskog rata • 9. i 10. svibnja - Svjetski dan ptica selica • 12. svibnja - Svjetski dan medicinskih sestara • 15. svibnja - Međunarodni

dan obitelji • 17. svibnja - Svjetski dan telekomunikacijskog i informacijskog društva • 21. svibnja - Svjetski dan kulturne raznolikosti za

dijalog i razvoj • 22. svibnja - Međunarodni dan biološke raznolikosti • 25. svibnja - Dan Afrike • 29. svibnja - Međunarodni dan

mirotvoraca UN-a • 31. svibnja - Svjetski dan nepušenja

lipanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

-obilježiti Dan škole planiranim

aktivnostima

- analizirati opći uspjeh

- analizirati vladanje učenika kroz

školsku godinu

- organizirati završnu svečanost u

razredu

1. Praznici su pred nama

2. Putovanje u drugi razred

Zdravlje

B.1.3. Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

C.1.1.B. Prepoznaje i izbjegava opasnosti kojima je izložen u kućanstvu i okolini.

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernog djelovanja prema ljudima i prirodi

Osobni i socijalni razvoj

A.1.1. Razvija sliku o sebi.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem

C.1.3. Pridonosi skupini

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini

Page 248: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

248

Građanski odgoj

C 1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu.

C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice i demokratizaciju škole.

Učiti kako učiti

D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim

situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

C.1.1. Učenik može objasniti vrijednost učenja za svoj život

C.1.2. Učenik iskazuje pozitivna i visoka očekivanja i vjeruje u svoj uspjeh u učenju.

Poduzetništvo

A.2.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja.

Informacijsko komunikacijska tehnologija

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

PRIGODNI DATUMI • 4. lipnja - Međunarodni dan nevine djece - žrtava agresije • 5. lipnja - Svjetski dan okoliša • 8. lipnja - Svjetski dan oceana • 12. lipnja -

Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada • 14. lipnja - Svjetski dan darivatelja krvi • 17. lipnja - Svjetski dan borbe protiv stvaranja pustinja

i suše • 20. lipnja - Svjetski dan izbjeglica • 23. lipnja - Dan javne službe Ujedinjenih naroda

Page 249: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

249

Godišnji plan rada Sata razrednika

Razred: 1. c Šk. god. 2019./2020. Razrednik: Marijana Kljusurić

rujan

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- ustrojiti razredni odjel

- dočekati i upoznati učenike razrednog

odjela

- uspostaviti novi Dnevnik rada i Imenik

učenika

- prikupiti privole i suglasnosti

- pripremiti i voditi prvi roditeljski

sastanak

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati podršku

roditeljima

- voditi odabir predsjednika razreda

1. Pravilnik o načinima, postupcima i .

elementima vrednovanja u OŠ I SŠ, Kućni red

škole

2. Postao sam učenik

3. Naša razredna pravila /Izbor predsjednika

razreda

Zdravlje B.1.2.A Prilagođava se novom okruženju i opisuje svoje obaveze i uloge

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenog ponašanja

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.1. Razvija sliku o sebi

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem

C.1.3. Pridonosi skupini

C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne

odnose.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

Page 250: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

250

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu.

B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice.

C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu

C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice i demokratizaciju škole

Učiti kako učiti

D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. D.1.1. Učenik stvara prikladno fizičko okružje za učenje s ciljem poboljšanja koncentracije i motivacije.

Poduzetništvo

B.1.2. Planira i upravlja aktivnostima

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.2. Učenik se uz učiteljevu pomoć služi odabranim uređajima i programima.

PRIGODNI DATUMI 8. rujna - Međunarodni dan pismenosti • 10. rujna - Svjetski dan prevencije samoubojstava • 15. rujna - Međunarodni dan demokracije

• 16. rujna - Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja • 21. rujna - Međunarodni dan mira • 22. rujna - Europski dan bez automobila -

Europska komisija • 26. rujna - Europski dan jezika - Vijeće Europe • 27. rujna - Svjetski dan turizma - WTO • 28. rujna - Svjetski dan

bjesnoće • 28. rujna - Svjetski dan srca • dan u posljednjem tjednu - odabire država - Svjetski dan pomorstva

Page 251: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

251

listopad

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati podršku

roditeljima

- obilježiti Dan kruha i zahvalnosti za

plodove zemlje

- obilježiti Dan jabuka i Dan štednje

- surađivati sa članovima razrednog

vijeća i stručnom službom prema potrebi

- organizirati aktivnosti preventivnog

sadržaja

- upoznati učenike s razrednim

projektima

1. Kako se ponašamo prema životinjama

2. Dan kruha- rad u skupini

3. Urednost učionice

4. Kako se ponašamo u knjižnici, kinu i

kazalištu

5. Važnost redovitog tjelesnog vježbanja

Zdravlje B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja. A.1.1.B Opisuje važnost redovite tjelesne aktivnosti za rast i razvoj. B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju

Održivi razvoj

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi. C.1.1. Identificira primjere dobroga odnosa prema prirodi.

Osobni i socijalni razvoj

C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne odnose.

A.1.4. Razvija radne navike.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

Građanski odgoj

C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice i demokratizaciju škole.

C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu. Učiti kako učiti

D.1.1. Fizičko okružje učenja: Učenik stvara prikladno fizičko okružje za učenje s ciljem poboljšanja koncentracije i motivacije.

Page 252: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

252

D.1.2. Suradnja s drugima: Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno

surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć

Poduzetništvo

B.1.2. Planira i upravlja aktivnostima.

C.1.1. Prepoznaje važnost ljudskog rada i stvaranja dobara za osiguranje sredstava za

život pojedinca i dobrobit zajednice.

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.2. Učenik se uz učiteljevu pomoć služi odabranim uređajima i programima.

PRIGODNI DATUMI

1. listopada - Međunarodni dan starijih osoba • 2. listopada - Međunarodni dan nenasilja • 4. listopada - Svjetski dan zaštite životinja

• 5. listopada - Svjetski dan učitelja • 9. listopada - Svjetski dan pošte 10. listopada - Svjetski dan duševnog zdravlja • 15. listopada -

Međunarodni dan žena na selu • 16. listopada - Svjetski dan hrane • 17. listopada - Međunarodni dan borbe protiv siromaštva • 24.

listopada - Dan Ujedinjenih naroda • 27. listopada - Svjetski dan audiovizualne baštine • 28. listopada - Svjetski dan animiranog filma

- International Animated Film Association • 31. listopada - Svjetski dan štednje

studeni

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

Page 253: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

253

- organizirati posjet kulturnim

ustanovama u našem gradu

- upoznati učenika s prometom i

prometnicama u blizini škole

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati podršku

roditeljima

1.Dječji bonton

2.Različiti smo, jednaki smo vrijedni

3. Moj Metković

4. Promet i prometnice

Zdravlje A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja.

A.1.1.A Opisuje tjelesne osobine i zamjećuje razlike i sličnosti između dječaka i djevojčica

B.1.1.B Prepoznaje nasilje u stvarnome i virtualnome svijetu.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

C.1.1.A Opisuje kako se oprezno i sigurno kretati od kuće do škole

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

A.1.4. Razvija radne navike.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Page 254: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

254

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

C.1.1. Prepoznaje potencijalno ugrožavajuće situacije i navodi što treba činiti u slučaju.

opasnosti.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole. Učiti kako učiti

A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje

D.1.2.Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć Poduzetništvo

A.1.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

PRIGODNI DATUMI 6. studenog - Međunarodni dan prevencije izrabljivanja okoliša u vrijeme rata ili oružanog sukoba • 10. studenog - Svjetski dan znanosti

za mir i razvoj • 14. studenog - Svjetski dan dijabetesa • 16. studenog - Međunarodni dan tolerancije • 16. studenog - Svjetski dan

sjećanja na žrtve trgovine ljudima • 20. studenog - Svjetski dan djece • 21. studenog - Svjetski dan televizije • 25. studenog -

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama • posljednja subota - Međunarodni dan bez kupnje

Page 255: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

255

prosinac

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati

podršku roditeljima

- organizirati posjet udrugama u našem

Gradu

- vođenje učenika na doček sv. Nikole i

obilježavanje adventa u gradu

- održati 2. roditeljski sastanak

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom

- vođenje razrednog projekta „Prvašići čine

dobra djela“

1. Naši znakovi

2. Podijelimo dobrotu- IUN- Posjet Caritasu

3. Blagdani i zimske radosti

Zdravlje A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja.

A.1.1.A Opisuje tjelesne osobine i zamjećuje razlike i sličnosti između dječaka i djevojčica

B.1.1.B Prepoznaje nasilje u stvarnome i virtualnome svijetu.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

C.1.1.A Opisuje kako se oprezno i sigurno kretati od kuće do škole

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

A.1.4. Razvija radne navike.

Page 256: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

256

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini

C.1.1. Prepoznaje potencijalno ugrožavajuće situacije i navodi što treba činiti u slučaju

opasnosti.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole. Učiti kako učiti

A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje

D.1.2.Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć Poduzetništvo

A.1.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

Page 257: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

257

PRIGODNI DATUMI 1. prosinca - Svjetski dan borbe protiv AIDS-a • 2. prosinca - Međunarodni dan ukidanja ropstva • 3. prosinca - Međunarodni dan osoba

s invaliditetom • 5. prosinca - Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak • 7. prosinca - Međunarodni dan

civilnog zrakoplovstva • 9. prosinca - Međunarodni dan borbe protiv korupcije • 10. prosinca - Dan ljudskih prava • 11. prosinca -

Međunarodni dan planina • 18. prosinca - Međunarodni dan migranata • 19. prosinca - Dan suradnje zemalja u razvoju • 20. prosinca -

Međunarodni dan solidarnosti

siječanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

1. Smijeh je lijek

2. Odgovoran odnos prema tuđoj imovini

3.Obitelj i zajedništvo

Zdravlje B.1.1.ARazlikuje primjereno od neprimjerenog ponašanja.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj C.1.2. opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne odnose.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

Page 258: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

258

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Građanski odgoj

C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu. A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. Učiti kako učiti

A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje.

D.1.1. 2. Učenik stvara prikladno fizičko okruženje za učenje s ciljem poboljšanja

koncentracije i motivacije.

D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim

situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

Poduzetništvo

A.1.1.Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja.

A.1.2. Snalazi se s neizvjesnošću i rizicima koje donosi zajednica. Informacijsko komunikacijska tehnologija A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i uređajima.

PRIGODNI DATUMI 1. siječnja - Svjetski dan obitelji • 1. siječnja - Svjetski dan mira - pismom pape Pavla VI. • 27. siječnja - Međunarodni dan sjećanja na

Holokaust • 28. siječnja - Dan zaštite podataka - Vijeće Europe

Page 259: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

259

veljača

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- organizirati učenike za Maškarsku povorku

1. Računalne odgovonosti (Dan sigurnijeg

interneta- drugi utorak u veljači)

2. Tko koga voli- Valentinovo

3. Maškare u mom razredu

4. Prijateljstvo

Zdravlje

B.1.1.B. Prepoznaje nasilje u stvarnom i virtualnom svijetu

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

Održivi razvoj

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne odnose.

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Građanski odgoj

Page 260: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

260

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole

C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu

Učiti kako učiti

A.1.2. Učenik se koristi jednostavnim strategijama učenja i rješava probleme u svim područjima učenja uz pomoć učitelja. B.1.2. Na poticaj i uz pomoć učitelja prati svoje učenje. C.1.3. Učenik se koristi ugodnim emocijama i raspoloženjima tako da potiču učenje te kontrolira neugodne emocije i raspoloženja tako da ga ne ometaju u učenju. D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje. Informacijsko komunikacijska tehnologija

A.1.4. Učenik prepoznaje utjecaj tehnologije na zdravlje i okoliš.

B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

C.1.4. Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

D.1.4. Učenik prepoznaje oznake vlasništva djela i licencije za dijeljenje sadržaja koje

treba poštovati.

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

Page 261: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

261

PRIGODNI DATUMI prva nedjelja u veljači - Međunarodni dan života • 2. veljače - Međunarodni dan zaštite močvara • 4. veljače - Svjetski dan borbe protiv

raka • 11. veljače - Svjetski dan bolesnika - inicijativom pape Ivana Pavla II. • 12. veljače - Darwinov dan • 20. veljače - Svjetski dan

socijalne pravde • 21. veljače - Međunarodni dan materinskog jezika

ožujak

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

-uputiti učenike u razredni projekt

„Tradicijske igre“

- organizirati integrirani Dan očeva

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- istražiti uskršnje običaje u domovini

- organizirati 3. roditeljski sastanak

1. Raspoređujem vrijeme

2. Što želim postati kad odrastem

3. Gost u razredu- zdravstveni djelatnik

4. Želim učiti – učenjem do uspjeha

Zdravlje

A.1.1.B Opisuje važnost redovite tjelesne aktivnosti za rast i razvoj.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

A.1.2. Razlikuje osnove pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne

aktivnosti.

A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja.

C.1.2. Opisuje osnovne korake postupanja pri krvarenju iz nosa, pri padovima i

površinskim ozljedama

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

Page 262: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

262

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.4. Razvija radne navike.

C.1.3. Pridonosi skupini.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. Učiti kako učiti A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. B.1.4. Na poticaj i uz pomoć učitelja procjenjuje je li uspješno riješio zadatak ili naučio. C.1.4. Učenik se koristi ugodnim emocijama i raspoloženjima tako da potiču učenje te kontrolira neugodne emocije i raspoloženja tako da ga ne ometaju u učenju. D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. Poduzetništvo B.1.2. Planira i upravlja aktivnostima.

A.1.3. Upoznaje mogućnosti osobnog razvoja (razvoj karijere, profesionalno

usmjeravanje).

B.1.3. Prepoznaje važnost odgovornoga poduzetništva za rast i razvoj pojedinca i

zajednice.

Page 263: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

263

C.1.1. Prepoznaje važnost ljudskog rada i stvaranja dobara za osiguranje sredstava za

život pojedinca i dobrobit zajednice.

C.1.2. Prepoznaje osnovne pojmove tržišta.

C.1.3. Upoznaje funkciju novca.

Informacijsko komunikacijska tehnologija A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

C.1.2. Učenik uz učiteljevu pomoć djelotvorno provodi jednostavno pretraživanje

informacija u digitalnome okružju.

C.1.3. Učenik uz učiteljevu pomoć odabire potrebne informacije među pronađenima.

C.1.4. Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

PRIGODNI DATUMI 7. ožujka – Dan planinara • 8. ožujka - Međunarodni dan žena • 8. ožujka - Svjetski dan bubrega • 21. ožujka - Međunarodni dan za

eliminaciju rasne diskriminacije • 21. ožujka - Svjetski dan poezije • 22. ožujka - Svjetski dan voda • 23. ožujka - Svjetski dan

meteorologije • 27. ožujka - Svjetski dan kazališta • ožujak - mjesec hrvatskoga jezika

Page 264: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

264

travanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- pripremiti i organizirati integriranu i

izvanučioničku nastavu

- organizirati posjet udrugama u našem

gradu

- praćenje napredovanja razrednih

projekata

1. Proljeće nas zove

2. Blagdani- Uskrs

3. Zemljino zdravlje- moje zdravlje

4. Zdravlje je najveće bogatstvo

Zdravlje

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

A.1.1.B Opisuje važnost redovite tjelesne aktivnosti za rast i razvoj.

A.1.2. Razlikuje osnove pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne

aktivnosti.

A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

C.1.1.B Prepoznaje i izbjegava opasnosti kojima je izložen u kućanstvu i okolini

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

C.1.1. Identificira primjere dobroga odnosa prema prirodi.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

B.1.2. Sudjeluje u aktivnostima škole na zaštiti okoliša i u suradnji škole sa zajednicom.

A.1.3. Uočava povezanost između prirode i zdravoga života.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

Page 265: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

265

A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

C.1.3. Pridonosi skupini.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

C.1.1.B Prepoznaje i izbjegava opasnosti kojima je izložen u kućanstvu i okolini

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. Učiti kako učiti A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje. Poduzetništvo

B.1.3. Prepoznaje važnost odgovornoga poduzetništva za rast i razvoj pojedinca i

zajednice.

Informacijsko komunikacijska tehnologija

C.1.3. Učenik uz učiteljevu pomoć odabire potrebne informacije među pronađenima

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

Page 266: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

266

C.1.4. Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

PRIGODNI DATUMI 2. travnja - Svjetski dan svjesnosti o autizmu • 4. travnja - Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u

protuminskom djelovanju • 7. travnja - Svjetski dan zdravlja • 8. travnja - Svjetski dan Roma • 11. travnja - Svjetski dan Parkinsonove

bolesti • 22. travnja - Dan planeta Zemlje ili Međunarodni dan majke Zemlje • 23. travnja - Svjetski dan knjige i autorskih prava • 26.

travnja - Svjetski dan intelektualnog vlasništva - WIPO • 28. travnja - Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu • 29. travnja -

Svjetski dan plesa

svibanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

Page 267: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

267

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- organizacija i provedba razrednog

projekta „Zdravlje i higijena“

- organizacija izvanučioničke i

integrirane nastave

- pripremiti i voditi 4. Roditeljski

1. Volim te mama

2. Piramida pravilne prehrane

3. Padovi i ozljede

4. Dan sporta (- posljednja srijeda u svibnju)

Zdravlje

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

A.1.2. Razlikuje osnovne pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne aktivnosti. C.1.2. Opisuje osnovne korake postupanje pri krvarenju iz nosa, pri padovima i površinskim ozljedama. Održivi razvoj

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

I.A.3. Upčava povezanost između prirode i zdravog života

Osobni i socijalni razvoj

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

C.1.3. Pridonosi skupini

Građanski odgoj

C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. Učiti kako učiti

A.1.3 3. Kreativno mišljenje Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

Page 268: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

268

PRIGODNI DATUMI 3. svibnja - Svjetski dan slobode tiska • 4. svibnja - Svjetski dan vatrogasaca • 8. i 9. svibnja - Dani sjećanja na poginule tijekom Drugog

svjetskog rata • 9. i 10. svibnja - Svjetski dan ptica selica • 12. svibnja - Svjetski dan medicinskih sestara • 15. svibnja - Međunarodni

dan obitelji • 17. svibnja - Svjetski dan telekomunikacijskog i informacijskog društva • 21. svibnja - Svjetski dan kulturne raznolikosti za

dijalog i razvoj • 22. svibnja - Međunarodni dan biološke raznolikosti • 25. svibnja - Dan Afrike • 29. svibnja - Međunarodni dan

mirotvoraca UN-a • 31. svibnja - Svjetski dan nepušenja

lipanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

-obilježiti Dan škole planiranim

aktivnostima

- analizirati opći uspjeh

- analizirati vladanje učenika kroz

školsku godinu

- organizirati završnu svečanost u

razredu

1. Praznici su pred nama

2. Putovanje u drugi razred

Zdravlje

B.1.3. Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

C.1.1.B. Prepoznaje i izbjegava opasnosti kojima je izložen u kućanstvu i okolini.

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernog djelovanja prema ljudima i prirodi

Osobni i socijalni razvoj

A.1.1. Razvija sliku o sebi.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem

C.1.3. Pridonosi skupini

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini

Page 269: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

269

Građanski odgoj

C 1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu.

C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice i demokratizaciju škole.

Učiti kako učiti

D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim

situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

C.1.1. Učenik može objasniti vrijednost učenja za svoj život

C.1.2. Učenik iskazuje pozitivna i visoka očekivanja i vjeruje u svoj uspjeh u učenju.

Poduzetništvo

A.2.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja.

Informacijsko komunikacijska tehnologija

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

PRIGODNI DATUMI • 4. lipnja - Međunarodni dan nevine djece - žrtava agresije • 5. lipnja - Svjetski dan okoliša • 8. lipnja - Svjetski dan oceana • 12. lipnja -

Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada • 14. lipnja - Svjetski dan darivatelja krvi • 17. lipnja - Svjetski dan borbe protiv stvaranja pustinja

i suše • 20. lipnja - Svjetski dan izbjeglica • 23. lipnja - Dan javne službe Ujedinjenih naroda

Page 270: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

270

Godišnji plan rada Sata razrednika

Razred: 1. d Šk. god. 2019./2020. Razrednik: Aleksandra Lukić - Skelić

rujan

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- ustrojiti razredni odjel

- dočekati i upoznati učenike razrednog

odjela

- uspostaviti novi Dnevnik rada i Imenik

učenika

- prikupiti privole i suglasnosti

- pripremiti i voditi prvi roditeljski

sastanak

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati podršku

roditeljima

- voditi odabir predsjednika razreda

1. Pravilnik o načinima, postupcima i .

elementima vrednovanja u OŠ I SŠ, Kućni red

škole

2. Postao sam učenik

3. Naša razredna pravila /Izbor predsjednika

razreda

Zdravlje B.1.2.A Prilagođava se novom okruženju i opisuje svoje obaveze i uloge

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenog ponašanja

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.1. Razvija sliku o sebi

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem

C.1.3. Pridonosi skupini

C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne

odnose.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

Page 271: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

271

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu.

B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice.

C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu

C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice i demokratizaciju škole

Učiti kako učiti

D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. D.1.1. Učenik stvara prikladno fizičko okružje za učenje s ciljem poboljšanja koncentracije i motivacije.

Poduzetništvo

B.1.2. Planira i upravlja aktivnostima

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.2. Učenik se uz učiteljevu pomoć služi odabranim uređajima i programima.

PRIGODNI DATUMI 8. rujna - Međunarodni dan pismenosti • 10. rujna - Svjetski dan prevencije samoubojstava • 15. rujna - Međunarodni dan demokracije

• 16. rujna - Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja • 21. rujna - Međunarodni dan mira • 22. rujna - Europski dan bez automobila -

Europska komisija • 26. rujna - Europski dan jezika - Vijeće Europe • 27. rujna - Svjetski dan turizma - WTO • 28. rujna - Svjetski dan

bjesnoće • 28. rujna - Svjetski dan srca • dan u posljednjem tjednu - odabire država - Svjetski dan pomorstva

Page 272: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

272

listopad

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati podršku

roditeljima

- obilježiti Dan kruha i zahvalnosti za

plodove zemlje

- obilježiti Dan jabuka i Dan štednje

- surađivati sa članovima razrednog

vijeća i stručnom službom prema potrebi

- organizirati aktivnosti preventivnog

sadržaja

- upoznati učenike s razrednim

projektima

1. Kako se ponašamo prema životinjama

2. Dan kruha- rad u skupini

3. Urednost učionice

4. Kako se ponašamo u knjižnici, kinu i

kazalištu

5. Važnost redovitog tjelesnog vježbanja

Zdravlje B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja. A.1.1.B Opisuje važnost redovite tjelesne aktivnosti za rast i razvoj. B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju

Održivi razvoj

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi. C.1.1. Identificira primjere dobroga odnosa prema prirodi.

Osobni i socijalni razvoj

C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne odnose.

A.1.4. Razvija radne navike.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

Građanski odgoj

C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice i demokratizaciju škole.

C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu. Učiti kako učiti

D.1.1. Fizičko okružje učenja: Učenik stvara prikladno fizičko okružje za učenje s ciljem poboljšanja koncentracije i motivacije.

Page 273: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

273

D.1.2. Suradnja s drugima: Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno

surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć

Poduzetništvo

B.1.2. Planira i upravlja aktivnostima.

C.1.1. Prepoznaje važnost ljudskog rada i stvaranja dobara za osiguranje sredstava za

život pojedinca i dobrobit zajednice.

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.2. Učenik se uz učiteljevu pomoć služi odabranim uređajima i programima.

PRIGODNI DATUMI

1. listopada - Međunarodni dan starijih osoba • 2. listopada - Međunarodni dan nenasilja • 4. listopada - Svjetski dan zaštite životinja

• 5. listopada - Svjetski dan učitelja • 9. listopada - Svjetski dan pošte 10. listopada - Svjetski dan duševnog zdravlja • 15. listopada -

Međunarodni dan žena na selu • 16. listopada - Svjetski dan hrane • 17. listopada - Međunarodni dan borbe protiv siromaštva • 24.

listopada - Dan Ujedinjenih naroda • 27. listopada - Svjetski dan audiovizualne baštine • 28. listopada - Svjetski dan animiranog filma

- International Animated Film Association • 31. listopada - Svjetski dan štednje

studeni

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

Page 274: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

274

- organizirati posjet kulturnim

ustanovama u našem gradu

- upoznati učenika s prometom i

prometnicama u blizini škole

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati podršku

roditeljima

1.Dječji bonton

2.Različiti smo, jednaki smo vrijedni

3. Moj Metković

4. Promet i prometnice

Zdravlje A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja.

A.1.1.A Opisuje tjelesne osobine i zamjećuje razlike i sličnosti između dječaka i djevojčica

B.1.1.B Prepoznaje nasilje u stvarnome i virtualnome svijetu.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

C.1.1.A Opisuje kako se oprezno i sigurno kretati od kuće do škole

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

A.1.4. Razvija radne navike.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Page 275: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

275

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

C.1.1. Prepoznaje potencijalno ugrožavajuće situacije i navodi što treba činiti u slučaju.

opasnosti.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole. Učiti kako učiti

A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje

D.1.2.Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć Poduzetništvo

A.1.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

PRIGODNI DATUMI 6. studenog - Međunarodni dan prevencije izrabljivanja okoliša u vrijeme rata ili oružanog sukoba • 10. studenog - Svjetski dan znanosti

za mir i razvoj • 14. studenog - Svjetski dan dijabetesa • 16. studenog - Međunarodni dan tolerancije • 16. studenog - Svjetski dan

sjećanja na žrtve trgovine ljudima • 20. studenog - Svjetski dan djece • 21. studenog - Svjetski dan televizije • 25. studenog -

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama • posljednja subota - Međunarodni dan bez kupnje

Page 276: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

276

prosinac

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati

podršku roditeljima

- organizirati posjet udrugama u našem

Gradu

- vođenje učenika na doček sv. Nikole i

obilježavanje adventa u gradu

- održati 2. roditeljski sastanak

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom

- vođenje razrednog projekta „Prvašići čine

dobra djela“

1. Naši znakovi

2. Podijelimo dobrotu- IUN- Posjet Caritasu

3. Blagdani i zimske radosti

Zdravlje A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja.

A.1.1.A Opisuje tjelesne osobine i zamjećuje razlike i sličnosti između dječaka i djevojčica

B.1.1.B Prepoznaje nasilje u stvarnome i virtualnome svijetu.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

C.1.1.A Opisuje kako se oprezno i sigurno kretati od kuće do škole

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

A.1.4. Razvija radne navike.

Page 277: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

277

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini

C.1.1. Prepoznaje potencijalno ugrožavajuće situacije i navodi što treba činiti u slučaju

opasnosti.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole. Učiti kako učiti

A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje

D.1.2.Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć Poduzetništvo

A.1.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

Page 278: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

278

PRIGODNI DATUMI 1. prosinca - Svjetski dan borbe protiv AIDS-a • 2. prosinca - Međunarodni dan ukidanja ropstva • 3. prosinca - Međunarodni dan osoba

s invaliditetom • 5. prosinca - Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak • 7. prosinca - Međunarodni dan

civilnog zrakoplovstva • 9. prosinca - Međunarodni dan borbe protiv korupcije • 10. prosinca - Dan ljudskih prava • 11. prosinca -

Međunarodni dan planina • 18. prosinca - Međunarodni dan migranata • 19. prosinca - Dan suradnje zemalja u razvoju • 20. prosinca -

Međunarodni dan solidarnosti

siječanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

1. Smijeh je lijek

2. Odgovoran odnos prema tuđoj imovini

3.Obitelj i zajedništvo

Zdravlje B.1.1.ARazlikuje primjereno od neprimjerenog ponašanja.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj C.1.2. opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne odnose.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

Page 279: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

279

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Građanski odgoj

C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu. A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. Učiti kako učiti

A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje.

D.1.1. 2. Učenik stvara prikladno fizičko okruženje za učenje s ciljem poboljšanja

koncentracije i motivacije.

D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim

situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

Poduzetništvo

A.1.1.Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja.

A.1.2. Snalazi se s neizvjesnošću i rizicima koje donosi zajednica. Informacijsko komunikacijska tehnologija A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i uređajima.

PRIGODNI DATUMI 1. siječnja - Svjetski dan obitelji • 1. siječnja - Svjetski dan mira - pismom pape Pavla VI. • 27. siječnja - Međunarodni dan sjećanja na

Holokaust • 28. siječnja - Dan zaštite podataka - Vijeće Europe

Page 280: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

280

veljača

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- organizirati učenike za Maškarsku povorku

1. Računalne odgovonosti (Dan sigurnijeg

interneta- drugi utorak u veljači)

2. Tko koga voli- Valentinovo

3. Maškare u mom razredu

4. Prijateljstvo

Zdravlje

B.1.1.B. Prepoznaje nasilje u stvarnom i virtualnom svijetu

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

Održivi razvoj

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne odnose.

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Page 281: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

281

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole

C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu

Učiti kako učiti

A.1.2. Učenik se koristi jednostavnim strategijama učenja i rješava probleme u svim područjima učenja uz pomoć učitelja. B.1.2. Na poticaj i uz pomoć učitelja prati svoje učenje. C.1.3. Učenik se koristi ugodnim emocijama i raspoloženjima tako da potiču učenje te kontrolira neugodne emocije i raspoloženja tako da ga ne ometaju u učenju. D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje. Informacijsko komunikacijska tehnologija

A.1.4. Učenik prepoznaje utjecaj tehnologije na zdravlje i okoliš.

B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

C.1.4. Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

D.1.4. Učenik prepoznaje oznake vlasništva djela i licencije za dijeljenje sadržaja koje

treba poštovati.

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

Page 282: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

282

PRIGODNI DATUMI prva nedjelja u veljači - Međunarodni dan života • 2. veljače - Međunarodni dan zaštite močvara • 4. veljače - Svjetski dan borbe protiv

raka • 11. veljače - Svjetski dan bolesnika - inicijativom pape Ivana Pavla II. • 12. veljače - Darwinov dan • 20. veljače - Svjetski dan

socijalne pravde • 21. veljače - Međunarodni dan materinskog jezika

ožujak

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

-uputiti učenike u razredni projekt

„Tradicijske igre“

- organizirati integrirani Dan očeva

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- istražiti uskršnje običaje u domovini

- organizirati 3. roditeljski sastanak

1. Raspoređujem vrijeme

2. Što želim postati kad odrastem

3. Gost u razredu- zdravstveni djelatnik

4. Želim učiti – učenjem do uspjeha

Zdravlje

A.1.1.B Opisuje važnost redovite tjelesne aktivnosti za rast i razvoj.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

A.1.2. Razlikuje osnove pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne

aktivnosti.

A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja.

C.1.2. Opisuje osnovne korake postupanja pri krvarenju iz nosa, pri padovima i

površinskim ozljedama

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

Page 283: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

283

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.4. Razvija radne navike.

C.1.3. Pridonosi skupini.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. Učiti kako učiti A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. B.1.4. Na poticaj i uz pomoć učitelja procjenjuje je li uspješno riješio zadatak ili naučio. C.1.4. Učenik se koristi ugodnim emocijama i raspoloženjima tako da potiču učenje te kontrolira neugodne emocije i raspoloženja tako da ga ne ometaju u učenju. D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. Poduzetništvo B.1.2. Planira i upravlja aktivnostima.

A.1.3. Upoznaje mogućnosti osobnog razvoja (razvoj karijere, profesionalno

usmjeravanje).

B.1.3. Prepoznaje važnost odgovornoga poduzetništva za rast i razvoj pojedinca i

zajednice.

Page 284: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

284

C.1.1. Prepoznaje važnost ljudskog rada i stvaranja dobara za osiguranje sredstava za

život pojedinca i dobrobit zajednice.

C.1.2. Prepoznaje osnovne pojmove tržišta.

C.1.3. Upoznaje funkciju novca.

Informacijsko komunikacijska tehnologija A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

C.1.2. Učenik uz učiteljevu pomoć djelotvorno provodi jednostavno pretraživanje

informacija u digitalnome okružju.

C.1.3. Učenik uz učiteljevu pomoć odabire potrebne informacije među pronađenima.

C.1.4. Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

PRIGODNI DATUMI 7. ožujka – Dan planinara • 8. ožujka - Međunarodni dan žena • 8. ožujka - Svjetski dan bubrega • 21. ožujka - Međunarodni dan za

eliminaciju rasne diskriminacije • 21. ožujka - Svjetski dan poezije • 22. ožujka - Svjetski dan voda • 23. ožujka - Svjetski dan

meteorologije • 27. ožujka - Svjetski dan kazališta • ožujak - mjesec hrvatskoga jezika

travanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

Page 285: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

285

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- pripremiti i organizirati integriranu i

izvanučioničku nastavu

- organizirati posjet udrugama u našem

gradu

- praćenje napredovanja razrednih

projekata

1. Proljeće nas zove

2. Blagdani- Uskrs

3. Zemljino zdravlje- moje zdravlje

4. Zdravlje je najveće bogatstvo

Zdravlje

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

A.1.1.B Opisuje važnost redovite tjelesne aktivnosti za rast i razvoj.

A.1.2. Razlikuje osnove pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne

aktivnosti.

A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

C.1.1.B Prepoznaje i izbjegava opasnosti kojima je izložen u kućanstvu i okolini

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

C.1.1. Identificira primjere dobroga odnosa prema prirodi.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

B.1.2. Sudjeluje u aktivnostima škole na zaštiti okoliša i u suradnji škole sa zajednicom.

A.1.3. Uočava povezanost između prirode i zdravoga života.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

Page 286: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

286

C.1.3. Pridonosi skupini.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

C.1.1.B Prepoznaje i izbjegava opasnosti kojima je izložen u kućanstvu i okolini

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. Učiti kako učiti A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje. Poduzetništvo

B.1.3. Prepoznaje važnost odgovornoga poduzetništva za rast i razvoj pojedinca i

zajednice.

Informacijsko komunikacijska tehnologija

C.1.3. Učenik uz učiteljevu pomoć odabire potrebne informacije među pronađenima

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

C.1.4. Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

Page 287: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

287

PRIGODNI DATUMI 2. travnja - Svjetski dan svjesnosti o autizmu • 4. travnja - Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u

protuminskom djelovanju • 7. travnja - Svjetski dan zdravlja • 8. travnja - Svjetski dan Roma • 11. travnja - Svjetski dan Parkinsonove

bolesti • 22. travnja - Dan planeta Zemlje ili Međunarodni dan majke Zemlje • 23. travnja - Svjetski dan knjige i autorskih prava • 26.

travnja - Svjetski dan intelektualnog vlasništva - WIPO • 28. travnja - Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu • 29. travnja -

Svjetski dan plesa

svibanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- organizacija i provedba razrednog

projekta „Zdravlje i higijena“

- organizacija izvanučioničke i

integrirane nastave

- pripremiti i voditi 4. Roditeljski

1. Volim te mama

2. Piramida pravilne prehrane

3. Padovi i ozljede

4. Dan sporta (- posljednja srijeda u svibnju)

Zdravlje

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

A.1.2. Razlikuje osnovne pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne aktivnosti. C.1.2. Opisuje osnovne korake postupanje pri krvarenju iz nosa, pri padovima i površinskim ozljedama. Održivi razvoj

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

I.A.3. Upčava povezanost između prirode i zdravog života

Osobni i socijalni razvoj

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

Page 288: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

288

C.1.3. Pridonosi skupini

Građanski odgoj

C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. Učiti kako učiti

A.1.3 3. Kreativno mišljenje Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

PRIGODNI DATUMI 3. svibnja - Svjetski dan slobode tiska • 4. svibnja - Svjetski dan vatrogasaca • 8. i 9. svibnja - Dani sjećanja na poginule tijekom Drugog

svjetskog rata • 9. i 10. svibnja - Svjetski dan ptica selica • 12. svibnja - Svjetski dan medicinskih sestara • 15. svibnja - Međunarodni

dan obitelji • 17. svibnja - Svjetski dan telekomunikacijskog i informacijskog društva • 21. svibnja - Svjetski dan kulturne raznolikosti za

dijalog i razvoj • 22. svibnja - Međunarodni dan biološke raznolikosti • 25. svibnja - Dan Afrike • 29. svibnja - Međunarodni dan

mirotvoraca UN-a • 31. svibnja - Svjetski dan nepušenja

lipanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

Page 289: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

289

-obilježiti Dan škole planiranim

aktivnostima

- analizirati opći uspjeh

- analizirati vladanje učenika kroz

školsku godinu

- organizirati završnu svečanost u

razredu

1. Praznici su pred nama

2. Putovanje u drugi razred

Zdravlje

B.1.3. Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

C.1.1.B. Prepoznaje i izbjegava opasnosti kojima je izložen u kućanstvu i okolini.

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernog djelovanja prema ljudima i prirodi

Osobni i socijalni razvoj

A.1.1. Razvija sliku o sebi.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem

C.1.3. Pridonosi skupini

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini

Građanski odgoj

C 1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu.

C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice i demokratizaciju škole.

Učiti kako učiti

D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim

situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

C.1.1. Učenik može objasniti vrijednost učenja za svoj život

C.1.2. Učenik iskazuje pozitivna i visoka očekivanja i vjeruje u svoj uspjeh u učenju.

Poduzetništvo

Page 290: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

290

A.2.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja.

Informacijsko komunikacijska tehnologija

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

PRIGODNI DATUMI • 4. lipnja - Međunarodni dan nevine djece - žrtava agresije • 5. lipnja - Svjetski dan okoliša • 8. lipnja - Svjetski dan oceana • 12. lipnja -

Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada • 14. lipnja - Svjetski dan darivatelja krvi • 17. lipnja - Svjetski dan borbe protiv stvaranja pustinja

i suše • 20. lipnja - Svjetski dan izbjeglica • 23. lipnja - Dan javne službe Ujedinjenih naroda

Page 291: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

291

Godišnji plan rada Sata razrednika

Razred: 1. e Šk. god. 2019./2020. Razrednik: Marija Ketini Hajny

rujan

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- ustrojiti razredni odjel

- dočekati i upoznati učenike razrednog

odjela

- uspostaviti novi Dnevnik rada i Imenik

učenika

- prikupiti privole i suglasnosti

- pripremiti i voditi prvi roditeljski

sastanak

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati podršku

roditeljima

- voditi odabir predsjednika razreda

1. Pravilnik o načinima, postupcima i .

elementima vrednovanja u OŠ I SŠ, Kućni red

škole

2. Postao sam učenik

3. Naša razredna pravila /Izbor predsjednika

razreda

Zdravlje B.1.2.A Prilagođava se novom okruženju i opisuje svoje obaveze i uloge

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenog ponašanja

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.1. Razvija sliku o sebi

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem

C.1.3. Pridonosi skupini

C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne

odnose.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

Page 292: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

292

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu.

B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice.

C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu

C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice i demokratizaciju škole

Učiti kako učiti

D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. D.1.1. Učenik stvara prikladno fizičko okružje za učenje s ciljem poboljšanja koncentracije i motivacije.

Poduzetništvo

B.1.2. Planira i upravlja aktivnostima

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.2. Učenik se uz učiteljevu pomoć služi odabranim uređajima i programima.

PRIGODNI DATUMI 8. rujna - Međunarodni dan pismenosti • 10. rujna - Svjetski dan prevencije samoubojstava • 15. rujna - Međunarodni dan demokracije

• 16. rujna - Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja • 21. rujna - Međunarodni dan mira • 22. rujna - Europski dan bez automobila -

Europska komisija • 26. rujna - Europski dan jezika - Vijeće Europe • 27. rujna - Svjetski dan turizma - WTO • 28. rujna - Svjetski dan

bjesnoće • 28. rujna - Svjetski dan srca • dan u posljednjem tjednu - odabire država - Svjetski dan pomorstva

Page 293: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

293

listopad

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati podršku

roditeljima

- obilježiti Dan kruha i zahvalnosti za

plodove zemlje

- obilježiti Dan jabuka i Dan štednje

- surađivati sa članovima razrednog

vijeća i stručnom službom prema potrebi

- organizirati aktivnosti preventivnog

sadržaja

- upoznati učenike s razrednim

projektima

1. Kako se ponašamo prema životinjama

2. Dan kruha- rad u skupini

3. Urednost učionice

4. Kako se ponašamo u knjižnici, kinu i

kazalištu

5. Važnost redovitog tjelesnog vježbanja

Zdravlje B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja. A.1.1.B Opisuje važnost redovite tjelesne aktivnosti za rast i razvoj. B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju

Održivi razvoj

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi. C.1.1. Identificira primjere dobroga odnosa prema prirodi.

Osobni i socijalni razvoj

C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne odnose.

A.1.4. Razvija radne navike.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

Građanski odgoj

C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice i demokratizaciju škole.

C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu. Učiti kako učiti

D.1.1. Fizičko okružje učenja: Učenik stvara prikladno fizičko okružje za učenje s ciljem poboljšanja koncentracije i motivacije.

Page 294: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

294

D.1.2. Suradnja s drugima: Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno

surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć

Poduzetništvo

B.1.2. Planira i upravlja aktivnostima.

C.1.1. Prepoznaje važnost ljudskog rada i stvaranja dobara za osiguranje sredstava za

život pojedinca i dobrobit zajednice.

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.2. Učenik se uz učiteljevu pomoć služi odabranim uređajima i programima.

PRIGODNI DATUMI

1. listopada - Međunarodni dan starijih osoba • 2. listopada - Međunarodni dan nenasilja • 4. listopada - Svjetski dan zaštite životinja

• 5. listopada - Svjetski dan učitelja • 9. listopada - Svjetski dan pošte 10. listopada - Svjetski dan duševnog zdravlja • 15. listopada -

Međunarodni dan žena na selu • 16. listopada - Svjetski dan hrane • 17. listopada - Međunarodni dan borbe protiv siromaštva • 24.

listopada - Dan Ujedinjenih naroda • 27. listopada - Svjetski dan audiovizualne baštine • 28. listopada - Svjetski dan animiranog filma

- International Animated Film Association • 31. listopada - Svjetski dan štednje

studeni

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

Page 295: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

295

- organizirati posjet kulturnim

ustanovama u našem gradu

- upoznati učenika s prometom i

prometnicama u blizini škole

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati podršku

roditeljima

1.Dječji bonton

2.Različiti smo, jednaki smo vrijedni

3. Moj Metković

4. Promet i prometnice

Zdravlje A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja.

A.1.1.A Opisuje tjelesne osobine i zamjećuje razlike i sličnosti između dječaka i djevojčica

B.1.1.B Prepoznaje nasilje u stvarnome i virtualnome svijetu.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

C.1.1.A Opisuje kako se oprezno i sigurno kretati od kuće do škole

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

A.1.4. Razvija radne navike.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Page 296: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

296

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

C.1.1. Prepoznaje potencijalno ugrožavajuće situacije i navodi što treba činiti u slučaju.

opasnosti.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole. Učiti kako učiti

A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje

D.1.2.Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć Poduzetništvo

A.1.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

PRIGODNI DATUMI 6. studenog - Međunarodni dan prevencije izrabljivanja okoliša u vrijeme rata ili oružanog sukoba • 10. studenog - Svjetski dan znanosti

za mir i razvoj • 14. studenog - Svjetski dan dijabetesa • 16. studenog - Međunarodni dan tolerancije • 16. studenog - Svjetski dan

sjećanja na žrtve trgovine ljudima • 20. studenog - Svjetski dan djece • 21. studenog - Svjetski dan televizije • 25. studenog -

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama • posljednja subota - Međunarodni dan bez kupnje

Page 297: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

297

prosinac

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati

podršku roditeljima

- organizirati posjet udrugama u našem

Gradu

- vođenje učenika na doček sv. Nikole i

obilježavanje adventa u gradu

- održati 2. roditeljski sastanak

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom

- vođenje razrednog projekta „Prvašići čine

dobra djela“

1. Naši znakovi

2. Podijelimo dobrotu- IUN- Posjet Caritasu

3. Blagdani i zimske radosti

Zdravlje A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja.

A.1.1.A Opisuje tjelesne osobine i zamjećuje razlike i sličnosti između dječaka i djevojčica

B.1.1.B Prepoznaje nasilje u stvarnome i virtualnome svijetu.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

C.1.1.A Opisuje kako se oprezno i sigurno kretati od kuće do škole

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

A.1.4. Razvija radne navike.

Page 298: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

298

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini

C.1.1. Prepoznaje potencijalno ugrožavajuće situacije i navodi što treba činiti u slučaju

opasnosti.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole. Učiti kako učiti

A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje

D.1.2.Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć Poduzetništvo

A.1.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

Page 299: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

299

PRIGODNI DATUMI 1. prosinca - Svjetski dan borbe protiv AIDS-a • 2. prosinca - Međunarodni dan ukidanja ropstva • 3. prosinca - Međunarodni dan osoba

s invaliditetom • 5. prosinca - Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak • 7. prosinca - Međunarodni dan

civilnog zrakoplovstva • 9. prosinca - Međunarodni dan borbe protiv korupcije • 10. prosinca - Dan ljudskih prava • 11. prosinca -

Međunarodni dan planina • 18. prosinca - Međunarodni dan migranata • 19. prosinca - Dan suradnje zemalja u razvoju • 20. prosinca -

Međunarodni dan solidarnosti

siječanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

1. Smijeh je lijek

2. Odgovoran odnos prema tuđoj imovini

3.Obitelj i zajedništvo

Zdravlje B.1.1.ARazlikuje primjereno od neprimjerenog ponašanja.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj C.1.2. opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne odnose.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

Page 300: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

300

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Građanski odgoj

C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu. A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. Učiti kako učiti

A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje.

D.1.1. 2. Učenik stvara prikladno fizičko okruženje za učenje s ciljem poboljšanja

koncentracije i motivacije.

D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim

situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

Poduzetništvo

A.1.1.Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja.

A.1.2. Snalazi se s neizvjesnošću i rizicima koje donosi zajednica. Informacijsko komunikacijska tehnologija A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i uređajima.

PRIGODNI DATUMI 1. siječnja - Svjetski dan obitelji • 1. siječnja - Svjetski dan mira - pismom pape Pavla VI. • 27. siječnja - Međunarodni dan sjećanja na

Holokaust • 28. siječnja - Dan zaštite podataka - Vijeće Europe

Page 301: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

301

veljača

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- organizirati učenike za Maškarsku povorku

1. Računalne odgovonosti (Dan sigurnijeg

interneta- drugi utorak u veljači)

2. Tko koga voli- Valentinovo

3. Maškare u mom razredu

4. Prijateljstvo

Zdravlje

B.1.1.B. Prepoznaje nasilje u stvarnom i virtualnom svijetu

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

Održivi razvoj

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne odnose.

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Građanski odgoj

Page 302: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

302

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole

C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu

Učiti kako učiti

A.1.2. Učenik se koristi jednostavnim strategijama učenja i rješava probleme u svim područjima učenja uz pomoć učitelja. B.1.2. Na poticaj i uz pomoć učitelja prati svoje učenje. C.1.3. Učenik se koristi ugodnim emocijama i raspoloženjima tako da potiču učenje te kontrolira neugodne emocije i raspoloženja tako da ga ne ometaju u učenju. D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje. Informacijsko komunikacijska tehnologija

A.1.4. Učenik prepoznaje utjecaj tehnologije na zdravlje i okoliš.

B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

C.1.4. Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

D.1.4. Učenik prepoznaje oznake vlasništva djela i licencije za dijeljenje sadržaja koje

treba poštovati.

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

Page 303: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

303

PRIGODNI DATUMI prva nedjelja u veljači - Međunarodni dan života • 2. veljače - Međunarodni dan zaštite močvara • 4. veljače - Svjetski dan borbe protiv

raka • 11. veljače - Svjetski dan bolesnika - inicijativom pape Ivana Pavla II. • 12. veljače - Darwinov dan • 20. veljače - Svjetski dan

socijalne pravde • 21. veljače - Međunarodni dan materinskog jezika

ožujak

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

-uputiti učenike u razredni projekt

„Tradicijske igre“

- organizirati integrirani Dan očeva

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- istražiti uskršnje običaje u domovini

- organizirati 3. roditeljski sastanak

1. Raspoređujem vrijeme

2. Što želim postati kad odrastem

3. Gost u razredu- zdravstveni djelatnik

4. Želim učiti – učenjem do uspjeha

Zdravlje

A.1.1.B Opisuje važnost redovite tjelesne aktivnosti za rast i razvoj.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

A.1.2. Razlikuje osnove pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne

aktivnosti.

A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja.

C.1.2. Opisuje osnovne korake postupanja pri krvarenju iz nosa, pri padovima i

površinskim ozljedama

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

Page 304: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

304

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.4. Razvija radne navike.

C.1.3. Pridonosi skupini.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. Učiti kako učiti A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. B.1.4. Na poticaj i uz pomoć učitelja procjenjuje je li uspješno riješio zadatak ili naučio. C.1.4. Učenik se koristi ugodnim emocijama i raspoloženjima tako da potiču učenje te kontrolira neugodne emocije i raspoloženja tako da ga ne ometaju u učenju. D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. Poduzetništvo B.1.2. Planira i upravlja aktivnostima.

A.1.3. Upoznaje mogućnosti osobnog razvoja (razvoj karijere, profesionalno

usmjeravanje).

Page 305: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

305

B.1.3. Prepoznaje važnost odgovornoga poduzetništva za rast i razvoj pojedinca i

zajednice.

C.1.1. Prepoznaje važnost ljudskog rada i stvaranja dobara za osiguranje sredstava za

život pojedinca i dobrobit zajednice.

C.1.2. Prepoznaje osnovne pojmove tržišta.

C.1.3. Upoznaje funkciju novca.

Informacijsko komunikacijska tehnologija A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

C.1.2. Učenik uz učiteljevu pomoć djelotvorno provodi jednostavno pretraživanje

informacija u digitalnome okružju.

C.1.3. Učenik uz učiteljevu pomoć odabire potrebne informacije među pronađenima.

C.1.4. Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

PRIGODNI DATUMI 7. ožujka – Dan planinara • 8. ožujka - Međunarodni dan žena • 8. ožujka - Svjetski dan bubrega • 21. ožujka - Međunarodni dan za

eliminaciju rasne diskriminacije • 21. ožujka - Svjetski dan poezije • 22. ožujka - Svjetski dan voda • 23. ožujka - Svjetski dan

meteorologije • 27. ožujka - Svjetski dan kazališta • ožujak - mjesec hrvatskoga jezika

Page 306: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

306

travanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- pripremiti i organizirati integriranu i

izvanučioničku nastavu

- organizirati posjet udrugama u našem

gradu

- praćenje napredovanja razrednih

projekata

1. Proljeće nas zove

2. Blagdani- Uskrs

3. Zemljino zdravlje- moje zdravlje

4. Zdravlje je najveće bogatstvo

Zdravlje

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

A.1.1.B Opisuje važnost redovite tjelesne aktivnosti za rast i razvoj.

A.1.2. Razlikuje osnove pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne

aktivnosti.

A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

C.1.1.B Prepoznaje i izbjegava opasnosti kojima je izložen u kućanstvu i okolini

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

C.1.1. Identificira primjere dobroga odnosa prema prirodi.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

B.1.2. Sudjeluje u aktivnostima škole na zaštiti okoliša i u suradnji škole sa zajednicom.

A.1.3. Uočava povezanost između prirode i zdravoga života.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

Page 307: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

307

A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

C.1.3. Pridonosi skupini.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

C.1.1.B Prepoznaje i izbjegava opasnosti kojima je izložen u kućanstvu i okolini

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. Učiti kako učiti A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje. Poduzetništvo

B.1.3. Prepoznaje važnost odgovornoga poduzetništva za rast i razvoj pojedinca i

zajednice.

Informacijsko komunikacijska tehnologija

C.1.3. Učenik uz učiteljevu pomoć odabire potrebne informacije među pronađenima

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

Page 308: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

308

C.1.4. Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

PRIGODNI DATUMI 2. travnja - Svjetski dan svjesnosti o autizmu • 4. travnja - Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u

protuminskom djelovanju • 7. travnja - Svjetski dan zdravlja • 8. travnja - Svjetski dan Roma • 11. travnja - Svjetski dan Parkinsonove

bolesti • 22. travnja - Dan planeta Zemlje ili Međunarodni dan majke Zemlje • 23. travnja - Svjetski dan knjige i autorskih prava • 26.

travnja - Svjetski dan intelektualnog vlasništva - WIPO • 28. travnja - Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu • 29. travnja -

Svjetski dan plesa

svibanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

Page 309: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

309

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- organizacija i provedba razrednog

projekta „Zdravlje i higijena“

- organizacija izvanučioničke i

integrirane nastave

- pripremiti i voditi 4. Roditeljski

1. Volim te mama

2. Piramida pravilne prehrane

3. Padovi i ozljede

4. Dan sporta (- posljednja srijeda u svibnju)

Zdravlje

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

A.1.2. Razlikuje osnovne pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne aktivnosti. C.1.2. Opisuje osnovne korake postupanje pri krvarenju iz nosa, pri padovima i površinskim ozljedama. Održivi razvoj

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

I.A.3. Upčava povezanost između prirode i zdravog života

Osobni i socijalni razvoj

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

C.1.3. Pridonosi skupini

Građanski odgoj

C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. Učiti kako učiti

A.1.3 3. Kreativno mišljenje Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

Page 310: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

310

PRIGODNI DATUMI 3. svibnja - Svjetski dan slobode tiska • 4. svibnja - Svjetski dan vatrogasaca • 8. i 9. svibnja - Dani sjećanja na poginule tijekom Drugog

svjetskog rata • 9. i 10. svibnja - Svjetski dan ptica selica • 12. svibnja - Svjetski dan medicinskih sestara • 15. svibnja - Međunarodni

dan obitelji • 17. svibnja - Svjetski dan telekomunikacijskog i informacijskog društva • 21. svibnja - Svjetski dan kulturne raznolikosti za

dijalog i razvoj • 22. svibnja - Međunarodni dan biološke raznolikosti • 25. svibnja - Dan Afrike • 29. svibnja - Međunarodni dan

mirotvoraca UN-a • 31. svibnja - Svjetski dan nepušenja

lipanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

-obilježiti Dan škole planiranim

aktivnostima

- analizirati opći uspjeh

- analizirati vladanje učenika kroz

školsku godinu

- organizirati završnu svečanost u

razredu

1. Praznici su pred nama

2. Putovanje u drugi razred

Zdravlje

B.1.3. Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

C.1.1.B. Prepoznaje i izbjegava opasnosti kojima je izložen u kućanstvu i okolini.

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernog djelovanja prema ljudima i prirodi

Osobni i socijalni razvoj

A.1.1. Razvija sliku o sebi.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem

C.1.3. Pridonosi skupini

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini

Page 311: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

311

Građanski odgoj

C 1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu.

C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice i demokratizaciju škole.

Učiti kako učiti

D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim

situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

C.1.1. Učenik može objasniti vrijednost učenja za svoj život

C.1.2. Učenik iskazuje pozitivna i visoka očekivanja i vjeruje u svoj uspjeh u učenju.

Poduzetništvo

A.2.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja.

Informacijsko komunikacijska tehnologija

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

PRIGODNI DATUMI • 4. lipnja - Međunarodni dan nevine djece - žrtava agresije • 5. lipnja - Svjetski dan okoliša • 8. lipnja - Svjetski dan oceana • 12. lipnja -

Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada • 14. lipnja - Svjetski dan darivatelja krvi • 17. lipnja - Svjetski dan borbe protiv stvaranja pustinja

i suše • 20. lipnja - Svjetski dan izbjeglica • 23. lipnja - Dan javne službe Ujedinjenih naroda

Page 312: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

312

Godišnji plan rada Sata razrednika

Razred: PŠ Mlinište Šk. god. 2019./2020. Razrednik: Ivanka Vuletić

rujan

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- ustrojiti razredni odjel

- dočekati i upoznati učenike razrednog

odjela

- uspostaviti novi Dnevnik rada i Imenik

učenika

- prikupiti privole i suglasnosti

- pripremiti i voditi prvi roditeljski

sastanak

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati podršku

roditeljima

- voditi odabir predsjednika razreda

1. Pravilnik o načinima, postupcima i .

elementima vrednovanja u OŠ I SŠ, Kućni red

škole

2. Postao sam učenik

3. Naša razredna pravila /Izbor predsjednika

razreda

Zdravlje B.1.2.A Prilagođava se novom okruženju i opisuje svoje obaveze i uloge

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenog ponašanja

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.1. Razvija sliku o sebi

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem

C.1.3. Pridonosi skupini

C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne

odnose.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

Page 313: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

313

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu.

B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice.

C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu

C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice i demokratizaciju škole

Učiti kako učiti

D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. D.1.1. Učenik stvara prikladno fizičko okružje za učenje s ciljem poboljšanja koncentracije i motivacije.

Poduzetništvo

B.1.2. Planira i upravlja aktivnostima

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.2. Učenik se uz učiteljevu pomoć služi odabranim uređajima i programima.

PRIGODNI DATUMI 8. rujna - Međunarodni dan pismenosti • 10. rujna - Svjetski dan prevencije samoubojstava • 15. rujna - Međunarodni dan demokracije

• 16. rujna - Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja • 21. rujna - Međunarodni dan mira • 22. rujna - Europski dan bez automobila -

Europska komisija • 26. rujna - Europski dan jezika - Vijeće Europe • 27. rujna - Svjetski dan turizma - WTO • 28. rujna - Svjetski dan

bjesnoće • 28. rujna - Svjetski dan srca • dan u posljednjem tjednu - odabire država - Svjetski dan pomorstva

Page 314: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

314

listopad

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati podršku

roditeljima

- obilježiti Dan kruha i zahvalnosti za

plodove zemlje

- obilježiti Dan jabuka i Dan štednje

- surađivati sa članovima razrednog

vijeća i stručnom službom prema potrebi

- organizirati aktivnosti preventivnog

sadržaja

- upoznati učenike s razrednim

projektima

1. Kako se ponašamo prema životinjama

2. Dan kruha- rad u skupini

3. Urednost učionice

4. Kako se ponašamo u knjižnici, kinu i

kazalištu

5. Važnost redovitog tjelesnog vježbanja

Zdravlje B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja. A.1.1.B Opisuje važnost redovite tjelesne aktivnosti za rast i razvoj. B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju

Održivi razvoj

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi. C.1.1. Identificira primjere dobroga odnosa prema prirodi.

Osobni i socijalni razvoj

C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne odnose.

A.1.4. Razvija radne navike.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

Građanski odgoj

C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice i demokratizaciju škole.

C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu. Učiti kako učiti

D.1.1. Fizičko okružje učenja: Učenik stvara prikladno fizičko okružje za učenje s ciljem poboljšanja koncentracije i motivacije.

Page 315: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

315

D.1.2. Suradnja s drugima: Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno

surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć

Poduzetništvo

B.1.2. Planira i upravlja aktivnostima.

C.1.1. Prepoznaje važnost ljudskog rada i stvaranja dobara za osiguranje sredstava za

život pojedinca i dobrobit zajednice.

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.2. Učenik se uz učiteljevu pomoć služi odabranim uređajima i programima.

PRIGODNI DATUMI

1. listopada - Međunarodni dan starijih osoba • 2. listopada - Međunarodni dan nenasilja • 4. listopada - Svjetski dan zaštite životinja

• 5. listopada - Svjetski dan učitelja • 9. listopada - Svjetski dan pošte 10. listopada - Svjetski dan duševnog zdravlja • 15. listopada -

Međunarodni dan žena na selu • 16. listopada - Svjetski dan hrane • 17. listopada - Međunarodni dan borbe protiv siromaštva • 24.

listopada - Dan Ujedinjenih naroda • 27. listopada - Svjetski dan audiovizualne baštine • 28. listopada - Svjetski dan animiranog filma

- International Animated Film Association • 31. listopada - Svjetski dan štednje

studeni

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

Page 316: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

316

- upoznati učenika s prometom

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati podršku

roditeljima

1.Dječji bonton

2.Različiti smo, jednaki smo vrijedni

3. Moj Metković

4. Promet i prometnice

Zdravlje A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja.

A.1.1.A Opisuje tjelesne osobine i zamjećuje razlike i sličnosti između dječaka i djevojčica

B.1.1.B Prepoznaje nasilje u stvarnome i virtualnome svijetu.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

C.1.1.A Opisuje kako se oprezno i sigurno kretati od kuće do škole

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

A.1.4. Razvija radne navike.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Page 317: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

317

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

C.1.1. Prepoznaje potencijalno ugrožavajuće situacije i navodi što treba činiti u slučaju.

opasnosti.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole. Učiti kako učiti

A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje

D.1.2.Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć Poduzetništvo

A.1.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

PRIGODNI DATUMI 6. studenog - Međunarodni dan prevencije izrabljivanja okoliša u vrijeme rata ili oružanog sukoba • 10. studenog - Svjetski dan znanosti

za mir i razvoj • 14. studenog - Svjetski dan dijabetesa • 16. studenog - Međunarodni dan tolerancije • 16. studenog - Svjetski dan

sjećanja na žrtve trgovine ljudima • 20. studenog - Svjetski dan djece • 21. studenog - Svjetski dan televizije • 25. studenog -

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama • posljednja subota - Međunarodni dan bez kupnje

Page 318: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

318

prosinac

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- razgovarati s roditeljima na

individualnim susretima, pružati

podršku roditeljima

- organizirati posjet udrugama u našem

Gradu

- održati 2. roditeljski sastanak

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom

- vođenje razrednog projekta „Prvašići čine

dobra djela“

1. Naši znakovi

2. Podijelimo dobrotu- IUN- Posjet Caritasu

3. Blagdani i zimske radosti

Zdravlje A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja.

A.1.1.A Opisuje tjelesne osobine i zamjećuje razlike i sličnosti između dječaka i djevojčica

B.1.1.B Prepoznaje nasilje u stvarnome i virtualnome svijetu.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

C.1.1.A Opisuje kako se oprezno i sigurno kretati od kuće do škole

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

A.1.4. Razvija radne navike.

Page 319: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

319

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini

C.1.1. Prepoznaje potencijalno ugrožavajuće situacije i navodi što treba činiti u slučaju

opasnosti.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole. Učiti kako učiti

A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje

D.1.2.Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć Poduzetništvo

A.1.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

Page 320: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

320

PRIGODNI DATUMI 1. prosinca - Svjetski dan borbe protiv AIDS-a • 2. prosinca - Međunarodni dan ukidanja ropstva • 3. prosinca - Međunarodni dan osoba

s invaliditetom • 5. prosinca - Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak • 7. prosinca - Međunarodni dan

civilnog zrakoplovstva • 9. prosinca - Međunarodni dan borbe protiv korupcije • 10. prosinca - Dan ljudskih prava • 11. prosinca -

Međunarodni dan planina • 18. prosinca - Međunarodni dan migranata • 19. prosinca - Dan suradnje zemalja u razvoju • 20. prosinca -

Međunarodni dan solidarnosti

siječanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

1. Smijeh je lijek

2. Odgovoran odnos prema tuđoj imovini

3.Obitelj i zajedništvo

Zdravlje B.1.1.ARazlikuje primjereno od neprimjerenog ponašanja.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj C.1.2. opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne odnose.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

Page 321: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

321

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Građanski odgoj

C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu. A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. Učiti kako učiti

A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje.

D.1.1. 2. Učenik stvara prikladno fizičko okruženje za učenje s ciljem poboljšanja

koncentracije i motivacije.

D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim

situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

Poduzetništvo

A.1.1.Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja.

A.1.2. Snalazi se s neizvjesnošću i rizicima koje donosi zajednica. Informacijsko komunikacijska tehnologija A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i uređajima.

PRIGODNI DATUMI 1. siječnja - Svjetski dan obitelji • 1. siječnja - Svjetski dan mira - pismom pape Pavla VI. • 27. siječnja - Međunarodni dan sjećanja na

Holokaust • 28. siječnja - Dan zaštite podataka - Vijeće Europe

veljača

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA MEĐUPREDMETNE TEME

Page 322: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

322

prijedlog tema odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- organizirati učenike za Maškarsku povorku

1. Računalne odgovonosti (Dan sigurnijeg

interneta- drugi utorak u veljači)

2. Tko koga voli- Valentinovo

3. Maškare u mom razredu

4. Prijateljstvo

Zdravlje

B.1.1.B. Prepoznaje nasilje u stvarnom i virtualnom svijetu

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

Održivi razvoj

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne odnose.

C.1.3. Pridonosi skupini.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole

Page 323: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

323

C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu

Učiti kako učiti

A.1.2. Učenik se koristi jednostavnim strategijama učenja i rješava probleme u svim područjima učenja uz pomoć učitelja. B.1.2. Na poticaj i uz pomoć učitelja prati svoje učenje. C.1.3. Učenik se koristi ugodnim emocijama i raspoloženjima tako da potiču učenje te kontrolira neugodne emocije i raspoloženja tako da ga ne ometaju u učenju. D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje. Informacijsko komunikacijska tehnologija

A.1.4. Učenik prepoznaje utjecaj tehnologije na zdravlje i okoliš.

B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

C.1.4. Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

D.1.4. Učenik prepoznaje oznake vlasništva djela i licencije za dijeljenje sadržaja koje

treba poštovati.

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

PRIGODNI DATUMI prva nedjelja u veljači - Međunarodni dan života • 2. veljače - Međunarodni dan zaštite močvara • 4. veljače - Svjetski dan borbe protiv

raka • 11. veljače - Svjetski dan bolesnika - inicijativom pape Ivana Pavla II. • 12. veljače - Darwinov dan • 20. veljače - Svjetski dan

socijalne pravde • 21. veljače - Međunarodni dan materinskog jezika

Page 324: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

324

ožujak

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

-uputiti učenike u razredni projekt

„Tradicijske igre“

- organizirati integrirani Dan očeva

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- istražiti uskršnje običaje u domovini

- organizirati 3. roditeljski sastanak

1. Raspoređujem vrijeme

2. Što želim postati kad odrastem

3. Gost u razredu- zdravstveni djelatnik

4. Želim učiti – učenjem do uspjeha

Zdravlje

A.1.1.B Opisuje važnost redovite tjelesne aktivnosti za rast i razvoj.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

A.1.2. Razlikuje osnove pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne

aktivnosti.

A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja.

C.1.2. Opisuje osnovne korake postupanja pri krvarenju iz nosa, pri padovima i

površinskim ozljedama

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.4. Razvija radne navike.

C.1.3. Pridonosi skupini.

Page 325: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

325

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. Učiti kako učiti A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. B.1.4. Na poticaj i uz pomoć učitelja procjenjuje je li uspješno riješio zadatak ili naučio. C.1.4. Učenik se koristi ugodnim emocijama i raspoloženjima tako da potiču učenje te kontrolira neugodne emocije i raspoloženja tako da ga ne ometaju u učenju. D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. Poduzetništvo B.1.2. Planira i upravlja aktivnostima.

A.1.3. Upoznaje mogućnosti osobnog razvoja (razvoj karijere, profesionalno

usmjeravanje).

B.1.3. Prepoznaje važnost odgovornoga poduzetništva za rast i razvoj pojedinca i

zajednice.

C.1.1. Prepoznaje važnost ljudskog rada i stvaranja dobara za osiguranje sredstava za

život pojedinca i dobrobit zajednice.

C.1.2. Prepoznaje osnovne pojmove tržišta.

C.1.3. Upoznaje funkciju novca.

Informacijsko komunikacijska tehnologija

Page 326: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

326

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

C.1.2. Učenik uz učiteljevu pomoć djelotvorno provodi jednostavno pretraživanje

informacija u digitalnome okružju.

C.1.3. Učenik uz učiteljevu pomoć odabire potrebne informacije među pronađenima.

C.1.4. Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

PRIGODNI DATUMI 7. ožujka – Dan planinara • 8. ožujka - Međunarodni dan žena • 8. ožujka - Svjetski dan bubrega • 21. ožujka - Međunarodni dan za

eliminaciju rasne diskriminacije • 21. ožujka - Svjetski dan poezije • 22. ožujka - Svjetski dan voda • 23. ožujka - Svjetski dan

meteorologije • 27. ožujka - Svjetski dan kazališta • ožujak - mjesec hrvatskoga jezika

Page 327: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

327

travanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- pripremiti i organizirati integriranu i

izvanučioničku nastavu

- organizirati posjet udrugama u našem

gradu

- praćenje napredovanja razrednih

projekata

1. Proljeće nas zove

2. Blagdani- Uskrs

3. Zemljino zdravlje- moje zdravlje

4. Zdravlje je najveće bogatstvo

Zdravlje

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

A.1.1.B Opisuje važnost redovite tjelesne aktivnosti za rast i razvoj.

A.1.2. Razlikuje osnove pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne

aktivnosti.

A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

C.1.1.B Prepoznaje i izbjegava opasnosti kojima je izložen u kućanstvu i okolini

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

C.1.1. Identificira primjere dobroga odnosa prema prirodi.

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

B.1.2. Sudjeluje u aktivnostima škole na zaštiti okoliša i u suradnji škole sa zajednicom.

A.1.3. Uočava povezanost između prirode i zdravoga života.

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

Page 328: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

328

A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

Osobni i socijalni razvoj

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

C.1.3. Pridonosi skupini.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

C.1.1.B Prepoznaje i izbjegava opasnosti kojima je izložen u kućanstvu i okolini

Građanski odgoj

A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. Učiti kako učiti A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje. Poduzetništvo

B.1.3. Prepoznaje važnost odgovornoga poduzetništva za rast i razvoj pojedinca i

zajednice.

Informacijsko komunikacijska tehnologija

C.1.3. Učenik uz učiteljevu pomoć odabire potrebne informacije među pronađenima

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

Page 329: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

329

C.1.4. Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

PRIGODNI DATUMI 2. travnja - Svjetski dan svjesnosti o autizmu • 4. travnja - Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u

protuminskom djelovanju • 7. travnja - Svjetski dan zdravlja • 8. travnja - Svjetski dan Roma • 11. travnja - Svjetski dan Parkinsonove

bolesti • 22. travnja - Dan planeta Zemlje ili Međunarodni dan majke Zemlje • 23. travnja - Svjetski dan knjige i autorskih prava • 26.

travnja - Svjetski dan intelektualnog vlasništva - WIPO • 28. travnja - Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu • 29. travnja -

Svjetski dan plesa

svibanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

Page 330: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

330

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

- organizacija i provedba razrednog

projekta „Zdravlje i higijena“

- organizacija izvanučioničke i

integrirane nastave

- pripremiti i voditi 4. Roditeljski

1. Volim te mama

2. Piramida pravilne prehrane

3. Padovi i ozljede

4. Dan sporta (- posljednja srijeda u svibnju)

Zdravlje

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

A.1.2. Razlikuje osnovne pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne aktivnosti. C.1.2. Opisuje osnovne korake postupanje pri krvarenju iz nosa, pri padovima i površinskim ozljedama. Održivi razvoj

C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

I.A.3. Upčava povezanost između prirode i zdravog života

Osobni i socijalni razvoj

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini.

C.1.3. Pridonosi skupini

Građanski odgoj

C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. Učiti kako učiti

A.1.3 3. Kreativno mišljenje Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

Page 331: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

331

PRIGODNI DATUMI 3. svibnja - Svjetski dan slobode tiska • 4. svibnja - Svjetski dan vatrogasaca • 8. i 9. svibnja - Dani sjećanja na poginule tijekom Drugog

svjetskog rata • 9. i 10. svibnja - Svjetski dan ptica selica • 12. svibnja - Svjetski dan medicinskih sestara • 15. svibnja - Međunarodni

dan obitelji • 17. svibnja - Svjetski dan telekomunikacijskog i informacijskog društva • 21. svibnja - Svjetski dan kulturne raznolikosti za

dijalog i razvoj • 22. svibnja - Međunarodni dan biološke raznolikosti • 25. svibnja - Dan Afrike • 29. svibnja - Međunarodni dan

mirotvoraca UN-a • 31. svibnja - Svjetski dan nepušenja

lipanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

-obilježiti Dan škole planiranim

aktivnostima

- analizirati opći uspjeh

- analizirati vladanje učenika kroz

školsku godinu

- organizirati završnu svečanost u

razredu

1. Praznici su pred nama

2. Putovanje u drugi razred

Zdravlje

B.1.3. Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

C.1.1.B. Prepoznaje i izbjegava opasnosti kojima je izložen u kućanstvu i okolini.

Održivi razvoj

A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici

B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernog djelovanja prema ljudima i prirodi

Osobni i socijalni razvoj

A.1.1. Razvija sliku o sebi.

A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem

C.1.3. Pridonosi skupini

A.1.3. Razvija svoje potencijale.

C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini

Page 332: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

332

Građanski odgoj

C 1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu.

C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice i demokratizaciju škole.

Učiti kako učiti

D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim

situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

C.1.1. Učenik može objasniti vrijednost učenja za svoj život

C.1.2. Učenik iskazuje pozitivna i visoka očekivanja i vjeruje u svoj uspjeh u učenju.

Poduzetništvo

A.2.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja.

Informacijsko komunikacijska tehnologija

A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

PRIGODNI DATUMI • 4. lipnja - Međunarodni dan nevine djece - žrtava agresije • 5. lipnja - Svjetski dan okoliša • 8. lipnja - Svjetski dan oceana • 12. lipnja -

Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada • 14. lipnja - Svjetski dan darivatelja krvi • 17. lipnja - Svjetski dan borbe protiv stvaranja pustinja

i suše • 20. lipnja - Svjetski dan izbjeglica • 23. lipnja - Dan javne službe Ujedinjenih naroda

Page 333: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

333

Godišnji plan rada Sata razrednika

Razred: 2.a Šk. god. 2019./2020. Razrednik: Ana Ćužić

rujan

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- ustrojiti razredni odjel

- obavijestiti učenike o odlasku dvojice

učenika u inozemstvo

- uspostaviti novi dnevnik rada

- prikupiti privole i suglasnosti

- pripremiti 1. roditeljski sastanak

- održavati individualne sastanke s

roditeljima utorkom 4. sat

1. Pravilnik o načinima, postupcima i

elementima vrednovanja u OŠ i SŠ, Kućni

red škole

2. Izbor predsjednika razreda

3. Naša razredna pravila

goo B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice.

goo C.1.1.Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu.

goo C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu.

goo C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole.

odr A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

osr B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

osr C.1.3. Pridonosi skupini.

osr C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini odr B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja.

osr A.1.1. Razvija sliku o sebi.

osr C.1.3. Pridonosi skupini.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

Page 334: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

334

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

PRIGODNI DATUMI 8. rujna - Međunarodni dan pismenosti • 10. rujna - Svjetski dan prevencije samoubojstava • 15. rujna - Međunarodni dan demokracije

• 16. rujna - Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja • 21. rujna - Međunarodni dan mira • 22. rujna - Europski dan bez automobila -

Europska komisija • 26. rujna - Europski dan jezika - Vijeće Europe • 27. rujna - Svjetski dan turizma - WTO • 28. rujna - Svjetski dan

bjesnoće • 28. rujna - Svjetski dan srca • dan u posljednjem tjednu - odabire država - Svjetski dan pomorstva

listopad

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

-obilježiti Dan kruha

- obilježiti Dan štednje 1.Bonton- pravila lijepog ponašanja

goo A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu.

goo B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice.

goo C.1.1.Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu.

Page 335: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

335

-obilježiti Dan jabuka i organizirati

razredni projekt

- surađivati s članovima Razrednog vijeća

i stručnom službom prema potrebi

2. Kruh – čovjekova svakodnevna hrana

3. Vrste tjelovježbenih aktivnosti u slobodnom vremenu

4. Štednjom do željene stvari

goo C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu.

goo C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole.

odr A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

odr A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

odr A.1.3. Uočava povezanost između prirode i zdravoga života.

odr B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i

prirodi.

odr C.1.1. Identificira primjere dobroga odnosa prema prirodi

ikt A.1.1. Učenik uz učiteljevu pomoć odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju

za obavljanje jednostavnih zadataka.

pod B.1.1. Razvija poduzetničku ideju od koncepta do realizacije.

PRIGODNI DATUMI

1. listopada - Međunarodni dan starijih osoba • 2. listopada - Međunarodni dan nenasilja • 4. listopada - Svjetski dan zaštite životinja

• 5. listopada - Svjetski dan učitelja • 9. listopada - Svjetski dan pošte 10. listopada - Svjetski dan duševnog zdravlja • 15. listopada -

Međunarodni dan žena na selu • 16. listopada - Svjetski dan hrane • 17. listopada - Međunarodni dan borbe protiv siromaštva • 24.

listopada - Dan Ujedinjenih naroda • 27. listopada - Svjetski dan audiovizualne baštine • 28. listopada - Svjetski dan animiranog filma

- International Animated Film Association • 31. listopada - Svjetski dan štednje

studeni

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

Page 336: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

336

-organizirati posjet kulturnim

ustanovama u našem gradu

- surađivati s članovima Razrednog vijeća

i stručnom službom prema potrebi

1.Ponašanje u školi

2. Kako učiti

3. Naša prava i dužnosti

4. Kulturno ponašanje, navijanje i

poštivanje pravila- bonton je oko nas

goo A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. goo B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. goo C.1.1.Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu. goo C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. goo C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole. odr B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja. osr A.1.1. Razvija sliku o sebi. osr C.1.3. Pridonosi skupini. osr C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću

skupini ikt A.1.1. Učenik uz učiteljevu pomoć odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju

za obavljanje jednostavnih zadataka. ikt A.1.2. Učenik se uz učiteljevu pomoć služi odabranim uređajima i

programima.

uku A.1.1.Učenik uz pomoć učitelja traži nove informacije iz različitih izvora i uspješno ih primjenjuje pri rješavanju problema. uku A.1.3 Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri

učenju i rješavanju problema. uku A.1.2.Učenik se koristi jednostavnim strategijama učenja i rješava probleme

u svim područjima učenja uz pomoć učitelja. uku A.1.3Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri

učenju i rješavanju problema.

PRIGODNI DATUMI 6. studenog - Međunarodni dan prevencije izrabljivanja okoliša u vrijeme rata ili oružanog sukoba • 10. studenog - Svjetski dan znanosti

za mir i razvoj • 14. studenog - Svjetski dan dijabetesa • 16. studenog - Međunarodni dan tolerancije • 16. studenog - Svjetski dan

sjećanja na žrtve trgovine ljudima • 20. studenog - Svjetski dan djece • 21. studenog - Svjetski dan televizije • 25. studenog -

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama • posljednja subota - Međunarodni dan bez kupnje

Page 337: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

337

prosinac

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- organizirati darvanje unutar razreda

- organizirati posjet udrugama u našem

gradu

- održati 2. roditeljski sastanak

- surađivati s članovima Razrednog vijeća

i stručnom službom prema potrebi

1. Darivanje,pomaganje i dijeljenje s

drugima

2. Posjet udugama u našem gradu

3. Božić u našem domu

goo A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. goo B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. goo C.1.1.Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu. goo C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. goo C.1.2.Promiče solidarnost u razredu

goo C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole. odr B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja. osr A.1.1. Razvija sliku o sebi. osr C.1.3. Pridonosi skupini. osr C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću

skupini ikt A.1.1. Učenik uz učiteljevu pomoć odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju

za obavljanje jednostavnih zadataka. ikt A.1.2. Učenik se uz učiteljevu pomoć služi odabranim uređajima i

programima.

PRIGODNI DATUMI 1. prosinca - Svjetski dan borbe protiv AIDS-a • 2. prosinca - Međunarodni dan ukidanja ropstva • 3. prosinca - Međunarodni dan osoba

s invaliditetom • 5. prosinca - Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak • 7. prosinca - Međunarodni dan

civilnog zrakoplovstva • 9. prosinca - Međunarodni dan borbe protiv korupcije • 10. prosinca - Dan ljudskih prava • 11. prosinca -

Međunarodni dan planina • 18. prosinca - Međunarodni dan migranata • 19. prosinca - Dan suradnje zemalja u razvoju • 20. prosinca -

Međunarodni dan solidarnosti

Page 338: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

338

siječanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- organizirati 3. roditeljski sastanak

- surađivati s članovima Razrednog vijeća

i stručnom službom prema potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima utorkom 4. sat

1.Osnovne strukture gibanja

2. Važnost doručka

3. Svi smo jednaki, a različiti

A.1.2.Razlikuje osnove pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost

tjelesne aktivnosti

A.1.3.Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

uku A.1.1.Učenik uz pomoć učitelja traži nove informacije iz različitih izvora i

uspješno ih primjenjuje pri rješavanju problem

A.1.1.B Opisuje važnost redovite tjelesne aktivnosti za rast i razvoj.

uku D.1.2.Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u

različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

PRIGODNI DATUMI 1. siječnja - Svjetski dan obitelji • 1. siječnja - Svjetski dan mira - pismom pape Pavla VI. • 27. siječnja - Međunarodni dan sjećanja na

Holokaust • 28. siječnja - Dan zaštite podataka - Vijeće Europe

Page 339: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

339

veljača

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog vijeća

i stručnom službom prema potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima utorkom 4. Sat

- organizirati učenike za Maškarsku

povorku

1. Zdravlje i bolest 2. Kako sačuvati zdravlje 3. Odgovornost za zdravlje i

vlastito ponašanje 4. Maškare u razredu/dvorani

odr A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima odr A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima. odr A.1.3. Uočava povezanost između prirode i zdravoga odr B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i

prirodi. odr C.1.1. Identificira primjere dobroga odnosa prema prirodi osr A.1.1. Razvija sliku o sebi. osr A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem. osr A.1.3. Razvija svoje potencijale. osr A.1.4. Razvija radne navike. osr B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih. osr B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije. osr C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne odnose. A.1.1.AOpisuje tjelesne osobine i zamjećuje razlike i sličnosti između dječaka i djevojčica. A.1.1.BOpisuje važnost redovite tjelesne aktivnosti za rast i razvoj. A.1.2. Razlikuje osnove pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne aktivnosti.

PRIGODNI DATUMI prva nedjelja u veljači - Međunarodni dan života • 2. veljače - Međunarodni dan zaštite močvara • 4. veljače - Svjetski dan borbe protiv

raka • 11. veljače - Svjetski dan bolesnika - inicijativom pape Ivana Pavla II. • 12. veljače - Darwinov dan • 20. veljače - Svjetski dan

socijalne pravde • 21. veljače - Međunarodni dan materinskog jezika

Page 340: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

340

ožujak

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog vijeća

i stručnom službom prema potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima utorkom 4. Sat

- istražiti uskršnje običaje u domovini

- organizirati posjet veterinaru

1. Odgovornost za zdravlje i odgovorno ponašanje

2. Ponašanje prema životinjama

3. Zaštita i čuvanje voda- Ekološke priče

4. Uskršnji običaji u našoj domovini

A.1.2. Razlikuje osnove pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne aktivnosti.

A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline. B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju. B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti. B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost. B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju

PRIGODNI DATUMI 7. ožujka – Dan planinara • 8. ožujka - Međunarodni dan žena • 8. ožujka - Svjetski dan bubrega • 21. ožujka - Međunarodni dan za

eliminaciju rasne diskriminacije • 21. ožujka - Svjetski dan poezije • 22. ožujka - Svjetski dan voda • 23. ožujka - Svjetski dan

meteorologije • 27. ožujka - Svjetski dan kazališta • ožujak - mjesec hrvatskoga jezika

Page 341: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

341

travanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog vijeća

i stručnom službom prema potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima utorkom 4. sat

- pripremiti i organizirati terensku

nastavu

1. Uskrs je pred nama

2. Priroda i ja, zaštita i čuvanje okoliša

3. Moji osjećaji

osr A.1.1. Razvija sliku o sebi. B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju. B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti. B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost. B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju

PRIGODNI DATUMI 2. travnja - Svjetski dan svjesnosti o autizmu • 4. travnja - Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u

protuminskom djelovanju • 7. travnja - Svjetski dan zdravlja • 8. travnja - Svjetski dan Roma • 11. travnja - Svjetski dan Parkinsonove

bolesti • 22. travnja - Dan planeta Zemlje ili Međunarodni dan majke Zemlje • 23. travnja - Svjetski dan knjige i autorskih prava • 26.

travnja - Svjetski dan intelektualnog vlasništva - WIPO • 28. travnja - Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu • 29. travnja -

Svjetski dan plesa

svibanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA MEĐUPREDMETNE TEME

Page 342: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

342

prijedlog tema odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog vijeća

i stručnom službom prema potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima utorkom 4. sat

- organizirati preventivne aktivnosti

Ponašanje u prometu

- pripremiti i voditi 4. roditeljski sastanak

1. Rješavanje problema u razredu

2. Majčin dan- kako obradovati mamu

3. Ponašanje prema djeci i ostalima

4. Oprezno u prometu igri

osr A.1.1. Razvija sliku o sebi. osr A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem. osr A.1.3. Razvija svoje potencijale. osr A.1.4. Razvija radne navike osr B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih. osr B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije. osr C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i

međusobne odnose. osr C.1.3. Pridonosi skupini. osr C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju. B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti. B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost. goo A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. goo A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava. goo C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu. goo C.1.2. Promiče solidarnost u razredu. goo C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. goo C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice I demokratizaciju škole.

PRIGODNI DATUMI 3. svibnja - Svjetski dan slobode tiska • 4. svibnja - Svjetski dan vatrogasaca • 8. i 9. svibnja - Dani sjećanja na poginule tijekom Drugog

svjetskog rata • 9. i 10. svibnja - Svjetski dan ptica selica • 12. svibnja - Svjetski dan medicinskih sestara • 15. svibnja - Međunarodni

dan obitelji • 17. svibnja - Svjetski dan telekomunikacijskog i informacijskog društva • 21. svibnja - Svjetski dan kulturne raznolikosti za

dijalog i razvoj • 22. svibnja - Međunarodni dan biološke raznolikosti • 25. svibnja - Dan Afrike • 29. svibnja - Međunarodni dan

mirotvoraca UN-a • 31. svibnja - Svjetski dan nepušenja

Page 343: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

343

lipanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

-obilježiti Dan škole planiranim aktivnostima

- analizirati opći uspjeh

- analizirati vladanje učenika kroz školsku

godinu

- organizirati završnu zabavu u razredu

1. Dan škole

2. Kraj školske godine- moj uspjeh

3. Zabava u razredu za kraj školske godine

osr A.1.1. Razvija sliku o sebi. osr A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem. osr A.1.3. Razvija svoje potencijale. osr A.1.4. Razvija radne navike. osr B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih. osr B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije. ikt C.1.4.Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim

informacijama

PRIGODNI DATUMI • 4. lipnja - Međunarodni dan nevine djece - žrtava agresije • 5. lipnja - Svjetski dan okoliša • 8. lipnja - Svjetski dan oceana • 12. lipnja -

Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada • 14. lipnja - Svjetski dan darivatelja krvi • 17. lipnja - Svjetski dan borbe protiv stvaranja pustinja

i suše • 20. lipnja - Svjetski dan izbjeglica • 23. lipnja - Dan javne službe Ujedinjenih naroda

Page 344: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

344

Godišnji plan rada Sata razrednika

Razred: 2. b Šk. god. 2019./2020. Razrednik: Ivana Sršen

rujan

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

-- ustrojiti razredni odjel

- uspostaviti novi dnevnik rada

- prikupiti privole i suglasnosti

- pripremiti 1. roditeljski sastanak

- održavati individualne sastanke s

roditeljima jedan sat tjedno

1.Pravilnik o načinima, postupcima i

elementima vrednovanja u OŠ i SŠ, Kućni

red škole

2.Zajedno u drugom razredu

3.Izbor predsjednika razreda

NAZIV TEME - OČEKIVANJA

osr A.1.3. Razvija svoje potencijale.

osr A.1.4. Razvija radne navike.

osr B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

osr B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

osr C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i

međusobne odnose.

osr C.1.3. Pridonosi skupini.

osr C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću

skupini.

goo A.1.1. Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. goo A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava. goo B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. goo B.1.2. Sudjeluje u odlučivanju u demokratskoj zajednici.

Page 345: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

345

goo C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu. goo C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. goo C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice i demokratizaciju škole.

odr A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

odr C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

-

PRIGODNI DATUMI 8. rujna - Međunarodni dan pismenosti • 10. rujna - Svjetski dan prevencije samoubojstava • 15. rujna - Međunarodni dan demokracije

• 16. rujna - Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja • 21. rujna - Međunarodni dan mira • 22. rujna - Europski dan bez automobila -

Europska komisija • 26. rujna - Europski dan jezika - Vijeće Europe • 27. rujna - Svjetski dan turizma - WTO • 28. rujna - Svjetski dan

bjesnoće • 28. rujna - Svjetski dan srca • dan u posljednjem tjednu - odabire država - Svjetski dan pomorstva

listopad

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

--obilježiti Dan kruha

- obilježiti Dan štednje

-obilježiti Dan jabuka i organizirati

razredni projekt

1.. Naša razredna pravila

2.Naša razredna pravila – posljedice

neprihvatljivog ponašanja

goo A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava. goo B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. goo B.1.2. Sudjeluje u odlučivanju u demokratskoj zajednici. goo C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu. goo C.1.2. Promiče solidarnost u razredu. goo C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice i demokratizaciju škole.

Page 346: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

346

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom

3.Vrste tjelovježbenih aktivnosti u

slobodnom vremenu

4.Blagdan; Kruh – čovjekova

svakodnevna hrana

5.Bonton – pravila lijepoga ponašanja

osr A.1.1. Razvija sliku o sebi.

osr A.1.3. Razvija svoje potencijale.

osr A.1.4. Razvija radne navike.

osr B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

osr B.1.3. Razvija strategije rješavanja sukoba.

osr C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i

međusobne odnose.

osr C.1.3. Pridonosi skupini.

osr C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću

skupini.

odr A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

odr A.1.3. Uočava povezanost između prirode i zdravoga života. odr C.1.1. Identificira primjere dobroga odnosa prema prirodi.

odr C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

A.1.2. Razlikuje osnove pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost

tjelesne aktivnosti.

A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja.

Page 347: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

347

B.1.1.B Prepoznaje nasilje u stvarnome i virtualnome svijetu.

B.1.2.A Prilagođava se novome okružju i opisuje svoje obaveze i uloge.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

C.1.3. Objašnjava kada ima pravo i obvezu izostati iz škole radi liječenja uku C.1.1. 1. Vrijednost učenja Učenik može objasniti vrijednost učenja za svoj život.

uku D.1.2. 2. Suradnja s drugima Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim

situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

ikt A.1.3.

Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i

uređajima.

ikt A.1.4.

Učenik prepoznaje utjecaj tehnologije na zdravlje i okoliš.

ikt B.1.3.

Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome okružju.

Page 348: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

348

pod A.1.3. Upoznaje mogućnosti osobnog razvoja (razvoj karijere, profesionalno

usmjeravanje).

pod B.1.3. Prepoznaje važnost odgovornoga poduzetništva za rast i razvoj

pojedinca i zajednice.

PRIGODNI DATUMI

1. listopada - Međunarodni dan starijih osoba • 2. listopada - Međunarodni dan nenasilja • 4. listopada - Svjetski dan zaštite životinja

• 5. listopada - Svjetski dan učitelja • 9. listopada - Svjetski dan pošte 10. listopada - Svjetski dan duševnog zdravlja • 15. listopada -

Međunarodni dan žena na selu • 16. listopada - Svjetski dan hrane • 17. listopada - Međunarodni dan borbe protiv siromaštva • 24.

listopada - Dan Ujedinjenih naroda • 27. listopada - Svjetski dan audiovizualne baštine • 28. listopada - Svjetski dan animiranog filma

- International Animated Film Association • 31. listopada - Svjetski dan štednje

studeni

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

Page 349: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

349

-organizirati posjet kulturnim

ustanovama u našem gradu

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom

1. Ponašanje u školi

2.Kako učiti

3.Naša prava i dužnosti (obveze)

4.Kulturno ponašanje, navijanje i

poštivanje pravila

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

C.1.3. Objašnjava kada ima pravo i obvezu izostati iz škole radi liječenja.

goo C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. osr A.1.1. Razvija sliku o sebi.

osr A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

osr B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

osr B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

osr C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i

međusobne odnose.

osr C.1.3. Pridonosi skupini.

odr A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

odr A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

3. Kreativno mišljenje Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i

rješavanju problema.

uku A.1.4. 4. Kritičko mišljenje Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje.

Page 350: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

350

ikt A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima

i uređajima.

ikt B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome

okružju.

ikt C.1.4. Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim

informacijama.

ikt D.1.2. Učenik uz učiteljevu pomoć prepoznaje i rješava jednostavne probleme

s pomoću IKT-a.

PRIGODNI DATUMI 6. studenog - Međunarodni dan prevencije izrabljivanja okoliša u vrijeme rata ili oružanog sukoba • 10. studenog - Svjetski dan znanosti

za mir i razvoj • 14. studenog - Svjetski dan dijabetesa • 16. studenog - Međunarodni dan tolerancije • 16. studenog - Svjetski dan

sjećanja na žrtve trgovine ljudima • 20. studenog - Svjetski dan djece • 21. studenog - Svjetski dan televizije • 25. studenog -

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama • posljednja subota - Međunarodni dan bez kupnje

prosinac

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

Page 351: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

351

-- organizirati darvanje unutar razreda

- organizirati posjet udrugama u našem

gradu

- održati 2. roditeljski sastanak

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom

1. Darivanje, pomaganje i dijeljenje s

drugima

2.Posjet udruzi O.Ante Gabrić – darivanje,

pomaganje, dijeljenje s drugima

3.Božić u mome domu

goo C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu. goo C.1.2. Promiče solidarnost u razredu. goo C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu. goo C.1.4. Promiče razvoj razredne zajednice i demokratizaciju škole. odr A.1.1. Prepoznaje svoje mjesto i povezanost s drugima u zajednici.

odr C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

osr A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

osr A.1.3. Razvija svoje potencijale

osr A.1.4. Razvija radne navike.

osr B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

osr B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

osr C.1.2. Opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i

međusobne odnose.

osr C.1.3. Pridonosi skupini.

B.1.1.A Razlikuje primjereno od neprimjerenoga ponašanja.

B.1.2.A Prilagođava se novome okružju i opisuje svoje obaveze i uloge.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

Page 352: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

352

ikt A.1.3. Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima

i uređajima.

ikt B.1.3. Učenik primjenjuje osnovna komunikacijska pravila u digitalnome

okružju.

ikt C.1.4. Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim

informacijama.

ikt D.1.2. Učenik uz učiteljevu pomoć prepoznaje i rješava jednostavne probleme

s pomoću IKT-a.

uku A.1.2. 2. Primjena strategija učenja i rješavanje problema Učenik se koristi jednostavnim strategijama učenja i rješava probleme u svim

područjima učenja uz pomoć učitelja.

uku C.1.4. 4. Emocije Učenik se koristi ugodnim emocijama i raspoloženjima tako da potiču učenje te

kontrolira neugodne emocije i raspoloženja tako da ga ne ometaju u učenju.

uku D.1.2. 2. Suradnja s drugima Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim

situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

PRIGODNI DATUMI 1. prosinca - Svjetski dan borbe protiv AIDS-a • 2. prosinca - Međunarodni dan ukidanja ropstva • 3. prosinca - Međunarodni dan osoba

s invaliditetom • 5. prosinca - Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak • 7. prosinca - Međunarodni dan

civilnog zrakoplovstva • 9. prosinca - Međunarodni dan borbe protiv korupcije • 10. prosinca - Dan ljudskih prava • 11. prosinca -

Međunarodni dan planina • 18. prosinca - Međunarodni dan migranata • 19. prosinca - Dan suradnje zemalja u razvoju • 20. prosinca -

Međunarodni dan solidarnosti

Page 353: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

353

siječanj

RAZREDNIČKI POSLOVI SAT RAZREDNIKA

prijedlog tema

MEĐUPREDMETNE TEME

odgojno-obrazovna očekivanja

- surađivati s članovima Razrednog

vijeća i stručnom službom prema

potrebi

- održavati individualne sastanke s

roditeljima

1. Važnost prvog jutarnjeg obroka i

međuobroka

2.Osnovne strukture gibanja u

svakodnevnom životu

3.Svi smo jednaki, a različiti

A.1.1.A Opisuje tjelesne osobine i zamjećuje razlike i sličnosti između dječaka i

djevojčica.

B.1.2.B Razlikuje osnovne emocije i razvija empatiju.

B.1.2.C Prepoznaje i uvažava različitosti.

B.1.3. A Prepoznaje igru kao važnu razvojnu i društvenu aktivnost.

B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

A.1.2. Razlikuje osnove pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost

tjelesne aktivnosti.

goo A.1.2. Aktivno zastupa dječja prava. goo B.1.1. Promiče pravila demokratske zajednice. goo C.1.3. Promiče kvalitetu života u razredu.

osr A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

osr B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih.

osr C.1.3. Pridonosi skupini.

Page 354: ŠKOLSKI KURIKULos-sradica-metkovic.skole.hr/upload/os-sradica-metkovic/...Školski kurikul OŠ Stjepana Radića izrađen je prema uputama Nacionalnog okvirnog kurikula, a sadrži

354

osr C.1.4. Razvija nacionalni i kulturni identitet zajedništvom i pripadnošću

skupini.

odr A.1.2. Opisuje raznolikost u prirodi i razlike među ljudima.

odr B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i

prirodi.

odr C.1.2. Identificira primjere dobroga odnosa prema drugim ljudima.

uku A.1.3 3. Kreativno mišljenje Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. uku A.1.4. 4. Kritičko mišljenje Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje. uku B.1.1. 1. Planiranje Na poticaj i uz pomoć učitelja učenik određuje cilj učenja i odabire pristup

učenju.

uku B.1.3. 3. Prilagodba učenja Na potica