Konstruktioner & Aktiviteter - DASTS ... kitekturen har for brugernes aktiviteter. Som et teknologi-sociologisk

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Konstruktioner & Aktiviteter - DASTS ... kitekturen har for brugernes aktiviteter. Som et...

 • V alinka Suenson 2012

  Konstruktioner & Aktiviteter En RFID undersøgelse af sociale aktiviteter i danske kulturhuse

  Konstruktioner & A

  ktivitete r

 • Ph.d. afhandling Marts 2012

  Konstruktioner & Aktiviteter En RFID undersøgelse af sociale aktiviteter i danske kulturhuse

  Valinka Ellen Melina Byrlov Suenson Institut for Arkitektur, Design & Medieteknologi

  De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet

 • Ph.d. studerende Valinka Ellen Melina Byrlov Suenson Institut for Arkitektur, Design & Medieteknologi De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet

  Vejledere Henrik Harder, Lektor Institut for Arkitektur, Design & Medieteknologi Aalborg Universitet

  Claus Bech-Danielsen, Professor MSO Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

  Christian Borch, Lektor Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School

  Valinka Suenson, 2012 Sideantal: 254

  Forside og layout: Rikke Hedegaard Christensen Korrektur: Annette Berlinger & Eva Schyberg Fotos af cases: Mohammad Sarraf

  Printet ved Vester Kopi, København, Danmark 2012

  Indeks

  Projektet er støttet af Lokale- og Anlægsfonden

 • Konstruktioner & Aktiviteter En RFID undersøgelse af sociale aktiviteter i danske kulturhuse

 • Abstract

  As a part of urban planning strategies, the Danish houses of culture (kulturhuse) are today defined with the purpose of creating a cross-disciplinary growth with political, cultural and social impacts. From this perspective, the Danish houses of cul- ture can be seen as an urban ‘acupuncture’, whose effects will slowly be spread to the rest of the local community, akin to acupuncture, whe- re needles create a relieving effect first in acu- points and later to the rest of the body. Through the prism of urban acupuncture strategy, the houses of culture enact as acupoints both as an architectural entity and as public spaces in line with the rest of the public spaces of the city. In this hybridity, the houses of culture must be in a constant development, which is initiated and carried through by the users. Also, as a part of their program, the houses must embrace this dy- namic and constant variability.

  The role as a dynamic indoor space is in stark contrast to the dominant character of the cul- ture and sports facilities which were founded in the period of modernism. The beginning of the 1990’s may be recognized as a turning point in the form as well as the concept behind the con- struction of the facilities. In today’s houses of cul- ture, the function is multiple, where different sort of activities are integrated in the same building. That per se generates a variety of different uses. In contemporary houses of culture, the individual is still in the center of the architectural composi- tion, while the focus has now changed from the

  function to experiences. Instead of facilitating a function, the houses of culture are now facilita- ting a variety of multiple experiences. Instead of being a passive container wherein action can occur, the houses are now turned into active co- creators of individual experiences. By triggering unique and personal experiences, the houses can renew themselves in a constant and dyna- mic process.

  In this thesis, the RFID technology is examined as a method to register the social activities that take place in the houses. To examine the usa- bility of the RFID technology as a methodologi- cal tool to register social activities, this research is based upon the Actor-Network Theory (ANT), developed by Bruno Latour. Based on ANT, the houses of culture are defined by heterogeneous actors which together create an actor-network, wherein the technology itself is included as an actor. By defining the houses of culture, the so- cial activities and the RFID technology as actors in the same network, the different properties of the actors will be revealed, and the advantages and disadvantages of using the RFID technology as a method will be emphasized.

  Within this framework, and based on the RFID re- gistrations, two maps are produced. The maps present two different movement patterns that show where the social activities are taking pla- ce. By presenting two different maps based on the same set of data, it illustrates how data is a

 • dynamic entity that can take shape in various forms. Moreover, the thesis unfolds the argument how RFID registration of activities in indoor public spaces can be seen as a part of a heterogene- ous network, which has an impact on the way data can be constructed.

  In the conclusion, the thesis discusses how the RFID technology can be useful as a method to examine the social activities in indoor public spaces. The discussion is framed according to the way the contemporary architecture seeks to create individual and ever-changing experi- ences for the users. However, a paradox is here- by unfolded between the function of the RFID technology and the purpose of the architecture. That is, while the architecture of the houses of culture has to be dynamic and changeable, the RFID technology as a method is expected to register a pattern, by which the changeable becomes unchangeable.

  The thesis works within three different fields; ar- chitecture, sociology and technology. With a sociological framework for the analysis of the so- cial activities in the houses of culture, the thesis is bridging sociology and architecture. The tech- nological studies are included by employing a sociological theory in which the emphasis is on both technology and physical surroundings as actors in a network. Thus, the thesis has a two- folded contribution; as an architectural-socio- logical contribution, the thesis creates a lan-

  guage for how architecture can be studied in relation to its influence on the human activities inside buildings. As a technological-sociological contribution, the thesis casts light on a discussion about how technology-based data is created, rather than focus on what data shows. Further- more, the thesis illustrates how the social acti- vities, taking place in the buildings, are directly related to the two maps which show different movement patterns.

  The sociology, architecture and technology stu- dies are united with the Actor-Network Theory whose main purpose is to manifest how a net- work between heterogeneous actors emerges, and is constitutive for our everyday life and ac- tivities.

 • Resumé

  Den moderne by kan ses som et netværk af relationer. Ud fra denne definition fungerer kul- turhusene som et offentligt mødested, hvori de mange forbindelser samles, og forskellige bru- gergrupper mødes. Kulturhusene er ikke fastde- finerede i deres funktion, men fungerer som et akupunkturnedslag, hvis virkninger skal sprede sig til både de politiske, kulturelle og sociale til- tag. Kulturhusene fungerer således både som arkitektoniske bygningsrum og offentlige byrum. I denne hybrid skal kulturhusene udvikle sig i takt med deres anvendelse, og fra starten skabes de med henblik på foranderlighed og forandring.

  Denne nye rolle som dynamiske bygningsrum og sociale mødesteder står i modsætning til modernismens kultur- og idrætsbyggerier, hvis formål først og fremmest var at skabe rammer for en funktion. Først i 1990’erne hvor en kritik af husene begyndte at røre på sig, ændres der ved den funktionsorienterede arkitektur, hvilket har ført frem til den arkitektur, vi ser i husene i dag. I samtidens kulturhuse er aktiviteterne flertydige, hvor oftest både kulturelle og sportslige tilbud in- tegreres i samme bygning. Dette skaber multiple muligheder for anvendelse, og fra at være en passiv bagrund for funktionen, skal arkitekturen i dag i samspil med brugeren skabe oplevelser. Oplevelserne der skabes, er unikke og individu- elle, og kulturhusene kan herigennem forny sig selv i kontinuerlige og dynamiske processer.

  RFID teknologien er i denne afhandling blevet

  undersøgt som en metode til at registrere de so- ciale aktiviteter, der finder sted i disse dynamiske bygningsrum.

  Til at undersøge RFID teknologiens anvendelig- hed tages der udgangspunkt i aktør-netværk- steorien, præsenteret gennem Bruno Latour. Med baggrund i aktør-netværksteorien define- res kulturhusene som heterogene aktører, der til- sammen danner et aktør-netværk, der stabilise- rer sig som sociale aktiviteter i husene. Med RFID teknologien registreres disse aktør-netværk, og teknologien bliver selv inddraget som en aktør i netværket på lige fod med de andre aktører

  Ved at se kulturhusene, de sociale aktiviteter og RFID teknologien som aktører i det samme net- værk, synliggøres de enkelte aktørers egenska- ber, og RFID teknologiens svagheder og styrker som metode til at registrere de sociale aktiviteter i kulturhusene, træder frem.

  RFID registreringerne bruges til at skabe to typer af kort, der illustrerer et bevægelsesmønster over de sociale aktiviteter. De to typer af kort viser, hvordan der ud fra den samme datamængde kan skabes forskellige måder at visualisere data på. Derigennem åbnes der op for at forstå RFID registreringer af aktiviteter som et heterogent netværk, der har en indflydelse på hvordan data konstrueres.

  Afhandlingen afrundes med en diskussion af, hvordan RFID teknologien kan anvendes som

 • en metode til at studere sociale aktiviteter i byg- ningsrum. Denne diskussion sættes i relation til den måde arkit