85
PENDIDIKAN JASMANI KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN TAHUN EMPAT

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH - e … filePENDIDIKAN JASMANI KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN ... berilmu pengetahuan, berketerampilan,

Embed Size (px)

Citation preview

PENDIDIKAN JASMANI

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHDOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

TAHUN EMPAT

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN(KSSR)

PENDIDIKAN JASMANITAHUN EMPAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

DISEMBER 2013

Cetakan Pertama

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga

bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran

bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks

Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysiamendukung cita-cita untuk mencapaiperpaduan yang lebih erat dalam kalanganseluruh masyarakatnya; memelihara satu carahidup demokratik; mencipta masyarakat yangadil bagi kemakmuran negara akan dapatdinikmati bersama secara adil dan saksama;menjamin satu cara yang liberal terhadaptradisi-tradisi kebudayaan yang kaya danberbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akanmenggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kamiuntuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkanatas prinsip-prinsip berikut :-

• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKANKEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatuusaha yang berterusan ke arahmemperkembang potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk melahirkaninsan yang seimbang dan harmonis dari segiintelek, rohani, emosi dan jasmaniberdasarkan kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan.

Usaha ini adalah bagi bertujuanmelahirkan warganegara Malaysia yangberilmu pengetahuan, berketerampilan,berakhlak mulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diriserta memberi sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.

K A N D U N G A N

Bil. Perkara Muka Surat

1. Kandungan ii

2. Pendahuluan 1

3. Matlamat 1

4. Objektif 2

5. Fokus Mata Pelajaran 3

6. Susunan Kandungan Kurikulum 3

7. Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran 4

8. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 5

9. Pentaksiran 6

10. Tafsiran Tahap Penguasaan Umum 8

11. Tafsiran Tahap Penguasaan Pendidikan Jasmani Tahun 4 9

12. Cadangan Agihan Masa 10

13. Modul kemahiran : Gimnastik Asas 11

14. Modul kemahiran : Pergerakan Berirama 17

Bil. Perkara Muka Surat

15. Modul Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 21

16. Modul Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 27

17. Modul Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang 33

18. Modul Kemahiran : Olahraga Asas – Asas Berlari 39

19. Modul Kemahiran : Olahraga Asas – Asas Lompatan 43

20. Modul Kemahiran : Olahraga Asas – Asas Balingan 49

22. Modul Kemahiran : Akuatik Asas 55

23. Modul Kemahiran : Rekreasi dan Kesenggangan 61

24. Modul Kecergasan: Konsep Kecergasan 67

25. Modul Kecergasan: Komponen Kecergasan 71

1

P E N D A H U L U A N

Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani SekolahRendah digubal berasaskan standard kandungan danstandard pembelajaran yang perlu murid kuasai dancapai. Standard kandungan ialah pernyataan spesifiktentang perkara yang murid patut ketahui dan bolehlakukan dalam suatu tempoh persekolahan yangmerangkumi kemahiran, pengetahuan, dan nilai.Standard pembelajaran merupakan penetapan kriteriaatau indikator pencapaian setiap standard kandungan.

Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani SekolahRendah juga digubal dengan mengekalkan prinsip-prinsipKurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) PendidikanJasmani dan menggunakan Standard AntarabangsaPendidikan Jasmani dan Sukan Untuk Murid Sekolah olehInternational Council for Health, Physical Education,Recreational-Sports And Dance (ICHPER-SD) sebagaipanduan. Kandungan kurikulum ini juga masihmengekalkan tiga domain pendidikan, iaitu psikomotor,kognitif, dan afektif.

Penggubalan Kurikulum Standard PendidikanJasmani Sekolah Rendah adalah bertujuan memenuhihasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untukmelahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segiintelek, rohani, emosi, dan jasmani. Kurikulum inimenyediakan murid ke arah pembinaan modal insan yangsihat dan cergas.

Kajian yang dibuat oleh Kementerian KesihatanMalaysia, menunjukkan 60.1% rakyat Malaysia tidakmelakukan aktiviti yang aktif dan menghadapi pelbagairisiko penyakit kronik dan penyakit tidak berjangkitseperti sakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi(Noncommunicable Disease Section - Disease ControlDivision, 2006). Justeru, tahap kecergasan muridditingkatkan melalui amalan dan pengetahuanPendidikan Jasmani sejak awal lagi.

Guru yang mengajar Kurikulum StandardPendidikan Jasmani Tahun Empat perlu mempunyaipengetahuan dan kemahiran asas dalam pergerakandan kecergasan berdasarkan disiplin ilmu PendidikanJasmani. Antara displin tersebut melibatkanpembelajaran motor, perkembangan motor,biomekanik, suaian fizikal, fisiologi senam, psikologisukan, dan sosiologi sukan dengan menerapkan nilaiestetika. Pengajaran dan pembelajaran KurikulumStandard Pendidikan Jasmani seharusnyadilaksanakan dalam suasana yang menyeronokkandengan menekankan aspek keselamatan.

M A T L A M A TKurikulum Pendidikan Jasmani Sekolah Rendahbertujuan membina murid menjadi individu yang cergasdan sihat serta berkemahiran, berpengetahuan, danmengamalkan nilai murni melalui aktiviti fizikal ke arahmencapai kesejahteraan hidup.

2

O B J E K T I FMurid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Empat berkebolehanuntuk;-

1. mengaplikasi konsep pergerakan semasa melakukan kemahiran asas pergerakan dengan lakuan yang betul;

2. menguasai kemahiran asas permainan mengikut kategori serangan, jaring, dan memadang dengan lakuan yangbetul;

3. mengaplikasi kemahiran asas pergerakan dan komponen kecergasan semasa melakukan aktiviti rekreasi dankesenggangan;

4. melakukan senaman yang dapat meningkatkan tahap kecergasan fizikal;

5. mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakan;

6. mengenal pasti aktiviti yang dapat meningkatkan tahap kecergasan fizikal;

7. memerihal kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara berkala;

8. mematuhi peraturan dan mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal;

9. mempamerkan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal;

10. berinteraksi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal;

11. membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan; dan

12. mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.

3

F O K U S M A T A P E L A J A R A N

Terdapat tiga fokus Kurikulum Standard PendidikanJasmani untuk murid Tahun Empat iaitu: menguasaikemahiran pergerakan berdasarkan konsep pergerakandalam permainan dan sukan mengikut kategori;mengaplikasi konsep kecergasan dalam meningkatkantahap kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan; danmemupuk elemen keselamatan, pengurusan,tanggungjawab kendiri, dan interaksi sosial semasamelakukan aktiviti fizikal.

S U S U N A N K A N D U N G A N K U R I K U L U M

Dokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani TahunEmpat merupakan dokumen pembelajaran untuk satutahun persekolahan yang disusun secara modular mengikutKurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Dalamkurikulum modular, kandungan dikelompokkan kepadabahagian-bahagian yang dinamakan sebagai modul.Modul merangkumi kandungan pembelajaran dalam bentukunit kendiri-lengkap (self-contained) yang terdiri daripadapengetahuan, kemahiran, dan nilai yang telah dikenal pastiuntuk dikuasai dan dicapai.

Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani TahunEmpat terdiri daripada Modul Kemahiran dan ModulKecergasan. Kandungan kurikulum ini juga dibahagikanpemberatannya sebanyak 75% Modul Kemahiran dan 25 %Modul Kecergasan.

Modul Kemahiran terdiri daripada:-

1. gimnastik asas;2. pergerakan berirama;3. kemahiran asas permainan yang melibatkan

kategori serangan, jaring, dan memadang;4. olahraga asas yang melibatkan asas berlari,

asas lompatan, dan asas balingan;5. akuatik asas; dan6. rekreasi dan kesenggangan.

Modul Kecergasan pula terdiri daripada:-

1. konsep kecergasan;2. komponen kecergasan berdasarkan kesihatan iaitu

kapasiti aerobik, kelenturan, kekuatan otot, dayatahan otot, dan komposisi badan; dan

3. pengukuran kecergasan fizikal.

Kandungan bagi setiap modul disusun mengikut domainpsikomotor, kognitif, dan afektif. Domain-domain tersebutmewakili lima aspek iaitu:-

Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor)Melalui Aspek 1, murid menguasai pelbagai corak

pergerakan dan kemahiran motor yang diperlukan untukmelakukan pelbagai aktiviti fizikal yang terdapat di dalamModul Kemahiran.

4

Aspek 2: Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan(Domain Kognitif)

Melalui Aspek 2, murid dapat mengaplikasipengetahuan berkaitan konsep, prinsip, dan strategipergerakan dalam pembelajaran serta mengembangkankemahiran motor dalam melaksanakan aktiviti fizikal didalam Modul Kemahiran.

Aspek 3: Kecergasan Meningkatkan Kesihatan (DomainPsikomotor)

Melalui Aspek 3, murid berkeupayaan meningkatkandan mengekalkan tahap kecergasan untuk kesihatan danprestasi fizikal melalui Modul Kecergasan.

Aspek 4: Aplikasi Pengetahuan MeningkatkanKecergasan (Domain Kognitif)

Melalui Aspek 4, murid dapat mengaplikasipengetahuan berkaitan konsep, prinsip, dan strategimeningkatkan kecergasan untuk kesihatan dan prestasifizikal melalui Modul Kecergasan.

Aspek 5: Kesukanan (Domain Afektif)Melalui Aspek 5, murid berkeupayaan mengukuhkan

amalan Pendidikan Jasmani menerusi elemenkeselamatan, konsep sosiologi, dan psikologi, prinsip, danstrategi untuk melakukan aktiviti fizikal dengan berkesanyang melibatkan:-

1. pengurusan dan keselamatan,2. tanggungjawab kendiri,3. interaksi sosial, dan4. dinamika kumpulan.

Susunan kandungan kurikulum ini bertujuanmemudahkan pelaksanaan kurikulum. Setiap Modul dalamdokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani TahunEmpat yang hendak dicapai dinyatakan dalam lajur utamaiaitu Standard Kandungan, Standard Pembelajaran, danStandard Prestasi. Lajur Standard Kandungan mengandungikandungan yang perlu murid pelajari dalam satu tempohmasa, manakala lajur Standard Pembelajaran menunjukkanapa yang murid perlu kuasai dan capai. Lajur StandardPrestasi menunjukkan tahap pencapaian murid menguasaimodul-modul yang dipelajari.

PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kandungan dalam Kurikulum Standard Pendidikan JasmaniTahun Empat adalah setara dengan pencapaian objektifpsikomotor, kognitif, dan afektif dalam pengajaran danpembelajaran Pendidikan Jasmani. Guru boleh memulakanpengajaran dan pembelajaran dengan Modul Kemahiran atauModul Kecergasan tanpa terikat dengan susunan moduldalam kurikulum ini.

Pengajaran dan pembelajaran Modul Akuatik Asas danModul Rekreasi dan Kesenggangan merupakan pilihan disekolah. Bagi yang memilih akuatik asas, persekitaransekolah hendaklah mempunyai kemudahan kolam dan guruyang berkelayakan.

Bagi tujuan pengajaran kemahiran, guru menggunakanModul Kemahiran yang terdiri daripada Aspek 1, Aspek 2,

5

dan Aspek 5 secara serentak Manakala untuk pengajarankecergasan, guru menggunakan Modul Kecergasan yangterdiri daripada Aspek 3, Aspek 4, dan Aspek 5 secaraserentak. Guru boleh membuat pilihan sama ada mengajarmodul kemahiran atau modul kecergasan terlebih dahulutanpa mengabaikan gabungan aspek yang telahditetapkan.

Ringkasannya adalah seperti berikut;-

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkanmurid yang seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu,

Modul 1:Kemahiran

Aspek 1 KemahiranPergerakan

Aspek 2 Aplikasi Pengetahuandalam Pergerakan

Aspek 5 Kesukanan

Modul 2:Kecergasan

Aspek 3 KecergasanMeningkatkanKesihatan

Aspek 4 Aplikasi PengetahuanMeningkatkanKecergasan

Aspek 5 Kesukanan

berprinsip, bermaklumat, dan patriotik serta mempunyaikemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja secaraberpasukan. Kemahiran abad ke-21 ini selari dengan enamaspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupayabersaing pada peringkat global yang digariskan dalam PelanPembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akanmempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa,etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan, dankemahiran berfikir. Kemahiran berfikir telah ditekankan didalam kurikulum sejak tahun 1994 dengan memperkenalkanKemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBKK). Kemahiran berfikir inimenekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga arastinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum StandardSekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepadaKemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untukmengaplikasikan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalammembuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikanmasalah, membuat keputusan, berinovasi, dan berupayamencipta sesuatu. KBAT adalah merujuk kepada kemahiranmengaplikasi, menganalisis, menilai, dan mencipta sepertiJadual 1.

KBAT PeneranganMengaplikasi Menggunakan

pengetahuan, kemahiran,dan nilai dalam situasiberlainan untukmelaksanakan sesuatuperkara.

6

Jadual 1Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiapkurikulum mata pelajaran.

KBAT boleh diaplikasikan di dalam bililik darjahmelalui aktiviti berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri,penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlumenggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, petaminda, dan Thinking Hats serta penyoalan aras tinggi didalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan muridberfikir. Murid diberi tanggungjawab di atas pembelajaranmereka.

Menganalisis Mencerakinkan maklumatkepada bahagian keciluntuk memahami denganlebih mendalam sertahubung kait antarabahagian berkenaan.

Menilai Membuat pertimbangandan keputusanmenggunakanpengetahuan, pengalaman,kemahiran, dan nilai sertamemberi justifikasi.

Mencipta menghasilkan idea atauproduk atau kaedah yangkreatif dan inovatif.

P E N T A K S I R A N

Pentaksiran adalah satu proses mengumpulkan maklumatmurid dan membuat penghakiman tentang produk sesuatuproses pendidikan. Pentaksiran bertujuan sebagai pengukuruntuk menilai pencapaian murid memperoleh pengetahuan,menguasai kemahiran, dan mengamalkan nilai semasapengajaran dan pembelajaran.

Pentaksiran juga menyokong pembelajaran murid danmemberi maklum balas berguna kepada pentadbir, guru,murid, dan ibu bapa atau penjaga tentang perkembangan dantahap pencapaian murid.

Bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani, pentaksirandibuat semasa proses pengajaran dan pembelajaran yangsedang berlaku. Ianya boleh mengukur penguasankemahiran-kemahiran Pendidikan Jasmani menerusi domainpsikomotor, kognitif, dan afektif. Guru Pendidikan Jasmaniboleh menggunakan pelbagai kaedah untuk mengukurpencapaian murid. Antaranya adalah seperti berikut:

1. Prestasi KemahiranPrestasi kemahiran boleh diukur berdasarkan penguasaankemahiran mengikut petunjuk masa, jarak, ketepatan, danbentuk perlakuan. Elemen- elemen setiap kemahirandikenal pasti dan tahap penguasaan murid disenaraikan didalam ruangan yang disediakan.

2. Senarai semakSenarai semak melibatkan senarai langkah-langkah untuk

7

menandakan Ya atau Tidak berdasarkan perlakuanmurid.

3. RubrikRubrik melibatkan memerihal kemahiran yang perludikuasai berdasarkan kriteria penilaian. Rubrik jugamemberi maklum balas kualitatif terhadap prestasi muridyang melibatkan apa yang murid telah lakukan dantindakan yang boleh dilakukan untuk memperbaikikelemahan. Rubrik juga boleh digunakan oleh muridsebagai penilaian kendiri.

4. PortfolioPortfolio melibatkan persembahan visual berbentuksampel kerja dan data prestasi dalam bentuk koleksiyang dibuat oleh murid. Portfolio juga menunjukkanusaha, kemajuan, atau pencapaian dalam suatu tempohtertentu. Guru perlu membimbing murid menghasilkanportfolio.

5. Penilaian KendiriPenilaian kendiri membolehkan murid menilai tahappencapaian sendiri. Kaedah ini membolehkan murid lebihbertanggungjawab terhadap proses pembelajaran.Melalui kaedah ini murid boleh merancang penetapanmatlamat, menyimpan progres penguasaan kemahirandan pelan kecergasan dengan menggunakan buku log,diari atau carta.

6. Kertas-PenselGuru boleh mengemukakan soalan pendek yangmemerlukan murid menjawab secara ringkas berkaitan

menghasilkan pergerakan yang dikenal pasti atauperlakuan sesuatu kemahiran atau pengetahuan Kertas-penciljuga merupakan satu cara tradisional untuk mengukurkefahaman murid dengan menggunakan item berbentukaneka pilihan, berstruktur, dan esei.

Guru-guru juga boleh menggunakan pelbagai kaedahpentaksiran lain yang bersesuaian dengan keperluan sekolah,ciri-ciri murid, dan tujuan pentaksiran.

Standard Prestasi

Standard prestasi merupakan skala rujukan guru untukmenentukan pencapaian murid dalam menguasai standardkandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan.

Standard prestasi dibina berdasarkan rubrik yangmenunjukkan tahap penguasaan murid terhadap modul-modulyang dikuasai melalui proses pengajaran dan pembelajaranyang menggunakan pendekatan ansur maju. Rubrik jugadibina berdasarkan taksonomi kognitif, psikomotor, dan afektifbagi mengukur tahap pencapaian berdasarkan domainpsikomotor, kognitif, dan afektif.

Standard prestasi mengandungi enam tahappenguasaan yang disusun secara hieraki di mana TahapPenguasaan 1 menunjukkan pencapaian terendah sehinggapencapaian tertinggi iaitu Tahap Penguasaan 6. Setiappernyataan tahap penguasaan ditafsirkan secara generiksebagai aras tertentu untuk memberi gambaran holistiktentang pencapaian murid dan pelaporan individu. Tafsiranpernyataan tahap penguasaan adalah seperti berikut:-

8

T A F S I R A N T A H A P P E N G U A S A A N U M U M

TAHAPPENGUASAAN TAFSIRAN

6Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasibaharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

5Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan mengikut prosedur atausecara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.

4Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secarasistematik.

3 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

2Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah sertamenjelaskan apa yang telah dipelajari.

1Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadapperkara yang asas.

9

TAFSIRAN TAHAP PENGUASAAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

TAHAPPENGUASAAN

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

6Murid boleh menghasilkan idea kreatif dan inovatif, melaksanakan idea tersebut dalam kemahiranpergerakan dan kecergasan, boleh menunjukcara sesuatu kemahiran secara tekal, mempamerkanamalan kesukanan, dan boleh berkomunikasi tentang kemahiran tersebut, serta bolehmempraktikkan kemahiran tersebut ke arah gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.

5Murid boleh mengaplikasi pengetahuan tentang konsep pergerakan, prinsip, dan strategi dalamkemahiran dan kecergasan ke dalam situasi baharu secara positif dengan melakukannya mengikutprosedur yang sistematik, lakuan yang betul, dan tekal serta mempamerkan amalan kesukanan.

4Murid boleh mengaplikasi pengetahuan tentang konsep pergerakan, prinsip, dan strategi dalamkemahiran dan kecergasan semasa melakukan kemahiran pergerakan dan senaman kecergasanfizikal dengan lakuan yang betul, turutan yang betul atau mengikut prosedur yang sistematik.

3 Murid boleh mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep, prinsip, dan strategi pergerakan bagiModul Kemahiran dan mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep, prinsip, dan strategimeningkatkan kecergasan untuk kesihatan bagi Modul Kecergasan semasa melakukan kemahiranpergerakan dan aktiviti kecergasan.

2 Murid boleh melakukan kemahiran pergerakan dan senaman kecergasan fizikal serta menyatakandengan ringkas atau menterjemahkan pengetahuan berkaitan kemahiran dan senaman tersebutdalam bentuk penerangan atau pergerakan.

1 Murid boleh melakukan kemahiran pergerakan dan senaman kecergasan fizikal atau tahu perkaraasas tentang sesuatu kemahiran yang akan dilakukan.

10

C A D A N G A N A G I H A N M A S A

Modul Kandungan Kurikulum Bilangan WaktuKemahiran Aspek 1 dan 2

Gimnastik asas 8

Pergerakan berirama 4

Kemahiran asas permainan 20

Olahraga asas 8

Akuatik asas atau4

Rekreasi dan kesenggangan

Kecergasan Aspek 3 dan 4Konsep kecergasan 4

Kapasiti aerobik 4

Kelenturan 2

Kekuatan dan daya tahan otot 4

Komposisi badan 2

Pentaksiran kecergasan fizikal 2

Jumlah 62

Nota: 1. Guru boleh memilih antara akuatik asas atau rekreasi dan kesenggangan dalam pengajaran dan pembelajaranPendidikan Jasmani. Bagi yang memilih akuatik asas, persekitaran sekolah hendaklah mempunyai kemudahan dan guruyang berkelayakan.

2. Aspek 5 dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran Modul Kemahiran dan Modul Kecergasan.

11

MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

12

13

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1 Boleh melakukan imbangan berkumpulan dengan

pelbagai tapak sokongan di atas lantai. Boleh bergayut dengan pelbagai genggaman.

TAHAP PENGUASAAN 2 Boleh melakukan imbangan berkumpulan di atas

bangku gimnastik dan dirian tangan dengansokongan rakan di atas lantai.

Boleh menyatakan dengan ringkas perkaitanantara luas tapak sokongan dengan kestabilansemasa membuat imbangan.

TAHAP PENGUASAAN 3 Boleh mengaplikasi konsep kestabilan semasa

melakukan dirian tangan dengan sokongan danaksi dirian tangan tumbang.

Boleh mengaplikasi konsep perubahan pusatgraviti semasa melakukan putaran roda denganbantuan.

Boleh mengaplikasi genggaman yang sesuaimengikut arah ayunan semasa bergayut danmengayun ke depan dan ke belakang.

TAHAP PENGUASAAN 4 Boleh mengenal pasti lakuan kemahiran hambur

tangan, dirian tangan, dan putaran roda yangbetul.

1.1 Berkebolehanmelakukan kemahiranhambur dan pendaratandengan lakuan yang betul.

1.1.1 Melakukan hambur tangan dari tempattinggi dan mendarat ke tempat rendah.

1.2 Berkebolehanmelakukan pergerakanyang memerlukan kawalanbadan dan sokongan.

1.2.1 Melakukan imbangan dengan pelbagaitapak sokongan dalam kumpulan kecil diatas bangku gimnastik.

1.2.2 Melakukan dirian tangan dengansokongan.

1.3 Berkebolehanmelakukan kemahirangayut dan ayun denganlakuan yang betul.

1.3.1 Bergayut dan mengayun pada palangdengan kedua-dua belah tanganmenggunakan genggaman atas, bawah,dan campur.

1.4 Berkebolehanmelakukan kemahiranputaran dengan lakuanyang betul.

1.4.1 Melakukan putaran roda.

14

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAINKOGNITIF

Boleh melakukan hambur tangan denganbantuan, dirian tangan dengan bantuan dalamsatu jangka masa, dan putaran roda denganbantuan dengan lakuan yang betul.

TAHAP PENGUASAAN 5 Boleh melakukan hambur tangan dari pelbagai

ketinggian dan tahu penyerapan daya semasamendarat dengan lakuan yang betul.

Boleh melakukan putaran roda dalam beberapaputaran secara berterusan dengan lakuan yangbetul.

Boleh mematuhi dan mengamalkan elemenpengurusan dan keselamatan semasamelakukan aktiviti.

TAHAP PENGUASAAN 6 Boleh merancang dan melakukan persembahan

hambur tangan, putaran dan mendarat,imbangan dan dirian tangan, bergayut danmengayun dengan genggaman campuran sertaputaran roda dengan pelbagai variasi secaraberkumpulan.

Boleh menunjukkan keyakinan dantanggungjawab kendiri semasa melakukanaktiviti.

Gimnastik Asas2.1 Berkebolehan

mengaplikasi konsephambur dan pendaratandalam pergerakan.

2.1.1 Mengenal pasti penyerapan dayasemasa mendarat dengan kedua-duabelah kaki.

2.2 Berkebolehanmengaplikasi konsepkawalan badan dan

2.2.1 Menyatakan perkaitan antara luastapak sokongan dengan kestabilan.

sokongan dalampergerakan.

2.3 Berkebolehanmengaplikasi konsepgayut dan ayun dalampergerakan.

2.3.1 Mengenal pasti genggaman yang sesuaimengikut arah ayunan.

2.4 Berkebolehanmengaplikasi konsepputaran dalampergerakan.

2.4.1 Mengenal pasti perubahan pusat gravitisemasa melakukan putaran roda.

15

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

Pengurusan danKeselamatan

5.1 Berkebolehan mematuhidan mengamalkan elemenpengurusan dankeselamatan.

5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri danpakaian mengikut aktiviti yangdijalankan.

5.1.25.1.3

Memeriksa peralatan permainan.Menggunakan alatan mengikutkegunaannya.

5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan ditempat aktiviti.

5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untukmelakukan aktiviti.

Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan

dan tanggungjawab kendirisemasa melakukan aktivitifizikal.

5.2.1 Merekod data kecergasan.

5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagaipergerakan berkemahiran.

5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamatdan tindakan yang berisiko semasamelakukan aktiviti yang mencabar.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronoksemasa melakukan aktiviti.

5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahandalam permainan secara positif.

5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamatdan tindakan yang berisiko semasamelakukan aktiviti yang mencabar.

16

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronoksemasa melakukan aktiviti.

5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahandalam permainan secara positif.

Interaksi Sosial5.3 Berkebolehan

berkomunikasi dalampelbagai cara semasamelakukan aktiviti fizikal.

5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, danahli kumpulan semasa melakukan aktivitifizikal.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimakekurangan rakan sebaya.

5.3.3 Memberi dan menerima maklum balassecara terbuka.

Dinamika Kumpulan5.4 Berkebolehan membentuk

kumpulan danbekerjasama dalamkumpulan.

5.4.15.4.2

5.4.3

Melakukan aktiviti secara berpasangan.Membentuk kumpulan semasamelakukan aktiviti.Bekerjasama semasa melakukan aktivitifizikal.

5.4.4 Berperanan sebagai ketua kumpulan.5.4.5 Patuh kepada arahan ketua.

17

MODUL KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA

18

19

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1 Boleh melakukan pergerakan kreatif bertema

yang ditiru mengikut muzik yang didengar.

TAHAP PENGUASAAN 2 Boleh melakukan pergerakan kreatif bertema

mengikut muzik yang didengar. Boleh menyatakan tema pergerakan yang dipilih.

TAHAP PENGUASAAN 3 Boleh melakukan pergerakan kreatif bertema

dengan mengaplikasikan konsep pergerakanmengikut muzik yang didengar.

Boleh menyatakan konsep pergerakan yangdigunakan dalam pergerakan kreatif bertemayang dilakukan.

TAHAP PENGUASAAN 4 Boleh melakukan pergerakan kreatif bertema

dengan turutan pergerakan yang sesuaimengikut muzik yang didengar.

Boleh mengaplikasikan konsep pergerakan yangmelibatkan kesedaran tubuh badan, kesedaranruang, hubungan dengan rakan, dan kualitipergerakan.

TAHAP PENGUASAAN 5 Boleh mereka cipta pergerakan kreatif bertema

berdasarkan konsep pergerakan secaraberkumpulan.

1.5 Berkebolehan melakukanpelbagai corakpergerakan mengikutirama.

1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertemaberdasarkan konsep pergerakanmengikut muzik yang didengar.

1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertemayang direka cipta mengikut muzik yangdidengar.

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAINKOGNITIF)

2.5 Berkebolehanmengaplikasi konseppergerakan mengikutirama.

2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuaidalam pergerakan kreatif bertemamengikut muzik yang didengar.

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

Pengurusan danKeselamatan

5.1 Berkebolehan mematuhidan mengamalkan elemenpengurusan dankeselamatan.

5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri danpakaian mengikut aktiviti yangdijalankan.

5.1.2 Memeriksa peralatan permainan.5.1.3 Menggunakan alatan mengikut

kegunaannya.5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di

tempat aktiviti.

20

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan

dan tanggungjawab kendirisemasa melakukan aktivitifizikal.

5.2.1 Merekod data kecergasan. Boleh mengenal pasti pergerakan yang sesuai

dengan watak dan tema yang dipilih. Boleh bekerjasama dalam kumpulan semasa

melakukan aktiviti.

TAHAP PENGUASAAN 6 Boleh mempersembahkan pergerakan yang

telah direka cipta dalam kumpulan denganturutan pergerakan yang sesuai dan seragamsecara berterusan mengikut muzik yangdidengar.

Boleh menunjukkan keyakinan dantanggungjawab kendiri semasa melakukanaktiviti.

Boleh menggunakan kemahiran pergerakanberirama sebagai aktiviti meningkatkankecergasan fizikal.

5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagaipergerakan berkemahiran.

5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamatdan tindakan yang berisiko semasamelakukan aktiviti yang mencabar.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronoksemasa melakukan aktiviti.

5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahandalam permainan secara positif.

Interaksi Sosial5.3 Berkebolehan

berkomunikasi dalampelbagai cara semasamelakukan aktiviti fizikal.

5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, danahli kumpulan semasa melakukan aktivitifizikal.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimakekurangan rakan sebaya.

5.3.3 Memberi dan menerima maklum balassecara terbuka.

Dinamika Kumpulan5.4 Berkebolehan

membentuk kumpulan danbekerjasama dalamkumpulan.

5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.5.4.2 Membentuk kumpulan semasa

melakukan aktiviti.5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti

fizikal.5.4.4 Berperanan sebagai ketua kumpulan.

21

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINANKATEGORI SERANGAN

22

23

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1 Boleh menghantar, menerima, dan mengelecek

bola dengan tangan, kaki, dan alatan.

TAHAP PENGUASAAN 2 Boleh menghantar dan menerima bola pada

pelbagai jarak dan aras. Boleh mengenal pasti aplikasi daya semasa

menghantar dan menerima bola pada pelbagaijarak dan aras.

TAHAP PENGUASAAN 3 Boleh mengelecek dalam ruang yang

ditentukan dan menghantar bola pada rakansepasukan.

Boleh mengenal pasti ruang yang sesuai untukmengelecek bola.

Boleh mengadang mengikut situasi dalampermainan kecil dan tahu kedudukan pemainlawan.

TAHAP PENGUASAAN 4 Boleh memintas dan takel dengan lakuan yang

betul serta dapat menguasai bola yang dihantaroleh pemain lawan.

Boleh mengenal pasti pemasaan yang sesuaiuntuk memintas dan takel hantaran untukmenguasai bola.

1.6 Berkebolehan melakukankemahiran asas permainankategori serangandengan lakuan yangbetul.

1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai jarak dan arahmenggunakan alatan dan anggota badanyang dibenarkan.

1.6.2 Menerima hantaran bola dari pelbagai jarakmenggunakan alatan dan anggota badanyang dibenarkan.

1.6.3 Mengelecek bola dalam ruang yangditentukan.

1.6.4 Melakukan pergerakan mengadang denganmembayangi pergerakan lawan.

1.6.5 Memintas dan menguasai bola dari pihaklawan.

1.6.6 Melakukan takel untuk mendapatkan bola.1.6.7 Menjaring ke sasaran dari pelbagai arah

dengan menggunakan alatan dan anggotabadan yang dibenarkan.

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAINKOGNITIF)

2.6 Berkebolehanmengaplikasi konseppergerakan dan prinsipmekanik dalamkemahiran asaspermainan kategoriserangan.

2.6.1 Mengenal pasti aplikasi daya semasamenghantar dan menerima bola padapelbagai jarak.

2.6.2 Mengenal pasti perkaitan antara titik kontakdengan arah pergerakan bola.

2.6.3 Mengenal pasti ruang yang sesuai untukbergerak dengan bola.

24

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

2.6.4 Mengenal pasti kedudukan pengadang yangsesuai semasa membayangi pergerakanpihak lawan.

TAHAP PENGUASAAN 5 Boleh menjaring ke sasaran dari pelbagai arah

dengan menggunakan alatan dan anggotabadan yang betul.

Boleh mengenal pasti lakuan menjaring yangbetul.

Boleh menerima cabaran dan berasa seronoksemasa melakukan aktiviti.

TAHAP PENGUASAAN 6 Boleh menggunakan pelbagai kemahiran

serangan semasa bermain permainan kecil. Boleh menggunakan pelbagai strategi bertahan

dan menyerang dalam permainan kecil kategoriserangan.

Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasamadalam kumpulan semasa melakukan aktiviti.

Boleh bermain permainan kecil kategoriserangan sebagai aktiviti meningkatkankecergasan.

2.6.5 Mengenal pasti pemasaan (timing) yangsesuai untuk memintas dan takel.

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

Pengurusan danKeselamatan

5.1 Berkebolehan mematuhidan mengamalkan elemenpengurusan dankeselamatan.

5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaianmengikut aktiviti yang dijalankan.

5.1.2 Memeriksa peralatan permainan.5.1.3 Menggunakan alatan mengikut

kegunaannya.5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat

aktiviti.5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk

melakukan aktiviti.

Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan

dan tanggungjawab kendirisemasa melakukan aktivitifizikal.

5.2.1 Merekod data kecergasan.5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai

pergerakan berkemahiran.5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan

tindakan yang berisiko semasa melakukanaktiviti yang mencabar.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronoksemasa melakukan aktiviti.

25

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahandalam permainan secara positif.

Interaksi Sosial5.3 Berkebolehan

berkomunikasi dalampelbagai cara semasamelakukan aktiviti fizikal.

5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahlikumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimakekurangan rakan sebaya.

5.3.3 Memberi dan menerima maklum balassecara terbuka.

Dinamika Kumpulan5.4 Berkebolehan

membentuk kumpulan danbekerjasama dalamkumpulan.

5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.5.4.2 Membentuk kumpulan semasa melakukan

aktiviti.5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti

fizikal.5.4.4 Berperanan sebagai ketua kumpulan.

26

27

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINANKATEGORI JARING

28

29

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARING

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1 Boleh melakukan gerak kaki ke pelbagai arah

dan kembali ke kedudukan asal. Boleh mengumpan bola dengan kaki dan

tangan.

TAHAP PENGUASAAN 2 Boleh melakukan servis dengan raket atau bet. Boleh membuat pukulan dari pelbagai arah

menggunakan raket. Boleh menyatakan dengan ringkas cara berdiri

yang betul bagi memulakan pergerakanmenerima bola.

TAHAP PENGUASAAN 3 Boleh melakukan servis dengan tangan, kaki,

dan raket serta tahu titik kontak dan bolehmengembalikan servis.

Boleh mengumpan bola dengan tangan danboleh menyatakan postur badan yang betulsemasa mengumpan.

TAHAP PENGUASAAN 4 Boleh melakukan servis atas bahu

menggunakan tangan dan raket dengan lakuanyang betul.

Boleh melakukan pukulan pepat dan kilasdengan lakuan yang betul.

1.7 Berkebolehanmelakukan kemahiranasas permainankategori jaring denganlakuan yang betul.

1.7.1 Melakukan servis atas bahu menggunakantangan dan alatan.

1.7.2 Melakukan servis dengan menggunakankaki.

1.7.3 Menerima servis menggunakan anggotabadan dan alatan.

1.7.4 Melakukan gerak kaki ke pelbagai arah.

1.7.5 Melakukan pukulan pepat.1.7.6 Melakukan pukulan kilas.1.7.7 Mengumpan bola dengan tangan dan kaki.

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAINKOGNITIF)

2.7 Berkebolehanmengaplikasi konseppergerakan dan prinsipmekanik dalamkemahiran asaspermainan kategorijaring.

2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasamelakukan servis, menerima, danmenghantar bola.

2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang betul untukmemulakan pergerakan ke pelbagai arah.

2.7.3 Mengenal pasti postur badan semasamengumpan bola.

30

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARING

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) TAHAP PENGUASAAN 5 Boleh melakukan servis dan mengembalikan

servis dengan pukulan pepat dan kilas denganlakuan yang betul dan konsisten.

Boleh melakukan servis dengan tangan dan kakidan mengembalikan servis dengan lakuan yangbetul dan konsisten.

Boleh berkomunikasi dalam pelbagai carasemasa melakukan aktiviti.

TAHAP PENGUASAAN 6 Boleh menggunakan pelbagai kemahiran

kategori jaring dan strategi dalam permainankecil.

Boleh menunjukkan keyakinan dantanggungjawab kendiri semasa melakukanaktiviti.

Boleh menggunakan kemahiran permainankategori jaring sebagai aktiviti meningkatkankecergasan fizikal.

Pengurusan danKeselamatan

5.1 Berkebolehan mematuhidan mengamalkan elemenpengurusan dankeselamatan.

5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaianmengikut aktiviti yang dijalankan.

5.1.2 Memeriksa peralatan permainan.5.1.3 Menggunakan alatan mengikut

kegunaannya.5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat

aktiviti.5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk

melakukan aktiviti.

Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan

dan tanggungjawab kendirisemasa melakukan aktivitifizikal.

5.2.1 Merekod data kecergasan.5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai

pergerakan berkemahiran.5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan

tindakan yang berisiko semasa melakukanaktiviti yang mencabar.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronoksemasa melakukan aktiviti.

5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahandalam permainan secara positif.

31

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARING

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Interaksi Sosial5.3 Berkebolehan

berkomunikasi dalampelbagai cara semasamelakukan aktiviti fizikal.

5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahlikumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimakekurangan rakan sebaya.

5.3.3 Memberi dan menerima maklum balassecara terbuka.

Dinamika Kumpulan5.4 Berkebolehan

membentuk kumpulan danbekerjasama dalamkumpulan.

5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.5.4.2 Membentuk kumpulan semasa melakukan

aktiviti.5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti

fizikal.5.4.4 Berperanan sebagai ketua kumpulan.

32

33

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINANKATEGORI MEMADANG

34

35

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI MEMADANG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1 Boleh membaling bola ke sasaran dan

menangkap bola.

TAHAP PENGUASAAN 2 Murid boleh membaling bola dengan tangan

lurus ikut arah pusingan jam dan lawan jam. Boleh menyatakan dengan ringkas cara

membaling bola dengan tangan lurus ikut arahpusingan jam dan lawan jam.

TAHAP PENGUASAAN 3 Boleh membaling bola ke sasaran dengan

tangan lurus ikut arah pusingan jam dan lawanjam.

Boleh memukul bola yang dibaling dan bergerakke arah yang ditetapkan.

Boleh mengenal pasti titik kontak pada bola danalat pemukul semasa memukul dan menahanbola.

TAHAP PENGUASAAN 4 Boleh membaling bola ke sasaran dengan

tangan lurus dan balingan sisi serta menangkapbola dengan lakuan yang betul.

Boleh mengaplikasikan pengetahuan tentangtitik kontak untuk memukul bola dan menahanbola ke sasaran yang dikehendaki denganlakuan yang betul.

1.8 Berkebolehanmelakukan kemahiranasas permainankategori memadangdengan lakuan yangbetul.

1.8.1 Membaling bola ke sasaran dengan tanganlurus mengikut arah pusingan jam.

1.8.2 Membaling bola ke sasaran dengan tanganlurus melawan arah pusingan jam.

1.8.3 Memukul bola dan bergerak ke kawasanyang ditetapkan.

1.8.4 Menahan bola dengan alat pemukul.

1.8.5 Membaling bola dengan gaya balingan sisi.1.8.6 Menangkap bola dari arah sisi.

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAINKOGNITIF)

2.8 Berkebolehanmengaplikasi konseppergerakan danprinsip mekanik dalamkemahiran asaspermainan kategorimemadang.

2.8.1 Menyatakan pergerakan tangan semasamelakukan balingan tangan lurus danbalingan sisi.

2.8.2 Mengenal pasti titik kontak pada bola danalat pemukul semasa memukul danmenahan bola.

2.8.3 Mengenal pasti kedudukan tangan semasamenangkap bola dari arah sisi padapelbagai aras.

36

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI MEMADANG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) TAHAP PENGUASAAN 5 Boleh membaling bola ke sasaran dengan

lakuan yang betul pada pelbagai kelajuandalam pelbagai situasi serta boleh menerangkanpergerakan tangan semasa membaling.

Boleh berkomunikasi dalam pelbagai carasemasa semasa melakukan aktiviti.

TAHAP PENGUASAAN 6 Boleh menggunakan kemahiran membaling,

memukul, menahan, dan menangkap bola sertastrategi dalam permainan kecil.

Boleh menunjukkan keyakinan dantanggungjawab kendiri semasa melakukanaktiviti.

Boleh menggunakan kemahiran permainankategori memadang sebagai aktiviti meningkatkecergasan fizikal.

Pengurusan danKeselamatan

5.1 Berkebolehan mematuhidan mengamalkan elemenpengurusan dankeselamatan.

5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaianmengikut aktiviti yang dijalankan.

5.1.2 Memeriksa peralatan permainan.5.1.3 Menggunakan alatan mengikut

kegunaannya.5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat

aktiviti.5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk

melakukan aktiviti.

Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan

dan tanggungjawab kendirisemasa melakukan aktivitifizikal.

5.2.1 Merekod data kecergasan.5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai

pergerakan berkemahiran.5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan

tindakan yang berisiko semasa melakukanaktiviti yang mencabar.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronoksemasa melakukan aktiviti.

5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahandalam permainan secara positif.

37

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI MEMADANG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Interaksi Sosial5.3 Berkebolehan

berkomunikasi dalampelbagai cara semasamelakukan aktiviti fizikal.

5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahlikumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimakekurangan rakan sebaya.

5.3.3 Memberi dan menerima maklum balassecara terbuka.

Dinamika Kumpulan5.4 Berkebolehan

membentuk kumpulan danbekerjasama dalamkumpulan.

5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.5.4.2 Membentuk kumpulan semasa melakukan

aktiviti.5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti

fizikal.5.4.4 Berperanan sebagai ketua kumpulan.

38

39

MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASASKEMAHIRAN ASAS BERLARI

40

41

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS BERLARI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1 Boleh berlari dalam laluan lurus dengan

pelbagai kelajuan.

TAHAP PENGUASAAN 2 Boleh berlari dalam laluan selekoh dengan

pelbagai kelajuan. Boleh menyatakan dengan ringkas cara berlari

di laluan selekoh pada kelajuan berbeza.

TAHAP PENGUASAAN 3 Boleh berlari pecut di laluan lurus dan selekoh. Boleh mengaplikasi teknik berlari yang betul

mengikut laluan semasa berlari pecut.

TAHAP PENGUASAAN 4 Boleh lari berganti-ganti dalam laluan lurus dan

selekoh pada pelbagai kelajuan. Boleh mengenal pasti jarak yang sesuai semasa

memberi dan menerima alatan.

TAHAP PENGUASAAN 5 Boleh berlari pecut dan melakukan lari beritma

melepasi halangan dengan langkah berlari yangkonsisten.

Boleh mengenal pasti jumlah langkah lariberitma yang sesuai bagi melepasi setiaphalangan.

Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara

1.9 Berkebolehanmelakukan kemahiranasas berlari denganlakuan yang betul.

1.9.1 Berlari dalam laluan lurus dan selekohdengan pelbagai kelajuan.

1.9.2 Berlari berganti-ganti pada satu jarak.1.9.3 Berlari beritma melepasi halangan secara

berterusan.

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAINKOGNITIF)

2.9 Berkebolehanmengaplikasi konseppergerakan dan prinsipmekanik dalam kemahiranasas berlari.

2.9.1 Mengenal pasti teknik berlari yang betulmengikut laluan dan kelajuan yang berbeza.

2.9.2 Mengenal pasti jarak yang sesuai semasamemberi dan menerima alatan.

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

Pengurusan danKeselamatan

5.1 Berkebolehan mematuhidan mengamalkan elemenpengurusan dankeselamatan.

5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaianmengikut aktiviti yang dijalankan.

5.1.2 Memeriksa peralatan permainan.5.1.3 Menggunakan alatan mengikut

kegunaannya.5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat

aktiviti.5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk

melakukan aktiviti.

42

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS BERLARI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan

dan tanggungjawab kendirisemasa melakukan aktivitifizikal.

semasa melakukan aktiviti.

TAHAP PENGUASAAN 6 Boleh berlari pecut, lari berganti-ganti, dan lari

beritma melepasi halangan dalam pertandinganmini dengan lakuan yang betul secaraberterusan.

Boleh berkomunikasi dengan pelbagai carasemasa melakukan aktiviti fizikal.

Boleh menggunakan kemahiran berlari dalamaktiviti meningkatkan kecergasan.

5.2.15.2.2

Merekod data kecergasan.Berkeyakinan untuk melakukan pelbagaipergerakan berkemahiran.

5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dantindakan yang berisiko semasa melakukanaktiviti yang mencabar.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronoksemasa melakukan aktiviti.

5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahandalam permainan secara positif.

Interaksi Sosial5.3 Berkebolehan

berkomunikasi dalampelbagai cara semasa

melakukan aktiviti fizikal.

5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahlikumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimakekurangan rakan sebaya.

5.3.3 Memberi dan menerima maklum balassecara terbuka.

Dinamika Kumpulan5.4 Berkebolehan

membentuk kumpulan danbekerjasama dalamkumpulan.

5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.5.4.2 Membentuk kumpulan semasa melakukan

aktiviti.5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti

fizikal.5.4.4 Berperanan sebagai ketua kumpulan.

43

MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASASKEMAHIRAN ASAS LOMPATAN

44

45

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS LOMPATAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1 Boleh berlari dan melompat menggunakan

sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-duabelah kaki dengan lakuan yang betul.

TAHAP PENGUASAAN 2 Boleh berlari dan melompat menggunakan

sebelah kaki dan mendarat denganmenggunakan kaki yang sama.

Boleh menyatakan dengan ringkas caramelompat menggunakan sebelah kaki danmendarat dengan menggunakan kaki yangsama.

TAHAP PENGUASAAN 3 Boleh berlari dan melompat menggunakan kaki

kanan dan mendarat menggunakan kaki kiri dansebaliknya.

Boleh mengaplikasi cara mendarat dengankedua-dua belah kaki dengan lakuan yang betul.

TAHAP PENGUASAAN 4 Boleh berlari dan melompat halangan

menggunakan kaki kanan dan mendaratmenggunakan kaki kiri dan sebaliknya padapelbagai aras dengan lakuan yang betul.

Boleh memilih sudut lonjakan yang sesuaisupaya boleh melompat pada satu jarak atauketinggian yang maksimum.

1.10 Berkebolehanmelakukan kemahiranasas lompatan denganlakuan yang betul.

1.10.1 Berlari dan melompat menggunakansebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki.

1.10.2 Berlari dan melompat menggunakansebelah kaki dan mendarat menggunakankaki yang sama.

1.10.3 Berlari dan melompat menggunakan kakikanan dan mendarat menggunakan kaki kiridan sebaliknya.

1.10.4 Berlari dan melompat melepasi halanganpada pelbagai aras.

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAINKOGNITIF)

2.10 Berkebolehanmengaplikasi konseppergerakan dan prinsipmekanik dalamkemahiran asaslompatan.

2.10.1 Mengenal pasti sudut lonjakan semasamelompat pada satu jarak atau ketinggian.

2.10.2 Mengenal pasti cara mendarat dengankedua-dua belah kaki.

2.10.3 Mengenal pasti bahagian-bahagian badanyang boleh digunakan semasa mendaratdengan selamat.

46

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS LOMPATAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) TAHAP PENGUASAAN 5 Boleh berlari dan melompat halangan pada

pelbagai aras menggunakan kaki kanan atau kiridan mendarat dengan lakuan yang betul.

Boleh mengenal pasti bahagian-bahagian badanyang boleh digunakan semasa mendarat.

Boleh mengenal pasti ruang yang selamat untukmelompat dan mendarat.

TAHAP PENGUASAAN 6 Boleh berlari dan melompat serta berlari dan

melompat melepasi halangan dalampertandingan mini dengan lakuan yang betulsecara konsisten.

Boleh berkomunikasi dan memberi maklumbalas berkaitan kemahiran melompat.

Boleh menggunakan kemahiran berlari danmelompat dalam aktiviti meningkatkankecergasan.

Pengurusan danKeselamatan

5.1 Berkebolehan mematuhidan mengamalkan elemenpengurusan dankeselamatan.

5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaianmengikut aktiviti yang dijalankan.

5.1.2 Memeriksa peralatan permainan.5.1.3 Menggunakan alatan mengikut

kegunaannya.5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat

aktiviti.5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk

melakukan aktiviti.

Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan

dan tanggungjawab kendirisemasa melakukan aktivitifizikal.

5.2.1 Merekod data kecergasan.5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai

pergerakan berkemahiran.5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat

dan tindakan yang berisiko semasamelakukan aktiviti yang mencabar.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronoksemasa melakukan aktiviti.

5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahandalam permainan secara positif.

47

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS LOMPATAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Interaksi Sosial5.3 Berkebolehan

berkomunikasi dalampelbagai cara semasa

melakukan aktiviti fizikal.

5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahlikumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimakekurangan rakan sebaya.

5.3.3 Memberi dan menerima maklum balassecara terbuka.

Dinamika Kumpulan5.4 Berkebolehan

membentuk kumpulan danbekerjasama dalamkumpulan.

5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.5.4.2 Membentuk kumpulan semasa melakukan

aktiviti.5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti

fizikal.5.4.4 Berperanan sebagai ketua kumpulan.

48

49

MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASASKEMAHIRAN ASAS BALINGAN

50

51

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS BALINGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1 Boleh membaling, melontar, melempar, dan

merejam pelbagai alatan dari posisi duduk.

TAHAP PENGUASAAN 2 Boleh membaling, melontar, melempar, dan

merejam pelbagai alatan dari posisi melutut. Boleh menyatakan dengan ringkas cara

membaling, melontar, melempar, dan merejam.

TAHAP PENGUASAAN 3 Boleh membaling, melontar, melempar, dan

merejam pelbagai alatan dari posisi berdiri. Boleh mengenal pasti perkaitan antara

perbezaan ketinggian pelepasan semasamembaling, melontar, melempar, dan merejamdengan jarak jatuhan alatan.

TAHAP PENGUASAAN 4 Boleh membaling, melontar, melempar, dan

merejam pelbagai alatan dengan rotasi pingguldengan lakuan yang betul.

Boleh mengenal pasti perkaitan antara rotasipinggul dengan jarak balingan, lontaran,lemparan, dan rejaman.

TAHAP PENGUASAAN 5 Boleh membaling, melontar, melempar, dan

merejam pelbagai alatan mengikut turutan dan

1.11 Berkebolehanmelakukan kemahiranasas balingan denganlakuan yang betul.

1.11.1 Membaling, melontar, melempar, danmerejam pelbagai alatan dari posisi melututdan duduk.

1.11.2 Membaling, melontar, melempar, danmerejam pelbagai alatan dari posisi berdiri.

1.11.3 Membaling, melontar, melempar, danmerejam pelbagai alatan dengan rotasipinggul.

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAINKOGNITIF)

2.11 Berkebolehanmengaplikasi konseppergerakan dan prinsipmekanik dalamkemahiran asasbalingan.

2.11.1 Mengenal pasti perkaitan antara rotasipinggul dengan jarak balingan, lontaran,lemparan, dan rejaman.

2.11.2 Mengenal pasti perkaitan antara ketinggianpelepasan semasa membaling, melontar,melempar, dan merejam dengan jarak.

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

Pengurusan danKeselamatan

5.1 Berkebolehan mematuhidan mengamalkan elemenpengurusan dan

5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaianmengikut aktiviti yang dijalankan.

5.1.2 Memeriksa peralatan permainan.

52

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS BALINGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

keselamatan.5.1.3 Menggunakan alatan mengikut

kegunaannya.

lancar. Boleh mengenal pasti turutan lakuan yang betul

semasa membaling, melontar, melempar, danmerejam pelbagai alatan.

Boleh mematuhi peraturan keselamatan semasamelakukan aktiviti balingan.

TAHAP PENGUASAAN 6 Boleh membaling, melontar, melempar, dan

merejam dalam pertandingan mini denganlakuan yang betul secara konsisten.

Boleh berkomunikasi dan memberi maklumbalas berkaitan kemahiran membaling,melontar, melempar, dan merejam.

Boleh mengadaptasi kemahiran balingan untukmeningkatkan kekuatan dan daya tahan otot.

5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempataktiviti.

5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untukmelakukan aktiviti.

Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan

dan tanggungjawab kendirisemasa melakukan aktivitifizikal.

5.2.1 Merekod data kecergasan.5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai

pergerakan berkemahiran.5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat

dan tindakan yang berisiko semasamelakukan aktiviti yang mencabar.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronoksemasa melakukan aktiviti.

5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahandalam permainan secara positif.

Interaksi Sosial5.3 Berkebolehan

berkomunikasi dalampelbagai cara semasa

melakukan aktiviti fizikal.

5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahlikumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimakekurangan rakan sebaya.

5.3.3 Memberi dan menerima maklum balassecara terbuka.

53

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS BALINGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Dinamika Kumpulan5.4 Berkebolehan

membentuk kumpulan danbekerjasama dalamkumpulan.

5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.5.4.2 Membentuk kumpulan semasa melakukan

aktiviti.5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti

fizikal.5.4.4 Berperanan sebagai ketua kumpulan.

54

55

MODUL KEMAHIRAN : AKUATIK ASAS

56

57

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : AKUATIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1 Boleh mengenal pasti alatan yang boleh

digunakan untuk reaching rescue. Boleh melakukan aksi tangan kuak rangkak di

dek.

TAHAP PENGUASAAN 2 Boleh menghulur atau membaling alatan

reaching rescue kepada mangsa. Boleh menyatakan dengan ringkas sebab

mengapa alatan yang dipilih sesuai untukreaching rescue.

Boleh melakukan aksi tangan kuak rangkak diair dengan bantuan.

Boleh menyatakan dengan ringkas lakuan kuaktangan.

TAHAP PENGUASAAN 3 Boleh menarik dan membawa mangsa ke dek

dengan selamat menggunakan alatan reachingrescue.

Boleh menerangkan cara menarik mangsa kedek dengan menggunakan alatan reachingrescue.

Boleh melakukan kuak rangkak dengan bantuandan bernafas pada satu jarak.

Boleh menyatakan perkaitan kaki, tangandengan pernafasan semasa melakukan kuakrangkak.

1.12 Berkebolehanmelakukan kemahirankeyakinan dankeselamatan di air.

1.12.1 Melakukan reaching rescue denganmenggunakan alatan yang terdapat dipersekitaran kolam.

1.13 Berkebolehanmelakukan kemahiranrenang dengan lakuanyang betul.

1.13.1 Melakukan aksi tangan kuak rangkakdengan bantuan dan bernafas.

1.13.2 Melakukan kuak rangkak.

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAINKOGNITIF)

2.12 Mengaplikasi konsepkeyakinan dankeselamatan di air.

2.12.1 Mengenal pasti peralatan yang bolehdigunakan untuk reaching rescue.

2.12.2 Mengenal pasti posisi badan yang selamatsemasa melakukan reaching rescue.

2.13 Mengaplikasi konseppergerakan dalamkemahiran renang.

2.13.1 Mengenal pasti perkaitan antarapergerakan kaki, tangan, dan pernafasandalam kuak rangkak.

58

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : AKUATIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) TAHAP PENGUASAAN 4 Boleh melakukan reaching rescue dengan

lakuan yang betul dan posisi badan yangselamat.

Boleh melakukan kuak rangkak menggunakanbantuan serta bernafas dengan lakuan yangbetul pada satu jarak.

TAHAP PENGUASAAN 5 Boleh melakukan reaching rescue dalam

pelbagai situasi mangsa dengan lakuan yangbetul dan posisi badan yang selamat.

Boleh melakukan kuak rangkak dengan lakuanyang betul secara berterusan pada satu jarak.

Boleh mematuhi dan mengamalkan elemenpengurusan dan keselamatan semasamelakukan aktiviti di kolam.

TAHAP PENGUASAAN 6 Boleh menggunakan kemahiran reaching

rescue apabila menghadapi situasi kecemasandalam aktiviti simulasi di kolam renang.

Boleh melakukan kuak rangkak dalampertandingan mini dengan lakuan yang betuldan berterusan.

Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan kuak rangkak.

Boleh melakukan renang kuak rangkak sebagaiaktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

Pengurusan danKeselamatan

5.1 Berkebolehan mematuhidan mengamalkan elemenpengurusan dankeselamatan.

5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaianmengikut aktiviti yang dijalankan.

5.1.2 Memeriksa peralatan permainan.5.1.3 Menggunakan alatan mengikut

kegunaannya.5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat

aktiviti.5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk

melakukan aktiviti.

Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan

dan tanggungjawab kendirisemasa melakukan aktivitifizikal.

5.2.1 Merekod data kecergasan.5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai

pergerakan berkemahiran.5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat

dan tindakan yang berisiko semasamelakukan aktiviti yang mencabar.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronoksemasa melakukan aktiviti.

5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahandalam permainan secara positif.

59

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : AKUATIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Interaksi Sosial5.3 Berkebolehan

berkomunikasi dalampelbagai cara semasa

melakukan aktiviti fizikal.

5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahlikumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimakekurangan rakan sebaya.

5.3.3 Memberi dan menerima maklum balassecara terbuka.

Dinamika Kumpulan5.4 Berkebolehan

membentuk kumpulan danbekerjasama dalamkumpulan.

5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.5.4.2 Membentuk kumpulan semasa melakukan

aktiviti.5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti

fizikal.5.4.4 Berperanan sebagai ketua kumpulan.

61

MODUL KEMAHIRAN : REKREASI DAN KESENGGANGAN

62

63

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : REKREASI DAN KESENGGANGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1 Boleh mengenal bahagian-bahagian khemah. Boleh menamakan arah mata angin yang

terdapat pada kompas. Boleh mengetahui peraturan permainan Ting-

ting Gula Batu dan Laga Ayam.

TAHAP PENGUASAAN 2 Boleh menyambungkan bahagian-bahagian

khemah, mendirikan khemah, dan menyatakanfungsi bahagian-bahagian khemah.

Boleh mencari arah berdasarkan empat arahmata angin utama.

Boleh bermain Ting-ting Gula Batu dan LagaAyam serta boleh menyatakan kedudukananggota badan.

TAHAP PENGUASAAN 3 Boleh mendirikan khemah pasang siap dan

boleh menerangkan cara mendirikan khemah. Boleh mencari arah ‘blazer’ dengan

menggunakan mata angin. Boleh menggunakan daya tahan otot dan

keseimbangan untuk kekalkan imbangansemasa bermain Ting-ting Gula Batu dan LagaAyam.

TAHAP PENGUASAAN 4 Boleh mentafsirkan maklumat di dalam ‘blazer’

dan mencari tugasan yang diberi.

1.14 Berkebolehanmelakukan aktivitirekreasi dankesenggangan.

1.14.1 Mendirikan khemah pasang siap.1.14.2 Melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan

mata angin.1.14.3 Bermain permainan tradisional seperti Ting-

ting Gula Batu dan Laga Ayam.

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAINKOGNITIF)

2.14 Mengaplikasipengetahuan danstrategi dalam aktivitirekreasi dankesenggangan.

2.14.1 Mengenal pasti bahagian-bahagian khemahpasang siap.

2.14.2 Mengaplikasikan pengetahuan mata anginuntuk mencari arah.

2.14.3 Mengenal pasti strategi yang bolehdigunakan untuk mengekalkan imbangandan daya tahan otot dalam permainan Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

Pengurusan danKeselamatan

5.1 Berkebolehan mematuhidan mengamalkan elemenpengurusan dankeselamatan.

5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaianmengikut aktiviti yang dijalankan.

5.1.2 Memeriksa peralatan permainan.5.1.3 Menggunakan alatan mengikut

kegunaannya.

64

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : REKREASI DAN KESENGGANGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempataktiviti.

Boleh mengaplikasikan peraturan permainansemasa bermain Ting-ting Gula Batu dan LagaAyam dengan lakuan yang betul.

TAHAP PENGUASAAN 5 Boleh melakukan aktiviti pandu arah pada

pelbagai arah secara berkumpulan. Boleh menggunakan strategi yang sesuai untuk

menang semasa bermain Ting-ting Gula Batudan Laga Ayam dengan lakuan yang betul.

Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasamadalam kumpulan semasa melakukan aktivitimendirikan khemah, pandu arah, dan permainanTing ting Gula Batu dan Laga Ayam.

TAHAP PENGUASAAN 6 Boleh melakukan aktiviti berkhemah, pandu arah

dan permainan Ting-ting Gula Batu serta LagaAyam sebagai aktiviti rekreasi dankesenggangan untuk mengekalkan tahapkecergasan fizikal.

Boleh berkomunikasi dalam pelbagai carasemasa melakukan aktiviti rekreasi dankesenggangan.

5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untukmelakukan aktiviti.

Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan

dan tanggungjawab kendirisemasa melakukan aktivitifizikal.

5.2.1 Merekod data kecergasan.5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai

pergerakan berkemahiran.5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat

dan tindakan yang berisiko semasamelakukan aktiviti yang mencabar.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronoksemasa melakukan aktiviti.

5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahandalam permainan secara positif.

Interaksi Sosial5.3 Berkebolehan

berkomunikasi dalampelbagai cara semasamelakukan aktiviti fizikal.

5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahlikumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimakekurangan rakan sebaya.

5.3.3 Memberi dan menerima maklum balassecara terbuka.

65

TAHUN 4MODUL KEMAHIRAN : REKREASI DAN KESENGGANGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Dinamika Kumpulan5.4 Berkebolehan membentuk

kumpulan danbekerjasama dalamkumpulan.

5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.5.4.2 Membentuk kumpulan semasa melakukan

aktiviti.5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti

fizikal.5.4.4 Berperanan sebagai ketua kumpulan.

66

67

MODUL KECERGASAN : KONSEP KECERGASAN

68

69

TAHUN 4MODUL KECERGASAN : KONSEP KECERGASAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 3 : KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN (DOMAINPSIKOMOTOR)

TAHAP PENGUASAAN 1 Boleh meniru aktiviti memanaskan badan dan

menyejukkan badan yang ditunjukkan dan tahurisiko kesihatan jika kekurangan air semasabersenam.

TAHAP PENGUASAAN 2 Boleh melakukan sendiri aktiviti memanaskan

dan menyejukkan badan dan bolehmenyatakan dengan ringkas ciri-ciri aktivitimemanaskan dan menyejukkan badan.

TAHAP PENGUASAAN 3 Boleh melakukan aktiviti memanaskan dan

menyejukkan badan mengikut prosedur yangbetul dan boleh menerangkan kepentinganmemanaskan dan menyejukkan badan.

Boleh mengira kadar nadi selama 10 saat.

TAHAP PENGUASAAN 4 Boleh melakukan aktiviti memanaskan badan

sehingga kadar nadi meningkat melebihi 120denyutan seminit sebelum melakukan aktivitidan tahu perkaitan antara kadar nadi dengankecergasan jantung.

Boleh mengira kadar nadi selama 1 minit.

3.1 Berkebolehan melakukanaktiviti fizikal berpandukankonsep kecergasan.

3.1.1 Melakukan aktiviti yang meningkatkan suhubadan, kadar pernafasan, kadar nadi, dankeanjalan otot.

3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan badan.3.1.3 Mengira kadar nadi selepas melakukan

aktiviti selama 1 minit.

ASPEK 4 : APLIKASI PENGETAHUAN MENINGKATKAN KECERGASAN(DOMAIN KOGNITIF)4.1 Berkebolehan

mengaplikasi konsepkecergasan semasamelakukan aktiviti fizikal.

4.1.1 Mengenal pasti aktiviti memanaskan badandan menyejukkan badan.

4.1.2 Menerangkan kepentingan memanaskandan menyejukkan badan.

4.1.3 Menyatakan hubung kait antara jantungyang cergas dengan kadar nadi pemulihan.

4.1.4 Menerangkan risiko kesihatan berkaitandengan kekurangan air.

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)Pengurusan danKeselamatan

5.1 Berkebolehan mematuhidan mengamalkan elemenpengurusan dankeselamatan.

5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaianmengikut aktiviti yang dijalankan.

5.1.2 Memeriksa peralatan permainan.5.1.3 Menggunakan alatan mengikut

kegunaannya.5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat

aktiviti.

70

TAHUN 4MODUL KECERGASAN : KONSEP KECERGASAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untukmelakukan aktiviti.

TAHAP PENGUASAAN 5 Boleh merancang dan melakukan senaman

memanaskan dan menyejukkan badan yangsesuai dengan aktiviti Pendidikan Jasmani ataufizikal mengikut situasi dengan bimbingan guru.

Boleh menyatakan hubung kait antara jantungyang cergas dengan kadar nadi pemulihan.

Boleh menunjukkan keyakinan dantanggungjawab kendiri semasa melakukanaktiviti.

TAHAP PENGUASAAN 6 Boleh mengetuai senaman memanaskan badan

dan menyejukkan badan sebelum dan selepasmelakukan aktiviti Pendidikan Jasmani, aktivitifizikal, dan sukan secara konsisten serta tahukepentingan memanaskan badan danmenyejukkan badan.

Boleh bekerjasama dalam kumpulan semasamelakukan aktiviti.

Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan

dan tanggungjawab kendirisemasa melakukan aktivitifizikal.

5.2.1 Merekod data kecergasan.5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai

pergerakan berkemahiran.5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat

dan tindakan yang berisiko semasamelakukan aktiviti yang mencabar.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronoksemasa melakukan aktiviti.

5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahandalam permainan secara positif.

Interaksi Sosial5.3 Berkebolehan

berkomunikasi dalampelbagai cara semasamelakukan aktiviti fizikal.

5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahlikumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimakekurangan rakan sebaya.

5.3.3 Memberi dan menerima maklum balassecara terbuka.

Dinamika Kumpulan5.4 Berkebolehan

membentuk kumpulan danbekerjasama dalamkumpulan.

5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.5.4.2 Membentuk kumpulan semasa melakukan

aktiviti.5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti

fizikal.5.4.4 Berperanan sebagai ketua kumpulan.

71

MODUL KECERGASAN : KOMPONEN KECERGASAN

72

73

TAHUN 4MODUL KECERGASAN : KOMPONEN KECERGASAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 3 : KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN (DOMAINPSIKOMOTOR)

TAHAP PENGUASAAN 1 Boleh melakukan senaman yang meningkatkan

kapasiti aerobik dan kelenturan serta mengikuttempoh masa dan ulangan melakukansenaman tersebut.

Boleh mengukur tinggi dan menimbang beratbadan.

TAHAP PENGUASAAN 2 Boleh melakukan senaman meningkatkan daya

tahan dan kekuatan otot serta menamakansecara saintifik otot-otot utama yang terlibatsemasa melakukan senaman tersebut.

Boleh membandingkan ukuran tinggi dan beratsendiri dengan rakan dan carta pertumbuhannormal.

Boleh menyatakan dengan ringkas kesansenaman terhadap perubahan berat badan.

TAHAP PENGUASAAN 3 Boleh melakukan senaman yang meningkatkan

kelenturan, daya tahan, dan kekuatan ototberdasarkan jenis aktiviti yang akan dilakukan.

Boleh melakukan senaman meningkatkankapasiti aerobik.

Boleh menyatakan ciri senaman yang bolehmeningkatkan kapasiti aerobik.

3.2 Berkebolehan melakukansenaman yangmeningkatkan kapasitiaerobik.

3.2.1 Melakukan senaman meningkatkan kapasitiaerobik dalam suatu jangka masa yangditetapkan.

3.3 Berkebolehan melakukansenaman meningkatkankelenturan.

3.3.1 Melakukan pelbagai senaman reganganpada otot paha, bahu, tangan, danbahagian atas badan dengan lakuan yangbetul.

3.4 Berkebolehan melakukansenaman meningkatkandaya tahan dankekuatan otot.

3.4.1 Melakukan senaman seperti separacangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kakisetempat, lentik belakang ubah suai,hamstring curl, tekan tubi ubah suai, tekantubi, dan bangkit tubi berulang kali dalamjangka masa 20 – 30 saat.

3.5 Mengenal pastikomposisi badan.

3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang beratbadan.

3.5.2 Merekod ukuran tinggi dan berat badan.

3.6 Mengukur tahapkecergasan fizikal.[Standard kandungan inidiukur dan dilapor dalamPAJSK]

3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal denganmenggunakan Bateri Ujian StandardKecergasan Fizikal Kebangsaan UntukMurid Sekolah Malaysia (SEGAK).

3.6.2 Merekodkan keputusan ujian SEGAK.

74

TAHUN 4MODUL KECERGASAN : KOMPONEN KECERGASAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 4 : APLIKASI PENGETAHUAN MENINGKATKAN KECERGASAN(DOMAIN KOGNITIF)

TAHAP PENGUASAAN 4 Boleh melakukan senaman yang meningkatkan

kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan, dankekuatan otot dengan lakuan yang betul.

Boleh menyatakan perkaitan antara kapasitiaerobik dengan pemulihan pernafasan dankadar nadi.

Boleh menyatakan perkaitan antara kekuatandan daya tahan otot dengan prestasi.

TAHAP PENGUASAAN 5 Boleh melakukan senaman yang meningkatkan

kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan, dankekuatan otot dengan lakuan dan proseduryang betul.

Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan senamankecergasan.

TAHAP PENGUASAAN 6 Boleh merancang pelan senaman kecergasan

fizikal untuk diri sendiri. Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara dan

memberi maklum balas semasa melakukanaktiviti kecergasan.

Murid boleh melakukan senaman meningkatkankapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan, dankekuatan otot secara berkala sebagai aktivitimeningkatkan kecergasan fizikal.

4.2 Berkebolehanmengaplikasi konsepasas kapasiti aerobik.

4.2.1 Menyatakan kapasiti aerobik yang tinggidapat membantu pemulihan pernafasandan kadar nadi selepas senaman.

4.2.1 Menyatakan kapasiti aerobik yang tinggidapat membantu pemulihan pernafasandan kadar nadi selepas senaman.

4.2.2 Mengenal pasti ciri senaman yang bolehmeningkatkan kapasiti aerobik.

4.3 Berkebolehanmengaplikasi konsepasas kelenturan

4.3.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasamelakukan regangan.

4.3.2 Mengenal pasti tempoh masa yangberkesan untuk melakukan regangan statik.

4.3.3 Mengenal pasti ulangan yang biasadilakukan semasa melakukan regangandinamik.

4.4 Berkebolehanmengaplikasi konsepasas kekuatan dan dayatahan otot.

4.4.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasamelakukan senaman kekuatan dan dayatahan otot.

4.4.2 Mengenal pasti hubung kait antarakekuatan dan daya tahan otot denganprestasi motor.

75

TAHUN 4MODUL KECERGASAN : KOMPONEN KECERGASAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

4.5 Berkebolehan memahamihubung kait antarakomposisi badan dengankecergasan.

4.5.1 Membanding berat dan tinggi sendiridengan rakan dan carta pertumbuhannormal.

4.5.2 Mengenal pasti kesan senaman terhadapperubahan berat badan.

4.6 Berkebolehanmengenal pasti tahapkecergasan fizikal.[Standard kandungan inidiukur dan dilapor dalamPAJSK]

4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diridengan norma Ujian SEGAK.

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)Pengurusan danKeselamatan

5.1 Berkebolehan mematuhidan mengamalkan elemenpengurusan dankeselamatan.

5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaianmengikut aktiviti yang dijalankan.

5.1.2 Memeriksa peralatan permainan.5.1.3 Menggunakan alatan mengikut

kegunaannya.5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat

aktiviti.5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk

melakukan aktiviti.

76

TAHUN 4MODUL KECERGASAN : KOMPONEN KECERGASAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan

dan tanggungjawab kendirisemasa melakukan aktivitifizikal.

5.2.1 Merekod data kecergasan.5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai

pergerakan berkemahiran.5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat

dan tindakan yang berisiko semasamelakukan aktiviti yang mencabar.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronoksemasa melakukan aktiviti.

5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahandalam permainan secara positif.

Interaksi Sosial5.3 Berkebolehan

berkomunikasi dalampelbagai cara semasamelakukan aktiviti fizikal.

5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahlikumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimakekurangan rakan sebaya.

5.3.3 Memberi dan menerima maklum balassecara terbuka.

Dinamika Kumpulan5.4 Berkebolehan

membentuk kumpulan danbekerjasama dalamkumpulan.

5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.5.4.2 Membentuk kumpulan semasa melakukan

aktiviti.5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti

fizikal.5.4.4 Berperanan sebagai ketua kumpulan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

ARAS 4-8, BLOK E9KOMPLEKS KERAJAAN PERSEKUTUAN

62604 PUTRAJAYA