Legea nr. 188/2007 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544

  • Published on
    01-Feb-2017

  • View
    224

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1 </p><p>Parlamentul Romniei - Lege nr. 188/2007 din 19 iunie 2007 </p><p>Legea nr. 188/2007 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public </p><p> n vigoare de la 29 iunie 2007 </p><p> Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 26 iunie 2007. Nu exist modific ri pn la 11 august </p><p>2014. Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. Articol unic. - Dup alineatul (4) al articolului 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modific rile i complet rile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urm torul cuprins: " (5) Autorit ile i institu iile publice au obliga ia s pun la dispozi ia persoanelor interesate contractele de privatizare ncheiate dup intrarea n vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de mai sus nu se aplic n cazul contractelor de privatizare care se ncadreaz n sfera de aplicare a dispozi iilor art. 12 alin. (1)." Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din Constitu ia Romniei, republicat . </p><p> PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR PRE EDINTELE SENATULUI </p><p> BOGDAN OLTEANU NICOLAE V ROIU </p><p> Bucure ti, 19 iunie 2007. Nr. 188. </p></li></ul>