Legea Privind Alegerea Autoritatilor Administratiei Publice Locale

 • Published on
  12-Feb-2018

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/23/2019 Legea Privind Alegerea Autoritatilor Administratiei Publice Locale

  1/35

  Legea privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale, legea nr.67/2004, republicata 2007Republicat in Monitorul Ofcial, Partea I nr. 333 din 17/05/2007

  Modifcari si completari

  Ordonanta de urenta pri!ind unele masuri pentru orani"area si des#asurarea aleerilorpentru autoritatile administratiei publice locale, ou nr. 20/200$%eea 12&/2011 pri!ind modifcarea %eii nr. '7/200( pentru aleerea autoritatiloradministratiei publice locale ) interal in material

  *apitolul I ) +ispo"itii enerale

  rt. 1-1 Pre"enta lee relementea"a reimul aleerilor pentru autoritatile administratieipublice locale ) consilii locale, consilii udetene si primari.-2 *onsiliile locale si consiliile udetene, precum si primarii se ale prin !ot uni!ersal,eal, direct, secret si liber eprimat.

  -3 *onsiliile locale si consiliile udetene se ale pe circumscriptii electorale, pe ba"ascrutinului de lista, potri!it principiului repre"entarii proportionale.-( Primarii comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului ucuresti siprimarul eneral al municipiului ucuresti se ale pe circumscriptii electorale, prin scrutinuninominal.-5 Presedintii si !icepresedintii consiliilor udetene, precum si !iceprimarii se ale prin!ot indirect de catre consiliile udetene, respecti! consiliile locale.-' Pre!ederile pre"entei lei pri!itoare la consiliile locale si la primari, precum si celepri!itoare la circumscriptiile electorale comunale, orasenesti, municipale si de sector almunicipiului ucuresti se aplica in mod corespun"ator si *onsiliului eneral alMunicipiului ucuresti si primarului eneral al municipiului ucuresti, precum sicircumscriptiei electorale a municipiului ucuresti, daca nu se dispune alt#el.

  rt. 2-1 *etatenii romni eercita, in mod eal, drepturile electorale, #ara pri!ileii si #aradiscriminari.-2 +reptul de !ot se eercita numai pe ba"a actului de identitate pre!a"ut la art. 12'.

  rt. 3-1 u dreptul de a alee cetatenii romni care au implinit 1$ ani, inclusi! cei careimplinesc aceasta !rsta in "iua aleerilor.-2 Pentru aleerea consiliului local, a consiliului udetean si a primarului, fecare aleatorare dreptul la cte un sinur !ot.-3 +reptul de !ot se eercita numai in comuna, orasul, municipiul sau subdi!i"iuneaadministrati!)teritoriala a municipiului in care aleatorul isi are domiciliul.

  -( *etatenii cu drept de !ot, care si)au stabilit resedinta intr)o alta unitate administrati!)teritoriala cu cel putin 3 luni inaintea datei aleerilor, isi pot eercita dreptul de !ot inunitatea administrati!)teritoriala respecti!a, potri!it pre!ederilor pre"entei lei.

  rt. (-1 u dreptul de a f alesi consilieri sau primari cetatenii cu drept de !ot care au implinit,pna in "iua aleerilor inclusi!, !rsta de cel putin 23 de ani, daca nu le este inter"isaasocierea in partide politice, potri!it art. (0 alin. -3 din *onstitutia Romniei, republicata.-2 Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unitatii administrati!)teritoriale in care urmea"a sa fe alese.-3 %a sectoarele municipiului ucuresti pot candida si pot f alese persoanele care audomiciliul in municipiul ucuresti, indi#erent de sector.

  rt. 5-1 4u pot alee

  1

 • 7/23/2019 Legea Privind Alegerea Autoritatilor Administratiei Publice Locale

  2/35

  a debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie6b persoanele lipsite de drepturile electorale, pe durata stabilita prin otarreudecatoreasca defniti!a.-2 4u pot f alesia cetatenii care #ac parte din cateoriile pre!a"ute la art. (0 alin. -3 din *onstitutiaRomniei, republicata6

  b persoanele care #ac parte din cateoriile pre!a"ute la alin. -1.

  rt. '-1 *andidaturile pentru consiliile locale si consiliile udetene, precum si cele pentruprimari se propun de partidele politice sau aliantele politice constituite potri!it %eiipartidelor politice nr. 1(/2003. 8e pot depune candidaturi si de catre aliantele electoraleconstituite in conditiile pre"entei lei, de catre orani"atiile cetatenilor apartinndminoritatilor nationale pre!a"ute la art. 7, precum si candidaturi independente. %istele decandidati pentru aleerea consiliilor locale si a consiliilor udetene trebuie intocmite ast#elinct sa asiure repre"entarea ambelor see.-2 liantele electorale se pot constitui intre partide politice sau aliante politice la ni!eludetean ori local. 9n partid politic nu poate #ace parte, la acelasi ni!el, dect dintr)osinura alianta electorala.

  -3 liantele electorale se inreistrea"a la biroul electoral de circumscriptie udeteana saua municipiului ucuresti, iar in ca"urile pre!a"ute la art. 31 alin. -1 sau in situatia in carese orani"ea"a aleeri intr)o sinura circumscriptie electorala comunala, oraseneascasau municipala, la biroul electoral udetean ori al municipiului ucuresti, respecti! labiroul electoral al circumscriptiei in care au loc aleeri.-( Intr)o circumscriptie electorala, partidele politice din aliantele politice pot participa laaleeri fe pe liste proprii, fe pe listele aliantei. Partidele politice din aliantele electoraleparticipa la aleeri numai pe listele aliantei.-5 O persoana poate candida pentu un sinur consiliu local si un sinur consiliu udeteansi numai pentru o sinura #unctie de primar.-' O persoana poate candida, in acelasi timp, pentru #unctia de consilier local, deconsilier udetean si de primar.-7 4umarul de candidati de pe fecare lista poate f mai mare dect numarul de consilieristabilit potri!it %eii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu pna la uns#ert din numarul mandatelor.-$ *andidaturile depuse pe mai multe liste de candidati sau att pe liste, ct si caindependent sunt nule de drept.

  rt. 7-1 In sensul pre"entei lei, prin minoritate nationala se intelee acea etnie care esterepre"entata in *onsiliul Minoritatilor 4ationale.-2 Pot depune candidaturi orani"atiile cetatenilor apartinnd minoritatilor nationalerepre"entate in Parlament.-3 Pot depune candidaturi si alte orani"atii ale cetatenilor apartinnd minoritatilornationale leal constituite, care pre"inta la iroul :lectoral *entral o lista de membri.

  4umarul membrilor nu poate f mai mic de 15; din numarul total al cetatenilor care laultimul recensamnt s)au declarat ca apartinnd minoritatii respecti!e.-( +aca numarul membrilor necesari pentru indeplinirea conditiilor pre!a"ute la alin. -3este mai mare de 25.000 de persoane, lista membrilor trebuie sa cuprinda cel putin25.000 de persoane domiciliate in cel putin 15 din udetele tarii si in municipiul ucuresti,dar nu mai putin de 300 de persoane pentru fecare dintre aceste udete si pentrumunicipiul ucuresti.-5 %ista membrilor se intocmeste pe localitati si pe udete si trebuie sa cuprindadenumirea orani"atiei, numele si prenumele membrilor, data nasterii, adresa,denumirea, seria si numarul actului de identitate, semnaturile acestora, precum sinumele si prenumele persoanei care a intocmit)o. Persoana care a intocmit lista esteobliata ca, impreuna cu aceasta, sa depuna o declaratie pe propria raspundere prin caresa ateste !eridicitatea semnaturii membrilor.

  rt. $

  2

 • 7/23/2019 Legea Privind Alegerea Autoritatilor Administratiei Publice Locale

  3/35

  Orani"atiile pre!a"ute la art. 7 pot participa la aleeri si pot depune liste de candidatinumai sub denumirea si cu semnul electoral ale respecti!ei orani"atii.

  rt. &-1 +ata aleerilor se stabileste prin otarre a u!ernului, cu cel putin 50 de "ileinaintea !otarii.

  -2 In ca"ul unor aleeri partiale, orani"ate in situatiile pre!a"ute de %eea nr. 215/2001,republicata, data des#asurarii acestora se stabileste cu cel putin 30 de "ile inaintea!otarii. In acest ca", termenele pre!a"ute de pre"enta lee, cu eceptia celor de 2( deore, se reduc la umatate. +aca din operatiunea de reducere la umatate a termenelorre"ulta #ractiuni de "ile eale sau mai mari de 12 ore, rotunirile se #ac in plus.

 • 7/23/2019 Legea Privind Alegerea Autoritatilor Administratiei Publice Locale

  4/35

  rt. 15+elimitarea si numerotarea sectiilor de !otare se #ac de catre primari, prin dispo"itie,care se aduce la cunostinta aleatorilor in termen de cel mult 20 de "ile de la stabilireadatei aleerilor.

  8ectiunea 3 ) %istele electorale

  rt. 1'-1 %istele electorale permanente se intocmesc si se actuali"ea"a de primar impreuna cuser!iciile de e!identa in#ormati"ata a persoanei din cadrul Ministerului Internelor siRe#ormei dministrati!e. %istele electorale permanente ii cuprind pe toti cetatenii cudrept de !ot care au domiciliul in localitatea pentru care se intocmeste lista.-2 In termen de 10 "ile de la stabilirea datei aleerilor, potri!it pre!ederilor art. & alin.-1, primarul este obliat sa puna la dispo"itie partidelor politice, aliantelor politice sialiantelor electorale, la cererea si pe celtuiala acestora, copii de pe listele electoralepermanente, precum si de pe listele electorale suplimentare.-3 *etatenii au dreptul sa !erifce inscrierile #acute in listele electorale permanente.Intmpinarile impotri!a omisiunilor, inscrierilor resite sau oricaror erori din liste se #ac in

  scris si se depun la primar.-( Primarul este obliat sa se pronunte, in scris, in cel mult 3 "ile de la inreistrareaintmpinarii.-5 Impotri!a solutiei date de primar se poate #ace contestatie in termen de 2( de ore dela comunicare. *ontestatia se solutionea"a in termen de cel mult 3 "ile de la inreistrare,de catre udecatoria in a carei ra"a teritoriala se a=a localitatea. >otarreaudecatoreasca este defniti!a si ire!ocabila si se comunica persoanei interesate siprimarului in termen de 2( de ore de la pronuntare.-' Primarii impreuna cu ser!iciile de e!identa in#ormati"ata a persoanei eecuta copii depe listele electorale permanente care cuprind aleatorii din fecare sectie de !otare.*opiile de pe listele electorale permanente se inaintea"a de catre primar, in douaeemplare, birourilor electorale ale sectiilor de !otare, cu 3 "ile inainte de data aleerilor.9n eemplar este pus la dispo"itie aleatorilor pentru consultare, iar celalalt este utili"atin "iua aleerilor. 9n eemplar al copiei se pastrea"a de catre primar.-7 Orice neconcordanta intre lista electorala permanenta si copia intocmita potri!it alin.-' se solutionea"a de primar, de indata, pe ba"a datelor cuprinse in lista electoralapermanenta.-$ Orice modifcare inter!enita in lista electorala permanenta, dupa trimiterea copiilor labiroul electoral al sectiei de !otare, se comunica acestuia de catre primar, in termen decel mult 2( de ore.-& *opiile de pe listele electorale permanente se semnea"a de primar, de secretarulunitatii administrati!teritoriale si de se#ul ser!iciului de e!identa in#ormati"ata apersoanei.

  rt. 17

  *opiile intocmite potri!it art. 1' alin. -' cuprind numele si prenumele aleatorului, codulnumeric personal, domiciliul, seria si numarul actului de identitate, numarulcircumscriptiei electorale, numarul sectiei de !otare, precum si o rubrica destinatasemnaturii aleatorului.

  rt. 1$Primarii asiura conditiile necesare consultarii de catre aleatori a copiilor de pe listeleelectorale permanente, att la sediul primariei, ct si la sediul sectiei de !otare.

  rt. 1&-1 %a cererea cetatenilor cu drept de !ot, care si)au stabilit cu cel putin 3 luni inainteascrutinului resedinta in circumscriptia electorala in care au loc aleeri, acestia suntinscrisi de catre primar intr)o lista electorala suplimentara, pe ba"a actului de identitate.

  -2 Primarul solicita radierea persoanei respecti!e din copia de pe lista electoralapermanenta de la domiciliul acesteia. 8olicitarea se #ace in scris sau tele#onic. 8olicitarile

  (

 • 7/23/2019 Legea Privind Alegerea Autoritatilor Administratiei Publice Locale

  5/35

  tele#onice sunt consemnate intr)un reistru special.-3 In "iua !otarii, persoanele pre!a"ute la alin. -1, necuprinse in listele suplimentare,sunt inscrise in lista suplimentara de catre presedintele biroului electoral al sectiei de!otare, pe ba"a actului de identitate.-( In lista suplimentara sunt inscrise de catre presedintele biroului electoral al sectiei de!otare si persoanele omise din copia de pe lista electorala permanenta, care se pre"inta

  la !ot si #ac do!ada, cu actul de identitate, ca domicilia"a in ra"a sectiei de !otarerespecti!e.-5 Modelul si continutul listei electorale suplimentare se stabilesc in conditiile art. 125.

  rt. 209n aleator poate f inscris numai intr)o sinura lista electorala.

  rt. 21-1 In ca"ul in care aleatorul isi scimba domiciliul in alta circumscriptie electorala dupainaintarea copiei de pe lista electorala permanenta la biroul electoral al sectiei de !otare,acesta isi eercita dreptul de !ot in circumscriptia electorala a noului domiciliu, pe ba"acartii de identitate pro!i"orii.-2 In "iua aleerilor, la biroul electoral al sectiei de !otare de la noul domiciliu, aleatorul

  este inscris in lista electorala suplimentara de catre presedinte, pe ba"a cartii deidentitate pro!i"orii.-3 In situatia pre!a"uta la alin. -1, ser!iciul de e!identa in#ormati"ata a persoaneieliberea"a, la cererea celui interesat, o carte de identitate pro!i"orie, in reim deurenta.

  rt. 22Primarul comunica biroului electoral de circumscriptie numarul de aleatori re"ultat dinlistele electorale permanente, in termen de 2( de ore de la constituirea acestuia.4umarul defniti! de aleatori se comunica de catre primar biroului electoral decircumscriptie cu 5 "ile inaintea datei aleerilor, pe ba"a datelor cuprinse in copiile de pelistele electorale permanente si in lista suplimentara.

  8ectiunea ( ) irourile electorale

  rt. 23-1 Pentru orani"area si des#asurarea operatiunilor electorale se infintea"a, in conditiilepre"entei lei iroul :lectoral *entral, birouri electorale udetene, birouri electorale decircumscriptie si birouri electorale ale sectiilor de !otare.-2 irourile electorale sunt alcatuite numai din cetateni cu drept de !ot. *andidatii nupot f membri ai birourilor electorale.-3 In reali"area atributiilor ce re!in birourilor electorale, membrii acestora eercita o#unctie ce implica autoritatea de stat. :ercitarea corecta si impartiala a acestei #unctiieste obliatorie.

  rt. 2(-1 irourile electorale de circumscriptie comunala se constituie din 7 membri, cele aleoraselor, municipiilor si subdi!i"iunilor administrati!)teritoriale ale municipiilor, din &membri, iar cel al municipiului ucuresti si cele ale udetelor, din 15 membri.-2 iroul electoral de circumscriptie comunala este #ormat din presedinte, un loctiitor alacestuia si din 5 repre"entanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelorelectorale care participa la aleeri in circumscriptia electorala respecti!a.-3 iroul electoral de circumscriptie oraseneasca, municipala si din subdi!i"iunileadministrati!)teritoriale ale municipiilor este #ormat din presedinte, un loctiitor alacestuia si din 7 repre"entanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelorelectorale care participa la aleeri in circumscriptia electorala respecti!a.-( iroul electoral de circumscriptie a municipiului ucuresti si birourile electorale de

  circumscriptie udeteana sunt #ormate din presedinte, un loctiitor al acestuia si din 13repre"entant...