4
Ljet ••• IiAnl .J •• nlll I. U Samoboru, I. studena 1906. Sud izložbene porote. taka a da bl st n.opo ladi valjan sud. Mal l posjed - nal seljU do- tJide nije Wotio svoga vini, aU lo nilta ne PloIarie godine prioptlsmo II jednome jer prbn}er za ru:umnlje F'JW''''enje na ovome mjestu (!lanak, u treba da od Intellgendje ppndarske. govorasmo o ill bolje nikakvom . od velikoga posjeda I vilstele, • taj je na ovoj Prilll300smO II njemu 1 110lbi bio zastupan toliko. dl je bilo Woteno ..Ll smo doi Sla fqtcncracijom na!ih vinOKrada vina iz sviju krajeVa nale domovine . PUiQta je lnatno napn. >dov31i II racionalni jo j kuliuri vin ove dakJt imala dovoljno graCUVa &I protOv_je" PI kt le, ali je loga Rak manlpuJovanje je na temelju top:t' da Ine&: valjan pbjtt- '1l1 lOOl na!alost OStalo nepromljenlcno. tiVan sud o II 'l'1c:m. t J. kak O\'O je bilo I pri je regc MfOV.1nj4. Nak Pristuplrii porota lc svome poslu. Miela je o,; iM uvijck splI tano II Vl'figC ko- da na osnovu runib ido!enih vlna utvrdi 101'- krivi h II .U0r3, koji potjet u iz dIMni za pojedina vlrlOjpwf r l iU podutfja. ova , 1 'l. 'J'Olna vanja st vari. mj esto da je upun.odo s nakana Irlo!bc:ne poiote hvaJe je vrijedna. pa vln og nuJa krenu lo IUI ptiJ ed putem. bi bUo I zanimljivo I poue,no. kad bismo jednot: ga je os v ije tli la m ode r ll3 n au ka fI zi kl " I ke- bIII mogli upoznati etsd pojedinih ViRI Iz miJc. pa I bc.Nn nik,· :I napose Da raznih krajeva naIlb. AU , uz 111 ju volju . 1 .. lO ga jo! nl lnu mog li dOt i n a:11 SI..'OSk i go- ari . rat um j iv o n am iC pocpu oo: ali se 1111110, W. sc i nI d iRen I n! vinogradari nlJ losu tako- IofM bill lola vinska ma : IlL Upravo je !.k r dosI lb lIlak li sa 5\ 'O{., 'iI kri voga swjalllU. te !alosno, da od 6 IrIofenll prim vina taU- !IIJ l'Sll podu ze li KO tO\ 'O n ik ak o ve akcije. da se ".I!vb.e Iz jcdnop pri <wi gri jesi n:l.kg:l odbace, te jdll primjerak bIo -'1 da st: djeU posao sk re ne jetJnot vet na pn.vi, bOlJI m"ca te 111" bio jlal. al goUolYlovlb:klcl piAJe· U ono mc S\'vftlC ilnc $05lTlO ukratko 4mp1d ... kofi 4I1et da m Wj cn jt:. ka ku bi NIm sc r.l 1J:ak.l pri hvatit i pu5l. 1, lb promijen i mo pravac dos.dI· ll;l 1: a j:a k)VObr.l \" nam ne O lt t: k oris!!, k oj u bi smo mora I trpati Iz \u lOgJ adun1va sp ra m znalIlO poraslih ttO!kova IJilf ooi van}ll; viic. dokazasmo da nam nale Iktaclunar no pl vn ltarenje zatvora pul IzYOIU .. vin:a n:a SI rana vanjska trtk LjeIoinja (IO!PCl<IanIUI ""'. ob b prllil<u, da fuj<mo lUd _jaka O ril lOj41 adatSl.u I YinantYu, Ne mole lt III i1 loibt bilo od 0'It mke _ I ... tt. kU 7 Hvala Vam ••• BROJ 21. NI crna vina nijesu udovoljila porotu. na · pose: ne burgundac. kadarka I frankovka . To je posve razumljivo , Crnim vinima treba mlKlGO nJeRe, da lb uzdrtlmo potpuno zdravima, aU JOI I \oiIe, da lm njihov dpltnl ukus I boju. po ..&em dos ..... n}em nJeg o vanfu nile se po"lz'VAO pravi uspjeh. te III ova vini vet u drugoj &<>dini ImaJa malo ne sva jednald ulcus, ako se uopte nijesu promijenila na ,,-ore, lqu- blvIi lYiId plemenitiji izru svoeo tipa. Nadalje je puhA kon_tovala. da se rI!(' vina nijesu dent·.. prave dOOtotc: s ruioKa. Ilo _ Icrajcvl ne prijaju oooj ... ti ..... 1' .... je n. pr. Zagocje nepovoljno za sOle pomenute alle 'mlt grolda. dok se za Srijem preporubaju ........... n .... _ .... I Mica. Obilnije gojenje srijemake nl'a prepontblje porota &I djtlu. domovi .... )ef _. rodi I ne gnjije• Uop!e hvalln. • - .. "J1 d l l . . .. - C>tUd mV jt mti - ...,.. IrllD pred Jr::. atctul;otJI p" , .... - .t.:'"1t t. a!. bil te Mil .... - A I trdII da ic. 'lie -7 I dni k ... IIo ....... \'I, •• II !tJ. Tato .,. It .tU· ... ., •• k«. I : .. a.I tas .. ,ul, .. . .. liaa III 6111 .. . - i. "'!'!"! - ,!!!t e n. p .... tt ,M tIN I pili .. ft \

Ljet ••• IiAnl .J · Ljet ••• IiAnl .J •• nlll I . U Samoboru, I. studena 1906. Sud izložbene porote. taka a da bl st n.opo ladi valjan općeniti sud. Mall posjed

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ljet ••• IiAnl .J · Ljet ••• IiAnl .J •• nlll I . U Samoboru, I. studena 1906. Sud izložbene porote. taka a da bl st n.opo ladi valjan općeniti sud. Mall posjed

Ljet ••• IiAnl .J •• nlll .~

I . U Samoboru, I. studena 1906. •

Sud izložbene porote. taka a da bl st n.opo ladi valjan općeniti sud. Mall posjed - nal seljU ~ do­tJide nije Wotio svoga vini, aU lo nilta ne

PloIarie godine prioptlsmo II jednome odlučuJe. jer prbn}er za ru:umnlje F'JW''''enje na~'g li.~a na ovome mjestu (!lanak, u treba da poteče od Intellgendje ppndarske. govorasmo o ~m ill bolje nikakvom . od velikoga posjeda I vilstele, • taj je na ovoj na~.'Ka pi\'t1ičarenja. Prilll300smO II njemu 1110lbi bio zastupan toliko. dl je bilo Woteno

..Ll smo doiSla fqtcncracijom na!ih vinOKrada vina iz sviju krajeVa nale domovine. PUiQta je lnatno napn.>dov31i II racionalnijoj kuliuri vinove dakJt imala dovoljno graCUVa &I protOv_je" PI ktle, ali je unatoč loga Rak manlpuJovanje je na temelju top:t' da Ine&: valjan pbjtt­'1l1lOOl na!alost OStalo ~otovo nepromljenlcno. tiVan sud o pfvnlčamt II 'l'1c:m. t J. kakO\'O je bilo I prije regcMfOV.1nj4. Nak Pristuplrii porota lc svome poslu. Miela je o,; pivnlčarenjc iM uvijck splI tano II Vl'figC ko- da na osnovu runib ido!enih vlna utvrdi 101'­~Q.kih krivih II.U0r3, koji potjetu iz mnll~nJaltva dIMni za pojedina vlrlOjpwf r liU podutfja. ova , 1'l.'J'Olnavanja stvari. mjesto da je upun.odo s nakana Irlo!bc:ne poiote hvaJe je vrijedna. pa ~'1!I.'fll"rncljool vlnognuJa krenulo IUIptiJed putem. bi bUo I zanimljivo I poue,no. kad bismo jednot: ~v ga je osvijetlila moderll3 nauka fIzikl" I ke- bIII mogli upoznati etsd ~ pojedinih ViRI Iz miJc. pa I bc.Nnnik,· :I napose b.1kteriolo~:ijc. Da raznih krajeva naIlb. AU , uz 111 ju volju . 1 .. lOga jo! nllnu mogli dOti na:11 SI..'OSki go-

ari. ratum jivo nam iC pocpuoo: ali se ču· 1111110, W. sc inId iRenIn! vinogradari nlJlosu tako- IofM bill lola vinska ma : IlL Upravo je !.kr dosIlb lIlakli sa 5\'O{.,'iI krivoga swjalllU. te !alosno, da od 6 IrIofenll prim vina taU-!IIJl'Sll poduzeli KOtO\'O nikakove akcije. da se ".I!vb.e Iz jcdnop pri ~ <wi grijesi n:l.kg:l p(vnlčarenja odbace, te ~ jdll primjerak bIo-'1 da st: djeU posao skrene jetJnot vet na pn.vi, bOlJI m"ca te 111" bio jlal. • • al goUolYlovlb:klcl piAJe·

U onomc S\'vftlC članku ilnc$05lTlO ukratko 4mp1d ... kofi 4I1et da ~\'/jl: mWjcnjt:. kaku bi NIm sc r.l1J:ak.l odlučno prihvatiti pu5l.1, lb promijenimo pravac dos.dI· ll;l1:a n:l~-ga j:ak)VObr.l p\vnlč.arenJa, \" nam ne J.III~ Oltt: koris!!, koju bismo mora I trpati Iz \ulOgJadun1va spram znalIlO poraslih ttO!kova IJilfooivan}ll; ~IO viic. dokazasmo da nam nale Iktaclunarno plvnltarenje zatvora pul IzYOIU

~ .. vin:a n:a SIrana vanjska trtk LjeIoinja (IO!PCl<IanIUI ~Iotbo ""'.

obb prllil<u, da fuj<mo lUd _jaka O rillOj41adatSl.u I YinantYu, Ne mole lt

III i1loibt bilo od 0'It mke !:..:::.;=:::.-=;;..;;;;.;~-=.;;;;'-';;.;;;.;;;;;....;;;;;.- ;;:::;;;';;;~;;;; _ I ... tt. kU 7

Hvala Vam •••

BROJ 21.

NI crna vina nijesu udovoljila porotu. na· pose: ne burgundac. kadarka I frankovka. To je posve razumljivo, Crnim vinima treba mlKlGO nJeRe, da lb uzdrtlmo potpuno zdravima, aU JOI I \oiIe, da lm prfčuvamo njihov dpltnl ukus I boju. po ..&em dos ..... n}em nJegovanfu nile se po"lz'VAO pravi uspjeh. te III ova vini vet u drugoj &<>dini ImaJa malo ne sva jednald ulcus, ako se uopte nijesu promijenila na ,,-ore, lqu­blvIi lYiId plemenitiji izru svoeo tipa.

Nadalje je puhA kon_tovala. da se rI!(' • vina nijesu dent·.. prave dOOtotc: s ruioKa. Ilo _ Icrajcvl ne prijaju oooj ... ti ..... 1' .... je n. pr. Zagocje nepovoljno za sOle pomenute alle 'mlt grolda. dok se za Srijem preporubaju ........... n.... _.... I Mica. Obilnije gojenje srijemake nl'a prepontblje porota &I djtlu. domovi.... )ef _. rodi I ne gnjije •

Uop!e hvalln. •

-.. "J1d l l . . .. - • C>tUd • m Vjt •

mti - ...,.. IrllD pred Jr::. atctul;otJI p" , .... -.t.:'"1t t. a!. bil te Mil .... - A I trdII da ic. 'lie -7 I dni k ... IIo ....... \'I, •• II !tJ. Tato • .,. It .tU· ... ., ~IIC • •

k«. I : ..

• a.I tas .. ,ul, .. . .. liaa III 6111 .. .

- i . "'!'!"! - ,!!!t en. p .... tt ,M tIN I pili .. ft

\

Page 2: Ljet ••• IiAnl .J · Ljet ••• IiAnl .J •• nlll I . U Samoboru, I. studena 1906. Sud izložbene porote. taka a da bl st n.opo ladi valjan općeniti sud. Mall posjed

\ • ,

,

" "

, " I .. , ,

"

I; ,

,

,

, ' ,

Evo Ito je porota konstatovala : sreta je za RIIS, da je dokinuta klauzula talijanskih vltm., jer su ta vina pokvarila ukus nak publike. Danas čine naIim Ylnlnu:~C'ČU konkurencijd slaba, ali jeftina vina s Ih pjeskulja. Da nam se plvnitarstvo podlt.mc. trebalo bl uslro. jitl na zemaljski troialc po vik manjih pivnica, gdje bl sc narod poučavao u racionalnom pi­Vnlčarenju. Te male pivnice ne bl se smjele baviti trgovinom vina, vet Jedino Akolovanjcm i prouQlvanjcm mznlh vrsta loze. Nadalje je porota prtdlofila : da kr. zem. vlada dade ispi­tati, zašto u nas u mnogim krajevima crna vina ne uspljewju i gdje bl ona eventualno uspijt.'­vaJa; da se namjeste putuj~i stručnjaci i da sc imenuje posebno povjerenstvo, koje bi za kra­jeve. u kojima se Imade rq"rulacija ';nos,'fada tek provesti. predložilo 05Il0\'U za regeneraciju vitq.rrada na zdrnvom I znanstvenom tc::~u .

ovi se priJed1oz1 potpuno slalu s m nalOrima I prijedlozima. !to ih prioptlsmo II lanjskomc svome članku , p.1k racJujutl sc tome oolazlmo II onim porotinim prijedlozima najljcp!u potvrdu. da ic nak' mišljenje II 0'1stvart bilo posve ispravno I objektivno, DOO su na~ prijetIklli ostali glas onoga, !to vapi u pustinj~ all se nadamo. da ne če takove srete bid po­rob. sud ovakovih stručnjaka tn!ba da se UVali; pogotovo kad se time mote da unaprijedi baa· gosbnje: narodno. Da če to nda vlada rado ufinlt~ drllmo posve: sigurnim,

Iz tl'lovlinog zastupstva.

-.,

:=-l' na1tdnot kol\SYluJu. It eli te okupili­~~oduDlnL Zulupatvo povjerava IOIPO" .~ dl vdleinu posla bpit., te le • iOIP­

'*Ini • IIJIIII~ ucovor, a pOliO da

....... . -~st~-I

.;;' }OI ove JLl , tl

Domaće

st p "" I "..:;.;;.. .. lO )OI

da " aowt: : Moi afjeou, tate triit

pol sala .,;c.at tt

Na karlova&ol prud iz, lruUa 5t dlX 2ll pr. rIIj.

I IC, dl K dopJi\o usllit'd ........ !ld

ovoj iC «i it -:::0, tc nije: pri-Knvac it

Potres. U S~lInoboru I ok1.IIicI., ., ' Yllovitl II S

,""'~

m~ II I lit posUit muki i boli Mea ......... prijo "

mUN I do-

Page 3: Ljet ••• IiAnl .J · Ljet ••• IiAnl .J •• nlll I . U Samoboru, I. studena 1906. Sud izložbene porote. taka a da bl st n.opo ladi valjan općeniti sud. Mall posjed

u gumbanje: i

. a prvom spratu. a ~. koje je dose, povisoko ud tJa. se JI05dInim ulufllY. re su

iii" PeiteIII 5' K 40 filira, --._-:,: • .. r:a .. _

ik.JO ...............

bmttl hudnu }:IIUn. bri.olllr.ma je: I t'tOf\'t1Ol., da je "' ... U &kobkim ..tum. I po hodnicima nijesu JUIte namjdttnt ))I'OI)kM JIljuvaljke.

Voda.koiu &kolska djeci piju u lIrObkOi III'1d!. ~ R Iz lIknC:a duboko iWJpI'lO\:. te je ČISla I .vjda. a !lalaid se u bUdne &kole.

II na~a opisa ove nIlY'Olagrnr'enc &kok v!dj se. dl je ona sagradma po uhtieYt h1i1lenJje l da kano I:Ikov. ~ovva potpuno snsf. kojoj je namljenitna.

Dr. ~n- Bli&n, kol. fljetnlk. . (Rado lISIupljujenu prostora pripcchnom nlm got. njem lUnku n.Uq:a rcvnog. 'lViestildj:l. tlm vlk. iki je na lOm polju u svot nwtjivl rad primio viSe f'I"" hvala, - Omln,)

Gospodarstvo. UnlltavanJ~ korova.

. " ...... ~:~::o:; -

_ !Ir,l- uoua- !Ir, L

, " •• n. u .......

Vde IIHd,-, ........ dr. A_ Pavelić, zatqpnik " .... ""' ... =:~~ ~ .~ ".'oIj" tdj o~1 '9Io-.~ ivu .~aPkdIk- poIoti\'U odmah Pih ..... od s) K. OVU je I Vf.Jtu dniItVO pofo!io .. pohrnna III boJ .• k' .. bop &I_e ""'*' • lI(I'fOlne llfOIIK uluaclJlld;lu !Ifii!t ori.. ~niju uh\'a1u .. • tlp ... ti '" IC I dl gl ,,(-'I t 'I II I jtpl oni primfrr.

U SInotIcu, 18. II . .... a la. •

FlJIp Sili CC> fnlajo O:I.IJ! ,tOeIP K0riu II

,

Page 4: Ljet ••• IiAnl .J · Ljet ••• IiAnl .J •• nlll I . U Samoboru, I. studena 1906. Sud izložbene porote. taka a da bl st n.opo ladi valjan općeniti sud. Mall posjed

b~" .. _.1 Trgovina i naklada umjetnina J osip Kaplan Zagreb, Duga ul. 12., Tdef. 245.

Preporuča svoje ~3to op~'hljrno skIlJj~1t: rou:nih sveti 1 i .vj!(skiit uljenih sli ka i ~akk:nih 1 krult1usliJca, hcl ioRra\'Ut.l, bakro-i ucjc\OH.'Z:I, ak \'iUdlt, zrcalio. It lIlI:nim , Oluttl.\'hn okvir ima,

lIP' T"omf~ko Ikl.dllle okvir. za .Uke 2 2 i Icl\'k l." 13 "Ill.: ~ r:11I11\11 Izra,Jbama na \'Cliko I na malo, Zidnih utov. I ura njihalica. Kiparsko-po:t:btllrska I .taklarska radiona. Vl.1!!tili ,' IHll\', lI.l ",.:\ tra za slike i Slaklcllih slika, kao i slika sa glazbom, .os b .M I ai=J." • "ilc."j~. Zavoo La crk\'enu Ul i1It:ln,,51., knl m PUIC\'i, kipovi, raspela i slike 1.1 !rtvenike u svakoj iuadbt

Osobito preporučam krasIlu sl iku "Saborska sjednica o d 4. srpnja g. 1848." koja ncbl smjeLI , manjkali \I I\Ijl.'dool\l hn':l.tskfJlII OOIOU,

.. 7 ef_ quid ...... I 1' .... 0.

• encI Likt:r-v ino za mlohave i !l t'moćne o~obc. finog ukus..1

• lid. itd. j(.'SI

••• •

za okititi odar ili grobove, dobiju se u .Samoborskoj liskari" S. Šeka. 1\'(lftllCC _1.11111.'1:1

", "'OP. ~ Attilio Depaul iz Trsta. U S.,mi,horu li(' t1 • .Jhw,1 kod Janka Budi. ml.

-...... _-- ... -----..... nk ParOIWOda

L ... d ........... 0" .... OQ . ~ 22. Ihftna .Panonl ...

Pozor kućanice!! lo IIUI:I:I: •• I:W.'IOII&. .ajbolji i najfi n iji ocat upora tm' .ta ::oW pouebc. a n:tn.'IČllO u

klsenje povrća dohh':t :.(' \I I\'umicl uCla Andrtje Na gDde.

Volanljevu lutinu.

IIIr Najveći uspjeh sadainosti I ..... ~igla i<' pot",' I:'! I l n:lllll'Tlila 1ull"a za pranje rublj. I\'l1kt'

EUGEN VOLANI koj:. je! u kratko VTitemc poluči la na ·o:.pad3~um polju za šlcdljlvc d()mač~ naJ!,~,jIllJi

uspjeh I z.adO\'OIjstYO.

N~ kupujte. a ko lI ij~

1>l ovidjcno.

je oenapllllJl II nato i dobru domaćicu, II bolnice, praonice, SlWIM ltd. PltdUCAlI kod ~ }esu: pranje bu .. pun .. tode. pepela I Ine primjen •• ICo lc bal rta~no kod up4io_ da

... ne lItodi I ne knri rub1Jt. ..

na vremenu. Zalto? jet st u 2 s:ttl 0{1t1C: ona Ito a! prije jtdan djeti dan m", na Irošku. ZalIO? prije lU bi~ "",rebn< 2 polije ....... !<dna. na gprivu. Zalto? ~, _.bom gOO 2 ..... pnje 10 .. tl.

na rublju. lalto? fe'"" k •• ri ,ubil< I "'I< 2 "'''' dull<. na novcu. Zalto? kud sigurno illO K.

~~~ ~

LotII"" lit I.'ItII1:'" nlbklWlh 19I1l.lnt; \ImIN IH .", ... Padli "" .... puu,l,.. I ;.tM!1II ...... ~. 11f1 ~. u pw.lJm _Djf_ .. ,.", •. NaNdtbe ", lhU I obi .... _.UtO u. p:M..et

• UG -

Oundull~va ulica 29. Telefon IM.

• 1111 01

I NapuIke tl uporabu lIljem tx .... no, - 1'roda}A oaJmltnjt u ""mluc!mlt po 23 kill.: no dl l7C mo.tc mfllu o dobiutl "'Ilne! CM'ift

tioefH, IIftetII ta JK*III .utf~1 od .. I pol klg PO K ;N~O Ul pouzrtCl M naputkom, - 1'rg<rvd ul"'.Ju prtmjc!ml ""''''''., lIP • I.AL ••• , .......... o.o"a ... L Pi .... " ., ....

SSllIoba;lb I

,