MATEMATIKA Časovo - tematick pln pre 3. roč Časovo - tematick pln pre 3. ročnk MesiacTždeň Počet hodn Obsah Požiadavky na vedomosti a zručnosti, vchovn a rozvjajce

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    218

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>MATEMATIKA asovo - tematick pln pre 3. ronk</p><p>Mesiac Tde Poet hodn ObsahPoiadavky na vedomosti a zrunosti,</p><p>vchovn a rozvjajce ciele Poznmky</p><p>1. 4 TC I.: Opakovanie a prehbenie uiva z 2. ronkasla do 100Zpis dvojcifernch sel</p><p>Opakovanie znmych pojmov a selnch operci.PZ 3-4U 3-6</p><p>2. 5 Vznam cifier a orientcia v selnom rade.Porovnvanie sel</p><p>Vedie pracova s selnou osou,chpa pojmy: "hne pred, hne za." PZ 5-6</p><p>3. 4 TC V. Geometriaiary a ich meranie</p><p>Chpanie rozdielu medzi krivmi a rovnmi iarami.Zavedenie pojmu priamka.Vedie mera pravtkom a metrom. Vznam meraniav praktickom ivote.</p><p>PZ 7-9U 6-9</p><p>4. 5 TC I. Opakovanie a prehbenie uiva z 2. ronkasla do 100Set a rozdiel sel do 100</p><p>Potanie s dvojcifernmi a jednocifernmi slami,dvojcifernmi a dvojcifernmi slami.</p><p>U 9-21PZ 10-14</p><p>5. 5 Rieenie slovnch loh Vysvetlenie doby kamennej z historickho hadiska U 9-21PZ 15-18</p><p>6. 5 Psomn stanie a odtanie Zopakovanie stania a odtania pod sebou, porovnanie s potanm veda seba</p><p>U 9-21PZ 22-23</p><p>7. 5 Psomn stanie a odtanie Zopakovanie stania a odtania pod sebou, porovnanie s potanm veda seba</p><p>U 9-21PZ 22-23</p><p>3 Rieenie slovnch loh Rozvoj logickho myslenia U 9-21PZ 22-23</p><p>2 TC V. Geometriatvorec a obdnik</p><p>Rysovanie a kreslenie. Zavedenie pojmov: rovnobenos, kolmos, vrcholy, strany, susedn strany, uhloprieky</p><p>U 22PZ 24-27</p><p>3 TC V. Geometriatvorec a obdnik</p><p>Rysovanie a kreslenie. Zavedenie pojmov rovnobenos, kolmos, vrcholy, strany, susedn strany, uhloprieky</p><p>U 22PZ 24-27</p><p>2 Jesenn przdniny10. 5 TC II. Nsobenie a delenie v obore nsobilky</p><p>Nsobilka a delilka do 100Nsobenie ako viacnsobn stanie. Delenie ako rozdeovanie na dan poet rovnakch ast</p><p>Upevni spoje nsobenia a delenia spamti.Budova svislosti medzi zlokami potovch vkonova vsledkom</p><p>U 23-27PZ 30-33</p><p>11. 5 Nsobenie a delenie do 20Rieenie slovnch loh typu n - krt v,n - krt men</p><p>Zavedenie pojmu inite a sin ako sprievodnej informcie.</p><p>U 23-27PZ 34-37</p><p>S E</p><p> P T</p><p> E M</p><p> B E</p><p> R</p><p>8.</p><p>9.</p><p>O K</p><p> T </p><p> B E</p><p> RN</p><p> O V</p><p> E M</p><p> B E</p><p> R</p><p>Vypracovala: Mgr. Dana Vikorov kolsk rok: 2003/2004 </p><p>PDF vytvoren pomocou sobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com</p><p>http://www.pdffactory.com</p></li><li><p>MATEMATIKA asovo - tematick pln pre 3. ronk</p><p>Mesiac Tde Poet hodn ObsahPoiadavky na vedomosti a zrunosti,</p><p>vchovn a rozvjajce ciele Poznmky</p><p>12. 5 Nsobenie a delenie 5 Repektova individulny rytmus osvojovania novch vedomost iaka.</p><p>U 27-30PZ 38-43</p><p>13. 5 Nsobenie a delenie 4Obvod tvorcaRysovanie v tvorcovej sieti</p><p>Naui sa upevni vetky spoje nsobenia a delenia 4.Pestovanie sprvneho prstupu k rysovaniu.</p><p>U 30-32PZ 44-50</p><p>14. 5 Nsobenie a delenie 10Zavedenie pojmu n - nsobok. Nsobenie a delenie10, 100, 1000</p><p>Naui sa upevni vetky spoje nsobenia delenia 10. Naui iakov, e nsobenie 10-timi znamen pridaslu 0, deli znamen odobra od sla 0.</p><p>U 33-35PZ 51-56</p><p>15. 5 Nsobenie a delenie 8Geometrick teles - kvder</p><p>Propedeutika vekej nsobilky,propedeutika obsahu rovinnch geometrickch tvarov</p><p>U 36-38PZ 65-69</p><p>16. 5 Nsobenie a delenie 3, 6, 9 Naui sa, upevni spoje nsobenia a delenia s danmi slami.Vznam rozprvok v ivote loveka</p><p>U 39-41PZ 65-69</p><p>17. 5 Vianon przdniny18. 5 Vianon przdniny</p><p>2 Vianon przdniny3 Nsobenie a delenie 3, 6, 9</p><p>Upevni spoje nsobenia a delenia 3, 6, 9.U 39-41PZ 70-74</p><p>20. 5 Nsobenie a delenie 7 Upevnenie znmych spojov, naui a zautomatizova nov spoje nsobenia a delenia.</p><p>U 41-43PZ 75-80Koniec PZ 1</p><p>21. 5 Ako delme na dan diely Oboznmenie s delenm na asti s danm (rovnakm) potom.</p><p>PZ . 2</p><p>U 44-45PZ 3-5</p><p>22. 5 Kto m v matematike prednosOpakovanie nsobenia a delenia</p><p>Naruenie predstavy, e potame "zava doprava", sname sa zafixova prednos opercie nsobenia a delenia. Upevni spoje nsobenia a delenia spamti.</p><p>U 46-47PZ 6-7U 47-49PZ 8-11</p><p>N O</p><p> V E</p><p> M B</p><p> E R</p><p>D E</p><p> C E</p><p> M B</p><p> E R</p><p>19.</p><p>J A</p><p> N U</p><p> R</p><p>Vypracovala: Mgr. Dana Vikorov kolsk rok: 2003/2004 </p><p>PDF vytvoren pomocou sobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com</p><p>http://www.pdffactory.com</p></li><li><p>MATEMATIKA asovo - tematick pln pre 3. ronk</p><p>Mesiac Tde Poet hodn ObsahPoiadavky na vedomosti a zrunosti,</p><p>vchovn a rozvjajce ciele Poznmky</p><p>23. 1 Polron przdniny4 TC III. Numercia prirodzench sel</p><p>v obore do 10 000sla do 1 000sla nad 1 000</p><p>Orientcia v slach - vedie ich ta, psa, porovnva. Zavedenie symbolu pre stovky, desiatky, jednotky. Napr. 256 = oooooIIIIII U 50-53</p><p>PZ 12-1924. 5 sla nad 1 000 Vedie psa sla s viacermi nulami, vytvra trojice </p><p>cifier.U 53-56PZ 20-24</p><p>25. 5 TangramSedem snehovch loh o jednej slovnej bitke</p><p>Pomocou skladaky "tangram" oboznmi iakov so zkladnmi vlastnosami rovinnch tvarov.Rieenie slovnch loh so zpisom. </p><p>U 57-58PZ 25-27</p><p>26. 5 TC V. GeometriaTrojuholnk a tvoruholnk</p><p>Naui iakov pojmy: vrcholy, strany, obvod, oznai ich a vedie zapisova.</p><p>U 59-61PZ 28-30</p><p>27. 5 Jarn przdniny28. 5 Meranie</p><p>Zavedenie pojmu kilometerpremeny jednotiek dky</p><p>Pojmy cm, mm, m. Dka km a jej vyuitie. Vzjomn premieanie - cm, mm, m, dm, km.</p><p>U 62-63PZ 31-35</p><p>29. 5TC IV. Sitovanie a oditovanie prirodzench sel do 10 000Set a rozdiel sel do 10 000 I.Ako potame spamti</p><p>Potanie jednoduchch prkladov pyramdou typu:5+3,50+30, 500+300, 5000+3000. Oboznmi s kalkulakou a potaom - na o slia.</p><p>U 65-66PZ 36-37</p><p>30. 5 Ako potame spamti Potanie jednoduchch prkladov pyramdou typu:5+3,50+30, 500+300, 5000+3000. Oboznmi s kalkulakou a potaom - na o slia.</p><p>U 65-66PZ 38</p><p>31. 5 Ako stame a odtame veda seba Rozdelenie do troch etp:1. pritavame a odtavame jednotky2. pritavame a odtavame desiatky3. pritavame a odtavame stovky </p><p>U 66-69PZ 39-43</p><p>3 Ako stame a odtame veda seba Rozdelenie do troch etp:1. pritavame a odtavame jednotky2. pritavame a odtavame desiatky3. pritavame a odtavame stovky </p><p>U U 66-69PZ 44-48</p><p>2 Vekonon przdniny2 Vekonon przdniny</p><p>F E</p><p> B R</p><p> U </p><p> RM</p><p> A R</p><p> E C</p><p>32.</p><p>A P</p><p> R </p><p>L</p><p>33.</p><p>Vypracovala: Mgr. Dana Vikorov kolsk rok: 2003/2004 </p><p>PDF vytvoren pomocou sobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com</p><p>http://www.pdffactory.com</p></li><li><p>MATEMATIKA asovo - tematick pln pre 3. ronk</p><p>Mesiac Tde Poet hodn ObsahPoiadavky na vedomosti a zrunosti,</p><p>vchovn a rozvjajce ciele Poznmky</p><p>3 Ako stame a odtame veda seba Rozdelenie do troch etp:1. pritavame a odtavame jednotky2. pritavame a odtavame desiatky3. pritavame a odtavame stovky </p><p>U U 66-69PZ 44-48</p><p>34. 5 TC V. GeometriaKrunica a kruh</p><p>Pozna zkladn rozdiel medzi krunicou a kruhom U 69-70PZ 49-53</p><p>35. 5 TC V. GeometriaKrunica a kruh</p><p>Zska zrunos v rysovan s danm stredom a danmpolomerom. Vedie oznai polomer a priemer.</p><p>U 69-70PZ 54-56</p><p>36. 5 TC IV. Sitovanie a oditovanie prirodzench sel do 10 000Set a rozdiel sel do 10 000 II.Stanie pod seba</p><p>Uvedomi si dleitos sprvneho podpisovania sel. U 70-71PZ 57-60</p><p>37. 5 Odtanie pod seba Uvedomi si dleitos sprvneho podpisovania sel. U 70-71PZ 61-64</p><p>38. 5 Stanie a odtanie pod seba Uvedomi si dleitos sprvneho podpisovania sel. U 70-71PZ 65-67</p><p>39. 5 Rieenie slovnch loh Vznam elezninej dopravy.Dodriavanie postupu pri rieen.</p><p>U 72-73PZ68</p><p>40. 5 TC V. GeometriaRysovanie trojuholnka</p><p>Porovnva seky a ich dky. Vedie narysova trojuholnk a pomenova jeho vrcholy a strany.</p><p>U 74PZ 69-73</p><p>41. 5 Zkladn plaveck vcvik42. 5 Zveren opakovanie Upevnenie vedomost. U 74-79</p><p>PZ74-8043. 5 Zveren opakovanie Upevnenie vedomost. U 74-79</p><p>PZ74-8044. 2 Zveren opakovanie</p><p>Odovzdvanie uebnc</p><p>A P</p><p> R </p><p>LM</p><p> J</p><p>J </p><p> N</p><p>Vypracovala: Mgr. Dana Vikorov kolsk rok: 2003/2004 </p><p>PDF vytvoren pomocou sobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com</p>http://www.pdffactory.com</li></ul>