of 31 /31
Fundacja Progress and Business www.pbf.pl MATERIALY SZKOLENIOWE dla użytkowników terminali satelitarnych i oprogramowania udostępnionego w projekcie Rural Wings Materialy wykonane z dofinansowaniem Komisji Europejskiej w ramach projektu badawczego zintegrowanego ”Rural Wings” Nazwa programu międzynarodowego, numer, akronim projektu oraz numer kontraktu: 6. PR – Priorytet 4 (Aero), akronim: RURAL WINGS, kontrakt: SIP4-2005-516161 Raport Techniczny PBF/2007/RW/3 Kraków, wrzesień 2007 6 th Framework Programme Integrated Project

MATERIAŁY SZKOLENIOWE - pbf.pl · czym jeden z nich (Babiogórski Park Narodowy z siedzib ą w Zawoi) zintegrowany został z naziemn ą sieci ą dost ępu bezprzewodowego opart ą

  • Upload
    vucong

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Fundacja Progress and Business

www.pbf.pl

MATERIAŁY SZKOLENIOWE dla użytkowników terminali satelitarnych i

oprogramowania udostępnionego w projekcie Rural Wings

Materiały wykonane z dofinansowaniem Komisji Europe jskiej w ramach projektu badawczego

zintegrowanego ”Rural Wings”

Nazwa programu międzynarodowego, numer, akronim projektu oraz numer kontraktu:

6. PR – Priorytet 4 (Aero), akronim: RURAL WINGS, k ontrakt: SIP4-2005-516161

Raport Techniczny PBF/2007/RW/3

Kraków, wrzesie ń 2007

6th Framework Programme

Integrated Project

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 2 z 31s

SPIS TREŚCI

I. OPIS PROJEKTU .........................................................................................................................3

1.1. Informacje ogólne o projekcie........................................................................................................................3 1.2. Technologie.................................................................................................................................................... 4

II.

OPIS ZADAŃ REALIZOWANYCH I PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ FUNDACJĘ PROGRESS & BUSSINES W RAMACH PROJEKTU „RURAL WINGS” ...6

2.1. Zadania Fundacji Progress and Business .......................................................................................................6 2.2. Zaangażowanie w zadania, których liderami i współliderami są inni partnerzy Konsorcjum projektu ..........8 2.3. Szczegółowy opis realizacji projektu przez Fundację Progress & Business .................................................. 8

III.

OPIS OPROGRAMOWANIA NAUKOWEGO I EDUKACYJNEGO .................................................................................................................21

3.1 Charakterystyka oprogramowania przewidzianego w scenariuszach do wykorzystania w polskich stacjach pilotażowych .......................................................................................................................................................21

EUDOXOS – narzędzie internetowe do obserwacji astronomicznych............................................................21 ExperiNet - wirtualne laboratorium naukowe .................................................................................................23 Platforma e-learningowa MEDSKY................................................................................................................26 WebTV............................................................................................................................................................27

3.2 Pozostałe oprogramowanie dostępne na platformie CAP.............................................................................. 29

Dodatek 1. Wykaz partnerów Konsorcjum Projektu Rural Wings .............30

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 3 z 31s

I. OPIS PROJEKTU

1.1. Informacje ogólne o projekcie

Całkowita wartość projektu: ponad 8.8M EURO z tego 5.4M EURO dotacji Komisji

Europejskiej

Okres realizacji: 1 stycznia 2006 – 31 grudnia 2009

Technologie komunikacyjne: komunikacja satelitarna DVB-RCS, naziemna

komunikacja radiowa WiFi

Koordynator Projektu : ICCS NTUA, Ateny, Grecja

Koordynator Krajowy w Polsce: Fundacja Progress & Business, Kraków

Strony www: http://www.ruralwings-project.net, http://www.pbf.pl

„Rural Wings” jest zintegrowanym projektem badawczym, współfinansowanym przez

Komisję Europejską z budżetu 6. Programu Ramowego Badań i Prezentacji Wspólnot

Europejskich. Celem projektu jest stworzenie zaawansowanych platform

informacyjnych na bazie technologii satelitarnej komunikacji cyfrowej DVB-RCS

(Return Channel via Satellite Standard) umożliwiającej dwustronne przesyłanie

wysokiej jakości sygnału szerokopasmowego. Implementowana technologia zapewnia

tym samym efektywną komunikację internetową na rozległe obszarach, gdzie brak

innej możliwości zapewnienia dostępu do internetu, lub na terenach o rozproszonej

zabudowie, gdzie komunikacja satelitarna jest bardziej efektywna ekonomicznie od

sieci naziemnych.

Projekt koordynowany jest przez Instytut Informatyki Politechniki w Atenach (ICCS-

NTUA), bierze w nim udział łącznie 28 instytucji naukowo-badawczych z 18 krajów

Europejskiego Obszaru Badawczego (ERA).

Głównym działaniem projektu jest implementacja technologii satelitarnego dostępu do

internetu o przepustowości do 10 MB oraz stworzenie specjalistycznych systemów

informatycznych dla łącznie 125 pilotażowych centrów komunikacji satelitarnej z

osiemnastu krajów Europy, Afryki, Azji i Ameryki Północnej. W naszym kraju

planowane jest stworzenie dziesięciu centrów pilotażowych, głównie na terenie Polski

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 4 z 31s

Południowej, z tego dwie stacje pilotażowe, w Polanie (woj. podkarpackie) i Zawoi

(woj. małopolskie) powstały w pierwszej fazie projektu w marcu 2007.

Preferowanymi lokalizacjami są parki narodowe, stacje badawcze, szkoły i inne

instytucje o podobnym charakterze znajdujące się na terenach górskich lub

śródleśnych o słabym poziomie dostępu do technologii informatycznych i dużym

rozproszeniu ludności.

Wynikiem współpracy lokalnych beneficjentów projektu z Koordynatorem Krajowym

oraz dostawcami technologii satelitarnych, twórcami systemów informacyjnych i

serwisów internetowych, będzie opracowanie koncepcji, badania naukowe oraz

realizacja określonych wspólnie scenariuszy rozwoju lokalnych społeczeństw opartych

na wiedzy wspomaganej internetową wymianą informacji. W pierwszym etapie

projektu, do marca 2007, zostały wybrane i utworzone dwa ośrodki pilotażowe, przy

czym jeden z nich (Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi) zintegrowany

został z naziemną siecią dostępu bezprzewodowego opartą na technologii WiFi.

Pozostałe centra powstaną do kwietnia 2008 roku. Centrum Transferu Technologii

Fundacji Progress & Bussines, jako Krajowy Koordynator Projektu jest odpowiedzialne

miedzy innymi za przeprowadzenie badań naukowych i szkoleń przewidzianych w

projekcie oraz wybór lokalizacji, realizację i funkcjonowanie centrów pilotażowych.

1.2. Technologie

W projekcie wykorzystywane są następujące elementy systemu internetu

satelitarnego:

● Dwukierunkowy system satelitarny bazujący na technologii wykorzystującej

standard DVB-RCS (Digital Video Broadcasting-Return Channel System)

dostarczany przez Eutelsat

● Bezprzewodowe sieci lokalne WLAN oparte na komunikacji radiowej w standardzie

WiFi ("Wireless Fidelity")

● Dedykowane do łączności satelitarnej systemy informacyjne: platformy e-learning,

e-health, systemy wspomagania decyzji, systemy monitorowania, telekonferencji itd.

Końcowymi rezultatami projektu będzie m.in.:

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 5 z 31s

• zbadanie możliwości stosowania dwukierunkowego internetu satelitarnego w

technologii DVB-RCS w wybranych lokalizacjach w Polsce,

• adaptacja wybranych aplikacji naukowo-badawczych i opracowanie podstaw

wykorzystania ich dla celów edukacyjnych i naukowych w Polsce,

• zwiększanie dostępu społeczności lokalnych do nowoczesnych usług internetowych

takich jak e-learning, e-health, e-government itd. i ograniczanie barier

utrudniających korzystanie z nowych technologii informatycznych.

Ideą projektu Rural Wings jest ponadto zachęcenie użytkowników platform

satelitarnych do współtworzenia udostępnianych aplikacji w celu jak najlepszego

dopasowania ich do specyficznych potrzeb różnych grup odbiorców. W ten sposób

projekt „Rural Wings” oferuje stymulujące i twórcze środowisko informatyczne

wspierające aktywność i integrujące społeczności lokalne.

Ogólny schemat komunikacji satelitarnej w projekcie przedstawiony jest na Rys.1

poniżej.

Rys.1. Schemat komunikacji satelitarnej w projekcie Rural Wings.

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 6 z 31s

II. OPIS ZADAŃ REALIZOWANYCH I PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ FUNDACJĘ PROGRESS & BUSSINES W RAMACH PROJEKTU „RURAL WINGS”

2.1. Zadania Fundacji Progress and Business

Poniżej podajemy numery działań zgodne z planem realizacji całego projektu.

Pominięte w opisie działania (1,2,8) nie będą realizowane przez Fundację. Każde

Działanie projektu składa się z Zadań. Podobnie jak w przypadku działań, pominięte

zadania nie będą realizowane w Polsce

Działanie 3: Badanie potrzeb w zakresie internetu s atelitarnego (WP3 - User

Needs Analysis)

Udział w Zadaniach :

Zadanie 3.1. Analiza potrzeb użytkowników w zakresie internetu satelitarnego

Zadanie 3.2. Segmentacja użytkowników oraz określenie optymalnych profili

użytkowników dla 10 stacji satelitarnych w Polsce.

Działanie 4: Opracowanie scenariuszy wykorzystania internetu satelitarnego i

ich adaptacja do warunków w Polsce (WP4 - Scenarios Adaptation and

Development)

Udział w Zadaniach:

Zadanie 4.2. Scenariusze implementacji technologii DVB-RCS w stacjach

pilotażowych (opracowanie odrębnych scenariuszy wykorzystania internetu dla

celów naukowych i edukacyjnych dla 10 stacji pilotażowych w Polsce).

Zadanie 4.3. Dostosowanie programu naukowo-edukacyjnego i specjalistycznych

aplikacji udostępnianych w ramach projektu do potrzeb punktów pilotażowych w

Polsce.

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 7 z 31s

Działanie 6A: Implementacja i badania wykorzystania pilota żowych instalacji

internetu satelitarnego (WP6A -Pilots – Implementation and Trials)

Udział w Zadaniach :

Zadanie 6A.1. Wybór 10 pilotażowych lokalizacji stacji satelitarnych w Polsce oraz

określenie przyszłych grup użytkowników terminali satelitarnych.

Zadanie 6A.2. Projekty naukowo-techniczne pilotażowych stacji satelitarnych dla

10 lokalizacji w Polsce.

Zadanie 6A.3. Instalacja pilotażowych stacji satelitarnych (Eutelsat instaluje

wyposażenie DVB/RCS. Pozostałe niezbędne wyposażenie takie jak serwery, PC,

WiFi itd. będzie instalowane i dostarczone przez Fundację)

Zadanie 6A.4. Organizacja techniczna sieci lokalnych powiązanych z terminalami

oraz implementacja programu naukowo-edukacyjnego w 10 pilotażowych stacjach

satelitarnych w Polsce.

Zadanie 6A.5. Testy efektywności technicznej 10 punktów pilotażowych w Polsce.

Zadanie 6A.6. System utrzymania i technicznego wsparcia i monitorowanie sieci

satelitarnej w polskich stacjach pilotażowych.

Działanie 6B: Szkolenia użytkowników internetu satelitarnego (WP6B - Training of the

users)

Udział w Zadaniu:

Zadanie 6B.2. Działalność szkoleniowa – dni informacyjne – warsztaty –

opracowanie materiałów szkoleniowych dla 10 punktów pilotażowych w Polsce.

Przeprowadzenie szkoleń.

Działanie 7: Ocena wykorzystania pilotażowych instalacji internetu satelitarnego (WP7

- Evaluation)

Udział w Zadaniu:

Zadanie 7.2. Testowanie przydatności punktu pilotażowego (test dla fazy

rozruchu). Zbieranie danych odnoszących się do polskich punktów lokalizacyjnych.

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 8 z 31s

2.2. Zaangażowanie w zadania, których liderami i współliderami są inni partnerzy Konsorcjum projektu

Działanie 1: Zarz ądzanie projektem (WP 1 – Project management)

Udział w Zadaniach:

Zadanie 1.5. Udział w spotkaniach konsorcjum projektu,

Działanie 2. Ocena wykonalno ści projektu (WP 2 – feasibility study)

Udział w Zadaniach:

Zadanie 2.2. Ocena kompetencji i akceptacji programu naukowo-edukacyjnego

projektu przez potencjalnych użytkowników pilotażowych stacji satelitarnych w

Polsce.

Działanie 9. Upowszechnienie wyników projektu (WP 9 – Dissemination)

Udział w Zadaniach:

Zadanie 9.2. Upowszechnianie rezultatów projektu w środowiskach lokalnych i

działalność promocyjna w Polsce.

Wszystkie wymienione wyżej działania finansowane są zarówno ze środków unijnych,

jak i krajowych, w tym ze środków własnych Fundacji Progress & Business.

2.3. Szczegółowy opis realizacji projektu przez Fun dacj ę Progress & Business

Działanie 3. Badanie potrzeb w zakresie internetu satelitarnego (WP3 - User

Needs Analysis)

Zadanie 3.1. Analiza potrzeb u żytkowników w zakresie internetu satelitarnego:

Celem tego zadania była identyfikacja barier w rozwoju nowych technologii badanych

podczas projektu Rural Wings, a także czynników przyczyniających się do rozwoju

tych technologii. Centrum Transferu Technologii zbadało zwłaszcza potrzeby

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 9 z 31s

w zakresie e-learningu, a także innych usług sieciowych: e-zdrowie i e-administracja,

które mogą być zaspokajane przez internet satelitarny. Badania dokonywane będą

zarówno od strony usługodawców, jak i odbiorców tych usług. Brane będą pod uwagę

czynniki takie, jak

• ilość potencjalnych użytkowników,

• wymagania użytkowników,

• potencjalne sposoby użytkowania terminali satelitarnych,

• potrzeby tworzenia specjalistycznych aplikacji,

• charakterystyka otoczenia i potencjału rynku.

Celem studium potrzeb wykonywanego w tym zadaniu jest przedstawienie wszystkich

potrzeb użytkowników technologii DVB-RCS w ramach projektu Rural Wings i ich

ewaluacja. Wszystkie te badania i analizy pozwolą na określenie wartości dodanej

technologii internetu satelitarnego dla mieszkańców terenów wiejskich i górskich oraz

pozwoli ocenić przyszłe potrzeby. W szczególności, określone zostaną potrzeby

użytkowników terminali dostarczanych w ramach projektu Rural Wings.

Zadanie 3.2. Segmentacja u żytkowników oraz okre ślenie optymalnych profili

użytkownika dla 10 stacji satelitarnych w Polsce

W ramach tego etapu badań Fundacja dokonała segmentacji grup użytkowników z

uwzględnieniem charakterystyki ich potrzeb. Każda z tych grup była analizowana

odrębnie pod kątem jej potrzeb oraz możliwości zapewnienia odpowiednich usług

satelitarnych. Przyjęte zostały następujące kryteria segmentacji:

a) techniczne i związane z lokalizacją stacji satelitarnych:

• położenie geograficzne stacji satelitarnej,

• wymagania techniczne użytkownika systemu

• rodzaj dominującej aplikacji/usługi dostarczanej przez internet satelitarny.

b) typ (forma prawna) użytkowników:

• instytucje badawcze i parki narodowe,

• szkoły i uczelnie,

• instytucje ochrony zdrowia,

• administracja lokalna i lokalne instytucje prorozwojowe,

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 10 z 31s

• instytucje związane z ochroną porządku publicznego (straż pożarna, policja,

straże miejskie itp.),

• lokalne centra dostępu do internetu,

• pozostałe zgodne z celami i zakresem projektu.

Innym aspektem rozwoju technologii dwustronnego internetu satelitarnego badanym w

tym zadaniu, było sprawdzenie gotowości i możliwości użytkowników do ponoszenia

kosztów obsługi terminali. Jest to bardzo ważne w kontekście określenia zdolności

konkurencyjnej proponowanych usług satelitarnych. Taka ocena może też być

przydatna w przypadku konieczności wsparcia ze środków projektu kosztów

rozszerzenia lokalnej sieci w celu zapewnienia dostępu do internetu satelitarnego jak

największej liczbie odbiorców.

Zadanie 3.3. Opracowanie raportu

Efektem realizacji Działania 3 było wykonanie Raportu Wewnętrznego z Realizacji

Działania (Internal Task Report 3), (ITR3.1). Fundacja wykonała studium

podsumowujące wszystkie prace wykonane w ramach działania 3. Dokument ten jest

opisem i analizą potrzeb wszystkich kategorii użytkowników (pracownicy ośrodków

badawczych, nauczyciele, małe i średnie przedsiębiorstwa, uczestnicy kształcenia

ustawicznego, administracja lokalna, lekarze i członkowie społeczności lokalnych,

którzy będą potrafili wziąć udział w działaniach medycznych w sytuacji kryzysowej itp.).

Ważnym elementem tego zadania jest również wykonanie opisu niezbędnego

wyposażenia komputerowego (zarówno hardware jak i software) oraz otoczenia, w

którym system satelitarny będzie działał. Analizowane będą potrzeby w zakresie

wszystkich typów usług internetowych i możliwości ich zaspokojenia. Dostępność

lokalnych fachowców w zakresie IT znajduje się w centrum uwagi i odgrywa

najważniejszą rolę dla trwałości wprowadzenia systemu. Wprowadzany system

zmusza jego użytkowników do całkowitej zmiany sposobu i metod uczenia się i metod

nauczania. Analiza potrzeb użytkowników w Polsce będzie włączona do analizy

ramowej systemu RURAL WINGS, a punkt widzenia użytkowników, będzie brany pod

uwagę przy tworzeniu Specyfikacji Wymagań (Requirement Analysis) Systemu

RURAL WINGS. Wyniki Działania 3 pozwolą też na określenie ostatecznej wersji

aplikacji (WP4 i WP5), w tym zwłaszcza platformy edukacyjnej. Ostatecznym celem

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 11 z 31s

tego zadania jest zdefiniowanie potrzeb użytkowników opartych na ocenie

porównawczej aktualnego i przyszłego zakresu oferty internetu satelitarnego.

Działanie 4: Opracowanie scenariuszy wykorzystania internetu sa telitarnego

i ich adaptacja do warunków w Polsce (WP 4 - Scenar ios Adaptation and

Development) .

Zadanie 4.2. Scenariusze implementacji technologii DVB-RCS w stacjach

pilota żowych (opracowanie odr ębnych scenariuszy wykorzystania internetu dla

celów naukowych i edukacyjnych dla 10 stacji pilota żowych w Polsce).

Zidentyfikowana w ramach Działania 3 scenariusze wykorzystania internetu

satelitarnego w technologii DVB-RCS będą uszczegółowione i zaimplementowane dla

potrzeb szerokiego grona użytkowników (naukowcy, studenci, nauczyciele, lekarze i

personel medyczny, rolnicy, lokalna administracja oraz władze publiczne) stacji

pilotażowych. Scenariusze te biorą pod uwagę różne elementy i poziomy procesu

poznawczego związanego z korzystaniem z zasobów sieci:

• dostęp do informacji,

• przystosowanie materiałów do nauki,

• dzielenie się wiedzą,

• możliwości technologiczne z uwzględnieniem oferowanego profilu i użyteczności.

Dla różnych scenariuszy opracowywane i/lub przystosowywane zostały specjalistyczne

aplikacje. W zadaniu tym brały udział grupy ekspertów Koordynatorów Krajowych oraz

dostawcy platform. Współdziałanie dostawców software’u i użytkowników pozwoli na

określenie specyfikacji wspólnej platformy informatycznej Rural Wings (Common

Access Point – CAP ), która została wykonana i umieszczona na stronie internetowej

projektu. Platforma ta będzie nadal doskonalona w trakcie projektu.

Realizacja Zadania 4.2 przebiega na dwóch poziomach. Najpierw opracowane są trzy

główne kategorie scenariusza związane z rodzajem przekazu informacji (nauka w

szkole, nauka w pracy i nauka w domu) i na tym etapie wystąpi konieczność

wyszczególnienia scenariuszy (np. e-learning w pracy dla MSP lub nauka personelu

medycznego itd.). Następnie, każdy z Koordynatorów Krajowych w oparciu o wyniki

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 12 z 31s

Zadań 3.1 i 3.2 opracowuje dalsze opcje scenariuszy, przystosowując je do

specyficznych potrzeb wybranych satelitarnych stacji pilotażowych w swoich krajach

oraz dostosowując te scenariusze do stosowanych tam procedur W czasie drugiej fazy

projektu (lata 2008-2009) może nastąpić powtórzenie tych czynności z uwagi na

zmiany potrzeb i priorytetów wybranych stacji pilotażowych.

Zadanie 4.3. Dostosowanie programu naukowo-edukacyj nego i

specjalistycznych aplikacji udost ępnianych w ramach projektu do potrzeb

punktów pilota żowych w Polsce

Zespół dostawców specjalistycznych aplikacji w projekcie RURAL WINGS przedstawi

wybrane aplikacje oraz treść materiałów szkoleniowych dla każdego scenariusza.

W tym zadaniu zaangażowanie Fundacji Progress and Business polegać będzie na

szczegółowym określeniu treści niezbędnych do realizacji każdego scenariusza.

Koordynator Krajowy, wybierając miejsca instalacji internetu satelitarnego z

uwzględnieniem specyfiki potrzeb lokalnych instytucji, czy też lokalnej społeczności,

zaimplementuje odpowiednie aplikacje i dostosuje zawartość merytoryczną szkoleń,

zgodnie ze scenariuszem przygotowanym zgodnie z lokalnymi potrzebami. Praca ta

będzie kontynuowana również w drugiej fazie projektu, w dwóch powtarzających się

cyklach (jeden przed każdą fazą implementacji technologii satelitarnej) oraz ponownie

w ramach Zadania 4.4. Potrzeba ta wynika z faktu, że po pierwszej fazie testu i ocenie

zastosowania, może zaistnieć potrzeba modyfikacji niektórych aspektów scenariusza.

Działanie: 6A. Implementacja internetu satelitarnego (WP 6A)

Zadanie 6A.1. Wybór 10 pilota żowych lokalizacji stacji satelitarnych w Polsce

oraz okre ślenie przyszłych grup u żytkowników terminali satelitarnych:

Do zadań Koordynatora Krajowego (NC) należy wyselekcjonowanie lokalizacji

odpowiednich dla implementacji dwustronnego internetu satelitarnego w technologii

DVB-RCS. W razie możności należy przy tym wskazać punkty o odmiennych cechach.

Oczekuje się, że w krajach uczestniczących w projekcie powstanie 125 punktów

pilotażowych podczas trzech cykli implementacji tej technologii. W okresie pierwszych

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 13 z 31s

18 miesięcy trwania projektu we wszystkich krajach uczestniczących powstały 34

stacje satelitarne. W ramach tego zadania głównym priorytetem Koordynatorów

Krajowych było zidentyfikowanie pierwszych 34 punktów, które powstały w ciągu

pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu. W ciągu następnych 4 miesięcy (M17-M20)

zostaną poddane analizie ujawnione problemy, mające związek z procedurami selekcji

punktów pilotażowych (położenie geograficzne, rodzaj społeczności itd.), a także

ewentualne problemy techniczne związane z jakością transmisji danych przez satelitę

Atlantic Bird 1 A. Wyniki tej oceny mogą prowadzić do częściowej zmiany

rozmieszczenia geograficznego punktów pilotażowych w następnych fazach realizacji

projektu.

Wewnętrzny Raport Zadania R6A.1: Na koniec zadania (M8) każdy Koordynator

Krajowy dostarczy krótki Raport Wewnętrzny (Internal Task Report 6A),

wyszczególniając profile wyselekcjonowanych punktów pilotażowych (położenie

geograficzne, rodzaj społeczności, rodzaj zastosowania itd.).

Zadanie 6A.2. Projekty naukowo-techniczne pilota żowych stacji satelitarnych dla

10 lokalizacji w Polsce

Kiedy punkty pilotażowe będą wyselekcjonowane, wykonany zostanie opis techniczny

dla każdego z nich. Pierwsza faza wykonania opisu technicznego wymagać będzie

przeprowadzenia ankiety badawczej, niezbędnej do wykonania poprawnej instalacji

wyposażenia DVB/RCS. Druga faza obejmować będzie studium architektury

informatycznej sieci lokalnych. Studium to pozwoli na wprowadzenie optymalnych

rozwiązań dla jak największej liczby użytkowników. Możliwe rozwiązania będą

sprawdzane pod kątem dodatkowego użycia sieci LAN, WiFi, WiMAX, wraz z

terminalami D-Star pracującymi w technologii DVB/RCS. Koordynator Krajowy

zadecyduje zarazem o typie wyposażenia potrzebnego do poprawnej instalacji hubów

(typ komputerów, kamer internetowych, skanerów, drukarek itd.). Wybór wyposażenia

będzie dokonywany w oparciu o rodzaj jego zastosowania, który określony będzie dla

każdego punktu pilotażowego odrębnie. Koordynator Krajowy określi również koszty

wyposażenia i możliwości zaangażowania lokalnych społeczności i władz

administracyjnych w finansowaniu przedsięwzięcia na ich terenie w celu

najefektywniejszego wykorzystania technologii DVB/RCS. ASTRIUM będzie udzielać

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 14 z 31s

wstępnego wsparcia i konsultacji dla wszystkich Koordynatorów Krajowych w celu

prawidłowego technicznego zdefiniowana i selekcji punktów pilotażowych.

Wewnętrzny Raport Zadania R6A.2: Na koniec zadania Koordynator Krajowy

dostarczył Raport Wewnętrzny (ITR 6A.2), opisujący techniczne aspekty stacji

pilotażowych w Polsce. Raport ten zawiera szczegółowy opis techniczny punktów

pilotażowych, które powstały do marca 2007 oraz prognozę techniczną dla

pozostałych punktów pilotażowych, które powstaną w drugiej fazie projektu.

Zadanie 6A.3. Instalacja pilota żowych stacji satelitarnych

(Eutelsat instaluje wyposażenie DVB/RCS. Pozostałe niezbędne wyposażenie takie

jak serwery, PC, WiFi itd. będzie dostarczone i instalowane przez Fundację Progress

& Business).

Ogólnoświatowa sieć stacji satelitarnych projektu Rural Wings będzie służyć jako tzw.

Learning Hubs. Stacje będą wyposażone w niezbędną infrastrukturę (anteny,

terminale DVB/RCS, komputery, kamery internetowe itd.) w celu wsparcia wdrażania

projektu.

Szczegóły dotyczące instalacji stacji pilotażowych w Polsce można odnaleźć w tabeli

poniżej.

Tab. 1. Pilota żowe stacje internetu satelitarnego Rural Wings w Po lsce

Pilota żowe stacje internetu satelitarnego w Polsce

W całym okres realizacji projektu

W okresie pierwszych 18 miesi ęcy

Liczba instalacji pilota żowych

10 2

Liczba instalacji WiFi 2 1

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 15 z 31s

Dostawca anten satelitarnych

EUTELSAT (ID 6) Zadania: instalacja wszystkich terminali DVB/RCS wraz z anteną Dostarczenie sprzętu satelitarnego do fazy wdrażania Wsparcie techniczne wyposażenia DVB/RCS

Koordynator Krajowy PBF (ID29) Projektuje i dostarcza oprogramowanie oraz treść merytoryczną dla każdego miejsca instalacji, wykonuje badania dotyczące funkcjonowania i wykorzystania stacji, dostarcza i instaluje sprzęt naziemny oprócz wymienionego wyżej

Cały okres trwania projektu i) 2 WiFi ii) Komputery, kamery internetowe i urządzenia

peryferyjne dla 10 stacji pilotażowych

Pierwsze 18 miesięcy trwania projektu

i) 1 WiFi ii) Komputery, kamery internetowe i urządzenia

peryferyjne dla 2 stacji pilotażowych

Koordynator techniczny i) ASTRIUM [ID 2] (we współp racy z PBF (ID29) dla wszystkich miejsc instalacji) dostarcz ą: ■ analizy syntetyczne rozwoju architektury systemów

satelitarnych w Polsce ■ wsparcie naukowo-techniczne i eksperckie w

odniesieniu do komunikacji satelitarnej ii) PBF (ID29) jest odpowiedzialna za ■ wykonanie studium instalacji 2 WiFi w wybranych

miejscach ■ przedstawienie badania miejsca instalacji (wybranie

miejsc pilotażowych instalacji, kontakty i współpraca z lokalnymi społecznościami itd.)

■ ułatwianie kontaktów firmie EUTELSAT w kontaktach i komunikowaniu się z miejscami pilotażowymi

Rodzaj możliwych do zastosowania aplikacji

PBF: system wspomagania decyzji dla planowania przestrzennego FORTHnet (ID:23) i PBF: narzędzie AgroTeleDiagnosis DBC (ID:19) i PBF: aplikacja webTV FORTHnet (ID:16) i PBF: narzędzie do szkoleń ratownictwa medycznego / narzędzie do edukacji nt. ochrony środowiska

Rodzaj miejsc instalacji anten satelitarnych: Szkoły, ośrodki badawcze, remizy strażackie i urzędy administracji publicznej na obszarach górskich w Południowej Polsce. Komunikacja z parkami narodowymi. Wspomagania zastosowań telemedycyny, m.in. diagnostyki profilaktycznej na terenach wiejskich Małopolski

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 16 z 31s

Najważniejszym komponentem tego zadania jest utworzenie 10 punktów pilotażowych

(w pierwszym okresie 2), 2 sieci bezprzewodowych rozprowadzających sygnał

satelitarny (WiFi, w pierwszym okresie 1) oraz infrastruktury telekomunikacyjnej,

dającej możliwości wdrożenia nowej technologii i ułatwiającej pojawienie się

elastycznych wzorców interpersonalnych w komunikacji, które mogą odgrywać ważną

rolę w rozwoju i w umocnieniu wykorzystania technologii DVB-RCS. Realizacja

projektu pozwoli na zdobycie nowych doświadczeń w funkcjonowaniu „Telecentrów” i

przyczyni się do pogłębienia integracji społeczności lokalnych w bardziej

zdecentralizowanej i zaangażowanej formie, przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

W ramach tego zadania odbędzie się również instalacja całego wyposażenia

technicznego niezbędnego do prawidłowego działania stacji pilotażowych.

Zadanie 6A.4. Organizacja techniczna sieci lokalnyc h powi ązanych z terminalami

oraz implementacja programu naukowo-edukacyjnego w 10 pilota żowych

stacjach satelitarnych w Polsce:

Identyfikacja, monitoring i rozwiązywanie problemów technicznych związanych z

systemem łączności satelitarnej DVB/RCS będzie wymagało powstania

odpowiedniego systemu wsparcia użytkowników, wliczając w to szkolenia oraz linie

doradztwa dla użytkowników. Wsparcia tego udzielać będą HELLAS SAT i EUTELSAT

razem ze swoimi lokalnymi dostawcami. Natomiast wstępne wsparcie techniczne dla

terytorialnych sieci punktów pilotażowych udzielane będzie przez Koordynatorów

Krajowych, w tym przez Fundację. Dodatkowego wsparcia dotyczącego

funkcjonowania bezprzewodowych sieci naziemnych udzielać będzie ASTRIUM

(specjalnie dla Rumunii, Polski, Estonii, Izraela i Szwecji).

Zadanie 6A.5. Testy efektywno ści technicznej 10 punktów pilota żowych w

Polsce:

Pierwsza faza pilotażowa będzie trwała 4 miesiące . W tym okresie monitorowane i

analizowane będą szczegółowo sposoby korzystania z usług satelitarnych przez

użytkowników. Test będzie trwał przez ostatnie dwa miesiące pierwszego 18-to

miesięcznego okresu projektu, (maj-czerwiec 2007), a jego kontynuacja nastąpi w

trakcie dwóch miesięcy drugiej fazy projektu, po przerwie wakacyjnej (wrzesień-

październik 2007). W czasie testu rozruchowego użytkownicy mogą liczyć na wsparcie

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 17 z 31s

techniczne, jeśli to będzie potrzebne (zadanie 6A.6). Poważnym wyzwaniem

wdrażania projektu jest monitorowanie aktywności użytkowników, które odbywa się na

dwóch poziomach. Pierwszy poziom to poziom krajowy i odnosi się do monitorowania

aktywności każdego punktu pilotażowego przez lokalnych przedstawicieli (osób

odpowiedzialnych za wprowadzenie projektu w lokalnej społeczności) i Koordynatora

Krajowego. Drugi poziom obejmuje globalne, strategiczne monitorowanie usług

dostawców usług satelitarnych, tak jak opisano to w Zadaniu 6A.6. Drugi poziom

monitoringu jest niezależny od poziomu pierwszego i będzie stosowany tylko przez

koordynatora projektu oraz komitet sterujący, jako procedura nadzoru kluczowych

parametrów technologicznych i użytkowych w każdym punkcie i w każdym kraju.

Zadanie 6A.6. System utrzymania, technicznego wspar cia i monitorowanie sieci

satelitarnej w polskich stacjach pilota żowych:

To zadanie rozpoczęło się na dwa miesiące przed rozpoczęciem testów rozruchowych

(marzec 2007), kiedy to założone i wyposażone zostały dwie stacje pilotażowe. Ten

etap zakończył realizację fazy B rozruchu (aż do miesiąca, kiedy nastąpi deinstalacja

lub przekazanie użytkownikom wyposażenia DVB/RCS). Realizacja tego zadanie

odbyła się zarówno podczas pierwszego 18-to miesięcznego okresu realizacji projektu,

jak też kontynuowana będzie podczas drugiego okresu projektu. Przewidziane

wsparcie techniczne może być podzielone na dwie główne kategorie.

• wsparcie techniczne i obsługa wyposażenia DVB/RCS, które będą usługami

dostawców satelitarnych

oraz

• wsparcie techniczne pozostałego wyposażenia (WiFi, LAN, komputery itd.),

które będzie zapewnione przez Koordynatora Krajowego w każdym kraju – czyli w

Polsce przez Fundację. Dostawcy satelitarni (HELLASSAT, EUTELSAT i AVANTI)

będą obserwować sieć satelitarną i ich głównym celem będzie monitorowanie

parametrów technicznych użytkowników (profilu ruchu każdego punktu oraz

procentowe użycie każdej z platform itd.). Każde z tych danych będą cenne dla

ewaluacji projektu (WP7) poprzez dostarczenie informacji o wykorzystaniu usług

DVB/RCS oraz w celu monitorowania procedur implementacji.

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 18 z 31s

Działanie 6B : Szkolenia u żytkowników internetu satelitarnego (WP6B - Training

of the users)

Zadanie 6B.2. Działalno ść szkoleniowa – dni informacyjne – warsztaty –

opracowanie materiałów szkoleniowych dla 10 punktów pilota żowych w Polsce:

Każdy cykl szkoleniowy powinien zakończyć się serią lokalnych działań treningowych

(konwencjonalnych i on-line seminariów, dni informacyjnych i warsztatów), w celu

przyswojenia użytkownikom nowych technologii. W ramach warsztatów użytkownicy

zostaną poinformowani o korzyściach płynących z uczestnictwa w projekcie, a ich

frekwencja będzie systematycznie monitorowana i oceniana. Wszystkie te działania

będą koordynowane przez partnerów krajowych. Kreatywne zaangażowanie

wszystkich uczestników szkoleń w realizację przedsięwzięcia (lokalni koordynatorzy,

użytkownicy) jest najważniejszym aspektem gwarantującym sukces tego Działania.

Realizacja Zadania 6B.2 ma miejsce poprzez:

• Kontynuowanie dialogu z lokalnymi uczestnikami projektu w celu

zagwarantowania, że rozumieją zasady projektu i odpowiada on ich potrzebom.

• Organizację co najmniej jednych warsztatów dla liderów społeczności lokalnych

przez Koordynatorów Krajowych.

• Dodatkowe warsztaty i dni otwarte będą organizowane w czasie wdrażania

projektu w punktach pilotażowych pod kątem motywacji i zainteresowania

zaangażowanych osób i instytucji w realizację przedsięwzięcia w celu nadania

im odpowiedniej rangi.

Typ i rodzaj aktywności szkoleniowej w każdym kraju będzie organizowany przez

Koordynatora w oparciu o specyfikę potrzeb i okoliczności. Tej problematyce może

być poświecone więcej zajęć warsztatowych. Materiały szkoleniowe mogą zawierać

krótki przewodnik wprowadzający, instrukcję użycia wyposażenia DVB/RCS,

instrukcję posługiwania się platformą itd. Zadanie to rozpocznie się po od drugiego

roku realizacji projektu, kiedy KK zbiorą dostateczną wiedzę i doświadczenie. Zadanie

to rozpocznie się przed rozpoczęciem fazy testów rozruchowych (16M),

kontynuowane będzie po zakończeniu testów rozruchowych (M21-M30) z użyciem

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 19 z 31s

tych samych procedur, które zostały opisane powyżej dla pozostałych użytkowników,

którzy będą brali udział w implementacji projektu. Oczekuje się, że wszystkie lokalne

społeczności wezmą udział w implementacji projektu i przejdą odpowiednie szkolenia,

aby mogły w sposób samodzielny rozwiązywać niektóre problemy związane ze

stosowaniem technologii DVB-RCS.

Niniejsze materiały zostały wykonane właśnie w ramach tego działania.

Działanie 7 : Ocena wykorzystania pilota żowych instalacji internetu satelitarnego

(WP7 - Evaluation)

Zadanie 7.2. Testowanie przydatno ści punktu pilota żowego (test dla fazy

rozruchu). Zbieranie danych odnosz ących si ę do polskich stacji pilota żowych.

Test użyteczności, będący wynikiem zadania 7.1, będzie przeprowadzony wśród

użytkowników podczas fazy próbnej. Konsorcjum RURAL WINGS weźmie pod uwagę

wyniki przeprowadzonych testów w planowaniu dalszej realizacji projektu. Rezultaty

dotyczące reakcji użytkowników korzystających z infrastruktury i usług systemu są

najważniejszym elementem tych badań. Dane z testu użyteczności zebrane będą

najpierw na poziomie lokalnym przez wszystkich Koordynatorów Krajowych, a

następnie zebrane i analizowane przez Koordynatora i partnerów konsorcjum

odpowiedzialnych za Działanie 7. Alternatywnym rozwiązaniem będzie uruchomienie

interaktywnego systemu ewaluacji on-line, wytworzonego przy współpracy

Koordynatorów Krajowych przez Uniwersytet w Poczdamie, które ma na celu

ułatwienie zbierania danych. W tym wypadku Koordynatorzy Krajowi będą wspierać

lokalnych użytkowników w posługiwaniu się tym narzędziem. Test rozruchowy

narzędzia ewaluacyjnego rozpoczął się we wrześniu 2007, a zakończy się w

październiku 2007. Pierwsza faza badań ewaluacyjnych zakończy się do końca roku

2007.

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 20 z 31s

Działanie 9. Upowszechnienie wyników projektu (WP 9 – Dissemination)

Zadanie 9.2. Upowszechnianie rezultatów projektu w środowiskach lokalnych

i działalno ść promocyjna w Polsce:

Po pierwszym roku trwania projektu o charakterze przygotowawczym, w projekcie

prowadzone były intensywne prace związane z upowszechnianiem i promocją

projektu. Zakłada się aktywny udział uczestników projektu w: działalności

wystawienniczej, konferencjach, sympozjach i warsztatach oraz innych wydarzeniach

związanych z projektem. W zależności od wyników Testu Rozruchowego (1 faza

wprowadzenia projektu M21-M24), Koordynator Projektu zamierza zaprezentować

projekt Rural Wings na IST EVENT 2007. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w

Komisji Europejskiej.

Współpraca partnerska będzie kontynuowana w dziedzinie wspierania i udziału w

tworzeniu grup roboczych w dziedzinie edukacji i technologii. Przedstawiciele

zespołów projektów związanych merytorycznie z KE lub ESA (projekty zintegrowane,

sieci centrów doskonałości, STREPs oraz działania ARTES), będą uczestniczyć w

takich grupach roboczych w celu przedstawiania modeli aktywnej synergii w sieci osób

pracujących dla osiągnięcia podobnych celów. Te działania będą wsparciem dla

współpracy z innymi podobnymi programami (RCST, TWISTER – realizowany także w

Polsce, ZEUS, MUSE, SchoolSAT, AMERHIS, BARRD, RIA, NMB, VERDI).

Szczególna uwaga będzie poświecona sieci i współpracy z SATMAC (po końcowym

zdefiniowaniu zakresu i planu działań).

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 21 z 31s

III. OPIS OPROGRAMOWANIA NAUKOWEGO I EDUKACYJNEGO

Opisane niżej aplikacje dostosowane są do współpracy z platformami satelitarnymi i

zostaną one udostępnione do nieodpłatnego wykorzystania w ramach projektu.

Fundacja Progress & Business jako Koordynator Krajowy będzie organizować i

prowadzić badania naukowych i szkolenia z wykorzystaniem udostępnionego

oprogramowania. Będzie również odpowiedzialna za jego dalszy rozwój, analizę

potrzeb użytkowników i dostosowanie oprogramowania do scenariuszy jego

wykorzystania w poszczególnych stacjach pilotażowych projektu.

Użytkownicy ko ńcowi projektu (nauczyciele, uczniowie, studenci, rolnicy, naukowcy

itd.) mogą korzystać z oprogramowania bezpłatne w ramach projektu, a także

korzystać z nieodpłatnych szkoleń i doradztwa związanego z obsługą i wykorzystaniem

oprogramowania. W tej sprawie należy kontaktować się z Biurem Fundacji, P. Alicja

MAdura, tel. 012 6360100, e-mail: [email protected]

3.1 Charakterystyka oprogramowania przewidzianego w scenariuszach do wykorzystania w polskich stacjac h pilota żowych

EUDOXOS – narzędzie internetowe do obserwacji astronomicznych

(www.ellinogermaniki.gr/ep/eudoxos)

Ta aplikacja pozwala użytkownikom stacji pilotażowych na bezpłatne korzystanie ze

zdalnie sterowanego teleskopu z ich sali wykładowej lub klasy. Zwrotny transfer

danych z teleskopu do badaczy, nauczycieli i studentów (głównie obrazy o dużej

rozdzielczości) wymaga szybkiego połączenia (inaczej pochłania to bardzo dużo

czasu) będzie ułatwione przez używanie kanału satelitarnego. uczniom i studentom.

Aplikacja ta pochodzi z projektu „Teaching Science with a Robotic

Telescope (EUDOXOS)”, który miał na celu używanie zdalnie kontrolowanego

teleskopu-robota “Andreas Michalitsianos” (AM) 60 cm typu Cassegrain z dużym

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 22 z 31s

formatem kamery CCD. Aplikacji towarzyszą bogate materiały dydaktyczno naukowe,

w tym interakcyjna mapa nieba.

Rys. 2. Informacja o oprogramowaniu naukowym EUDOXOS na stronie

www.ellinogermaniki.gr/ep/eudoxos

Teleskop jest zainstalowany w Krajowym Obserwatorium Astronomicznym Eudoxos, w

Górach Ainos na Wyspie Kefallenia w Grecji. Ten instrument naukowy powstał dzięki

pomocy finansowej rządu greckiego przy współpracy z Instytutem Fizyki Nuklearnej w

Krajowym Centrum Badań Naukowych „Demokritos” oraz z Grecką Akademią

Marynarki Wojennej i Prefekturą Kefallenii i Itaki do użycia w celach naukowych i

edukacyjnych. EUDOXOS wykreował innowacyjne środowisko do nauki, które stało się

wzorem dla wielu innych podobnych inicjatyw naukowych.

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 23 z 31s

Rys. 3. Schemat zdalnego korzystania z refraktora o średnicy 60 cm przy pomocy

aplikacji EUDOXOS

W projekcie RURAL WINGS narzędzie internetowe EUDOXOS będzie

wykorzystywane nie tylko przez naukowców i studentów, ale również przez

astronomów-amatorów, którzy mogą organizować się w większe grupy użytkowników.

ExperiNet - wirtualne laboratorium naukowe

(www.science-on-line.com)

Oprogramowanie to przeznaczone jest do laboratoriów naukowych, które cierpią na

brak dostępu do nowoczesnych przyrządów, a do nich należą często laboratoria

instytucji i szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich. Platforma rzeczywistego -

centralnego laboratorium znajduje się zazwyczaj w miejskich laboratoriach naukowych.

W projekcie RURAL WINGS użytkownikom udostępniona zostanie platforma

zlokalizowana w siedzibie firmy FOURIER – dostawcy oprogramowania. Będzie ona

będzie połączona z wirtualnymi laboratoriami w stacjach pilotażowych poprzez

satelitarne łącza internetowe. By móc korzystać z aplikacji ExperiNet potrzebny jest

następujący sprzęt komputerowy:

• serwer współpracujący z oprogramowaniem serwera FOURIER

• satelitarne łącze internetowe o przepustowości powyżej 1 Mbps (zalecane

6Mbps)

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 24 z 31s

• kamery internetowe

• sieć sensorów dostarczanych przez firmę Fourier (dostosowana do rodzaju

planowanych badań)

• Karty PCI ze sterownikami

Rys.4. Różne możliwości planowania eksperymentów naukowych w systemie

Experinet

Poniżej przedstawiony jest widok ekranu w trakcie korzystania z oprogramowania wraz

z przykładem możliwości przeprowadzania eksperymentów na komputerze

użytkownika w stacjach pilotażowych projektu Rural Wings.

Rys.5. Widok ekranu roboczego oprogramowania ExperiNet przedstawiający zasady

funkcjonowania platformy

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 25 z 31s

Wymagania systemowe:

• system operacyjny Windows 98 lub wyższy

• Połączenie z systemem satelitarnym Rural Wings o przepustowości co najmniej

1024 Kbps

Platforma ExperiNet przeznaczona do wykorzystania w projekcie Rural Wings składa

się z 2 eksperymentalnych instalacji podłączonych do serwera (w środowisku

operacyjnym Lab Center może pracować więcej niż 100 instalacji). Jedno centrum jest

w stanie obsłużyć jednocześnie wielu użytkowników. Platforma ExperiNet

zastosowana w projekcie umożliwia użytkownikom:

• Zdalne przeprowadzanie eksperymentów i badań naukowych,

• Kontrolę przebiegu i parametrów eksperymentu,

• Kontrolowanie pozycjonowania kamer wideo i powiększeń ,

• Otrzymywanie prawdziwego przepływu filmu video

• Otrzymywanie danych online wynikających z eksperymentu w czasie

rzeczywistym

• Współpracę studentów i instruktorów przez chat online

Wśród możliwych do przeprowadzenia eksperymentów należy wymienić badania

promieniotwórczości naturalnej, monitoring parametrów fizykochemicznych środowiska

naturalnego, badanie wytrzymałości materiałów i in.

Rolą Fundacji Progress & Business w projekcie Rural Wings w kontekście

przedstawionego wyżej systemu będzie opracowanie naukowe eksperymentów

i ogólnej metodyki wykorzystania oprogramowania ExperiNet. Scenariusz

wykorzystania tego oprogramowania zostanie ponadto przystosowany do warunków

polskich.

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 26 z 31s

Platforma e-learningowa MEDSKY

(http://web.tentelemed.com/medsky.htm)

Głównym celem platformy jest dostarczenie treści merytorycznej, przydatnej w nagłych

przypadkach, kiedy potrzebna jest pomoc medyczna. Oprogramowanie dostarczane

jest przez firmę badawczą TELEMEDICINE dostosowane jest ono do wyłącznego

wykorzystania z systemami łączności satelitarnej. Oprócz dostarczania informacji

medycznych oprogramowanie to pozwala kompleksowo zarządzać internetem

szerokopasmowym, w tym umożliwia rejestrację sesji, transmisji wideo itp. oraz

zawiera pełny system zarządzana jakością usług. Oprogramowanie to adresowane jest

przede wszystkim do ratowników medycznych oraz do personelu medycznego, który

chce podnieść swoje kwalifikacje w zakresie ratownictwa medycznego.

Wraz z platformą TELEMEDICINE zapewnia dla użytkowników terminali D-Star

w ramach projektu Rural Wings nieodpłatnie:

• Wsparcie techniczne użytkowników, łącznie z administrowaniem konta,

uruchomieniem czerwonej linii (hotline) i wsparcie online

• Pokrycie kosztów operacyjnych w ramach projektu (nieograniczona liczba

użytkowników)

• Organizację przekazu informacji zwrotnej dla użytkowników. Cechą

charakterystyczną platformy MEDSKY umożliwia automatyczne pobieranie

online i instalację nowych wersji oprogramowania, a także modułów

dedykowanych do potrzeb konkretnego użytkownika.

• Obsługę platformy przez okres trwania projektu (w formie „hotline”)

Do korzystania z platformy e-learningowej MEDSKY konieczny jest odpowiedni sprzęt

wideo (kamera wideo o wysokiej rozdzielczości, wideo konwerter analogowo-cyfrowy

(AV/DV), kamery internetowe). Partner konsorcjum - firma TELEMEDICINE w ramach

budżetu projektu Rural Wings dostarczyć wraz z platformą MEDSKY w ciągu

pierwszych 18 miesięcy trwania projektu:

• Jeden system video wysokiej jakości (kamera wysokiej jakości, video konwerter

analogowo-cyfrowy (AV/DV), karta, dekoder), które mogą być używane wspólnie

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 27 z 31s

przez kilku partnerów projektu lub Krajowego Koordynatora, użytkownika

końcowego lub innego beneficjenta,

• Licencję dekodera dla co najwyżej 7 użytkowników symultanicznych,

wyposażonych w kamery internetowe (koszt kamer ponosi beneficjent). Licencja

jest zarządzana dynamicznie przez system.

WebTV

Scenariusz wykorzystania oprogramowania: Uczniowie biorą udział w

prezentowaniu na forum publicznym materiałów filmowych ich autorstwa, promujących

wszelkie aspekty życia szkoły, życia codziennego, dorobku kulturalnego, bieżącej

działalności i wydarzeń, mających miejsce w ich oddalonych od centrów miejskich

społecznościach.

Uczestnicy:

● Nauczyciele w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i liceach, którzy chcą

wprowadzać innowacyjność, uczniowie i studenci i miejscowa społeczność

zgromadzona wokół szkoły.

● Uczniowie powyżej 12 lat w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych, którzy

chcą i potrzebują zdobyć odpowiednią wiedzę i którzy są zainteresowani rozwojem

działalności innowacyjnej w szkole, a także współpracą ze społecznością lokalną z

otoczenia szkoły.

● Inni lokalni uczestnicy, na przykład rolnicy, przedsiębiorcy, miejscowe władze,

zainteresowane zaznajomieniem się z możliwościami oferowanymi przez nowe

technologie w celu promowania regionu, a także zapoznawania się z potrzebami i

opiniami obywateli za pośrednictwem Internetu.

Szczegółowe cele:

● Udostępnienie obywatelom, uczniom i nauczycielom na terenach trudno dostępnych

nowych kanałów komunikacyjnych

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 28 z 31s

● Przybliżenie szkolnej edukacji do światowych doświadczeń w takich dziedzinach jak

współczesne media, przesyłanie plików audiowizualnych bezpośrednio do szkolnych

klas i wykorzystanie rozrywki w celach edukacyjnych.

● Pokazanie jak obywatele odległych rejonów współpracują dla osiągnięcia wspólnego

celu, takiego jak promocja regionu i jego zabytków i jak ten wysiłek będzie wspierany

poprzez tworzenie horyzontalnych połączeń pomiędzy szkołami, a miejscową

społecznością.

Związki z programami nauczania:

Nauczanie w dziedzinach takich jak IT, media, język polski, język angielski,

wychowanie plastyczne, sztuka etc. Zbliżenie przenikających się programów z różnych

przedmiotów.

Warunki wst ępne kwalifikacji u żytkowników:

● Podstawowy poziom wiedzy z zakresu ICT i mediów.

● Podstawowa wiedza niezbędna do pomocy przy produkcji programów

multimedialnych

Adres aplikacji: Platforma WebTV do znalezienia na stronie www.dbc-

stream.com/video

Przykładowy sposób wykorzystania:

Jako pierwszy krok uczniowie prowadzą selekcję tematów, które będą skierowane do

produkcji. Mogą to być wybrane aspekty ich codziennego życia: wydarzenia szkolne,

życie w oddalonej społeczności, dziedzictwo kulturowe związane z ich miejscem

zamieszkania, atrakcje turystyczne, bieżąca działalność i wydarzenia. Nauczyciel

pomoże uczniom w ich decyzjach przy tworzeniu projektu, tak aby produkt końcowy

był atrakcyjny zarówno dla twórców jak i dla publiczności. Na tym etapie nauczyciel

może decydować, czy projekt będzie osadzony w programie szkolnym, czy też projekt

wykraczał będzie poza ramy programowe. Następnie uczniowie piszą scenariusz

zawierający wszystkie istotne materiały takie jak teksty, zdjęcia, dźwięk i video clipy z

Internetu, hasła z encyklopedii itp. Nauczyciel proponuje pomoc w prawidłowym i

efektywnym użyciu języka i technicznych aspektów komunikacji w procesie pisania

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 29 z 31s

scenariusza. Kiedy powstanie, scenariusz jest realizowany cyfrowo, zdjęcia wykonują

uczniowie. Role są rozpisane, sceny są przygotowane i ewentualnie nakręcone.

Uczniowie edytują audiowizualny materiał cyfrowy przy użyciu narzędzi ICT. Po

montażu dodawana jest muzyka, która może być nawet skomponowana przez

uczniów. Sugerujemy dodanie napisów w języku angielskim, tak aby produkt finalny

był zrozumiały poza obszarem językowym społeczności. W całym tym procesie,

uczniowie biorąc udział w produkcji filmu, uczą się, jak efektywnie pokazywać

interesujące ich obiekty innym poprzez użycie współczesnych narzędzi

komunikacyjnych i multimedialnych.

3.2 Pozostałe oprogramowanie dost ępne na platformie CAP

Plan realizacji projektu przewiduje, ze na platformie CAP umieszczane będą dalsze

programy, także w różnych wersjach językowych. W przypadku pojawienia się

oprogramowania interesującego dla polskich użytkowników, Fundacja Progress &

Business będzie stopniowo aktualizować opis oprogramowania i materiały

szkoleniowe.

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 30 z 31s

Dodatek 1. Wykaz partnerów Konsorcjum projektu Rural Wings

INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS , GREECE-PATISSION STREET 42, 10682 ATHENS, Koordynator

EADS ASTRIUM SAS , FRANCE-31 AVENUE DES COSMONAUTES,31402 TOULOUSE,

AVANTI COMMUNICATIONS , UNITED KINGDOM-74 RIVINGTON STREET, EC2A 3AY LONDON,

EUTELSAT S.A , FRANCE-70 RUE BALARD, 75502 PARIS,

ELLINOGERMANIKI AGOGI S.A. GREECE - D. PLAKENTIAS 25, 15234 CHALANDRI,

INSTITUT EUROPEEN D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES , established in FRANCE- BOULEVARD DE CONSTANCE, 77305 FONTAINEBLEAU, Centre for Advanced Learning Technologies (CALT),

STOCKHOLM UNIVERSITY , SWEEDEN – UNIVERSITETSVAGEN 10, SE 10691 STOCKHOLM, Institute For International Education / Multimedia,

EUROPEAN DISTANCE and E-LEARNING NETWORK , UNITED KINGDOM- MOORGATE HOUSE, 201 SILBURY BOULEVARD, MK9 1LZ CENTRAL MILTON KEYNES

INTERNATIONAL ENVIRONMENT AND QUALITY SERVICES S.A. GREECE - 15 MESSOGION AVENUE, 11526 ATHENS,

HELLAS SAT CONSORTIUM LTD , CYPRUS- 5 LIMASSOL AVENUE, AGLANTZIA, CY1524 NICOSIA

UNIVERSITAT DE BARCELONA , SPAIN- GRAN VIA DE LE CORTS CATALANES, 585 (Vicerectorat de Recerca; OPER), 08007 BARCELONA for its Department of Didactics and Educational Organisation,

FOUNDATION FOR RESEARCHE AND TECHNOLOGY HELLAS, GREECE- SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK OF CRETE, VASSILIKA VOUTON, GR 711 10 IRAKLIO CRETE, for its Institute of Computer Science,

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCURESTI, ROMANIA-SPL. INDEPENDENTEI NR. 313, 062580 BUCHAREST, Department of Electronics and Telecommunication, Center for Advanced Learning Services (CALS),

ALFA – OMEGA COMMUNICATIONS LTD., ESTONIA – PIKK STR. 38, 10133 TALLINN,

DIGITAL BROADCAST CHANNEL GmbH , SWITZERLAND - REBBERG 27, 4115 MARIASTEIN/BASEL,

UNIVERSITY OF AEGEAN , GREECE-DIMOKRATIAS 1, 85100 RHODES

Fundacja Progress & Business Materiały Szkoleniowe

dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings STR.. 31 z 31s

HELLENIC TELECOMMUNICATIONS AND TELEMATICS APPLICAT IONS COMPANY, GREECE- SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK OF CRETE, VASSILIKA VOUTON, GR 71 003 IRAKLIO CRETE,

EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL, BELGIUM-UNIVERSITEITSPLEIN 1, 2610 ANTWERP,

TELEMEDICINE TECHNOLOGIES , FRANCE- 88 RUE DU DOME, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,

BEN GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV, ISRAEL– MAIN CAMPUS, 84105 BEER SHEVA, Centre For Futurism In Education,

FOURIER SYSTEMS (1989) Ltd, ISRAEL- 16 HAMELACHA ST. AFEK INDUSTRIAL PARK, 48091 ROSH HA'AYIN',

GOKCEADA BELEDIYESI, TURKEY- GOKCEADA TOWN HALL, CONACALE, 17760 GOKCEADA (ta instytucja wycofała się z projektu)

PROGRESS AND BUSINESS FOUNDATION, POLAND - MIECHOWSKA 5B, 30-041 KRAKOW,

INSEAD, FRANCE, BOULEVARD DE CONSTANCE, 77305 FONTAINEBLEAU

TECHNISCHE UNIVERSITAT DRESDEN, GERMANY, Helmholtzstr. 10, 01069 Dresden

Q-PLAN S.A., GREECE, 15 Messogion Avenue, 11526 Athens

STATE ENGINEERING UNIVERSITY OF ARMENIA (SEUA) , REPUBLIC OF ARMENIA, Yerevan, (od 1 stycznia 2007)

IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY (LAE-T SU), REPUBLIC OF GEORGIA, Tbilisi (od 1 stycznia 2007)