Click here to load reader

Mathau o gig a darnau o gig

 • View
  72

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mathau o gig a darnau o gig. Testun y Modiwl. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn prynu cig wedi’i dorri’n barod – yn ddarnau neu’n friwgig (mince). Gallwch brynu cig wedi’i baratoi’n barod hefyd e.e. selsig, ham, byrgers, cebabs. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Mathau o gig a darnau o gig

 • Mathau o gig a darnau o gigmeatandeducation.com 2012

 • Testun y ModiwlMaer rhan fwyaf o bobl yn prynu cig wedii dorrin barod yn ddarnau neun friwgig (mince). Gallwch brynu cig wedii baratoin barod hefyd e.e. selsig, ham, byrgers, cebabs.Mae gwybod o ble maer cig yn dod yn eich helpu wrth i chi ei baratoi, ei goginio ai weini.Maer modiwl hwn yn sn am y gwahanol ffyrdd o fwyta cig eidion, porc a chig oen.RwmpFfiledLlygadyr asenmeatandeducation.com 2012

 • CyflwyniadMae cigyddion mewn siopau neu archfarchnadoedd yn paratoi cig i fodloni gwahanol anghenion eu cwsmeriaid.

  Mae llawer o wahanol ddarnau o gig ar gael, syn rhoi dewis da ir prynwr.

  Caiff cig carcas ei baratoi trwy ei dorrin ddarnau neu ei wneud yn friwgig fel y bydd yn: gyfleus i brynu ychydig ar y tro; gyfleus iw brynu wedii dorrin ddarnau e.e. golwython, stcs; haws iw baratoi ac yn coginion gyflymach; haws iw storion ddiogel.meatandeducation.com 2012

 • Cig heddiwMae pobl heddiwn chwilio am gig: y gellir ei ddefnyddio mewn gwahanol ffyrdd; syn hwylus iw baratoi; syn hawdd ei storio; syn hawdd ei goginio; nad ywn cynnwys llawer o fraster.Syrlwynmeatandeducation.com 2012

 • Lle rydym yn prynu cigmeatandeducation.com 2012

 • Cig heddiw Darnau heb asgwrn (cig eidion, porc a chig oen) cynnig gwerth am arian a gellir eu coginion hawdd ac yn sydyn e.e. grilio.

  Darnau o gig wedi tynnur asgwrn au rolio darnau llai fel eu bod yn coginion gynt ac yn haws eu torri.

  Darnau heb lawer o fraster maer braster wedi cael ei drimio oddi ar y rhain.

  meatandeducation.com 2012

 • Cig heddiw Ciwbiau o gig cig wedii dorrin giwbiau, yn barod i wneud cawl/lobsgows, cebabs a chaserols.

  Briwgig heb lawer o fraster y braster wedii drimio oddi ar y cig cyn ei finsio.

  Stribedi main maer cig yn cael ei dorrin stribedi main yn addas ar gyfer dulliau coginio sydyn e.e. tro-ffro.meatandeducation.com 2012

 • Adnabod darnau o gigMae carcas o gig eidion, porc neu gig oen yn cael ei rannun wahanol ddarnau gall y rhain amrywio yn l pwysau ac ansawdd y carcas. Felly, mae gwahanol ddarnau o gig yn amrywio yn l yr ynni a roddant, y maetholion sydd ynddynt, eu cyfansoddiad, eu pwysau ar braster sydd ynddynt.

  Er bod amrywiadau fel hyn, maer darnau o gig syn cael ei gwerthu yn amrywio yn l adeiledd a chyfansoddiad y carcas e.e. lle maer esgyrn ar cyhyrau.

  meatandeducation.com 2012

 • Adnabod darnau o gigYn gyffredinol: yn hanner blaen (chwarthor blaen) y carcas, mae mwy o gyhyrau (am bob darn o gig) sydd wedi gweithion galetach ac yn cynnwys mwy o feinwe cysylltiol, ac fellyn rhoi cig llai tyner; Mae darnau o gig o gyhyraur gwddf ar ysgwyddau, yn neilltuol, yn cynnwys ffibrau hir trwchus a llawer o feinwe cysylltiol. meatandeducation.com 2012

 • Adnabod darnau o gigYn gyffredinol: mae hanner l carcas (y chwarthor l) yn cynnwys llai o gyhyrau (am bob darn o gig), maent wedi gwneud llai o waith ac maent yn cynnwys llai o feinwe cysylltiol, ac felly dyma lle y ceir y darnau cig mwyaf tyner. Darnau cig o gyhyraur lwyn ar rwmp (y pen l) sydd wedi gwneud lleiaf o waith ac mae ffibraur cyhyraun fyrrach ac yn feinach. Mae yno lai o feinwe cysylltiol a dymar darnau tyner gorau.meatandeducation.com 2012

 • Darnau o gig eidionChwiliwch am y darnau cig syn addas i gael eu coginion araf.ByrgyrsStcs SylwynStcs FfolenDarn or Ystlys LasDarn o Ochr Oraur ForddwydStribedi Tro-ffrioStcs Llygad yr AsenStcs FfiledStc o Ochr Oraur ForddwydCiwbiau o Stecen BalfaisCylchoedd or Goes LasAsen FlaenStc BalfaisBrisged wedi Rholiomeatandeducation.com 2012Briwgig

 • meatandeducation.com 2012Darnau cig oenPa ddarnau fyddain cynnwys fwyaf o feinwe cysylltiol?RhagiauCytledauStcs FfolantCnepynnauGolwython LwynStribedi Tro-ffrioCebabauBriwgigStc YsgwyddYsgwydd wedi RholioCiwbiauFfiledaurGwddfSiancenStcs Coes heb AsgwrnHanner CoesStc FfolenFfolen heb Asgwrn

 • Darnau porcPa ddarnau syn debygol o fod fwyaf tyner?CiwbiauCoesgynAsennau BrasStibedi Tro-ffrioStcs CoesCoes heb AsgwrnStcs LwynGolwython ar yr AsgwrnCanol LwynStcs FfolantStcs FfolenOsso BuccoStcs GwddfStribedi BolaRhag RhostGolwython yr AsenDarn or Ysgwydd wedii Roliomeatandeducation.com 2012

 • Dewis ac amrywiaethEr mwyn ychwanegu dewis ac amrywiaeth, gellir halltu porc ai drin mwg.Cig moch/bacwnCaiff bacwn ei wneud trwy halltu porc halen neu mewn dr hallt. Ar l aeddfedu, maen cael ei werthu fel cig moch di-fwg. Gellir trin y cig moch mwg. Mae hyn yn tywyllur cig ac yn rhoi blas arbennig iddo.GamonCoes gyfan mochyn wedii halltu yw gamon. Yn aml, caiff ei dorrin dafelli syn hawdd eu coginio. Caiff y rhain eu bwytan boeth fel stcs gamon. Mae hefyd yn cael ei werthu wedii goginio ac yn cael ei fwytan oer fel ham. Weithiau, gellir halltu ham ai goginio mewn ffordd arbennig i roi blas neilltuol iddo fel ham ml-rost.meatandeducation.com 2012

 • Dewis ac amrywiaethI fod yn fanwl gywir, nid yw offal yn ddarn o gig. Offal ywr gair a ddefnyddir i ddisgrifior darnau o wartheg, moch a defaid syn cael eu torri oddi ar y carcas (off-falls) pan fydd y cig yn cael ei baratoi iw werthu.Mathau o offal y tu mewn ir carcas maer rhain yn cynnwys afu/iau, arennau, y galon, y dafod, cefndedyn/golwyth melys/sweetbread a treip. Mae gwaed yn fath o offal hefyd ac fei defnyddir i wneud pwdin gwaed. rhannau allanol y carcas e.e. traed moch, cern eidion a chynffon ych.meatandeducation.com 2012

 • Cig a choginioBydd y ffordd o goginio darn neilltuol o gig yn dibynnu ar: y math o ffibrau sydd yn y cyhyrau; faint o feinwe cysylltiol sydd ynddo.

  Bydd darnau o gig syn dod o gyhyrau syn gweithion galed yn cymryd mwy o amser i goginio yn araf e.e. cawl/lobsgows, caserol.Bydd darnau o gig syn dod o gyhyrau nad ydynt yn gweithio mor galed pan fydd yr anifail yn fyw yn gallu cael eu coginion gyflymach o lawer e.e. grilio, tro-ffro.Mae angen amser hir ar offal fel calon neu gynffon ych i goginio yn araf e.e. brwysio neu eu rhoi mewn caserol. Does dim angen llawer o amser coginio ar afu/iau neu arennau (kidneys). Gellir coginio afu ai finsio i wneud pt. meatandeducation.com 2012

 • Technegau coginioBarbeciwioCoginio bwyd (yn yr awyr agored fel rheol) at drybed (trivet) neu gril, dros dn coed neu gols neu fflam mwy.GrilioCoginio neu frownio bwyd yn gyflym o dan wres mawr elfen drydan neu fflam nwy. Dim ond ar gyfer darnau tyner o gig, dim mwy na 5cm o drwch, y mae hyn yn addas.FfroBas: coginio bwyd mewn ychydig iawn o saim mewn padell ffro fas.Tro-ffro: coginio bwyd yn gyflym, gydag ychydig o fraster neu hebddo, dros wres uchel.Dwfn: coginio bwyd mewn llawer o saim wedii gynhesu ymlaen llaw.meatandeducation.com 2012

 • Technegau coginioRhostioCoginio bwyd ar dymheredd uchel, sych, mewn ffwrn/popty. Maer gwres sych yn carameleiddio wyneb y cig.Pot-rostioCoginio darn o gig, sydd wedii frownio eisoes, ar ben llysiau, gydag ychydig iawn o hylif, mewn potyn r caead yn dynn arno.Caserolio/Brwysio/StiwioCognio darnau mwy gwydn o gig yn araf, mewn digon o hylif, gydar caead yn dynn arno. Mae cig wedii frwysio yn eistedd ar wely trwchus o lysiau gyda stoc cryf. Fel rheol maer cig wedii dorrin sgwariau neun stcs.meatandeducation.com 2012

 • Technegau coginio: Cig eidionBarbeciwioGrilioFfroPitsa eidion a parmesanStc syrlwynStc rwmp eidion yn stribediCobiau cyriBriwgig eidionByrgyrs sbeis Asiameatandeducation.com 2012

 • Technegau coginio: Cig eidionRhostioPot-rostioCaserolio/brwysio/stiwioDarn ochr oraur ForddwyCoes lasPot rhost siarpEidion rhost gyda mwstard caws ac ham parmaGwlash eidionDarn brisgcdmeatandeducation.com 2012

 • Technegau coginio: cig oenBarbeciwioGrilioFfroBriwgig oenStribedi cig oenDarnau gwddf oenFfn cig oen gyda phapricaCig oen teriyakiGwddf wedi grilio gyda Gorbwmpenmeatandeducation.com 2012

 • Technegau coginio: cig oenRhostioPot-rostioCaserolio/brwysio/stiwioCytledi cig oen gyda relish yr hydrefSiancen oenDarn or ysgwndd diasgrrn ac wedii rowlioYsgwydd wedii rostio mewn potynSianc blas TaiCytledi cig oenmeatandeducation.com 2012

 • Technegau coginio: PorcBarbeciwioGrilioFfroFfn porc a ffrwythauRisoto porcSalad bacwn pys a pherlysiauStcs lwynStribedi canol lwynBacwnmeatandeducation.com 2012

 • Technegau coginio: PorcRhostioPot-rostioCaserolio/brwysio/stiwioBola porcBola wedii goginio gyda seidr a sbeisColwythion porcGolwythion gyda ffa a chorizoPorc y caribiYsgwydd porc wedii giwbiomeatandeducation.com 2012

 • Crynodeb Mae cig ar gael iw brynu wedii dorrin ddarnau bach neu fawr neu fel mins. Mae rhai cigoedd yn cael eu paratoi ymlaen llaw hefyd e.e. selsig, ham, byrgers. Maer mathau hyn o gig yn ei gwneud yn hawdd ir defnyddiwr maent yn rhoi dewis ac maent yn hwylus iw paratoi, yn hawdd eu storio ac yn syml iw coginio. Ma gan wahanol ddarnau o gig wahanol nodweddion e.e. ynni a maetholion, cyfansoddiad, pwysau, maint ac ymddangosiad. Mae angen coginio gwahanol ddarnau mewn gwahanol ffyrdd yn dibynnu o ble yn yr anifail y maent wedi dod e.e. yn araf (caserol), yn gyflymach (tro-ffro). Er mwyn rhoi mwy o ddewis ac amrywiaeth, mae porc yn cael ei halltu. Mae modd bwyta offal mewn nifer o brydau poblogaidd hefyd e.e. iau a chig moch.meatandeducation.com 2012

 • Os hoffech ragor o wybodaeth a chymorth, ewch i:www.meatandeducation.comwww.hccmpw.org.ukwww.eatwelshlamb.org.ukmeatandeducation.com 2012