MEDIACJA dla CIEBIE - mediator- ?· jest pomoc w osiągnięciu przez zwaśnione strony satysfakcjonującego…

  • View
    214

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

Micha Ryszard Wysocki - M E D I A T O R S D O W Y - mediacje gospodarcze i cywilne ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.mediator-wysocki.pl

1

--- MEDIACJA dla CIEBIE --- czyli mediacja cywilna

w pytaniach i odpowiedziach

Spis treci:

I. Co to jest mediacja? 2

II. Kim jest mediator? 2

III. Dlaczego nie do sdu? zalety mediacji 3

IV. Porwnanie mediacji z procesem sdowym 3

V. Co rni mediacj cywiln od innych form mediacji? 4

VI. Jakie sprawy nadaj si do mediacji cywilnej? 4

VII. Jak si przygotowa? 5

VIII. Jak przebiega mediacja? 6

IX. Jakie s koszty mediacji? 7

X. Jak zapobiega sporom sdowym? 8

Micha Ryszard Wysocki - M E D I A T O R S D O W Y - mediacje gospodarcze i cywilne ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.mediator-wysocki.pl

2

I. Czym jest mediacja?

~ Definicj mediacji mona przedstawi nastpujco: jest to polubowna i pozasdowa metoda rozwizywania sporw, w ktrej neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we wzajemnej

komunikacji, okreleniu interesw oraz wypracowaniu oboplnie akceptowalnego porozumienia.

~ Mediacja w aspekcie prawnym, w sprawach cywilnych regulowana jest przepisami art. 10, 1831 18315 oraz 2021 ustawy kodeks postpowania cywilnego. Prowadzi si j w oparciu o umow o mediacj (zamiast / przed wszczciem postpowania sdowego) albo na mocy postanowienia sdu o skierowaniu stron do mediacji (w trakcie postpowania sdowego). Wszczcie mediacji przerywa bieg terminu przedawnienia. Z przebiegu mediacji mediator spisuje protok. Mediacj zakoczon porozumieniem wieczy pisemna ugoda, ktr sd na wniosek ktrejkolwiek ze stron zatwierdza. Taka ugoda ma moc prawn ugody zawartej przed sdem.

~ Mediacja w aspekcie socjologicznym to dobrowolny proces, w ktrym skonfliktowane strony prbuj osign porozumienie akceptowalne dla obu stron (innymi sowy mediacja oferuje polubowne zakoczenie konfliktu, bez koniecznoci wdawania si w spr sdowy). Jedynym warunkiem jaki musi zosta speniony, to dobra wola i zgoda obu stron na takie rozwizanie. Mediator peni rol przewodnika dba o wzajemny szacunek, pozwala stronom nawiza dialog, stwarza konstruktywn atmosfer spokoju, a take zapewnia wsparcie merytoryczne.

~ Mediacja w aspekcie biznesowym powinna by okrelona jako proces zarzdzania negocjacjami, a mediator jest profesjonalnym menederem tych negocjacji.

II. Kim jest mediator?

~ Mediator to osoba zaufania publicznego i peni on wan spoecznie rol w obrocie prawnym. Wane jest, aby wzbudza on u stron zaufanie i zapewnia poczucie bezpieczestwa. W swojej misji mediator musi kierowa si zasadami neutralnoci i yczliwoci, a jego nadrzdnym celem jest pomoc w osigniciu przez zwanione strony satysfakcjonujcego je porozumienia. Podobnie jak notariusz, mediator ma w swj zawd wpisany obowizek bezstronnoci, bowiem w przeciwiestwie do adwokata, czy radcy prawnego, nigdy nie reprezentuje interesu klienta zawsze czuwa nad zachowaniem rwnowagi obu stron. Dobra znajomo prawa przez mediatora jest nieodzowna - powinien on nie tylko czuwa nad przebiegiem mediacji, ale te nad prawidowoci jej formalno-prawnej strony i wykonalnoci podpisanej ugody.

~ Mediator: - jest stranikiem procedury i wzajemnego szacunku, - jest profesjonalist czuwa nad wykonalnoci rozwiza i wypracowywanej ugody, - pozostaje neutralny i bezstronny pomaga stronom osign porozumienie, - nie jest adwokatem nie reprezentuje interesw adnej strony nie mona go wynaj, - nie jest sdzi nie ocenia i nie wydaje werdyktu.

Micha Ryszard Wysocki - M E D I A T O R S D O W Y - mediacje gospodarcze i cywilne ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.mediator-wysocki.pl

3

III. Dlaczego nie do sdu? zalety mediacji

Jest wiele niepodwaalnych zalet mediacji, ktre uwidaczniaj si szczeglnie w zestawieniu z postpowaniem sdowym. Oto najwaniejsze z argumentw: ~ mediacja jest skuteczna: przerywa bieg terminw przedawnienia, a zakoczona ugod ma moc

rwn ugodzie zawartej przed sdem, ktra z kolei stanowi tytu wykonawczy uprawniajcy do prowadzenia egzekucji (rwnie Europejski Tytu Egzekucyjny),

~ mediacja jest tania: jej koszty s relatywnie niedue i atwe do skalkulowania w przeciwiestwie do kosztw i wydatkw sdowych,

~ mediacja jest szybka: jej przebieg jest elastyczny i uzaleniony od woli i aktywnoci stron nie od przepenionego terminarza sdowego,

~ mediacja jest dyskretna: o fakcie jej prowadzenia wie bardzo may krg osb jest to szczeglnie wane w stosunkach rodzinnych, czy tez ssiedzkich,

~ mediacja jest poufna: tajno jej przebiegu i wszystkich szczegw ochronione s prawnie, a mediatora obowizuje tajemnica zawodowa stanowi to cakowite przeciwiestwo posiedze sdowych, ktre z zasady s jawne (bardzo istotne dla np. wraliwych spraw osobistych),

~ mediacja jest przejrzysta: strony mog otwarcie si wypowiada, a przebieg mediacji jest prosty i cakowicie odformalizowany w przeciwiestwie do skomplikowanych procedur sdowych,

~ mediacja jest efektywna: oferuje olbrzymi ilo nieszablonowych rozwiza i pen kontrol stron nad jej przebiegiem co nie jest moliwe przy rozwizaniu sdowym,

~ mediacja jest przyjazna: spotkanie na neutralnym gruncie i osoba mediatora jako przewodnika procesu pomaga nie tylko wypracowa ugod ale rwnie pozosta w zgodzie (szczeglnie istotne dla czonkw rodziny, a take ssiadw) co nigdy nie jest atwe przy kontradyktoryjnym procesie i stresie zwizanym z przebywaniem na sali sdowej.

IV. Porwnanie mediacji z procesem sdowym.

MEDIACJA POSTPOWANIE SDOWE

redni czas trwania ~1 30 dni ~ 580 830 dni* kontrola tempa strony sd

kontrola przebiegu strony sd kontrola rezultatu strony (i mediator) sd komunikacja stron intensywna brak

poufno / dyskrecja

pena / dua brak / brak

koszty niskie wysokie formalizm brak wysoki

dalsze kontakty moliwe bardzo trudne

* rdo: raport Doing Business 2012, Bank wiatowy i IFC, s. 128

Micha Ryszard Wysocki - M E D I A T O R S D O W Y - mediacje gospodarcze i cywilne ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.mediator-wysocki.pl

4

V . Co rni mediacj cywiln od innych form mediacji?

~ Istnieje kilka rodzajw mediacji, a rozrnienia dokonuje si wedug gazi prawa, jakiej mediacja dotyczy. Najczciej wymienia si mediacj cywiln, karn, rodzinn, gospodarcz i w sprawach nieletnich. Kada z tych kategorii mediacji posiada swoje wyrane odrbnoci.

~ Mediacja cywilna charakteryzuje si tym, e podmiotami zaangaowanymi w konflikt s tutaj najczciej osoby fizyczne, a sam konflikt dotyczy szerokiego wachlarza, tzw. codziennych sporw niezwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej bardzo czsto s to mediacje rodzinne, ssiedzkie lub pracownicze.

~ Mediator prowadzcy mediacj cywiln musi wykaza si nie tylko odpowiednim przygotowaniem do prowadzenia mediacji w ogle i dobr reputacj, ale take wyksztaceniem i dowiadczeniem prawniczym. Musi on by w stanie nie tylko aktywnie uczestniczy w procesie dochodzenia do akceptowalnego pod ktem prawnym porozumienia, ale te skonstruowa nierzadko skomplikowan ugod i zadba, by nadawaa si ona do zatwierdzenia przez sd. Szczeglnie wskazana jest tu praktyka z zakresu prawa cywilnego, obrotu nieruchomociami, czy spadkowego.

~ W cywilnych mediacjach transgranicznych szczeglnie pomocna jest bardzo dobra znajomo jzykw obcych, umoliwiajca prowadzenie mediacji np. w jzyku angielskim, bez koniecznoci poredniczenia tumacza. Znaczco usprawnia to postpowanie, a take obnia jego koszty.

VI. Jakie sprawy nadaj si do mediacji cywilnej?

~ Do mediacji skierowa mona wszystkie sprawy, w ktrych dopuszczalne jest zawarcie ugody. Podstawowym warunkiem, ktry musi zosta speniony jest zgoda obu stron na takie wanie rozwizanie, albowiem podstawow zasad mediacji jest dobrowolno. Oto przykadowy katalog spraw, jakie mog zosta poddane mediacji cywilnej:

- spory dotyczce sposobu lub terminu zapaty, - spory o odszkodowanie, - spory o naruszenie dbr osobistych, - spory ssiedzkie lub lokalowe, - spory przy ustanawianiu, wykonywaniu lub znoszeniu suebnoci, - spory o zniesienie wspwasnoci, - spory o podzia majtku wsplnego, - spory o dzia spadku, - spory i skargi konsumenckie, - spory zwizane z tzw. zdarzeniami medycznymi (np. bd w leczeniu, zakaenie szpitalne, itp.)

~ W ramach mediacji cywilnej rozwizuje si te sprawy z zakresu prawa pracy, przykadowo: - spory dotyczce nalenoci ze stosunku pracy, - spory midzy pracownikami, zespoami lub wydziaami danego pracodawcy.

~ a take sprawy rodzinne, tj.: - uzgadnianie planu wychowawczego przez rozwodzcych si rodzicw, - podzia majtku wsplnego r