45
Metode alokacije općih troškova proizvodnje Dr. sc. Hrvoje Perčević

Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Metode alokacije općih

troškova proizvodnje

Dr. sc. Hrvoje Perčević

Page 2: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Opći troškovi proizvodnje

Komponenta troškova proizvoda kod metode

ukupnih troškova

Indirektni troškovi proizvodnje koji se ne mogu

direktno identificirati s nositeljima troška

(proizvodima ili uslugama)

Problem alokacije općih troškova proizvodnje na

nositelje troška – u cilju utvrđivanja jediničnog troška

proizvodnje proizvoda

Page 3: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Praćenje OTP

U računovodstvu poslovnog subjekta postoji

potreba za praćenjem općih troškova

proizvodnje po:

1. Prirodnim vrstama

2. Mjestima troška

3. Nositeljima troška

Page 4: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Raspoređivanje općih troškova

proizvodnje Kritični momenti u raspoređivanju općih troškova

proizvodnje:

1. Raspoređivanje općih troškova proizvodnje sa sporednih

i pomoćnih mjesta troškova na glavna mjesta troškova

2. Raspoređivanje općih troškova proizvodnje s glavnih

mjesta troškova na nositelje troškova (proizvode i usluge)

Page 5: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Opći troškovi proizvodnje

Mjesta troškova

Nositelji troškova (proizvodi i usluge)

Direktni troškovi

proizvodnje

Metode alokacije OTP Raspored s pomoćnih MT na

glavna MT

Raspored s glavnih MT na

nositelje troškova (proizvode i

usluge)

Sustavi obračuna troškova

- Stope dodatke OTP-a

Page 6: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Mjesta troškova

Mjesto troškova je funkcijski, prostorno ili stvarno zaokružena jedinica u okviru poduzeća u kojoj ili u vezi s kojom se u poslovanju pojavljuju troškovi koji se mogu rasporediti na pojedine proizvode i za koje je netko odgovoran.

Obuhvaćanje troškova po mjestima troškova provodi se u cilju utvrđivanja kontrole troškova i efikasnosti menadžmenta mjesta troškova.

Page 7: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

KRITERIJI KLASIFIKACIJE MJESTA TROŠKOVA

Prostorni kriterij Funkcionalni

kriterij

Kriterij

odgovornosti

Kriterij

obračuna

•Skladište

•Upravna

zgrada

•Proizvodni

pogon

•Prodavaonica

•Nabavna

funkcija

•Proizvodna

funkcija

•Prodajna

funkcija

•Financijska

funkcija

•Troškovni

centri

•Prihodni centri

•Profitni centri

•Investicijski

centri

•Glavna mjesta

•Sporedna

mjesta

•Pomoćna

mjesta

•Zajednička

mjesta

Page 8: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Vrste mjesta troškova prema kriteriju

obračuna 1. glavna mjesta troškova

2. sporedna mjesta troškova

3. pomoćna mjesta troškova

4. zajednička mjesta troškova

Glavna mjesta troškova su proizvodni pogoni koji predstavljaju u suvremenoj organizaciji profitne centre poduzeća

Sporedna i pomoćna mjesta troškova su dio proizvodnog dijela poduzeća koji je u funkciji servisiranja glavnih mjesta troškova.

Page 9: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Analiza i vrste kapaciteta

Za potrebe evidentiranja i raspoređivanja OTP

bitna je analiza kapaciteta

Vrste kapaciteta

1. Teoretski (idealni, maksimalni)

2. Praktični

3. Normalni

4. Očekivani

5. Ostvareni.

Page 10: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Teoretski kapacitet

Maksimalna razina aktivnosti nekog poduzeća

Osnovna pretpostavka → faktori proizvodnje će idealno funkcionirati

Ne uvažava realnosti poput kvarova i drugih faktora zaustavljanja proizvodnje

Predstavlja polazište, ali ne i osnovu, za kalkuliranje OTP

Page 11: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Praktični kapacitet

Kapacitet koji se može ostvariti tijekom

radnog vremena uvažavajući realnosti

prekida te ostale materijalne i tehničke

faktore proizvodnje.

Rezultat je endogenih faktora

Predstavlja fazu s ciljem računanja

normalnog kapaciteta

Podloga za planiranje

Page 12: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Normalni kapacitet

Kombinacija endogenih i egzogenih faktora proizvodnje

Pored praktičnog kapaciteta uključuje još i tržište inputa i outputa

Računa se za jedno razdoblje (od 5 do 10 godina)

Predstavlja prosječni kapacitet 5 – 10 godina

Page 13: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Očekivani i ostvareni kapacitet

Očekivani kapacitet definira se za

nadolazeće obračunsko razdoblje → planirani

kapacitet

Ostvareni kapacitet → stvarna razina

proizvodnje određenog obračunskog

razdoblja

Page 14: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Utjecaj kapaciteta na alokaciju OTP

Za alokaciju OTP bitan je odnos ostvarenog

i normalnog kapaciteta

Fiksni dio OTP dijeli se na dva dijela:

1. Iskorišteni fiksni OTP

2. Neiskorišteni fiksni OTP

Ostvarena razina proizvodnje

Iskorišteni fiksni OTP = fiksni OTP x

Normalni kapacitet

Page 15: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Metode alokacije OTP sa sporednih i

pomoćnih na glavna mjesta troškova

Postoje tri metode alokacije OTP sa

sporednih i pomoćnih mjesta troškova na

glavna mjesta troškova:

1. Direktna metoda

2. Indirektna metoda (postupna, fazna)

3. Algebarska metoda (recipročna metoda)

Page 16: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Direktna metoda

Najčešća i najjednostavnija metoda

Troškovi pomoćnih i sporednih mjesta troškova

direktno se raspoređuju na glavna mjesta troškova

Za raspoređivanje koriste se određene baze

(ključevi)

Zanemaruje međusobno pružanje usluga pomoćnih i

sporednih mjesta troškova

Page 17: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Direktna metoda

Glavno mjesto

troškova 1

Glavno mjesto

troškova 2

Pomoćno mjesto

troškova 1

Pomoćno mjesto

troškova 2

Page 18: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Pogonski obračunski list

Raspored ukupnih troškova po mjestima njihova nastanka

M j e s t o t r o š k a

Vrsta troška

Glavna mjesta troška Pomoćna

m j e s t a

t r o š k a

U p r a v a

i

p r o d a j a

P o g o n A P o g o n B Ukupni

trošk. DT OT DT OT

Rad

ioni-

ca

Ko-

tlov-

nica

OTUP

Troškovi amortizacije xx x x x x x

Troškovi investicijskog održavanja x x x x x x x

T r o š k o v i o t p i s a s i t n o g i n v e n t a r a x x x x x x x

T r o š k o v i e n e r g i j e x x x x x x x

T r o š k o v i b r u t o p l a ć a ( i n d i r e k t a n t r o š a k ) x x x x x x x

T r o š k o v i d i r e k t n o g m a t e r i j a l a ( M I - m a t . i z r a d e ) x x x x x x

T r o š k o v i d i r e k t n o g r a d a ( P I – p l a ć e i z r a d e ) x x x x x x

U K U P N I P R I M A R N I T R O Š K O V I X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

OBRAČUN TROŠKOVA

---------!

<--!

a) Uprave i prodaje

x x x x

b) Kotlovnice

x

x

x

----!

<--!

c) Radionice

x

----!

<--!

d) Raspored OTI u PB

x

----!

<--!

e) Raspored OTI u PA

x

----!

<--!

U K U P N I T R O Š K O V I XXX

XX

XX

0 XX

XX

0 0 0 0

Izvor: Peršić M., Menadžersko računovodstvo hotela, HZRiF

Page 19: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Indirektna metoda

Djelomično uzima u obzir međusobno pružanje usluga pomoćnih mjesta troškova

Temelji se na pretpostavci da postoje pomoćna mjesta troškova koja pružaju usluge drugim pomoćnim i glavnim mjestima troškova, ali od njih ne primaju usluge

Pružanje usluge jednog pomoćnog mjesta troškova drugom je jednosmjerno

Djelomično ispravlja negativnosti direktne metode

Page 20: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Indirektna metoda

Glavno mjesto

troškova 1

Glavno mjesto

troškova 2

Pomoćno mjesto

troškova 1

Pomoćno mjesto

troškova 2

Page 21: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Algebarska (recipročna) metoda

Najtočnija i najpreciznija metoda

Uzima u obzir međusobno pružanje usluga između pomoćnih mjesta troška

OTP se raspoređuje i na pomoćna i na glavna mjesta troškova prema opsegu pružanja usluga

Opseg pružanja usluga određuje se preko određene baze (ključa) i izražava se najčešće postotno

Utvrđivanje recipročnih troškova Recipročni troškovi = Troškovi nastali na + Troškovi prenijeti s

samom MT drugog (drugih) MT-a

Page 22: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Koraci u primjeni algebarske metode

1. Iskazivanje troškova pomoćnih mjesta troškova i njihovih recipročnih odnosa u formi linearne jednadžbe

2. Rješavanje sustava linearnih jednadžbi putem kojih se utvrđuju ukupni (recipročni) troškovi svakog pomoćnog mjesta troškova

3. Alokacija ukupnih recipročnih troškova pomoćnih mjesta troškova na ostala pomoćna i na glavna mjesta troškova na temelju opsega pružanja usluga (postotaka)

Recipročni troškovi Radionice = 12.000 + 10% Troškova kotlovnice

Recipročni troškovi Kotlovnice = 5.500 + 15% Troškova radionice

Page 23: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Algebarska metoda

Glavno mjesto

troškova 1

Glavno mjesto

troškova 2

Pomoćno mjesto

troškova 1

Pomoćno mjesto

troškova 2

Page 24: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Raspoređivanje troškova na proizvode

Troškovi glavnog mjesta troškova

Sustavi obračuna troškova

(kalkulacije za utvrđivanje troška

proizvoda)

Proizvodi

Page 25: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Sustav obračuna troškova – definicija

Postupak planiranja, evidentiranja, obračuna i

kontrole troškova

Metodologija računovodstvenog planiranja,

identificiranja, praćenja i alokacije troškova u

cilju utvrđivanja jediničnog troška proizvoda ili

usluge (nositelja troškova)

Poduzeće kreira sustav obračuna troškova

prema svojim specifičnostima

Page 26: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Zadaci sustava obračuna troškova

Identifikacija troškova po prirodnim vrstama

Klasifikacija troškova na troškove proizvoda i

troškove razdoblja

Evidentiranje i obuhvaćanje troškova po mjestima

troškova

Raspoređivanje indirektnih troškova proizvodnje s

pomoćnih na glavna mjesta troškova

Evidentiranje i obuhvaćanje troškova po nositeljima

troškova (proizvodima i uslugama)

Utvrđivanje jediničnog troška proizvoda (usluge9

Page 27: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Vrste sustava obračuna troškova

Sustav obračuna troškova prilagođen je

vrsti proizvodnje

S obzirom na vrstu proizvodnje, razlikuju su

dva osnovna sustava obračuna troškova:

1. Sustav obračuna troškova po radnom nalogu

2. Procesni sustav obračuna troškova

Page 28: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Suvremena podjela sustava obračuna

troškova

Temelji se na načinu alokacije indirektnih

troškova proizvodnje na proizvode

1. Tradicionalni sustavi obračuna troškova

2. Suvremeni sustav obračuna troškova

Razlika je u pristupu alokacije OTP na

proizvode

Tradicionalni pristup – mjesta troškova

Suvremeni pristup - aktivnosti

Page 29: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Sustav obračuna troškova po radnom

nalogu

Primjenjuje se u proizvodnji po narudžbi

Proizvodnja se odvija na temelju radnog naloga

Radni nalog – količini proizvoda ili seriju proizvoda

koja se mora proizvesti u određenom roku prema

narudžbi kupca

Za svaki proizvod ili seriju proizvoda otvara se

zaseban radni nalog

Radni nalog – privremeni nositelj troškova

Po radnom nalogu se evidentiraju, prate i alociraju

troškovi proizvodnje

Page 30: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Radni nalog 1

Radni nalog 2

Radni nalog 3

Trošak

direktnog

materijala

Trošak

direktnog rada

OTP

Stopa

dodatka

OTP

Iznos OTP

Stopa dodatka OTP = ________________________________

Baza za alokaciju OTP

(sadi direktnog rada, strojni sati)

Page 31: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Procesni sustav obračuna troškova

Primjenjuje se u procesnoj proizvodnji

Neprekidno odvijanje proizvodnog procesa – proizvodnja nije uvjetovana narudžbom

Nema radnih naloga – nije unaprijed poznata količina proizvodnje u razdoblju

Ukupna proizvodnja – konačni nositelj troškova

Homogenost proizvodnje

Fazna proizvodnja – u svakoj fazi se odvijaju proizvodni procesi

Proizvodni proces – privremeni nositelj troškova

Page 32: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Procesni sustav obračuna troškova

Troškovi proizvodnje se prate po proizvodnim

procesima

Proizvodni proces “prenosi” svoje troškove na

sljedeću fazu – proizvodni proces

Troškovi proiozvodnog procesa – troškovi

nastali u samom procesu + troškovi

“preneseni” iz prethodnog procesa

U zadnjoj fazi (proizvodnom procesu)

kumuliraju se ukupni troškovi proizvodnje

Page 33: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Proces 1 Proces 2 Proces 3 Gotovi

proizvodi

Trošak direktnog materijala

Trošak direktnog rada

OTP

Stopa

dodatka OTP

troškovi dovršene

proizvodnje

troškovi dovršene

proizvodnje

troškovi dovršene

proizvodnje

Page 34: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

ABC metoda – sustav obračuna

troškova na temelju aktivnosti

Page 35: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Automatizacija proizvodnih procesa

Tehnološke inovacije

Globalna konkurencija

Promjena u strukturi troškova proizvodnje

- povećanje OTP

- smanjenje troškova direktnog rada

Trendovi u modernom proizvodnom

okruţenju

Page 36: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

arbitrarno raspoređuje opće troškove

proizvodnje (OTP) na nositelje troška

ukupni OTP poduzeća raspoređuju se na

proizvode na temelju kriterija (baza) kao npr.

sati direktnog rada strojni sati i sl.

Baze povezane s količinom proizvodnje

polazna pretpostavka je: postoji povezanost

između OTP i baze za raspoređivanje OTP

na nositelje

Ne uavžavaju složenost proizvodnje

TRADICIONALNI SUSTAVI

OBRAČUNA TROŠKOVA

Page 37: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Promjena strukture troškova utječe na

alokaciju troškova

Arbitrarne alokacijske baze ne mogu

objektivno rasporediti OTP na proizvode

Veća količina proizvodnje - veći iznos OTP i

obrnuto

Ne uvažavaju složenost proizvodnje

Nepouzdan jedinični trošak proizvoda

Nepouzdana ocjena profitabilnosti proizvoda

Pogrešne menadžerske odluke

Problemi kod primjene tradicionalnih

metoda

Page 38: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

ako su promijenjeni uvjeti poslovanja a time i

struktura troškova, tehnologije, tržišta i sl.

potrebno je utvrdi “istinit” trošak za pojedini

nositelj troška (proizvod, radni nalog, uslugu

ili klijenta),

dominantni OTP u strukturi troškova

tradicionalne metode postaju irelevantne

KADA JE NUŢNA PROMJENA SUSTAVA

OBRAČUNA TROŠKOVA?

Page 39: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

R. Kaplan, R. Cooper, T. Johnson i P.

Turney, Elli Goldratt- konstatiraju

tradicionalne metode raspoređivanja troškova

kao kritičnu točku upravljanja troškovima,

Kaplan i Cooper suprostavljaju

tradicionalnim metodama sustav upravljanja

na bazi aktivnosti ili procesa,

Metoda dobiva naziv ABC (Activity-Based

Costing) 1987.

POTREBNA JE PROMJENA METODA

RASPOREĐIVANJA TROŠKOVA

Page 40: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

točnija i ispravnija metodologija obračuna

troškova

usmjerena je prije svega na indirektne

troškove (OTP)

Indirektni troškovi prate se po aktivnostima

Indirektni troškovi raspoređuju se s aktivnosti

na nositelje troškova temeljem faktora

trošenja

ABC METODA

Page 41: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

nositelji troškova konzumiraju određene

aktivnosti

aktivnosti konzumiraju određene resurse

potrošnja resursa je ono što usmjerava

troškove

prepoznavanje ove relacije kritično je za

uspješnu primjenu ABC m. i upravljanje OTP-

om

TEMELJNE PRETPOSTAVKE ABC

METODE

Page 42: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

input aktivnosti troškovi aktivnosti nosioci troškova (procesi) (procesa) (proizvodi, usluge i korisnici)

ABC METODA

Resursi – ekonomski element korišten za realizaciju aktivnosti (procesa)

Aktivnost (proces) – lanac zadataka i radnji potrebnih za izradu proizvoda ili

usluga

Faktor trošenja – faktor koji uzrokuje nastanak troška određene aktivnosti

Nositelj troška (troškovni objekt) – proizvod, usluga, kupac, ugovor, projekt…

Page 43: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

TRADICIONALNE ABC

KONCEPT TRADICIONALNE VS SUVREMENE METODE

OTP DIR.TR. OTP DIR.TR.

PROIZVODI PROIZVODI

BAZA

AKTIVNOSTI

FAKTORI TROŠENJA

Page 44: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

1. Prepoznavanje aktivnosti

2. Utvrđivanje potpornih troškova svake

aktivnosti (indirektnih tj. OTP)

3. Utvrđivanje faktora trošenja

4. Prikupljanje podataka o aktivnostima

5. Računanje troška proizvoda

KORACI U PRIMJENI ABC

Page 45: Metode alokacije općih troškova proizvodnje · Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu

Proizvodne linije se znatno razlikuju u opsegu i složenosti proizvodnje

Proizvodne linije su brojne, različite i zahtijevaju različitu razinu potpornih usluga

OTP čine značajan udio u ukupnim troškovima proizvodnje

Značajna promjena proizvodnih procesa – od radno intenzivnih do kapitalno intenzivnih zahvaljujući automatizaciji

Menadžeri ne koriste informacije iz postojećeg računovodstvenog sustava prilikom donošenja odluka, već se koriste alternativnim izvorima

Kada je pogodna primjena ABC metode?