136
ISSN - 1840 -1619 GODINA XVI DECEMBAR /PROSINAC 2016. PO KANTONIMA 12 MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ISSN - 1840 -1619

GODINA XVI DECEMBAR /PROSINAC 2016.

PO KANTONIMA

12

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLEDFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Page 2: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

Izdaje i štampa/tiska: Federalni zavod za statistiku, Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo

Telefon/Fax: +387 33 22 61 51Elektronska pošta/E-mail:[email protected]

Internetska stranica/Web site: http/www.fzs.ba

Odgovara: Dr Emir Kremić, direktor

Molimo korisnike da pri korištenju podataka navedu izvor

Štampano/Tiskano u 170 primjeraka

Obavjesti daje Odsjek za odnose s javnošću i biblioteka

Telefon: + 387 33 20 64 52/lok 234 + 387 33 40 70 19

Pretplata publikacija: + 387 33 20 64 52/lok 235 + 387 33 40 70 20

Page 3: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

U V O D

„Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima“ je sveobuhvatna publikacija u kojoj se prikazuju rezultati pojedinačnih statističkihistraživanja ili više istraživanja iz istog područja za nivo kantona i općina.

Podaci su rezultat statističkih istraživanja koje provodi Federalni zavod za statistiku prema Planu provođenja statističkih istraživanja odinteresa za FBiH.

Pored podataka koji su rezultat redovnih/redovitih statističkih istraživanja Federalnog zavoda za statistiku publikuju se i podaci drugihinstitucija koje su uključene u statistički sistem/sustav Federacije.

Podaci se prikazuju u godišnjim, kvartalnim i mjesečnim serijama a sistematizirani su po statističkim oblastima.

Podaci koji se daju po određenim nivoima klasifikacije djelatnosti, iskazani su prema KD BiH 2010, koja sadržajno i strukturno upotpunosti odgovara EU Statističkoj klasifikaciji djelatnosti NACE Rev.2.

Mjesečni podaci za tekuću godinu su najčešće prethodni rezultati i podložni su korekcijama. Izvršene korekcije se obilježavajuzvjezdicom u onom broju „Mjesečnog statističkog pregleda FBiH po kantonima“ u kojem je izvršena korekcija.

D I R E K T O R

Dr Emir Kremić

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 3

Page 4: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

SKRAĆENICE / KRATICE

d.n. drugdje nespomenuto

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoevropskih zemalja

Efta Evropsko/Europsko udruženje za slobodnu trgovinu

EU Evropska/Europska unija

GWh gigavat-sat

ha hektar

hilj. hiljadu

hl hektolitar

kg kilogram

KM konvertibilna marka

km kilometar

km2 kvadratni kilometar

kom. komad

kut. kutija

KV kvalificirani (radnik)

KVG Kvalifikacija vrsta građevina

kW kilovat

I litra

m metar

m2 kvadratni metar

m3 kubni/kubični metar

mil. milion

MWh megavatsat

NKV nekvalificirani (radnik)

NSS niža stručna sprema

PKV polukvalificirani (radnik)

KD Klasifikacija djelatnosti

SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija

SSS srednja stručna sprema

t tona

tis. tisuća

VKV visokokvalificirani (radnik)

VSS visoko stručna sprema

VŠS viša stručna sprema

ZNAKOVI

- nema pojave

… ne raspolaže se podatkom

0 podatak je manji od 0,5 upotrebljene jedinice mjere

0 prosjek

1) oznaka za napomenu

* isprevljen podatak

−* Indeks veći od 300,0

4 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

Page 5: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

UVOD 5

SKRAĆENICE/KRATICE I ZNAKOVI 6

SADRŽAJ 7

OSNOVNI POKAZATELJI PRIVREDNIH / GOSPODARSKIH

I DRUGIH KRETANJA PO KANTONIMA 9

UNSKO - SANSKI KANTON

Prirodno kretanje stanovništva 10

Zaposlenost, nezaposlenost i plaće 11

Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 14

Prijevoz i skladištenje 14

Industrija 15

Vanjska trgovina 16

Turizam 20

KANTON POSAVSKI

Prirodno kretanje stanovništva 24

Zaposlenost, nezaposlenost i plaće 25

Prijevoz i skladištenje 28

Industrija 28

Vanjska trgovina 29

Turizam 33

TUZLANSKI KANTON

Prirodno kretanje stanovništva 36

Zaposlenost, nezaposlenost i plaće 37

Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 40

Prijevoz i skladištenje 40

Industrija 41

Vanjska trgovina 42

Turizam 46

ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON

Prirodno kretanje stanovništva 50

Zaposlenost, nezaposlenost i plaće 51

Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 54

Prijevoz i skladištenje 54

Industrija 55

Vanjska trgovina 56

Turizam 60

BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON

Prirodno kretanje stanovništva 64

Zaposlenost, nezaposlenost i plaće 65

Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 68

Prijevoz i skladištenje 68

Industrija 69

Vanjska trgovina 70

Turizam 74

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 5

S A D R Ž A J

Page 6: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Prirodno kretanje stanovništva 78

Zaposlenost, nezaposlenost i plaće 79

Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 82

Prijevoz i skladištenje 82

Industrija 83

Vanjska trgovina 84

Turizam 88

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKI KANTON

Prirodno kretanje stanovništva 92

Zaposlenost, nezaposlenost i plaće 93

Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 96

Prijevoz i skladištenje 96

Industrija 97

Vanjska trgovina 98

Turizam 102

ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON

Prirodno kretanje stanovništva 106

Zaposlenost, nezaposlenost i plaće 107

Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 110

Prijevoz i skladištenje 110

Industrija 111

Vanjska trgovina 112

Turizam 116

KANTON SARAJEVO

Prirodno kretanje stanovništva 120

Zaposlenost, nezaposlenost i plaće 121

Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 124

Prijevoz i skladištenje 124

Industrija 125

Vanjska trgovina 126

Turizam 130

KANTON 10

Prirodno kretanje stanovništva 134

Zaposlenost, nezaposlenost i plaće 135

Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 138

Prijevoz i skladištenje 138

Industrija 139

Vanjska trgovina 140

Turizam 144

6 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

Page 7: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

Broj 1)

zaposlenih

Prosječna neto

plaća,u KM

Prosječna bruto plaća,u KM

Brojnezaposlenih

Ostvareneinvesticije u nova stalna

sredstvau 000 KM

Indeksiobima

industrijskeproizvodnje

Pokrivenostuvoza

izvozom u procentima

Trgovinskibilans

u hilj./tis.KM

Noćenja turista

X 2016 X 2016 X 2016 X 2016 2015 X 2016X 2015 I-IX 2016 I-X 2016 X 2016

Federacija BiH 463.563 838 1.282 373.657 2.495.001 104,9 56,9 -3.884.850 141303

Unsko - sanski kanton 33.364 808 1231 44.149 114.761 102,6 73,8 -77.200 6.508

Kanton Posavski 5.873 738 1122 5.162 33.397 101,3 58,3 -59.208 640

Tuzlanski kanton 85.364 746 1.131 92.475 460.557 122,1 82,1 -227.579 6.649

Zeničko - dobojski kanton 72.916 730 1.106 66.730 329.478 111,4 97,8 -31.313 4.193

Bosansko - podrinjski kanton 6.781 728 1.115 3.545 35.835 109,3 166,1 48.997 541

Srednjobosanski kanton 44.041 678 1.018 39.078 194.281 99,8 74,3 -197.378 6.990

Hercegovačko - neretvanski kanton 49.022 931 1.430 33.335 301.070 93,6 58,8 -375.504 44.899

Zapadnohercegovački kanton 18.031 760 1.155 11.447 128.972 94,6 33,9 -659.610 391

Kanton Sarajevo 130.540 1.012 1.567 69.074 819.914 92,6 25,8 -2.207.844 69.960

Kanton 10 9.631 840 1.278 8.662 31.279 131,8 61,9 -48.159 532

Neraspoređene po kantonima: investicije 45.458 hilj./tis.KM, trgovinski bilans -50.052 hilj./tis.KM

1) Ukupna zaposlenost na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine obuhvaća zaposlene u poslovnim subjektima - pravnim osobama, obrtu i slobodnim profesijama, odbrani/obrani i policiji. Broj zaposlenih u odbrani/obrani nije razvrstan po kantonima.

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 7

OSNOVNI POKAZATELJI PRIVREDNIH / GOSPODARSKIH I DRUGIH KRETANJA PO KANTONIMA

Page 8: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

UNSKO-SANSKI KANTON

Page 9: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

muški ženski sa stručnompomoći

bez stručnepomoći muški ženski

UKUPNO 191 189 94 95 2 191 - - 167 76 91 1 4 137 15

Bosanska 22 22 6 16 - 22 - - 12 6 6 - 1 17 1Krupa

Bosanski 3 3 2 1 - 3 - - 14 8 6 - - 2 -Petrovac

Bužim 16 16 8 8 - 16 - - 6 5 1 - - 17 3

Cazin 41 41 22 19 - 41 - - 28 13 15 1 1 27 3

Grad Bihać 44 44 25 19 - 44 - - 45 21 24 - - 28 5

Ključ 9 9 3 6 - 9 - - 8 3 5 - - 2 -

Sanski 14 13 7 6 1 14 - - 21 7 14 - 1 12 -Most

Velika 42 41 21 20 1 42 - - 33 13 20 - 1 32 3Kladuša

UKUPNO 1.649 1.639 842 797 10 1.648 - 1 1.706 831 875 10 44 1.437 148

Bosanska 190 188 85 103 2 190 - - 175 81 94 1 5 165 21

Krupa

Bosanski 27 27 13 14 - 27 - - 109 67 42 1 3 19 1

Petrovac

Bužim 177 174 85 89 3 177 - - 94 43 51 2 4 121 14

Cazin 328 328 163 165 - 328 - - 309 163 146 5 8 329 35

Grad Bihać 383 381 206 175 2 383 - - 430 206 224 - 9 343 36

Ključ 48 48 22 26 - 48 - - 94 46 48 - 2 43 1

Sanski 144 142 83 59 2 144 - - 241 107 134 1 4 122 5

Most

Velika 352 351 185 166 1 351 - 1 254 118 136 - 9 295 35

Kladuša

10 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

Brojrazve-denih

brakovaukupno

po spoluumrla

dojenčadnasilnesmrti

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTAZa mjesec oktobar / listopad 2016. godine - prethodni podaci

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTAZa period januar / siječanj - oktobar / listopad 2016. godine - prethodni podaci

Općine Ukupnorođeni

Ž i v o r o đ e n i

Mrtvo-rođeni

M j e s t o p o r o đ a j a

ukupno

po spolu u zdrav-stvenoj

ustanovi

na drugom mjestu

U m r l i O d t o g aBroj

zaklju-čenih

brakova

Page 10: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

UKUPNO 31.853 33.364 104,7 101,1 808 808 100,0 99,9 1.230 1.231 100,1 99,8A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 1.131 1.411 124,8 100,6 786 761 96,8 99,9 1.186 1.148 96,8 99,6B Vađenje ruda i kamena 148 129 87,2 100,0 715 661 92,4 97,1 1.077 997 92,6 96,9C Prerađivačka industrija 4.774 5.042 105,6 99,3 556 590 106,1 100,2 828 884 106,8 100,2D Proizvodnja i snabdijevanje 432 473 109,5 112,6 1.517 1.500 98,9 97,9 2.356 2.330 98,9 97,8

električnom energijom, plinom,parom i klimatizacija

E Snabdijevanje vodom; uklanjanje 860 867 100,8 101,3 797 809 101,5 96,9 1.203 1.218 101,2 96,6otpadnih voda, upravljanje otpadomte djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo 1.610 1.766 109,7 100,2 452 449 99,3 99,3 669 666 99,6 99,4G Trgovina na veliko i na malo; 6.796 7.387 108,7 100,0 480 507 105,6 100,0 715 758 106,0 99,7

popravak motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 1.025 1.020 99,5 100,4 730 731 100,1 100,1 1.101 1.106 100,5 100,2I Djelatnosti pružanja smještaja 1.775 2.062 116,2 100,1 426 449 105,4 100,2 642 671 104,5 100,0

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 825 752 91,2 99,6 1.157 1.172 101,3 99,6 1.784 1.810 101,5 99,6K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 548 458 83,6 100,4 1.058 1.149 108,6 104,5 1.633 1.777 108,8 104,7L Poslovanje nekretninama 78 102 130,8 99,0 963 1.015 105,4 103,6 1.489 1.572 105,6 103,7M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 799 813 101,8 100,4 814 846 103,9 99,9 1.247 1.299 104,2 99,9N Administrativne i pomoćne uslužne 326 403 123,6 108,6 798 684 85,7 94,5 1.220 1.043 85,5 94,4

djelatnostiO Javna uprava i odbrana; obavezno 3.266 3.263 99,9 100,8 1.232 1.261 102,4 100,1 1.894 1.944 102,6 100,2

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 4.332 4.224 97,5 105,9 873 869 99,5 99,2 1.336 1.330 99,6 99,3Q Djelatnosti zdravstvene socijalne 2.407 2.432 101,0 100,2 1.026 1.017 99,1 99,6 1.580 1.566 99,1 99,5

zaštiteR Umjetnost, zabava i rekreacija 278 284 102,2 100,0 722 755 104,6 101,9 1.100 1.153 104,8 101,9S Ostale uslužne djelatnosti 443 476 107,4 100,0 811 727 89,6 100,7 1.244 1.110 89,2 100,7

A 761B 661C 590D 1 500E 809F 449G 507H 731I 449J 1 172K 1 149L 1 015M 846N 684O 1 261P 869Q 1 017R 755S 727

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 11

ZAPOSLENOST I PLAĆE PO PODRUČJIMA KD BiH 2010

Broj zaposlenih Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

Prosječna neto plaća u KM, oktobar / listopad 2016. Struktura zaposlenih, oktobar / listopad 2016.

A 4% B

0%

C 16%

D 1%

E 3%

F 5%

G 22%

H 3%

I 6%

J 2%

K 1%

L 0%

M 3%

N 1%

O 10%

P 13%

Q 7%

R 1%

S 1%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

Page 11: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

02015

X 2016

IndexX 20160 2015

Index X 2016IX 2016

02015

X 2016

IndexX 20160 2015

Index X 2016IX 2016

X 2016

IndexX 20160 2015

Index X 2016IX 2016

UKUPNO 31.853 33.364 104,7 101,1 808 808 100,0 99,9 1.231 100,1 99,8Grad Bihać 11.648 11.971 102,8 101,3 920 928 100,9 99,7 1.427 101,1 99,8Bosanska Krupa 3.097 3.272 105,7 101,1 772 761 98,6 99,7 1.154 98,5 99,6Bosanski Petrovac 1.078 1.159 107,5 100,3 749 764 102,0 100,0 1.159 102,2 100,1Bužim 1.228 1.255 102,2 100,1 734 723 98,5 98,8 1.088 98,6 98,8Cazin 5.767 6.095 105,7 99,9 700 693 99,0 99,4 1.049 99,1 99,3Ključ 1.452 1.506 103,7 100,4 744 751 100,9 100,4 1.139 101,0 100,4Sanski Most 3.838 4.070 106,0 101,9 759 754 99,3 99,5 1.146 99,5 99,5Velika Kladuša 3.745 4.036 107,8 102,2 728 738 101,4 101,4 1.115 101,7 101,6

Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV

44.149 2.106 416 9.449 69 148 13.123 1.470 17.3689.468 797 191 2.688 30 41 2.539 447 2.7354.654 267 52 1.197 14 12 1.247 153 1.7121.023 39 9 229 - 3 390 14 3394.130 138 33 648 - 4 1.028 130 2.149

10.110 436 65 2.037 - 16 3.111 264 4.1812.334 86 16 470 2 8 883 71 7984.152 139 19 870 - 56 1.553 132 1.3838.278 204 31 1.310 23 8 2.372 259 4.071

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

Struktura nezaposlenih osoba prema stručnoj spremi, oktobar / listopad 2016.

12 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

KljučSanski MostVelika Kladuša

Općine

UKUPNOGrad BihaćBosanska KrupaBosanski PetrovacBužimCazin

ZAPOSLENOST I PLAĆE PO OPĆINAMA

NEZAPOSLENE OSOBE PREMA STRUČNOJ SPREMI1/

Oktobar / Listopad 2016. godine

Broj zaposlenih Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

VSS 4,8% VŠS

1,0%

SSS 21,5%

NSS 0,2%

VKV 0,3%

KV 29,9%

PKV 3,3%

NKV 39,1%

Page 12: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

Svega Doktori Magistri

UKUPNO1) 26.997 6.047 120 196 2.098 13.290 684 480 2.730 247 1.421

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 867 126 - 13 16 374 17 12 195 57 70B Vađenje ruda i kamena 95 5 - - - 20 - 9 46 4 11C Prerađivačka industrija 4.151 307 1 19 156 2.574 262 76 453 30 293D Proizvodnja i snabdijevanje električnom 423 88 - 1 18 120 - 107 75 13 2

energijom, plinom, parom i klimatizacijaE Snabdijevanje vodom;uklanjanje otpadnih voda, 853 113 - 3 37 246 17 28 225 46 141

upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okolišaF Građevinarstvo 1.226 107 1 4 29 579 46 18 302 28 117G Trgovina na veliko i na malo; popravak 5.830 349 - 21 151 4.323 129 21 703 5 149

motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 851 62 - 6 62 539 24 60 101 - 3I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme 347 11 - - 2 275 27 2 17 - 13

i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo)J Informacije i komunikacije 796 167 - 9 75 368 4 38 56 53 35K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 480 207 - 8 63 208 1 - - - 1L Poslovanje nekretninama 86 50 - - - 36 - - - - -M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 577 265 8 25 27 229 6 15 31 - 4N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 325 60 - - 9 232 20 1 1 - 2O Javna uprava i odbrana;obavezno soc.osiguranje 3.236 1.009 1 12 282 1.541 55 6 288 9 46P Obrazovanje 4.205 2.415 75 53 922 350 32 76 85 1 324Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 2.306 613 32 20 232 1.067 39 11 145 1 198R Umjetnost, zabava i rekreacija 259 70 - 2 10 159 3 - 7 - 10S Ostale uslužne djelatnosti 84 23 2 - 7 50 2 - - - 2

Ukupno do 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 +

UKUPNO1) 26.997 14 1.174 2.943 3.828 4.173 4.031 3.850 3.398 2.430 1.025 131A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 867 - 20 56 92 91 149 148 146 100 57 8B Vađenje ruda i kamena 95 - - 18 4 4 11 9 16 22 11 -C Prerađivačka industrija 4.151 6 310 614 701 722 606 519 328 253 85 7D Proizvodnja i snabdijevanje električnom 423 - 3 14 25 33 64 81 75 73 51 4

energijom, plinom, parom i klimatizacijaE Snabdijevanje vodom; uklanjanje 853 - 11 50 81 116 113 141 153 128 56 4

otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo 1.226 1 68 134 195 168 136 284 123 72 34 11G Trgovina na veliko i na malo; popravak 5.830 5 507 994 1.144 1.124 780 605 406 205 55 5

motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 851 - 24 75 76 116 98 118 165 125 54 -I Djelatnosti pružanja smještaja 347 - 47 52 50 50 57 39 33 11 8 -

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 796 - 9 46 50 85 120 187 157 111 28 3K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 480 - 1 23 67 116 89 55 65 49 14 1

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 86 - - 5 18 9 3 14 23 9 5 -M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 577 - 21 99 81 77 39 64 91 68 29 8N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 325 1 57 52 62 53 22 30 23 16 9 -O Javna uprava i odbrana; obavezno 3.236 1 24 112 213 376 670 636 608 395 176 25

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 4.205 - 32 377 648 708 688 579 488 426 228 31Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 2.306 - 38 186 247 281 330 301 461 331 108 23R Umjetnost, zabava i rekreacija 259 - 2 27 65 30 43 31 23 25 12 1S Ostale uslužne djelatnosti 84 - - 9 9 14 13 9 14 11 5 -

1)Ovim istraživanjem nisu obuhvaćeni zaposleni u odbrani , kao ni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama.

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 13

ZAPOSLENOST PREMA INTERVALIMA STAROSTI I DJELATNOSTIMA , 31. Mart / Ožujak 2016.godine

UkupnoV S S

VŠ SSS NS

ZAPOSLENOST PREMA STEPENU/STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA I DJELATNOSTIMA ,31. Mart / Ožujak 2016.godine

VKV KV PK NK

Page 13: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

u hilj./tis.m3

2015 2016 2015 2016 2015 2016

45 34 293 336 309 333 40

13 8 72 81 76 82 6

0 0 1 1 1 1 0

- - - - - - -

7 4 32 47 43 48 9

8 5 50 46 48 45 3

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

18 16 138 161 142 158 22

- - - - - - -

1) Uključuje sitno tehničko drvo, cijepane drvene motke i kolje

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

IIItromjesečje

2016

IndexI-IX 2016I-IX 2015

Cestovni prijevoz robe

Pređeni kilometri vozila, 000 2.540 97,2 98,4

Prevezeno tona robe, 000 38 112 97,4 84,4 87,5

Tonski kilometri, 000 11.287 93,8 92,3 98,6

Cestovni prijevoz putnika

Pređeni kilometri vozila, 000 698 99,3 123,3

Prevezeni putnici, 000 239 770 89,1 115,3

Putnički kilometri, 000 10.796 89,4 95,6

Gradsko prigradski prijevoz

Pređeni kilometri vozila, 000 153 333 120,2

Autobusi 153 333 120,2

Prevezeni putnici, 000 17 55 85,0 73,9 78,6

Autobusi 17 55 85,0 73,9 78,6

14 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATAOktobar / Listopad 2016. godine

P r o i z v o d n j a P r o d a j a Zalihe(stanjekrajem

mjeseca)2016

X I - X I - X

UKUPNO

Trupci četinara/četinjača

Jamsko drvo četinara/četinjača

Ostalo dugo drvo četinara/četinjača

Prostorno drvo četinara/četinjača

Trupci lišćara/listača

Jamsko drvo lišćara/listača

Ostalo dugo drvo lišćara/listača

Prostorno drvo lišćara/listača

Ogrjevno drvo četinara/četinjača

Ogrjevno drvo lišćara/listača

Ostalo grubo obrađeno drvo1)

CESTOVNI I GRADSKO - PRIGRADSKI PRIJEVOZ III tromjesečje 2016. godine

I -IX2016

IndexVII-IX 2016IV-VI 2016

IndexVII-IX 2016VII-IX 2015

7.319

33.462

1.989

31.981

106,0

100,4

136,3

170,0

170,0

147,1

147,1

108,2

Page 14: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

INDUSTRIJA

X 2016Ø 2015

X 2016X 2015

I-X 2016I-X 2015

INDUSTRIJA UKUPNO 108,4 102,6 106,4

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 109,0 95,1 106,3

AE Energija 99,7 98,4 102,1

BB Kapitalni proizvodi 112,2 99,0 106,0

CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 85,1 104,2 129,6

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 111,8 121,7 110,3

B 94,8 154,2 60,9

08 Vađenje ostalih ruda i kamena 94,8 154,2 60,9

C 110,9 103,1 107,9

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 96,1 98,0 105,4

11 Proizvodnja pića 83,8 115,0 102,0

13 Proizvodnja tekstila 209,3 138,5 146,5

14 Proizvodnja odjeće 151,9 238,5 106,7

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

107,5 95,1 107,3

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 90,4 86,4 82,4

18 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 60,6 - -

20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

109,5 70,8 102,4

21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata

123,5 161,9 140,0

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa

97,1 88,5 115,8

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

118,4 114,4 89,0

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

104,9 84,5 105,5

29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

123,3 103,4 108,7

31 Proizvodnja namještaja 85,1 104,2 129,6

32 Ostala prerađivačka industrija 208,9 −* 137,2

D 99,7 98,4 102,1

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnomenergijom i plinom (osim 35.3)¹

99,7 98,4 102,1

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 15

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNOPREMA GIG, PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Oktobar / Listopad 2016. godine

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

VAĐENJE RUDA I KAMENA

Page 15: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

UKUPNO 22.656 23.388 103,2 200.103 217.905 108,9 31.400 29.715 94,6 250.552 295.105 117,8

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1.796 2.028 112,9 19.191 19.218 100,1 320 509 159,2 3.907 4.663 119,4

B Vađenje rude i kamena - 1 - 138 144 104,3 35 23 65,3 402 412 102,6

C Prerađivačka industrija 20.285 20.767 102,4 173.355 193.466 111,6 30.992 29.121 94,0 245.840 289.491 117,8

D Proizvodnja i snabdijevanjeelektričnom energijom, gasom/plinom, paromi klimatizacija

- - - - - - - - - - - -

Ostalo 574 592 103,1 7.419 5.076 68,4 54 62 115,7 403 539 133,7

- - - - - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

22.656 23.388 103,2 200.103 217.905 108,9 31.400 29.715 94,6 250.552 295.105 117,8

0 HRANA I ŽIVE ŽIVOTINJE 1.885 1.361 72,2 15.876 16.167 101,8 2.434 2.327 95,6 17.210 21.500 124,900 Žive životinje - - - - - - - - - 551 265 48,101 Meso i mesne prerađevine - - - - - - 98 317 323,5 384 716 186,502 Mlijeko,mliječne prerađevine i jaja 350 366 104,6 493 2.809 569,8 1.426 1.045 73,3 7.384 10.759 145,703 Ribe, vodozemci i njihove

prerađevine151 112 74,2 2.131 1.605 75,3 - - - - - -

04 Žitarice i proizvodi od žitarica 53 - - 152 78 51,3 145 127 87,6 1.204 1.222 101,505 Voće i povrće 1.266 727 57,4 11.930 10.480 87,8 205 214 104,4 1.309 2.350 179,506 Šećer,šećerne prerađevine i med - - - 15 5 33,3 100 83 83,0 596 472 79,207 Kafa, čaj, kakao i začini - - - 51 67 131,4 73 127 174,0 998 1.230 123,208 Hrana za životinje 30 30 100,0 322 379 117,7 359 363 101,1 4.200 4.004 95,309 Ostali jestivi proizvodi 35 126 360,0 782 744 95,1 28 51 182,1 584 482 82,5

1 PIĆA I DUHAN 113 53 46,9 830 497 59,9 538 397 73,8 5.067 4.883 96,411 Pića 113 53 46,9 830 497 59,9 538 397 73,8 5.067 4.883 96,412 Duhan i proizvodi od duhana - - - - - - - - - - - -

2 SIROVE MATERIJE NEJESTIVE, OSIM GORIVA

3.617 4.342 120,0 38.847 40.018 103,0 460 1.173 255,0 7.263 8.042 110,7

21 Sirove kože i sirovo krzno 218 496 227,5 7.361 8.124 110,4 271 881 325,1 5.491 5.638 102,722 Uljano sjemenje i plodovi - - - - - - - - - - 1 -23 Sirovi i sintetički kaučuk - - - - 3 - - 39 - 12 257 -24 Drvo i pluta 3.041 3.580 117,7 27.990 29.026 103,7 139 111 79,9 853 962 112,825 Celuloza i papirni otpaci - - - 4 - - - - - - - -26 Sirova tekstilna vlaknai njihovi otpaci - - - 15 - - 9 97 - 359 513 142,927 Prirodna đubriva i minerali osim goriva - 1 - 41 18 43,9 41 36 87,8 435 457 105,128 Metalne rude i otpaci od metala 358 236 65,9 3.414 2.760 80,8 - - - 11 - -29 Sirovine biljne i životinjske,ostale - 29 - 22 87 395,5 - 9 - 102 214 209,8

16 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

IZVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

UVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

UKUPNO

Nerazvrstano po kategorijama

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 16: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

3 MINERALNA GORIVA, MAZIVA I SRODNI PROIZVODI

- - - 2 - - 96 76 79,2 841 825 98,1

32 Ugalj, koks i briketi - - - - - - - - - 51 83 162,733 Nafta i derivati od nafte - - - 2 - - 96 76 79,2 786 728 92,634 Prirodni i industrijski gas - - - - - - - - - 4 14 350,035 Električna energija - - - - - - - - - - - -

4 ULJA, MASTI I VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PORIJEKLA

- - - - 1 - 17 1 5,9 56 69 123,2

41 Životinjska ulja i masti - - - - - - - 1 - 10 2 20,042 Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana - - - - 1 - 17 - - 41 60 146,343 Prerađena biljna i životinjska ulja i masnoće - - - - - - - - - 5 7 140,0

5 HEMIJSKI/KEMIJSKI PROIZVODI 1.325 1.568 118,3 11.641 11.770 101,1 4.328 4.176 96,5 46.601 47.220 101,351 Organske hemikalije/kemikalije - - - - - - 18 4 22,2 288 219 76,052 Anorganske hemikalije/kemikalije - - - - - - 1 1 100,0 91 62 68,153 Boje i štavila 2 17 850,0 63 41 65,1 258 225 87,2 1.891 2.327 123,154 Medicinski i farmaceutski proizvodi 393 175 44,5 1.828 2.197 120,2 339 83 24,5 2.368 2.097 88,655 Toaletni proizvodi i proizvodi za čišćenje - - - 12 1 8,3 143 203 142,0 1.388 1.489 107,356 Vještačka đubriva - - - - - - 1 - - 169 176 104,157 Plastične mase u primarnim oblicima - 2 - 61 32 52,5 2.013 1.728 85,8 23.676 23.408 98,958 Plastične mase,ne-primarni oblici 928 1.363 146,9 9.633 9.471 98,3 1.240 1.652 133,2 14.350 14.531 101,359 Ostale hemikalije/kemikalije 2 11 550,0 44 28 63,6 315 280 88,9 2.380 2.911 122,3

6 INDUSTRIJSKI PROIZVODI, RAZVRSTANI UGLAVNOM PO VRSTI SIROVINA

6.196 6.341 102,3 43.391 56.246 129,6 10.548 10.074 95,5 84.990 96.876 114,0

61 Koža, krzno i proizvodi od kože i krzna 3 - - 7 3 42,9 2 5 250,0 17 36 211,862 Guma i gumeni proizvodi 12 22 183,3 143 114 79,7 277 535 193,1 2.690 2.259 84,063 Proizvodi od drveta, osim namještaja 1.000 1.252 125,2 8.188 10.552 128,9 1.098 1.013 92,3 7.339 8.354 113,864 Papir, ljepenka i ostali slični proizvodi 6 2 33,3 202 58 28,7 627 756 120,6 7.232 8.427 116,565 Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi 238 241 101,3 1.002 2.523 251,8 970 1.133 116,8 10.238 12.004 117,266 Proizvodi od nemetalnih minerala 77 126 163,6 999 1.007 100,8 1.671 977 58,5 11.489 12.642 110,067 Željezo i čelik 392 351 89,5 3.597 3.737 103,9 2.636 2.933 111,3 22.989 25.084 109,168 Obojeni metali 8 7 87,5 63 130 206,3 676 635 93,9 5.365 6.265 116,869 Metalni proizvodi 4.460 4.340 97,3 29.190 38.122 130,6 2.591 2.087 80,5 17.631 21.805 123,7

7 MAŠINE/STROJEVI I TRANSPORTNA SREDSTVA

5.935 5.604 94,4 59.747 60.176 100,7 7.676 7.097 92,5 49.756 67.325 135,3

71 Pogonske mašine i oprema 1 3 300,0 36 8 22,2 82 64 78,0 630 734 116,572 Mašine specijalizirane za određene industrije 338 120 35,5 2.115 2.172 102,7 1.213 513 42,3 6.497 9.517 146,573 Mašine za obradu metala 447 391 87,5 4.042 4.364 108,0 736 624 84,8 4.093 7.097 173,474 Ostale industrijske mašine i dijelovi 2.500 2.545 101,8 23.968 24.239 101,1 2.060 2.646 128,4 13.143 19.555 148,875 Kancelarijske mašine i mašine za automatsku

obradu podataka - - - 8 16 200,0 163 78 47,9 565 1.061 187,8

76 Telekomunikacijski aparati i aparati za snimanje zvuka

5 - - - 27 - 244 408 167,2 3.238 2.054 63,4

77 Električne mašine, aparati i uređaji 262 256 97,7 1.438 2.711 188,5 1.514 798 52,7 4.206 8.746 207,978 Drumska vozila 2.382 2.289 96,1 28.140 26.544 94,3 1.664 1.966 118,1 17.348 18.546 106,979 Ostala transportna vozila - - - - 95 - - - - 36 15 41,7

8 RAZNI INDUSTRIJSKI PROIZVODI 3.585 4.119 114,9 29.769 33.030 111,0 5.303 4.394 82,9 38.768 48.365 124,881 Montažne zgrade, sanitarni, rasvjetni i grijaći

uređaji185 162 87,6 4.268 2.314 54,2 279 356 127,6 1.715 1.727 100,7

82 Namještaj i njegovi dijelovi 927 940 101,4 5.152 5.505 106,9 841 449 53,4 3.089 6.698 216,883 Torbe, tašne, neseseri i slični proizvodi 20 294 - 1 315 - 105 8 7,6 309 356 115,284 Odjeća 401 389 97,0 4.340 3.085 71,1 308 295 95,8 2.738 2.774 101,385 Obuća - - - 6 3 50,0 309 118 38,2 1.594 1.791 112,487 Naučni i kontrolni instrumenti 690 635 92,0 4.280 7.032 164,3 2.261 2.210 97,7 20.480 24.635 120,388 Fotografski i optički proizvodi, satovi - - - 4 - - 22 16 72,7 152 224 147,489 Ostali industrijski proizvodi 1.362 1.699 124,2 11.718 14.776 126,1 1.178 942 80,1 8.691 10.160 116,9

9 Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama - - - - - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima,12/16 17

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4 (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 17: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

22.656 23.388 103,2 200.103 217.905 108,9 31.400 29.715 94,6 250.552 295.105 117,8

1. Hrana i pića 1.914 1.384 72,3 16.337 16.230 99,3 2.600 2.344 90,2 17.739 22.138 124,8

2. Industrijski materijali 9.821 10.474 106,6 89.714 99.116 110,5 15.543 14.748 94,9 134.697 147.602 109,6

3. Goriva i maziva 1.349 1.764 130,8 9.097 11.017 121,1 60 44 73,3 563 640 113,7

4. Kapitalni proizvodi (osim transportnihsredstava), dijelovi i pribor

4.531 4.180 92,3 38.053 42.786 112,4 7.605 7.122 93,6 50.835 72.477 142,6

5. Transportna sredstva, njihovi dijelovi i pribor

2.394 2.311 96,5 28.277 26.705 94,4 1.858 2.434 131,0 19.622 20.267 103,3

6. Proizvodi za široku potrošnju 2.647 3.275 123,7 18.625 22.051 118,4 3.734 3.023 81,0 27.096 31.981 118,0

7. Proizvodi, drugdje nespomenuti - - - - - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

UKUPNO 22.656 23.388 103,2 200.103 217.905 108,9 31.400 29.715 94,6 250.552 295.105 117,8

ZEMLJE EU 20.211 20.861 103,2 182.916 197.939 108,2 24.971 22.577 90,4 197.898 229.278 115,9Austrija 3.756 3.628 96,6 38.226 37.967 99,3 3.209 2.767 86,2 25.904 29.839 115,2Belgija 47 62 131,9 407 287 70,5 92 183 198,9 1.343 1.445 107,6Bugarska - - - 74 1 1,4 248 24 9,7 1.031 1.302 126,3Češka 177 140 79,1 253 1.280 505,9 753 350 46,5 2.162 3.149 145,7Kipar - - - - - - - - - - - -Danska - - - 5 - - 5 - - 141 41 29,1Estonija - - - - - - - - - 1 6 600,0Finska - - - - 314 - 4 - - 93 9 9,7Francuska 506 540 106,7 4.749 5.054 106,4 1.186 566 47,7 3.803 4.924 129,5Grčka - - - - 2 - 654 118 18,0 8.208 5.911 72,0Hrvatska 2.072 2.062 99,5 19.062 18.418 96,6 1.552 1.170 75,4 14.512 14.690 101,2Irska - - - - - - - 1 - 3 2 66,7Italija 4.820 5.147 106,8 48.738 48.702 99,9 4.499 5.393 119,9 43.606 52.666 120,8Latvija (Letonija) - - - - - - - - - 6 11 183,3Litvanija - - - - - - - 10 - - 28 -Luksemburg - 12 - 27 23 85,2 - - - 39 - -Mađarska 105 58 55,2 1.097 338 30,8 1.166 707 60,6 6.194 9.265 149,6Malta - - - - - - - - - - - -Nizozemska (Holandija) 419 557 132,9 2.321 6.833 294,4 868 1.741 200,6 9.453 11.507 121,7Njemačka 3.470 3.680 106,1 29.988 33.036 110,2 4.736 4.394 92,8 37.271 45.685 122,6Poljska 108 294 272,2 108 1.593 - 538 813 151,1 5.155 5.196 100,8Portugal - - - - 35 - 6 1 16,7 40 33 82,5

18 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

UKUPNO

IZVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJIEKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4

UVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 18: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

Rumunija - - - 431 5 1,2 119 77 64,7 1.647 821 49,8Slovačka - - - 96 - - 43 130 302,3 1.389 1.078 77,6Slovenija 4.459 4.577 102,6 36.047 41.977 116,5 4.264 3.749 87,9 33.047 37.745 114,2Španija 136 50 36,8 528 642 121,6 435 242 55,6 1.629 2.152 132,1Švedska 27 15 55,6 190 394 207,4 475 8 1,7 586 697 118,9Velika Britanija 109 39 35,8 569 1.038 182,4 119 133 111,8 635 1.076 169,4

ZEMLJE EFTE 729 543 74,5 6.593 4.908 74,4 73 504 690,4 850 1.403 165,1Island - - - - - - - - - - - -Lihtenštajn - - - - - - - - - - 1 -Norveška - - - 178 87 48,9 1 - - 27 98 363,0Švicarska 729 543 74,5 6.415 4.821 75,2 72 504 700,0 823 1.304 158,4

OSTALE EVROPSKE ZEMLJE 1.292 830 64,2 8.343 8.957 107,4 2.414 3.178 131,6 28.743 32.606 113,4Albanija 35 51 145,7 93 172 184,9 114 493 432,5 1.184 2.106 177,9Crna Gora 295 56 19,0 972 1.123 115,5 - - - 11 - -Kosovo 36 - - 584 327 56,0 80 299 373,8 1.489 2.460 165,2Makedonija 12 70 583,3 307 130 42,3 260 260 100,0 2.400 2.662 110,9Ruska Federacija - - - - - - 17 21 123,5 604 232 38,4Srbija 471 309 65,6 5.262 3.888 73,9 1.241 1.257 101,3 14.592 16.234 111,3Turska 443 344 77,7 1.125 3.317 294,8 694 843 121,5 8.374 8.786 104,9Ostale zemlje - - - - - - 8 5 62,5 89 126 141,6

AFRIKA 256 217 84,8 1.505 2.490 165,4 2 - - 76 27 35,5ZEMLJE SJEVERNE AFRIKE 256 217 84,8 1.446 2.490 172,2 2 - - 49 7 14,3OSTALE AFRIČKE ZEMLJE - - - 59 - - - - - 27 20 74,1

AMERIKA 57 808 - 128 2.522 - 1.375 1.071 77,9 4.104 8.427 205,3ZEMLJE SJEVERNE AMERIKE 53 91 171,7 124 1.249 - 866 454 52,4 2.671 3.764 140,9

Kanada - - - - - - - - - 4 21 525,0SAD 53 91 171,7 124 1.249 - 866 454 52,4 2.667 3.743 140,3Ostale zemlje - - - - - - - - - - - -

ZEMLJE CENTRALNE AMERIKE �I KARIBA 4 717 - - 1.265 - 365 453 124,1 248 2.611 -ZEMLJE JUŽNE AMERIKE - - - 4 8 200,0 144 164 113,9 1.185 2.052 173,2

AZIJA 92 129 140,2 537 586 109,1 2.564 2.385 93,0 18.880 23.276 123,392 129 140,2 485 586 120,8 2 1 50,0 11 177 -

OSTALE ZEMLJE AZIJE - - - 52 - - 2.562 2.384 93,1 18.869 23.099 122,4Indija - - - - - - 309 394 127,5 1.889 3.405 180,3Japan - - - - - - 247 69 27,9 713 930 130,4Kina - - - - - - 1.891 1.799 95,1 15.249 17.312 113,5Malezija - - - - - - 23 2 8,7 32 58 181,3Ostale zemlje - - - 52 - - 92 120 130,4 986 1.394 141,4

19 - - 81 213 263,0 - - - 1 2 200,0

AUSTRALIJA I NOVI ZELAND 19 - - 81 213 263,0 - - - 1 2 200,0Australija 19 - - 81 213 263,0 - - - 1 2 200,0Novi Zeland - - - - - - - - - - - -Ostale zemlje - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Neraspoređeno - - - - 290 - 1 - - - 86 -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima,12/16 19

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

OSTALE ZEMLJE OKEANIJEI POLARNOG REGIONA

ZEMLJE OKEANIJE I POLARNOGREGIONA

ZEMLJE BLISKOG I SREDNJEGISTOKA

Page 19: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

TURIZAM

X2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

X 2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

UKUPNO 4.219 163,5 36.245 123,3 6.508 170,6 55.421 125,8

Domaći 2.512 156,1 17.918 114,6 3.926 177,0 25.290 114,4 Strani 1.707 175,8 18.327 133,0 2.582 161,8 30.131 137,3

BROJ LEŽAJA 1.287

UKUPNO 4.219 163,5 36.245 123,3 6.508 170,6 55.421 125,8

Hoteli i sličan smještaj 3.546 168,5 30.199 124,8 5.527 175,4 46.422 127,0 Odmarališta i slični objekti 483 311,6 4.390 197,3 657 320,5 5.991 199,2 za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - 554 99,8 - - 1.137 132,1 Ostali smještaj 190 59,4 1.102 45,4 324 70,7 1.871 51,4

DOMAĆI 2.512 156,1 17.918 114,6 3.926 177,0 25.290 114,4

Hoteli i sličan smještaj 1.910 161,7 13.230 113,5 3.164 183,0 19.518 113,0 Odmarališta i slični objekti 427 331,0 3.780 219,6 484 363,9 4.217 220,2 za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - 4 6,0 - - 4 6,0 Ostali smještaj 175 58,5 904 41,4 278 78,1 1.551 54,3

STRANI 1.707 175,8 18.327 133,0 2.582 161,8 30.131 137,3

Hoteli i sličan smještaj 1.636 177,1 16.969 135,3 2.363 166,2 26.904 139,6 Odmarališta i slični objekti 56 215,4 610 121,0 173 240,3 1.774 162,5 za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - 550 112,7 - - 1.133 142,7 Ostali smještaj 15 71,4 198 81,5 46 45,1 320 41,0

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

UKUPNO 3.519 83,4 5.669 87,1 700 16,6 839 12,9

Domaći 2.441 69,4 3.803 67,1 71 10,1 123 14,7 Strani 1.078 30,6 1.866 32,9 629 89,9 716 85,3

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

UKUPNO 2.197 52,1 3.472 53,3 2.022 47,9 3.036 46,7

Domaći 1.720 78,3 2.692 77,5 792 39,2 1.234 40,6 Strani 477 21,7 780 22,5 1.230 60,8 1.802 59,4

20 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

TURISTIČKI PROMET ZA OKTOBAR/ LISTOPAD 2016. GODINE KAPACITETI, TURISTI I NOĆENJA

Dolasci turista Noćenja turista

Organizirano

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VRSTAMA OBJEKATA

Individualno

dolasci turista noćenje turista dolasci turista noćenje turista

SVRHA DOLASKA TURISTA

Poslovno Ostalo

dolasci turista noćenje turista dolasci turista noćenje turista

Page 20: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

TURIZAM

X2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

X 2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

UKUPNO STRANI 1.707 175,8 18.327 133,0 2.582 161,8 30.131 137,3

Albanija 12 - 31 258,3 12 - 70 - Austrija 64 130,6 711 127,0 148 182,7 1.189 118,0 Belgija 5 - 66 36,3 10 - 140 63,1 Bugarska 8 - 106 - 12 - 154 416,2 Crna Gora 1 - 70 162,8 2 - 180 260,9 Češka 7 - 245 211,2 7 - 344 282,0 Danska - - 31 47,7 - - 48 44,4 Estonija - - 3 75,0 - - 15 - Finska - - 19 90,5 - - 36 171,4 Francuska 10 21,7 255 88,9 37 78,7 319 83,7 Grčka 49 204,2 537 - 52 216,7 540 - Holandija / Nizozemska 11 122,2 168 85,3 26 260,0 239 84,5 Hrvatska 184 224,4 1.318 117,1 250 204,9 2.041 120,1 Irska 3 - 37 - 4 - 65 - Island - - 3 - - - 3 - Italija 47 56,6 999 124,9 69 61,1 1.915 129,9 Kipar - - 6 200,0 - - 6 85,7 Latvija 1 - 37 - 1 - 39 - Litvanija 1 - 5 11,9 1 - 5 11,9 Luksemburg - - 5 166,7 - - 5 166,7 Mađarska 8 - 507 - 14 - 577 121,2 Makedonija B.J.R. 28 - 68 179,0 28 - 88 149,2 Malta - - 3 - - - 11 - Norveška 1 - 45 155,2 1 - 74 185,0 Njemačka 125 - 1.138 140,3 276 212,3 2.341 163,0 Poljska 3 150,0 282 - 6 42,9 388 - Portugal / Portugalija 2 - 9 225,0 21 - 57 - Rumunija / Rumunjska 49 - 174 285,3 49 - 281 191,2 Rusija 2 200,0 52 - 4 - 55 - Slovačka 9 225,0 35 89,7 14 - 62 144,2 Slovenija 71 186,8 1.080 113,2 115 191,7 1.462 110,1 Srbija 35 92,1 422 90,0 50 49,5 675 75,2 Španija / Španjolska 3 25,0 89 29,8 3 25,0 122 38,6 Švajcarska / Švicarska 19 - 179 74,3 29 - 268 74,2 Švedska 4 133,3 89 109,9 7 233,3 161 122,9 Turska 35 145,8 327 173,0 83 267,7 632 237,6 Ujedinjeno Kraljevstvo 4 133,3 50 57,5 19 - 92 49,7 Ukrajina - - 6 60,0 - - 8 40,0 Ostale evropske zemlje - - 9 180,0 - - 10 166,7 Egipat 2 200,0 31 155,0 2 200,0 40 166,7 Južnoafrička Republika - - - - - - - - Ostale afričke zemlje 1 16,7 49 76,6 2 18,2 58 38,9 Kanada 4 100,0 33 126,9 7 116,7 73 137,7 SAD 13 68,4 146 75,7 13 41,9 216 73,5 Ostale sjeverno-američke zemlje - - 7 87,5 - - 22 129,4 Brazil - - - - - - - - Ostale zemlje Južne - - 1 16,7 - - 1 9,1 i Srednje Amerike Indija 2 200,0 12 32,4 4 40,0 19 36,5 Iran 1 50,0 11 137,5 1 25,0 19 146,2 Izrael 3 - 156 40,5 3 - 162 35,5 Japan 159 - 447 - 159 - 454 - Južna Koreja - - 248 53,9 - - 248 53,9 Kuvajt 38 115,2 1.220 133,3 66 120,0 2.091 126,7 Narodna Republika Kina 20 - 59 43,7 20 - 59 32,6 Saudijska Arabija 72 124,1 2.068 182,5 115 127,8 3.917 207,7 Bahrein 34 - 795 - 63 - 1.852 - Katar 2 - 209 - 3 - 339 - Ujed.Arapski Emirati 181 - 2.014 - 304 - 3.656 - Ostale azijske zemlje 371 100,3 1.519 50,2 467 77,7 2.085 41,7 Australija 1 20,0 36 67,9 1 20,0 49 59,0 Novi Zeland 2 - 50 - 2 - 54 - Ostale zemlje Okeanije - - - - - - - -

1 707 18 327 2 582 30 131

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 21

Dolasci turista Noćenja turista

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ZEMLJAMA PREBIVALIŠTA

Page 21: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

KANTON POSAVSKI

Page 22: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

muški ženski sa stručnompomoći

bez stručnepomoći muški ženski

UKUPNO 13 13 6 7 - 13 - - 45 25 20 - 2 7 2

Domaljevac - - - - - - - - 6 3 3 - - - -Šamac

Odžak 6 6 4 2 - 6 - - 14 6 8 - 1 - 1

Orašje 7 7 2 5 - 7 - - 25 16 9 - 1 7 1

UKUPNO 117 117 65 52 - 117 - - 417 224 193 1 11 105 20

Domaljevac 6 6 4 2 - 6 - - 42 20 22 - 2 6 -Šamac

Odžak 43 43 23 20 - 43 - - 157 79 78 - 2 37 8

Orašje 68 68 38 30 - 68 - - 218 125 93 1 7 62 12

24 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

ukupno

po spoluumrla

dojenčadnasilnesmrti

M j e s t o p o r o đ a j a

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTAZa mjesec oktobar / listopad 2016. godine - prethodni podaci

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTAZa period januar / siječanj - oktobar / listopad 2016. godine - prethodni podaci

ukupno

po spoluOpćine Ukupnorođeni

Ž i v o r o đ e n i

Mrtvo-rođeni

Brojzaklju-čenih

brakova

Brojrazve-denih

brakovau zdrav-stvenoj

ustanovi

na drugom mjestu

U m r l i O d t o g a

Page 23: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

UKUPNO 5.761 5.873 101,9 100,3 711 738 103,8 99,7 1.079 1.122 104,0 99,7

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 138 155 112,3 100,0 390 398 102,1 100,0 573 585 102,1 100,0B Vađenje ruda i kamena 19 9 47,4 100,0 - - - - - - - -C Prerađivačka industrija 1.193 1.229 103,0 100,9 441 494 112,0 100,4 657 739 112,5 100,4D Proizvodnja i snabdijevanje 99 107 108,1 100,9 1.738 1.685 97,0 95,3 2.693 2.612 97,0 95,2

električnom energijom, plinomparom i klimatizacija

E Snabdijevanje vodom; uklanjanje 100 116 116,0 99,1 677 683 100,9 105,2 1.026 1.034 100,8 105,4otpadnih voda, upravljanje otpadomte djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo 181 179 98,9 100,6 517 521 100,8 99,2 770 778 101,0 99,2G Trgovina na veliko i na malo; 1.413 1.476 104,5 100,1 472 499 105,7 100,2 704 747 106,1 100,4

popravak motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 193 194 100,5 100,0 688 712 103,5 98,6 1.034 1.071 103,6 98,6I Djelatnosti pružanja smještaja 334 315 94,3 100,6 410 428 104,4 97,7 606 635 104,8 97,5

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 106 118 111,3 102,6 1.404 1.251 89,1 94,3 2.162 1.932 89,4 94,2K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 62 62 100,0 100,0 1.091 1.126 103,2 98,9 1.687 1.744 103,4 99,0

osiguranjaM Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 89 78 87,6 97,5 458 508 110,9 74,6 684 758 110,8 72,9N Administrativne i pomoćne uslužne 25 37 148,0 100,0 1.057 1.145 108,3 108,2 1.626 1.771 108,9 108,7

djelatnostiO Javna uprava i odbrana; obavezno 843 860 102,0 100,0 1.031 1.074 104,2 99,5 1.577 1.645 104,3 99,5

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 551 524 95,1 99,6 769 825 107,3 101,6 1.177 1.265 107,5 101,5Q Djelatnosti zdravstvene socijalna 352 353 100,3 100,6 1.006 1.008 100,2 99,2 1.548 1.551 100,2 99,2

zaštiteR Umjetnost, zabava i rekreacija 10 9 90,0 100,0 624 637 102,1 100,2 942 964 102,3 100,1S Ostale uslužne djelatnosti 53 52 98,1 100,0 1.531 1.668 108,9 100,0 2.365 2.579 109,0 100,0

A 398BC 494D 1.685E 683F 521G 499H 712I 428J 1 251K 1 126M 508N 1 145O 1.074P 825Q 1 008R 637S 1.668

Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima, 12/16 25

ZAPOSLENOST I PLAĆE PO PODRUČJIMA KD BiH 2010

Broj zaposlenih Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

Struktura zaposlenih, oktobar / listopad 2016. Prosječna neto plaća u KM, oktobar / listopad 2016.

A 2% B

7%

C 30%

D 2% E

2% F 5%

G 14%

H 6%

I 4%

J 1%

K 1%

L 0%

M 2% N

1%

O 6%

P 9%

Q 6%

R 0%

S 1%

0200400600800

10001200140016001800

B C D E F G H I J K M N O P Q R S

Page 24: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

UKUPNO 5.761 5.873 101,9 100,3 711 738 103,8 99,7 1.122 104,0 99,7

Domaljevac-Šamac 438 469 107,1 100,9 575 584 101,6 96,4 878 101,9 96,5

Odžak 2.212 2.254 101,9 100,4 594 624 105,1 100,0 943 105,2 100,0

Orašje 3.111 3.150 101,3 100,2 807 839 104,0 100,1 1.282 104,2 100,2

Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV

5.162 176 136 1.323 0 7 1.556 387 1.577

398 11 15 72 - - 116 12 172

2.151 76 38 608 - 5 707 351 366

2.613 89 83 643 - 2 733 24 1.039

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

Struktura nezaposlenih osoba prema stručnoj spremi, oktobar / listopad 2016.

26 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

ZAPOSLENOST I PLAĆE PO OPĆINAMA

DomaljevacŠamac

Odžak

Orašje

Broj zaposlenih Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

UKUPNO

NEZAPOSLENE OSOBE PREMA STRUČNOJ SPREMI/1

Oktobar / Listopad 2016. godine

Općine

VSS 3,4%

VŠS 2,6%

SSS 25,6%

NSS 0,0%

VKV 0,1%

KV 30,1%

PKV 7,5%

NKV 30,6%

Page 25: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

Svega Doktori Magistri

UKUPNO1) 5.073 967 3 10 340 2.785 179 96 439 43 224

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 76 10 - - 5 51 10 - - - -B Vađenje ruda i kamena 16 - - - - 9 7 - - - -C Prerađivačka industrija 1.094 57 - 1 17 652 42 10 202 10 104D Proizvodnja i snabdijevanje električnom 98 20 - - 6 17 - 39 13 - 3

energijom, plinom, parom i klimatizacijaE Snabdijevanje vodom;uklanjanje otpadnih voda, 98 9 - - 8 59 2 2 5 1 12

upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okolišaF Građevinarstvo 165 13 - - 9 75 15 10 15 22 6G Trgovina na veliko i na malo; popravak 1.327 90 - 2 30 988 28 10 133 - 48

motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 177 15 - - 3 138 - 3 11 - 7I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme 53 6 - 1 1 19 3 1 16 7 -

i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo)J Informacije i komunikacije 113 15 - - 34 29 8 9 18 - -K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 60 18 - 1 9 31 2 - - - -L Poslovanje nekretninama - - - - - - - - - - -M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 57 16 - - 4 37 - - - - -N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 32 12 - - 9 11 - - - - -O Javna uprava i odbrana;obavezno soc.osiguranje 827 251 3 1 104 434 19 2 7 2 8P Obrazovanje 520 332 - 1 73 64 6 7 6 1 31Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 342 89 - 3 28 169 36 3 12 - 5R Umjetnost, zabava i rekreacija 9 5 - - - 2 1 - 1 - -S Ostale uslužne djelatnosti 9 9 - - - - - - - - -

Ukupno do 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 +

UKUPNO1) 5.073 12 407 609 753 623 639 620 702 486 194 28A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 76 - 2 6 5 5 8 14 13 17 3 3B Vađenje ruda i kamena 16 - - 2 2 5 1 - 2 2 2 -C Prerađivačka industrija 1.094 - 134 184 202 114 123 107 110 93 26 1D Proizvodnja i snabdijevanje električnom 98 - - 1 11 14 15 18 18 13 8 -

energijom, plinom, parom i klimatizacijaE Snabdijevanje vodom; uklanjanje 98 - 2 3 6 14 13 22 18 9 10 1

otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo 165 - 4 24 22 12 17 24 24 26 12 -G Trgovina na veliko i na malo; popravak 1.327 1 239 197 227 190 174 140 103 47 7 2

motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 177 - 2 10 10 20 21 28 43 28 13 2I Djelatnosti pružanja smještaja 53 - 3 4 1 1 13 12 12 3 4 -

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 113 - - 12 4 18 14 32 16 15 2 -K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 60 - - 2 12 8 4 5 19 7 3 -

osiguranjaL Poslovanje nekretninama - - - - - - - - - - - -M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 57 - - 12 0 4 1 4 12 16 8 -N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 32 - - 3 3 6 2 3 9 6 - -O Javna uprava i odbrana; obavezno 827 11 17 55 76 89 147 137 152 109 26 8

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 520 - - 64 126 68 41 42 74 50 49 6Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 342 - 4 30 45 51 43 32 76 36 20 5R Umjetnost, zabava i rekreacija 9 - - - 1 4 2 0 1 - 1 -S Ostale uslužne djelatnosti 9 - - - - - - - - 9 - -

1)Ovim istraživanjem nisu obuhvaćeni zaposleni u odbrani , kao ni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama.

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 27

ZAPOSLENOST PREMA INTERVALIMA STAROSTI I DJELATNOSTIMA , 31. Mart / Ožujak 2016.godine

ZAPOSLENOST PREMA STEPENU/STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA I DJELATNOSTIMA ,31. Mart / Ožujak 2016.godine

UkupnoV S S

VŠ SSS NS VKV KV PK NK

Page 26: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

IIItromjesečje

2016

I - IX2016

IndexVII-IX 2016IV-VI 2016

IndexVII-IX 2016VII-IX 2015

IndexI-IX 2016I-IX 2015

890 2.620 100,2 119,5 117,1

4 13 100,0 133,3 108,3

2.729 7.150 99,1 128,1 93,2

146 503 80,2 83,0 92,0

54 187 83,5 103,8 106,9

2.471 7.527 88,5 124,2 98,7

INDUSTRIJA

X 2016Ø 2015

X 2016X 2015

I-X 2016I-X 2015

INDUSTRIJA UKUPNO 105,0 101,3 105,8PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMAAI Intermedijarni proizvodi 116,5 115,3 112,6AE Energija 106,0 0,0 0,0BB Kapitalni proizvodi 93,3 73,3 99,8CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 85,3 69,3 97,7CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 92,4 92,3 102,7PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 104,8 100,1 106,810 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 132,9 119,4 122,212 Proizvodnja duhanskih proizvoda - - 154,715 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 98,6 96,8 101,716 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, 115,4 115,4 89,5

osim namještaja; proizvodnja predmetaod slame i pletarskih materijala

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa 122,2 112,4 109,823 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih - - 90,3

proizvoda25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, 65,4 72,5 94,5

osim mašina i opreme27 Proizvodnja električne opreme 107,8 157,8 126,829 Proizvodnja motornih vozila, prikolica

i poluprikolica93,3 73,3 99,8

31 Proizvodnja namještaja 85,3 69,3 97,732 Ostala prerađivačka industrija 201,7 100,0 69,7

D 106,0 - -

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom i plinom (osim 35.3)¹

106,0 - -

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/1628

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

Cestovni prijevoz robe

Pređeni kilometri vozila, 000

Prevezeno tona robe, 000

Tonski kilometri, 000

Cestovni prijevoz putnika

III tromjesečje 2016. godineCESTOVNI I GRADSKO - PRIGRADSKI PRIJEVOZ

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNOPREMA GIG, PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Oktobar / Listopad 2016. godine

Pređeni kilometri vozila, 000

Prevezeni putnici, 000

Putnički kilometri, 000

Page 27: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

UKUPNO 8.590 10.601 123,4 83.918 82.678 98,5 14.521 16.944 116,7 125.288 141.887 113,2

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

21 82 399,5 1.489 705 47,4 2.084 1.885 90,5 22.895 20.346 88,9

B Vađenje rude i kamena 93 116 123,9 447 652 145,7 2 1 38,5 34 26 75,2

C Prerađivačka industrija 8.476 10.402 122,7 81.981 81.320 99,2 12.378 15.021 121,3 102.203 121.320 118,7

D Proizvodnja i snabdijevanjeelektričnom energijom, gasom/plinom, paromi klimatizacija

- - - - - - - - - - - -

Ostalo - 1 - 0 1 435,0 57 37 65,6 155 195 125,5

- - - - - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

8.590 10.601 123,4 83.918 82.678 98,5 14.521 16.944 116,7 125.288 141.887 113,2

0 HRANA I ŽIVE ŽIVOTINJE 1.058 1.398 132,1 2.696 6.527 242,1 2.667 2.689 100,8 30.165 27.109 89,900 Žive životinje - - - 567 42 7,4 57 - - 68 183 269,101 Meso i mesne prerađevine - - - - - - - - - 29 22 75,902 Mlijeko,mliječne prerađevine i jaja - - - - - - 78 84 107,7 1.292 1.602 124,003 Ribe, vodozemci i njihove

prerađevine - - - - - - 153 247 161,4 1.544 1.781 115,3

04 Žitarice i proizvodi od žitarica 1.058 1.398 132,1 2.057 6.436 312,9 2.057 2.012 97,8 23.773 20.060 84,405 Voće i povrće - - - 72 43 59,7 150 117 78,0 1.102 1.279 116,106 Šećer,šećerne prerađevine i med - - - - - - 3 22 733,3 117 124 106,007 Kafa, čaj, kakao i začini - - - - 6 - 95 145 152,6 1.211 1.242 102,608 Hrana za životinje - - - - - - 64 40 62,5 849 615 72,409 Ostali jestivi proizvodi - - - - - - 10 22 220,0 180 201 111,7

1 PIĆA I DUHAN 21 20 95,2 413 302 73,1 867 845 97,5 7.069 8.578 121,311 Pića - - - - - - 867 845 97,5 7.053 8.039 114,012 Duhan i proizvodi od duhana 21 20 95,2 413 302 73,1 - - - 16 539 -

2 SIROVE MATERIJE NEJESTIVE, OSIM GORIVA

1.147 2.837 247,3 24.351 16.795 69,0 735 1.498 203,8 11.482 9.048 78,8

21 Sirove kože i sirovo krzno 874 2.476 283,3 21.893 14.199 64,9 404 1.158 286,6 8.570 5.801 67,722 Uljano sjemenje i plodovi - - - 70 - - - 7 - 28 28 100,023 Sirovi i sintetički kaučuk 1 1 100,0 - 7 - 1 1 100,0 15 19 126,724 Drvo i pluta 179 247 138,0 1.943 1.930 99,3 298 236 79,2 2.201 2.625 119,325 Celuloza i papirni otpaci - - - - - - - - - - - -26 Sirova tekstilna vlaknai njihovi otpaci - - - - - - 29 95 327,6 575 462 80,327 Prirodna đubriva i minerali osim goriva 93 113 121,5 440 649 147,5 2 1 50,0 37 18 48,628 Metalne rude i otpaci od metala - - - - - - - - - - - -29 Sirovine biljne i životinjske,ostale - - - 5 10 200,0 1 - - 56 95 169,6

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 29

IZVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

UVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Nerazvrstano po kategorijama

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

UKUPNO

Page 28: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

3 MINERALNA GORIVA, MAZIVA I SRODNI PROIZVODI

- 3 - 7 5 71,4 2.772 4.697 169,4 9.906 27.561 278,2

32 Ugalj, koks i briketi - 3 - 7 3 42,9 - - - - 8 -33 Nafta i derivati od nafte - - - - 2 - 2.772 4.697 169,4 9.906 27.552 278,134 Prirodni i industrijski gas - - - - - - - - - - 1 -35 Električna energija - - - - - - - - - - - -

4 ULJA, MASTI I VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PORIJEKLA

- - - - - - - - - - 142 -

41 Životinjska ulja i masti - - - - - - - - - - - -42 Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana - - - - - - - - - - 39 -43 Prerađena biljna i životinjska ulja i masnoće - - - - - - - - - - 103 -

5 HEMIJSKI/KEMIJSKI PROIZVODI 434 525 121,0 2.695 3.746 139,0 1.155 1.659 143,6 14.676 14.496 98,851 Organske hemikalije/kemikalije - - - - - - 5 20 400,0 176 135 76,752 Anorganske hemikalije/kemikalije - - - - - - 6 3 50,0 48 47 97,953 Boje i štavila 1 - - 1 13 - 82 78 95,1 886 694 78,354 Medicinski i farmaceutski proizvodi - - - - - - 31 27 87,1 233 215 92,355 Toaletni proizvodi i proizvodi za čišćenje - 16 - 48 69 143,8 112 114 101,8 955 1.003 105,056 Vještačka đubriva - - - - - - - - - 245 92 37,657 Plastične mase u primarnim oblicima - - - 61 - - 616 932 151,3 7.938 8.670 109,258 Plastične mase,ne-primarni oblici 433 506 116,9 2.581 3.660 141,8 193 413 214,0 3.493 2.963 84,859 Ostale hemikalije/kemikalije - 3 - 4 4 100,0 110 72 65,5 702 677 96,4

6 INDUSTRIJSKI PROIZVODI, RAZVRSTANI UGLAVNOM PO VRSTI SIROVINA

840 942 112,1 8.052 7.911 98,2 2.180 1.646 75,5 18.755 18.482 98,5

61 Koža, krzno i proizvodi od kože i krzna 77 62 80,5 585 664 113,5 261 158 60,5 1.431 1.959 136,962 Guma i gumeni proizvodi 2 - - 15 22 146,7 2 10 500,0 151 177 117,263 Proizvodi od drveta, osim namještaja 258 265 102,7 2.795 2.441 87,3 314 206 65,6 2.139 2.398 112,164 Papir, ljepenka i ostali slični proizvodi 11 16 145,5 231 46 19,9 191 119 62,3 1.065 1.159 108,865 Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi 44 19 43,2 292 270 92,5 254 147 57,9 2.131 2.232 104,766 Proizvodi od nemetalnih minerala 15 57 380,0 31 114 367,7 273 247 90,5 2.649 2.488 93,967 Željezo i čelik 27 74 274,1 37 588 - 677 519 76,7 6.797 5.976 87,968 Obojeni metali - 34 - 14 107 764,3 5 5 100,0 102 73 71,669 Metalni proizvodi 406 415 102,2 4.052 3.659 90,3 203 235 115,8 2.290 2.020 88,2

7 MAŠINE/STROJEVI I TRANSPORTNA SREDSTVA

3.522 3.736 106,1 38.712 35.996 93,0 3.369 3.180 94,4 27.686 28.949 104,6

71 Pogonske mašine i oprema 94 111 118,1 836 931 111,4 - 10 - 51 53 103,972 Mašine specijalizirane za određene industrije 59 91 154,2 1.416 1.245 87,9 160 60 37,5 2.573 1.400 54,473 Mašine za obradu metala 13 10 76,9 360 74 20,6 1 18 - 364 156 42,974 Ostale industrijske mašine i dijelovi 292 381 130,5 3.852 2.974 77,2 53 28 52,8 662 1.276 192,775 Kancelarijske mašine i mašine za automatsku

obradu podataka10 - - 260 31 11,9 225 409 181,8 3.467 3.294 95,0

76 Telekomunikacijski aparati i aparati za snimanje zvuka

2 - - 51 52 102,0 1.102 826 75,0 5.908 8.045 136,2

77 Električne mašine, aparati i uređaji 1.839 1.920 104,4 19.515 18.288 93,7 1.208 1.659 137,3 13.099 12.196 93,178 Drumska vozila 1.213 1.223 100,8 12.395 12.401 100,0 593 170 28,7 1.560 2.466 158,179 Ostala transportna vozila - - - 27 - - 27 - - 2 63 -

8 RAZNI INDUSTRIJSKI PROIZVODI 1.568 1.140 72,7 6.992 11.396 163,0 776 730 94,1 5.549 7.522 135,681 Montažne zgrade, sanitarni, rasvjetni i grijaći

uređaji2 - - 8 15 187,5 17 48 282,4 197 329 167,0

82 Namještaj i njegovi dijelovi 249 230 92,4 1.347 2.245 166,7 33 44 133,3 333 979 294,083 Torbe, tašne, neseseri i slični proizvodi 204 242 118,6 200 1.571 785,5 - 6 - 32 79 246,984 Odjeća - - - 5 - - 65 81 124,6 448 496 110,785 Obuća 729 146 20,0 1.885 3.959 210,0 89 82 92,1 922 1.420 154,087 Naučni i kontrolni instrumenti - 34 - 507 236 46,5 71 138 194,4 648 1.324 204,388 Fotografski i optički proizvodi, satovi - - - 2 - - 32 36 112,5 151 206 136,489 Ostali industrijski proizvodi 384 488 127,0 3.038 3.370 111,1 469 295 62,3 2.818 2.689 95,3

9 Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama - - - - - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

30 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima,12/16

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4 (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 29: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

8.590 10.601 123,4 83.918 82.678 98,5 14.521 16.944 116,7 125.288 141.887 113,2

1. Hrana i pića 1.058 1.398 132,1 2.729 6.486 237,7 3.450 3.453 100,1 35.334 33.905 96,0

2. Industrijski materijali 2.474 4.357 176,1 36.304 29.375 80,9 4.311 5.223 121,2 46.701 44.597 95,5

3. Goriva i maziva - 6 - 11 8 72,7 2.614 4.412 168,8 9.970 27.082 271,6

4. Kapitalni proizvodi (osim transportnihsredstava), dijelovi i pribor

2.123 2.419 113,9 24.958 22.044 88,3 1.449 1.690 116,6 16.661 16.186 97,1

5. Transportna sredstva, njihovi dijelovi i pribor

1.304 1.333 102,2 13.258 13.338 100,6 645 234 36,3 1.843 2.810 152,5

6. Proizvodi za široku potrošnju 1.631 1.088 66,7 6.658 11.427 171,6 2.052 1.932 94,2 14.779 17.307 117,1

7. Proizvodi, drugdje nespomenuti - - - - - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

UKUPNO 8.590 10.601 123,4 83.918 82.678 98,5 14.521 16.944 116,7 125.288 141.887 113,2

ZEMLJE EU 6.994 8.488 121,4 75.768 71.126 93,9 10.847 12.626 116,4 99.726 108.186 108,5Austrija 1.236 1.896 153,4 21.913 11.712 53,4 255 227 89,0 665 1.195 179,7Belgija 213 298 139,9 329 1.815 551,7 51 112 219,6 387 641 165,6Bugarska - - - 155 3 1,9 30 70 233,3 159 124 78,0Češka - - - 37 - - 31 132 425,8 817 1.038 127,1Kipar - - - - - - - - - - - -Danska - - - - - - 11 - - 17 54 317,6Estonija - - - - - - - - - - 1 -Finska - - - - - - - - - 263 94 35,7Francuska 598 5 0,8 47 2.594 - 140 23 16,4 873 2.331 267,0Grčka - - - - - - 3 4 133,3 296 52 17,6Hrvatska 484 705 145,7 7.879 9.240 117,3 1.898 2.078 109,5 17.940 19.511 108,8Irska - - - - - - - 18 - 443 135 30,5Italija 33 513 - 2.983 1.601 53,7 3.294 4.641 140,9 13.806 29.723 215,3Latvija (Letonija) - - - - - - - - - - - -Litvanija - - - - 3 - 4 - - 19 6 31,6Luksemburg - - - - 6 - - - - - 11 -Mađarska - - - 134 162 120,9 993 1.250 125,9 18.687 13.328 71,3Malta - - - - - - - - - - - -Nizozemska (Holandija) 407 783 192,4 2.106 2.905 137,9 151 43 28,5 957 752 78,6Njemačka 2.996 3.177 106,0 29.159 29.513 101,2 2.775 2.934 105,7 28.882 27.220 94,2Poljska - - - 227 289 127,3 202 192 95,0 3.285 2.183 66,5Portugal - - - - - - 43 28 65,1 356 335 94,1

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 31

IZVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJIEKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4

UVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

UKUPNO

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 30: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

Rumunija 6 - - - 6 - 187 195 104,3 1.535 1.737 113,2Slovačka - - - 27 - - 474 263 55,5 4.370 2.779 63,6Slovenija 1.021 1.111 108,8 10.518 11.276 107,2 149 256 171,8 3.828 2.532 66,1Španija - - - 254 1 0,4 11 57 518,2 422 868 205,7Švedska - - - - - - - - - 93 5 5,4Velika Britanija - - - - - - 145 103 71,0 1.626 1.531 94,2

ZEMLJE EFTE 297 378 127,3 3.471 3.100 89,3 77 96 124,7 819 796 97,2Island - - - - - - - - - - - -Lihtenštajn - - - - - - - - - - - -Norveška - - - - - - - - - - - -Švicarska 297 378 127,3 3.471 3.100 89,3 77 96 124,7 819 796 97,2

OSTALE EVROPSKE ZEMLJE 1.299 1.735 133,6 4.248 8.197 193,0 1.461 2.000 136,9 8.822 15.382 174,4Albanija - - - - - - - - - - - -Crna Gora 64 95 148,4 2.203 1.029 46,7 - - - 61 - -Kosovo - - - 47 18 38,3 87 268 308,0 262 1.338 510,7Makedonija 40 27 67,5 760 178 23,4 28 133 475,0 951 1.052 110,6Ruska Federacija - - - 276 32 11,6 - 89 - 67 89 132,8Srbija 226 281 124,3 713 1.389 194,8 1.317 1.321 100,3 5.901 10.911 184,9Turska 969 1.332 137,5 249 5.551 - 29 189 651,7 1.579 1.991 126,1Ostale zemlje - - - - - - - - - 1 1 100,0

AFRIKA - - - 24 48 200,0 236 200 84,7 2.061 2.063 100,1ZEMLJE SJEVERNE AFRIKE - - - - - - - - - 2 89 -OSTALE AFRIČKE ZEMLJE - - - 24 48 200,0 236 200 84,7 2.059 1.974 95,9

AMERIKA - - - - 28 - 177 531 300,0 1.995 2.727 136,7ZEMLJE SJEVERNE AMERIKE - - - - 28 - 70 523 747,1 1.292 2.170 168,0

Kanada - - - - - - 2 - - - 9 -SAD - - - - 28 - 68 523 769,1 1.292 2.161 167,3Ostale zemlje - - - - - - - - - - - -

ZEMLJE CENTRALNE AMERIKE �I KARIBA - - - - - - 22 8 36,4 77 198 257,1ZEMLJE JUŽNE AMERIKE - - - - - - 85 - - 626 359 57,3

AZIJA - - - 407 179 44,0 1.723 1.491 86,5 11.865 12.733 107,3 - - - 348 154 44,3 105 100 95,2 1.051 1.169 111,2

OSTALE ZEMLJE AZIJE - - - 59 25 42,4 1.618 1.391 86,0 10.814 11.564 106,9Indija - - - - - - 58 31 53,4 177 149 84,2Japan - - - - - - 10 29 290,0 110 254 230,9Kina - - - - - - 1.106 800 72,3 8.293 8.199 98,9Malezija - - - - - - 13 7 53,8 141 154 109,2Ostale zemlje - - - 59 25 42,4 431 524 121,6 2.093 2.808 134,2

- - - - - - - - - - - -

AUSTRALIJA I NOVI ZELAND - - - - - - - - - - - -Australija - - - - - - - - - - - -Novi Zeland - - - - - - - - - - - -Ostale zemlje - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Neraspoređeno - - - - - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

32 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima,12/16

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

ZEMLJE BLISKOG I SREDNJEGISTOKA

ZEMLJE OKEANIJE I POLARNOGREGIONA

OSTALE ZEMLJE OKEANIJEI POLARNOG REGIONA

Page 31: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

TURIZAM

X2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

X 2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

UKUPNO 421 41,8 4.416 65,9 640 47,2 6.831 67,0

Domaći 261 49,3 2.464 63,6 442 56,9 4.113 64,8 Strani 160 33,4 1.952 69,2 198 34,3 2.718 70,8

BROJ LEŽAJA 228

UKUPNO 421 41,8 4.416 65,9 640 47,2 6.831 67,0

Hoteli i sličan smještaj 401 73,6 4.056 73,4 620 69,5 6.471 71,7 Odmarališta i slični objekti - - - - - - - - za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - - - - - - - Ostali smještaj 20 4,3 360 30,8 20 4,3 360 30,8

DOMAĆI 261 49,3 2.464 63,6 442 56,9 4.113 64,8

Hoteli i sličan smještaj 257 65,4 2.447 70,4 438 68,3 4.096 68,8 Odmarališta i slični objekti - - - - - - - - za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - - - - - - - Ostali smještaj 4 2,9 17 4,3 4 2,9 17 4,3

STRANI 160 33,4 1.952 69,2 198 34,3 2.718 70,8

Hoteli i sličan smještaj 144 94,7 1.609 78,4 182 72,5 2.375 77,3 Odmarališta i slični objekti - - - - - - - - za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - - - - - - - Ostali smještaj 16 4,9 343 44,6 16 4,9 343 44,6

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

UKUPNO 357 84,8 554 86,6 64 15,2 86 13,4

Domaći 261 73,1 442 79,8 - - - - Strani 96 26,9 112 20,2 64 100,0 86 100,0

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

UKUPNO 160 38,0 228 35,6 261 62,0 412 64,4

Domaći 96 60,0 142 62,3 165 63,2 300 72,8 Strani 64 40,0 86 37,7 96 36,8 112 27,2

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 33

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VRSTAMA OBJEKATA

TURISTIČKI PROMET ZA OKTOBAR/ LISTOPAD 2016. GODINE KAPACITETI, TURISTI I NOĆENJA

Dolasci turista Noćenja turista

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA

Individualno Organizirano

dolasci turista noćenje turista dolasci turista noćenje turista

SVRHA DOLASKA TURISTA

Poslovno Ostalo

dolasci turista noćenje turista dolasci turista noćenje turista

Page 32: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

TURIZAM

X2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

X 2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

UKUPNO STRANI 160 33,4 1.952 69,2 198 34,3 2.718 70,8

Albanija - - - - - - - - Austrija 21 190,9 197 84,9 24 133,3 305 73,9 Belgija - - 1 33,3 - - 2 22,2 Bugarska 2 - 18 200,0 2 - 20 87,0 Crna Gora - - 2 14,3 - - 2 7,7 Češka 3 150,0 22 4,6 3 75,0 34 7,1 Danska - - 1 100,0 - - 1 100,0 Estonija - - 2 - - - 2 - Finska - - - - - - - - Francuska 4 - 10 250,0 4 - 18 450,0 Grčka - - 1 - - - 1 - Holandija / Nizozemska 1 33,3 20 105,3 1 25,0 50 147,1 Hrvatska 51 81,0 567 84,4 58 51,8 784 85,6 Irska 29 - 33 - 51 - 57 - Island - - - - - - - - Italija 20 6,0 481 64,5 20 5,9 499 65,8 Kipar - - - - - - - - Latvija - - 1 - 1 - 1 - Litvanija - - 2 50,0 - - 2 50,0 Luksemburg - - - - - - - - Mađarska - - 4 11,8 - - 4 10,8 Makedonija B.J.R. 2 66,7 14 100,0 2 66,7 14 100,0 Malta - - - - - - - - Norveška - - - - - - - - Njemačka 2 18,2 109 87,9 2 15,4 167 84,3 Poljska 2 50,0 67 104,7 2 50,0 67 98,5 Portugal / Portugalija - - - - - - - - Rumunija / Rumunjska - - 70 - - - 196 - Rusija - - 7 - - - 13 - Slovačka - - 16 - - - 16 - Slovenija 5 100,0 89 156,1 5 100,0 104 126,8 Srbija 7 63,6 102 71,3 7 58,3 153 42,2 Španija / Španjolska - - 4 33,3 - - 4 4,6 Švajcarska / Švicarska 6 100,0 67 85,9 6 42,9 118 90,1 Švedska - - 8 88,9 - - 33 132,0 Turska 1 100,0 17 63,0 1 100,0 23 52,3 Ujedinjeno Kraljevstvo - - 3 150,0 - - 5 250,0 Ukrajina - - 1 16,7 - - 1 16,7 Ostale evropske zemlje - - - - - - - - Egipat - - - - - - - - Južnoafrička Republika - - - - - - - - Ostale afričke zemlje - - - - - - - - Kanada - - 1 20,0 - - 1 20,0 SAD 3 42,9 6 60,0 9 64,3 12 54,6 Ostale sjeverno-američke zemlje - - - - - - - - Brazil - - - - - - - - Ostale zemlje Južne - - - - - - - - i Srednje Amerike Indija - - - - - - - - Iran - - - - - - - - Izrael - - - - - - - - Japan - - 1 33,3 - - 1 33,3 Južna Koreja - - 2 66,7 - - 2 66,7 Kuvajt - - 5 38,5 - - 5 12,2 Narodna Republika Kina - - - - - - - - Saudijska Arabija - - - - - - - - Bahrein - - - - - - - - Katar - - - - - - - - Ujed.Arapski Emirati - - - - - - - - Ostale azijske zemlje - - 1 - - - 1 - Australija - - - - - - - - Novi Zeland - - - - - - - - Ostale zemlje Okeanije - - - - - - - -

34 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ZEMLJAMA PREBIVALIŠTA

Dolasci turista Noćenja turista

Page 33: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

TUZLANSKI KANTON

Page 34: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

muški ženski sa stručnompomoći

bez stručnepomoći muški ženski

UKUPNO 356 353 199 154 3 356 - - 346 172 174 1 13 260 27

Banovići 27 27 11 16 - 27 - - 15 9 6 - 1 16 -

Čelić 13 13 9 4 - 13 - - 4 3 1 - 1 3 1

Doboj Istok 8 7 3 4 1 8 - - 12 5 7 - - 1 1

Gračanica 40 40 19 21 - 40 - - 23 11 12 - 2 26 4

Grad Tuzla 76 76 46 30 - 76 - - 89 47 42 - 5 73 4

Gradačac 27 27 18 9 - 27 - - 37 17 20 - - 29 3

Kalesija 55 55 31 24 - 55 - - 26 16 10 - - 18 3

Kladanj 15 15 10 5 - 15 - - 23 9 14 - 1 8 -

Lukavac 12 11 7 4 1 12 - - 39 18 21 1 - 20 3

Sapna 7 7 3 4 - 7 - - 5 1 4 - - 3 1

Srebrenik 17 17 8 9 - 17 - - 25 10 15 - 2 19 -

Teočak 5 5 3 2 - 5 - - 9 4 5 - - 2 1

Živinice 54 53 31 22 1 54 - - 39 22 17 - 1 42 6

UKUPNO 3.064 3.043 1.573 1.470 21 3.062 1 1 3.318 1.669 1.649 25 94 2.336 248

Banovići 198 196 95 101 2 198 - - 134 66 68 - 5 129 19

Čelić 54 53 24 29 1 54 - - 89 51 38 - 3 28 2

Doboj-Istok 82 80 38 42 2 82 - - 107 58 49 - 4 50 7

Gračanica 343 342 172 170 1 343 - - 297 165 132 4 6 245 29

Grad Tuzla 765 762 431 331 3 765 - - 952 459 493 13 18 535 28

Gradačac 290 288 147 141 2 290 - - 313 148 165 2 7 264 20

Kalesija 260 258 119 139 2 260 - - 213 113 100 - 8 163 25

Kladanj 85 85 42 43 0 85 - - 92 54 38 1 5 51 -

Lukavac 224 221 107 114 3 224 - - 350 173 177 3 7 219 45

Sapna 53 52 29 23 1 53 - - 51 24 27 - - 41 5

Srebrenik 241 241 123 118 - 240 - 1 271 125 146 - 14 195 19

Teočak 30 30 19 11 - 30 - - 43 19 24 - - 32 5

Živinice 439 435 227 208 4 438 1 - 406 214 192 2 17 384 44

36 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

Općine Ukupnorođeni

Ž i v o r o đ e n i

ukupnopo spolu

Za mjesec oktobar / listopad 2016. godine - prethodni podaciPRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA

Za period januar / siječanj - oktobar / listopad 2016. godine - prethodni podaciPRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA

Brojrazve-denih

brakovaukupnopo spolu

umrladojenčad

nasilnesmrti

U m r l i O d t o g a

u zdrav-stvenoj

ustanovi

na drugom mjestuMrtvo-rođeni

M j e s t o p o r o đ a j aBroj

zaklju-čenih

brakova

Page 35: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

UKUPNO 83.427 85.364 102,3 100,5 733 746 101,8 99,6 1.111 1.131 101,8 99,6A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 1.018 1.289 126,6 99,2 685 712 103,9 99,0 1.020 1.066 104,5 98,8B Vađenje ruda i kamena 7.110 7.086 99,7 100,3 890 907 101,9 99,0 1.341 1.375 102,5 98,8C Prerađivačka industrija 19.622 19.454 99,1 101,4 520 556 106,9 99,1 768 822 107,0 99,3D Proizvodnja i snabdijevanje 1.897 1.796 94,7 100,0 1.488 1.520 102,2 99,0 2.312 2.358 102,0 98,6

električnom energijom, plinomparom i klimatizacija

E Snabdijevanje vodom; uklanjanje 1.343 1.369 101,9 100,3 810 821 101,4 98,8 1.225 1.244 101,6 98,8otpadnih voda, upravljanje otpadomte djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo 4.742 5.137 108,3 100,0 476 502 105,5 103,7 707 746 105,5 103,9G Trgovina na veliko i na malo; 13.360 14.186 106,2 100,4 515 526 102,1 99,1 771 789 102,3 99,1

popravak motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 5.316 5.237 98,5 99,9 645 640 99,2 99,4 968 962 99,4 99,3I Djelatnosti pružanja smještaja 2.986 3.316 111,1 99,6 550 533 96,9 97,8 822 799 97,2 97,8

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 1.210 1.274 105,3 101,0 1.035 1.026 99,1 96,9 1.598 1.594 99,7 97,4K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 1.299 1.239 95,4 99,5 1.184 1.220 103,0 103,3 1.838 1.896 103,2 103,5

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 194 228 117,5 96,2 599 553 92,3 98,9 897 841 93,8 98,9M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 2.054 2.114 102,9 99,9 744 753 101,2 99,9 1.135 1.152 101,5 99,7N Administrativne i pomoćne uslužne 770 854 110,9 100,1 556 559 100,5 99,5 841 843 100,2 99,4

djelatnostiO Javna uprava i odbrana; obavezno 5.161 5.033 97,5 100,1 1.084 1.099 101,4 100,1 1.662 1.688 101,6 100,1

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 7.822 8.007 102,4 101,9 776 768 99,0 99,6 1.189 1.177 99,0 99,6Q Djelatnosti zdravstvene socijalna 6.099 6.174 101,2 100,0 1.021 1.033 101,2 100,3 1.577 1.597 101,3 100,4

zaštiteR Umjetnost, zabava i rekreacija 524 534 101,9 92,1 741 777 104,9 108,4 1.126 1.183 105,1 108,2S Ostale uslužne djelatnosti 900 1.037 115,2 100,0 692 754 109,0 99,9 1.048 1.149 109,6 100,0

A 712B 907C 556D 1 520E 821F 502G 526H 640I 533J 1 026K 1 220L 553M 753N 559O 1 099P 768Q 1 033R 777S 754

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 37

ZAPOSLENOST I PLAĆE PO PODRUČJIMA KD BiH 2010

Struktura zaposlenih, oktobar / listopad 2016.

Broj zaposlenih Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

Prosječna neto plaća u KM, oktobar / listopad 2016.

A 1% B

8%

C 23%

D 2%

E 2%

F 6%

G 17%

H 6%

I 4%

J 1%

K 1%

L 0%

M 3%

N 1%

O 6%

P 9%

Q 7%

R 1%

S 1%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

Page 36: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

02015

X 2016

IndexX 20160 2015

Index X 2016IX 2016

02015

X 2016

IndexX 20160 2015

Index X 2016IX 2016

X 2016

IndexX 20160 2015

Index X 2016IX 2016

UKUPNO 83.427 85.364 102,3 100,5 733 746 101,8 99,6 1.131 101,8 99,6Banovići 5.230 5.175 98,9 100,2 842 849 100,8 99,0 1.283 101,0 98,8Čelić 921 1.022 111,0 99,3 629 623 99,0 99,0 940 99,1 99,2Doboj - Istok 1.622 1.793 110,5 101,1 525 533 101,5 100,6 795 101,4 100,4Gračanica 9.106 9.236 101,4 101,1 524 555 105,9 99,6 825 106,5 99,3Gradačac 7.288 7.653 105,0 100,8 578 612 105,9 98,6 903 105,1 98,5Kalesija 3.507 3.854 109,9 100,1 614 625 101,8 98,9 939 102,1 99,1Kladanj 1.979 2.034 102,8 100,3 630 650 103,2 98,8 972 103,1 98,6Lukavac 8.287 8.345 100,7 101,5 748 754 100,8 98,7 1.146 101,1 99,1Sapna 599 589 98,3 100,9 775 769 99,2 98,7 1.158 99,1 98,6Srebrenik 4.936 5.383 109,1 100,2 612 627 102,5 100,5 944 102,7 100,6Teočak 443 445 100,5 100,9 745 757 101,6 97,9 1.143 101,9 97,9Grad Tuzla 31.025 31.035 100,0 100,2 865 875 101,2 100,0 1.344 101,4 100,1Živinice 8.484 8.800 103,7 100,3 698 724 103,7 100,1 1.094 104,1 100,0

Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV

UKUPNO 92.475 6.200 426 26.439 39 353 30.328 1.516 27.174Banovići 5.429 487 15 1.734 - 17 1.972 34 1.170Čelić 2.549 67 1 435 - 1 660 38 1.347Doboj - Istok 2.309 117 10 496 - 3 906 25 752Gračanica 8.747 489 43 1.936 - 41 3.538 250 2.450Gradačac 7.214 315 23 1.727 - 28 2.197 278 2.646Kalesija 8.409 285 53 2.268 10 13 2.600 68 3.112Kladanj 2.625 139 9 715 1 1 827 26 907Lukavac 9.977 686 51 3.469 - 68 3.160 123 2.420Sapna 2.493 63 1 554 - - 581 - 1.294Srebrenik 8.404 485 24 2.075 - 12 3.152 202 2.454Teočak 1.718 48 1 430 - 3 505 30 701Grad Tuzla 19.406 2.231 147 6.627 18 137 5.902 295 4.049Živinice 13.195 788 48 3.973 10 29 4.328 147 3.872

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

Struktura nezaposlenih osoba prema stručnoj spremi, oktobar / listopad 2016.

38 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

Oktobar / Listopad 2016

Općine

ZAPOSLENOST I PLAĆE PO OPĆINAMA

Broj zaposlenih Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

NEZAPOSLENE OSOBE PREMA STRUČNOJ SPREMI1/

VSS 6,7% VŠS

0,5%

SSS 28,6%

NSS 0,0%

VKV 0,4%

KV 32,8%

PKV 1,6%

NKV 29,4%

Page 37: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

Svega Doktori Magistri

UKUPNO1) 74.129 14.922 647 770 2.305 35.758 1.290 2.698 12.366 1.499 3.291

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 860 106 1 12 6 440 13 - 201 6 88B Vađenje ruda i kamena 6.956 648 15 59 30 2.358 155 611 2.674 114 366C Prerađivačka industrija 17.489 1.267 4 47 172 9.442 508 580 4.044 675 801D Proizvodnja i snabdijevanje električnom 1.827 316 4 26 35 503 3 648 256 29 37

energijom, plinom, parom i klimatizacijaE Snabdijevanje vodom;uklanjanje otpadnih voda, 1.350 192 2 13 35 333 89 75 316 9 301

upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okolišaF Građevinarstvo 4.368 449 - 24 46 2.297 193 148 941 120 174G Trgovina na veliko i na malo; popravak 10.945 1.197 8 108 126 7.607 100 77 1.587 23 228

motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 4.746 316 2 13 84 2.828 45 138 1.010 263 62I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme 981 50 - - 2 593 18 59 179 15 65

i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo)J Informacije i komunikacije 1.226 397 1 11 74 625 10 57 56 - 7K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1.229 580 1 25 42 586 3 1 14 1 2L Poslovanje nekretninama 218 25 - 1 6 129 8 1 22 3 24M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 1.576 615 27 66 39 593 17 40 230 3 39N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 783 91 - 1 10 589 5 4 54 11 19O Javna uprava i odbrana;obavezno soc.osiguranje 5.023 1.514 11 33 255 2.829 40 17 278 23 67P Obrazovanje 7.807 5.068 352 94 1.119 691 15 114 212 22 566Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 5.958 1.863 219 232 195 2.924 55 102 224 175 420R Umjetnost, zabava i rekreacija 503 152 - 2 18 232 8 12 57 7 17S Ostale uslužne djelatnosti 284 76 - 3 11 159 5 14 11 - 8

Ukupno do 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 +

UKUPNO1) 74.129 27 3.518 7.986 10.805 10.600 10.013 9.763 10.817 7.958 2.463 179A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 860 - 23 67 92 105 122 162 152 111 25 1B Vađenje ruda i kamena 6.956 3 110 371 583 846 970 1.199 1.618 1.097 156 3C Prerađivačka industrija 17.489 10 1.745 2.619 2.805 2.389 2.031 1.985 2.146 1.408 331 20D Proizvodnja i snabdijevanje električnom 1.827 - 21 113 179 155 164 224 401 416 153 1

energijom, plinom, parom i klimatizacijaE Snabdijevanje vodom; uklanjanje 1.350 - 46 85 180 165 191 197 246 176 61 3

otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo 4.368 1 244 600 741 651 515 497 571 421 110 17G Trgovina na veliko i na malo; popravak 10.945 2 663 1.774 2.223 1.964 1.536 1.131 937 520 181 14

motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 4.746 - 153 455 630 624 663 707 736 610 158 10I Djelatnosti pružanja smještaja 981 - 93 172 139 113 106 109 152 73 23 1

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 1.226 1 64 186 225 165 140 150 153 122 20 -K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 1.229 2 11 95 193 222 173 143 194 163 31 2

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 218 - 3 13 39 34 23 38 36 25 7 -M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 1.576 - 55 203 270 217 176 144 207 210 65 29N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 783 - 75 176 189 106 71 60 45 47 14 -O Javna uprava i odbrana; obavezno 5.023 - 27 205 343 507 927 1.083 999 664 251 17

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 7.807 - 28 374 1.174 1.350 1.266 993 1.037 955 588 42Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 5.958 8 141 434 694 881 841 813 1.052 837 242 15R Umjetnost, zabava i rekreacija 503 - 13 29 64 59 67 72 84 74 39 2S Ostale uslužne djelatnosti 284 - 3 15 42 47 31 56 51 29 8 2

1)Ovim istraživanjem nisu obuhvaćeni zaposleni u odbrani , kao ni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama.

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 39

ZAPOSLENOST PREMA INTERVALIMA STAROSTI I DJELATNOSTIMA , 31. Mart / Ožujak 2016.godine

ZAPOSLENOST PREMA STEPENU/STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA I DJELATNOSTIMA ,31. Mart / Ožujak 2016.godine

UkupnoV S S

VŠ SSS NS VKV KV PK NK

Page 38: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

u hilj./tis.m3

2015 2016 2015 2016 2015 2016

19 24 174 171 171 175 13

3 4 28 31 28 29 0

1 1 6 8 4 7 1

- - - 0 - - 0

3 4 27 27 31 32 0

3 3 29 32 29 31 1

0 0 0 1 0 1 0

- - 0 - 0 - -

- - - - - - -

- - - - - - -

10 11 83 72 79 74 10

- - - - - - -

1) Uključuje sitno tehničko drvo, cijepane drvene motke i kolje

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

IIItromjesečje

2016

IndexI-IX 2016I-IX 2015

Cestovni prijevoz robe

Pređeni kilometri vozila, 000 37.034 103,2

Prevezeno tona robe, 000 625 92,2 97,8

Tonski kilometri, 000 326.089 107,0

Cestovni prijevoz putnika

Pređeni kilometri vozila, 000 3.974 97,6 94,1

Prevezeni putnici, 000 768 90,2 80,8 75,3

Putnički kilometri, 000 90.830 102,7

Gradsko prigradski prijevoz

Pređeni kilometri vozila, 000 1.381 78,8 94,5 102,9

Autobusi 1.381 78,8 94,5 102,9

Prevezeni putnici, 000 1.349 77,4 75,1 77,0

Autobusi 1.349 77,4 75.1 77,0

40 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

101,1

105,2

102,3

Zalihe(stanjekrajem

mjeseca)2016

UKUPNO

Trupci četinara/četinjača

Jamsko drvo četinara/četinjača

Ostalo dugo drvo četinara/četinjača

Prostorno drvo četinara/četinjača

Trupci lišćara/listača

Jamsko drvo lišćara/listača

Ostalo dugo drvo lišćara/listača

Prostorno drvo lišćara/listača

Ogrjevno drvo četinara/četinjača

Ogrjevno drvo lišćara/listača

Ostalo grubo obrađeno drvo1)

PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATAOktobar / Listopad 2016. godine

P r o i z v o d n j a P r o d a j a

X I - X I - X

CESTOVNI I GRADSKO - PRIGRADSKI PRIJEVOZ III tromjesečje 2016. godine

I -IX2016

IndexVII-IX 2016IV-VI 2016

IndexVII-IX 2016VII-IX 2015

107.908

4.844

4.844

4.481

4.481

11.075

220.456

2.342

932.213

1.827

104,1

108,2

127,5 118,0

107,6

Page 39: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

INDUSTRIJA

X 2016Ø 2015

X 2016X 2015

I-X 2016I-X 2015

INDUSTRIJA UKUPNO 124,2 122,1 107,0PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 121,8 100,3 109,3AE Energija 130,7 138,2 105,8BB Kapitalni proizvodi 113,2 97,8 104,4CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 117,4 105,3 102,4CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 111,5 121,1 110,1PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

B VAĐENJE RUDA I KAMENA 125,5 109,5 111,505 Vađenje ugljena i lignita 125,9 110,5 112,008 Vađenje ostalih ruda i kamena 121,8 100,9 107,3

C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 116,9 114,8 105,710 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 100,4 95,7 103,011 Proizvodnja pića 91,5 113,2 107,212 Proizvodnja duhanskih proizvoda −* - −*13 Proizvodnja tekstila 24,4 53,3 97,614 Proizvodnja odjeće 98,9 93,8 102,415 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 126,3 146,1 117,116 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,

osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

161,0 122,6 111,5

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 21,8 19,3 59,818 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 29,0 30,3 46,719 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih

proizvoda119,2 335,9 83,1

20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 108,7 98,2 106,821 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih

proizvoda i farmaceutskih preparata223,2 283,6 160,0

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa

147,0 131,2 125,6

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

121,1 88,3 109,2

24 Proizvodnja baznih metala 149,7 125,3 108,825 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,

osim mašina i opreme115,2 96,5 112,2

26 Proizvodnja računara te elektroničkih i optičkih proizvoda

109,7 121,8 82,2

27 Proizvodnja električne opreme 137,0 76,1 105,928 Proizvodnja mašina i uređaja, d. n. 101,8 89,2 88,429 Proizvodnja motornih vozila, prikolica

i poluprikolica106,3 127,8 96,0

30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 157,4 100,0 26,331 Proizvodnja namještaja 117,2 108,7 103,032 Ostala prerađivačka industrija 112,5 101,4 95,733 Popravak i instaliranje mašina i opreme 92,5 93,5 91,6

D 135,6 145,8 106,4

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom i plinom (osim 35.3)¹

135,6 145,8 106,4

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 41

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNOPREMA GIG, PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Oktobar / Listopad 2016. godine

Page 40: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

UKUPNO 111.130 116.847 105,1 1.013.692 1.043.931 103,0 133.372 135.981 102,0 1.305.635 1.271.510 97,4

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

789 156 19,8 10.724 12.778 119,2 6.893 7.010 101,7 71.244 69.251 97,2

B Vađenje rude i kamena 3.239 4.031 124,5 24.657 25.988 105,4 12.561 11.117 88,5 137.869 98.463 71,4

C Prerađivačka industrija 105.426 110.883 105,2 963.554 990.799 102,8 113.806 117.663 103,4 1.094.398 1.102.123 100,7

D Proizvodnja i snabdijevanjeelektričnom energijom, gasom/plinom, paromi klimatizacija

- - - - - - - - - - - -

Ostalo 1.675 1.776 106,0 14.757 14.367 97,4 112 191 170,6 2.125 1.673 78,8

- - - - - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

111.130 116.847 105,1 1.013.692 1.043.931 103,0 133.372 135.981 102,0 1.305.635 1.271.510 97,4

0 HRANA I ŽIVE ŽIVOTINJE 2.705 3.242 119,9 38.550 39.002 101,2 11.081 11.095 100,1 112.276 108.135 96,300 Žive životinje - - - - - - 39 56 143,6 2.101 847 40,301 Meso i mesne prerađevine - - - 4.096 1.876 45,8 750 697 92,9 2.956 3.658 123,702 Mlijeko,mliječne prerađevine i jaja 2.313 2.277 98,4 24.717 22.406 90,7 1.941 2.056 105,9 18.896 18.798 99,503 Ribe, vodozemci i njihove

prerađevine - - - - - - 99 255 257,6 1.670 1.003 60,1

04 Žitarice i proizvodi od žitarica 158 776 491,1 462 3.623 784,2 3.293 2.804 85,2 27.363 26.028 95,105 Voće i povrće 155 138 89,0 8.592 10.594 123,3 2.897 3.188 110,0 41.288 39.612 95,906 Šećer,šećerne prerađevine i med 29 7 24,1 65 36 55,4 50 105 210,0 750 908 121,107 Kafa, čaj, kakao i začini - - - - - - 895 1.019 113,9 5.938 7.144 120,308 Hrana za životinje - - - 38 14 36,8 439 341 77,7 4.788 4.448 92,909 Ostali jestivi proizvodi 50 44 88,0 580 453 78,1 678 574 84,7 6.526 5.689 87,2

1 PIĆA I DUHAN 503 14 2,8 514 1.330 258,8 728 1.189 163,3 10.904 9.663 88,611 Pića 25 14 56,0 278 367 132,0 728 584 80,2 9.911 7.161 72,312 Duhan i proizvodi od duhana 478 - - 236 963 408,1 - 605 - 993 2.502 252,0

2 SIROVE MATERIJE NEJESTIVE, OSIM GORIVA

7.458 6.737 90,3 55.930 55.081 98,5 1.533 1.432 93,4 11.138 15.565 139,7

21 Sirove kože i sirovo krzno 546 221 40,5 6.705 5.169 77,1 - - - 995 479 48,122 Uljano sjemenje i plodovi - - - - - - 30 - - 308 125 40,623 Sirovi i sintetički kaučuk - - - 4 2 50,0 - - - 57 32 56,124 Drvo i pluta 2.703 2.626 97,2 22.845 21.927 96,0 1.075 1.114 103,6 5.095 9.116 178,925 Celuloza i papirni otpaci 134 95 70,9 931 1.435 154,1 13 14 107,7 119 1.336 -26 Sirova tekstilna vlaknai njihovi otpaci - 7 - 16 32 200,0 232 162 69,8 1.570 1.741 110,927 Prirodna đubriva i minerali osim goriva 3.233 2.943 91,0 18.068 19.993 110,7 142 101 71,1 1.948 1.825 93,728 Metalne rude i otpaci od metala 842 845 100,4 7.278 6.449 88,6 15 - - 372 362 97,329 Sirovine biljne i životinjske,ostale - - - 83 74 89,2 26 41 157,7 674 549 81,5

42 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima,12/16

Nerazvrstano po kategorijama

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

UKUPNO

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

IZVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

UVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 41: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

3 MINERALNA GORIVA, MAZIVA I SRODNI PROIZVODI

13.445 20.234 150,5 127.334 116.202 91,3 13.959 13.168 94,3 152.351 112.877 74,1

32 Ugalj, koks i briketi 12.335 19.291 156,4 116.034 109.004 93,9 12.447 11.016 88,5 135.898 97.001 71,433 Nafta i derivati od nafte 1.110 943 85,0 11.258 7.198 63,9 845 1.141 135,0 8.713 8.917 102,334 Prirodni i industrijski gas - - - 42 - - 667 1.011 151,6 7.740 6.959 89,935 Električna energija - - - - - - - - - - - -

4 ULJA, MASTI I VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PORIJEKLA

- - - 30 - - 786 603 76,7 8.155 8.591 105,3

41 Životinjska ulja i masti - - - - - - 2 7 350,0 20 13 65,042 Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana - - - 30 - - 784 596 76,0 8.135 8.577 105,443 Prerađena biljna i životinjska ulja i masnoće - - - - - - - - - - 1 -

5 HEMIJSKI/KEMIJSKI PROIZVODI 22.694 21.383 94,2 188.440 203.687 108,1 16.740 17.431 104,1 172.276 164.796 95,751 Organske hemikalije/kemikalije 1.230 1.463 118,9 15.440 14.203 92,0 143 243 169,9 2.269 2.787 122,852 Anorganske hemikalije/kemikalije 20.038 18.549 92,6 139.675 164.056 117,5 1.554 978 62,9 23.036 13.903 60,453 Boje i štavila 136 173 127,2 2.500 1.467 58,7 957 906 94,7 8.688 9.360 107,754 Medicinski i farmaceutski proizvodi 13 16 123,1 136 164 120,6 3.260 3.651 112,0 35.522 33.641 94,755 Toaletni proizvodi i proizvodi za čišćenje 22 - - 229 187 81,7 359 405 112,8 3.518 4.503 128,056 Vještačka đubriva 33 62 187,9 17.078 10.062 58,9 59 118 200,0 878 723 82,357 Plastične mase u primarnim oblicima 252 216 85,7 3.380 2.643 78,2 3.961 3.901 98,5 39.610 37.005 93,458 Plastične mase,ne-primarni oblici 944 893 94,6 9.930 10.816 108,9 5.442 6.019 110,6 47.571 52.862 111,159 Ostale hemikalije/kemikalije 26 11 42,3 72 89 123,6 1.005 1.210 120,4 11.184 10.012 89,5

6 INDUSTRIJSKI PROIZVODI, RAZVRSTANI UGLAVNOM PO VRSTI SIROVINA

12.509 13.418 107,3 93.030 102.446 110,1 39.580 41.010 103,6 380.536 399.311 104,9

61 Koža, krzno i proizvodi od kože i krzna 3.056 2.684 87,8 17.410 15.217 87,4 6.949 7.656 110,2 63.292 67.591 106,862 Guma i gumeni proizvodi 21 20 95,2 259 248 95,8 2.019 2.044 101,2 12.635 17.966 142,263 Proizvodi od drveta, osim namještaja 2.247 2.465 109,7 18.072 20.833 115,3 2.960 2.464 83,2 22.998 26.471 115,164 Papir, ljepenka i ostali slični proizvodi 34 191 561,8 957 830 86,7 1.591 2.021 127,0 20.185 21.183 104,965 Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi 240 347 144,6 4.007 3.878 96,8 5.188 5.933 114,4 56.132 61.146 108,966 Proizvodi od nemetalnih minerala 1.648 2.315 140,5 15.925 15.403 96,7 5.250 4.772 90,9 46.073 47.972 104,167 Željezo i čelik 36 60 166,7 370 483 130,5 6.761 6.917 102,3 66.315 64.853 97,868 Obojeni metali 842 759 90,1 6.576 7.317 111,3 2.528 2.313 91,5 21.607 24.048 111,369 Metalni proizvodi 4.385 4.577 104,4 29.454 38.237 129,8 6.334 6.890 108,8 71.299 68.081 95,5

7 MAŠINE/STROJEVI I TRANSPORTNA SREDSTVA

20.943 20.896 99,8 221.798 218.923 98,7 34.951 33.297 95,3 333.415 323.014 96,9

71 Pogonske mašine i oprema 11.378 10.630 93,4 124.093 121.307 97,8 4.342 2.586 59,6 41.441 29.026 70,072 Mašine specijalizirane za određene industrije 541 417 77,1 4.708 4.277 90,8 4.182 3.440 82,3 32.987 33.373 101,273 Mašine za obradu metala 395 285 72,2 2.193 2.548 116,2 751 1.331 177,2 15.499 11.943 77,174 Ostale industrijske mašine i dijelovi 5.038 5.245 104,1 60.390 51.388 85,1 8.426 11.306 134,2 92.798 94.576 101,975 Kancelarijske mašine i mašine za automatsku

obradu podataka7 70 - 1.498 1.695 113,2 243 315 129,6 4.301 2.649 61,6

76 Telekomunikacijski aparati i aparati za snimanje zvuka

1 1 100,0 17 17 100,0 782 898 114,8 9.664 11.103 114,9

77 Električne mašine, aparati i uređaji 1.214 1.680 138,4 14.781 15.238 103,1 8.048 7.384 91,7 61.113 66.603 109,078 Drumska vozila 2.369 2.521 106,4 13.850 22.367 161,5 8.068 5.985 74,2 75.400 73.337 97,379 Ostala transportna vozila - 47 - 268 86 32,1 109 52 47,7 212 404 190,6

8 RAZNI INDUSTRIJSKI PROIZVODI 30.873 30.923 100,2 287.991 307.202 106,7 14.014 16.756 119,6 124.584 129.558 104,081 Montažne zgrade, sanitarni, rasvjetni i grijaći

uređaji4.631 4.814 104,0 33.918 50.779 149,7 1.015 1.228 121,0 8.436 8.827 104,6

82 Namještaj i njegovi dijelovi 8.891 9.603 108,0 67.039 71.609 106,8 1.611 1.648 102,3 11.356 13.928 122,683 Torbe, tašne, neseseri i slični proizvodi 226 310 137,2 3.271 3.214 98,3 141 81 57,4 2.058 2.005 97,484 Odjeća 3.686 3.295 89,4 50.320 40.383 80,3 4.492 5.632 125,4 21.288 30.099 141,485 Obuća 6.309 4.972 78,8 60.519 57.556 95,1 2.056 2.577 125,3 24.978 22.239 89,087 Naučni i kontrolni instrumenti 45 30 66,7 124 195 157,3 1.272 896 70,4 10.664 9.474 88,888 Fotografski i optički proizvodi, satovi 4 2 50,0 10 6 60,0 110 235 213,6 1.023 1.101 107,689 Ostali industrijski proizvodi 7.081 7.897 111,5 72.790 83.460 114,7 3.317 4.459 134,2 44.781 41.885 93,5

9 Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama - - - 75 58 77,3 - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 43

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4 (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 42: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

111.130 116.847 105,1 1.013.692 1.043.931 103,0 133.372 135.981 102,0 1.305.635 1.271.510 97,4

1. Hrana i pića 2.730 3.256 119,3 38.588 39.130 101,4 11.866 11.655 98,2 121.020 115.597 95,5

2. Industrijski materijali 47.907 46.652 97,4 388.474 430.912 110,9 54.072 55.206 102,1 520.531 533.689 102,5

3. Goriva i maziva 12.958 19.952 154,0 119.667 113.608 94,9 14.089 13.261 94,1 152.709 113.829 74,5

4. Kapitalni proizvodi (osim transportnihsredstava), dijelovi i pribor

9.640 10.201 105,8 122.838 106.900 87,0 23.314 23.903 102,5 236.939 224.158 94,6

5. Transportna sredstva, njihovi dijelovi i pribor

13.106 12.286 93,7 109.349 123.903 113,3 10.059 8.271 82,2 85.724 88.840 103,6

6. Proizvodi za široku potrošnju 24.789 24.500 98,8 234.776 229.478 97,7 19.972 23.685 118,6 188.712 195.397 103,5

7. Proizvodi, drugdje nespomenuti - - - - - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

UKUPNO 111.130 116.847 105,1 1.013.692 1.043.931 103,0 133.372 135.981 102,0 1.305.635 1.271.510 97,4

ZEMLJE EU 70.307 67.247 95,6 662.524 684.707 103,3 80.591 78.973 98,0 735.104 768.027 104,5Austrija 11.167 10.897 97,6 141.733 126.264 89,1 9.370 7.744 82,6 85.169 87.545 102,8Belgija 771 1.037 134,5 8.545 9.515 111,4 1.030 1.288 125,0 9.928 13.298 133,9Bugarska 664 354 53,3 1.022 2.200 215,3 1.606 1.639 102,1 21.397 14.017 65,5Češka 1.430 1.325 92,7 10.701 9.255 86,5 1.541 1.669 108,3 16.361 22.611 138,2Kipar 36 - - 157 87 55,4 - - - 28 27 96,4Danska 273 252 92,3 1.517 2.021 133,2 44 84 190,9 1.110 906 81,6Estonija 39 40 102,6 796 186 23,4 61 5 8,2 581 493 84,9Finska 2 - - 80 208 260,0 179 170 95,0 2.510 1.823 72,6Francuska 1.393 1.391 99,9 13.394 16.036 119,7 4.216 2.846 67,5 29.988 32.168 107,3Grčka - 24 - 120 43 35,8 367 436 118,8 6.791 6.514 95,9Hrvatska 6.243 6.374 102,1 69.987 70.060 100,1 7.407 7.193 97,1 67.906 68.164 100,4Irska - 1 - 155 25 16,1 53 165 311,3 1.099 955 86,9Italija 8.311 7.307 87,9 78.474 78.296 99,8 9.927 11.058 111,4 107.556 110.708 102,9Latvija (Letonija) - 39 - 120 188 156,7 8 39 487,5 288 477 165,6Litvanija 81 22 27,2 545 652 119,6 99 97 98,0 512 949 185,4Luksemburg 46 53 115,2 789 606 76,8 7 44 628,6 279 380 136,2Mađarska 1.148 1.256 109,4 22.646 17.885 79,0 5.072 4.452 87,8 47.489 45.354 95,5Malta - - - - - - - - - 12 1 8,3Nizozemska (Holandija) 3.942 4.298 109,0 30.910 37.691 121,9 1.171 1.168 99,7 10.210 9.266 90,8Njemačka 11.548 12.226 105,9 110.587 126.381 114,3 16.614 17.550 105,6 150.823 161.761 107,3Poljska 534 546 102,2 7.524 7.153 95,1 2.863 3.361 117,4 23.058 25.834 112,0Portugal 5 6 120,0 187 118 63,1 22 62 281,8 284 265 93,3

44 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima,12/16

UKUPNO

u hilj./tis. KM

IZVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJIEKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4

UVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4

u hilj./tis. KM

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 43: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

Rumunija 273 325 119,0 5.772 2.996 51,9 1.662 2.488 149,7 15.739 15.951 101,3Slovačka 631 545 86,4 4.377 5.369 122,7 1.252 669 53,4 7.451 8.804 118,2Slovenija 19.447 16.990 87,4 140.946 156.472 111,0 11.830 12.094 102,2 98.552 106.281 107,8Španija 68 204 300,0 1.150 1.063 92,4 1.304 1.375 105,4 13.958 14.900 106,7Švedska 1.507 1.252 83,1 7.406 10.337 139,6 645 482 74,7 4.993 7.799 156,2Velika Britanija 748 483 64,6 2.884 3.600 124,8 2.241 795 35,5 11.032 10.776 97,7

ZEMLJE EFTE 1.586 2.254 142,1 16.810 16.293 96,9 390 723 185,4 8.945 6.787 75,9Island 3 - - 4 3 75,0 - - - 3 - -Lihtenštajn - - - 356 432 121,3 - - - 7 7 100,0Norveška 306 492 160,8 1.864 1.842 98,8 18 22 122,2 1.104 314 28,4Švicarska 1.277 1.762 138,0 14.586 14.016 96,1 372 701 188,4 7.831 6.466 82,6

OSTALE EVROPSKE ZEMLJE 18.994 26.376 138,9 180.126 171.757 95,4 24.772 27.562 111,3 253.063 244.859 96,8Albanija 239 709 296,7 9.422 6.111 64,9 74 119 160,8 1.781 1.237 69,5Crna Gora 1.286 1.166 90,7 10.369 11.912 114,9 11 21 190,9 581 471 81,1Kosovo 593 1.134 191,2 10.079 8.283 82,2 98 33 33,7 804 726 90,3Makedonija 1.123 1.283 114,2 12.444 11.396 91,6 1.192 1.368 114,8 12.668 11.696 92,3Ruska Federacija 37 - - 2.148 3.064 142,6 1.935 2.747 142,0 25.708 26.013 101,2Srbija 13.735 19.913 145,0 125.274 115.000 91,8 9.075 9.954 109,7 81.871 90.730 110,8Turska 1.422 1.299 91,4 6.327 10.646 168,3 11.253 13.156 116,9 118.731 110.348 92,9Ostale zemlje 559 872 156,0 4.063 5.345 131,6 1.134 164 14,5 10.919 3.638 33,3

AFRIKA 962 1.245 129,4 17.588 14.640 83,2 507 205 40,4 2.276 2.235 98,2ZEMLJE SJEVERNE AFRIKE 962 930 96,7 14.637 13.724 93,8 218 51 23,4 1.059 886 83,7OSTALE AFRIČKE ZEMLJE - 315 - 2.951 916 31,0 289 154 53,3 1.217 1.349 110,8

AMERIKA 174 3.621 - 4.507 7.851 174,2 12.702 9.839 77,5 161.141 107.414 66,7ZEMLJE SJEVERNE AMERIKE 171 3.620 - 4.463 7.822 175,3 10.777 8.431 78,2 145.401 92.107 63,3

Kanada - 3.467 - 2.319 5.615 242,1 5 9 180,0 388 145 37,4SAD 171 153 89,5 2.144 2.207 102,9 10.772 8.422 78,2 145.013 91.962 63,4Ostale zemlje - - - - - - - - - - - -

ZEMLJE CENTRALNE AMERIKE �I KARIBA - - - 3 - - 216 117 54,2 2.072 1.482 71,5ZEMLJE JUŽNE AMERIKE 3 1 33,3 41 29 70,7 1.709 1.291 75,5 13.668 13.825 101,1

AZIJA 531 1.870 352,2 5.726 8.776 153,3 12.380 15.655 126,5 131.571 132.353 100,6224 1.570 700,9 3.173 4.658 146,8 446 512 114,8 5.758 2.798 48,6

OSTALE ZEMLJE AZIJE 307 300 97,7 2.553 4.118 161,3 11.934 15.143 126,9 125.813 129.555 103,0Indija 204 99 48,5 337 2.607 773,6 1.830 3.235 176,8 19.714 25.601 129,9Japan - - - 17 - - 853 580 68,0 6.138 6.795 110,7Kina 83 201 242,2 1.620 1.364 84,2 6.662 9.103 136,6 84.125 81.423 96,8Malezija - - - - - - 133 62 46,6 804 853 106,1Ostale zemlje 20 - - 579 147 25,4 2.456 2.163 88,1 15.032 14.883 99,0

- - - 89 167 187,6 2.030 2.992 147,4 826 5.180 627,1

AUSTRALIJA I NOVI ZELAND - - - 89 167 187,6 2.030 2.992 147,4 824 5.180 628,6Australija - - - 72 167 231,9 2.029 2.992 147,5 808 5.178 640,8Novi Zeland - - - 17 - - 1 - - 16 2 12,5Ostale zemlje - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 2 - -

Neraspoređeno 18.576 14.234 76,6 126.322 139.740 110,6 - 32 - 12.709 4.655 36,6

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 45

ZEMLJE BLISKOG I SREDNJEGISTOKA

ZEMLJE OKEANIJE I POLARNOGREGIONA

OSTALE ZEMLJE OKEANIJEI POLARNOG REGIONA

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 44: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

TURIZAM

X2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

X 2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

UKUPNO 3.699 83,4 36.946 104,8 6.649 74,5 70.356 94,3

Domaći 2.167 85,8 20.822 101,6 3.551 63,3 39.957 84,3 Strani 1.532 80,3 16.124 109,2 3.098 93,5 30.399 111,6

BROJ LEŽAJA

UKUPNO 3.699 83,4 36.946 104,8 6.649 74,5 70.356 94,3

Hoteli i sličan smještaj 3.453 84,4 34.709 106,3 6.262 74,6 66.542 95,1 Odmarališta i slični objekti 237 69,3 2.150 82,2 374 71,0 3.688 79,2 za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - - - - - - - Ostali smještaj 9 - 87 - 13 - 126 -

DOMAĆI 2.167 85,8 20.822 101,6 3.551 63,3 39.957 84,3

Hoteli i sličan smještaj 1.999 86,6 19.540 103,3 3.305 62,4 37.927 84,4 Odmarališta i slični objekti 168 77,1 1.263 80,0 246 78,9 1.995 81,7 za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - - - - - - - Ostali smještaj - - 19 - - - 35 -

STRANI 1.532 80,3 16.124 109,2 3.098 93,5 30.399 111,6

Hoteli i sličan smještaj 1.454 81,5 15.169 110,5 2.957 95,5 28.615 114,4 Odmarališta i slični objekti 69 55,7 887 85,5 128 59,5 1.693 76,4 za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - - - - - - - Ostali smještaj 9 - 68 - 13 - 91 -

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

UKUPNO 3.499 94,6 6.241 93,9 200 5,4 408 6,1

Domaći 2.102 60,1 3.447 55,2 65 32,5 104 25,5 Strani 1.397 39,9 2.794 44,8 135 67,5 304 74,5

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

UKUPNO 699 18,9 1.367 20,6 3.000 81,1 5.282 79,4

Domaći 409 58,5 714 52,2 1.758 58,6 2.837 53,7 Strani 290 41,5 653 47,8 1.242 41,4 2.445 46,3

46 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VRSTAMA OBJEKATA

TURISTIČKI PROMET ZA OKTOBAR/ LISTOPAD 2016. GODINE KAPACITETI, TURISTI I NOĆENJA

Dolasci turista Noćenja turista

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA

Individualno Organizirano

dolasci turista noćenje turista dolasci turista noćenje turista

SVRHA DOLASKA TURISTA

Poslovno Ostalo

dolasci turista noćenje turista dolasci turista noćenje turista

Page 45: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

TURIZAM

X2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

X 2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

UKUPNO STRANI 1.532 80,3 16.124 109,2 3.098 93,5 30.399 111,6

Albanija 3 150,0 48 82,8 6 - 98 76,0 Austrija 67 51,2 982 113,7 118 55,7 1.789 123,6 Belgija 8 - 77 64,7 8 266,7 115 64,3 Bugarska 14 107,7 130 80,8 25 89,3 234 83,6 Crna Gora 8 40,0 253 120,5 12 42,9 372 112,4 Češka 33 173,7 240 114,8 104 236,4 578 174,1 Danska 3 14,3 116 114,9 3 8,6 297 165,0 Estonija - - 2 18,2 - - 6 27,3 Finska 2 - 31 79,5 2 - 37 71,2 Francuska 9 69,2 167 90,8 25 96,2 463 97,3 Grčka 2 - 19 86,4 4 - 37 75,5 Holandija / Nizozemska 56 65,9 523 87,9 72 66,1 734 61,1 Hrvatska 281 81,5 2.753 128,3 431 78,4 5.008 137,1 Irska 3 100,0 13 27,1 3 25,0 37 34,6 Island - - 3 - - - 3 - Italija 43 43,9 679 79,7 82 65,1 1.148 79,8 Kipar - - 5 55,6 - - 7 43,8 Latvija - - - - - - - - Litvanija 9 - 17 283,3 48 - 57 - Luksemburg 2 200,0 10 100,0 2 200,0 25 166,7 Mađarska 33 70,2 410 130,6 94 52,5 1.316 144,0 Makedonija B.J.R. 26 65,0 259 103,6 53 51,5 642 124,2 Malta - - 4 - - - 20 - Norveška 2 6,9 56 33,5 9 16,1 92 32,1 Njemačka 113 75,3 1.155 104,1 250 83,3 2.506 113,1 Poljska 12 20,7 291 68,8 60 62,5 595 61,9 Portugal / Portugalija 2 66,7 12 200,0 19 - 58 - Rumunija / Rumunjska 88 - 234 229,4 91 - 281 151,1 Rusija 8 200,0 99 154,7 96 - 279 189,8 Slovačka 7 53,9 58 72,5 11 84,6 81 48,8 Slovenija 252 98,1 2.134 111,5 360 82,2 3.191 104,9 Srbija 134 72,0 1.949 108,9 290 109,9 3.646 122,0 Španija / Španjolska 43 - 86 - 389 - 500 - Švajcarska / Švicarska 15 79,0 266 90,5 20 51,3 448 75,7 Švedska 65 41,4 826 107,1 112 50,0 1.188 86,5 Turska 69 79,3 723 106,3 151 107,1 2.032 157,2 Ujedinjeno Kraljevstvo 6 26,1 146 90,1 13 12,0 346 69,2 Ukrajina - - 25 71,4 - - 43 32,3 Ostale evropske zemlje 2 66,7 81 231,4 4 133,3 187 249,3 Egipat - - 9 150,0 - - 35 134,6 Južnoafrička Republika - - 0 0,0 - - - - Ostale afričke zemlje - - 9 60,0 - - 14 87,5 Kanada 1 - 26 76,5 2 - 50 74,6 SAD 10 111,1 227 85,0 10 34,5 471 79,3 Ostale sjeverno-američke zemlje - - 11 29,7 - - 21 30,9 Brazil 1 100,0 4 22,2 1 50,0 4 21,1 Ostale zemlje Južne 4 - 12 133,3 9 81,8 30 90,9 i Srednje Amerike Indija 0 - 15 57,7 - - 42 43,8 Iran 0 - 29 - - - 56 - Izrael 0 - 11 57,9 - - 20 90,9 Japan 2 100,0 11 50,0 2 100,0 16 40,0 Južna Koreja 74 - 525 - 74 - 525 - Kuvajt - - 19 33,9 - - 23 19,7 Narodna Republika Kina 7 63,6 78 55,3 18 66,7 159 47,0 Saudijska Arabija 2 66,7 59 125,5 2 50,0 97 176,4 Bahrein - - 18 - - - 24 - Katar - - Ujed.Arapski Emirati - - 20 - - - 36 - Ostale azijske zemlje 6 75,0 118 159,5 8 72,7 182 105,8 Australija 5 100,0 38 90,5 5 41,7 95 84,8 Novi Zeland - - 1 33,3 - - 1 16,7 Ostale zemlje Okeanije - - 2 66,7 - - 2 28,6

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 47

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ZEMLJAMA PREBIVALIŠTA

Dolasci turista Noćenja turista

Page 46: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Page 47: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

muški ženski sa stručnompomoći

bez stručnepomoći muški ženski

UKUPNO 314 311 164 147 3 314 - - 287 173 114 1 12 188 7

Breza 3 3 2 1 - 3 - - 20 9 11 - - 2 -

Doboj-Jug 2 2 1 1 - 2 - - 2 1 1 - - 2 -

Grand Zenica 109 109 52 57 - 109 - - 100 64 36 1 6 59 1

Kakanj 21 21 12 9 - 21 - - 29 20 9 - - 21 1

Maglaj 20 19 12 7 1 20 - - 17 8 9 - 3 6 1

Olovo 6 6 3 3 - 6 - - 9 4 5 - - 8 -

Tešanj 44 44 18 26 - 44 - - 24 14 10 - 1 31 2

Usora 1 1 1 - - 1 - - 4 3 1 - - 1 -

Vareš 5 4 2 2 1 5 - - 9 3 6 - - 5 -

Visoko 44 44 25 19 - 44 - - 30 18 12 - 1 24 -

Zavidovići 34 34 23 11 - 34 - - 28 16 12 - - 17 2

Žepče 25 24 13 11 1 25 - - 15 13 2 - 1 12 -

UKUPNO 2.796 2.785 1.485 1.300 11 2.795 1 - 2.791 1.463 1.328 12 75 1.957 126

Breza 89 89 35 54 - 89 - - 131 76 55 - 2 59 2

Doboj-Jug 36 36 22 14 - 36 - - 31 11 20 - 1 29 3

Grand Zenica 892 892 467 425 - 892 - - 928 486 442 5 21 573 20

Kakanj 352 352 190 162 - 352 - - 294 168 126 3 4 233 23

Maglaj 167 165 95 70 2 167 - - 191 95 96 1 8 107 11

Olovo 60 60 32 28 - 60 - - 81 37 44 - 1 55 4

Tešanj 407 403 210 193 4 407 - - 280 145 135 1 16 268 34

Usora 15 15 5 10 - 15 - - 48 22 26 - - 31 3

Vareš 37 35 23 12 2 37 - - 104 53 51 - - 34 1

Visoko 290 289 154 135 1 289 1 - 273 135 138 1 6 212 9

Zavidovići 231 230 136 94 1 231 - - 236 127 109 1 7 219 15

Žepče 220 219 116 103 1 220 - - 194 108 86 - 9 137 1

50 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

M j e s t o p o r o đ a j a

u zdrav-stvenoj

ustanovi

na drugom mjestu

U m r l i O d t o g a

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTAZa mjesec oktobar / listopad 2016. godine - prethodni podaci

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTAZa period januar / siječanj - oktobar / listopad 2016. godine - prethodni podaci

Općine Ukupnorođeni

Ž i v o r o đ e n i

Mrtvo-rođeni

ukupno

po spoluBroj

zaklju-čenih

brakova

Brojrazve-denih

brakovaukupno

po spoluumrla

dojenčadnasilnesmrti

Page 48: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

UKUPNO 71.079 72.916 102,6 100,5 718 730 101,7 99,2 1.088 1.106 101,7 99,1

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 1.572 1.704 108,4 100,2 796 780 98,0 99,1 1.194 1.167 97,7 98,3B Vađenje ruda i kamena 4.763 4.638 97,4 99,7 1.011 967 95,6 96,9 1.527 1.463 95,8 97,0C Prerađivačka industrija 22.411 23.083 103,0 101,6 542 566 104,4 98,4 809 844 104,3 98,3D Proizvodnja i snabdijevanje 1.666 1.655 99,3 100,0 1.433 1.431 99,9 98,1 2.215 2.213 99,9 98,0

električnom energijom, plinomparom i klimatizacija

E Snabdijevanje vodom; uklanjanje 1.194 1.159 97,1 100,4 752 773 102,8 99,4 1.134 1.167 102,9 99,3otpadnih voda, upravljanje otpadomte djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo 3.150 3.239 102,8 99,0 462 488 105,6 101,2 683 723 105,9 101,4G Trgovina na veliko i na malo; 9.628 10.481 108,9 100,5 503 525 104,4 99,6 754 787 104,4 99,6

popravak motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 3.720 3.675 98,8 100,2 705 690 97,9 97,0 1.060 1.036 97,7 96,9I Djelatnosti pružanja smještaja 2.783 2.916 104,8 99,9 434 428 98,6 94,7 651 637 97,8 95,2

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 764 666 87,2 99,4 1.200 1.189 99,1 97,5 1.860 1.858 99,9 98,4K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 880 921 104,7 99,7 1.081 1.259 116,5 113,0 1.672 1.961 117,3 113,5

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 145 135 93,1 100,0 808 719 89,0 91,9 1.227 1.175 95,8 99,3M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 1.372 1.552 113,1 100,2 675 750 111,1 100,7 1.023 1.144 111,8 100,6N Administrativne i pomoćne uslužne 704 729 103,6 99,9 706 734 104,0 96,3 1.077 1.118 103,8 96,1

djelatnostiO Javna uprava i odbrana; obavezno 4.410 4.347 98,6 99,2 1.072 1.114 103,9 102,7 1.644 1.709 104,0 102,6

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 6.660 6.692 100,5 100,3 690 695 100,7 100,7 1.052 1.060 100,8 100,7Q Djelatnosti zdravstvene socijalna 4.285 4.269 99,6 100,0 1.010 1.003 99,3 97,3 1.557 1.547 99,4 97,2

zaštiteR Umjetnost, zabava i rekreacija 366 431 117,8 100,9 640 649 101,4 98,9 971 981 101,0 99,0S Ostale uslužne djelatnosti 606 624 103,0 99,8 702 690 98,3 103,0 1.060 1.045 98,6 103,0

Prosječna neto plaća u KM, oktobar / listopad 2016.

A 780B 967C 566D 1 431E 773F 488G 525H 690I 428J 1 189K 1 259L 719M 750N 734O 1 114P 695Q 1 003R 649S 690

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 51

ZAPOSLENOST I PLAĆE PO PODRUČJIMA KD BiH 2010

Struktura zaposlenih, oktobar / listopad 2016.

Broj zaposlenih Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

A 2% B

6%

C 32%

D 2% E

2% F 4%

G 14%

H 5%

I 4%

J 1%

K 1%

L 0%

M 2%

N 1%

O 6%

P 9%

Q 6%

R 1%

S 1%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

Page 49: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

UKUPNO 71.079 72.916 102,6 100,5 718 730 101,7 99,2 1.106 101,7 99,1Breza 2.918 2.931 100,4 99,9 836 808 96,7 98,5 1.225 96,5 98,4Doboj-Jug 1.000 1.099 109,9 99,4 561 638 113,7 101,1 963 114,4 101,2Kakanj 6.729 6.567 97,6 99,7 977 963 98,6 99,3 1.466 98,5 99,3Maglaj 4.026 4.043 100,4 101,1 639 629 98,4 99,2 940 97,9 99,4Olovo 1.916 2.132 111,3 100,3 592 617 104,2 100,2 928 104,6 100,1Tešanj 10.654 11.434 107,3 100,6 559 571 102,1 99,3 860 102,4 99,2Usora 759 1.014 133,6 100,3 732 725 99,0 101,1 1.103 99,2 101,0Vareš 1.275 1.268 99,5 99,8 690 708 102,6 100,7 1.071 102,8 100,8Visoko 8.438 8.564 101,5 100,5 547 595 108,8 99,3 892 108,6 99,4Zavidovići 3.768 4.080 108,3 100,1 633 663 104,7 100,8 999 104,7 100,3Grand Zenica 24.338 24.965 102,6 100,8 837 843 100,7 98,7 1.288 100,9 98,7Žepče 5.258 4.819 91,7 100,2 534 568 106,4 98,3 841 107,0 98,2

Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV

UKUPNO 66.730 3.634 330 15.708 150 372 25.450 1.957 19.129Breza 1.852 147 20 697 9 9 572 30 368Doboj-Jug 865 30 - 192 3 4 341 16 279Kakanj 6.837 491 38 1.466 10 31 2.885 162 1.754Maglaj 4.806 164 11 738 - 17 1.703 157 2.016Olovo 1.711 86 4 551 - 2 468 8 592Tešanj 7.085 312 23 1.291 7 44 2.823 287 2.298Usora 880 23 3 165 - 8 387 16 278Vareš 1.203 66 5 339 9 5 405 26 348Visoko 7.267 456 44 1.636 - 19 2.986 47 2.079Zavidovići 7.098 322 21 1.805 - 17 2.758 152 2.023Grand Zenica 22.140 1.384 143 5.714 112 195 8.175 785 5.632Žepče 4.986 153 18 1.114 - 21 1.947 271 1.462

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

Struktura nezaposlenih osoba prema stručnoj spremi, oktobar / listopad 2016.

52 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

NEZAPOSLENE OSOBE PREMA STRUČNOJ SPREMI1/

Oktobar / Listopad 2016. godine

Općine

ZAPOSLENOST I PLAĆE PO OPĆINAMA

Broj zaposlenih Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

VSS 5,4%

VŠS 0,5%

SSS 23,5%

NSS 0,2%

VKV 0,6%

KV 38,1%

PKV 2,9%

NKV 28,7%

Page 50: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

Svega Doktori Magistri

UKUPNO1) 63.904 10.344 218 522 3.380 27.619 2.010 2.989 12.460 1.556 3.546

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1.309 161 - 6 22 457 11 4 353 211 90B Vađenje ruda i kamena 4.620 324 4 25 79 808 391 287 1.803 290 638C Prerađivačka industrija 21.454 1.394 5 70 255 9.917 684 906 6.366 678 1.254D Proizvodnja i snabdijevanje električnom 1.612 235 2 18 36 364 5 656 270 36 10

energijom, plinom, parom i klimatizacijaE Snabdijevanje vodom;uklanjanje otpadnih voda, 1.138 269 1 5 14 387 48 25 194 18 183

upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okolišaF Građevinarstvo 2.655 206 - 10 56 1.316 137 199 455 93 193G Trgovina na veliko i na malo; popravak 7.892 821 3 120 151 5.435 258 81 992 22 132

motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 3.112 213 - 10 64 1.541 55 234 776 98 131I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme 988 52 - - 18 296 72 54 328 82 86

i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo)J Informacije i komunikacije 658 142 3 6 31 309 6 123 43 - 4K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 833 339 1 22 56 415 9 - 10 - 4L Poslovanje nekretninama 149 20 - - 3 91 8 2 20 - 5M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 1.196 366 11 16 96 619 2 29 66 2 16N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 664 89 - 9 16 367 1 84 98 - 9O Javna uprava i odbrana;obavezno soc.osiguranje 4.358 1.260 2 14 277 2.365 94 44 257 3 58P Obrazovanje 6.699 3.247 106 91 1.894 747 106 149 136 13 407Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 4.047 1.080 79 97 291 1.935 93 109 217 9 313R Umjetnost, zabava i rekreacija 382 94 - 2 15 216 29 2 21 1 4S Ostale uslužne djelatnosti 138 32 1 1 6 34 1 1 55 - 9

Ukupno do 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 +

UKUPNO1) 63.904 94 4.400 8.347 9.489 9.416 8.368 7.586 8.417 5.919 1.688 180A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1.309 - 32 84 137 162 194 219 260 190 31 -B Vađenje ruda i kamena 4.620 1 207 476 493 723 772 820 736 328 62 2C Prerađivačka industrija 21.454 33 2.885 3.502 3.640 3.170 2.262 1.998 2.240 1.416 284 24D Proizvodnja i snabdijevanje električnom 1.612 - 15 52 122 162 174 247 415 344 79 2

energijom, plinom, parom i klimatizacijaE Snabdijevanje vodom; uklanjanje 1.138 1 17 70 144 127 187 205 230 120 33 4

otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo 2.655 13 140 333 348 412 426 388 346 196 48 5G Trgovina na veliko i na malo; popravak 7.892 24 654 1.512 1.599 1.447 1.001 670 563 339 71 12

motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 3.112 - 73 333 377 428 410 434 556 418 81 2I Djelatnosti pružanja smještaja 988 - 56 70 91 150 169 114 175 153 9 1

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 658 - 15 82 69 93 87 104 112 75 20 1K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 833 14 20 96 137 154 108 79 98 101 26 -

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 149 - 2 9 16 12 14 19 48 22 5 2M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 1.196 - 37 189 221 177 134 104 153 125 45 11N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 664 - 23 208 142 75 74 51 42 33 15 1O Javna uprava i odbrana; obavezno 4.358 8 56 307 303 496 758 808 776 605 225 16

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 6.699 - 50 602 1.113 1.075 1.012 818 833 749 392 55Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 4.047 - 66 338 467 491 528 457 769 651 239 41R Umjetnost, zabava i rekreacija 382 - 51 77 51 43 38 32 42 31 16 1S Ostale uslužne djelatnosti 138 - 1 7 19 19 20 19 23 23 7 -

1)Ovim istraživanjem nisu obuhvaćeni zaposleni u odbrani , kao ni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama.

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 53

PK NK

ZAPOSLENOST PREMA INTERVALIMA STAROSTI I DJELATNOSTIMA , 31. Mart / Ožujak 2016.godine

ZAPOSLENOST PREMA STEPENU/STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA I DJELATNOSTIMA ,31. Mart / Ožujak 2016.godine

UkupnoV S S

VŠ SSS NS VKV KV

Page 51: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

u hilj./tis.m3

2015 2016 2015 2016 2015 2016

38 35 317 317 324 313 23

10 8 101 96 106 97 5

2 2 20 20 21 19 2

- - - - - - -

9 6 71 65 73 65 4

6 6 48 53 47 51 3

0 - 1 0 1 0 0

- - - - - - -

- - 0 - 0 - -

0 0 0 0 0 0 0

10 12 76 83 77 81 9

- - - - - - -

1) Uključuje sitno tehničko drvo, cijepane drvene motke i kolje

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

IIItromjesečje

2016

IndexI-IX 2016I-IX 2015

Cestovni prijevoz robe

Pređeni kilometri vozila, 000 26.244 109,6

Prevezeno tona robe, 000 509 93,0

Tonski kilometri, 000 152.074 102,7

Cestovni prijevoz putnika

Pređeni kilometri vozila, 000 3.545 99,1 107,2

Prevezeni putnici, 000 360 83,6 124,4

Putnički kilometri, 000 95.411 129,5

Gradsko prigradski prijevoz

Pređeni kilometri vozila, 000 1.506 105,4

Autobusi 1.506 105,4

Prevezeni putnici, 000 1.340 93,6 72,8 72,4

Autobusi 1.340 93,6 72,8 72,4

54 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

101,6

101,6

108,8

98,5

102,6

107,5

115,1

129,9

105,2

105,2

Prostorno drvo četinara/četinjača

102,3

101,4

102,4

115,2

Trupci lišćara/listača

Jamsko drvo lišćara/listača

Ostalo dugo drvo lišćara/listača

Prostorno drvo lišćara/listača

Ogrjevno drvo četinara/četinjača

Ogrjevno drvo lišćara/listača

Ostalo grubo obrađeno drvo1)

CESTOVNI I GRADSKO - PRIGRADSKI PRIJEVOZ III tromjesečje 2016. godine

I -IX2016

IndexVII-IX 2016IV-VI 2016

Zalihe(stanjekrajem

mjeseca)2016

UKUPNO

Trupci četinara/četinjača

Jamsko drvo četinara/četinjača

Ostalo dugo drvo četinara/četinjača

PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATAOktobar / Listopad 2016. godine

P r o i z v o d n j a P r o d a j a

X I - X I - X

IndexVII-IX 2016VII-IX 2015

74.669

1.404

434.254

10.296

4.311

1.236

258.027

4.516

4.516

4.311

Page 52: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

INDUSTRIJA

X 2016Ø 2015

X 2016X 2015

I-X 2016I-X 2015

INDUSTRIJA UKUPNO 95,5 111,4 97,2

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 72,9 104,5 95,5

AE Energija 120,6 143,6 100,5

BB Kapitalni proizvodi 101,5 98,5 88,8

CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 84,3 72,7 74,9

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 102,9 94,5 98,0

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

B VAĐENJE RUDA I KAMENA 107,0 121,8 103,5

05 Vađenje ugljena i lignita 107,0 121,8 103,5

C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 86,5 99,3 96,0

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 108,1 100,8 105,7

11 Proizvodnja pića 75,9 87,7 109,8

13 Proizvodnja tekstila 116,1 99,5 97,8

14 Proizvodnja odjeće 84,6 87,3 92,1

15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 78,4 77,0 91,9

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

87,7 80,2 89,8

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 21,9 19,4 72,5

18 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 52,3 57,3 83,7

19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 96,7 92,0 97,7

20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 121,7 92,9 110,5

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa

154,0 153,7 111,6

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

126,0 103,8 102,8

24 Proizvodnja baznih metala 73,2 177,4 99,4

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

154,5 79,6 114,1

27 Proizvodnja električne opreme 137,7 - 96,9

28 Proizvodnja mašina i uređaja, d. n. 100,7 101,0 89,5

29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

101,9 91,7 91,3

31 Proizvodnja namještaja 72,3 62,3 69,6

32 Ostala prerađivačka industrija 89,1 - -

33 Popravak i instaliranje mašina i opreme 64,9 81,9 78,1

D 131,6 168,6 99,7

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom i plinom (osim 35.3)¹

131,6 168,6 99,7

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 55

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNOPREMA GIG, PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Oktobar / Listopad 2016. godine

Page 53: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

UKUPNO 139.868 144.305 103,2 1.373.442 1.363.725 99,3 158.284 152.294 96,2 1.354.768 1.395.038 103,0

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

276 239 86,6 2.384 2.165 90,8 3.453 3.315 96,0 41.217 40.008 97,1

B Vađenje rude i kamena 55 56 101,1 223 459 206,1 12.541 11.183 89,2 131.244 93.975 71,6

C Prerađivačka industrija 138.294 142.645 103,1 1.354.288 1.350.343 99,7 141.793 137.301 96,8 1.178.920 1.256.774 106,6

D Proizvodnja i snabdijevanjeelektričnom energijom, gasom/plinom, paromi klimatizacija

- - - - - - - - - - - -

Ostalo 1.243 1.365 109,9 16.547 10.759 65,0 497 494 99,4 3.387 4.281 126,4

- - - - - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

139.868 144.305 103,2 1.373.442 1.363.725 99,3 158.284 152.294 96,2 1.354.768 1.395.038 103,0

0 HRANA I ŽIVE ŽIVOTINJE 2.828 3.926 138,8 40.914 29.889 73,1 12.831 12.902 100,6 126.506 127.165 100,500 Žive životinje - - - - - - 138 21 15,2 4.508 3.681 81,701 Meso i mesne prerađevine 782 731 93,5 16.090 5.999 37,3 5.169 5.985 115,8 45.726 47.126 103,102 Mlijeko,mliječne prerađevine i jaja - - - - - - 426 473 111,0 4.890 4.607 94,203 Ribe, vodozemci i njihove

prerađevine - - - - - - - - - - - -

04 Žitarice i proizvodi od žitarica 980 1.409 143,8 14.455 11.705 81,0 1.469 2.164 147,3 15.838 17.402 109,905 Voće i povrće 712 839 117,8 3.758 5.485 146,0 837 826 98,7 12.816 10.832 84,506 Šećer,šećerne prerađevine i med 30 45 150,0 213 289 135,7 3 9 300,0 341 882 258,707 Kafa, čaj, kakao i začini 269 805 299,3 4.932 4.759 96,5 1.783 1.231 69,0 14.408 13.889 96,408 Hrana za životinje 34 - - 541 550 101,7 2.291 1.870 81,6 24.464 24.615 100,609 Ostali jestivi proizvodi 21 97 461,9 925 1.102 119,1 715 323 45,2 3.515 4.131 117,5

1 PIĆA I DUHAN 60 37 61,7 157 312 198,7 225 413 183,6 3.135 3.597 114,711 Pića 60 37 61,7 157 312 198,7 225 413 183,6 3.135 3.597 114,712 Duhan i proizvodi od duhana - - - - - - - - - - - -

2 SIROVE MATERIJE NEJESTIVE, OSIM GORIVA

7.376 7.690 104,3 62.800 59.958 95,5 4.664 6.003 128,7 36.278 33.327 91,9

21 Sirove kože i sirovo krzno 3.335 3.582 107,4 19.435 22.674 116,7 2.107 3.089 146,6 21.448 17.862 83,322 Uljano sjemenje i plodovi 3 5 166,7 45 15 33,3 127 117 92,1 1.840 1.324 72,023 Sirovi i sintetički kaučuk - 1 - 5 2 40,0 59 13 22,0 297 312 105,124 Drvo i pluta 2.880 2.965 103,0 28.361 27.949 98,5 335 367 109,6 1.784 2.901 162,625 Celuloza i papirni otpaci 119 92 77,3 735 724 98,5 1.506 1.993 132,3 601 4.297 715,026 Sirova tekstilna vlaknai njihovi otpaci - - - 74 84 113,5 14 41 292,9 489 316 64,627 Prirodna đubriva i minerali osim goriva 73 236 323,3 1.350 1.159 85,9 211 167 79,1 2.249 2.138 95,128 Metalne rude i otpaci od metala 949 807 85,0 12.732 7.295 57,3 92 16 17,4 4.228 1.194 28,229 Sirovine biljne i životinjske,ostale 17 2 11,8 63 56 88,9 213 200 93,9 3.342 2.983 89,3

56 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima,12/16

Nerazvrstano po kategorijama

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

UKUPNO

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

IZVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

UVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 54: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

3 MINERALNA GORIVA, MAZIVA I SRODNI PROIZVODI

3.246 4.076 125,6 26.517 19.328 72,9 17.267 18.021 104,4 158.938 142.217 89,5

32 Ugalj, koks i briketi 19 4 21,1 113 95 84,1 12.341 11.024 89,3 125.578 96.911 77,233 Nafta i derivati od nafte 3.227 4.072 126,2 26.404 19.233 72,8 4.430 6.839 154,4 29.924 42.249 141,234 Prirodni i industrijski gas - - - - - - 496 158 31,9 3.436 3.057 89,035 Električna energija - - - - - - - - - - - -

4 ULJA, MASTI I VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PORIJEKLA

- - - 2 32 - 990 1.001 101,1 7.889 7.316 92,7

41 Životinjska ulja i masti - - - - - - 57 70 122,8 465 534 114,842 Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana - - - 2 24 - 926 884 95,5 7.199 6.615 91,943 Prerađena biljna i životinjska ulja i masnoće - - - - 8 - 7 47 671,4 225 167 74,2

5 HEMIJSKI/KEMIJSKI PROIZVODI 570 723 126,8 5.494 5.436 98,9 17.486 16.165 92,4 158.140 164.366 103,951 Organske hemikalije/kemikalije 1 - - 19 23 121,1 864 603 69,8 5.097 6.124 120,152 Anorganske hemikalije/kemikalije 15 19 126,7 51 79 154,9 316 266 84,2 3.958 3.415 86,353 Boje i štavila 15 63 420,0 126 226 179,4 1.097 957 87,2 7.023 9.527 135,754 Medicinski i farmaceutski proizvodi - - - 103 - - 6.702 4.655 69,5 49.584 51.997 104,955 Toaletni proizvodi i proizvodi za čišćenje 47 30 63,8 161 344 213,7 448 425 94,9 3.571 3.802 106,556 Vještačka đubriva 32 54 168,8 764 648 84,8 218 253 116,1 2.230 2.711 121,657 Plastične mase u primarnim oblicima 88 160 181,8 720 573 79,6 2.149 2.422 112,7 20.727 23.099 111,458 Plastične mase,ne-primarni oblici 335 367 109,6 3.397 3.308 97,4 4.651 5.461 117,4 53.817 52.326 97,259 Ostale hemikalije/kemikalije 37 30 81,1 153 235 153,6 1.041 1.123 107,9 12.133 11.365 93,7

6 INDUSTRIJSKI PROIZVODI, RAZVRSTANI UGLAVNOM PO VRSTI SIROVINA

42.076 43.704 103,9 525.153 462.685 88,1 56.037 61.876 110,4 541.664 557.152 102,9

61 Koža, krzno i proizvodi od kože i krzna 1.254 1.619 129,1 24.358 17.748 72,9 10.117 11.717 115,8 108.816 103.535 95,162 Guma i gumeni proizvodi 30 52 173,3 368 365 99,2 1.133 879 77,6 7.341 8.389 114,363 Proizvodi od drveta, osim namještaja 1.158 1.190 102,8 13.544 12.190 90,0 1.050 1.027 97,8 8.815 10.698 121,464 Papir, ljepenka i ostali slični proizvodi 2.404 2.365 98,4 87.094 68.267 78,4 1.296 1.567 120,9 16.748 15.848 94,665 Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi 3.403 3.630 106,7 31.229 32.407 103,8 24.358 26.190 107,5 244.919 244.044 99,666 Proizvodi od nemetalnih minerala 812 1.056 130,0 12.021 14.405 119,8 3.586 3.732 104,1 28.153 34.676 123,267 Željezo i čelik 24.878 24.683 99,2 300.173 246.909 82,3 8.401 10.223 121,7 69.105 79.578 115,268 Obojeni metali 7 3 42,9 169 128 75,7 917 1.191 129,9 7.478 9.332 124,869 Metalni proizvodi 8.130 9.106 112,0 56.197 70.266 125,0 5.179 5.350 103,3 50.289 51.052 101,5

7 MAŠINE/STROJEVI I TRANSPORTNA SREDSTVA

20.620 19.469 94,4 196.183 192.482 98,1 34.958 24.066 68,8 229.764 246.220 107,2

71 Pogonske mašine i oprema 87 59 67,8 2.179 1.165 53,5 475 669 140,8 7.206 9.093 126,272 Mašine specijalizirane za određene industrije 451 632 140,1 4.782 10.378 217,0 3.984 4.007 100,6 26.561 43.563 164,073 Mašine za obradu metala 404 464 114,9 4.203 3.774 89,8 2.586 1.276 49,3 10.401 10.685 102,774 Ostale industrijske mašine i dijelovi 8.385 7.544 90,0 81.979 79.072 96,5 5.127 2.994 58,4 44.474 43.259 97,375 Kancelarijske mašine i mašine za automatsku

obradu podataka5 2 40,0 1.618 2.221 137,3 365 129 35,3 2.505 2.566 102,4

76 Telekomunikacijski aparati i aparati za snimanje zvuka

- - - 20 43 215,0 128 105 82,0 1.054 1.128 107,0

77 Električne mašine, aparati i uređaji 3.534 3.773 106,8 29.826 30.037 100,7 3.968 2.485 62,6 28.764 27.857 96,878 Drumska vozila 7.749 6.982 90,1 71.468 65.733 92,0 18.317 11.131 60,8 108.267 105.407 97,479 Ostala transportna vozila 5 13 260,0 108 59 54,6 8 1.270 - 532 2.662 500,4

8 RAZNI INDUSTRIJSKI PROIZVODI 63.092 64.680 102,5 516.222 593.603 115,0 13.826 11.847 85,7 92.454 113.678 123,081 Montažne zgrade, sanitarni, rasvjetni i grijaći

uređaji895 1.936 216,3 5.866 10.804 184,2 291 359 123,4 2.381 3.442 144,6

82 Namještaj i njegovi dijelovi 38.395 38.308 99,8 316.654 362.566 114,5 1.948 1.654 84,9 13.456 16.361 121,683 Torbe, tašne, neseseri i slični proizvodi 264 258 97,7 1.621 2.916 179,9 55 91 165,5 1.325 1.510 114,084 Odjeća 17.809 18.916 106,2 144.212 166.862 115,7 2.820 2.833 100,5 17.185 27.413 159,585 Obuća 3.721 2.552 68,6 35.321 32.952 93,3 4.070 2.719 66,8 23.790 25.904 108,987 Naučni i kontrolni instrumenti - 2 - 105 78 74,3 1.100 744 67,6 6.602 7.050 106,888 Fotografski i optički proizvodi, satovi - - - - - - 50 47 94,0 615 543 88,389 Ostali industrijski proizvodi 2.008 2.708 134,9 12.443 17.425 140,0 3.492 3.400 97,3 27.100 31.455 116,1

9 Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama - - - - - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 57

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4 (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 55: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

139.868 144.305 103,2 1.373.442 1.363.725 99,3 158.284 152.294 96,2 1.354.768 1.395.038 103,0

1. Hrana i pića 2.854 3.964 138,9 40.437 29.568 73,1 11.127 11.364 102,1 108.991 106.733 97,9

2. Industrijski materijali 88.405 91.947 104,0 896.873 878.054 97,9 68.376 76.750 112,2 672.553 679.072 101,0

3. Goriva i maziva 279 226 81,0 1.616 1.758 108,8 16.831 16.682 99,1 152.997 137.542 89,9

4. Kapitalni proizvodi (osim transportnihsredstava), dijelovi i pribor

11.117 10.427 93,8 102.606 111.042 108,2 16.895 11.875 70,3 118.357 140.230 118,5

5. Transportna sredstva, njihovi dijelovi i pribor

9.772 9.210 94,2 97.680 84.004 86,0 19.013 13.029 68,5 113.930 113.123 99,3

6. Proizvodi za široku potrošnju 27.441 28.531 104,0 234.230 259.299 110,7 25.319 22.564 89,1 187.402 215.779 115,1

7. Proizvodi, drugdje nespomenuti - - - - - - 723 30 4,1 538 2.559 475,7

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

UKUPNO 139.868 144.305 103,2 1.373.442 1.363.725 99,3 158.284 152.294 96,2 1.354.768 1.395.038 103,0

ZEMLJE EU 117.978 119.170 101,0 1.064.891 1.080.726 101,5 115.685 109.368 94,5 958.856 1.023.035 106,7Austrija 9.342 11.125 119,1 94.558 93.374 98,7 6.615 5.096 77,0 58.764 53.634 91,3Belgija 266 261 98,1 1.517 2.368 156,1 997 1.230 123,4 12.583 10.505 83,5Bugarska 1.116 262 23,5 5.339 11.094 207,8 2.808 2.069 73,7 5.097 15.525 304,6Češka 5.502 5.671 103,1 57.980 54.902 94,7 2.368 3.936 166,2 29.046 31.429 108,2Kipar 1.882 - - 13 1.883 - - - - 36 46 127,8Danska 34 26 76,5 305 334 109,5 35 59 168,6 489 1.429 292,2Estonija - - - - 7 - - 3 - 9 37 411,1Finska - - - 25 59 236,0 93 109 117,2 1.449 1.889 130,4Francuska 866 506 58,4 5.886 7.013 119,1 2.433 2.816 115,7 25.376 23.514 92,7Grčka 111 896 807,2 12.438 4.340 34,9 231 145 62,8 2.096 2.163 103,2Hrvatska 8.709 10.441 119,9 90.992 86.191 94,7 6.102 5.470 89,6 62.873 58.774 93,5Irska - - - - - - 20 - - 339 204 60,2Italija 13.081 15.152 115,8 151.897 132.910 87,5 26.454 27.352 103,4 213.190 253.185 118,8Latvija (Letonija) - - - - 4 - - 7 - 346 124 35,8Litvanija - - - - - - 107 45 42,1 254 578 227,6Luksemburg 188 509 270,7 865 1.562 180,6 1 139 - 428 384 89,7Mađarska 2.014 3.653 181,4 24.599 17.842 72,5 4.144 6.094 147,1 39.746 42.558 107,1Malta 29 - - - 29 - - 4 - 158 74 46,8Nizozemska (Holandija) 3.297 3.178 96,4 33.360 33.898 101,6 2.547 2.422 95,1 15.223 18.932 124,4Njemačka 37.998 39.324 103,5 330.957 359.578 108,6 31.320 26.124 83,4 261.819 252.212 96,3Poljska 615 703 114,3 7.745 11.338 146,4 9.143 8.921 97,6 47.386 79.772 168,3Portugal 156 28 17,9 1.832 528 28,8 1.294 1.370 105,9 11.571 10.000 86,4

58 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima,12/16

UKUPNO

u hilj./tis. KM

IZVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJIEKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4

UVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4

u hilj./tis. KM

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 56: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

Rumunija 9.231 3.133 33,9 50.681 51.209 101,0 2.359 2.448 103,8 23.087 23.130 100,2Slovačka 963 585 60,7 7.923 6.296 79,5 1.647 1.814 110,1 21.158 17.358 82,0Slovenija 8.395 9.457 112,7 74.015 76.313 103,1 9.298 7.120 76,6 73.361 77.133 105,1Španija 10.229 9.582 93,7 84.790 99.056 116,8 1.444 1.649 114,2 15.921 15.951 100,2Švedska 1.378 1.838 133,4 8.857 10.850 122,5 1.663 627 37,7 6.936 8.689 125,3Velika Britanija 2.576 2.840 110,2 18.317 17.748 96,9 2.562 2.299 89,7 30.115 23.806 79,1

ZEMLJE EFTE 2.575 1.967 76,4 12.522 17.752 141,8 1.360 1.583 116,4 11.582 13.539 116,9Island - - - - 20 - - - - 51 17 33,3Lihtenštajn - - - - - - - - - - - -Norveška 142 69 48,6 830 2.658 320,2 2 22 - 306 509 166,3Švicarska 2.433 1.898 78,0 11.692 15.074 128,9 1.358 1.561 114,9 11.225 13.013 115,9

OSTALE EVROPSKE ZEMLJE 17.434 21.477 123,2 234.406 214.253 91,4 16.368 18.889 115,4 166.848 166.051 99,5Albanija 1.274 83 6,5 10.462 14.851 142,0 73 74 101,4 546 620 113,6Crna Gora 2.642 3.378 127,9 16.253 26.810 165,0 94 72 76,6 830 839 101,1Kosovo 1.855 3.802 205,0 31.555 33.177 105,1 11 177 - 1.457 706 48,5Makedonija 1.287 1.886 146,5 14.908 21.390 143,5 2.097 2.243 107,0 19.713 20.166 102,3Ruska Federacija 309 99 32,0 4.670 2.662 57,0 999 1.639 164,1 18.454 11.813 64,0Srbija 6.733 8.265 122,8 65.154 69.316 106,4 7.401 7.517 101,6 67.098 71.203 106,1Turska 3.317 3.964 119,5 91.099 45.926 50,4 5.248 6.966 132,7 53.355 56.731 106,3Ostale zemlje 17 - - 305 121 39,7 445 201 45,2 5.395 3.973 73,6

AFRIKA 2 144 - 44.047 30.488 69,2 1.037 1.017 98,1 11.338 11.479 101,2ZEMLJE SJEVERNE AFRIKE 2 64 - 43.659 29.438 67,4 784 667 85,1 10.051 5.733 57,0OSTALE AFRIČKE ZEMLJE - 80 - 388 1.050 270,6 253 350 138,3 1.287 5.746 446,5

AMERIKA 244 511 209,4 4.754 3.930 82,7 16.068 4.684 29,2 144.792 81.377 56,2ZEMLJE SJEVERNE AMERIKE 200 511 255,5 4.354 3.792 87,1 13.233 1.215 9,2 120.205 56.564 47,1

Kanada - 93 - 416 1.314 315,9 47 14 29,8 584 664 113,7SAD 200 418 209,0 3.938 2.478 62,9 13.186 1.201 9,1 119.621 55.900 46,7Ostale zemlje - - - - - - - - - - - -

ZEMLJE CENTRALNE AMERIKE �I KARIBA - - - 350 51 14,6 734 558 76,0 5.789 9.565 165,2ZEMLJE JUŽNE AMERIKE 44 - - 50 87 174,0 2.101 2.911 138,6 18.798 15.248 81,1

AZIJA 1.596 1.026 64,3 9.365 16.278 173,8 7.657 7.220 94,3 61.229 64.203 104,9392 492 125,5 3.685 8.398 227,9 93 280 301,1 1.917 1.669 87,1

OSTALE ZEMLJE AZIJE 1.204 534 44,4 5.680 7.880 138,7 7.564 6.940 91,8 59.312 62.534 105,4Indija 858 - - 1.276 1.607 125,9 1.230 543 44,1 7.369 6.773 91,9Japan - - - - - - 232 274 118,1 2.203 2.259 102,5Kina 144 326 226,4 1.710 4.711 275,5 4.423 3.841 86,8 34.641 38.156 110,1Malezija - - - 1 - - 88 110 125,0 471 606 128,7Ostale zemlje 202 208 103,0 2.693 1.562 58,0 1.591 2.172 136,5 14.628 14.740 100,8

39 - - 244 259 106,1 1 9.483 - 121 34.943 -

AUSTRALIJA I NOVI ZELAND 39 - - 244 259 106,1 1 9.483 - 113 34.940 -Australija 39 - - 244 259 106,1 - 9.481 - 109 34.933 -Novi Zeland - - - - - - 1 2 200,0 3 5 166,7Ostale zemlje - - - - - - - - - 1 2 200,0

- - - - - - - - - 8 3 37,5

Neraspoređeno - 10 - 3.213 39 1,2 108 50 46,3 2 411 -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 59

ZEMLJE BLISKOG I SREDNJEGISTOKA

ZEMLJE OKEANIJE I POLARNOGREGIONA

OSTALE ZEMLJE OKEANIJEI POLARNOG REGIONA

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 57: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

TURIZAM

X2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

X 2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

UKUPNO 1.956 105,3 17.676 120,5 4.193 99,9 34.140 116,0

Domaći 786 105,4 6.613 110,6 1.529 85,1 11.149 106,6 Strani 1.170 105,3 11.063 127,4 2.664 111,0 22.991 121,2

BROJ LEŽAJA 905

UKUPNO 1.956 105,3 17.676 120,5 4.193 99,9 34.140 116,0

Hoteli i sličan smještaj 1.936 105,0 17.555 121,1 4.098 102,2 33.574 119,4 Odmarališta i slični objekti 20 153,9 121 69,5 95 51,1 566 43,8 za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - - - - - - - Ostali smještaj - - - - - - - -

DOMAĆI 786 105,4 6.613 110,6 1.529 85,1 11.149 106,6

Hoteli i sličan smještaj 781 105,0 6.551 109,9 1.524 85,0 10.856 104,7 Odmarališta i slični objekti 5 250,0 62 269,6 5 250,0 293 344,7 za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - - - - - - - Ostali smještaj - - - - - - - -

STRANI 1.170 105,3 11.063 127,4 2.664 111,0 22.991 121,2

Hoteli i sličan smještaj 1.155 105,0 11.004 128,9 2.574 116,2 22.718 127,9 Odmarališta i slični objekti 15 136,4 59 39,1 90 48,9 273 22,6 za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - - - - - - - Ostali smještaj - - - - - - - -

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

UKUPNO 1.836 93,9 3.999 95,4 120 6,1 194 4,6

Domaći 776 42,3 1.519 38,0 10 8,3 10 5,2 Strani 1.060 57,7 2.480 62,0 110 91,7 184 94,8

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

UKUPNO 1.347 68,9 3.090 73,7 609 31,1 1.103 26,3

Domaći 499 37,0 1.074 34,8 287 47,1 455 41,3 Strani 848 63,0 2.016 65,2 322 52,9 648 58,7

60 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VRSTAMA OBJEKATA

TURISTIČKI PROMET ZA OKTOBAR/ LISTOPAD 2016. GODINE KAPACITETI, TURISTI I NOĆENJA

Dolasci turista Noćenja turista

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA

Individualno Organizirano

dolasci turista noćenje turista dolasci turista noćenje turista

SVRHA DOLASKA TURISTA

Poslovno Ostalo

dolasci turista noćenje turista dolasci turista noćenje turista

Page 58: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

TURIZAM

X2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

X 2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

UKUPNO STRANI 1.170 105,3 11.063 127,4 2.664 111,0 22.991 121,2

Albanija 2 40,0 23 76,7 2 14,3 32 62,8 Austrija 43 159,3 402 106,6 100 277,8 709 117,6 Belgija 10 27,0 118 116,8 16 16,5 299 116,3 Bugarska 3 60,0 33 64,7 6 66,7 59 81,9 Crna Gora 13 162,5 126 148,2 17 130,8 162 130,7 Češka 10 28,6 134 85,4 16 17,2 220 87,0 Danska 2 50,0 33 60,0 5 83,3 79 61,2 Estonija 44 163,0 117 - 86 106,2 210 259,3 Finska 4 133,3 43 119,4 4 66,7 80 89,9 Francuska 11 45,8 122 45,7 24 51,1 258 29,8 Grčka 1 25,0 13 59,1 2 33,3 20 46,5 Holandija / Nizozemska 9 45,0 257 102,4 19 37,3 502 62,2 Hrvatska 300 136,4 2.193 121,2 577 146,1 3.962 98,9 Irska - - 17 31,5 - - 55 44,0 Island - - - - - - - - Italija 79 179,6 652 167,6 220 268,3 1.675 248,9 Kipar - - 1 50,0 - - 1 20,0 Latvija - - 2 - - - 14 - Litvanija - - 3 30,0 - - 3 23,1 Luksemburg - - 3 27,3 - - 15 45,5 Mađarska 16 88,9 284 216,8 24 70,6 394 204,2 Makedonija B.J.R. 15 79,0 132 91,0 21 60,0 251 101,2 Malta - - - - - - - - Norveška 6 100,0 42 80,8 14 77,8 93 96,9 Njemačka 97 89,8 860 127,6 246 88,8 1.853 112,2 Poljska 37 - 193 205,3 177 - 572 - Portugal / Portugalija - - 24 - - - 100 - Rumunija / Rumunjska 7 58,3 121 133,0 17 73,9 931 - Rusija 2 - 17 58,6 3 - 30 85,7 Slovačka 7 233,3 75 133,9 17 - 280 - Slovenija 122 87,8 1.175 118,5 267 127,1 1.829 127,6 Srbija 128 168,4 1.076 148,6 318 271,8 2.077 190,2 Španija / Španjolska 5 38,5 33 61,1 9 23,7 56 50,0 Švajcarska / Švicarska 17 73,9 209 129,0 26 48,2 515 136,2 Švedska 28 140,0 189 180,0 48 150,0 315 152,2 Turska 29 65,9 477 121,1 106 41,4 1.190 83,9 Ujedinjeno Kraljevstvo 22 23,2 153 78,9 109 51,7 541 123,5 Ukrajina - - 21 87,5 - - 32 72,7 Ostale evropske zemlje 1 20,0 6 6,5 4 33,3 11 5,8 Egipat - - 4 80,0 - - 22 129,4 Južnoafrička Republika 1 - 5 - 3 - 9 - Ostale afričke zemlje - - 13 130,0 - - 50 - Kanada 7 100,0 26 92,9 15 93,8 58 118,4 SAD 14 200,0 122 134,1 32 266,7 236 152,3 Ostale sjeverno-američke zemlje - - 1 33,3 - - 1 33,3 Brazil - - 7 20,0 - - 28 54,9 Ostale zemlje Južne - - 2 200,0 - - 2 66,7 i Srednje Amerike Indija - - 18 62,1 - - 37 22,0 Iran - - 3 - - - 4 200,0 Izrael 2 - 95 141,8 2 - 183 101,7 Japan - - 1 14,3 - - 2 14,3 Južna Koreja 21 - 357 - 21 - 357 - Kuvajt 6 40,0 74 75,5 6 12,8 154 61,6 Narodna Republika Kina 3 - 21 161,5 5 - 33 194,1 Saudijska Arabija 16 266,7 237 244,3 30 187,5 430 - Bahrein 2 - 8 - 2 - 16 - Katar 1 - 3 - 1 - 3 - Ujed.Arapski Emirati 13 - 222 - 22 - 588 - Ostale azijske zemlje 7 116,7 367 103,4 14 233,3 1.044 69,0 Australija 7 - 96 145,5 11 - 303 275,5 Novi Zeland - - - - - - - - Ostale zemlje Okeanije - - 2 200,0 - - 6 60,0

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 61

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ZEMLJAMA PREBIVALIŠTA

Dolasci turista Noćenja turista

Page 59: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

Page 60: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

muški ženski sa stručnompomoći

bez stručnepomoći muški ženski

UKUPNO 18 18 11 7 - 18 - - 24 17 7 - - 13 2

Foča - - - - - - - - 1 1 - - - - -

Goražde 17 17 10 7 - 17 - - 23 16 7 - - 12 1

Pale 1 1 1 - - 1 - - - - - - - 1 1

UKUPNO 190 188 113 75 2 190 - - 240 130 110 - 6 144 14

Foča 4 3 3 - 1 4 - - 16 9 7 - - 5 -

Goražde 166 166 97 69 - 166 - - 217 117 100 - 5 133 13

Pale 20 19 13 6 1 20 - - 7 4 3 - 1 6 1

64 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

Brojzaklju-čenih

brakova

Brojrazve-denih

brakovaumrla

dojenčadnasilnesmrti

O d t o g a

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTAZa mjesec oktobar / listopad 2016. godine - prethodni podaci

Za period januar / siječanj - oktobar / listopad 2016. godine - prethodni podaciPRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA

U m r l i

ukupno

po spoluOpćine Ukupnorođeni

ukupno

po spoluu zdrav-stvenoj

ustanovi

na drugom mjestu

Ž i v o r o đ e n i

Mrtvo-rođeni

M j e s t o p o r o đ a j a

Page 61: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

UKUPNO 6.556 6.781 103,4 99,3 740 728 98,4 99,0 1.132 1.115 98,5 99,3

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 110 160 145,5 100,0 711 779 109,6 99,4 1.067 1.181 110,7 99,5C Prerađivačka industrija 3.072 3.225 105,0 100,1 649 641 98,8 99,2 994 979 98,5 99,2D Proizvodnja i snabdijevanje 58 55 94,8 100,0 1.503 1.454 96,7 95,3 2.335 2.259 96,7 95,2

električnom energijom, plinomparom i klimatizacija

E Snabdijevanje vodom; uklanjanje 92 91 98,9 97,8 620 585 94,4 95,4 930 875 94,1 95,4otpadnih voda, upravljanje otpadomte djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo 168 162 96,4 100,0 628 635 101,1 100,2 941 953 101,3 100,2G Trgovina na veliko i na malo; 673 742 110,3 99,9 495 488 98,6 98,4 740 730 98,6 98,4

popravak motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 196 198 101,0 99,5 691 673 97,4 98,7 1.042 1.014 97,3 98,7I Djelatnosti pružanja smještaja 211 211 100,0 99,5 438 425 97,0 99,1 650 629 96,8 99,2

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 114 112 98,2 100,0 1.177 1.153 98,0 95,8 1.820 1.797 98,7 96,5K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 86 76 88,4 100,0 1.129 1.236 109,5 107,2 1.748 1.923 110,0 107,4

osiguranjaM Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 52 48 92,3 100,0 637 637 100,0 105,8 965 963 99,8 106,3N Administrativne i pomoćne uslužne 48 49 102,1 100,0 777 778 100,1 101,7 1.178 1.180 100,2 102,0

djelatnostiO Javna uprava i odbrana; obavezno 780 743 95,3 97,3 1.033 1.036 100,3 98,4 1.583 1.605 101,4 99,4

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 465 474 101,9 95,0 791 810 102,4 100,7 1.211 1.241 102,5 100,8Q Djelatnosti zdravstvene socijalna 377 378 100,3 100,3 938 936 99,8 99,7 1.443 1.437 99,6 99,7

zaštiteR Umjetnost, zabava i rekreacija 11 11 100,0 100,0 792 789 99,6 99,4 1.185 1.188 100,3 99,7S Ostale uslužne djelatnosti 43 46 107,0 100,0 781 989 126,6 - 1.216 1.511 124,3 -

A 792C 655D 1 590E 622F 645G 497H 683I 429J 1 237K 1 212M 600N 807O 1 060P 741Q 927R 730S 915

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 65

ZAPOSLENOST I PLAĆE PO PODRUČJIMA KD BiH 2010

Struktura zaposlenih, oktobar / listopad 2016.

Broj zaposlenih Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

Prosječna neto plaća u KM, oktobar / listopad 2016.

A 2%

C 47%

D 1%

E 1%

F 2%

G 11%

H 3%

I 3%

J 2%

K 1%

M 1%

N 1%

O 11%

P 7%

Q 6%

R0%

S 1%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

A C D E F G H I J K M N O P Q R S

Page 62: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

UKUPNO 6.556 6.781 103,4 99,3 740 728 98,4 99,0 1.115 98,5 99,3

Foča 193 202 104,7 97,1 856 815 95,2 99,8 1.241 95,1 100,0

Goražde 6.263 6.485 103,5 99,4 738 726 98,4 99,0 1.112 98,5 99,3

Pale 100 94 94,0 97,9 679 717 105,6 99,2 1.084 105,3 99,2

Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV

UKUPNO 3.545 301 18 941 8 12 1.000 33 1.232

Foča 341 12 - 69 1 1 98 2 158

Goražde 3.036 284 18 838 7 11 854 29 995

Pale 168 5 - 34 - - 48 2 79

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

Struktura nezaposlenih osoba prema stručnoj spremi, oktobar / listopad 2016.

66 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

Općine

NEZAPOSLENE OSOBE PREMA STRUČNOJ SPREMI1/

Oktobar / Listopad 2016

ZAPOSLENOST I PLAĆE PO OPĆINAMA

Broj zaposlenih Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

VSS 8,0% VŠS

0,5%

SSS 27,1%

NSS 0,2%

VKV 0,4%

KV 28,2%

PKV 1,0%

NKV 34,6%

Page 63: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

Svega Doktori Magistri

UKUPNO1) 6.058 922 28 38 234 2.841 502 127 992 68 372

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 55 13 - 2 - 22 - - 10 4 6B Vađenje ruda i kamena - - - - - - - - - - -C Prerađivačka industrija 3.049 209 - 14 19 1.329 414 72 719 32 255D Proizvodnja i snabdijevanje električnom 55 5 - - 2 20 - 14 10 3 1

energijom, plinom, parom i klimatizacijaE Snabdijevanje vodom;uklanjanje otpadnih voda, 91 4 - 1 3 22 4 - 27 15 16

upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okolišaF Građevinarstvo 151 9 - - 4 51 12 12 49 4 10G Trgovina na veliko i na malo; popravak 576 40 - 12 1 423 11 2 85 7 7

motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 133 7 - 1 2 82 1 - 40 - 1I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme 60 - - - 1 56 1 - 2 - -

i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo)J Informacije i komunikacije 115 29 - 1 11 57 5 3 10 - -K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 83 32 - 2 9 41 1 - - - -L Poslovanje nekretninama - - - - - - - - - - -M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 37 13 - - 1 23 - - - - -N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 46 7 - - 2 37 - - - - -O Javna uprava i odbrana;obavezno soc.osiguranje 748 209 1 3 53 441 16 6 7 - 16P Obrazovanje 475 247 - - 113 43 25 14 10 - 23Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 369 94 27 2 13 191 12 2 21 3 33R Umjetnost, zabava i rekreacija 10 1 - - - 1 - 2 2 - 4S Ostale uslužne djelatnosti 5 3 - - - 2 - - - - -

Ukupno do 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 +

UKUPNO1) 6.058 7 540 870 1.038 871 721 667 652 454 217 21A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 55 - 2 5 6 12 6 10 8 3 3 -B Vađenje ruda i kamena - - - - - - - - - - - -C Prerađivačka industrija 3.049 0 444 569 607 402 300 284 254 141 40 8D Proizvodnja i snabdijevanje električnom 55 - - 2 1 7 1 11 8 18 7 -

energijom, plinom, parom i klimatizacijaE Snabdijevanje vodom; uklanjanje 91 - 6 14 7 11 9 10 24 5 5 -

otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo 151 - 8 9 19 18 13 33 18 23 10 -G Trgovina na veliko i na malo; popravak 576 - 58 90 130 69 71 66 59 23 7 3

motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 133 - 5 13 9 16 41 14 18 15 2 -I Djelatnosti pružanja smještaja 60 - 3 12 9 6 12 8 3 6 1 -

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 115 - 2 8 15 22 17 21 9 16 5 -K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 83 - - 7 19 14 6 11 10 9 7 -

osiguranjaL Poslovanje nekretninama - - - - - - - - - - - -M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 37 - - 5 7 2 5 4 2 6 5 1N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 46 - - 1 24 7 6 - 4 1 3 -O Javna uprava i odbrana; obavezno 748 7 6 50 70 106 126 106 129 89 53 6

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 475 - 4 56 70 84 55 55 53 53 42 3Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 369 - 2 28 45 94 50 32 51 42 25 -R Umjetnost, zabava i rekreacija 10 - - - - - 2 2 1 3 2 -S Ostale uslužne djelatnosti 5 - - 1 - 1 1 - 1 1 - -

1)Ovim istraživanjem nisu obuhvaćeni zaposleni u odbrani , kao ni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama.

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 67

ZAPOSLENOST PREMA INTERVALIMA STAROSTI I DJELATNOSTIMA , 31. Mart / Ožujak 2016.godine

ZAPOSLENOST PREMA STEPENU/STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA I DJELATNOSTIMA ,31. Mart / Ožujak 2016.godine

UkupnoV S S

VŠ SSS NS VKV KV PK NK

Page 64: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

u m3

2015 2016 2015 2016 2015 2016

3.199 2.193 23.748 25.403 23.748 25.403 -

15 - 17 105 17 105 -

- - 15 34 15 34 -

- - - - - - -

48 - 56 131 56 131 -

490 364 4.950 5.569 4.950 5.569 -

- - - 4 - 4 -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - 2 1 2 1 -

2.646 1.829 18.708 19.559 18.708 19.559 -

- - - - - - -

1) Uključuje sitno tehničko drvo, cijepane drvene motke i kolje

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

IIItromjesečje

2016

IndexI-IX 2016I-IX 2015

Cestovni prijevoz robe

Pređeni kilometri vozila, 000 1.372 107,8

Prevezeno tona robe, 000 4 12 109,1

Tonski kilometri, 000 3.963 100,7

Cestovni prijevoz putnika

Pređeni kilometri vozila, 000 387 95,8 99,7 99,2

Prevezeni putnici, 000 46 145 90,7 94,3 94,0

Putnički kilometri, 000 5.446 73,2 72,2

68 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

Prostorno drvo četinara/četinjača

Zalihe(stanjekrajem

mjeseca)2016

UKUPNO

Trupci četinara/četinjača

Jamsko drvo četinara/četinjača

Ostalo dugo drvo četinara/četinjača

PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATAOktobar / Listopad 2016. godine

P r o i z v o d n j a P r o d a j a

X I - X I - X

106,8

100,0

107,7

Trupci lišćara/listača

Jamsko drvo lišćara/listača

Ostalo dugo drvo lišćara/listača

Prostorno drvo lišćara/listača

Ogrjevno drvo četinara/četinjača

Ogrjevno drvo lišćara/listača

Ostalo grubo obrađeno drvo1)

CESTOVNI I GRADSKO - PRIGRADSKI PRIJEVOZ III tromjesečje 2016. godine

I - IX2016

IndexVII-IX 2016IV-VI 2016

IndexVII-IX 2016VII-IX 2015

1.136

16.062 106,5

11.589

4.018

103,6

100,0

100,7

Page 65: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

INDUSTRIJA

X 2016Ø 2015

X 2016X 2015

I-X 2016I-X 2015

INDUSTRIJA UKUPNO 115,7 109,3 112,3

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 127,3 122,7 121,7

AE Energija 102,7 108,3 100,6

BB Kapitalni proizvodi 121,9 - -

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 110,3 102,4 108,7

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

B VAĐENJE RUDA I KAMENA 56,1 25,8 74,2

08 Vađenje ostalih ruda i kamena

56,1 25,8 74,2

C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 116,1 109,5 112,6

10 Proizvodnja prehrambenih 90,0 101,4 88,1 proizvoda

11 Proizvodnja pića 94,2 - -

13 Proizvodnja tekstila 109,1 100,9 108,4

14 Proizvodnja odjeće 179,3 188,3 123,0

20 Proizvodnja hemikalija 150,6 152,6 128,8i hemijskih proizvoda

22 Proizvodnja proizvoda od gume 98,5 94,6 89,6i plastičnih masa

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih 70,8 49,1 70,2mineralnih proizvoda

25 Proizvodnja gotovih metalnih 104,3 88,3 111,7proizvoda, osim mašinai opreme

27 Proizvodnja električne - - 115,8opreme

32 Ostala prerađivačka 122,5 120,5 128,2industrija

D 102,7 108,3 100,6

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom i plinom (osim 35.3)¹

102,7 108,3 100,6

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 69

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNOPREMA GIG, PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Oktobar / Listopad 2016. godine

Page 66: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

UKUPNO 12.968 13.033 100,5 118.571 123.168 103,9 7.004 6.422 91,7 73.425 74.171 101,0

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

- - - 307 298 97,1 20 42 211,5 667 157 23,6

B Vađenje rude i kamena - - - - - - 5 7 137,8 58 47 81,7

C Prerađivačka industrija 12.664 12.736 100,6 116.287 120.961 104,0 6.976 6.371 91,3 72.650 73.954 101,8

D Proizvodnja i snabdijevanjeelektričnom energijom, gasom/plinom, paromi klimatizacija

- - - - - - - - - - - -

Ostalo 303 296 97,7 1.977 1.909 96,6 3 2 48,8 50 13 26,1

- - - - - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.Prethodni podaci

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

12.968 13.033 100,5 118.571 123.168 103,9 7.004 6.422 91,7 73.425 74.171 101,0

0 HRANA I ŽIVE ŽIVOTINJE - - - - - - 61 42 68,9 865 454 52,500 Žive životinje - - - - - - - - - - - -01 Meso i mesne prerađevine - - - - - - - - - - - -02 Mlijeko,mliječne prerađevine i jaja - - - - - - - - - - - -03 Ribe, vodozemci i njihove

prerađevine - - - - - - - - - - - -

04 Žitarice i proizvodi od žitarica - - - - - - 23 15 65,2 505 132 26,105 Voće i povrće - - - - - - - - - - - -06 Šećer,šećerne prerađevine i med - - - - - - - - - - - -07 Kafa, čaj, kakao i začini - - - - - - - - - - - -08 Hrana za životinje - - - - - - 38 27 71,1 360 322 89,409 Ostali jestivi proizvodi - - - - - - - - - - - -

1 PIĆA I DUHAN - - - 79 - - - - - - - -11 Pića - - - 79 - - - - - - - -12 Duhan i proizvodi od duhana - - - - - - - - - - - -

2 SIROVE MATERIJE NEJESTIVE, OSIM GORIVA

337 343 101,8 6.562 2.272 34,6 5 51 - 284 243 85,6

21 Sirove kože i sirovo krzno - - - - - - - - - - - -22 Uljano sjemenje i plodovi - - - - - - - - - - - -23 Sirovi i sintetički kaučuk - - - - - - - 46 - 228 112 49,124 Drvo i pluta 34 47 138,2 4.585 378 8,2 - - - - 70 -25 Celuloza i papirni otpaci - - - - - - - - - - - -26 Sirova tekstilna vlaknai njihovi otpaci - - - - - - - - - - - -27 Prirodna đubriva i minerali osim goriva - - - - - - 5 5 100,0 47 46 97,928 Metalne rude i otpaci od metala 303 296 97,7 1.977 1.894 95,8 - - - 4 - -29 Sirovine biljne i životinjske,ostale - - - - - - - - - 5 15 300,0

70 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima,12/16

UKUPNO

Nerazvrstano po kategorijama

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

IZVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

UVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 67: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

3 MINERALNA GORIVA, MAZIVA I SRODNI PROIZVODI

- - - - - - 2 6 300,0 48 54 112,5

32 Ugalj, koks i briketi - - - - - - - 2 - 8 2 25,033 Nafta i derivati od nafte - - - - - - 2 4 200,0 40 52 130,034 Prirodni i industrijski gas - - - - - - - - - - - -35 Električna energija - - - - - - - - - - - -

4 ULJA, MASTI I VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PORIJEKLA

- - - - - - - - - - - -

41 Životinjska ulja i masti - - - - - - - - - - - -42 Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana - - - - - - - - - - - -43 Prerađena biljna i životinjska ulja i masnoće - - - - - - - - - - - -

5 HEMIJSKI/KEMIJSKI PROIZVODI 3.520 2.920 83,0 18.887 23.970 126,9 1.062 898 84,6 9.863 9.961 101,051 Organske hemikalije/kemikalije - - - - 2 - 120 25 20,8 219 352 160,752 Anorganske hemikalije/kemikalije - - - 14 - - 25 83 332,0 557 679 121,953 Boje i štavila - - - 1 15 - 7 21 300,0 178 117 65,754 Medicinski i farmaceutski proizvodi - - - - - - - - - - - -55 Toaletni proizvodi i proizvodi za čišćenje - - - - 1 - 5 2 40,0 57 54 94,756 Vještačka đubriva - - - - - - - - - - - -57 Plastične mase u primarnim oblicima 51 14 27,5 133 221 166,2 813 566 69,6 7.188 7.146 99,458 Plastične mase,ne-primarni oblici 45 97 215,6 203 477 235,0 25 45 180,0 532 413 77,659 Ostale hemikalije/kemikalije 3.424 2.809 82,0 18.536 23.254 125,5 67 156 232,8 1.132 1.200 106,0

6 INDUSTRIJSKI PROIZVODI, RAZVRSTANI UGLAVNOM PO VRSTI SIROVINA

3.474 3.723 107,2 41.703 40.493 97,1 4.293 4.311 100,4 47.873 46.365 96,8

61 Koža, krzno i proizvodi od kože i krzna - - - 50 - - 76 61 80,3 1.383 1.187 85,862 Guma i gumeni proizvodi 6 88 - 20 121 605,0 35 275 785,7 424 601 141,763 Proizvodi od drveta, osim namještaja 113 205 181,4 384 906 235,9 10 2 20,0 16 51 318,864 Papir, ljepenka i ostali slični proizvodi - - - 8 2 25,0 23 16 69,6 431 206 47,865 Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi - - - 3 1 33,3 61 61 100,0 317 494 155,866 Proizvodi od nemetalnih minerala - - - 1 3 300,0 20 1 5,0 122 224 183,667 Željezo i čelik 26 - - - 35 - 153 99 64,7 1.215 1.558 128,268 Obojeni metali - - - 113 28 24,8 1.421 1.269 89,3 13.175 13.499 102,569 Metalni proizvodi 3.329 3.430 103,0 41.124 39.397 95,8 2.494 2.527 101,3 30.790 28.545 92,7

7 MAŠINE/STROJEVI I TRANSPORTNA SREDSTVA

3.491 2.812 80,5 28.924 29.305 101,3 852 585 68,7 8.331 11.117 133,4

71 Pogonske mašine i oprema - - - 28 - - 23 9 39,1 91 111 122,072 Mašine specijalizirane za određene industrije 183 - - 55 308 560,0 20 20 100,0 2.851 3.572 125,373 Mašine za obradu metala 1 3 300,0 221 21 9,5 387 302 78,0 812 2.633 324,374 Ostale industrijske mašine i dijelovi 1.687 1.127 66,8 10.574 11.586 109,6 340 211 62,1 3.225 2.982 92,575 Kancelarijske mašine i mašine za automatsku

obradu podataka - - - - 111 - - - - 14 16 114,3

76 Telekomunikacijski aparati i aparati za snimanje zvuka

20 46 230,0 386 247 64,0 1 - - 24 15 62,5

77 Električne mašine, aparati i uređaji 937 1.205 128,6 11.397 11.125 97,6 81 42 51,9 1.050 1.029 98,078 Drumska vozila 663 431 65,0 6.263 5.907 94,3 - 1 - 264 759 287,579 Ostala transportna vozila - - - - - - - - - - - -

8 RAZNI INDUSTRIJSKI PROIZVODI 2.146 3.235 150,7 22.416 27.128 121,0 729 529 72,6 6.161 5.977 97,081 Montažne zgrade, sanitarni, rasvjetni i grijaći

uređaji25 2 8,0 342 344 100,6 1 1 100,0 207 80 38,6

82 Namještaj i njegovi dijelovi 72 107 148,6 176 606 344,3 50 17 34,0 237 230 97,083 Torbe, tašne, neseseri i slični proizvodi 24 - - - 24 - - - - 9 - -84 Odjeća 87 365 419,5 1.564 1.827 116,8 156 91 58,3 421 784 186,285 Obuća - - - - 8 - 76 74 97,4 444 487 109,787 Naučni i kontrolni instrumenti - 99 - 168 130 77,4 39 17 43,6 225 306 136,088 Fotografski i optički proizvodi, satovi - - - - - - - - - 5 10 200,089 Ostali industrijski proizvodi 1.938 2.662 137,5 20.166 24.189 120,0 407 329 80,8 4.613 4.080 88,4

9 Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama - - - - - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 71

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4 (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 68: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

12.968 13.033 100,5 118.571 123.168 103,9 7.004 6.422 91,7 73.425 74.171 101,0

1. Hrana i pića - - - 79 - - 23 15 65,2 505 137 27,1

2. Industrijski materijali 7.896 7.571 95,9 72.644 71.393 98,3 5.202 4.880 93,8 56.791 54.083 95,2

3. Goriva i maziva - - - - - - 11 6 54,5 113 112 99,1

4. Kapitalni proizvodi (osim transportnihsredstava), dijelovi i pribor

2.369 1.973 83,3 17.986 18.850 104,8 1.070 742 69,3 9.252 11.950 129,2

5. Transportna sredstva, njihovi dijelovi i pribor

663 453 68,3 6.445 7.055 109,5 3 7 233,3 1.836 2.228 121,4

6. Proizvodi za široku potrošnju 645 1.095 169,8 6.307 7.356 116,6 695 766 110,2 4.928 5.655 114,8

7. Proizvodi, drugdje nespomenuti 1.395 1.941 139,1 15.110 18.514 122,5 - 6 - - 6 -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

UKUPNO 12.968 13.033 100,5 118.571 123.168 103,9 7.004 6.422 91,7 73.425 74.171 101,0

ZEMLJE EU 8.495 8.791 103,5 82.143 87.350 106,3 5.781 5.198 89,9 64.661 62.702 97,0Austrija 1.045 1.616 154,6 10.921 13.197 120,8 424 458 108,0 8.433 5.662 67,1Belgija - - - 14 - - 1 38 - 1.367 171 12,5Bugarska 285 - - 244 630 258,2 113 7 6,2 815 142 17,4Češka 314 202 64,3 2.176 2.073 95,3 729 599 82,2 5.879 6.253 106,4Kipar - - - - - - - - - - - -Danska 96 - - 1 363 - - - - - 92 -Estonija - - - - - - - - - - 1 -Finska - - - - - - - - - - - -Francuska 1 - - 173 378 218,5 - 2 - 145 311 214,5Grčka 176 540 306,8 - 1.182 - - 2 - 22 17 77,3Hrvatska 26 53 203,8 762 603 79,1 10 60 600,0 222 583 262,6Irska - - - - - - - - - - - -Italija - - - 103 67 65,0 400 283 70,8 904 4.043 447,2Latvija (Letonija) - - - - - - - - - - - -Litvanija - - - - 24 - - - - - 1 -Luksemburg - - - - - - - - - - - -Mađarska - 69 - 1.018 1.083 106,4 8 16 200,0 430 71 16,5Malta - - - - - - - - - - - -Nizozemska (Holandija) - - - 341 341 100,0 - 10 - 648 570 88,0Njemačka 5.375 4.302 80,0 52.530 53.979 102,8 3.760 3.332 88,6 39.173 40.091 102,3Poljska 84 134 159,5 735 896 121,9 73 24 32,9 1.682 718 42,7Portugal - - - - 42 - - - - - - -

72 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima,12/16

UKUPNO

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

IZVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJIEKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4

UVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 69: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

Rumunija 342 651 190,4 1.790 2.844 158,9 1 3 300,0 16 18 112,5Slovačka 357 535 149,9 4.926 4.140 84,0 114 235 206,1 3.234 2.601 80,4Slovenija 161 556 345,3 3.999 3.394 84,9 147 120 81,6 1.463 1.236 84,5Španija 12 - - 869 1.308 150,5 - 1 - 116 66 56,9Švedska 218 133 61,0 1.385 765 55,2 - - - 10 6 60,0Velika Britanija 3 - - 156 41 26,3 1 8 800,0 102 49 48,0

ZEMLJE EFTE 5 19 380,0 140 977 697,9 50 164 328,0 186 408 219,4Island - - - - - - - - - - - -Lihtenštajn - - - - - - - - - - - -Norveška - 2 - 30 2 6,7 - - - - 57 -Švicarska 5 17 340,0 110 975 886,4 50 164 328,0 186 351 188,7

OSTALE EVROPSKE ZEMLJE 2.591 2.035 78,5 14.973 19.831 132,4 491 517 105,3 5.443 6.779 124,5Albanija - - - - - - - - - - - -Crna Gora 16 67 418,8 874 449 51,4 - 2 - 29 7 24,1Kosovo - - - - - - - - - - - -Makedonija 229 87 38,0 623 636 102,1 29 22 75,9 139 180 129,5Ruska Federacija - - - 3 137 - 1 - - 149 98 65,8Srbija 1.168 1.350 115,6 8.649 10.295 119,0 376 492 130,9 4.746 5.508 116,1Turska 1.178 531 45,1 4.824 7.987 165,6 85 1 1,2 380 985 259,2Ostale zemlje - - - - 327 - - - - - 1 -

AFRIKA 108 197 182,4 911 1.525 167,4 - - - 31 - -ZEMLJE SJEVERNE AFRIKE 107 195 182,2 777 977 125,7 - - - 26 - -OSTALE AFRIČKE ZEMLJE 1 2 200,0 134 548 409,0 - - - 5 - -

AMERIKA 1.622 1.732 106,8 12.263 11.648 95,0 1 171 - 344 412 119,8ZEMLJE SJEVERNE AMERIKE 1.333 1.732 129,9 11.718 10.818 92,3 1 170 - 287 401 139,7

Kanada - - - - - - - - - 4 1 25,0SAD 1.333 1.732 129,9 11.718 10.818 92,3 1 170 - 283 400 141,3Ostale zemlje - - - - - - - - - - - -

ZEMLJE CENTRALNE AMERIKE �I KARIBA 289 - - 150 760 506,7 - - - 55 8 14,5ZEMLJE JUŽNE AMERIKE - - - 395 70 17,7 - 1 - 2 3 150,0

AZIJA 34 259 761,8 8.141 1.724 21,2 681 349 51,2 2.755 3.823 138,834 47 138,2 4.365 554 12,7 - - - 5 - -

OSTALE ZEMLJE AZIJE - 212 - 3.776 1.170 31,0 681 349 51,2 2.750 3.823 139,0Indija - - - - 134 - 7 34 485,7 71 92 129,6Japan - - - - - - 3 2 66,7 137 690 503,6Kina - - - 2.520 312 12,4 292 108 37,0 1.373 1.376 100,2Malezija - 78 - - 78 - 3 - - 5 9 180,0Ostale zemlje - 134 - 1.256 646 51,4 376 205 54,5 1.164 1.656 142,3

113 - - - 113 - - - - 5 - -

AUSTRALIJA I NOVI ZELAND 113 - - - 113 - - - - 5 - -Australija - - - - - - - - - 5 - -Novi Zeland 113 - - - 113 - - - - - - -Ostale zemlje - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Neraspoređeno - - - - - - - 23 - - 47 -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 73

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

OSTALE ZEMLJE OKEANIJEI POLARNOG REGIONA

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

ZEMLJE BLISKOG I SREDNJEGISTOKA

ZEMLJE OKEANIJE I POLARNOGREGIONA

Page 70: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

TURIZAM

X2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

X 2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

UKUPNO 227 81,4 2.013 78,3 541 117,9 4.661 109,1

Domaći 165 69,0 1.395 64,1 410 113,9 3.451 101,7 Strani 62 155,0 618 156,9 131 132,3 1.210 138,0

BROJ LEŽAJA 168

UKUPNO 227 81,4 2.013 78,3 541 117,9 4.661 109,1

Hoteli i sličan smještaj 222 79,6 1.965 76,4 391 85,2 3.450 80,8 Odmarališta i slični objekti 5 - 48 - 150 - 1.211 - za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - - - - - - - Ostali smještaj - - - - - - - -

DOMAĆI 165 69,0 1.395 64,1 410 113,9 3.451 101,7

Hoteli i sličan smještaj 160 67,0 1.347 61,9 260 72,2 2.240 66,0 Odmarališta i slični objekti 5 - 48 - 150 - 1.211 - za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - - - - - - - Ostali smještaj - - - - - - - -

STRANI 62 155,0 618 156,9 131 132,3 1.210 138,0

Hoteli i sličan smještaj 62 155,0 618 156,9 131 132,3 1.210 138,0 Odmarališta i slični objekti - - - - - - - - za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - - - - - - - Ostali smještaj - - - - - - - -

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

UKUPNO 172 75,8 341 63,0 55 24,2 200 37,0

Domaći 110 64,0 210 61,6 55 100,0 200 100,0 Strani 62 36,0 131 38,4 - - - -

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

UKUPNO 199 87,7 488 90,2 28 12,3 53 9,8

Domaći 137 68,8 357 73,2 28 100,0 53 100,0 Strani 62 31,2 131 26,8 - - - -

74 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VRSTAMA OBJEKATA

TURISTIČKI PROMET ZA OKTOBAR/ LISTOPAD 2016. GODINE KAPACITETI, TURISTI I NOĆENJA

Dolasci turista Noćenja turista

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA

Individualno Organizirano

dolasci turista noćenje turista dolasci turista noćenje turista

SVRHA DOLASKA TURISTA

Poslovno Ostalo

dolasci turista noćenje turista dolasci turista noćenje turista

Page 71: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

TURIZAM

X2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

X 2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

UKUPNO STRANI 62 155,0 618 156,9 131 132,3 1.210 -

Albanija 3 - 4 - 3 - 4 - Austrija 8 72,7 98 130,7 14 31,1 180 - Belgija 2 - 2 - 4 - 4 - Bugarska - - 6 - - - 6 150,0 Crna Gora - - 8 - - - 13 - Češka - - 5 - - - 7 - Danska - - - - - - 1 - Estonija - - - - - - - - Finska - - 1 - - - 1 - Francuska - - 22 - - - 30 - Grčka - - 8 - - - 9 - Holandija / Nizozemska - - 38 - - - 149 - Hrvatska 3 - 36 100,0 3 - 63 49,2 Irska - - - - - - - - Island - - - - - - - - Italija 1 - 11 - 1 - 16 - Kipar - - - - - - - - Latvija - - - - - - - - Litvanija - - 2 - - - 2 - Luksemburg - - - - - - - - Mađarska - - 2 50,0 - - 2 25,0 Makedonija B.J.R. 1 - 1 - 1 - 1 - Malta - - - - - - - - Norveška 7 - 9 - 7 - 9 - Njemačka 12 - 136 170,0 45 - 296 197,3 Poljska - - 2 40,0 - - 2 16,7 Portugal / Portugalija - - 1 - - - 3 - Rumunija / Rumunjska 1 - 10 - 2 - 18 - Rusija 4 - 20 105,3 7 - 32 66,7 Slovačka - - 3 42,9 - - 5 31,3 Slovenija 5 45,5 35 100,0 16 80,0 64 106,7 Srbija 3 - 59 245,8 6 - 108 270,0 Španija / Španjolska - - 1 7,1 - - 5 13,5 Švajcarska / Švicarska 1 - 10 - 1 - 14 233,3 Švedska - - 6 - - - 6 - Turska 10 111,1 62 79,5 19 111,8 128 80,5 Ujedinjeno Kraljevstvo - - 1 - - - 1 - Ukrajina - - - - - - - - Ostale evropske zemlje 1 - 2 - 2 - 4 - Egipat - - - - - - - - Južnoafrička Republika - - - - - - - - Ostale afričke zemlje - - - - - - - - Kanada - - - - - - - - SAD - - 10 250,0 - - 16 106,7 Ostale sjeverno-američke zemlje - - 1 - - - 3 - Brazil - - - - - - - - Ostale zemlje Južne - - - - - - - - i Srednje Amerike Indija - - - - - - - - Iran - - - - - - - - Izrael - - 2 - - - 4 - Japan - - - - - - - - Južna Koreja - - - - - - - - Kuvajt - - 2 - - - 3 - Narodna Republika Kina - - - - - - - - Saudijska Arabija - - - - - - - - Bahrein - - - - - - - - Katar - - - - - - - - Ujed.Arapski Emirati - - - - - - - - Ostale azijske zemlje - - 1 - - - 1 - Australija - - - - - - - - Novi Zeland - - - - - - - - Ostale zemlje Okeanije - - - - - - - -

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 75

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ZEMLJAMA PREBIVALIŠTA

Dolasci turista Noćenja turista

Page 72: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Page 73: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

muški ženski sa stručnompomoći

bez stručnepomoći muški ženski

UKUPNO 216 215 115 100 1 216 - - 202 105 97 2 4 137 4

Bugojno 13 12 5 7 1 13 - - 26 11 15 - - 20 -

Busovača 20 20 13 7 - 20 - - 12 7 5 - - 6 1

Dobretići 1 1 - 1 - 1 - - - - - - - 1 -

Donji Vakuf 20 20 10 10 - 20 - - 10 3 7 - - 34 -

Fojnica 11 11 7 4 - 11 - - 15 11 4 - - 8 -

Gornji Vakuf 15 15 3 12 - 15 - - 15 9 6 - 1 9 -Uskoplje

Jajce 33 33 17 16 - 33 - - 30 16 14 - 1 7 -

Kiseljak 15 15 8 7 - 15 - - 21 11 10 1 1 8 -

Kreševo 2 2 2 - - 2 - - 6 3 3 - - 4 -

Novi Travnik 18 18 12 6 - 18 - - 20 9 11 - - 10 -

Travnik 36 36 21 15 - 36 - - 32 15 17 1 1 29 3

Vitez 32 32 17 15 - 32 - - 15 10 5 - - 1 -

UKUPNO 1.671 1.661 869 792 10 1.667 2 2 1.876 963 913 13 44 1.017 68

Bugojno 169 165 74 91 4 168 - 1 255 134 121 1 5 129 6

Busovača 122 122 80 42 - 122 - - 131 69 62 3 3 82 3

Dobretići 2 2 - 2 - 2 - - 6 5 1 - - 1 -

Donji Vakuf 132 130 82 48 2 132 - - 103 53 50 - 3 80 5

Fojnica 87 87 49 38 - 86 1 - 113 59 54 1 1 66 4

Gornji Vakuf 130 129 59 70 1 130 - - 155 88 67 - 5 77 1Uskoplje

Jajce 150 149 75 74 1 150 - - 172 92 80 1 4 95 5

Kiseljak 140 139 77 62 1 139 - 1 152 89 63 4 6 97 7

Kreševo 21 21 11 10 - 21 - - 56 24 32 - 1 21 1

Novi Travnik 168 168 93 75 - 168 - - 162 78 84 - 3 83 8

Travnik 367 366 193 173 1 367 - - 403 196 207 3 10 220 20

Vitez 183 183 76 107 - 182 1 - 168 76 92 - 3 66 8

78 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

Brojrazve-denih

brakovaukupno

po spoluumrla

dojenčadnasilnesmrti

Za mjesec oktobar / listopad 2016. godine - prethodni podaciPRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTAZa period januar / siječanj - oktobar / listopad 2016. godine - prethodni podaci

Općine Ukupnorođeni

Ž i v o r o đ e n i

Mrtvo-rođeni

M j e s t o p o r o đ a j a

ukupno

po spolu u zdrav-stvenoj

ustanovi

na drugom mjestu

U m r l i O d t o g aBroj

zaklju-čenih

brakova

Page 74: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

UKUPNO 41.615 44.041 105,8 100,1 673 678 100,7 99,6 1.011 1.018 100,7 99,5A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 1.357 1.517 111,8 99,9 800 799 99,9 101,8 1.209 1.199 99,2 101,7B Vađenje ruda i kamena 956 1.078 112,8 99,8 964 944 97,9 99,3 1.456 1.432 98,4 99,7C Prerađivačka industrija 12.283 13.582 110,6 100,0 469 506 107,9 100,2 677 731 108,0 100,1D Proizvodnja i snabdijevanje 663 684 103,2 100,0 1.603 1.563 97,5 96,6 2.487 2.423 97,4 96,5

električnom energijom, plinomparom i klimatizacija

E Snabdijevanje vodom; uklanjanje 607 647 106,6 99,4 691 716 103,6 102,4 1.034 1.074 103,9 102,5otpadnih voda, upravljanje otpadomte djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo 1.364 1.512 110,9 100,7 434 432 99,5 97,1 641 639 99,7 97,1G Trgovina na veliko i na malo; 8.550 8.754 102,4 100,1 504 517 102,6 98,9 749 770 102,8 98,7

popravak motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 1.422 1.390 97,7 101,2 668 667 99,9 97,9 1.003 1.003 100,0 97,9I Djelatnosti pružanja smještaja 1.937 2.189 113,0 99,6 382 411 107,6 97,6 567 611 107,8 97,6

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 426 413 96,9 100,0 1.393 1.072 77,0 94,4 2.161 1.665 77,0 94,8K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 292 281 96,2 99,3 1.083 1.133 104,6 103,3 1.663 1.742 104,8 103,6

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 55 53 96,4 100,0 453 795 - 104,2 674 1.223 - 104,2M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 452 470 104,0 99,8 662 752 113,6 105,6 1.004 1.147 114,2 105,7N Administrativne i pomoćne uslužne 183 209 114,2 98,1 859 978 113,9 102,9 1.317 1.494 113,4 103,0

djelatnostiO Javna uprava i odbrana; obavezno 3.000 2.984 99,5 100,6 1.094 1.107 101,2 100,5 1.675 1.697 101,3 100,5

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 3.964 4.099 103,4 100,5 733 731 99,7 100,6 1.118 1.117 99,9 100,6Q Djelatnosti zdravstvene socijalna 3.063 3.075 100,4 99,7 947 941 99,4 98,2 1.449 1.441 99,4 98,2

zaštiteR Umjetnost, zabava i rekreacija 676 715 105,8 102,4 374 395 105,6 97,1 553 589 106,5 96,7S Ostale uslužne djelatnosti 365 389 106,6 100,3 946 837 88,5 94,2 1.456 1.287 88,4 93,9

A 799B 944C 506D 1 563E 716F 432G 517H 667I 411J 1 072K 1 133L 795M 752N 978OP 731Q 941R 395S 837

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima,12/16 79

ZAPOSLENOST I PLAĆE PO PODRUČJIMA KD BiH 2010

Struktura zaposlenih, oktobar / listopad 2016.

Broj zaposlenih Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

Prosječna neto plaća u KM, oktobar / listopad 2016.

A 3%

B 2%

C 31%

D 2%

E 1%

F 3% G

20%

H 3%

I 5%

J 1%

K 1%

L 0%

M 1%

N 1%

O 7%

P 9%

Q 7%

R 2%

S 1%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

Page 75: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

UKUPNO 41.615 44.041 105,8 100,1 673 678 100,7 99,6 1.018 100,7 99,5Bugojno 4.108 4.404 107,2 100,1 642 635 98,9 100,0 961 99,8 99,9Busovača 1.859 2.035 109,5 100,2 724 701 96,8 99,4 1.062 96,8 99,6Dobretići 39 35 89,7 100,0 872 889 101,9 99,2 1.366 101,6 99,2Donji Vakuf 1.613 1.702 105,5 99,8 688 688 100,0 100,0 1.038 100,4 100,0Fojnica 1.890 1.955 103,4 99,8 747 736 98,5 100,1 1.116 98,6 100,2Gornji Vakuf Uskoplje 2.497 2.743 109,9 100,6 681 688 101,0 97,9 1.033 101,2 97,8Jajce 2.959 3.229 109,1 100,3 826 821 99,4 99,3 1.247 99,5 99,2Kiseljak 3.659 3.866 105,7 100,6 630 622 98,7 98,9 939 98,8 98,9Kreševo 1.199 1.226 102,3 99,3 659 648 98,3 100,0 982 98,6 99,8Novit Travnik 3.432 3.408 99,3 100,2 748 769 102,8 98,2 1.173 102,7 98,4Travnik 12.434 13.285 106,8 100,2 652 666 102,1 100,3 983 101,4 100,0Vitez 5.926 6.153 103,8 99,9 600 607 101,2 99,3 910 101,3 99,3

Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV

UKUPNO 39.078 1.201 1.257 9.751 - 182 14.212 502 11.973Bugojno 5.854 235 152 1.253 - 16 2.373 20 1.805Busovača 2.935 95 44 861 - 16 1.099 70 750Dobretići 98 - 2 13 - - 24 2 57Donji Vakuf 2.815 96 64 703 - 2 1.163 14 773Fojnica 2.008 38 71 551 - 2 628 31 687

3.030 93 97 655 - 2 1.251 47 885Jajce 3.748 90 92 918 - 14 1.393 63 1.178Kiseljak 2.483 54 84 719 - 8 998 31 589Kreševo 606 12 20 202 - 1 221 1 149Novit Travnik 3.684 63 149 919 - 54 1.289 60 1.150Travnik 7.628 254 340 1.795 - 31 2.229 98 2.881Vitez 4.189 171 142 1.162 - 36 1.544 65 1.069

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

80 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

Struktura nezaposlenih osoba prema stručnoj spremi, oktobar / listopad 2016.

NEZAPOSLENE OSOBE PREMA STRUČNOJ SPREMI1/

Oktobar / Listopad 2016

Općine

Gornji Vakuf Uskoplje

ZAPOSLENOST I PLAĆE PO OPĆINAMA

Broj zaposlenih Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

VSS 3,1%

VŠS 3,2%

SSS 25,0%

NSS 0,0% VKV

0,5% KV

36,4%

PKV 1,3%

NKV 30,6 %

Page 76: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

Svega Doktori Magistri

UKUPNO1) 37.060 5.608 118 237 2.193 17.503 1.095 938 6.798 903 2.022

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1.017 140 - 9 16 521 148 2 75 15 100B Vađenje ruda i kamena 1.057 55 0 2 10 207 86 53 304 56 286C Prerađivačka industrija 12.031 520 3 20 205 5.921 346 240 3.422 629 748D Proizvodnja i snabdijevanje električnom 657 93 1 15 38 195 4 219 91 8 9

energijom, plinom, parom i klimatizacijaE Snabdijevanje vodom;uklanjanje otpadnih voda, 629 56 - 2 23 173 29 10 154 79 105

upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okolišaF Građevinarstvo 1.291 103 - 11 26 531 61 20 427 25 98G Trgovina na veliko i na malo; popravak 7.162 431 2 19 199 4.670 49 118 1.486 12 197

motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 1.029 68 1 3 33 524 7 85 275 11 26I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme 296 11 - - 11 271 3 - - - -

i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo)J Informacije i komunikacije 423 101 - 3 39 152 6 79 44 1 1K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 283 100 - - 37 134 10 - 1 1 -L Poslovanje nekretninama 57 11 - 2 3 21 9 - 8 - 5M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 259 130 - - 11 87 4 4 23 - -N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 199 57 - - 11 98 2 - 25 2 4O Javna uprava i odbrana;obavezno soc.osiguranje 2.979 894 11 12 237 1.708 59 8 48 4 21P Obrazovanje 4.017 2.134 71 108 1.131 342 63 37 66 1 243Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 2.956 661 29 27 156 1.398 177 62 274 59 169R Umjetnost, zabava i rekreacija 677 34 - 2 7 518 32 1 75 - 10S Ostale uslužne djelatnosti 41 9 - 2 - 32 - - - - -

Ukupno do 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 +

UKUPNO1) 37.060 28 2.983 4.788 5.778 5.454 4.659 4.406 4.515 3.115 1.177 157A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1.017 - 39 84 93 120 137 163 210 141 29 1B Vađenje ruda i kamena 1.057 - 126 81 100 151 153 130 143 117 55 1C Prerađivačka industrija 12.031 23 1.490 1.898 2.073 1.761 1.440 1.292 1.240 637 159 18D Proizvodnja i snabdijevanje električnom 657 - - 10 80 88 75 83 142 112 63 4

energijom, plinom, parom i klimatizacijaE Snabdijevanje vodom; uklanjanje 629 1 9 24 55 95 95 114 110 94 31 1

otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo 1.291 1 84 170 197 205 176 151 136 128 35 8G Trgovina na veliko i na malo; popravak 7.162 1 873 1.177 1.359 1.122 803 740 634 348 94 11

motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 1.029 - 15 99 141 146 150 168 160 114 35 1I Djelatnosti pružanja smještaja 296 - 37 73 20 76 16 23 34 15 2 -

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 423 - 17 34 49 32 71 62 85 56 15 2K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 283 - 2 27 37 47 44 24 49 41 11 1

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 57 - 3 8 6 12 7 6 6 6 3 -M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 259 - 15 34 38 34 24 30 27 34 19 4N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 199 - 6 30 24 31 23 30 28 18 7 2O Javna uprava i odbrana; obavezno 2.979 1 35 216 269 326 459 544 484 429 196 20

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 4.017 - 26 417 657 654 543 447 497 437 270 69Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 2.956 - 60 195 417 450 401 377 513 379 150 14R Umjetnost, zabava i rekreacija 677 1 137 200 158 97 40 17 15 9 3 -S Ostale uslužne djelatnosti 41 - 9 11 5 7 2 5 2 - - -

1)Ovim istraživanjem nisu obuhvaćeni zaposleni u odbrani , kao ni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama.

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 81

ZAPOSLENOST PREMA INTERVALIMA STAROSTI I DJELATNOSTIMA , 31. Mart / Ožujak 2016.godine

ZAPOSLENOST PREMA STEPENU/STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA I DJELATNOSTIMA ,31. Mart / Ožujak 2016.godine

UkupnoV S S

VŠ SSS NS VKV KV PK NK

Page 77: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

u hilj./tis.m3

2015 2016 2015 2016 2015 2016

31 29 271 310 272 314 10

10 8 91 107 91 107 2

1 1 10 11 10 11 1

0 0 0 1 0 0 0

5 7 42 53 42 52 3

5 5 48 53 48 55 1

0 - 0 0 0 0 -

- - - - - - -

- - - - - - -

0 0 0 0 1 1 0

9 8 78 86 79 88 4

- - - - 0 0 -

1) Uključuje sitno tehničko drvo, cijepane drvene motke i kolje

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

IIItromjesečje

2016

IndexI-IX 2016I-IX 2015

Cestovni prijevoz robe

Pređeni kilometri vozila, 000 8.313 93,6 90,6

Prevezeno tona robe, 000 76 210 90,5 89,4

Tonski kilometri, 000 46.734 64,5 66,3

Cestovni prijevoz putnika

Pređeni kilometri vozila, 000 1.169 113,1

Prevezeni putnici, 000 163 472 94,8 126,4

Putnički kilometri, 000 16.521 105,9

Gradsko prigradski prijevoz

Pređeni kilometri vozila, 000 485 93,4 104,0

Autobusi 485 93,4 104,0

Prevezeni putnici, 000 154 475 93,3 102,2

Autobusi 154 475 93,3 102,2

82 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

107,0

Zalihe(stanjekrajem

mjeseca)2016

UKUPNO

Trupci četinara/četinjača

Jamsko drvo četinara/četinjača

Ostalo dugo drvo četinara/četinjača

Prostorno drvo četinara/četinjača

Trupci lišćara/listača

Jamsko drvo lišćara/listača

Ostalo dugo drvo lišćara/listača

Prostorno drvo lišćara/listača

Ogrjevno drvo četinara/četinjača

Ogrjevno drvo lišćara/listača

Ostalo grubo obrađeno drvo1)

CESTOVNI I GRADSKO - PRIGRADSKI PRIJEVOZ III tromjesečje 2016. godine

PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATAOktobar / Listopad 2016. godine

P r o i z v o d n j a P r o d a j a

X I - X I - X

I -IX2016

IndexVII-IX 2016IV-VI 2016

IndexVII-IX 2016VII-IX 2015

22.202 113,2

132.103

44.984

1.461

1.461

105,1

105,4

107,8

104,1

104,1

3.170 115,2

130,5

107,7

106,8

106,8

Page 78: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

INDUSTRIJA

X 2016Ø 2015

X 2016X 2015

I-X 2016I-X 2015

INDUSTRIJA UKUPNO 113,6 99,8 104,6

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 107,7 94,3 100,1

AE Energija 92,7 84,1 94,9

BB Kapitalni proizvodi 192,4 112,4 127,3

CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 147,9 125,6 153,4

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 104,9 100,4 99,7

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

B VAĐENJE RUDA I KAMENA 108,1 79,8 95,9

05 Vađenje ugljena i lignita 99,3 70,3 94,8

07 Vađenje metalnih ruda 132,3 121,5 98,9

08 Vađenje ostalih ruda i kamena 146,3 110,8 100,6

C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 117,3 102,4 106,8

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda

183,2 169,8 137,5

11 Proizvodnja pića 63,8 73,2 84,1

13 Proizvodnja tekstila 153,3 169,2 123,9

14 Proizvodnja odjeće 98,2 92,8 102,5

15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 108,1 95,1 96,3

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,osim namještaja; proizvodnja predmetaod slame i pletarskih materijala

120,2 106,5 109,1

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 37,6 - -

18 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 158,9 - -

20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

104,8 100,8 101,3

21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata

- - -

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa

85,4 77,7 78,9

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

124,0 102,6 99,0

24 Proizvodnja baznih metala 73,1 67,9 84,3

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

190,8 115,8 132,3

28 Proizvodnja mašina i uređaja, d. n. 142,2 102,5 105,9

30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 109,6 90,0 110,8

31 Proizvodnja namještaja 148,2 125,8 153,8

32 Ostala prerađivačka industrija 129,7 - -

D 89,2 95,1 94,9

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom i plinom (osim 35.3)¹

89,2 95,1 94,9

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 83

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNOPREMA GIG, PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Oktobar / Listopad 2016. godine

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

Page 79: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

UKUPNO 53.106 68.230 128,5 545.960 570.576 104,5 86.647 86.601 99,9 756.769 767.954 101,5

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

631 1.987 314,8 2.285 5.289 231,5 4.878 4.818 98,8 60.144 48.216 80,2

B Vađenje rude i kamena 88 248 282,9 950 1.415 149,0 1.043 1.753 168,1 12.484 12.674 101,5

C Prerađivačka industrija 51.883 65.252 125,8 536.162 559.227 104,3 80.559 79.801 99,1 682.727 705.649 103,4

D Proizvodnja i snabdijevanjeelektričnom energijom, gasom/plinom, paromi klimatizacija

- - - - - - - - - - - -

Ostalo 505 744 147,4 6.564 4.645 70,8 167 230 137,3 1.414 1.415 100,1

- - - - - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.Prethodni podaci

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

53.106 68.230 128,5 545.960 570.576 104,5 86.647 86.601 99,9 756.769 767.954 101,5

0 HRANA I ŽIVE ŽIVOTINJE 8.843 10.160 114,9 42.465 59.376 139,8 12.849 15.456 120,3 120.740 115.369 95,600 Žive životinje - - - - - - 954 812 85,1 28.969 14.641 50,501 Meso i mesne prerađevine 5.715 6.793 118,9 27.484 40.161 146,1 6.161 7.321 118,8 42.963 48.585 113,102 Mlijeko,mliječne prerađevine i jaja 75 51 68,0 111 354 318,9 6 187 - 205 219 106,803 Ribe, vodozemci i njihove

prerađevine - - - - - - - - - 56 - -

04 Žitarice i proizvodi od žitarica 559 771 137,9 93 2.970 - 1.892 2.316 122,4 11.433 14.110 123,405 Voće i povrće 2.122 2.231 105,1 11.748 13.197 112,3 738 1.092 148,0 5.024 7.679 152,806 Šećer,šećerne prerađevine i med 1 1 100,0 49 5 10,2 18 86 477,8 683 450 65,907 Kafa, čaj, kakao i začini 5 149 - 217 291 134,1 1.873 2.467 131,7 19.772 19.159 96,908 Hrana za životinje - - - - - - 203 49 24,1 1.294 997 77,009 Ostali jestivi proizvodi 366 164 44,8 2.763 2.398 86,8 1.004 1.126 112,2 10.341 9.529 92,1

1 PIĆA I DUHAN 1.100 1.333 121,2 12.486 13.370 107,1 5.973 4.784 80,1 55.991 62.014 110,811 Pića 1.100 1.333 121,2 12.486 13.370 107,1 5.973 4.784 80,1 55.991 62.014 110,812 Duhan i proizvodi od duhana - - - - - - - - - - - -

2 SIROVE MATERIJE NEJESTIVE, OSIM GORIVA

4.418 4.964 112,4 46.866 49.526 105,7 2.277 1.521 66,8 13.862 16.665 120,2

21 Sirove kože i sirovo krzno - 64 - 402 268 66,7 246 531 215,9 2.376 3.863 162,622 Uljano sjemenje i plodovi - - - - - - 13 61 469,2 197 377 191,423 Sirovi i sintetički kaučuk - - - - - - - - - 26 7 26,924 Drvo i pluta 3.955 4.287 108,4 39.688 43.999 110,9 898 290 32,3 4.718 5.861 124,225 Celuloza i papirni otpaci - 7 - 49 42 85,7 - - - 44 16 36,426 Sirova tekstilna vlaknai njihovi otpaci 41 20 48,8 623 359 57,6 9 - - 58 70 120,727 Prirodna đubriva i minerali osim goriva 199 171 85,9 1.851 1.519 82,1 1.034 550 53,2 6.079 5.687 93,628 Metalne rude i otpaci od metala 211 415 196,7 4.209 3.276 77,8 49 72 146,9 134 421 314,229 Sirovine biljne i životinjske,ostale 12 - - 44 63 143,2 28 17 60,7 230 363 157,8

84 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

UKUPNO

Nerazvrstano po kategorijama

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

IZVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

UVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 80: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

3 MINERALNA GORIVA, MAZIVA I SRODNI PROIZVODI

28 6 21,4 55 100 181,8 194 1.438 741,2 7.810 8.261 105,8

32 Ugalj, koks i briketi 8 - - - 8 - 9 1.203 - 6.411 7.052 110,033 Nafta i derivati od nafte 20 6 30,0 55 92 167,3 58 109 187,9 958 820 85,634 Prirodni i industrijski gas - - - - - - 127 126 99,2 441 389 88,235 Električna energija - - - - - - - - - - - -

4 ULJA, MASTI I VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PORIJEKLA

- - - 1 - - 409 607 148,4 3.667 3.505 95,6

41 Životinjska ulja i masti - - - - - - 25 49 196,0 474 267 56,342 Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana - - - 1 - - 384 389 101,3 3.157 3.063 97,043 Prerađena biljna i životinjska ulja i masnoće - - - - - - - 169 - 36 175 486,1

5 HEMIJSKI/KEMIJSKI PROIZVODI 3.438 4.899 142,5 71.480 39.005 54,6 6.271 4.856 77,4 56.030 50.592 90,351 Organske hemikalije/kemikalije - - - - 1 - 45 51 113,3 888 816 91,952 Anorganske hemikalije/kemikalije 2.940 4.390 149,3 68.016 34.717 51,0 47 32 68,1 611 386 63,253 Boje i štavila 17 11 64,7 70 87 124,3 460 596 129,6 5.311 4.929 92,854 Medicinski i farmaceutski proizvodi - - - - 28 - 128 56 43,8 510 623 122,255 Toaletni proizvodi i proizvodi za čišćenje 143 94 65,7 1.330 1.342 100,9 2.318 1.417 61,1 13.375 14.923 111,656 Vještačka đubriva - - - - - - 38 17 44,7 108 202 187,057 Plastične mase u primarnim oblicima 9 - - 77 44 57,1 1.177 826 70,2 10.742 10.347 96,358 Plastične mase,ne-primarni oblici 257 314 122,2 1.544 2.198 142,4 1.510 1.414 93,6 13.512 14.646 108,459 Ostale hemikalije/kemikalije 72 90 125,0 443 588 132,7 548 447 81,6 10.973 3.720 33,9

6 INDUSTRIJSKI PROIZVODI, RAZVRSTANI UGLAVNOM PO VRSTI SIROVINA

7.210 8.363 116,0 62.429 70.881 113,5 25.370 25.254 99,5 232.516 233.979 100,6

61 Koža, krzno i proizvodi od kože i krzna 373 398 106,7 3.841 3.831 99,7 4.132 5.079 122,9 45.408 42.459 93,562 Guma i gumeni proizvodi 89 101 113,5 608 892 146,7 274 382 139,4 3.026 3.135 103,663 Proizvodi od drveta, osim namještaja 2.613 2.941 112,6 24.994 27.362 109,5 1.375 1.153 83,9 12.677 12.967 102,364 Papir, ljepenka i ostali slični proizvodi 12 12 100,0 198 233 117,7 1.200 1.155 96,3 9.489 11.228 118,365 Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi 357 516 144,5 1.985 3.088 155,6 6.097 5.758 94,4 52.123 58.422 112,166 Proizvodi od nemetalnih minerala 396 391 98,7 4.034 3.661 90,8 2.242 2.336 104,2 23.552 22.534 95,767 Željezo i čelik 69 79 114,5 546 1.475 270,1 4.563 3.657 80,1 42.624 41.083 96,468 Obojeni metali 5 10 200,0 120 154 128,3 1.815 2.210 121,8 14.216 12.710 89,469 Metalni proizvodi 3.296 3.915 118,8 26.103 30.185 115,6 3.672 3.524 96,0 29.401 29.441 100,1

7 MAŠINE/STROJEVI I TRANSPORTNA SREDSTVA

8.631 8.878 102,9 82.914 86.970 104,9 16.477 17.987 109,2 151.851 152.636 100,5

71 Pogonske mašine i oprema 239 155 64,9 1.527 2.042 133,7 99 205 207,1 2.470 2.334 94,572 Mašine specijalizirane za određene industrije 2.395 2.627 109,7 21.417 23.781 111,0 1.590 1.618 101,8 16.245 15.095 92,973 Mašine za obradu metala 80 91 113,8 1.386 1.030 74,3 690 405 58,7 4.091 2.741 67,074 Ostale industrijske mašine i dijelovi 470 561 119,4 5.321 6.548 123,1 4.696 4.380 93,3 35.596 45.280 127,275 Kancelarijske mašine i mašine za automatsku

obradu podataka46 83 180,4 364 467 128,3 1.514 2.214 146,2 19.261 15.694 81,5

76 Telekomunikacijski aparati i aparati za snimanje zvuka

22 16 72,7 339 301 88,8 3.077 3.645 118,5 28.574 26.006 91,0

77 Električne mašine, aparati i uređaji 61 151 247,5 772 822 106,5 2.784 3.372 121,1 25.430 24.460 96,278 Drumska vozila 5.297 5.167 97,5 51.403 51.686 100,6 2.024 2.148 106,1 20.115 20.892 103,979 Ostala transportna vozila 21 27 128,6 385 293 76,1 3 - - 69 134 194,2

8 RAZNI INDUSTRIJSKI PROIZVODI 19.438 29.627 152,4 227.206 251.348 110,6 16.827 14.698 87,3 114.302 124.933 109,381 Montažne zgrade, sanitarni, rasvjetni i grijaći

uređaji799 1.312 164,2 5.622 6.445 114,6 1.638 1.133 69,2 9.401 9.350 99,5

82 Namještaj i njegovi dijelovi 3.517 3.371 95,8 25.997 36.436 140,2 1.243 1.652 132,9 10.214 14.196 139,083 Torbe, tašne, neseseri i slični proizvodi 78 188 241,0 2.329 2.034 87,3 447 158 35,3 1.754 1.906 108,784 Odjeća 6.133 6.084 99,2 55.701 61.958 111,2 6.008 4.348 72,4 31.829 34.747 109,285 Obuća 8.309 15.526 186,9 128.423 128.134 99,8 4.316 3.486 80,8 27.669 29.877 108,087 Naučni i kontrolni instrumenti 1 8 800,0 41 71 173,2 288 292 101,4 2.611 2.831 108,488 Fotografski i optički proizvodi, satovi - - - 41 10 24,4 37 323 873,0 1.468 1.385 94,389 Ostali industrijski proizvodi 601 3.138 522,3 9.052 16.260 179,6 2.850 3.306 115,9 29.356 30.641 104,4

9 Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama - - - 58 - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 85

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4 (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 81: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

53.106 68.230 128,5 545.960 570.576 104,5 86.647 86.601 99,9 756.769 767.954 101,5

1. Hrana i pića 9.942 11.493 115,6 54.952 72.746 132,4 19.061 20.613 108,1 178.821 180.010 100,7

2. Industrijski materijali 14.592 17.691 121,2 175.229 150.681 86,0 30.650 29.877 97,5 284.071 279.829 98,5

3. Goriva i maziva 297 248 83,5 6.341 7.838 123,6 269 1.464 544,2 8.236 8.635 104,8

4. Kapitalni proizvodi (osim transportnihsredstava), dijelovi i pribor

4.047 4.812 118,9 34.384 40.078 116,6 13.239 13.601 102,7 121.725 120.547 99,0

5. Transportna sredstva, njihovi dijelovi i pribor

5.317 5.194 97,7 52.017 52.011 100,0 2.252 2.452 108,9 22.333 23.342 104,5

6. Proizvodi za široku potrošnju 18.911 26.487 140,1 218.526 236.910 108,4 21.176 18.584 87,8 141.421 155.580 110,0

7. Proizvodi, drugdje nespomenuti - 2.305 - 4.511 10.312 228,6 - 10 - 162 11 6,8

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

UKUPNO 53.106 68.230 128,5 545.960 570.576 104,5 86.647 86.601 99,9 756.769 767.954 101,5

ZEMLJE EU 42.441 53.898 127,0 478.586 476.461 99,6 56.222 58.385 103,8 487.972 512.013 104,9Austrija 1.692 2.085 123,2 15.206 17.905 117,7 2.958 2.236 75,6 24.423 22.481 92,0Belgija 275 510 185,5 1.059 1.588 150,0 384 257 66,9 2.897 2.270 78,4Bugarska - 20 - 32 69 215,6 930 1.078 115,9 5.554 7.817 140,7Češka 286 316 110,5 5.964 4.188 70,2 890 1.105 124,2 8.148 8.390 103,0Kipar - - - - - - - - - 1 - -Danska 201 91 45,3 914 1.275 139,5 31 171 551,6 210 448 213,3Estonija 7 - - 238 1.686 708,4 101 - - 21 139 661,9Finska - 5 - - 5 - 132 - - 541 599 110,7Francuska 1.089 1.811 166,3 11.929 13.570 113,8 839 940 112,0 9.583 10.173 106,2Grčka - - - 105 141 134,3 82 231 281,7 2.193 2.274 103,7Hrvatska 3.975 4.325 108,8 41.457 43.124 104,0 10.137 8.655 85,4 86.313 88.589 102,6Irska - - - - - - 35 36 102,9 441 344 78,0Italija 9.294 16.752 180,2 164.766 137.003 83,2 17.284 19.838 114,8 137.358 149.427 108,8Latvija (Letonija) 15 35 233,3 - 110 - - - - - 6 -Litvanija - - - 77 162 210,4 - - - 780 57 7,3Luksemburg 5.076 4.902 96,6 43.320 49.003 113,1 192 235 122,4 1.925 1.716 89,1Mađarska 10 23 230,0 484 589 121,7 1.970 1.633 82,9 20.510 21.783 106,2Malta - - - - - - - - - 1 5 500,0Nizozemska (Holandija) 227 432 190,3 2.566 1.781 69,4 1.002 1.352 134,9 13.422 10.737 80,0Njemačka 10.352 12.319 119,0 85.358 108.820 127,5 8.408 8.393 99,8 67.621 75.084 111,0Poljska 1.840 1.612 87,6 24.713 21.137 85,5 4.691 4.788 102,1 46.295 41.896 90,5Portugal - 25 - 127 63 49,6 356 504 141,6 943 3.132 332,1

86 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

UKUPNO

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

IZVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJIEKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4

UVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 82: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

Rumunija 191 34 17,8 2.087 1.505 72,1 777 1.049 135,0 12.351 13.151 106,5Slovačka 978 1.558 159,3 11.530 8.798 76,3 333 315 94,6 3.970 3.304 83,2Slovenija 4.684 4.681 99,9 44.335 42.773 96,5 3.628 3.699 102,0 31.817 34.793 109,4Španija 314 469 149,4 2.591 2.598 100,3 338 499 147,6 2.479 4.326 174,5Švedska 1.794 1.893 105,5 18.393 17.565 95,5 280 691 246,8 5.046 6.139 121,7Velika Britanija 141 - - 1.335 1.003 75,1 444 680 153,2 3.129 2.933 93,7

ZEMLJE EFTE 545 422 77,4 4.882 5.139 105,3 287 309 107,7 2.488 2.932 117,8Island 52 - - - 52 - - - - - - -Lihtenštajn - - - 20 - - - - - - - -Norveška 6 28 466,7 478 281 58,8 11 3 27,3 13 46 353,8Švicarska 487 394 80,9 4.384 4.806 109,6 276 306 110,9 2.475 2.886 116,6

OSTALE EVROPSKE ZEMLJE 9.667 11.353 117,4 52.517 75.321 143,4 12.721 12.459 97,9 118.819 112.643 94,8Albanija 765 661 86,4 4.895 6.027 123,1 32 79 246,9 530 787 148,5Crna Gora 358 462 129,1 3.448 3.482 101,0 212 185 87,3 4.254 2.693 63,3Kosovo 156 220 141,0 1.649 2.499 151,5 - - - 18 12 66,7Makedonija 342 468 136,8 2.804 2.638 94,1 1.017 761 74,8 5.872 5.832 99,3Ruska Federacija - - - - - - 534 868 162,5 7.148 6.120 85,6Srbija 1.674 1.860 111,1 12.168 17.142 140,9 4.240 4.761 112,3 52.949 44.760 84,5Turska 6.372 7.663 120,3 27.553 43.356 157,4 6.660 5.754 86,4 47.668 51.500 108,0Ostale zemlje - 19 - - 177 - 26 51 196,2 380 939 247,1

AFRIKA - - - 388 834 214,9 235 56 23,8 1.513 1.595 105,4ZEMLJE SJEVERNE AFRIKE - - - 366 834 227,9 91 41 45,1 994 1.099 110,6OSTALE AFRIČKE ZEMLJE - - - 22 - - 144 15 10,4 519 496 95,6

AMERIKA 56 29 51,8 886 716 80,8 1.694 3.036 179,2 25.171 25.489 101,3ZEMLJE SJEVERNE AMERIKE 56 29 51,8 705 509 72,2 267 231 86,5 3.934 3.353 85,2

Kanada - 8 - 50 63 126,0 - 5 - 89 98 110,1SAD 56 21 37,5 655 446 68,1 267 226 84,6 3.845 3.255 84,7Ostale zemlje - - - - - - - - - - - -

ZEMLJE CENTRALNE AMERIKE �I KARIBA - - - - - - 200 216 108,0 424 937 221,0ZEMLJE JUŽNE AMERIKE - - - 181 207 114,4 1.227 2.589 211,0 20.813 21.199 101,9

AZIJA 397 2.528 636,8 7.107 11.991 168,7 15.481 12.337 79,7 120.742 113.036 93,6315 2.471 784,4 5.696 11.019 193,5 346 355 102,6 4.839 2.150 44,4

OSTALE ZEMLJE AZIJE 82 57 69,5 1.411 972 68,9 15.135 11.982 79,2 115.903 110.886 95,7Indija 17 6 35,3 - 49 - 866 539 62,2 5.752 6.875 119,5Japan - - - 1 - - 113 167 147,8 2.079 1.608 77,3Kina 65 35 53,8 1.064 831 78,1 12.561 8.886 70,7 88.480 85.582 96,7Malezija - 16 - 239 16 6,7 64 153 239,1 499 639 128,1Ostale zemlje - - - 107 76 71,0 1.531 2.237 146,1 19.093 16.182 84,8

- - - 233 114 48,9 - - - 9 4 44,4

AUSTRALIJA I NOVI ZELAND - - - 233 114 48,9 - - - 7 3 42,9Australija - - - 233 114 48,9 - - - 1 3 300,0Novi Zeland - - - - - - - - - 6 - -Ostale zemlje - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 2 1 50,0

Neraspoređeno - - - 1.361 - - 7 19 271,4 55 242 440,0

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 87

ZEMLJE BLISKOG I SREDNJEGISTOKA

ZEMLJE OKEANIJE I POLARNOGREGIONA

OSTALE ZEMLJE OKEANIJEI POLARNOG REGIONA

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 83: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

TURIZAM

X2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

X 2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

UKUPNO 3.886 102,7 37.346 103,3 6.990 114,5 68.837 102,2

Domaći 2.718 103,7 21.589 95,3 5.060 118,6 39.990 93,2 Strani 1.168 100,4 15.757 116,6 1.930 104,9 28.847 118,0

BROJ LEŽAJA 2.255

UKUPNO 3.886 102,7 37.346 103,3 6.990 114,5 68.837 102,2

Hoteli i sličan smještaj 3.654 99,1 34.313 101,5 6.555 111,6 63.366 101,7 Odmarališta i slični objekti 110 - 1.236 452,8 180 - 2.109 - za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje 25 - 585 79,3 49 - 998 64,4 Ostali smještaj 97 122,8 1.212 89,6 206 100,0 2.364 77,9

DOMAĆI 2.718 103,7 21.589 95,3 5.060 118,6 39.990 93,2

Hoteli i sličan smještaj 2.542 99,9 19.985 94,7 4.718 114,9 36.802 92,8 Odmarališta i slični objekti 87 - 454 178,0 149 - 889 217,4 za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje 4 - 190 120,3 8 - 283 100,7 Ostali smještaj 85 141,7 960 85,2 185 137,0 2.016 79,6

STRANI 1.168 100,4 15.757 116,6 1.930 104,9 28.847 118,0

Hoteli i sličan smještaj 1.112 97,2 14.328 112,9 1.837 103,8 26.564 117,2 Odmarališta i slični objekti 23 - 782 - 31 - 1.220 - za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje 21 - 395 68,1 41 - 715 56,3 Ostali smještaj 12 63,2 252 112,0 21 29,6 348 69,5

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

UKUPNO 3.288 84,6 6.085 87,1 598 15,4 905 12,9

Domaći 2.351 71,5 4.551 74,8 367 61,4 509 56,2 Strani 937 28,5 1.534 25,2 231 38,6 396 43,8

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

UKUPNO 933 24,0 1.528 21,9 2.953 76,0 5.462 78,1

Domaći 720 77,2 1.177 77,0 1.998 67,7 3.883 71,1 Strani 213 22,8 351 23,0 955 32,3 1.579 28,9

88 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VRSTAMA OBJEKATA

TURISTIČKI PROMET ZA OKTOBAR/ LISTOPAD 2016. GODINE KAPACITETI, TURISTI I NOĆENJA

Dolasci turista Noćenja turista

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA

Individualno Organizirano

dolasci turista noćenje turista dolasci turista noćenje turista

SVRHA DOLASKA TURISTA

Poslovno Ostalo

dolasci turista noćenje turista dolasci turista noćenje turista

Page 84: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

TURIZAM

X2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

X 2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

UKUPNO STRANI 1.168 100,4 15.757 116,6 1.930 104,9 28.847 118,0

Albanija 5 - 18 94,7 11 - 26 74,3 Austrija 29 28,4 451 61,3 43 25,9 909 67,1 Belgija 4 200,0 64 61,0 6 42,9 84 45,7 Bugarska 3 60,0 52 126,8 5 50,0 83 148,2 Crna Gora 9 81,8 188 211,2 9 56,3 286 150,5 Češka 11 - 247 140,3 15 166,7 307 124,8 Danska 5 - 97 91,5 10 - 146 63,8 Estonija - - 6 66,7 - - 6 15,4 Finska - - 8 57,1 - - 10 50,0 Francuska 10 200,0 150 55,6 20 142,9 233 50,4 Grčka - - 31 - - - 48 - Holandija / Nizozemska 41 256,3 297 76,7 123 - 743 112,6 Hrvatska 297 83,7 2.470 89,6 576 105,9 4.841 88,0 Irska 2 - 6 26,1 3 - 7 22,6 Island - - 1 25,0 - - 2 7,1 Italija 40 108,1 482 99,6 63 103,3 728 104,0 Kipar - - - - - - - - Latvija - - 4 66,7 - - 4 13,3 Litvanija - - 4 25,0 - - 4 25,0 Luksemburg - - 14 50,0 - - 19 26,4 Mađarska 5 45,5 150 79,8 6 42,9 196 88,7 Makedonija B.J.R. 4 50,0 91 58,0 6 22,2 142 50,4 Malta 6 - 6 150,0 6 - 6 150,0 Norveška 1 33,3 34 43,0 3 42,9 54 41,9 Njemačka 64 130,6 801 125,8 125 147,1 1.508 121,2 Poljska 2 50,0 202 105,2 2 50,0 312 81,0 Portugal / Portugalija 2 100,0 33 194,1 2 100,0 36 70,6 Rumunija / Rumunjska 2 0,0 16 123,1 2 - 19 126,7 Rusija 1 33,3 37 92,5 1 25,0 42 91,3 Slovačka - - 34 53,1 - - 40 21,9 Slovenija 141 102,9 998 90,4 166 100,6 1.315 78,2 Srbija 53 63,9 730 76,3 80 70,2 1.223 80,5 Španija / Španjolska 7 - 85 83,3 12 - 107 104,9 Švajcarska / Švicarska 48 228,6 250 105,5 53 196,3 520 117,4 Švedska 16 145,5 224 109,8 25 125,0 389 97,3 Turska 100 - 503 144,5 202 - 1.813 - Ujedinjeno Kraljevstvo 4 12,5 94 91,3 6 10,9 173 103,0 Ukrajina 1 100,0 27 - 5 - 47 - Ostale evropske zemlje 1 14,3 44 51,2 1 14,3 78 49,4 Egipat - - 36 128,6 - - 141 78,8 Južnoafrička Republika - - - - - - - - Ostale afričke zemlje - - 84 147,4 - - 175 104,8 Kanada 2 200,0 32 103,2 3 150,0 60 111,1 SAD 3 37,5 103 59,9 7 46,7 210 68,0 Ostale sjeverno-američke zemlje - - 12 - - - 12 - Brazil 2 200,0 6 120,0 2 200,0 6 120,0 Ostale zemlje Južne 2 200,0 6 60,0 4 - 9 50,0 i Srednje Amerike Indija 1 - 6 150,0 2 - 15 75,0 Iran - - 9 - - - 17 - Izrael 1 - 11 183,3 1 - 11 157,1 Japan - - 5 83,3 - - 12 200,0 Južna Koreja - - 2 40,0 - - 4 44,4 Kuvajt 16 114,3 542 96,8 18 128,6 826 80,0 Narodna Republika Kina 1 100,0 14 175,0 2 40,0 18 150,0 Saudijska Arabija 49 136,1 2.033 - 61 72,6 3.290 - Bahrein 36 - 974 - 59 - 2.131 - Katar - - 185 - - - 631 - Ujed.Arapski Emirati 70 - 2.082 - 91 - 3.534 - Ostale azijske zemlje 67 45,0 505 24,9 89 44,7 784 20,0 Australija 4 66,7 152 202,7 4 66,7 442 255,5 Novi Zeland - - 5 250,0 - - 9 - Ostale zemlje Okeanije - - 4 133,3 - - 4 80,0

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 89

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ZEMLJAMA PREBIVALIŠTA

Dolasci turista Noćenja turista

Page 85: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

Page 86: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

muški ženski sa stručnompomoći

bez stručnepomoći muški ženski

UKUPNO 170 168 86 82 2 169 1 - 186 85 101 3 6 113 12

Čapljina 29 28 15 13 1 29 - - 22 11 11 - 4 11 -

Čitluk 8 7 5 2 1 8 - - 19 11 8 1 - 7 1

Grad 94 94 40 54 - 94 - - 88 36 52 1 1 64 10Mostar

Jablanica 4 4 4 - - 4 - - 6 5 1 - - 6 -

Konjic 14 14 9 5 - 13 1 - 24 11 13 1 - 17 1

Neum 3 3 2 1 - 3 - - - - - - - - -

Prozor 12 12 8 4 - 12 - - 13 6 7 - - 1 -

Ravno - - - - - - - - 14 5 9 - 1 - -

Stolac 6 6 3 3 - 6 - - - - - - - 7 -

UKUPNO 1.520 1.514 750 764 6 1.510 10 - 1.799 865 934 24 37 951 106

Čapljina 169 168 68 100 1 169 - - 229 114 115 2 6 102 1

Čitluk 160 157 98 59 3 160 - - 131 56 75 1 - 81 4

Grad 844 844 403 441 - 835 9 - 875 424 451 16 15 480 90

Mostar

Jablanica 64 64 34 30 - 64 - - 80 37 43 1 2 61 1

Konjic 125 124 66 58 1 124 1 - 230 109 121 1 6 122 9

Neum 11 10 7 3 1 11 - - 19 11 8 - - 5 -

Prozor 78 78 39 39 - 78 - - 102 43 59 - 4 51 1

Ravno - - - - - - - - 15 5 10 - 1 - -

Stolac 69 69 35 34 - 69 - - 118 66 52 3 3 49 -

92 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

O d t o g a

ukupno

po spolu u zdrav-stvenoj

ustanovi

na drugom mjestu

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTAZa mjesec oktobar / listopad 2016. godine - prethodni podaci

Za period januar / siječanj - oktobar / listopad 2016. godine - prethodni podaciPRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA

Brojzaklju-čenih

brakova

Brojrazve-denih

brakova

Općine Ukupnorođeni

Ž i v o r o đ e n i

Mrtvo-rođeni

M j e s t o p o r o đ a j a

ukupno

po spoluumrla

dojenčadnasilnesmrti

U m r l i

Page 87: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

UKUPNO 48.661 49.022 100,7 100,0 890 931 104,6 100,6 1.364 1.430 104,8 100,7

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 666 727 109,2 98,4 709 707 99,7 100,7 1.070 1.066 99,6 100,8B Vađenje ruda i kamena 97 79 81,4 96,3 408 414 101,5 96,7 600 615 102,5 96,7C Prerađivačka industrija 6.331 6.743 106,5 100,3 775 849 109,5 108,8 1.181 1.301 110,2 109,2D Proizvodnja i snabdijevanje 1.813 2.117 116,8 100,7 1.759 1.650 93,8 96,7 2.740 2.569 93,8 96,6

električnom energijom, plinomparom i klimatizacija

E Snabdijevanje vodom; uklanjanje 951 939 98,7 100,1 826 904 109,4 103,0 1.257 1.379 109,7 103,1otpadnih voda, upravljanje otpadomte djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo 2.169 2.285 105,3 99,0 493 528 107,1 100,2 733 788 107,5 100,3G Trgovina na veliko i na malo; 9.184 9.355 101,9 99,6 545 578 106,1 102,8 819 874 106,7 103,1

popravak motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 2.708 2.719 100,4 100,9 1.045 1.078 103,2 99,4 1.608 1.661 103,3 99,3I Djelatnosti pružanja smještaja 3.414 3.790 111,0 99,3 556 566 101,8 98,1 838 857 102,3 97,9

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 1.455 1.375 94,5 100,1 1.394 1.475 105,8 99,8 2.169 2.302 106,1 99,9K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 1.282 1.220 95,2 100,0 1.497 1.554 103,8 100,9 2.338 2.430 103,9 101,0

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 104 117 112,5 100,0 747 763 102,1 101,1 1.133 1.161 102,5 101,0M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 1.396 1.423 101,9 100,4 1.040 1.034 99,4 99,8 1.610 1.603 99,6 99,9N Administrativne i pomoćne uslužne 1.652 770 - 99,1 407 638 156,8 99,8 610 970 159,0 100,0

djelatnostiO Javna uprava i odbrana; obavezno 4.724 4.620 97,8 99,5 1.193 1.217 102,0 99,7 1.838 1.879 102,2 99,7

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 4.322 4.479 103,6 100,6 855 876 102,5 105,7 1.309 1.344 102,7 105,9Q Djelatnosti zdravstvene socijalna 4.108 4.232 103,0 100,4 1.010 983 97,3 91,3 1.553 1.512 97,4 91,5

zaštiteR Umjetnost, zabava i rekreacija 1.666 1.391 83,5 100,9 404 436 107,9 98,2 601 651 108,3 98,0S Ostale uslužne djelatnosti 619 641 103,6 99,7 909 932 102,5 104,6 1.383 1.421 102,7 104,8

A 702B 428C 780D 1 707EF 527G 562H 1 085I 577J 1 478LNO 1 221P 829Q 1 077S 891

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 93

ZAPOSLENOST I PLAĆE PO PODRUČJIMA KD BiH 2010

Struktura zaposlenih, oktobar / listopad 2016.

Broj zaposlenih Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

Prosječna neto plaća u KM, oktobar / listopad 2016.

A 2%

B 0%

C 14%

D 4%

E 2%

F 5%

G 19%

H 6%

I 7%

J 3%

K 3%

L 0%

M 3%

N 2%

O 10%

P 9%

Q 9%

R 3%

S 1%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

A B C D E F G H I J K L N O P Q R S

Page 88: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

UKUPNO 48.661 49.022 100,7 100,0 890 931 104,6 100,6 1.430 104,8 100,7Čapljina 3.341 3.316 99,3 99,6 805 816 101,4 100,4 1.243 101,5 100,5Čitluk 5.972 6.221 104,2 99,2 580 589 101,6 102,8 887 101,7 102,9Jablanica 1.847 1.962 106,2 100,4 957 916 95,7 97,8 1.401 95,6 97,6Konjic 4.714 5.130 108,8 99,7 755 792 104,9 106,6 1.208 105,3 106,9Grad Mostar 29.489 28.771 97,6 100,3 976 1.042 106,8 99,6 1.609 107,1 99,7Neum 1.051 1.197 113,9 97,8 776 797 102,7 101,9 1.215 103,3 101,8Prozor 1.166 1.202 103,1 99,8 845 888 105,1 100,0 1.341 105,3 100,0Ravno 75 83 110,7 101,2 1.126 1.140 101,2 98,8 1.751 101,4 98,8Stolac 1.006 1.140 113,3 100,0 775 767 99,0 101,7 1.160 99,1 101,8

Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV

UKUPNO 33.335 2.894 1.263 10.486 - 110 11.359 448 6.775Čapljina 3.324 250 189 1.080 - 14 1.165 65 561Čitluk 2.509 233 104 860 - 2 1.023 9 278Jablanica 2.282 182 56 649 - 8 855 42 490Konjic 4.153 249 109 988 - 11 1.283 25 1.488Grad Mostar 16.568 1.707 660 5.761 - 63 5.228 268 2.881Neum 388 22 19 119 - 1 166 4 57Prozor 1.989 98 63 459 - 2 786 17 564Ravno 36 2 2 11 - - 12 - 9Stolac 2.086 151 61 559 - 9 841 18 447

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

94 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

Struktura nezaposlenih osoba prema stručnoj spremi, oktobar / listopad 2016.

Općine

ZAPOSLENOST I PLAĆE PO OPĆINAMA

Broj zaposlenih Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

NEZAPOSLENE OSOBE PREMA STRUČNOJ SPREMI1/

Oktobar / Listopad 2016

VSS 8,7 %

VŠS 3,8%

SSS 31,5%

NSS 0,0% VKV

0,3%

KV 34,1%

PKV 1,3%

NKV 20,3%

Page 89: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

Svega Doktori Magistri

UKUPNO1) 41.177 10.491 342 752 2.809 18.479 766 1.131 4.891 1.069 1.541

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 570 77 - 7 9 208 57 10 114 31 64B Vađenje ruda i kamena 78 3 - - - 27 - - 41 - 7C Prerađivačka industrija 5.514 489 4 27 99 2.249 122 153 1.309 794 299D Proizvodnja i snabdijevanje električnom 1.878 608 3 194 118 557 3 354 173 28 37

energijom, plinom, parom i klimatizacijaE Snabdijevanje vodom;uklanjanje otpadnih voda, 931 104 - 2 30 321 26 30 222 40 158

upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okolišaF Građevinarstvo 2.046 237 1 11 59 871 85 96 456 38 204G Trgovina na veliko i na malo; popravak 7.552 915 - 77 266 4.930 94 62 1.194 14 77

motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 2.461 343 - 7 159 1.207 4 97 469 56 126I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme 969 88 - - 23 533 21 43 181 15 65

i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo)J Informacije i komunikacije 1.356 580 4 60 125 472 13 98 65 1 2K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1.247 724 - 55 109 395 - 2 16 - 1L Poslovanje nekretninama 103 21 - 4 2 63 - - 15 - 2M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 1.037 457 5 30 36 515 13 - 16 - -N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 680 105 - 1 26 430 4 4 110 - 1O Javna uprava i odbrana;obavezno soc.osiguranje 4.686 1.818 22 46 367 2.205 36 37 166 14 43P Obrazovanje 4.426 2.668 150 123 939 398 61 50 76 9 225Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 4.089 1.023 152 104 379 2.089 23 95 233 25 222R Umjetnost, zabava i rekreacija 1.317 147 - 4 38 917 195 - 8 4 8S Ostale uslužne djelatnosti 237 84 1 - 25 92 9 - 27 - -

Ukupno do 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 +

UKUPNO1) 41.177 156 1.763 4.543 6.240 6.182 5.417 5.078 5.343 4.324 1.935 196A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 570 1 23 36 91 104 72 74 86 57 24 2B Vađenje ruda i kamena 78 - 7 13 24 16 11 7 - - - -C Prerađivačka industrija 5.514 1 334 647 749 825 684 744 693 627 202 8D Proizvodnja i snabdijevanje električnom 1.878 - 25 132 228 228 219 230 313 318 182 3

energijom, plinom, parom i klimatizacijaE Snabdijevanje vodom; uklanjanje 931 - 19 49 81 97 126 127 181 142 97 12

otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo 2.046 1 73 241 352 303 274 235 266 203 73 25G Trgovina na veliko i na malo; popravak 7.552 4 480 1.067 1.506 1.404 1.037 881 672 363 120 18

motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 2.461 1 38 152 296 316 359 427 387 308 133 44I Djelatnosti pružanja smještaja 969 - 46 122 114 103 101 163 166 111 43 -

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 1.356 - 20 177 232 211 213 142 180 116 63 2K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 1.247 - 5 111 252 293 208 118 128 105 25 2

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 103 - 2 6 11 15 10 8 19 17 11 4M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 1.037 - 49 166 215 185 109 80 122 70 33 8N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 680 - 22 91 141 117 104 80 72 37 16 -O Javna uprava i odbrana; obavezno 4.686 144 66 356 353 434 622 765 876 741 313 16

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 4.426 4 41 412 670 726 739 457 506 508 338 25Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 4.089 - 218 453 611 579 381 420 612 555 235 25R Umjetnost, zabava i rekreacija 1.317 - 291 284 275 171 111 92 43 30 18 2S Ostale uslužne djelatnosti 237 - 4 28 39 55 37 28 21 16 9 -

1)Ovim istraživanjem nisu obuhvaćeni zaposleni u odbrani , kao ni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama.

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 95

ZAPOSLENOST PREMA INTERVALIMA STAROSTI I DJELATNOSTIMA , 31. Mart / Ožujak 2016.godine

ZAPOSLENOST PREMA STEPENU/STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA I DJELATNOSTIMA ,31. Mart / Ožujak 2016.godine

UkupnoV S S

VŠ SSS NS VKV KV PK NK

Page 90: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

u hilj./tis.m3

2015 2016 2015 2016 2015 2016

9 9 69 67 68 67 5

0 - 1 1 1 1 0

- - 0 - 0 - -

- - - - - - -

0 0 2 3 2 3 0

2 3 25 25 25 25 0

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

6 6 41 39 39 38 5

- - - - - - -

1) Uključuje sitno tehničko drvo, cijepane drvene motke i kolje

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

IIItromjesečje

2016

IndexI-IX 2016I-IX 2015

Cestovni prijevoz robe

Pređeni kilometri vozila, 000 3.897 86,1 87,7

Prevezeno tona robe, 000 73 192 97,3 96,0

Tonski kilometri, 000 36.156 99,7

Cestovni prijevoz putnika

Pređeni kilometri vozila, 000 1.534 99,7 98,7

Prevezeni putnici, 000 257 731 105,1

Putnički kilometri, 000 74.393 101,2

Gradsko prigradski prijevoz

Pređeni kilometri vozila, 000 356 78,9 97,3 100,3

Autobusi 356 78,9 97,3 100,3

Prevezeni putnici, 000 155 663 58,1 98,1 96,1

Autobusi 155 663 58,1 98,1 96,1

96 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

Prostorno drvo četinara/četinjača

Zalihe(stanjekrajem

mjeseca)2016

UKUPNO

Trupci četinara/četinjača

Jamsko drvo četinara/četinjača

Ostalo dugo drvo četinara/četinjača

PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATAOktobar / Listopad 2016. godine

P r o i z v o d n j a P r o d a j a

X I - X I - X

Trupci lišćara/listača

Jamsko drvo lišćara/listača

Ostalo dugo drvo lišćara/listača

Prostorno drvo lišćara/listača

Ogrjevno drvo četinara/četinjača

11.601

99.064

211.473

Ogrjevno drvo lišćara/listača

Ostalo grubo obrađeno drvo1)

CESTOVNI I GRADSKO - PRIGRADSKI PRIJEVOZ III tromjesečje 2016. godine

I -IX2016

IndexVII-IX 2016IV-VI 2016

IndexVII-IX 2016VII-IX 2015

100,9

117,7

1.256

1.256

103,9

106,1

118,2

4.465

115,0

100,8

104,9

104,8

Page 91: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

INDUSTRIJA

X 2016Ø 2015

X 2016X 2015

I-X 2016I-X 2015

INDUSTRIJA UKUPNO 102,0 93,6 92,7

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 106,2 104,9 102,0

AE Energija 98,6 86,6 85,1

BB Kapitalni proizvodi 123,3 104,2 119,1

CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 108,4 77,3 124,4

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 96,5 114,8 98,6

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

B VAĐENJE RUDA I KAMENA 117,3 - -

08 Vađenje ostalih ruda i kamena 117,3 - -

C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 106,4 104,2 103,0

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 92,7 123,8 101,0

11 Proizvodnja pića 70,5 85,1 86,9

14 Proizvodnja odjeće 194,9 133,5 117,2

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmetaod slame i pletarskih materijala

140,8 −* 121,2

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira

81,8 64,0 82,7

18 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa

65,7 77,7 63,8

20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

104,3 110,8 118,8

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa

61,4 64,1 73,0

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

113,0 99,4 108,2

24 Proizvodnja baznih metala 97,5 105,2 90,7

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

119,3 101,6 120,0

27 Proizvodnja električne opreme 123,9 - -

28 Proizvodnja mašina i uređaja, d. n. 140,9 136,9 124,7

31 Proizvodnja namještaja 104,4 74,4 99,2

32 Ostala prerađivačka industrija 118,9 - -

D 98,6 86,6 85,1

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnomenergijom i plinom (osim 35.3)¹

98,6 86,6 85,1

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 97

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNOPREMA GIG, PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Oktobar / Listopad 2016. godine

Page 92: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

UKUPNO 60.223 51.001 84,7 471.841 535.491 113,5 91.284 96.388 105,6 884.216 910.995 103,0

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

623 345 55,3 10.327 10.680 103,4 2.278 2.360 103,6 19.624 20.032 102,1

B Vađenje rude i kamena 23 21 92,1 176 256 145,2 175 259 148,1 4.049 3.426 84,6

C Prerađivačka industrija 58.415 49.397 84,6 443.328 477.180 107,6 86.258 91.894 106,5 815.598 865.049 106,1

D Proizvodnja i snabdijevanjeelektričnom energijom, gasom/plinom, paromi klimatizacija

338 68 20,0 8.050 39.641 492,5 2.387 1.690 70,8 42.275 20.632 48,8

Ostalo 825 1.171 141,9 9.961 7.734 77,6 186 185 99,3 2.670 1.855 69,5

- - - - - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.Prethodni podaci

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

60.223 51.001 84,7 471.841 535.491 113,5 91.284 96.388 105,6 884.216 910.995 103,0

0 HRANA I ŽIVE ŽIVOTINJE 1.860 1.507 81,0 16.805 17.105 101,8 18.812 19.495 103,6 179.792 182.694 101,600 Žive životinje - - - - - - 11 - - 889 874 98,301 Meso i mesne prerađevine 31 30 96,8 - 199 - 911 772 84,7 5.823 5.898 101,302 Mlijeko,mliječne prerađevine i jaja - 1 - - 7 - 2.060 2.137 103,7 29.822 31.092 104,303 Ribe, vodozemci i njihove

prerađevine316 341 107,9 715 1.408 196,9 2.210 2.137 96,7 16.066 16.524 102,9

04 Žitarice i proizvodi od žitarica 400 203 50,8 5.011 4.072 81,3 2.451 2.424 98,9 22.595 22.611 100,105 Voće i povrće 898 560 62,4 8.340 8.668 103,9 2.341 2.832 121,0 22.775 22.733 99,806 Šećer,šećerne prerađevine i med - - - 17 3 17,6 463 362 78,2 4.047 3.896 96,307 Kafa, čaj, kakao i začini 213 339 159,2 2.561 2.698 105,3 2.869 3.533 123,1 25.305 25.834 102,108 Hrana za životinje - - - - - - 634 611 96,4 5.578 5.921 106,109 Ostali jestivi proizvodi 2 33 - 161 50 31,1 4.862 4.687 96,4 46.892 47.311 100,9

1 PIĆA I DUHAN 817 502 61,4 7.544 7.872 104,3 1.371 974 71,0 11.087 13.680 123,411 Pića 817 502 61,4 7.544 7.872 104,3 1.330 895 67,3 10.893 13.103 120,312 Duhan i proizvodi od duhana - - - - - - 41 79 192,7 194 577 297,4

2 SIROVE MATERIJE NEJESTIVE, OSIM GORIVA

1.483 1.517 102,3 16.591 15.003 90,4 6.054 7.117 117,6 81.154 79.406 97,8

21 Sirove kože i sirovo krzno - - - - - - - - - - - -22 Uljano sjemenje i plodovi - - - - - - - - - 127 40 31,523 Sirovi i sintetički kaučuk - - - - - - 4 - - 24 29 120,824 Drvo i pluta 388 268 69,1 3.167 3.949 124,7 124 42 33,9 963 1.164 120,925 Celuloza i papirni otpaci - - - - - - - - - - - -26 Sirova tekstilna vlaknai njihovi otpaci - - - 8 1 12,5 41 14 34,1 277 331 119,527 Prirodna đubriva i minerali osim goriva 23 21 91,3 251 311 123,9 132 271 205,3 3.352 2.817 84,028 Metalne rude i otpaci od metala 823 1.171 142,3 9.897 7.679 77,6 5.418 6.448 119,0 74.048 72.216 97,529 Sirovine biljne i životinjske,ostale 249 57 22,9 3.268 3.063 93,7 335 342 102,1 2.363 2.809 118,9

98 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

UKUPNO

IZVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

UVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

Nerazvrstano po kategorijama

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 93: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

3 MINERALNA GORIVA, MAZIVA I SRODNI PROIZVODI

338 68 20,1 8.347 39.803 476,9 4.879 4.834 99,1 47.253 52.424 110,9

32 Ugalj, koks i briketi - - - - - - 82 56 68,3 1.390 1.305 93,933 Nafta i derivati od nafte - - - 297 162 54,5 2.410 3.088 128,1 3.520 30.486 866,134 Prirodni i industrijski gas - - - - - - - - - 68 1 1,535 Električna energija 338 68 20,1 8.050 39.641 492,4 2.387 1.690 70,8 42.275 20.632 48,8

4 ULJA, MASTI I VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PORIJEKLA

- - - - 3 - 952 523 54,9 8.224 9.534 115,9

41 Životinjska ulja i masti - - - - - - 21 17 81,0 134 106 79,142 Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana - - - - 3 - 923 505 54,7 7.978 9.339 117,143 Prerađena biljna i životinjska ulja i masnoće - - - - - - 8 1 12,5 112 89 79,5

5 HEMIJSKI/KEMIJSKI PROIZVODI 1.030 1.170 113,6 6.835 10.379 151,9 14.291 16.714 117,0 145.398 154.155 106,051 Organske hemikalije/kemikalije - - - - - - 72 91 126,4 725 647 89,252 Anorganske hemikalije/kemikalije 1 1 100,0 95 5 5,3 993 1.356 136,6 12.700 11.006 86,753 Boje i štavila 341 452 132,6 5.965 7.507 125,9 1.285 1.092 85,0 16.111 14.499 90,054 Medicinski i farmaceutski proizvodi - 158 - 29 159 548,3 7.709 9.557 124,0 69.748 74.045 106,255 Toaletni proizvodi i proizvodi za čišćenje 112 108 96,4 243 1.273 523,9 1.783 1.567 87,9 13.332 17.031 127,756 Vještačka đubriva - - - - - - 1 54 - 640 930 145,357 Plastične mase u primarnim oblicima 553 446 80,7 371 1.190 320,8 539 336 62,3 11.485 11.431 99,558 Plastične mase,ne-primarni oblici 15 1 6,7 97 150 154,6 753 954 126,7 7.423 8.902 119,959 Ostale hemikalije/kemikalije 8 4 50,0 35 95 271,4 1.156 1.707 147,7 13.234 15.664 118,4

6 INDUSTRIJSKI PROIZVODI, RAZVRSTANI UGLAVNOM PO VRSTI SIROVINA

30.431 35.616 117,0 311.261 305.684 98,2 21.515 21.491 99,9 210.132 190.674 90,7

61 Koža, krzno i proizvodi od kože i krzna - - - - - - - - - 9 4 44,462 Guma i gumeni proizvodi 18 6 33,3 128 97 75,8 3.289 2.076 63,1 13.270 14.840 111,863 Proizvodi od drveta, osim namještaja 72 100 138,9 768 1.187 154,6 601 431 71,7 5.706 5.838 102,364 Papir, ljepenka i ostali slični proizvodi 231 125 54,1 635 1.341 211,2 1.153 1.044 90,5 10.335 10.449 101,165 Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi 17 18 105,9 284 223 78,5 1.531 1.070 69,9 10.624 10.698 100,766 Proizvodi od nemetalnih minerala 198 422 213,1 3.712 3.855 103,9 4.776 4.673 97,8 43.934 42.010 95,667 Željezo i čelik 1.259 1.224 97,2 15.222 13.279 87,2 2.528 2.744 108,5 25.218 30.181 119,768 Obojeni metali 21.034 25.267 120,1 225.490 209.003 92,7 4.291 6.007 140,0 77.590 48.199 62,169 Metalni proizvodi 7.602 8.454 111,2 65.022 76.699 118,0 3.346 3.446 103,0 23.446 28.455 121,4

7 MAŠINE/STROJEVI I TRANSPORTNA SREDSTVA

3.751 3.702 98,7 30.746 37.182 120,9 15.029 17.808 118,5 142.492 166.312 116,7

71 Pogonske mašine i oprema - - - 8 6 75,0 255 360 141,2 5.588 2.678 47,972 Mašine specijalizirane za određene industrije 165 129 78,2 1.806 1.243 68,8 378 417 110,3 6.510 6.408 98,473 Mašine za obradu metala 803 751 93,5 5.661 7.779 137,4 1.609 314 19,5 5.164 8.435 163,374 Ostale industrijske mašine i dijelovi 2.644 2.604 98,5 20.624 25.695 124,6 2.592 3.545 136,8 30.852 35.985 116,675 Kancelarijske mašine i mašine za automatsku

obradu podataka31 31 100,0 408 301 73,8 164 358 218,3 3.568 2.388 66,9

76 Telekomunikacijski aparati i aparati za snimanje zvuka

69 79 114,5 258 528 204,7 1.096 1.509 137,7 13.047 12.817 98,2

77 Električne mašine, aparati i uređaji 13 55 423,1 1.009 980 97,1 3.291 3.652 111,0 27.395 33.780 123,378 Drumska vozila 26 38 146,2 937 622 66,4 5.614 7.614 135,6 50.289 63.596 126,579 Ostala transportna vozila - 15 - 35 28 80,0 30 39 130,0 79 225 284,8

8 RAZNI INDUSTRIJSKI PROIZVODI 20.513 6.919 33,7 73.712 102.460 139,0 8.381 7.429 88,6 58.684 62.113 105,881 Montažne zgrade, sanitarni, rasvjetni i grijaći

uređaji114 118 103,5 1.460 1.773 121,4 559 558 99,8 5.704 6.190 108,5

82 Namještaj i njegovi dijelovi 654 832 127,2 6.505 7.145 109,8 222 337 151,8 3.306 2.884 87,283 Torbe, tašne, neseseri i slični proizvodi 2 - - 9 3 33,3 337 273 81,0 1.544 1.850 119,884 Odjeća 666 451 67,7 5.365 5.906 110,1 1.441 1.109 77,0 7.829 7.668 97,985 Obuća - 6 - 1 7 700,0 1.216 671 55,2 5.465 5.266 96,487 Naučni i kontrolni instrumenti 39 35 89,7 41 393 958,5 1.631 1.033 63,3 10.159 10.752 105,888 Fotografski i optički proizvodi, satovi - - - 42 14 33,3 92 179 194,6 892 955 107,189 Ostali industrijski proizvodi 19.038 5.477 28,8 60.289 87.219 144,7 2.883 3.269 113,5 23.785 26.548 111,6

9 Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama - - - - - - - 3 - - 3 -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 99

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4 (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 94: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

60.223 51.001 84,7 471.841 535.491 113,5 91.284 96.388 105,6 884.216 910.995 103,0

1. Hrana i pića 2.677 2.009 75,0 24.349 24.977 102,6 20.414 20.263 99,3 193.317 199.351 103,1

2. Industrijski materijali 33.015 37.979 115,0 337.309 332.253 98,5 32.574 36.861 113,2 356.159 366.313 102,9

3. Goriva i maziva 349 101 28,9 8.413 39.885 474,1 2.746 2.244 81,7 47.850 25.902 54,1

4. Kapitalni proizvodi (osim transportnihsredstava), dijelovi i pribor

3.920 4.350 111,0 30.416 38.684 127,2 10.485 11.517 109,8 97.254 108.250 111,3

5. Transportna sredstva, njihovi dijelovi i pribor

26 54 207,7 963 659 68,4 8.801 9.726 110,5 62.132 77.726 125,1

6. Proizvodi za široku potrošnju 2.015 2.447 121,4 17.780 22.839 128,5 16.264 15.657 96,3 127.209 132.110 103,9

7. Proizvodi, drugdje nespomenuti 18.221 4.061 22,3 52.611 76.194 144,8 - 120 - 295 1.343 455,3

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

UKUPNO 60.223 51.001 84,7 471.841 535.491 113,5 91.284 96.388 105,6 884.216 910.995 103,0

ZEMLJE EU 34.926 39.572 113,3 364.004 395.640 108,7 65.782 69.951 106,3 603.839 663.745 109,9Austrija 5.061 5.539 109,4 51.616 39.916 77,3 1.824 2.240 122,8 24.061 19.448 80,8Belgija 337 136 40,4 715 2.363 330,5 2.047 1.900 92,8 19.535 21.309 109,1Bugarska 4 - - 5.362 9.798 182,7 97 96 99,0 1.147 1.595 139,1Češka 857 555 64,8 1.411 3.457 245,0 1.992 1.814 91,1 10.436 15.217 145,8Kipar - - - 47 18 38,3 10 19 190,0 92 81 88,0Danska 100 99 99,0 696 1.055 151,6 168 142 84,5 1.651 1.699 102,9Estonija - - - - - - 154 44 28,6 407 463 113,8Finska - - - 2 44 - 22 73 331,8 901 952 105,7Francuska 236 282 119,5 2.436 2.532 103,9 2.805 2.216 79,0 21.024 25.302 120,3Grčka - 13 - 72 44 61,1 6.328 7.413 117,1 80.994 80.323 99,2Hrvatska 4.802 9.438 196,5 63.708 110.324 173,2 14.111 12.538 88,9 137.726 132.789 96,4Irska 1 - - - 14 - 83 451 543,4 1.510 3.189 211,2Italija 8.198 8.616 105,1 122.668 72.104 58,8 6.390 7.279 113,9 65.970 72.100 109,3Latvija (Letonija) - - - - - - 21 87 414,3 1 115 -Litvanija 26 - - - 84 - 108 79 73,1 500 636 127,2Luksemburg - - - - 29 - - 38 - 23 72 313,0Mađarska 3.443 2.286 66,4 19.159 38.949 203,3 877 907 103,4 7.622 10.185 133,6Malta - - - - 373 - 1.723 2.253 130,8 5 22.663 -Nizozemska (Holandija) 97 159 163,9 864 1.463 169,3 1.308 1.531 117,0 11.121 14.178 127,5Njemačka 6.911 7.069 102,3 50.597 63.110 124,7 11.255 15.048 133,7 102.524 118.270 115,4Poljska 980 1.860 189,8 8.055 7.243 89,9 4.423 3.702 83,7 32.916 33.496 101,8Portugal - - - - - - 166 121 72,9 3.808 2.406 63,2

100 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima,12/16

IZVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJIEKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4

UVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

UKUPNO

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 95: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

Rumunija 1.162 1.662 143,0 18.853 16.743 88,8 421 742 176,2 5.714 6.363 111,4Slovačka 2.332 1.135 48,7 11.347 15.845 139,6 2.397 548 22,9 4.839 5.835 120,6Slovenija 276 474 171,7 4.511 7.637 169,3 4.262 5.010 117,6 42.597 46.343 108,8Španija 47 72 153,2 564 519 92,0 2.373 2.395 100,9 13.890 16.629 119,7Švedska 56 177 316,1 1.301 1.923 147,8 212 925 436,3 6.920 7.008 101,3Velika Britanija - - - 20 53 265,0 205 340 165,9 5.905 5.079 86,0

ZEMLJE EFTE 509 1.135 223,0 10.723 16.750 156,2 1.838 1.230 66,9 10.072 10.189 101,2Island - - - 5 - - - - - 237 341 143,9Lihtenštajn - - - - - - - 16 - 51 38 74,5Norveška 284 499 175,7 3.979 5.093 128,0 350 424 121,1 4.109 4.105 99,9Švicarska 225 636 282,7 6.739 11.657 173,0 1.488 790 53,1 5.675 5.705 100,5

OSTALE EVROPSKE ZEMLJE 4.375 4.646 106,2 39.415 44.384 112,6 12.854 15.313 119,1 172.681 136.571 79,1Albanija 67 76 113,4 217 508 234,1 17 29 170,6 133 475 357,1Crna Gora 2.122 2.605 122,8 22.466 24.100 107,3 53 68 128,3 961 2.163 225,1Kosovo 44 103 234,1 116 297 256,0 - - - 5 - -Makedonija 76 27 35,5 860 778 90,5 513 752 146,6 6.835 6.092 89,1Ruska Federacija - - - 1.882 1.981 105,3 113 482 426,5 30.538 2.811 9,2Srbija 1.875 1.654 88,2 12.782 14.881 116,4 8.649 9.904 114,5 102.109 92.809 90,9Turska 191 181 94,8 1.032 1.676 162,4 3.223 3.932 122,0 30.924 31.086 100,5Ostale zemlje - - - 60 163 271,7 286 146 51,0 1.176 1.135 96,5

AFRIKA 14.870 - - 2.850 33.316 - 396 309 78,0 2.966 2.687 90,6ZEMLJE SJEVERNE AFRIKE 14.862 - - 1.591 31.123 - 143 79 55,2 2.289 1.669 72,9OSTALE AFRIČKE ZEMLJE 8 - - 1.259 2.193 174,2 253 230 90,9 677 1.018 150,4

AMERIKA 1.418 5.101 359,7 16.522 25.353 153,4 2.304 2.594 112,6 23.398 22.880 97,8ZEMLJE SJEVERNE AMERIKE 759 4.570 602,1 11.568 20.083 173,6 832 1.411 169,6 11.041 11.508 104,2

Kanada 12 - - 97 17 17,5 57 92 161,4 219 283 129,2SAD 747 4.570 611,8 11.471 20.066 174,9 775 1.319 170,2 10.822 11.225 103,7Ostale zemlje - - - - - - - - - - - -

ZEMLJE CENTRALNE AMERIKE �I KARIBA 659 477 72,4 4.380 4.726 107,9 83 115 138,6 701 881 125,7ZEMLJE JUŽNE AMERIKE - 54 - 574 544 94,8 1.389 1.068 76,9 11.656 10.491 90,0

AZIJA 4.125 545 13,2 38.299 20.037 52,3 8.092 6.980 86,3 70.887 74.089 104,51.485 - - 1.912 9.853 515,3 61 118 193,4 2.090 1.209 57,8

OSTALE ZEMLJE AZIJE 2.640 545 20,6 36.387 10.184 28,0 8.031 6.862 85,4 68.797 72.880 105,9Indija - 3 - 51 144 282,4 737 661 89,7 5.682 6.158 108,4Japan - - - - 3 - 539 703 130,4 5.882 6.509 110,7Kina 162 266 164,2 748 1.373 183,6 5.416 4.381 80,9 46.968 50.132 106,7Malezija - - - 5.192 3.469 66,8 66 51 77,3 1.489 611 41,0Ostale zemlje 2.478 276 11,1 30.396 5.195 17,1 1.273 1.066 83,7 8.776 9.470 107,9

- 2 - 28 11 39,3 1 2 200,0 370 714 193,0

AUSTRALIJA I NOVI ZELAND - - - 28 9 32,1 1 2 200,0 347 712 205,2Australija - - - 28 7 25,0 - 2 - 33 41 124,2Novi Zeland - - - - 2 - 1 - - 314 671 213,7Ostale zemlje - - - - - - - - - - - -

- 2 - - 2 - - - - 23 2 8,7

Neraspoređeno - - - - - - 17 9 52,9 3 120 -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 101

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

ZEMLJE BLISKOG I SREDNJEGISTOKA

ZEMLJE OKEANIJE I POLARNOGREGIONA

OSTALE ZEMLJE OKEANIJEI POLARNOG REGIONA

Page 96: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

TURIZAM

X2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

X 2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

UKUPNO 24.199 121,6 217.451 114,6 44.899 118,3 464.915 105,8

Domaći 4.119 118,3 44.056 122,9 6.504 104,1 84.188 112,3 Strani 20.080 122,3 173.395 112,7 38.395 121,1 380.727 104,4

BROJ LEŽAJA 7.962

UKUPNO 24.199 121,6 217.451 114,6 44.899 118,3 464.915 105,8

Hoteli i sličan smještaj 23.381 122,8 207.102 115,3 43.296 119,7 443.803 106,3 Odmarališta i slični objekti 714 92,0 7.026 82,5 1.475 87,9 16.129 84,9 za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - 760 - - - 1.061 - Ostali smještaj 104 119,5 2.563 155,6 128 105,8 3.922 128,2

DOMAĆI 4.119 118,3 44.056 122,9 6.504 104,1 84.188 112,3

Hoteli i sličan smještaj 3.915 121,2 39.826 118,8 6.179 103,8 76.902 106,9 Odmarališta i slični objekti 116 69,1 1.745 130,7 229 123,1 3.874 246,8 za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - 161 - - - 216 - Ostali smještaj 88 103,5 2.324 232,2 96 86,5 3.196 226,5

STRANI 20.080 122,3 173.395 112,7 38.395 121,1 380.727 104,4

Hoteli i sličan smještaj 19.466 123,1 167.276 114,5 37.117 122,9 366.901 106,2 Odmarališta i slični objekti 598 98,4 5.281 73,6 1.246 83,5 12.255 70,4 za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - 599 - - - 845 - Ostali smještaj 16 - 239 37,0 32 - 726 44,0

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

UKUPNO 8.265 34,2 13.671 30,4 15.934 65,8 31.228 69,6

Domaći 3.103 37,5 4.702 34,4 1.016 6,4 1.802 5,8 Strani 5.162 62,5 8.969 65,6 14.918 93,6 29.426 94,2

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

UKUPNO 3.675 15,2 5.738 12,8 20.524 84,8 39.161 87,2

Domaći 2.617 71,2 4.222 73,6 1.502 7,3 2.282 5,8 Strani 1.058 28,8 1.516 26,4 19.022 92,7 36.879 94,2

102 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VRSTAMA OBJEKATA

TURISTIČKI PROMET ZA OKTOBAR/ LISTOPAD 2016. GODINE KAPACITETI, TURISTI I NOĆENJA

Dolasci turista Noćenja turista

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA

Individualno Organizirano

dolasci turista noćenje turista dolasci turista noćenje turista

SVRHA DOLASKA TURISTA

Poslovno Ostalo

dolasci turista noćenje turista dolasci turista noćenje turista

Page 97: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

TURIZAM

X2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

X 2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

UKUPNO STRANI 20.080 122,3 173.395 112,7 38.395 121,1 380.727 104,4

Albanija 52 173,3 385 112,6 59 137,2 470 85,9 Austrija 201 57,6 2.450 114,2 546 47,0 6.097 119,1 Belgija 75 43,1 1.181 99,7 114 40,0 4.111 112,6 Bugarska 181 248,0 1.233 56,7 198 206,3 1.593 55,7 Crna Gora 130 276,6 1.024 155,2 139 182,9 1.985 110,3 Češka 42 175,0 1.122 123,7 80 235,3 2.939 66,8 Danska 58 30,9 529 68,8 66 13,0 1.278 66,1 Estonija 1 50,0 67 66,3 2 50,0 102 49,8 Finska 49 51,6 381 88,0 98 50,5 652 75,6 Francuska 593 281,0 6.351 89,0 2.152 201,7 24.731 76,6 Grčka 195 124,2 2.547 76,1 578 155,8 6.250 86,2 Holandija / Nizozemska 37 44,6 1.553 157,7 57 36,5 3.527 168,5 Hrvatska 1.733 130,5 14.253 134,3 2.615 106,9 24.543 121,0 Irska 306 112,1 2.091 98,1 1.052 93,2 8.519 129,9 Island 2 - 20 18,9 4 - 49 16,4 Italija 2.545 93,0 21.336 70,3 6.908 102,7 64.591 76,7 Kipar - - 42 29,6 - - 49 11,7 Latvija - - 331 95,4 - - 857 52,3 Litvanija 2 - 257 149,4 6 - 1.825 - Luksemburg - - 53 160,6 - - 161 240,3 Mađarska 330 - 3.110 146,4 363 228,3 7.876 110,1 Makedonija B.J.R. 61 67,8 545 109,2 83 81,4 1.146 150,0 Malta 1 100,0 408 74,5 1 100,0 2.758 75,7 Norveška 115 - 908 88,3 201 - 1.817 74,1 Njemačka 1.466 216,9 6.782 143,9 5.289 278,4 19.212 182,5 Poljska 661 89,5 22.680 102,0 1.122 85,8 53.991 93,9 Portugal / Portugalija 12 28,6 1.091 - 20 35,7 1.226 250,2 Rumunija / Rumunjska 44 - 509 83,0 100 - 1.164 99,7 Rusija 77 275,0 370 108,2 150 - 1.028 150,7 Slovačka 20 133,3 550 76,9 21 140,0 1.466 80,7 Slovenija 2.538 133,7 8.500 121,3 4.284 128,0 25.444 113,9 Srbija 152 94,4 1.750 106,8 227 82,3 3.130 102,0 Španija / Španjolska 230 80,4 2.892 109,3 475 76,9 8.321 118,0 Švajcarska / Švicarska 290 200,0 1.414 119,4 776 295,1 3.092 130,7 Švedska 91 65,0 1.608 115,8 111 49,1 4.311 106,3 Turska 547 74,3 8.573 126,2 552 53,3 9.720 125,5 Ujedinjeno Kraljevstvo 284 134,0 2.039 108,6 733 177,5 4.920 120,2 Ukrajina 9 150,0 151 71,6 16 160,0 322 61,7 Ostale evropske zemlje 21 13,0 828 84,6 42 14,0 2.083 103,8 Egipat 3 - 85 123,2 4 - 161 118,4 Južnoafrička Republika - - 35 97,2 - - 78 141,8 Ostale afričke zemlje 9 180,0 113 115,3 17 188,9 288 114,7 Kanada 179 102,9 1.298 124,2 352 135,9 2.198 141,2 SAD 329 97,1 3.219 102,8 556 94,9 5.695 104,1 Ostale sjeverno-američke zemlje 13 16,9 91 29,8 18 8,3 160 26,9 Brazil 138 103,8 778 80,5 204 91,5 1.009 59,6 Ostale zemlje Južne 353 166,5 1.972 131,6 724 227,0 4.264 158,7 i Srednje Amerike Indija 191 194,9 1.055 - 276 250,9 1.790 - Iran 1 33,3 10 100,0 2 33,3 15 107,1 Izrael 92 - 509 75,4 320 - 937 65,3 Japan 283 46,3 1.587 75,9 418 36,4 2.253 65,2 Južna Koreja 2.864 152,1 22.937 174,2 3.251 145,3 26.167 176,5 Kuvajt 24 171,4 721 222,5 36 211,8 1.375 230,7 Narodna Republika Kina 1.392 145,5 6.119 164,0 1.428 141,4 6.452 159,8 Saudijska Arabija 56 127,3 1.851 209,4 97 114,1 3.136 188,4 Bahrein 51 - 949 - 81 - 2.109 - Katar - - 254 - - - 1.257 - Ujed.Arapski Emirati 120 - 2.111 - 223 - 3.885 - Ostale azijske zemlje 682 156,8 3.833 121,2 901 137,6 6.889 102,7 Australija 82 77,4 1.396 120,2 132 67,7 2.480 116,3 Novi Zeland 14 60,9 166 105,1 21 55,3 275 114,1 Ostale zemlje Okeanije 53 - 392 - 94 - 498 -

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 103

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ZEMLJAMA PREBIVALIŠTA

Dolasci turista Noćenja turista

Page 98: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON

Page 99: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

muški ženski sa stručnompomoći

bez stručnepomoći muški ženski

UKUPNO 76 76 29 47 - 76 - - 67 34 33 - 2 19 -

Grad 35 35 13 22 - 35 - - 24 14 10 - 1 5 -ŠirokiBrijeg

Grude 11 11 5 6 - 11 - - 9 3 6 - 1 2 -

Ljubuški 16 16 4 12 - 16 - - 22 11 11 - - 9 -

Posušje 14 14 7 7 - 14 - - 12 6 6 - - 3 -

UKUPNO 574 570 291 279 4 571 2 1 725 371 354 - 16 360 15

Grad 230 229 122 107 1 229 - 1 236 122 114 - 4 134 -ŠirokiBrijeg

Grude 72 72 43 29 - 72 - - 131 72 59 - 7 44 3

Ljubuški 168 165 74 91 3 167 1 - 253 114 139 - 3 97 11

Posušje 104 104 52 52 - 103 1 - 105 63 42 - 2 85 1

106 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

Brojzaklju-čenih

brakovaukupno

po spolu u zdrav-stvenoj

ustanovi

na drugom mjestu

Za mjesec oktobar / listopad 2016. godine - prethodni podaciPRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA

Za period januar / siječanj - oktobar / listopad 2016. godine - prethodni podaciPRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA

Brojrazve-denih

brakova

Općine Ukupnorođeni

Ž i v o r o đ e n i

Mrtvo-rođeni

M j e s t o p o r o đ a j a

ukupno

po spoluumrla

dojenčadnasilnesmrti

U m r l i O d t o g a

Page 100: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

UKUPNO 17.096 18.031 105,5 100,9 759 760 100,1 100,9 1.151 1.155 100,3 101,0A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 131 172 131,3 100,0 750 774 103,2 100,0 1.128 1.166 103,4 100,0B Vađenje ruda i kamena 158 140 88,6 100,7 868 919 105,9 99,2 1.317 1.393 105,8 99,1C Prerađivačka industrija 2.898 3.027 104,5 100,2 648 666 102,8 104,2 975 1.013 103,9 104,6D Proizvodnja i snabdijevanje 65 80 123,1 102,6 1.682 1.528 90,8 93,6 2.601 2.364 90,9 93,4

električnom energijom, plinom,parom i klimatizacija

E Snabdijevanje vodom; uklanjanje 175 203 116,0 100,0 791 845 106,8 100,4 1.191 1.273 106,9 100,4otpadnih voda, upravljanje otpadomte djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo 1.108 1.154 104,2 100,2 579 564 97,4 99,5 865 849 98,2 99,6G Trgovina na veliko i na malo; 5.526 5.994 108,5 100,4 607 639 105,3 101,3 916 964 105,2 101,0

popravak motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 599 607 101,3 101,2 655 644 98,3 101,3 982 969 98,7 101,4I Djelatnosti pružanja smještaja 684 708 103,5 100,0 464 441 95,0 99,5 695 659 94,8 99,7

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 339 343 101,2 100,0 1.749 1.594 91,1 95,9 2.716 2.465 90,8 95,7K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 205 185 90,2 100,5 1.480 1.456 98,4 101,1 2.295 2.257 98,3 101,2

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 137 164 119,7 100,0 621 641 103,2 100,0 947 973 102,7 100,0M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 544 643 118,2 101,4 958 987 103,0 110,9 1.472 1.523 103,5 111,3

djelatnostiN Administrativne i pomoćne uslužne 143 157 109,8 100,0 924 955 103,4 100,0 1.410 1.456 103,3 100,0

djelatnostiO Javna uprava i odbrana; obavezno 1.385 1.321 95,4 100,6 1.065 1.082 101,6 100,6 1.626 1.653 101,7 100,7

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 1.566 1.582 101,0 106,7 836 831 99,4 97,9 1.270 1.264 99,5 98,0Q Djelatnosti zdravstvene socijalna 488 522 107,0 100,6 1.135 1.131 99,6 99,7 1.743 1.736 99,6 99,7

zaštiteR Umjetnost, zabava i rekreacija 811 892 110,0 99,3 404 436 107,9 99,8 599 650 108,5 99,7S Ostale uslužne djelatnosti 134 137 102,2 100,0 - 470 - 100,0 - 702 - 100,0

A 774B 919C 666D 1 528E 845F 564G 639H 644I 441J 1 594K 1 456L 641M 987N 955O 1 082P 831Q 1 131R 436S 470

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 107

Struktura zaposlenih, oktobar / listopad 2016. Prosječna neto plaća u KM, oktobar / listopad 2016.

ZAPOSLENOST I PLAĆE PO PODRUČJIMA KD BiH 2010

Broj zaposlenih Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

A 1%

B 1%

C 17%

D 0%

E 1%

F 6%

G 33%

H3%

I 4%

J 2%

K 1%

L 1%

M 4%

N 1%

O 7%

P 9%

Q 3%

R 5%

S 1%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

Page 101: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

UKUPNO 17.096 18.031 105,5 100,9 759 760 100,1 100,9 1.155 100,3 101,0

Grude 3.227 3.395 105,2 101,3 834 826 99,0 100,0 1.259 99,1 100,0

Ljubuški 3.936 4.153 105,5 100,8 870 864 99,3 100,3 1.317 99,5 100,5

Posušje 3.407 3.524 103,4 101,1 658 657 99,8 100,2 989 99,6 99,8

Grad Široki Brijeg 6.526 6.959 106,6 100,6 710 724 102,0 102,3 1.101 102,4 102,3

Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV

UKUPNO 11.447 927 542 4.073 15 32 4.203 139 1.516

Grude 1.874 119 100 567 - 4 780 11 293

Ljubuški 2.872 250 136 811 - 3 1.293 29 350

Posušje 2.403 149 120 1.293 11 8 386 34 402

Grad Široki Brijeg 4.298 409 186 1.402 4 17 1.744 65 471

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

Struktura nezaposlenih osoba prema stručnoj spremi, oktobar / listopad 2016.

108 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

NEZAPOSLENE OSOBE PREMA STRUČNOJ SPREMI1/

Općine

ZAPOSLENOST I PLAĆE PO OPĆINAMA

Broj zaposlenih Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

Oktobar / Listopad 2016

VSS 8,1%

VŠS 4,7%

SSS 35,6%

NSS 0,1%

VKV 0,3%

KV 36,7

PKV 1,2% NKV

13,2%

Page 102: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

Svega Doktori Magistri

UKUPNO1) 15.949 3.002 1 3 1.809 8.407 364 232 1.742 160 233

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 43 17 - - 9 17 - - - - -B Vađenje ruda i kamena 150 15 - - 16 71 2 10 14 - 22C Prerađivačka industrija 2.741 266 - - 108 1.452 7 55 695 129 29D Proizvodnja i snabdijevanje električnom 68 10 - - 9 33 6 7 3 - -

energijom, plinom, parom i klimatizacijaE Snabdijevanje vodom;uklanjanje otpadnih voda, 205 25 - - 18 83 10 3 36 - 30

upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okolišaF Građevinarstvo 990 117 - - 76 595 13 28 103 21 37G Trgovina na veliko i na malo; popravak 5.364 478 - - 689 3.308 242 34 594 3 16

motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 591 47 - - 22 328 - 3 177 - 14I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme 107 - - - 4 90 - 13 - - -

i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo)J Informacije i komunikacije 337 96 - - 63 106 5 39 28 - -K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 184 82 - - 32 68 1 1 - - -L Poslovanje nekretninama 184 11 - - 1 170 - - - - 2M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 558 200 - - 87 217 7 15 32 - -N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 154 41 - - 18 71 14 6 1 3 -O Javna uprava i odbrana;obavezno soc.osiguranje 1.308 389 - - 275 604 12 - 20 - 8P Obrazovanje 1.575 1.027 - - 270 156 31 11 26 4 50Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 457 148 1 3 62 193 9 7 13 - 25R Umjetnost, zabava i rekreacija 907 31 - - 50 821 5 - - - -S Ostale uslužne djelatnosti 26 2 - - - 24 - - - - -

Ukupno do 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 +

UKUPNO1) 15.949 18 699 2.188 2.877 2.832 2.533 2.253 1.309 825 395 20A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 43 - - - 9 17 - 17 - - - -B Vađenje ruda i kamena 150 - 0 7 4 9 10 20 44 45 11 -C Prerađivačka industrija 2.741 2 265 520 495 400 403 329 150 115 60 2D Proizvodnja i snabdijevanje električnom 68 - 1 2 13 7 17 6 10 8 4 -

energijom, plinom, parom i klimatizacijaE Snabdijevanje vodom; uklanjanje 205 - - 1 21 21 18 26 60 31 22 5

otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo 990 - 14 64 115 329 268 101 60 31 8 -G Trgovina na veliko i na malo; popravak 5.364 3 174 577 1.218 1.077 977 814 335 127 57 5

motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 591 - 6 33 91 70 105 149 99 25 13 -I Djelatnosti pružanja smještaja 107 - - 7 39 13 16 15 4 9 4 -

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 337 - - 7 27 62 68 71 66 28 8 -K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 184 - 1 15 35 38 26 25 18 14 11 1

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 184 - 9 17 63 35 20 31 3 4 2 -M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 558 - 38 78 78 106 95 53 46 41 23 -N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 154 - 10 10 21 30 22 12 17 26 6 -O Javna uprava i odbrana; obavezno 1.308 13 17 121 133 169 184 297 172 135 65 2

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 1.575 - 23 180 277 296 250 200 157 116 71 5Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 457 - 4 56 59 61 38 76 65 68 30 -R Umjetnost, zabava i rekreacija 907 - 135 482 170 90 14 11 3 2 - -S Ostale uslužne djelatnosti 26 - 2 11 9 2 2 - - - - -

1)Ovim istraživanjem nisu obuhvaćeni zaposleni u odbrani , kao ni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama.

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 109

ZAPOSLENOST PREMA INTERVALIMA STAROSTI I DJELATNOSTIMA , 31. Mart / Ožujak 2016.godine

ZAPOSLENOST PREMA STEPENU/STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA I DJELATNOSTIMA ,31. Mart / Ožujak 2016.godine

UkupnoV S S

VŠ SSS NS VKV KV PK NK

Page 103: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

u m3

2015 2016 2015 2016 2015 2016

1.799 1.212 6.139 4.620 5.502 4.540 188

107 - 107 - 80 - -

92 - 92 - 63 - -

- - - - - - -

25 - 25 - - - -

452 208 1.438 1.008 1.283 971 60

- - - - - - -

- - - - - - -

9 84 460 674 365 674 13

- - - - - - -

1.114 920 4.017 2.938 3.711 2.895 115

- - - - - - -

1) Uključuje sitno tehničko drvo, cijepane drvene motke i kolje

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

IIItromjesečje

2016

IndexI-IX 2016I-IX 2015

Cestovni prijevoz robe

Pređeni kilometri vozila, 000 3.988 92,7 81,5

Prevezeno tona robe, 000 44 120 95,7 90,9

Tonski kilometri, 000 23.057 84,7 82,7

Cestovni prijevoz putnika

Pređeni kilometri vozila, 000 314 929 94,6 101,8

Prevezeni putnici, 000 16 52 99,5 131,4

Putnički kilometri, 000 390 94,5 96,7

Gradsko prigradski prijevoz

Pređeni kilometri vozila, 000 118 354 99,2 84,3 85,5

Autobusi 118 354 99,2 84,3 85,5

Prevezeni putnici, 000 15 41 113,9

Autobusi 15 41 113,9

110 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

Prostorno drvo četinara/četinjača

Zalihe(stanjekrajem

mjeseca)2016

UKUPNO

Trupci četinara/četinjača

Jamsko drvo četinara/četinjača

Ostalo dugo drvo četinara/četinjača

PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATAOktobar / Listopad 2016. godine

P r o i z v o d n j a P r o d a j a

X I - X I - X

Trupci lišćara/listača

Jamsko drvo lišćara/listača

Ostalo dugo drvo lišćara/listača

Prostorno drvo lišćara/listača

Ogrjevno drvo četinara/četinjača

Ogrjevno drvo lišćara/listača

Ostalo grubo obrađeno drvo1)

CESTOVNI I GRADSKO - PRIGRADSKI PRIJEVOZ III tromjesečje 2016. godine

I -IX2016

IndexVII-IX 2016IV-VI 2016

IndexVII-IX 2016VII-IX 2015

10.323

58.576

1.186

112,7

107,3

116,6

115,4

115,4

117,2

160,1

103,3

125,0

125,0

Page 104: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

INDUSTRIJA

X 2016Ø 2015

X 2016X 2015

I-X 2016I-X 2015

INDUSTRIJA UKUPNO 106,4 94,6 104,1

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 119,1 106,8 109,6

BB Kapitalni proizvodi 23,1 18,3 99,9

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 85,8 75,4 93,9

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

B VAĐENJE RUDA I KAMENA 256,5 179,9 113,1

07 Vađenje metalnih ruda 270,3 189,5 116,7

08 Vađenje ostalih ruda i kamena 79,4 - -

C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 102,9 91,9 103,9

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda

43,2 39,3 46,5

15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

41,6 45,0 100,9

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, 85,4 - -osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

17 Proizvodnja papira i proizvoda 119,4 119,2 119,9od papira

18 Štampanje i umnožavanje 135,1 103,4 113,2snimljenih zapisa

20 Proizvodnja hemikalija 247,6 - -i hemijskih proizvoda

22 Proizvodnja proizvoda od gume 119,0 93,2 106,9i plastičnih masa

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih 56,1 89,9 65,1mineralnih proizvoda

24 Proizvodnja baznih metala 113,7 107,9 109,3

25 Proizvodnja gotovih metalnih 72,3 61,5 94,8proizvoda, osim mašina i opreme

27 Proizvodnja električne opreme 117,4 - -

28 Proizvodnja mašina 17,3 - -i uređaja, d. n.

29 Proizvodnja motornih vozila, - - - prikolica i poluprikolica

33 Popravak i instaliranje 21,1 - - mašina i opreme

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 111

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNOPREMA GIG, PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Oktobar / Listopad 2016. godine

Page 105: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

UKUPNO 34.648 36.139 104,3 436.942 339.021 77,6 108.007 108.051 100,0 1.039.698 998.631 96,1

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

215 207 96,2 2.232 2.120 95,0 3.718 2.946 79,2 61.382 45.693 74,4

B Vađenje rude i kamena 44 17 38,8 439 291 66,4 173 210 121,7 1.612 1.706 105,8

C Prerađivačka industrija 29.699 30.470 102,6 397.872 296.061 74,4 103.322 104.021 100,7 967.016 941.527 97,4

D Proizvodnja i snabdijevanjeelektričnom energijom, gasom/plinom, paromi klimatizacija

- - - - - - - - - - - -

Ostalo 4.690 5.445 116,1 36.399 40.548 111,4 795 874 110,0 9.688 9.706 100,2

- - - - - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.Prethodni podaci

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

34.648 36.139 104,3 436.942 339.021 77,6 108.007 108.051 100,0 1.039.698 998.631 96,1

0 HRANA I ŽIVE ŽIVOTINJE 1.050 1.137 108,3 52.056 11.560 22,2 20.825 20.907 100,4 210.115 200.155 95,300 Žive životinje 47 - - 671 301 44,9 423 468 110,6 19.968 6.767 33,901 Meso i mesne prerađevine - - - 40.636 - - 3.165 3.051 96,4 33.818 25.443 75,202 Mlijeko,mliječne prerađevine i jaja 471 480 101,9 3.954 4.204 106,3 1.068 1.530 143,3 13.670 14.515 106,203 Ribe, vodozemci i njihove

prerađevine125 34 27,2 615 674 109,6 894 1.208 135,1 5.683 8.412 148,0

04 Žitarice i proizvodi od žitarica 2 22 - 52 61 117,3 3.893 3.450 88,6 30.966 33.510 108,205 Voće i povrće 290 480 165,5 4.655 4.670 100,3 3.537 2.987 84,5 38.876 39.504 101,606 Šećer,šećerne prerađevine i med - - - - 3 - 756 772 102,1 6.026 7.520 124,807 Kafa, čaj, kakao i začini - 4 - 5 59 - 3.725 3.931 105,5 30.668 32.894 107,308 Hrana za životinje 4 - - 23 55 239,1 1.065 1.027 96,4 7.357 8.458 115,009 Ostali jestivi proizvodi 111 117 105,4 1.445 1.533 106,1 2.299 2.483 108,0 23.083 23.132 100,2

1 PIĆA I DUHAN 164 135 82,3 1.217 1.598 131,3 5.990 5.203 86,9 55.714 55.909 100,411 Pića 164 135 82,3 1.217 1.598 131,3 5.990 5.203 86,9 55.714 55.909 100,412 Duhan i proizvodi od duhana - - - - - - - - - - - -

2 SIROVE MATERIJE NEJESTIVE, OSIM GORIVA

448 338 75,4 7.545 4.855 64,3 580 635 109,5 10.141 7.888 77,8

21 Sirove kože i sirovo krzno - - - - - - - - - 3 - -22 Uljano sjemenje i plodovi 2 3 150,0 2 61 - 126 30 23,8 3.171 1.589 50,123 Sirovi i sintetički kaučuk - - - 15 15 100,0 - - - 1 1 100,024 Drvo i pluta 63 73 115,9 542 495 91,3 81 193 238,3 255 713 279,625 Celuloza i papirni otpaci 11 5 45,5 109 153 140,4 2 - - 8 6 75,026 Sirova tekstilna vlaknai njihovi otpaci - - - 2 - - 2 5 250,0 57 76 133,327 Prirodna đubriva i minerali osim goriva 44 9 20,5 456 305 66,9 259 324 125,1 2.056 2.231 108,528 Metalne rude i otpaci od metala 280 248 88,6 6.412 3.766 58,7 - - - 1.976 599 30,329 Sirovine biljne i životinjske,ostale 48 - - 7 60 857,1 110 83 75,5 2.614 2.673 102,3

112 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima,12/16

IZVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

UVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

UKUPNO

Nerazvrstano po kategorijama

Page 106: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

3 MINERALNA GORIVA, MAZIVA I SRODNI PROIZVODI

103 102 99,0 797 873 109,5 1.474 1.787 121,2 34.981 12.764 36,5

32 Ugalj, koks i briketi - 8 - 10 8 80,0 67 123 183,6 362 703 194,233 Nafta i derivati od nafte 103 94 91,3 787 865 109,9 1.407 1.664 118,3 34.537 12.060 34,934 Prirodni i industrijski gas - - - - - - - - - 82 1 1,235 Električna energija - - - - - - - - - - - -

4 ULJA, MASTI I VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PORIJEKLA

- - - - - - 606 470 77,6 5.518 4.599 83,3

41 Životinjska ulja i masti - - - - - - 90 117 130,0 373 577 154,742 Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana - - - - - - 465 345 74,2 4.897 3.832 78,343 Prerađena biljna i životinjska ulja i masnoće - - - - - - 51 8 15,7 248 190 76,6

5 HEMIJSKI/KEMIJSKI PROIZVODI 1.446 1.034 71,5 7.952 12.582 158,2 17.838 15.068 84,5 180.127 179.066 99,451 Organske hemikalije/kemikalije 1 - - 5 4 80,0 332 277 83,4 3.072 3.751 122,152 Anorganske hemikalije/kemikalije - - - 16 11 68,8 113 125 110,6 1.606 1.110 69,153 Boje i štavila 36 49 136,1 467 373 79,9 1.883 1.470 78,1 13.771 13.755 99,954 Medicinski i farmaceutski proizvodi - - - - 15 - 139 76 54,7 1.504 1.159 77,155 Toaletni proizvodi i proizvodi za čišćenje 433 441 101,8 1.142 4.318 378,1 8.151 6.451 79,1 76.126 73.811 97,056 Vještačka đubriva - - - 9 8 88,9 1.414 603 42,6 15.648 17.732 113,357 Plastične mase u primarnim oblicima 158 2 1,3 99 959 968,7 2.657 2.304 86,7 29.328 27.902 95,158 Plastične mase,ne-primarni oblici 768 454 59,1 5.606 6.059 108,1 1.397 1.369 98,0 14.815 13.604 91,859 Ostale hemikalije/kemikalije 50 88 176,0 608 835 137,3 1.752 2.393 136,6 24.257 26.242 108,2

6 INDUSTRIJSKI PROIZVODI, RAZVRSTANI UGLAVNOM PO VRSTI SIROVINA

11.139 13.240 118,9 201.773 126.066 62,5 30.937 29.097 94,1 283.068 270.512 95,6

61 Koža, krzno i proizvodi od kože i krzna 7 - - 30 62 206,7 312 210 67,3 3.407 4.601 135,062 Guma i gumeni proizvodi 174 104 59,8 1.402 1.493 106,5 8.073 5.819 72,1 42.333 46.402 109,663 Proizvodi od drveta, osim namještaja 37 13 35,1 488 303 62,1 213 270 126,8 2.154 2.088 96,964 Papir, ljepenka i ostali slični proizvodi 1.184 1.171 98,9 11.969 11.405 95,3 5.778 5.734 99,2 54.036 57.484 106,465 Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi 9 5 55,6 114 93 81,6 930 1.014 109,0 7.335 9.075 123,766 Proizvodi od nemetalnih minerala 500 780 156,0 8.515 6.315 74,2 2.723 2.444 89,8 24.880 24.832 99,867 Željezo i čelik 311 305 98,1 3.828 3.252 85,0 896 901 100,6 9.441 8.351 88,568 Obojeni metali 7.017 8.456 120,5 157.422 80.772 51,3 8.635 9.109 105,5 111.236 83.623 75,269 Metalni proizvodi 1.900 2.406 126,6 18.005 22.371 124,2 3.377 3.596 106,5 28.246 34.056 120,6

7 MAŠINE/STROJEVI I TRANSPORTNA SREDSTVA

12.799 12.150 94,9 112.859 118.069 104,6 21.709 25.172 116,0 180.967 193.839 107,1

71 Pogonske mašine i oprema - 2 - 39 109 279,5 89 211 237,1 1.338 1.285 96,072 Mašine specijalizirane za određene industrije 217 591 272,4 3.554 4.354 122,5 2.113 5.802 274,6 31.825 25.852 81,273 Mašine za obradu metala 8 10 125,0 43 63 146,5 106 685 646,2 1.315 3.733 283,974 Ostale industrijske mašine i dijelovi 419 284 67,8 3.615 2.822 78,1 3.375 3.288 97,4 31.601 32.977 104,475 Kancelarijske mašine i mašine za automatsku

obradu podataka145 141 97,2 1.092 1.076 98,5 310 514 165,8 5.994 5.800 96,8

76 Telekomunikacijski aparati i aparati za snimanje zvuka

- 11 - 105 46 43,8 2.335 2.175 93,1 12.282 14.692 119,6

77 Električne mašine, aparati i uređaji 11.533 10.888 94,4 100.766 106.558 105,7 5.120 3.773 73,7 33.397 32.688 97,978 Drumska vozila 477 223 46,8 3.645 3.041 83,4 8.261 8.724 105,6 63.157 76.811 121,679 Ostala transportna vozila - - - - - - - - - 58 1 1,7

8 RAZNI INDUSTRIJSKI PROIZVODI 7.499 8.003 106,7 52.743 63.418 120,2 8.048 9.712 120,7 79.067 73.899 93,581 Montažne zgrade, sanitarni, rasvjetni i grijaći

uređaji300 324 108,0 1.578 1.574 99,7 1.156 1.183 102,3 8.658 8.797 101,6

82 Namještaj i njegovi dijelovi 40 35 87,5 1.165 965 82,8 796 861 108,2 6.753 7.017 103,983 Torbe, tašne, neseseri i slični proizvodi 1 4 400,0 115 88 76,5 74 159 214,9 1.515 1.121 74,084 Odjeća 6 5 83,3 181 78 43,1 1.064 1.177 110,6 9.259 7.078 76,485 Obuća 500 275 55,0 5.149 5.523 107,3 800 1.060 132,5 14.031 8.524 60,887 Naučni i kontrolni instrumenti 26 10 38,5 122 152 124,6 310 420 135,5 2.489 3.222 129,488 Fotografski i optički proizvodi, satovi 13 13 100,0 186 158 84,9 392 225 57,4 2.930 3.105 106,089 Ostali industrijski proizvodi 6.613 7.337 111,1 44.247 54.880 124,0 3.456 4.627 133,6 33.432 35.035 104,8

9 Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama - - - - - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 113

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4 (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 107: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

34.648 36.139 104,3 436.942 339.021 77,6 108.007 108.051 100,0 1.039.698 998.631 96,1

1. Hrana i pića 1.212 1.272 105,0 53.237 13.095 24,6 26.193 25.323 96,7 264.423 251.366 95,1

2. Industrijski materijali 24.475 25.510 104,2 317.343 248.918 78,4 33.762 32.536 96,4 370.309 326.731 88,2

3. Goriva i maziva 121 121 100,0 943 969 102,8 1.964 2.213 112,7 14.694 16.950 115,4

4. Kapitalni proizvodi (osim transportnihsredstava), dijelovi i pribor

2.012 2.409 119,7 16.326 19.890 121,8 11.666 16.039 137,5 109.681 111.874 102,0

5. Transportna sredstva, njihovi dijelovi i pribor

1.165 839 72,0 11.052 9.743 88,2 17.324 15.112 87,2 110.699 126.008 113,8

6. Proizvodi za široku potrošnju 5.663 5.988 105,7 38.041 46.406 122,0 17.098 16.828 98,4 169.892 165.692 97,5

7. Proizvodi, drugdje nespomenuti - - - - - - - - - - 10 -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

UKUPNO 34.648 36.139 104,3 436.942 339.021 77,6 108.007 108.051 100,0 1.039.698 998.631 96,1

ZEMLJE EU 26.946 29.982 111,3 327.392 275.570 84,2 83.951 82.921 98,8 783.361 782.231 99,9

Austrija 4.711 5.668 120,3 47.777 52.491 109,9 2.860 2.732 95,5 25.164 23.297 92,6Belgija 264 253 95,8 728 858 117,9 686 617 89,9 8.027 8.206 102,2Bugarska 127 385 303,1 813 1.461 179,7 370 370 100,0 2.765 3.146 113,8Češka 332 424 127,7 552 2.496 452,2 982 1.029 104,8 13.140 8.534 64,9Kipar - - - - - - - - - 3 1 33,3Danska 15 - - 860 15 1,7 84 198 235,7 753 936 124,3Estonija - 2 - - 2 - 8 - - 24 29 120,8Finska - - - - 78 - 102 30 29,4 923 747 80,9Francuska 109 91 83,5 3.007 3.201 106,5 3.667 2.893 78,9 26.785 30.177 112,7Grčka - - - - - - 263 371 141,1 4.227 3.243 76,7Hrvatska 7.684 7.785 101,3 120.954 82.400 68,1 17.536 17.697 100,9 176.995 164.804 93,1Irska - 14 - 6 93 - 63 60 95,2 1.231 867 70,4Italija 1.328 1.113 83,8 26.770 16.638 62,2 12.341 12.545 101,7 145.819 136.481 93,6Latvija (Letonija) - - - - - - 120 125 104,2 207 331 159,9Litvanija - 2 - - 2 - 22 93 422,7 364 438 120,3Luksemburg - 2 - - 11 - 127 148 116,5 1.569 1.333 85,0Mađarska 986 541 54,9 4.494 4.957 110,3 3.696 2.708 73,3 27.203 28.419 104,5Malta - - - - - - - - - 1 - -Nizozemska (Holandija) 109 312 286,2 4.471 2.862 64,0 2.668 2.848 106,7 28.472 29.466 103,5Njemačka 4.795 6.049 126,2 59.368 51.084 86,0 19.650 18.188 92,6 144.518 171.171 118,4Poljska 136 68 50,0 1.641 1.202 73,2 6.480 6.533 100,8 63.852 54.608 85,5Portugal - - - - - - 263 396 150,6 1.625 1.636 100,7

114 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima,12/16

IZVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJIEKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4

UVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

UKUPNO

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 108: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

Rumunija 13 25 192,3 183 398 217,5 1.727 1.266 73,3 11.634 11.683 100,4Slovačka 251 193 76,9 1.093 2.165 198,1 1.446 1.223 84,6 11.776 11.586 98,4Slovenija 5.656 6.654 117,6 51.635 50.038 96,9 5.679 5.731 100,9 55.899 57.312 102,5Španija 37 6 16,2 13 132 - 1.042 3.360 322,5 13.566 14.722 108,5Švedska 253 292 115,4 2.813 2.565 91,2 735 522 71,0 4.859 5.929 122,0Velika Britanija 140 103 73,6 214 421 196,7 1.334 1.238 92,8 11.960 13.129 109,8

ZEMLJE EFTE 493 503 102,0 3.483 4.904 140,8 383 429 112,0 5.470 6.406 117,1Island - - - - - - - - - - - -Lihtenštajn - - - - - - - - - - - -Norveška 126 101 80,2 218 853 391,3 - - - 14 1.563 -Švicarska 367 402 109,5 3.265 4.051 124,1 383 429 112,0 5.456 4.843 88,8

OSTALE EVROPSKE ZEMLJE 6.816 5.506 80,8 103.474 55.918 54,0 11.123 10.618 95,5 112.671 91.171 80,9Albanija 161 426 264,6 1.414 2.068 146,3 92 17 18,5 197 356 180,7Crna Gora 3.805 2.279 59,9 42.142 29.340 69,6 352 427 121,3 21.862 3.023 13,8Kosovo 628 942 150,0 6.329 7.330 115,8 - - - - - -Makedonija 675 731 108,3 5.488 6.867 125,1 1.291 1.266 98,1 10.292 11.886 115,5Ruska Federacija - 92 - 88 312 354,5 2.441 2.920 119,6 6.390 16.945 265,2Srbija 1.547 1.036 67,0 7.793 10.000 128,3 4.181 3.683 88,1 50.969 37.336 73,3Turska - - - 40.220 1 0,0 2.503 2.095 83,7 20.068 19.272 96,0Ostale zemlje - - - - - - 263 210 79,8 2.893 2.353 81,3

AFRIKA 265 90 34,0 934 1.734 185,7 511 260 50,9 3.685 3.135 85,1ZEMLJE SJEVERNE AFRIKE 265 90 34,0 859 1.678 195,3 376 217 57,7 2.491 2.585 103,8OSTALE AFRIČKE ZEMLJE - - - 75 56 74,7 135 43 31,9 1.194 550 46,1

AMERIKA 13 57 438,5 983 566 57,6 2.965 2.661 89,7 27.649 28.566 103,3ZEMLJE SJEVERNE AMERIKE 13 57 438,5 983 566 57,6 866 825 95,3 8.941 8.151 91,2

Kanada 13 9 69,2 17 22 129,4 353 228 64,6 2.355 2.961 125,7SAD - 48 - 966 544 56,3 513 597 116,4 6.586 5.190 78,8Ostale zemlje - - - - - - - - - - - -

ZEMLJE CENTRALNE AMERIKE �I KARIBA - - - - - - 193 282 146,1 2.561 5.049 197,1ZEMLJE JUŽNE AMERIKE - - - - - - 1.906 1.554 81,5 16.147 15.366 95,2

AZIJA 10 1 10,0 652 224 34,4 9.064 11.144 122,9 106.824 86.936 81,4 - - - 134 111 82,8 422 989 234,4 6.542 6.884 105,2

OSTALE ZEMLJE AZIJE 10 1 10,0 518 113 21,8 8.642 10.155 117,5 100.282 80.052 79,8Indija - - - - - - 485 512 105,6 6.196 4.947 79,8Japan - - - - 6 - 201 210 104,5 2.555 2.719 106,4Kina 10 - - - 76 - 6.276 6.857 109,3 71.754 53.846 75,0Malezija - - - - - - 154 315 204,5 1.224 1.919 156,8Ostale zemlje - 1 - 518 31 6,0 1.526 2.261 148,2 18.553 16.621 89,6

105 - - 24 105 437,5 10 15 150,0 38 42 110,5

AUSTRALIJA I NOVI ZELAND 105 - - 24 105 437,5 10 8 80,0 27 28 103,7Australija 105 - - 24 105 437,5 10 8 80,0 11 26 236,4Novi Zeland - - - - - - - - - 16 2 12,5Ostale zemlje - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - 7 - 11 14 127,3

Neraspoređeno - - - - - - - 3 - - 144 -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 115

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

ZEMLJE BLISKOG I SREDNJEGISTOKA

ZEMLJE OKEANIJE I POLARNOGREGIONA

OSTALE ZEMLJE OKEANIJEI POLARNOG REGIONA

Page 109: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

TURIZAM

X2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

X 2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

UKUPNO 303 97,7 3.010 84,6 391 93,5 4.918 90,7

Domaći 148 146,5 1.209 98,4 177 156,6 1.614 103,5 Strani 155 74,2 1.801 77,3 214 70,2 3.304 85,5

BROJ LEŽAJA 169

UKUPNO 303 97,7 3.010 84,6 391 93,5 4.918 90,7

Hoteli i sličan smještaj 303 97,7 3.010 84,6 391 93,5 4.918 90,7 Odmarališta i slični objekti - - - - - - - - za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - - - - - - - Ostali smještaj - - - - - - - -

DOMAĆI 148 146,5 1.209 98,4 177 156,6 1.614 103,5

Hoteli i sličan smještaj 148 146,5 1.209 98,4 177 156,6 1.614 103,5 Odmarališta i slični objekti - - - - - - - - za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - - - - - - - Ostali smještaj - - - - - - - -

STRANI 155 74,2 1.801 77,3 214 70,2 3.304 85,5

Hoteli i sličan smještaj 155 74,2 1.801 77,3 214 70,2 3.304 85,5 Odmarališta i slični objekti - - - - - - - - za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - - - - - - - Ostali smještaj - - - - - - - -

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

UKUPNO 241 79,5 329 84,1 62 20,5 62 15,9

Domaći 123 51,0 152 46,2 25 40,3 25 40,3 Strani 118 49,0 177 53,8 37 59,7 37 59,7

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

UKUPNO 263 86,8 346 88,5 40 13,2 45 11,5

Domaći 123 46,8 152 43,9 25 62,5 25 55,6 Strani 140 53,2 194 56,1 15 37,5 20 44,4

116 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VRSTAMA OBJEKATA

TURISTIČKI PROMET ZA OKTOBAR/ LISTOPAD 2016. GODINE KAPACITETI, TURISTI I NOĆENJA

Dolasci turista Noćenja turista

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA

Individualno Organizirano

dolasci turista noćenje turista dolasci turista noćenje turista

SVRHA DOLASKA TURISTA

Poslovno Ostalo

dolasci turista noćenje turista dolasci turista noćenje turista

Page 110: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

TURIZAM

X2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

X 2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

UKUPNO STRANI 155 74,2 1.801 77,3 214 70,2 3.304 85,5

Albanija - - 3 - - - 13 - Austrija 5 55,6 62 77,5 5 41,7 132 89,8 Belgija - - 2 40,0 - - 4 66,7 Bugarska - - 7 41,2 - - 8 38,1 Crna Gora 2 200,0 21 56,8 2 200,0 26 60,5 Češka 3 - 16 160,0 4 - 44 220,0 Danska - - 6 200,0 - - 6 200,0 Estonija - - - - - - - - Finska - - - - - - - - Francuska - - 11 35,5 - - 28 46,7 Grčka 2 - 12 - 5 - 31 221,4 Holandija / Nizozemska - - 14 280,0 - - 23 - Hrvatska 90 94,7 784 73,2 122 105,2 1.208 71,9 Irska - - - - - - - - Island - - - - - - - - Italija 15 65,2 152 86,9 34 73,9 440 134,6 Kipar - - - - - - - - Latvija - - - - - - - - Litvanija - - - - - - - - Luksemburg - - 1 - - - 1 - Mađarska - - 8 61,5 - - 8 61,5 Makedonija B.J.R. - - 19 105,6 - - 23 121,1 Malta - - - - - - - - Norveška - - 3 100,0 - - 12 240,0 Njemačka 1 4,8 145 99,3 1 2,4 275 112,2 Poljska - - 17 51,5 - - 24 44,4 Portugal / Portugalija - - 2 200,0 - - 3 - Rumunija / Rumunjska - - 14 200,0 - - 23 287,5 Rusija - - 20 250,0 - - 145 - Slovačka 1 - 9 112,5 2 - 16 114,3 Slovenija 8 44,4 164 94,8 11 52,4 212 103,9 Srbija 21 87,5 194 87,4 21 80,8 221 78,7 Španija / Španjolska 1 - 10 90,9 1 - 19 57,6 Švajcarska / Švicarska 1 25,0 5 25,0 1 25,0 7 29,2 Švedska - - 6 50,0 - - 8 33,3 Turska 1 20,0 13 12,9 1 20,0 24 10,4 Ujedinjeno Kraljevstvo - - 10 52,6 - - 28 96,6 Ukrajina - - 3 75,0 - - 11 275,0 Ostale evropske zemlje - - 9 90,0 - - 65 - Egipat - - - - - - - - Južnoafrička Republika - - - - - - - - Ostale afričke zemlje - - 1 - - - 3 - Kanada 1 50,0 3 27,3 1 4,6 8 19,5 SAD - - 15 45,5 - - 100 57,1 Ostale sjeverno-američke zemlje - - - - - - - - Brazil 2 - 4 80,0 2 - 15 214,3 Ostale zemlje Južne 1 - 2 100,0 1 - 2 25,0 i Srednje Amerike Indija - - - - - - - - Iran - - 1 - - - 1 - Izrael - - 3 60,0 - - 5 55,6 Japan - - 1 - - 7 - Južna Koreja - - 1 - - - 7 - Kuvajt - - - - - - - - Narodna Republika Kina - - 1 7,1 - - 1 3,3 Saudijska Arabija - - - - - - - - Bahrein - - - - - - - - Katar - - - - - - - - Ujed.Arapski Emirati - - - - - - - - Ostale azijske zemlje - - 2 50,0 - - 2 13,3 Australija - - 25 - - - 65 - Novi Zeland - - - - - - - - Ostale zemlje Okeanije - - - - - - - -

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 117

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ZEMLJAMA PREBIVALIŠTA

Dolasci turista Noćenja turista

Page 111: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

KANTON SARAJEVO

Page 112: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

muški ženski sa stručnompomoći

bez stručnepomoći muški ženski

UKUPNO 417 414 213 201 3 417 - - 331 163 168 1 7 277 20

Centar 64 63 34 29 1 64 - - 56 25 31 - 1 56 7Sarajevo

Hadžići 29 29 18 11 - 29 - - 15 4 11 - 1 7 -

Ilidža 56 56 32 24 - 56 - - 50 28 22 - - 36 2

Ilijaš 24 24 13 11 - 24 - - 10 6 4 - 1 20 1

Novi 103 101 44 57 2 103 - - 81 36 45 - 2 76 5GradSarajevo

Novo 79 79 37 42 - 79 - - 54 30 24 - - 34 1Sarajevo

Stari 32 32 20 12 - 32 - - 46 24 22 1 2 24 3GradSarajevo

Trnovo 1 1 1 - - 1 - - - - - - - 3 -

Vogošća 29 29 14 15 - 29 - - 19 10 9 - - 21 1

UKUPNO 3.782 3.768 1.996 1.772 14 3.782 - - 3.393 1.641 1.752 20 56 2.277 134

Centar 526 519 285 234 7 526 - - 595 284 311 6 6 364 23Sarajevo

Hadžići 225 223 108 115 2 225 - - 172 78 94 2 1 127 6

Ilidža 562 562 292 270 - 562 - - 432 229 203 5 10 344 19

Ilijaš 228 227 132 95 1 228 - - 140 66 74 - 2 117 4

Novi 1.019 1.016 539 477 3 1.019 - - 834 380 454 - 23 584 34GradSarajevo

Novo 589 589 294 295 - 589 - - 598 296 302 4 4 342 24Sarajevo

Stari 341 341 196 145 - 341 - - 394 195 199 2 4 217 15GradSarajevo

Trnovo 7 7 3 4 - 7 - - 36 17 19 - 3 14 1

Vogošća 285 284 147 137 1 285 - - 192 96 96 1 3 168 8

120 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

Brojzaklju-čenih

brakovaukupno

po spolu u zdrav-stvenoj

ustanovi

na drugom mjestu

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTAZa period januar / siječanj - oktobar / listopad 2016. godine - prethodni podaci

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTAZa mjesec oktobar / listopad 2016. godine - prethodni podaci

Brojrazve-denih

brakova

Općine Ukupnorođeni

Ž i v o r o đ e n i

Mrtvo-rođeni

M j e s t o p o r o đ a j a

ukupno

po spoluumrla

dojenčadnasilnesmrti

U m r l i O d t o g a

Page 113: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

UKUPNO 126.609 130.540 103,1 100,2 1.024 1.012 98,8 100,2 1.585 1.567 98,9 100,3A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 856 1.009 117,9 100,3 827 868 105,0 97,0 1.251 1.315 105,1 97,4B Vađenje ruda i kamena 118 76 64,4 100,0 861 1.074 124,7 124,0 1.316 1.657 125,9 125,2C Prerađivačka industrija 12.830 12.803 99,8 99,9 726 756 104,1 101,2 1.106 1.151 104,1 101,1D Proizvodnja i snabdijevanje 1.982 1.933 97,5 99,9 1.516 1.489 98,2 97,8 2.365 2.322 98,2 97,7

električnom energijom, plinom,parom i klimatizacija

E Snabdijevanje vodom; uklanjanje 2.379 2.448 102,9 100,3 893 935 104,7 102,5 1.357 1.427 105,2 102,6otpadnih voda, upravljanje otpadomte djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo 5.910 5.786 97,9 100,2 670 679 101,3 100,6 1.014 1.030 101,6 100,7G Trgovina na veliko i na malo; 23.548 24.088 102,3 100,0 743 759 102,2 101,1 1.139 1.166 102,4 101,2

popravak motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 7.710 7.689 99,7 100,1 998 999 100,1 101,9 1.535 1.536 100,1 102,0I Djelatnosti pružanja smještaja 5.950 6.950 116,8 100,5 541 555 102,6 99,5 817 838 102,6 99,3

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 7.634 7.802 102,2 100,1 1.235 1.247 101,0 98,8 1.926 1.950 101,2 99,2K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 5.495 5.467 99,5 100,3 1.550 1.530 98,7 101,0 2.433 2.402 98,7 101,1

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 1.226 1.523 124,2 99,7 926 912 98,5 105,8 1.432 1.408 98,3 106,0M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 6.989 7.094 101,5 100,1 1.020 1.036 101,6 103,4 1.590 1.611 101,3 103,2N Administrativne i pomoćne uslužne 4.330 5.827 134,6 99,8 519 471 90,8 101,3 787 712 90,5 101,1

djelatnostiO Javna uprava i odbrana; obavezno 15.767 15.653 99,3 99,9 1.367 1.391 101,8 100,7 2.132 2.173 101,9 100,7

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 10.062 10.062 100,0 102,5 1.032 1.001 97,0 98,8 1.598 1.562 97,7 99,6Q Djelatnosti zdravstvene socijalna 9.475 9.335 98,5 99,8 1.124 1.094 97,3 97,4 1.744 1.693 97,1 97,4

zaštiteR Umjetnost, zabava i rekreacija 1.700 1.942 114,2 100,2 959 981 102,3 97,9 1.477 1.518 102,8 97,9S Ostale uslužne djelatnosti 2.648 3.053 115,3 100,5 1.187 1.172 98,7 97,6 1.838 1.815 98,7 97,5

A 895B 866C 747D 1 522E 912F 675G 751H 980I 558J 1 262K 1 515L 862M 1 002N 465O 1 381P 1 013Q 1 123R 1 002S 1 201

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 121

Struktura zaposlenih, oktobar / listopad 2016. Prosječna neto plaća u KM, oktobar / listopad 2016.

ZAPOSLENOST I PLAĆE PO PODRUČJIMA KD BiH 2010

Broj zaposlenih Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

A 1%

B 0% C

10% D

2% E 2%

F 5%

G 19%

H 6%

I 5% J

6%

K 4%

L 1%

M 5%

N 3%

O 13%

P 8%

Q 8%

R 1%

S 2%

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.800

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

Page 114: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

UKUPNO 126.609 130.540 103,1 100,2 1.024 1.012 98,8 100,2 1.567 98,9 100,3Centar Sarajevo 39.851 41.877 105,1 100,3 1.234 1.175 95,2 99,5 1.829 95,2 99,6Hadžići 4.006 4.289 107,1 100,5 827 820 99,2 99,9 1.257 99,0 99,8Ilidža 16.862 17.365 103,0 99,6 823 830 100,9 102,5 1.283 101,7 103,3IIijaš 3.299 3.853 116,8 100,5 645 651 100,9 101,2 982 101,3 101,1Novi Grad Sarajevo 24.452 24.927 101,9 100,1 863 867 100,5 100,1 1.339 100,8 100,3Novo Sarajevo 23.660 22.822 96,5 100,2 1.087 1.108 101,9 100,2 1.721 102,1 100,2Stari Grad Sarajevo 9.715 10.170 104,7 100,9 1.000 1.036 103,6 101,3 1.603 103,6 101,5Trnovo 310 331 106,8 100,3 813 823 101,2 99,0 1.255 101,3 98,0Vogošća 4.454 4.906 110,1 101,0 772 768 99,5 99,5 1.174 99,7 99,7

Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV

UKUPNO 69.074 8.530 747 21.790 338 329 18.157 359 18.824Centar Sarajevo 7.456 1.472 141 2.495 43 28 1.648 42 1.587Hadžići 5.573 289 21 1.472 1 13 1.752 19 2.006Ilidža 11.424 1.140 109 3.601 57 65 3.075 92 3.285IIijaš 5.182 295 17 1.209 19 14 1.495 34 2.099Novi Grad Sarajevo 19.327 2.363 201 6.264 106 83 5.227 89 4.994Novo Sarajevo 8.288 1.643 146 2.965 57 48 1.848 38 1.543Stari Grad Sarajevo 6.079 790 68 2.116 36 46 1.582 23 1.418Trnovo 481 31 1 105 1 5 117 - 221Vogošća 5.264 507 43 1.563 18 27 1.413 22 1.671

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

Struktura nezaposlenih osoba prema stručnoj spremi, oktobar / listopad 2016.

122 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

Oktobar / Listopad 2016

Općine

ZAPOSLENOST I PLAĆE PO OPĆINAMA

Broj zaposlenih Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

NEZAPOSLENE OSOBE PREMA STRUČNOJ SPREMI1/

VSS 12,3%

VŠS 1,1%

SSS 31,5%

NSS 0,5%

VKV 0,5%

KV 26,3%

PKV 0,5%

NKV 27,3%

Page 115: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

Svega Doktori Magistri

UKUPNO1) 114.623 34.833 1.834 2.385 4.893 54.138 3.158 3.183 10.855 870 2.693

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 560 90 1 4 4 153 - 1 94 143 75B Vađenje ruda i kamena 107 13 - 1 2 86 - 1 4 - 1C Prerađivačka industrija 10.969 1.604 11 122 258 5.149 391 519 2.527 108 413D Proizvodnja i snabdijevanje električnom 1.917 656 15 65 47 554 16 323 270 27 24

energijom, plinom, parom i klimatizacijaE Snabdijevanje vodom;uklanjanje otpadnih voda, 2.388 211 - 13 49 710 10 226 751 54 377

upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okolišaF Građevinarstvo 5.210 597 1 20 113 2.563 176 495 1.075 75 116G Trgovina na veliko i na malo; popravak 20.720 3.284 14 183 545 14.357 308 112 1.849 57 208

motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 6.636 956 3 64 227 2.919 156 345 1.799 130 104I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme 2.620 250 1 18 38 1.768 58 78 302 28 98

i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo)J Informacije i komunikacije 7.664 3.162 20 236 447 3.241 104 387 279 6 38K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 5.340 2.925 17 301 361 1.911 71 10 45 7 10L Poslovanje nekretninama 1.402 365 - 14 40 618 85 26 218 2 48M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 6.055 2.891 90 482 389 2.102 79 167 271 66 90N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5.421 481 5 15 79 4.111 231 29 329 77 84O Javna uprava i odbrana;obavezno soc.osiguranje 15.587 7.060 36 128 711 6.815 350 140 316 16 179P Obrazovanje 9.832 6.575 831 475 918 1.205 265 97 248 17 507Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 8.845 2.543 747 149 549 4.317 726 198 229 55 228R Umjetnost, zabava i rekreacija 1.750 578 8 19 64 772 62 24 212 2 36S Ostale uslužne djelatnosti 1.600 592 34 76 52 787 70 5 37 - 57

Ukupno do 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 +

UKUPNO1) 114.623 79 3.525 12.320 18.642 19.296 15.975 14.067 14.027 10.982 5.137 573A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 560 - 15 45 67 68 73 120 91 59 19 3B Vađenje ruda i kamena 107 - 2 11 19 20 15 15 12 5 4 4C Prerađivačka industrija 10.969 18 563 1.357 1.820 1.798 1.349 1.375 1.451 928 282 28D Proizvodnja i snabdijevanje električnom 1.917 - 12 99 190 214 236 262 366 359 171 8

energijom, plinom, parom i klimatizacijaE Snabdijevanje vodom; uklanjanje 2.388 - 49 118 246 295 359 364 439 364 144 10

otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo 5.210 2 135 501 785 843 711 684 744 545 208 52G Trgovina na veliko i na malo; popravak 20.720 18 1.238 3.459 4.717 3.869 2.667 2.017 1.549 879 271 36

motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 6.636 - 144 464 762 921 859 1.068 1.227 859 307 25I Djelatnosti pružanja smještaja 2.620 9 175 417 472 413 360 284 247 170 67 6

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 7.664 19 250 1.039 1.378 1.301 977 883 853 659 294 11K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 5.340 1 80 610 1.101 1.118 837 503 524 419 141 6

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 1.402 - 16 160 186 240 218 189 168 170 53 2M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 6.055 2 237 985 995 1.044 748 601 585 552 258 48N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5.421 7 267 823 1.112 1.055 830 566 388 233 125 15O Javna uprava i odbrana; obavezno 15.587 2 126 829 1.690 2.431 2.585 2.332 2.319 2.057 1.114 102

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 9.832 1 55 611 1.440 1.660 1.451 1.261 1.155 1.225 810 163Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 8.845 - 111 542 1.176 1.469 1.255 1.106 1.442 1.132 584 28R Umjetnost, zabava i rekreacija 1.750 - 42 123 268 302 215 211 261 192 128 8S Ostale uslužne djelatnosti 1.600 - 8 127 218 235 230 226 206 175 157 18

1)Ovim istraživanjem nisu obuhvaćeni zaposleni u odbrani , kao ni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama.

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 123

ZAPOSLENOST PREMA INTERVALIMA STAROSTI I DJELATNOSTIMA , 31. Mart / Ožujak 2016.godine

ZAPOSLENOST PREMA STEPENU/STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA I DJELATNOSTIMA ,31. Mart / Ožujak 2016.godine

UkupnoV S S

VŠ SSS NS VKV KV PK NK

Page 116: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

u hilj./tis.m3

2015 2016 2015 2016 2015 2016

15 12 119 114 121 113 5

5 4 51 48 53 48 1

1 1 7 7 9 7 0

- 0 0 0 0 0 0

2 2 18 17 16 15 1

1 1 11 11 12 11 0

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

0 0 1 1 2 1 -

6 4 31 31 29 30 2

- - - - - - -

1) Uključuje sitno tehničko drvo, cijepane drvene motke i kolje

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

IIItromjesečje

2016

IndexI-IX 2016I-IX 2015

Cestovni prijevoz robe

Pređeni kilometri vozila, 000 1.110 65,5 103,5

Prevezeno tona robe, 000 7 70,0 96,0

Tonski kilometri, 000 8.731 61,2 107,8

Cestovni prijevoz putnika

Pređeni kilometri vozila, 000 3.338 99,4

Prevezeni putnici, 000 633 89,9 99,9

Putnički kilometri, 000 73.499 99,9

Gradsko - prigradski prijevoz

Pređeni kilometri ukupno, 000 2.809 89,5 100,2

Tramvaji 502 90,0 94,3

Autobusi 1.916 88,0 100,0

Trolejbusi 391 96,8 110,9

Prevezeni putnici, 000 21.657 86,7 99,6

Tramvaji 9.597 87,7 99,2

Autobusi 8.372 85,1 100,4

Trolejbusi 3.688 87,7 99,2

124 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

107,0

Zalihe(stanjekrajem

mjeseca)2016

X I - X

91,2

9.283

I - X

P r o d a j a

IndexVII-IX 2016IV-VI 2016

1.610

8.888

UKUPNO

33.365

24

4.062

201.973

Trupci četinara/četinjača

Jamsko drvo četinara/četinjača

Ostalo dugo drvo četinara/četinjača

100,0

100,0

90,8

99,1

99,9

PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATAOktobar / Listopad 2016. godine

IndexVII-IX 2016VII-IX 2015

CESTOVNI I GRADSKO - PRIGRADSKI PRIJEVOZ III tromjesečje 2016. godine

Ogrjevno drvo četinara/četinjača

Ogrjevno drvo lišćara/listača

Ostalo grubo obrađeno drvo1)

I - IX2016

Prostorno drvo četinara/četinjača

Trupci lišćara/listača

Jamsko drvo lišćara/listača

Ostalo dugo drvo lišćara/listača

Prostorno drvo lišćara/listača

P r o i z v o d n j a

105,7

31.181

27.194

11.984

1.862

101,9

98,6

94,9

98,3

97,6

96,9

98,8

96,8

70.359

1.202

6.076

Page 117: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

INDUSTRIJA

X 2016Ø 2015

X 2016X 2015

I-X 2016I-X 2015

INDUSTRIJA UKUPNO 106,4 92,6 97,4PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMAAI Intermedijarni proizvodi 107,3 62,5 96,5AE Energija 102,7 105,4 100,9BB Kapitalni proizvodi 128,7 125,6 102,7CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 125,5 110,8 111,0CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 100,8 90,4 94,2

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

B VAĐENJE RUDA I KAMENA 23,7 16,2 28,3

08 Vađenje ostalih ruda i kamena 23,7 16,2 28,3

C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 107,4 90,0 96,7

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 105,4 99,2 105,111 Proizvodnja pića 74,6 100,9 94,612 Proizvodnja duhanskih proizvoda 75,8 66,4 75,414 Proizvodnja odjeće 102,5 86,0 107,515 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 78,2 80,5 82,216 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim

namještaja; proizvodnja predmeta od slamei pletarskih materijala

94,6 79,8 84,6

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 150,8 - -

18 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 170,9 158,8 133,519 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 68,6 100,0 87,4

20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 88,8 84,9 90,721 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

i farmaceutskih preparata123,1 83,9 87,1

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa

155,9 109,9 117,9

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

112,0 81,1 99,0

24 Proizvodnja baznih metala 64,2 103,5 121,5

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

142,9 65,8 103,0

26 Proizvodnja računara te elektroničkihi optičkih proizvoda

77,9 60,0 73,1

27 Proizvodnja električne opreme 76,7 68,3 84,8

28 Proizvodnja mašina i uređaja, d. n. 101,9 81,8 106,0

29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

103,6 257,6 95,2

31 Proizvodnja namještaja 124,0 110,2 110,932 Ostala prerađivačka industrija 81,4 94,3 76,8

33 Popravak i instaliranje mašina i opreme 118,6 111,5 118,0

D 102,7 105,4 100,9

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom i plinom (osim 35.3)¹

102,7 105,4 100,9

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 125

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNOPREMA GIG, PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Oktobar / Listopad 2016. godine

Page 118: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

UKUPNO 86.093 79.539 92,4 845.066 765.944 90,6 312.252 330.666 105,9 2.990.227 2.973.788 99,5

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

2.858 1.940 67,9 10.803 14.303 132,4 5.615 6.640 118,3 83.912 71.383 85,1

B Vađenje rude i kamena 68 63 91,7 1.155 750 64,9 3.426 1.962 57,3 103.878 57.283 55,1

C Prerađivačka industrija 62.756 57.623 91,8 576.078 558.560 97,0 293.327 317.538 108,3 2.757.358 2.770.632 100,5

D Proizvodnja i snabdijevanjeelektričnom energijom, gasom/plinom, paromi klimatizacija

15.808 13.708 86,7 189.368 144.876 76,5 7.041 2.557 36,3 24.442 53.829 220,2

Ostalo 4.603 6.206 134,8 67.661 47.454 70,1 2.843 1.970 69,3 20.634 20.662 100,1

- - - 1 - - - - - 3 - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.Prethodni podaci

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

86.093 79.539 92,4 845.066 765.944 90,6 312.252 330.666 105,9 2.990.227 2.973.788 99,5

0 HRANA I ŽIVE ŽIVOTINJE 10.214 8.729 85,5 72.603 89.595 123,4 25.195 29.993 119,0 298.907 276.071 92,400 Žive životinje - - - - - - 294 322 109,5 9.333 5.901 63,201 Meso i mesne prerađevine 3.909 3.177 81,3 32.197 34.814 108,1 2.348 2.259 96,2 28.737 23.946 83,302 Mlijeko,mliječne prerađevine i jaja 342 422 123,4 6.368 3.851 60,5 2.718 3.217 118,4 30.105 26.555 88,203 Ribe, vodozemci i njihove

prerađevine - - - 4 83 - 479 749 156,4 7.650 10.055 131,4

04 Žitarice i proizvodi od žitarica 1.514 1.416 93,5 8.214 13.659 166,3 3.122 3.129 100,2 42.159 31.720 75,205 Voće i povrće 3.961 3.123 78,8 20.571 31.760 154,4 4.928 5.930 120,3 53.814 56.964 105,906 Šećer,šećerne prerađevine i med 8 12 150,0 119 109 91,6 1.185 2.152 181,6 12.538 11.585 92,407 Kafa, čaj, kakao i začini 17 56 329,4 966 1.089 112,7 3.595 4.829 134,3 35.718 36.254 101,508 Hrana za životinje 192 98 51,0 322 770 239,1 1.204 1.071 89,0 17.592 11.904 67,709 Ostali jestivi proizvodi 271 425 156,8 3.842 3.460 90,1 5.322 6.335 119,0 61.261 61.187 99,9

1 PIĆA I DUHAN 263 1.144 435,0 9.532 8.493 89,1 9.923 8.791 88,6 101.832 94.669 93,011 Pića 81 65 80,2 1.044 973 93,2 3.947 3.022 76,6 49.457 42.727 86,412 Duhan i proizvodi od duhana 182 1.079 592,9 8.488 7.520 88,6 5.976 5.769 96,5 52.375 51.942 99,2

2 SIROVE MATERIJE NEJESTIVE, OSIM GORIVA

9.463 10.706 113,1 104.775 87.130 83,2 1.978 3.236 163,6 22.371 29.072 130,0

21 Sirove kože i sirovo krzno - - - 57 50 87,7 - - - - - -22 Uljano sjemenje i plodovi - - - 41 25 61,0 7 299 - 847 1.044 123,323 Sirovi i sintetički kaučuk 2 - - - 13 - 1 5 500,0 204 184 90,224 Drvo i pluta 4.710 4.306 91,4 36.061 37.972 105,3 790 1.280 162,0 6.550 9.741 148,725 Celuloza i papirni otpaci 109 119 109,2 658 989 150,3 - 22 - 120 102 85,026 Sirova tekstilna vlaknai njihovi otpaci 1 3 300,0 4 7 175,0 176 552 313,6 3.305 3.345 101,227 Prirodna đubriva i minerali osim goriva 14 - - 158 74 46,8 322 344 106,8 3.068 3.493 113,928 Metalne rude i otpaci od metala 4.387 5.949 135,6 64.997 45.354 69,8 325 291 89,5 2.142 4.524 211,229 Sirovine biljne i životinjske,ostale 240 329 137,1 2.799 2.646 94,5 357 443 124,1 6.135 6.639 108,2

126 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

u hilj./tis. KM

UVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

UKUPNO

Nerazvrstano po kategorijama

IZVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM

Page 119: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

3 MINERALNA GORIVA, MAZIVA I SRODNI PROIZVODI

15.826 13.763 87,0 190.223 145.370 76,4 68.501 71.314 104,1 766.080 630.465 82,3

32 Ugalj, koks i briketi - - - 530 20 3,8 4 3 75,0 579 540 93,333 Nafta i derivati od nafte 18 55 305,6 325 474 145,8 54.610 62.681 114,8 612.920 497.693 81,234 Prirodni i industrijski gas - - - - - - 6.846 6.073 88,7 128.139 78.403 61,235 Električna energija 15.808 13.708 86,7 189.368 144.876 76,5 7.041 2.557 36,3 24.442 53.829 220,2

4 ULJA, MASTI I VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PORIJEKLA

- - - 23 76 330,4 2.071 2.071 100,0 15.570 18.622 119,6

41 Životinjska ulja i masti - - - - - - 25 - - 130 113 86,942 Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana - - - 23 76 330,4 1.768 1.740 98,4 12.016 15.538 129,343 Prerađena biljna i životinjska ulja i masnoće - - - - - - 278 331 119,1 3.424 2.971 86,8

5 HEMIJSKI/KEMIJSKI PROIZVODI 8.587 9.774 113,8 88.617 79.314 89,5 40.816 40.437 99,1 407.122 395.769 97,251 Organske hemikalije/kemikalije - - - 106 3 2,8 848 1.257 148,2 11.357 11.638 102,552 Anorganske hemikalije/kemikalije 2.628 2.945 112,1 19.191 25.981 135,4 704 254 36,1 3.557 4.128 116,153 Boje i štavila 268 253 94,4 2.089 2.030 97,2 3.454 3.757 108,8 38.115 38.196 100,254 Medicinski i farmaceutski proizvodi 5.221 6.013 115,2 61.038 46.721 76,5 13.404 11.456 85,5 120.155 117.110 97,555 Toaletni proizvodi i proizvodi za čišćenje 133 194 145,9 1.730 1.409 81,4 10.972 10.347 94,3 114.436 107.426 93,956 Vještačka đubriva - - - - - - 18 20 111,1 794 698 87,957 Plastične mase u primarnim oblicima 1 84 - 1.820 325 17,9 2.056 2.332 113,4 21.743 22.315 102,658 Plastične mase,ne-primarni oblici 289 244 84,4 2.131 2.401 112,7 5.825 6.355 109,1 49.196 52.246 106,259 Ostale hemikalije/kemikalije 47 41 87,2 512 444 86,7 3.535 4.659 131,8 47.769 42.012 87,9

6 INDUSTRIJSKI PROIZVODI, RAZVRSTANI UGLAVNOM PO VRSTI SIROVINA

5.399 7.667 142,0 52.366 53.877 102,9 42.884 49.970 116,5 373.346 411.959 110,3

61 Koža, krzno i proizvodi od kože i krzna - 1 - 120 25 20,8 372 718 193,0 5.113 4.484 87,762 Guma i gumeni proizvodi 26 22 84,6 341 173 50,7 1.410 1.540 109,2 11.298 12.413 109,963 Proizvodi od drveta, osim namještaja 203 396 195,1 4.289 2.604 60,7 3.026 3.233 106,8 24.296 28.754 118,364 Papir, ljepenka i ostali slični proizvodi 420 257 61,2 554 2.226 401,8 5.859 5.203 88,8 52.990 53.946 101,865 Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi 52 19 36,5 540 413 76,5 3.250 3.433 105,6 34.937 34.445 98,666 Proizvodi od nemetalnih minerala 274 626 228,5 6.171 4.311 69,9 5.925 6.872 116,0 45.787 52.419 114,567 Željezo i čelik 755 639 84,6 7.230 9.098 125,8 7.894 8.294 105,1 65.217 69.712 106,968 Obojeni metali 72 9 12,5 358 631 176,3 2.501 6.567 262,6 24.310 35.263 145,169 Metalni proizvodi 3.597 5.698 158,4 32.763 34.396 105,0 12.647 14.110 111,6 109.398 120.523 110,2

7 MAŠINE/STROJEVI I TRANSPORTNA SREDSTVA

11.249 10.002 88,9 112.235 104.366 93,0 71.072 75.768 106,6 656.168 730.120 111,3

71 Pogonske mašine i oprema 78 154 197,4 1.307 798 61,1 786 673 85,6 11.538 9.823 85,172 Mašine specijalizirane za određene industrije 421 597 141,8 3.048 4.200 137,8 5.209 6.319 121,3 48.269 53.717 111,373 Mašine za obradu metala 195 115 59,0 1.555 2.486 159,9 646 650 100,6 6.056 7.065 116,774 Ostale industrijske mašine i dijelovi 1.945 1.530 78,7 19.262 15.894 82,5 7.889 8.269 104,8 91.456 94.654 103,575 Kancelarijske mašine i mašine za automatsku

obradu podataka275 394 143,3 3.216 3.651 113,5 4.722 7.784 164,8 65.100 64.252 98,7

76 Telekomunikacijski aparati i aparati za snimanje zvuka

576 199 34,5 9.755 3.372 34,6 7.988 11.798 147,7 114.111 122.698 107,5

77 Električne mašine, aparati i uređaji 1.860 2.065 111,0 18.921 22.703 120,0 15.400 15.306 99,4 114.666 129.893 113,378 Drumska vozila 5.899 4.948 83,9 54.694 50.336 92,0 25.979 24.813 95,5 190.835 228.350 119,779 Ostala transportna vozila - - - 477 926 194,1 2.453 156 6,4 14.137 19.668 139,1

8 RAZNI INDUSTRIJSKI PROIZVODI 25.092 17.754 70,8 214.691 197.723 92,1 49.807 49.084 98,5 348.827 387.036 111,081 Montažne zgrade, sanitarni, rasvjetni i grijaći

uređaji70 89 127,1 2.015 1.700 84,4 2.482 3.254 131,1 14.012 18.925 135,1

82 Namještaj i njegovi dijelovi 13.111 13.540 103,3 166.224 142.940 86,0 5.030 7.815 155,4 43.508 47.936 110,283 Torbe, tašne, neseseri i slični proizvodi 15 36 240,0 83 83 100,0 1.088 990 91,0 9.056 9.738 107,584 Odjeća 526 355 67,5 3.818 3.594 94,1 17.908 18.202 101,6 108.999 129.227 118,685 Obuća 726 481 66,3 10.111 7.508 74,3 9.059 5.854 64,6 45.679 49.723 108,987 Naučni i kontrolni instrumenti 358 414 115,6 2.928 3.936 134,4 3.583 3.243 90,5 34.798 37.056 106,588 Fotografski i optički proizvodi, satovi 1 6 600,0 81 19 23,5 865 928 107,3 7.142 7.493 104,989 Ostali industrijski proizvodi 10.285 2.833 27,5 29.431 37.943 128,9 9.792 8.798 89,8 85.633 86.938 101,5

9 Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama - - - 1 - - 5 2 40,0 4 5 125,0

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 127

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4 (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 120: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

86.093 79.539 92,4 845.066 765.944 90,6 312.252 330.666 105,9 2.990.227 2.973.788 99,5

1. Hrana i pića 10.101 8.696 86,1 73.366 89.892 122,5 29.910 33.985 113,6 344.480 323.149 93,8

2. Industrijski materijali 19.295 23.364 121,1 257.255 210.664 81,9 63.871 74.017 115,9 593.948 636.025 107,1

3. Goriva i maziva 16.620 14.600 87,8 194.742 150.622 77,3 68.504 71.368 104,2 766.211 630.722 82,3

4. Kapitalni proizvodi (osim transportnihsredstava), dijelovi i pribor

4.579 4.261 93,1 53.271 41.967 78,8 38.276 47.993 125,4 421.715 454.102 107,7

5. Transportna sredstva, njihovi dijelovi i pribor

5.979 5.066 84,7 56.907 52.358 92,0 29.986 26.600 88,7 217.574 262.217 120,5

6. Proizvodi za široku potrošnju 20.327 22.061 108,5 194.707 195.565 100,4 81.231 76.703 94,4 644.214 666.824 103,5

7. Proizvodi, drugdje nespomenuti 9.192 1.491 16,2 14.818 24.876 167,9 474 - - 2.085 749 35,9

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

UKUPNO 86.093 79.539 92,4 845.066 765.944 90,6 312.252 330.666 105,9 2.990.227 2.973.788 99,5

ZEMLJE EU 48.390 49.768 102,8 518.290 478.491 92,3 201.194 216.674 107,7 1.922.774 1.874.847 97,5Austrija 2.127 2.464 115,8 20.894 29.089 139,2 9.151 12.450 136,1 82.229 96.880 117,8Belgija 1.124 1.184 105,3 8.811 9.918 112,6 3.991 2.913 73,0 22.323 28.374 127,1Bugarska 442 903 204,3 823 4.995 606,9 750 2.187 291,6 12.562 14.577 116,0Češka 785 956 121,8 8.105 8.007 98,8 6.227 7.059 113,4 59.622 63.407 106,3Kipar - 110 - 34 159 467,6 - 3 - 45 58 128,9Danska 316 524 165,8 3.558 4.135 116,2 1.659 1.060 63,9 11.668 9.856 84,5Estonija 38 27 71,1 283 310 109,5 45 52 115,6 541 485 89,6Finska - - - 45 105 233,3 160 227 141,9 4.953 1.475 29,8Francuska 1.976 2.181 110,4 13.683 18.463 134,9 5.220 6.854 131,3 61.281 57.114 93,2Grčka - 12 - 6 202 - 5.193 919 17,7 15.768 22.136 140,4Hrvatska 11.963 12.444 104,0 130.396 111.374 85,4 61.570 66.523 108,0 640.148 560.437 87,5Irska - 11 - 517 45 8,7 1.951 2.160 110,7 24.321 23.824 98,0Italija 3.093 3.495 113,0 22.657 27.935 123,3 25.625 30.908 120,6 239.153 251.801 105,3Latvija (Letonija) 69 - - 90 215 238,9 9 10 111,1 396 884 223,2Litvanija - 6 - 65 21 32,3 12 64 533,3 1.880 635 33,8Luksemburg 40 165 412,5 584 606 103,8 71 85 119,7 834 1.043 125,1Mađarska 1.515 1.660 109,6 26.530 19.780 74,6 5.599 6.068 108,4 70.184 57.881 82,5Malta - - - - - - 1 2 200,0 88 61 69,3Nizozemska (Holandija) 1.373 1.043 76,0 9.805 10.858 110,7 3.516 7.611 216,5 33.434 36.438 109,0Njemačka 15.723 15.234 96,9 198.283 154.719 78,0 34.714 32.266 92,9 297.112 317.704 106,9Poljska 239 374 156,5 3.452 2.792 80,9 6.642 5.810 87,5 74.355 58.474 78,6Portugal 97 108 111,3 3 641 - 1.025 782 76,3 4.550 6.578 144,6

128 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

IZVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJIEKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4

UVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

UKUPNO

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 121: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

Rumunija 556 579 104,1 3.491 4.231 121,2 3.881 3.845 99,1 49.132 34.885 71,0Slovačka 796 705 88,6 6.554 8.644 131,9 2.688 2.277 84,7 25.788 23.519 91,2Slovenija 3.009 2.361 78,5 34.179 31.177 91,2 12.837 12.883 100,4 116.988 121.578 103,9Španija 1.436 1.187 82,7 8.549 12.165 142,3 4.554 7.328 160,9 31.015 43.224 139,4Švedska 1.488 1.840 123,7 13.391 16.046 119,8 1.304 1.564 119,9 15.122 15.752 104,2Velika Britanija 185 195 105,4 3.502 1.859 53,1 2.799 2.764 98,7 27.282 25.767 94,4

ZEMLJE EFTE 1.707 1.865 109,3 12.839 15.403 120,0 2.199 2.397 109,0 25.786 26.085 101,2Island - - - 6 8 133,3 20 7 35,0 104 169 162,5Lihtenštajn - - - 2 - - 3 2 66,7 85 20 23,5Norveška 377 436 115,6 4.796 3.866 80,6 83 72 86,7 948 626 66,0Švicarska 1.330 1.429 107,4 8.035 11.529 143,5 2.093 2.316 110,7 24.649 25.270 102,5

OSTALE EVROPSKE ZEMLJE 23.525 23.039 97,9 258.398 221.365 85,7 53.375 50.932 95,4 535.840 530.156 98,9Albanija 202 293 145,0 2.689 2.104 78,2 173 518 299,4 2.767 3.399 122,8Crna Gora 5.160 3.349 64,9 52.458 34.998 66,7 117 3.290 - 5.740 13.421 233,8Kosovo 2.118 2.362 111,5 20.170 21.642 107,3 340 157 46,2 2.881 3.501 121,5Makedonija 1.631 1.567 96,1 13.941 15.035 107,8 2.009 1.619 80,6 13.609 13.340 98,0Ruska Federacija 3.657 3.247 88,8 48.084 32.888 68,4 3.412 1.908 55,9 102.056 55.746 54,6Srbija 8.787 8.681 98,8 106.732 97.805 91,6 29.841 25.614 85,8 277.454 286.286 103,2Turska 1.325 2.431 183,5 10.821 12.519 115,7 16.877 17.076 101,2 126.085 149.311 118,4Ostale zemlje 645 1.109 171,9 3.503 4.374 124,9 606 750 123,8 5.248 5.152 98,2

AFRIKA 366 1.496 408,7 21.998 6.367 28,9 974 1.312 134,7 9.572 12.017 125,5ZEMLJE SJEVERNE AFRIKE 295 25 8,5 17.762 3.425 19,3 688 1.030 149,7 6.389 9.320 145,9OSTALE AFRIČKE ZEMLJE 71 1.471 - 4.236 2.942 69,5 286 282 98,6 3.183 2.697 84,7

AMERIKA 1.227 1.457 118,7 10.859 8.173 75,3 4.719 5.978 126,7 65.443 57.092 87,2ZEMLJE SJEVERNE AMERIKE 1.153 1.319 114,4 10.315 7.616 73,8 2.577 3.054 118,5 36.688 28.889 78,7

Kanada 75 29 38,7 588 454 77,2 76 292 384,2 1.670 1.185 71,0SAD 1.078 1.290 119,7 9.727 7.162 73,6 2.501 2.762 110,4 35.018 27.704 79,1Ostale zemlje - - - - - - - - - - - -

ZEMLJE CENTRALNE AMERIKE �I KARIBA - 138 - 346 212 61,3 574 934 162,7 8.332 8.304 99,7ZEMLJE JUŽNE AMERIKE 74 - - 198 345 174,2 1.568 1.990 126,9 20.423 19.899 97,4

AZIJA 10.742 1.756 16,3 21.334 35.082 164,4 49.754 53.129 106,8 430.624 472.446 109,7827 590 71,3 17.224 19.786 114,9 747 2.683 359,2 8.409 9.957 118,4

OSTALE ZEMLJE AZIJE 9.915 1.166 11,8 4.110 15.296 372,2 49.007 50.446 102,9 422.215 462.489 109,5Indija 45 42 93,3 103 142 137,9 2.445 2.065 84,5 15.390 18.457 119,9Japan 98 1 1,0 101 290 287,1 2.192 3.856 175,9 25.059 27.501 109,7Kina 539 599 111,1 3.519 4.886 138,8 34.305 32.874 95,8 288.015 306.837 106,5Malezija - - - - - - 493 799 162,1 5.430 5.136 94,6Ostale zemlje 9.233 524 5,7 387 9.978 - 9.572 10.852 113,4 88.321 104.558 118,4

- - - 150 180 120,0 37 199 537,8 182 909 499,5

AUSTRALIJA I NOVI ZELAND - - - 150 180 120,0 10 5 50,0 174 498 286,2Australija - - - 150 109 72,7 10 4 40,0 136 486 357,4Novi Zeland - - - - 71 - - 1 - 38 12 31,6Ostale zemlje - - - - - - - - - - - -

- - - - - - 27 194 718,5 8 411 -

Neraspoređeno 136 158 116,2 1.198 883 73,7 - 45 - 6 236 -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 129

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

ZEMLJE BLISKOG I SREDNJEGISTOKA

ZEMLJE OKEANIJE I POLARNOGREGIONA

OSTALE ZEMLJE OKEANIJEI POLARNOG REGIONA

Page 122: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

TURIZAM

X2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

X 2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

UKUPNO 37.957 109,5 360.955 111,3 69.960 107,1 731.740 118,3

Domaći 5.169 106,3 44.888 100,3 8.615 108,9 75.164 96,3 Strani 32.788 110,1 316.067 113,0 61.345 106,9 656.576 121,5

BROJ LEŽAJA 10.395

UKUPNO 37.957 109,5 360.955 111,3 69.960 107,1 731.740 118,3

Hoteli i sličan smještaj 35.607 107,5 331.802 109,7 64.893 104,7 665.574 115,8 Odmarališta i slični objekti 1.330 113,4 15.020 109,4 3.001 106,3 33.459 116,4 za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje 251 264,2 4.942 97,5 385 283,1 11.742 142,3 Ostali smještaj 769 294,6 9.191 287,4 1.681 - 20.965 -

DOMAĆI 5.169 106,3 44.888 100,3 8.615 108,9 75.164 96,3

Hoteli i sličan smještaj 4.782 104,1 41.679 98,7 7.881 107,3 69.403 94,5 Odmarališta i slični objekti 178 98,3 1.915 110,4 382 83,6 3.394 101,1 za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje 59 - 121 54,0 65 0,0 138 52,1 Ostali smještaj 150 164,8 1.173 214,8 287 265,7 2.229 228,6

STRANI 32.788 110,1 316.067 113,0 61.345 106,9 656.576 121,5

Hoteli i sličan smještaj 30.825 108,0 290.123 111,5 57.012 104,4 596.171 118,9 Odmarališta i slični objekti 1.152 116,1 13.105 109,2 2.619 110,7 30.065 118,4 za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje 192 202,1 4.821 99,5 320 235,3 11.604 145,3 Ostali smještaj 619 - 8.018 - 1.394 - 18.736 -

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

UKUPNO 22.029 58,0 43.185 61,7 15.928 42,0 26.775 38,3

Domaći 3.707 16,8 5.726 13,3 1.462 9,2 2.889 10,8 Strani 18.322 83,2 37.459 86,7 14.466 90,8 23.886 89,2

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

UKUPNO 10.346 27,3 19.000 27,2 27.611 72,7 50.960 72,8

Domaći 2.286 22,1 3.499 18,4 2.883 10,4 5.116 10,0 Strani 8.060 77,9 15.501 81,6 24.728 89,6 45.844 90,0

130 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VRSTAMA OBJEKATA

TURISTIČKI PROMET ZA OKTOBAR/ LISTOPAD 2016. GODINE KAPACITETI, TURISTI I NOĆENJA

Dolasci turista Noćenja turista

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA

Individualno Organizirano

dolasci turista noćenje turista dolasci turista noćenje turista

SVRHA DOLASKA TURISTA

Poslovno Ostalo

dolasci turista noćenje turista dolasci turista noćenje turista

Page 123: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

TURIZAM

X2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

X 2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

UKUPNO STRANI 32.788 110,1 316.067 113,0 61.345 106,9 656.576 121,5

Albanija 271 94,4 1.951 121,0 550 96,8 3.841 117,0 Austrija 755 98,4 7.614 107,2 1.213 92,7 12.680 110,7 Belgija 101 118,8 1.465 98,3 172 84,3 2.811 103,2 Bugarska 395 199,5 2.878 155,7 678 145,2 4.965 156,3 Crna Gora 431 96,6 3.750 112,8 798 101,3 7.602 126,3 Češka 129 100,0 1.388 86,1 193 89,8 2.516 103,5 Danska 199 - 1.893 148,9 483 - 4.778 156,0 Estonija 6 100,0 162 121,8 13 68,4 357 133,2 Finska 123 157,7 916 98,4 277 184,7 1.955 102,3 Francuska 472 97,9 4.565 85,0 897 122,0 8.632 88,8 Grčka 100 75,8 1.494 130,6 161 70,3 2.511 125,6 Holandija / Nizozemska 249 92,2 4.463 119,1 540 102,7 10.245 128,9 Hrvatska 3.665 95,0 26.962 82,2 5.911 88,9 44.538 81,2 Irska 60 113,2 737 135,2 156 154,5 1.968 150,5 Island 27 - 161 268,3 130 - 507 - Italija 675 132,6 8.885 98,1 1.186 112,6 16.939 97,6 Kipar 9 100,0 528 288,5 17 65,4 642 174,0 Latvija 6 28,6 130 33,9 10 34,5 510 84,2 Litvanija 79 263,3 523 55,2 130 134,0 1.183 94,0 Luksemburg 12 52,2 284 204,3 27 79,4 575 223,7 Mađarska 523 190,9 3.449 99,0 810 131,3 5.494 97,7 Makedonija B.J.R. 525 130,3 3.106 111,2 1.158 142,3 6.675 121,1 Malta 5 - 84 121,7 12 - 218 180,2 Norveška 155 57,2 1.952 103,7 364 49,4 4.621 105,7 Njemačka 1.235 106,7 10.647 99,1 2.793 100,9 22.345 103,0 Poljska 927 290,6 5.448 85,3 1.053 231,4 7.516 91,2 Portugal / Portugalija 42 41,2 598 105,5 64 49,2 1.142 108,8 Rumunija / Rumunjska 179 172,1 1.531 136,2 310 113,1 3.037 134,9 Rusija 229 202,7 1.711 138,0 363 195,2 2.970 107,8 Slovačka 83 92,2 649 82,3 157 89,2 1.196 88,3 Slovenija 2.387 108,7 15.053 96,1 3.524 104,3 23.613 98,3 Srbija 1.715 116,3 12.189 108,8 3.135 114,5 21.612 107,7 Španija / Španjolska 281 54,4 3.869 72,5 523 77,0 6.170 80,8 Švajcarska / Švicarska 360 120,4 3.252 127,3 774 132,8 6.738 135,9 Švedska 329 97,1 4.080 124,7 766 87,6 9.301 117,1 Turska 4.294 93,4 52.346 107,3 7.042 82,8 88.689 101,3 Ujedinjeno Kraljevstvo 547 56,1 5.128 93,7 1.224 53,8 11.254 92,5 Ukrajina 67 171,8 595 142,0 196 280,0 1.444 168,3 Ostale evropske zemlje 196 116,0 958 82,1 526 108,9 3.231 85,8 Egipat 42 66,7 630 148,6 157 98,7 1.499 132,5 Južnoafrička Republika 3 30,0 131 81,4 6 30,0 368 82,5 Ostale afričke zemlje 52 136,8 766 95,4 109 104,8 1.990 76,2 Kanada 273 133,2 2.239 107,3 529 118,6 4.550 111,8 SAD 1.494 125,7 13.387 116,0 3.388 122,4 30.393 118,2 Ostale sjeverno-američke zemlje 17 130,8 154 74,4 53 139,5 386 97,0 Brazil 146 84,4 1.510 77,3 262 77,1 2.930 75,9 Ostale zemlje Južne 156 120,9 1.695 124,5 280 118,1 3.262 131,1 i Srednje Amerike Indija 77 154,0 676 154,3 157 174,4 1.516 149,8 Iran 28 77,8 149 51,4 51 108,5 386 49,4 Izrael 230 83,0 1.602 109,1 403 118,2 3.185 127,5 Japan 328 49,4 3.427 85,6 473 55,4 4.514 82,4 Južna Koreja 1.876 111,4 12.225 95,2 2.093 104,6 13.542 92,1 Kuvajt 381 67,8 11.410 135,1 1.636 80,8 43.343 139,8 Narodna Republika Kina 820 134,9 4.769 107,6 1.016 131,4 6.645 116,0 Saudijska Arabija 494 124,1 11.143 193,3 1.443 137,3 31.565 203,8 Bahrein 428 - 5.443 - 1.486 - 17.410 - Katar 97 - 3.150 - 313 - 11.542 - Ujed.Arapski Emirati 1.481 - 25.519 - 4.371 - 80.611 - Ostale azijske zemlje 2.095 83,2 13.311 61,7 4.038 62,6 30.427 48,6 Australija 333 127,6 4.684 104,9 571 108,1 8.170 114,4 Novi Zeland 36 171,4 458 97,0 64 164,1 842 96,0 Ostale zemlje Okeanije 58 214,8 195 100,5 110 161,8 479 126,4

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 131

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ZEMLJAMA PREBIVALIŠTA

Dolasci turista Noćenja turista

Page 124: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

KANTON 10

Page 125: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

muški ženski sa stručnompomoći

bez stručnepomoći muški ženski

UKUPNO 34 34 21 13 - 34 - - 76 43 33 - 4 13 4

Bosansko 1 1 1 - - 1 - - 4 1 3 - - - -Grahovo

Drvar 2 2 2 - - 2 - - 6 2 4 - - 1 -

Glamoč 1 1 - 1 - 1 - - 7 3 4 - 1 - -

Kupres 3 3 1 2 - 3 - - 2 - 2 - - - -

Livno 16 16 9 7 - 16 - - 33 20 13 - 2 8 4

Tomislav- 11 11 8 3 - 11 - - 24 17 7 - 1 4 -grad

UKUPNO 295 295 158 137 - 295 - - 687 357 330 2 19 224 6

Bosansko 6 6 4 2 - 6 - - 28 14 14 - 1 - -

Grahovo

Drvar 27 27 20 7 - 27 - - 98 46 52 1 3 16 -

Glamoč 18 18 10 8 - 18 - - 52 29 23 - 1 6 -

Kupres 20 20 9 11 - 20 - - 30 19 11 - 1 5 -

Livno 142 142 72 70 - 142 - - 285 146 139 1 8 108 5

Tomislav- 82 82 43 39 - 82 - - 194 103 91 - 5 89 1

grad

134 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

Za period januar / siječanj - oktobar / listopad 2016. godine - prethodni podaci

Brojrazve-denih

brakovaukupno

po spoluumrla

dojenčadnasilnesmrti

U m r l i O d t o g aBroj

zaklju-čenih

brakova

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA

Za mjesec oktobar / listopad 2016. godine - prethodni podaciPRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA

Općine Ukupnorođeni

ukupno

Ž i v o r o đ e n i

Mrtvo-rođeni

M j e s t o p o r o đ a j a

po spolu u zdrav-stvenoj

ustanovi

na drugom mjestu

Page 126: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

UKUPNO 9.464 9.631 101,8 100,2 839 840 100,1 99,3 1.276 1.278 100,2 99,2A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 961 1.065 110,8 99,8 968 1.000 103,3 95,4 1.471 1.523 103,5 95,1B Vađenje ruda i kamena 95 37 - 100,0 664 398 - 100,0 993 583 - 100,0C Prerađivačka industrija 1.014 1.155 113,9 101,7 505 520 103,0 102,8 754 780 103,4 101,6D Proizvodnja i snabdijevanje 264 273 103,4 100,4 1.666 1.598 95,9 96,0 2.574 2.468 95,9 95,8

električnom energijom, plinom,parom i klimatizacija

E Snabdijevanje vodom; uklanjanje 210 215 102,4 99,5 772 862 111,7 109,0 1.164 1.304 112,0 109,4otpadnih voda, upravljanje otpadomte djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo 471 474 100,6 99,4 614 678 110,4 100,1 928 1.033 111,3 100,5G Trgovina na veliko i na malo; 1.599 1.570 98,2 100,1 481 486 101,0 99,2 716 725 101,3 99,2

popravak motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 316 348 110,1 98,3 628 595 94,7 98,8 942 891 94,6 98,7I Djelatnosti pružanja smještaja 562 591 105,2 99,7 400 426 106,5 99,1 587 628 107,0 99,4

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 162 155 95,7 100,0 1.377 1.195 86,8 92,3 2.120 1.833 86,5 92,0K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 106 106 100,0 99,1 998 1.027 102,9 107,8 1.531 1.580 103,2 108,1

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 13 23 176,9 100,0 445 491 110,3 100,0 661 725 109,7 100,0M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 130 135 103,8 100,7 735 745 101,4 97,8 1.107 1.123 101,4 97,7N Administrativne i pomoćne uslužne 31 33 106,5 100,0 1.105 1.211 109,6 100,2 1.712 1.881 109,9 100,2

djelatnostiO Javna uprava i odbrana; obavezno 1.580 1.488 94,2 100,0 1.056 1.072 101,5 100,0 1.613 1.639 101,6 100,1

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 1.100 1.112 101,1 100,5 861 856 99,4 101,4 1.309 1.301 99,4 101,6Q Djelatnosti zdravstvene socijalna 716 717 100,1 100,6 1.001 1.021 102,0 97,4 1.537 1.569 102,1 97,5

zaštiteR Umjetnost, zabava i rekreacija 27 30 111,1 100,0 953 996 104,5 100,9 1.445 1.512 104,6 100,9S Ostale uslužne djelatnosti 107 104 97,2 100,0 1.039 - - - 1.596 - - -

A 1 026B 398C 528D 1 714E 788F 639G 488H 614I 433J 1 284K 1 055L 485M 749N 1 208O 1 070P 884Q 1 085R 941S

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 135

ZAPOSLENOST I PLAĆE PO PODRUČJIMA KD BiH 2010

Prosječna neto plaća u KM, oktobar / listopad 2016.Struktura zaposlenih, oktobar / listopad 2016.

Broj zaposlenih Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

A 11%

B 1%

C 12%

D 3%

E 2%

F 5%

G 16%

H 4%

I 6%

J 2%

K 1% L

0%

M 1%

N 0%

O 15%

P 12%

Q 7%

R 0%

S 1%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

Page 127: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

0 2015 X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

X 2016Index

X 20160 2015

Index X 2016IX 2016

UKUPNO 9.464 9.631 101,8 100,2 839 840 100,1 99,3 1.278 100,2 99,2Bosansko 338 358 105,9 99,2 970 997 102,8 99,4 1.521 102,8 99,3GrahovoDrvar 932 984 105,6 101,2 726 723 99,6 96,4 1.100 99,5 96,2Glamoč 540 545 100,9 100,4 829 845 101,9 97,5 1.281 102,1 97,3Kupres 717 747 104,2 99,9 878 895 101,9 98,0 1.363 102,1 97,9Livno 4.063 4.020 98,9 100,0 900 899 99,9 99,6 1.372 100,1 99,6Tomislavgrad 2.874 2.977 103,6 100,2 759 758 99,9 100,8 1.147 99,9 100,4

Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV

UKUPNO 8.662 552 223 2.588 29 17 3.175 87 1.991Bosansko 294 9 6 87 - - 82 5 105GrahovoDrvar 1.146 27 17 374 1 12 454 - 261Glamoč 527 24 13 167 17 - 166 7 133Kupres 355 15 9 121 - - 109 7 94Livno 3.928 366 83 1.155 1 3 1.404 54 862Tomislavgrad 2.412 111 95 684 10 2 960 14 536

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

Struktura nezaposlenih osoba prema stručnoj spremi, oktobar / listopad 2016.

136 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

NEZAPOSLENE OSOBE PREMA STRUČNOJ SPREMI1/

Oktobar / Listopad 2016

Općine

ZAPOSLENOST I PLAĆE PO OPĆINAMA

Broj zaposlenih Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

VSS 6,4%

VŠS 2,6%

SSS 29,9%

NSS 0,3%

VKV 0,2%

KV 36,7%

PKV 1,0% NKV

23,0%

Page 128: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

Svega Doktori Magistri

UKUPNO1) 8.389 1.830 4 37 798 4.307 156 143 719 68 368

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 859 166 - 5 43 477 24 25 83 4 37B Vađenje ruda i kamena 88 4 - - 4 22 - 1 19 1 37C Prerađivačka industrija 1.009 46 - 6 26 649 37 20 143 8 80D Proizvodnja i snabdijevanje električnom 270 29 - - 31 105 3 38 50 4 10

energijom, plinom, parom i klimatizacijaE Snabdijevanje vodom;uklanjanje otpadnih voda, 211 20 - 1 22 80 - 3 22 29 35

upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okolišaF Građevinarstvo 424 21 - - 30 182 3 7 134 20 27G Trgovina na veliko i na malo; popravak 1.253 85 - 10 50 964 28 8 113 - 5

motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 324 20 - - 18 252 3 1 17 - 13I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme 213 7 - 4 4 165 - - 36 1 -

i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo)J Informacije i komunikacije 153 39 1 0 22 50 6 18 17 - 1K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 104 27 0 1 26 48 1 1 1 - -L Poslovanje nekretninama 22 6 - - - 5 3 - 8 - -M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 93 35 - - 11 47 - - - - -N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 30 16 - - 6 8 - - - - -O Javna uprava i odbrana;obavezno soc.osiguranje 1.493 414 - 1 216 801 4 4 31 1 22P Obrazovanje 1.093 668 1 7 215 97 42 9 21 - 41Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 703 200 2 2 70 339 2 8 24 - 60R Umjetnost, zabava i rekreacija 28 18 - - - 10 - - - - -S Ostale uslužne djelatnosti 19 9 - - 4 6 - - - - -

Ukupno do 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 +

UKUPNO1) 8.389 16 261 727 1.082 1.173 1.155 1.159 1.216 1.044 519 37A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 859 - 12 66 103 99 109 135 155 112 61 7B Vađenje ruda i kamena 88 - - 7 7 3 7 7 11 35 11 -C Prerađivačka industrija 1.009 2 62 107 163 170 158 110 108 88 40 1D Proizvodnja i snabdijevanje električnom 270 - - 8 24 34 37 56 46 49 16 -

energijom, plinom, parom i klimatizacijaE Snabdijevanje vodom; uklanjanje 211 - 4 17 16 21 33 27 38 37 18 -

otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo 424 - 15 35 41 60 45 49 66 68 42 3G Trgovina na veliko i na malo; popravak 1.253 1 96 171 207 224 178 175 118 56 26 1

motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 324 - 18 30 35 33 46 37 48 51 22 4I Djelatnosti pružanja smještaja 213 - 22 15 24 25 36 30 37 13 10 1

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 153 - - 4 18 14 13 37 30 28 9 -K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 104 - - 8 12 17 16 8 19 20 4 -

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 22 - - 6 - 3 2 3 - 8 - -M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 93 2 4 4 13 4 8 9 26 17 6 -N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 30 - - 3 4 4 - 1 9 6 3 -O Javna uprava i odbrana; obavezno 1.493 11 10 78 143 184 225 276 239 216 103 8

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 1.093 - 12 121 208 161 128 104 126 126 102 5Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 703 - 6 44 61 107 103 85 134 110 46 7R Umjetnost, zabava i rekreacija 28 - - - - 5 7 8 5 3 - -S Ostale uslužne djelatnosti 19 - - 3 3 5 4 2 1 1 - -

1)Ovim istraživanjem nisu obuhvaćeni zaposleni u odbrani , kao ni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama.

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 137

ZAPOSLENOST PREMA INTERVALIMA STAROSTI I DJELATNOSTIMA , 31. Mart / Ožujak 2016.godine

ZAPOSLENOST PREMA STEPENU/STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA I DJELATNOSTIMA ,31. Mart / Ožujak 2016.godine

UkupnoV S S

VŠ SSS NS VKV KV PK NK

Page 129: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

u hilj./tis.m3

2015 2016 2015 2016 2015 2016

48 41 374 386 237 229 167

23 22 181 197 74 80 120

1 1 10 12 5 5 7

- - - - - - -

9 7 67 65 57 56 16

3 2 29 30 28 26 0

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

12 9 86 82 74 62 25

- - - - - - -

1) Uključuje sitno tehničko drvo, cijepane drvene motke i kolje

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

IIItromjesečje

2016

IndexI-IX 2016I-IX 2015

Cestovni prijevoz robe

Pređeni kilometri vozila, 000 2.074 85,3 85,2

Prevezeno tona robe, 000 39 96 48,1 49,7

Tonski kilometri, 000 12.753 48,0 54,7

Cestovni prijevoz putnika

Pređeni kilometri vozila, 000 300 917 97,7 97,7 98,9

Prevezeni putnici, 000 4 13 93,7 88,6 96,0

Putnički kilometri, 000 553 101,8

138 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

Zalihe(stanjekrajem

mjeseca)2016

X I - X I - X

UKUPNO

106,6

PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATAOktobar / Listopad 2016. godine

P r o i z v o d n j a P r o d a j a

Trupci četinara/četinjača

Jamsko drvo četinara/četinjača

Ostalo dugo drvo četinara/četinjača

Prostorno drvo četinara/četinjača

Trupci lišćara/listača

Jamsko drvo lišćara/listača

Ostalo dugo drvo lišćara/listača

Prostorno drvo lišćara/listača

Ogrjevno drvo četinara/četinjača

Ogrjevno drvo lišćara/listača

Ostalo grubo obrađeno drvo1)

CESTOVNI I GRADSKO - PRIGRADSKI PRIJEVOZ III tromjesečje 2016. godine

I -IX2016

IndexVII-IX 2016IV-VI 2016

IndexVII-IX 2016VII-IX 2015

5.652

34.927

1.680

103,0

108,3

101,3

101,1

Page 130: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

INDUSTRIJA

X 2016Ø 2015

X 2016X 2015

I-X 2016I-X 2015

INDUSTRIJA UKUPNO 143,3 131,8 108,7

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 156,9 144,6 112,0

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 90,0 81,9 96,2

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 143,3 131,8 108,7

10 Proizvodnja prehrambenih 90,0 94,7 94,4

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

127,8 88,7 102,7

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira

111,4 108,5 99,0

27 Proizvodnja električneopreme

194,5 - -

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 139

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNOPREMA GIG, PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Oktobar / Listopad 2016. godine

Page 131: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

UKUPNO 8.138 9.164 112,6 71.152 78.298 110,0 14.754 16.011 108,5 128.928 126.457 98,1

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

585 550 94,0 4.781 5.093 106,5 233 270 115,8 4.514 3.346 74,1

B Vađenje rude i kamena 122 92 75,5 1.806 1.914 106,0 30 17 57,3 121 165 136,5

C Prerađivačka industrija 7.075 8.167 115,4 61.802 68.744 111,2 14.488 15.687 108,3 123.578 122.669 99,3

D Proizvodnja i snabdijevanjeelektričnom energijom, gasom/plinom, paromi klimatizacija

- - - - - - - - - - - -

Ostalo 356 355 99,6 2.764 2.547 92,2 2 36 - 715 278 38,8

- - - - - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.Prethodni podaci

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

8.138 9.164 112,6 71.152 78.298 110,0 14.754 16.011 108,5 128.928 126.457 98,1

0 HRANA I ŽIVE ŽIVOTINJE 351 469 133,6 6.951 3.036 43,7 7.035 6.961 98,9 43.522 44.964 103,300 Žive životinje - - - - - - - - - 1.653 439 26,601 Meso i mesne prerađevine 14 28 200,0 5.933 179 3,0 720 586 81,4 5.513 4.995 90,602 Mlijeko,mliječne prerađevine i jaja 337 441 130,9 1.018 2.857 280,6 1.885 2.099 111,4 10.546 11.811 112,003 Ribe, vodozemci i njihove

prerađevine - - - - - - - - - - - -

04 Žitarice i proizvodi od žitarica - - - - - - 566 487 86,0 5.547 5.424 97,805 Voće i povrće - - - - - - 76 20 26,3 475 458 96,406 Šećer,šećerne prerađevine i med - - - - - - 497 458 92,2 2.993 3.645 121,807 Kafa, čaj, kakao i začini - - - - - - 2.950 2.874 97,4 14.057 15.250 108,508 Hrana za životinje - - - - - - 20 14 70,0 330 191 57,909 Ostali jestivi proizvodi - - - - - - 321 423 131,8 2.408 2.751 114,2

1 PIĆA I DUHAN - - - - - - 54 63 116,7 1.486 1.548 104,211 Pića - - - - - - 54 63 116,7 1.486 1.548 104,212 Duhan i proizvodi od duhana - - - - - - - - - - - -

2 SIROVE MATERIJE NEJESTIVE, OSIM GORIVA

3.434 3.604 105,0 28.762 29.149 101,3 366 250 68,3 3.653 4.032 110,4

21 Sirove kože i sirovo krzno - - - - - - - - - - - -22 Uljano sjemenje i plodovi - - - - - - - - - - - -23 Sirovi i sintetički kaučuk - - - - - - - - - 1 - -24 Drvo i pluta 3.426 3.583 104,6 28.730 29.040 101,1 - 1 - 95 50 52,625 Celuloza i papirni otpaci - 5 - - 14 - 109 25 22,9 1.238 1.528 123,426 Sirova tekstilna vlaknai njihovi otpaci - - - - - - - 6 - 59 8 13,627 Prirodna đubriva i minerali osim goriva 8 16 200,0 32 95 296,9 30 17 56,7 95 165 173,728 Metalne rude i otpaci od metala - - - - - - - - - - - -29 Sirovine biljne i životinjske,ostale - - - - - - 227 201 88,5 2.165 2.281 105,4

140 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

UVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM

Nerazvrstano po kategorijama

UKUPNO

IZVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 132: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

3 MINERALNA GORIVA, MAZIVA I SRODNI PROIZVODI

114 76 66,7 1.775 1.819 102,5 24 62 258,3 495 640 129,3

32 Ugalj, koks i briketi 114 76 66,7 1.775 1.819 102,5 - - - 28 - -33 Nafta i derivati od nafte - - - - - - 24 12 50,0 252 171 67,934 Prirodni i industrijski gas - - - - - - - 50 - 215 469 218,135 Električna energija - - - - - - - - - - - -

4 ULJA, MASTI I VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PORIJEKLA

- - - - - - 54 80 148,1 546 706 129,3

41 Životinjska ulja i masti - - - - - - - - - 16 34 212,542 Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana - - - - - - 54 80 148,1 530 672 126,843 Prerađena biljna i životinjska ulja i masnoće - - - - - - - - - - - -

5 HEMIJSKI/KEMIJSKI PROIZVODI 1.501 1.177 78,4 8.007 12.503 156,2 1.662 2.166 130,3 15.492 16.964 109,551 Organske hemikalije/kemikalije - - - 336 - - 51 36 70,6 466 349 74,952 Anorganske hemikalije/kemikalije - - - - - - 1 - - 9 6 66,753 Boje i štavila - - - - 29 - 65 70 107,7 491 453 92,354 Medicinski i farmaceutski proizvodi - - - - - - - 2 - 5 8 160,055 Toaletni proizvodi i proizvodi za čišćenje 1.012 832 82,2 6.637 9.351 140,9 322 870 270,2 2.703 3.595 133,056 Vještačka đubriva - - - - - - - - - 7 - -57 Plastične mase u primarnim oblicima - - - 15 - - 237 445 187,8 4.153 4.728 113,858 Plastične mase,ne-primarni oblici 16 22 137,5 221 284 128,5 725 410 56,6 5.559 5.413 97,459 Ostale hemikalije/kemikalije 473 323 68,3 798 2.839 355,8 261 333 127,6 2.099 2.412 114,9

6 INDUSTRIJSKI PROIZVODI, RAZVRSTANI UGLAVNOM PO VRSTI SIROVINA

2.273 3.029 133,3 22.870 27.297 119,4 4.083 3.770 92,3 34.065 38.091 111,8

61 Koža, krzno i proizvodi od kože i krzna - - - - - - 7 9 128,6 28 52 185,762 Guma i gumeni proizvodi - - - 6 - - 10 7 70,0 621 300 48,363 Proizvodi od drveta, osim namještaja 22 32 145,5 25 154 616,0 46 41 89,1 470 425 90,464 Papir, ljepenka i ostali slični proizvodi 2.070 2.864 138,4 20.486 25.400 124,0 2.132 2.061 96,7 17.761 20.089 113,165 Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi 52 42 80,8 249 453 181,9 1.484 1.000 67,4 9.214 11.591 125,866 Proizvodi od nemetalnih minerala 18 - - 105 221 210,5 97 111 114,4 1.691 1.203 71,167 Željezo i čelik 16 27 168,8 149 107 71,8 66 120 181,8 1.109 1.122 101,268 Obojeni metali - - - 4 6 150,0 7 5 71,4 129 85 65,969 Metalni proizvodi 95 64 67,4 1.846 956 51,8 234 416 177,8 3.042 3.224 106,0

7 MAŠINE/STROJEVI I TRANSPORTNA SREDSTVA

61 115 188,5 356 564 158,4 994 1.640 165,0 23.074 12.858 55,7

71 Pogonske mašine i oprema 1 - - 4 2 50,0 73 39 53,4 258 426 165,172 Mašine specijalizirane za određene industrije 2 28 - 185 258 139,5 548 422 77,0 12.240 4.921 40,273 Mašine za obradu metala - - - 6 12 200,0 20 15 75,0 289 115 39,874 Ostale industrijske mašine i dijelovi 25 81 324,0 22 126 572,7 194 324 167,0 5.332 2.820 52,975 Kancelarijske mašine i mašine za automatsku

obradu podataka - - - 16 - - 18 18 100,0 215 243 113,0

76 Telekomunikacijski aparati i aparati za snimanje zvuka

- 6 - 92 6 6,5 1 9 900,0 163 77 47,2

77 Električne mašine, aparati i uređaji - - - 7 13 185,7 50 108 216,0 1.620 950 58,678 Drumska vozila 33 - - 24 147 612,5 90 705 783,3 2.956 3.292 111,479 Ostala transportna vozila - - - - - - - - - 1 14 -

8 RAZNI INDUSTRIJSKI PROIZVODI 404 694 171,8 2.346 3.930 167,5 482 1.019 211,4 6.595 6.654 100,981 Montažne zgrade, sanitarni, rasvjetni i grijaći

uređaji - - - 62 - - 9 87 966,7 146 322 220,5

82 Namještaj i njegovi dijelovi 84 84 100,0 908 1.020 112,3 8 6 75,0 235 301 128,183 Torbe, tašne, neseseri i slični proizvodi 84 75 89,3 81 582 718,5 1 13 - 168 277 164,984 Odjeća - 16 - 25 19 76,0 43 125 290,7 303 356 117,585 Obuća - - - - - - 38 15 39,5 131 143 109,287 Naučni i kontrolni instrumenti 13 49 376,9 255 80 31,4 144 47 32,6 381 545 143,088 Fotografski i optički proizvodi, satovi - - - 121 85 70,2 78 397 509,0 2.156 2.350 109,089 Ostali industrijski proizvodi 223 470 212,2 894 2.144 240,4 161 329 202,5 3.075 2.360 76,8

9 Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama - - - 85 - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 141

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4 (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 133: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

8.138 9.164 112,6 71.152 78.298 110,0 14.754 16.011 108,5 128.928 126.457 98,1

1. Hrana i pića 351 469 133,6 6.951 3.037 43,7 7.095 7.041 99,2 43.870 46.604 106,2

2. Industrijski materijali 3.570 3.595 100,7 28.418 29.525 103,9 5.523 6.159 111,5 50.253 55.415 110,3

3. Goriva i maziva 699 626 89,6 6.558 6.947 105,9 27 68 251,9 581 684 117,7

4. Kapitalni proizvodi (osim transportnihsredstava), dijelovi i pribor

41 164 400,0 664 503 75,8 1.065 914 85,8 20.863 10.028 48,1

5. Transportna sredstva, njihovi dijelovi i pribor

33 - - 24 147 612,5 94 712 757,4 3.208 3.362 104,8

6. Proizvodi za široku potrošnju 3.444 4.310 125,1 28.537 38.139 133,6 950 1.117 117,6 10.153 10.364 102,1

7. Proizvodi, drugdje nespomenuti - - - - - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

UKUPNO 8.138 9.164 112,6 71.152 78.298 110,0 14.754 16.011 108,5 128.928 126.457 98,1

ZEMLJE EU 4.924 6.065 123,2 44.589 51.862 116,3 12.052 13.376 111,0 97.041 101.170 104,3Austrija 44 104 236,4 1.128 1.141 101,2 299 291 97,3 1.516 1.699 112,1Belgija 52 20 38,5 404 336 83,2 377 318 84,4 1.534 3.492 227,6Bugarska - 3 - 15 26 173,3 5 - - 71 154 216,9Češka - - - - - - 35 26 74,3 1.327 570 43,0Kipar - - - - - - - - - - - -Danska - - - 336 1 0,3 32 12 37,5 215 92 42,8Estonija - - - - - - - - - - - -Finska - - - - - - - - - 1 - -Francuska - - - - - - 208 423 203,4 939 1.694 180,4Grčka - - - - - - - 120 - 853 600 70,3Hrvatska 4.056 5.002 123,3 34.738 43.149 124,2 1.386 1.095 79,0 15.871 13.424 84,6Irska - - - 115 - - 3 - - 21 9 42,9Italija 231 141 61,0 2.747 2.170 79,0 3.389 2.764 81,6 21.095 27.096 128,4Latvija (Letonija) - - - - - - - - - - - -Litvanija - - - - - - - 78 - 357 380 106,4Luksemburg - - - - 4 - - - - 256 - -Mađarska 30 31 103,3 404 288 71,3 121 114 94,2 1.253 1.373 109,6Malta - - - - - - - - - 2 - -Nizozemska (Holandija) - - - 130 16 12,3 379 888 234,3 4.126 4.823 116,9Njemačka 241 386 160,2 1.340 1.533 114,4 4.167 4.934 118,4 35.227 31.181 88,5Poljska - 48 - - 48 - 1.229 1.849 150,4 8.306 10.057 121,1Portugal - - - - - - 1 - - 5 10 200,0

142 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima,12/16

IZVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJIEKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4

UVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

UKUPNO

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 134: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

VANJSKA TRGOVINA

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

IX2016

X2016

X 2016IX 2016

I - X2015

I - X2016

I-X 2016I-X 2015

Rumunija 17 - - 661 415 62,8 1 - - 97 197 203,1Slovačka - - - - - - - 2 - 11 9 81,8Slovenija 249 330 132,5 2.316 2.680 115,7 205 194 94,6 2.478 2.509 101,3Španija - - - - - - 56 76 135,7 569 474 83,3Švedska - - - - - - 142 92 64,8 252 675 267,9Velika Britanija 4 - - 255 55 21,6 17 100 588,2 659 652 98,9

ZEMLJE EFTE 12 3 25,0 150 361 240,7 96 168 175,0 413 920 222,8Island - - - - - - - - - - - -Lihtenštajn - - - - - - - - - - - -Norveška - 2 - - 2 - - - - - - -Švicarska 12 1 8,3 150 359 239,3 96 168 175,0 413 920 222,8

OSTALE EVROPSKE ZEMLJE 1.820 1.996 109,7 17.247 16.372 94,9 696 748 107,5 4.991 6.108 122,4Albanija 134 216 161,2 611 915 149,8 - - - 43 - -Crna Gora 392 487 124,2 2.399 4.084 170,2 - - - 23 10 43,5Kosovo 255 200 78,4 1.432 1.945 135,8 - - - 69 - -Makedonija 404 463 114,6 3.751 4.245 113,2 3 36 - 239 60 25,1Ruska Federacija - - - 13 95 730,8 - 29 - 7 30 428,6Srbija 635 630 99,2 2.981 4.966 166,6 181 282 155,8 1.937 1.881 97,1Turska - - - 5.974 - - 512 398 77,7 2.673 4.110 153,8Ostale zemlje - - - 86 122 141,9 - 3 - - 17 -

AFRIKA - - - 49 84 171,4 56 43 76,8 605 1.097 181,3ZEMLJE SJEVERNE AFRIKE - - - 40 - - 1 - - 247 719 291,1OSTALE AFRIČKE ZEMLJE - - - 9 84 933,3 55 43 78,2 358 378 105,6

AMERIKA - 29 - - 36 - 101 90 89,1 2.075 2.221 107,0ZEMLJE SJEVERNE AMERIKE - - - - - - 43 52 120,9 1.708 1.772 103,7

Kanada - - - - - - - - - 62 56 90,3SAD - - - - - - 43 52 120,9 1.646 1.716 104,3Ostale zemlje - - - - - - - - - - - -

ZEMLJE CENTRALNE AMERIKE �I KARIBA - - - - - - 5 9 180,0 90 86 95,6ZEMLJE JUŽNE AMERIKE - 29 - - 36 - 53 29 54,7 277 363 131,0

AZIJA 296 255 86,1 3.292 1.896 57,6 1.753 1.586 90,5 23.803 14.903 62,6296 255 86,1 3.258 1.885 57,9 39 1 2,6 273 170 62,3

OSTALE ZEMLJE AZIJE - - - 34 11 32,4 1.714 1.585 92,5 23.530 14.733 62,6Indija - - - 34 - - 297 309 104,0 2.850 2.942 103,2Japan - - - - 11 - 220 43 19,5 10.098 597 5,9Kina - - - - - - 136 274 201,5 10.383 1.915 18,4Malezija - - - - - - - - - 32 2 6,3Ostale zemlje - - - - - - 1.061 959 90,4 167 9.277 -

- - - - - - - - - - - -

AUSTRALIJA I NOVI ZELAND - - - - - - - - - - - -Australija - - - - - - - - - - - -Novi Zeland - - - - - - - - - - - -Ostale zemlje - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Neraspoređeno 1.086 816 75,1 5.825 7.687 132,0 - - - - 38 -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 143

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

ZEMLJE BLISKOG I SREDNJEGISTOKA

ZEMLJE OKEANIJE I POLARNOGREGIONA

OSTALE ZEMLJE OKEANIJEI POLARNOG REGIONA

Page 135: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

TURIZAM

X2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

X 2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

UKUPNO 480 131,9 6.039 99,2 532 137,1 9.120 90,8

Domaći 168 73,0 2.156 85,7 199 80,9 3.204 86,7 Strani 312 232,8 3.883 108,6 333 234,5 5.916 93,2

BROJ LEŽAJA 1.219

UKUPNO 480 131,9 6.039 99,2 532 137,1 9.120 90,8

Hoteli i sličan smještaj 480 131,9 5.909 101,4 532 137,1 8.848 93,2 Odmarališta i slični objekti - - 130 49,1 - - 272 50,1 za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - - - - - - - Ostali smještaj - - - - - - - -

DOMAĆI 168 73,0 2.156 85,7 199 80,9 3.204 86,7

Hoteli i sličan smještaj 168 73,0 2.144 85,8 199 80,9 3.192 87,1 Odmarališta i slični objekti - - 12 80,0 - - 12 40,0 za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - - - - - - - Ostali smještaj - - - - - - - -

STRANI 312 232,8 3.883 108,6 333 234,5 5.916 93,2

Hoteli i sličan smještaj 312 232,8 3.765 113,2 333 234,5 5.656 97,0 Odmarališta i slični objekti - - 118 47,2 - - 260 50,7 za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje - - - - - - - - Ostali smještaj - - - - - - - -

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

UKUPNO 333 69,4 385 72,4 147 30,6 147 27,6

Domaći 168 50,5 199 51,7 - - - - Strani 165 49,5 186 48,3 147 100,0 147 100,0

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

X 2016

Struktura %

UKUPNO 35 7,3 62 11,7 445 92,7 470 88,3

Domaći 16 45,7 39 62,9 152 34,2 160 34,0 Strani 19 54,3 23 37,1 293 65,8 310 66,0

144 Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VRSTAMA OBJEKATA

TURISTIČKI PROMET ZA OKTOBAR/ LISTOPAD 2016. GODINE KAPACITETI, TURISTI I NOĆENJA

Dolasci turista Noćenja turista

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA

Individualno Organizirano

dolasci turista noćenje turista dolasci turista noćenje turista

SVRHA DOLASKA TURISTA

Poslovno Ostalo

dolasci turista noćenje turista dolasci turista noćenje turista

Page 136: MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Mjesecni-statisticki-pregled-po... · Vanjska trgovina 16 Turizam 20 KANTON POSAVSKI Prirodno

TURIZAM

X2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

X 2016

X 2016X 2015

I - X 2016

I - X 2016I - X 2015

UKUPNO STRANI 312 232,8 3883 108,6 333 234,5 5916 93,2

Albanija - - - - - - - - Austrija 5 - 58 131,8 5 - 59 98,3 Belgija - - 6 - - - 7 - Bugarska - - 3 - - - 5 - Crna Gora - - 11 220,0 - - 11 91,7 Češka - - 30 - - - 30 - Danska - - 2 66,7 - - 2 66,7 Estonija - - - - - - - - Finska - - - - - - - - Francuska 51 - 281 - 51 - 334 - Grčka - - 2 66,7 - - 2 66,7 Holandija / Nizozemska 1 - 37 102,8 1 - 43 119,4 Hrvatska 96 162,7 2419 82,7 108 171,4 3852 69,9 Irska - - 3 18,8 - - 3 14,3 Island - - - - - - - - Italija 5 250,0 54 186,2 5 250,0 60 146,3 Kipar - - - - - - - - Latvija - - - - - - - - Litvanija - - - - - - - - Luksemburg - - - - - - - - Mađarska 2 - 11 220,0 2 - 11 220,0 Makedonija B.J.R. - - 58 - - - 203 - Malta - - - - Norveška - - 1 50,0 - - 1 50,0 Njemačka 11 - 111 182,0 11 - 150 220,6 Poljska 1 - 13 - 1 - 15 - Portugal / Portugalija - - 1 - - - 1 - Rumunija / Rumunjska 4 - 12 46,2 4 - 12 46,2 Rusija 1 - 81 - 1 - 155 - Slovačka - - 10 - - - 14 - Slovenija 97 - 257 231,5 97 - 268 211,0 Srbija 16 47,1 134 106,4 19 55,9 159 107,4 Španija / Španjolska - - 18 - - - 23 - Švajcarska / Švicarska - - 68 - - - 70 - Švedska 2 - 13 - 2 - 13 - Turska - - 3 - - - 3 - Ujedinjeno Kraljevstvo 1 - 21 131,3 1 - 30 142,9 Ukrajina - - 3 - - - 3 - Ostale evropske zemlje - - 1 - - - 1 - Egipat - - - - - - - - Južnoafrička Republika - - - - - - - - Ostale afričke zemlje - - 9 225,0 - - 10 250,0 Kanada 2 200,0 17 - 2 200,0 17 - SAD 7 175,0 18 - 7 175,0 20 - Ostale sjeverno-američke zemlje - - 1 - - - 1 - Brazil 1 - 4 - 3 - 14 280,0 Ostale zemlje Južne - - 1 - - - 1 50,0 i Srednje Amerike Indija 1 - 53 - 3 - 175 - Iran - - - - - - - - Izrael 2 - 2 - 2 - 2 - Japan - - - - - - - - Južna Koreja - - - - - - - - Kuvajt - - - - - - - - Narodna Republika Kina - - 1 50,0 - - 1 8,3 Saudijska Arabija 1 - 26 - 1 - 26 - Bahrein - - - - - - - - Katar 3 - 3 - 3 - 3 - Ujed.Arapski Emirati - - - - - - - - Ostale azijske zemlje - - 4 100,0 - - 33 275,0 Australija - - 16 123,1 - - 22 88,0 Novi Zeland - - - - - - - - Ostale zemlje Okeanije 2 - 6 - 4 - 51 -

Mjesečni statistički pregled F BiH po kantonima, 12/16 145

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ZEMLJAMA PREBIVALIŠTA

Dolasci turista Noćenja turista