29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constanţa, cod poştal: 900664 Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880 www.isjcta.ro e-mail: [email protected] MOBILITĂŢI PERSONAL DIDACTIC 2013 – 2014 MOBILITĂŢI PERSONAL DIDACTIC 2013 – 2014 1. ÎNCADRAREA TITULARILOR Perioada Acţiunea Responsabilitate ISJ Constanţa Unităţile de învăţământ Cadrele didactice interesate 3 decembrie 2012 – 7 ianuarie 2013 Revizuirea deciziilor de restructurare a reţelei şcolare şi emiterea de noi documente de numire pentru personalul didactic titular al sistemului naţional de învăţământ, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ (art. 19 alin 2, 3) Emite noi decizii de numire pentru personalul didactic titular Solicită ISJ Constanţa emiterea de noi decizii pentru personalul titular propriu Cadrele didactice titulare numite pe nivel gimnazial/SAM care îndeplinesc condiţiile de studii solicită ISJ emiterea unei noi decizii de numire pentru nivelul cel mai înalt de învăţământ din unitate Termen: 4 februarie Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la 1 septembrie 2013 şi comunicarea acestora la inspectoratul şcolar Afişează lista cadrelor didactice care se pensionează la 01.09.2013 Întocmesc lista personalului didactic titular care se pensionează la 01.09.2013 Completează cererea de eliberare din funcţie în vederea pensionării 4 – 15 februarie Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular şi soluţionarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învăţare- - Consiliul Profesoral discută şi analizează proiectul de încadrare - Consiliul de Administraţie aprobă Completează şi depun la unităţile şcolare cererea de completare / întregire de normă

mobilitati 2013-2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ghid

Citation preview

Page 1: mobilitati 2013-2014

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢAStr. Mihai Eminescu nr. 11, Constanţa, cod poştal: 900664Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880www.isjcta.ro e-mail: [email protected]

M O B I L I T Ă Ţ I P E R S O N A L D I D A C T I C 2 0 1 3 – 2 0 1 4M O B I L I T Ă Ţ I P E R S O N A L D I D A C T I C 2 0 1 3 – 2 0 1 4

1. ÎNCADRAREA TITULARILOR

Perioada AcţiuneaResponsabilitate

ISJ Constanța Unitățile de învățământ Cadrele didactice interesate

3 decembrie 2012 –

7 ianuarie 2013

Revizuirea deciziilor de restructurare a reţelei şcolare şi emiterea de noi documente de numire pentru personalul didactic titular al sistemului naţional de învăţământ, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ (art. 19 alin 2, 3)

Emite noi decizii de numire pentru personalul didactic titular

Solicită ISJ Constanța emiterea de noi decizii pentru personalul titular propriu

Cadrele didactice titulare numite pe nivel gimnazial/SAM care îndeplinesc condiţiile de studii solicită ISJ emiterea unei noi decizii de numire pentru nivelul cel mai înalt de învăţământ din unitate

Termen: 4 februarie

Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la 1 septembrie 2013 şi comunicarea acestora la inspectoratul şcolar

Afișează lista cadrelor didactice care se pensionează la 01.09.2013

Întocmesc lista personalului didactic titular care se pensionează la 01.09.2013

Completează cererea de eliberare din funcție în vederea pensionării

4 – 15 februarie

Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular şi soluţionarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular pentru anul şcolar 2013-2014 (art. 21)

- Consiliul Profesoral discută şi analizează proiectul de încadrare- Consiliul de Administraţie aprobă proiectul de încadrare- Directorii unităților de învățământ dispun încadrarea titularilor

Completează și depun la unitățile școlare cererea de completare / întregire de normă

Page 2: mobilitati 2013-2014

18 – 25 februarie

Analiza, corectarea şi avizarea proiectului de încadrare şi a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate

- Întocmește graficul prezentării și avizării proiectelor de încadrare- Întocmește lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate

Directorii unităților de învățământ întocmesc proiectul de încadrare și îl depun la ISJ Constanța, departamentul MRU (art. 29 alin. 8)

2. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PENTRU TITULARI

Perioada AcţiuneaResponsabilitate

ISJ Constanța Unitățile de învățământ Cadrele didactice interesate

26 februarieAfişarea listei posturilor / catedrelor vacante / rezervate pentru soluţionarea completărilor de normă

Afișează lista posturilor pentru soluționarea completărilor de normă

26 - 27 februarie

Înregistrarea la inspectoratul şcolar a cererilor pentru completarea normei didactice

Transmit la ISJ listele cadrelor didactice propuse pentru completarea normei

Completează și depun la ISJ cererile de completare de normă

28 februarie Şedinţă publică pentru completarea normei didactice la nivelul inspectoratului şcolar

Organizează ședința publică pentru completarea normei

Participă personal sau prin împuternicit la ședința publică de completare a normei

Termen: 4 martie

Emiterea şi comunicarea deciziilor de completare de normă

Emite deciziile de completare a normei

Directorii unităților de învățământ ridică deciziile de completare a normei

2

Page 3: mobilitati 2013-2014

3. TRANSFERUL PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE

Perioada AcţiuneaResponsabilitate

ISJ Constanța Unitățile de învățământ Cadrele didactice interesate

Termen: 4 martie

Afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate

Afișează lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate

Stabilesc cadrele didactice care intră în restrângere de activitate începând cu 01.09.2013

Termen: 4 martie

Afişarea la inspectoratul şcolar a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2013

Afișează lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate începând cu 01.09.2013

5 – 8 martie

Depunerea, de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate, a solicitărilor pentru obţinerea consimţământului unităţii de învăţământ în vederea soluţionării restrângerii de activitate

Depun solicitări în vederea obținerii consimțământului pentru transfer la unitățile de învățământ care au posturi / catedre vacante

Termen: 11 martie

Analiza solicitărilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea consimţământului pentru transfer

- Consiliile profesorale analizează raportul comisiei de mobilitate din şcoală- Consiliile de administrație ale unităților de învățământ acordă / nu acordă consimțământul pentru transfer

11 – 18 martie

Înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicită soluţionarea

Verifică și avizează dosarele depuse de

Depun la ISJ cererea de transfer pentru

3

Page 4: mobilitati 2013-2014

restrângerii de activitate la comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar; Verificarea şi avizarea dosarelor depuse

cadrele didactice restrângere de activitate

19 martie Desfăşurarea probelor practice/orale de profil

Organizează și desfășoară probele practice / orale

Participă la probele practice / orale

20 martieAfişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate

Evaluează dosarele cadrelor didactice și afișează punctajele în ordine descrescătoare pe discipline

20 – 21 martie

Înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate

Înregistrează la ISJ Constanța contestații cu privire la punctajele obținute (dacă e cazul)

22 martie Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea punctajelor finale

Consiliul de administrație al ISJ Constanţa analizează contestațiile și stabilește punctajele finale

26 martie Soluţionarea cererilor de restrângere de activitate în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar

Organizează ședințe publice pentru soluționarea restrângerilor de activitate prin transfer

Participă la şedinţele publice pentru soluționarea restrângerilor de activitate prin transfer

26 – 27 martie

Înregistrarea la inspectoratul şcolar a contestaţiilor cu privire la modul de soluţionare a restrângerilor

Înregistrează la ISJ Constanța contestații privind soluționarea restrângerilor de activitate (dacă e cazul)

28 martie Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar

Consiliul de aministrație al ISJ Constanța analizează contestațiile primite și le soluționează

Termen: 1 aprilie

Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare

Emite deciziile de transfer pentru restrângere de activitate / detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată

Directorii unităților de învățământ ridică deciziile de transfer pentru restrângere de activitate / detașare în interesul învățământului pentru restrângere

4

Page 5: mobilitati 2013-2014

nesoluționată

4. PRETRANSFERUL CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Perioada AcţiuneaResponsabilitate

ISJ Constanța Unitățile de învățământ Cadrele didactice interesate

Termen: 29 martie

Afişarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare

Afișează lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate

Afișează lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate

1 – 4 aprilie

Depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, la inspectoratele şcolare, precum şi la unităţile de învăţământ pentru obţinerea acordului pentru pretransfer; Verificarea şi avizarea dosarelor depuse la inspectoratul şcolar

Verifică și avizează dosarele depuse de cadrele didactice

Primesc cererile depuse de cadrele didactice şi documentele justificative

- Depun la unitățile de învățământ cereri pentru obținerea acordului pentru pretransfer- Depun la ISJ Constanța cereri de transfer prin consimțământ între unități

Termen: 5 aprilie

Analiza, în consiliile de administraţie al unităţilor de învăţământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice titulare şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului pentru pretransfer

- Comisiile de mobilitate analizează dosarele primite şi întocmesc un raport către CA- Consiliile de administrație ale unităților de învățământ acordă / nu acordă consimțământul pentru pretransfer

5

Page 6: mobilitati 2013-2014

5 – 10 aprilie

Depunerea acordurilor emise de unităţile de învăţământ la comisia de mobilitate constituită la nivelul inspectoratului şcolar

Directorii unităților de învățământ transmit la ISJ Constanța documentația privind acordarea consimțământului pentru pretransfer

Depun acordul de pretransfer la ISJ Constanța

11 aprilie Desfăşurarea probelor practice/oraleOrganizează și desfășoară probe practice / orale

Participă la probele practice / orale

12 aprilieSoluţionarea în şedinţă publică a cererilor de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ

Organizează și desfășoară ședința publică de pretransfer prin consimțământ între unități

Participă personal sau prin împuternicit la ședințele publice de pretransfer

12, 15 aprilie

Înregistrarea la inspectoratul şcolar a contestaţiilor cu privire la modul de soluţionare a cererilor de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ

Înregistrează la ISJ Constanța contestații privind soluționarea cererilor de pretransfer (dacă e cazul)

16 aprilie Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar

Consiliul de aministrație al ISJ Constanța analizează contestațiile primite și le soluționează

Termen: 19 aprilie

Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare

Emite deciziile de pretransfer prin consimțământ înre unități

Directorii unităților de învățământ ridică deciziile de pretransfer prin consimțământ între unități

6

Page 7: mobilitati 2013-2014

5. MENŢINEREA CA TITULAR A PERSONALULUI DIDACTIC CU GRADUL I CARE ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE LEGALE DE PENSIONARE LA 01.09.2013 (art. 15 din OUG 92/2012)

Perioada AcţiuneaResponsabilitate

ISJ Constanța Unitățile de învățământ Cadrele didactice interesate

15 – 17 aprilie

Depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ

Înregistrează solicitările cadrelor didactice Completează cererea-tip

Termen: 17 aprilie

Afişarea la avizierele unităţilor şi pe site-ul ISJ a listei unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice / catedrelor la care sunt încadraţi suplinitori fără studii corespunzătoare postului, respectiv a listei unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice / catedrelor la care au rămas restrângeri de activitate nesoluţionate

Afişează lista unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice / catedrelor la care sunt încadraţi suplinitori fără studii corespunzătoare postului şi lista unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice / catedrelor la care au rămas restrângeri de activitate nesoluţionate

Transmit ISJ lista posturilor ocupate cu suplinitori fără studii corespunzătoare

7

Page 8: mobilitati 2013-2014

18 – 19 aprilie

Discutarea şi analizarea de către consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ a cererilor depuse şi supunerea acestora spre aprobarea Consiliilor de Administraţie

- Consiliile profesorale analizează cererile depuse de catdrele didactice

- Consiliile de Administraţie aprobă / resping cererile depuse

Termen: 22 aprilie

Comunicarea acordului / refuzului privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare şi solicită menţinerea în activitate ca titular

Consiliile de Administraţie comunică în scris ISJ şi cadrelor didactice acordul / refuzul privind menţinerea în activitate ca titular

24 aprilie

Validarea de către Consiliul de Administraţie al ISJ a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi solicită menţinerea în activitate ca titular

- Comisia de mobilitate verifică situaţiile transmise de unităţile de învăţământ- Consiliul de Administraţie al ISJ Constanţa validează lista finală

24 – 25 aprilie

Depunerea şi înregistrarea la inspectoratul şcolar a contestaţiilor cu privire la modul de soluţionare a cererilor de menţinere în activitate ca titular

Depun şi înregistrază la ISJ contestaţii cu privire la menţinerea în activitate

26 aprilie Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar

Consiliul de aministrație al ISJ Constanța analizează contestațiile primite și le soluționează

26 aprilie Afişarea listei finaleAfişează lista finală validată de Consiliul de Administraţie

8

Page 9: mobilitati 2013-2014

6. MODIFICAREA DURATEI CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ ALE CADRELOR DIDACTICE NETITULARE DIN PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN PERIOADĂ NEDETERMINATĂ (art. 253 din Legea 1/2011)

Perioada AcţiuneaResponsabilitate

ISJ Constanța Unitățile de învățământ Cadrele didactice interesate

15 – 17 aprilie

Depunerea şi înregistrarea la secretariatele unităţilor de învăţământ a solicitărilor de modificare a duratei contractului individual de muncă din determinată în nedeterminată

Completează cererea-tip (anexa 3)

22 aprilie

Analiza solicitărilor depuse Consiliile de Administraţie analizează cererile depuse

Comunicarea acordului / refuzului privind titularizarea în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 către ISJ şi cadrele didactice

Consiliile de Administraţie comunică în scris acordul / refuzul

9

Page 10: mobilitati 2013-2014

22 – 25 aprilie

Verificarea situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ

Comisia de mobilitate verifică situaţiile transmise de unităţile de învăţământ

26 aprilie

Validarea de către Consiliul de Administraţie al ISJ a listei cadrelor didactice netitulare propuse spre a deveni titulare începând cu 01.09.2013 în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011

Consiliul de Administraţie al ISJ Constanţa validează lista finală

26 – 29 aprilie

Depunerea şi înregistrarea contestaţiilor

Depun şi înregistrază la ISJ contestaţii cu privire la titularizarea în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011

30 aprilie Soluţionarea contestaţiilor în Consiliul de Administraţie al ISJ

Consiliul de aministrație al ISJ Constanța analizează contestațiile primite și le soluționează

30 aprilie Afişarea listei finaleAfişează lista finală validată de Consiliul de Administraţie

7. PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014 PENTRU CADRELE DIDACTICE ANGAJATE CU CONTRACT DE MUNCĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ (continuitate la suplinire)

Perioada AcţiuneaResponsabilitate

ISJ Constanţa Unitățile de învățământ Cadrele didactice interesate

15 – 17 aprilie

Solicitarea prelungirii duratei contractului individual de muncă

Primesc cererile de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă

Completează cererea-tip

10

Page 11: mobilitati 2013-2014

Termen: 22 aprilie

Comunicarea acordului / refuzului Consiliului de Administraţie la ISJ Constanţa

Directorii unităţilor de învăţământ comunică ISJ Constanţa acordul / refuzul pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă

16 – 20 august

Actualizarea dosarelor candidaţilor la ISJ Constanţa

Depun la ISJ Constanţa dosarele personale actualizate

28 – 29 august

Repartizarea candidaţilor în şedinţă publică Organizează şedinţa publică de repartizare

Participă personal sau prin împuternicit la şedinţa publică de repartizare

8. CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR / CATEDRELOR VACANTE / REZERVATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

Perioada AcţiuneaResponsabilitate

ISJ Constanţa Unitățile de învățământ Cadrele didactice interesate

30 aprilie

Afişarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluţionării restrângerilor de activitate, a soluţionării cererilor de pretransfer consimţit între

Afișează lista posturilor ocupate în etapele anterioare

Actualizează lista posturilor proprii

11

Page 12: mobilitati 2013-2014

unităţile de învăţământ şi a titularizării cadrelor didactice în baza art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu moficările şi completările ulterioare

2 mai Afişarea listei reactualizate cu posturile / catedrele vacante / rezervate pentru concurs

Actualizează lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate

7 mai

Verificarea şi publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs şi a graficului de desfăşurare a probelor la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare

Afișează lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate scoase la concursStabilește și publică lista centrelor de concursPublică graficul de oragnizare și desfașurare a concursului

Afișează lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate scoase la concurs, lista centrelor de concurs și graficul desfășurării concursului

8-17 mai

Înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2013, la secretariatul unităţii de învăţământ/centrului care organizează concurs

Primesc dosarele de înscriere ale candidațilorRealizează înscrierea candidaților în aplicația MECTS

Depun dosarul de înscriere la centrul de concurs ales

20-22 mai

Verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar

Consilierul juridic verifică și avizează dosarele candidaților

Comisia de concurs verifică și avizează dosarele candidaților

22 – 24 mai 22-25 iulie

pentru absolvenţi

2013

Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original

Validează înscrierea la concurs, personal sau prin împuternicit (lipsa validării duce la neprimirea în examen)

Temen: 27 mai

Afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor la clasă

Centrele de concurs afișează lista candidaților înscriși și graficul susținerii probelor practice / orale / inspecțiilor la clasă

12

Page 13: mobilitati 2013-2014

27 mai – 28 iunie

Organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă

Monitorizează desfășurarea probelor practice / orale / inspecțiilor la clasă

Comisiile de concurs organizează și desfășoară probele practice / orale / inspecțiile la clasă și publică rezultatele în aplicația MECTS

Se prezintă la proba practică / orală / inspecția la clasă conform graficului

30 iulie Desfăşurarea probei scrise

- Monitorizează desfășurarea probei scrise- Preia lucrările scrise și le predă comisiei județene de evaluare

Comisiile de concurs desfășoară proba scrisă conform procedurii MECTS

Participă la proba scrisă

5 august Afişarea rezultatelorAfișează rezultatele la proba scrisă comunicate de centrele de evaluare

Afișează rezultatele la proba scrisă comunicate de ISJ

5 – 6 august

Înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare şi transmiterea acestora la centrele de evaluare

Transmite lista candidaților care au depus contestații la centrele de evaluare

Depun contestații privind nota la proba scrisă

7 august Rezolvarea contestaţiilor

8 august Afişarea rezultatelor finale

Afișează rezultatele finale la proba scrisă comunicate de centrele de evaluare

Afișează rezultatele finale la proba scrisă comunicate de ISJ

9. ETAPA I DE REPARTIZARE – CANDIDAŢI CARE AU OBŢINUT CEL PUŢIN MEDIA 7.00

Perioada Acţiunea Responsabilitate

13

Page 14: mobilitati 2013-2014

ISJ Constanţa Unitățile de învățământ Cadrele didactice interesate

9 august

Repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs în care au susţinut proba practică / inspecţia la clasă şi proba scrisă, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 7,00 (şapte), pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată Monitorizează

desfășurarea ședințelor publice de repartizare

Centrele de concurs organizează și desfășoară ședințe publice de repartizare pentru candidații care au obţinut cel puţin media 7,00 (şapte), pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată

Participă la ședința publică de repartizare, personal sau prin împuternicit

12 august

Repartizarea în şedinţă publică, la nivelul altor centre în care au susţinut proba practică/ inspecţia la clasă, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 7,00 (şapte), pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată

13 august

Transformarea posturilor publicate pentru angajare pe durată nedeterminată rămase neocupate în posturi pentru angajare pe durată determinată

Transformă posturile publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată rămase neocupate în posturi pentru angajare pe durată determinată

Termen: 30 august

Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

Emite deciziile de repartizare pe post / catedră

Directorii unităților de învățământ ridică deciziile de repartizare pe post / catedră

10. ETAPA a II-a DE REPARTIZARE – CANDIDAŢI CARE AU OBŢINUT CEL PUŢIN MEDIA 5.00 LA CONCURSUL DIN SESIUNEA 2013

14

Page 15: mobilitati 2013-2014

Perioada AcţiuneaResponsabilitate

ISJ Constanţa Unitățile de învățământ Cadrele didactice interesate

14 august

Repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2013 pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate în vederea angajării pe perioadă determinată

Monitorizează ședințele publice de repartizare

Centrele de concurs organizează și desfășoară ședințe publice de repartizare pentru candidații care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci), pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă determinată

Participă la ședința publică de repartizare, personal sau prin împuternicit (art. 74 alin (4))

Termen: 30 august

Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

Emite deciziile de repartizare pe post / catedră

Directorii unităților de învățământ ridică deciziile de repartizare pe post / catedră

16 august

Transmiterea, la inspectoratul şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi

Transmit la ISJ Constanța lista candidaților repartizați, lista candidaților nerepartizați și lista posturilor / catedrelor neocupate

16 august

Publicarea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi

Publică lista candidaților repartizați, lista candidaților nerepartizați și lista posturilor / catedrelor neocupate

15

Page 16: mobilitati 2013-2014

11. DETAŞAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

Perioada AcţiuneaResponsabilitate

ISJ Constanţa Unitățile de învățământ Cadrele didactice interesate

16 august Numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs

Detașează cadre didactice în interesul învățământului în funcțiile de conducere, îndrumare și control neocupate prin concurs

16-20 august

- Înregistrarea acordurilor de detaşare la unităţile de învăţământ - Înregistrarea, la inspectoratul şcolar, a cererilor cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului

Primeşte dosarele cadrelor didactice

Primesc acorduri pentru detașarea în interesul învățământului pe posturi vacante / rezervate din unitatea proprie

Solicită în scris ISJ Constanța detașarea în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată în etapele anterioare

21-22 august

Organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului

Organizează și desfășoară probele practice / orale

Participă la probele practice / orale

23 august

Discutarea şi soluţionarea propunerilor de detaşare în interesul învăţământului în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea listei cadrelor didactice detaşate la inspectoratul şcolar

- Soluționează detașările în interesul învățământului - Transmite la ISJ lista cadrelor didactice detașate

26 august

Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a aprobării detaşărilor în interesul învăţământului

Reactualizează lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate

27 august

Soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau repartizare, în şedinţă publică, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate

Organizează și desfășoară ședința publică de soluționare a restrângerilor de activitate nesoluționate în etapele anterioare

Participă la ședința publică, personal sau prin împuternicit

16

Page 17: mobilitati 2013-2014

Termen: 30 august

Emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului

Emite deciziile de repartizare pe post / catedră

Directorii unităților de învățământ ridică deciziile de repartizare pe post / catedră

12. REPARTIZAREA POSTURILOR / CATEDRELOR RĂMASE NEOCUPATE PENTRU TITULARI

Perioada AcţiuneaResponsabilitate

ISJ Constanţa Unitățile de învățământ Cadrele didactice interesate

16-20 august

Înregistrarea cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, continuitate pentru detaşare la cerere și detaşare la cerere prin concurs sau concurs specificVerificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar

Primește, verifică și avizează dosarele de înscriere

Depun la ISJ Constanța cererea de înscriere însoțită de documentele prevăzute

21 august Organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului

Organizează și desfășoară probele practice / orale

Participă la probele practice / orale

21 august Afişarea punctajelor la inspectoratele şcolare

Evaluează dosarele candidaților și afișează lista punctajelor acestora

21-22 august

Depunerea contestaţiilor la punctaje la inspectoratele şcolare

Depun contestații privind punctajul obținut (dacă este cazul)

23-26 august

Soluţionarea contestaţiilor și afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare

Reevaluează dosarele și afișează punctajele finale

27 august

Soluţionarea în şedinţă publică, a cererilor de completare a normei didactice şi de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată

Organizează și desfășoară ședințele publice pentru completarea normei didactice, detașare în

Participă la ședințele publice, personal sau prin împuternicit

17

Page 18: mobilitati 2013-2014

interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată și detașare

27 august Soluţionarea, în şedinţă publică, a cererilor de continuitate pentru detaşare la cerere

27 august

Repartizarea prin detaşare la cerere, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare, care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) la concursul 2013, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute

27 august

Repartizarea prin detaşare la cerere, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare, în ordinea descrescătoare a punctajelor

Participă la ședințele publice, personal sau prin împuternicit

27 august

Reactualizarea listei posturilor / catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării detaşărilor la cecere şi a acordării prelungirii contractelor pe perioadă deeterminată pentru anul şcolar următor

Reactualizează lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate

30 august Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

Emite deciziile de repartizare pe post / catedră

Directorii unităților de învățământ ridică deciziile de repartizare pe post / catedră

18

Page 19: mobilitati 2013-2014

13. REPARTIZAREA POSTURILOR / CATEDRELOR RĂMASE NEOCUPATE PENTRU SUPLINITORI

Perioada AcţiuneaResponsabilitate

ISJ Constanţa Unitățile de învățământ Cadrele didactice interesate

16-20 august

Înregistrarea cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, alecandidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014 şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul 2012, 2011 sau 2010Verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar

Primește, verifică și avizează dosarele de înscriere

Depun la ISJ Constanța cererea de înscriere însoțită de documentele prevăzute

23-26 august

Validarea şi revalidarea fişelor de înscriere Validează / revalidează fișa de înscriere la ISJ

27 augustRepartizarea prin acordarea prelungirii contractelor de muncă pe perioadă determinată

Organizează ședințele publice de repartizare

Participă la ședința publică, personal sau prin împuternicit (art. 74 alin (4))28-29

august

Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) nerepartizaţi după concursul 2013 şi a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) de la concursul 2012 şi/sau la concursul 2011, în ordinea descrescătoare a notelor

19

Page 20: mobilitati 2013-2014

30 august Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

Emite deciziile de repartizare pe post / catedră

Directorii unităților de învățământ ridică deciziile de repartizare pe post / catedră

14. REPARTIZAREA POSTURILOR / CATEDRELOR RĂMASE NEOCUPATE ÎN REGIM DE PLATA CU ORA

Perioada AcţiuneaResponsabilitate

ISJ Constanța Unitățile de învățământ Cadrele didactice interesate

30 august – 2

septembrie

Depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare

Primește, verifică și avizează dosarele

Primesc, verifică și avizează dosarele

Depun cererile pentru plata cu ora însoțite de documentele prevăzute

3 septembrie

Atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unităţilor de învăţământ, prin decizie a directorilor unităţilor de învăţământ şi acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata personalului didactic titular din alte unităţi de învăţământ, personalului didactic asociat şi personalului didactic pensionat

- Consiliul de administrație al unităților de învățământ atribuie ore titularilor unității și acordă aviz de ocupare pentru ceilalți solicitanți- Directorul unității emite decizii pentru personalul titular propriu

4 septembrie

Transmiterea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora şi a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare

Directorii unităților de învățământ tramsmit la ISJ Constanța lista posturilor ocupate în regim de plata cu ora, lista posturilor rămase neocupate și lista posturilor neocupate prin neprezentarea candidaților repartizați

20

Page 21: mobilitati 2013-2014

5 septembrie

Afişarea listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizată, la inspectoratele şcolare

Reactualizează lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate

6 septembrie

Repartizarea candidaţilor în ordinea prevăzută la art. 94 alin. 4 (titulari, personal asociat, pensionari care depăşesc cu cel mult 3 ani vârsta de pensionare, pensionari care depăşesc cu mai mult de 3 ani vârsta de pensionare)

Organizează și desfășoară ședințe publice de repartizare prin plata cu ora

Participă la ședințele publice, personal sau prin împuternicit

9 septembrie

Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

Emite deciziile de repartizare pe post / catedră

Directorii unităților de învățământ emit decizii pentru personalul propriu și ridică deciziile de repartizare pe post / catedră emise de ISJ

10-11 septembrie

Atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată la nivelul unităţilor de învăţământ, prin decizie a directorilor unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare

Directorii unităților de învățământ emit decizii pentru personalul propriu angajat cu contract pe durată determinată și transmit lista la ISJ

Depun solicitări la unitățile școlare

21

Page 22: mobilitati 2013-2014

15. REPARTIZAREA POSTURILOR / CATEDRELOR RĂMASE NEOCUPATE PENTRU SUPLINITORI

Perioada AcţiuneaResponsabilitate

ISJ Constanța Unitățile de învățământ Cadrele didactice interesate

12 septembrie

Afişarea listei posturilor didactice vacante / rezervate, reactualizată

Afișează lista acualizată a posturilor / catedrelor vacante / rezervate

13 septembrie

Repartizarea, în şedinţă publică, la nivelul inspectoratului şcolar, a candidaţilor repartizaţi după concursul din sesiunea 2013, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre, în ordinea descrescătoare a mediilor

Organizează și desfășoară sedințe publice de repartizare

- Depun solicitări la ISJ- Participă la ședințele publice de repartizare, personal sau prin împuternicit

Repartizarea, în şedinţă publică, la nivelul inspectoratului şcolar, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5,00 la concursul din iulie 2010, în ordinea descrescătoare a notelor

16 septembrie

Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

Emite deciziile de repartizare pe post / catedră

Directorii unităților de învățământ ridică deciziile de repartizare pe post / catedră

22