MONITOR 2000 © (2000) Štátny pedagogický ústav a EXAM

  • Published on
    05-Feb-2017

  • View
    218

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>MONITOR 2000 </p><p> (2000) ttny pedagogick stav a EXAM </p><p>1 </p><p>Ukka 1 (k otzkam 1 3): Gilgame (ryvok) </p><p>Tvrdou a akou rukou vldol Gilgame nad uruckm udom. Tak ako mohol vldnu jedine ten, kto nebol z dvoch tretn lovek. Chlapi uruck ili neustle v strachu, eny a dievat v slzch. Len o sa vynoril nad obzorom vchodnej pte iariv amaov kot, ozval sa rachot bubnov. Vojaci s prilba-mi a dlhmi palicami prili na kriovatky, kde sa zhromadili rozospat chlapi. Tam jedni kopali hlinu, druh nosili vodu, tret miesili mazav blato, tvrt ho dvali do foriem ... . Jednho da predstpil Gil-game pred tvr uruckho udu. Obra Chumbabu chcem zabi, aby som vyhubil zlo, o suuje ud, a aby svet vedel, akho statnho chlapa zrodil Uruk. </p><p> 01 Gilgame v ukke 1 predstavuje typickho literrneho hrdinu staroveku tm, e </p><p>(A) kon vnimon iny v zujme udu. (B) naha svojou silou strach. </p><p>(C) je zakladateom mesta. (D) nerob rozdiel medzi mumi a enami. </p><p> 02 Idel kalokagatie najlepie vystihuje veta </p><p>(A) Tvrdou a akou rukou vldol Gilgame nad uruckm udom. (B) Tak ako mohol vldnu jedine ten, kto nebol z dvoch tretn lovek. (C) Len o sa vynoril nad obzorom vchodnej pte iariv amaov kot, ozval sa rachot </p><p>bubnov. (D) Obra Chumbabu chcem zabi, aby som vyhubil zlo, o suuje ud, a aby svet vedel, akho </p><p>statnho chlapa zrodil Uruk. </p><p> 03 Spojenie iariv amaov kot v ukke 1 je </p><p>(A) metafora. (B) metonymia. (C) hyperbola. (D) oxymoron. </p><p>Ukka 2 (k otzke 4): Sofokles Antigona (ryvok) </p><p>Ach, bez priateov, boh a neastn do tmavej hrobky musm iv zostpi! A o som zneuctila? Ktor z boskch prv? Ach, nao ete k bohom zraky upiera? </p><p>A koho vola o pomoc? Ve zbon in sa mi tu vyta, ha, ak bezbonos! No ak to maj za sprvne aj bohovia, tak potom trest svoj budem zna pokojne </p><p> 04 Dkazom toho, e monolg ukky 2 je z antickho diela, je to, e </p><p>(A) sa v om odra typick naptie medzi pozemskm a nadpozemskm svetom. (B) postava sa cti boh a neastn, vytlaen na okraj spolonosti. (C) postava je rozhodnut prija trest, obetova sa v mene zachovania udskosti a boch zko-</p><p>nov. (D) postava pokorne prijma trest, najdleitejie je pre u zachovanie poslunosti. </p><p> 05 Ktor z uvedench tvrden sa nevzahuje k Sofoklovej drme Antigona? </p><p>(A) Dej sa odohrva vrazne v rovine medziudskch vzahov. (B) Autor spracva mytologick nmet. (C) Dej nie je motivovan zsahmi vych boskch sl. (D) Hlavn hrdinka odmieta zachova vernos starm morlnym prkazom. </p></li><li><p>Slovensk jazyk a literatra forma A </p><p> (2000) ttny pedagogick stav a EXAM </p><p>2 </p><p> 06 Antigonou sa inpiroval a jej meno dal aj do nzvu svojej hry slovensk dramatik </p><p>(A) Ivan Stodola. (B) Ivan Bukovan. (C) Peter Karva. (D) Jlius Bar-Ivan. </p><p>Ukka 3 (k otzkam 7 9): Moravsko-pannske legendy (ryvok) </p><p>Odpovedal im Filozof: i neprichdza d od Boha na vetkch rovnako? Alebo i slnce tak isto nesvieti na vetkch? i nedchame na vzduchu rovnako vetci? A tak vy nehanbte sa, tri jazyky len uznvajc a prikazujc, aby vetky ostatn nrody a plemen boli slep a hluch? Povedzte mi, Boha robte bezmocnm, e neme toto da, alebo zvistlivm, e nechce? </p><p> 07 Pod oznaenm Filozof m autor ukky 3 na mysli </p><p>(A) Kontantna. (B) Metoda. (C) Rastislava. (D) Gorazda. </p><p> 08 O ktorch troch jazykoch sa hovor v ukke 3? </p><p>(A) O latinine, grtine, armnine. (B) O grtine, latinine, hebrejine. </p><p>(C) O hebrejine, arabine, germnine. (D) O armnine, latinine, germnine. </p><p> 09 Text ukky 3 </p><p>(A) hovor o potrebe zavies zkonnos na Vekej Morave. (B) kritizuje ud za nedostatok sebavedomia. (C) zdrazuje potrebu ri kresanstvo v materinskom jazyku. (D) poukazuje na nevyhnutnos rovnosti medzi umi a cirkvou. </p><p>Ukka 4 (k otzkam 10 11): </p><p>Ke ten ctihodn mu Andrej utiahol sa do pustovnckej samoty, na vek vyerpanie tela, ale na po-silnenie duchovnho ivota, vdy zachovval pst. Po tri dni od vetkho, o mono jes, sa zdroval pre lsku milosti toho, ktor pre ud stanc sa lovekom, postil sa tyridsa dn. </p><p> 10 Hrdina ukky 4 sa riadi princpom </p><p>(A) hedonizmu. (B) meditcie. (C) sadizmu. (D) askzy. </p><p> 11 Ukka 4 je z diela </p><p>(A) Proglas. (B) Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi. </p><p>(C) ivot Kontantna. (D) ivot Naumov. </p><p> 12 Ktor z uvedench znakov nebol typick pre stredovek literatru? </p><p>(A) Literatra odrala feudlny spsob ivota a nboensk svetonhad. (B) Draz sa kldol na poznvaciu a nun funkciu. (C) Uznvanou metdou psania bola imitcia. (D) Literatra vyuvala nrodn jazyky. </p><p>Test pokrauje na alej strane. </p></li><li><p>MONITOR 2000 </p><p> (2000) ttny pedagogick stav a EXAM </p><p>3 </p><p>Ukka 5 (k otzkam 13 14): Dante Alighieri Bosk komdia (ryvok) </p><p>Predo mnou brna tila sa z temna, Odvetil mi jak lovek prenikav: na nej som tal tento npis tmav Tu nech tvoj duch sa zbav vetkej bzne a riekol: Majstre, tvrd re to pre ma. a zbabelosti vetkej nech sa zbav! </p><p> 13 Majstrom v prvom trojver ukky 5 je </p><p>(A) Mefistofeles. (B) Vergilius. (C) Boh. (D) Danteho uite nboenstva. </p><p> 14 Danteho Bosk komdia je </p><p>(A) humanistickou epickou bsou, ktor zobrazuje zkladn problmy stredovekho loveka. (B) veselm verovanm rozprvanm o muovi, ktor zapredal svoju duu diablovi. (C) typickou renesannou komdiou o potrestan nevernho manela. (D) epickou bsou, v ktorej si dua bsnika spomna na svoje psobenie na zemi. </p><p> 15 V ktorej z uvedench trojc je zaraden spisovate, ktor nepatr medzi predstaviteov humaniz-mu a renesancie? </p><p>(A) Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Franois Villon (B) Miguel de Cervantes, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca (C) William Shakespeare, Francesco Petrarca, Jean Baptiste Poquelin-Molire (D) Franois Villon, Dante Alighieri, Franois Rabelais </p><p> 16 Kolskou humanizmu a renesancie bolo </p><p>(A) Nemecko. (B) Taliansko. (C) Rusko. (D) panielsko. </p><p> 17 Rozvrstvovanie nrodnho ivota, zvraznenie zujmu o vntorn ivot loveka, vykreslenie so-cilnej situcie, rozpad patriarchlnej rodiny, tendencia prekona nrodn koncepciu literatry to vetko s javy charakteristick pre </p><p>(A) socialistick realizmus. (B) prv vlnu slovenskho realizmu. </p><p>(C) druh vlnu slovenskho realizmu. (D) tretiu vlnu slovenskho realizmu. </p><p>Ukka 6 (k otzkam 18 19) </p><p>O Turciach toho istho roku umrel nhle dekan v Chochoove. Pohreb bol vek. Vetci kazi a uite-lia z celho vidieka boli na om. Mtve telo pochovali v Domaniciach pod jasene. Jeho sestry syn plakal ako diea nad jeho truhlou. Jedni hovorili, e preto, lebo Adu zostal na ade, in, e mu bolo to, e musel ujca pochova na tak pustatinu, medzi zrcaniny starho blahobytu. Nech bolo, ako chcelo, ale od pna Adua nikto viac nepoul znmych slov: Ke bik z Chochoova umrie </p><p> 18 Podiarknut slovn spojenie v ukke 6 m v kontexte poviedky rovnak vznam ako frazeo-logizmus </p><p>(A) ostal sm ako prst. (B) kpil maku vo vreci". </p><p>(C) dal sa opi rokom. (D) vyiel na ps tridsiatok. </p></li><li><p>Slovensk jazyk a literatra forma A </p><p> (2000) ttny pedagogick stav a EXAM </p><p>4 </p><p> 19 Dielo, z ktorho pochdza ukka 6, </p><p>(A) kladie draz na komick strnku prbehu. (B) zobrazuje duchovn a hmotn padok slovenskho zemianstva a jeho neschopnos sta sa </p><p>vedcou silou nroda. (C) zobrazuje neahk ivot slovenskej inteligencie. (D) vykresuje vesel ivot novej podnikateskej vrstvy na dedine. </p><p> 20 V zobrazen dedinskho prostredia a loveka postupuje Martin Kukun </p><p>(A) odahenejie, humornejie ako Jozef Gregor-Tajovsk. (B) miernejie, scitnejie ako Jozef Gregor-Tajovsk. (C) dramatickejie, s vm drazom na vntorn svet postv ako B. Slankov-Timrava. (D) kritickejie, ostrejie ako Boena Slankov-Timrava. </p><p>Ukka 7 (k otzkam 21 23): </p><p>Ach, keby som bol bohat, keby som si nechal majetok, keby som im ho nebol dal, to by tu boli, obli-zovali by mi lca svojimi bozkami. Bval by som v palci, mal by som krsne izby, sluhov, teplo a ony by sa rozplvali v slzch aj so svojimi mumi a demi. To vetko by som mal. Ale takto ni! Za peniaze je vetko, ete aj dcry. , kdee s moje peniaze? Keby som mal zanecha poklady, balili by ma do obkladov, starali by sa o ma, poul by som ich, videl by som ich. Namjveru, ktohovie? Obe maj srdcia z kamea. Privemi som ich bil, aby ony aspo trochu bili ma. </p><p> 21 V slovesch ukky 7 sa uplatuje najviac </p><p>(A) podmieovac spsob. (B) iadac spsob. </p><p>(C) oznamovac spsob. (D) elac spsob. </p><p> 22 Ktor z nasledujcich tvrden o diele, z ktorho pochdza ukka 7, je nepravdiv? </p><p>(A) Autor zobrazuje cynick nevanos dcr, ktor sa hanbia za svojho otca a nemaj as ani zujem prs na jeho pohreb. </p><p>(B) Romn odhauje padok citov a mravnosti spolonosti, v ktorej niet miesta pre poctivos a v ktorej sa prejav citov chpe ako slabos. </p><p>(C) Dielo je obrazom chorobnej otcovskej lsky schopnej najvch obet, aby sa dcry dostali do vyej spolonosti. </p><p>(D) Romn je podobenstvom o vench pravdch ivota a o vzbure genercie det voi rodi-om. </p><p> 23 Romn, z ktorho pochdza ukka 7, je predovetkm </p><p>(A) historickm romnom, pretoe podva relne historick fakty zo ivota parskej smotnky. (B) autobiografickm romnom, pretoe zachytva spomienky na autorovu mlados. (C) spoloenskm romnom, pretoe vykresuje morlne problmy parskej spolonosti. (D) generanm romnom, pretoe sa venuje analze generanch problmov. </p><p>Test pokrauje na alej strane. </p></li><li><p>MONITOR 2000 </p><p> (2000) ttny pedagogick stav a EXAM </p><p>5 </p><p> 24 Ktor literrne obdobie charakterizuj znaky: rozumnos, objektvny pohad na svet, zobrazenie obyajnch ud v typickch situcich, zachytenie vvoja charakteru pod vplyvom prostredia? </p><p>(A) klasicizmus (B) realizmus (C) barok (D) romantizmus </p><p>Ukka 8 (k otzkam 25 26): </p><p> A nrod oboril sa na nrod s myslom vrady, s besom skazitea. Kres sprskal puiek, zahrmeli del: zem stone, pit vzduch, rv vlny vd, kde bleskom kmitla hrozn Astarot. </p><p> 25 Ktor z uvedench bsnickch prostriedkov sa v ukke 8 nenachdza? </p><p>(A) personifikcia (B) zvukomaba </p><p>(C) prirovnanie (D) obrten slovosled </p><p> 26 Dielo, z ktorho je ukka 8, reaguje na rovnak historick udalos ako dielo </p><p>(A) Hrdinovia Boeny Slankovej-Timravy. (B) Genercia Vladimra Mina. </p><p>(C) Mor ho! Sama Chalupku. (D) Svatopluk Jna Hollho. </p><p> 27 Ktor z nasledujcich vrokov sprvne charakterizuje tvorbu Pavla Orszgha-Hviezdoslava? </p><p>(A) Jeho pozia nezostala torzom, hoci sa nerozvinula do vch vonkajch rozmerov, je vn-torne ucelenm dielom, ktor vydalo pravdiv svedectvo o loveku svojej doby. </p><p>(B) Epick hrdina jeho bsn mal podobu rozprvkovho uhaja, zzranou silou porajceho rozlin zl prery a prinajceho slovenskmu kraju vyslobodenie zo zajatia i nov zlat de spasenia. </p><p>(C) Emocionlna prudkos, mylienkov absoltnos, dramatick rozvedenie naptia to s neodmysliten zloky kadej jeho bsnickej vpovede. </p><p>(D) Nebol len bsnikom tichej lyrickej meditcie a pokojnho epickho zobrazovania, ale aj bsnikom mohutnho kritickho ptosu. </p><p>Ukka 9 (k otzkam 28 30): Hle, lovek opil dnmu nemil </p><p>Jestli se chce, jako sved, opilstva varovat, tak sobe daj opilho loveka malovat: Nech bude neoesan a sliny po brade, Neumyt, nespsobn, zavlan vade. </p><p>Slab nohy, mrtv jazyk a krvav oi, vdycky letc dolu nosem, o s noh pokro. V hlave vno, v bruchu rozum, v doch dnej sily, tento npis daj pod neho: Hle, lovek opil. </p><p> 28 Autorom skladby, z ktorej je ukka 9, je </p><p>(A) Hugoln Gavlovi. (B) Peter Benick. </p><p>(C) Jozef Ignc Bajza. (D) Juraj Fndly. </p></li><li><p>Slovensk jazyk a literatra forma A </p><p> (2000) ttny pedagogick stav a EXAM </p><p>6 </p><p> 29 Ukka 9 </p><p>(A) vykresuje tragick osud opitho loveka. (B) podva nvod, ako sa zachova pri pit alkoholu. (C) prostrednctvom kontrastu medzi realitou a pouitmi slovami vyjadruje odpor voi konven-</p><p>cim. (D) chce obrazom opitho loveka odradi itatea od opilstva. </p><p> 30 Vznamu slova pokro v ukke 9 najlepie zodpoved vraz </p><p>(A) pobehne alej. (B) pohne sa o krok. </p><p>(C) potkne sa o nohu. (D) padne. </p><p> 31 Ktor z uvedench vrokov nezodpoved charakteru obdobia, ktor je pri om uveden? </p><p>(A) Ora et labora (Modli sa a pracuj) stredovek (B) Cogito ergo sum (Myslm, teda som) klasicizmus (C) Vanitas vanitatum (Mrnos nad mrnos) humanizmus a renesancia (D) Memento mori (Pamtaj na smr) barok </p><p>Ukka 10 (k otzkam 32 34): </p><p>Spravodlivos, , spravodliv nebes! Som straten. Som zavraden. Krk mi podrezali. Ukradli mi moje peniaze. Kto to mohol by? Kde sa skrva? o robi, aby som ho naiel? Stoj! (Chyt sa sm za ruku.) Vr mi moje peniaze, oplan! ... Ach, ve som to ja. Jaj, jaj, moje boh peniaze! Moji drah priatelia! Ozbjali ma o vs. A ke mi vs vzali, stratil som svoju oporu, svoju techu, svoje poteenie. U nemm o hada na svete. Bez vs mi i nemono! </p><p> 32 Ktor postava takto iali a kto je autorom diela, z ktorho pochdza ukka 10? </p><p>(A) Harpagon Jean Baptiste Poquelin-Molire (B) Othello William Shakespeare </p><p>(C) Tartuffe Jean Baptiste Poquelin-Molire (D) Macbeth William Shakespeare </p><p> 33 Hrdinom diela, z ktorho je ukka 10, je </p><p>(A) typ zfalho loveka, ktor je biedou donten vzda sa svojich vysokch idelov. (B) typ loveka, ktor uva ivot plnmi dkami, a preto potrebuje stle viac peaz. (C) neastn pomten starec, ktor ije spomienkami na straten bohatstvo. (D) prototyp loveka, ktor prepadol vnivmu vzahu k hromadeniu majetku. </p><p> 34 Dielo, z ktorho je ukka 10, bolo pvodne napsan jazykom patriacim do skupiny </p><p>(A) romnskych jazykov. (B) germnskych jazykov. </p><p>(C) slovanskch jazykov. (D) baltskch jazykov. </p><p>Test pokrauje na alej strane. </p></li><li><p>MONITOR 2000 </p><p> (2000) ttny pedagogick stav a EXAM </p><p>7 </p><p>Ukka 11 (k otzkam 35 38): Pedzpv (ryvok) </p><p>Aj, zde le zem ta, ped okem mm slzy roncm, nkdy kolbka, nyn nrodu mho rakev. Stj, noho! Posvtn msta jsou, kamkoli kr, k obloze, Tatry synu, vznes se, vyve pohled, neb radji k velikmu pichyl tomu tam se dubisku, </p><p>jen vzdoruje zhoubnm a dosavde asm. Vak asu ten hor je lovk, jen berlu eleznou v tchto krajch na tvou, Slvie, ji chopil. Hor neli div vlky, hrom, ohn divj, zaslepenec, na sv kdy zlobu plm kyd. </p><p> 35 Pedzpv patr k bsnickej skladbe </p><p>(A) Svatopluk. (B) Slvy dcera. (C) Slv. (D) Pla Matky Slvy. </p><p> 36 Autor v ukke 11 pouil </p><p>(A) sylabick prozodick systm. (B) sylabotonick prozodick systm. </p><p>(C) asomern prozodick systm. (D) tonick prozodick systm. </p><p> 37 Ktor z nasledujcich mylienok nie je obsiahnut v ukke 11? </p><p>(A) nabdanie k jednote vetkch slovanskch nrodov pod vedenm Ruska (B) odsdenie odrodilcov (C) vyjadrenie smtku nad sasnm postavenm Slovanov (D) varovanie pred neinnosou, kritika pasivity Slovanov </p><p> 38 Slovn spojenie Stj, noho! v ukke 11 je </p><p>(A) metafora. (B) synekdocha. (C) personifikcia. (D) symbol. </p><p>Ukka 12 (k otzke 39): </p><p>Svatopluk (ryvok) </p><p> Tam to mi vra dan, ku milj toto ke mi vlasti lska robi. Ponev ale kad tne za sladk dychtv slobod a hled poddanstva sa pozby: k vm radej sa pridm, krlovsk nad vami berlu vezmem a datn povedem na Karolmana vojsko. </p><p> 39 Obraz ... krlovsk nad vami berlu vezmem ... m v kontexte ukky 12 vznam </p><p>(A) budem vam krom a vodcom. (B) vho kra v boji porazm...</p></li></ul>

Recommended

View more >