o instituţie inovativă, ancorată dinamic în evoluţia societăţii şi a

 • Published on
  07-Feb-2017

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • RReevviissttaa rroommnn aa iinnoovvrriiiiRevist editat de AMCSIT POLITEHNICA

  Splaiul Independenei nr. 313, sector 6, 060024 BucuretiTelefon: 021 402 93 43; Fax: 021 402 97 50

  E-mail: secretariat@amcsit.ro; Site: www.amcsit.ro

  IISSSSNN 11884444--88335566

  AMCSIT POLITEHNICAReproducerea textelor i a ilustraiilor din revist nu este permis dect cu

  acordul scris al redaciei.

  PPrree--pprreessss,, ttiippaarr:: VViissiioonn DDeessiiggnn

  CCoolleeggiiuull rreeddaacciioonnaall::

  CCoolleeggiiuull ttiiiinniiffiicc::

  AAddrreessaa rreeddaacciieeii

  Prof. univ. dr. ing. Cristian ANDREESCUProf. univ. dr. ing. Traian AURITEDr. ec. George BALAProf. univ. dr. ing. Dan MihaiCONSTANTINESCUProf. univ. dr. ec. Horaiu DRAGOMIRESCUProf. univ. dr. ing. Marin DRGULINESCUAcad. Florin Gheorghe FILIPProf. univ. dr. ing. tefan IANCUProf. univ. dr. ing. Szabolcs LANYIProf. univ. dr. ing. Neculai MIHILESCUCS I dr. ing. Vergil MURARU

  Gen. ing. Marcel OPRIProf. univ. dr. ing. Claudia POPESCUProf. univ. dr. ing. Mihai Octavian POPESCUProf. univ. dr. ec. Roxana SRBUDr. ing. Alexandru TRENCProf. univ. dr. ing. Florin TNSESCUCS I dr. ing. Mihai tefan TEODORESCUProf. univ. dr. ing. Nicolae VASILEProf. univ. dr. Ing. Daniela VASILIUProf. univ. dr. ing. Nicolae VASILIUDr. ec. Viorel VULTURESCU

  DDiirreeccttoorr: prof. univ. dr. ing. Nicolae VASILIUDDiirreeccttoorr eeccoonnoommiicc: ec. ing. Emilia DUMITRA

  RReeddaaccttoorr eeff: acad. Florin Gheorghe FILIPRReeddaaccttoorr eeff aaddjjuunncctt: prof. univ. dr. ing. Cristian ANDREESCU

  SSeeccrreettaarr ggeenneerraall ddee rreeddaacciiee: Tudor-George MRUNELURReeddaaccttoorr: Anca PEROIU

  TTeehhnnoorreeddaaccttoorr: Ana CENU

  RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

 • RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  IINNFFOO//EEVVEENNIIMMEENNTT

  IINNTTEERRVVIIUU

  AANNAALLIIZZEE -- EEVVAALLUURRII

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA IINNOOVVRRIIII

  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA IINNOOVVAARREEAA

  SSTTUUDDIIII DDEE CCAAZZ

  AACCCCEESS LLAA IINNOOVVAARREE

  Participare romneasc la proiecte de dezvoltare durabil ale UE pentru un transport durabil 3

  Anul acesta, la Geneva, inventatorii romni au urcat pe podium de 55 de ori! 4

  Conferina Naional a Cercetrii tiinifice din nvmntul Superior - CNCSIS 11 10

  Universitatea acestui mileniu - o instituie inovativ, ancorat dinamic n evoluia societii i a 11economieiInterviu cu prof. dr. ing. Ioan Dumitrache, preedinte CNCSIS

  Inovarea i modelul elicei triple 14FFlloorriinn GGhheeoorrgghhee FFIILLIIPP,, NNiiccoollaaee VVAASSIILLIIUU

  Piaa cunotinelor. Neajunsuri i soluii 20AAuurreell IIAANNCCUU

  Iniierea i dezvoltarea procesului de inovare 29tteeffaann IIAANNCCUU

  Direciile Romniei de politic guvernamental n domeniul cercetrii, dezvoltrii i inovrii 36II. Concluzii i recomandri n urma desfurrii P.N.C.D.I.1

  MMiirrcceeaa SSIIMMIIOONNEESSCCUU,, OOccttaavviiaann SSTTRROOIIEE

  Relaia dintre brevetul de invenie i inovarea tehnologic 39II. Brevetul de invenie - exponent i motor al inovrii tehnologice

  AAlleexxaannddrruu CCrriissttiiaann TTRREENNCC

  Noi module de evaluare a conformitii puse la dispoziia productorilor de legislaia comunitar 43MMiihhaaeellaa IIOORRDDNNEESSCCUU

  Analiza juridic a contractului de finanare n inovare 47II. Condiii de validitate a contractului de finanare

  BBooggddaann SSLLTTIINNEEAANNUU

  Cu RoboScan 1M, MB Telecom a adus, n premier, Marele Premiu inventicii romneti 50Grupaj realizat de AAnnccaa PPEERROOIIUU

  TRACK VIEW - Sistem de localizare, urmrire, gestiune i management al unui parc de locomotive 57AAnnttoonn CCoorriioollaann CCHHIICCIIUUDDEEAANN

  Senzori i traductoare. Autor: Constantin Clinoiu 63NNiiccoollaaee VVAASSIILLIIUU

  CCUUPPRRIINNSS

 • 33RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099

  IINNFFOO//EEVVEENNIIMMEENNTT

  Plecnd de la ideea c transportul feroviar - celmai ecologic, sigur i confortabil - nu este nc suficientde competitiv, proiectul ECORailS propune ca achiziio-narea materialului rulant s se fac dup noi meto-dologii care s impulsioneze dezvoltarea acestuia, maiales din punctul de vedere al costurilor de exploatare ial condiiilor de mediu, criterii evaluate pe toat duratade via (cca. 30 ani).

  Proiectul va furniza administraiilor de transportferoviar i operatorilor feroviari instrumente dereferin (manual, proceduri, suport legislativ etc.)pentru obinerea celor mai competitive oferte de apli-caii feroviare din punctul de vedere al eficienei ener-getice, al costurilor de exploatare, al nivelului tehno-logic i al siguranei, raportate i la criteriile verzi.

  Participarea unor reprezentani ai comunitiitiinifice tehnice romneti IInntteeggrraall CCoonnssuullttiinngg RR&&DDBBuuccuurreettii i UUnniivveerrssiittaatteeaa PPoolliitteehhnniiccaa TTiimmiiooaarraa ,precum i a RReeggiioonnaalleeii CCFFRR TTiimmiiooaarraa la realizareaacestui important proiect european reprezint o onoarei o recunoatere deosebit, care demonstreaz, nc odat, capacitatea i interesul Romniei de a se racordarapid la cercetarea i prioritile Uniunii Europene,referitoare la condiiile de via i mediu.

  Participarea romneasc ntr-un asemeneaproiect ofer, totodat, avantajul c participanii dinRomnia vor informa permanent despre schimbrilemajore i tendinele de perspectiv din acest domeniu.Urmare acestor informri, factorii implicai n trans-portul feroviar (autoriti centrale i locale, operatoriferoviari, productori de material rulant, dar i publicullarg) vor avea ansa de a se informa i evolua gradat pedurata proiectului, fiind pregtii s se adapteze i srspund eficient directivelor Uniunii Europene, carevor reglementa achiziiile feroviare n partea a doua aanului 2011.

  Consoriul proiectului ECORailS este format dinurmtorii parteneri:

  1. TSB Innovation Agency Berlin GmbH FAV, TransportTechnology Systems, Germania coordonator proiect(WP1), WP4 - aplicaii pilot zona Berlin i WP7

  2. Senate Department for Urban Development,Germania

  3. Pro Rail Alliance, Germania - coordonator WP6 i alPlatformei utilizatorilor

  4. KCW GmbH, Germania5. Berlin University of Technology, Germania6. Trafikstyrelsen, Danemarca7. Transportforskningsgruppen I Borlnge AB, Suedia

  -coordonator WP3 i WP4-aplicaii pilot zonaresund

  8. Province administration of Brescia, Italia - coordo-nator WP4 i aplicaii pilot zona Brescia

  9. Universit Commerciale L. Bocconi, Italia10. Universit di Roma La Sapienza, Italia - coordo-

  nator WP211. IInntteeggrraall CCoonnssuullttiinngg RR&&DD,, RRoommnniiaa -- ccoooorrddoonnaattoorr

  WWPP55 ii WWPP44 -- aapplliiccaaiiii ppiilloott zzoonnaa TTiimmiiooaarraa12. UUnniivveerrssiittaatteeaa PPoolliitteehhnniiccaa TTiimmiiooaarraa,, RRoommnniiaa13. CCFFRR CCllttoorrii TTiimmiiooaarraa,, RRoommnniiaa14. Budapest University of Technology and Economics,

  Ungaria

  Proiectul va fi susinut i de factori de decizieadministrativ, autoriti, operatori feroviari, companii deinfrastructur, experi din domenii conexe, reprezen-tani ai UIC - Internaional Union of Railways (UniuneaInternaional a Cilor Ferate) - i CER Community ofEuropean Railway and Infrastructure Companies(Comunitatea Cilor Ferate Europene i a Companiilor deInfrastructur). Implicarea acestora se va concretiza princrearea Platformei utilizatorilor ECORailS, ca grup dereferin, ce se va ntruni n mod regulat pe durata pro-iectului pentru a identifica ateptri i nevoi proprii, amultiplica bune practici i a evalua efectiv rezultateleproiectului, determinnd o abordare orientat spre utilizator.

  n Romnia, proiectul este susinut de MinisterulTransporturilor, SNTFC CFR Cltori, MinisterulMediului i exist sperana c va fi susinut i de alteautoriti, de societatea civil, ONG-uri, organizaiiprofesionale (n special cele din domeniul feroviar).RRRRII

  DDaann CCAARRAAMMAANNDirector general

  INTEGRAL CONSULTING R&D

  PPaarrttiicciippaarree rroommnneeaasscc llaa pprrooiieeccttee ddeeddeezzvvoollttaarree dduurraabbiill aallee UUnniiuunniiii EEuurrooppeennee

  ppeennttrruu uunn ttrraannssppoorrtt dduurraabbiillPPrrooiieeccttuull EECCOORRaaiillSS EEffiicciieenn eenneerrggeettiicc ii ccrriitteerriiii ddee mmeeddiiuu ppeennttrruu aacchhiizziiiioonnaarreeaa sseerrvviicciiiilloorr ii vveehhiiccuulleelloorr ddeettrraannssppoorrtt ffeerroovviiaarr rreeggiioonnaall ,, ddeezzvvoollttaatt nn ccaaddrruull uunnuuii ppaarrtteenneerriiaatt ccoonnssttiittuuiitt ddiinn 1144 iinnssttiittuuiiii ddiinn aassee rrii eeuurrooppeennee((GGeerrmmaanniiaa,, DDaanneemmaarrccaa,, SSuueeddiiaa,, IIttaalliiaa,, RRoommnniiaa ii UUnnggaarriiaa)),, aa ffoosstt sseelleeccttaatt llaa ccoommppeettiiiiaa IIEEEE ddiinn 22000088,, ffiiiinndd ssiinngguurruullpprrooiieecctt aacccceeppttaatt ppeennttrruu ddoommeenniiuull ttrraannssppoorrttuulluuii ffeerroovviiaarr.. PPrrooiieeccttuull ssee vvaa ddeessffuurraa ppee ppaarrccuurrssuull aa 2266 ddee lluunnii ((11 mmaaii 22000099 -- 3300 iiuunniiee 22001111)),, ccuu uunn bbuuggeett ttoottaall ddee ccccaa.. 11,,44 mmiilliiooaanneeEEuurroo,, aallooccaatt ddiinn ffoonndduurriillee UUnniiuunniiii EEuurrooppeennee,, ffoonndduurrii aattrriibbuuiittee cceelloorr mmaaii ccoommppeettiittiivvee pprrooppuunneerrii ddee pprrooiieeccttee ddiinnmmuulltteellee ccaarree ssee ddeeppuunn aannuuaall llaa BBrruuxxeelllleess ppeennttrruu PPrrooggrraammuull ddee CCeerrcceettaarree CCaaddrruu 77 ((FFPP77)) ii PPrrooggrraammuull IInntteelllliiggeennttEEnneerrggyy EEuurrooppee ((IIEEEE))..

  nn pprreemmiieerr

 • AAnnuull aacceessttaa,, llaa GGeenneevvaa,,iinnvveennttaattoorriiii rroommnnii aauu uurrccaatt ppee ppooddiiuumm

  ddee 5555 ddee oorrii!!

  2266 MMeeddaalliiii ddee AAuurr ((ddiinnttrree ccaarree 66 MMeeddaalliiii ddee AAuurr ccuu FFeelliicciittrriillee JJuurriiuulluuii)),, 2244 MMeeddaalliiii ddee AArrggiinntt ii 55 MMeeddaalliiiiddee BBrroonnzz,, ddaarr ii MMaarreellee PPrreemmiiuu aall SSaalloonnuulluuii -- aacceessttaa eessttee ppaallmmaarreessuull RRoommnniieeii llaa cceell ddee--aall 3377--lleeaaSSaalloonn IInntteerrnnaaiioonnaall aall IInnvveenniiiilloorr,, TTeehhnniicciilloorr ii PPrroodduusseelloorr NNooii ddee llaa GGeenneevvaa--EELLVVEEIIAA ((11--55 aapprriilliiee 22000099))

  NNrr..ccrrtt..

  UUnniittaatteeaa AAuuttoorrii TTiittlluuMMeeddaalliiee//PPrreemmiiuu

  1 Persoan fizic reprezentat de:S.C. IPA CIFATT Craiova

  URSU Benoni nclzitor electric cuaripioare radiante

  BRONZ

  2 Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecia MunciiAlexandru Darabont

  VOICU VictorBADEA Daniel

  Instalaie pentru captareai reinerea noxelor lasudarea electric n spaiinchise

  BRONZ

  3 IDEA Institut Romnia GIURC Liviu Motor supraalimentar isitem de propulsie hibridderivat

  BRONZ

  4 Forumul Inventatorilor Romni DEBELI MihaiSANDU Andrei VictorSANDU Ion

  Sistem de iluminare ipersonalizare muzical ameniurilor

  BRONZ

  5 Institutul de Cercetri iModernizri Energetice ICEMENERG Bucureti

  CIOROIANU GabrielaCIOROIANU LelianDAMIAN Gabriela SilviaTUDOSE Andrada

  Compoziie anticorozivrezistent la solicitricomplexe

  BRONZ

  6 Universitatea POLITEHNICATimioara

  ICLANZAN Tudor AlexandruSTAN Daniel VoicuSEICULESCU ValentinTULCAN AurelCOSMA Cristian

  Matri pentrumicroinjectare

  ARGINT

  7 Unversitatea de tiine Agricole iMedicin Veterinar a BanatuluiTimioara, Departamentul detiine Exacte

  BUTNARIU Monica SREANU VeronicaSAMFIRA Ionel JIANU Ionel Clin TONEA ElenaPALICICA Radu Dimitrie CHE Cornelia

  Procedeu i bioproduse dinSalvia Nemorosa pe bazde compui bioactivi cuaplicaii cosmetice,farmaceutice i alimentare

  ARGINT

  8 Universitatea din Piteti PETRE Marian Procedeu biotehnologic deobinere a biomasei fungicede Lentinula Edodes cuproprieti imunomodu-latoare, antitumorale iantiinfecioase

  ARGINT

  IINNFFOO//EEVVEENNIIMMEENNTT

  RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//2200009944

 • 9 Societatea Inventatorilor dinRomnia

  ANTOHI Constantin-MarinGIURMA IonCRCIUN Ioan

  Instalaie pentru iluminareaambientului cu fasciculvariabil de radiaie vizibil

  ARGINT

  10 Persoan fizic BIRTOK BANEASA Corneliu Filtru supraaspirantinversat

  ARGINT

  11 Institutul Naional de C-D pentruOptoelectronic - INOE 2000

  SAVASTRU Dan MICLOS SorinTAUTAN Marina RUSU I. Mdlin SAVU Valeriu

  Dispozitiv de atenuarecontinu a radiaiei laserpentru biomicroscopoftalmologic

  ARGINT

  12 Institutul Naional de Cercetare Dezvoltare pentru Maini i Utilajedestinate Agriculturii i IndustrieiAlimentare (INMA)

  MANEA DragoGNGU VergilMARIN EugenCOJOCARU IosifPOPESCU MarianSZABOLCS Lanyi

  Echipament tehnic pentruaplicat inoculanimicrobieni

  ARGINT

  13 Universitatea tefan cel MareSuceava

  LARIONESCUAlexandru BogdanMOROAN LARIONESCU Virgil Adrian

  Aparat pentru nvare itestarea blocajului n joculde volei

  ARGINT

  14 Persoan fizic TRK Arpad CASA ENERGY++ ARGINT

  15 COMOTI Institutul Naional deCercetare-DezvoltareTurbomotoare

  IONESCU Mircea DanSILIVESTRU ValentinSAVU George

  Turbin eolian intubat cuax vertical

  ARGINT

  16 Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile iPielrie

  MIHAI CarmenSALISTEAN AdrianNICULESCU ClaudiaCARAC SabinaRADUCA Petre

  Structur 3D pentruparapant i tehnologie derealizare

  ARGINT

  17 Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronic iTehnica Msurrii

  GHEORGHE GheorghePAUL BecaNECULAI MocanuPAUL AncuaOLARU MirceaIULIAN IlieSOREA Sorin

  Sistem mecatronicinteligent de mare preciziepentru msurareamicrodeplasrilor liniare DIGITRIL

  ARGINT

  18 INCDIE ICPE-CA MIHAIESCU Gh. MihaiILIE CristinelGAVRILA HoriaVASILE IulianKAPPEL Wilhelm

  Maini electrice cu magneipermaneni n aranjamentespeciale

  ARGINT

  19 Persoan fizic MELUSEL Valentin Mecanism de acionare auilor pliante

  ARGINT

  20 Forumul Inventatorilor Romni DEBELI MihaiSANDU Andrei VictorSANDU Ion

  Contor de gaz cu sistemintegrat de analiz acompoziiei i puteriicalorice

  ARGINT

  IINNFFOO//EEVVEENNIIMMEENNTT

  RReevv iiss ttaa rr oomm nn aa ii nnoovv rr ii ii -- 33// 22000099 55

 • 66 RReevv ii ss ttaa rroo mmnn aa ii nnoo vvrr ii ii -- 33//22000099

  IINNFFOO//EEVVEENNIIMMEENNTT

  21 S.C. ECOCER DEZ S.R.L.CRAIOVA

  HOPARTEAN CorneliuVLADU Gabriel CtlinENUICA ConstantinCLUGRI Cristea

  Instalaie modulat pentruobinerea produselorapicole ecologice idezvoltarea albinelor

  ARGINT

  22 S.C. Institutul de Cercetri pentruMaini Electrice (ICPE-ME S.A.)Bucureti

  POPESCU MihailCISTELECAN Mihail VasileNIIGU Victor

  Inductor de mainelectric heteropolar, cumagnei permaneni

  ARGINT

  23 Institutul de Cercetare-Dezvoltarepentru Protecia Plantelor

  OANCEA Florin VELEA SandaPOPESCU MarianaLUPU Carmen

  Procedeu de obinere a unuibiofumigant pentru sol

  ARGINT

  24 Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru MetaleNeferoase i Rare

  ULMANU MihaelaVELEA Teodor

  Procedeu de purificareavansat a apelor ncrcatecu metale grele toxice

  ARGINT

  25 Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca

  CIUPAN CornelMORAR LiviuGALI MirceaPOP Aurel

  Sistem de tiere cu jet deap

  ARGINT

  26 ICPE S.A. BIDULESCU George DanPOPA Ionel

  Procedeu ecologic deobinere a unui lac utilizabilla obinerea de materialeelectroizolantetermorezistente

  ARGINT

  27 INCDIE ICPE-CA GRIGORE Florentina,GAVRILIU tefania,LUNGU Magdalena

  Nanocompozit ceramicavansat pentru reparaiiosoase i procedeu deobinere a acestuia

  ARGINT

  28 Centrul tiinific Aplicativ InsectFarm

  CIUHRII Mircea Substan biologic activp...