Onderzoek naar de effecten van inductie van beginnende leraren in het voortgezet onderwijs Aanleiding tot het onderzoek • Het lerarentekort in het voortgezet.

  • Published on
    12-May-2015

  • View
    215

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> Dia 1 </li> <li> Onderzoek naar de effecten van inductie van beginnende leraren in het voortgezet onderwijs Aanleiding tot het onderzoek Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs De verwachte daling in de kwaliteit van het lerarencorps Onderzoeksvragen Wat kunnen we doen om de uitval van beginnende leraren te voorkomen? Wat kunnen we doen om de vaardigheidsontwikkeling van beginnende leraren te versnellen? Wim van de Grift &amp; Michelle Helms-Lorenz, 2014 </li> <li> Dia 2 </li> <li> Leeftijden van leraren in het voortgezet onderwijs in 2010 (EaG, 2012) Vanaf 2016 gaat een grote groep zeer ervaren leraren het voortgezet onderwijs verlaten Zij worden vervangen door een kleine groep beginnende leraren Als we niets doen, kan dat leiden tot een lerarentekort, en een daling in de kwaliteit van het lerarencorps </li> <li> Dia 3 </li> <li> % leerlingen dat naar HAVO of VWO gaat De afgelopen 23 jaar zijn 13% meer leerlingen naar havo en vwo gegaan Leerlingen die naar hogere opleidingen gaan, verblijven een jaar langer in het voortgezet onderwijs Zij dragen bij aan de groei van het lerarentekort </li> <li> Dia 4 </li> <li> Instroom van 12-jarigen het voortgezet onderwijs in 2010 (CBS, STATline) Vanaf 2013 krimpt de instroom leerlingen van 207.000 geleidelijk naar 182.000 in 2020 Deze daling van bijna 12% zal het lerarentekort mitigeren </li> <li> Dia 5 </li> <li> Ongeveer 25% van de beginnende leraren verlaat binnen 5 jaar de school waar ze hun loopbaan zijn begonnen (Centerdata, 2012; De Jonge &amp; De Muijnck, 2002; OCW, 2003; 2010; Van Kregten &amp; Moerkamp, 2004). Dit is overigens allerminst een specifiek Nederlands probleem (Algozzine, Gretes, Queen, Cowan-Hathcock, 2007; Andrews, Gilbert &amp; Martin, ###; Ingersoll &amp; Smith, 2003; Alliance for Excellent Education, 2004; Danielson, 2002). Uit nader onderzoek blijkt: Ongeveer 16% van de beginnende leraren verlaat binnen 3 jaar het beroep en 14% hopt naar een andere baan (Van de Grift, W. &amp; Helms-Lorenz, M. (2013). Waarom verlaten zoveel beginnende leraren de school waar zij hun carrire begonnen. Van twaalf tot achttien, 23(8). Uitval van beginnende leraren uit het beroep </li> <li> Dia 6 </li> <li> Optimistische schatting van de onvervulde vraag naar leraren in het voortgezet onderwijs (CentERdata, 2013, 66) Na 2018 zal het leraren- tekort in het voortgezet onderwijs verwaar- loosbaar zijn </li> <li> Dia 7 </li> <li> Wetend, dat het lerarentekort in het voortgezet onderwijs na 2018 verwaarloosbaar zal zijn (CentERdata, 2013), lopen we in de komende periode het risico dat men aan de knoppen gaat draaien: Langer doorwerken van ervaren leraren De klassengrootte verhogen Het aantal lesuren per docent verhogen Grotere toepassing van blended learning en video- onderwijs Relatief eenvoudige mitigerende processen </li> <li> Dia 8 </li> <li> Het kwalitatieve lerarentekort Het probleem van het kwalitatieve lerarentekort zou in het voortgezet onderwijs wel eens groter kunnen zijn dan het kwantitatieve tekort, dat na 2018 afgelopen is De beginnende leraren die de komende jaren de uitstromende ervaren leraren gaan vervangen, liggen in pedagogisch didactische vaardigheid nog ver achter bij de ervaren leraar Dit alles kan ten koste gaan van de prestaties van onze leerlingen </li> <li> Dia 9 </li> <li> Pedagogisch didactische vaardigheid en ervaring van 1604 leraren in het voortgez. onderwijs (gemidd.=21.91; s.d.=6.85) Beginnende leraren liggen ongeveer twee derde standaard deviatie achter bij de gemiddelde leraar en zij liggen een volle standaard deviatie achter bij de top leraar </li> <li> Dia 10 </li> <li> Waarom is dit een serieus probleem? De kwaliteit van het pedagogisch didactisch handelen is niet alleen gerelateerd aan leerwinst maar ook aan het later inkomen van leerlingen Leerlingen van leraren die een standaard deviatie beter zijn, boeken 10% tot 25% meer leerwinst (Aaronson, Barrow &amp; Sander, 2007; Brandsma &amp; Knuver, 1989; Bosker &amp; Witziers, 1996; Hanushek &amp; Rivkin, 2010; Houtveen &amp; Van de Grift, 2007a; 2007b; Kane &amp; Staiger, 2008; Rivkin, Hanushek &amp; Kain, 2005; Roeleveld, 2003; Rockoff, 2004; Wijnstra, Ouwens &amp; Bguin, 2003) Leerlingen van leraren die een standaard deviatie beter zijn, verdienen op latere leeftijd gemiddeld 20.000 dollar meer (Hanushek, 2011) </li> <li> Dia 11 </li> <li> Beroepservaring en leerlingprestaties Leigh, A. (2010). Estimating Teacher Effectiveness from two- year changes in students' test scores Economics of Education Review, 29, 480-488. </li> <li> Dia 12 </li> <li> De belangrijkste vraag is dus eigenlijk niet Wat kan gedaan worden om uitval van beginnende leraren uit het beroep te beperken? maar Wat kan gedaan worden om de ontwikkeling van pedagogisch didactische vaardigheden van beginnende leraren te versnellen? Onderzoeksvragen </li> <li> Dia 13 </li> <li> Pedagogisch didactische vaardigheid en ervaring (n=1604; gemiddelde=21.91; sd=6.85) Wanneer afstudeerders beginnende leraren, en leraren met veel ervaring 25% van een standaard deviatie zouden groeien in pedagogisch didactische vaardigheid </li> <li> Dia 14 </li> <li> ICALT-Raschschaal De leraar (n=1604; gem=21.91; sd=6.85) toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen-5.571normering geeft duidelijke uitleg van de leerstof-1.942 zorgt voor ontspannen sfeer-1.783 ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen-1.054 geeft feedback aan de leerlingen-.995 zorgt voor een ordelijk verloop van de les-.956 zorgt voor wederzijds respect-.857halverwege opleiding zorgt voor doelmatig klassenmanagement-.768 geeft goed gestructureerd les-.719 bevordert dat leerlingen hun best doen-.6710 gebruikt leertijd efficint-.6711 gaat tijdens verwerking na of leerlingen opdrachten goed uitvoeren-.5012 stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten-.4213 betrekt alle leerlingen bij de les-.1214 verduidelijkt bij de aanvang van de les de lesdoelen-.1215 hanteert werkvormen die leerlingen activeren-.0416 duidelijke uitleg van didactische hulpmiddelen en opdrachten.1617 stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken.1618 gaat tijdens instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen.2319startende leraar stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen.3620 zorgt voor interactieve instructie.65211-5 jr ervaring moedigt kritisch denken van leerlingen aan.6522 bevordert het toepassen van het geleerde.71236-15 jr ervaring laat leerlingen hardop denken.8124gemiddelde leraar leert leerlingen hoe complexe problemen te vereenvoudigen1.262516-20 jr ervaring gaat na of de lesdoelen werden bereikt1.3226 stimuleert het gebruik van controle activiteiten1.5427 leert leerlingen oplossingen checken1.5728 stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen1.7929 vraagt leerlingen na te denken over strategien bij de aanpak1.8230 biedt zwakke leerlingen extra leer-en instructietijd1.8631 stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen2.2632 </li> <li> Dia 15 </li> <li> Verlaten beginnende leraren die gedurende hun inductieperiode goed opgevangen en begeleid worden minder vaak het beroep? En: Maken beginnende leraren die gedurende hun inductieperiode goed opgevangen en begeleid worden een snellere ontwikkeling door in hun pedagogisch didactische vaardigheden? Onderzoeksvragen </li> <li> Dia 16 </li> <li> Effectmaten Telefonische interviews bij de beginnende leraren die hun eerste baan verlaten hebben, die gericht zijn op: het onderscheiden van hoppers en stoppers en op het achterhalen van de redenen voor eerste baanverlating De vragenlijst Leerlingenpercepties van pedagogisch didactisch handelen (24 items uit de lijst Mijn leraar die voldoen aan de assumpties van het Raschmodel (Maulana, Van de Grift, &amp; Helms-Lorenz, 2014) Itemvoorbeeld: Mijn leraar legt mij alles duidelijk uit </li> <li> Dia 17 </li> <li> Raschschaal Vragenlijst Mijn leraar nooit zelden regelmatig vaak benadert mij met respect1 bereidt zijn/haar lessen goed voor2 geeft antwoord op mijn vragen3 betrekt mij bij de les4 maakt duidelijk wat ik voor een proefwerk moet leren5 helpt mij als ik iets niet weet of kan6 let erop dat ik anderen met respect behandel7 helpt mij als ik iets niet snap8 legt mij uit hoe ik iets moet doen9 gebruikt duidelijke voorbeelden10 maakt mij duidelijk wat de bedoeling van de les is11 zorgt dat ik mijn best doe12 legt mij alles duidelijk uit13 heeft aandacht voor mij14 hanteert duidelijke regels15 zorgt dat ik oplet16 sluit aan bij wat ik weet of kan17 controleert of ik de lesstof heb begrepen18 zorgt dat ik mijn tijd goed gebruik19 geeft mij zelfvertrouwen bij moeilijke taken20 zet mij aan het denken21 vertelt mij hoe ik iets moet leren22 motiveert mij23 weet wat ik moeilijk vind24 </li> <li> Dia 18 </li> <li> Treatment Het inductiearrangement omvat: Werkdrukreductie Enculturatie in schoolbeleid en schoolregels Werken met plannen voor professionele ontwikkeling Observatie en coaching Meetinstrumenten: Werkdrukreductie (20 dichotome items van het type: Minder lessen te geven dan minder ervaren collegas) Enculturatie in schoolbeleid en schoolregels (6 dichotome items van het type: Een speciaal informatiepakket over de structuur, organisatie en cultuur van de school) Werken met plannen voor professionele ontwikkeling (10 dichotome items van het type: Werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan) Observatie en coaching (26 dichotome items van het type: Feedback ontvangen op geobserveerde lessen) </li> <li> Dia 19 </li> <li> Steekproef Simple random sample van 338 beginnende leraren in het voortgezet onderwijs met experimentele groep en controlegroep experiment ele groep controle groep verschil significant 192 leraren146 leraren % vrouwelijke leraren54 n.s. % leraren met alphavak56 52 n.s. % leraren met btavak30 33 n.s. % leraren met gammavak7 9 n.s. % bevoegde leraren61 71.05 pedagogisch didactische vaardigheid bij de start (ruwe score) 16.25 17.83.01 pedagogisch didactische vaardigheid bij de start (Warms ) 1.171.63.01 </li> <li> Dia 20 </li> <li> Implementatie van de treatment n.s. </li> <li> Dia 21 </li> <li> 1 e baanverlating na 3 jaar (na correctie voor verschillen in bevoegdheid en startvaardigheid) In de experi- mentele groep 2% minder stoppers en 4% minder hoppers dan in de controlegroep </li> <li> Dia 22 </li> <li> Ontwikkeling in pedagogisch didactische vaardigheid (in Warms ; meting 1: gem 1.39 s.d. 1.37) Leraren in de experimentele groep halen in twee jaar hun achterstand in op de leraren in de controle groep </li> <li> Dia 23 </li> <li> Groei in pedagogisch didactische vaardigheid na 2 jaar (in effectgrootte) Leraren in de experimentele groep boeken in twee jaar ruim anderhalf keer zoveel leerwinst (e.s.=.26) als de leraren in de controle groep </li> <li> Dia 24 </li> <li> Multiniveau regressie analyse binnen 3 jaar stoppen met het beroep (n= 338 beginnende leraren; 62 scholen) model 0model 1 Te verklaren variantie leraarschoolleraarschool.132 ***.002.060 ***.003 fixed effects Intercept Binnen 3 jaar stoppen met beroep.159(.021 )***.524(.081) *** Niveau 1 (beginnende leraar) Bevoegdheid -.102(.047) * Pedagogisch didactische vaardigheid bij de start -.02(.004) *** Niveau 2 (school) Werkdruk.009(.023) Enculturatie in schoolbeleid en schoolregels -.046(.023) * Plan voor professionele ontwikkeling.030(.024) Observeren en coachen in de klas.003(.024) -2* log likelihood 280.131 9.676 noot: * </li></ul>

Recommended

View more >